Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Filozofická fakulta"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pomocných věd historických a archivnictví Archivnictví Lucie Špitálská Získávání a zpracovávání osobních fondů a Dodatek k písemné pozůstalosti PhDr. Franze Josefa Umlaufta II Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jiřina Štouračová 2010

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury. 2 Lucie Špitálská

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat vedoucí této bakalářské práce PhDr. Jiřině Štouračové za cenné rady při konzultacích. Za odbornou pomoc, vstřícnost, trpělivost a připomínky při zpracování diplomové práce děkuji celému kolektivu Archivu města Ústí nad Labem. 3

4 Obsah 1 Definice a vymezení osobního fondu Praktické otázky k problematice osobních fondů Teorie v praxi Hodnocení a skartace materiálů osobních fondů Biografický materiál Korespondence Vědecká, odborná a literární činnost Písemnosti z veřejné činnosti původce fondu Ilustrační materiál o původci fondu Rodinní příslušníci Cizí osoby...18 Písemná pozůstalost PhDr. Franz Josef Umlauft dodatek II 1 Franz Josef Umlauft vybrané problémy při pořádání fondu a jeho specifika Život a dílo původce Dějiny fondu Archivní charakteristika fondu Oddíl I. Osobní doklady Oddíl II. Korespondence Oddíl III. Dílo Práce vydané tiskem Práce uzavřené, vydané nebo připravené k publikaci Materiály a neuzavřené práce Oddíl IV. Ilustrační materiál Oddíl VI. Různé Inventář...29 I. Osobní doklady...29 II. Korespondence...29 Korespondence přijatá jednotlivci...29 Korespondence přijatá instituce...32 Korespondence odeslaná jednotlivci...32 Korespondence odeslaná instituce...33 III. Dílo...33 Práce vydané tiskem...33 Práce uzavřené, vydané, nebo připravené k publikaci...34 IV. Různé...36 Materiály a neuzavřené práce...36 Vlastní biografie...37 V. Ilustrační materiál...39 Obrazy k dílu Geschichte der Stadt Aussig...39 Ostatní ilustrační materiály...39 Sbírka básní a písní z domoviny...39 Sbírka map...40 Různý ilustrační materiál

5 Sbírka fotografii...40 Dokumentární fotografie...40 Rodinné snímky...41 VI. Materiály související...42 Práce cizích autorů...42 Rukopisy...42 Různé...42 Tiráž Závěr Seznam použitých pramenů a literatury

6 1 Definice a vymezení osobního fondu Je velmi obtížné shodnout se na jednotné terminologii a definici. To můžeme zdůvodnit velkou individuálností a různorodostí jednotlivých osobních fondů. V zahraniční literatuře se pro termín osobní fond užívá různých názvů, například v Německu převažuje Nachlass, Verlassenschaft, v Polsku spuscizna archiwalna, ale objevují se i jiné. V Bulharsku se nejčastěji setkáme s termínem fond ličnogo proischoždenija, ličnyj archiv a dalšími. Naše literatura nejčastěji používá spojení slov písemná pozůstalost, ale několik autorů se k němu vyjádřilo kriticky. Stejně tak se k tomuto termínu staví Josef Hanzal, který se věnoval ve své studii osobním fondům. Navrhl používat název osobní archiv, protože pojem archiv má dnes více významů (archiv jako budova, instituce, ale i archivní fond). Proto tento termín je přesnější a méně sporný než termín pozůstalost. Označení písemná zavádí k tomu, že fond se skládá pouze z materiálů písemných, což neodpovídá skutečnosti, protože ty mohou obsahovat například zvukové, obrazové i jiné materiály. Termín pozůstalost, také není vhodný, neboť podle názoru Radky Ederové a Václava Podaného je v širším povědomí pak pojímán jako celek, včetně movitého i nemovitého majetku. Ale ani termín osobní fond není zcela vhodný, protože za života původce se nedá hovořit o fondu jako takovém, ale o souboru materiálů, které mu slouží k různým účelům a až po převzetí do archivu a zpracování získává statut archivního fondu. Z uvedených důvodů se Radka Ederová a Václav Podaný domnívají, že termín osobní archivní fond (zkráceně osobní fond) je přes možné výhrady nejpřesnější a nejlépe odpovídá charakteru uchovávaných dokumentů. Heinrich Otto Meisner a Wolfgang Leesch uvedli, že osobní fond je písemný a jiný dokumentační materiál spojený s fyzickou osobou a souhrnem její tvůrčí činnosti, registratura nebo archiv jednotlivé osoby. Později byla definice rozšířena a zahrnuly se do ní ještě materiály rodinných příslušníků. 1 V archivním smyslu se osobní fond považuje za organicky vzniklý celek, který se vytvořil během života původce jako výsledek jeho činnosti, vztahů a zájmů. Každá pozůstalost je uzavřený celek a je vnímána jako samostatný archivní fond stejně jako registratury úřadů, organizací, podniků. Není proto správné oddělovat od pozůstalostí určité dokumenty a včleňovat je do jiných sbírek. Individuální ráz osobních fondů vedl k tomu, že se mezi archiváři objevovaly také různé návrhy definice. 2 Antonín Boháč se ve svém článku zabýval hned několika základními pojmy. Definoval pojem pozůstalosti, ale zároveň rozlišoval mezi pozůstalostí písemnou a literární. Literární vnímal jako písemnou pozůstalost osob, jejichž činnost převážně nebo významně směřovala do oblasti literární tvorby nebo do oblasti oborů literatuře blízkých či s literaturou souvisejících. 3 1 R. Edererová V. Podaný, K problematice osobních archivních fondů SAP, 34, 1984, č. 1, s J. Levora, K otázce hodnocení a třídění písemných pozůstalostí. Archivní zprávy ČSAV 1972, č. 3, s A. Boháč, Písemné pozůstalosti v archivech. AČ, 23, 1973, s

