Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Filozofická fakulta"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pomocných věd historických a archivnictví Archivnictví Lucie Špitálská Získávání a zpracovávání osobních fondů a Dodatek k písemné pozůstalosti PhDr. Franze Josefa Umlaufta II Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jiřina Štouračová 2010

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury. 2 Lucie Špitálská

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat vedoucí této bakalářské práce PhDr. Jiřině Štouračové za cenné rady při konzultacích. Za odbornou pomoc, vstřícnost, trpělivost a připomínky při zpracování diplomové práce děkuji celému kolektivu Archivu města Ústí nad Labem. 3

4 Obsah 1 Definice a vymezení osobního fondu Praktické otázky k problematice osobních fondů Teorie v praxi Hodnocení a skartace materiálů osobních fondů Biografický materiál Korespondence Vědecká, odborná a literární činnost Písemnosti z veřejné činnosti původce fondu Ilustrační materiál o původci fondu Rodinní příslušníci Cizí osoby...18 Písemná pozůstalost PhDr. Franz Josef Umlauft dodatek II 1 Franz Josef Umlauft vybrané problémy při pořádání fondu a jeho specifika Život a dílo původce Dějiny fondu Archivní charakteristika fondu Oddíl I. Osobní doklady Oddíl II. Korespondence Oddíl III. Dílo Práce vydané tiskem Práce uzavřené, vydané nebo připravené k publikaci Materiály a neuzavřené práce Oddíl IV. Ilustrační materiál Oddíl VI. Různé Inventář...29 I. Osobní doklady...29 II. Korespondence...29 Korespondence přijatá jednotlivci...29 Korespondence přijatá instituce...32 Korespondence odeslaná jednotlivci...32 Korespondence odeslaná instituce...33 III. Dílo...33 Práce vydané tiskem...33 Práce uzavřené, vydané, nebo připravené k publikaci...34 IV. Různé...36 Materiály a neuzavřené práce...36 Vlastní biografie...37 V. Ilustrační materiál...39 Obrazy k dílu Geschichte der Stadt Aussig...39 Ostatní ilustrační materiály...39 Sbírka básní a písní z domoviny...39 Sbírka map...40 Různý ilustrační materiál

5 Sbírka fotografii...40 Dokumentární fotografie...40 Rodinné snímky...41 VI. Materiály související...42 Práce cizích autorů...42 Rukopisy...42 Různé...42 Tiráž Závěr Seznam použitých pramenů a literatury

6 1 Definice a vymezení osobního fondu Je velmi obtížné shodnout se na jednotné terminologii a definici. To můžeme zdůvodnit velkou individuálností a různorodostí jednotlivých osobních fondů. V zahraniční literatuře se pro termín osobní fond užívá různých názvů, například v Německu převažuje Nachlass, Verlassenschaft, v Polsku spuscizna archiwalna, ale objevují se i jiné. V Bulharsku se nejčastěji setkáme s termínem fond ličnogo proischoždenija, ličnyj archiv a dalšími. Naše literatura nejčastěji používá spojení slov písemná pozůstalost, ale několik autorů se k němu vyjádřilo kriticky. Stejně tak se k tomuto termínu staví Josef Hanzal, který se věnoval ve své studii osobním fondům. Navrhl používat název osobní archiv, protože pojem archiv má dnes více významů (archiv jako budova, instituce, ale i archivní fond). Proto tento termín je přesnější a méně sporný než termín pozůstalost. Označení písemná zavádí k tomu, že fond se skládá pouze z materiálů písemných, což neodpovídá skutečnosti, protože ty mohou obsahovat například zvukové, obrazové i jiné materiály. Termín pozůstalost, také není vhodný, neboť podle názoru Radky Ederové a Václava Podaného je v širším povědomí pak pojímán jako celek, včetně movitého i nemovitého majetku. Ale ani termín osobní fond není zcela vhodný, protože za života původce se nedá hovořit o fondu jako takovém, ale o souboru materiálů, které mu slouží k různým účelům a až po převzetí do archivu a zpracování získává statut archivního fondu. Z uvedených důvodů se Radka Ederová a Václav Podaný domnívají, že termín osobní archivní fond (zkráceně osobní fond) je přes možné výhrady nejpřesnější a nejlépe odpovídá charakteru uchovávaných dokumentů. Heinrich Otto Meisner a Wolfgang Leesch uvedli, že osobní fond je písemný a jiný dokumentační materiál spojený s fyzickou osobou a souhrnem její tvůrčí činnosti, registratura nebo archiv jednotlivé osoby. Později byla definice rozšířena a zahrnuly se do ní ještě materiály rodinných příslušníků. 1 V archivním smyslu se osobní fond považuje za organicky vzniklý celek, který se vytvořil během života původce jako výsledek jeho činnosti, vztahů a zájmů. Každá pozůstalost je uzavřený celek a je vnímána jako samostatný archivní fond stejně jako registratury úřadů, organizací, podniků. Není proto správné oddělovat od pozůstalostí určité dokumenty a včleňovat je do jiných sbírek. Individuální ráz osobních fondů vedl k tomu, že se mezi archiváři objevovaly také různé návrhy definice. 2 Antonín Boháč se ve svém článku zabýval hned několika základními pojmy. Definoval pojem pozůstalosti, ale zároveň rozlišoval mezi pozůstalostí písemnou a literární. Literární vnímal jako písemnou pozůstalost osob, jejichž činnost převážně nebo významně směřovala do oblasti literární tvorby nebo do oblasti oborů literatuře blízkých či s literaturou souvisejících. 3 1 R. Edererová V. Podaný, K problematice osobních archivních fondů SAP, 34, 1984, č. 1, s J. Levora, K otázce hodnocení a třídění písemných pozůstalostí. Archivní zprávy ČSAV 1972, č. 3, s A. Boháč, Písemné pozůstalosti v archivech. AČ, 23, 1973, s

