č.3 Žamberské LISTY 1 v pondělí 21. února 2011 od 18 hodin v Divišově divadle v Žamberku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č.3 Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 v pondělí 21. února 2011 od 18 hodin v Divišově divadle v Žamberku"

Transkript

1 Žamberské LISTY 1 č.3 Město Žamberk ve spolupráci se SVČ ANIMO Žamberk, Městským kulturním podnikem FIDIKO, ZUŠ Petra Ebena Žamberk a SpZŠ Žamberk srdečně zve rodiče, trenéry i všechny další příznivce na přehlídku úspěšného mládí Slavnostní akt předávání ocenění dětem a mládežiza mimořádné výsledky dosažené v roce 2010 v oblasti kultury, sportu a vědomostí se uskuteční v pondělí 21. února 2011 od 18 hodin v Divišově divadle v Žamberku V programu večera vystoupí: Žáci ZUŠ Petra Ebena Žamberk SVČ ANIMO TS Neon SpZŠ Žamberk a SVČ ANIMO bubnování na djembe STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ filmový snímek Domova pod hradem Žampachem Vstupné zdarma. Vstupenky si můžete rezervovat telefonicky ( ) nebo osobně vyzvednout v kanceláři Divišova divadla. foto: archiv ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. února 2011

2 2 Zprávy z radnice Žamberské LISTY Zprávy z radnice PŘEHLED ÚVĚRŮ MĚSTA ŽAMBERKA Vážení spoluobčané, níže uvádíme přehled úvěrů města Žamberka, včetně data přijetí a účelu úvěru s aktuálním zůstatkem k datu Je nutné úvodem připomenout, že úvěry níže uvedené byly přijaty s datem od roku , tzn. v předminulém volebním období, a nyní město hradí závazky, tzn. splátky jistiny, včetně plateb úroků ve výši přesahující 9 mil. ročně. I. Úvěry od ČS, a.s.: ČS a.s ,- Kč ze dne: , účel: financování investičních výdajů spojených s budováním přeložky, financování rekonstrukce komunikací a chodníků, financování investičních výdajů rekonstrukce budov města, výdajů spojených s budováním autobusových zastávek, splatný Zbývá splatit ,00 Kč ČS, a.s ,- Kč ze dne: , účel: rekonstrukce, nástavby a regenerace bytových jader nemovitostí čp a čp v části obce Žamberka, splatný Zbývá splatit ,00 Kč ČS, a.s ,- Kč ze dne: , účel: financování koupě nemovitostí z majetku bývalého ČSAD, financování koupě nemovitostí (pozemky, zahrady,..), splatný Zbývá splatit ,00 Kč ČS, a.s ,- Kč ze dne: , účel: financování výstavby příjezdové komunikace k sídlišti Albertinum, opravy železného mostu, revitalizace Vojáčkových sadů, splatný Zbývá splatit ,80 Kč ČS, a.s ,- Kč ze dne: , účel: financování opravy schodů k sokolovně, Azylový dům pro matky s dětmi, rekonstrukce panelového domu č a 1056, splatný Zbývá splatit ,00 Kč ČS, a.s ,- Kč ze dne: , účel: financování rekonstrukce panelových domů č. 1054, 1055 a 1056, splatný Zbývá splatit ,00 Kč ČS, a.s ,- Kč ze dne: , účel: financování rekonstrukce budovy ZŠ Nádražní, dokončení areálu Pod Černým lesem, splátka automobilu CAS 24 Renault Midlum 4x4, oprava kaple sv. Vojtěcha v Žamberku, splatný Zbývá splatit ,00 Kč II. Úvěry od KB, a.s. KB, a.s ,-Kč ze dne: , účel: dokončení kanalizačního sběrače, nákup nemovitostí (pozemky pro zimní stadion, nad Albertinem), opravy nemovitého majetku chodník na Drahách, komunikace Polsko, ul. Na Skalách, modernizace MŠ Čtyřlístek, Městské muzeum, splatný Zbývá splatit ,00 Kč KB, a.s ,-Kč ze dne: účel: inženýrské sítě u Albertina II. etapa, komunikace k Albertinu doplatek akce z roku 2005, splatný Zbývá splatit ,00 Kč SUMÁŘ ÚVĚRU: Nesplacené jistiny k : ,80 Kč z toho u ČS, a.s ,80 Kč z toho u KB, a.s ,00 Kč Splátka jistin všech úvěrů ročně (v r.2010): ,80 Kč Jiří Dytrt, starosta města POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání zastupitelů města Žamberka, které se uskuteční 22.února 2011 od 15:00 hod. v zasedacím sále MěÚ III.poschodí, Nádražní ul.833 Na programu jednání: schválení rozpočtu města na rok 2011 majetek města, různé Podrobnosti najdete na plakátech a na úřední desce. Vážení spoluobčané, níže uvádíme informace ve věci posouzení správnosti zadávacího řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS ) ze dne 25. ledna 2011 ve věci veřejné zakázky Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch pěší zóna Žamberk. ÚOHS ve výše uvedené věci rozhodl, že v příslušném zadávacím řízení se zadavatel (město Žamberk) dopustil správního deliktu podle ust. 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Toto své rozhodnutí ÚOHS zdůvodnil zejména tím, že: a) zadavatel nedodržel zákonný postup stanovený v ust. 76 odst. 1 ZVZ, když hodnotící komise vyřadila nabídku uchazeče společnosti AGILE, spol. s r.o., i když ta splňovala zákonné požadavky i požadavky uvedené zadavatelem v zadávací dokumentaci; b) zadavatel nedodržel postup stanovený v ust. 74 odst. 7 ZVZ, když jmenoval do hodnotící komise osobu, která byla ve vztahu k veřejné zakázce podjatá (Ing. Ryan Strnad). Na základě výše uvedeného se zadavateli městu Žamberku, IČ , se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk, ukládá pokuta ve výši ,- Kč (slovy dvě stě padesát tisíc korun českých). Město Žamberk v této věci nesouhlasí s rozhodnutím ÚOHS v prvním stupni a vytklo výrokové části rozhodnutí tyto vady: a) Pro vyslovení závěru ze strany ÚOHS o nedodržení zákonného postupu zadavatele v souvislosti s vyřazením nabídky společnosti AGILE, spol. s r.o., je zcela zásadní stanovení termínu pro zahájení prací dle zadávací dokumentace. Zde se ÚOHS dopustil vlastní úvahy a přezkoumání myšlenkových pochodů jednotlivých hodnotitelů nabídek, když konstatoval, že plnění předmětu veřejné zakázky mohlo být vyloučeným uchazečem zahájeno ke dni Tento postup ÚOHS jsme shledali v rozporu s platnou judikaturou, a to konkrétně s rozsudkem NSS ČR ze dne , sp.zn. 5 Afs 75/ a rozsudkem NS ČR ze dne , sp.zn. 21 Cdo 965/2004 (překročení pravomoci ÚOHS a nesprávné právní interpretace počátku lhůty pro plnění předmětu veřejné zakázky). b) ÚOHS se nevypořádal se skutečností, že smlouva o dílo uzavřená mezi vybraným uchazečem (TESTA, s.r.o.,) a vyloučeným uchazečem (AGILE, spol. s r.o.,) vykazuje značnou nesrovnalost v tom, že byla uzavřena dne , přičemž k zahájení prací dle této smlouvy mělo dojít již dne (tedy před samotným jejím uzavřením). Tyto okolnosti potvrzují pozici zadavatele, coby poškozeného, neboť zadavatel nemá, neměl a nemohl mít žádný vliv na pochybné obchodní praktiky založené mezi vyloučeným a vybraným uchazečem. c) ÚOHS argumentuje v případě jím tvrzeného nezákonného vyloučení uchazeče tím, že i tento uchazeč mohl dodržet časový rámec, pokud by se například všichni dodavatelé vzdali práva na podání námitek, k čemuž však nelze dodavatele nutit a je to pouze na jejich svobodné vůli (zvláště v případě více účastníků zadávacího řízení nelze toto předpokládat). d) Podjatost člena hodnotící komise (Ing. Ryana Strnada) odůvodnil ÚOHS zejména jeho vazbou s jednatelem vybraného uchazeče založenou společnou účastí v obchodních společnostech, které se nikterak nepodílely na realizaci veřejné zakázky, přičemž takovýto výklad, resp. restriktivní omezení, je v rozporu s čl. 26 odst. 1 a čl. 27 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, neboť by nad rámec zákona omezovalo výkon funkce místostarosty zadavatele, kterou Ing. Ryan Strnad v dané době vykonával. Na základě shora uvedených skutečností město Žamberk podá proti rozhodnutí ÚOHS v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení rozklad k předsedovi ÚOHS. V případném rozkladu lze rovněž argumentovat některými procesními pochybeními ÚOHS, které již byly uplatněny v rámci správního řízení a dále nepřiměřeností stanovené pokuty vzhledem k jejímu dopadu na zajišťování veřejných služeb městem Žamberkem. Jiří Dytrt, starosta města ZODPOVĚDNOSTI RADNÍCH Starosta Jiří Dytrt odpovídá za rozvoj města 1. místostarosta Ing. Petr Novotný odpovídá za investice, dotace 2. místostarostka MUDr. Jiřina Jirešová odpovídá za kulturu, sociální služby, zdravotnictví Jaroslava Halbrštátová odpovídá za školství, volnočasové aktivity Ing. arch.vladimíra Středová odpovídá za rozvoj města, infrastrukturu, protipovodňovou ochranu Ing. Stanislav Cukor odpovídá za dopravu, životní prostředí Petr Procházka odpovídá za finance, sport

