1 CHARAKTERISTIKA REGIONU Stručný vývoj města Geografie regionu Podnebí Vodstvo... 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 CHARAKTERISTIKA REGIONU...3. 1.4 Stručný vývoj města...5. 1.5.1 Geografie regionu... 6. 1.5.2 Podnebí... 7. 1.5.3 Vodstvo... 8"

Transkript

1 OBSAH OBSAH...1 strana 1 CHARAKTERISTIKA REGIONU Město Prostějov Městský znak Městský prapor Stručný vývoj města Přírodní poměry Geografie regionu Podnebí Vodstvo Geologické podmínky Chráněná krajinná území v okolí Prostějova Průmysl Doprava Obchod a služby

2 2 HISTORIE A SOUČASNOST Doba prehistorická Prostějov do roku Prostějov od roku 1848 po současnost Prostějovské pamětihodnosti Významné osobnosti Památky Folkloristika Tradice a zvyky Hanácký kroj Bydlení a lidové stavitelství

3 1 Charakteristika regionu Město Prostějov Město Prostějov tvoří 7 městských částí: Prostějov, Čechovice, Čechůvky, Domamyslice, Krasice, Vrahovice a Žešov. 1.2 Městský znak Městský znak představuje štít svisle půlený. V pravé zlaté polovině je červená mříž ze čtyř kosých a pěti šikmých pásů se zlatými hřeby na křížení, a to v podobě šesticípých 1 3

4 hvězdiček. V levé modré polovině je půl černé nekorunované orlice se zlatými drápy, zobákem a červeným jazykem, hledící doleva Městský prapor Městský prapor má tvar obdélníku o poměru stran 2:3 a je v polovině svisle dělený na pravou modrou a levou žlutou část, uprostřed na rozhraní barevných polí je znak města ve španělském štítu. Městský prapor se umísťuje tak, že modré pole je vždy vpravo nebo nahoře

5 1.4 Stručný vývoj města 6 Město s bohatou a slavnou minulostí leží v samotném středu Hané, na cestě, která již odedávna spojovala evropský jih s evropským severem. Svůj název odvozuje od historicky doloženého velmože Prostěje. Roku 1411 vstupuje do dějin jako nevelká osada Prostějovice. Do poloviny 13. století se vyvinula ve významnou trhovou ves. Přelomovým obdobím je pro Prostějov rok 1390, kdy se stal díky pánům z Kravař městem, udělením práva pořádání výročního trhu. Slibný rozvoj zbrzdilo husitské revoluční hnutí, které přineslo městu úplné počeštění. V této době se stal nedostatečně opevněný Prostějov snadnou kořistí vojsk markraběte Albrechta a roku 1431 byl vypálen. V roce 1490 přešel Prostějov na více než sto let do majetku Pernštejnů, což přineslo další hospodářskou výsadu a značnou prosperitu, doprovázenou velkorysou výstavbou. Roku 1495 zahájilo město stavbu hradeb s valem a baštami u bran. V jediné dochované baště je v současné době galerie. V letech 1521 až 1538 si měšťané vybudovali renesanční radnici, dnes je zde Muzeum Prostějovska. V 15. a 16. století se ve městě rozvíjí sladovnictví a pivovarnictví. Nejhonosnější stavbou renesančního období byl zámek dokončený ve 30. letech 16. století. Na konci 16. století se stal Prostějov majetkem Lichtenštejnů, což přineslo úpadek města. Roku 1527 byla vytištěna prostějovskou tiskárnou Kašpara Aorga první česká kniha na Moravě a za 6 Myška M., Přikryl B.. Prostějovsko ve fotografiích. Brno: Blok, s. 9. Nejstarší známý pohled na Prostějov (dřevoryt z roku 1593 v Zrcadle markrabství moravského od Bartoloměje Paprockého z Hlahol). 5

6 dvacet let poté Johan Gunther vytiskl první český slabikář. Prostějov se tak stal kolébkou české vzdělanosti. Během třicetileté války došlo ke zpustošení města a v roce 1697 vypukl požár, kterému padly za oběť radnice, škola a kostel. Stavební restaurování po požáru dalo městu barokní ráz. Hospodářský vzestup začíná v druhé polovině 19. století. Významnou zásluhu na novém rozmachu měli místní Židé. V roce 1858 zde byla otevřena první konfekční továrna bratří Mandlů, jako jedna z prvních v českých zemích. Rozvinutím textilního a oděvního průmyslu přilákali do Prostějova nové obyvatele. Stavební rozmach na přelomu 19. a 20. století značně změnil tvář města ve stylu historismu a secese. Od roku 1914 dominuje náměstí T.G. Masaryka nová radnice s věží vysokou 66 metrů. Prostějov je rodištěm mistra české gotiky Matěje Rejska, filosofa Edmunda Husserla, malíře Aloise Fišárka, vynálezce akademika Otto Wichterle, básníka Jiřího Wolkera a dalších osobností. V současné době je Prostějov okresním, správním a průmyslovým střediskem. Velkého rozvoje zde dosáhlo oděvnictví, strojírenství, stavebnictví, potravinářství a průmysl zaměřený na výrobu syntetických vláken Přírodní poměry Geografie regionu jednotek: Prostějov řadíme podle platného horopisného členění do níže uvedených horopisných provincie: Západní Karpaty subprovincie: Vněkarpatské sníženiny oblast: celek: podcelek: Západní vněkarpatské sníženiny Hornomoravský úval (etnograficky označován Haná ) Prostějovská pahorkatina 7 Kolektiv autorů. Propagační materiál Informačního centra města Prostějova. Prostějov,

