ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012"

Transkript

1 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově Školní 150, Trutnov ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Vypracoval: Mgr. Vlastimil Málek, ředitel V Trutnově,

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Muzeum Podkrkonoší v Trutnově (MPT), zaloţené v roce 1890, je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Zřizovatelem organizace je od město Trutnov. Muzeum plní odborné regionální funkce pro okres Trutnov. Na základě platných smluv uzavřených s městem Trutnovem přispívá na zajišťování regionálních funkcí muzea Královéhradecký kraj. Název: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel: Město Trutnov Adresa: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní 150, Trutnov IČ: Obchodní rejstřík: Organizace je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka Pr 1042 Statutární orgán: Mgr. Vlastimil Málek, ředitel Telefon: ; ; Fax: Webové stránky: Stanovená otevírací doba muzea pro veřejnost: celoročně úterý aţ neděle 9 12, hodin (pondělí je zavíracím dnem) Vstupné: základní 30 Kč, sníţené 10 Kč (studenti, senioři, drţitelé průkazů ZTP a ZTP/P, drţitelé vybraných slevových karet dle smluvních závazků organizace), volné (děti do 6 let, drţitelé průkazů AMG) 2. PERSONÁLNÍ STAV Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2012 činil 10,45 úvazku. K činil přepočtený stav 11,36 úvazku, celkem šlo o 12 fyzických pracovníků (bez 2 zaměstnanců na MD a RD). K činil přepočtený stav 9,36 úvazku, celkem šlo o 10 fyzických pracovníků (bez 2 zaměstnanců na RD). Niţší přepočtený stav na konci roku 2012 byl ovlivněn pouze skutečností, ţe po odchodu historika v průběhu roku 2012 bylo jeho místo obsazeno novým pracovníkem teprve v roce 2013 a jedna pracovnice byla převedena po vypršení pracovní smlouvy na dobu určitou na formu zaměstnání dohodou o pracovní činnosti. Muzeum je organizačně rozděleno na oddělení odborné a provozní. Ředitelem muzea byl v roce 2012 Mgr. Vlastimil Málek, zástupcem ředitele a vedoucím odborného oddělení Mgr. Ondřej Vašata (kurátor podsbírek uměleckoprůmyslové práce a kulturní historie, pedagog volného času a propagační referent), vedoucí provozního oddělení Miroslava Jungová (ekonomka, účetní). V rámci odborného oddělení v průběhu roku 2012 dále pracovali: Mgr. Petra Dědková (kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů, dokumentátorka pracovní poměr na dobu určitou od do a následně dohoda o pracovní činnosti od do ), Jaroslava Čapková (knihovnice, správkyně specializované knihovny, pokladní), Mgr. Jitka Lukášková (hlavní správkyně depozitářů, kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů), Petra Sauerová (výstavářka, kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů, konzervátorka), Mgr. Radek Novák (archeolog, kurátor 2

3 sbírkových a mobiliárních fondů pracovní poměr ukončen k ), Mgr. Ondřej Tůma (archeolog, kurátor sbírkových a mobiliárních fondů, pracovní poměr od ), Mgr. Václav Horák (historik, kurátor podsbírky militária, pracovní poměr ukončen k ). Mgr. Hana Burdychová čerpala do mateřskou dovolenou a následně do konce roku 2012 rodičovskou dovolenou, Mgr. Marek Madaj čerpal po celý rok rodičovskou dovolenou. V rámci provozního oddělení dále pracovali: Vlasta Novotná (průvodkyně, pomocná konzervátorka), Mgr. Jiří Hering (správce objektu, referent poţární ochrany a průvodce, úvazek 0,6, nástup ), Stavrula Popova (uklízečka, úvazek 0,76, pracovní poměr ukončen k odchod do starobního důchodu), Jana Horáčková (uklízečka, úvazek 0,76, nástup ). Průvodcovská sluţba byla zajišťována několika dalšími osobami zaměstnanými formou dohody o pracovní činnosti (Anna Driemerová, Irena Hladíková, Denisa Hofmannová, Mgr. Alena Křivská, Bc. Michaela Konečná), z nichţ některé byly zároveň edukačními pracovnicemi. Kromě těchto zaměstnanců uzavírala organizace podle potřeby dohody o provedení práce s externisty (jejich výčet uveden v Rozboru hospodaření za rok 2012). V průběhu roku v muzeu vykonalo odbornou praxi několik středoškolských a vysokoškolských studentů. 3. PORADNÍ ORGÁNY V souladu s ustanovením Zřizovací listiny organizace zřizuje ředitel MPT dva poradní orgány, a to Vědeckou radu a Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost. Zasedání Vědecké rady muzea se konalo dne , jednání Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost se uskutečnilo dne Při Radě města Trutnova ustavený Odborný poradní sbor pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově zasedal dne Ředitel muzea se jednání zúčastnil jako host a podal podrobnou zprávu o činnosti muzea za uplynulé období. 4. KONTROLY ZE STRANY ZŘIZOVATELE Dne 4. dubna 2012 byla v muzeu provedena kontrola Kontrolním výborem Zastupitelstva města Trutnova. Kontrola byla zaměřena na nakládání s majetkem zřizovatele a dodrţování zákona č. 122/2000 Sb., prováděcí vyhlášky 275/2000 Sb. a vnitřních předpisů organizace. Kontrola neshledala závady (viz Zápis o výsledku kontroly KV ZM Trutnov č. 6/2012 z ). Ve 4. čtvrtletí 2012 byla v rámci odborného dohledu provedena kontrola ze strany Kanceláře Městského úřadu Trutnov zaměřená na sbírkotvornou činnost muzea. Závady či nedostatky nebyly zjištěny (viz Zápis o provedené kontrole v rámci odborného dohledu č. 2/2012). 5. REKONSTRUKCE OBJEKTU MUZEA Hlavním a nejnáročnějším úkolem organizace v roce 2012 byla příprava muzea na rekonstrukci, stěhování v průběhu rekonstrukce a posléze příprava znovuotevření veřejnosti. Stavebně-technickým průzkumem, jehoţ vypracování bylo zadáno muzeem v roce 3

4 2010 v souvislosti se záměrem přípravy nových stálých expozic, byl zjištěn havarijní stav budovy a v roce 2012 na základě jeho výsledků proběhla částečná rekonstrukce se stavebními úpravami. Muzeum zajistilo v předstihu na začátku roku 2012 kompletní vyklizení půdy, kam byly po desetiletí odkládány nepotřebné předměty a vybavení, jako skříně, kancelářské stoly nebo kancelářská technika. Při vyklízení půdy, na které byla zčásti rovněţ najata odborná firma (FM Servis), bylo dokonce ještě objeveno několik posledních sbírkových předmětů, které nebyly zapsány v platné sbírkové evidenci, ale nesly stará inventární čísla z 50. či 60. let 20. století. Tyto předměty byly po očištění a ošetření zařazeny do sbírky muzea. Nejzajímavějším je bezesporu jedno z nejstarších vyobrazení města Trutnova z počátku 19. století. Tyto skutečnosti zároveň potvrzují naprosto neprofesionální přístup k muzejní práci a sbírkovým předmětům v předchozích obdobích. Dále byly v prvních měsících roku rozebrány a vyklizeny dosavadní stálé expozice instalované ve čtyřech výstavních sálech v 1. patře muzea. Přestěhován byl rovněţ depozitář výtvarného umění. Postupně byly pracovníky muzea vyklizeny i ostatní prostory zasaţené rekonstrukcí, především kanceláře. Náročné bylo vystěhování celého fondu muzejní knihovny. Rekonstrukce byla prováděna po etapách v jednotlivých křídlech budovy, čemuţ bylo podřízeno stěhování dotčených prostor. Stavební práce byly zahájeny a ukončeny (následně byly v průběhu října ještě odstraňovány některé zjištěné závady). Stavbu prováděla firma MATEX HK, s. r. o. Hradec Králové. Zásadní byla sanace dřevomorky a koniofory v krovu, výměna napadených trámů, výměna části střešní krytiny, zesílení nosnosti trámů v podlahách 1. patra a prosklené zastřešení atria. Zároveň byly upraveny průchody mezi sály expozic, poloţeny datové kabely, elektrické rozvody, rozvody EPS, izolace a parketové podlahy. Akci realizoval vlastními finančními prostředky vlastník objektu a zřizovatel muzea město Trutnov. Vedení města Trutnova patří poděkování za spolupráci a vstřícnost při realizaci stavby. Ředitel muzea byl jednak členem výběrové komise na zhotovitele projektové dokumentace, jednak na dodavatele díla a účastnil se kontrolních dnů stavby. V průběhu prací došlo k havárii na odpadní kanalizaci muzea, která musela být bezodkladně vyřešena výměnou potrubí, aby nebyl ohroţen provoz restaurace a vinárny Pod Hradem. Po ukončení hlavních stavebních prací byly síly celého kolektivu muzea napřeny na zvládnutí návratu do provozuschopného stavu. Po předání stavby, úklidu a opětovném nastěhování do vyklizených prostor se otevření muzea veřejnosti podařilo realizovat jiţ dne 4. října 2012 vernisáţí výstavy prací regionálního malíře Karla Kratochvíla. Muzeum svým nákladem pořídilo osvětlení a vytápění atria, které nebylo součástí dodávky stavby. Uvedená vernisáţ proběhla jiţ v novém krytém prostoru atria. Na další roky je plánována v objektu muzea výměna oken, montáţ výtahu pro bezbariérový přístup, výměna zbylé části střešní krytiny a oprava fasády. Tyto opravy a stavební práce bude nutno termínově dostatečně dopředu konzultovat a realizovat tak, aby neznemoţnily plánovanou činnost organizace (zejména s ohledem na plán výstav, stěţejních akcí a přípravu nových stálých expozic). Objekt muzea je však zralý na komplexní rekonstrukci, aby důstojně reprezentoval město Trutnov. Muzeum představuje výkladní skříň města a výstavní (expoziční) projekty jsou limitovány prostředím, ve kterém jsou realizovány. Přestoţe byl rok 2012 ve znamení rekonstrukce muzea a výše popsaných úkolů, muzeum podle moţností vyvíjelo řádnou sbírkotvornou, výzkumnou, publikační, prezentační a popularizační činnost, částečně v náhradních prostorách (viz dále). 4

