KLATOVY MĚSTO. HISTORICKO-TURISTICKÝ PRŮVODCE č. 14 KLATOVY STADT. HISTORISCH-TOURISTISCHER FÜHRER Nr. 14 KLATOVY TOWN HISTORICAL-TOURIST GUIDE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLATOVY MĚSTO. HISTORICKO-TURISTICKÝ PRŮVODCE č. 14 KLATOVY STADT. HISTORISCH-TOURISTISCHER FÜHRER Nr. 14 KLATOVY TOWN HISTORICAL-TOURIST GUIDE"

Transkript

1 Na pøední stranì obálky jsou otištìny fotografie: Námìstí v Klatovech, barokní lékárna, klenba lodi arcidìkanského chrámu, pohled z Èerné vìže Na zadní stranì Klatovy od severu KLATOVY MĚSTO HISTORICKO-TURISTICKÝ PRŮVODCE č. 14 KLATOVY STADT HISTORISCH-TOURISTISCHER FÜHRER Nr. 14 KLATOVY TOWN HISTORICAL-TOURIST GUIDE Èerná vìž s jezuitským kostelem na konci 19. stol. Vyobrazení K. Liebschera Vydalo Nakladatelství Èeského lesa v Domažlicích r Text: historie mìsta Mgr. Ladislava Váòová str , Text: popis mìsta a jeho památek Zdenìk Procházka str Na textové èásti se dále podíleli Mgr. J. Hùrková, kapitola o pravìkém osídlení; J. Jirák, kapitola o historii vojenských posádek do r a o nìmecké okupaci; J. Fiedler, informace ke kapitole židovské osídlení mìsta a jeho památky; J. Hùrka, doplòující informace k historii mìsta; Mgr. M. Beránková, doplòující informace k historii mìsta Pøeklad do nìmeckého jazyka: Mgr. Alena Vondrušová, str Übersetzung ins Deutsche: Mgr. Alena Vondrušová, Seite Pøeklad do anglického jazyka: Mgr. Hana Kreuzmannová, str Translation into English: Mgr. Hana Kreuzmannová, pages Barevné fotografie a grafická úprava: Zdenìk Procházka Podstatnou èást historického obrazového materiálu ochotnì zapùjèilo Okresní muzeum v Klatovech, v jehož knihovnì a archivu naèerpali autoøi další informace. Doplòující fotografie a informace pocházejí z archivu Památkového ústavu v Plzni, Státního okresního archivu v Klatovech, Státního oblastního archivu v Plzni. Zbývající obrazový materiál je pøevzat z regionální literatury. Editor a nakladatel: Zdenìk Procházka Verleger und Herausgeber Zdenìk Procházka Z. Procházka, L. Váòová 2000 ISBN OBSAH HISTORIE MÌSTA Úvod Archeologické doklady pravìkého a ranì støedovìkého osídlení v Klatovech a okolí Klatovy za vlády Pøemyslovcù a poèátky královského mìsta Lucemburské období Mìsto oporou táborsko-sirotèího svazu Renesanèní Klatovy Klatovy a tøicetiletá válka Societas Jesu - Tovaryšstvo Ježíšovo Nedobrovolné vyhnanství Bohuslava Balbína Tereziánské reformy a obraz mìsta v polovinì 18. století Vstup do prùmyslového vìku Historie klatovských novodobých vojenských posádek do roku Klatovy ve 20. století Z návštìv panovníkù, hlav státu a jiných významných osob v Klatovech Poèty obyvatel v letech Klatovské hotely, hostince, kavárny, pivnice, restaurace, vinárny v letech POPIS MÌSTA A JEHO PAMÁTEK Znak mìsta Klatov Historické veduty a vyobrazení mìsta Klatov Mìstské opevnìní Hradby s baštami a vìžemi, brány a branky, pøedsunutá opevnìní Strážní vìže Vodárenská vìž Královský hrad Nejdùležitìjší veøejné stavby Èerná vìž Radnice Mìstská zástavba a turisticky významné budovy

2 Kostely, kaple, zvonice a høbitov Arcidìkanský chrám Narození Panny Marie Kaple sv. Michala pøi mìstském høbitovì (zanikla) Bílá vìž Kostel sv. Jiøí, pozdìji Beránka Božího, sv. Vojtìcha (zanikl) Kostel sv. Michala Kostel sv. Jakuba (zanikl) Kostelík sv. Petra a archeologické nálezy z pøedmìstí Høbitov sv. Jakuba Kaple Zjevení Panny Marie (Chaloupka) Kaple Umuèení Pánì na Køes anovském vršku Kostel sv. Martina na úboèí Hùrky Kostel sv. Anny na Hùrce Špitál a špitální kostelík sv. Ducha, pozdìji sv. Rocha (zanikl) Kláštery Starý klášteøec dominikánù a poèátky øádu ve mìstì Dominikánský klášter na pøedmìstí s kostelem sv. Vavøince (zanikl) Dominikánský klášter s kostelem sv. Vavøince ve mìstì Bývalá kolej jezuitù a kostel Neposkvrnìného Poèetí Panny Marie a sv. Ignáce Klatovské katakomby Židovské osídlení mìsta a jeho památky Sochy a drobné kamenné památky ve mìstì a v okolí Mìstské popravištì Zkratky použité v textu Literatura a prameny Pøíloha historických fotografií Barevná pøíloha Nìmecky psaná èást prùvodce (Der deutsche Textteil des Reiseführers) Anglicky psaná èást prùvodce (English Written part of the guide) Turistiku nìkdo chápe jen jako èinnost povýtce vnìjškovou: turista pøijde, obhlédne, odejde - a zanedlouho zapomene. Prùvodce, který se Vám dostává do rukou, se vzpírá takto pojatému cestování. Kromì rozmìru horizontálního obsahuje výrazné smìøování vertikální. Vede pod povrch, vypráví o pøíèinách, o utváøení jevù, které nás dnes obklopují a kterým vìnujeme svou pozornost. Neslouží tedy jen k orientaci v místì, ale hlavnì v èase. Není proto urèen jenom pøíchozím do našeho mìsta, ale velmi dobøe poslouží i Klatovanùm, aby jim obohatil pohled na vìci jen zdánlivì známé. Jednìm i druhým pøejeme pøíjemné poètení. Karel Mráz starosta mìsta Historie je svìdectvím èasu, svìtlo pravdy, život pamìti, uèitelka života, zvìstovatelka dávných dob (Cicero). Je na nás, abychom se v dnešním uspìchaném svìtì ještì dokázali zastavit a v hluku moderní doby naslouchat ozvìnì takøka neslyšitelné. Pøes dálavy staletí k nám totiž stále ještì tiše promlouvají památky po pøedcích, jejich mìsta i chrámy a z mlhavých dálek vìkù k nám doléhají hlasy vybízející nás k pokoøe a apelující na naše svìdomí. Pøispìje-li k tomu zrnkem poznání tato drobná knížka, bude to pro její autory tím nejvìtším podìkováním. Ladislava Váòová Zdenìk Procházka 7 Nejstarší archeologické nálezy z Klatov - Die ältesten archäologischen Funde von Klattau The oldest archeological discoveries from Klatovy Archeologické doklady pravìkého a ranì støedovìkého osídlení v Klatovech a okolí. Mìsto Klatovy se rozkládá na mírném návrší v nadmoøské výšce kolem 400 m n. m. nedaleko soutoku Úhlavy a Drnového potoka. Pomìrnì pøíznivá poloha byla využívána k osídlení již v pravìku. O tom svìdèí èetné archeologické nálezy, objevované od konce 19. století pøi stavebních aktivitách ve mìstì a pøedávané do sbírkového fondu muzea. Dokladem pøítomnosti sbìraèù a lovcù støední doby kamenné ( /3000 pø. Kr.) je drobná pazourková èepelka, nalezená v roce 1941 na zahradì domu èp. 80/IV, která je zatím jediným dùkazem osídlení z tohoto èasového období, k dalším podobným nálezùm dosud nedošlo. Daleko vìtší množství památek pochází z doby bronzové. Pøi stavbì tzv. Petrlákovy vily na Vídeòském pøedmìstí byla v roce 1894 objevena hlinìná amforka (støední doba bronzová, století pø. Kr.), pocházející pravdìpodobnì z mohylového pohøebištì, z vìtší èásti znièeného mìstskou zástavbou. Z areálu továrny Kozak máme hlinìné závaží, náhodnì nalezené v roce Podobná závaží se používala ve všech pravìkých kulturách jako zátìž svislé osnovy tkalcovského stavu a jsou jasným dùkazem existence pravìkého osídlení. Rozsáhlé sídlištì z mladší doby bronzové ( stol. pø. Kr.) bylo zjištìno v roce 1905 paradoxnì právì pøi výstavbì budovy dnešního muzea. Z èetných keramických zlomkù se podaøilo slepit dvì velké nádoby - zásobnice, které zapuštìné v zemi a naplnìné obilím tvoøily nedílnou souèást vìtšiny pravìkých osad. Stopy stejnì starého osídlení byly zachyceny i v roce 1993 pøi záchranném archeologickém výzkumu na místì dnešní budovy Èeské spoøitelny. Pozùstatky pravìkého osídlení na místì dnešního mìsta byly z vìtší èásti znièeny støedovìkou i novovìkou mìstskou zástavbou. Jedinými doklady jsou nálezy uložené ve starém sbírkovém fondu muzea èi ojedinìlé zlomky pravìké keramiky, nalézající se dnes v èasto mohutných kulturních vrstvách vytváøených po staletí obyvateli mìsta. V okolí Klatov najdeme památek mnohem více. Na polích v blízkosti Úhlavy a jejích pøítokù pod vrstvou ornice dodnes spoèívají zbytky èetných rovinných pravìkých osad, jejichž existenci dokazují keramické zlomky každoroènì nalézané po hluboké orbì. Nejvíce nálezù pochází z mladší doby bronzové ( století pø. Kr.), objevují se i lokality ze starší doby železné (8.-5. století pø. Kr.). Zajímavou, dodnes v terénu patrnou památkou jsou známé mohyly v lese Husín nad Tajanovem. Vìtšinu z nich, celkem 42, prozkoumal na pøelomu 19. a 20. století JUDr. Karel Hostaš, starosta mìsta a zakladatel muzea. Pohøebištì 8 9