7 okrsek: Romžská niva (akumula ní rovina podél eky Romže v rozší ené ásti zvaná Prost jovská kotlina) Poloha 49 o 28 8 severní zem pisné ší ky a 17 o 5 58 zem pisné délky, severní ást Hornomoravského úvalu, východn od Drahanské vrchoviny, v rovin Haná. Rozloha ha Nadmo ská výška 225 m n.m. 8 Po et obyvatel 3/ Podnebí p echodné, mezi východoevropským vnitrozemským a západoevropským p ímo ským, pr m rné ro ní srážky: 570 mm Minimální srážky: leden, únor - 26 mm Maximální srážky: ervenec - 83mm Prost jovská pahorkatina leží v mírn teplé klimatické oblasti. Léto je zde dlouhé, teplé a suché, na rozdíl od p echodných období, která jsou krátká s teplým jarem i podzimem. Krátká zima je mírn teplá a suchá, s krátkým trváním sn hové pokrývky. Prost jov leží v krajin, která je otev ená k východu, ale uzav ená p evládajícím v tr m ze západu a severu. 9 8 Kolektiv autor. Prost jov (d jiny m sta) 1. T šínská tiskárna, a.s: 2000, M sto Prost jov. 9 Kolektiv autor. Prost jov (d jiny m sta) 1. T šínská tiskárna, a.s: 2000, M sto Prost jov. 7

8 severu. 10 Teplotní pom ry jsou dány nízkou nadmo skou výškou a horskou hradbou Jeseník ze Ro ní pr m rná teplota v Prost jov : 8,5 C Nejteplejší m síc, pr m rná teplota: ervenec, 18,7 C Nejchladn jší m síc, pr m rná teplota: leden, -2,4 C Po et mrazových dn v roce: Po et jasných dn v roce (menší obla nost než dv desetiny pokrytí oblohy): 45 Po et dn s mlhou v roce (dohlednost pod 1 km): 54 Po et dn se srážkami v roce: 147 Po et dn se sn žením v roce: Vodstvo Prost jov spadá do povodí eky Moravy a úmo í erného mo e. Severním územím Prost jova protéká í ka Hlou ela, okrajem m sta pak í ka Romže. Ve Vrahovicích se do Romže vlévá Hlou ela, která se dále u Kojetína vlévá do Moravy. Hlou ela pramení na svahu Skalky, nejvyššího vrchu Drahanské vrchoviny. Na Hlou ele je vybudována údolní nádrž v Mostkovicích, která nese oficiální název Plumlovská p ehrada a je významnou rekrea ní oblastí nejen pro ob any Prost jova. Centrem Prost jova protéká Mlýnský náhon, jenž je od Rohá kova mlýna p eklenutý. V minulosti pohán l Mlýnský náhon 9 mlýn. P ed soutokem Kolektiv autor. Prost jov (d jiny m sta) 1. T šínská tiskárna, a.s: 2000, M sto Prost jov. 8

9 s Romží má Hloučela průměrný průtok 0,62 m/s. Pramen Romže se nachází na loukách u Dzbele nad železniční zastávkou. Říčka Hloučela napájí dva rybníky. Prostějovský (Drozdovický) rybník má průměrnou hloubku 1,34 m, rozlohu m 2 a objem vody asi m 3. Z Mlýnského náhonu je rovněž napájen Krasický rybník. Jeho rozloha činí m 2. Ve Vrahovicích je rybník, který dříve sloužil jako zásobárna ledu pro zdejší pivovar. Vrahovický rybník má rozlohu m Geologické podmínky Prostějov se nachází v příkopové propadlině označované jako Prostějovský příkop. Je to asi 5 km široká vkleslina směru SZ-JV. Na severní straně je omezená konickým a na jižní straně kojetínským zlomem. Na Záhoří vystupuje na povrch skalní podklad. V příkopu i jeho okolí to jsou horniny kulmské formace-droby, břidlice a slepence spodnokarbonského stáří. Příkop, který je hluboký m, je téměř po celé své hloubce vyplněn nezpevněnými uloženinami neogenního miocénního stáří. Jde o pozůstatek moře vněkarpatské předhlubně. Jsou to především šedavé jíly s písčitými proplástky, často s úlomky lastur ústřic. Na konci třetihor, po ústupu moře, se na Prostějovsku rozlilo mohutné sladkovodní jezero. To na svém místě přetrvalo až do čtvrtohorních ledových dob. Na dně jezera se usazovaly vrstvy různobarevného jemného písku, méně i jílu a drobnozrnného štěrku bez zkamenělin. Na naše území byly ve starších čtvrtohorách naváty několikametrové polohy nevrstevnatých spraší. Dnes jsou substrátem pro 12 Kolektiv autorů. Prostějov (dějiny města) 1. Těšínská tiskárna, a.s: 2000, Město Prostějov

