Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Filozofická fakulta"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pomocných věd historických a archivnictví Archivnictví Lucie Špitálská Získávání a zpracovávání osobních fondů a Dodatek k písemné pozůstalosti PhDr. Franze Josefa Umlaufta II Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jiřina Štouračová 2010

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury. 2 Lucie Špitálská

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat vedoucí této bakalářské práce PhDr. Jiřině Štouračové za cenné rady při konzultacích. Za odbornou pomoc, vstřícnost, trpělivost a připomínky při zpracování diplomové práce děkuji celému kolektivu Archivu města Ústí nad Labem. 3

4 Obsah 1 Definice a vymezení osobního fondu Praktické otázky k problematice osobních fondů Teorie v praxi Hodnocení a skartace materiálů osobních fondů Biografický materiál Korespondence Vědecká, odborná a literární činnost Písemnosti z veřejné činnosti původce fondu Ilustrační materiál o původci fondu Rodinní příslušníci Cizí osoby...18 Písemná pozůstalost PhDr. Franz Josef Umlauft dodatek II 1 Franz Josef Umlauft vybrané problémy při pořádání fondu a jeho specifika Život a dílo původce Dějiny fondu Archivní charakteristika fondu Oddíl I. Osobní doklady Oddíl II. Korespondence Oddíl III. Dílo Práce vydané tiskem Práce uzavřené, vydané nebo připravené k publikaci Materiály a neuzavřené práce Oddíl IV. Ilustrační materiál Oddíl VI. Různé Inventář...29 I. Osobní doklady...29 II. Korespondence...29 Korespondence přijatá jednotlivci...29 Korespondence přijatá instituce...32 Korespondence odeslaná jednotlivci...32 Korespondence odeslaná instituce...33 III. Dílo...33 Práce vydané tiskem...33 Práce uzavřené, vydané, nebo připravené k publikaci...34 IV. Různé...36 Materiály a neuzavřené práce...36 Vlastní biografie...37 V. Ilustrační materiál...39 Obrazy k dílu Geschichte der Stadt Aussig...39 Ostatní ilustrační materiály...39 Sbírka básní a písní z domoviny...39 Sbírka map...40 Různý ilustrační materiál

5 Sbírka fotografii...40 Dokumentární fotografie...40 Rodinné snímky...41 VI. Materiály související...42 Práce cizích autorů...42 Rukopisy...42 Různé...42 Tiráž Závěr Seznam použitých pramenů a literatury

6 1 Definice a vymezení osobního fondu Je velmi obtížné shodnout se na jednotné terminologii a definici. To můžeme zdůvodnit velkou individuálností a různorodostí jednotlivých osobních fondů. V zahraniční literatuře se pro termín osobní fond užívá různých názvů, například v Německu převažuje Nachlass, Verlassenschaft, v Polsku spuscizna archiwalna, ale objevují se i jiné. V Bulharsku se nejčastěji setkáme s termínem fond ličnogo proischoždenija, ličnyj archiv a dalšími. Naše literatura nejčastěji používá spojení slov písemná pozůstalost, ale několik autorů se k němu vyjádřilo kriticky. Stejně tak se k tomuto termínu staví Josef Hanzal, který se věnoval ve své studii osobním fondům. Navrhl používat název osobní archiv, protože pojem archiv má dnes více významů (archiv jako budova, instituce, ale i archivní fond). Proto tento termín je přesnější a méně sporný než termín pozůstalost. Označení písemná zavádí k tomu, že fond se skládá pouze z materiálů písemných, což neodpovídá skutečnosti, protože ty mohou obsahovat například zvukové, obrazové i jiné materiály. Termín pozůstalost, také není vhodný, neboť podle názoru Radky Ederové a Václava Podaného je v širším povědomí pak pojímán jako celek, včetně movitého i nemovitého majetku. Ale ani termín osobní fond není zcela vhodný, protože za života původce se nedá hovořit o fondu jako takovém, ale o souboru materiálů, které mu slouží k různým účelům a až po převzetí do archivu a zpracování získává statut archivního fondu. Z uvedených důvodů se Radka Ederová a Václav Podaný domnívají, že termín osobní archivní fond (zkráceně osobní fond) je přes možné výhrady nejpřesnější a nejlépe odpovídá charakteru uchovávaných dokumentů. Heinrich Otto Meisner a Wolfgang Leesch uvedli, že osobní fond je písemný a jiný dokumentační materiál spojený s fyzickou osobou a souhrnem její tvůrčí činnosti, registratura nebo archiv jednotlivé osoby. Později byla definice rozšířena a zahrnuly se do ní ještě materiály rodinných příslušníků. 1 V archivním smyslu se osobní fond považuje za organicky vzniklý celek, který se vytvořil během života původce jako výsledek jeho činnosti, vztahů a zájmů. Každá pozůstalost je uzavřený celek a je vnímána jako samostatný archivní fond stejně jako registratury úřadů, organizací, podniků. Není proto správné oddělovat od pozůstalostí určité dokumenty a včleňovat je do jiných sbírek. Individuální ráz osobních fondů vedl k tomu, že se mezi archiváři objevovaly také různé návrhy definice. 2 Antonín Boháč se ve svém článku zabýval hned několika základními pojmy. Definoval pojem pozůstalosti, ale zároveň rozlišoval mezi pozůstalostí písemnou a literární. Literární vnímal jako písemnou pozůstalost osob, jejichž činnost převážně nebo významně směřovala do oblasti literární tvorby nebo do oblasti oborů literatuře blízkých či s literaturou souvisejících. 3 1 R. Edererová V. Podaný, K problematice osobních archivních fondů SAP, 34, 1984, č. 1, s J. Levora, K otázce hodnocení a třídění písemných pozůstalostí. Archivní zprávy ČSAV 1972, č. 3, s A. Boháč, Písemné pozůstalosti v archivech. AČ, 23, 1973, s