5 6. SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST, PÉČE O SBÍRKU Muzeum je správcem sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek (CES) pod názvem Sbírka Muzea Podkrkonoší v Trutnově (ev. č. MTR/ /109002). MPT v průběhu roku systematicky rozšiřovalo spravovanou sbírku především o předměty dokumentující historii a současnost zájmového území Krkonoš a Podkrkonoší s těţištěm v současném okrese Trutnov. V roce 2012 došlo k opětovnému nárůstu v počtu získaných předmětů. Předně byly publikovány výzvy v regionálních médiích k doplnění sbírek o předměty dokumentující činnost zdejších podniků. Díky tomu jsme získali mnohé výrobky, především podniků Texlen a KARA (několik desítek dárců). Také se nám daří ve sbírkách částečně zacelovat mezeru po málo zastoupeném hornictví, které bylo k velké škodě v muzeu kdysi dokonce odmítáno zde patří velké poděkování externímu spolupracovníkovi muzea, někdejšímu pracovníkovi VUD a montánnímu badateli Václavu Jiráskovi z Trutnova. V roce 2012 bylo získáno celkem předmětů zapsaných do chronologické evidence pod přírůstkovými čísly. Nové přírůstky i změny v evidenci byly hlášeny do Centrální evidence sbírek (CES) Ministerstva kultury ČR. Stávající sbírka spravovaná MPT se skládá z podsbírkových skupin: archeologie, archiv, etnografie, fotografie, kulturní historie, militária, uměleckoprůmyslové práce a výtvarné umění. Za nejzajímavější předměty získané v roce 2012 lze výběrově povaţovat: v podsbírce archiv soukromou kroniku Anglického klubu v Trutnově z 30. let 20. století, audiozáznam projevu prezidenta A. Zápotockého ke stavbařům Elektrárny Poříčí na slavnosti v Janských Lázních dne 4. ledna 1957, soubor rekonstrukčních map souvisejících s dějinami dolování uhlí a rud na Trutnovsku, jejichţ autorem je Václav Jirásek; v podsbírce fotografické fotografie z přípravy výstavy Krkonoše v umění, která v trutnovském muzeu proběhla v roce 1960, fotografii exhumovaných ostatků povstalce Ljuby Turka ze Rtyně v Podkrkonoší, popraveného při povstání v květnu 1945 v Úpici, fotografii spisovatelky Heleny Čapkové při její návštěvě Úpice v roce 1960, soubor fotografií praţského ateliéru regionální malířky Julie Winterové-Mezerové, soubor fotografií z událostí v Trutnově v srpnu 1968, kdy byly ve městě postaveny barikády proti armádám Varšavské smlouvy, soubor hornických fotografií z historie dolování černého uhlí v regionu; v podsbírce etnografické výrobky bývalých významných regionálních závodů Texlen a KARA (utěrky, koţichy atd.), sklenice vyráběné v zaniklé sklárně v Markoušovicích z 1. poloviny 20. století; v podsbírce kulturněhistorické lahvičky z Czerneho lékárny v Trutnově z 1. poloviny 20. století, papírovou krabičku na šperky firmy Hartel Trutnov z 1. poloviny 20. století, reklamní pravítko obchodního domu Erben v Trutnově z 1. poloviny 20. století, hornickou přilbu Donbas z 60. let 20. století, hornickou přilbu pouţívanou na dolech VUD Báňskou záchrannou sluţbou z 80. let 20. století, koţenou hornickou přilbu, zavedenou na dolech VUD po roce 1949, 18 fragmentů skla vyráběného v zaniklé sklárně v Markoušovicích; v podsbírce militaria a faleristika hornické odznaky podniku VUD, hornickou šavli ředitele Svatoňovické báňské společnosti Jindřicha M. Vlčka z 30. let 20. století, odznaky socialistických podniků na Trutnovsku, čepice prvorepublikového četníka a poválečného příslušníka SNB, čs. vojenské sako z prvorepublikového období, známku chudinské správy v Hostinném, vojenskou trumpetu (polnici); v podsbírce uměleckoprůmyslové práce několik předmětů s hornickou tématikou, které souvisejí s historií dolování uhlí a mědi na Trutnovsku (hornická karbidová lampa z 50. let 20. století, hornický špičák "Patent" z Tmavého dolu u Rtyně v Podkrkonoší z roku 1910, hornický špičák s výměnnou hlavou z Dolu U Buku ve Starém Sedloňově z roku 1921, hornickou karbidovou lampu pro dozorce z dolu na měď v Dolních Vernéřovicicích z období po roce 1920, hornickou benzinovou lampu "sicherku" z Tmavého dolu u Rtyně v Podkrkonoší z 20. let 20. století, hornickou palici z přelomu 18. a 19. století z haldy jámy Vilemína v Petrovicích); 5

6 v podsbírce výtvarného umění olejomalbu s motivem Horské ulice v Trutnově od Karla Kratochvíla ze 40. let 20. století, kresby Karla Šafáře s motivy ze Svatoňovicka, grafické listy Jiřího Bergera s motivy z Trutnova z 80. let 20. století; v podsbírce archeologické bronzovou sekeru se středovými laloky z mladší doby bronzové, nalezenou v Ţacléři, a bronzovou sekeru s okrajovými lištami a schůdkem ze střední doby bronzové, nalezenou v Horním Ţďáru. Kromě nálezů přímo z terénu byly do archeologické podsbírky získány i cenné artefakty z pozůstalosti Anny Jahelkové z Velkého Vřešťova (masivní neolitický sekeromlat a kamenná sekera druhotně vybroušená z kamenné motyky). V prvním čtvrtletí roku byl vybaven pronajatý depozitář v bývalé škole ve Školní ulici systémem EZS, mříţemi, bezpečnostními protipoţárními dveřmi, regály apod. a byl do něj přemístěn jeden z depozitářů umístěných dosud v budově muzea. Na vybraných sbírkových předmětech byly svépomocí prováděny drobné čistící, údrţbářské a konzervátorské práce. Jako konzervátorky v muzeu pracují na část úvazku V. Novotná a P. Sauerová. Inventarizace příslušných částí podsbírky probíhala podle vypracovaného dlouhodobého plánu a platné legislativy. 7. KNIHOVNA Regionální a odbornou literaturu včetně periodik získává, zpracovává, uchovává a zpřístupňuje k prezenčnímu studiu muzejní knihovna, která je veřejnou knihovnou se specializovaným fondem. Knihovna je nejen důleţitým zázemím pro vlastní odbornou činnost pracovníků muzea, ale slouţí i k prezenčnímu studiu veřejnosti. Pokrývá rovněţ agendu ISBN a ISSN pro publikace vydávané muzeem, rozesílá povinné výtisky a nabídky těchto publikací určeným knihovnám a institucím, zajišťuje meziknihovní výpůjční sluţbu, vypracovává rešerše, bibliografie, poskytuje poradenství, spolupracuje s Národní knihovnou v Praze (hlášení do Souborného katalogu ČR) atd. Knihovnické pracoviště je současně pracovištěm informatickým (zajišťování základní správy interní počítačové sítě, provozu serveru a on-line katalogu knihovny přístupného z muzejního webu Počet nově zkatalogizovaných jednotek za rok 2012 obnášel u monografií 324 přírůstkových čísel (celkově k přírůstkových čísel), u periodik činí počet nově zkatalogizovaných jednotek 19 titulů se 198 přírůstkovými čísly (celkově 474 titulů s přírůstkovými čísly). Bylo rovněţ pokračováno v revizi knihovního fondu, konkrétně formátu III, ale vzhledem k rekonstrukci a stěhování muzea bude revize pokračovat ještě v roce V rámci revize jsou revidovaným svazkům přidělovány čárové kódy pro zrychlení a zkvalitnění příštích revizí i zápůjček v rámci muzea. Vzhledem k tomu, ţe finanční prostředky na nákup nových přírůstků do knihovny byly omezené, zaměřila se akviziční činnost knihovny na výměnu publikací mezi muzei a ostatními nakladateli nebo na alternativní získávání různých regionálních titulů. Velkou část nově získaných přírůstků tvořily dary, a to zejména tituly montánní literatury od pana Václava Jiráska z Trutnova, výroční zprávy regionálních škol z první poloviny 20. století od Mgr. Ondřeje Vašaty a jiné. Mezi zajímavé přírůstky patří např. literatura z polských příhraničních oblastí (Jelenia Góra, Kamienna Góra, Wałbrzych), získaná výměnou s polskými partnery, a rovněţ sudetoněmecká periodika, vycházející od padesátých let dosud (Riesengebirgs-Buchkalender, Aus Rübezahls Heimat, Unser Sudetenland apod.). Z ostatních nejzajímavějších přírůstků to jsou: druhé vydání titulu Ollerhands Gedechtlan on Geschachtlan ei braunscher Pauersprooche Antona Kahlera, vydané v Broumově v roce 1933 a zabývající se nářečními aspekty broumovského výběţku, poté obsáhlá, v německém jazyce psaná publikace o Horních a Dolních Vernéřovicích a okolí autora Arnolda Raaba 6

