VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO: /2013

2 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Vymezení činnosti, přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedených Českou školní inspekcí a dalších kontrolách 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 15. Závěr

3 1. Základní údaje o škole: Název: Základní umělecká škola Opava, Solná 8, příspěvková organizace Sídlo: Solná 8, Opava Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Sídlo zřizovatele: 28. Října 117, Ostrava Právní forma: příspěvková organizace IČO: Statutární orgán: Ivana Sýkorová, ředitelka školy Statutární zástupce ředitelky: Mgr. Alexander Dačenko Poslední zápis do rejstříku škol: , výmaz přechodného místa poskytování služeb Kapacita školy: 540 Umělecké obory: jednooborová škola, výtvarný obor Kontakty - ředitelství školy: , webové stránky: Materiálně technické podmínky: Škola sídlí v budově bývalého Dominikánského kláštera, vlastníkem je město Opava. Smlouvu o pronájmu máme uzavřenou s Opavskou kulturní organizací, která je pověřena správou vybraných budov, jejichž vlastníkem je město. Pro výuku máme v budově 5 učeben s dobrým vybavením pro náš obor. Každá učebna má svůj tiskařský lis, škola vlastní dvě keramické pece. Ve sledovaném roce jsme podali žádost na vybavení školy notebooky pro zkvalitnění a rozšíření nabídky naši výuky v oblasti grafické gramotnosti našich žáků. Škola nemá výrazné ekonomické problémy, lehce se vylepšila situace s prostředky na platy v kalendářním roce 2013, neboť již nebyly rozděleny prostředky pro pedagogické pracovníky a pro nepedagogické pracovníky, jako tomu bylo v roce Nákup objemnějších materiálových zásob školy zajišťuje ředitelství společně se školníkem pomocí objednávek,

4 učitelé je mohou připomínkovat či navrhovat materiál dle svých potřeb pro výuku. Samostatně si mohou pořizovat do výuky drobný materiál na základě žádanky, kterou schvaluje ředitelka. Vždy jsou dodržovány zásady, které máme zavedeny ve vnitřním kontrolním systému školy. 2. Vymezení činnosti, přehled oborů vzdělávání: Postavení Základních uměleckých škol je vymezeno v zákoně č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon a její povinnosti upřesňuje vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. Základní umělecká škola Opava poskytuje základy vzdělání ve výtvarném oboru, je zde organizováno studium přípravné, studium základní na dvou stupních. V roce 2012/2013 jsme začali realizovat výuku dle našeho Školního vzdělávacího plánu, do nabídky naši výuky přibyl studijní program Příprava na střední a vysoké umělecké školy, kterým bylo nahrazeno bývalé rozšířené vyučování pro uchazeče o studium na SŠ a VŠ. Studium pro dospělé, přestože je součástí vyhlášky o ZUŠ, škola nerealizuje z finančních důvodů, tito studenti nejsou zahrnuti do normativního financování. Žáci, jež započali s výukou na ZUŠ v předešlých letech, mají realizovánu výuku dle starých učebních plánů, které schválilo MŠMT pro výtvarný obor dne pod č. j / s platností od Rámcový popis personálního zabezpečení školy: Ředitelka: Mgr. Ivana Sýkorová V roce 2012 opět jmenována do funkce ředitelky, po konkurzním řízení, které souviselo se změnou 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. Je absolventkou studia pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky 317/2005 Sb. Statutární zástupce: Mgr. Alexander Dačenko Ředitelka má jmenovaného jednoho statutárního zástupce Mgr. Alexandra Dačenka. Učitelé: Zuzana Bendíková, Mgr. Markéta Janečková, Zdeňka Pavlíčková, Zuzana Tázlarová Plnou kvalifikaci splňují dvě učitelky, mají vysokoškolské vzdělání, jedna učitelka vystudovala odbornou školu a doplnila si pedagogické studium, druhá má také dokončeno doplňující pedagogické studium a byla ji udělena výjimka pro splnění odborné kvalifikace, za tu