10 úrodné černozemní půdy a dále slouží jako hlína k výrobě pálených cihel. Podél toků Romže a Hloučely se v mladších čtvrtohorách usazovaly a nadále usazují povodňové hlíny a hlinité štěrky. Akumulace podzemních vod v mladých štěrcích a starších píscích má praktický surovinový význam. Cihlářské hlíny mají význam regionální Chráněná krajinná území v okolí Prostějova Na území Prostějovska najdeme 44 maloplošných chráněných území, z nichž žádné se nenachází na území města Prostějova. V regionu jsou 2 přírodní parky Kladecko a Velký Kosíř. Přírodní park Kladecko se nachází v nejsevernější části okresu Prostějov. Na jeho území najdeme přírodní rezervaci Průchodnice se skalisky devonských vápenců s jeskyněmi, přírodní rezervaci Rudka s přirozeným smíšeným lesem nebo přírodní památku U nádrže jde o chráněný krajinný mokřad. Přírodní park Velký Kosíř je vymezen kolem stejnojmenného vrchu, který se svými 422 metry nad mořem dominuje okolní rovné krajině. Na jeho území najdeme chráněné staré lomy s unikátními paleontologickými nálezy (národní památka Růžičkův lom, přírodní památka Vápenice) Kolektiv autorů. Prostějov (dějiny města) 1. Těšínská tiskárna, a.s: 2000, Město Prostějov. 16 Kolektiv autorů. Propagační materiál města Prostějova. Prostějov: Print,

11 1.6 Průmysl Z průmyslových odvětví má v Prostějově prioritní postavení oděvní a textilní průmysl. Svědčí o tom poptávka po kvalitních uznávaných službách v oblasti oděvní výroby nabízených v Prostějově a mimo jiné i zájem zahraničních partnerů o výrobu přímo v našem městě. Například firma Toray Textiles Central Europe s.r.o. se sídlem v Japonsku zahájila v roce 1999 v Prostějově výrobu polyesterových tkanin. Největším výrobcem oděvů v České republice donedávna byl Oděvní podnik a.s. Konfekční výrobou se zabývá také řada soukromých firem například KAJA s.r.o., Koutný spol. s r.o., H & D, a.s., Cíl v.d. a další. V Prostějově se kromě textilních oděvů vyrábí i konfekce z kůže a umělé kůže. Firma GALA a.s. je výrobcem a distributorem sportovních míčů, turistických batohů, sportovních tašek a dalších výrobků. Dalším významným průmyslovým odvětvím je strojírenství. Prostějovské Hanácké železárny a pérovny, a.s., vyrábějí především pružiny a pružící elementy, DT výhybkárna a strojírna, a. s., BW TOPAS Plus, a. s., Strojírenská společnost, spol. s r.o., Strojírny Prostějov, a. s., Železárny Annahütte, spol. s r.o., AMF Reece CR, s. r. o. a tak dále. Nedílnou součástí prostějovského průmyslu je stavebnictví. V tomto odvětví působí např. Pozemstav Prostějov, a.s. Z oblasti zpracovatelského průmyslu zmiňme firmy jako Sladovny Soufflet ČR, a.s., Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Prostějov, a. s., Penam, Prostějovská pekárna a cukrárna, spol. s r.o., dále Makovec, a. s. (výroba masných produktů) a podobně. V Prostějově jsou rovněž zastoupeny i další oblasti průmyslu, ke kterým patří zpracovávání kožešin, výroba kovových konstrukcí, dřevařský průmysl, výroba elektrických strojů a přístrojů, výroba nábytku, výroba strojů a zařízení, výroba potravin a nápojů a další. Velikost podniků se v průběhu času podstatně změnila. Zvýšil se počet výrobních jednotek, snížil průměrný počet pracovníků na výrobní jednotku. V posledních letech docházelo k útlumu až likvidaci některých dříve klíčových průmyslových závodů (Wikov Slávia, Agrozet). 11