7 (Ober-Wernersdorf, Unter-Wernersdorf, Bischofstein, Dreiborn, Jibka, Jonsdorf, Hottendorf), vydaná ve Forchheimu v roce 1993 nebo Kladský sborník z roku Muzejní knihovnu prezentovala knihovnice Jaroslava Čapková na mezinárodní knihovnické konferenci Knihovny se otevírají pořádané v březnu 2012 v Krkonošském muzeu Správy KRNAP ve Vrchlabí. 8. BADATELÉ Pracovníci muzea v roce 2012 odbavili 35 badatelských návštěv celkem 31 badatelů z řad odborné i laické veřejnosti. Kromě toho vyřídili 31 badatelských dotazů elektronicky. Muzejní knihovna v roce 2012 evidovala 52 návštěv celkem 28 badatelů, elektronickou korespondencí knihovnice zodpověděla 35 badatelských dotazů. 9. PREZENTACE SBÍREK Stálé expozice Obě nevyhovující zastaralé stálé expozice (Bitva u Trutnova , Poklady minulosti), instalované v prvním patře muzea, byly v souvislosti s rekonstrukcí budovy v průběhu prvního čtvrtletí 2012 zrušeny a vyklizeny. Vystavené sbírkové předměty byly po ošetření navráceny do depozitářů, popř. vráceny externím zapůjčitelům. Mezi vyklizenými prostory obou dosavadních stálých expozic byl nevhodně situován jeden z depozitářů, jenţ byl před započetím rekonstrukce zrušen a přemístěn do nových pronajatých depozitárních prostor. Obnovením bývalých průchodů došlo k propojení stávajících sálů expozic přes menší sál bývalého depozitáře, čímţ vznikl průchozí okruh pěti sálů, v nichţ budou v následujících letech připravovány nové stálé expozice. Hlavní ideou nových expozic bude navázat na hradní a zámeckou tradici objektu muzea, přiblíţit opomíjená atraktivní témata regionální historie a prezentovat moderní formou zajímavé sbírkové předměty. Předběţně byly stanoveny dvě hlavní etapy. Realizace I. etapy je naplánována na roky a jejím základem budou tzv. interiérové instalace, které zahrnou tři tematické sály: Hrady Trutnovska, Zámky Trutnovska a Venkovské usedlosti Podkrkonoší. Náměty a libreta těchto expozic vypracoval v průběhu roku 2012 ředitel muzea V. Málek, vizualizaci architektonického řešení provedl Ing. arch. R. Polívka z Hradce Králové. Předběţný rozpočet I. etapy byl stanoven na cca Kč. Ve II. etapě by měla být v následujících letech připravována také kvalitní vlastivědná expozice přibliţující průřezově minulost Trutnovska od pravěku do 20. století. Práce na nových stálých expozicích je mimořádně časově i finančně náročná a lze ji počítat k dlouhodobějším úkolům muzea Krátkodobé výstavy Výstavní činnost byla v roce 2012 výrazně ovlivněna rekonstrukcí muzea. V objektu Muzea Podkrkonoší v Trutnově mohly být výstavy pořádány pouze do začátku dubna 2012, pak následovalo do konce září 2012 uzavření objektu pro veřejnost. Muzeum však v tomto mezidobí spolupořádalo a zajistilo průvodcovskou sluţbou výstavu o hradě Vízmburku, která probíhala v náhradních prostorách (původně byla výstava o Vízmburku plánována jako hlavní sezonní a po dobu rekonstrukce muzea se ji podařilo zpřístupnit v bezprostřední blízkosti 7

8 Vízmburku, a sice ve výstavním sále Městské knihovny v Červeném Kostelci). Dále MPT realizovalo v září aţ říjnu 2012 jednu svoji výstavu v Jeleniej Górze v Polsku v rámci projektu přeshraniční spolupráce spolufinancovaného z fondů EU. Po ukončení rekonstrukce byla na začátku října 2012 obnovena řádná výstavní činnost přímo v budově MPT. V budově MPT byla v roce 2012 (mimo období rekonstrukce) otevírací doba pro veřejnost ve dnech úterý aţ neděle od 9.00 do a od do hodin. Pondělí bylo zavíracím dnem. Muzeum od znovuotevření v říjnu 2012 vytěţuje nejen oba výstavní prostory muzea pro pořádání krátkodobých výstav, tj. tradiční klenební sály s přilehlou chodbou v přízemí a výstavní prostor v chodbě 1. patra, ale rovněţ sál, v němţ byla dříve umístěna expozice o válce Výstavy byly tematicky zaměřeny převáţně na prezentaci sbírkových předmětů muzea a regionálně historickou problematiku. Pozornost byla věnována rovněţ výtvarnému umění výstavami zaměřenými jak na tvorbu současných, tak neţijících umělců. O výpůjčkách předmětů byly uzavírány smlouvy s institucemi i fyzickými osobami. Muzeum si předměty nejen na vlastní výstavy vypůjčovalo (strategickými partnery jsou v tomto ohledu dlouhodobě Státní okresní archiv Trutnov a okolní muzea), ale zároveň k výstavním účelům sbírkové předměty jiným muzeím a organizacím zapůjčovalo Výstavy pokračující z roku 2011 V lednu a únoru 2012 pokračovaly dvě výstavy otevřené v závěru roku 2011: Klasické fotografické techniky v současné výtvarné fotografii (výstava s mezinárodní účastí fotografů z ČR, Polska a Slovenska; spolupořadatel: fotoklub Nadraka Trutnov); místo konání: MPT, (=výstava prodlouţena), celkem návštěvníků (z toho v roce 2012). Ať to frčí! Sáňky, lyţe a brusle našich předků (ze sbírek Muzea Podkrkonoší v Trutnově a Jana Hainiše z Janských Lázní); místo konání: MPT, , celkem návštěvníků (z toho v roce 2012) Výstavy otevřené v roce 2012 V roce 2012 bylo uspořádáno celkem 9 nových výstav (z toho 7 v budově MPT, 1 v Červeném Kostelci a 1 v Jeleniej Górze): Z historie výroby elektrické energie v Trutnově (u příleţitosti 100. výročí zahájení stavebních prací na Elektrárně Poříčí I a 55. výročí otevření Elektrárny Poříčí II; ve spolupráci s ČEZ a. s.); místo konání: MPT, ; celkem návštěvníků (z toho vernisáţ 112 osob). Přemysl Martinec: Drakatit (výstava výtvarných děl předního českého surrealisty ve spolupráci s o. s. Trutnov město draka); místo konání: MPT, ; celkem 657 návštěvníků (z toho vernisáţ 83 osob). Hrad Vízmburk tajemství a poklady (výstava k 40. výročí zahájení archeologického výzkumu; spolupořadatelé: Sdruţení pro Vízmburk, o. s., a Městská 8

9 knihovna Červený Kostelec); místo konání: Výstavní sál Městské knihovny Červený Kostelec, ; celkem 866 návštěvníků (z toho vernisáţ 33 osob). Od schroniska do hotelu górskiego / Od boudy k horskému hotelu (výstava historických pohlednic připravená s vyuţitím sbírky dr. Jaroslava Drtiny; v rámci realizace přeshraničního projektu Polsko-české Krkonoše Festival horských fotografií; spolupořadatel: Jeleniogórskie Centrum Kultury); místo konání: Galeria Małych Form, Książnica Karkonoska Jelenia Góra, ; počet návštěvníků nezjištěn. Malíř a grafik Karel Kratochvíl (výstava k 100. výročí narození; ve spolupráci se Společností ochránců památek ve východních Čechách a PhDr. Jiřím Němečkem, vernisáţ 130 osob); místo konání: MPT, ; celkem 537 návštěvníků (z toho vernisáţ 133 osob). Tajemství a poklady hradu Vízmburku (rozšířená verze výstavy k 40. výročí zahájení archeologického výzkumu hradu; spolupořadetelé: Sdruţení pro Vízmburk, o. s., a Městská knihovna Červený Kostelec); místo konání: MPT, ; do celkem návštěvníků (z toho vernisáţ 129 osob). Polsko-české Krkonoše. Krkonoše očima českých a polských fotografů (spolupořadatel: Jeleniogórskie Centrum Kultury, v rámci realizace přeshraničního projektu Polsko-české Krkonoše Festival horských fotografií); místo konání: MPT, ; celkem 952 návštěvníků (z toho vernisáţ 96 osob). Kde se pivo vaří, tam se dobře daří K 430. výročí trutnovského pivovaru (ve spolupráci s Pivovarem Krakonoš a soukromými sběrateli); místo konání: MPT, ; do celkem návštěvníků (z toho vernisáţ 226 osob). Jaroslav Cita: Od vtipu k večerníčku, (=výstava o měsíc prodlouţena); místo konání: MPT, do celkem 675 návštěvníků (z toho vernisáţ 90 osob). 10. NÁVŠTĚVNOST MUZEA Návštěvnost muzea byla v roce 2012 ovlivněna jeho uzavřením pro veřejnost po dobu šesti měsíců v období hlavní sezóny, konkrétně od 9. dubna do 4. října V období od do Muzeum Podkrkonoší navštívilo návštěvníků, v období od do pak návštěvníků. Celkem tedy osob. V tomto počtu nejsou zahrnuti návštěvníci výstavy o hradu Vízmburku, která byla pořádána v květnu aţ září 2012 v náhradních prostorách v Červeném Kostelci. Celkem šlo o 866 osob (otevírací doba zde byla čtvrtek aţ neděle). Tuto výstavu spolupořádalo Muzeum Podkrkonoší v Trutnově se Sdruţením pro Vízmburk a Městskou knihovnou v Červeném Kostelci. Muzeum Podkrkonoší v Trutnově původně výstavu plánovalo jako hlavní sezonní ve svých prostorách, avšak vzhledem k uzavření muzea z důvodu rekonstrukce se obrátilo na ředitelku Městské knihovny v Červeném Kostelci PhDr. Marcelu Fraňkovou, která ochotně poskytla pro měsíce květen aţ září 2012 nový výstavní sál knihovny. Muzeum Podkrkonoší v Trutnově pokrylo tuto výstavu po celou dobu konání průvodcovskou sluţbou. 9