7 Písemnou pak definoval jako soubor písemností a jiných podobných dokumentů organicky vzniklých z činnosti veřejně, kulturně, vědecky nebo umělecky činné osobnosti a nacházející se v okamžiku zůstavitelova úmrtí v jeho osobním vlastnictví nebo zůstavitelem ještě za života zčásti nebo vcelku záměrně postoupený do správy jiné osoby nebo instituce. 4 Pojem osobní fond vymezil jako soubor písemností organicky vzniklý z činnosti ještě žijící osobnosti a za jejího života uložený do veřejného archivu. 5 Ve snaze vyřešit velkou variabilitu v terminologii (písemná pozůstalost, osobní pozůstalost, osobní písemná pozůstalost, literární pozůstalost, osobní archiv, osobní fond) byla 18. července 1977 vydána instrukce ministerstva vnitra Československé socialistické republiky O způsobu vedení evidence archiválií, která připouštěla jako jediný v úvahu přicházející název osobní pozůstalost. 6 Původní termín písemná pozůstalost přestal v průběhu času vyhovovat a postupně se v označování objevila značná variabilita pozůstalost, písemná pozůstalost, osobní pozůstalost, osobní písemná pozůstalost, literární (vědecká, politická) pozůstalost, archivní pozůstalost, osobní archiv, osobní fond. 7 Po shrnutí různých definic, co je a co není osobní fond, zjistíme, že osobní fond je soubor písemných, fotografických, filmových, obrazových i jiných dokumentů, který organicky vznikl v průběhu a v souvislosti s životem a činností jednotlivé fyzické osoby (případně i členů její rodiny) a dokumentuje hlavní směry jejího života, činnosti zájmů a má samostatnou vědeckou hodnotu. 8 2 Praktické otázky k problematice osobních fondů Na přelomu 19. a 20. století obraceli historikové pozornost především k politickým dějinám a využívali k tomu dokumenty úřední povahy. Poté následovalo období prudkého rozvoje vědeckého bádání, které přineslo zvýšený zájem o dokumenty neúředního původu. Tento obrat byl způsoben tím, že klesla informační hodnota pramenů úředních, jež jsou obsahově méně závažné a většinou nezachycují informace vypovídající o motivech a okolnostech, za jakých se události staly. Neposkytují úplné a dostatečné svědectví o všech oblastech lidské aktivity. 9 Naproti tomu v osobních fondech vystupuje osobnost, lidské pocity, názory a vzájemné vztahy. Proto jsou považovány za cenné. Badatelský zájem, a spolu s ním i význam osobních fondů, vzrostl hlavně v posledních desetiletích, neboť z převážně vědeckého a historického bádání proniklo poznání, že osobní fondy jsou jedním z nejbohatších a nejpodnětnějších zdrojů hledaných informací a zpráv, v mnoha směrech pro moderní vědu nezastupitelným a nenahraditelným A. Boháč, Písemné pozůstalosti v archivech. AČ, 23, 1973, s Tamtéž, s A. Drahotušský E. Mrázová, Mudr. Jiří Salamanczuk (1902) , diplomová práce, Ústí nad Labem: UJEP, 2004, s Tamtéž, s R. Edererová V. Podaný, K problematice osobních archivních fondů SAP, 34, 1984, č. 1, s Tamtéž, s A. Boháč Písemné pozůstalosti v archivech, AČ, 1973, č. 23, s

8 I přes vědecký význam osobních fondů jim byla po dlouhou dobu věnována jen malá pozornost a až do poloviny padesátých let minulého století stály na okraji archivní teorie a praxe. Osobní fondy (písemné pozůstalosti) sdružovaly zejména knihovny nebo muzea. Jejich počet, ve srovnání s ostatními fondy, v archivech byl relativně malý a archiváři se touto problematikou zabývali spíše jen okrajově. Této tématice se začali věnovat ve větší míře až v polovině padesátých let minulého století v souvislosti se všeobecným úsilím o vytvoření pravidel pro pořádání a definici písemné pozůstalosti. 11 Od okamžiku, kdy se rozšířilo vědomí o významu osobních fondů, nastaly spory o to, kam mají být uloženy. V zahraničí došlo k rozdělení tohoto materiálu většinou mezi archivy a knihovny, u nás častěji mezi archivy a muzea. 12 V poválečném období vedly rostoucí požadavky badatelské veřejnosti ke zkoumání dokumentů mimoúředního původu ve větší míře, dnes jsou už dokonce považovány svou hodnotou a významem za rovnocenné úředním spisovým fondům. Dle původu můžeme tyto neúřední písemnosti rozdělit do dvou skupin: 1. spisové materiály organizací nebo institucí veřejnoprávního charakteru a také materiály společností, sdružení a spolků různého zaměření (kulturního, vědeckého, hospodářského, společenského...) 2. soubory písemností z činnosti soukromých osob, které jsou označovány jako písemné pozůstalosti jednotlivců. Písemné pozůstalosti se rozlišují podle místa uložení na osobní archivní fondy (v archivech), součásti rukopisných sbírek (v knihovnách) nebo zvláštní složky musejních sbírek (v muzeích). 13 Ke změně přístupu k osobním fondům došlo až v 50. letech 20. století. Na pozůstalosti v knihovnách se začalo pohlížet jako na zvláštní druh rukopisných materiálů. V některých knihovnách se začala tvořit samostatná oddělení, tzv. literární archivy, 14 jejichž zakládání podporovali J. W. Goethe a W. Dilthey již na konci 19. století. 15 Ke změnám při pořádání osobních fondů vedlo přijetí provenienčního principu, jehož použití znamenalo významný obrat ve vývoji problematiky osobních fondů a zásadně ovlivnilo i pořádací metody při zpracování těchto celků. 16 Při jeho dodržování se prvořadým pravidlem stala zásada zachování nebo obnovení původní registratury. Striktní uplatňování tohoto principu se ale ukázalo být nemožným, protože mohlo vést k nevyhovujícím a nepřehledným registraturám. Vyřešení tohoto problému nabídl tzv. volný 11 R. Edererová V. Podaný, K problematice osobních archivních fondů SAP, 34, 1984, č. 1, s J. Plosová Problematika písemných pozůstalostí v archivnictví, diplomová práce, Brno: MU, 2006, s A. Drahotušský E. Mrázová, MUDr. Jiří Salamanczuk (1902) , diplomová práce, Ústí nad Labem: UJEP, 2004, s Pojem literární archiv zavádí již Johann Wolfgang Goethe. 15 A. Drahotušský E. Mrázová, MUDr. Jiří Salamanczuk (1902) , diplomová práce, Ústí nad Labem: UJEP, 2004, s R. Edererová V. Podaný, K problematice osobních archivních fondů SAP, 34, 1984, č. 1, s

