ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012"

Transkript

1 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově Školní 150, Trutnov ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Vypracoval: Mgr. Vlastimil Málek, ředitel V Trutnově,

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Muzeum Podkrkonoší v Trutnově (MPT), zaloţené v roce 1890, je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Zřizovatelem organizace je od město Trutnov. Muzeum plní odborné regionální funkce pro okres Trutnov. Na základě platných smluv uzavřených s městem Trutnovem přispívá na zajišťování regionálních funkcí muzea Královéhradecký kraj. Název: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel: Město Trutnov Adresa: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní 150, Trutnov IČ: Obchodní rejstřík: Organizace je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka Pr 1042 Statutární orgán: Mgr. Vlastimil Málek, ředitel Telefon: ; ; Fax: Webové stránky: Stanovená otevírací doba muzea pro veřejnost: celoročně úterý aţ neděle 9 12, hodin (pondělí je zavíracím dnem) Vstupné: základní 30 Kč, sníţené 10 Kč (studenti, senioři, drţitelé průkazů ZTP a ZTP/P, drţitelé vybraných slevových karet dle smluvních závazků organizace), volné (děti do 6 let, drţitelé průkazů AMG) 2. PERSONÁLNÍ STAV Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2012 činil 10,45 úvazku. K činil přepočtený stav 11,36 úvazku, celkem šlo o 12 fyzických pracovníků (bez 2 zaměstnanců na MD a RD). K činil přepočtený stav 9,36 úvazku, celkem šlo o 10 fyzických pracovníků (bez 2 zaměstnanců na RD). Niţší přepočtený stav na konci roku 2012 byl ovlivněn pouze skutečností, ţe po odchodu historika v průběhu roku 2012 bylo jeho místo obsazeno novým pracovníkem teprve v roce 2013 a jedna pracovnice byla převedena po vypršení pracovní smlouvy na dobu určitou na formu zaměstnání dohodou o pracovní činnosti. Muzeum je organizačně rozděleno na oddělení odborné a provozní. Ředitelem muzea byl v roce 2012 Mgr. Vlastimil Málek, zástupcem ředitele a vedoucím odborného oddělení Mgr. Ondřej Vašata (kurátor podsbírek uměleckoprůmyslové práce a kulturní historie, pedagog volného času a propagační referent), vedoucí provozního oddělení Miroslava Jungová (ekonomka, účetní). V rámci odborného oddělení v průběhu roku 2012 dále pracovali: Mgr. Petra Dědková (kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů, dokumentátorka pracovní poměr na dobu určitou od do a následně dohoda o pracovní činnosti od do ), Jaroslava Čapková (knihovnice, správkyně specializované knihovny, pokladní), Mgr. Jitka Lukášková (hlavní správkyně depozitářů, kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů), Petra Sauerová (výstavářka, kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů, konzervátorka), Mgr. Radek Novák (archeolog, kurátor 2

