1 CHARAKTERISTIKA REGIONU Stručný vývoj města Geografie regionu Podnebí Vodstvo... 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 CHARAKTERISTIKA REGIONU...3. 1.4 Stručný vývoj města...5. 1.5.1 Geografie regionu... 6. 1.5.2 Podnebí... 7. 1.5.3 Vodstvo... 8"

Transkript

1 OBSAH OBSAH...1 strana 1 CHARAKTERISTIKA REGIONU Město Prostějov Městský znak Městský prapor Stručný vývoj města Přírodní poměry Geografie regionu Podnebí Vodstvo Geologické podmínky Chráněná krajinná území v okolí Prostějova Průmysl Doprava Obchod a služby

2 2 HISTORIE A SOUČASNOST Doba prehistorická Prostějov do roku Prostějov od roku 1848 po současnost Prostějovské pamětihodnosti Významné osobnosti Památky Folkloristika Tradice a zvyky Hanácký kroj Bydlení a lidové stavitelství

3 1 Charakteristika regionu Město Prostějov Město Prostějov tvoří 7 městských částí: Prostějov, Čechovice, Čechůvky, Domamyslice, Krasice, Vrahovice a Žešov. 1.2 Městský znak Městský znak představuje štít svisle půlený. V pravé zlaté polovině je červená mříž ze čtyř kosých a pěti šikmých pásů se zlatými hřeby na křížení, a to v podobě šesticípých 1 3

4 hvězdiček. V levé modré polovině je půl černé nekorunované orlice se zlatými drápy, zobákem a červeným jazykem, hledící doleva Městský prapor Městský prapor má tvar obdélníku o poměru stran 2:3 a je v polovině svisle dělený na pravou modrou a levou žlutou část, uprostřed na rozhraní barevných polí je znak města ve španělském štítu. Městský prapor se umísťuje tak, že modré pole je vždy vpravo nebo nahoře

5 1.4 Stručný vývoj města 6 Město s bohatou a slavnou minulostí leží v samotném středu Hané, na cestě, která již odedávna spojovala evropský jih s evropským severem. Svůj název odvozuje od historicky doloženého velmože Prostěje. Roku 1411 vstupuje do dějin jako nevelká osada Prostějovice. Do poloviny 13. století se vyvinula ve významnou trhovou ves. Přelomovým obdobím je pro Prostějov rok 1390, kdy se stal díky pánům z Kravař městem, udělením práva pořádání výročního trhu. Slibný rozvoj zbrzdilo husitské revoluční hnutí, které přineslo městu úplné počeštění. V této době se stal nedostatečně opevněný Prostějov snadnou kořistí vojsk markraběte Albrechta a roku 1431 byl vypálen. V roce 1490 přešel Prostějov na více než sto let do majetku Pernštejnů, což přineslo další hospodářskou výsadu a značnou prosperitu, doprovázenou velkorysou výstavbou. Roku 1495 zahájilo město stavbu hradeb s valem a baštami u bran. V jediné dochované baště je v současné době galerie. V letech 1521 až 1538 si měšťané vybudovali renesanční radnici, dnes je zde Muzeum Prostějovska. V 15. a 16. století se ve městě rozvíjí sladovnictví a pivovarnictví. Nejhonosnější stavbou renesančního období byl zámek dokončený ve 30. letech 16. století. Na konci 16. století se stal Prostějov majetkem Lichtenštejnů, což přineslo úpadek města. Roku 1527 byla vytištěna prostějovskou tiskárnou Kašpara Aorga první česká kniha na Moravě a za 6 Myška M., Přikryl B.. Prostějovsko ve fotografiích. Brno: Blok, s. 9. Nejstarší známý pohled na Prostějov (dřevoryt z roku 1593 v Zrcadle markrabství moravského od Bartoloměje Paprockého z Hlahol). 5

6 dvacet let poté Johan Gunther vytiskl první český slabikář. Prostějov se tak stal kolébkou české vzdělanosti. Během třicetileté války došlo ke zpustošení města a v roce 1697 vypukl požár, kterému padly za oběť radnice, škola a kostel. Stavební restaurování po požáru dalo městu barokní ráz. Hospodářský vzestup začíná v druhé polovině 19. století. Významnou zásluhu na novém rozmachu měli místní Židé. V roce 1858 zde byla otevřena první konfekční továrna bratří Mandlů, jako jedna z prvních v českých zemích. Rozvinutím textilního a oděvního průmyslu přilákali do Prostějova nové obyvatele. Stavební rozmach na přelomu 19. a 20. století značně změnil tvář města ve stylu historismu a secese. Od roku 1914 dominuje náměstí T.G. Masaryka nová radnice s věží vysokou 66 metrů. Prostějov je rodištěm mistra české gotiky Matěje Rejska, filosofa Edmunda Husserla, malíře Aloise Fišárka, vynálezce akademika Otto Wichterle, básníka Jiřího Wolkera a dalších osobností. V současné době je Prostějov okresním, správním a průmyslovým střediskem. Velkého rozvoje zde dosáhlo oděvnictví, strojírenství, stavebnictví, potravinářství a průmysl zaměřený na výrobu syntetických vláken Přírodní poměry Geografie regionu jednotek: Prostějov řadíme podle platného horopisného členění do níže uvedených horopisných provincie: Západní Karpaty subprovincie: Vněkarpatské sníženiny oblast: celek: podcelek: Západní vněkarpatské sníženiny Hornomoravský úval (etnograficky označován Haná ) Prostějovská pahorkatina 7 Kolektiv autorů. Propagační materiál Informačního centra města Prostějova. Prostějov,