9 provenienční princip, jenž vychází z poznání funkce, úkolů a organizace původce fondu - na základě těchto znalostí je pak umožněno vytvořit věcné skupiny. 17 Počátek pořádacího systému pozůstalostí nalezneme v září 1954 na poradě vedoucích pracovníků státních archivů v Praze, kde se diskutovalo o názorových pojetích na pořádání archivního materiálu. Výsledkem bylo přijetí provenienční zásady. Bylo doporučeno rozlišovat od sebe skupiny písemností týkající se bezprostředně původce fondu, jako je korespondence, písemnosti zachycující veřejnou činnost, vlastní tvorbu nebo ilustrační materiál mající vztah k původci. Ve vnitřním členění měli archiváři vycházet z diplomatického hlediska, z rozdělení materiálu na listiny, dopisy, spisy, rukopisy a ostatní doplňkový materiál. 18 Dalším, kdo se zabýval osobními fondy, byla Milada Wurmová. Podle ní to je soubor dokumentů písemné povahy, které se velmi těsně vztahují k životu a činnosti jednotlivé osoby. V roce 1958 byla vytvořena Základní pravidla pro zpracování archivního materiálu 19 fungující jako závazné směrnice pro archiváře v našich zemích. Milada Wurmová ve svých příspěvcích k problematice pořádání osobních fondů, a dalších pracích zabývajících se osobními fondy neuvedla řešení problému, ale domnívala se, že pokud jsou s pozůstalostí předávány i sbírky zůstavitele, jako například sbírka pohlednic a známek nebo letáků, je nutné přihlédnout k charakteru sbírky. Pokud je vhodný pro archivní materiál, je zapotřebí zjistit, zda-li zůstavitel sbírku získal systematickou činností, nebo náhodně. Wurmová tedy vymezila osobní fond na osobní doklady, korespondenci, deníky, rukopisy prací a materiál k nim, výstřižky a podobně. Táž autorka při pořádání pozůstalostí odmítala vytvářet věcná hlediska, protože každá pozůstalost je něčím specifická. U jedné může převládat osobní korespondence a u jiné rukopisný, nebo tištěný materiál. Při pořádání pozůstalostí se Wurmová držela diplomatického členění, které jí bylo někdy vytýkáno, vzhledem k menší míře srozumitelnosti. Částečně však navazovala a doplňovala členění navržené v roce 1954 v Praze. Vždy však používala následující základní dělení: 1. Osobní doklady 2. Korespondence a) rodinná b) osobní s jednotlivci c) osobní s institucemi d) oficiální (úřední) 17 A. Drahotušský E. Mrázová, MUDr. Jiří Salamanczuk (1902) , diplomová práce, Ústí nad Labem: UJEP 2004, s Z. Šamberger, Archivní teorie a praxe po roce SAP, 21, 1971, č. 1, s Základní pravidla pro zpracování archivního materiálu. Praha 1958, s. 14 9

10 3. Rukopisy původce fondu, které zachycují jeho soukromý život, tvorbu a veřejnou činnost a) deníky, paměti, zápisníky b) rukopisy vědeckých prací, případně i tištěné práce c) přípravný materiál k těmto pracím (výpisky, poznámky) 4. Písemný materiál vzniklý z úřední a veřejné činnosti původce fondu 5. Ilustrační materiál, který má vztah k osobě původce fondu (výstřižky, fotografie ) 6. Dokumenty rodinných příslušníků původce fondu, pokud nemají takový rozsah, aby mohly tvořit samostatný osobní fond Wurmová sice vychází ze Základních pravidel pro zpracování archivního materiálu z roku 1958, ale přidala skupinu číslo šest a oddělila čtvrtou skupinu. Dále přeřadila deníky z první skupiny do třetí, protože ji vnímala jako deníkům podobný druh materiálu. Podle jejího názoru je každý osobní fond jako celek autobiografickým materiálem v nejširším slova smyslu, protože každý dokument od vysvědčení přes dopis až nějakou poznámku, přispívá k vykreslení zůstavitele. 20 Antonín Boháč ve svém příspěvku v Archivním časopise z roku 1973 píše, že není nutné dodržovat zcela striktně provenienční princip. Poukazuje na to, že některé osobní fondy obsahují současně i části spolkových agend nebo podnikových registratur. Je tu totiž otázka, zda se mají tyto různorodé celky rozpojit, nebo nikoli. Kdybychom striktně dodržovali princip provenience, tak by nebylo možné žádný z těchto celků rozdělit. Ale podle názoru Boháče je žádoucí postupovat nejen individuálně, na základě věcné podstaty fondu s přihlédnutím k základním zásadám archivní teorie, ale i vzhledem k potřebám badatelské práce v daném vědním oboru. Tentýž autor se domnívá, že situace kolem osobních fondů je tak komplikovaná kvůli několika skutečnostem, které musí být brány nezbytně v úvahu při aplikaci zásad provenienčního principu. Podle něj není tento princip zcela na místě, protože hlavně rukopisy (tj. dopisy, rukopisy literárních děl, ale i fragmenty těchto rukopisů) jsou předmětem sběratelských zálib a obchodního zájmu, takže ne vždy víme, jak se tyto rukopisy v soukromých sbírkách ocitly. 21 Radka Ederová a Václav Podaný tvrdí, že fond je určitou individualitou s mnoha specifickými znaky, a není tudíž vhodné přesně dodržovat diplomatické kategorie. Tento způsob totiž může znesnadnit řazení některých písemností a poškodit souvislost s jinými obsahově příbuznými materiály. Oproti tomu věcné členění umožní zachovat souvislosti mezi písemnostmi a přehledně uspořádá ty, které jsou badatelsky často využívané. Z toho vyplývá, že není možné vycházet pouze z jednoho základního principu, ale je třeba věcný a diplomatický vhodně kombinovat. I když je mnohokrát zdůrazňováno, že každý osobní fond je individuální záležitostí a odráží osobnost původce fondu. Lze najít některé společné znaky, a to bez ohledu na dobu a místo vzniku, nebo 20 M. Wurmová Inventarizace a katalogizace písemných pozůstalostí ve státních archivech, AČ, 1973, č. 23, s Antonín Boháč, Písemné pozůstalosti v archivech, AČ 23, 1973, str

11 povolání původce fondu. Každý osobní fond obsahuje biografické materiály (osobní doklady, jmenování, průkazy, životopisy, deníky) a různě rozsáhlou korespondenci (s rodinnými příslušníky, institucemi, kolegy). Nejvíce rozdílné jsou dokumenty vzniklé z tvůrčí činnosti původce, ve které se zobrazuje jeho vzdělání a povolání. 22 Pro zpracování osobních fondů vydal ÚA ČSAV interní směrnici, jež se týká převážně techniky zpracování jednotlivých typů písemností a uvádí se v ní také možné členění osobního fondu v následující formě: I. Životopisný materiál a) osobní doklady, diplomy, legitimace b) studijní a odborná příprava (školní sešity, záznamy vysokoškolských přednášek) c) autobiografie, paměti, deníky, poznámkové sešity s denními záznamy d) hospodářské a majetkové záležitosti původce fondu e) zdravotní stav původce fondu II. Korespondence a) rodinná b) osobní 1. abecedně řazená podle odesílatelů 2. dopisy anonymní 3. dopisy zatím blíže neurčené 4. koncepty dopisů původce fondu neurčeným osobám 5. dopisy úřadů a institucí 6. blahopřání k významným životním jubileím, kondolence (původcem vyčleněné konvoluty) III. Vědecká, odborná a literární činnost původce fondu a) vědecké práce b) přednášky, projevy, proslovy, řeči, referáty c) recenze a dobrozdání, posudky, zprávy, úvahy, referáty, polemiky apod. d) technické projekty, vynálezy, patenty apod. e) populárně vědecké práce f) překlady 22 R. Ederová a Václav Podaný, K problematice osobních archivních fondů SAP, 34, 1984, č. 1, s Ústřední archiv Československé akademie věd (nyní: Archiv akademie věd České Republiky) 11