5 je považována její dlouhodobá výtvarná, výstavní a organizační činnost v umělecké oblasti dle 10 odst. 2 zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících. Z pohledu předepsaných dokumentů splňují všichni učitelé školy odbornou kvalifikaci pro výkon práce učitele na ZUŠ. Všichni jmenovaní učitelé pracují na plný úvazek. Správní zaměstnanci: Ve škole pracují dva správní zaměstnanci, uklízečka na plný úvazek, školník s úvazkem 0, Údaje o přijímacím řízení: V měsíci červnu se konají talentové přijímací zkoušky, o kterých jsou zájemci informováni v regionálním tisku a na plakátovacích plochách ve městě, ale také na našem školním webu (www.zusopavasolna.cz). Na konci školního roku navštěvují naši učitelé ZŠ, kde žákům těchto škol přibližují výuku na ZUŠ. Přijímacího řízení se v roce 2012/2013, pro příští školní rok účastnilo 68 dětí. Ve statistickém výkazu bylo zaevidováno 450 žáků celkem, z toho 368 dívek, přípravné ročníky navštěvovali 63 žáci, z toho dívek bylo 47. Na prvním stupni se vzdělávalo 326 žáků, 18 žáků navštěvovalo rozšířené studium tohoto stupně. Na druhém stupni jsme měli zapsáno 28 studentů v základním studiu a 15 v rozšířeném vyučování. Studium pro dospělé se ani v roce 2012/2013 nerealizovalo vzhledem k finanční situaci školy, jak bylo popsáno výše. Během roku se stavy žáků mění, ale nejde o nějaká vysoká čísla, která by měla podstatný vliv na některé rozhodné položky ve financování provozu školy. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: V našem Školním vzdělávacím plánu jsme si stanovili, že kvalitní výukou budeme studenty vést k neustálému zdokonalování se ve výtvarné práci, aby byli schopni nabyté zkušenosti a dovednosti použít ve svém životě. Aktivity, které jim naši učitelé nabízejí podněcujeme jejich uměleckou činnost. Usilujeme vytvořit z nich citlivé osobnosti, jak v kontextu k umění, ale i k ostatním lidem. Uměleckým vzděláním v jednotlivých oblastech umožňujeme studentům poznání etiky, estetiky, filosofie a historie i z jiného pohledu. Jak již bylo výše uvedeno, ve školním roce 2012/2013 jsme začali realizovat výuku podle ŠVP naší školy. I v tomto dokumentu jsme si stanovili priority z v oblasti vzdělávání žáků či zapojení do soutěžní činnosti žáků školy.

6 Cílem školy není tvořit pro dětské výtvarné soutěže, proto jsme si vybrali ze široké nabídky pouze některé, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou dětskými výtvarnými soutěžemi s tradicí a s profesionálním vedením. V průběhu roku přicházejí nabídky k soutěžím, které pečlivě posuzujeme a dle zájmu či atraktivity se jich účastníme. Každý úspěch žáků školy je pečlivě evidován a také prezentován. V naší výstavní síni si žáci svá ocenění přebírají před veřejností při vernisáží výstav, které jsou obměňovány průměrně co dva měsíce. Výsledky dětských výtvarných soutěží za školní rok 2012/2013: Alšova země 2013, 45. ročník, Pedagogická fakulta UK Praha, republiková soutěž: Ocenění porotou AZ: soubor grafických prací žáků - cyklus Indiáni - p. u. M. Janečková ocenění žáci: Ondřej Slavata, Natálie Mertová, Viktor Hartmann, Michaela Cvancigerová, Jan Chovanec, Ema Pavelková, Karolína Kovářová, Anežka Bindrová Ocenění byla dětem předána na zahájení výstavy AZ 2013 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zawsze zielono, zawsze niebiesko 2013, 17. ročník, Galerie středisko dětského výtvarného projevu v polské Toruni, mezinárodní soutěž: Cena: Barbora Malíková, grafika, Psi, p. u. I. Sýkorová Čestné uznání: Tomáš Blažek, grafika, Psi, p. u. I. Sýkorová Lidice 2013, 41. ročník, Památník Lidice: Čestná uznání: Lucie Jerolímková, pastel, Dívka v Kroji, p. u. Z. Bendíková Zuzana Rmoutilová, grafika, Modrotisk, p. u. Z. Bendíková Bienále fantátie (Turčianská galerie Martin, SK) v roce 2013 neproběhlo, jedná se o bienále, tedy soutěžní přehlídku co dva roky. Na setkání výtvarných pedagogů a semináři společnosti Artama byla oceněna čestným uznáním p. u. Zdeňka Pavlíčková za pedagogické vedení projektu Nucené výstavy.