7 okrsek: Romžská niva (akumula ní rovina podél eky Romže v rozší ené ásti zvaná Prost jovská kotlina) Poloha 49 o 28 8 severní zem pisné ší ky a 17 o 5 58 zem pisné délky, severní ást Hornomoravského úvalu, východn od Drahanské vrchoviny, v rovin Haná. Rozloha ha Nadmo ská výška 225 m n.m. 8 Po et obyvatel 3/ Podnebí p echodné, mezi východoevropským vnitrozemským a západoevropským p ímo ským, pr m rné ro ní srážky: 570 mm Minimální srážky: leden, únor - 26 mm Maximální srážky: ervenec - 83mm Prost jovská pahorkatina leží v mírn teplé klimatické oblasti. Léto je zde dlouhé, teplé a suché, na rozdíl od p echodných období, která jsou krátká s teplým jarem i podzimem. Krátká zima je mírn teplá a suchá, s krátkým trváním sn hové pokrývky. Prost jov leží v krajin, která je otev ená k východu, ale uzav ená p evládajícím v tr m ze západu a severu. 9 8 Kolektiv autor. Prost jov (d jiny m sta) 1. T šínská tiskárna, a.s: 2000, M sto Prost jov. 9 Kolektiv autor. Prost jov (d jiny m sta) 1. T šínská tiskárna, a.s: 2000, M sto Prost jov. 7

8 severu. 10 Teplotní pom ry jsou dány nízkou nadmo skou výškou a horskou hradbou Jeseník ze Ro ní pr m rná teplota v Prost jov : 8,5 C Nejteplejší m síc, pr m rná teplota: ervenec, 18,7 C Nejchladn jší m síc, pr m rná teplota: leden, -2,4 C Po et mrazových dn v roce: Po et jasných dn v roce (menší obla nost než dv desetiny pokrytí oblohy): 45 Po et dn s mlhou v roce (dohlednost pod 1 km): 54 Po et dn se srážkami v roce: 147 Po et dn se sn žením v roce: Vodstvo Prost jov spadá do povodí eky Moravy a úmo í erného mo e. Severním územím Prost jova protéká í ka Hlou ela, okrajem m sta pak í ka Romže. Ve Vrahovicích se do Romže vlévá Hlou ela, která se dále u Kojetína vlévá do Moravy. Hlou ela pramení na svahu Skalky, nejvyššího vrchu Drahanské vrchoviny. Na Hlou ele je vybudována údolní nádrž v Mostkovicích, která nese oficiální název Plumlovská p ehrada a je významnou rekrea ní oblastí nejen pro ob any Prost jova. Centrem Prost jova protéká Mlýnský náhon, jenž je od Rohá kova mlýna p eklenutý. V minulosti pohán l Mlýnský náhon 9 mlýn. P ed soutokem Kolektiv autor. Prost jov (d jiny m sta) 1. T šínská tiskárna, a.s: 2000, M sto Prost jov. 8

9 s Romží má Hloučela průměrný průtok 0,62 m/s. Pramen Romže se nachází na loukách u Dzbele nad železniční zastávkou. Říčka Hloučela napájí dva rybníky. Prostějovský (Drozdovický) rybník má průměrnou hloubku 1,34 m, rozlohu m 2 a objem vody asi m 3. Z Mlýnského náhonu je rovněž napájen Krasický rybník. Jeho rozloha činí m 2. Ve Vrahovicích je rybník, který dříve sloužil jako zásobárna ledu pro zdejší pivovar. Vrahovický rybník má rozlohu m Geologické podmínky Prostějov se nachází v příkopové propadlině označované jako Prostějovský příkop. Je to asi 5 km široká vkleslina směru SZ-JV. Na severní straně je omezená konickým a na jižní straně kojetínským zlomem. Na Záhoří vystupuje na povrch skalní podklad. V příkopu i jeho okolí to jsou horniny kulmské formace-droby, břidlice a slepence spodnokarbonského stáří. Příkop, který je hluboký m, je téměř po celé své hloubce vyplněn nezpevněnými uloženinami neogenního miocénního stáří. Jde o pozůstatek moře vněkarpatské předhlubně. Jsou to především šedavé jíly s písčitými proplástky, často s úlomky lastur ústřic. Na konci třetihor, po ústupu moře, se na Prostějovsku rozlilo mohutné sladkovodní jezero. To na svém místě přetrvalo až do čtvrtohorních ledových dob. Na dně jezera se usazovaly vrstvy různobarevného jemného písku, méně i jílu a drobnozrnného štěrku bez zkamenělin. Na naše území byly ve starších čtvrtohorách naváty několikametrové polohy nevrstevnatých spraší. Dnes jsou substrátem pro 12 Kolektiv autorů. Prostějov (dějiny města) 1. Těšínská tiskárna, a.s: 2000, Město Prostějov

10 úrodné černozemní půdy a dále slouží jako hlína k výrobě pálených cihel. Podél toků Romže a Hloučely se v mladších čtvrtohorách usazovaly a nadále usazují povodňové hlíny a hlinité štěrky. Akumulace podzemních vod v mladých štěrcích a starších píscích má praktický surovinový význam. Cihlářské hlíny mají význam regionální Chráněná krajinná území v okolí Prostějova Na území Prostějovska najdeme 44 maloplošných chráněných území, z nichž žádné se nenachází na území města Prostějova. V regionu jsou 2 přírodní parky Kladecko a Velký Kosíř. Přírodní park Kladecko se nachází v nejsevernější části okresu Prostějov. Na jeho území najdeme přírodní rezervaci Průchodnice se skalisky devonských vápenců s jeskyněmi, přírodní rezervaci Rudka s přirozeným smíšeným lesem nebo přírodní památku U nádrže jde o chráněný krajinný mokřad. Přírodní park Velký Kosíř je vymezen kolem stejnojmenného vrchu, který se svými 422 metry nad mořem dominuje okolní rovné krajině. Na jeho území najdeme chráněné staré lomy s unikátními paleontologickými nálezy (národní památka Růžičkův lom, přírodní památka Vápenice) Kolektiv autorů. Prostějov (dějiny města) 1. Těšínská tiskárna, a.s: 2000, Město Prostějov. 16 Kolektiv autorů. Propagační materiál města Prostějova. Prostějov: Print,