3 Žamberské LISTY Zprávy z radnice 3 SLOVO 1. MÍSTOSTAROSTY Vážení občané, měsíc leden byl pro velkou řadu pracovníků města, příspěvkových organizací a organizací zřizovaných městem ve znamení činností na návrhu rozpočtu pro rok Je veřejným tajemstvím, že pro letošní rok došlo ze strany státu ke krácení příjmů městských rozpočtů. Dotace na výkon státní správy byla plošně snížena 17,5%. Pro Žamberk to znamená minus ,- Kč. Vás, občanů, by se tato skutečnost neměla v žádném případě dotknout, samozřejmě nesmíte nic poznat na rozsahu a dostupnosti služeb poskytovaných státní správou i samosprávou. Na výdajové straně městského rozpočtu jsou mimo jiné plánované náklady na krytí investičních akcí, údržbu a opravy majetku.v minulých volebních obdobích proběhly relativně velké investiční akce. Charakteristickým rysem pro jejich financování byl prodej městského majetku. Dnes již město nemá v majetkové oblasti téměř žádné možnosti. O to více musí stávající zastupitelstvo zvažovat potřebnost jednotlivých akcí. Již nemůžeme říci: Prodáme další část bytů nebo pozemky v bývalých kasárnách. Po prodeji rodinného stříbra vysokým nákladem rekonstruovaných bytů - není dvakrát co prodávat. A už vůbec ne v takovém rozsahu jako v minulých volebních obdobích. V připravovaném rozpočtu jsou bohužel výdaje, o kterých rozhodovala předchozí zastupitelstva. Musíme doplatit akce, o kterých však rozhodl někdo před námi. Rozhodl a sklidil za ně i patřičné ocenění a sympatie Vás, občanů. Další neefektivní zadlužování města musí přestat. Budoucnost Žamberka by měla být pro každou garnituru zastupitelů víc než okamžitý zisk. Dotkl jsem se prodeje majetku. Mám pro Vás jednu informaci. Na prosincovém zastupitelstvu byla diskuse k prodeji městského pozemku za podnikem Vemas, a.s. Na pozemku by měla být vybudována bioplynová stanice o výkonu kw pro výrobu elektrického proudu. Investor deklaruje snížení zápachu z areálu Vemas, a.s., o 50%. Provoz by měl denně zpracovat celkem 80 tun produktů metabolismu vznikajících při chovu prasat a skotu, siláží a obilného šrotu. Řešíme otázky: 1. Jaká by měla být cena za prodej pozemků? 2. Bylo by pro město zajímavé stát se společníkem tohoto projektu? To jsem stručně naznačil témata, která se týkají nás všech. Těším se a očekávám Vaše reakce. S úctou Ing. Petr Novotný Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Žamberka Městský úřad v Žamberku oznamuje v souladu s ustanovením 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽAMBERKA. Návrh zadání územního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadu v Žamberku, odboru regionálního rozvoje a územního plánování (budova radnice, Masarykovo nám. čp.166, I. patro, č.dv doporučujeme využít úřední dny: pondělí a středa 8:00-11:00 a 12:00-17:00 hodin a čtvrtek 8:00-11:00 hodin, příp. telefonickou dohodu na č.tel ) od 14. ledna do Návrh zadání územního plánu je vystaven také na internetové adrese (odkaz Úřední deska, sekce Projednávání územních plánů a změn ). Do může každý uplatnit své připomínky. K připomínkám uplatněných po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Vážení občané, žádáme Vás o zapojení se do procesu pořizování nového územního plánu města A VYZÝVÁME VÁS K PODÁVÁNÍ PŘIPOMÍNEK A POŽADAVKŮ na podobu a obsah budoucího územního plánu, a to do (viz výše). Pro tyto Vaše náměty nejsou předepsané žádné formální náležitosti. Územní plán je z hlediska občana i města nejdůležitějším nástrojem územního plánování. Stanoví koncepci rozvoje a ochranu hodnot území města, vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky pro využití těchto ploch. Zároveň je územní plán závazný pro stavební úřad při rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Proto se vliv a podoba této dokumentace Vás, občanů, týká v mnoha životních situacích. Ať už se rozhodujete o koupi nebo prodeji pozemku, o koupi nebo prodeji rodinného domu, či jiné stavby pro bydlení nebo pro jiný účel, vždy by Vaše první kroky měly směřovat k seznámení se s územním plánem. A to buď v kanceláři oddělení územního plánování Městského úřadu, nebo na webových stránkách města na adrese Při neznalosti územního plánu se občan vystavuje nebezpečí, že nebude moci svůj záměr realizovat v potřebném rozsahu nebo vůbec, a tím dojde ke znehodnocení vložených prostředků. Vaše podněty a připomínky uvítáme a případné dotazy a další informace Vám rádi zodpovíme na Odboru regionálního rozvoje a územního plánování na MěÚ v prvním poschodí budovy radnice, číslo dveří 207. Další informace budou postupně zveřejňovány v ŽL a na webových stránkách města. Martin Mimra, Odbor REÚP MěÚ Žamberk PRACOVNÍ SETKÁNÍ s Janem Čechlovským, poslancem Parlamentu České republiky Dne 26. ledna t.r. proběhlo pracovní setkání s Mgr. Janem Čechlovským, poslancem Parlamentu České republiky, člena výboru pro sociální politiku a hospodářského výboru. Při pracovním jednání byla projednána možnost dokončení opravy opěrné zdi na silnici I/11 pod židovským hřbitovem a zajištění financování dalších etap výstavby víceúčelové sportovní haly v areálu Pod Černým lesem. Rovněž byla projednána možnost výstavby kulturně společenského sálu v Žamberku. Následně proběhla prohlídka nově vytvořeného provozu hlídání dětí předškolního věku Maceška, kde Ing. Dana Hubálková seznámila pana poslance s činností občanského sdružení CEMA. Posledním bodem pracovního setkání byla návštěva v Domově pro ženy a matky v tísni, kde se pan poslanec seznámil s poskytovanými službami sociální prevence. Jiří Dytrt, starosta města KULTURNÍ KOMISE NOMINACE ČLENŮ Lhůta pro posílání tipů na člena kulturní komise PRODLOUŽENA! Nabídky zasílejte do konce února 2011 na níže uvedený s označením v předmětu - nominace KK a uveďte, v jaké oblasti kultury či zájmové činnosti se daná osoba orientuje a má přehled, proč ji nominujete a kontakt na ni. Nominace můžete předat i osobně na sekretariátu MěÚ pí K. Borovičkové. Bližší informace jsou uvedeny v ŽL č. 1 /2011. PĚŠÍ ZÓNA - TABULKY Vážení Žamberané, v minulých ŽL jste se mohli dočíst, že kulturní komise připravuje návrh textů pro nástěnné kovové tabulky umístěné na pěší zóně. Chceme Vám, občanům Žamberka, dát možnost se k návrhům vyjádřit. V souladu se stanoviskem RM navrhujeme umístit na tabulky jména významných osobností města. Těch jsme v historii města našli mnoho, ale tabulek je omezený počet. Považujeme za vhodné a správné, aby seznam významných jmen prošel veřejnou diskusí. Prosíme o zasílání Vašich podnětů a návrhů k danému tématu do konce února na uvedené kontakty nebo na sekretariát městského úřadu, pí Bc. K. Borovičkové. Pokud uvedete více jmen, seřaďte je dle důležitosti. POPLATEK za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek pro rok 2011 činí 500,- Kč na 1 osobu a rok, osoby starší 70 let mají 50 % snížení. Poplatek můžete uhradit: v hotovosti na Městském úřadě (radnice), Masarykovo nám. 166, v Žamberku, na finančním odboru místní poplatky, a to v úřední dny: Po 8:00 11:00 12:00 17:00 hod. St 8:00 11:00 12:00 17:00 hod. Čt :00 hod. V jednotlivých případech je možno předem domluvit i jiný den. Pokud budete poplatek platit bankovním převodem a nemáte číslo účtu a variabilní symbol, můžete si telefonovat pro uvedené informace na tel. č Splatnost poplatku: 1/2 poplatku /2 poplatku Iveta Dytrtová, referent fi nančního odboru Návrh jmen: Václav Prokop Diviš vynálezce; Eduard Albert lékař; Teodor J. Ch. Brorsen astronom; Jindřich Merganc architekt; Josef Knop generál, II.sv. válka; František Rous ml. sochař; Petr Eben hudební skladatel; Jiří Faltus knihař; František Šašek učitel; Pavel Khon Kubín letec v RAF za II. světové války; Jan Hejčl kněz, děkan Teologické fakulty v Olomouci; Božena Kuklová Štúrová lékařka; Eduard Landa malíř; John Parish mecenáš, vlastník žamberského panství. Z. Kroulíková, předsedkyně kulturní komise RM tel