3 Renesanèní Klatovy V roce 1526 padl poslední èeský král Ludvík Jagellonský v bitvì proti Turkùm u Moháèe a Ferdinand zdìdil prostøednictvím své manželky království èeské a uherské i s vedlejšími zemìmi. Nástup Habsburkù znamenal pro mìsta a celou zemi návrat k bezpeènosti, øádu, právní jistotì a celkové stabilitì. Ustaly intriky vyšších stavù i loupeže a mìsto pomalu bohatlo. Klatovy tak byly k roku 1540 svým bohatstvím na sedmém místì po Praze, Hradci Králové, Žatci, Plzni, Litomìøicích a Lounech. V roce 1568 stálo ve mìstì a na jeho pøedmìstích 532 domù. V roce 1523 se znovu zakládají trhové mìstské knihy, pùvodní shoøely pøi požáru v roce Krátce poté na Budínì osvobozuje král Ludvík Jagellonský mìsto na deset let od placení berní, ponìvadž škody ohnìm vzali. Po šmalkaldských válkách mezi protestantskými stavy a katolickým táborem, jež skonèily v roce 1547 porážkou protestantù v bitvì u Mühlberka, byly Klatovy stejnì jako ostatní zatvrzelá mìsta postiženy pokutou. V létì roku 1547 se konal proces se zástupci mìst Žatce, Litomìøic, Tábora, Hradec Králové a Klatov, odkud se muselo postavit pøed královský tribunál kromì konšelù a obecních starších i po padesáti mìš anech. Obžalovaná mìsta ztrácela privilegia, zbranì a majetek a byla odsouzena k zaplacení vysokých penìžitých pokut. Klatovùm bylo konfiskováno 8 vsí a 15 rybníkù. O poètech domù se dovídáme v souvislosti s vymìøováním berní. Žatec, Tábor a Hradec Králové mìly složit po kopách míš., Klatovy a Litomìøice po kopách. Právì v pøípadì Klatov nebylo bez zajímavosti, že mìstu byla snížena pokuta z pùvodních na tolarù. Klatovy díky pomoci zámožných mìš anù investovaly do nákupu zabavených statkù témìø zlatých už roku Z prostých Klatovanù byl za pobízení k odboji potrestán bakaláø Ondøej Klatovský z Dalmanhorstu vyhnanstvím. Do královských mìst pak byli dosazeni královští rychtáøi, aby dohlíželi na jednání rady a na cechy a støežili královy finanèní zájmy. V Klatovech byl jmenován prvním královským rychtáøem Matyáš Kaffunk z Poborovic. V polovinì 16. století se zámožnost mìsta projevila opuštìním dosavadní radnice na severní stranì námìstí (èp. 154/I) a výstavbou honosné nové radnice mistrem Antonínem na západním konci jižní strany námìstí, zdùraznìné 81 m vysokou mìstskou vìží a zvonicí - Èernou vìží. V roce 1559 byl vršek vìže znièen požárem, dnešní tvar je novogotickou úpravou z roku 1872, provedenou po poškození vichøicí. Radnice byla dokonèena jako dvoupatrová budova se štítem roku 1559, v letech 1689, 1758 byla èásteènì upravována a v letech Výøez z Willenbergovy kresby Klatov z r Klattau auf einer Zeichnung von Willenberg, 1602 Ausschnitt A slot of Willenberg s painting of Klatovy from k ní byl pøipojen sousední dùm a celek byl klasicistnì upraven. Po požáru v roce 1918 byla radnice v letech upravena v dekorativním novorenesanèním slohu a zvýšena o tøetí patro. V téže dobì dochází pod vedením mistra Antonína k pøestavbì dìkanského chrámu Narození Panny Marie. Zavedení reformace pøispìlo významnì i k rozvoji kulturního života. Na místní latinské škole získali humanitní vzdìlání mj. M. Jakub Strabo, univerzitní profesor Pavel Kristián z Koldína (* ), staromìstský kancléø a autor Práv mìstských Království èeského, pøijatých snìmem v roce 1579 a vydaných tiskem. Koldín spojil principy práva norimberského, øímského, zemské zákony i snìmovní usnesení a dobrou èeštinou podal jejich podrobný výklad. Mezi dalšími jmenujme Šimona Skálu z Kolince, profesora Karlovy univerzity, a Jana Klatovského, mìš ana Nového Mìsta pražského, který se pokusil o sepsání historie Klatov (Fundace neboli Kniha o založení a vystavìní slavného mìsta Klatov, 1599). Klatovský je znám v Praze od roku 1574, pøedtím pùsobil na klatovské mìstské škole a v Klatovech se snad i narodil. V letech zde pùsobí jako mìstský písaø profesor pražské univerzity Mistr Jan Záhrobský z Tìšína. Úroveò knižní kultury 16. století reprezentují kancionály, mimo jiné Latinský graduál a Èeský kancionál (tzv. klatovský), poøízené pro klatovský literátský sbor. Øádìní èerveného kohouta postihlo Klatovy opìt v roce 1579, kdy požár znièil na 300 domù, a o devìt let pozdìji bylo mìsto zasaženo èernou smrtí, morem. Misál pražský z roku 1503 obsahuje rukopisné poznámky klatovského dìkana Jana Jelenského z Jelení (druhá polovina 16. století) a zachycuje požár v Klatovech roku 1579 slovy: Za mnì knìze Jana Jelenského z Jelení, když jsem byl toho èasu i pøed tím i potom dìkanem v tomto mìstì Klatovech, zapálilo se Vítka pekaøe dvoøe Kydlinùm jdouce na rohu v outerý po nedìli Jubilate 1579, shoøelo toho díl pøedmìstí špitálské, všeckno i pod Hùrkou, mìsto všeckno krom tøinácti domùv i kostel poèal se zapalovati i fara, ale to je vobhájeno, rathouz nový zùstal, šatlava, škola, vìž u rathouzu shoøela i zvon, hodiny vše k zkáze pøišlo, zvony u kostela též a ty jistì, že pan buoh pro pejchu a neupøímnost lidskou dopustil.... Klatovy a tøicetiletá válka Výrazný pøedìl ve vývoji mìsta pøinesla tøicetiletá válka, po níž došlo v rámci rekatolizace k novému rozkvìtu øádového života. V roce 1622 bylo z rozhodnutí mìstské rady navráceno dominikánskému øádu mìstištì zhruba v místech, kde dnes stojí kostel sv. Vavøince a pøilehlá budova konventu dominikánù. Prvním zdejším pobìlohorským faráøem se stal Polák Severin Witkowski, z jehož popudu došlo k obnovení dominikánského kláštera. V letech tøicetileté války byl stav pøímo žalostný a jedna jeho èást musela být podepøena kùly. Po nastøádání potøebných finanèních prostøedkù se dominikáni odhodlali ke stavbì nového konventu a kostela u mìstské zdi, do níž probourali okno pro osvìtlení kostela. Stavby byly znièeny pøi ohromném požáru mìsta v èervenci 1689 a dominikáni museli do podzimu bydlet ve stanech. V roce 1620 mìsto kapituluje pøed vojskem císaøského generálního komisaøe Baltazara Marradase. Po bìlohorské porážce bylo mìsto zatíženo rozsáhlými konfiskacemi a kontribucemi a ztrátou všech privilegií. Konfiskované statky, odhadnuté na kop grošù míš., byly postoupeny císaøskému plukovníkovi Martinovi de Hoeff-Huerta. Za tøicetileté války trpìly Klatovy nìkolikerým vpádem švédských vojsk. Roku 1641 vojska mìsto vydrancovala a pobila mnoho jeho obyvatel. Rovnìž tak v letech 1645 a Na sklonku vlády císaøe Ferdinanda III. (mìsto navštívil v roce 1647) si podle zprávy vizitaèní komise z roku 1655 mùžeme utvoøit celkovou pøedstavu o pobìlohorském mìstì. V Klatovech stálo celkem 259 domù (v roce 1568 jich bylo 640), 52 pustých, 24 šosovních panských, 3 šosovní mlýny, dohromady 338. Ve ètyøech vesnicích náležejících mìstu bylo 21 sedlákù, 1 pustý, 13 chalupníkù, 3 zahradníci. V Klatovech žilo po tøicetileté válce jen nìco málo pøes obyvatel. V roce 1658 tu bylo patnáct sladoven oproti døívìjším padesáti osmi, dvì sladovny na pøedmìstích oproti døívìjším jedenácti, ve mìstì nyní žádný pivovar oproti døívìjším dvìma, na pøedmìstí nyní jeden oproti døívìjším tøem, tøi mlýny pøíslušející k obci oproti døívìjším šesti, jedna šlajfírna a kotláøský hamr - nyní žádný, nyní dva dvoøáci k obci náležející, døíve deset, tøi poplužní dvory nyní oproti døívìjším ètyøem, jedna tvrz oproti døívìjším dvìma a ta jedna je teï spálena, špitál ve mìstì jeden i dosud, ze ètyø pùvodních ovèáøù nyní dva a z deseti vsí nyní jen tøi. Ze soupisu vizitaèních komisaøù sledujeme i zastoupení jednotlivých øemesel. Nejvíce bylo sladovníkù (22), osmnáct ševcù, po ètrnácti koželuzi a øezníci, po šesti pekaøi, pìt kramáøù, pìt kováøù, pìt klobouèníkù, ètyøi mydláøi, tøi hrnèíøi, tøi mlynáøi, tøi tesaøi, tøi perníkáøi, tøi kožešníci, tøi truhláøi, tøi zámeèníci, tøi handlíøi, po dvou punèocháøi, uzdáøi, jircháøi, povozníci, bednáøi, zedníci, po jednom sedláø, soustružník, malíø, zlatník, soukeník, meèíø, nožíø, ruèníkáø, kotláø, øešetáø, lazebník a železník. Nejvíce rolí mìli sladovníci, øezníci, koželuzi. (Vanèura, II/1., s )