11 1.6 Průmysl Z průmyslových odvětví má v Prostějově prioritní postavení oděvní a textilní průmysl. Svědčí o tom poptávka po kvalitních uznávaných službách v oblasti oděvní výroby nabízených v Prostějově a mimo jiné i zájem zahraničních partnerů o výrobu přímo v našem městě. Například firma Toray Textiles Central Europe s.r.o. se sídlem v Japonsku zahájila v roce 1999 v Prostějově výrobu polyesterových tkanin. Největším výrobcem oděvů v České republice donedávna byl Oděvní podnik a.s. Konfekční výrobou se zabývá také řada soukromých firem například KAJA s.r.o., Koutný spol. s r.o., H & D, a.s., Cíl v.d. a další. V Prostějově se kromě textilních oděvů vyrábí i konfekce z kůže a umělé kůže. Firma GALA a.s. je výrobcem a distributorem sportovních míčů, turistických batohů, sportovních tašek a dalších výrobků. Dalším významným průmyslovým odvětvím je strojírenství. Prostějovské Hanácké železárny a pérovny, a.s., vyrábějí především pružiny a pružící elementy, DT výhybkárna a strojírna, a. s., BW TOPAS Plus, a. s., Strojírenská společnost, spol. s r.o., Strojírny Prostějov, a. s., Železárny Annahütte, spol. s r.o., AMF Reece CR, s. r. o. a tak dále. Nedílnou součástí prostějovského průmyslu je stavebnictví. V tomto odvětví působí např. Pozemstav Prostějov, a.s. Z oblasti zpracovatelského průmyslu zmiňme firmy jako Sladovny Soufflet ČR, a.s., Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Prostějov, a. s., Penam, Prostějovská pekárna a cukrárna, spol. s r.o., dále Makovec, a. s. (výroba masných produktů) a podobně. V Prostějově jsou rovněž zastoupeny i další oblasti průmyslu, ke kterým patří zpracovávání kožešin, výroba kovových konstrukcí, dřevařský průmysl, výroba elektrických strojů a přístrojů, výroba nábytku, výroba strojů a zařízení, výroba potravin a nápojů a další. Velikost podniků se v průběhu času podstatně změnila. Zvýšil se počet výrobních jednotek, snížil průměrný počet pracovníků na výrobní jednotku. V posledních letech docházelo k útlumu až likvidaci některých dříve klíčových průmyslových závodů (Wikov Slávia, Agrozet). 11

12 Nejmohutnější zrušenou průmyslovou firmou v Prostějově byl Oděvní podnik a.s., který také zaměstnával největší počet lidí zaměstnanců. Prostějov je rozvinutým průmyslovým městem, a to především v oblastech konfekční a textilní výroby, strojírenství a zpracovatelského průmyslu. Počet podniků se zahraniční účastí stále roste, což svědčí o perspektivním rozvoji města. Jmenujme alespoň firmy HELAR, s.r.o. (Belgie) výroba ochranných přileb z plastů a laminátů, KENDRION Binder magnety s.r.o. (Německo) výroba a montáž ventilových magnetů, AMF Reece CR, s. r. o. (USA) výroba a prodej průmyslových šicích strojů a zdravotních a kompenzačních pomůcek a mnoho dalších Doprava Prostějov je železniční křižovatkou. Na elektrifikovanou trať z Olomouce do Nezamyslic navazuje lokální trať do Chornic. Prostějov má 3 nádraží. Na trati Olomouc-Nezamyslice to jsou Hlavní nádraží v Prostějově a zastávka Vrahovice. Na trati do Chornic je to Místní nádraží. Pro silniční dopravu v Prostějově a jeho okolí je významná silnice pro motorová vozidla vedoucí z Olomouce do Vyškova s dálničním pokračováním do Brna. 18 Ve městě je doprava zajištěna systémem autobusové městské hromadné dopravy. 1.8 Obchod a služby Obchod je významným odvětvím ekonomiky, a to nejen rozsahem podnikatelských subjektů, ale i podílem na tvorbě hrubého domácího produktu a podílem na celkové zaměstnanosti. Pro územní lokalizaci subjektů nevýrobní sféry, zvláště v odvětví obchodu a obchodních služeb je charakteristický soulad s hlavními koncentracemi poptávky. K největší územní Kolektiv autorů. Prostějov (dějiny města) 1. Těšínská tiskárna, a.s: 2000, Město Prostějov. 12

13 koncentraci dochází v případě obchodních služeb, kde v 90. letech 20. století došlo k výraznému posílení města. Město Prostějov pro podnikatelské aktivity a průmyslovou výstavbu může investorům nabídnout plochy orientované východním a severním směrem od centra města, označené jako Průmyslová zóna Kralická ulice a Průmyslová zóna Držovice. ubytovací kapacity Ubytovací kapacity zajišťují v prostějovském regionu hotely, penziony, ubytovny a ubytovací hostince. Nejvíce ubytovacích zařízení se nachází přímo v Prostějově. Ceny za ubytování se liší v závislosti na kvalitě ubytovacích služeb, přítomnosti stravovacích zařízení a doprovodných služeb. Nejkomfortnější ubytování zajišťují hotely, např. Grand Hotel Rolný, Avion, Tennis Club. V okolí Prostějova patří k nejvyhledávanějším ubytovacím zařízením zejména autokempinky v blízkosti Plumlovské přehrady (Žralok, Mostkovice). kultura Prostějov nabízí celou řadu tradičních, každoročně se opakujících akcí. Mezi hlavní kulturní akce roku patří: v květnu pravidelně probíhá Mistrovství České republiky dětí do 14 let v disko tancích, v červnu se koná Wolkerův Prostějov, festival MedArt a Mezinárodní hudební festival pro děti a mládež se zdravotním postižením, v září probíhají Hanácké slavnosti, Hodový jarmark a na Malém Hradisku Setkání s Kelty. Kulturní zařízení v Prostějově jsou zastoupena Městskou knihovnou, Městským divadlem, Loutkovým divadlem, Lidovou hvězdárnou v Prostějově, p. o., Muzeem Prostějovska, Kulturním a společenským centrem, Kinem Metro 70, Kulturním klubem Duha a kinokavárnou. sportovní vyžití Prostějov je znám i jako město bílého sportu tenisu, probíhá zde řada tenisových turnajů. Hokej má rovněž v Prostějově velkou oblibu. Obyvatelé i návštěvníci města mají k dispozici celou řadu sportovních zařízení využitelných celoročně. Sportovní areál na Kostelecké ulici zahrnuje zimní stadion, velodrom, tělocvičnu, 13