4 4 Z redakční pošty Žamberské LISTY Zeptali jsme se... Už několik měsíců na nás ze všech stran útočí informace o tom, kolik lékařů hodlá odejít za lepšími ekonomickými podmínkami do zahraničí. Je oprávněná úzkost občana, že se zhorší zdravotnická péče?o vyjádření jsem požádala ředitele OLÚ Albertina pana MUDr. Jiřího Jireše. MEDIÁLNÍ TÉMA aneb jak to vidím já. Na danou otázku nelze odpovědět paušálně. Situace je vždy od nemocnice k nemocnici rozdílná. Při nedohodě s ministerstvem a odchodem lékařů z nemocnic by muselo dojít ke kumulaci péče v takové nemocnici, která bude mít nadále provozuschopné oddělení (dostatek lékařů). Nebude-li schopna jedna nemocnice zajistit provoz na chirurgii, zajistí ji jiná. Pro občany by to znamenalo třeba vzdálenější ošetření a léčbu, bez možnosti vlastního rozhodnutí o místě ošetření. Předpokládá to také, že termíny k plánovaným operacím by se prodloužily. Jak by to vypadalo na porodnicích, nevím, nemám informace. Řada dalších oddělení není personálně ohrožena a je zde v rezervě lůžkový fond. V tuto chvíli nelze nikoho utěšovat, toto řešení by mělo jistě organizační problémy, které by se dotýkaly pacientů. V Albertinu žádný lékař nepodal výpověď v souvislosti s akcí Děkujeme, odcházíme. Neznamená to, že by byli se vším ve zdravotnictví spokojeni. Jejich nesouhlas se však projevuje jinak. Proto v Albertinu v odbornostech pneumologie (plicní), psychiatrie a v léčebně dlouhodobě nemocných budou všichni nemocní ošetřeni jako dosud. V televizi a v tisku se v této souvislosti dozvídáme, jak jsou zmanipulovaná a vykradená výběrová řízení, jaké provize dostávají ředitelé, jak lékaři jezdí na zahraniční rekreace za finanční podpory farmaceutických firem apod. Množství korupce a zpronevěry však nijak nepřekračuje množství korupce ve společnosti. Tedy zdravotnictví není nijak výjimečné. Není to však dobře a samozřejmě se s tím nelze smířit. Mnoho peněz tak uniká z veřejných prostředků. Celkově v naší zemi je asi korupce větší než v ostatním civilizovaném světě, protože lidé byli špatně vychováni, mnozí kradou bez zábran, bez ohledu na vzdělání a postavení. Ve svém chování nerozlišují, co je etické a co nikoliv, nechápou konflikt zájmů. Zanedbaná výchova režimem, životem v područí jiných států za válek a za různých ismů. Mnohým není nic svaté. Pro toho, jehož jedinou vírou je bohatství s cílem, aby si užil za svého života, protože si za socialismu neužil, pak to není v pořádku. Jistě je také v naší společnosti více závisti. Je-li někdo úspěšný, ihned je v podezření. Bohužel za takové lidi pak bude ostatní většina omezena dalšími zoufalými předpisy, které se budou snažit tomu zabránit. Další a další papírování. Místo toho, aby dopadení byli potrestáni a už nikdy nikde si ani neškrtli, pro výstrahu ostatním. Pro nás však je typické omlouvání chyb, zpochybňování a nedůvěra v rozhodnutí jiných. Boj proti těmto nešvarům potrvá dlouho a nebude snadný. MUDr. Jiří Jireš, ředitel Albertina Žamberk PŘIPOMÍNÁME rozšíření našich zdravotnických služeb s platností od 1.února 2011 v oboru klinická logopedie pro léčbu poruch řeči a polykání dětí a dospělých na základě vrozených i získaných vad. Provádí Mgr. Jarmila Hofmanová, kvalifikovaná klinická logopedka. Ambulance je umístěna v suterénu léčebny dlouhodobě nemocných Albertinum, odborný léčebný ústav, Za Kopečkem 353, Žamberk Ordinační doba: Úterý 7:30 15:00 hod. Čtvrtek 7:30 15:00 hod. Pátek 7:30 15:00 hod. Sobota 7:00 12:00 hod. Informace a objednávky na tel , (ústř.) v ordinační dobu. MUDr. Jiří Jireš, ředitel ústavu Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje detašované pracoviště Ústí nad Orlicí nabízí služby: Odborné sociální poradenství. Poskytováním služby pomáháme lidem při řešení nepříznivé životní situace. Podporovat je při zkvalitňování života, a to s důrazem na pomoc při obnovování či udržování kontaktů s jejich přirozeným sociálním prostředím. Služba je poskytována osobám se zdravotním postižením a seniorům, také osobám blízkým této cílové skupině klientů. Poradenské služby ( včetně sociálně právního poradenství) jsou poskytovány bezplatně. Úřední hodiny: PO - ČT 9 16h, PÁ 9-15h, tel (pí Jiřincová), (sl. Houfová) Osobní asistenci. Touto službou se snažíme napomáhat lidem se zdravotním postižením a současně v nepříznivé sociální situaci zvládat každodenní dovednosti a úkony, které by dělali sami, kdyby jim v tom nebránilo jejich zdravotní znevýhodnění. Podporování klientů v tom, aby prožívali běžné společenské vztahy. Službu poskytujeme v celém regionu zdravotně postiženým lidem a dětem od 1 roku. Služba je poskytována dle individuálních potřeb uživatelů v rodinách, školách a školkách kvalifikovanými osobními asistenty. Služba se poskytuje bez časového omezení. Sociální rehabilitaci. Projekt sociální rehabilitace probíhá od 1. ledna 2010 do Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Sociální rehabilitace je zajišťována prostřednictvím internetové učebny. Učebna je bezbariérová, k dispozici jsou 4 osobní počítače a 1 tiskárna. Služba Sociální rehabilitace vytváří příležitosti k zapojování do společného života lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a současně jsou z důvodu zdravotního postižení ohroženi vyloučením z běžného života. Podporuje jejich dovednosti, schopnosti a zájmy, posiluje návyky tak, aby lidé dosahovali samostatnosti, nezávislosti, soběstačnosti a mohli plnohodnotně žít. Služba je poskytována bezplatně. Zájemcům o službu, nabízíme zdarma školení v základech obsluhy osobního počítače. Provozní doba Internetové učebny: po pá 9 16h. V našem Centru je také možno zakoupit baterie do sluchadel značky icelltech (typy 10, 13, 312, 675) za velice výhodnou cenu 105,-Kč za plato (6ks). Kontakt: Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje,detašované pracoviště Ústí nad Orlicí Čs.armády 1181, (věžák Rieteru, 3. patro), Ústí nad Orlicí, tel , nebo tel (pí Jiřincová), (sl. Houfová) PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM Sbor dobrovolných hasičů v Žamberku děkuje všem sponzorům, kteří svými dary pomohli zabezpečit tombolu na hasičském plese. Za SDH Žamberk starosta Pavel Dlabka PROSBA Vážení spoluobčané nemáte někdo z Vás k dispozici stará čísla časopisu Čtyřlístek? Jsem vášnivý fanda tohoto časopisu a byl bych rád, kdybyste mi mohli (pro Vás jakákoli nepotřebná) vydání věnovat. Moc děkuji předem. Zdenda Krejčí, jr., tel STANOVISKO KOALICE SNK Nezávislí, STAN a KDU-ČSL k článku TOP 09 v ŽL č. 2: 1. V našem stanovisku jsme se ani slovem nezmínili o koaliční spolupráci mezi TOP 09 a KSČM, nicméně občané jistě sami zaznamenali mezi těmito subjekty shodu v řadě důležitých hlasování Zastupitelstva města. 2. Pokud jde o mocenské hry, může je praktikovat pouze ten, kdo moc má. My, jako zastupitelé, kteří nejsme součástí vládnoucí koalice, mocí nedisponujeme. Petr Andrle Jako odběratel Žamberských listů si je vždy pozorně přečtu.zvláště mně zajímá finanční hospodaření města. Přečetla jsem si, co pro nás občany pan starosta a rada města dobrého chystá. Dost mě zaujala odpověď pana starosty na příspěvek pana Mergance. Velice pozorně jsem si přečetla i Sloupek opozice. Považuji tyto informace za velice závažné a pravdivé. Co mně však udivilo bylo to, že ani pan starosta nebo paní 2.místostarostka na tyto informace vůbec nereagovali. Odorica Ballová, Žamberk POLICIE ČR INFORMUJE Od počátku nového roku policisté z Obvodního oddělení policie ČR v Žamberku zaevidovali celkem 19 trestných činů, přičemž 4 byly majetkového charakteru, kdy mezi nejzávažnější patří krádež pohonných hmot z nákladních automobilů v Žamberku, kde neznámý pachatel způsobil škodu bezmála za Kč, a krádež propan-butanových bomb, kde vznikla škoda majiteli téměř za Kč. V šetření Obvodního oddělení policie ČR Žamberk je rovněž vloupání do osobních motorových vozidel, ke kterým došlo v polovině měsíce ledna v obci Česká Rybná. Je nutno zmínit, že dále se jednalo o trestné činy zanedbání povinné výživy, zatajení nálezu a ohrožení pod vlivem návykové látky. Mimo jiné policisté zadokumentovali 86 přestupků, kdy drtivá většina z nich byla spáchána v dopravě proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, které byly policisty řešeny v blokovém řízení. Dále pak byly šetřeny přestupky proti majetku, veřejnému pořádku a občanskému soužití. Tyto přestupky byly v několika případech oznámeny příslušným správním orgánům k projednání. V měsíci lednu policisté vyjížděli k několika dopravním nehodám, které se staly na teritoriu Žamberka, kdy v jednom případě došlo k lehkému zranění osoby. Vzhledem k usilovnému pátrání se policistům v polovině měsíce ledna podařilo objasnit krádež osobního motorového vozidla zn. Peugeot 106 od rodinného domu ze Žamberka, o které jsme čtenáře informovali v jednom z předchozích vydání Žamberských listů. Pachatelem byl ustanoven 22letý mladík, který se takového činu nedopustil poprvé. V průběhu měsíce ledna se policisté v rámci služebního obvodu Obvodního oddělení policie ČR Žamberk také setkali s řediteli základních škol, které informovali o postupu v případě, že by se v blízkosti škol a dětí vyskytovaly osoby nebezpečného charakteru, a dále je seznámili se zásadami chování dětí při kontaktu s cizí osobou. Závěrem byli ředitelé základních škol požádáni, aby tyto informace předali rodičům a v neposlední řadě i samotným dětem. Na zasedání ZM byli zastupitelé města Žamberka v rámci community policing seznámeni se zprávou o bezpečnostní situaci za rok 2010 ve služebním obvodě Obvodního oddělení Policie ČR Žamberk. pprap. Denisa Kočová