4 Societas Jesu - Tovaryšstvo Je íšovo A my jim dáme víru. Víru a zlepšení církve v téhle nevdìèné a divné zemi. Jiøí Šotola, Tovaryšstvo Ježíšovo, s. 143 Bývalý jezuitský kostel, loï s boèními emporami - Ehemalige Jesuitenkirche, Schiff mit Seitenemporen The former Jesuit church, the naval part with the side empors Øád øeholních klerikù byl založen roku 1534 sv. Ignácem z Loyoly a v roce 1540 byl stvrzen papežem. Do Prahy pøišlo prvních 12 jezuitù na pozvání císaøe Ferdinanda I., který byl bezpochyby jedním z nejschopnìjších panovníkù na èeském trùnu a vždy si uvìdomoval hranice možného. Vstoupil do našich dìjin jako øádnì zvolený král a usiloval o politickou a duchovní integraci vznikajícího støedoevropského impéria. Jezuité, o nichž jen málokdo ví nìco podstatnìjšího, než jsou odsudky, snùšky pomluv, invektivy a køivé soudy, vyètené ze stránek uèebnic, vypracovali na základì dokonale propracované vnitøní struktury i jasnou koncepci rekatolizace zemì a mají zásluhu na rychlém a trvalém obrácení vìtšiny obyvatel na katolickou víru a na znovuzaèlenìní zemì do evropských kulturních proudù. Pøi realizaci svého zámìru vyvíjeli intenzivní misijní a kazatelskou èinnost a vybudovali zejména vyšší katolické školství jako nejúèinnìjší výchovný prostøedek pùsobení na mládež. Široké vrstvy obyvatel pak chtìli jezuité získat poøádáním velkolepých divadelních pøedstavení, procesí, náboženských slavností (mariánský zázrak 1685 v domì jednoho z obyvatel pøedmìstí), pompézních mší doplnìných hudební vložkou i celkovou famózností svých chrámù. Výpravné divadelní hry se odehrávaly na klatovském námìstí (napø. v roce zázraèné rozmnožení chlebù). Na založení jezuitské koleje v Klatovech jako støediska náboženské osvìty, ale i vzdìlanosti (gymnázium), a na rekatolizaci této oblasti vùbec má hlavní podíl nejznámìjší misionáø 17. století Albert (Vojtìch) Chanovský (* ). Narodil se v rodinì rytíøù Chanovských z Dlouhé Vsi ve Svéradicích u Horažïovic. Vìnoval se misijní èinnosti v jižních a jihozápadních Èechách a inspiroval i Jiøího Šotolu pøi ztvárnìní postavy známého otce Køižulky v jeho knize Tovaryšstvo Ježíšovo. Za zmínku stojí, že pøi opravì kaple sv. Bartolomìje ve Svéradicích v roce 1985 byly objeveny vlastnoruèní Chanovského záznamy z let o konání poutí do kaple, psané èervenou hrudkou na zadní stìnu oltáøe. O ustavení jezuitské koleje se uvažovalo už v roce 1622, kdy Chanovský navrhl císaøskému plukovníku donu Martinovi de Hoeff-Huerta, který nabyl konfiskovaný majetek po nìkdejším klatovském rychtáøi Danielu Korálkovi z Tìšína, aby daroval na úèely zøízení koleje dva výstavné domy na západní stranì klatovského námìstí V bøeznu 1636 pøišli do Klatov první tøi jezuité, jejichž sídlem se stal jeden z darovaných domù na námìstí, kde byla v témže roce otevøena první tøída latinské školy, základ budoucího gymnázia, a rovnìž semináøe pro chudé studenty. Za fundátorku koleje byla považována Lucie Otilie Libštejnská z Kolovrat, roz. hrabìnka z Martinic, která v roce 1651 odkázala koleji zl. a krátce nato vìnoval její bratr Jiøí Adam Boøita z Martinic dalších zl. Jezuité byli pøíkladnými a prozíravými hospodáøi a vìnovali veškeré pøíjmy a dary na koupi statkù v kraji. V roce 1637 odkoupili od Huerty zbytek korálkovského konfiskátu, po roce pak statky Svrèoves a Štìpánovice od podkomoøího Pøibíka Jeníška z Újezda. V roce 1661 získali ještì statky Støelu a Hoštice u Horažïovic, k nimž pøikoupili v roce 1713 lesnatý Zuklín. V roce 1655 zaèali podél horní èásti Balbínovy ulice stavìt kolej, jež byla dostavìna nìkdy v polovinì šedesátých let. O rok pozdìji byl položen základní kámen k vlastnímu chrámu. V roce 1684 byla v kolejní zahradì pøi dolním konci Balbínovy ulice zahájena stavba samostatné budovy semináøe. Všechny tyto novì dokonèené stavby však již v létì 1689 padly za obì požáru a jezuité se uchýlili na svùj statek v Hošticích. Stavební rekonstrukce koleje byly dokonèeny kolem roku 1695 a obnova kostela až v roce 1717 (podrobnì viz kapitoly o tìchto stavbách). Ještì pøed požárem vznikly pod kostelem rozsáhlé krypty, kam byla ukládána tìla zesnulých èlenù Tovaryšstva a jejich pøíznivcù. Z pùvodní provizorní kaple sem byly pøevezeny i pozùstatky Alberta Chanovského. V dobì zrušení øádu tu bylo díky dùmyslnému vìtracímu systému, uchováno na 200 mumifikovaných tìl, z nichž dodnes zùstala zachována jen malá èást. Zámìrem jezuitù bylo vedle obrácení obyvatelstva mìsta a okolí na katolickou víru i jeho vyvedení z všelijakých povìr a bludù a mravního úpadku. Pøi jednotlivých kolejích byla zakládána latinská gymnázia, na nichž vyuèovali èlenové øádu. V Klatovech bylo roku 1647 otevøeno všech šest tøíd, vyuèovalo se zdarma a vedle synù klatovských mìš anù tu studovali i chlapci z Bavorska. Pro chudé studenty byly založeny rùzné nadace. Na zdejším jezuitském gymnáziu uèil mj. r Matìj Václav Štajer (* ), pozdìji v letech matematik Stanislav Vydra (* ) èi r osvícenský historik Ignác Cornova (* ) a studoval nakladatel Václav Matìj Kramerius (* ). Pøi vìtšinì jezuitských kolejí byla i lékárna. Lékárníkem byl jmenován nìkterý z bratrù - laikù vyuèených v oboru. V Klatovech je jezuitská lékárna doložena od roku 1660 a její unikátní zaøízení je dodnes dochováno. Asi v roce 1769, když jezuitská lékárna svou èinost ukonèila, odkoupil její zaøízení klatovský apatykáø Procházka a umístil je do své lékárny v domì na námìstí (èp. 149), kde je mùžeme vidìt dodnes. Kolejní knihovna byla silnì poškozena požárem Sloužila jen pro potøebu koleje a gymnázia a staral se o ni vždy jmenovaný prefekt knihovny, jímž byl napø. v roce 1765 historik František Pubièka (* ). Po zrušení koleje byla èást knihovny spolu s ostatními jezuitskými knihovnami pøevezena do pražské univerzitní knihovny (dnešní Národní knihovna v Praze). Z dalších osobností spjatých s klatovskou kolejí zmíníme napø. básníka Felixe Kadlinského (* ), spisovatele a pøekladatele Jiøího Konstance (* ) a Jana Floriana Hammerschmidta (* ), který pùsobil v Klatovech jako dìkan v letech a kromì jiného byl autorem Historie Klatovské, pøièemž vycházel z kroniky Jana Klatovského, kterou pøepracoval a rozšíøil. Samostatný díl vìnoval vyprávìní o mariánském obraze Panny Marie Klatovské. Jezuité odešli z Klatov po zrušení øádu v létì roku Kolej byla promìnìna v konírnu a semináø v pivovar. Budova zdejšího gymnázia sloužila i pozdìji škol- Bývalá jezuitská kolej Ehemaliger Jesuitenkolleg The former Jesuit college 28 29