12 Nejmohutnější zrušenou průmyslovou firmou v Prostějově byl Oděvní podnik a.s., který také zaměstnával největší počet lidí zaměstnanců. Prostějov je rozvinutým průmyslovým městem, a to především v oblastech konfekční a textilní výroby, strojírenství a zpracovatelského průmyslu. Počet podniků se zahraniční účastí stále roste, což svědčí o perspektivním rozvoji města. Jmenujme alespoň firmy HELAR, s.r.o. (Belgie) výroba ochranných přileb z plastů a laminátů, KENDRION Binder magnety s.r.o. (Německo) výroba a montáž ventilových magnetů, AMF Reece CR, s. r. o. (USA) výroba a prodej průmyslových šicích strojů a zdravotních a kompenzačních pomůcek a mnoho dalších Doprava Prostějov je železniční křižovatkou. Na elektrifikovanou trať z Olomouce do Nezamyslic navazuje lokální trať do Chornic. Prostějov má 3 nádraží. Na trati Olomouc-Nezamyslice to jsou Hlavní nádraží v Prostějově a zastávka Vrahovice. Na trati do Chornic je to Místní nádraží. Pro silniční dopravu v Prostějově a jeho okolí je významná silnice pro motorová vozidla vedoucí z Olomouce do Vyškova s dálničním pokračováním do Brna. 18 Ve městě je doprava zajištěna systémem autobusové městské hromadné dopravy. 1.8 Obchod a služby Obchod je významným odvětvím ekonomiky, a to nejen rozsahem podnikatelských subjektů, ale i podílem na tvorbě hrubého domácího produktu a podílem na celkové zaměstnanosti. Pro územní lokalizaci subjektů nevýrobní sféry, zvláště v odvětví obchodu a obchodních služeb je charakteristický soulad s hlavními koncentracemi poptávky. K největší územní Kolektiv autorů. Prostějov (dějiny města) 1. Těšínská tiskárna, a.s: 2000, Město Prostějov. 12

13 koncentraci dochází v případě obchodních služeb, kde v 90. letech 20. století došlo k výraznému posílení města. Město Prostějov pro podnikatelské aktivity a průmyslovou výstavbu může investorům nabídnout plochy orientované východním a severním směrem od centra města, označené jako Průmyslová zóna Kralická ulice a Průmyslová zóna Držovice. ubytovací kapacity Ubytovací kapacity zajišťují v prostějovském regionu hotely, penziony, ubytovny a ubytovací hostince. Nejvíce ubytovacích zařízení se nachází přímo v Prostějově. Ceny za ubytování se liší v závislosti na kvalitě ubytovacích služeb, přítomnosti stravovacích zařízení a doprovodných služeb. Nejkomfortnější ubytování zajišťují hotely, např. Grand Hotel Rolný, Avion, Tennis Club. V okolí Prostějova patří k nejvyhledávanějším ubytovacím zařízením zejména autokempinky v blízkosti Plumlovské přehrady (Žralok, Mostkovice). kultura Prostějov nabízí celou řadu tradičních, každoročně se opakujících akcí. Mezi hlavní kulturní akce roku patří: v květnu pravidelně probíhá Mistrovství České republiky dětí do 14 let v disko tancích, v červnu se koná Wolkerův Prostějov, festival MedArt a Mezinárodní hudební festival pro děti a mládež se zdravotním postižením, v září probíhají Hanácké slavnosti, Hodový jarmark a na Malém Hradisku Setkání s Kelty. Kulturní zařízení v Prostějově jsou zastoupena Městskou knihovnou, Městským divadlem, Loutkovým divadlem, Lidovou hvězdárnou v Prostějově, p. o., Muzeem Prostějovska, Kulturním a společenským centrem, Kinem Metro 70, Kulturním klubem Duha a kinokavárnou. sportovní vyžití Prostějov je znám i jako město bílého sportu tenisu, probíhá zde řada tenisových turnajů. Hokej má rovněž v Prostějově velkou oblibu. Obyvatelé i návštěvníci města mají k dispozici celou řadu sportovních zařízení využitelných celoročně. Sportovní areál na Kostelecké ulici zahrnuje zimní stadion, velodrom, tělocvičnu, 13

14 plavecký bazén, tenisové kurty a minigolf. Vyhledávaný je areál tenisového klubu u řeky Hloučely, kde je k dispozici tenisová hala, otevřený centrální dvorec, fotbalové hřiště, bowling, squash, automatická kuželna, posilovny. V objektu Gymnázia Jiřího Wolkera je vybudovaná lezecká stěna. K procházkám a oddychu slouží Kolářovy sady v centru města nebo lesopark Hloučela. cestovní ruch, rekreace Prostějovský region sice nepatří mezi nejvýznamnější turistické regiony v ČR, přesto zde ale existují dobré předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Krásná příroda s řadou chráněných lokalit láká nejen pěší turisty, ale vzhledem k vhodnému terénu zažívá v posledních letech vzestup i cykloturistika. Regionem prochází několik cyklostezek, a také dálková cyklotrasa Jantarová stezka. V létě je vyhledávaným místem pro letní rekreaci a provozování vodních sportů Plumlovská přehrada, ležící 7 kilometrů od Prostějova. Umožňuje široké možnosti koupání, vodních a dalších sportů (jachting, windsurfing, tenis, minigolf). K léčebným pobytům slouží malé lázně v obci Skalka, postavené roku Příznivý účinek zdejších alkalickosírnatých pramenů se projevuje při léčbě revmatických chorob, cukrovky a při poruchách trávení. Prostějovsko patří k místům s bohatou historií, kterou dnes dokládá množství významných kulturních památek, hradů a zámků. V samotném Prostějově je asi 70 historických památek zapsáno v registru památkové péče a jeho jádro je vyhlášeno památkovou zónou. 14