3 sbírkových a mobiliárních fondů pracovní poměr ukončen k ), Mgr. Ondřej Tůma (archeolog, kurátor sbírkových a mobiliárních fondů, pracovní poměr od ), Mgr. Václav Horák (historik, kurátor podsbírky militária, pracovní poměr ukončen k ). Mgr. Hana Burdychová čerpala do mateřskou dovolenou a následně do konce roku 2012 rodičovskou dovolenou, Mgr. Marek Madaj čerpal po celý rok rodičovskou dovolenou. V rámci provozního oddělení dále pracovali: Vlasta Novotná (průvodkyně, pomocná konzervátorka), Mgr. Jiří Hering (správce objektu, referent poţární ochrany a průvodce, úvazek 0,6, nástup ), Stavrula Popova (uklízečka, úvazek 0,76, pracovní poměr ukončen k odchod do starobního důchodu), Jana Horáčková (uklízečka, úvazek 0,76, nástup ). Průvodcovská sluţba byla zajišťována několika dalšími osobami zaměstnanými formou dohody o pracovní činnosti (Anna Driemerová, Irena Hladíková, Denisa Hofmannová, Mgr. Alena Křivská, Bc. Michaela Konečná), z nichţ některé byly zároveň edukačními pracovnicemi. Kromě těchto zaměstnanců uzavírala organizace podle potřeby dohody o provedení práce s externisty (jejich výčet uveden v Rozboru hospodaření za rok 2012). V průběhu roku v muzeu vykonalo odbornou praxi několik středoškolských a vysokoškolských studentů. 3. PORADNÍ ORGÁNY V souladu s ustanovením Zřizovací listiny organizace zřizuje ředitel MPT dva poradní orgány, a to Vědeckou radu a Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost. Zasedání Vědecké rady muzea se konalo dne , jednání Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost se uskutečnilo dne Při Radě města Trutnova ustavený Odborný poradní sbor pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově zasedal dne Ředitel muzea se jednání zúčastnil jako host a podal podrobnou zprávu o činnosti muzea za uplynulé období. 4. KONTROLY ZE STRANY ZŘIZOVATELE Dne 4. dubna 2012 byla v muzeu provedena kontrola Kontrolním výborem Zastupitelstva města Trutnova. Kontrola byla zaměřena na nakládání s majetkem zřizovatele a dodrţování zákona č. 122/2000 Sb., prováděcí vyhlášky 275/2000 Sb. a vnitřních předpisů organizace. Kontrola neshledala závady (viz Zápis o výsledku kontroly KV ZM Trutnov č. 6/2012 z ). Ve 4. čtvrtletí 2012 byla v rámci odborného dohledu provedena kontrola ze strany Kanceláře Městského úřadu Trutnov zaměřená na sbírkotvornou činnost muzea. Závady či nedostatky nebyly zjištěny (viz Zápis o provedené kontrole v rámci odborného dohledu č. 2/2012). 5. REKONSTRUKCE OBJEKTU MUZEA Hlavním a nejnáročnějším úkolem organizace v roce 2012 byla příprava muzea na rekonstrukci, stěhování v průběhu rekonstrukce a posléze příprava znovuotevření veřejnosti. Stavebně-technickým průzkumem, jehoţ vypracování bylo zadáno muzeem v roce 3