14 plavecký bazén, tenisové kurty a minigolf. Vyhledávaný je areál tenisového klubu u řeky Hloučely, kde je k dispozici tenisová hala, otevřený centrální dvorec, fotbalové hřiště, bowling, squash, automatická kuželna, posilovny. V objektu Gymnázia Jiřího Wolkera je vybudovaná lezecká stěna. K procházkám a oddychu slouží Kolářovy sady v centru města nebo lesopark Hloučela. cestovní ruch, rekreace Prostějovský region sice nepatří mezi nejvýznamnější turistické regiony v ČR, přesto zde ale existují dobré předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Krásná příroda s řadou chráněných lokalit láká nejen pěší turisty, ale vzhledem k vhodnému terénu zažívá v posledních letech vzestup i cykloturistika. Regionem prochází několik cyklostezek, a také dálková cyklotrasa Jantarová stezka. V létě je vyhledávaným místem pro letní rekreaci a provozování vodních sportů Plumlovská přehrada, ležící 7 kilometrů od Prostějova. Umožňuje široké možnosti koupání, vodních a dalších sportů (jachting, windsurfing, tenis, minigolf). K léčebným pobytům slouží malé lázně v obci Skalka, postavené roku Příznivý účinek zdejších alkalickosírnatých pramenů se projevuje při léčbě revmatických chorob, cukrovky a při poruchách trávení. Prostějovsko patří k místům s bohatou historií, kterou dnes dokládá množství významných kulturních památek, hradů a zámků. V samotném Prostějově je asi 70 historických památek zapsáno v registru památkové péče a jeho jádro je vyhlášeno památkovou zónou. 14

15 K významným památkám patří například zámky v obcích Plumlov, Čechy pod Kosířem nebo Konici. Prostějovsko je také rodištěm a působištěm řady významných osobností, což se příznivě odráží na návštěvnosti Kolektiv autorů. Propagační materiál města Prostějova. Prostějov: Print,

16 2 Historie a současnost 2.1 Doba prehistorická Krajina Hané, v níž Prostějov leží, odedávna lákala člověka svými příznivými přírodními podmínkami vhodnými k zemědělství. Říčka Hloučela, pramenící na nedaleké Drahanské vrchovině, se po tisíciletí při jarním tání rozvodňovala, rozlévala po krajině a ukládala na ni své nánosy. Okolo toku Hloučely tak vznikala kvalitní úrodná půda. Nejvhodnějším místem pro osídlení bylo okolí slabšího ramene Hloučely, oddělujícího se od hlavního toku na úpatí vrchoviny, které poskytovalo lidem nezbytnou vodu a leželo až za hranicí záplav. Kolem něj vznikala řada osad. Podle archeologických nálezů jejich kořeny sahají často hluboko do prehistorického období a s názvy mnohých z nich se setkáváme už v raně historické době. 20 Podle nálezů kamenných nástrojů, kostí divokého koně, soba či mamuta můžeme soudit, že na území Prostějovska žil člověk starší doby kamenné. Živil se především lovem. V mladší době kamenné začal člověk obdělávat půdu a vyrábět nejrůznější hliněné nádoby, kamenné nástroje a dokonce již i hrubá tkaniva. V té době bylo také na Prostějovsku hojně sídlišť tehdejších obyvatel našeho kraje, která nám poskytují nesčetné předměty jejich denní potřeby a jsou zároveň měřítkem kulturní vyspělosti lidstva, od něhož nás dělí více než čtyři tisíce let. 21 Člověk mladší doby kamenné (neolitu) pohřbíval mrtvé v poloze skrčence položeného na bok, často s rukou položenou pod tvář. Zesnulý byl obdarován nejrůznějšími předměty. První předměty z doby bronzové se na naše území zřejmě dostaly jako důsledek čilého obchodu mezi kmeny, které se na Prostějovsku dočasně usazovaly. Lidé v této době své mrtvé spalovali a jejich popel ukládali do speciálních nádob popelnic, ke kterým byly přidány milodary. Kromě běžných domácích předmětů to byly i zbraně, bronzové šperky a ozdoby. 20 Grůzová L., Marek P., Peterka M.. Prostějov Praha: Pressfoto ČTK, Mathon J.. Prostějov a okolí ve světle svých historických a uměleckých památek. Prostějov: 1924, Městská knihovna Prostějov reedice s. 8, 9. 16