7 Písemnou pak definoval jako soubor písemností a jiných podobných dokumentů organicky vzniklých z činnosti veřejně, kulturně, vědecky nebo umělecky činné osobnosti a nacházející se v okamžiku zůstavitelova úmrtí v jeho osobním vlastnictví nebo zůstavitelem ještě za života zčásti nebo vcelku záměrně postoupený do správy jiné osoby nebo instituce. 4 Pojem osobní fond vymezil jako soubor písemností organicky vzniklý z činnosti ještě žijící osobnosti a za jejího života uložený do veřejného archivu. 5 Ve snaze vyřešit velkou variabilitu v terminologii (písemná pozůstalost, osobní pozůstalost, osobní písemná pozůstalost, literární pozůstalost, osobní archiv, osobní fond) byla 18. července 1977 vydána instrukce ministerstva vnitra Československé socialistické republiky O způsobu vedení evidence archiválií, která připouštěla jako jediný v úvahu přicházející název osobní pozůstalost. 6 Původní termín písemná pozůstalost přestal v průběhu času vyhovovat a postupně se v označování objevila značná variabilita pozůstalost, písemná pozůstalost, osobní pozůstalost, osobní písemná pozůstalost, literární (vědecká, politická) pozůstalost, archivní pozůstalost, osobní archiv, osobní fond. 7 Po shrnutí různých definic, co je a co není osobní fond, zjistíme, že osobní fond je soubor písemných, fotografických, filmových, obrazových i jiných dokumentů, který organicky vznikl v průběhu a v souvislosti s životem a činností jednotlivé fyzické osoby (případně i členů její rodiny) a dokumentuje hlavní směry jejího života, činnosti zájmů a má samostatnou vědeckou hodnotu. 8 2 Praktické otázky k problematice osobních fondů Na přelomu 19. a 20. století obraceli historikové pozornost především k politickým dějinám a využívali k tomu dokumenty úřední povahy. Poté následovalo období prudkého rozvoje vědeckého bádání, které přineslo zvýšený zájem o dokumenty neúředního původu. Tento obrat byl způsoben tím, že klesla informační hodnota pramenů úředních, jež jsou obsahově méně závažné a většinou nezachycují informace vypovídající o motivech a okolnostech, za jakých se události staly. Neposkytují úplné a dostatečné svědectví o všech oblastech lidské aktivity. 9 Naproti tomu v osobních fondech vystupuje osobnost, lidské pocity, názory a vzájemné vztahy. Proto jsou považovány za cenné. Badatelský zájem, a spolu s ním i význam osobních fondů, vzrostl hlavně v posledních desetiletích, neboť z převážně vědeckého a historického bádání proniklo poznání, že osobní fondy jsou jedním z nejbohatších a nejpodnětnějších zdrojů hledaných informací a zpráv, v mnoha směrech pro moderní vědu nezastupitelným a nenahraditelným A. Boháč, Písemné pozůstalosti v archivech. AČ, 23, 1973, s Tamtéž, s A. Drahotušský E. Mrázová, Mudr. Jiří Salamanczuk (1902) , diplomová práce, Ústí nad Labem: UJEP, 2004, s Tamtéž, s R. Edererová V. Podaný, K problematice osobních archivních fondů SAP, 34, 1984, č. 1, s Tamtéž, s A. Boháč Písemné pozůstalosti v archivech, AČ, 1973, č. 23, s

8 I přes vědecký význam osobních fondů jim byla po dlouhou dobu věnována jen malá pozornost a až do poloviny padesátých let minulého století stály na okraji archivní teorie a praxe. Osobní fondy (písemné pozůstalosti) sdružovaly zejména knihovny nebo muzea. Jejich počet, ve srovnání s ostatními fondy, v archivech byl relativně malý a archiváři se touto problematikou zabývali spíše jen okrajově. Této tématice se začali věnovat ve větší míře až v polovině padesátých let minulého století v souvislosti se všeobecným úsilím o vytvoření pravidel pro pořádání a definici písemné pozůstalosti. 11 Od okamžiku, kdy se rozšířilo vědomí o významu osobních fondů, nastaly spory o to, kam mají být uloženy. V zahraničí došlo k rozdělení tohoto materiálu většinou mezi archivy a knihovny, u nás častěji mezi archivy a muzea. 12 V poválečném období vedly rostoucí požadavky badatelské veřejnosti ke zkoumání dokumentů mimoúředního původu ve větší míře, dnes jsou už dokonce považovány svou hodnotou a významem za rovnocenné úředním spisovým fondům. Dle původu můžeme tyto neúřední písemnosti rozdělit do dvou skupin: 1. spisové materiály organizací nebo institucí veřejnoprávního charakteru a také materiály společností, sdružení a spolků různého zaměření (kulturního, vědeckého, hospodářského, společenského...) 2. soubory písemností z činnosti soukromých osob, které jsou označovány jako písemné pozůstalosti jednotlivců. Písemné pozůstalosti se rozlišují podle místa uložení na osobní archivní fondy (v archivech), součásti rukopisných sbírek (v knihovnách) nebo zvláštní složky musejních sbírek (v muzeích). 13 Ke změně přístupu k osobním fondům došlo až v 50. letech 20. století. Na pozůstalosti v knihovnách se začalo pohlížet jako na zvláštní druh rukopisných materiálů. V některých knihovnách se začala tvořit samostatná oddělení, tzv. literární archivy, 14 jejichž zakládání podporovali J. W. Goethe a W. Dilthey již na konci 19. století. 15 Ke změnám při pořádání osobních fondů vedlo přijetí provenienčního principu, jehož použití znamenalo významný obrat ve vývoji problematiky osobních fondů a zásadně ovlivnilo i pořádací metody při zpracování těchto celků. 16 Při jeho dodržování se prvořadým pravidlem stala zásada zachování nebo obnovení původní registratury. Striktní uplatňování tohoto principu se ale ukázalo být nemožným, protože mohlo vést k nevyhovujícím a nepřehledným registraturám. Vyřešení tohoto problému nabídl tzv. volný 11 R. Edererová V. Podaný, K problematice osobních archivních fondů SAP, 34, 1984, č. 1, s J. Plosová Problematika písemných pozůstalostí v archivnictví, diplomová práce, Brno: MU, 2006, s A. Drahotušský E. Mrázová, MUDr. Jiří Salamanczuk (1902) , diplomová práce, Ústí nad Labem: UJEP, 2004, s Pojem literární archiv zavádí již Johann Wolfgang Goethe. 15 A. Drahotušský E. Mrázová, MUDr. Jiří Salamanczuk (1902) , diplomová práce, Ústí nad Labem: UJEP, 2004, s R. Edererová V. Podaný, K problematice osobních archivních fondů SAP, 34, 1984, č. 1, s

9 provenienční princip, jenž vychází z poznání funkce, úkolů a organizace původce fondu - na základě těchto znalostí je pak umožněno vytvořit věcné skupiny. 17 Počátek pořádacího systému pozůstalostí nalezneme v září 1954 na poradě vedoucích pracovníků státních archivů v Praze, kde se diskutovalo o názorových pojetích na pořádání archivního materiálu. Výsledkem bylo přijetí provenienční zásady. Bylo doporučeno rozlišovat od sebe skupiny písemností týkající se bezprostředně původce fondu, jako je korespondence, písemnosti zachycující veřejnou činnost, vlastní tvorbu nebo ilustrační materiál mající vztah k původci. Ve vnitřním členění měli archiváři vycházet z diplomatického hlediska, z rozdělení materiálu na listiny, dopisy, spisy, rukopisy a ostatní doplňkový materiál. 18 Dalším, kdo se zabýval osobními fondy, byla Milada Wurmová. Podle ní to je soubor dokumentů písemné povahy, které se velmi těsně vztahují k životu a činnosti jednotlivé osoby. V roce 1958 byla vytvořena Základní pravidla pro zpracování archivního materiálu 19 fungující jako závazné směrnice pro archiváře v našich zemích. Milada Wurmová ve svých příspěvcích k problematice pořádání osobních fondů, a dalších pracích zabývajících se osobními fondy neuvedla řešení problému, ale domnívala se, že pokud jsou s pozůstalostí předávány i sbírky zůstavitele, jako například sbírka pohlednic a známek nebo letáků, je nutné přihlédnout k charakteru sbírky. Pokud je vhodný pro archivní materiál, je zapotřebí zjistit, zda-li zůstavitel sbírku získal systematickou činností, nebo náhodně. Wurmová tedy vymezila osobní fond na osobní doklady, korespondenci, deníky, rukopisy prací a materiál k nim, výstřižky a podobně. Táž autorka při pořádání pozůstalostí odmítala vytvářet věcná hlediska, protože každá pozůstalost je něčím specifická. U jedné může převládat osobní korespondence a u jiné rukopisný, nebo tištěný materiál. Při pořádání pozůstalostí se Wurmová držela diplomatického členění, které jí bylo někdy vytýkáno, vzhledem k menší míře srozumitelnosti. Částečně však navazovala a doplňovala členění navržené v roce 1954 v Praze. Vždy však používala následující základní dělení: 1. Osobní doklady 2. Korespondence a) rodinná b) osobní s jednotlivci c) osobní s institucemi d) oficiální (úřední) 17 A. Drahotušský E. Mrázová, MUDr. Jiří Salamanczuk (1902) , diplomová práce, Ústí nad Labem: UJEP 2004, s Z. Šamberger, Archivní teorie a praxe po roce SAP, 21, 1971, č. 1, s Základní pravidla pro zpracování archivního materiálu. Praha 1958, s. 14 9

