č.3 Žamberské LISTY 1 v pondělí 21. února 2011 od 18 hodin v Divišově divadle v Žamberku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č.3 Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 v pondělí 21. února 2011 od 18 hodin v Divišově divadle v Žamberku"

Transkript

1 Žamberské LISTY 1 č.3 Město Žamberk ve spolupráci se SVČ ANIMO Žamberk, Městským kulturním podnikem FIDIKO, ZUŠ Petra Ebena Žamberk a SpZŠ Žamberk srdečně zve rodiče, trenéry i všechny další příznivce na přehlídku úspěšného mládí Slavnostní akt předávání ocenění dětem a mládežiza mimořádné výsledky dosažené v roce 2010 v oblasti kultury, sportu a vědomostí se uskuteční v pondělí 21. února 2011 od 18 hodin v Divišově divadle v Žamberku V programu večera vystoupí: Žáci ZUŠ Petra Ebena Žamberk SVČ ANIMO TS Neon SpZŠ Žamberk a SVČ ANIMO bubnování na djembe STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ filmový snímek Domova pod hradem Žampachem Vstupné zdarma. Vstupenky si můžete rezervovat telefonicky ( ) nebo osobně vyzvednout v kanceláři Divišova divadla. foto: archiv ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. února 2011

2 2 Zprávy z radnice Žamberské LISTY Zprávy z radnice PŘEHLED ÚVĚRŮ MĚSTA ŽAMBERKA Vážení spoluobčané, níže uvádíme přehled úvěrů města Žamberka, včetně data přijetí a účelu úvěru s aktuálním zůstatkem k datu Je nutné úvodem připomenout, že úvěry níže uvedené byly přijaty s datem od roku , tzn. v předminulém volebním období, a nyní město hradí závazky, tzn. splátky jistiny, včetně plateb úroků ve výši přesahující 9 mil. ročně. I. Úvěry od ČS, a.s.: ČS a.s ,- Kč ze dne: , účel: financování investičních výdajů spojených s budováním přeložky, financování rekonstrukce komunikací a chodníků, financování investičních výdajů rekonstrukce budov města, výdajů spojených s budováním autobusových zastávek, splatný Zbývá splatit ,00 Kč ČS, a.s ,- Kč ze dne: , účel: rekonstrukce, nástavby a regenerace bytových jader nemovitostí čp a čp v části obce Žamberka, splatný Zbývá splatit ,00 Kč ČS, a.s ,- Kč ze dne: , účel: financování koupě nemovitostí z majetku bývalého ČSAD, financování koupě nemovitostí (pozemky, zahrady,..), splatný Zbývá splatit ,00 Kč ČS, a.s ,- Kč ze dne: , účel: financování výstavby příjezdové komunikace k sídlišti Albertinum, opravy železného mostu, revitalizace Vojáčkových sadů, splatný Zbývá splatit ,80 Kč ČS, a.s ,- Kč ze dne: , účel: financování opravy schodů k sokolovně, Azylový dům pro matky s dětmi, rekonstrukce panelového domu č a 1056, splatný Zbývá splatit ,00 Kč ČS, a.s ,- Kč ze dne: , účel: financování rekonstrukce panelových domů č. 1054, 1055 a 1056, splatný Zbývá splatit ,00 Kč ČS, a.s ,- Kč ze dne: , účel: financování rekonstrukce budovy ZŠ Nádražní, dokončení areálu Pod Černým lesem, splátka automobilu CAS 24 Renault Midlum 4x4, oprava kaple sv. Vojtěcha v Žamberku, splatný Zbývá splatit ,00 Kč II. Úvěry od KB, a.s. KB, a.s ,-Kč ze dne: , účel: dokončení kanalizačního sběrače, nákup nemovitostí (pozemky pro zimní stadion, nad Albertinem), opravy nemovitého majetku chodník na Drahách, komunikace Polsko, ul. Na Skalách, modernizace MŠ Čtyřlístek, Městské muzeum, splatný Zbývá splatit ,00 Kč KB, a.s ,-Kč ze dne: účel: inženýrské sítě u Albertina II. etapa, komunikace k Albertinu doplatek akce z roku 2005, splatný Zbývá splatit ,00 Kč SUMÁŘ ÚVĚRU: Nesplacené jistiny k : ,80 Kč z toho u ČS, a.s ,80 Kč z toho u KB, a.s ,00 Kč Splátka jistin všech úvěrů ročně (v r.2010): ,80 Kč Jiří Dytrt, starosta města POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání zastupitelů města Žamberka, které se uskuteční 22.února 2011 od 15:00 hod. v zasedacím sále MěÚ III.poschodí, Nádražní ul.833 Na programu jednání: schválení rozpočtu města na rok 2011 majetek města, různé Podrobnosti najdete na plakátech a na úřední desce. Vážení spoluobčané, níže uvádíme informace ve věci posouzení správnosti zadávacího řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS ) ze dne 25. ledna 2011 ve věci veřejné zakázky Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch pěší zóna Žamberk. ÚOHS ve výše uvedené věci rozhodl, že v příslušném zadávacím řízení se zadavatel (město Žamberk) dopustil správního deliktu podle ust. 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Toto své rozhodnutí ÚOHS zdůvodnil zejména tím, že: a) zadavatel nedodržel zákonný postup stanovený v ust. 76 odst. 1 ZVZ, když hodnotící komise vyřadila nabídku uchazeče společnosti AGILE, spol. s r.o., i když ta splňovala zákonné požadavky i požadavky uvedené zadavatelem v zadávací dokumentaci; b) zadavatel nedodržel postup stanovený v ust. 74 odst. 7 ZVZ, když jmenoval do hodnotící komise osobu, která byla ve vztahu k veřejné zakázce podjatá (Ing. Ryan Strnad). Na základě výše uvedeného se zadavateli městu Žamberku, IČ , se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk, ukládá pokuta ve výši ,- Kč (slovy dvě stě padesát tisíc korun českých). Město Žamberk v této věci nesouhlasí s rozhodnutím ÚOHS v prvním stupni a vytklo výrokové části rozhodnutí tyto vady: a) Pro vyslovení závěru ze strany ÚOHS o nedodržení zákonného postupu zadavatele v souvislosti s vyřazením nabídky společnosti AGILE, spol. s r.o., je zcela zásadní stanovení termínu pro zahájení prací dle zadávací dokumentace. Zde se ÚOHS dopustil vlastní úvahy a přezkoumání myšlenkových pochodů jednotlivých hodnotitelů nabídek, když konstatoval, že plnění předmětu veřejné zakázky mohlo být vyloučeným uchazečem zahájeno ke dni Tento postup ÚOHS jsme shledali v rozporu s platnou judikaturou, a to konkrétně s rozsudkem NSS ČR ze dne , sp.zn. 5 Afs 75/ a rozsudkem NS ČR ze dne , sp.zn. 21 Cdo 965/2004 (překročení pravomoci ÚOHS a nesprávné právní interpretace počátku lhůty pro plnění předmětu veřejné zakázky). b) ÚOHS se nevypořádal se skutečností, že smlouva o dílo uzavřená mezi vybraným uchazečem (TESTA, s.r.o.,) a vyloučeným uchazečem (AGILE, spol. s r.o.,) vykazuje značnou nesrovnalost v tom, že byla uzavřena dne , přičemž k zahájení prací dle této smlouvy mělo dojít již dne (tedy před samotným jejím uzavřením). Tyto okolnosti potvrzují pozici zadavatele, coby poškozeného, neboť zadavatel nemá, neměl a nemohl mít žádný vliv na pochybné obchodní praktiky založené mezi vyloučeným a vybraným uchazečem. c) ÚOHS argumentuje v případě jím tvrzeného nezákonného vyloučení uchazeče tím, že i tento uchazeč mohl dodržet časový rámec, pokud by se například všichni dodavatelé vzdali práva na podání námitek, k čemuž však nelze dodavatele nutit a je to pouze na jejich svobodné vůli (zvláště v případě více účastníků zadávacího řízení nelze toto předpokládat). d) Podjatost člena hodnotící komise (Ing. Ryana Strnada) odůvodnil ÚOHS zejména jeho vazbou s jednatelem vybraného uchazeče založenou společnou účastí v obchodních společnostech, které se nikterak nepodílely na realizaci veřejné zakázky, přičemž takovýto výklad, resp. restriktivní omezení, je v rozporu s čl. 26 odst. 1 a čl. 27 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, neboť by nad rámec zákona omezovalo výkon funkce místostarosty zadavatele, kterou Ing. Ryan Strnad v dané době vykonával. Na základě shora uvedených skutečností město Žamberk podá proti rozhodnutí ÚOHS v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení rozklad k předsedovi ÚOHS. V případném rozkladu lze rovněž argumentovat některými procesními pochybeními ÚOHS, které již byly uplatněny v rámci správního řízení a dále nepřiměřeností stanovené pokuty vzhledem k jejímu dopadu na zajišťování veřejných služeb městem Žamberkem. Jiří Dytrt, starosta města ZODPOVĚDNOSTI RADNÍCH Starosta Jiří Dytrt odpovídá za rozvoj města 1. místostarosta Ing. Petr Novotný odpovídá za investice, dotace 2. místostarostka MUDr. Jiřina Jirešová odpovídá za kulturu, sociální služby, zdravotnictví Jaroslava Halbrštátová odpovídá za školství, volnočasové aktivity Ing. arch.vladimíra Středová odpovídá za rozvoj města, infrastrukturu, protipovodňovou ochranu Ing. Stanislav Cukor odpovídá za dopravu, životní prostředí Petr Procházka odpovídá za finance, sport