5 ním úèelùm (do poè. 20. století). Byla tu nìmecká hlavní škola a pak obecní a mìš anská škola. Gymnázium zùstalo v Klatovech po zrušení øádu ještì pìt let, ale roku 1778 bylo pøeloženo do Písku. V epoše vrcholného rozkvìtu barokní kultury spojené se jménem císaøe Karla VI. (èeský král Karel II.) pøibyly vedle zmínìné jezuitské koleje, semináøe a gymnázia Klatovùm další stavby jako jezuitský kostel s katakombami a dominikánský kostel sv. Vavøince, k nìmuž byly položeny základy v roce 1694 a stavbu vedl italský stavitel Marco Antonio Gilmetti de Gawersak. Jak svìdèí zápis v matrice zemøelých, zemøel murariorum magister postižen mrtvicí bez zaopatøení ve vìku 68 let v roce 1730 na nedalekém Èachrovì, kde byl i pochován. Nad oknem prolomeným v prùèelí je øádový znak - pes s hoøící pochodní v tlamì. Èinnost klatovských dominikánù v 17. a 18. století byla ponìkud ve stínu tamní jezuitské koleje. Klatovští dominikáni byli èinní zejména v duchovní sféøe (bohoslužby, sòatky, køtiny, zádušní mše atd.). Dominikáni podporovali šíøení pobožnosti sv. rùžence a pøi klášteøe bylo èinné rùžencové bratrstvo z øad klatovských mìš anù. V roce 1670 zahájil nový pražský arcibiskup Matouš Ferdinand Sobek z Bilenberka vyjednávání s Klatovskými ohlednì zøízení nového biskupství. Kandidátem na biskupský stolec byl hrabì Jaroslav ze Šternberka. Klatovští, na rozdíl od Plzeòských, se kterými jednal døíve, souhlasili, 3. èervence 1671 napsal arcibiskup Plzeòským, že název Plzeòský kraj bude zrušen a nahrazen Klatovským, avšak následujícího roku Klatovští poslali místodržitelství pamìtní spis, v nìmž vypoèítávali nevýhody zøízení nového biskupství pro mìsto i pro císaøe. Arcibiskup dùvody následnì vyvrátil a od tohoto okamžiku zaèal dlouholetý spor, který skonèil úmrtím Sobka z Bilenberka. Jmenovaný biskup Jaroslav ze Šternberka se stal nástupcem prvního litomìøického biskupa Schleinitze, nový arcibiskup Jan Bedøich z Valdštejna pustil klatovské biskupství ze zøetele, a tak vzala za své i myšlenka biskupství v Klatovech. Jan Florian Hammerschmidt, tvùrce klatovské kroniky - Klattauer Chronikschreiber Jan Florian Hammerschmidt - The creator of Klatovy s chronicle Jan Frorian Hammerschmidt Nedobrovolné vyhnanství Bohuslava Balbína Jako nejmladší ze sedmi dìtí královského purkrabího Lukáše Balbína se narodil v roce 1621 v Hradci Králové. Do Klatov se odebral na sklonku roku 1663 z oblíbeného Jièína, když mìl být pùvodnì pøeložen do slezského Hlohova. Patøil tu mezi tøi rektorovy poradce koleje a v kolejním katalogu je uvádìn jeko dìjepisec èeské jezuitské provincie. Do Klatov to Balbína vùbec nelákalo, nebo v Jièínì mìl vedle pøátelství s tamním rektorem klid a hlavnì výteènou knihovnu, jíž se kochá duch, a pak bohatou nadaci, v níž se má i tìlo dobøe, což zcela neasketicky uznával. Všechny tyto pøednosti ponìkud kontrastovaly s depresivními pocity jeho klatovského pobytu, umocnìnými ještì tamním pivem, o nìmž se vyjádøil jako o nejslabším ze všech piv v Èechách. Navázal tu ale pøátelské kontakty mj. s Wolfem Maxmiliánem Lamingenem z Albernreuthu, známým Lomikarem z Jiráskových Psohlavcù, a pracoval tu na genealogii rodu Gutštejnù. Jsme zpraveni o tìchto stycích mj. jedním dopisem adresovaným regentu hrabìte Adama z Trauttmansdorffu do Horšovského Týna ve vìci Trèkù, kterou si pøál hrabì zpracovat. Cenné byly i jeho styky s øeholníky premonstrátského kláštera v Teplé, zejména s tamìjším opatem Raimundem Wilfertem a profesorem teologie Aloisem Hackenschmidtem. Dostával pozdravy od okolních šlechticù, hrabìte Matyáše z Trauttmansdorffu, pána na Horšovském Týnì, stýkal se mj. s pány z Nalžova i s Jaroslavem Švihovským z Rýzmberka. V Klatovech mìl pro svou práci èas, ale na dìjinách provincie nepracoval rád - práce ho dokonce pøivádìla k zoufalství, a také ji nikdy nedokonèil. Koncem roku 1671 byl Balbín poslán za trest do Klatov podruhé, kdy sem byl pøesunut z Prahy, poté co si na nìj stìžoval u generála øádu nejvyšší purkrabí Bernard Ignác z Martinic, jehož popudily nìkteré pasáže v rukopisu Balbínova díla Epitome Historica rerum Bohemicarum, jež se mu zdály protidynastické a nacionalistické. V Klatovech byl zamìstnán jako jeden z chrámových zpovìdníkù a docházel i do blízkých Habartic. V roce 1673 je uvádìn jako jeden z poradcù rektora. Balbín tehdy napsal v Klatovech své nejslavnìjší dílo, známé pod pozdìjším názvem Dissertatio apologetica pro lingua Slavonica praecipue Bohemica (Rozprava na obranu jazyka slovanského zvláštì èeského). Souèasnì tu sbíral materiál pro svá pozdìjší Miscellanea Regni Bohemiae. Druhým dílem Balbínova klatovského pobytu je nedávno objevené rukopisné dílo Trophaeum (Pamìtní nápis), sepsané latinsky v roce Balbín tu podrobuje literární formou náhrobního elogia ostré kritice životní pou a pùsobení nejvyššího purkmistra pražského Bernarda Ignáce z Martinic, a to ještì za jeho života. Klatovy opustil Balbín na podzim roku 1674, byl odtud pøeložen do opavské koleje