7 Písemnou pak definoval jako soubor písemností a jiných podobných dokumentů organicky vzniklých z činnosti veřejně, kulturně, vědecky nebo umělecky činné osobnosti a nacházející se v okamžiku zůstavitelova úmrtí v jeho osobním vlastnictví nebo zůstavitelem ještě za života zčásti nebo vcelku záměrně postoupený do správy jiné osoby nebo instituce. 4 Pojem osobní fond vymezil jako soubor písemností organicky vzniklý z činnosti ještě žijící osobnosti a za jejího života uložený do veřejného archivu. 5 Ve snaze vyřešit velkou variabilitu v terminologii (písemná pozůstalost, osobní pozůstalost, osobní písemná pozůstalost, literární pozůstalost, osobní archiv, osobní fond) byla 18. července 1977 vydána instrukce ministerstva vnitra Československé socialistické republiky O způsobu vedení evidence archiválií, která připouštěla jako jediný v úvahu přicházející název osobní pozůstalost. 6 Původní termín písemná pozůstalost přestal v průběhu času vyhovovat a postupně se v označování objevila značná variabilita pozůstalost, písemná pozůstalost, osobní pozůstalost, osobní písemná pozůstalost, literární (vědecká, politická) pozůstalost, archivní pozůstalost, osobní archiv, osobní fond. 7 Po shrnutí různých definic, co je a co není osobní fond, zjistíme, že osobní fond je soubor písemných, fotografických, filmových, obrazových i jiných dokumentů, který organicky vznikl v průběhu a v souvislosti s životem a činností jednotlivé fyzické osoby (případně i členů její rodiny) a dokumentuje hlavní směry jejího života, činnosti zájmů a má samostatnou vědeckou hodnotu. 8 2 Praktické otázky k problematice osobních fondů Na přelomu 19. a 20. století obraceli historikové pozornost především k politickým dějinám a využívali k tomu dokumenty úřední povahy. Poté následovalo období prudkého rozvoje vědeckého bádání, které přineslo zvýšený zájem o dokumenty neúředního původu. Tento obrat byl způsoben tím, že klesla informační hodnota pramenů úředních, jež jsou obsahově méně závažné a většinou nezachycují informace vypovídající o motivech a okolnostech, za jakých se události staly. Neposkytují úplné a dostatečné svědectví o všech oblastech lidské aktivity. 9 Naproti tomu v osobních fondech vystupuje osobnost, lidské pocity, názory a vzájemné vztahy. Proto jsou považovány za cenné. Badatelský zájem, a spolu s ním i význam osobních fondů, vzrostl hlavně v posledních desetiletích, neboť z převážně vědeckého a historického bádání proniklo poznání, že osobní fondy jsou jedním z nejbohatších a nejpodnětnějších zdrojů hledaných informací a zpráv, v mnoha směrech pro moderní vědu nezastupitelným a nenahraditelným A. Boháč, Písemné pozůstalosti v archivech. AČ, 23, 1973, s Tamtéž, s A. Drahotušský E. Mrázová, Mudr. Jiří Salamanczuk (1902) , diplomová práce, Ústí nad Labem: UJEP, 2004, s Tamtéž, s R. Edererová V. Podaný, K problematice osobních archivních fondů SAP, 34, 1984, č. 1, s Tamtéž, s A. Boháč Písemné pozůstalosti v archivech, AČ, 1973, č. 23, s

8 I přes vědecký význam osobních fondů jim byla po dlouhou dobu věnována jen malá pozornost a až do poloviny padesátých let minulého století stály na okraji archivní teorie a praxe. Osobní fondy (písemné pozůstalosti) sdružovaly zejména knihovny nebo muzea. Jejich počet, ve srovnání s ostatními fondy, v archivech byl relativně malý a archiváři se touto problematikou zabývali spíše jen okrajově. Této tématice se začali věnovat ve větší míře až v polovině padesátých let minulého století v souvislosti se všeobecným úsilím o vytvoření pravidel pro pořádání a definici písemné pozůstalosti. 11 Od okamžiku, kdy se rozšířilo vědomí o významu osobních fondů, nastaly spory o to, kam mají být uloženy. V zahraničí došlo k rozdělení tohoto materiálu většinou mezi archivy a knihovny, u nás častěji mezi archivy a muzea. 12 V poválečném období vedly rostoucí požadavky badatelské veřejnosti ke zkoumání dokumentů mimoúředního původu ve větší míře, dnes jsou už dokonce považovány svou hodnotou a významem za rovnocenné úředním spisovým fondům. Dle původu můžeme tyto neúřední písemnosti rozdělit do dvou skupin: 1. spisové materiály organizací nebo institucí veřejnoprávního charakteru a také materiály společností, sdružení a spolků různého zaměření (kulturního, vědeckého, hospodářského, společenského...) 2. soubory písemností z činnosti soukromých osob, které jsou označovány jako písemné pozůstalosti jednotlivců. Písemné pozůstalosti se rozlišují podle místa uložení na osobní archivní fondy (v archivech), součásti rukopisných sbírek (v knihovnách) nebo zvláštní složky musejních sbírek (v muzeích). 13 Ke změně přístupu k osobním fondům došlo až v 50. letech 20. století. Na pozůstalosti v knihovnách se začalo pohlížet jako na zvláštní druh rukopisných materiálů. V některých knihovnách se začala tvořit samostatná oddělení, tzv. literární archivy, 14 jejichž zakládání podporovali J. W. Goethe a W. Dilthey již na konci 19. století. 15 Ke změnám při pořádání osobních fondů vedlo přijetí provenienčního principu, jehož použití znamenalo významný obrat ve vývoji problematiky osobních fondů a zásadně ovlivnilo i pořádací metody při zpracování těchto celků. 16 Při jeho dodržování se prvořadým pravidlem stala zásada zachování nebo obnovení původní registratury. Striktní uplatňování tohoto principu se ale ukázalo být nemožným, protože mohlo vést k nevyhovujícím a nepřehledným registraturám. Vyřešení tohoto problému nabídl tzv. volný 11 R. Edererová V. Podaný, K problematice osobních archivních fondů SAP, 34, 1984, č. 1, s J. Plosová Problematika písemných pozůstalostí v archivnictví, diplomová práce, Brno: MU, 2006, s A. Drahotušský E. Mrázová, MUDr. Jiří Salamanczuk (1902) , diplomová práce, Ústí nad Labem: UJEP, 2004, s Pojem literární archiv zavádí již Johann Wolfgang Goethe. 15 A. Drahotušský E. Mrázová, MUDr. Jiří Salamanczuk (1902) , diplomová práce, Ústí nad Labem: UJEP, 2004, s R. Edererová V. Podaný, K problematice osobních archivních fondů SAP, 34, 1984, č. 1, s