17 Například náramky, prsteny, jehlice nebo knoflíčky. Popelnice byly i na našem území ukládány do takzvaných popelnicových polí. V době bronzové můžeme sledovat na Prostějovsku také stopy hrazených sídlišť, odkud máme četné nálezy předmětů domácí potřeby. Hliněné nádoby se stále vyráběly bez hrnčířského kruhu, avšak jejich tvar a dekor se odlišoval v závislosti na místě a době výroby. U nás byly nalezeny nádoby potřené tuhou. Bronz, slitina mědi a cínu, definitivně vytlačil z užívání kámen. Největší blahobyt a rozvoj zaznamenává obyvatelstvo regionu v době železné. Kolem roku 200 před naším letopočtem k nám však proudí nové keltské kmeny z tehdejší Galie, která byla v přímém kulturním styku s mohutnějším římským impériem. Našemu regionu však jižní vlivy nebyly příliš prospěšné. Keltové byli dobyvačným národem a na lid podrobený působili spíše mocí než kulturní převahou. V nemnohých kosterních hrobech nalézáme četné milodary. Jsou to hlavně meče, štíty ze železa a drobnější předměty z bronzu nebo jantaru. Keltové dále své zemřelé obdarovávali zlatými duhovkami, tehdejším platidlem. V hrobech byly nalezeny i hliněné nádoby. Dozvídáme se tak, že v době železné již lidé znali hrnčířský kruh. Tvar i dekor nádob zaznamenává římský vliv. Daleko více než ojedinělé nálezy z kosterních hrobů nám osvětluje kulturní poměry tehdy v naší krajině vládnoucí důležitý nález galského sídliště, oppida, poblíž Malého Hradiska na rozhraní okresů Prostějov a Blansko. 22 Dodnes je oppidum známé pod názvem Staré Hradisko. Keltům tehdy sloužilo nejen jako útočiště, refugium, ale také jej využívali jako opěrný bod pro své další výpady. Především jako bydliště sloužilo řemeslníkům a obchodníkům. Nálezy ze Starého Hradiska jsou opravdu bohaté: duhovky, sponky, ované předměty, ozdoby ze skla, prsteny, náramky, různé závěsky a kroužky; ze zbraní meče, kopí, šípy, ostruhy; z domácího nářadí vážky, jehly, udice, šídla dláta, kladívka, sekery, pily, lopatky, vidličky, klíče, skoby, hřebíky a háčky. Dále zde bylo nalezeno 22 Mathon J.. Prostějov a okolí ve světle svých historických a uměleckých památek. Prostějov: 1924, Městská knihovna Prostějov reedice s

18 velké množství amorfního jantaru. Můžeme tak tušit, že Staré Hradisko bylo důležitou obchodní stanicí na trase, která vedla od Baltského moře do říše římské. V 1. století našeho letopočtu z Prostějovska galská kultura náhle mizí. 1. a 2. století na našem území nese stopy římského vlivu. Byl k nám importován prostřednictvím obchodu s blízkou podunajskou oblastí. Čilému obchodnímu ruchu se obzvláště dobře dařilo v dlouhém období míru za vlády císaře Antonia Pia ( ) a jeho nástupce Marca Aurelia ( ). Dosvědčuje to i nález římského denáru a římské nádoby. Doba míru a klidu však netrvala dlouho. Po četných nájezdech nepřátel, mocenských a politických bojích, dochází v roce 476 k pádu západořímské říše. Na Moravu přicházejí nové slovanské kmeny a osídlují tedy i Prostějovsko. Nakonec celou Evropu ovládne a sjednotí křesťanství. Začíná tak nová etapa ve vývoji našeho regionu a později i samotného Prostějova Mathon J.. Prostějov a okolí ve světle svých historických a uměleckých památek. Prostějov: 1924, Městská knihovna Prostějov reedice Prudká A.. Pravěk Prostějovska (průvodce stálou expozicí). Olomouc: Muzeum Prostějovska v Prostějově, Prudká A.. Pravěk Prostějovska (průvodce stálou expozicí). Olomouc: Muzeum Prostějovska v Prostějově, Mathon J.. Prostějov a okolí ve světle svých historických a uměleckých památek. Prostějov: 1924, Městská knihovna Prostějov reedice s. 12. Popelnice pouteckého rázu od Mostkovic 18

19 2.2 Prostějov do roku 1848 Prostějov trhovou vsí S vesnicí Prostějovice se poprvé setkáváme před polovinou 12. Století. Byla jednou z mnoha vesnic patřících do majetku nově postaveného biskupského kostela svatého Václava v Olomouci a uvedených v jeho zakládací listině. První zmínka o obci je datovaná mezi léta 1131 až 1141, kdy byl tento kostel dokončen. Olomoucký kostel si však tuto vesnici trvale neudržel, Prostějovice pak patřily moravskému markraběti. V roce 1213 je také poprvé uvedena pod jménem Prostějov. Do poloviny 13. století se Prostějov vyvinul v trhovou ves a její práva sloužila za vzor i některým dalším trhovým vsím. V této době přicházejí do Prostějova němečtí osadníci povolaní markrabětem Vladislavem Jindřichem a zakládají vedle české vsi novou osadu, která ležela v místech dnešního náměstí T.G. Masaryka. Nová osada, na kterou se přenesla práva starší české trhové vsi, se postupně stala střediskem řemeslné výroby a do poloviny 14. století vyrostla v menší městečko. Dočasné poněmčení Prostějova dokazuje například německý tvar jeho názvu Prosteys, který se objevuje po roce 1250 a udržuje se až do druhé poloviny 14. století. Špatná finanční situace Lucemburků, do jejichž vlastnictví Prostějov přešel počátkem 14. století po vymření Přemyslovců, vedla k tomu, že byl dáván do zástavy okolní šlechtě, až nakonec kolem poloviny 14. století přešel trvale z majetku zeměpanského do šlechtických rukou Mathon J.. Prostějov a okolí ve světle svých historických a uměleckých památek. Prostějov: 1924, Městská knihovna Prostějov reedice s. 12. Nádoba z galského hrobu od Bedihoště 28 Mathon J.. Prostějov a okolí ve světle svých historických a uměleckých památek. Prostějov: 1924, Městská knihovna Prostějov reedice s. 14. Nádoba z doby římské od Kelčic 29 Myška M., Přikryl B.. Prostějovsko ve fotografiích. Brno: Blok, s. 8. Bronzová lužická spona nalezená u Smržic 30 Grůzová L., Marek P., Peterka M.. Prostějov Praha: Pressfoto ČTK, s