3 Žamberské LISTY Zprávy z radnice 3 SLOVO 1. MÍSTOSTAROSTY Vážení občané, měsíc leden byl pro velkou řadu pracovníků města, příspěvkových organizací a organizací zřizovaných městem ve znamení činností na návrhu rozpočtu pro rok Je veřejným tajemstvím, že pro letošní rok došlo ze strany státu ke krácení příjmů městských rozpočtů. Dotace na výkon státní správy byla plošně snížena 17,5%. Pro Žamberk to znamená minus ,- Kč. Vás, občanů, by se tato skutečnost neměla v žádném případě dotknout, samozřejmě nesmíte nic poznat na rozsahu a dostupnosti služeb poskytovaných státní správou i samosprávou. Na výdajové straně městského rozpočtu jsou mimo jiné plánované náklady na krytí investičních akcí, údržbu a opravy majetku.v minulých volebních obdobích proběhly relativně velké investiční akce. Charakteristickým rysem pro jejich financování byl prodej městského majetku. Dnes již město nemá v majetkové oblasti téměř žádné možnosti. O to více musí stávající zastupitelstvo zvažovat potřebnost jednotlivých akcí. Již nemůžeme říci: Prodáme další část bytů nebo pozemky v bývalých kasárnách. Po prodeji rodinného stříbra vysokým nákladem rekonstruovaných bytů - není dvakrát co prodávat. A už vůbec ne v takovém rozsahu jako v minulých volebních obdobích. V připravovaném rozpočtu jsou bohužel výdaje, o kterých rozhodovala předchozí zastupitelstva. Musíme doplatit akce, o kterých však rozhodl někdo před námi. Rozhodl a sklidil za ně i patřičné ocenění a sympatie Vás, občanů. Další neefektivní zadlužování města musí přestat. Budoucnost Žamberka by měla být pro každou garnituru zastupitelů víc než okamžitý zisk. Dotkl jsem se prodeje majetku. Mám pro Vás jednu informaci. Na prosincovém zastupitelstvu byla diskuse k prodeji městského pozemku za podnikem Vemas, a.s. Na pozemku by měla být vybudována bioplynová stanice o výkonu kw pro výrobu elektrického proudu. Investor deklaruje snížení zápachu z areálu Vemas, a.s., o 50%. Provoz by měl denně zpracovat celkem 80 tun produktů metabolismu vznikajících při chovu prasat a skotu, siláží a obilného šrotu. Řešíme otázky: 1. Jaká by měla být cena za prodej pozemků? 2. Bylo by pro město zajímavé stát se společníkem tohoto projektu? To jsem stručně naznačil témata, která se týkají nás všech. Těším se a očekávám Vaše reakce. S úctou Ing. Petr Novotný Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Žamberka Městský úřad v Žamberku oznamuje v souladu s ustanovením 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽAMBERKA. Návrh zadání územního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadu v Žamberku, odboru regionálního rozvoje a územního plánování (budova radnice, Masarykovo nám. čp.166, I. patro, č.dv doporučujeme využít úřední dny: pondělí a středa 8:00-11:00 a 12:00-17:00 hodin a čtvrtek 8:00-11:00 hodin, příp. telefonickou dohodu na č.tel ) od 14. ledna do Návrh zadání územního plánu je vystaven také na internetové adrese (odkaz Úřední deska, sekce Projednávání územních plánů a změn ). Do může každý uplatnit své připomínky. K připomínkám uplatněných po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Vážení občané, žádáme Vás o zapojení se do procesu pořizování nového územního plánu města A VYZÝVÁME VÁS K PODÁVÁNÍ PŘIPOMÍNEK A POŽADAVKŮ na podobu a obsah budoucího územního plánu, a to do (viz výše). Pro tyto Vaše náměty nejsou předepsané žádné formální náležitosti. Územní plán je z hlediska občana i města nejdůležitějším nástrojem územního plánování. Stanoví koncepci rozvoje a ochranu hodnot území města, vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky pro využití těchto ploch. Zároveň je územní plán závazný pro stavební úřad při rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Proto se vliv a podoba této dokumentace Vás, občanů, týká v mnoha životních situacích. Ať už se rozhodujete o koupi nebo prodeji pozemku, o koupi nebo prodeji rodinného domu, či jiné stavby pro bydlení nebo pro jiný účel, vždy by Vaše první kroky měly směřovat k seznámení se s územním plánem. A to buď v kanceláři oddělení územního plánování Městského úřadu, nebo na webových stránkách města na adrese Při neznalosti územního plánu se občan vystavuje nebezpečí, že nebude moci svůj záměr realizovat v potřebném rozsahu nebo vůbec, a tím dojde ke znehodnocení vložených prostředků. Vaše podněty a připomínky uvítáme a případné dotazy a další informace Vám rádi zodpovíme na Odboru regionálního rozvoje a územního plánování na MěÚ v prvním poschodí budovy radnice, číslo dveří 207. Další informace budou postupně zveřejňovány v ŽL a na webových stránkách města. Martin Mimra, Odbor REÚP MěÚ Žamberk PRACOVNÍ SETKÁNÍ s Janem Čechlovským, poslancem Parlamentu České republiky Dne 26. ledna t.r. proběhlo pracovní setkání s Mgr. Janem Čechlovským, poslancem Parlamentu České republiky, člena výboru pro sociální politiku a hospodářského výboru. Při pracovním jednání byla projednána možnost dokončení opravy opěrné zdi na silnici I/11 pod židovským hřbitovem a zajištění financování dalších etap výstavby víceúčelové sportovní haly v areálu Pod Černým lesem. Rovněž byla projednána možnost výstavby kulturně společenského sálu v Žamberku. Následně proběhla prohlídka nově vytvořeného provozu hlídání dětí předškolního věku Maceška, kde Ing. Dana Hubálková seznámila pana poslance s činností občanského sdružení CEMA. Posledním bodem pracovního setkání byla návštěva v Domově pro ženy a matky v tísni, kde se pan poslanec seznámil s poskytovanými službami sociální prevence. Jiří Dytrt, starosta města KULTURNÍ KOMISE NOMINACE ČLENŮ Lhůta pro posílání tipů na člena kulturní komise PRODLOUŽENA! Nabídky zasílejte do konce února 2011 na níže uvedený s označením v předmětu - nominace KK a uveďte, v jaké oblasti kultury či zájmové činnosti se daná osoba orientuje a má přehled, proč ji nominujete a kontakt na ni. Nominace můžete předat i osobně na sekretariátu MěÚ pí K. Borovičkové. Bližší informace jsou uvedeny v ŽL č. 1 /2011. PĚŠÍ ZÓNA - TABULKY Vážení Žamberané, v minulých ŽL jste se mohli dočíst, že kulturní komise připravuje návrh textů pro nástěnné kovové tabulky umístěné na pěší zóně. Chceme Vám, občanům Žamberka, dát možnost se k návrhům vyjádřit. V souladu se stanoviskem RM navrhujeme umístit na tabulky jména významných osobností města. Těch jsme v historii města našli mnoho, ale tabulek je omezený počet. Považujeme za vhodné a správné, aby seznam významných jmen prošel veřejnou diskusí. Prosíme o zasílání Vašich podnětů a návrhů k danému tématu do konce února na uvedené kontakty nebo na sekretariát městského úřadu, pí Bc. K. Borovičkové. Pokud uvedete více jmen, seřaďte je dle důležitosti. POPLATEK za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek pro rok 2011 činí 500,- Kč na 1 osobu a rok, osoby starší 70 let mají 50 % snížení. Poplatek můžete uhradit: v hotovosti na Městském úřadě (radnice), Masarykovo nám. 166, v Žamberku, na finančním odboru místní poplatky, a to v úřední dny: Po 8:00 11:00 12:00 17:00 hod. St 8:00 11:00 12:00 17:00 hod. Čt :00 hod. V jednotlivých případech je možno předem domluvit i jiný den. Pokud budete poplatek platit bankovním převodem a nemáte číslo účtu a variabilní symbol, můžete si telefonovat pro uvedené informace na tel. č Splatnost poplatku: 1/2 poplatku /2 poplatku Iveta Dytrtová, referent fi nančního odboru Návrh jmen: Václav Prokop Diviš vynálezce; Eduard Albert lékař; Teodor J. Ch. Brorsen astronom; Jindřich Merganc architekt; Josef Knop generál, II.sv. válka; František Rous ml. sochař; Petr Eben hudební skladatel; Jiří Faltus knihař; František Šašek učitel; Pavel Khon Kubín letec v RAF za II. světové války; Jan Hejčl kněz, děkan Teologické fakulty v Olomouci; Božena Kuklová Štúrová lékařka; Eduard Landa malíř; John Parish mecenáš, vlastník žamberského panství. Z. Kroulíková, předsedkyně kulturní komise RM tel