10 3. Rukopisy původce fondu, které zachycují jeho soukromý život, tvorbu a veřejnou činnost a) deníky, paměti, zápisníky b) rukopisy vědeckých prací, případně i tištěné práce c) přípravný materiál k těmto pracím (výpisky, poznámky) 4. Písemný materiál vzniklý z úřední a veřejné činnosti původce fondu 5. Ilustrační materiál, který má vztah k osobě původce fondu (výstřižky, fotografie ) 6. Dokumenty rodinných příslušníků původce fondu, pokud nemají takový rozsah, aby mohly tvořit samostatný osobní fond Wurmová sice vychází ze Základních pravidel pro zpracování archivního materiálu z roku 1958, ale přidala skupinu číslo šest a oddělila čtvrtou skupinu. Dále přeřadila deníky z první skupiny do třetí, protože ji vnímala jako deníkům podobný druh materiálu. Podle jejího názoru je každý osobní fond jako celek autobiografickým materiálem v nejširším slova smyslu, protože každý dokument od vysvědčení přes dopis až nějakou poznámku, přispívá k vykreslení zůstavitele. 20 Antonín Boháč ve svém příspěvku v Archivním časopise z roku 1973 píše, že není nutné dodržovat zcela striktně provenienční princip. Poukazuje na to, že některé osobní fondy obsahují současně i části spolkových agend nebo podnikových registratur. Je tu totiž otázka, zda se mají tyto různorodé celky rozpojit, nebo nikoli. Kdybychom striktně dodržovali princip provenience, tak by nebylo možné žádný z těchto celků rozdělit. Ale podle názoru Boháče je žádoucí postupovat nejen individuálně, na základě věcné podstaty fondu s přihlédnutím k základním zásadám archivní teorie, ale i vzhledem k potřebám badatelské práce v daném vědním oboru. Tentýž autor se domnívá, že situace kolem osobních fondů je tak komplikovaná kvůli několika skutečnostem, které musí být brány nezbytně v úvahu při aplikaci zásad provenienčního principu. Podle něj není tento princip zcela na místě, protože hlavně rukopisy (tj. dopisy, rukopisy literárních děl, ale i fragmenty těchto rukopisů) jsou předmětem sběratelských zálib a obchodního zájmu, takže ne vždy víme, jak se tyto rukopisy v soukromých sbírkách ocitly. 21 Radka Ederová a Václav Podaný tvrdí, že fond je určitou individualitou s mnoha specifickými znaky, a není tudíž vhodné přesně dodržovat diplomatické kategorie. Tento způsob totiž může znesnadnit řazení některých písemností a poškodit souvislost s jinými obsahově příbuznými materiály. Oproti tomu věcné členění umožní zachovat souvislosti mezi písemnostmi a přehledně uspořádá ty, které jsou badatelsky často využívané. Z toho vyplývá, že není možné vycházet pouze z jednoho základního principu, ale je třeba věcný a diplomatický vhodně kombinovat. I když je mnohokrát zdůrazňováno, že každý osobní fond je individuální záležitostí a odráží osobnost původce fondu. Lze najít některé společné znaky, a to bez ohledu na dobu a místo vzniku, nebo 20 M. Wurmová Inventarizace a katalogizace písemných pozůstalostí ve státních archivech, AČ, 1973, č. 23, s Antonín Boháč, Písemné pozůstalosti v archivech, AČ 23, 1973, str

11 povolání původce fondu. Každý osobní fond obsahuje biografické materiály (osobní doklady, jmenování, průkazy, životopisy, deníky) a různě rozsáhlou korespondenci (s rodinnými příslušníky, institucemi, kolegy). Nejvíce rozdílné jsou dokumenty vzniklé z tvůrčí činnosti původce, ve které se zobrazuje jeho vzdělání a povolání. 22 Pro zpracování osobních fondů vydal ÚA ČSAV interní směrnici, jež se týká převážně techniky zpracování jednotlivých typů písemností a uvádí se v ní také možné členění osobního fondu v následující formě: I. Životopisný materiál a) osobní doklady, diplomy, legitimace b) studijní a odborná příprava (školní sešity, záznamy vysokoškolských přednášek) c) autobiografie, paměti, deníky, poznámkové sešity s denními záznamy d) hospodářské a majetkové záležitosti původce fondu e) zdravotní stav původce fondu II. Korespondence a) rodinná b) osobní 1. abecedně řazená podle odesílatelů 2. dopisy anonymní 3. dopisy zatím blíže neurčené 4. koncepty dopisů původce fondu neurčeným osobám 5. dopisy úřadů a institucí 6. blahopřání k významným životním jubileím, kondolence (původcem vyčleněné konvoluty) III. Vědecká, odborná a literární činnost původce fondu a) vědecké práce b) přednášky, projevy, proslovy, řeči, referáty c) recenze a dobrozdání, posudky, zprávy, úvahy, referáty, polemiky apod. d) technické projekty, vynálezy, patenty apod. e) populárně vědecké práce f) překlady 22 R. Ederová a Václav Podaný, K problematice osobních archivních fondů SAP, 34, 1984, č. 1, s Ústřední archiv Československé akademie věd (nyní: Archiv akademie věd České Republiky) 11

12 g) pomocný a studijní přípravný materiál (poznámky, bibliografické lístky, výpisky z literatury, archiválií, novinové výstřižky sloužící jako podkladový materiál pro vědeckou práci aj.) IV. Písemnosti z veřejné činnosti původce fondu V. Ilustrační materiál o původci fondu a) fotografie původce fondu nebo jeho vyobrazení b) vzpomínky, oslavné projevy apod. c) referáty a recenze o pracích původce fondu d) bibliografie jeho prací e) nekrology, proslovy nad rakví f) varia VI. Písemností týkající se rodinných příslušníků původce fondu VII. Písemnosti cizích osob Ve skupině I. se osobní doklady řadí chronologicky, nebo do věcných skupin. Legitimace jsou řazeny abecedně podle spolků, ve kterých byl původce členem. Korespondence je členěna abecedně podle jmen odesílatelů. Vědecké práce se většinou uvádí chronologicky. Stejně se postupuje u přednášek, projevů, proslovů, referátů, zpráv, úvah a polemik. Recenze se řadí abecedně podle autorů prací. Součástí popisu je také rozsah, forma (strojopis, rukopis) a jazyk zpracování. Pomocný studijní materiál se člení podle své povahy a většinou podle tematických okruhů. Doklady o veřejné činnosti se pořádají abecedně podle názvu vědeckých či jiných institucí. Ilustrační materiál se dělí na fotografie, kde je původce sám, a na skupinové fotografie s přáteli, příbuznými, kolegy. Dokumenty týkající se rodinných příslušníků a písemnosti cizí jsou řazeny stejným způsobem jako ostatní skupiny Teorie v praxi Každý archiv by byl rád vlastníkem fondu nějaké významné osobnosti, je to jeho chlouba a ozdoba, i když někdy nebývají vědecky tak zajímavé jako osobní fondy méně známých osob. U takových fondů je zejména problém finanční, protože jejich cena se může vyšplhat až do šestimístné cifry a to může ohrozit celoroční nákupní plán archivu. Jako příklad můžeme uvést, že Literární archiv v Památníku národního písemnictví zakoupil v roce 1973 osobní fond publicisty Zdeny Ančíka, ve kterém byla i významná část literární pozůstalosti Jaroslava Haška a jeho cena pohltila až jednu třetinu celoročního rozpočtu archivu na nákupy R. Ederová a Václav Podaný, K problematice osobních archivních fondů SAP, 34, 1984, č. 1, s A. Boháč Inventarizace a katalogizace písemných pozůstalostí ve státních archivech, AČ, 1973, č. 23, s