20 V rukou Šelmberků, prvních známých šlechtických majitelů Prostějova došlo k rozdrobení městečka, které se tehdy začíná opět nazývat česky Prostějov, do několika majetkových částí. V poslední čtvrtině 14. století se stalo městečko majetkem mocného a bohatého šlechtického rodu pánů z Kravař, kteří již kolem roku 1320 získali od Jana Lucemburského nedaleký hrad Plumlov s řadou okolních vesnic a cílevědomě rozšiřovali svůj zdejší majetek. Ekonomickou výhodnost polohy městečka Prostějova na obchodní cestě mezi Brnem a Olomoucí si uvědomoval Petr z Kravař, který po otcově smrti zdědil hrad Plumlov a učinil jej hlavní rezidencí rodové větve nazývané Plumlovská. Západně od náměstí založil Petr z Kravař nové tržiště, zvané Nové město, které bylo až do roku 1406 do jisté míry samostatným celkem spravovaným vlastním rychtářem. Prostějov městem V bojích moravských Lucemburků Jošta a Prokopa o vládu v zemi využil okolnosti, že stál jako většina příslušníků panského stavu na straně vítězného markraběte Jošta, a vymohl na něm pro Prostějov první výroční trh. 31 Udělením této výsady, kterou Prostějov získal dne 27. března 1390, byl povýšen na město a v Joštově privilegiu se výslovně uvádí, že markrabě dává Prostějovu pro výroční trh stejná práva a svobody jako mají jiná města v zemi. Hned následujícího roku Petr z Kravař založil augustiniánský klášter, který bohatě obdaroval pozemky. Klášter obstarával duchovní správu, byl mu podřízen předměstský kostel svatého Petra, jehož zasvěcení je datováno již do 11. století i kostel postavený ve městě někdy před rokem Petr z Kravař svěřil do péče kláštera také vybudování městského školství. Petr z Kravař dále v roce 1406 významným privilegiem sjednotil staré a nové město v jeden celek. 31 Grůzová L., Marek P., Peterka M.. Prostějov Praha: Pressfoto ČTK, s

21 Toto privilegium se týkalo uspořádání a života města. Jeho centrem bylo náměstí s 31 právovárečnými domy, které byly převážně dřevěné. Z náměstí vycházely dvě ulice, Selská a Tkalcovská, uzavřené branami. Ulice a brány byly orientovány ve směru hlavních komunikací spojujících Prostějov s Brnem a Olomoucí. V Selské ulici bylo původně usazeno zemědělské obyvatelstvo, zatímco v Tkalcovské ulici bydleli převážně soukeníci a tkalci. K dalším veřejným zařízením patřily chlebné a masné krámy, dva mlýny a dvoje lázně. Ve vnitřním městě stálo asi 60 domů, z nichž 35 mělo právo vařit a čepovat pivo a zároveň se v nich šenkovalo i víno. Areál nově založeného augustiniánského kláštera postupně vyrůstal v gotickém slohu. Klášterní kamenné budovy byly součástí městského opevnění, tehdy ještě dosti primitivního, tvořeného jen příkopem a dřevěnou ohradou. V okolí opevněného vnitřního města vznikala předměstí, nejstarší se rozkládala v blízkosti kostela svatého Petra. Prostějov v době husitství Prostějov dosáhl městských práv v samotný podvečer husitského revolučního hnutí. 32 Prostějov stál jako většina menších měst na straně husitské, což mu sice přineslo úplné počeštění, ale rozvoj města byl dočasně bržděn. V listopadu 1420 poslední majitel z plumlovské větve Kravařů Jindřich padl pod Vyšehradem, kde bojoval jako moravský zemský hejtman po boku císaře Zikmunda a plumlovské panství převzal Petr z Kravař ze strážnické větve, přívrženec husitství. Když v roce 1423 přitáhlo k Prostějovu vojsko táborských hejtmanů Diviše Bořka z Miletínka a Viktorina z Poděbrad, augustiniánští mniši opustili sotva dokončený klášter a uprchli do Olomouce, kam je následovali někteří bohatí němečtí měšťané. 33 Klášter byl zbořen a k jeho obnovení již nikdy nedošlo. Radikální prostějovští husité se dokonce účastnili vojenských výprav Jana Tovačovského z Cimburka proti Olomouci. Při 32 Grůzová L., Marek P., Peterka M.. Prostějov Praha: Pressfoto ČTK, s Grůzová L., Marek P., Peterka M.. Prostějov Praha: Pressfoto ČTK, s

22 odvetném tažení Zikmundova zetě, markraběte Albrechta na Moravu v roce 1431 se stal nedostatečně opevněný Prostějov snadnou kořistí Albrechtova vojska a byl vypálen. Nástup Jiřího z Poděbrad do funkce zemského správce přinesl větší hospodářskou jistotu a umožnil nový růst obchodu, do města přicházeli řemeslníci ze širokého okolí, což dovršilo počešťování města a vyvolalo potřebu výstavby nových domů na volných pozemcích uvnitř hradeb. Na bývalých augustiniánských pozemcích tak vznikaly nové uličky později náležející k židovskému městu. Vznik židovského města v Prostějově Prostějovské židovské město vzniklo po roce 1454, kdy byli Židé vyhnáni z královské Olomouce a hledali útočiště v okolních městech poddanských. 34 V druhé polovině 15. století se ve větším počtu v Prostějově objevují Židé. Usazovali se na jižní a severní straně při městských hradbách. Počet židovských obyvatel narůstal, získávali stále více domů za klášterem, až odtud křesťanské obyvatelstvo vytlačili. Vzniklé ghetto mělo již v roce 1522 vlastní školu a roku 1540 synagogu Grůzová L., Marek P., Peterka M.. Prostějov Praha: Pressfoto ČTK, s Kolektiv autorů. Prostějov (dějiny města) 2. Těšínská tiskárna, a.s.: 1999, Město Prostějov. s.51. Židovské ghetto, část Uprkovy ulice (zbouráno v 70. letech) 22