4 4 Z redakční pošty Žamberské LISTY Zeptali jsme se... Už několik měsíců na nás ze všech stran útočí informace o tom, kolik lékařů hodlá odejít za lepšími ekonomickými podmínkami do zahraničí. Je oprávněná úzkost občana, že se zhorší zdravotnická péče?o vyjádření jsem požádala ředitele OLÚ Albertina pana MUDr. Jiřího Jireše. MEDIÁLNÍ TÉMA aneb jak to vidím já. Na danou otázku nelze odpovědět paušálně. Situace je vždy od nemocnice k nemocnici rozdílná. Při nedohodě s ministerstvem a odchodem lékařů z nemocnic by muselo dojít ke kumulaci péče v takové nemocnici, která bude mít nadále provozuschopné oddělení (dostatek lékařů). Nebude-li schopna jedna nemocnice zajistit provoz na chirurgii, zajistí ji jiná. Pro občany by to znamenalo třeba vzdálenější ošetření a léčbu, bez možnosti vlastního rozhodnutí o místě ošetření. Předpokládá to také, že termíny k plánovaným operacím by se prodloužily. Jak by to vypadalo na porodnicích, nevím, nemám informace. Řada dalších oddělení není personálně ohrožena a je zde v rezervě lůžkový fond. V tuto chvíli nelze nikoho utěšovat, toto řešení by mělo jistě organizační problémy, které by se dotýkaly pacientů. V Albertinu žádný lékař nepodal výpověď v souvislosti s akcí Děkujeme, odcházíme. Neznamená to, že by byli se vším ve zdravotnictví spokojeni. Jejich nesouhlas se však projevuje jinak. Proto v Albertinu v odbornostech pneumologie (plicní), psychiatrie a v léčebně dlouhodobě nemocných budou všichni nemocní ošetřeni jako dosud. V televizi a v tisku se v této souvislosti dozvídáme, jak jsou zmanipulovaná a vykradená výběrová řízení, jaké provize dostávají ředitelé, jak lékaři jezdí na zahraniční rekreace za finanční podpory farmaceutických firem apod. Množství korupce a zpronevěry však nijak nepřekračuje množství korupce ve společnosti. Tedy zdravotnictví není nijak výjimečné. Není to však dobře a samozřejmě se s tím nelze smířit. Mnoho peněz tak uniká z veřejných prostředků. Celkově v naší zemi je asi korupce větší než v ostatním civilizovaném světě, protože lidé byli špatně vychováni, mnozí kradou bez zábran, bez ohledu na vzdělání a postavení. Ve svém chování nerozlišují, co je etické a co nikoliv, nechápou konflikt zájmů. Zanedbaná výchova režimem, životem v područí jiných států za válek a za různých ismů. Mnohým není nic svaté. Pro toho, jehož jedinou vírou je bohatství s cílem, aby si užil za svého života, protože si za socialismu neužil, pak to není v pořádku. Jistě je také v naší společnosti více závisti. Je-li někdo úspěšný, ihned je v podezření. Bohužel za takové lidi pak bude ostatní většina omezena dalšími zoufalými předpisy, které se budou snažit tomu zabránit. Další a další papírování. Místo toho, aby dopadení byli potrestáni a už nikdy nikde si ani neškrtli, pro výstrahu ostatním. Pro nás však je typické omlouvání chyb, zpochybňování a nedůvěra v rozhodnutí jiných. Boj proti těmto nešvarům potrvá dlouho a nebude snadný. MUDr. Jiří Jireš, ředitel Albertina Žamberk PŘIPOMÍNÁME rozšíření našich zdravotnických služeb s platností od 1.února 2011 v oboru klinická logopedie pro léčbu poruch řeči a polykání dětí a dospělých na základě vrozených i získaných vad. Provádí Mgr. Jarmila Hofmanová, kvalifikovaná klinická logopedka. Ambulance je umístěna v suterénu léčebny dlouhodobě nemocných Albertinum, odborný léčebný ústav, Za Kopečkem 353, Žamberk Ordinační doba: Úterý 7:30 15:00 hod. Čtvrtek 7:30 15:00 hod. Pátek 7:30 15:00 hod. Sobota 7:00 12:00 hod. Informace a objednávky na tel , (ústř.) v ordinační dobu. MUDr. Jiří Jireš, ředitel ústavu Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje detašované pracoviště Ústí nad Orlicí nabízí služby: Odborné sociální poradenství. Poskytováním služby pomáháme lidem při řešení nepříznivé životní situace. Podporovat je při zkvalitňování života, a to s důrazem na pomoc při obnovování či udržování kontaktů s jejich přirozeným sociálním prostředím. Služba je poskytována osobám se zdravotním postižením a seniorům, také osobám blízkým této cílové skupině klientů. Poradenské služby ( včetně sociálně právního poradenství) jsou poskytovány bezplatně. Úřední hodiny: PO - ČT 9 16h, PÁ 9-15h, tel (pí Jiřincová), (sl. Houfová) Osobní asistenci. Touto službou se snažíme napomáhat lidem se zdravotním postižením a současně v nepříznivé sociální situaci zvládat každodenní dovednosti a úkony, které by dělali sami, kdyby jim v tom nebránilo jejich zdravotní znevýhodnění. Podporování klientů v tom, aby prožívali běžné společenské vztahy. Službu poskytujeme v celém regionu zdravotně postiženým lidem a dětem od 1 roku. Služba je poskytována dle individuálních potřeb uživatelů v rodinách, školách a školkách kvalifikovanými osobními asistenty. Služba se poskytuje bez časového omezení. Sociální rehabilitaci. Projekt sociální rehabilitace probíhá od 1. ledna 2010 do Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Sociální rehabilitace je zajišťována prostřednictvím internetové učebny. Učebna je bezbariérová, k dispozici jsou 4 osobní počítače a 1 tiskárna. Služba Sociální rehabilitace vytváří příležitosti k zapojování do společného života lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a současně jsou z důvodu zdravotního postižení ohroženi vyloučením z běžného života. Podporuje jejich dovednosti, schopnosti a zájmy, posiluje návyky tak, aby lidé dosahovali samostatnosti, nezávislosti, soběstačnosti a mohli plnohodnotně žít. Služba je poskytována bezplatně. Zájemcům o službu, nabízíme zdarma školení v základech obsluhy osobního počítače. Provozní doba Internetové učebny: po pá 9 16h. V našem Centru je také možno zakoupit baterie do sluchadel značky icelltech (typy 10, 13, 312, 675) za velice výhodnou cenu 105,-Kč za plato (6ks). Kontakt: Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje,detašované pracoviště Ústí nad Orlicí Čs.armády 1181, (věžák Rieteru, 3. patro), Ústí nad Orlicí, tel , nebo tel (pí Jiřincová), (sl. Houfová) PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM Sbor dobrovolných hasičů v Žamberku děkuje všem sponzorům, kteří svými dary pomohli zabezpečit tombolu na hasičském plese. Za SDH Žamberk starosta Pavel Dlabka PROSBA Vážení spoluobčané nemáte někdo z Vás k dispozici stará čísla časopisu Čtyřlístek? Jsem vášnivý fanda tohoto časopisu a byl bych rád, kdybyste mi mohli (pro Vás jakákoli nepotřebná) vydání věnovat. Moc děkuji předem. Zdenda Krejčí, jr., tel STANOVISKO KOALICE SNK Nezávislí, STAN a KDU-ČSL k článku TOP 09 v ŽL č. 2: 1. V našem stanovisku jsme se ani slovem nezmínili o koaliční spolupráci mezi TOP 09 a KSČM, nicméně občané jistě sami zaznamenali mezi těmito subjekty shodu v řadě důležitých hlasování Zastupitelstva města. 2. Pokud jde o mocenské hry, může je praktikovat pouze ten, kdo moc má. My, jako zastupitelé, kteří nejsme součástí vládnoucí koalice, mocí nedisponujeme. Petr Andrle Jako odběratel Žamberských listů si je vždy pozorně přečtu.zvláště mně zajímá finanční hospodaření města. Přečetla jsem si, co pro nás občany pan starosta a rada města dobrého chystá. Dost mě zaujala odpověď pana starosty na příspěvek pana Mergance. Velice pozorně jsem si přečetla i Sloupek opozice. Považuji tyto informace za velice závažné a pravdivé. Co mně však udivilo bylo to, že ani pan starosta nebo paní 2.místostarostka na tyto informace vůbec nereagovali. Odorica Ballová, Žamberk POLICIE ČR INFORMUJE Od počátku nového roku policisté z Obvodního oddělení policie ČR v Žamberku zaevidovali celkem 19 trestných činů, přičemž 4 byly majetkového charakteru, kdy mezi nejzávažnější patří krádež pohonných hmot z nákladních automobilů v Žamberku, kde neznámý pachatel způsobil škodu bezmála za Kč, a krádež propan-butanových bomb, kde vznikla škoda majiteli téměř za Kč. V šetření Obvodního oddělení policie ČR Žamberk je rovněž vloupání do osobních motorových vozidel, ke kterým došlo v polovině měsíce ledna v obci Česká Rybná. Je nutno zmínit, že dále se jednalo o trestné činy zanedbání povinné výživy, zatajení nálezu a ohrožení pod vlivem návykové látky. Mimo jiné policisté zadokumentovali 86 přestupků, kdy drtivá většina z nich byla spáchána v dopravě proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, které byly policisty řešeny v blokovém řízení. Dále pak byly šetřeny přestupky proti majetku, veřejnému pořádku a občanskému soužití. Tyto přestupky byly v několika případech oznámeny příslušným správním orgánům k projednání. V měsíci lednu policisté vyjížděli k několika dopravním nehodám, které se staly na teritoriu Žamberka, kdy v jednom případě došlo k lehkému zranění osoby. Vzhledem k usilovnému pátrání se policistům v polovině měsíce ledna podařilo objasnit krádež osobního motorového vozidla zn. Peugeot 106 od rodinného domu ze Žamberka, o které jsme čtenáře informovali v jednom z předchozích vydání Žamberských listů. Pachatelem byl ustanoven 22letý mladík, který se takového činu nedopustil poprvé. V průběhu měsíce ledna se policisté v rámci služebního obvodu Obvodního oddělení policie ČR Žamberk také setkali s řediteli základních škol, které informovali o postupu v případě, že by se v blízkosti škol a dětí vyskytovaly osoby nebezpečného charakteru, a dále je seznámili se zásadami chování dětí při kontaktu s cizí osobou. Závěrem byli ředitelé základních škol požádáni, aby tyto informace předali rodičům a v neposlední řadě i samotným dětem. Na zasedání ZM byli zastupitelé města Žamberka v rámci community policing seznámeni se zprávou o bezpečnostní situaci za rok 2010 ve služebním obvodě Obvodního oddělení Policie ČR Žamberk. pprap. Denisa Kočová