6 Mìstská zástavba a turisticky významné budovy Støedovìké mìsto bylo založeno na mírnì se sklánìjícím svahu nad údolím Drnového potoka. Pùdorys pøedstavuje ètyøúhelník se tøemi výraznì zaokrouhlenými nárožími o ploše 18 ha. Ve støedu šachovnicové dispozice vnitøního dìlení mìsta bylo vymìøeno pravidelné ètvercové námìstí o stranì 100 m. Od nìho se odvíjel pravidelný rastr domovních blokù, oddìlených ulicemi. Nepravidelné parcely pøi obvodových hradbách byly postupnì vyplnìny drobnìjší zástavbou. Staveništì domù obracejících se prùèelím do námìstí byla oproti jiným mìstùm nápadnì veliká. Rozborem mìstského pùdorysu dospìl V. Wagner k pøesvìdèení, že domy na námìstí byly pùvodnì opatøeny loubím. Západní a východní mìstský blok pøedstupuje výraznì do námìstí a brání tak plynulé komunikaci z ulic vedených do støedu mìsta. Napø. v Èeských Budìjovicích je právì v tìchto pøedstupujících èástech domovních parcel umístìno loubí, které v Klatovech zaniklo a bylo nahrazeno uzavøenou frontou domovních fasád. Není v možnostech tohoto prùvodce alespoò v krátkých zmínkách postihnout historický a stavební vývoj jednotlivých domù. Historii domù ve mìstì i na pøedmìstí sepsal ve svém monumentálním díle Dìjiny nìkdejšího královského mìsta Klatov již profesor Jindøich Vanèura. Pøipomeòme jen, že nejstarší èásti mìstské zástavby pocházejí podle souèasného stupnì vìdomostí z období pozdní gotiky. Renesanèní podobu mìstských domù dokládá nìkolik zachovaných fasád. Nejnároènìjší a nejlépe zachovanou fasádou s figurálním sgrafitem je opatøen dùm èp. 70 na rohu Krameriovy ulice. Klatovy nepatøí k mìstùm s výraznì zachovaným fondem domovní zástavby. Na první pohled je zøejmé, že pøedevším námìstí je tìžce poznamenáno neuváženými stavebními zásahy. Teprve od poèátku 90. let 20. stol. mùžeme zaznamenat urèitý pokrok v opravách mìstských domù, které získávají v rámci politických a hospodáøských zmìn i vyšší cenu a nové využití. V dùsledku probíhajících oprav mùžeme pøedpokládat èetné nálezy, které postupnì doplní a obohatí naše vìdomosti o domovní zástavbì mìsta Klatov. Z turisticky atraktivních míst a staveb mìsta stojí za samostatnou zmínku dùm s lékárnou U bílého jednorožce v severozápadní èásti námìstí. Zde je zachováno originální zaøízení jezuitské barokní lékárny, které po zrušení øádu r odkoupil a zde umístil klatovský lékárník Jan Michael Firbas. Bìžný provoz lékárny byl ukonèen teprve v r V první, krámské místnosti, upoutá pozornost socha archandìla Michaela, u jehož nohou se svíjí pokoøený ïábel - symbol zákeøné nemoci. Nechybí zde ani zub narvala, jež zde pøedstavoval roh bájného jednorožce, který kdysi dal lékárnì jméno. Pøi zdech stojí bohatì zdobené police a regály s lékovkami. Za lékárnou se nachází pøípravna s množstvím pozoruhodných nástrojù a lékárenských pomùcek. Èetné lékovky obsahují zbytky kuriózních preparátù Interiéry barokní lékárny, pracovna a krám v r Innenraum der Barockapotheke, Arbeitsraum und Laden im Jahre 2000 The interiors of the Baroque Pharmacy, the workroom and the shop in užívaných kdysi k léèení. Klatovská barokní lékárna je dnes ojedinìlou farmaceutickou památkou známou po celých Èechách. Pøi jihovýchodním okraji mìstského jádra zve k návštìvì okresní muzeum, založené již v r vlastivìdným nadšencem dr. K. Hostašem. Okázalou budovu muzea, vystavìnou v letech , projektoval ve stylu historizující renesance R. Štech. Muzeum, které prošlo v letech nákladnou rekonstrukcí, nabízí návštìvníkùm bohatì vypravenou expozici, týkající se historie mìsta i pøilehlého okolí. V tìsné blízkosti muzea stojí v Komenského ulici další objekt s historizující fasádou tzv. okresní dùm vystavìný v r. 1905, dnes využívaný základní školou. Mezi mladší, architektonicky pùsobivé stavby patøí též budova sokolovny, vystavìná na opaèné stranì mìstského jádra. Budova postavená v r podle plánu ing. V. Nekvasila je vystavìna ve stylu tzv. vídeòské školy Otto Wagnera. Podobizna stavitele Antonína v arcidìkanském chrámu - Portrait von Baumeister Anton in der Erzdechanteikirche The portrait of builder Anthony in the Archdean s temple Kostely, kaple, zvonice a høbitov Arcidìkanský chrám Panny Marie Nepostradatelnou souèástí støedovìkých Klatov byla od poèátku stavba dìkanského chrámu Panny Marie. Její mohutná silueta, zvýraznìná pùvodnì minimálnì jednou hranolovou vìží, ènìla vysoko nad støechy kdysi døevìných mìstských domù a do 15. stol. tvoøila nejvýraznìjší dominantu Klatov. Stavba, provedená ve stylu trojlodní baziliky a obklopená høbitovem, vyplnila jeden z blokù šachovnicové dispozice novì založeného mìsta, položený pøi jeho východním okraji. Bazilika s výraznì pøevýšenou støední lodí, dìlenou ètyømi klenebními poli, se blížila pùvodnímu mìstskému kostelu v nedalekých Domažlicích. Obdobnì jako u domažlického kostela byla kostelní vìž zasazena ve styku lodi s presbytáøem. Nejstarší podobì klatovského kostela se dnes nejvíce pøibližuje kostel sv. Petra a Pavla v nedalekých Horažïovicích. Stejnì jako u vìtšiny historických staveb jsou také nejstarší dìjiny chrámu Panny Marie zcela neznámé. Poslední zbytky informací v sobì uchovává pouze stavba sama, pøedevším její archeologicky dosud nezkoumané podzemí. Pøi opravách kostela v letech byly sice objeveny pùdorysné stopy vnitøního uspoøádání kostela, nebyla jim však vìnována patøièná pozornost. K dùležitým dokladùm architektonického vybavení kostela náleželo nìkolik kamenicky opracovaných èlánkù, vykopaných pøi opravì a následnì uložených v lapidáriu klatovského muzea. Jednalo se o válcové pøípory zaniklého presbytáøe s kalichovitými hlavicemi a svazkovou pøíporu vítìzného oblouku. Další kamenické èlánky nalezl F. Vanìk, který byl pøítomen historizujícím úpravám kostela pøímo v jeho zdivu, kde byly použity jako stavební materiál. K nejzajímavìjším z tìchto artefaktù náleží hlavice válcových pøípor s listovým a bobulovitým dekorem. Tento výzdobný prvek byl použit i na portálech mìstského kostela v pøemyslovských Domažlicích. Již kolem r si kostel vyžádal první výraznìjší opravy, o jejichž pøíèinách ani výsledcích nejsme informováni. V roce 1403 a znovu 1407 je výslovnì uvádìna kostelní vìž, která v pøízemí obsahovala kapli sv. Háty. V r dal v této kapli Bøenìk z Dolan se svými bratry založit oltáø. O vìži se mluví i ve spojitosti s dalšími oltáøi a kaplí sv. Michala s kostnicí, která stála za kostelem blízko vìže. Vìž byla pøístupná schodištìm v síle zdiva, jehož zbytky byly objeveny pøi opravì kostela. V roce 1540 byla tato vìž v dùsledku špatného stavebního stavu snížena a v pozdìjších letech nahrazena samostatnou zvonicí, dnešní Bílou vìží. Kostelní zvony zaujaly nejprve místo ve ètyøhranné mìstské baštì za kostelem, která byla využívána jako zvonice. Tato bašta se po požáru mìsta r zøítila, ale již r bylo zapoèato se stavbou Bílé vìže