Velká města Kraje Vysočina

Velká města Kraje Vysočina Velká města Kraje Vysočina Vypracování: o Krátké informace k velkým městům Kraje Vysočina Třebíči, Havlíčkovu Brodu, Žďáru nad Sázavou o Kontrolní úkoly: 1) Multiple Choice 2) Informační prospekt pro turisty

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_13

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

Žatec Thum a pivní tradice

Žatec Thum a pivní tradice Žatec Thum a pivní tradice Žatec je městem, kde je pivo doma. Žatec a vlastně celé Krušnohoří patřilo k místům s největším rozšířením samovolně kvašených nápojů a medovin. Právě zde se uplatnil planý chmel

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst. úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst. úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012 PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012 www.prostejov.eu MĚSTO PROSTĚJOV Město Prostějov je součástí Olomouckého kraje. Leží v severní části Hornomoravského úvalu, na úpatí

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor.

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor. Jan Hus byl sice upálen, ale jeho učení se šířilo dále. Lidé se snažili žít podle jeho myšlenek. Začali si říkat husité. K husitství se hlásila část šlechty a měšťanstva, ale nejvíc chudina. Do svého čela

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Krajina v okolí Jevišovic byla osídlena už od pradávna. První zmínka o tomto městu pochází z roku 1289, kdy město patřilo Bočkovi z Kunštátu.

Krajina v okolí Jevišovic byla osídlena už od pradávna. První zmínka o tomto městu pochází z roku 1289, kdy město patřilo Bočkovi z Kunštátu. Kalich - Jevišovice V době panování Hynka z Kunštátu zvaného Suchý Čert byly Jevišovice centrem husitství na jihozápadní Moravě. Tuto část jevišovických dějin připomíná památník na vrchu Žalově (u přehrady),

Více

* Kraje a krajská města ( Pardubický kraj a kraj Vysočina) 5. třída ZÁKLADNÍ ŠKOLY

* Kraje a krajská města ( Pardubický kraj a kraj Vysočina) 5. třída ZÁKLADNÍ ŠKOLY * Kraje a krajská města ( Pardubický kraj a kraj Vysočina) 5. třída ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: 5. ročník, předmět VL, tematický okruh: Poznáváme naši vlast a historii.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ ČESKÁ KAMENICE ALENA SELLNEROVÁ ČESKÁ KAMENICE historie Kolem poloviny 13. století byla za velké kolonizace

Více

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž, 15. 6. 2011 MUDr. Jarmila Číhalová Město Kroměříž Základní údaje o městě má 29 tisíc obyvatel historie spjata s olomouckým biskupstvím a arcibiskupstvím

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7. tříd, školní

Více

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů min. 5 max. 100 otázek, uzavřený (výběr z několika odpovědí)

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

Průvodce "Zadní Doubice"

Průvodce Zadní Doubice Bývalá osada zadní Doubice je poslední dobou středem zájmů a míří sem stovky turistů.výlety z Kyjova podél řeky Křinice a nebo z osady Kopec podél Brtnického potoka,je skutečným zážitkem.osada, kdysi ležící

Více

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 HISTORIE LIBERCE Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s historií Liberce Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

statutární město Frýdek-Místek (z větší části) vlastníkem části pozemků je Slezan Frýdek - Místek a. s.

statutární město Frýdek-Místek (z větší části) vlastníkem části pozemků je Slezan Frýdek - Místek a. s. 11. Park U nádraží Mezi ulicí Těšínskou a nádraţím vznikl textilní podnik Filipa Landsbergera, kterému patřily i pozemky aţ k silnici vedoucí před nádraţní budovu. Na fotografiích hotelu Škrábal (později

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK ČERVENÝ KOSTELEC obsah dopravní situace krajina užší vztahy charaktery míst městská struktura vybavenost obchod a výroba demografie hospodářská činnost historie 2 3-4 5 6-9 10-16 17 18 19 20 21 Trutnov

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM kulturní krajina areálu v proměnách času Miroslav Kroulík, listopad 2012 1. OBDOBÍ OD POČÁTKŮ STŘEDOVĚKÉHO OSÍDLENÍ DO R. 1560 (1142) 1352 první

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

STOLETÍ PÁRY. 19. století nazýváme také stoletím páry mnoho vynálezů znamenalo rychlý hospodářský růst tím nastaly prudké změny ve společnosti

STOLETÍ PÁRY. 19. století nazýváme také stoletím páry mnoho vynálezů znamenalo rychlý hospodářský růst tím nastaly prudké změny ve společnosti STOLETÍ PÁRY Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s průmyslovým a kulturním rozvojem českých zemí. Učebnice: Obrazy z novějších Českých dějin. STOLETÍ PÁRY 19.