5 Žamberské LISTY výročí Filmového klubu v Žamberku Vzpomínky pana Jiřího Tydlitáta na založení a činnost Filmového klubu v Žamberku v letech díl závěrečné části Pokračování z minulého čísla: Promítali jsme i němé filmy, které jsme si půjčovali, včetně strážce kopie. S nimi k nám jezdil ředitel Národního filmového archivu Myrtil Frída, s kterým jsme pořádali besedy. Některé filmy se ale musely připravit, neboť nebyly ozvučené, například Meliessův,,Muž s gumovou hlavou, Cesta do měsíce. Dnes jsou již tyto filmy ozvučené, ale tenkrát jsem je zvučil já. Dělal jsem to způsobem, že se pustil film, k němu se vypracovala minutáž a dle toho jsem zvolil a napsal typ hudby, dramatická, pozvolná a podobně. Vše se namixovalo pomocí magnetofonu a gramofonu. Tímto se dala dohromady hudba s filmem. Nebo přišel nám film s titulkovou listinou, což bylo v pořádku. V poslední třetině filmu jsme ale zjistili, že titulky na další straně jsou ve francouzštině. Teď co. Zastavili jsme tedy film, rozsvítilo se v sále. Zeptali jsme se diváků, jestli někdo neumí francouzsky překládat film. Přihlásil se jeden divák. Rychle se namontovalo překladové zařízení, které nám darovali jako vyřazené na letní filmové škole v Písku. Byla to taková škatulka, kde se dal zesilovat a ztlumovat zvuk. Byl k tomu mikrofon, ale bez sluchátek. Tento divák z francouzské titulkové listiny česky tlumočil poslední třetinu filmu. Technické problémy byly docela velké. Lidé šli v deset hodin po kině domů a my jsme ještě dodělávali různé věci, například dozvučování nebo překladové listiny. K tomu jsme potřebovali promítače, neboť se muselo jít,,okýnko po okýnku. Hrálo se denně, to kolikrát promítač přišel domů o půlnoci nebo i ve tři ráno. Moje maminka nám napekla vdolky, a když jsme do půlnoci nepřišli, tak nám je přinesla do kina, abychom neměli hlad. Byly i problémy s klubovnou. Jednou přišel velký liják a uvnitř bylo 10 centimetrů vody. Rozhodli jsme se, že bychom mohli dělat výstavy v prostorách před klubovnou. Bylo potřeba tento prostor osvětlit. Elektrikář pan Kristejn řekl, že nejlepší by byly zářivky. Já jsem je měl až druhý den, kdy pan Kristejn neměl čas. Ač nejsem elektrikář, musel jsem je zapojit sám, neboť večer po kině se měla otvírat výstava. Nic jsem k tomu neměl, jenom šroubovák. Fáze jsem zkoušel způsobem, že jsem zavřel oči, chytl se drátu a podle,,výsledku jsem mohl drát připojit na zářivku. Vystavovali jsme zde filmové plakáty, obrazy a jiné věci. Pamatuji se, jak jsme dávali němého Hamleta. K němu jsme sehnali klavírního virtuóza Václava Drápka. U Hamleta se vyskytl problém, neboť při předběžném promítání jsme zjistili, že film nemá české, ale anglické titulky. Dalším problémem bylo, že nešlo překládat z anglických titulků, neboť jsme zjistili, že tento Hamlet není od Shakespeara, ale podle původní pověsti, kterou Shakespeare použil. Vyřešili jsme to tak, že na filmu okénko po okénku jsme sledovali lupou titulky a takto je přepisovali. Přes noc nám to dal angličtinář na gymnáziu dohromady. Titulky jsme se museli naučit. To měl na starosti Mudr. Škarka s Hankou Kvapilovou, neboť měli přednes. Vráťa Škarků začal monologem z Hamleta. Aby se nějak ozvláštnilo kino, tak na podnose byla lebka a osvětlené to bylo petrolejkami. Ty jsme měli vypůjčené z učiliště ze skladu civilní obrany. Kromě petrolejek tu svítily silné svíce půjčené od pana děkana Šimka. Byl to večer, kdy se v kině vůbec nerozsvítila elektrika. Měli jsme také pozvanou režisérku Věru Plívovou Šimkovou a dávali jsme film pro děti O Sněhurce. Tenkrát byla nádherná jiskřivá zima, tak jsme požádali pana Habra, který jezdil s koňmi, aby zapřáhl saně s rolničkami a takto vystrojení jsme přijeli pro paní režisérku na vlakové nádraží. Vezli jsme ji městem a já jsem si předem nahrál od stavitele pana Havlíčka hrací hodiny. Tato hudba se pouštěla do městského rozhlasu. Kůň a kočár s rolničkami jel městem a do toho krásná hudba z ampliónů. Režisérka byla z toho všeho úplně unešená. Takto jsme připravovali překvapení pro hosty. Když jsme měli pozvané hosty, tak jsme s nimi po filmu dělali besedy. Z hostů zde byli kromě Plívové Šimkové, Jaromil Jireš, Dáša Bláhová, Radovan Lukavský, Waldemar Matuška. Hráli jsme film Fantom Morisvilu, po něm byla beseda. Matuška nám hrál na své barokní elektronické varhany. Zajímavé besedy byly s Myrtilem Frídou, který měl úžasnou paměť. Viděl film a hned každého herce poznal. Spal u nás doma. Ráno jsem mu říkal: Tak já vás půjdu vyprovodit. On odpověděl: Nemusíte, já to tady znám, já jsem tu chodil s dědou. *(Myrtil Frída ( ) byl prasynovcem Jaroslava Vrchlického. Pracoval přes třicet let v Národním filmovém archivu. Byl znalcem českého němého filmu a amerických grotesek, komedií a muzikálů. Byl autorem článků a publikací s filmovou tématikou, scénárista a spoluautor televizních seriálů.velkou jeho zásluhou bylo, že po srpnové okupaci ČSSR v roce1968 ukryl ve filmovém archivu zakázané dokumentární filmy. Hrál příležitostně i v několika českých filmech.) Bylo tady mnoho zajímavých lidí. Tato věc však začala vadit kromě jiného tehdejší politické garnituře. Když oni si přes agenturu chtěli někoho pozvat do divadla, tak zjistili, že vstupné by bylo tak vysoké, že by tam buď lidi nepřišli, nebo by přišli, ale oni by si nemohli umělce dovolit zaplatit. K nám když nějaký host přijel, tak byl unesen, co jsme dokázali připravit, že si nikdo z nich nevzal ani za cestu. Byli u nás zadarmo s vystoupením i tříhodinovou besedou. Vzpomínám si na besedu s Dášou Bláhovou, která se protáhla až dlouho do půlnoci. Měla zajištěný nocleh ve Společenském domě,,na Pančáku. Tam již bylo zamčeno a nikdo ji tam nepustil. Beseda však pokračovala až do rána v holičských křeslech, neboť vedoucí kadeřnictví na náměstí pan Kubále měl klíče a otevřel nám. Ráno si vzala z hotelu věci a jela autobusem domů. Pokračování příště. Za výbor Filmového klubu zpracoval Bc. Petr Hažmuka Použité prameny a literatura: Kronika Filmového klubu Žamberk ; HAŽMUKA, Petr vyzpovídal a zaznamenal vyprávění Jiřího Tydlitáta, (2009); HAŽMUKA, Petr. Vztah kultury a politiky po II. sv. válce - Činnost Filmového klubu v Žamberku v letech : koncept ročníkové práce, Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, s. Tradiční besídka FK netradičně v lednu Jako každoročně, i letos se členové FK v Žamberku společně setkali na klubové besídce. Pro uplynulý rok je nejvýznamnějším tématem čtyřicáté výročí založení FK v Žamberku a zároveň desáté výročí obnovení jeho poslední činnosti. Proto se i besídka nesla v tomto duchu. Byli přizváni významní zástupci jednotlivých období - zakladatelé bratři Tydlitátovi, pokračovatelé Karel Hubálek, Olda Hubálek a Jarda Dušek a samozřejmě současně činný výbor. Dr. Pavel Taussig, historik a znalec české kinematografie, obohatil povídání místních o dobové zajímavosti ze světa filmu. Někteří jsme se potkali vůbec poprvé, a tak byl tento večer výjimečný nejen pro návštěvníky z řad veřejnosti, ale i pro pozvané hosty. Během večera se vzpomínalo na jednotlivé etapy činnosti FK, hlavní událostí pak byl křest Almanachu filmového klubu. Touto akcí jsme ukončili desátou a zároveň zahájili jedenáctou sezónu činnosti FK v Žamberku. Všechny příznivce filmového umění srdečně zveme do našich řad, klubové snímky promítáme každý lichý čtvrtek v sále Divišova divadla. Za FK Monika Dušková Vzácná návštěva v Žamberku V pátek 14. ledna 2011jsme měli možnost přivítat v Žamberku vzácnou návštěvu pana Pavla Taussiga. Přijal pozvání Filmového klubu a zúčastnil se Povánoční vánoční besídky, která se uskutečnila ve večerních hodinách ve vážném i humorném duchu za oponou Divišova divadla. Společně s bratry Janem a Jiřím Tydlitátovými zavzpomínal na počátky Filmového klubu v Žamberku (viz seriál P. Hažmuky 40. výročí Filmového klubu v Žamberku na stránkách ŽL) a poté doplnil vypravování o činnosti dalších žamberských filmových nadšenců o přiblížení situace v československé a české kinematografii v jednotlivých společenských etapách a poukázal na důležité mezníky ve vývoji filmu. Dr. Pavel Taussig (* 1949 v Olomouci) je významný český filmový historik, scénárista, novinář a publicista. Většina z nás ho zná jako autora námětu pro oscarový film Kolja z roku 1996 nebo autora knih Byla jsem Koljova bábuška (spoluautor), Jan Werich před kamerou, Sólo pro Jiřinu Šejbalovou, Jiří Voskovec a Jan Werich v divadle, ve filmu, v soukromí (spoluautor), Veselohry století nebo České filmové nebe a Hvězdy českého filmového nebe. Autorsky se podílel na přípravě televizního pořadu Úsměvy českého filmu. Na mnoha českých DVD podával svůj odborný komentář k příslušnému filmu. Na besídce byla promítána také zajímavá anketa na téma Víte, že je u nás v Žamberku filmový klub? A vy, milí čtenáři, víte o tom? Máte-li zájem rozšířit členskou základnu a jste-li vedle sledování filmů na počítači také obdivovateli velkého filmového plátna, přijďte do kina. A nemusíte být ani členy filmového klubu. Na závěr besídky proběhl křest publikace s názvem Almanach Filmového klubu Žamberk , který vydal v malém nákladu Městský kulturní podnik FIDIKO. Jsou v něm zaznamenány nejen vzpomínky, ale i statistky a přehled promítaných filmů. Vlaďka Šulcová Foto: M.Sklenka

6 6 Kultura Žamberské LISTY telefon: února sobota v 17:00 hod. SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ Belgie rodinný animovaný Když máš kámoše, je možné úplně všechno. Želváka Sammyho sledujeme na jeho úžasné cestě plné dobrodružství. S kamarádem Rayem společně hledají přítelkyni Shelly a vědí, že bez odvahy a přátelství by se neobešli. česky / 88 min. / přístupný / 75,- Kč 23. února středa ve 20:00 hod. FOTŘI JSOU LOTŘI USA komedie V dusné atmosféře narozeninové oslavy pětiletých dvojčat se Greg definitivně rozhodne ukázat celému světu a především tchánovi, že je pravou hlavou rodiny, nicméně prostředky, které pro to zvolí, vytvoří řetězec katastrofálně komických situací, které jeho autoritu rozhodně neposílí. česky / 98 min. / přístupný / 65,- Kč 26. února sobota ve 20:00 hod. 27. února neděle ve 20:00 hod. TACHO ČR akční sportovní komedie Černá komedie Mirjam Landy o úspěšném automobilovém závodníkovi Alexovi (Daniel Landa) a jeho osudovém životním závodu. Alex jede i přes výslovný zákaz svého lékaře, zoufale hledá náhradu za zraněného spolujezdce...po osudovém setkání s dívkou se nečekaně rozhodne... česky / 102 min. / od 12 let / 75,- Kč FILMOVÝ KLUB 17. února čtvrtek v 19:30 hod. KVÍLENÍ USA drama V roce 1956 vydal Allen Ginsberg svoji slavnou sbírku Kvílení a jiné básně. Titulní poéma se stala jedním ze základních děl beatnického hnutí. Hned po vydání se ale autor ocitl před soudem s obviněním z obscénnosti. Příběh Ginsberga a jeho sbírky je vyprávěn ve třech samostatných a zároveň se prostupujících liniích. titulky / 90 min. / od 12 let pro členy FK 55,- Kč, ostatní 65,- Kč Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk PŘIJME pracovníka na částečný úvazek (dohoda o činnosti) na pozici správce Divišova divadla (údržba, úklid, kotelna...). Vhodné i pro aktivního důchodce. Informace na tel , schůzka po tel.dohodě. Zveme Vás února pondělí v 18:00 hod. Město Žamberk Talent 2010 viz titulní strana 24. února čtvrtek v 19:00 hod. Divišovo divadlo Žamberk Jak jsem přeplul Atlantik Foto video show Martina Dolečka (26) z Letohradu o plavbě přes Atlantik do Karibského moře a jeho SOLO návratu zpět. Nechte se unést nevšedními záběry a zážitky z roční, někdy až dramatické plavby s nevelkou plachetnicí Alyall. Vstupné 60,- Kč, děti zdarma. Fotbalový klub 1.FC Žamberk pořádá tradiční SPORTOVNÍ PLES od 20:00 hod. v restauraci na Kopečku. K tanci i poslechu hraje skupina START, bohatá tombola. Předprodej vstupenek v Knihařství Fogl, Pavlína Rambová, Pod Schody, Žamberk Cena vstupenky:100,-kč. Srdečně zvou pořadatelé SDH Hejnice Vás srdečně zve na DĚTSKÝ KARNEVAL, který se koná 19.února 2011 od 13:30 hod. v sále obecního úřadu v Hejnicích Program: vystoupení ZŠ z České Rybné, vyhodnocení nejhezčích masek, překvapení, zábavné hry, bohatá tombola... K tanci a poslechu dětem hraje DJ Vláďa Sbor dobrovolných hasičů Česká Rybná si Vás dovoluje pozvat na tradiční HASIČSKÝ BÁL, který se koná 19. února 2011od 20 hod. v sále Obecního úřadu. Hraje COMBI Kvasiny, bohatá tombola. ZKO Žamberk Vás zve na 9. Pejskařský ples od 20:00 hod. v sále Obecního úřadu v Hejnicích k tanci a poslechu hraje SOLO MUSIC vstupné: 60,- Kč bohatá tombola, občerstvení zajištěno Vyhlášení Podorlické ligy za r Půlnoční překvapení Svoz zajištěn autobusem: Bistro Šestákovi Orlice 18:30 hod., nádraží ČD Letohrad 18:35 hod., náměstí Letohrad 18:40 hod., Lukavice u kostela 18:50 hod., Lukavice AVO 18:55 hod., Žamberk u Vavříčků 19:05 hod., Žamberk náměstí 19:10 hod., U Velorexu 19:15 hod., Žamberk nádraží ČD 19:20 hod., Dlouhoňovice zastávka 19:25 hod., odvoz domů v 03:00 hod. Předprodej vstupenek: Prodejna chovatelských potřeb, Martin Valášek, Nádražní 56, Žamberk, tel: Kulturním centrum Letohrad vás zve na divadelní hru: Divadlo Bolka Polívky ESKÝ LEV Hrají: BOLEK POLÍVKA, PAVEL LIŠKA a dalších 7 host 18.Ples Auto i: Bolek Polívka, Pavel Liška, Petr Vachler Režie: Bolek Polívka Diváci tohoto p edstavení jsou v rolích pozvaných filma, um lc a jiných VIP, kte í bývají v hledišti prestižních eských lv. Již ve foyer divadla prožívají podobné pocity, v etn hlášení p itažlivým altem moderátrorky -"Zaujm te prosím svá místa, p ímý p enos za ne za 10 min." P edprodej vstupenek v informa ním centru tel.: D m kultury Letohrad od 19:30 hodin. Vstupné: 350,- K