12 g) pomocný a studijní přípravný materiál (poznámky, bibliografické lístky, výpisky z literatury, archiválií, novinové výstřižky sloužící jako podkladový materiál pro vědeckou práci aj.) IV. Písemnosti z veřejné činnosti původce fondu V. Ilustrační materiál o původci fondu a) fotografie původce fondu nebo jeho vyobrazení b) vzpomínky, oslavné projevy apod. c) referáty a recenze o pracích původce fondu d) bibliografie jeho prací e) nekrology, proslovy nad rakví f) varia VI. Písemností týkající se rodinných příslušníků původce fondu VII. Písemnosti cizích osob Ve skupině I. se osobní doklady řadí chronologicky, nebo do věcných skupin. Legitimace jsou řazeny abecedně podle spolků, ve kterých byl původce členem. Korespondence je členěna abecedně podle jmen odesílatelů. Vědecké práce se většinou uvádí chronologicky. Stejně se postupuje u přednášek, projevů, proslovů, referátů, zpráv, úvah a polemik. Recenze se řadí abecedně podle autorů prací. Součástí popisu je také rozsah, forma (strojopis, rukopis) a jazyk zpracování. Pomocný studijní materiál se člení podle své povahy a většinou podle tematických okruhů. Doklady o veřejné činnosti se pořádají abecedně podle názvu vědeckých či jiných institucí. Ilustrační materiál se dělí na fotografie, kde je původce sám, a na skupinové fotografie s přáteli, příbuznými, kolegy. Dokumenty týkající se rodinných příslušníků a písemnosti cizí jsou řazeny stejným způsobem jako ostatní skupiny Teorie v praxi Každý archiv by byl rád vlastníkem fondu nějaké významné osobnosti, je to jeho chlouba a ozdoba, i když někdy nebývají vědecky tak zajímavé jako osobní fondy méně známých osob. U takových fondů je zejména problém finanční, protože jejich cena se může vyšplhat až do šestimístné cifry a to může ohrozit celoroční nákupní plán archivu. Jako příklad můžeme uvést, že Literární archiv v Památníku národního písemnictví zakoupil v roce 1973 osobní fond publicisty Zdeny Ančíka, ve kterém byla i významná část literární pozůstalosti Jaroslava Haška a jeho cena pohltila až jednu třetinu celoročního rozpočtu archivu na nákupy R. Ederová a Václav Podaný, K problematice osobních archivních fondů SAP, 34, 1984, č. 1, s A. Boháč Inventarizace a katalogizace písemných pozůstalostí ve státních archivech, AČ, 1973, č. 23, s

13 Ředitel Státního okresního archivu v Olomouci PhDr. Bohdan Kaňák, Ph.D. mi sdělil, že osobní fondy se do jejich archivu ukládají zpravidla na základě iniciativy samotného původce fondu, nebo až po původcově smrti ve spolupráci s jeho rodinou. U osobních fondů též většinou pořizují podrobnější soupis předávaných dokumentů, který zároveň slouží jako první pomůcka pro orientaci ve fondu. V případě, že dokumenty postupně předává žijící původce, je podle názoru Bohdana Kaňáka i podle obvyklé praxe vhodné počkat až se posbírá kompletní pozůstalost. Ve většině případů není rozumné začínat s definitivním pořádáním fondu, protože další akvizice mohou vyžadovat reinventarizaci. 26 Od Jitky Janečkové, odborné archivářky z Plzně, jsem získala informaci, že v archivu mají převážně fondy významných osobností z oblasti vědecké, kulturní, společenské a politické. V nejkratší době po převzetí zpracovávají alespoň prozatímní soupisy, pokud si původce, nebo dědicové nevymíní lhůtu 50 let, po kdy je pozůstalost nepřístupná. Většinou se jedná o zapečetěné kartony. 27 Jaroslav Douša, vedoucí městského archivu v Plzni, dodává, že většinu písemností dostávají darem a jen někdy je od pozůstalých kupují. Občas se jedná o náhodný nález nějakých starých papírů na půdě. Dále Douša tvrdí, že je lepší zpracovat tyto fondy dříve než později a také s přihlédnutím k významu osobnosti původce dokumentů. Vzhledem k omezeným prostředkům dávají přednost tzv. prozatímním soupisům, které se dají vyhotovit několikrát rychleji než klasické inventáře. Při vypracování těchto pomůcek se řídí stejnými pravidly jako při psaní inventářů u jiných fondů. V každém případě jsou nově získané pozůstalosti ihned zaevidovány do přírůstkové knihy, i když zatím nejsou zpracovány. 28 PhDr. Vlastimil Kolda ze Státního okresního archivu v Českých Budějovicích mi řekl, že se získáváním osobních fondů mají problém, protože archivu v Českých Budějovicích, i institucím z celého okolí jihočeského regionu, konkuruje Jihočeské muzeum. V rámci jakési nepsané dohody s kolegy muzejníky o získávání tohoto typu fondů příliš neusilují. Případné přírůstky osobních fondů ponechávají náhodě. Při zpracování těchto fondů se řídí podle druhu materiálu, jeho stářím či badatelské využitelnosti. V několika případech skutečně zpracovali převzatý osobní fond bez prodlení, ale to bylo způsobeno výslovným přáním dárce materiálu, který žádal, aby vše bylo co nejdříve utříděné a zpřístupněné. Vlastimil Kolda se domnívá, že s prací na na fondu není kam spěchat. Archiváři se tak vyvarují případným problémům s reinventarizací fondu, kvůli dodatečnému dodání později nalezených dokumentů. Když se podíváme do Pevy, snadno zjistíme, že v archivu v Českých Budějovicích jsou nezpracované osobní fondy ještě z počátku 20. století, ba i starší Elektronická korespondence od PhDr. Bohdana Kaňáka, Ph.D., ředitel SOkA Olomouc, Elektronická korespondence od Mgr. Jitky Janečkové, Archiv města Plzně, Elektronická korespondence od PhDr. Jaroslava Douši, Archiv města Plzně, Elektronická korespondence od PhDr. Vlastimila Koldy, Státní okresní archiv České Budějovice,