7 Interiér arcidìkanského chrámu Erzdechanteikirche, der Innenraum - The interior of the Archdean s temple Torzo staré kostelní vìže s armovaným nárožím je obsaženo ve zdivu pravé boèní kaple a nad ní situované empory. Vnìjší zeï bývalé vìže si dosud uchovala svoji pùvodní sílu a je dnes nejsilnìjším zdivem stavby. Lákavá je pøedstava spatøovat druhou kostelní vìž v protìjším symetricky umístìném a shodnì øešeném prostoru. Tato domnìnka se však nedala povrchovým prùzkumem stavby ovìøit. Špatný stavební stav klatovského kostela, stejnì jako jeho stísnìný prostor, který již nepostaèoval rozvíjejícímu se mìstu, vedl klatovského dìkana k žádosti o udìlení odpustkù, z jejichž výnosu chtìl kostel opravit. Papež Bonifác IX. prosbám vyhovìl a v letech vyzval vìøící pražské, pasovské a øezenské diecéze, aby ve tøech uvedených dnech navštívili klatovský farní kostel, zde se vyzpovídali a získali tak ètyøicetidenní odpustky. Z prostøedkù, které kostel získal, byl v letech vybudován nový prostorný chór a opravena zchátralá loï. Stavba nového chóru je spojována s jihoèeskou stavební hutí, jejíž nejstarší dochovanou stavbou je obnovený kostel sv. Jiøí v Milevsku. Mezi významné postavy jihoèeské gotiky patøil tehdy rožmberský stavitel Linhart z Aldenbergu (Aldenburgu), pod jehož dozorem byl zaklenut i kostel sv. Víta v Èeském Krumlovì. Právì tomuto významnému architektu a kameníkovi svìøili klatovští mìš ané práci na farním chrámu. Mistr Linhart vystavìl v místech zboøeného chóru nové pìtiboce uzavøené knìžištì, propojené se stejnì vysokou pøíènou lodí, a oba prostory pøeklenul pùsobivou sí ovou klenbou. Strmý krov nového závìru výraznì pøevyšoval støechy staré lodi s dosud stojící vìží. Jistì se tehdy uvažovalo i o zásadní pøestavbì staré chrámové lodi, realizaci projektu však pøerušily husitské války. Zanedbaný stav lodi byl v roce 1550 pøíèinou katastrofy, pøi níž se v dùsledku blíže nespecifikované živelné pohromy - patrnì vichøice, zøítila klenba kostelní lodi. Naštìstí nebyl nikdo zranìn, ale z lodi zùstala jen štítová zeï a trosky obvodového zdiva. Následná výstavba nové lodi je dobøe datovaná prameny i letopoèty na stavbì samé. Její výstavba zapoèala ihned po katastrofì a již v r byl osazen jižní boèní portál. O rok pozdìji pracovali kameníci, jak dokládá letopoèet na døíku jednoho ze sloupù, již v prostoru kruchty. Ukonèení stavby klade dobový nápis na kùru kostela do r Ale drobné dokonèovací práce zde probíhaly ještì r Znám je rovnìž stavitel chrámu, mistr Antonín, jehož pozoruhodný portrét je také vytesán na poprsni kùru (viz obr.). J. Vanèura považuje klatovského baumaistra Antonína, na základì hodnovìrných pramenù, za bratra italského architekta a stavitele Jana Baptisty de Salla. Stavba nebyla provedena v duchu vrcholící renesance, ale zùstala u projevù pozdní gotiky. S tímto èasovým posunem se ale setkáváme i u jiných církevních staveb tohoto období. Nová loï byla oproti pùvodní mnohem svìtlejší a prostornìjší. Nízké boèní lodi byly zboøeny a jejich novì vybudované klenby výškovì sjednoceny s klenbou hlavní lodi, která je jen nevýraznì pøevyšuje. Pùvodní rozvržení lodi na ètyøi pøíèná klenební pole bylo sice ponecháno, ale tìžkopádné pilíøe boèních arkád nahradily štíhlé válcové sloupy, podpírající smìle rozepjaté klenby, ozdobené hvìzdicovým žebrovím. Prosvìtlený a vzdušný prostor nové lodi se tak po letech stal odpovídajícím protìjškem vznosného presbytáøe mistra Linharta a splynul s ním v jeden mysl povznášející celek. V prùbìhu výstavby chrámu, která trvala minimálnì 10 let, vedl mistr Antonín v letech i stavbu Èerné vìže a další stavební podniky v okolí. Se zajímavým zápisem se setkáváme r. 1562, kdy Klatovští prosí plzeòskou obec, aby jejich mistru Antoòovi nechali v mìstských lomech nalámat pískovec na okenní kružby. Jednalo se zøejmì o poslední úpravy na kostelní stavbì. Pomìrnì velké množství kvádrù z plzeòského pískovce obsahují také opìráky na vnìjší stranì lodi. V r byla pøi kostele vystavìna samostatnì umístìná zvonice, která nahradila kostelní vìž, zboøenou v r (viz Bílá vìž). Podobu chrámu i zvonice pøináší Willenbergova kresba z r Stavebnì zajištìný kostel pøestál bez vìtších problémù požár v r i útrapy tøicetileté války. K výraznìjším úpravám kostela dochází teprve v poslední ètvrtinì 17. století. Tehdy ožil chrám významnou událostí. Roku 1685 byl do kostela pøemístìn zázraèný obraz Panny Marie Klatovské (viz kaple Zjevení Panny Marie). Z Klatov se velice rychle stává významné poutní místo. Období barokní zbožnosti pøivádí do mìsta procesí poutníkù, která mají velký význam nejen pro chrám samotný, ale i pro ekonomický vzestup mìsta. Pøi té pøíležitosti získává kostel v r nový hlavní portál s chronogramem, mìstským znakem a mariánskou soškou. Dnes je tento portál zasazen v prùjezdu Bílé vìže, kam byl z kostela pøemístìn pøi opravách na poèátku 20. století. Projekt na kamenickou výzdobu nákladného hlavního portálu, doplnìného soškou Panny Marie Klatovské, který nebyl realizován, je uložen v SÚA Praha (viz vyobrazení). R byl krov znièen pøi požáru, který v Klatovech založili francouzští žháøi. Následující úpravy chrámu provedl kolem r. 1692, kdy byl architekt italského pùvodu M. A. Gilmetti. Pøi opravách, které nesla s nelibostí èást klatovské veøejnosti, bylo zbarokizováno prùèelí chrámu, pøistavìna jižní olivetská kaple a dostavì- Plán arcidìkanského chrámu podle F. Vaòka. Èernì vyznaèeny nejstarší dochované èásti stavby. Èíslem 1 oznaèen prostor bývalé vìže - Bauplan von Erzdechanteikirche nach F. Vanìk. Schwarz die ältesten erhaltenen Teile. 1 - Stelle des ehemaligen Turms. The plan of the Archdean s temple according to F. Vanìk. The oldest preserved parts are marked black. Number 1 is teh place of the former tower