10 Přehled návštěvníků v roce 2012 podle jednotlivých měsíců: Měsíc Počet návštěvníků v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově Počet návštěvníků výstavy o Vízmburku v Červeném Kostelci 1/ / / / / / / / / / / / CELKEM DALŠÍ PREZENTAČNÍ, POPULARIZAČNÍ, KULTURNÍ A VZDĚLÁVA- CÍ AKCE PRO VEŘEJNOST V průběhu roku 2012 došlo k významné změně v organizaci muzejních akcí pro veřejnost. MPT má v rámci města Trutnova jiţ tradičně vymezeny pro pořádání vernisáţí a dalších kulturních pořadů čtvrteční odpoledne. Ještě v prvním pololetí roku byly čtvrteční muzejní akce pořádány víceméně nepravidelně, podle aktuálních podmínek a moţností. Od znovuotevření muzea na začátku října byly však zavedeny pravidelné tzv. muzejní čtvrtky. Cílem je maximální popularizace muzejní činnosti, sbírek, regionální historie a kultury co nejširšímu spektru veřejnosti. Od podzimu do začátku léta proto probíhají kaţdý čtvrtek odpoledne v muzeu akce vernisáţe (jejich přehled viz výstavní činnost), přednášky, besedy, koncerty, workshopy, promítání apod. otevřené široké veřejnosti (v roce 2012 na ně nebylo vybíráno vstupné). V roce 2012 muzeum pořádalo nebo spolupořádalo zejména následující akce: 10

11 slavnostní prezentace publikace prof. PhDr. Vladimíra Wolfa spojená s autogramiádou: Čas změny. Trutnovské Občanské fórum (místo konání: MPT, 61 účastníků) přednáška PaedDr. Karla Řeháka: Spor o smysl českých dějin (místo konání: MPT, 15 účastníků) výtvarná dílna se současným českým surrealistou Přemyslem Martincem (výtvarná dílna a komentovaná prohlídka výstavy P. Martince pro ZŠ a SŠ; místo konání: MPT, účast 65 ţáků a 5 pedagogů) přednáška Mgr. Aleny Křivské: Císař Josef II. a Trutnov (místo konání: Domov seniorů v Trutnově, 22 návštěvníků) setkání u příleţitosti 195 výročí narození Uffo Horna (poloţení květin u hrobu významného trutnovského rodáka spjaté s připomenutím Hornovy osobnosti z úst prof. PhDr. Vladimíra Wolfa, místo konání: Městský hřbitov Trutnov, 10 účastníků) přednáška Mgr. Ondřeje Vašaty: František Petrášek z Trutnova, průkopník výroby automobilů v Čechách (místo konání: MPT, 23 účastníků) přednáška Mgr. Aleny Křivské: Kníţe Václav panovník a světec (místo konání: Domov seniorů v Trutnově, 25 návštěvníků) přednáška Mgr. Ondřeje Tůmy: Muzejní archeolog představuje svoji práci (místo konání: MPT, 31 účastníků) přednáška PaedDr. Karla Řeháka: Pravda o Boţeně Němcové (místo konání: MPT, 60 účastníků) přednáška Mgr. Aleny Křivské: Eliška z Ratibořic - málo známá šlechtična na středověkém hradu Vízmburku (místo konání: MPT, 40 účastníků) tematický program Mgr. Ondřeje Vašaty pro ţáky ZŠ a studenty SŠ: Pojďte s námi do pravěku (netradiční interaktivní forma prezentace sbírkových předmětů z archeologické podsbírky, zúčastněné mládeţi byla nabídnuta spolupráce formou vzniku volontérské skupiny, která můţe v budoucnu vypomáhat např. s povrchovými sběry na archeologických lokalitách, příp. se jinou aktivní formou zapojovat do muzejní činnosti; místo konání: MPT, celkem 21 účastníků) literární setkání: Doteky poezie s Věrou Kopeckou (místo konání: MPT, 15 účastníků) Předvánoční odpoledne v muzeu (4. ročník, program: adventní vystoupení komorního souboru ZUŠ Trutnov Piacere pod vedením Jany Hylské, pěveckého sboru Gymnázia Trutnov pod vedením Vojtěcha Kábrta, kytarového souboru ZUŠ Trutnov pod vedením Martina Ličky, houslový koncert Lukáše Červeného, vernisáţ výstavy výtvarných prací známého ilustrátora a humoristy Jaroslava City nazvané Od vtipu k večerníčku, adventní koncert folkové skupiny Kantoři; místo konání: MPT, 179 účastníků). 11

12 adventní koncert folkové skupiny Kantoři (místo konání: MPT, 85 účastníků) přednáška Mgr. Ondřeje Vašaty: Trutnovsko a Slezsko v dějinných proměnách (v rámci realizace mikroprojektu Historickým poznáním k uţší spolupráci příhraničních oblastí Euroregionu Glacensis, reg. č. CZ.3.22/3.3.02/ , místo konání: Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego v Kamiennej Górze, 58 účastníků) přednáška muzejní knihovnice Jaroslavy Čapkové: Krkonoše očima literátů (v rámci realizace mikroprojektu Historickým poznáním k uţší spolupráci příhraničních oblastí Euroregionu Glacensis, reg. č. CZ.3.22/3.3.02/ , místo konání: MPT, 25 účastníků) workshop muzejní edukátorky Bc. Michaely Konečné: Vánoční obyčeje a zvyky (místo konání: MPT, 42 účastníků). 12. EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO MŠ, ZŠ A SŠ Vedle edukace k tématům krátkodobých výstav, kterou pro ZŠ a SŠ zajišťoval průběţně Mgr. Ondřej Vašata, realizovaly v průběhu roku 2012 muzejní průvodkyně edukátorky Mgr. Alena Křivská a Bc. Michaela Konečná několik dlouhodobých tematických edukačních programů pro mateřské, základní a střední školy: Výstroj a výzbroj pouţitá v bitvě u Trutnova (program spojený s prohlídkou expozice Bitva u Trutnova 1866, určený pro 2. stupeň ZŠ a studenty SŠ; doba realizace: leden březen 2012; počet účastníků: 5 kolektivů ZŠ celkem 133 ţáků a 17 pedagogů, 2 kolektivy SŠ celkem 50 studentů a 3 pedagogové) realizovala Mgr. Alena Křivská. Hrad Vízmburk tajemství a poklady (program pro 2. stupeň ZŠ a SŠ spojený s prohlídkou výstavy o hradu Vízmburku, realizovaný v Městské knihovně v Červeném Kostelci; doba realizace: červen září 2012; počet účastníků: 1 kolektiv SŠ celkem 22 studentů a 2 pedagogové, 4 ZŠ celkem 257 ţáků a 17 pedagogů) realizovala Mgr. Alena Křivská. Za pohádkou na hrad Vízmburk (program pro MŠ a ZŠ spojený s prohlídkou výstavy o hradu Vízmburku v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově; doba realizace: listopad prosinec 2012; počet účastníků: 1 kolektiv ZŠ celkem 8 ţáků a 3 pedagogové, 1 kolektiv MŠ celkem 12 dětí a 2 pedagogové) realizovala Mgr. Alena Křivská. Hledá se hrad skrývající hodovní síň v podzemí (literární program pro 1. stupeň ZŠ; doba realizace: listopad prosinec 2012; počet účastníků: 1 kolektiv ZŠ celkem 41 ţáků a 3 pedagogové) realizovala Mgr. Alena Křivská. Kde se vzal na světě čert (literární program pro 1. stupeň ZŠ; doba realizace: listopad prosinec 2012; počet účastníků: 4 kolektivy ZŠ celkem 129 ţáků a 10 pedagogů) realizovala Mgr. Alena Křivská. 12