14 Všichni archiváři mnou dotázaní se ztotožňují s názorem Milady Wurmové, že není důležité, aby byla pevně daná pravidla pro pořádání osobních fondů, protože každý je něčím specifický a ke každému fondu je potřeba přistupovat individuálně. 3 Hodnocení a skartace materiálů osobních fondů Literatura se skartací neúředního materiálu příliš nezaobírá, případně jen v obecném smyslu, ale i tak se pokusili někteří autoři podat detailnější rozbor těchto problémů. Jedním z nich byl německý knihovník Axel von Harnack, který upozornil na to, že vyloučením bezcenného materiálu z osobního fondu se zdůrazní historicky cenné archiválie. Doporučuje ponechat ve fondu osobní doklady, protože tvoří chronologickou kostru pro studium životopisu původce, dále osobní i úřední korespondenci včetně konceptů odpovědí, které mohou obsahovat závažné úsudky o dobách a událostech, ve kterých vznikaly. V neposlední řadě by měly být uchovány pamětní spisy a přednášky původce, memoáry, deníky, rozpracovaná literární díla, vysokoškolské přednášky, knihy s rukopisnými poznámkami. Ke skartaci naopak navrhuje obsahově bezvýznamnou korespondenci od historicky nevýznamných osob, rukopisy uveřejněných knih a článků, excerpta, kartotéky, poznámkové sešity, bibliografie. Z důvodů diskrétnosti se přiklání ke skartaci materiálů o majetkových a daňových záležitostech, procesních spisů, korespondence s bankami. Harnackův článek je cenný tím, že v poválečné době jako první upozornil na vědecký význam osobních fondů a na nutnost výběru písemností s trvalou dokumentární hodnotou, ale nevytvořil podrobnější kritéria pro hodnocení dokumentů - jeho hlavním měřítkem byl význam původce fondu. Ani na jeho návrhy ke skartaci nelze pohlížet zcela bez výhrad. Není možné souhlasit se skartováním písemností vztahujících se k procesům, majetkovým a daňovým záležitostem, rodinné korespondenci (obsahují často důležité informace o životě a charakteru původce) a rukopisům vydaných prací. Na článek von Harnacka v roce 1962 reagoval německý knihovník Hans Lülfing. Ten za stěžejní považoval při hodnocení písemností význam původce fondu, jeho vědeckou a uměleckou úroveň, stupeň důležitosti fondu jako biografického, historického a literárního pramene a pramenná hodnota fondu pro současné poměry a vztahy. Na rozdíl od von Harnacka souhlasil se zachováním rukopisů publikovaných prací, rodinné korespondence, majetkových a daňových záležitostí. V roce 1959 publikoval sovětský archivář J. A. Krasovskij článek, ve kterém jako kritéria hodnocení materiálů uvádí význam původce z hlediska společenského, vědeckého a historického. 14

15 Písemnosti, které podle jeho názoru mohou být skartovány, rozdělil na dvě skupiny: 1. písemnosti, které lze vyřadit nepochybně - duplikáty, nevyplněné formuláře, poštovní lístky bez textu 2. písemnosti, které se vytřídí s ohledem na vědecko-historický význam fondu, jeho obsah, rozsah, neporušitelnost. Jedná se např. o seznamy adres, školní sešity, výstřižky, pozvánky, účty apod. 30 Milada Wurmová se k tomuto tématu vyjádřila v roce Autorka vyloučila ze skartace osobní doklady a rukopisy (i v případě, že byly vydány tiskem), opatrnost navrhuje při posuzování přípravného materiálu k těmto pracím. U korespondence doporučuje brát zřetel k obsahu dopisu, ale také významu osoby pisatele. Obsahově nedůležité nebo formální dopisy a psaní od nevýznamných osob doporučuje skartovat. Táž autorka se sice pokusila vytvořit konkrétní návrh skartace, ale podrobněji ho nerozpracovala. 31 Na sovětskou příručku reagoval článek sovětských archivářů E. V. Kolosovové a V. V. Caplina z roku Při hodnocení dokumentů zdůrazňují přihlížet k významu původce a obsahu fondu. Z dokumentů tvůrčího charakteru navrhují vyřadit rukopisy prací, zpráv apod. Z písemností služebního charakteru doporučují vyřadit všechny, které jsou duplicitní s písemnostmi úředních fondů. Z biografického materiálu by se dle jejich názoru měly vyřadit dětské kresby, školní sešity, výpisky z učebnic, členské legitimace, vstupenky, jízdenky, z písemností o majetkové a hospodářské situaci původce drobné účetní doklady, z materiálů sesbíraných původcem sbírky, výstřižků bez vztahu k životu a dílu původce, náhodná čísla novin, kuchařské a lékařské recepty. Ve shodě s příručkou navrhují dvě etapy vyřazování písemností. Nejpodrobněji se otázkou skartace zabývala německá archivářka Barbara Langeová, která podporovala vytváření skartačních návrhů s ohledem na činnost původce. Ve své práci provedla rozbor dosavadních návrhů archivářů ze Sovětského svazu, NSR a NDR. Hlavním měřítkem pro hodnocení materiálu osobních fondů pro ni byl význam a funkce původce, povaha a druh písemností a stav dochování. Z biografického materiálu navrhla vyřadit účetní doklady, zprávy o lehčích onemocněních, bezvýznamné písemnosti o majetkových a procesních záležitostech (na rozdíl od E. V. Kolosovové a V. V. Caplina souhlasí s ponecháním dětských kreseb a školních sešitů). Ve skupině písemností o úřední a vědecké činnosti doporučila ponechání rukopisů publikovaných prací (jako H. Lűlfing). K vyřazení naopak po konzultaci s příslušnými odborníky připustila přípravné práce, výpočty, výpisky z literatury, výstřižky z novin, bibliografické kartotéky, seznamy slov a jiné sbírky materiálů, jejichž individuální ráz znemožňuje další využití. Z korespondence by podle ní bylo možné vyřadit formální dopisy, které slouží ke sdělení termínů, poděkování, přihlášek a omluv a neposkytují žádnou bližší výpověď o odesílateli. Dále doporučila 30 R. Edererová - V. Podaný, K problematice osobních archivních fondů. SAP, 34, 1984, č. 1, s M. Wurmová, Z problematiky písemných pozůstalostí. AČ, 9, 1959, č. 1, s

16 nezařazovat blahopřání a pohlednice od historicky nevýznamných osob, bezobsažné korespondence obchodní a úřední. Nesouhlasila, podobně jako H. Lűlfing, s vyjmutím rodinné korespondence. Ze sbírek původce doporučila vyřadit neurčené fotografie členů rodiny a přátel, zatímco dokumenty o původci (biografie, nekrology, recenze původce) navrhla ponechat, protože ukazují ocenění života a díla původce. Práce Barbary Langeové se ukázala být nejsoustavnějším přehledem současných zkušeností a poukázala na nutnost zabývat se hlouběji teoreticky i prakticky tímto problémem. U nás až do dnešní doby není k dispozici žádná oficiální příručka pro zpracování osobních fondů, která by se věnovala i skartaci. Důsledkem toho je pak určitá rozdílnost v názorech na možnost skartování určitých druhů materiálu. Z tohoto důvodu se Radka Edererová a Václav Podaný pokusili porovnat přístupy vybraných archivů na problematiku skartace v osobních fondech. Šlo o Ústřední archiv Československé akademie věd, Archiv Českého vysokého učení technického, Archiv Národního technického muzea, Archiv Karlovy univerzity, Ústřední archiv Slovenské akademie věd, Archiv ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ, Literární archiv Památníku národního písemnictví Z výzkumu vyplynulo několik všeobecných poznatků, mezi nimi i zjištění, že při skartaci je nutné postupovat velmi opatrně a mít důkladné povědomí o životě, činnosti a významu původce, obsahu fondu pro badatelské využití, i o jeho úplnosti a rozsahu. Výsledky průzkumu a názory archivářů k jednotlivým skupinám osobního fondu lze shrnout následujícím výčtem: 3.1 Biografický materiál a) osobní doklady (měly by být téměř zcela ušetřeny skartace; výjimkou by byly průkazy na slevu jízdného a výplatní pásky) b) studijní a odborná příprava (ze školních sešitů je navrhováno ponechat jen několik ukázek; k ponechání jsou rovněž doporučeny záznamy vysokoškolských přednášek; u dětských kreseb rozhoduje fakt, zda se stal autor později umělcem) c) autobiografické materiály (k vyřazení jsou zde navrhovány seznamy adres a telefonních čísel) d) dokumenty o hospodářských a majetkových záležitostech (poštovní stvrzenky o zaplacení drobných plateb, faktury, potvrzení o nákupech, doklady o drobných opravách v bytě apod. se navrhují k vyřazení; ponechat je naopak vhodné doklady o větších majetkových převodech - koupě, prodej nemovitostí aj. - soupisy příjmů a vydání, účty za starožitnost atd.) 16