9 provenienční princip, jenž vychází z poznání funkce, úkolů a organizace původce fondu - na základě těchto znalostí je pak umožněno vytvořit věcné skupiny. 17 Počátek pořádacího systému pozůstalostí nalezneme v září 1954 na poradě vedoucích pracovníků státních archivů v Praze, kde se diskutovalo o názorových pojetích na pořádání archivního materiálu. Výsledkem bylo přijetí provenienční zásady. Bylo doporučeno rozlišovat od sebe skupiny písemností týkající se bezprostředně původce fondu, jako je korespondence, písemnosti zachycující veřejnou činnost, vlastní tvorbu nebo ilustrační materiál mající vztah k původci. Ve vnitřním členění měli archiváři vycházet z diplomatického hlediska, z rozdělení materiálu na listiny, dopisy, spisy, rukopisy a ostatní doplňkový materiál. 18 Dalším, kdo se zabýval osobními fondy, byla Milada Wurmová. Podle ní to je soubor dokumentů písemné povahy, které se velmi těsně vztahují k životu a činnosti jednotlivé osoby. V roce 1958 byla vytvořena Základní pravidla pro zpracování archivního materiálu 19 fungující jako závazné směrnice pro archiváře v našich zemích. Milada Wurmová ve svých příspěvcích k problematice pořádání osobních fondů, a dalších pracích zabývajících se osobními fondy neuvedla řešení problému, ale domnívala se, že pokud jsou s pozůstalostí předávány i sbírky zůstavitele, jako například sbírka pohlednic a známek nebo letáků, je nutné přihlédnout k charakteru sbírky. Pokud je vhodný pro archivní materiál, je zapotřebí zjistit, zda-li zůstavitel sbírku získal systematickou činností, nebo náhodně. Wurmová tedy vymezila osobní fond na osobní doklady, korespondenci, deníky, rukopisy prací a materiál k nim, výstřižky a podobně. Táž autorka při pořádání pozůstalostí odmítala vytvářet věcná hlediska, protože každá pozůstalost je něčím specifická. U jedné může převládat osobní korespondence a u jiné rukopisný, nebo tištěný materiál. Při pořádání pozůstalostí se Wurmová držela diplomatického členění, které jí bylo někdy vytýkáno, vzhledem k menší míře srozumitelnosti. Částečně však navazovala a doplňovala členění navržené v roce 1954 v Praze. Vždy však používala následující základní dělení: 1. Osobní doklady 2. Korespondence a) rodinná b) osobní s jednotlivci c) osobní s institucemi d) oficiální (úřední) 17 A. Drahotušský E. Mrázová, MUDr. Jiří Salamanczuk (1902) , diplomová práce, Ústí nad Labem: UJEP 2004, s Z. Šamberger, Archivní teorie a praxe po roce SAP, 21, 1971, č. 1, s Základní pravidla pro zpracování archivního materiálu. Praha 1958, s. 14 9

10 3. Rukopisy původce fondu, které zachycují jeho soukromý život, tvorbu a veřejnou činnost a) deníky, paměti, zápisníky b) rukopisy vědeckých prací, případně i tištěné práce c) přípravný materiál k těmto pracím (výpisky, poznámky) 4. Písemný materiál vzniklý z úřední a veřejné činnosti původce fondu 5. Ilustrační materiál, který má vztah k osobě původce fondu (výstřižky, fotografie ) 6. Dokumenty rodinných příslušníků původce fondu, pokud nemají takový rozsah, aby mohly tvořit samostatný osobní fond Wurmová sice vychází ze Základních pravidel pro zpracování archivního materiálu z roku 1958, ale přidala skupinu číslo šest a oddělila čtvrtou skupinu. Dále přeřadila deníky z první skupiny do třetí, protože ji vnímala jako deníkům podobný druh materiálu. Podle jejího názoru je každý osobní fond jako celek autobiografickým materiálem v nejširším slova smyslu, protože každý dokument od vysvědčení přes dopis až nějakou poznámku, přispívá k vykreslení zůstavitele. 20 Antonín Boháč ve svém příspěvku v Archivním časopise z roku 1973 píše, že není nutné dodržovat zcela striktně provenienční princip. Poukazuje na to, že některé osobní fondy obsahují současně i části spolkových agend nebo podnikových registratur. Je tu totiž otázka, zda se mají tyto různorodé celky rozpojit, nebo nikoli. Kdybychom striktně dodržovali princip provenience, tak by nebylo možné žádný z těchto celků rozdělit. Ale podle názoru Boháče je žádoucí postupovat nejen individuálně, na základě věcné podstaty fondu s přihlédnutím k základním zásadám archivní teorie, ale i vzhledem k potřebám badatelské práce v daném vědním oboru. Tentýž autor se domnívá, že situace kolem osobních fondů je tak komplikovaná kvůli několika skutečnostem, které musí být brány nezbytně v úvahu při aplikaci zásad provenienčního principu. Podle něj není tento princip zcela na místě, protože hlavně rukopisy (tj. dopisy, rukopisy literárních děl, ale i fragmenty těchto rukopisů) jsou předmětem sběratelských zálib a obchodního zájmu, takže ne vždy víme, jak se tyto rukopisy v soukromých sbírkách ocitly. 21 Radka Ederová a Václav Podaný tvrdí, že fond je určitou individualitou s mnoha specifickými znaky, a není tudíž vhodné přesně dodržovat diplomatické kategorie. Tento způsob totiž může znesnadnit řazení některých písemností a poškodit souvislost s jinými obsahově příbuznými materiály. Oproti tomu věcné členění umožní zachovat souvislosti mezi písemnostmi a přehledně uspořádá ty, které jsou badatelsky často využívané. Z toho vyplývá, že není možné vycházet pouze z jednoho základního principu, ale je třeba věcný a diplomatický vhodně kombinovat. I když je mnohokrát zdůrazňováno, že každý osobní fond je individuální záležitostí a odráží osobnost původce fondu. Lze najít některé společné znaky, a to bez ohledu na dobu a místo vzniku, nebo 20 M. Wurmová Inventarizace a katalogizace písemných pozůstalostí ve státních archivech, AČ, 1973, č. 23, s Antonín Boháč, Písemné pozůstalosti v archivech, AČ 23, 1973, str