13 Jak se ţilo na středověkém hradě (program pro 1. stupeň ZŠ; doba realizace: listopad prosinec 2012; počet účastníků: 1 kolektiv ZŠ celkem 21 ţáků a 1 pedagog) realizovala Mgr. Alena Křivská. Tajemství a poklady hradu Vízmburku (program pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ; doba realizace: listopad prosinec 2012; počet účastníků: 1 kolektiv MŠ celkem 24 dětí a 2 pedagogové, 1 kolektiv ZŠ celkem 10 ţáků a 1 pedagog, 1 kolektiv SŠ celkem 22 studentů a 1 pedagog) realizovaly Mgr. Alena Křivská a Bc. Michaela Konečná. Krakonoš vládce Krkonošských hor (program pro MŠ; doba realizace: listopad prosinec 2012; počet účastníků: 10 kolektivů MŠ celkem 182 dětí a 22 pedagogů) realizovala Bc. Michaela Konečná. 13. VĚDECKOVÝZKUMNÁ A BADATELSKÁ ČINNOST Výzkum prostředí, z něhoţ muzeum získává sbírkové předměty Vědeckovýzkumná práce muzea se v roce 2012 soustředila především na oblast poznání dějinného vývoje regionu Krkonoš a Podkrkonoší. Šlo o výzkum prostředí, z něhoţ muzeum získává sbírkové předměty. Výstupy ze svých bádání prezentovali muzejní pracovníci veřejnosti např. formou doprovodných textů k výstavám (převáţně původní, dosud nepublikované poznatky), přednášek či vystoupení na konferencích. Výsledky výzkumu publikovali v odborných i popularizačních regionálních periodikách či monografiích. Vzhledem k jiným naléhavým úkolům stanoveným na rok 2012 pracovali jako jiţ téměř tradičně nejaktivnější pracovníci v převáţné většině na publikovaných tématech ve svém osobním volném čase Mezinárodní spolupráce Mezinárodní spolupráce Muzea Podkrkonoší v Trutnově se v roce 2012 dále úspěšně rozvíjela. Jak jiţ bylo uvedeno v předešlých Zprávách o činnosti MPT, v letech 2009 aţ 2010 realizovalo muzeum projekt Historickým poznáním k uţší spolupráci příhraničních oblastí Euroregionu Glacensis spolufinancovaný z fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis. Díky tomuto projektu byla navázána plodná mezinárodní spolupráce s paměťovými institucemi v blízkém polském příhraničí. Po dobu udrţitelnosti projektu (do roku 2015) pořádá Muzeum Podkrkonoší kaţdoročně v ČR a v Polsku jednu přednášku nebo kolokvium pro školní mládeţ a jednu přednášku nebo kolokvium pro širokou veřejnost s tematikou z příhraniční historie. V roce 2012 byly v rámci udrţitelnosti projektu muzeem realizovány dvě přednášky, z toho jedna v Polsku ( přednáška v muzeu v Kamiennej Górze, v muzeu v Trutnově). Muzeum Podkrkonoší dále od roku 2009 spolupracuje s Kladskou komisí historiků a ředitel muzea V. Málek je členem redakční rady Kladského sborníku. Příhraniční problematika je reflektována rovněţ ve sborníku Krkonoše Podkrkonoší. Polští odborníci jsou zastoupeni jak v redakční radě tohoto sborníku, tak v autorském kolektivu. Vedle poměrně výrazné spolupráce s Muzeem Tkactwa Dolnosłaskiego w Kamiennej Górze, trvající od roku 2009, a navázaných kontaktech s Muzeem w Wałbrzychu, byla v roce 2012 započata úspěšná přeshraniční spolupráce především s Jeleniogórskim Centrem Kultury w Jeleniej Górze. V rámci společného projektu Polsko- 13

14 české Krkonoše: Festival horských fotografií realizovalo MPT v Jeleniej Górze ve dnech výstavu historických pohlednic krkonošských bud Od boudy k horskému hotelu, naopak v MPT proběhla ve dnech výstava fotografií Polskočeské Krkonoše. Projekt byl podpořen z fondů Evropské unie a byl k němu vydán rovněţ katalog. Po několika předběţných schůzkách bylo dále uzavřeno dne partnerství s Muzeem Dawnego Kupiectwa w Świdnicy (na rok 2013 je připravován projekt o Anně Svídnické, manţelce krále Karla IV.) Uspořádané vědecké konference a kolokvia V roce 2012 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově spolupořádalo tato odborná setkání: Kolokvium českých a polských historiků k dějinám Kladska a polského a českého Podkrkonoší (s Kladskou komisí historiků, prof. PhDr. Vladimírem Wolfem a pod záštitou starosty města Trutnova Mgr. Ivana Adamce), místo konání: hotel Alfa Trutnov, 35 účastníků (9 z Polska), za MPT se účastnil a s příspěvkem vystoupil V. Málek Ţidé v Čechách (ve spolupráci se SOkA Trutnov, Ţidovským muzeem v Praze a Severočeským muzeem v Liberci) za MPT vystoupili V. Málek (Ţidé pod Vraními horami. Dvě kapitoly z regionálních dějin 20. století) a O. Vašata (Ţidé a česká menšina na Trutnovsku), místo konání: SOkA Trutnov Archeologické výzkumy a akce Na základě licence Ministerstva kultury ČR a dohody uzavřené s Akademií věd České republiky provádí Muzeum Podkrkonoší v Trutnově od roku 2011 na území okresu Trutnov opět záchranné archeologické výzkumy. V roce 2012 bylo realizováno celkem 92 záchranných archeologických akcí: k. ú. Trutnov, stavba bytového domu, objednatel: BAK, a. s., negativní k. ú. Dubenec, základnová stanice mobilních operátorů a kabelová přípojka, objednatel: INTAR, a. s., negativní k. ú. Debrné, výkop pro knn, objednatel: INTAR, a. s., negativní k. ú. Kyje u Hajnice, výkop pro knn, objednatel: TELKABEL CR, s. r. o., negativní k. ú. Pilníkov III, novostavba RD, objednatel: soukromá nepodnikající osoba, negativní k. ú. Bojiště u Trutnova, úprava lesních cest, objednatel: Lesy a parky Trutnov, s. r. o., pozitivní k. ú. Rtyně v Podkrkonoší, novostavba RD, objednatel: soukromá nepodnikající osoba, negativní k. ú. Trutnov, výkop pro knn, objednatel: MATEX HK, s. r. o., negativní k. ú. Trutnov, novostavba RD, objednatel: soukromá nepodnikající osoba, negativní k. ú. Úpice, nález mincovního depotu, bez objednatele, pozitivní 14

15 k. ú. Prostřední Lánov, výkop pro knn, objednatel: VČE-montáţe, a. s., negativní k. ú. Hostinné, výkop pro knn, objednatel: VČE-montáţe, a. s., negativní k. ú. Zlatá Olešnice, výkop pro knn, objednatel: VČE-montáţe, a. s., pozitivní k. ú. Dolní Branná, výkop pro knn, objednatel: MATEX HK, s. r. o., negativní k. ú. Vrchlabí, výstavba budovy KCEV, objednatel: Správa KRNAP, pozitivní k. ú. Trutnov, stavební úpravy a úpravy kanalizace, objednatel: Město Trutnov, pozitivní k. ú. Borovnička, výkop pro knn, objednatel: MATEX HK, s. r. o., negativní k. ú. Horní Malá Úpa, výkop pro vodovodní přípojku, objednatel: Správa KRNAP, negativní k. ú. Trutnov, novostavba garáţe, objednatel: soukromá nepodnikající osoba, negativní k. ú. Bernartice, rekonstrukce mostu, objednatel: SÚS Královéhradeckého kraje, negativní k. ú. Trutnov, rozvody topení a dalších sítí, objednatel: Město Trutnov, pozitivní k. ú. Pec pod Sněţkou, rekonstrukce lanové dráhy na Sněţku, objednatel: Město Pec pod Sněţkou, negativní k. ú. Černý Důl, terénní úpravy, objednatel: Městys Černý Důl, pozitivní k. ú. Fořt, odvodnění kostela, objednatel: Městys Černý Důl, negativní k. ú. Vlčice u Trutnova, ČOV a kanalizace, objednatel: vodohospodářská kancelář, negativní k. ú. Vlčice u Trutnova, výkop pro bioplynovou stanici, elektropřípojka, objednatel: ENERGO TOP BIO, s. r. o., negativní k. ú. Dolní Branná, výkop pro knn, objednatel: MATEX HK, s. r. o., negativní k. ú. Trutnov, výkop pro plynovodní potrubí, objednatel: Město Trutnov, negativní k. ú. Bojiště u Trutnova, výstavba Depa ČP, objednatel: STAKO HK, s. r. o., negativní k. ú. Dolní Nemojov, výkop pro kanalizaci, objednatel: Obec Nemojov, negativní k. ú. Hořejší Vrchlabí, rekonstrukce komunikace, objednatel: Město Vrchlabí, negativní k. ú. Stráţné, výkop pro knn, objednatel: RYDVAL-ELEKTRO, s. r. o., negativní k. ú. Čistá v Krkonoších, výkop pro VTL plynovod, objednatel: VČP NET, s. r. o., negativní k. ú. Prostřední Lánov, rekonstrukce VTL plynovodu, objednatel: VČP NET, s. r. o., negativní k. ú. Vrchlabí, terénní zázemí KRNAP, objednatel: MACON, a. s., negativní k. ú. Kocbeře, přeloţka vodovodních řadů, objednatel: Obec Kocbeře, negativní k. ú. Labská u Špindlerova Mlýna, přemístění DTS, objednatel: MATEX HK, s. r. o., negativní 15