7 Žamberské LISTY 7 foto: archiv muzea ZE SPOLEČNOSTI VZPOMÍNÁME Dne 23.ledna 2011 uplynulo 90 let od narození paní Františky Jirešové. Kdo jste znali její laskavost a dobrotu a víte, jak těžký měla život v době, kdy její manžel byl vězněn na Jáchymovsku, vzpomeňte na ni s námi. Za rodinu Vlastimil Říha, zeť Paní Evě Grófové... Milá Evo, mám pocit, že s Tvým odchodem do ochotnického nebe se začíná uzavírat nejstarší generace ochotníků v Žamberku. Moc jsem si vážila toho, že jsi spolupracovala s mladší generací žamberských ochotníků a měla jsi nás ráda, držela nám palce i po ukončení své aktivní činnosti. Divadlu, které jsi milovala, jsi zasvětila šedesát let a osobně prožila čtyřicet premiér a mnoho repríz. Patřila jsi k nadšencům souboru D3 dorost Divišova divadla, který vznikl v r.1941 a musel zaniknout v r Na prknech Divišova divadla jsi hrála vedle významných českých herců Jaroslava Marvana, Jana Pivce, Vlasty Fabiánové, Karla Hőgra, kteří s vámi trpělivě nastudovali pěkná představení. Věř, že jsme na Tebe v poslední době mysleli často, protože jsme věděli o Tvých těžkých zdravotních potížích. Zůstaneš navždy v našich ochotnických srdcích. Čest Tvé památce! Za ochotníky Marta Faltusová Vzpomínka na slavného rodáka Žamberan MUDr. Eduard Albert 20. ledna 1841 uplynulo 170 let od narození Eduarda Alberta. Po absolvování gymnázia v Rychnově nad Kněžnou a v Hradci Králové vystudoval lékařství na univerzitě ve Vídni. Za svého života byl velice vyhledávaným a uznávaným lékařem, zabýval se především chirurgií, jmenování na I. chirurgickou kliniku do Vídně podepsal císař 2. února V roce 1887 byl jmenován dvorním radou, o 3 roky později byl zvolen za člena České akademie věd a v roce 1895 byl jmenován doživotním členem panské sněmovny. Zemřel v Žamberku v noci z 25. na 26. září S jeho životem nás seznámí kniha Eduard Albert manželů Františka a Vlasty Pírkových, ze které jsem si dovolila vybrat: Žamberk, to byl Albertův domov. Sem zajížděl, aby mezi přáteli pookřál a nabral nových sil k těžké práci chirurga a učitele. Sem spěchá, sem domů, a vrací se do Vídně, třebaže je cesta často složitá Začátkem let osmdesátých zatouží jeho podnikavý duch mít obydlí někde nad městem, v místě širokého rozhledu po okolí. A tu si vybírá jeho oko pláň s návrším, přímo nad domem jeho prarodičů V roce 1885 koupil od maminky domek, zahradu a kus pole, aby mohl uskutečnit svůj dávný sen založit park a postavit vilu. A tak na přání Alberta začíná přítel Valda (pozn. V. Mazura) vykupovat sousední pozemky až k Vrším. Byla to v té době mírně nakloněná rovina zakončená kopcem, na něm pak jediná třešeň, jinak kopec holý. V roce 1813, po napoleonských válkách, byla zde pohřbívána těla ruských vojáků, zemřelých v narychlo zřízeném vojenském špitále v hostinci Na Kopečku. O budoucím parku a zahradě má Albert svoji představu, a tak v každém dopise plánuje uskutečnění svých nápadů, píše často a neúnavně. Staré stromy na nově přikoupených pozemcích si přál ponechat, vždyť budou se vyjímat, jako by tam patřily. Do prostředka toho celého areálu hezkou skupinku a cestu udělat kolem dokola. Ostatní louka! Vidíš, jak to lehounko jde! Jen občas lituje, že se nemůže přijet podívat a být při tom. Kongresy, operace, přednášky, soukromá praxe a tak stále dokola. Těší se, aby tam už byly stromečky, a tak zámecký zahradník Němeček s přítelem Woldemarem sázejí a přesazují jeřáby, břízky, olše, javůrky, habry a také něco černého smrk, nebo jedle Chtěl bych tam mít také růže z Klatov a měl bych radost z jarních kvítků petrklíčů, sasanek, plicníků, krokusů a hyacint a vůbec toho, co teď na jaře vyskočí aby se usadilo do remízků Na zeleninu se nesmí zapomenout. Přál si hlavně fazole, kopr, brambory a hrách, celer, cibuli, méně karfiolu V únoru 1889 píše: Ty stromy jsou z posvátného Řípu, a tudíž buďte tak dobří a zasaďte je pospolu někam. Když byl park i zahrada v plném růstu a skoro v definitivním uspořádání, píše v jednom z listů na jaře: Sluníčko dělá kotrmelce na stromech a vůbec v zahradách, lupeny na stráních jsou už hodně krásný, špitálská zahrada je zelená. Pořád jsem celou myslí v Žamberku a obdivuji se tomu, co jste tam vykonali. Pozvu tam Vrchlického, doufám, že mně to udělá. (pozn. básník Jaroslav Vrchlický). Stavba vily v Žamberku probíhala v letech , dnes je v budově umístěno oddělení psychiatrie, součást Odborného léčebného ústavu Albertinum, který nese svůj název na Albertovu počest (Albertinum bylo založeno v roce 1905, pět let po Albertově smrti). Na vile je umístěna pamětní deska, práce ak. sochaře Zdeňka Kolářského z roku Vlaďka Šulcová Pozn.red. Publikaci manželů Pírkových Eduard Albert zpracovanou v roce1998 můžete zakoupit v muzeu za 66,- Kč. Dámský klub RosaLie Ve středu 2. února se uskutečnila v městské knihovně v Žamberku cestopisná přednáška o Jemenu, o tamní přírodě a životě místních obyvatel. Přednáška se setkala se zájmem posluchačů, kteří na závěr živě diskutovali a pokládali zvídavé dotazy. Během přednášky bylo možné ochutnat jemenský čaj a kávu. Děkujeme manželům Vojtovým za poutavé vyprávění o jejich odvážné cestě, které nadchlo zcela zaplněnou čítárnu žamberské knihovny. Pozvánka na březen března 2011 Povídání o kamenech Zveme Vás do Solné jeskyně v Žamberku od 18 hodin na přednášku Zdeny Ilaria Novákové o vlastnostech a účincích drahých kamenů na člověka a jeho kondici a zdraví. Prostor bude pro Vaše dotazy a možnost si kameny pro radost i léčbu zakoupit. Počet míst je omezen, hlaste se u pí Tobiškové na tel Připravujeme: Komorní ples (předprodej vstupenek bude zahájen ) Přednáška o aromaterapii Astrologická přednáška pí Dvořákové Divadelní představení se Simonou Stašovou - Shierley Valentine v Žamberku Bližší informace o naší činnosti můžete sledovat na webových stránkách a ve vitríně na Masarykově náměstí (u Houdků). za občanské sdružení RosaLie Bc. Zdenka Kroulíková ( ) Informační středisko Žamberk NABÍZÍ V PŘEDPRODEJI VSTUPENKY: v 19:00 hod. Radůza s kapelou Pardubice, KD Hronovická ul. koncert, 320,- Kč JAM ROCK Žamberk, areál pod Rozálkou hudební festival, 390,- Kč NABÍZÍ ZDARMA: turistické zimní noviny Orlických hor Rampušák Těšíme se na Vaši návštěvu. Kontakt: tel , Kateřina Šípková, vedoucí IS Taneční pro manželské a partnerské páry Zahájení :00-22:00 hod. sál Lukavice 5 lekcí 800,- Kč/pár Výuka tanců standardních i latinsko-amerických Přihlášky přijímá: Hana Michaličková, učitelka tance Šanderova 1254, Žamberk, tel