8 Arcidìkanský chrám, podélný øez stavbou z r (PÚ Plzeò) - Dechanteikirche, Längsschnitt, 1733 The Archdean s temple, the lengthways cut from 1733 Arcidìkanský chrám, ranì gotické stavební prvky nalezené pøi opravách v letech Erzdechanteikirche, frühgotische Bauelemente, bei Renovierung gefunden The Archdean s temple, the early Gothic building elements found during the renovation between 1899 and 1908 na sakristie s pokladnicí. Vnitøní opravy se soustøedily na zbarokizování boèních kobek, pøemìnìných v pøízemí na kaple a v patøe upravených na empory. Nejstarší dochovaná stavební dokumentace chrámu byla vypracována r (viz vyobrazení) a dokládá, že se stavba kostela do dnešních dnù prakticky nezmìnila. Velkému požáru mìsta v r padla za obì støecha kostela. Po dobu oprav sloužil klatovský dìkan mše v kostele sv. Martina na úboèí Hùrky, kam byl pøenesen také obraz klatovské Panny Marie. V r zaniká stará hradba, ohranièující bývalý høbitov, rozkládající se okolo kostela. K poslední podrobnì popsané a z památkáøského hlediska již èásteènì kontrolované pøestavì kostela dochází v letech Podnìt k ní dal opìt havarijní stav objektu, pøedevším presbytáøe, v jehož klenbì se objevila povážlivá trhlina. Rozsáhlá asanace se týkala zpevnìní a èásteèné výmìny klenebních polí, pøichycení žebroví, obnovy a opravy kružbových oken i restaurování dalších kamenických detailù. Sedlá klenba byla zvednuta hevery a za pomoci kovových úchytù pevnì zafixována. Kostel získal novou dlažbu i barevné okenní výplnì, navržené Karlem Klusáèkem. Pozdnì gotické malby, objevené v presbytáøi, zrestauroval malíø M. Matouš. V duchu neogotické úpravy byla z fasády kostela odstranìna nejen omítka, ale i nìkteré drobné barokní pøístavby vystavìné pøi jejím obvodu. Na základì podoby kostela známé z Willenbergovy kresby byl vyprojektován nový vysoký krov, pokrytý bøidlicí. Nejvýraznìji se neogotická úprava projevila na prùèelí svatynì, oživeném sochami Èeòka Vosmíka a plastickou výzdobou, navrženou architektem Josefem Fantou, který byl zároveò projektantem a umìleckým garantem celé stavby. Pøi tìchto opravách byla též otevøena stará krypta, která vyplòovala celé podzemí pøíèného prostoru presbytáøe. Hrobka se skládala ze dvou obdélných prostor, v nichž se nalézalo kolem jednoho sta vìtšinou znaènì ponièených rakví. Vìtší èást z nich doplòovaly identifikaèní destièky, které podle novinových zpráv pøipomínaly mezi jinými klatovského dìkana z rodu Bìšínù z Bìšin, èlena klatovské zvonaøské rodiny Václava Priqeye a další významné osobnosti mìsta. Magistrát sice uvažoval o úpravì hrobky i vyhodnocení jejího obsahu, ale nakonec, jak sdìluje Šumavan, byla hrobka v prosinci 1898 v tichosti vyvezena a její obsah zakopán na høbitovì naproti márnici. Nìkolik zachránìných identifikaèních štítkù získalo klatovské muzeum Originalita stavby, vybudované ve tøech samostatných stavebních etapách (viz analytický plán kostela), vynikne pøedevším v prùhledech z boèních empor. Odtud je nejlépe vidìt kamenické detaily i techniku prací obou stavebních hutí, které se podílely na stavbì kostela v rozmezí více než jednoho století. Z mobiliáøe upoutá pozornost mohutný hlavní oltáø, ohranièený šroubovitými sloupy z r. 1700, do nìhož je vsazen milostný obraz Panny Marie Klatovské. Náhrobníky významných klatovských mìš anù, zasazené pøi boèních zdech pøíèného prostoru presbytáøe, jsou pouze zlomkem pùvodního poètu. Souèasné umístìní získaly desky pøi poslední velké opravì kostela. Na pravé stranì je zasazeno 6 náhrobních desek. Dvì první, nejlépe zachované a doplnìné znakem Kristiánù Koldínù z Koldína, patøí Bartolomìji Matyášovi Koldínovi ( 1572) a Jeronymovi Koldínovi ( 15..). Následují dva setøelé náhrobníky a žulová deska se znakem dvou zkøížených sladovnických prkének. Øadu uzavírá pískovcová deska s kalichem, která byla zasazena nad hrobem jednoho z klatovských knìží. Na protìjší stranì stojí u zdi pìt ošlapaných kamenných desek s heraldickou výzdobou. Zmínky zasluhuje i žulová deska Anny Maxmiliány, øíšské hrabìnky z Horrichu ( okolo 1780) s alianèním znakem a latinským nápisem. Arcidìkanský chrám, náhrobek Jeronyma Kristiana z Koldína - Erzdechanteikirche, Grabstein des Jeronym Kristian von Koldín The Archdean s temple, the tombstone of Jeronym Kristian of Koldín Pùda arcidìkanského chrámu s arkádami vynášejícími krov - Dachboden der Erzdechanteikirche mit Arkaden, die den Dachstuhl tragen The loft of the Archdean s temple with the arcades holding up the roof timbres Monumentální prostor je vytváøen též krovem kostela. Aèkoliv byl sestaven teprve pøi opravì svatynì na pøelomu 19. a 20. století, patøí již dnes mezi významné tesaøské památky mìsta. Krov lodi podpírají dvì øady cihelných arkád s hrotitými záklenky. Jejich pilíøe nasedají na štíhlé válcové sloupy lodi a pøedstavují èásti originální konstrukce mohutného pùvodnì renesanèního krovu. Kaple sv. Michala pøi mìstském høbitovì (zanikla) Velké oblibì mìš anù se ve støedovìku tìšila kaple sv. Michala, stojící na høbitovì pøi východní stranì kostela blízko vìže. Název capella ossarii, kterým byla nìkdy oznaèována, je vysvìtlován blízkostí kostnice, která byla pøi ní vybudována. Název cappela ossario byl však také užíván pro støedovìký karner - dvoupodlažní kapli, jejíž pøízemí obsahovalo kostnici a patro vlastní kapli. Tyto stavby bývaly s oblibou zasvìcovány právì sv. Michalovi