11 povolání původce fondu. Každý osobní fond obsahuje biografické materiály (osobní doklady, jmenování, průkazy, životopisy, deníky) a různě rozsáhlou korespondenci (s rodinnými příslušníky, institucemi, kolegy). Nejvíce rozdílné jsou dokumenty vzniklé z tvůrčí činnosti původce, ve které se zobrazuje jeho vzdělání a povolání. 22 Pro zpracování osobních fondů vydal ÚA ČSAV interní směrnici, jež se týká převážně techniky zpracování jednotlivých typů písemností a uvádí se v ní také možné členění osobního fondu v následující formě: I. Životopisný materiál a) osobní doklady, diplomy, legitimace b) studijní a odborná příprava (školní sešity, záznamy vysokoškolských přednášek) c) autobiografie, paměti, deníky, poznámkové sešity s denními záznamy d) hospodářské a majetkové záležitosti původce fondu e) zdravotní stav původce fondu II. Korespondence a) rodinná b) osobní 1. abecedně řazená podle odesílatelů 2. dopisy anonymní 3. dopisy zatím blíže neurčené 4. koncepty dopisů původce fondu neurčeným osobám 5. dopisy úřadů a institucí 6. blahopřání k významným životním jubileím, kondolence (původcem vyčleněné konvoluty) III. Vědecká, odborná a literární činnost původce fondu a) vědecké práce b) přednášky, projevy, proslovy, řeči, referáty c) recenze a dobrozdání, posudky, zprávy, úvahy, referáty, polemiky apod. d) technické projekty, vynálezy, patenty apod. e) populárně vědecké práce f) překlady 22 R. Ederová a Václav Podaný, K problematice osobních archivních fondů SAP, 34, 1984, č. 1, s Ústřední archiv Československé akademie věd (nyní: Archiv akademie věd České Republiky) 11

12 g) pomocný a studijní přípravný materiál (poznámky, bibliografické lístky, výpisky z literatury, archiválií, novinové výstřižky sloužící jako podkladový materiál pro vědeckou práci aj.) IV. Písemnosti z veřejné činnosti původce fondu V. Ilustrační materiál o původci fondu a) fotografie původce fondu nebo jeho vyobrazení b) vzpomínky, oslavné projevy apod. c) referáty a recenze o pracích původce fondu d) bibliografie jeho prací e) nekrology, proslovy nad rakví f) varia VI. Písemností týkající se rodinných příslušníků původce fondu VII. Písemnosti cizích osob Ve skupině I. se osobní doklady řadí chronologicky, nebo do věcných skupin. Legitimace jsou řazeny abecedně podle spolků, ve kterých byl původce členem. Korespondence je členěna abecedně podle jmen odesílatelů. Vědecké práce se většinou uvádí chronologicky. Stejně se postupuje u přednášek, projevů, proslovů, referátů, zpráv, úvah a polemik. Recenze se řadí abecedně podle autorů prací. Součástí popisu je také rozsah, forma (strojopis, rukopis) a jazyk zpracování. Pomocný studijní materiál se člení podle své povahy a většinou podle tematických okruhů. Doklady o veřejné činnosti se pořádají abecedně podle názvu vědeckých či jiných institucí. Ilustrační materiál se dělí na fotografie, kde je původce sám, a na skupinové fotografie s přáteli, příbuznými, kolegy. Dokumenty týkající se rodinných příslušníků a písemnosti cizí jsou řazeny stejným způsobem jako ostatní skupiny Teorie v praxi Každý archiv by byl rád vlastníkem fondu nějaké významné osobnosti, je to jeho chlouba a ozdoba, i když někdy nebývají vědecky tak zajímavé jako osobní fondy méně známých osob. U takových fondů je zejména problém finanční, protože jejich cena se může vyšplhat až do šestimístné cifry a to může ohrozit celoroční nákupní plán archivu. Jako příklad můžeme uvést, že Literární archiv v Památníku národního písemnictví zakoupil v roce 1973 osobní fond publicisty Zdeny Ančíka, ve kterém byla i významná část literární pozůstalosti Jaroslava Haška a jeho cena pohltila až jednu třetinu celoročního rozpočtu archivu na nákupy R. Ederová a Václav Podaný, K problematice osobních archivních fondů SAP, 34, 1984, č. 1, s A. Boháč Inventarizace a katalogizace písemných pozůstalostí ve státních archivech, AČ, 1973, č. 23, s

13 Ředitel Státního okresního archivu v Olomouci PhDr. Bohdan Kaňák, Ph.D. mi sdělil, že osobní fondy se do jejich archivu ukládají zpravidla na základě iniciativy samotného původce fondu, nebo až po původcově smrti ve spolupráci s jeho rodinou. U osobních fondů též většinou pořizují podrobnější soupis předávaných dokumentů, který zároveň slouží jako první pomůcka pro orientaci ve fondu. V případě, že dokumenty postupně předává žijící původce, je podle názoru Bohdana Kaňáka i podle obvyklé praxe vhodné počkat až se posbírá kompletní pozůstalost. Ve většině případů není rozumné začínat s definitivním pořádáním fondu, protože další akvizice mohou vyžadovat reinventarizaci. 26 Od Jitky Janečkové, odborné archivářky z Plzně, jsem získala informaci, že v archivu mají převážně fondy významných osobností z oblasti vědecké, kulturní, společenské a politické. V nejkratší době po převzetí zpracovávají alespoň prozatímní soupisy, pokud si původce, nebo dědicové nevymíní lhůtu 50 let, po kdy je pozůstalost nepřístupná. Většinou se jedná o zapečetěné kartony. 27 Jaroslav Douša, vedoucí městského archivu v Plzni, dodává, že většinu písemností dostávají darem a jen někdy je od pozůstalých kupují. Občas se jedná o náhodný nález nějakých starých papírů na půdě. Dále Douša tvrdí, že je lepší zpracovat tyto fondy dříve než později a také s přihlédnutím k významu osobnosti původce dokumentů. Vzhledem k omezeným prostředkům dávají přednost tzv. prozatímním soupisům, které se dají vyhotovit několikrát rychleji než klasické inventáře. Při vypracování těchto pomůcek se řídí stejnými pravidly jako při psaní inventářů u jiných fondů. V každém případě jsou nově získané pozůstalosti ihned zaevidovány do přírůstkové knihy, i když zatím nejsou zpracovány. 28 PhDr. Vlastimil Kolda ze Státního okresního archivu v Českých Budějovicích mi řekl, že se získáváním osobních fondů mají problém, protože archivu v Českých Budějovicích, i institucím z celého okolí jihočeského regionu, konkuruje Jihočeské muzeum. V rámci jakési nepsané dohody s kolegy muzejníky o získávání tohoto typu fondů příliš neusilují. Případné přírůstky osobních fondů ponechávají náhodě. Při zpracování těchto fondů se řídí podle druhu materiálu, jeho stářím či badatelské využitelnosti. V několika případech skutečně zpracovali převzatý osobní fond bez prodlení, ale to bylo způsobeno výslovným přáním dárce materiálu, který žádal, aby vše bylo co nejdříve utříděné a zpřístupněné. Vlastimil Kolda se domnívá, že s prací na na fondu není kam spěchat. Archiváři se tak vyvarují případným problémům s reinventarizací fondu, kvůli dodatečnému dodání později nalezených dokumentů. Když se podíváme do Pevy, snadno zjistíme, že v archivu v Českých Budějovicích jsou nezpracované osobní fondy ještě z počátku 20. století, ba i starší Elektronická korespondence od PhDr. Bohdana Kaňáka, Ph.D., ředitel SOkA Olomouc, Elektronická korespondence od Mgr. Jitky Janečkové, Archiv města Plzně, Elektronická korespondence od PhDr. Jaroslava Douši, Archiv města Plzně, Elektronická korespondence od PhDr. Vlastimila Koldy, Státní okresní archiv České Budějovice,