15 K významným památkám patří například zámky v obcích Plumlov, Čechy pod Kosířem nebo Konici. Prostějovsko je také rodištěm a působištěm řady významných osobností, což se příznivě odráží na návštěvnosti Kolektiv autorů. Propagační materiál města Prostějova. Prostějov: Print,

16 2 Historie a současnost 2.1 Doba prehistorická Krajina Hané, v níž Prostějov leží, odedávna lákala člověka svými příznivými přírodními podmínkami vhodnými k zemědělství. Říčka Hloučela, pramenící na nedaleké Drahanské vrchovině, se po tisíciletí při jarním tání rozvodňovala, rozlévala po krajině a ukládala na ni své nánosy. Okolo toku Hloučely tak vznikala kvalitní úrodná půda. Nejvhodnějším místem pro osídlení bylo okolí slabšího ramene Hloučely, oddělujícího se od hlavního toku na úpatí vrchoviny, které poskytovalo lidem nezbytnou vodu a leželo až za hranicí záplav. Kolem něj vznikala řada osad. Podle archeologických nálezů jejich kořeny sahají často hluboko do prehistorického období a s názvy mnohých z nich se setkáváme už v raně historické době. 20 Podle nálezů kamenných nástrojů, kostí divokého koně, soba či mamuta můžeme soudit, že na území Prostějovska žil člověk starší doby kamenné. Živil se především lovem. V mladší době kamenné začal člověk obdělávat půdu a vyrábět nejrůznější hliněné nádoby, kamenné nástroje a dokonce již i hrubá tkaniva. V té době bylo také na Prostějovsku hojně sídlišť tehdejších obyvatel našeho kraje, která nám poskytují nesčetné předměty jejich denní potřeby a jsou zároveň měřítkem kulturní vyspělosti lidstva, od něhož nás dělí více než čtyři tisíce let. 21 Člověk mladší doby kamenné (neolitu) pohřbíval mrtvé v poloze skrčence položeného na bok, často s rukou položenou pod tvář. Zesnulý byl obdarován nejrůznějšími předměty. První předměty z doby bronzové se na naše území zřejmě dostaly jako důsledek čilého obchodu mezi kmeny, které se na Prostějovsku dočasně usazovaly. Lidé v této době své mrtvé spalovali a jejich popel ukládali do speciálních nádob popelnic, ke kterým byly přidány milodary. Kromě běžných domácích předmětů to byly i zbraně, bronzové šperky a ozdoby. 20 Grůzová L., Marek P., Peterka M.. Prostějov Praha: Pressfoto ČTK, Mathon J.. Prostějov a okolí ve světle svých historických a uměleckých památek. Prostějov: 1924, Městská knihovna Prostějov reedice s. 8, 9. 16

17 Například náramky, prsteny, jehlice nebo knoflíčky. Popelnice byly i na našem území ukládány do takzvaných popelnicových polí. V době bronzové můžeme sledovat na Prostějovsku také stopy hrazených sídlišť, odkud máme četné nálezy předmětů domácí potřeby. Hliněné nádoby se stále vyráběly bez hrnčířského kruhu, avšak jejich tvar a dekor se odlišoval v závislosti na místě a době výroby. U nás byly nalezeny nádoby potřené tuhou. Bronz, slitina mědi a cínu, definitivně vytlačil z užívání kámen. Největší blahobyt a rozvoj zaznamenává obyvatelstvo regionu v době železné. Kolem roku 200 před naším letopočtem k nám však proudí nové keltské kmeny z tehdejší Galie, která byla v přímém kulturním styku s mohutnějším římským impériem. Našemu regionu však jižní vlivy nebyly příliš prospěšné. Keltové byli dobyvačným národem a na lid podrobený působili spíše mocí než kulturní převahou. V nemnohých kosterních hrobech nalézáme četné milodary. Jsou to hlavně meče, štíty ze železa a drobnější předměty z bronzu nebo jantaru. Keltové dále své zemřelé obdarovávali zlatými duhovkami, tehdejším platidlem. V hrobech byly nalezeny i hliněné nádoby. Dozvídáme se tak, že v době železné již lidé znali hrnčířský kruh. Tvar i dekor nádob zaznamenává římský vliv. Daleko více než ojedinělé nálezy z kosterních hrobů nám osvětluje kulturní poměry tehdy v naší krajině vládnoucí důležitý nález galského sídliště, oppida, poblíž Malého Hradiska na rozhraní okresů Prostějov a Blansko. 22 Dodnes je oppidum známé pod názvem Staré Hradisko. Keltům tehdy sloužilo nejen jako útočiště, refugium, ale také jej využívali jako opěrný bod pro své další výpady. Především jako bydliště sloužilo řemeslníkům a obchodníkům. Nálezy ze Starého Hradiska jsou opravdu bohaté: duhovky, sponky, ované předměty, ozdoby ze skla, prsteny, náramky, různé závěsky a kroužky; ze zbraní meče, kopí, šípy, ostruhy; z domácího nářadí vážky, jehly, udice, šídla dláta, kladívka, sekery, pily, lopatky, vidličky, klíče, skoby, hřebíky a háčky. Dále zde bylo nalezeno 22 Mathon J.. Prostějov a okolí ve světle svých historických a uměleckých památek. Prostějov: 1924, Městská knihovna Prostějov reedice s