7 Základní stupeň studia úspěšně absolvovalo ve sledovaném roce 30 žáků, v rozšířeném vyučování prvního stupně absolvovali 8 žáků. Druhý stupeň ukončilo 6 žáků, v rozšířeném vyučování druhého stupně pak 3 studenti. Ve studijním programu Příprava na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením připravujeme žáky k talentovým přijímacím zkouškám. Na střední školy se připravovalo a hlásilo 8 žáků, 5 z nich úspěšně absolvovalo talentové zkoušky a byli přijati na Střední školu průmyslovou a uměleckou v Opavě, jedna žákyně byla na Střední uměleckoprůmyslovou školu v Ostravě. Jedna žákyně byla přijata na Střední školu uměleckých řemesel v Ostravě. Na vysoké školy se v tomto školním roce připravovalo 7 žáků, 5 z nich po složení talentové zkoušky byli přijatí na fakultu architektury ČVUT v Praze, jedna žačka byla přijata na Fakultu architektury při VŠB v Ostravě. Na VUT v Brně úspěšně absolvoval a byl přijat jen žák. Ve sledovaném roce jsme měli sto procentní úspěšnost přijetí k dalšímu studiu na uměleckých školách obou stupňů. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: Výroční zprávy naší školy, již několik let vykazují v tomto bodě náš názor o systému vzdělávání na ZUŠ v naší republice, jako jedinečnou formu prevence sociálně patologických jevů. Škola si již dříve stanovila minimální preventivní program, který je platný i pro současný stav. Nemáme problémy s vandalstvím, používáním návykových látek a jiných nešvarů, neboť žáci, kteří školu navštěvují, jsou na takové úrovni, že se mezi nimi tyto problémy nevyskytují. Svůj volný čas mají vyplněný ještě dalšími aktivitami, nemají potřebu svůj volný čas promarnit. Do výuky zařazujeme témata dotýkající se nešvarů nejen mladých lidí, jako je kouření, alkohol a jiné, čímž upozorňují na osobní i společenskou nebezpečnost těchto jevů. Do vyučovacích skupin sdružujeme děti různého stáří, aby si vytvořili vztahy nápomocnosti, proto jsou zde integrovaní i žáci s tělesnými, popřípadě lehkými mentálními handicapy. Sociálně slabí žáci mají možnost požádat ředitelství o slevu na školném. Rozhovor je nejdůležitější metodou pro objasnění problémů, ale také ukázky a akční tvorba. Žáky upozorňujeme na akce ve městě, které s touto prevencí a nežádoucími jevy souvisí. Žáky učíme estetickému cítění, čímž se formuje jeho pozitivní vztah ke skutečnosti a svému životu je dobrý základ k tomu, aby naši žáci uměli žít bez problémů.

8 Pokud bychom mohli přijímat více žáků do naší školy, byla by to ještě cílenější a žádoucí cesta k prevenci sociálně patologických jevů. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Učitelé si mají svobodnou volbu výběru seminářů a akcí připravených různými subjekty pro potřeby výtvarných pedagogů. Stále platí, že nejlepší spolupráci máme se společností Jana Zrzavého v Olomouci, neboť ta je orientována především na akce pro výtvarné obory ZUŠ. V posledních letech využíváme nabídky akcí společnosti Nipos - Artama ( Národní informační a poradenské středisko pro kulturu), pořádající výtvarné semináře. Naše učitelky se účastnily přípravných seminářů k celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže pod názvem Impulzy-Torba-Prezentace a samotného setkání na této přehlídce. Školu reprezentovala kolekce prací p. u. Pavlíčkové a Janečkové. Nejvíce se však účastní seminářů o architektuře, pro nabytí nových poznatků k přípravě studentů na fakulty architektury. Například v září 2012 se účastnili učitelé i žáci prohlídky a přednášky architekta J. Pleskota v Dolní oblasti Vítkovice, hala Gong. Využíváme i přednášek, které pořádá společnost J. Zrzavého v Olomouci, ty jsou pro ZUŠ přímo koncipovány a společnost má všechny tyto přednášky akreditovány MŠMT. Součástí vzdělávání učitelů je také samostudium, přístup k internetu na škole i v době školních prázdnin. Důležitou součástí poznávání a studia jsou také hojné přednášky konané v našem městě, ale i návštěva výstav jak v okolí našeho města, tak i mimo něj. V únoru jsme například navštívili výstavu Františka Kupky Cesta k Amorfě v Praze a výstavu Karla Malicha v Jízdárně Pražského hradu. V rámci městských festivalů či jiných aktivit na kulturním poli v našem městě je připravováno mnoho přednášek pro veřejnost - výtvarné umění, architektura, historie, hudba aj., které naší učitelé dle vlastního zájmu a zaměření absolvují, a tak prohlubují své znalosti. Nově se jedna paní učitelka účastnila univerzity třetího věku, Michelangelo Buonarroti.