14 Všichni archiváři mnou dotázaní se ztotožňují s názorem Milady Wurmové, že není důležité, aby byla pevně daná pravidla pro pořádání osobních fondů, protože každý je něčím specifický a ke každému fondu je potřeba přistupovat individuálně. 3 Hodnocení a skartace materiálů osobních fondů Literatura se skartací neúředního materiálu příliš nezaobírá, případně jen v obecném smyslu, ale i tak se pokusili někteří autoři podat detailnější rozbor těchto problémů. Jedním z nich byl německý knihovník Axel von Harnack, který upozornil na to, že vyloučením bezcenného materiálu z osobního fondu se zdůrazní historicky cenné archiválie. Doporučuje ponechat ve fondu osobní doklady, protože tvoří chronologickou kostru pro studium životopisu původce, dále osobní i úřední korespondenci včetně konceptů odpovědí, které mohou obsahovat závažné úsudky o dobách a událostech, ve kterých vznikaly. V neposlední řadě by měly být uchovány pamětní spisy a přednášky původce, memoáry, deníky, rozpracovaná literární díla, vysokoškolské přednášky, knihy s rukopisnými poznámkami. Ke skartaci naopak navrhuje obsahově bezvýznamnou korespondenci od historicky nevýznamných osob, rukopisy uveřejněných knih a článků, excerpta, kartotéky, poznámkové sešity, bibliografie. Z důvodů diskrétnosti se přiklání ke skartaci materiálů o majetkových a daňových záležitostech, procesních spisů, korespondence s bankami. Harnackův článek je cenný tím, že v poválečné době jako první upozornil na vědecký význam osobních fondů a na nutnost výběru písemností s trvalou dokumentární hodnotou, ale nevytvořil podrobnější kritéria pro hodnocení dokumentů - jeho hlavním měřítkem byl význam původce fondu. Ani na jeho návrhy ke skartaci nelze pohlížet zcela bez výhrad. Není možné souhlasit se skartováním písemností vztahujících se k procesům, majetkovým a daňovým záležitostem, rodinné korespondenci (obsahují často důležité informace o životě a charakteru původce) a rukopisům vydaných prací. Na článek von Harnacka v roce 1962 reagoval německý knihovník Hans Lülfing. Ten za stěžejní považoval při hodnocení písemností význam původce fondu, jeho vědeckou a uměleckou úroveň, stupeň důležitosti fondu jako biografického, historického a literárního pramene a pramenná hodnota fondu pro současné poměry a vztahy. Na rozdíl od von Harnacka souhlasil se zachováním rukopisů publikovaných prací, rodinné korespondence, majetkových a daňových záležitostí. V roce 1959 publikoval sovětský archivář J. A. Krasovskij článek, ve kterém jako kritéria hodnocení materiálů uvádí význam původce z hlediska společenského, vědeckého a historického. 14

15 Písemnosti, které podle jeho názoru mohou být skartovány, rozdělil na dvě skupiny: 1. písemnosti, které lze vyřadit nepochybně - duplikáty, nevyplněné formuláře, poštovní lístky bez textu 2. písemnosti, které se vytřídí s ohledem na vědecko-historický význam fondu, jeho obsah, rozsah, neporušitelnost. Jedná se např. o seznamy adres, školní sešity, výstřižky, pozvánky, účty apod. 30 Milada Wurmová se k tomuto tématu vyjádřila v roce Autorka vyloučila ze skartace osobní doklady a rukopisy (i v případě, že byly vydány tiskem), opatrnost navrhuje při posuzování přípravného materiálu k těmto pracím. U korespondence doporučuje brát zřetel k obsahu dopisu, ale také významu osoby pisatele. Obsahově nedůležité nebo formální dopisy a psaní od nevýznamných osob doporučuje skartovat. Táž autorka se sice pokusila vytvořit konkrétní návrh skartace, ale podrobněji ho nerozpracovala. 31 Na sovětskou příručku reagoval článek sovětských archivářů E. V. Kolosovové a V. V. Caplina z roku Při hodnocení dokumentů zdůrazňují přihlížet k významu původce a obsahu fondu. Z dokumentů tvůrčího charakteru navrhují vyřadit rukopisy prací, zpráv apod. Z písemností služebního charakteru doporučují vyřadit všechny, které jsou duplicitní s písemnostmi úředních fondů. Z biografického materiálu by se dle jejich názoru měly vyřadit dětské kresby, školní sešity, výpisky z učebnic, členské legitimace, vstupenky, jízdenky, z písemností o majetkové a hospodářské situaci původce drobné účetní doklady, z materiálů sesbíraných původcem sbírky, výstřižků bez vztahu k životu a dílu původce, náhodná čísla novin, kuchařské a lékařské recepty. Ve shodě s příručkou navrhují dvě etapy vyřazování písemností. Nejpodrobněji se otázkou skartace zabývala německá archivářka Barbara Langeová, která podporovala vytváření skartačních návrhů s ohledem na činnost původce. Ve své práci provedla rozbor dosavadních návrhů archivářů ze Sovětského svazu, NSR a NDR. Hlavním měřítkem pro hodnocení materiálu osobních fondů pro ni byl význam a funkce původce, povaha a druh písemností a stav dochování. Z biografického materiálu navrhla vyřadit účetní doklady, zprávy o lehčích onemocněních, bezvýznamné písemnosti o majetkových a procesních záležitostech (na rozdíl od E. V. Kolosovové a V. V. Caplina souhlasí s ponecháním dětských kreseb a školních sešitů). Ve skupině písemností o úřední a vědecké činnosti doporučila ponechání rukopisů publikovaných prací (jako H. Lűlfing). K vyřazení naopak po konzultaci s příslušnými odborníky připustila přípravné práce, výpočty, výpisky z literatury, výstřižky z novin, bibliografické kartotéky, seznamy slov a jiné sbírky materiálů, jejichž individuální ráz znemožňuje další využití. Z korespondence by podle ní bylo možné vyřadit formální dopisy, které slouží ke sdělení termínů, poděkování, přihlášek a omluv a neposkytují žádnou bližší výpověď o odesílateli. Dále doporučila 30 R. Edererová - V. Podaný, K problematice osobních archivních fondů. SAP, 34, 1984, č. 1, s M. Wurmová, Z problematiky písemných pozůstalostí. AČ, 9, 1959, č. 1, s