13 Ředitel Státního okresního archivu v Olomouci PhDr. Bohdan Kaňák, Ph.D. mi sdělil, že osobní fondy se do jejich archivu ukládají zpravidla na základě iniciativy samotného původce fondu, nebo až po původcově smrti ve spolupráci s jeho rodinou. U osobních fondů též většinou pořizují podrobnější soupis předávaných dokumentů, který zároveň slouží jako první pomůcka pro orientaci ve fondu. V případě, že dokumenty postupně předává žijící původce, je podle názoru Bohdana Kaňáka i podle obvyklé praxe vhodné počkat až se posbírá kompletní pozůstalost. Ve většině případů není rozumné začínat s definitivním pořádáním fondu, protože další akvizice mohou vyžadovat reinventarizaci. 26 Od Jitky Janečkové, odborné archivářky z Plzně, jsem získala informaci, že v archivu mají převážně fondy významných osobností z oblasti vědecké, kulturní, společenské a politické. V nejkratší době po převzetí zpracovávají alespoň prozatímní soupisy, pokud si původce, nebo dědicové nevymíní lhůtu 50 let, po kdy je pozůstalost nepřístupná. Většinou se jedná o zapečetěné kartony. 27 Jaroslav Douša, vedoucí městského archivu v Plzni, dodává, že většinu písemností dostávají darem a jen někdy je od pozůstalých kupují. Občas se jedná o náhodný nález nějakých starých papírů na půdě. Dále Douša tvrdí, že je lepší zpracovat tyto fondy dříve než později a také s přihlédnutím k významu osobnosti původce dokumentů. Vzhledem k omezeným prostředkům dávají přednost tzv. prozatímním soupisům, které se dají vyhotovit několikrát rychleji než klasické inventáře. Při vypracování těchto pomůcek se řídí stejnými pravidly jako při psaní inventářů u jiných fondů. V každém případě jsou nově získané pozůstalosti ihned zaevidovány do přírůstkové knihy, i když zatím nejsou zpracovány. 28 PhDr. Vlastimil Kolda ze Státního okresního archivu v Českých Budějovicích mi řekl, že se získáváním osobních fondů mají problém, protože archivu v Českých Budějovicích, i institucím z celého okolí jihočeského regionu, konkuruje Jihočeské muzeum. V rámci jakési nepsané dohody s kolegy muzejníky o získávání tohoto typu fondů příliš neusilují. Případné přírůstky osobních fondů ponechávají náhodě. Při zpracování těchto fondů se řídí podle druhu materiálu, jeho stářím či badatelské využitelnosti. V několika případech skutečně zpracovali převzatý osobní fond bez prodlení, ale to bylo způsobeno výslovným přáním dárce materiálu, který žádal, aby vše bylo co nejdříve utříděné a zpřístupněné. Vlastimil Kolda se domnívá, že s prací na na fondu není kam spěchat. Archiváři se tak vyvarují případným problémům s reinventarizací fondu, kvůli dodatečnému dodání později nalezených dokumentů. Když se podíváme do Pevy, snadno zjistíme, že v archivu v Českých Budějovicích jsou nezpracované osobní fondy ještě z počátku 20. století, ba i starší Elektronická korespondence od PhDr. Bohdana Kaňáka, Ph.D., ředitel SOkA Olomouc, Elektronická korespondence od Mgr. Jitky Janečkové, Archiv města Plzně, Elektronická korespondence od PhDr. Jaroslava Douši, Archiv města Plzně, Elektronická korespondence od PhDr. Vlastimila Koldy, Státní okresní archiv České Budějovice,

14 Všichni archiváři mnou dotázaní se ztotožňují s názorem Milady Wurmové, že není důležité, aby byla pevně daná pravidla pro pořádání osobních fondů, protože každý je něčím specifický a ke každému fondu je potřeba přistupovat individuálně. 3 Hodnocení a skartace materiálů osobních fondů Literatura se skartací neúředního materiálu příliš nezaobírá, případně jen v obecném smyslu, ale i tak se pokusili někteří autoři podat detailnější rozbor těchto problémů. Jedním z nich byl německý knihovník Axel von Harnack, který upozornil na to, že vyloučením bezcenného materiálu z osobního fondu se zdůrazní historicky cenné archiválie. Doporučuje ponechat ve fondu osobní doklady, protože tvoří chronologickou kostru pro studium životopisu původce, dále osobní i úřední korespondenci včetně konceptů odpovědí, které mohou obsahovat závažné úsudky o dobách a událostech, ve kterých vznikaly. V neposlední řadě by měly být uchovány pamětní spisy a přednášky původce, memoáry, deníky, rozpracovaná literární díla, vysokoškolské přednášky, knihy s rukopisnými poznámkami. Ke skartaci naopak navrhuje obsahově bezvýznamnou korespondenci od historicky nevýznamných osob, rukopisy uveřejněných knih a článků, excerpta, kartotéky, poznámkové sešity, bibliografie. Z důvodů diskrétnosti se přiklání ke skartaci materiálů o majetkových a daňových záležitostech, procesních spisů, korespondence s bankami. Harnackův článek je cenný tím, že v poválečné době jako první upozornil na vědecký význam osobních fondů a na nutnost výběru písemností s trvalou dokumentární hodnotou, ale nevytvořil podrobnější kritéria pro hodnocení dokumentů - jeho hlavním měřítkem byl význam původce fondu. Ani na jeho návrhy ke skartaci nelze pohlížet zcela bez výhrad. Není možné souhlasit se skartováním písemností vztahujících se k procesům, majetkovým a daňovým záležitostem, rodinné korespondenci (obsahují často důležité informace o životě a charakteru původce) a rukopisům vydaných prací. Na článek von Harnacka v roce 1962 reagoval německý knihovník Hans Lülfing. Ten za stěžejní považoval při hodnocení písemností význam původce fondu, jeho vědeckou a uměleckou úroveň, stupeň důležitosti fondu jako biografického, historického a literárního pramene a pramenná hodnota fondu pro současné poměry a vztahy. Na rozdíl od von Harnacka souhlasil se zachováním rukopisů publikovaných prací, rodinné korespondence, majetkových a daňových záležitostí. V roce 1959 publikoval sovětský archivář J. A. Krasovskij článek, ve kterém jako kritéria hodnocení materiálů uvádí význam původce z hlediska společenského, vědeckého a historického. 14