17 e) doklady zdravotního stavu původce (doporučují je vesměs ponechat vyjma zpráv o lehčích a dočasných onemocněních, receptů) 3.2 Korespondence Jedná se o nejžádanější a nejvyužívanější část, obyčejně se ke skartaci zařazuje velmi málo. Ale bezobsažné dopisy jako pozdravy, omluvy, sdělení termínů apod. od nevýznamných osob se navrhují naopak skartovat. Stejná situace je i u institucí a úřadů (sdělení termínu porad, žádosti o zaslání zpráv o činnosti atd.). U blahopřání ponecháváme větší konvoluty, jednotliviny se mohou vytřídit. Vizitky s textem je vhodné zařadit do korespondence, prázdné ponecháváme jen tehdy, pokud pochází od významných osobností. 3.3 Vědecká, odborná a literární činnost Otázka publikovaných vědeckých prací původce je složitá. Archiváři se staví za jejich ponechání ve fondu (praktické a badatelské hledisko). Rukopisy nepublikovaných i publikovaných prací je třeba bez pochyby ponechat a vyřadí se jen multiplicitní kopie. Obdobným způsobem lze postupovat u přednášek, recenzí, referátů apod. U populárně vědeckých prací a překladů je možné vyřadit drobné, nevýznamné práce otištěné v denním tisku. U pomocného přípravného materiálu se navrhuje hodnotit písemnosti až po konzultaci se specialisty příslušného oboru. Při hodnocení je třeba posoudit, jak se v něm může badatel orientovat, zda by se dal dále vědecky využít, do jaké míry lze v materiálu vysledovat metodiku původce, zda už nebyl jeho obsah využit v dokumentech vyššího stupně. Výpisky ze známé literatury lze skartovat. Naopak u výpisků, opisů a výtahů z aktů, středověkých knih či nezveřejněných rukopisů je třeba postupovat opatrně a raději neskartovat. Výstřižky z novin a časopisů se doporučuje ponechat, pokud jsou v souvislém celku a mají vztah k činnosti původce (nesouvisející sbírky předat do sbírky dokumentace). Nahodilé výstřižky nebo čísla novin lze skartovat. 3.4 Písemnosti z veřejné činnosti původce fondu Problematickou otázkou v této skupině je vyřazení úředních písemností. Podle provenienčního principu by měly být zařazeny na místo původního určení, ale mezi archiváři panují značné názorové rozdíly. Z. Kolanowsky upozornil na závažný fakt, že v převážné většině případů není možno oddělit osobní spisy od úředních, protože jsou vzájemně propojeny a smíšeny, a jejich případné rozdělení by mohlo přinést jen škody. V zájmu zachování integrity fondu doporučil úřední písemnosti ponechat v osobním fondu a ve fondu úředním na ně upozornit. Radka Ederová a Václav Podaný zastávají názor, že by se měly ponechat v osobním fondu úřední písemnosti, které se bezprostředně týkají činnosti původce - lze z nich usoudit, že vznikly z jeho iniciativy, 17

18 podávají nám o něm důležité informace nebo zaznamenávají jeho připomínky a poznámky (např. úřední záznamy jeho projevů, projednávaní jeho osobních záležitostí aj.). K zařazení jsou rovněž doporučeny doklady o účasti původce na mezinárodních kongresech, konferencích apod. (seznamy účastníků, poznámky), jeho posudky habilitačních aj. prací (i texty). Práce ze studentských let je vhodné ponechat výběrově (exempláře se závažnými poznámkami původce). 3.5 Ilustrační materiál o původci fondu Do této skupiny patří pouze písemnosti, které shromáždil sám původce, nebo jeho dědicové těsně po jeho smrti. Byly převzaty do archivu s ostatními částmi fondu. Dokumenty této skupiny by se téměř neměly skartovat. Určitou výjimku mohou tvořit drobné novinové zprávy o jubileu narození původce apod. 3.6 Rodinní příslušníci Při skartaci se řídíme závěry jako u skupin I.-V. Především jde o korespondenci a osobní doklady. Při větším množství a jejich samostatné vědecké hodnotě by měly být vyřazeny a vytvořit nový osobní fond. 3.7 Cizí osoby Náleží sem písemnosti, které není možné zařadit do jiné skupiny. Jde hlavně o rukopisy nebo tisky prací a korespondenci. Postupujeme u nich podle zásad uplatněných ve skupinách II. a III., tisky ponecháme jen v tom případě, že obsahují poznámky původce. Problematiku představuje také ponechání či vyřazení sbírek původce fondu, které nevznikly pro jeho pracovní potřeby. Jedná se o sbírky, které nám ukazují zájmy a charakter původce (sbírky kamenů, mincí, známek, pohlednic apod.). Milada Wurmová navrhuje přihlížet k tomu, o jakou jde sbírku a zda se hodí pro uložení do archivu, jak dalece je spjata s původcem a jaký má rozsah. Lze tedy konstatovat, že sbírky, kterým archiv nemůže zabezpečit dokonalé uložení a odborné ošetření, by měly být nabídnuty kvalifikovaným institucím (muzeum, galerie, knihovna). Sbírky, které nemají žádnou historickou, dokumentární či jinou hodnotu, je možno skartovat s poznámkou v úvodu inventáře R. Ederová a V. Podaný, K problematice osobních archivních fondů SAP, 34, 1984, č. 1, s

19 Písemná pozůstalost PhDr. Franz Josef Umlauft dodatek II (1913) (2006) inventář číslo: xx NAD 113 Lucie Špitálská Ústí nad Labem