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání:

Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání: PŘÍLOHA Č. 1 K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE MĚSTA JESENÍKU č. 1 /2015 Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání: Centrum

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

HOSTINNÉ. Trasa č. 1 Panoráma. 14 km. Trasa: (značení až od Červené Výšinky)

HOSTINNÉ. Trasa č. 1 Panoráma. 14 km. Trasa: (značení až od Červené Výšinky) HOSTINNÉ Trasa č. 1 Panoráma Trasa: Značení KČT: Občerstvení: Spoje: Poznámky: 14 km Hostinné Rudník v Rudníku Rudník (6 km) Hostinné (8 km) (značení až od Červené Výšinky) autobus z/do Rudníku při dešti

Více

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Dějepis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Průvodce "Liptovská, Ružinov, Bratislava - Ružinov"

Průvodce Liptovská, Ružinov, Bratislava - Ružinov Děvín 48 10'36.59"N 16 59'5.75"E se nachází jihozápadním cípu Malých Karpat. Dominantním vrcholem je Děvínská Kobyla. Pod Děvínským hradem začíná červená turistická značka vedoucí až na Duklianský průsmyk.

Více

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje Středočeský kraj 2 rozloha: 11 014 km počet obyvatel: 1 287 277 počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje okresy: Benešov,Beroun,Kladno,Kolín,Kutná Hora,Mělník,Mladá

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Lomnice nad Popelkou 21

Lomnice nad Popelkou 21 Lomnice nad Popelkou 21 Název objektu Šlechtova svobodárna čp. 1032 Adresa Letná čp. 1032 Lomnice nad Popelkou K. ú./ parcela č. Architekt Stavitel Lomnice nad Popelkou/st. p. č. 1251 Čeněk Musil František

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI VY_32_INOVACE_02_Nejstarší osídlení naší vlasti NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://pravek.boiohaemum.cz/index.php

Více

Po rozhlednách v okolí Boskovic

Po rozhlednách v okolí Boskovic Po rozhlednách v okolí Boskovic Za podporu d kuje projektový tým ve složení Jakub Chuda, Lukáš Chuda, Vojt ch Borkovec, Patrik Pr ša, Patrik Trávní ek, Martin Lasl, Michal erný a ostatní d ti z D tského

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi Integrovaný operační program 2007-2013 Prioritní osa 5 Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Podporovaná aktivita 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

Předmět: Vlastivěda Vl. Naše vlast ČR - poloha ČR, obyvatelé ČR, členění na kraje, sousedé ČR

Předmět: Vlastivěda Vl. Naše vlast ČR - poloha ČR, obyvatelé ČR, členění na kraje, sousedé ČR Přílohy Příloha číslo 1: Školní vzdělávací program ZŠ Dobrovského Vlastivěda. Školní vzdělávací program Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Oblast: Předmět: Období: Člověk a

Více

HOSTINNÉ. Trasa č. 2 Obrazy. 16,5 km. Trasa:

HOSTINNÉ. Trasa č. 2 Obrazy. 16,5 km. Trasa: HOSTINNÉ Trasa č. 2 Obrazy Trasa: Značení KČT: 16,5 km Hostinné Chotěvice (4,5 km) Chotěvice Nové Zámky (9 km) Nové Zámky Hostinné (3 km) (trasa vlakové nádr. Hostinné až most v Debrném bez značení) Občerstvení:

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 2. Doba bronzová a železná. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 2. Doba bronzová a železná. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 2. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Sloupce Autor: Ing. Silvana Žárská Číslo: VY_32_INOVACE_37

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

Obsah. Politický a společenský vývoj Plzně 31. Politický a společenský vývoj Tomáš Bernhardt 33

Obsah. Politický a společenský vývoj Plzně 31. Politický a společenský vývoj Tomáš Bernhardt 33 Úvod 16 Politický a společenský vývoj Plzně 31 Politický a společenský vývoj 1788-1848 Tomáš Bernhardt 33 Tvář m ěsta 38 Obyvatelstvo 51 Národnostní pom ěry 63 S polečnost 68 Významné úřady se sídlem v

Více

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 Snad nejtypičtějším symbolem Českého Krumlova je okrouhlá malovaná Zámecká věž. Foto Jaroslav Skalický ČeskýKrumlov V působivém prostředí meandrů řeky Vltavy

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

ý sk z e sl o vsk Mora

ý sk z e sl o vsk Mora Moravskoslezský BRUNTÁL 16 17 18 OSTRAVA KARVINÁ NOVÝ JIČÍN FRÝDEK-MÍSTEK SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ OPŽP Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Prioritní osa 5 Prioritní osa

Více

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška města č. 10 /2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky č.

Více

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky:

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky: Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním; 2) karta s odpověďmi; 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

Nové mlýny a okolní krajina

Nové mlýny a okolní krajina Nové mlýny a okolní krajina Nádrže Nové Mlýny V letech 1975 1988 byly na řece Dyji postaveny nádrže Nové Mlýny. Tvoří ji tři nádrže, ve kterých se rozlévá voda na více než 3000 hektarech. Vznikly jako

Více

Apartmánový dům u Brněnské přehrady

Apartmánový dům u Brněnské přehrady Apartmánový dům u Brněnské přehrady Nabízíme Vám lukrativní investiční příležitost v podobě apartmánového domu nedaleko Brněnské přehrady. Původně malý penzion, stavba určená k rodinné rekreaci, je nyní

Více

Kraj Vysočina. Pardubický kraj. November 07, DUM VL 14, Pardubický kraj, Kraj Vysočina.notebook

Kraj Vysočina. Pardubický kraj. November 07, DUM VL 14, Pardubický kraj, Kraj Vysočina.notebook Pardubický kraj http://commons.wikimedia.org/wiki/file%3apardubick%c3%bd_kraj_in_czech_republic.svg Kraj Vysočina http://commons.wikimedia.org/wiki/file:kraj_vysocina.svg 1 Pardubický kraj leží ve východních

Více

Seznam map, plánů a vyobrazení HAM 26 Most

Seznam map, plánů a vyobrazení HAM 26 Most Seznam map, plánů a vyobrazení HAM 26 Most Textové listy Mapa č. 1: Krajinný rámec Mostu a okolí v předindustriální době Mapa č. 2: Raně středověké osídlení (6. počátek 13. století) v okolí přechodu řeky

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více