8 8 Volnočasové aktivity Žamberské LISTY Nádražní 22, Žamberk, tel , Rodinné centrum Pohoda 17.února od 17:30 hod. Výtvarný večer DECOUPAGE zdobení dřevěných krabiček ubrouskovou technikou (140,- Kč - v ceně je dřevěná krabička s víčkem, ubrousky, lepidlo a čaj). Počet míst omezen, přihlaste se osobně v RC, telefonicky nebo mailem pohoda.org. 24.února od 17:30 hod. Přednáška Imunitní systém, strava a naši parazité (vstup 20,-Kč/osoba). Lucie Malá, ved. a členka rady sdružení RC Pohoda VČELAŘSKÝ KROUŽEK při občanském sdružení Šťastný domov, Líšnice Děti ze včelařského kroužku získaly 2. místo v soutěži O nejkrásnější medový perníček v kategorii do 15 let, která se konala v Českých Budějovicích. Reprezentovaly svými výrobky Žambersko a činnost mladých včelařů. Pro soutěž sestavily z medových perníků včelu jako závěsnou dekoraci. Včelařský kroužek pracuje pod vedením Jany Bíby. Děti se seznamují se včelařením pravidelně každých čtrnáct dní v klubovně v Líšnici a už se těší na práci ve cvičných úlech. V roce 2010 naši práci podpořilo město Žamberk a Český svaz včelařů. Děkujeme. Jana Bíba, vedoucí včelařského kroužku Výuka francouzštiny - individuální i skupinová výuka - možnost zajištění firemního vzdělávání - různý stupeň pokročilosti Alena Blanková, Žamberk telefon: , Středisko volného času ANIMO Žamberk ÚSPĚCHY BREAK DANCE SKUPINY DEEP SKILLZ CREW - DSC pod SVČ Animo Žamberk. Mnoho členů již prošlo skupinou DSC z celého okresu ÚO. Možná jste nás také někde viděli účinkovat, ale přiblížím Vám více ze zákulisí soutěží a tanečních úspěchů skupiny za poslední rok. Hlavní jádro DSC dnes tvoří lidé z celé ČR - Miroslav Fišar (ÚO) Fish, Jiří Roček (ŽBK) Zaky, Pavel Stejskal (ŽBK) Spajx, Ondřej Němec (LTD) Ice-Andreas, Petr Moravec (LTD) Sunny, Joao Cesar Dos Santos (Praha) Jao-Black, Petr Pospíšil (Šternberk) Pospa, Pavek Krupka (HK) Acheo. Toto jsou lidé, kteří nás v současné době reprezentují a tvoří elitu DSC. Na jaře 2010 jsme se zúčastnili těchto soutěží: březen mezinárodní soutěže Rockin Champ duben soutěž Battle Of The Year 2010 CZ+SK (B.O.T.Y.). Na tuto soutěž, která je velmi přísně hodnocená, jsme trénovali celé dva dny. Den před soutěží se nám zranil Joao, takže jsme byli nuceni upravovat choreografii v den soutěže. Přesto jsme skončili na krásném 6. místě! A navíc jsme skvěle pobavili diváky soutěže B.O.T.Y. (video na: V létě jsme se jedna naše půlka přihlásili do Talent mánie a druhá do Česko Slovensko má talent. Joao šel se skupinou Out of bounds do ČSMT a Pospa s Achem s capoeirou za Fight team, kterého jsou také součástí. V Talent mánii tedy soutěžili Fish, Spajx, Zaky, Ice a Sunny. Příležitost zúčastnit se takové akce byla velikou zkušeností a zjištěním, že můžeme opravdu dokázat hodně. Prošli jsme několik kol, až do zámek Milotice, kde z 25 skupin postupovala jenom jedna. Všem řekli pár minut před vystoupením, že dostaneme jenom jednu minutu z naší show, a na to jsme doplatili. Tři měsíce tvrdého tréninku, které jsme nemohli zúročit (1. show z Talent mánie na: voyo.nova.cz/multimedia/osme-hlasovani-deep-skillz-crew.html, více na Face Book Deep Skillz Crew - sestřihy z tréninků). V listopadu 2010 jsme natáčeli reklamu pro soutěž B.O.T.Y na tuto akci jsme vybrali Fishe, Ice, Sunnyho, Pospu a Joaoa. Je to fajn, když ze 13 lidí v reklamě je 5 lidí z DSC - stali jsme se hlavní tváří webových stránek (www.boty2011.cz). Opět to byla pro nás veliká zkušenost. Video bude spuštěno v únoru na youtube, FB a možná v jedné pražské televizi. Aby medií nebylo málo Fish narepoval velmi pozitivní písničku o skupině DSC a momentálně se chystá natáčení klipu... Za tuto další aktivitu mu patří velký dík. A Vy se můžete těšit 22. ledna 2011 se junioři z DSC účastnili soutěže Junior Battle v Náchodě, kde si někteří mohli prvně vyzkoušet, co to znamená battle (boj) 1 vs. 1(www.youtube.com - Break dance battle junior v Náchodě). Z 50 účinkujících se Vojtěch Vladeka (ŽBK) dostal jako jediný z DSC do výběru 16 lidí a co mě ještě více potěšilo přivezl si super druhé místo a uznání od jednoho z porotců má velký talent! Smekám klobouk a gratuluji. 30. ledna 2011 se elita DSC opět ukázala v pravém světle. Na Mistrovství České republiky v break dance jsme skončili na 4. místě! Pro tuto soutěž jsme udělali maximum (a je to na umístění vidět)! Tímto chci pochválit kluky, že strávili hodně času na tréninku a na cestách, abychom se mohli vůbec sejít a následně soutěžit na MČR. A co mě ještě více těší, je skutečnost, že v jednotlivcích jsme se dostali z 50 lidí do top 8 a to Ice-Andreas a Joao. (video záznam z on-line přenosu natvgold.cz/?a=100&id=180, postup na: sekce sport, video B-FRESH - UNITED FLOW MČR - klikněte na video dvakrát na celou plochu, kde následně přepnete ovladačem na 4 video, a v 7. minutě najdete naši show. Je to to nejlepší, co jsme kdy udělali vyplatí se na to proklikat ) Sami vidíte, kolik jsme toho za poslední rok dokázali. Vše nás stojí tvrdé úsilí, vytrvalost, odhodlání se nikdy nevzdávat. Děkuji všem, kteří nás podporují, především SVČ ANIMO Žamberk. Uvidíme se na parketu! Ondřej Němec Ice-Andreas PS: Rodičové, nebojte se, break dance je bezpečný více, než vypadá. SVČ ANIMO Žamberk si Vás dovoluje pozvat na VÝSTAVU PRACÍ členů výtvarných kroužků: Barvínek Paletka Paleta Malý keramik Keramika pro školáky Keramika pro teenagery a dospělé Výstavu můžete zhlédnout v předsálí Divišova divadla v průběhu měsíce února a března. Zveme všechny příznivce aerobiku na Jarní pohár v aerobiku sobota , tělocvična U Žirafy od 8.30 do hodin. přátelské závody jednotlivců v aerobiku jednotlivé kategorie od 4 do 100 let. Podrobné informace v příštích ŽL, na a na plakátech. Za SVČ ANIMO Žamberk Bc. Lucie Kluková Meteors Baseball Team Žamberk zřizovatel ANIMO Žamberk Přijímáme nové hráče do přípravky a žáků. Ročník 1999 a mladší. Přijďte na trénink každý pátek 17:00 18:30 hod do Žirafy Účast v celoročních soutěžích a na turnajích v ČR. Fotogalerie Meteors : www. meteors.rajce.idnes.cz Internetové stránky : Děkujeme sponzorům: GAF, s.r.o., Ekola České Libchavy,s.r.o., MEIX- NER & HANUŠ, a.s. Czech republic, Fresh Design, s.r.o., Grifmont CZ, s.r.o., Tiskárna Kerschbaum, NO+BL Žamberk, Sport Bulíčková, Technické služby Žamberk, s.r.o., Kostelecké uzeniny, a.s. Milan Džurban

9 Žamberské LISTY Z našich školi 9 ZPRÁVY ZE ŠKOL Adapťákem to nekončí, spíše začíná. Už nějakou dobu se poukazuje na to, že v naší postkomunistické konzumně orientované společnosti se úkol profilovat osobnost dětí po mravní (psychosociální a hodnotové) stránce přenechal výrazně rodině. Kvůli enormnímu nárůstu problémů, hlavně mezi mládeží, však začalo Ministerstvo školství ČR v posledních několika letech podporovat projekty na školách, které v delším časovém horizontu chtějí realizovat svou vlastní koncepci řešení. Naše Základní škola 28.října si rozpracovala projekt nazvaný Zelená dobrým vztahům, ve kterém postupně zavádí aktivity směřující k prohloubení sebepoznání a zkvalitňování mezilidských vztahů, a to jak na různých školních akcích mezi žáky, tak také mezi učiteli. Jednou ze zvolených forem je i nový předmět etická výchova, který se letos poprvé zavedl pro 6.ročník. Snažíme se tady učit děti prosociálním hodnotám, a to různými formami prožitkové pedagogiky. Na to, jak se na tuto novinku dívají děti, jsme se zeptali přímo jich. Za všechny aspoň tyto reakce: Etika mě dost baví. Máme ji jednou za týden, učíme se třeba koukat na druhého tak, aby mu to nebylo nepříjemné, nebo si děláme svoje vizitky a taky hrajeme poučné hry, např. jak se smát, je to super hodina. Jan Čada, 6.A. Etická výchova je pro mě nový předmět. Na etice se učíme chovat mezi lidmi, třeba poznávat úsměvy,oční kontakt, úctu k člověku apod. Etická výchova je zábavný předmět. Miroslav Martinec, 6.A. Mgr.B.Dombajová, ZŠ 28.října Žamberk Přijímací zkoušky na Gymnázium Žamberk nanečisto Jak bude letos probíhat přijímací řízení na střední školy? Zásadní změna je v tom, že bylo rozhodnuto konat na všech středních školách zřizovaných Pardubickým krajem (mimo dvou oborů na SPŠ chemické v Pardubicích) na obory zakončené maturitou jednotné přijímací zkoušky, a to i ve stejných termínech. Významnou změnou je i to, že přijímací zkoušky budou povinné pro všechny uchazeče, protože v minulých letech byli na některých školách žáci přijímáni bez zkoušek nebo alespoň část s nejlepším prospěchem bez zkoušek. Pro žáky z 9. tříd to budou testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, žáci z 5. tříd budou do osmiletého gymnázia konat pouze test z obecných studijních předpokladů. Všechny testy budou připraveny společností SCIO ( Mohou si uchazeči testy vyzkoušet? Nejen, že mohou, ale hlavně by měli, protože tento typ testů nemusí být všem žákům obecně znám a žáci zpravidla po několikerém vyzkoušení testů dosahují mnohem lepších výsledků, než když test SCIO skládají poprvé. Právě proto připravujeme na Gymnáziu Žamberk možnost vyzkoušení těchto testů. Nabízíme tzv. přijímací zkoušky nanečisto, které budou probíhat Jak postupovat? Zájemci o přijímací zkoušky nanečisto se musí přihlásit nejpozději do 20. února. Podrobnosti o způsobu přihlášení a průběhu PZ nanečisto zájemci naleznou na stránkách Gymnázia Žamberk (www. gyzamb.cz). Zde jsou také zveřejněny další důležité informace o možnostech studia, podání přihlášky ke studiu i konání vlastních přijímacích zkoušek. Jaký je termín pro podání přihlášky ke studiu na střední škole? Pro žáky z 9. tříd (čtyřleté studium) i pro žáky z 5. tříd (osmileté studium) je konečný termín podání přihlášky Pro žáky, kteří k nám přihlášku podají, připravujeme v období mezi 15. březnem a 26. dubnem další možnost opakovaného vyzkoušení testů a tím se k přijímacím zkouškám co nejlépe připravit. Pokud žáci chtějí v budoucnu skládat maturitu, přijímacích zkoušek by se neměli obávat. RNDr.Milan Lipenský, ředitel školy ZNAK ŽAMBERKA VYSTAVEN NA VELETRHU GO A REGIONTOUR V BRNĚ Žáci výtvarného oboru ZUŠ Petra Ebena a žáci Speciální základní školy Žamberk se podíleli na vytvoření světového rekordu v počtu vytvoření znaků měst a obcí z tříděného odpadu a jsou tedy čerstvými světovými rekordmany!!! Děti z 992 škol přihlášených k pokusu vyrobily z tříděného odpadu znaků obcí a měst ČR. Znak našeho města byl vybrán mezi ty nejlepší a vystaven na čestném stojanu na veletrhu GO a Regiontour v Brně. Vzniklé znaky tak byly plastikou nebo mozaikou, ale hlavně jsou nejlepším důkazem, že se z tříděného odpadu dají vyrobit krásná díla. Co do rozsahu nemá tento rekordní pokus v České republice srovnání. Cílem celé akce bylo posílení aktivní účasti občanů na třídění odpadů v obcích a městech České republiky a podpoření jejich odpovědného přístupu k životnímu prostředí. Děkujeme za propagaci našeho města. /Čč/ Nastal nový rok a studenti Gymnázia Žamberk se pustili s vervou do další práce na projektech zahraniční spolupráce. Připomněli si chvíle, kdy navštívili partnerské země projektu Comenius (Španělsko, Holandsko), kam se všude ještě podívají (Itálie, Turecko) a někteří zavzpomínali i na dlouholeté přátelství s holandskou Minkema College ve Woerdenu. Studenti během poměrně krátké doby vytvořili dvě velké prezentační plochy, kde představili oba projekty, jejich záměry, trvání a hodnoty. Touto cestou bychom jim chtěli poděkovat za jejich práci a pěkná díla, která nyní zdobí chodbu gymnázia. Za Gymnázium Žamberk Mgr. Lucie Pecháčková a Mgr. Radka Hermannová