9 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Akce školy, výstavy ve výstavní síni školy, výtvarné akce a happeningy, se staly součástí kulturního života našeho města. Akce a happeningy se tematicky váží na dva festivaly města Opavy, Bezručova Opava a Další břehy, ale škola je také pro veřejnost připravuje i mimo tyto kulturní festivaly. Září: Začátek školního roku je spjat s kulturním festivalem Bezručova Opava. Tématem 55. ročníku BO bylo Magie umění a čarodějná moc krásy, to nás inspirovalo k přípravě dvou výstav, jedna nazvaná Indices de la présence d une ile - Indicie přítomnosti ostrova, na které vystavovali mladí umělci z Francie svá snová plátna, ale i voskové objekty a grafiky - Yann a Markéta Lacroix s hostem Lenkou Sýkorovou. Druhá výstava vznikla ve spolupráci s našimi dlouholetými partnery z Galerie a střediska dětského výtvarného projevu v Toruni /PL/ a Turčianskou galerií v Martině /SK/, jako společný výtvarný projekt na dálku společně s našimi dětmi, na téma kouzla a čáry. Nezvykle a možná i tajemně byla výstava nazvaná Koula, čáry a rýže. Ke konci záři i celé Bezručova Opavy škola, prostřednictvím našich dětí, připravila i tzv. kouzelný happening pod názvem Z koule krachle a Modrý světlo. Ten se konal v Art klubu v Obecním domě v Opavě a zaznamenal nebývalý zájem veřejnosti. Učitelé sdružení do výtvarné skupiny X vystavovali v rámci festivalu v Minoritském klášteře na společné výstavě Říjen: Život ve městě byl název workshopů, které připravila Střední škola průmyslová a umělecká v Opavě pro zájemce o studium na výtvarných oborech této školy a výsledek několika denních setkání vystavovali v naší výstavní síni. Toto bylo také pro naše žáky a zájemce o studium na této škole inspirací a poučením, jak na sobě pracovat. V měsíci říjnu ředitelka školy odjela do Polska, do Galerie střediska dětského výtvarného projevu v Toruni pro prestižní cenu z mezinárodní dětské výtvarné soutěže 18. Bienále grafiky Mezi 13 tisíci pracemi ze 44 zemí světa naše škola opět uspěla a obdržela Nagrodu prezidenta miasta Torunia za grafickou kolekci školy. Na mezinárodním fóru, mezi velvyslanci mnoha zemí jsem přebírala cenu, ale i uznání naši práce a s potěšením jsem reprezentovala naše výjimečné umělecké školství. Opět jsme byli vyzváni k výstavě, kterou pořádá Arboretum Nový Dvůr Vyřeš/ž si svou dýni. Škola získala za práce diplomy pro jednotlivé účastníky soutěže.