5 Žamberské LISTY výročí Filmového klubu v Žamberku Vzpomínky pana Jiřího Tydlitáta na založení a činnost Filmového klubu v Žamberku v letech díl závěrečné části Pokračování z minulého čísla: Promítali jsme i němé filmy, které jsme si půjčovali, včetně strážce kopie. S nimi k nám jezdil ředitel Národního filmového archivu Myrtil Frída, s kterým jsme pořádali besedy. Některé filmy se ale musely připravit, neboť nebyly ozvučené, například Meliessův,,Muž s gumovou hlavou, Cesta do měsíce. Dnes jsou již tyto filmy ozvučené, ale tenkrát jsem je zvučil já. Dělal jsem to způsobem, že se pustil film, k němu se vypracovala minutáž a dle toho jsem zvolil a napsal typ hudby, dramatická, pozvolná a podobně. Vše se namixovalo pomocí magnetofonu a gramofonu. Tímto se dala dohromady hudba s filmem. Nebo přišel nám film s titulkovou listinou, což bylo v pořádku. V poslední třetině filmu jsme ale zjistili, že titulky na další straně jsou ve francouzštině. Teď co. Zastavili jsme tedy film, rozsvítilo se v sále. Zeptali jsme se diváků, jestli někdo neumí francouzsky překládat film. Přihlásil se jeden divák. Rychle se namontovalo překladové zařízení, které nám darovali jako vyřazené na letní filmové škole v Písku. Byla to taková škatulka, kde se dal zesilovat a ztlumovat zvuk. Byl k tomu mikrofon, ale bez sluchátek. Tento divák z francouzské titulkové listiny česky tlumočil poslední třetinu filmu. Technické problémy byly docela velké. Lidé šli v deset hodin po kině domů a my jsme ještě dodělávali různé věci, například dozvučování nebo překladové listiny. K tomu jsme potřebovali promítače, neboť se muselo jít,,okýnko po okýnku. Hrálo se denně, to kolikrát promítač přišel domů o půlnoci nebo i ve tři ráno. Moje maminka nám napekla vdolky, a když jsme do půlnoci nepřišli, tak nám je přinesla do kina, abychom neměli hlad. Byly i problémy s klubovnou. Jednou přišel velký liják a uvnitř bylo 10 centimetrů vody. Rozhodli jsme se, že bychom mohli dělat výstavy v prostorách před klubovnou. Bylo potřeba tento prostor osvětlit. Elektrikář pan Kristejn řekl, že nejlepší by byly zářivky. Já jsem je měl až druhý den, kdy pan Kristejn neměl čas. Ač nejsem elektrikář, musel jsem je zapojit sám, neboť večer po kině se měla otvírat výstava. Nic jsem k tomu neměl, jenom šroubovák. Fáze jsem zkoušel způsobem, že jsem zavřel oči, chytl se drátu a podle,,výsledku jsem mohl drát připojit na zářivku. Vystavovali jsme zde filmové plakáty, obrazy a jiné věci. Pamatuji se, jak jsme dávali němého Hamleta. K němu jsme sehnali klavírního virtuóza Václava Drápka. U Hamleta se vyskytl problém, neboť při předběžném promítání jsme zjistili, že film nemá české, ale anglické titulky. Dalším problémem bylo, že nešlo překládat z anglických titulků, neboť jsme zjistili, že tento Hamlet není od Shakespeara, ale podle původní pověsti, kterou Shakespeare použil. Vyřešili jsme to tak, že na filmu okénko po okénku jsme sledovali lupou titulky a takto je přepisovali. Přes noc nám to dal angličtinář na gymnáziu dohromady. Titulky jsme se museli naučit. To měl na starosti Mudr. Škarka s Hankou Kvapilovou, neboť měli přednes. Vráťa Škarků začal monologem z Hamleta. Aby se nějak ozvláštnilo kino, tak na podnose byla lebka a osvětlené to bylo petrolejkami. Ty jsme měli vypůjčené z učiliště ze skladu civilní obrany. Kromě petrolejek tu svítily silné svíce půjčené od pana děkana Šimka. Byl to večer, kdy se v kině vůbec nerozsvítila elektrika. Měli jsme také pozvanou režisérku Věru Plívovou Šimkovou a dávali jsme film pro děti O Sněhurce. Tenkrát byla nádherná jiskřivá zima, tak jsme požádali pana Habra, který jezdil s koňmi, aby zapřáhl saně s rolničkami a takto vystrojení jsme přijeli pro paní režisérku na vlakové nádraží. Vezli jsme ji městem a já jsem si předem nahrál od stavitele pana Havlíčka hrací hodiny. Tato hudba se pouštěla do městského rozhlasu. Kůň a kočár s rolničkami jel městem a do toho krásná hudba z ampliónů. Režisérka byla z toho všeho úplně unešená. Takto jsme připravovali překvapení pro hosty. Když jsme měli pozvané hosty, tak jsme s nimi po filmu dělali besedy. Z hostů zde byli kromě Plívové Šimkové, Jaromil Jireš, Dáša Bláhová, Radovan Lukavský, Waldemar Matuška. Hráli jsme film Fantom Morisvilu, po něm byla beseda. Matuška nám hrál na své barokní elektronické varhany. Zajímavé besedy byly s Myrtilem Frídou, který měl úžasnou paměť. Viděl film a hned každého herce poznal. Spal u nás doma. Ráno jsem mu říkal: Tak já vás půjdu vyprovodit. On odpověděl: Nemusíte, já to tady znám, já jsem tu chodil s dědou. *(Myrtil Frída ( ) byl prasynovcem Jaroslava Vrchlického. Pracoval přes třicet let v Národním filmovém archivu. Byl znalcem českého němého filmu a amerických grotesek, komedií a muzikálů. Byl autorem článků a publikací s filmovou tématikou, scénárista a spoluautor televizních seriálů.velkou jeho zásluhou bylo, že po srpnové okupaci ČSSR v roce1968 ukryl ve filmovém archivu zakázané dokumentární filmy. Hrál příležitostně i v několika českých filmech.) Bylo tady mnoho zajímavých lidí. Tato věc však začala vadit kromě jiného tehdejší politické garnituře. Když oni si přes agenturu chtěli někoho pozvat do divadla, tak zjistili, že vstupné by bylo tak vysoké, že by tam buď lidi nepřišli, nebo by přišli, ale oni by si nemohli umělce dovolit zaplatit. K nám když nějaký host přijel, tak byl unesen, co jsme dokázali připravit, že si nikdo z nich nevzal ani za cestu. Byli u nás zadarmo s vystoupením i tříhodinovou besedou. Vzpomínám si na besedu s Dášou Bláhovou, která se protáhla až dlouho do půlnoci. Měla zajištěný nocleh ve Společenském domě,,na Pančáku. Tam již bylo zamčeno a nikdo ji tam nepustil. Beseda však pokračovala až do rána v holičských křeslech, neboť vedoucí kadeřnictví na náměstí pan Kubále měl klíče a otevřel nám. Ráno si vzala z hotelu věci a jela autobusem domů. Pokračování příště. Za výbor Filmového klubu zpracoval Bc. Petr Hažmuka Použité prameny a literatura: Kronika Filmového klubu Žamberk ; HAŽMUKA, Petr vyzpovídal a zaznamenal vyprávění Jiřího Tydlitáta, (2009); HAŽMUKA, Petr. Vztah kultury a politiky po II. sv. válce - Činnost Filmového klubu v Žamberku v letech : koncept ročníkové práce, Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, s. Tradiční besídka FK netradičně v lednu Jako každoročně, i letos se členové FK v Žamberku společně setkali na klubové besídce. Pro uplynulý rok je nejvýznamnějším tématem čtyřicáté výročí založení FK v Žamberku a zároveň desáté výročí obnovení jeho poslední činnosti. Proto se i besídka nesla v tomto duchu. Byli přizváni významní zástupci jednotlivých období - zakladatelé bratři Tydlitátovi, pokračovatelé Karel Hubálek, Olda Hubálek a Jarda Dušek a samozřejmě současně činný výbor. Dr. Pavel Taussig, historik a znalec české kinematografie, obohatil povídání místních o dobové zajímavosti ze světa filmu. Někteří jsme se potkali vůbec poprvé, a tak byl tento večer výjimečný nejen pro návštěvníky z řad veřejnosti, ale i pro pozvané hosty. Během večera se vzpomínalo na jednotlivé etapy činnosti FK, hlavní událostí pak byl křest Almanachu filmového klubu. Touto akcí jsme ukončili desátou a zároveň zahájili jedenáctou sezónu činnosti FK v Žamberku. Všechny příznivce filmového umění srdečně zveme do našich řad, klubové snímky promítáme každý lichý čtvrtek v sále Divišova divadla. Za FK Monika Dušková Vzácná návštěva v Žamberku V pátek 14. ledna 2011jsme měli možnost přivítat v Žamberku vzácnou návštěvu pana Pavla Taussiga. Přijal pozvání Filmového klubu a zúčastnil se Povánoční vánoční besídky, která se uskutečnila ve večerních hodinách ve vážném i humorném duchu za oponou Divišova divadla. Společně s bratry Janem a Jiřím Tydlitátovými zavzpomínal na počátky Filmového klubu v Žamberku (viz seriál P. Hažmuky 40. výročí Filmového klubu v Žamberku na stránkách ŽL) a poté doplnil vypravování o činnosti dalších žamberských filmových nadšenců o přiblížení situace v československé a české kinematografii v jednotlivých společenských etapách a poukázal na důležité mezníky ve vývoji filmu. Dr. Pavel Taussig (* 1949 v Olomouci) je významný český filmový historik, scénárista, novinář a publicista. Většina z nás ho zná jako autora námětu pro oscarový film Kolja z roku 1996 nebo autora knih Byla jsem Koljova bábuška (spoluautor), Jan Werich před kamerou, Sólo pro Jiřinu Šejbalovou, Jiří Voskovec a Jan Werich v divadle, ve filmu, v soukromí (spoluautor), Veselohry století nebo České filmové nebe a Hvězdy českého filmového nebe. Autorsky se podílel na přípravě televizního pořadu Úsměvy českého filmu. Na mnoha českých DVD podával svůj odborný komentář k příslušnému filmu. Na besídce byla promítána také zajímavá anketa na téma Víte, že je u nás v Žamberku filmový klub? A vy, milí čtenáři, víte o tom? Máte-li zájem rozšířit členskou základnu a jste-li vedle sledování filmů na počítači také obdivovateli velkého filmového plátna, přijďte do kina. A nemusíte být ani členy filmového klubu. Na závěr besídky proběhl křest publikace s názvem Almanach Filmového klubu Žamberk , který vydal v malém nákladu Městský kulturní podnik FIDIKO. Jsou v něm zaznamenány nejen vzpomínky, ale i statistky a přehled promítaných filmů. Vlaďka Šulcová Foto: M.Sklenka