16 nezařazovat blahopřání a pohlednice od historicky nevýznamných osob, bezobsažné korespondence obchodní a úřední. Nesouhlasila, podobně jako H. Lűlfing, s vyjmutím rodinné korespondence. Ze sbírek původce doporučila vyřadit neurčené fotografie členů rodiny a přátel, zatímco dokumenty o původci (biografie, nekrology, recenze původce) navrhla ponechat, protože ukazují ocenění života a díla původce. Práce Barbary Langeové se ukázala být nejsoustavnějším přehledem současných zkušeností a poukázala na nutnost zabývat se hlouběji teoreticky i prakticky tímto problémem. U nás až do dnešní doby není k dispozici žádná oficiální příručka pro zpracování osobních fondů, která by se věnovala i skartaci. Důsledkem toho je pak určitá rozdílnost v názorech na možnost skartování určitých druhů materiálu. Z tohoto důvodu se Radka Edererová a Václav Podaný pokusili porovnat přístupy vybraných archivů na problematiku skartace v osobních fondech. Šlo o Ústřední archiv Československé akademie věd, Archiv Českého vysokého učení technického, Archiv Národního technického muzea, Archiv Karlovy univerzity, Ústřední archiv Slovenské akademie věd, Archiv ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ, Literární archiv Památníku národního písemnictví Z výzkumu vyplynulo několik všeobecných poznatků, mezi nimi i zjištění, že při skartaci je nutné postupovat velmi opatrně a mít důkladné povědomí o životě, činnosti a významu původce, obsahu fondu pro badatelské využití, i o jeho úplnosti a rozsahu. Výsledky průzkumu a názory archivářů k jednotlivým skupinám osobního fondu lze shrnout následujícím výčtem: 3.1 Biografický materiál a) osobní doklady (měly by být téměř zcela ušetřeny skartace; výjimkou by byly průkazy na slevu jízdného a výplatní pásky) b) studijní a odborná příprava (ze školních sešitů je navrhováno ponechat jen několik ukázek; k ponechání jsou rovněž doporučeny záznamy vysokoškolských přednášek; u dětských kreseb rozhoduje fakt, zda se stal autor později umělcem) c) autobiografické materiály (k vyřazení jsou zde navrhovány seznamy adres a telefonních čísel) d) dokumenty o hospodářských a majetkových záležitostech (poštovní stvrzenky o zaplacení drobných plateb, faktury, potvrzení o nákupech, doklady o drobných opravách v bytě apod. se navrhují k vyřazení; ponechat je naopak vhodné doklady o větších majetkových převodech - koupě, prodej nemovitostí aj. - soupisy příjmů a vydání, účty za starožitnost atd.) 16

17 e) doklady zdravotního stavu původce (doporučují je vesměs ponechat vyjma zpráv o lehčích a dočasných onemocněních, receptů) 3.2 Korespondence Jedná se o nejžádanější a nejvyužívanější část, obyčejně se ke skartaci zařazuje velmi málo. Ale bezobsažné dopisy jako pozdravy, omluvy, sdělení termínů apod. od nevýznamných osob se navrhují naopak skartovat. Stejná situace je i u institucí a úřadů (sdělení termínu porad, žádosti o zaslání zpráv o činnosti atd.). U blahopřání ponecháváme větší konvoluty, jednotliviny se mohou vytřídit. Vizitky s textem je vhodné zařadit do korespondence, prázdné ponecháváme jen tehdy, pokud pochází od významných osobností. 3.3 Vědecká, odborná a literární činnost Otázka publikovaných vědeckých prací původce je složitá. Archiváři se staví za jejich ponechání ve fondu (praktické a badatelské hledisko). Rukopisy nepublikovaných i publikovaných prací je třeba bez pochyby ponechat a vyřadí se jen multiplicitní kopie. Obdobným způsobem lze postupovat u přednášek, recenzí, referátů apod. U populárně vědeckých prací a překladů je možné vyřadit drobné, nevýznamné práce otištěné v denním tisku. U pomocného přípravného materiálu se navrhuje hodnotit písemnosti až po konzultaci se specialisty příslušného oboru. Při hodnocení je třeba posoudit, jak se v něm může badatel orientovat, zda by se dal dále vědecky využít, do jaké míry lze v materiálu vysledovat metodiku původce, zda už nebyl jeho obsah využit v dokumentech vyššího stupně. Výpisky ze známé literatury lze skartovat. Naopak u výpisků, opisů a výtahů z aktů, středověkých knih či nezveřejněných rukopisů je třeba postupovat opatrně a raději neskartovat. Výstřižky z novin a časopisů se doporučuje ponechat, pokud jsou v souvislém celku a mají vztah k činnosti původce (nesouvisející sbírky předat do sbírky dokumentace). Nahodilé výstřižky nebo čísla novin lze skartovat. 3.4 Písemnosti z veřejné činnosti původce fondu Problematickou otázkou v této skupině je vyřazení úředních písemností. Podle provenienčního principu by měly být zařazeny na místo původního určení, ale mezi archiváři panují značné názorové rozdíly. Z. Kolanowsky upozornil na závažný fakt, že v převážné většině případů není možno oddělit osobní spisy od úředních, protože jsou vzájemně propojeny a smíšeny, a jejich případné rozdělení by mohlo přinést jen škody. V zájmu zachování integrity fondu doporučil úřední písemnosti ponechat v osobním fondu a ve fondu úředním na ně upozornit. Radka Ederová a Václav Podaný zastávají názor, že by se měly ponechat v osobním fondu úřední písemnosti, které se bezprostředně týkají činnosti původce - lze z nich usoudit, že vznikly z jeho iniciativy, 17