10 Listopad: Michal Puhač, náš bývalý žák a člen známého pouličního mezinárodního divadla Continuo vystavoval v naší výstavní síni své kresby, postřehy z běžných dní divadelní společnosti. Výstav byla nazvaná XII. X. - XII. XII. a jiná data. Klavírní doprovod obstaral člen divadla Continuo Alessandro La Rocca. Leden- únor: Jak své rodiče vidí jejich děti - žáci paní učitelka Zuzany Tázlarové jsme měli možnost shlédnout v lednu. Výstava nazvaná Rodiče očima dětí přilákala mnoho návštěvníků. Vernisáž proběhla za velké účasti rodinných příslušníků a splnila očekávání jak dětí, tak i paní učitelky. Na konci února škola uspořádala zájezd do Salmovského paláce v Praze, na výstavu Cesta k Amorfě, dokumentující vývoj umělecké osobnosti Františka Kupky a jeho abstrakce. V jízdárně Pražského hradu jsme také shlédli objekty Karla Malicha, významného českého výtvarníka. Březen: Prvního března proběhla vernisáž výstavy Kresby s tisky, kde se opavské veřejnosti představili otec a syn Chládkovi. Oba absolventi ZUŠ, každý v jiné době, jeden stále žije v Opavě, druhý ve Vídni, dohromady však tvoří svými černobílými abstrakcemi nerozlučný pár. Výstava trvala do konce března. V březnu také proběhla výstava dvou paní učitelek, Markéty Janečkové a Zuzany Tázlarové, v galerii knihkupectví Librex v Opavě, pod názvem já vždycky volím srdce. Duben: Rekonstrukce 2 (název výstavy), Jakub Roček, student Fakulty výtvarných umění v Brně, ateliéru grafického designu představil v naší škole své rozměrné industriální grafiky, tištěné ručně. V měsíci dubnu probíhá každoročně další multikulturní festival města Opavy, Další břehy, tento rok s tématem Skrze hříchy do nebe. Škola k tomuto tématu a tomuto festivalu přispěla dvěma akcemi, jedna se konala v Art klubu obecního domu v Opavě pod názvem Ctnosti a neřesti a byla to prezentace projektu nazvaného Nucené výstavy, spojené s výstavou žákovských maleb. Prezentaci zpracovali žáci ZUŠ, byla to filmová projekce. V tomto okamžiku pracovali žáci se svou technikou, proto žádáme zřizovatele o finance

11 na multimediální třídu, kde by naši žáci, na zpracovávání záznamů z akcí, mohli pracovat a jinak se vzdělávat v této oblasti. Závěr festivalu další břehy patřil našim žákům. Na Horním náměstí v Opavě (před Hláskou) 90 dětí sestavilo leknínové jezírko inspirované Claudem Monetem. Za hudebního doprovodu smyčcového orchestru ZUŠ V. Kálika byl festival uzavřen. Květen: V květnu hostila výstavní síň ZUŠ italskou uměleckou dvojici působící pod názvem Pommefritz. Retrospektivní výstava Maura Manuiniho a Massimiliana Boschiniho představila fotografická díla z let Tato umělecká dvojice je známá po celém světě, vystavovali v mnoha státech, mezi ně namátkou patří Ekvádor, Portugalsko, Británie, Austrálie, Bangladéš, Německo, Polsko, Ukrajina, Argentina jiné. A nyní i Česká republika. Kontakt nám zprostředkovala Moravskoslezská pobočka společnosti přátel Itálie v Opavě. V dubnu slavila ZUŠ ve Vítkově své jubileum, 60 let svého vzniku a učitelé naší ZUŠ se podíleli na výstavě výtvarných prací učitelů okresu u příležitosti tohoto jubilea. Červen: Závěrečnou výstavu ve školní výstavní síni v červnu obstarala paní učitelka Zdeňka Pavlíčková a její žáci. Paní učitelka v tomto roce oslavila své životní jubileum a v rámci tradičních výstav Učitel a jeho žáci připravili výstavu Rok v ZUŠ. Open Air Happening Vikštejn je název pro setkání výtvarníků, hudebníků a literátů, které se odehrálo v sobotu 15. června v prostorách zříceniny hradu Vikštejna v Radkově - Dubové. Naši žáci, ale i učitelé se se svými pracemi a objety zúčastnili tohoto neformálního setkáni. Ředitelka společně s Magistrátem města Opavy a firmou Foto Gregor zorganizovala a zrealizovala (sběr prací, porota, vyhodnocení) dětskou výtvarnou soutěž Veselá hříbata, která byla koncipovaná jako mezinárodní projekt s Chorvatskou stranou, jednalo se o výtvarné práce vzniklé ČR a v Chorvatsku, vítězné práce budou uveřejněny v knize o koních fotografa Dalibora Gregora. Na konci školního roku školu oslovila Česká televize Ostrava, aby pro nově připravovaný program pro děti vytvořila ilustrace pohádek, které budou v rámci jejich vysílání předčítány. Veškeré výstavy ve výstavní síni školy i mimo ni organizují, instalují i deinstalují učitelé, jsou nápomocni vystavujícímu, jak s navrhnutím koncepce, tak fyzickou pomocí.