6 6 Kultura Žamberské LISTY telefon: února sobota v 17:00 hod. SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ Belgie rodinný animovaný Když máš kámoše, je možné úplně všechno. Želváka Sammyho sledujeme na jeho úžasné cestě plné dobrodružství. S kamarádem Rayem společně hledají přítelkyni Shelly a vědí, že bez odvahy a přátelství by se neobešli. česky / 88 min. / přístupný / 75,- Kč 23. února středa ve 20:00 hod. FOTŘI JSOU LOTŘI USA komedie V dusné atmosféře narozeninové oslavy pětiletých dvojčat se Greg definitivně rozhodne ukázat celému světu a především tchánovi, že je pravou hlavou rodiny, nicméně prostředky, které pro to zvolí, vytvoří řetězec katastrofálně komických situací, které jeho autoritu rozhodně neposílí. česky / 98 min. / přístupný / 65,- Kč 26. února sobota ve 20:00 hod. 27. února neděle ve 20:00 hod. TACHO ČR akční sportovní komedie Černá komedie Mirjam Landy o úspěšném automobilovém závodníkovi Alexovi (Daniel Landa) a jeho osudovém životním závodu. Alex jede i přes výslovný zákaz svého lékaře, zoufale hledá náhradu za zraněného spolujezdce...po osudovém setkání s dívkou se nečekaně rozhodne... česky / 102 min. / od 12 let / 75,- Kč FILMOVÝ KLUB 17. února čtvrtek v 19:30 hod. KVÍLENÍ USA drama V roce 1956 vydal Allen Ginsberg svoji slavnou sbírku Kvílení a jiné básně. Titulní poéma se stala jedním ze základních děl beatnického hnutí. Hned po vydání se ale autor ocitl před soudem s obviněním z obscénnosti. Příběh Ginsberga a jeho sbírky je vyprávěn ve třech samostatných a zároveň se prostupujících liniích. titulky / 90 min. / od 12 let pro členy FK 55,- Kč, ostatní 65,- Kč Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk PŘIJME pracovníka na částečný úvazek (dohoda o činnosti) na pozici správce Divišova divadla (údržba, úklid, kotelna...). Vhodné i pro aktivního důchodce. Informace na tel , schůzka po tel.dohodě. Zveme Vás února pondělí v 18:00 hod. Město Žamberk Talent 2010 viz titulní strana 24. února čtvrtek v 19:00 hod. Divišovo divadlo Žamberk Jak jsem přeplul Atlantik Foto video show Martina Dolečka (26) z Letohradu o plavbě přes Atlantik do Karibského moře a jeho SOLO návratu zpět. Nechte se unést nevšedními záběry a zážitky z roční, někdy až dramatické plavby s nevelkou plachetnicí Alyall. Vstupné 60,- Kč, děti zdarma. Fotbalový klub 1.FC Žamberk pořádá tradiční SPORTOVNÍ PLES od 20:00 hod. v restauraci na Kopečku. K tanci i poslechu hraje skupina START, bohatá tombola. Předprodej vstupenek v Knihařství Fogl, Pavlína Rambová, Pod Schody, Žamberk Cena vstupenky:100,-kč. Srdečně zvou pořadatelé SDH Hejnice Vás srdečně zve na DĚTSKÝ KARNEVAL, který se koná 19.února 2011 od 13:30 hod. v sále obecního úřadu v Hejnicích Program: vystoupení ZŠ z České Rybné, vyhodnocení nejhezčích masek, překvapení, zábavné hry, bohatá tombola... K tanci a poslechu dětem hraje DJ Vláďa Sbor dobrovolných hasičů Česká Rybná si Vás dovoluje pozvat na tradiční HASIČSKÝ BÁL, který se koná 19. února 2011od 20 hod. v sále Obecního úřadu. Hraje COMBI Kvasiny, bohatá tombola. ZKO Žamberk Vás zve na 9. Pejskařský ples od 20:00 hod. v sále Obecního úřadu v Hejnicích k tanci a poslechu hraje SOLO MUSIC vstupné: 60,- Kč bohatá tombola, občerstvení zajištěno Vyhlášení Podorlické ligy za r Půlnoční překvapení Svoz zajištěn autobusem: Bistro Šestákovi Orlice 18:30 hod., nádraží ČD Letohrad 18:35 hod., náměstí Letohrad 18:40 hod., Lukavice u kostela 18:50 hod., Lukavice AVO 18:55 hod., Žamberk u Vavříčků 19:05 hod., Žamberk náměstí 19:10 hod., U Velorexu 19:15 hod., Žamberk nádraží ČD 19:20 hod., Dlouhoňovice zastávka 19:25 hod., odvoz domů v 03:00 hod. Předprodej vstupenek: Prodejna chovatelských potřeb, Martin Valášek, Nádražní 56, Žamberk, tel: Kulturním centrum Letohrad vás zve na divadelní hru: Divadlo Bolka Polívky ESKÝ LEV Hrají: BOLEK POLÍVKA, PAVEL LIŠKA a dalších 7 host 18.Ples Auto i: Bolek Polívka, Pavel Liška, Petr Vachler Režie: Bolek Polívka Diváci tohoto p edstavení jsou v rolích pozvaných filma, um lc a jiných VIP, kte í bývají v hledišti prestižních eských lv. Již ve foyer divadla prožívají podobné pocity, v etn hlášení p itažlivým altem moderátrorky -"Zaujm te prosím svá místa, p ímý p enos za ne za 10 min." P edprodej vstupenek v informa ním centru tel.: D m kultury Letohrad od 19:30 hodin. Vstupné: 350,- K

7 Žamberské LISTY 7 foto: archiv muzea ZE SPOLEČNOSTI VZPOMÍNÁME Dne 23.ledna 2011 uplynulo 90 let od narození paní Františky Jirešové. Kdo jste znali její laskavost a dobrotu a víte, jak těžký měla život v době, kdy její manžel byl vězněn na Jáchymovsku, vzpomeňte na ni s námi. Za rodinu Vlastimil Říha, zeť Paní Evě Grófové... Milá Evo, mám pocit, že s Tvým odchodem do ochotnického nebe se začíná uzavírat nejstarší generace ochotníků v Žamberku. Moc jsem si vážila toho, že jsi spolupracovala s mladší generací žamberských ochotníků a měla jsi nás ráda, držela nám palce i po ukončení své aktivní činnosti. Divadlu, které jsi milovala, jsi zasvětila šedesát let a osobně prožila čtyřicet premiér a mnoho repríz. Patřila jsi k nadšencům souboru D3 dorost Divišova divadla, který vznikl v r.1941 a musel zaniknout v r Na prknech Divišova divadla jsi hrála vedle významných českých herců Jaroslava Marvana, Jana Pivce, Vlasty Fabiánové, Karla Hőgra, kteří s vámi trpělivě nastudovali pěkná představení. Věř, že jsme na Tebe v poslední době mysleli často, protože jsme věděli o Tvých těžkých zdravotních potížích. Zůstaneš navždy v našich ochotnických srdcích. Čest Tvé památce! Za ochotníky Marta Faltusová Vzpomínka na slavného rodáka Žamberan MUDr. Eduard Albert 20. ledna 1841 uplynulo 170 let od narození Eduarda Alberta. Po absolvování gymnázia v Rychnově nad Kněžnou a v Hradci Králové vystudoval lékařství na univerzitě ve Vídni. Za svého života byl velice vyhledávaným a uznávaným lékařem, zabýval se především chirurgií, jmenování na I. chirurgickou kliniku do Vídně podepsal císař 2. února V roce 1887 byl jmenován dvorním radou, o 3 roky později byl zvolen za člena České akademie věd a v roce 1895 byl jmenován doživotním členem panské sněmovny. Zemřel v Žamberku v noci z 25. na 26. září S jeho životem nás seznámí kniha Eduard Albert manželů Františka a Vlasty Pírkových, ze které jsem si dovolila vybrat: Žamberk, to byl Albertův domov. Sem zajížděl, aby mezi přáteli pookřál a nabral nových sil k těžké práci chirurga a učitele. Sem spěchá, sem domů, a vrací se do Vídně, třebaže je cesta často složitá Začátkem let osmdesátých zatouží jeho podnikavý duch mít obydlí někde nad městem, v místě širokého rozhledu po okolí. A tu si vybírá jeho oko pláň s návrším, přímo nad domem jeho prarodičů V roce 1885 koupil od maminky domek, zahradu a kus pole, aby mohl uskutečnit svůj dávný sen založit park a postavit vilu. A tak na přání Alberta začíná přítel Valda (pozn. V. Mazura) vykupovat sousední pozemky až k Vrším. Byla to v té době mírně nakloněná rovina zakončená kopcem, na něm pak jediná třešeň, jinak kopec holý. V roce 1813, po napoleonských válkách, byla zde pohřbívána těla ruských vojáků, zemřelých v narychlo zřízeném vojenském špitále v hostinci Na Kopečku. O budoucím parku a zahradě má Albert svoji představu, a tak v každém dopise plánuje uskutečnění svých nápadů, píše často a neúnavně. Staré stromy na nově přikoupených pozemcích si přál ponechat, vždyť budou se vyjímat, jako by tam patřily. Do prostředka toho celého areálu hezkou skupinku a cestu udělat kolem dokola. Ostatní louka! Vidíš, jak to lehounko jde! Jen občas lituje, že se nemůže přijet podívat a být při tom. Kongresy, operace, přednášky, soukromá praxe a tak stále dokola. Těší se, aby tam už byly stromečky, a tak zámecký zahradník Němeček s přítelem Woldemarem sázejí a přesazují jeřáby, břízky, olše, javůrky, habry a také něco černého smrk, nebo jedle Chtěl bych tam mít také růže z Klatov a měl bych radost z jarních kvítků petrklíčů, sasanek, plicníků, krokusů a hyacint a vůbec toho, co teď na jaře vyskočí aby se usadilo do remízků Na zeleninu se nesmí zapomenout. Přál si hlavně fazole, kopr, brambory a hrách, celer, cibuli, méně karfiolu V únoru 1889 píše: Ty stromy jsou z posvátného Řípu, a tudíž buďte tak dobří a zasaďte je pospolu někam. Když byl park i zahrada v plném růstu a skoro v definitivním uspořádání, píše v jednom z listů na jaře: Sluníčko dělá kotrmelce na stromech a vůbec v zahradách, lupeny na stráních jsou už hodně krásný, špitálská zahrada je zelená. Pořád jsem celou myslí v Žamberku a obdivuji se tomu, co jste tam vykonali. Pozvu tam Vrchlického, doufám, že mně to udělá. (pozn. básník Jaroslav Vrchlický). Stavba vily v Žamberku probíhala v letech , dnes je v budově umístěno oddělení psychiatrie, součást Odborného léčebného ústavu Albertinum, který nese svůj název na Albertovu počest (Albertinum bylo založeno v roce 1905, pět let po Albertově smrti). Na vile je umístěna pamětní deska, práce ak. sochaře Zdeňka Kolářského z roku Vlaďka Šulcová Pozn.red. Publikaci manželů Pírkových Eduard Albert zpracovanou v roce1998 můžete zakoupit v muzeu za 66,- Kč. Dámský klub RosaLie Ve středu 2. února se uskutečnila v městské knihovně v Žamberku cestopisná přednáška o Jemenu, o tamní přírodě a životě místních obyvatel. Přednáška se setkala se zájmem posluchačů, kteří na závěr živě diskutovali a pokládali zvídavé dotazy. Během přednášky bylo možné ochutnat jemenský čaj a kávu. Děkujeme manželům Vojtovým za poutavé vyprávění o jejich odvážné cestě, které nadchlo zcela zaplněnou čítárnu žamberské knihovny. Pozvánka na březen března 2011 Povídání o kamenech Zveme Vás do Solné jeskyně v Žamberku od 18 hodin na přednášku Zdeny Ilaria Novákové o vlastnostech a účincích drahých kamenů na člověka a jeho kondici a zdraví. Prostor bude pro Vaše dotazy a možnost si kameny pro radost i léčbu zakoupit. Počet míst je omezen, hlaste se u pí Tobiškové na tel Připravujeme: Komorní ples (předprodej vstupenek bude zahájen ) Přednáška o aromaterapii Astrologická přednáška pí Dvořákové Divadelní představení se Simonou Stašovou - Shierley Valentine v Žamberku Bližší informace o naší činnosti můžete sledovat na webových stránkách a ve vitríně na Masarykově náměstí (u Houdků). za občanské sdružení RosaLie Bc. Zdenka Kroulíková ( ) Informační středisko Žamberk NABÍZÍ V PŘEDPRODEJI VSTUPENKY: v 19:00 hod. Radůza s kapelou Pardubice, KD Hronovická ul. koncert, 320,- Kč JAM ROCK Žamberk, areál pod Rozálkou hudební festival, 390,- Kč NABÍZÍ ZDARMA: turistické zimní noviny Orlických hor Rampušák Těšíme se na Vaši návštěvu. Kontakt: tel , Kateřina Šípková, vedoucí IS Taneční pro manželské a partnerské páry Zahájení :00-22:00 hod. sál Lukavice 5 lekcí 800,- Kč/pár Výuka tanců standardních i latinsko-amerických Přihlášky přijímá: Hana Michaličková, učitelka tance Šanderova 1254, Žamberk, tel