18 podávají nám o něm důležité informace nebo zaznamenávají jeho připomínky a poznámky (např. úřední záznamy jeho projevů, projednávaní jeho osobních záležitostí aj.). K zařazení jsou rovněž doporučeny doklady o účasti původce na mezinárodních kongresech, konferencích apod. (seznamy účastníků, poznámky), jeho posudky habilitačních aj. prací (i texty). Práce ze studentských let je vhodné ponechat výběrově (exempláře se závažnými poznámkami původce). 3.5 Ilustrační materiál o původci fondu Do této skupiny patří pouze písemnosti, které shromáždil sám původce, nebo jeho dědicové těsně po jeho smrti. Byly převzaty do archivu s ostatními částmi fondu. Dokumenty této skupiny by se téměř neměly skartovat. Určitou výjimku mohou tvořit drobné novinové zprávy o jubileu narození původce apod. 3.6 Rodinní příslušníci Při skartaci se řídíme závěry jako u skupin I.-V. Především jde o korespondenci a osobní doklady. Při větším množství a jejich samostatné vědecké hodnotě by měly být vyřazeny a vytvořit nový osobní fond. 3.7 Cizí osoby Náleží sem písemnosti, které není možné zařadit do jiné skupiny. Jde hlavně o rukopisy nebo tisky prací a korespondenci. Postupujeme u nich podle zásad uplatněných ve skupinách II. a III., tisky ponecháme jen v tom případě, že obsahují poznámky původce. Problematiku představuje také ponechání či vyřazení sbírek původce fondu, které nevznikly pro jeho pracovní potřeby. Jedná se o sbírky, které nám ukazují zájmy a charakter původce (sbírky kamenů, mincí, známek, pohlednic apod.). Milada Wurmová navrhuje přihlížet k tomu, o jakou jde sbírku a zda se hodí pro uložení do archivu, jak dalece je spjata s původcem a jaký má rozsah. Lze tedy konstatovat, že sbírky, kterým archiv nemůže zabezpečit dokonalé uložení a odborné ošetření, by měly být nabídnuty kvalifikovaným institucím (muzeum, galerie, knihovna). Sbírky, které nemají žádnou historickou, dokumentární či jinou hodnotu, je možno skartovat s poznámkou v úvodu inventáře R. Ederová a V. Podaný, K problematice osobních archivních fondů SAP, 34, 1984, č. 1, s

19 Písemná pozůstalost PhDr. Franz Josef Umlauft dodatek II (1913) (2006) inventář číslo: xx NAD 113 Lucie Špitálská Ústí nad Labem

20 1 Franz Josef Umlauft vybrané problémy při pořádání fondu a jeho specifika Fond Franze Josefa Umlaufta, který jsem zpracovávala, je dodatkem fondu již existujícího. Materiály k němu byly přivezeny zejména v 90.l. 20.st. do archivu v Ústí nad Labem synem Franze Josefa Umlaufta, Gerhardem Umlauftem. Fond je rozdělen do několika hlavních celků: nejrozsáhlejší část je korespondence. Umlauft si uchovával všechnu korespondenci přijatou, která v tomto bloku zaujímá nejvíce inventárních čísel, ale ponechával si i průklepy své korespondence odeslané nezanedbatelným celkem je Umlauftova bibliografie, kterou si zpracovával zpětně za každým rokem, v některých případech i ve více exemplářích rukopisy týkající se hlavně Ústí nad Labem a jeho okolí nachází se zde bohatý fotografický materiál, který nám ukazuje průběh Umlauftova života, jeho rodiny a blízkých, ale i velké množství dokumentárních fotografií, Umlauft pořádal přednášky, na které měl připraveno až několik set diapozitivů další velmi objemná část fondu je jeho vlastivědná činnost. Napsal několik prací o Ústí nad Labem a jeho okolí Při pořádání fondu vyvstaly také určité problémy. Vzhledem k tomu, že Franz Josef Umlauft byl Němec, je celý fond, až na několik výjimek, psán v německém jazyce. Největší komplikace jsem tak zaznamenala při pořádání korespondence, která je veškerá v němčině. Na druhou stranu je velkou výhodou pro badatele skutečnost, že většina je psána na stroji, což ulehčuje získávání údajů z tohoto druhu materiálu. Nachází se zde ovšem i část korespondence v rukopisné formě, a to převážně kurentem. Při systematizaci korespondence spojené s průběžným nacházením dalších dopisů bylo velmi obtížné dohledávání jmen odesilatelů. V některých případech se je i přes veškerou snahu nepodařilo odesílatele identifikovat. Velmi náročné bylo pořádání Umlauftovy vlastivědné činnosti. Práce jsou v různých fázích rozpracování s velkým množstvím poznámek. Bylo proto obtížné zjistit, které materiály k sobě patří a následně správně zařadit do skupin. Ne zrovna lehkým úkolem bylo roztřídění fotografií, protože na většině chybí bližší informace o osobách a místech na nich zachycených. Údaje v úvodu inventáře jsem čerpala z hlavního fondu Franze Josefa Umlaufta a doplnila jsem je o poznatky, které jsem nabyla při zpracovávání dodatku. 20

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE KATALOGIZACE ŠKOLNÍCH KRONIK OKRESU UHERSKÉ HRADIŠTĚ 1811-2003 Bakalářská práce Autor: Ludmila Šišáková Vedoucí práce: PhDr. Karel Chobot

Více

Vznik a vývoj muzea v Chebu

Vznik a vývoj muzea v Chebu Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Vznik a vývoj muzea v Chebu Martina Adámiková Bakalářská práce 2008 Souhrn Práce se zabývá historií muzea v Chebu od jeho založení až do dnešní doby. Sledován je

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více

Základy archivního výzkumu. Jan Šimek. Přehledové studie 02/09

Základy archivního výzkumu. Jan Šimek. Přehledové studie 02/09 Základy archivního výzkumu Jan Šimek Přehledové studie 02/09 Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu (CAAT) Katedra antropologických a historických věd FF ZČU www.caat.cz CAAT 2009 ZÁKLADY

Více

západočeské archivy 2011

západočeské archivy 2011 západočeské archivy 2011 Porta fontium Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů Společný přeshraniční projekt je zaměřen na digitalizaci archiválií v západočeských a některých bavorských archivech,

Více

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010 Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010 PhDr. Eva Drašarová, CSc. ředitelka Národního archivu, s použitím podkladů ze zpráv o činnosti vedoucích jednotlivých oddělení V Praze 15. 2. 2011 OBSAH

Více

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

3 Central Museological Cabinet 1955-1989. 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989. 2 Editorial 3 topica. 2 Editorial 3 témaa.