12 Aktivity každoročně se opakující (nad rámec výuky) jsou součástí nabídky pro naše žáky. Jde o přednášky k dějinám umění, filmová představení s výtvarnou tématikou, návštěva přednášek o umění aj. Učitelé spolupracují s různými subjekty a organizacemi ve městě, jako např. Slezská univerzita v Opavě, Dětský domov Opava, Mendelovo gymnázium v Opavě, hudebními tělesy z Opavy, Charitou a samozřejmě s Magistrátem města Opavy, Gymnázium Špitálská v Praze, Česká televize aj. Učitelé také vystavují svá výtvarná díla, ať už samostatně či na společných výstavách jak v rámci výtvarné skupiny X, tak výtvarné skupiny ITA. Ředitelka školy stále pracuje v Okresní umělecké radě, dále je členkou Krajské umělecké rady, která mimo jiné připravuje přehlídku výtvarných oborů ZUŠ. Je členkou přípravného výboru opavského kulturního festivalu Bezručova Opava. Je zvána do mezinárodní poroty v Galerii a středisku dětského výtvarného projevu v Toruni (PL), co dva roky do Turčianské galerie v Martině (SK). Organizuje pro město výtvarnou soutěž O cenu primátora města a jiné aktuální soutěže, samostatně tvoří a vystavuje. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedených Českou školní inspekcí: Ve školním roce 2012/2013 byly provedeny dvě kontroly ze strany ČŠI. Na počátku školního roku si Česká školní inspekce vyžádala náš Školní vzdělávací program k hodnocení. Srovnávací analýzou dokumentu s platným zněním RVP pro ZUV neshledali rozpory, ŠVP ZUŠ Opava, Solná 8 je v souladu s RVP pro ZUV. Od zahájila ČŠI dle 174 odst. 2 písm. b), c) zákona č. 561/2014 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předmětem inspekce bylo zjištění a hodnocení podmínek vzdělání v ZUŠ dle příslušných vzdělávacích programů, dále analýza souladu ŠVP s právními předpisy a RVP pro ZUV. Dle vyžádaných podkladů provedly inspektorky kontrolu důležitých dokumentů školy, koncepce školy, výkazů, které škola předkládá nadřízeným orgánům, podklady k posouzení finančních předpokladů fungování školy aj. Ze závěru kontroly vyplývá, že činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku školy a školských zařízení ve všech ohledech. Inspekce ani zřizovatel po skončení kontroly neuložili nápravná nařízení.

13 Kontroly v rámci vypracovaného vnitřního kontrolního systému probíhají dle navrženého plánu organizace a ta postupuje dle platných Zásad vztahů orgánů kraje k PO. Kontrola jiného subjektu nebyla provedena. 10. Základní údaje o hospodaření školy: Organizace - ZUŠ Opava, Solná 8, p. o. hospodařila i kalendářním roce 2012 s kladným hospodářským výsledkem. skutečné náklady 2012: výnosy 2012: výsledek hospodaření 2012: 3 989,12 tis. Kč 4 038,39 tis. Kč, z toho vlastní příjmy 854,03 tis. Kč 49, 27 tis. Kč Přímé náklady na vzdělání v roce 2012 prošlo několika úpravami. ÚZ duben úprava rozpočtu po vázání výdajů posílení rozpočtu nesouhlasu s původním rozpočtem UV č.178/ UK č.4/ přímé výdaje celkem PP NP OON PP OON NP zákonné odvody FKSP Příspěvky a dotace MŠMT činily celkem Kč. Organizace ke konci roku 2012 hospodařila s majetkem v hodnotě: dlouhodobý hmotný majetek: drobný dlouhodobý hmotný majetek: dlouhodobý nehmotný majetek: spotřební materiál: školní potřeby: 1 092,84 tis. Kč 325,13 tis. Kč 731,18 tis. Kč 7,00 tis. Kč 12,32 tis. Kč 17,21 tis. Kč Hlavním příjmem školy jsou příspěvky rodičů dětí na úhradu neinvestičních nákladů školy. Škola čerpá i finanční prostředky ŠRPUŠ na některé akce školy, dárky pro oceněné děti aj.