15 Písemnosti, které podle jeho názoru mohou být skartovány, rozdělil na dvě skupiny: 1. písemnosti, které lze vyřadit nepochybně - duplikáty, nevyplněné formuláře, poštovní lístky bez textu 2. písemnosti, které se vytřídí s ohledem na vědecko-historický význam fondu, jeho obsah, rozsah, neporušitelnost. Jedná se např. o seznamy adres, školní sešity, výstřižky, pozvánky, účty apod. 30 Milada Wurmová se k tomuto tématu vyjádřila v roce Autorka vyloučila ze skartace osobní doklady a rukopisy (i v případě, že byly vydány tiskem), opatrnost navrhuje při posuzování přípravného materiálu k těmto pracím. U korespondence doporučuje brát zřetel k obsahu dopisu, ale také významu osoby pisatele. Obsahově nedůležité nebo formální dopisy a psaní od nevýznamných osob doporučuje skartovat. Táž autorka se sice pokusila vytvořit konkrétní návrh skartace, ale podrobněji ho nerozpracovala. 31 Na sovětskou příručku reagoval článek sovětských archivářů E. V. Kolosovové a V. V. Caplina z roku Při hodnocení dokumentů zdůrazňují přihlížet k významu původce a obsahu fondu. Z dokumentů tvůrčího charakteru navrhují vyřadit rukopisy prací, zpráv apod. Z písemností služebního charakteru doporučují vyřadit všechny, které jsou duplicitní s písemnostmi úředních fondů. Z biografického materiálu by se dle jejich názoru měly vyřadit dětské kresby, školní sešity, výpisky z učebnic, členské legitimace, vstupenky, jízdenky, z písemností o majetkové a hospodářské situaci původce drobné účetní doklady, z materiálů sesbíraných původcem sbírky, výstřižků bez vztahu k životu a dílu původce, náhodná čísla novin, kuchařské a lékařské recepty. Ve shodě s příručkou navrhují dvě etapy vyřazování písemností. Nejpodrobněji se otázkou skartace zabývala německá archivářka Barbara Langeová, která podporovala vytváření skartačních návrhů s ohledem na činnost původce. Ve své práci provedla rozbor dosavadních návrhů archivářů ze Sovětského svazu, NSR a NDR. Hlavním měřítkem pro hodnocení materiálu osobních fondů pro ni byl význam a funkce původce, povaha a druh písemností a stav dochování. Z biografického materiálu navrhla vyřadit účetní doklady, zprávy o lehčích onemocněních, bezvýznamné písemnosti o majetkových a procesních záležitostech (na rozdíl od E. V. Kolosovové a V. V. Caplina souhlasí s ponecháním dětských kreseb a školních sešitů). Ve skupině písemností o úřední a vědecké činnosti doporučila ponechání rukopisů publikovaných prací (jako H. Lűlfing). K vyřazení naopak po konzultaci s příslušnými odborníky připustila přípravné práce, výpočty, výpisky z literatury, výstřižky z novin, bibliografické kartotéky, seznamy slov a jiné sbírky materiálů, jejichž individuální ráz znemožňuje další využití. Z korespondence by podle ní bylo možné vyřadit formální dopisy, které slouží ke sdělení termínů, poděkování, přihlášek a omluv a neposkytují žádnou bližší výpověď o odesílateli. Dále doporučila 30 R. Edererová - V. Podaný, K problematice osobních archivních fondů. SAP, 34, 1984, č. 1, s M. Wurmová, Z problematiky písemných pozůstalostí. AČ, 9, 1959, č. 1, s

16 nezařazovat blahopřání a pohlednice od historicky nevýznamných osob, bezobsažné korespondence obchodní a úřední. Nesouhlasila, podobně jako H. Lűlfing, s vyjmutím rodinné korespondence. Ze sbírek původce doporučila vyřadit neurčené fotografie členů rodiny a přátel, zatímco dokumenty o původci (biografie, nekrology, recenze původce) navrhla ponechat, protože ukazují ocenění života a díla původce. Práce Barbary Langeové se ukázala být nejsoustavnějším přehledem současných zkušeností a poukázala na nutnost zabývat se hlouběji teoreticky i prakticky tímto problémem. U nás až do dnešní doby není k dispozici žádná oficiální příručka pro zpracování osobních fondů, která by se věnovala i skartaci. Důsledkem toho je pak určitá rozdílnost v názorech na možnost skartování určitých druhů materiálu. Z tohoto důvodu se Radka Edererová a Václav Podaný pokusili porovnat přístupy vybraných archivů na problematiku skartace v osobních fondech. Šlo o Ústřední archiv Československé akademie věd, Archiv Českého vysokého učení technického, Archiv Národního technického muzea, Archiv Karlovy univerzity, Ústřední archiv Slovenské akademie věd, Archiv ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ, Literární archiv Památníku národního písemnictví Z výzkumu vyplynulo několik všeobecných poznatků, mezi nimi i zjištění, že při skartaci je nutné postupovat velmi opatrně a mít důkladné povědomí o životě, činnosti a významu původce, obsahu fondu pro badatelské využití, i o jeho úplnosti a rozsahu. Výsledky průzkumu a názory archivářů k jednotlivým skupinám osobního fondu lze shrnout následujícím výčtem: 3.1 Biografický materiál a) osobní doklady (měly by být téměř zcela ušetřeny skartace; výjimkou by byly průkazy na slevu jízdného a výplatní pásky) b) studijní a odborná příprava (ze školních sešitů je navrhováno ponechat jen několik ukázek; k ponechání jsou rovněž doporučeny záznamy vysokoškolských přednášek; u dětských kreseb rozhoduje fakt, zda se stal autor později umělcem) c) autobiografické materiály (k vyřazení jsou zde navrhovány seznamy adres a telefonních čísel) d) dokumenty o hospodářských a majetkových záležitostech (poštovní stvrzenky o zaplacení drobných plateb, faktury, potvrzení o nákupech, doklady o drobných opravách v bytě apod. se navrhují k vyřazení; ponechat je naopak vhodné doklady o větších majetkových převodech - koupě, prodej nemovitostí aj. - soupisy příjmů a vydání, účty za starožitnost atd.) 16

17 e) doklady zdravotního stavu původce (doporučují je vesměs ponechat vyjma zpráv o lehčích a dočasných onemocněních, receptů) 3.2 Korespondence Jedná se o nejžádanější a nejvyužívanější část, obyčejně se ke skartaci zařazuje velmi málo. Ale bezobsažné dopisy jako pozdravy, omluvy, sdělení termínů apod. od nevýznamných osob se navrhují naopak skartovat. Stejná situace je i u institucí a úřadů (sdělení termínu porad, žádosti o zaslání zpráv o činnosti atd.). U blahopřání ponecháváme větší konvoluty, jednotliviny se mohou vytřídit. Vizitky s textem je vhodné zařadit do korespondence, prázdné ponecháváme jen tehdy, pokud pochází od významných osobností. 3.3 Vědecká, odborná a literární činnost Otázka publikovaných vědeckých prací původce je složitá. Archiváři se staví za jejich ponechání ve fondu (praktické a badatelské hledisko). Rukopisy nepublikovaných i publikovaných prací je třeba bez pochyby ponechat a vyřadí se jen multiplicitní kopie. Obdobným způsobem lze postupovat u přednášek, recenzí, referátů apod. U populárně vědeckých prací a překladů je možné vyřadit drobné, nevýznamné práce otištěné v denním tisku. U pomocného přípravného materiálu se navrhuje hodnotit písemnosti až po konzultaci se specialisty příslušného oboru. Při hodnocení je třeba posoudit, jak se v něm může badatel orientovat, zda by se dal dále vědecky využít, do jaké míry lze v materiálu vysledovat metodiku původce, zda už nebyl jeho obsah využit v dokumentech vyššího stupně. Výpisky ze známé literatury lze skartovat. Naopak u výpisků, opisů a výtahů z aktů, středověkých knih či nezveřejněných rukopisů je třeba postupovat opatrně a raději neskartovat. Výstřižky z novin a časopisů se doporučuje ponechat, pokud jsou v souvislém celku a mají vztah k činnosti původce (nesouvisející sbírky předat do sbírky dokumentace). Nahodilé výstřižky nebo čísla novin lze skartovat. 3.4 Písemnosti z veřejné činnosti původce fondu Problematickou otázkou v této skupině je vyřazení úředních písemností. Podle provenienčního principu by měly být zařazeny na místo původního určení, ale mezi archiváři panují značné názorové rozdíly. Z. Kolanowsky upozornil na závažný fakt, že v převážné většině případů není možno oddělit osobní spisy od úředních, protože jsou vzájemně propojeny a smíšeny, a jejich případné rozdělení by mohlo přinést jen škody. V zájmu zachování integrity fondu doporučil úřední písemnosti ponechat v osobním fondu a ve fondu úředním na ně upozornit. Radka Ederová a Václav Podaný zastávají názor, že by se měly ponechat v osobním fondu úřední písemnosti, které se bezprostředně týkají činnosti původce - lze z nich usoudit, že vznikly z jeho iniciativy, 17