18 velké množství amorfního jantaru. Můžeme tak tušit, že Staré Hradisko bylo důležitou obchodní stanicí na trase, která vedla od Baltského moře do říše římské. V 1. století našeho letopočtu z Prostějovska galská kultura náhle mizí. 1. a 2. století na našem území nese stopy římského vlivu. Byl k nám importován prostřednictvím obchodu s blízkou podunajskou oblastí. Čilému obchodnímu ruchu se obzvláště dobře dařilo v dlouhém období míru za vlády císaře Antonia Pia ( ) a jeho nástupce Marca Aurelia ( ). Dosvědčuje to i nález římského denáru a římské nádoby. Doba míru a klidu však netrvala dlouho. Po četných nájezdech nepřátel, mocenských a politických bojích, dochází v roce 476 k pádu západořímské říše. Na Moravu přicházejí nové slovanské kmeny a osídlují tedy i Prostějovsko. Nakonec celou Evropu ovládne a sjednotí křesťanství. Začíná tak nová etapa ve vývoji našeho regionu a později i samotného Prostějova Mathon J.. Prostějov a okolí ve světle svých historických a uměleckých památek. Prostějov: 1924, Městská knihovna Prostějov reedice Prudká A.. Pravěk Prostějovska (průvodce stálou expozicí). Olomouc: Muzeum Prostějovska v Prostějově, Prudká A.. Pravěk Prostějovska (průvodce stálou expozicí). Olomouc: Muzeum Prostějovska v Prostějově, Mathon J.. Prostějov a okolí ve světle svých historických a uměleckých památek. Prostějov: 1924, Městská knihovna Prostějov reedice s. 12. Popelnice pouteckého rázu od Mostkovic 18

19 2.2 Prostějov do roku 1848 Prostějov trhovou vsí S vesnicí Prostějovice se poprvé setkáváme před polovinou 12. Století. Byla jednou z mnoha vesnic patřících do majetku nově postaveného biskupského kostela svatého Václava v Olomouci a uvedených v jeho zakládací listině. První zmínka o obci je datovaná mezi léta 1131 až 1141, kdy byl tento kostel dokončen. Olomoucký kostel si však tuto vesnici trvale neudržel, Prostějovice pak patřily moravskému markraběti. V roce 1213 je také poprvé uvedena pod jménem Prostějov. Do poloviny 13. století se Prostějov vyvinul v trhovou ves a její práva sloužila za vzor i některým dalším trhovým vsím. V této době přicházejí do Prostějova němečtí osadníci povolaní markrabětem Vladislavem Jindřichem a zakládají vedle české vsi novou osadu, která ležela v místech dnešního náměstí T.G. Masaryka. Nová osada, na kterou se přenesla práva starší české trhové vsi, se postupně stala střediskem řemeslné výroby a do poloviny 14. století vyrostla v menší městečko. Dočasné poněmčení Prostějova dokazuje například německý tvar jeho názvu Prosteys, který se objevuje po roce 1250 a udržuje se až do druhé poloviny 14. století. Špatná finanční situace Lucemburků, do jejichž vlastnictví Prostějov přešel počátkem 14. století po vymření Přemyslovců, vedla k tomu, že byl dáván do zástavy okolní šlechtě, až nakonec kolem poloviny 14. století přešel trvale z majetku zeměpanského do šlechtických rukou Mathon J.. Prostějov a okolí ve světle svých historických a uměleckých památek. Prostějov: 1924, Městská knihovna Prostějov reedice s. 12. Nádoba z galského hrobu od Bedihoště 28 Mathon J.. Prostějov a okolí ve světle svých historických a uměleckých památek. Prostějov: 1924, Městská knihovna Prostějov reedice s. 14. Nádoba z doby římské od Kelčic 29 Myška M., Přikryl B.. Prostějovsko ve fotografiích. Brno: Blok, s. 8. Bronzová lužická spona nalezená u Smržic 30 Grůzová L., Marek P., Peterka M.. Prostějov Praha: Pressfoto ČTK, s