8 8 Volnočasové aktivity Žamberské LISTY Nádražní 22, Žamberk, tel , Rodinné centrum Pohoda 17.února od 17:30 hod. Výtvarný večer DECOUPAGE zdobení dřevěných krabiček ubrouskovou technikou (140,- Kč - v ceně je dřevěná krabička s víčkem, ubrousky, lepidlo a čaj). Počet míst omezen, přihlaste se osobně v RC, telefonicky nebo mailem pohoda.org. 24.února od 17:30 hod. Přednáška Imunitní systém, strava a naši parazité (vstup 20,-Kč/osoba). Lucie Malá, ved. a členka rady sdružení RC Pohoda VČELAŘSKÝ KROUŽEK při občanském sdružení Šťastný domov, Líšnice Děti ze včelařského kroužku získaly 2. místo v soutěži O nejkrásnější medový perníček v kategorii do 15 let, která se konala v Českých Budějovicích. Reprezentovaly svými výrobky Žambersko a činnost mladých včelařů. Pro soutěž sestavily z medových perníků včelu jako závěsnou dekoraci. Včelařský kroužek pracuje pod vedením Jany Bíby. Děti se seznamují se včelařením pravidelně každých čtrnáct dní v klubovně v Líšnici a už se těší na práci ve cvičných úlech. V roce 2010 naši práci podpořilo město Žamberk a Český svaz včelařů. Děkujeme. Jana Bíba, vedoucí včelařského kroužku Výuka francouzštiny - individuální i skupinová výuka - možnost zajištění firemního vzdělávání - různý stupeň pokročilosti Alena Blanková, Žamberk telefon: , Středisko volného času ANIMO Žamberk ÚSPĚCHY BREAK DANCE SKUPINY DEEP SKILLZ CREW - DSC pod SVČ Animo Žamberk. Mnoho členů již prošlo skupinou DSC z celého okresu ÚO. Možná jste nás také někde viděli účinkovat, ale přiblížím Vám více ze zákulisí soutěží a tanečních úspěchů skupiny za poslední rok. Hlavní jádro DSC dnes tvoří lidé z celé ČR - Miroslav Fišar (ÚO) Fish, Jiří Roček (ŽBK) Zaky, Pavel Stejskal (ŽBK) Spajx, Ondřej Němec (LTD) Ice-Andreas, Petr Moravec (LTD) Sunny, Joao Cesar Dos Santos (Praha) Jao-Black, Petr Pospíšil (Šternberk) Pospa, Pavek Krupka (HK) Acheo. Toto jsou lidé, kteří nás v současné době reprezentují a tvoří elitu DSC. Na jaře 2010 jsme se zúčastnili těchto soutěží: březen mezinárodní soutěže Rockin Champ duben soutěž Battle Of The Year 2010 CZ+SK (B.O.T.Y.). Na tuto soutěž, která je velmi přísně hodnocená, jsme trénovali celé dva dny. Den před soutěží se nám zranil Joao, takže jsme byli nuceni upravovat choreografii v den soutěže. Přesto jsme skončili na krásném 6. místě! A navíc jsme skvěle pobavili diváky soutěže B.O.T.Y. (video na: V létě jsme se jedna naše půlka přihlásili do Talent mánie a druhá do Česko Slovensko má talent. Joao šel se skupinou Out of bounds do ČSMT a Pospa s Achem s capoeirou za Fight team, kterého jsou také součástí. V Talent mánii tedy soutěžili Fish, Spajx, Zaky, Ice a Sunny. Příležitost zúčastnit se takové akce byla velikou zkušeností a zjištěním, že můžeme opravdu dokázat hodně. Prošli jsme několik kol, až do zámek Milotice, kde z 25 skupin postupovala jenom jedna. Všem řekli pár minut před vystoupením, že dostaneme jenom jednu minutu z naší show, a na to jsme doplatili. Tři měsíce tvrdého tréninku, které jsme nemohli zúročit (1. show z Talent mánie na: voyo.nova.cz/multimedia/osme-hlasovani-deep-skillz-crew.html, více na Face Book Deep Skillz Crew - sestřihy z tréninků). V listopadu 2010 jsme natáčeli reklamu pro soutěž B.O.T.Y na tuto akci jsme vybrali Fishe, Ice, Sunnyho, Pospu a Joaoa. Je to fajn, když ze 13 lidí v reklamě je 5 lidí z DSC - stali jsme se hlavní tváří webových stránek (www.boty2011.cz). Opět to byla pro nás veliká zkušenost. Video bude spuštěno v únoru na youtube, FB a možná v jedné pražské televizi. Aby medií nebylo málo Fish narepoval velmi pozitivní písničku o skupině DSC a momentálně se chystá natáčení klipu... Za tuto další aktivitu mu patří velký dík. A Vy se můžete těšit 22. ledna 2011 se junioři z DSC účastnili soutěže Junior Battle v Náchodě, kde si někteří mohli prvně vyzkoušet, co to znamená battle (boj) 1 vs. 1(www.youtube.com - Break dance battle junior v Náchodě). Z 50 účinkujících se Vojtěch Vladeka (ŽBK) dostal jako jediný z DSC do výběru 16 lidí a co mě ještě více potěšilo přivezl si super druhé místo a uznání od jednoho z porotců má velký talent! Smekám klobouk a gratuluji. 30. ledna 2011 se elita DSC opět ukázala v pravém světle. Na Mistrovství České republiky v break dance jsme skončili na 4. místě! Pro tuto soutěž jsme udělali maximum (a je to na umístění vidět)! Tímto chci pochválit kluky, že strávili hodně času na tréninku a na cestách, abychom se mohli vůbec sejít a následně soutěžit na MČR. A co mě ještě více těší, je skutečnost, že v jednotlivcích jsme se dostali z 50 lidí do top 8 a to Ice-Andreas a Joao. (video záznam z on-line přenosu natvgold.cz/?a=100&id=180, postup na: sekce sport, video B-FRESH - UNITED FLOW MČR - klikněte na video dvakrát na celou plochu, kde následně přepnete ovladačem na 4 video, a v 7. minutě najdete naši show. Je to to nejlepší, co jsme kdy udělali vyplatí se na to proklikat ) Sami vidíte, kolik jsme toho za poslední rok dokázali. Vše nás stojí tvrdé úsilí, vytrvalost, odhodlání se nikdy nevzdávat. Děkuji všem, kteří nás podporují, především SVČ ANIMO Žamberk. Uvidíme se na parketu! Ondřej Němec Ice-Andreas PS: Rodičové, nebojte se, break dance je bezpečný více, než vypadá. SVČ ANIMO Žamberk si Vás dovoluje pozvat na VÝSTAVU PRACÍ členů výtvarných kroužků: Barvínek Paletka Paleta Malý keramik Keramika pro školáky Keramika pro teenagery a dospělé Výstavu můžete zhlédnout v předsálí Divišova divadla v průběhu měsíce února a března. Zveme všechny příznivce aerobiku na Jarní pohár v aerobiku sobota , tělocvična U Žirafy od 8.30 do hodin. přátelské závody jednotlivců v aerobiku jednotlivé kategorie od 4 do 100 let. Podrobné informace v příštích ŽL, na a na plakátech. Za SVČ ANIMO Žamberk Bc. Lucie Kluková Meteors Baseball Team Žamberk zřizovatel ANIMO Žamberk Přijímáme nové hráče do přípravky a žáků. Ročník 1999 a mladší. Přijďte na trénink každý pátek 17:00 18:30 hod do Žirafy Účast v celoročních soutěžích a na turnajích v ČR. Fotogalerie Meteors : www. meteors.rajce.idnes.cz Internetové stránky : Děkujeme sponzorům: GAF, s.r.o., Ekola České Libchavy,s.r.o., MEIX- NER & HANUŠ, a.s. Czech republic, Fresh Design, s.r.o., Grifmont CZ, s.r.o., Tiskárna Kerschbaum, NO+BL Žamberk, Sport Bulíčková, Technické služby Žamberk, s.r.o., Kostelecké uzeniny, a.s. Milan Džurban