3 Central Museological Cabinet 1955-1989. 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989. 2 Editorial 3 topica. 2 Editorial 3 témaa. Obsah Contents 2 Editorial 3 témaa 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989 Pavel Douša 15 Změna koncepce Národního muzea pod vlivem Františka Palackého Iveta Fürstová 22 muzejní pedagogikaa 22 Česká

Více

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D.

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D. Den otevřených dveří 2 1 3 1. Významné bylo setkání rektora VŠERS prof. J. Dolisty s JUDr. Cízlovou, předsedkyní Okresního soudu Příbram, která bude s detašovaným pracovištěm VŠERS spolupracovat při výuce.

Více

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2013 þÿ M o t i v a c

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Anna Slaninová Obor: Lázeňství a turismus Sakrální stavby na Hlučínsku postavení a význam pro podporu cestovního ruchu v regionu Sacred

Více

Kartotéka akce 48 a vyhodnocení tzv. protistátní činnosti členů Církve římskokatolické ve vybraných tzv. ilegálních skupinách

Kartotéka akce 48 a vyhodnocení tzv. protistátní činnosti členů Církve římskokatolické ve vybraných tzv. ilegálních skupinách STUDIE 45 Kartotéka akce 48 a vyhodnocení tzv. protistátní činnosti členů Církve římskokatolické ve vybraných tzv. ilegálních skupinách u Petra Gabrielová Uvedení do tématu Fond vyšetřovacích spisů dosud

Více

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945 STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945 Eva Sošková Státní technická knihovna e.soskova@stk.cz Státní technická knihovna (STK) patří k nejvýznamnějším českým technickým knihovnám. Shromažďuje

Více

VĚSTNÍK. Téma: Gloria musaealis 2008. Informace k zákonu o účetnictví. Zahájení Festivalu muzejních nocí. číslo 3. ročník. www.cz-museums.

VĚSTNÍK. Téma: Gloria musaealis 2008. Informace k zákonu o účetnictví. Zahájení Festivalu muzejních nocí. číslo 3. ročník. www.cz-museums. VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Téma: Gloria musaealis 2008 Informace k zákonu o účetnictví Zahájení Festivalu muzejních nocí www.cz-museums.cz číslo 3 ročník 09 Proč se vystavovat vysokým

Více

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU Vedoucí práce: Ing. Pavla Stejskalová Vypracovala: Monika Součková Brno 2006 Prohlašuji, že jsem

Více

HISTORIA MEDICINAE VETERINARIAE 2011

HISTORIA MEDICINAE VETERINARIAE 2011 HISTORIA MEDICINAE VETERINARIAE 2011 Prof. MVDr. František Ševčík VYDÁNO U PŘÍLEŽITOSTI 125. VÝROČÍ NAROZENÍ 1 MVDr. Richard Harnach, CSc. MVDr. Ladislav Dedek, CSc. MVDr. Pavel Brauner, Ph.D. Brno, 2011

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědná fakulta Jana Kazíková Obor: Knihovnictví a informatika Dějiny veřejných knihoven ve Studénce Bakalářská práce The history of public libraries in Studénka

Více

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Disertační práce Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Doktorský studijní program : Architektura a urbanismus Studijní obor : Urbanismus a územní plánování Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav prostorového

Více

Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Výzkumná zpráva projektu výzkumu a vývoje

Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Výzkumná zpráva projektu výzkumu a vývoje Národní archiv Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě Výzkumná zpráva projektu výzkumu a vývoje VE20072009004 Redakce: Ing. Miroslav Kunt Příjemce

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Management řízení kvality na veřejných vysokých školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka

Více

Vzdělávání seniorů v ČR

Vzdělávání seniorů v ČR Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Vzdělávání seniorů v ČR Sociální práce Vypracovala: Eva Grohová Vedoucí práce: Jarmila Viplaková Čelákovice 2011 Čestné prohlášení: Prohlašuji,

Více

Dobové časopisy:... 239 Literatura:... 239

Dobové časopisy:... 239 Literatura:... 239 Obsah Úvod... 3 Vymezení tématu výchova v přírodě a mládežnické organizace skautského typu, jejich úloha a postavení ve společnosti... 6 Prameny a literatura... 16 Myšlenkové a společenské předpoklady

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes.

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Hudební věda Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK: situační analýza nabídky kurzů a programů českého jazyka pro cizince; metodická doporučení

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK: situační analýza nabídky kurzů a programů českého jazyka pro cizince; metodická doporučení MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK: situační analýza nabídky kurzů a programů českého jazyka pro cizince; metodická doporučení (se zaměřením na

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. června 2003 č. 571 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice Vláda I. s c h v a l u j e Koncepci účinnější

Více

Discovering the Archaeologists 2012-14 Zpráva za Českou republiku

Discovering the Archaeologists 2012-14 Zpráva za Českou republiku Discovering the Archaeologists 2012-14 Zpráva za Českou republiku Jan Frolík a Michaela Mácalová Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Publikace Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. 2014 Copyright

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2005 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 5

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2005 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 5 PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2005 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 5 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2005 Vědecká knihovna v Olomouci, 2010 ISBN 978-80-7053-268-3 2 VĚDECKÁ KNIHOVNA

Více

2005 ročník 57. 40 Kč

2005 ročník 57. 40 Kč 10 2005 ročník 57 40 Kč M Ě S Í Č N Í K P R O K N I H O V N Y obsah 310 Investování do znalostí/ Chris Batt 312 JAK VYSLOVOVAT JMÉNA CIZÍCH AUTORŮ 313 Věk a vzdělání pracovníků knihoven v roce 2004/ Vít

Více