16 k. ú. Janské Lázně, garáţ, objednatel: soukromá nepodnikající osoba, negativní k. ú. Vrchlabí, výkop pro knn, objednatel: SIGNALBAU, a. s., negativní k. ú. Dolní Nemojov, výkop pro knn, objednatel: SIGNALBAU, a. s., negativní k. ú. Zlatá Olešnice, výkop pro knn, objednatel: ŢaKO, o. s., negativní k. ú. Bojiště u Trutnova, přeloţka vn, objednatel: MATEX HK, s. r. o., negativní k. ú. Kašov, výkop pro knn, objednatel: Elektro-comp s. r. o., negativní k. ú. Dvůr Králové nad Labem, novostavba RD, objednatel: soukromá nepodnikající osoba, negativní k. ú. Kyje u Hajnice, výkop pro knn, objednatel: SIGNALBAU, a. s., negativní k. ú. Hořejší Vrchlabí, výkop pro knn, objednatel: SIGNALBAU, a. s., negativní k. ú. Hostinné, biologický stupeň ČOV, objednatel: KRPA PAPER, a. s., negativní k. ú. Svoboda nad Úpou, výkop pro knn, objednatel: VČE-montáţe, a. s., pozitivní k. ú. Vrchlabí, prodlouţení kanalizace, objednatel: Město Vrchlabí, pozitivní k. ú.vrchlabí, rekonstrukce knn, objednatel: ELSTAV JK, s. r. o., negativní k. ú. Černá Hora v Krkonoších, výkop pro knn, objednatel: Elektro-comp, s. r. o., negativní k. ú. Vrchlabí, instalace kogenerační jednotky, objednatel: TENZA, a. s., negativní k. ú. Starý Rokytník, výkop pro knn, objednatel: Elektro-comp, s. r. o., negativní k. ú. Lanţov, výkop pro knn, objednatel: Elektro-comp, s. r. o., negativní k. ú. Vrchlabí, výkop pro knn, objednatel: VČE-montáţe, a. s., negativní k. ú. Kunčice nad Labem, výkop pro knn, objednatel: VČE-montáţe, a. s., negativní k. ú. Podhůří-Harta, výkop pro kanalizační přípojku, objednatel: soukromá nepodnikající osoba, negativní k. ú. Rtyně v Podkrkonoší, novostavba RD, objednatel: soukromá nepodnikající osoba, negativní k. ú. Horní Maršov, výkop pro knn, objednatel: Elektro-comp, s. r. o., negativní k. ú. Rtyně v Podkrkonoší, výkop pro knn, objednatel: Elektro-comp, s. r. o., negativní k. ú. Bojiště u Trutnova, novostavba RD, objednatel: soukromá nepodnikající osoba, negativní k. ú. Vrchlabí, výměna kvn, objednatel: ELSTAV JK, s. r. o., negativní k. ú. Trutnov, nová výrobní hala, objednatel: Siemens, s. r. o., negativní k. ú. Dolní Vernéřovice, výkop pro knn, objednatel: SIGNALBAU, a. s., negativní k. ú. Bobr, novostavba RD, objednatel: soukromá nepodnikající osoba, negativní 16

17 k. ú. Vrchlabí, výkop pro knn, objednatel: RYDVAL-ELEKTRO, s. r. o., negativní k. ú. Trutnov, přístavba RD, objednatel: soukromá nepodnikající osoba, negativní k. ú. Čistá v Krkonoších, výkop pro vodovod, objednatel: Městys Černý Důl, negativní k. ú. Dvůr Králové nad Labem, výkop pro kvn, objednatel: VČE-montáţe, a. s., negativní k. ú. Špindlerův Mlýn, výstavba Lučního domu, objednatel: STAKO, s. r. o., negativní k. ú. Dolní Kalná, rekonstrukce propustku, objednatel: SaM silnice a mosty, a. s., negativní k. ú. Úpice, rekonstrukce komunikace a kanalizace, objednatel: Město Úpice, negativní k. ú. Černá Hora v Krkonoších, výkop pro knn, objednatel: ELMOS, s. r. o., negativní k. ú. Mladé Buky, výkop pro knn, objednatel: SIGNALBAU, a. s., negativní k. ú. Pilníkov I, výkop pro knn, objednatel: ELMOS, s. r. o., negativní k. ú. Vrchlabí, výkop pro knn, objednatel: SIGNALBAU, a. s., negativní k. ú. Trutnov, rekonstrukce nemovitosti, objednatel: ALTAKO, s. r. o., negativní k. ú. Dolní Staré Město, výkop pro knn, objednatel: Elektro-comp, s. r. o., negativní k. ú. Janské Lázně, rekonstrukce penzionu, objednatel: stavební kancelář, pozitivní k. ú. Rudník, výkop pro knn, objednatel: Elektro-comp, s. r. o., negativní k. ú. Trutnov, výkop pro knn, objednatel: ELMOS, s. r. o., negativní k. ú. Horní Brusnice, úprava TS a výkop pro knn, objednatel: Elektro-comp, s. r. o., negativní k. ú. Vrchlabí, kanalizační přípojka, objednatel: soukromá nepodnikající osoba, negativní k. ú. Komárov u Dvora Králové, výkop pro knn, objednatel: Elektro-comp, s. r. o., negativní k. ú. Bojiště u Trutnova, výkop pro knn, objednatel: STAKO, s. r. o., negativní k. ú. Pec pod Sněţkou, výstavba Apartmahotelu PECR, objednatel: K2 Invest, s. r. o., negativní k. ú. Kocléřov, výkop pro knn, objednatel: TELKABEL CR, s. r. o., negativní k. ú. Lhota u Trutnova, výkop pro knn, objednatel: Elektro-comp, s. r. o., negativní k. ú. Dvůr Králové nad Labem, výkop pro knn, objednatel: ELMOS HK, s. r. o., negativní k. ú. Huntířov, výkop pro knn, objednatel: Elektro-comp, s. r. o., negativní k. ú. Hořejší Vrchlabí, výkop pro knn, objednatel: VČE-montáţe, a. s., negativní 17

18 k. ú. Studenec u Trutnova, výměna sloupů pro knn, objednatel: SIGNALBAU, a. s., negativní Vlastivědný krouţek Krkonoš a Podkrkonoší K rozvíjení spolupráce mezi pracovníky jednotlivých regionálních paměťových institucí a všemi zájemci o regionální historii a vlastivědu významně přispívá občanské sdruţení Vlastivědný krouţek Krkonoš a Podkrkonoší sídlící na adrese MPT ve Školní ulici čp Sdruţuje archeology, archiváře, historiky, muzejníky a další zájemce z širokého okolí. Z řad zaměstnanců Muzea Podkrkonoší byli jeho členy po celý rok 2012 Mgr. Vlastimil Málek a Mgr. Ondřej Vašata, který je současně starostou krouţku. 14. EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST Ediční činnost muzea V roce 2012 muzeum vydalo především publikaci, která je v jeho více neţ stodvacetileté historii v několika ohledech rekordní. Jde o 20. svazek vlastivědného sborníku Krkonoše Podkrkonoší (sborník je zařazen v kategorii recenzovaných neimpaktovaných periodik ČR), který obsahuje na 50 studií a článků a několik desítek zpráv od cca 60 spolupracovníků, rozsah sborníku přesahuje 650 tiskových stran. MPT se dále podílelo na vydání IX. svazku Kladského sborníku, jenţ je věnován především krásné literatuře na českopolském a kladském pomezí. Tyto sborníky byly zároveň motivovány ţivotním jubileem jejich zakladatele, dlouholetého redaktora, předsedy redakčních rad obou periodik prof. PhDr. Vladimíra Wolfa, někdejšího historika MPT a současného předsedy Vědecké rady MPT, Odborného poradního sboru pro MPT při Radě města Trutnova, předsedy Kladské komise historiků atd. Oba sborníky mají výrazný mezinárodní přesah a mezi autory jsou čeští, polští i němečtí odborníci: Krkonoše Podkrkonoší 20; redigovali V. Málek a V. Horák; vydalo Muzeum Podkrkonoší v Trutnově (ve spolupráci se Státním okresním archivem Trutnov, Krkonošským muzeem Správy KRNAP ve Vrchlabí a Vlastivědným krouţkem Krkonoš a Podkrkonoší); 2012; 656 stran; ISSN ; ISBN Náklad 600 výtisků. Kladský sborník IX; redigovali V. Wolf a V. Málek; vydal Radimír Vyčítal LUPUS Trutnov; 2012; 312 stran; ISSN ; ISBN Náklad 500 výtisků Seriály v regionálním tisku Muzeum Podkrkonoší realizovalo v roce 2012 dva pravidelné seriály prezentující muzejní sbírky na stránkách regionálního tisku. V kulturně-společenském měsíčníku Trutnovinky zajišťovali pracovníci muzea svými příspěvky po celý rok seriál Z muzejních sbírek a v týdeníku Trutnovinky Víkend seriál Proměny Trutnova. V prvním případě šlo vţdy o výběr jednoho zajímavého sbírkového předmětu ze sbírky MPT a prezentaci jeho příběhu, v druhém případě byly prezentovány historické fotografie Trutnova s doprovodným popisem a pořízenou srovnávací fotografií ze současnosti. 18