9 Žamberské LISTY Z našich školi 9 ZPRÁVY ZE ŠKOL Adapťákem to nekončí, spíše začíná. Už nějakou dobu se poukazuje na to, že v naší postkomunistické konzumně orientované společnosti se úkol profilovat osobnost dětí po mravní (psychosociální a hodnotové) stránce přenechal výrazně rodině. Kvůli enormnímu nárůstu problémů, hlavně mezi mládeží, však začalo Ministerstvo školství ČR v posledních několika letech podporovat projekty na školách, které v delším časovém horizontu chtějí realizovat svou vlastní koncepci řešení. Naše Základní škola 28.října si rozpracovala projekt nazvaný Zelená dobrým vztahům, ve kterém postupně zavádí aktivity směřující k prohloubení sebepoznání a zkvalitňování mezilidských vztahů, a to jak na různých školních akcích mezi žáky, tak také mezi učiteli. Jednou ze zvolených forem je i nový předmět etická výchova, který se letos poprvé zavedl pro 6.ročník. Snažíme se tady učit děti prosociálním hodnotám, a to různými formami prožitkové pedagogiky. Na to, jak se na tuto novinku dívají děti, jsme se zeptali přímo jich. Za všechny aspoň tyto reakce: Etika mě dost baví. Máme ji jednou za týden, učíme se třeba koukat na druhého tak, aby mu to nebylo nepříjemné, nebo si děláme svoje vizitky a taky hrajeme poučné hry, např. jak se smát, je to super hodina. Jan Čada, 6.A. Etická výchova je pro mě nový předmět. Na etice se učíme chovat mezi lidmi, třeba poznávat úsměvy,oční kontakt, úctu k člověku apod. Etická výchova je zábavný předmět. Miroslav Martinec, 6.A. Mgr.B.Dombajová, ZŠ 28.října Žamberk Přijímací zkoušky na Gymnázium Žamberk nanečisto Jak bude letos probíhat přijímací řízení na střední školy? Zásadní změna je v tom, že bylo rozhodnuto konat na všech středních školách zřizovaných Pardubickým krajem (mimo dvou oborů na SPŠ chemické v Pardubicích) na obory zakončené maturitou jednotné přijímací zkoušky, a to i ve stejných termínech. Významnou změnou je i to, že přijímací zkoušky budou povinné pro všechny uchazeče, protože v minulých letech byli na některých školách žáci přijímáni bez zkoušek nebo alespoň část s nejlepším prospěchem bez zkoušek. Pro žáky z 9. tříd to budou testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, žáci z 5. tříd budou do osmiletého gymnázia konat pouze test z obecných studijních předpokladů. Všechny testy budou připraveny společností SCIO ( Mohou si uchazeči testy vyzkoušet? Nejen, že mohou, ale hlavně by měli, protože tento typ testů nemusí být všem žákům obecně znám a žáci zpravidla po několikerém vyzkoušení testů dosahují mnohem lepších výsledků, než když test SCIO skládají poprvé. Právě proto připravujeme na Gymnáziu Žamberk možnost vyzkoušení těchto testů. Nabízíme tzv. přijímací zkoušky nanečisto, které budou probíhat Jak postupovat? Zájemci o přijímací zkoušky nanečisto se musí přihlásit nejpozději do 20. února. Podrobnosti o způsobu přihlášení a průběhu PZ nanečisto zájemci naleznou na stránkách Gymnázia Žamberk (www. gyzamb.cz). Zde jsou také zveřejněny další důležité informace o možnostech studia, podání přihlášky ke studiu i konání vlastních přijímacích zkoušek. Jaký je termín pro podání přihlášky ke studiu na střední škole? Pro žáky z 9. tříd (čtyřleté studium) i pro žáky z 5. tříd (osmileté studium) je konečný termín podání přihlášky Pro žáky, kteří k nám přihlášku podají, připravujeme v období mezi 15. březnem a 26. dubnem další možnost opakovaného vyzkoušení testů a tím se k přijímacím zkouškám co nejlépe připravit. Pokud žáci chtějí v budoucnu skládat maturitu, přijímacích zkoušek by se neměli obávat. RNDr.Milan Lipenský, ředitel školy ZNAK ŽAMBERKA VYSTAVEN NA VELETRHU GO A REGIONTOUR V BRNĚ Žáci výtvarného oboru ZUŠ Petra Ebena a žáci Speciální základní školy Žamberk se podíleli na vytvoření světového rekordu v počtu vytvoření znaků měst a obcí z tříděného odpadu a jsou tedy čerstvými světovými rekordmany!!! Děti z 992 škol přihlášených k pokusu vyrobily z tříděného odpadu znaků obcí a měst ČR. Znak našeho města byl vybrán mezi ty nejlepší a vystaven na čestném stojanu na veletrhu GO a Regiontour v Brně. Vzniklé znaky tak byly plastikou nebo mozaikou, ale hlavně jsou nejlepším důkazem, že se z tříděného odpadu dají vyrobit krásná díla. Co do rozsahu nemá tento rekordní pokus v České republice srovnání. Cílem celé akce bylo posílení aktivní účasti občanů na třídění odpadů v obcích a městech České republiky a podpoření jejich odpovědného přístupu k životnímu prostředí. Děkujeme za propagaci našeho města. /Čč/ Nastal nový rok a studenti Gymnázia Žamberk se pustili s vervou do další práce na projektech zahraniční spolupráce. Připomněli si chvíle, kdy navštívili partnerské země projektu Comenius (Španělsko, Holandsko), kam se všude ještě podívají (Itálie, Turecko) a někteří zavzpomínali i na dlouholeté přátelství s holandskou Minkema College ve Woerdenu. Studenti během poměrně krátké doby vytvořili dvě velké prezentační plochy, kde představili oba projekty, jejich záměry, trvání a hodnoty. Touto cestou bychom jim chtěli poděkovat za jejich práci a pěkná díla, která nyní zdobí chodbu gymnázia. Za Gymnázium Žamberk Mgr. Lucie Pecháčková a Mgr. Radka Hermannová

10 10 Žamberské LISTY SPORT MARCIALONGA - PREDAZZO - ITÁLIE LYŽAŘSKÝ MARATON NA 70 km KLASICKY V neděli 30. ledna 2011 se členové žamberské výpravy zúčastnili lyžařského maratonu v Itálii. Závod se konal v centru Dolomit v provincii Trento. Start byl v Moeně, jelo se údolím Val di Fasa do Canazei, zde otočka a zpět do Moeny. Dále údolím Val di Fiemme přes Predazzo do městečka Cavalese, kde byl cíl závodu. Projíždělo se mnoha vesničkami, kde byla skvělá atmosféra i s kapelami. Do závodu byly též zařazeny prémiové sprinty. Závod byl dlouhý 70 km a jel se klasickou technikou. Výsledky žamberských závodníků: 271. Strnad Tomáš 3:35, Novotný Luděk 3:43, Koblížek Jindřich 4:12, Mařík Jiří 4:20, Jedlička Václav 4:26, Skalický Jiří 4:57, Dlabka Luděk 5:18, Novotný Štěpán 5:27, Strnad Josef 6:35,11 Ostatní výsledky, mapku závodu, foto a video ze závodu, případně další informace můžete zhlédnout na stránkách Ve středu před hlavním závodem se všichni zúčastnili předzávodu Lavazeloppet na 22 km klasicky. Startovalo asi 250 závodníků a start byl v Passo Lavaze v nadmořské výšce m.n.m. -vkal- ZVEME VÁS NA PLAVÁNÍ Svaz postižených civilizačními chorobami a Územní organizace svazu diabetiků v Žamberku zvou své členy, jejich rodinné příslušníky i ostatní spoluobčany na plavání do krytého plaveckého bazénu v České Třebové, které se uskuteční od 8:30 do 9:45 hod. vždy v sobotu v termínech: , , Odjezd autobusu je v 7:30 hod. z Masarykova náměstí v Žamberku se zastávkou u Divišova divadla, U silnic (naproti Penny), u bývalé jídelny Elitexu, nádraží ČD. Cena: člen 50,-, ostatní 100,-, děti do 7 let 30,- Kč Všichni jste srdečně zváni (účastnit se mohou i nečlenové organizace). Marek Rybár, místopředseda organizace Penzijní připojištění Název produktu naznačuje, že by se mělo jednat o zajištění prostředků na období po skončení výdělečných aktivit. Tedy instrument pro dlouhodobé ukládání a zhodnocování financí. V první větě je úmyslně použito kondicionálu, neboť některé vlastnosti naznačeným požadavkům odpovídají, avšak jiné jsou s nimi v příkrém rozporu. Jaké je tedy místo, které by měl zaujímat penzijní fond v našem portfoliu? Na tu otázku nám odpoví podrobnější rozbor. Od nástroje pro dlouhodobé investování bychom po právu očekávali, že jeho zhodnocení bude nadprůměrné. Zejména v případě, že jednou z podmínek je výběr po šedesátém roce věku a nejdříve za pět let od počátku (vyjma výsluhové penze, kdy je možno vybrat až polovinu aktuálního zůstatku po patnácti letech). Státní dozor však stanovuje, že penzijní fondy musejí investovat konzervativně, převážně do dluhopisů. Výsledek je patrný z následující tabulky: Na rok 2009 byla hlášena zhodnocení fondů kolem 1%. Vidíme tedy, že samotné jejich hospodaření závratné zisky netvoří. Pro klienta je však důležitější celkový výnos, tedy včetně státních příspěvků. Podívejme se, jak se bude našim penězům dařit v různě dlouhých investičních obdobích: Model uvažuje průměrné zhodnocení fondu 4% p.a., což je, vzhledem k předešlé tabulce, docela optimistický předpoklad. Ve skutečnosti budou tedy všechna čísla ještě o něco málo nižší. Co z toho všeho vyplývá pro člověka, který se chce zaopatřit na pozdější léta? Dle výkonnosti je třeba považovat penzijní připojištění za součást dluhopisové složky investičního portfolia; protože však je omezeně likvidní, měla by zde být umístěna pouze část prostředků pro tento podíl. V mladším věku by se mělo pravidelně investovat v menších částkách a postupně je zvyšovat Vkládání jednorázových částek je nevhodné, snižuje se tím průměrný efektivní výnos. I kdybychom spořili 500,- Kč měsíčně po dobu třiceti let a penzijní fond dokázal vytvořit zhodnocení 3,5% p.a., budeme mít nakonec k dispozici částku nějakých ,- Kč. Taková částka není nic moc, ale bude to ještě horší. Musíme totiž vzít v úvahu inflaci po celé třicetileté období. Řekněme, že její průměrná výše bude 3% p.a., což je inflační cíl stanovený Evropskou unií. Ta zapříčiní, že se našeho půl milionu nominální částky smrskne na pouhých ,- Kč skutečné kupní síly. A z takového kapitálového objemu budeme čerpat měsíční rentu 824,- Kč. Zdá se vám takové číslo směšně malé? Mně taky. Pro zajištění klidu a pohody v pokročilém věku je třeba uchýlit se k výkonnějším mašinkám. Mgr. Hana Šourková, nezávislý finanční konzultant Kontakt: tel , PRODÁM (pronajmu) dům v Žamberku. Komerční využití (firma, byty, prodejna, kanceláře, sklady, půda). Užitná plocha cca 900m 2. Rekonstrukce v r Oploceno, asfalt.dvůr, telefonní ústředna, EZS, kamer.systém, elektr. vytápění. Možnost přestavby na byty, penzion nebo hospic. Cena dohodou. Kontakt: tel Znáš ZUMBU, znáš i MOVIDU!!! Lekce plné moderní a p íjemné hudby!!! Nejedná se o nic složitého, tan it a cvi it Movidu dokáže každý z Vás. Nau te se smát své srdce! Kdy: za ínáme 3.3. Každý TVRTEK od 18:00 do 19:00 Kde: V LETOHRAD, t locvi na ZŠ U Dvora Obec Orličky nabízí PRONÁJEM bytu: Adresa bytu: Orličky 176, velikost bytu 3+1, kategorie I., nadzemní podlaží 3, podlahová plocha bytu celkem 92 m 2. Základní nájemné (bez topení,vody): 2.780,- Kč Kontakt: tel ZVĚŘINOVÉ HODY v restauraci JAMAICA v Žamberku se uskutečnív pátek 18.2., sobotu a neděli Prodej je opět možný i přes ulici, objednávky na tel.číslech , K návštěvě srdečně zvou manželé Mrázkovi