18 podávají nám o něm důležité informace nebo zaznamenávají jeho připomínky a poznámky (např. úřední záznamy jeho projevů, projednávaní jeho osobních záležitostí aj.). K zařazení jsou rovněž doporučeny doklady o účasti původce na mezinárodních kongresech, konferencích apod. (seznamy účastníků, poznámky), jeho posudky habilitačních aj. prací (i texty). Práce ze studentských let je vhodné ponechat výběrově (exempláře se závažnými poznámkami původce). 3.5 Ilustrační materiál o původci fondu Do této skupiny patří pouze písemnosti, které shromáždil sám původce, nebo jeho dědicové těsně po jeho smrti. Byly převzaty do archivu s ostatními částmi fondu. Dokumenty této skupiny by se téměř neměly skartovat. Určitou výjimku mohou tvořit drobné novinové zprávy o jubileu narození původce apod. 3.6 Rodinní příslušníci Při skartaci se řídíme závěry jako u skupin I.-V. Především jde o korespondenci a osobní doklady. Při větším množství a jejich samostatné vědecké hodnotě by měly být vyřazeny a vytvořit nový osobní fond. 3.7 Cizí osoby Náleží sem písemnosti, které není možné zařadit do jiné skupiny. Jde hlavně o rukopisy nebo tisky prací a korespondenci. Postupujeme u nich podle zásad uplatněných ve skupinách II. a III., tisky ponecháme jen v tom případě, že obsahují poznámky původce. Problematiku představuje také ponechání či vyřazení sbírek původce fondu, které nevznikly pro jeho pracovní potřeby. Jedná se o sbírky, které nám ukazují zájmy a charakter původce (sbírky kamenů, mincí, známek, pohlednic apod.). Milada Wurmová navrhuje přihlížet k tomu, o jakou jde sbírku a zda se hodí pro uložení do archivu, jak dalece je spjata s původcem a jaký má rozsah. Lze tedy konstatovat, že sbírky, kterým archiv nemůže zabezpečit dokonalé uložení a odborné ošetření, by měly být nabídnuty kvalifikovaným institucím (muzeum, galerie, knihovna). Sbírky, které nemají žádnou historickou, dokumentární či jinou hodnotu, je možno skartovat s poznámkou v úvodu inventáře R. Ederová a V. Podaný, K problematice osobních archivních fondů SAP, 34, 1984, č. 1, s

19 Písemná pozůstalost PhDr. Franz Josef Umlauft dodatek II (1913) (2006) inventář číslo: xx NAD 113 Lucie Špitálská Ústí nad Labem

20 1 Franz Josef Umlauft vybrané problémy při pořádání fondu a jeho specifika Fond Franze Josefa Umlaufta, který jsem zpracovávala, je dodatkem fondu již existujícího. Materiály k němu byly přivezeny zejména v 90.l. 20.st. do archivu v Ústí nad Labem synem Franze Josefa Umlaufta, Gerhardem Umlauftem. Fond je rozdělen do několika hlavních celků: nejrozsáhlejší část je korespondence. Umlauft si uchovával všechnu korespondenci přijatou, která v tomto bloku zaujímá nejvíce inventárních čísel, ale ponechával si i průklepy své korespondence odeslané nezanedbatelným celkem je Umlauftova bibliografie, kterou si zpracovával zpětně za každým rokem, v některých případech i ve více exemplářích rukopisy týkající se hlavně Ústí nad Labem a jeho okolí nachází se zde bohatý fotografický materiál, který nám ukazuje průběh Umlauftova života, jeho rodiny a blízkých, ale i velké množství dokumentárních fotografií, Umlauft pořádal přednášky, na které měl připraveno až několik set diapozitivů další velmi objemná část fondu je jeho vlastivědná činnost. Napsal několik prací o Ústí nad Labem a jeho okolí Při pořádání fondu vyvstaly také určité problémy. Vzhledem k tomu, že Franz Josef Umlauft byl Němec, je celý fond, až na několik výjimek, psán v německém jazyce. Největší komplikace jsem tak zaznamenala při pořádání korespondence, která je veškerá v němčině. Na druhou stranu je velkou výhodou pro badatele skutečnost, že většina je psána na stroji, což ulehčuje získávání údajů z tohoto druhu materiálu. Nachází se zde ovšem i část korespondence v rukopisné formě, a to převážně kurentem. Při systematizaci korespondence spojené s průběžným nacházením dalších dopisů bylo velmi obtížné dohledávání jmen odesilatelů. V některých případech se je i přes veškerou snahu nepodařilo odesílatele identifikovat. Velmi náročné bylo pořádání Umlauftovy vlastivědné činnosti. Práce jsou v různých fázích rozpracování s velkým množstvím poznámek. Bylo proto obtížné zjistit, které materiály k sobě patří a následně správně zařadit do skupin. Ne zrovna lehkým úkolem bylo roztřídění fotografií, protože na většině chybí bližší informace o osobách a místech na nich zachycených. Údaje v úvodu inventáře jsem čerpala z hlavního fondu Franze Josefa Umlaufta a doplnila jsem je o poznatky, které jsem nabyla při zpracovávání dodatku. 20

ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Buhl Emil, Ing. Časový rozsah: 1930-1943 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo evidenčního listu

Více

Čj.: AS/1-1955/00 Praha... května 2000 Osobní fondy Metodický návod. 1. Osobní fondy, které tvoří důležitou součást Jednotného archivního fondu,

Čj.: AS/1-1955/00 Praha... května 2000 Osobní fondy Metodický návod. 1. Osobní fondy, které tvoří důležitou součást Jednotného archivního fondu, Čj.: AS/1-1955/00 Praha... května 2000 Osobní fondy Metodický návod. 1. Osobní fondy, které tvoří důležitou součást Jednotného archivního fondu, mohou v mnoha směrech podstatně doplnit fondy úředního charakteru.