20 V rukou Šelmberků, prvních známých šlechtických majitelů Prostějova došlo k rozdrobení městečka, které se tehdy začíná opět nazývat česky Prostějov, do několika majetkových částí. V poslední čtvrtině 14. století se stalo městečko majetkem mocného a bohatého šlechtického rodu pánů z Kravař, kteří již kolem roku 1320 získali od Jana Lucemburského nedaleký hrad Plumlov s řadou okolních vesnic a cílevědomě rozšiřovali svůj zdejší majetek. Ekonomickou výhodnost polohy městečka Prostějova na obchodní cestě mezi Brnem a Olomoucí si uvědomoval Petr z Kravař, který po otcově smrti zdědil hrad Plumlov a učinil jej hlavní rezidencí rodové větve nazývané Plumlovská. Západně od náměstí založil Petr z Kravař nové tržiště, zvané Nové město, které bylo až do roku 1406 do jisté míry samostatným celkem spravovaným vlastním rychtářem. Prostějov městem V bojích moravských Lucemburků Jošta a Prokopa o vládu v zemi využil okolnosti, že stál jako většina příslušníků panského stavu na straně vítězného markraběte Jošta, a vymohl na něm pro Prostějov první výroční trh. 31 Udělením této výsady, kterou Prostějov získal dne 27. března 1390, byl povýšen na město a v Joštově privilegiu se výslovně uvádí, že markrabě dává Prostějovu pro výroční trh stejná práva a svobody jako mají jiná města v zemi. Hned následujícího roku Petr z Kravař založil augustiniánský klášter, který bohatě obdaroval pozemky. Klášter obstarával duchovní správu, byl mu podřízen předměstský kostel svatého Petra, jehož zasvěcení je datováno již do 11. století i kostel postavený ve městě někdy před rokem Petr z Kravař svěřil do péče kláštera také vybudování městského školství. Petr z Kravař dále v roce 1406 významným privilegiem sjednotil staré a nové město v jeden celek. 31 Grůzová L., Marek P., Peterka M.. Prostějov Praha: Pressfoto ČTK, s

21 Toto privilegium se týkalo uspořádání a života města. Jeho centrem bylo náměstí s 31 právovárečnými domy, které byly převážně dřevěné. Z náměstí vycházely dvě ulice, Selská a Tkalcovská, uzavřené branami. Ulice a brány byly orientovány ve směru hlavních komunikací spojujících Prostějov s Brnem a Olomoucí. V Selské ulici bylo původně usazeno zemědělské obyvatelstvo, zatímco v Tkalcovské ulici bydleli převážně soukeníci a tkalci. K dalším veřejným zařízením patřily chlebné a masné krámy, dva mlýny a dvoje lázně. Ve vnitřním městě stálo asi 60 domů, z nichž 35 mělo právo vařit a čepovat pivo a zároveň se v nich šenkovalo i víno. Areál nově založeného augustiniánského kláštera postupně vyrůstal v gotickém slohu. Klášterní kamenné budovy byly součástí městského opevnění, tehdy ještě dosti primitivního, tvořeného jen příkopem a dřevěnou ohradou. V okolí opevněného vnitřního města vznikala předměstí, nejstarší se rozkládala v blízkosti kostela svatého Petra. Prostějov v době husitství Prostějov dosáhl městských práv v samotný podvečer husitského revolučního hnutí. 32 Prostějov stál jako většina menších měst na straně husitské, což mu sice přineslo úplné počeštění, ale rozvoj města byl dočasně bržděn. V listopadu 1420 poslední majitel z plumlovské větve Kravařů Jindřich padl pod Vyšehradem, kde bojoval jako moravský zemský hejtman po boku císaře Zikmunda a plumlovské panství převzal Petr z Kravař ze strážnické větve, přívrženec husitství. Když v roce 1423 přitáhlo k Prostějovu vojsko táborských hejtmanů Diviše Bořka z Miletínka a Viktorina z Poděbrad, augustiniánští mniši opustili sotva dokončený klášter a uprchli do Olomouce, kam je následovali někteří bohatí němečtí měšťané. 33 Klášter byl zbořen a k jeho obnovení již nikdy nedošlo. Radikální prostějovští husité se dokonce účastnili vojenských výprav Jana Tovačovského z Cimburka proti Olomouci. Při 32 Grůzová L., Marek P., Peterka M.. Prostějov Praha: Pressfoto ČTK, s Grůzová L., Marek P., Peterka M.. Prostějov Praha: Pressfoto ČTK, s