14 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: Škola ve šk. roce 2012/2013 se nezapojila do takových to aktivit, ani nebyla zapojena do společných projektů jako v minulých letech s partnery z Polska. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: Učitelé školy navštěvují různé vzdělávací akce, jak je výše popsáno, přednášky kde získávají nové poznatky, některé nemají formu celoživotního vzdělávání, jiné jsou takto označovány. Většina je jich akreditovaná MŠMT. Jedna paní učitelka absolvovala výše popsanou univerzitu třetího věku. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů: Ve školním roce 2012/2013 škola nerealizovala projekty s přispěním cizích zdrojů. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery: ZUŠ Opava, Solná 8 nemá svou odborovou organizaci, jediným partnerem školy je Sdružení rodičů a přátel uměleckých škol v Opavě, se kterým má škola dobré vztahy, pomáhá jí při organizaci Jarního večírku. SRPUŠ z příspěvků rodičů našich žáků přispívá na některé aktivity školy, jako například příspěvek na jízdné na výstavy do Prahy, cena pro oceněné děti v rámci dětských výtvarných soutěží, někdy i na knihy a materiál pro výuku. 15. Závěr: Množství žáků udržujeme na stejných počtech, dle nařízení zřizovatele, i když zájem o studium na ZUŠ roste. Vzhledem k rozdělení finančních prostředků na potřeby PP a NP nám vznikl opět v roce 2012 problém, který zaznamenal deficit v potřebách na platy učitelů. V dohadovacím řízení nám však zřizovatel naše potřeby na naši žádost dorovnal.

15 Struktura pedagogického sboru je již léta vyrovnaná a vyhovující, daří se nám výrazně držet dosavadní slušné výsledky ve výchovně vzdělávacím procesu, jak je popsáno výše a v některých případech poskytovat a vykazovat velmi dobré výsledky. Příkladná a obětavá práci s dětmi je vlastní všem našim učitelům. Všechny, kteří nadstandardně pracují, se mi podařilo v i roce 2012/2013 slovně finančně ocenit, hlavně díky našemu fondu odměn. I s méně finančními prostředky svou práci stále dělají stejně zodpovědně a předávají svým žákům co nejvíce znalostí. Znovu děkuji Magistrátu města Opavy za velmi dobrou spolupráci, jako i pracovníkům KÚ MSK za vstřícnost při řešení problémů. Věřím, že oba subjekty svou prací i výsledky přesvědčujeme o kvalitách uměleckého školství a jsme rádi, že je můžeme reprezentovat doma i v zahraničí. Zprávu projednáme na nejbližší pedagogické radě. ZUŠ nemá školskou radu. Škola má již od roku 2007 registraci na Úřadu pro ochranu osobních údajů za účelem publikování fotografií, videozáznamů, akcí školy, výtvarné tvorby žáků školy pro prezentaci na veřejnosti. Tímto naplňujeme č. 16 zákona č. 101/2000 o zpracování osobních údajů. Opava, Mgr. Ivana Sýkorová, ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OPAVA, SOLNÁ 8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OPAVA, SOLNÁ 8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OPAVA, SOLNÁ 8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Vymezení činnosti, přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010/2011. Základní umělecká škola Opava, Solná 8, příspěvková organizace IČO: 47813512

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010/2011. Základní umělecká škola Opava, Solná 8, příspěvková organizace IČO: 47813512 Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010/2011 Základní umělecká škola Opava, Solná 8, příspěvková organizace IČO: 47813512 a) Základní údaje o škole: ZUŠ Opava, Solná 8 byla založena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Č. j.: ZUSBC/9/23 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 22/23 Zpracoval: Mgr. Ondřej Langr, ředitel Obsah:. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy Obsah: a) základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 20/204 Praha 8. října 204 Zpracovala: Mgr. Bc. Radislava Jiřičková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Č. j.: 577/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2011-2012 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 1. Základní údaje o škole 1.1. Přesný název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje o pracovnících školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Střední průmyslová škola sdělovací techniky v Praze 1, Panská 856/3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více