BENEŠOV. na Karlovì, je zavìšen cenný gotický jihovýchodnì od Prahy v kraji mezi

BENEŠOV. na Karlovì, je zavìšen cenný gotický jihovýchodnì od Prahy v kraji mezi BENEŠOV Mìsto Benešov leží necelých 40 km na Karlovì, je zavìšen cenný gotický jihovýchodnì od Prahy v kraji mezi zvon od mistra Rudgera z roku 1322, øekou Sázavou a bájnou horou Blaník, jeden z nejstarších

Více

Z HISTORIE KNIHOVNY V KLATOVECH

Z HISTORIE KNIHOVNY V KLATOVECH 1860 2010 NABÍZÍME VÁM STRUÈNÝ POHLED DO HISTORIE KNIHOVNICTVÍ V KLATOVECH. Z BOHATÉHO ARCHIVU MÌSTSKÉ KNIHOVNY JSME VYBRALI TO, O ÈEM SI MYSLÍME, ŽE BY VÁS MOHLO ZAUJMOUT. SLUŽBY PRO ÈTENÁØE SE VŠAK BÌHEM

Více

Lidová architektura a památkovì hodnotná vesnická sídla v pøíhranièních oblastech

Lidová architektura a památkovì hodnotná vesnická sídla v pøíhranièních oblastech Lidová architektura a památkovì hodnotná vesnická sídla v pøíhranièních oblastech ochrana, obnova, rekonstrukce, nová výstavba, komerèní využití sborník pøíspìvkù ze semináøe poøádaného SÚPP a PÚ v Olomouci

Více

Svìtové dìdictví UNESCO KUTNÁ HORA

Svìtové dìdictví UNESCO KUTNÁ HORA Svìtové dìdictví UNESCO KUTNÁ HORA Lumír Pecold, Vladimír Tkáè 1997 Internet Geographic Magazine www.ingema.net Internet Geographic Magazine www.ingema.net str. 3 HISTORIE VE ZKRATCE str. 4 CHRÁM SV. BARBORY

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK STÁTNÍHO ÚSTØEDNÍHO ARCHIVU V PRAZE

PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK STÁTNÍHO ÚSTØEDNÍHO ARCHIVU V PRAZE PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK 8 STÁTNÍHO ÚSTØEDNÍHO ARCHIVU V PRAZE 1 Státní ústøední archiv v Praze 2000 ISBN 80-85475-67-7 ISSN 1211-9768 2 OBSAH SLOVO ÚVODEM (Vácslav Babièka)...5 BAROKNÍ ŠKOLNÍ HUMOR 17.

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK STÁTNÍHO ÚSTØEDNÍHO ARCHIVU V PRAZE

PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK STÁTNÍHO ÚSTØEDNÍHO ARCHIVU V PRAZE PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK 7 STÁTNÍHO ÚSTØEDNÍHO ARCHIVU V PRAZE 1 Státní ústøední archiv v Praze 1999 ISBN 80-85475-56-1 ISSN 1211-9768 2 OBSAH HORNOLUŽICKÝ SVÌTSKÝ KLÉRUS V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI V PRVNÍ

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

pøíznivá, což má pro tyto památky všeobecnì neblahé dùsledky. Nutnost zabývat se odpovìdnì tìmito problémy

pøíznivá, což má pro tyto památky všeobecnì neblahé dùsledky. Nutnost zabývat se odpovìdnì tìmito problémy Aktuální otázky ochrany vesnických památkových sídelních celkù Kromìøíž - Rymice, 4. - 5.10.1994 Sborník pøíspìvkù ze semináøe poøádaného SUPP v Praze, PúU v Brnì a Muzeem Kromìøížska v Kromìøíži 2 Ochrana

Více

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 8 IX. roèník Jak Ostrovští trávili léto v minulosti Doba dnešních prázdnin, výletù a dovolených, èasto velmi nákladných a cizokrajných, probíhala v Ostrovì první tøetiny dvacátého století mnohem prozaiètìji

Více

Poštovnictví v našich zemích v letech 1526 1722

Poštovnictví v našich zemích v letech 1526 1722 KAPITOLA IV. Poštovnictví v našich zemích v letech 1526 1722 Poštovní jízdní posel, døevoøez Hanse Schäuffleina (1496 1539) ZAVEDENÍ POŠTY V ÈESKÝCH ZEMÍCH V ROCE 1526 Po smrti èeského a uherského krále

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK STÁTNÍHO ÚSTØEDNÍHO ARCHIVU V PRAZE

PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK STÁTNÍHO ÚSTØEDNÍHO ARCHIVU V PRAZE PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK 6 STÁTNÍHO ÚSTØEDNÍHO ARCHIVU V PRAZE 1 Státní ústøední archiv v Praze 1998 ISBN 80-85475-50-2 ISSN 1211-9768 2 OBSAH AMERICKÝ KLUB DAM (Milena Secká)... 5 Zusammenfassung AMERIKANISCHER

Více

ZPRÁVY Z RADNICE Mìsíèník Mìsta Jevíèka strana 2

ZPRÁVY Z RADNICE Mìsíèník Mìsta Jevíèka strana 2 Jevíèský zpravodaj 8/008 ZPRÁVY Z RADNICE Mìsíèník Mìsta Jevíèka strana Hasièi Jevíèko Ohlédnutí za svìcením vlajky mìsta V tomto pøíspìvku bych se chtìl vrátit ke svìcení nové vlajky mìsta Jevíèka, které

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 13/èervenec/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 Rekonstrukce východní brány hradu Z bloku starostky byla dokončena Letošní oslavy

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Letní prázdniny skonèily, ve školách je opìt rušno. Partnerská smlouva s Roßdorfem podepsána. 8. záøí 2004 strana 1

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Letní prázdniny skonèily, ve školách je opìt rušno. Partnerská smlouva s Roßdorfem podepsána. 8. záøí 2004 strana 1 ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. záøí 2004 strana 1 èíslo: 9 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. záøí 2004 Partnerská smlouva s Roßdorfem podepsána V pionýrských dobách roku 1992 byly na podnìt nìmecké strany nastoleny pøátelské

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. èervna 2004 strana 1 èíslo: 6 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. èervna 2004 V tomto èísle najdete: Školáci v Chorvatsku str. 4 K výroèí B. Smetany str. 6 Benátecké jaro str. 7 Výlet do vých.

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Slovo starosty. Mùj život s chemií aneb o Mezinárodní chemické olympiádì v Dánsku

Slovo starosty. Mùj život s chemií aneb o Mezinárodní chemické olympiádì v Dánsku Slovo starosty Vážení ètenáøi, místo slova starosty v tomto èísle Chlumeckých listù pøedám prostor mladému nadìjnému chlumeckému studentovi novobydžovského gymnasia Jiøímu Kysilkovi, se kterým jsem diskutoval

Více

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje ÈERVEN 2005 èíslo 6 Historické vláèky v Mladìjovì nejezdí Po mladìjovské úzkokolejce zatím nevyjel jediný historický vláèek. Aèkoliv byla turistická sezóna již zahájena, úzkorozchodná tra zeje prázdnotou.

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d Náchodský zpravodaj 1 Náchodský zpravodaj L i s t o p a d podzimní mìsíc to poslední, mìsíc prvního snìhu o svátku svatomartinském, zvaný též mìsíc svatého Huberta, nejvyššího patrona myslivcù. Obsah Zprávy

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více