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Rodinný archiv Swetliků, Cheb Časové rozmezí: 1941-1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 549 Evidenční číslo pomůcky:

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Nickel Emil Časové rozmezí: 1906-1946 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 718 Evidenční číslo pomůcky: 1386 Zpracovala:

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Lippert Walter Časové rozmezí: (1908) 1930 1946 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 827 Evidenční číslo pomůcky: 1369

Více

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Vít Richter Seminář CASLIN 2004 7.9. 2004 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Mobil: 603 223 627 1 Hlavní témata Definice knihovního

Více

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MINKA PODHAJSKÁ (* 1881 1963) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1903-1961 Značka fondu: 29 Číslo evidenčního listu NAD: 91 Evidenční číslo inventáře: 112 Zpracovala:

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Bardachzi Franz, MUDr. Časové rozmezí: (1880) 1931-1944 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 817 Evidenční číslo pomůcky:

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

KSČ místní výbor Chrást

KSČ místní výbor Chrást Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích KSČ místní výbor Chrást 1950 1964 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1058 Evidenční číslo pomůcky: 164 Kateřina Nová Plasy 2005 Obsah Obsah 2 Úvod I. Vývoj

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* 1857-1914) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1895-1912 Značka fondu: 63 Číslo evidenčního listu NAD: 104 Evidenční číslo inventáře: 113 Zpracovala: Lucie

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

2. devítiletá škola Stříbro

2. devítiletá škola Stříbro Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov 2. devítiletá škola Stříbro 1951-1953 Inventář Číslo EL NAD: 1048 Evidenční číslo pomůcky: 114 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Místní národní výbor Smědčice

Místní národní výbor Smědčice Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Rokycany Místní národní výbor Smědčice (1915) 1945 1960 (1980) Dílčí inventář EL NAD č.: 160 AP č.: 203 ROKYCANY 2007 Obsah Úvod: II. Vývoj a dějiny

Více

ALMA DE LA VERA (* ) Inventář osobního fondu

ALMA DE LA VERA (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ALMA DE LA VERA (* 1878-1934) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1895-1934 Značka fondu: 74 Číslo evidenčního listu NAD: 71 Evidenční číslo inventáře: 104 Zpracovala:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Střední pedagogická škola Stříbro 1977-1991 Inventář Číslo EL NAD: 1027 Evidenční číslo pomůcky: 151 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885) Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)1891-1952 EL NAD č.: 1172 24 I. Vývoj původce archivního fondu První poradní schůze hostinských a výčepníků z Klatov a soudního okresu klatovského se

Více

Rodinný archiv Valentů Inventář

Rodinný archiv Valentů Inventář Státní oblastní archiv v Plzni 5.oddělení Rodinný archiv Valentů 1850 1943 Inventář č. EL NAD: 20254 Číslo AP: 599 Ladislava Váňová Klatovy 2006 2 OBSAH Str. Úvod I. Vývoj původce archivního souboru...

Více

Archivační a skartační řád

Archivační a skartační řád Český volejbalový svaz směrnice č. 2/2008 směrnice kategorie: C Archivační a skartační řád Úvod Ve smyslu platného zákona o archivnictví a spisové službě, příslušné prováděcí vyhlášky a zákona o účetnictví,

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

Společenstvo pekařů Sušice (1918) (1950)

Společenstvo pekařů Sušice (1918) (1950) Společenstvo pekařů Sušice (1918)1920-1947(1950) EL NAD č.: 629 63 I. Vývoj původce archivního fondu Odborné společenstvo mistrů pekařů v Sušici vzniklo odloučením od Živnostenského společenstva potravního

Více

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) 1958-1961 Inventář Číslo EL NAD: 1028 Evidenční číslo pomůcky: 153 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah

Více

Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy

Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy 1924-1948 EL NAD č.: 1187 102 I. Vývoj původce archivního fondu Mimořádná ustavující valná hromada spolku zahradnicko-štěpařského o utvoření Společenstva zahradníků-pěstitelů

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 Leden 2017 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě

Více

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8996 NAD č. 3538 Volné sdružení lesních správ pro, Náchod 1921-1944 Zpracoval: Mgr. Jiří Kuba

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

Zpřístupňování archiválií

Zpřístupňování archiválií N_SAS / VŠFS / LS 2016 / DS Přednáška č. 19 + 20 Zpřístupňování archiválií Hlavní okruhy problémů: A/ Před zpracováním archiválií B/ Třídění C/ Pořádání archiválií D/ Standardy MAR pro popis archivních

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Teyssler Vladimír, prof. Ing. Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Teyssler Vladimír, prof. Ing. Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Teyssler Vladimír, prof. Ing. Dr. (1911-1958) Prozatímní inventární seznam NAD č. 542 evidenční pomůcka č. 296 Čakrtová Eva Praha 1958 Prof.

Více

Gymnázium Stříbro II. (1947)

Gymnázium Stříbro II. (1947) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Gymnázium Stříbro II. (1947) 1961-1980 Inventář Číslo EL NAD: 350 Evidenční číslo pomůcky: 149 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) [Zadejte text.] Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) Prozatímní inventární seznam NAD č. 583 evidenční pomůcka č. 214 Honzáková Valerie Praha 1971 [Zadejte

Více

3. o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) K r a s l i c e

3. o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) K r a s l i c e Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv v Sokolově, se sídlem v Jindřichovicích Č. EL JAF: 296 Č. AP: 63 3. o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) K r a s l i c e 1912-1945 I n v e n t á ř

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Dodalová Irena (1900 1989)

Dodalová Irena (1900 1989) Dodalová Irena (1900 1989) 1919 1989 (1999) Inventář NFA 004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Dodalová Irena (1900 1989) Časový rozsah pomůcky: 1919 1989 (1999) Druh

Více

Hlava I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

Hlava I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Metodický návod k vedení evidence Národního archivního dědictví v muzeích, knihovnách, galeriích, památnících, pracovištích Akademie věd České republiky a vysokých školách, podle vyhlášky č. 645/2004 Sb.,

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2244 č. archivní pomůcky: 9025 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko 1970-1990 (1997) inventář Hana Machatová Zámrsk 2016

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* 1877-1942) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1904-1937 Značka fondu: 22 Číslo evidenčního listu NAD: 17 Evidenční číslo inventáře: 91

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

V Praze dne 12. srpna čj. AS/1-2882/98 Metodický pokyn. Základní terminologie vztahující se k evidenci JAF a k archivním pomůckám

V Praze dne 12. srpna čj. AS/1-2882/98 Metodický pokyn. Základní terminologie vztahující se k evidenci JAF a k archivním pomůckám Odbor řízení archivnictví V Praze dne 12. srpna 1998 čj. AS/1-2882/98 Metodický pokyn Základní terminologie vztahující se k evidenci JAF a k archivním pomůckám I. Evidence JAF Archivní fond - soubor archiválií,

Více

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479 Státní okresní archiv Klatovy Základní škola Těšov 1923-1982 Inventář EL NAD č.: 1789 AP č.: 479 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Záložna - Kampelička Hřešihlavy 1908-1953 Inventář EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Petr Zárobský, Mgr. Hana Hrachová Rokycany 2007 Obsah Úvod:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1/ Organizační řád Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity

Více

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Velké Dvorce 1950-1965 Inventář Číslo EL NAD: 916 Evidenční číslo pomůcky: 127 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zuman František (1890-1950) Prozatímní inventární seznam NAD č. 589 evidenční pomůcka č. 211 Honzáková Valerie Praha 1971 František Zuman (2.

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

EL NAD č.: 1320 AP.: 216

EL NAD č.: 1320 AP.: 216 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Československá konfederace odborových svazů - Základní organizace Tělovýchovná a rekreační zařízení města Rokycany 1980-1991 Inventář EL

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

VILÍM AMORT (* ) Inventář osobního fondu

VILÍM AMORT (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE VILÍM AMORT (* 1864-1913) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1884-1913 (1970) Značka fondu: 119 Číslo evidenčního listu NAD: 92 Evidenční číslo inventáře: 82 Zpracovala:

Více

Jalovec Václav (1913-?)