19 Přehled publikační činnosti pracovníků muzea Zaměstnanci muzea publikovali odborné studie v regionálních sbornících a podíleli se na kolektivních monografiích. Činnost muzea, muzejní sbírky a regionální historii kromě toho prezentovali v regionálních časopisech, magazínech, denním tisku a zpravodajích měst a obcí: DĚDKOVÁ, Petra: Z muzejních sbírek: Album významných představitelů Trutnova, in: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, červenec 2012, s. 29. DĚDKOVÁ, Petra: Proměny Trutnova: Areál Na Nivách, in: Trutnovinky Víkend, č. 31/2012, , s. 3. DĚDKOVÁ, Petra: Proměny Trutnova: Domy čp. 103 a 104 v Palackého ulici, in: Trutnovinky Víkend, č. 4/2012, , s. 3. DĚDKOVÁ, Petra: Proměny Trutnova: Domy v dolní části Kryblické ulice, in: Trutnovinky Víkend, č. 21/2012, , s. 3. DĚDKOVÁ, Petra: Proměny Trutnova: Dům čp. 59 v Praţské ulici, in: Trutnovinky Víkend, č. 12/2012, , s. 4. KŘIVSKÁ, Alena: Další překvapení v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově, in: Světelský zpravodaj, únor 2012, s. 22. KŘIVSKÁ, Alena: Konrád z Trutnova, kněz, kanovník kostela sv. Apolináře, notář arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi, farář kostela sv. Petra na Ostrově v Praze, in: Krkonoše Podkrkonoší 20, Trutnov 2012, s KŘIVSKÁ, Alena: Milota z Pnětluk a Vizmburka, jeho erb a pečeť, in: Náchodsko od minulosti k dnešku 7 (Sborník příspěvků in memoriam PhDr. Ladislav Hladký, CSc.), Náchod Liberec 2012, s KŘIVSKÁ, Alena: Nové číslo časopisu Rodným krajem, in: Úpické noviny, leden 2012, s. 3. KŘIVSKÁ, Alena: Pozoruhodná výstava v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově, in: Úpické noviny, listopad 2012, s. 3. KŘIVSKÁ, Alena: Pozvání do Muzea Podkrkonoší v Trutnově, in: Úpické noviny, únor 2012, s. 13. KŘIVSKÁ, Alena: Překvapení v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově, in: Světelský zpravodaj, ledem 2012, s. 29. KŘIVSKÁ, Alena: Socha a obraz sv. Aneţky České v Úpici, in: Rodným krajem. Vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska, Boţeny Němcové a bratří Čapků, č. 44, Červený Kostelec 2012, s. 26. KŘIVSKÁ, Alena: Vzácný objev v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově, in: Světelský zpravodaj, červen 2012, s. 12. KŘIVSKÁ, Alena: Za tajemstvím a poklady hradu Vizmburku, in: Úpické noviny, červenec srpen 2012, s. 14. MÁLEK, Vlastimil: Proměny Trutnova: Městské koupaliště a kluziště, in: Trutnovinky Víkend, č. 52/2012, , s. 3. MÁLEK, Vlastimil: Z muzejních sbírek: Zámecká knihovna z Horního Maršova, in: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, březen 2012, s. 15. MÁLEK, Vlastimil: Z muzejních sbírek: Pamětní deska na postavení nové pošty z roku 1906, in: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, květen 2012, s. 22. MÁLEK, Vlastimil: Proměny Trutnova: Slezská ulice, in: Trutnovinky Víkend, č. 18/2012, , s

20 MÁLEK, Vlastimil: Proměny Trutnova: Schwantnerovo sousoší Tanec smrti, in: Trutnovinky Víkend, č. 21/ , s. 3. MÁLEK, Vlastimil VAŠATA, Ondřej: Historické stavby: Více neţ sedm set let hradu v Trutnově. Nyní je v něm muzeum, in: Krkonošský deník, , s. 3. MÁLEK, Vlastimil: Proměny Trutnova: Zaniklé domy na rohu Nádraţní a Horské ulice, in: Trutnovinky Víkend, č. 27/2012, , s. 4. MÁLEK, Vlastimil: Proměny Trutnova: Slovanské náměstí, in: Trutnovinky Víkend, č. 30/2012, , s. 3. MÁLEK, Vlastimil: Zajímavost: Památka na počátky ţelezniční trati z Teplic nad Metují do Trutnova, in: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, říjen 2012, s. 46. MÁLEK, Vlastimil: Proměny Trutnova: Zaniklý Špitálský kostel sv. Petra a Pavla u kina, in: Trutnovinky Víkend, č. 39/2012, , s. 5. MÁLEK, Vlastimil VAŠATA, Ondřej: Historie výroby piva v Trutnově, in: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, listopad 2012, s MÁLEK, Vlastimil: Tajemství a poklady hradu Vízmburku, in: Krkonoše Jizerské hory. Měsíčník o přírodě a lidech, roč. XLV, 2012, č. 11, s. 11. MÁLEK, Vlastimil: Proměny Trutnova: Dům čp. 272 v Ţiţkově ulici, in: Trutnovinky víkend, č. 46/2012, , s. 3. MÁLEK, Vlastimil: V Jelení Hoře vydali katalog fotografií Jiřího Havla, in: Krkonoše Jizerské hory. Měsíčník o přírodě a lidech, roč. XLV, 2012, č. 12, s. 39. MÁLEK, Vlastimil: Výběrová bibliografie prací prof. PhDr. Vladimíra Wolfa za léta , in: Krkonoše Podkrkonoší 20, Trutnov 2012, s MÁLEK, Vlastimil: Návštěva rakouského císaře Františka Josefa I. v Trutnově dne 2. listopadu 1866, její souvislosti a domácí i zahraniční ohlas, in: Krkonoše Podkrkonoší 20, Trutnov 2012, s MÁLEK, Vlastimil: Zpráva o činnosti Muzea Podkrkonoší v Trutnově v roce 2009, in: Krkonoše Podkrkonoší 20, Trutnov 2012, s MÁLEK, Vlastimil: Zpráva o činnosti Muzea Podkrkonoší v Trutnově v roce 2010, in: Krkonoše Podkrkonoší 20, Trutnov 2012, s MÁLEK, Vlastimil: Filozof a někdejší ředitel Muzea Podkrkonoší v Trutnově PhDr. Zdeněk Vašíček zemřel, in: Krkonoše Podkrkonoší 20, Trutnov 2012, s MÁLEK, Vlastimil: Historie vydávání regionálních vlastivědných periodik v Trutnově a vlastivědný sborník Krkonoše Podkrkonoší, in: Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii, Benešov Vlašim 2012, s MÁLEK, Vlastimil: Zpráva o valné hromadě Kladské komise historiků dne ve vile Čerych v České Skalici, in: Kladský sborník IX, Trutnov 2012, s MÁLEK, Vlastimil: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově v roce 2011, in: Z Českého ráje a Podkrkonoší, sv. 25, Semily Turnov Jičín 2012, s SAUEROVÁ, Petra: Proměny Trutnova: Domky ve Vodní ulici, III. díl, in: Trutnovinky Víkend, č. 10/2012, , s. 4. SAUEROVÁ, Petra: Proměny Trutnova: Kříţové náměstí u pivovaru, in: Trutnovinky Víkend, č. 6/2012, , s. 3. SAUEROVÁ, Petra: Z muzejních sbírek: Opasek vyšívaný pavím brkem, in: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, srpen 2012, s. 29. SAUEROVÁ, Petra: Z muzejních sbírek: Reliéfní perníkářské formy, in: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, listopad 2012, s. 46. VAŠATA, Ondřej: 65 let Ing. Luboše Zeleného, in: Krkonoše Podkrkonoší 20, Trutnov 2012, s

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR 35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR K r á l o v é h r a d e c k ý k r a j 6. až 8. září 2011 Muzeum Těšínska, Český Těšín Česká Skalice Muzeum Boženy Němcové Maloskalická 47 552 03 Česká Skalice

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově Školní 150, 541 01 Trutnov ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Zpracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov, 11. 3. 2014 1 1. Rozpočet organizace v roce 2013 Provozní

Více

Okres Trutnov Okres, obec,

Okres Trutnov Okres, obec, Okres Trutnov Okres, obec, část obce (díl), historická osada / lokalita Katastrální území Výměra v ha Rok připojení Počet obyvatel 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 a b j k l 1 2 3 4 5

Více

Katastrální území s platnou katastrální mapou vedenou v_digitální podobě (srovnáno abecedně)

Katastrální území s platnou katastrální mapou vedenou v_digitální podobě (srovnáno abecedně) 1/5 Katastrální území s platnou katastrální mapou vedenou v_digitální podobě (srovnáno abecedně) Arnultovice KMD 5.12.2013 zůstává KN LV0 Babí DKM 1.12.1999 Batňovice KMD 27.10.2010 Bečkov KMD 26.11.2010

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

USNESENÍ VVZ/5/38/2009

USNESENÍ VVZ/5/38/2009 Zápis z 5. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konané dne 12. května 2009 ve 13:00 hodin, Středí škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem

Více

Výdejní místa samolepek

Výdejní místa samolepek Výdejní místa samolepek Zámek Adršpach Dolní Adršpach75 549 57 Adršpach Tel.: + 420 491 423 979 Email: info@zamekadrspach.cz www.zamekadrspach.cz Út Ne 9:30-17:00 Turistické informační centrum Adršpašské

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

VY_32_INOVACE_3_Z_11_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Zeměpis Ročník: Poznámka: Královéhradecký kraj Vypracoval: Mgr.

VY_32_INOVACE_3_Z_11_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Zeměpis Ročník: Poznámka: Královéhradecký kraj Vypracoval: Mgr. VY_32_INOVACE_3_Z_11_ČLOVĚK A PŘÍRODA Předmět: Zeměpis Ročník: 6.-9. Poznámka: Královéhradecký kraj Vypracoval: Mgr. Irena Lorencová KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRAJSKÉ MĚSTO : HRADEC KRÁLOVÉ Obr.2 poloha Obr.1

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JINDŘICHOHRADECKÝCH OBČANŮ ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je

Více

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA 3/2010 Program podzim 2010 Stálé expozice: Zlatá stezka Renesance - zlatý věk města Karel Klostermann a pošumavské zámky Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých

Více

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov. Rozbor hospodaření za rok 2014

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov. Rozbor hospodaření za rok 2014 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov Rozbor hospodaření za rok 2014 Vypracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov, 13. 3. 2015 1 1. Rozpočet organizace

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov.