11 Žamberské LISTY 11 Inzerce MOŠTÁRNA v Žamberku, Albertova čp.270 vždy v sobotu od 9:00 do 11:00 hod. nabízí K PRODEJI VOLNÝ MOŠT Informace na tel ŘÁDKOVÁ INZERCE KOUPÍM poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info: nebo tel PRONAJMU zděný byt 2+kk v Žamberku. Volný ihned. Cena 7.500,-/měsíc, včetně inkasa. Kontakt: tel NABÍZÍME k pronájmu nebytové prostory vhodné k podnikání prodejna nebo kancelář (46m 2 ) na Masarykově nám. v Žamberku. Kontakt: tel NABÍZÍME k pronájmu reklamní plochu o velikosti 6x1,5 m v centru Žamberka. Kontakt: tel PRODÁM zahradu 773m 2 v klidné části Žamberka. Stavba RD možná(úp). El.přípojka 25A/400V, oploceno, studna. Vodovod v komunikaci. Kanalizace asi r Cena dohodou. Kontakt: tel PRONAJMU nebytové prostory v Nádražní ulici, čp v Žamberku - naproti Speciální základní škole. Prostory jsou vhodné jako prodejna, kancelář apod. Kontakt: tel Stavební bytové družstvo Žamberk NABÍZÍ K PRONÁJMU zasedací místnost o ploše 22 m 2 od Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle Cena za pronájem místnosti dle dohody. Velký výběr značkové kosmetiky PRODEJ PÁNSKÉ a DÁMSKÉ ZNAČKOVÉ KOSMETIKY Informace na tel Rieter CZ, s.r.o., pracoviště Žamberk mezinárodní partner ve strojírenské výrobě nabízí uplatnění na pozici STROJÍRENSKÝ KONTROLOR JAKOSTI Požadujeme: - odpovídající vzdělání nebo praxi v kovoobrábění (vhodné i pro absolventy strojírenství) - práci ve třísměnném provozu - samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost Nabízíme: - stabilitu firmy s mezinárodním zázemím - kvalifikační rozvoj, odborné vzdělávání - silné sociální zázemí, závodní stravování Kontakt: Rieter CZ, s.r.o. Nádražní 696, Žamberk personální oddělení tel.: ; mobil: Rieter CZ, s.r.o., pracoviště Žamberk mezinárodní partner ve strojírenské výrobě nabízí uplatnění na pozici OBRÁBĚČ NA CNC STROJÍCH Požadujeme: - odpovídající vzdělání nebo praxi v kovoobrábění (vhodné i pro absolventy mechanik seřizovač CNC strojů, CAD/ CAM systémy a CNC stroje, případně nástrojař) - práci ve třísměnném případně nepřetržitém provozu - samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost Nabízíme: - stabilitu firmy s mezinárodním zázemím - práci na špičkových CNC technologiích - kvalifikační rozvoj, odborné vzdělávání - silné sociální zázemí, závodní stravování Kontakt: Rieter CZ, s.r.o. Nádražní 696, Žamberk personální oddělení tel.: ; mobil:

12 Žamberské LISTY Sport plachty, billboardy, samolepky... Helvíkovice 113, Žamberk tel.: , Velkoplošný tisk Laminace malířská a natěračská firma PETR MALEČEK tel.: provádí veškeré malířské a natěračské práce NEJRYCHLEJŠÍ, NEJLEVNĚJŠÍ, NEJKVALITNĚJŠÍ AUTOŠKOLA TRANS Žamberk - provádí výuku skupin A a B,E - kondiční jízdy držitelů řidičského oprávnění a školení Kontakt: , ! Garance nejnižší ceny! Uzávěrka č. 4/2011 čtvrtek do 10:00 hod., vyjdou v úterý Hledáme grafika (znalost graf. programů, DTP, web) 12 ELEKTRA CHLÁDEK s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 332, Žamberk PRODEJ-SERVIS-OPRAVY pračky-myčky-sporáky-boilery lednice-mrazáky-elektrospotřebiče prodej náhradních dílů - elektronika ODVOZ DO 20 km ZDARMA Otevřeno: po - pá , sobota 8-11 Tel.+fax: Tel , , PRONAJMU v Žamberku v ul.polní (za Kasárny) 350 m2 zateplených ploch m manipulačních ploch. Kontakt: tel ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, odp. red. V. Pavlousková, povoleno MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 15,- Kč. Redakce cz, tel Tiskárna Kerschbaum, tel

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014

Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014 98/2014-RADA/4653-98. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 98/2014-RADA/4654-98. Rada města předložený program jednání RM 98/2014-RADA/4655-98. Rada města - sdělení Stavebního

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.07. 2014. Schváleno: 111/2014 - RM dne 31.7. 2014. Název položky rozpočtu

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.07. 2014. Schváleno: 111/2014 - RM dne 31.7. 2014. Název položky rozpočtu PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.07. 2014 Schváleno: 111/2014 - RM dne 31.7. 2014 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 70 861 44 374 26 487 63 DPFO - závislá činnost 15 432 7 239

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ŽAMBERK Albertova 357, 564 01 Žamberk tel.: 465 617 101,465 617 105, 465 617 111, e-mail: penzion.zamberk@tiscali.cz, petra.rysava@tiscali.cz Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015 Životický portál Od 18. května do 24. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015 Životický portál Od 12. října do 18. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk JID: 11150/2015/MUZBK Č.j.: MUZBK-29164/2014/SPDO/HALK-5 Spisová značka: 29164/2014/SPDO Spis. a skart. znak, lhůta: 280.10

Více

OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ OBECNÍ ÚŘAD PŘÍŠOVICE Tel:485 177 025, 482 728 014-5 e-mail: prisovice @iol.cz www.prisovice.cz Dle rozdělovníku NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / TELEFON PŘÍŠOVICE 3/2011/OÚ/ALí/327 Lízner / 485177025 6.1.2011 OZNÁMENÍ

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.10. 2014. Schváleno: 116/2014 - RM dne 23.10. 2014

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.10. 2014. Schváleno: 116/2014 - RM dne 23.10. 2014 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.10. 2014 Schváleno: 116/2014 - RM dne 23.10. 2014 v tis. Kč Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: VÚP 5234/15-SEB-1017/15-326.1-6 VYŘIZUJE:

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015 Životický portál Od 11. května do 17. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 21624/12-SEB-3409/12-326.1-8 Vyřizuje:

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Dodatečné informace č. 2

Dodatečné informace č. 2 Zadavatel veřejné zakázky: Název zadavatele: Město Petřvald Sídlo zadavatele: Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald IČ zadavatele: 00297593 DIČ zadavatele: CZ00297593 Pověřená osoba: Název: Coworking Centrum

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

U S N E S E N Í. 3. Změna rozpočtu roku 2011 rozpočtové opatření č. 4/2011 (tisk R/135) R 258/04-11

U S N E S E N Í. 3. Změna rozpočtu roku 2011 rozpočtové opatření č. 4/2011 (tisk R/135) R 258/04-11 U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 26. dubna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 *UOHSX0041DJB* UOHSX0041DJB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Průvodce přijímacím řízením SPŠ

Průvodce přijímacím řízením SPŠ Číslo dokumentu: 08.02/01122014 Počet stran: 6 Počet příloh: 0 Průvodce přijímacím řízením Údaje o přijímacím řízení Průvodce přijímacím řízením SPŠ 1. Průvodce přijímacím řízením do školního roku 2015/2016

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013 Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral Nepřítomni: Slavík - rezignace Hosté: Peitlová, Frenštátská, Vinklerová Zapisovatel:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Miroslav Rovenský a jeho přátelé si vás dovolují pozvat na BENEFIČNÍ SENÁTOUR 2011 27. února 2011-17.00 28. února 2011-18.30 4. březen 2011-17.00 5. března 2011-17.00 12. března 2011-17.00 KLADNO, Kostel

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více