Jalovec Václav (1913-?) Jalovec Václav (1913-?) (1912) [1930] 1938 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jalovec Václav (1913?) Časový rozsah pomůcky: (1912) [1930] 1938 Druh archivní

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Americká vojenská správa Cheb Časové rozmezí: 1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 573 Evidenční číslo pomůcky: 1440

Více

ADOLF ZAHEL (* ) Inventář osobního fondu

ADOLF ZAHEL (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ADOLF ZAHEL (* 1888-1958) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1909-1958 (1959) Značka fondu: 133 Číslo evidenčního listu NAD: 147 Evidenční číslo inventáře: 99

Více

Čj. SOAA 3943/2016 Praha, Přílohy: 6

Čj. SOAA 3943/2016 Praha, Přílohy: 6 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 Čj. SOAA 3943/2016 Praha, 5. 5. 2016 Přílohy: 6 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo odborný rada vedoucí oddělení Státní

Více

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví Strana 2783 192 VYHLÁŠKA ze dne 8. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Ministerstvo

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

Česká státní škola národní Planá (1919) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká státní škola národní Planá (1919) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká státní škola národní Planá (1919) 1921-1938 Inventář Číslo EL NAD: 864 Evidenční číslo pomůcky: 140 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury AKVIZICE Doplňování neperiodické literatury Cíl a předmět akvizice Akvizice se zabývá získáváním tištěných a jiných analogových dokumentů (nákupem, výměnou, darem nebo povinným výtiskem) a předplatným

Více

Místní školní rada Dnešice. Číslo evidenčního listu NAD: 77

Místní školní rada Dnešice. Číslo evidenčního listu NAD: 77 Místní školní rada Dnešice 1909 1949 Číslo evidenčního listu NAD: 77 18 I. Vývoj původce archivního souboru Existence školy v Dnešicích je doložena archiváliemi uloženými ve fondu ZŠ Dnešice už od roku

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY I. SPISOVÝ ŘÁD Článek 1 Účel Účelem spisového řádu Fotbalové asociace České republiky je stanovit zásady nakládání s písemnostmi ve FAČR tak,

Více

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996 Kubíček Jan (1908?) 1926 1991 Inventář NFA 1996 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Kubíček Jan (1908?) Časový rozsah pomůcky: 1926 1991 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny Knihovny typy a počty Paměťové instituce 2 (knihovny muzeí, galerií a archivů, knihovny ve zdravotnictví, knihovny Akademie věd ČR) 1 Veřejné 5415 Školní 3896 Muzeí a galerií - 236 Zdravotnické 109 Vysokoškolské

Více

Základní devítiletá škola Boněnov

Základní devítiletá škola Boněnov Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Boněnov 1951-1963 Inventář Číslo listu NAD: 868 Evidenční pomůcka č. 29 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3 II. Vývoj

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Hůla Josef, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Hůla Josef, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Hůla Josef, Ing. (1900-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 428 evidenční pomůcka č. 151 Čakrtová Eva Praha 1954 Ing. Josef Hůla narodil

Více

JOSEF SYROVÝ (* ) Inventář osobního fondu

JOSEF SYROVÝ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JOSEF SYROVÝ (* 1879-1956) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1911-1956 Značka fondu: 47 Číslo evidenčního listu NAD: 16 Evidenční číslo inventáře: 124 Zpracovala:

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Čj. SOAA /2016 Praha, Přílohy: 6

Čj. SOAA /2016 Praha, Přílohy: 6 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 Čj. SOAA-10-1094/2016 Praha, 2. 2. 2016 Přílohy: 6 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo odborný rada vedoucí oddělení

Více

Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi ( )

Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi ( ) Národní archiv Číslo fondu: 1314/1 Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi (1934-1945) Bohemika - NDR (1887) 1934-1945 Tématický soupis (Dílčí část archivní sbírky

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

LADISLAV MACHOŇ (* ) Inventář osobního fondu

LADISLAV MACHOŇ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE LADISLAV MACHOŇ (* 1888-1973) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1906 1973 Značka fondu: 125 Číslo evidenčního listu NAD: 123 Evidenční číslo inventáře: 97 Zpracovala:

Více

Základní devítiletá škola Skapce (1936)

Základní devítiletá škola Skapce (1936) Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Skapce (1936) 1945-1978 Inventář Číslo EL NAD: 662 Evidenční číslo pomůcky: 110 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD V souladu s ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, v platném znění a zákona o účetnictví č. 563/1991

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Společenstvo obuvníků Klatovy (1863)

Společenstvo obuvníků Klatovy (1863) Společenstvo obuvníků Klatovy (1863)1898-1951 EL NAD č.: 1180 66 I. Vývoj původce archivního fondu Výnosem c. k. místodržitelství ze dne 21. července 1886 č. 58157 byl stanoven rozsah živnostenských společenstev,

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

MARTIN SALCMAN (* ) Inventář osobního fondu

MARTIN SALCMAN (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MARTIN SALCMAN (* 1896 1979) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1933 1974 Značka fondu: 71 Číslo evidenčního listu NAD: 111 Evidenční číslo inventáře: 63 Zpracovala:

Více

Čj. SOAA-4913/2016 Praha, Přílohy: 6

Čj. SOAA-4913/2016 Praha, Přílohy: 6 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 Čj. SOAA-4913/2016 Praha, 7. 6. 2016 Přílohy: 6 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo odborný rada vedoucí oddělení Státní

Více

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká obecná škola Sulislav 1882-1914 Inventář Číslo EL NAD: 951 Evidenční číslo pomůcky: 142 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD

Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD Metodický návod č. 1/2012 odboru archivní správy a spisové služby MV k vedení evidence Národního archivního dědictví podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Tachov 1953-1960 Inventář Číslo EL NAD: 539 Evidenční číslo pomůcky: 161 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Hlava I Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD

Hlava I Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD Metodický návod odboru archivní správy MV k vedení evidence Národního archivního dědictví podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Rott František, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Rott František, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Rott František, Ing. ((1858) 1921-1979) Inventář NAD č. 689 evidenční pomůcka č. 187 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. František Rott (1902-1983)

Více

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK MACHÁČEK (* 1882-1945) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1806 1931 Značka fondu: 104 Číslo evidenčního listu NAD: 122 Evidenční číslo inventáře: 73

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU FINANČNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU FINANČNÍHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU FINANČNÍHO ŘÍZENÍ Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle 10 odst.

Více

Čj. SOAA 3184/2016 Praha, Přílohy: 6

Čj. SOAA 3184/2016 Praha, Přílohy: 6 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 Čj. SOAA 3184/2016 Praha, 11. 4. 2016 Přílohy: 6 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo odborný rada vedoucí Oddělení Státní

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obec Malá Štáhle Malá Štáhle 35 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4/2004 jíž se vydává S P I S O V Ý Ř Á D Obce Malá Štáhle 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obecním

Více

DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU

DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU Václav Pumprla Úvod Oblastí výzkumu mého zájmu je česky a slovensky psaná literatura raného novověku, konkrétněji literární produkce obsažená v Knihopisu českých

Více

VIKTOR BARVITIUS (* ) Inventář osobního fondu

VIKTOR BARVITIUS (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE VIKTOR BARVITIUS (* 1834-1902) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1864-1902 (1932) Značka fondu: 118 Číslo evidenčního listu NAD: 69 Evidenční číslo inventáře:

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY číslo: R 289 datum: 3. listopadu 2014 Opatření rektora k užívání razítek na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích V souladu s ustanovením zákona

Více