10 10 Žamberské LISTY SPORT MARCIALONGA - PREDAZZO - ITÁLIE LYŽAŘSKÝ MARATON NA 70 km KLASICKY V neděli 30. ledna 2011 se členové žamberské výpravy zúčastnili lyžařského maratonu v Itálii. Závod se konal v centru Dolomit v provincii Trento. Start byl v Moeně, jelo se údolím Val di Fasa do Canazei, zde otočka a zpět do Moeny. Dále údolím Val di Fiemme přes Predazzo do městečka Cavalese, kde byl cíl závodu. Projíždělo se mnoha vesničkami, kde byla skvělá atmosféra i s kapelami. Do závodu byly též zařazeny prémiové sprinty. Závod byl dlouhý 70 km a jel se klasickou technikou. Výsledky žamberských závodníků: 271. Strnad Tomáš 3:35, Novotný Luděk 3:43, Koblížek Jindřich 4:12, Mařík Jiří 4:20, Jedlička Václav 4:26, Skalický Jiří 4:57, Dlabka Luděk 5:18, Novotný Štěpán 5:27, Strnad Josef 6:35,11 Ostatní výsledky, mapku závodu, foto a video ze závodu, případně další informace můžete zhlédnout na stránkách Ve středu před hlavním závodem se všichni zúčastnili předzávodu Lavazeloppet na 22 km klasicky. Startovalo asi 250 závodníků a start byl v Passo Lavaze v nadmořské výšce m.n.m. -vkal- ZVEME VÁS NA PLAVÁNÍ Svaz postižených civilizačními chorobami a Územní organizace svazu diabetiků v Žamberku zvou své členy, jejich rodinné příslušníky i ostatní spoluobčany na plavání do krytého plaveckého bazénu v České Třebové, které se uskuteční od 8:30 do 9:45 hod. vždy v sobotu v termínech: , , Odjezd autobusu je v 7:30 hod. z Masarykova náměstí v Žamberku se zastávkou u Divišova divadla, U silnic (naproti Penny), u bývalé jídelny Elitexu, nádraží ČD. Cena: člen 50,-, ostatní 100,-, děti do 7 let 30,- Kč Všichni jste srdečně zváni (účastnit se mohou i nečlenové organizace). Marek Rybár, místopředseda organizace Penzijní připojištění Název produktu naznačuje, že by se mělo jednat o zajištění prostředků na období po skončení výdělečných aktivit. Tedy instrument pro dlouhodobé ukládání a zhodnocování financí. V první větě je úmyslně použito kondicionálu, neboť některé vlastnosti naznačeným požadavkům odpovídají, avšak jiné jsou s nimi v příkrém rozporu. Jaké je tedy místo, které by měl zaujímat penzijní fond v našem portfoliu? Na tu otázku nám odpoví podrobnější rozbor. Od nástroje pro dlouhodobé investování bychom po právu očekávali, že jeho zhodnocení bude nadprůměrné. Zejména v případě, že jednou z podmínek je výběr po šedesátém roce věku a nejdříve za pět let od počátku (vyjma výsluhové penze, kdy je možno vybrat až polovinu aktuálního zůstatku po patnácti letech). Státní dozor však stanovuje, že penzijní fondy musejí investovat konzervativně, převážně do dluhopisů. Výsledek je patrný z následující tabulky: Na rok 2009 byla hlášena zhodnocení fondů kolem 1%. Vidíme tedy, že samotné jejich hospodaření závratné zisky netvoří. Pro klienta je však důležitější celkový výnos, tedy včetně státních příspěvků. Podívejme se, jak se bude našim penězům dařit v různě dlouhých investičních obdobích: Model uvažuje průměrné zhodnocení fondu 4% p.a., což je, vzhledem k předešlé tabulce, docela optimistický předpoklad. Ve skutečnosti budou tedy všechna čísla ještě o něco málo nižší. Co z toho všeho vyplývá pro člověka, který se chce zaopatřit na pozdější léta? Dle výkonnosti je třeba považovat penzijní připojištění za součást dluhopisové složky investičního portfolia; protože však je omezeně likvidní, měla by zde být umístěna pouze část prostředků pro tento podíl. V mladším věku by se mělo pravidelně investovat v menších částkách a postupně je zvyšovat Vkládání jednorázových částek je nevhodné, snižuje se tím průměrný efektivní výnos. I kdybychom spořili 500,- Kč měsíčně po dobu třiceti let a penzijní fond dokázal vytvořit zhodnocení 3,5% p.a., budeme mít nakonec k dispozici částku nějakých ,- Kč. Taková částka není nic moc, ale bude to ještě horší. Musíme totiž vzít v úvahu inflaci po celé třicetileté období. Řekněme, že její průměrná výše bude 3% p.a., což je inflační cíl stanovený Evropskou unií. Ta zapříčiní, že se našeho půl milionu nominální částky smrskne na pouhých ,- Kč skutečné kupní síly. A z takového kapitálového objemu budeme čerpat měsíční rentu 824,- Kč. Zdá se vám takové číslo směšně malé? Mně taky. Pro zajištění klidu a pohody v pokročilém věku je třeba uchýlit se k výkonnějším mašinkám. Mgr. Hana Šourková, nezávislý finanční konzultant Kontakt: tel , PRODÁM (pronajmu) dům v Žamberku. Komerční využití (firma, byty, prodejna, kanceláře, sklady, půda). Užitná plocha cca 900m 2. Rekonstrukce v r Oploceno, asfalt.dvůr, telefonní ústředna, EZS, kamer.systém, elektr. vytápění. Možnost přestavby na byty, penzion nebo hospic. Cena dohodou. Kontakt: tel Znáš ZUMBU, znáš i MOVIDU!!! Lekce plné moderní a p íjemné hudby!!! Nejedná se o nic složitého, tan it a cvi it Movidu dokáže každý z Vás. Nau te se smát své srdce! Kdy: za ínáme 3.3. Každý TVRTEK od 18:00 do 19:00 Kde: V LETOHRAD, t locvi na ZŠ U Dvora Obec Orličky nabízí PRONÁJEM bytu: Adresa bytu: Orličky 176, velikost bytu 3+1, kategorie I., nadzemní podlaží 3, podlahová plocha bytu celkem 92 m 2. Základní nájemné (bez topení,vody): 2.780,- Kč Kontakt: tel ZVĚŘINOVÉ HODY v restauraci JAMAICA v Žamberku se uskutečnív pátek 18.2., sobotu a neděli Prodej je opět možný i přes ulici, objednávky na tel.číslech , K návštěvě srdečně zvou manželé Mrázkovi

11 Žamberské LISTY 11 Inzerce MOŠTÁRNA v Žamberku, Albertova čp.270 vždy v sobotu od 9:00 do 11:00 hod. nabízí K PRODEJI VOLNÝ MOŠT Informace na tel ŘÁDKOVÁ INZERCE KOUPÍM poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info: nebo tel PRONAJMU zděný byt 2+kk v Žamberku. Volný ihned. Cena 7.500,-/měsíc, včetně inkasa. Kontakt: tel NABÍZÍME k pronájmu nebytové prostory vhodné k podnikání prodejna nebo kancelář (46m 2 ) na Masarykově nám. v Žamberku. Kontakt: tel NABÍZÍME k pronájmu reklamní plochu o velikosti 6x1,5 m v centru Žamberka. Kontakt: tel PRODÁM zahradu 773m 2 v klidné části Žamberka. Stavba RD možná(úp). El.přípojka 25A/400V, oploceno, studna. Vodovod v komunikaci. Kanalizace asi r Cena dohodou. Kontakt: tel PRONAJMU nebytové prostory v Nádražní ulici, čp v Žamberku - naproti Speciální základní škole. Prostory jsou vhodné jako prodejna, kancelář apod. Kontakt: tel Stavební bytové družstvo Žamberk NABÍZÍ K PRONÁJMU zasedací místnost o ploše 22 m 2 od Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle Cena za pronájem místnosti dle dohody. Velký výběr značkové kosmetiky PRODEJ PÁNSKÉ a DÁMSKÉ ZNAČKOVÉ KOSMETIKY Informace na tel Rieter CZ, s.r.o., pracoviště Žamberk mezinárodní partner ve strojírenské výrobě nabízí uplatnění na pozici STROJÍRENSKÝ KONTROLOR JAKOSTI Požadujeme: - odpovídající vzdělání nebo praxi v kovoobrábění (vhodné i pro absolventy strojírenství) - práci ve třísměnném provozu - samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost Nabízíme: - stabilitu firmy s mezinárodním zázemím - kvalifikační rozvoj, odborné vzdělávání - silné sociální zázemí, závodní stravování Kontakt: Rieter CZ, s.r.o. Nádražní 696, Žamberk personální oddělení tel.: ; mobil: Rieter CZ, s.r.o., pracoviště Žamberk mezinárodní partner ve strojírenské výrobě nabízí uplatnění na pozici OBRÁBĚČ NA CNC STROJÍCH Požadujeme: - odpovídající vzdělání nebo praxi v kovoobrábění (vhodné i pro absolventy mechanik seřizovač CNC strojů, CAD/ CAM systémy a CNC stroje, případně nástrojař) - práci ve třísměnném případně nepřetržitém provozu - samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost Nabízíme: - stabilitu firmy s mezinárodním zázemím - práci na špičkových CNC technologiích - kvalifikační rozvoj, odborné vzdělávání - silné sociální zázemí, závodní stravování Kontakt: Rieter CZ, s.r.o. Nádražní 696, Žamberk personální oddělení tel.: ; mobil:

12 Žamberské LISTY Sport plachty, billboardy, samolepky... Helvíkovice 113, Žamberk tel.: , Velkoplošný tisk Laminace malířská a natěračská firma PETR MALEČEK tel.: provádí veškeré malířské a natěračské práce NEJRYCHLEJŠÍ, NEJLEVNĚJŠÍ, NEJKVALITNĚJŠÍ AUTOŠKOLA TRANS Žamberk - provádí výuku skupin A a B,E - kondiční jízdy držitelů řidičského oprávnění a školení Kontakt: , ! Garance nejnižší ceny! Uzávěrka č. 4/2011 čtvrtek do 10:00 hod., vyjdou v úterý Hledáme grafika (znalost graf. programů, DTP, web) 12 ELEKTRA CHLÁDEK s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 332, Žamberk PRODEJ-SERVIS-OPRAVY pračky-myčky-sporáky-boilery lednice-mrazáky-elektrospotřebiče prodej náhradních dílů - elektronika ODVOZ DO 20 km ZDARMA Otevřeno: po - pá , sobota 8-11 Tel.+fax: Tel , , PRONAJMU v Žamberku v ul.polní (za Kasárny) 350 m2 zateplených ploch m manipulačních ploch. Kontakt: tel ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, odp. red. V. Pavlousková, povoleno MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 15,- Kč. Redakce cz, tel Tiskárna Kerschbaum, tel

Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk. slavnosti. pohádka. vstupné 149,- Kč

Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk. slavnosti. pohádka. vstupné 149,- Kč Žamberské LISTY www.zamberk.cz w. 1 č.5 Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk amberské JARNÍ slavnosti 2011 20. března neděle v 16:00 hod. Divadelní kroužek při SVČ ANIMO Žamberk Princezna Rozmařilka

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.7

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.7 1 č.7 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. dubna 2011 2 Zprávy z radnice Zveme Vás na zasedání zastupitelů města Žamberka, které se uskuteční 19. dubna 2011 od 15 hod. v zasedacím sále MěÚ III. poschodí, Nádražní

Více

č.15 ŽAMBERSKÉ POŠTĚ JE 175 LET! repro foto: Kunštát - konečná stanice žamberské pošty (více na str. 6 a 7).

č.15 ŽAMBERSKÉ POŠTĚ JE 175 LET! repro foto: Kunštát - konečná stanice žamberské pošty (více na str. 6 a 7). Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.15 ŽAMBERSKÉ POŠTĚ JE 175 LET! repro foto: Kunštát - konečná stanice žamberské pošty (více na str. 6 a 7). Akce v září 2011 konané u příležitosti výročí 100 let založení

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. dubna 2013. Akademie. Speciální střední a základní školy Žamberk 12. března 2013. Foto F. Jedlička a archiv školy

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. dubna 2013. Akademie. Speciální střední a základní školy Žamberk 12. března 2013. Foto F. Jedlička a archiv školy Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. dubna 2013 Akademie Speciální střední a základní školy Žamberk 12. března 2013 Více na str. 7 foto: F. Jedlička Foto F. Jedlička

Více

2.11.2009 č.18. 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH. ŽIVOT J.Kvičera

2.11.2009 č.18. 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH. ŽIVOT J.Kvičera ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 2.11.2009 č.18 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH ŽIVOT J.Kvičera Tak už to v životě chodí. Všechno má začátek a konec. Všechno se jednou rodí a na konci zazní pak zvonec Cesta

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.18. foto: Miloš Jansa

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.18. foto: Miloš Jansa Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.18 foto: Miloš Jansa ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. listopadu 2011 2 Zprávy z radnice Vážení spoluobčané, níže Vám podáváme informaci ve věci aktuálního rozhodnutí předsedy

Více

Informace z radnice a městského úřadu

Informace z radnice a městského úřadu 2 Informace z radnice a městského úřadu POZOR - VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ! Vážení občané, kdo vlastníte řidičské průkazy (ŘP) vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, jste povinni do 31. prosince 2013

Více

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.11.2009 č.19 Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem Fidiko, OU a PrŠ Tyršova Žamberk, Dámským klubem RosaLie Žamberk a Občanským sdružením CEMA Žamberk

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 DNES V LISTECH: foto J. Kulhánek Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a mnoho zážitků přeje čtenářům

Více

č.6 DNES V LISTECH: www.zamberk.cz ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XIX.

č.6 DNES V LISTECH: www.zamberk.cz ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XIX. ŽAMBERSKÉ LISTY www.zamberk.cz 1 ROČNÍK XIX. Zámecký rybník, foto: Pavel Morávek DNES V LISTECH: POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MOBILNÍ SVOZ ODPADŮ LIDOVÝ DŮM - OREL VZPOMÍNKA NA RADOVANA LUKAVSKÉHO ČTRNÁCTIDENÍK

Více

č.21 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, Motto dne: Obdarováni jsme byli všichni, ale ne všichni to vědí a umí děkovat.

č.21 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, Motto dne: Obdarováni jsme byli všichni, ale ne všichni to vědí a umí děkovat. č.21 15. prosince 2010 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Město Žamberk Vás zve na NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, který se bude konat tradičně na Nový rok, 1. ledna 2011 od 0:30 hodin na Masarykově náměstí v Žamberku.

Více

1. červen - Mezinárodní den dětí

1. červen - Mezinárodní den dětí www.zamberk.cz 1 1. 6. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 10 foto: D. Kerschbaum 1. červen - Mezinárodní den dětí 2 ZPRÁVY Z RADNICE A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERSKÉ LISTY Koordinační tým sleduje a vyhodnocuje

Více

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15.1.2009 č.1 ROČNÍK XX. LISTY foto: archiv ZUŠ Dne 22. ledna 2009 si připomeneme nedožité 80. narozeniny hudebního skladatele, žamberského

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006 21 2006 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006 Průtah městem III. etapa - Divišova ulice Když před dvěma lety v dubnu začala I. etapa průtahu městem Žamberkem směrem na Letohrad, bylo

Více

Žamberské listy www. zamberk. cz

Žamberské listy www. zamberk. cz Žamberské listy www. zamberk. cz 1 15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERK ROČNÍK XVI. S PŘÍLOHOU 15. ZÁŘÍ 2005 Dlouhá léta byla ulice Za Kopečkem jako přístupová komunikace pro obyvatele Albertina a

Více

TALENT 2014. 16. 2. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 3. pondělí 23. února v 18:00 hodin Divišovo divadlo (podrobnosti na str. 2) www.zamberk.

TALENT 2014. 16. 2. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 3. pondělí 23. února v 18:00 hodin Divišovo divadlo (podrobnosti na str. 2) www.zamberk. www.zamberk.cz 1 16. 2. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 3 TALENT 2014 pondělí 23. února v 18:00 hodin Divišovo divadlo (podrobnosti na str. 2) foto: D. Kerschbaum 2 Zprávy z radnice a Městského úřadu

Více

č.9 ŽAMBERSKÉ 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. května 2013

č.9 ŽAMBERSKÉ 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. května 2013 ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. května 2013 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽAMBERKU Více na straně 6. Foto: David Müller DNES V LISTECH: SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR CENA

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy Žamberské Žamberské listy 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.15 14. září 2012 2 Zprávy z radnice ZÁKLADNÍ REGISTRY JSOU V PROVOZU Smysl a účel základních registrů Smyslem a účelem základních registrů (ZR)

Více

č.2 ŽAMBERSKÉ DNES V LISTECH: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013

č.2 ŽAMBERSKÉ DNES V LISTECH: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013 ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013 VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU DNES č.2 V LISTECH: novela zákona o silniční dopravě konkurzní řízení na pracovní místo gymnázium první

Více

č.15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. září 2013 DNES V LISTECH: foto: M. Matyáš

č.15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. září 2013 DNES V LISTECH: foto: M. Matyáš ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. září 2013 DNES V LISTECH: výměna řidičských průkazů zasedání zastupitelů soutěž ve sběru druhotných surovin Oslavy 50. výročí přátelství s německým Senftenbergem,

Více

Žamberské. Žamberské. č.18/2012. 1. listopadu 2012 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy

Žamberské. Žamberské. č.18/2012. 1. listopadu 2012 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy Žamberské Žamberské listy 1 č.18/2012 1. listopadu 2012 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2 Žamberské listy Zprávy z radnice Vážení občané, zveme Vás k jednání nad strategickým plánem města Žamberka ve čtvrtek

Více

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI.

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Také vám nepřijde, že je tomu již rok? Že ten pouťový mumraj je již opět za dveřmi? A město po roce zase ožije tisícovkami návštěvníků, přijedou za námi návštěvy, potkáme

Více

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH:

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: Zámecký park foto archiv: Pavel Morávek Zprávy z radnice a Městského úřadu Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Humanitární

Více

15. 6. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 11

15. 6. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 11 www.zamberk.cz 1 15. 6. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 11 foto: D. Kerschbaum Podrobný program Svátků dřeva uvádíme na straně 5. 2 ZPRÁVY Z RADNICE A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERSKÉ LISTY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Více

LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA

LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 12 prosinec 2014 ROČNÍK XXV Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Ustavující zasedání zastupitelstva města Nový tandem pro příští čtyři roky: Roman Fabeš a Pavel Komín V pondělí 3. listopadu

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Gymnázium Jevíčko připravuje unikátní obor

Gymnázium Jevíčko připravuje unikátní obor se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka LEDEN 2015 Gymnázium Jevíčko připravuje unikátní obor Vypouštění balónků Ježíškovi Gymnázium Jevíčko nabízí od školního roku 2015/2016

Více

Îivot MNICHOVIC 9/2005. V Mnichovicích se bojovalo. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH.

Îivot MNICHOVIC 9/2005. V Mnichovicích se bojovalo. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH. Îivot MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX 9/2005 OBSAH 3 Rozhovor s 3 Zpráva o činnosti města 5 Zprávy z výborů 6 Kultura 10 Informační centrum 11 Škola informuje 12 Školka

Více