22 odvetném tažení Zikmundova zetě, markraběte Albrechta na Moravu v roce 1431 se stal nedostatečně opevněný Prostějov snadnou kořistí Albrechtova vojska a byl vypálen. Nástup Jiřího z Poděbrad do funkce zemského správce přinesl větší hospodářskou jistotu a umožnil nový růst obchodu, do města přicházeli řemeslníci ze širokého okolí, což dovršilo počešťování města a vyvolalo potřebu výstavby nových domů na volných pozemcích uvnitř hradeb. Na bývalých augustiniánských pozemcích tak vznikaly nové uličky později náležející k židovskému městu. Vznik židovského města v Prostějově Prostějovské židovské město vzniklo po roce 1454, kdy byli Židé vyhnáni z královské Olomouce a hledali útočiště v okolních městech poddanských. 34 V druhé polovině 15. století se ve větším počtu v Prostějově objevují Židé. Usazovali se na jižní a severní straně při městských hradbách. Počet židovských obyvatel narůstal, získávali stále více domů za klášterem, až odtud křesťanské obyvatelstvo vytlačili. Vzniklé ghetto mělo již v roce 1522 vlastní školu a roku 1540 synagogu Grůzová L., Marek P., Peterka M.. Prostějov Praha: Pressfoto ČTK, s Kolektiv autorů. Prostějov (dějiny města) 2. Těšínská tiskárna, a.s.: 1999, Město Prostějov. s.51. Židovské ghetto, část Uprkovy ulice (zbouráno v 70. letech) 22

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst. úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst. úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012 PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012 www.prostejov.eu MĚSTO PROSTĚJOV Město Prostějov je součástí Olomouckého kraje. Leží v severní části Hornomoravského úvalu, na úpatí

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve (zpracováno podle knihy F. Kubů a P. Zavřela - Zlatá stezka, úsek Vimperk státní hranice) První písemnou zprávu o existenci samostatné vimperské větve Zlaté stezky

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Obsah Obsah 2 Kraj v číslech 3 Znaky 4 Mapy 5 Přehled 7 Vodstvo 8 Hospodářství 9 Kultura 13 2 Kraj v číslech Rozloha 526 702 ha (5 267 km 2 ) Olomoucký kraj tvoří 6,7% celkové rozlohy České republiky Počet

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Cenová mapa stavebních pozemků města Prostějova č. 4

Cenová mapa stavebních pozemků města Prostějova č. 4 Cenová mapa stavebních pozemků města Prostějova č. 4 Textová část Obsah: 1. Úvod 2. Instrukce k používání cenové mapy 3. Stručná charakteristika města 4. Postup zpracování cenové mapy 5. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi Integrovaný operační program 2007-2013 Prioritní osa 5 Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Podporovaná aktivita 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA představení společnosti Jsme silnou, dynamickou společností a spolehlivým partnerem na trhu gastronomie. Svým zákazníkům i obchodním partnerům nabízíme široké portfolio produktů,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Střípky z historie Prostějova

Střípky z historie Prostějova Střípky z historie Prostějova Ve 12. století se objevují první zmínky o obci Prostějovice. Název města je prý odvozen od jména Prostěj, ale nelze dokázat, že velmož Prostěj byl zakladatelem našeho města.

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918 Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Válečné hospodářství Vláda vybavena diktátorskou mocí

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

K HISTORII PRŮMYSLU A TECHNIKY NA MORAVĚ A VE SLEZSKU III.

K HISTORII PRŮMYSLU A TECHNIKY NA MORAVĚ A VE SLEZSKU III. Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Katedrou historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Společností pro dějiny věd a techniky pořádá dvoudenní odborný seminář na téma K HISTORII PRŮMYSLU

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ ČESKY 17 Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ 1 Panenské koupání V letních měsících se můžeme osvěžit v rozmanitém množství Komáří rybníky přírodních 2 se nachází a umělých na žluté koupališť.

Více

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo

Více

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech Úvod - České území se dlouhodobě rozvíjelo, kdysi poněkud nepřesné hranice se postupem času ustálily a náš stát získal na mapách svůj charakteristický

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLNÍ VĚSTONICE

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLNÍ VĚSTONICE STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLNÍ VĚSTONICE Obsah dokumentu 1. Historie obce... 3 2. Metodika zpracování strategického plánu... 3 3. Současný stav obce... 4 3.1 SWOT analýza... 5 3.2. Strategické cíle a postup

Více

o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010

o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010 ZPRAVODAJ MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010 TENTO ZPRAVODAJ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA V RÁMCI OSY IV LEADER PROGRAMU ROZVOJE

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 4 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.09.2013 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky. Geografická charakteristika Jihočeského kraje

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Popis výchozí situace:

Popis výchozí situace: Popis výchozí situace: Město Břeclav leží na jihu Moravy v blízkosti hranic s Rakouskem a Slovenskem. Břeclav je důležitým dopravním železničním, ale také i silničním uzlem s velkou intenzitou místní i

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Muzeum Brněnska, p.o. Památník Mohyla míru Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Pracovní listy Milí návštěvníci, vítáme Vás v muzeu Památníku Mohyla míru na Prateckém kopci, kde se dozvíte mnoho

Více

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy.

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655 Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Úmoří ČR Povodí- z určitého území voda stéká do jedné řeky Úmoří- z určitého území je voda odváděna do jednoho

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad Obsah: 1) Úvod výběr lokality a) Seznámení s geologickou mapou okolí Lázní Bělohradu b) Exkurze do Fričova muzea c) Příprava

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové.

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Dnes má městečko asi 5 000 obyvatel a je známé hlavně lázeňstvím

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více