20 1 Franz Josef Umlauft vybrané problémy při pořádání fondu a jeho specifika Fond Franze Josefa Umlaufta, který jsem zpracovávala, je dodatkem fondu již existujícího. Materiály k němu byly přivezeny zejména v 90.l. 20.st. do archivu v Ústí nad Labem synem Franze Josefa Umlaufta, Gerhardem Umlauftem. Fond je rozdělen do několika hlavních celků: nejrozsáhlejší část je korespondence. Umlauft si uchovával všechnu korespondenci přijatou, která v tomto bloku zaujímá nejvíce inventárních čísel, ale ponechával si i průklepy své korespondence odeslané nezanedbatelným celkem je Umlauftova bibliografie, kterou si zpracovával zpětně za každým rokem, v některých případech i ve více exemplářích rukopisy týkající se hlavně Ústí nad Labem a jeho okolí nachází se zde bohatý fotografický materiál, který nám ukazuje průběh Umlauftova života, jeho rodiny a blízkých, ale i velké množství dokumentárních fotografií, Umlauft pořádal přednášky, na které měl připraveno až několik set diapozitivů další velmi objemná část fondu je jeho vlastivědná činnost. Napsal několik prací o Ústí nad Labem a jeho okolí Při pořádání fondu vyvstaly také určité problémy. Vzhledem k tomu, že Franz Josef Umlauft byl Němec, je celý fond, až na několik výjimek, psán v německém jazyce. Největší komplikace jsem tak zaznamenala při pořádání korespondence, která je veškerá v němčině. Na druhou stranu je velkou výhodou pro badatele skutečnost, že většina je psána na stroji, což ulehčuje získávání údajů z tohoto druhu materiálu. Nachází se zde ovšem i část korespondence v rukopisné formě, a to převážně kurentem. Při systematizaci korespondence spojené s průběžným nacházením dalších dopisů bylo velmi obtížné dohledávání jmen odesilatelů. V některých případech se je i přes veškerou snahu nepodařilo odesílatele identifikovat. Velmi náročné bylo pořádání Umlauftovy vlastivědné činnosti. Práce jsou v různých fázích rozpracování s velkým množstvím poznámek. Bylo proto obtížné zjistit, které materiály k sobě patří a následně správně zařadit do skupin. Ne zrovna lehkým úkolem bylo roztřídění fotografií, protože na většině chybí bližší informace o osobách a místech na nich zachycených. Údaje v úvodu inventáře jsem čerpala z hlavního fondu Franze Josefa Umlaufta a doplnila jsem je o poznatky, které jsem nabyla při zpracovávání dodatku. 20

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

Archivační a skartační řád

Archivační a skartační řád Český volejbalový svaz směrnice č. 2/2008 směrnice kategorie: C Archivační a skartační řád Úvod Ve smyslu platného zákona o archivnictví a spisové službě, příslušné prováděcí vyhlášky a zákona o účetnictví,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) [Zadejte text.] Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) Prozatímní inventární seznam NAD č. 583 evidenční pomůcka č. 214 Honzáková Valerie Praha 1971 [Zadejte

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury AKVIZICE Doplňování neperiodické literatury Cíl a předmět akvizice Akvizice se zabývá získáváním tištěných a jiných analogových dokumentů (nákupem, výměnou, darem nebo povinným výtiskem) a předplatným

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Jalovec Václav (1913-?)

Jalovec Václav (1913-?) Jalovec Václav (1913-?) (1912) [1930] 1938 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jalovec Václav (1913?) Časový rozsah pomůcky: (1912) [1930] 1938 Druh archivní

Více

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obec Malá Štáhle Malá Štáhle 35 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4/2004 jíž se vydává S P I S O V Ý Ř Á D Obce Malá Štáhle 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obecním

Více

Dodalová Irena (1900 1989)

Dodalová Irena (1900 1989) Dodalová Irena (1900 1989) 1919 1989 (1999) Inventář NFA 004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Dodalová Irena (1900 1989) Časový rozsah pomůcky: 1919 1989 (1999) Druh

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zuman František (1890-1950) Prozatímní inventární seznam NAD č. 589 evidenční pomůcka č. 211 Honzáková Valerie Praha 1971 František Zuman (2.

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví Strana 2783 192 VYHLÁŠKA ze dne 8. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Ministerstvo

Více

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996 Kubíček Jan (1908?) 1926 1991 Inventář NFA 1996 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Kubíček Jan (1908?) Časový rozsah pomůcky: 1926 1991 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Hlava I Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD

Hlava I Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD Metodický návod odboru archivní správy MV k vedení evidence Národního archivního dědictví podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY I. SPISOVÝ ŘÁD Článek 1 Účel Účelem spisového řádu Fotbalové asociace České republiky je stanovit zásady nakládání s písemnostmi ve FAČR tak,

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD V souladu s ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, v platném znění a zákona o účetnictví č. 563/1991

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY číslo: R 289 datum: 3. listopadu 2014 Opatření rektora k užívání razítek na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích V souladu s ustanovením zákona

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Rott František, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Rott František, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Rott František, Ing. ((1858) 1921-1979) Inventář NAD č. 689 evidenční pomůcka č. 187 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. František Rott (1902-1983)

Více

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy Úvod do obchodní korespondence Obchodní a úřední dopisy Obsah: 1. Písemný styk a jeho význam 2. Rozdělení korespondence 3. Rozdělení písemností 4. Manipulace s písemnostmi Písemný styk a jeho význam Písemný

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Hůla Josef, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Hůla Josef, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Hůla Josef, Ing. (1900-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 428 evidenční pomůcka č. 151 Čakrtová Eva Praha 1954 Ing. Josef Hůla narodil

Více

Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD

Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD Metodický návod č. 1/2012 odboru archivní správy a spisové služby MV k vedení evidence Národního archivního dědictví podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU

DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU Václav Pumprla Úvod Oblastí výzkumu mého zájmu je česky a slovensky psaná literatura raného novověku, konkrétněji literární produkce obsažená v Knihopisu českých

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Zpráva o činnosti archivu v roce 2004 - sídlo, hmotné vybavení, personálie Archiv pracoval v prostorách

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

v souladu s 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

v souladu s 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění Město Orlová V Orlové dne 11.11.2009 Pro 25. zasedání Zastupitelstva města Orlové konané dne 9.12.2009 Autorské právo ke kresbě Mgr. Elišky Ulmanové Obsah: A. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Orlové

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

Stanovy Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí

Stanovy Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí Stanovy Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí Tyto Stanovy plně vycházejí z původních Stanov Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí z let 1883/84 a jejich modifikované verze z konce 20. let 20.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Statut soutěže Česká hlava

Statut soutěže Česká hlava Statut soutěže Česká hlava 1. Soutěž vyhlašuje společnost Česká hlava Promo s.r.o. - Hradešínská 977/5, Praha 10 jakožto realizátor projektu Česká hlava na podporu vědy, techniky, vývoje a poznání spolu

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Leden 2015 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR VZNIK PAMÁTKOVÉ PÉČE Lze najít řadu příkladů zájmu o památky již v dřívějších dobách, ať jde o sbírání ostatků, či uměleckých děl, práce vedutistů, či v pěstování historické vlastivědy.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vydrova továrna na výrobu poživatin (1896-1938) Prozatímní inventární seznam NAD č. 453 evidenční pomůcka č. 167 Čakrtová Eva Praha 1955 František