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. - 63 - PRAMENY ČR MZA Brno - Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. HORÁKOVÁ, Eva. O konzervaci střeleckých terčů ve vyškovském muzeu. In JORDÁN,

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny Knihovny typy a počty Paměťové instituce 2 (knihovny muzeí, galerií a archivů, knihovny ve zdravotnictví, knihovny Akademie věd ČR) 1 Veřejné 5415 Školní 3896 Muzeí a galerií - 236 Zdravotnické 109 Vysokoškolské

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, Trutnov. Rozbor hospodaření za rok 2015

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, Trutnov. Rozbor hospodaření za rok 2015 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov Rozbor hospodaření za rok 2015 Vypracovala: Miroslava Jungová, ekonomka / účetní Trutnov, 26. 2. 2016 1 1. Rozpočet organizace

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 3. řádné jednání Rady města, konané dne 8.2.2012 kancelář starosty 1. (10) Městský kamerový a dohlížecí systém Červený Kostelec 2. (1) Červený

Více

J e d n o t a M l a d á B o l e s l a v

J e d n o t a M l a d á B o l e s l a v http://www.csol-mb.net http://muzeumtrutnov.cz http://karelvasatko.cz http://obeclegionarska.cz Pořadatel: Námět: Autoři textů: Grafická úprava: Na výstavě se podíleli: Realizace: Fotografie a dokumenty:

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let CZ0525 118 174 60 025 17 188 18 905 56 019 50 597 1 234 22 824 10 887 26 331 22 164 56 591 47 048 1. Batňovice 57904 1 723 353 102 131 335 300 10 137 129 253 246 346 283 Batňovice 00115 5 0 609 298 89

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2016 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

ARCHEOLOGICKÉ ODDĚLENÍ Tvorba sbírek PhDr. A. Rusó (2), Mgr. M. Soukup (37), Mgr. J. Hudec (8), Bc. M. Nováček (47) a Bc. L. Rypka (30) provedli 124 odborných vyjádření ke stavebním záměrům. PhDr. A. Rusó

Více

náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji

náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji Prezident07_brozura120x120p.qxd 30.3.2007 11:22 Stránka 1 náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji 10. 12. dubna 2007 Oficiální program Prezident07_brozura120x120p.qxd

Více

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY HARRACHOV TIPY NA VÝLETY Möglichkeiten für interesante Ausflüge Interesting places to see Propozycje wycieczek Tips voor uitstapjes TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ ZÁMEK FRÝDLANT ZOO LIBEREC

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově Školní 150, 541 01 Trutnov ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Vypracoval: Mgr. Vlastimil Málek, ředitel Trutnov, 28. 2. 2014 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. PERSONÁLNÍ STAV 3. PORADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 1) Název subjektu, adresa, IČ Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 1.9.2014 kancelář starosty 1. (27) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (28)

Více

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Stav objektu v roce 1995 Příklad rekonstrukce a oživení památky starého

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 3 členové rady města tajemnice

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů Jihlava 2. až 4. října

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH 1. Základní údaje o společnosti 2. Poslání společnosti 3. Stavební a projekční práce 4. Personální záleţitosti 5. Přehled činnosti za rok 2008 6. Získané granty a příspěvky

Více

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Reg. číslo : CZ.1.13/3.1.00/14.00769 Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Město Česká Třebová se dlouhodobě zabývalo

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 33/2016, které se konalo v pondělí dne v 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 33/2016, které se konalo v pondělí dne v 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 33/2016, které se konalo v pondělí dne 2. 5. 2016 v 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/33/2016-RM Rada města schvaluje program 33. zasedání s navrženým doplněním

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY Mgr. Michaela Zálešáková SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova

Více

U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012

U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012 U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012 1. Zastupitelstvo obce schvaluje navržený rozpočet na rok 2012 jako vyrovnaný, na straně příjmů i výdajů ve výši 21.868.000,- Kč, přebytek

Více

Hlavní budova na Florenci (KP) adresa: Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8

Hlavní budova na Florenci (KP) adresa: Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8 Obecné informace zřizovatel: hl. m. Praha (obec i kraj) založeno 3. 10. 1881; 1983 otevřena 1. expozice 27. 10. 1900 otevřena neorenesanční budova více než 1 milion sbp ředitelství Kožná 1, Praha 1 odborné

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne 16.2.2015 kancelář starosty 1. (100) Červený Kostelec Stolín Mstětín, splašková kanalizace 2. (101) Červený

Více

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní 150, 541 01 Trutnov ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní 150, 541 01 Trutnov ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní 150, 541 01 Trutnov 1. Rozpočet organizace ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Provozní dotace v roce 2012 Příspěvek Královéhradeckého kraje : Dotace KHK na reg. činnost

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Okresní úřad ochrany práce Trutnov

Okresní úřad ochrany práce Trutnov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3232 č. archivní pomůcky: 8973 Okresní úřad ochrany práce Trutnov (1905) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011 Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace Zpráva o činnosti za rok 2011 Mgr. Petra Hejralová 29. 2. 2012 Městské muzeum v Železném Brodě Své stálé expozice prezentuje ve dvou budovách. Sklářskou

Více

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Opatření Vize B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Liberecký kraj bude vytvářet a poskytovat podmínky pro plnohodnotný život podporou činností, které přispívají

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Holešova, která se konala

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Holešova, která se konala P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Holešova, která se konala 19.10.2015 273/21/RM/2015 Výpůjčka prostor Mateřského centra Srdíčko Charitě Holešov výpůjčku klubovny, kanceláře s kuchyňkou

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 9. řádné jednání Rady města, konané dne 6.4.2011 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace 2. (2) Kanalizační přípojky - Červený Kostelec

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

REKLAMNÍ PLOCHA č.: 099

REKLAMNÍ PLOCHA č.: 099 REKLAMNÍ PLOCHA č.: 099 A Velká Úpa, silnice č. 296, směr - Pec pod Sněžkou Billboard 5247 x 2590 5007 x 2350 oboustranný : silnice č. 296 Velká Úpa Pec pod Sněţkou 542 21 GPS : 50 40'53.44"N;15 47'06.65"E

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 25. řádné jednání Rady města, konané dne 18.11.2015 kancelář starosty 1. (82) Zázemí tenis, fotbal 2. (83) Veřejné prostranství mezi školami v

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci)

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Úvod: Příspěvková organizace města Městské muzeum v Ústí nad Orlicí spravuje objekt čp.72 v Ústí nad Orlicí

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 15. řádné jednání Rady města, konané dne 25.6.2014 kancelář starosty 1. (1) Optický kabel mezi MěÚ - Stará radnice - Městská policie, Červený

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Muzeum Mladoboleslavska hrad: Paměť města kapitoly z dějin Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století Venkov v proměnách času Muzejní herna Muzeion Dlouhodobá

Více

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY. Poznej ji a chraň

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY. Poznej ji a chraň MÁ VLAST V SRDCI EVROPY Poznej ji a chraň Záštitu nad soutěží převzala ministryně kultury ČR, kardinál a primas český mons. Dominik Duka, OP. Vyhodnocení jubilejního pátého ročníku proběhlo v krásných

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 1. 3. 2015) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Česká lesnická akademie

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh Bulletin vychází 6. ledna 2014 číslo 4/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Místo pro náš příběh Poslední čtvrtletí roku proběhlo ve znamení příprav a plánů na další období. Mimo realizaci dvou velkých projektů Toulavý

Více

Klášter Plasy aedificivm hoc sine aqvis rvet

Klášter Plasy  aedificivm hoc sine aqvis rvet Klášter Plasy www.klaster-plasy.cz aedificivm hoc sine aqvis rvet CO? KDY? KDE? JAK? PRO KOHO? Hlavním cílem projektu je vytvoření moderního depozitáře s adekvátními podmínkami pro uložení předmětů mobiliárních

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 1. 11. 2016) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Gymnázium Boženy Němcové,

Více

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004 Koncepce využití západního a severozápadního křídla děčínského zámku Zpracoval: odbor rozvoje Městský úřad Děčín, odbor správy majetku města Městský úřad Děčín, Iniciativa pro děčínský zámek, Děčínský

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 23.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení

Více

Moravská galerie v Brně Husova Brno

Moravská galerie v Brně Husova Brno Moravská galerie v Brně Husova 18 622 26 Brno Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2015 a 2016 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 18. řádné jednání Rady města, konané dne 29.8.2012. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 18. řádné jednání Rady města, konané dne 29.8.2012. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 18. řádné jednání Rady města, konané dne 29.8.2012 kancelář starosty 1. (10) Stavební úpravy č.p. 26, Komenského, Červený Kostelec 2. (1) Oprava lesních pěšin v lesoparku

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 25/2012, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 25/2012, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 25/2012, které se konalo v pondělí dne 10. 12. 2012 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/25/2012 Rada města schvaluje program 25. zasedání s navrženým doplněním.

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Úprava ukazatelů u škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem k tab. č. 1

Úprava ukazatelů u škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem k tab. č. 1 1 3121 1 Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 2 3121 1 Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 682 17 643,1 53,10 330,8 17 973,9 53,10 18 212,1 59,71 352,10 18 564,2

Více