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4153 č. archivní pomůcky: 8953 Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice 1965-1990 (1995) inventář Pavlína Janíková Zámrsk

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČVS Číslo směrnice: 12/2012 Směrnice kategorie: B Schváleno: Výborem ČVS dne 25. listopadu 2012 Platnost od: 1. prosince 2012 Číslo jednací: 022-25-11-12 Směrnice č. 12/2012

Více

Článek 1 Základní pojmy

Článek 1 Základní pojmy Spisový a skartační řád Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. Článek 1 Základní pojmy 1. Pojmem dokument jsou v širším slova smyslu označovány veškeré písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné

Více

OBSAH. Dopis 3. Formální úprava německých dopisů vnější stránka 8. Něco málo o stylu 19. Obsah iii. Předmluva 1 Pokyny pro čtenáře 2

OBSAH. Dopis 3. Formální úprava německých dopisů vnější stránka 8. Něco málo o stylu 19. Obsah iii. Předmluva 1 Pokyny pro čtenáře 2 OBSAH Obsah iii Předmluva 1 Pokyny pro čtenáře 2 Dopis 3 Proč psát dopisy? 3 Proč tedy ještě vůbec psát dopisy? 3 Co je vlastně dopis? 3 Různé druhy dopisů 4 Osobní dopis 5 Privátní korespondence 6 Obchodní

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Igo Etrich

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Igo Etrich Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Igo Etrich (1909-1929) Prozatímní inventární seznam NAD č. 342 evidenční pomůcka č. 121 Čakrtová Eva Praha 1951 Etrich Flieger Werke Podle zlomku

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škol a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2015 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Postup mezistátní EIA v České republice

Postup mezistátní EIA v České republice Postup mezistátní EIA v České republice Úvodní poznámka V České republice je příslušným úřadem pro mezistátní EIA výhradně Ministerstvo životního prostředí (viz 21 písmeno f zákona 100/2001). Toto platí

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 11. ledna 2014 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

Statut soutěže Česká hlava pro ročník 2015

Statut soutěže Česká hlava pro ročník 2015 Statut soutěže Česká hlava pro ročník 2015 Preambule 1. Soutěž, vyhlašuje společnost Česká hlava PROJEKT, z.ú., Hradešínská 977/5, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, jakožto realizátor projektu Česká hlava na

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Datum vydání: 7. 7. 01 Čj.:S57/13900/01 Za věcnou stránku odpovídá: prof. Ing. Rudolf Foret CSc., proděkan Závaznost: všechny součásti FSI Vydává:

Více

Zásady zpracování vědecké práce

Zásady zpracování vědecké práce Zásady zpracování vědecké práce Kontakt: Doc. Hana Čížková Katedra biologických disciplín ZF JU Na Zlaté stoce 10, 1. patro č. 203 hcizkova@zf.jcu.cz Pro 2. ročník BOZO, PÚPN, LS 2011 1. Úvod 1.1 Co je

Více

Povinnosti obcí v oblasti vedení kronik. Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D. Státní okresní archiv Uherské Hradiště

Povinnosti obcí v oblasti vedení kronik. Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D. Státní okresní archiv Uherské Hradiště Povinnosti obcí v oblasti vedení kronik Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D. Státní okresní archiv Uherské Hradiště Předkové nám my potomkům nikdo sobě! Kronika je nepostradatelným pramenem k historii obce! Vedení

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Rozdělovník: tajemníci fakult, kancléř, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitel KMZ,archiv Zpracoval: JUDr. Králík, JUDr. Gybasová Článek 1 Předmět úpravy

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Maizner Ludvík

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Maizner Ludvík Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Maizner Ludvík [1900]-[1930] Inventář NAD č. 822 evidenční pomůcka č. 316 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2011 1. Maizner Ludvík Bati. Konstruktér

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Podle plánu na rok 2004 měl archiv plnit tři hlavní úkoly : 1 pokračovat ve vysoušení archiválií postižených povodní v roce 2002,

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jak na to?

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jak na to? SEMINÁRNÍ PRÁCE Jak na to? PRVNÍ ŠOK Prvním a největším šokem zpravidla bývá ROZSAH práce. ALE důležitější, než rozsah je TÉMA... Proto: Je dobré zoufat až při zadávání tématu. Nebo nezoufat vůbec, když

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha 5. října 2015 Č.j.: MV-142314-2/OSK-2015 Náměstek ministra

Více

Prováděcí předpis ke směrnici rektora č. 48/2003 o jednotné formální úpravě závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupňování

Prováděcí předpis ke směrnici rektora č. 48/2003 o jednotné formální úpravě závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupňování Prováděcí předpis ke směrnici rektora č. 48/2003 o jednotné formální úpravě závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupňování A. Diplomové a bakalářské práce Zajištění na katedrách 1. Při zadání diplomové

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1969. Uverejnené: 07.03.1969 Účinnosť od: 07.03.1969

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1969. Uverejnené: 07.03.1969 Účinnosť od: 07.03.1969 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1969 Uverejnené: 07.03.1969 Účinnosť od: 07.03.1969 15 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 14. února 1969 o přijímání

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kordovský Adolf (1926-1958) Prozatímní inventární seznam NAD č. 709 evidenční pomůcka č. 181 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. Adolf Kordovský (1886-1986)

Více

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářské a diplomové práce SR 04/2015 Strana č. 1 z 10 Směrnice rektorky SR 04/2015 Bakalářské a diplomové práce Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 1. 9.

Více

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20%

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20% Anketa HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL z pohledu zaměstnavatelů VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU PRO Úvod Výsledky hodnocení za jednotlivá kritéria: V první polovině roku 2008 proběhlo mezi členy Svazu u a dopravy ČR dotazníkové

Více

RETROSPEKTIVNÍ DOPLŇOVÁNÍ KNIHOVNÍCH FONDŮ V KRAJSKÝCH KNIHOVNÁCH

RETROSPEKTIVNÍ DOPLŇOVÁNÍ KNIHOVNÍCH FONDŮ V KRAJSKÝCH KNIHOVNÁCH RETROSPEKTIVNÍ DOPLŇOVÁNÍ KNIHOVNÍCH FONDŮ V KRAJSKÝCH KNIHOVNÁCH Anna Andrlová, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni Doplňování knihovních fondů je proces nebo činnost, při kterém dochází

Více

Právní aspekty knihovních služeb

Právní aspekty knihovních služeb Právní aspekty knihovních služeb Jaromír Šavelka Konf. EFI NTK, 21. 3. 2012 Přehled přednášky Knihovní databáze Citace Knihovní licence Novela autorského zákona a knihovny Právní aspekty knihovních služeb

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení v oddělení 3003 Organizace a právní podpora v odboru 30 - Personální Č.j.: MF-57909/2015/3002-1 Datum:

Více