4 2010 v souvislosti se záměrem přípravy nových stálých expozic, byl zjištěn havarijní stav budovy a v roce 2012 na základě jeho výsledků proběhla částečná rekonstrukce se stavebními úpravami. Muzeum zajistilo v předstihu na začátku roku 2012 kompletní vyklizení půdy, kam byly po desetiletí odkládány nepotřebné předměty a vybavení, jako skříně, kancelářské stoly nebo kancelářská technika. Při vyklízení půdy, na které byla zčásti rovněţ najata odborná firma (FM Servis), bylo dokonce ještě objeveno několik posledních sbírkových předmětů, které nebyly zapsány v platné sbírkové evidenci, ale nesly stará inventární čísla z 50. či 60. let 20. století. Tyto předměty byly po očištění a ošetření zařazeny do sbírky muzea. Nejzajímavějším je bezesporu jedno z nejstarších vyobrazení města Trutnova z počátku 19. století. Tyto skutečnosti zároveň potvrzují naprosto neprofesionální přístup k muzejní práci a sbírkovým předmětům v předchozích obdobích. Dále byly v prvních měsících roku rozebrány a vyklizeny dosavadní stálé expozice instalované ve čtyřech výstavních sálech v 1. patře muzea. Přestěhován byl rovněţ depozitář výtvarného umění. Postupně byly pracovníky muzea vyklizeny i ostatní prostory zasaţené rekonstrukcí, především kanceláře. Náročné bylo vystěhování celého fondu muzejní knihovny. Rekonstrukce byla prováděna po etapách v jednotlivých křídlech budovy, čemuţ bylo podřízeno stěhování dotčených prostor. Stavební práce byly zahájeny a ukončeny (následně byly v průběhu října ještě odstraňovány některé zjištěné závady). Stavbu prováděla firma MATEX HK, s. r. o. Hradec Králové. Zásadní byla sanace dřevomorky a koniofory v krovu, výměna napadených trámů, výměna části střešní krytiny, zesílení nosnosti trámů v podlahách 1. patra a prosklené zastřešení atria. Zároveň byly upraveny průchody mezi sály expozic, poloţeny datové kabely, elektrické rozvody, rozvody EPS, izolace a parketové podlahy. Akci realizoval vlastními finančními prostředky vlastník objektu a zřizovatel muzea město Trutnov. Vedení města Trutnova patří poděkování za spolupráci a vstřícnost při realizaci stavby. Ředitel muzea byl jednak členem výběrové komise na zhotovitele projektové dokumentace, jednak na dodavatele díla a účastnil se kontrolních dnů stavby. V průběhu prací došlo k havárii na odpadní kanalizaci muzea, která musela být bezodkladně vyřešena výměnou potrubí, aby nebyl ohroţen provoz restaurace a vinárny Pod Hradem. Po ukončení hlavních stavebních prací byly síly celého kolektivu muzea napřeny na zvládnutí návratu do provozuschopného stavu. Po předání stavby, úklidu a opětovném nastěhování do vyklizených prostor se otevření muzea veřejnosti podařilo realizovat jiţ dne 4. října 2012 vernisáţí výstavy prací regionálního malíře Karla Kratochvíla. Muzeum svým nákladem pořídilo osvětlení a vytápění atria, které nebylo součástí dodávky stavby. Uvedená vernisáţ proběhla jiţ v novém krytém prostoru atria. Na další roky je plánována v objektu muzea výměna oken, montáţ výtahu pro bezbariérový přístup, výměna zbylé části střešní krytiny a oprava fasády. Tyto opravy a stavební práce bude nutno termínově dostatečně dopředu konzultovat a realizovat tak, aby neznemoţnily plánovanou činnost organizace (zejména s ohledem na plán výstav, stěţejních akcí a přípravu nových stálých expozic). Objekt muzea je však zralý na komplexní rekonstrukci, aby důstojně reprezentoval město Trutnov. Muzeum představuje výkladní skříň města a výstavní (expoziční) projekty jsou limitovány prostředím, ve kterém jsou realizovány. Přestoţe byl rok 2012 ve znamení rekonstrukce muzea a výše popsaných úkolů, muzeum podle moţností vyvíjelo řádnou sbírkotvornou, výzkumnou, publikační, prezentační a popularizační činnost, částečně v náhradních prostorách (viz dále). 4

5 6. SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST, PÉČE O SBÍRKU Muzeum je správcem sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek (CES) pod názvem Sbírka Muzea Podkrkonoší v Trutnově (ev. č. MTR/ /109002). MPT v průběhu roku systematicky rozšiřovalo spravovanou sbírku především o předměty dokumentující historii a současnost zájmového území Krkonoš a Podkrkonoší s těţištěm v současném okrese Trutnov. V roce 2012 došlo k opětovnému nárůstu v počtu získaných předmětů. Předně byly publikovány výzvy v regionálních médiích k doplnění sbírek o předměty dokumentující činnost zdejších podniků. Díky tomu jsme získali mnohé výrobky, především podniků Texlen a KARA (několik desítek dárců). Také se nám daří ve sbírkách částečně zacelovat mezeru po málo zastoupeném hornictví, které bylo k velké škodě v muzeu kdysi dokonce odmítáno zde patří velké poděkování externímu spolupracovníkovi muzea, někdejšímu pracovníkovi VUD a montánnímu badateli Václavu Jiráskovi z Trutnova. V roce 2012 bylo získáno celkem předmětů zapsaných do chronologické evidence pod přírůstkovými čísly. Nové přírůstky i změny v evidenci byly hlášeny do Centrální evidence sbírek (CES) Ministerstva kultury ČR. Stávající sbírka spravovaná MPT se skládá z podsbírkových skupin: archeologie, archiv, etnografie, fotografie, kulturní historie, militária, uměleckoprůmyslové práce a výtvarné umění. Za nejzajímavější předměty získané v roce 2012 lze výběrově povaţovat: v podsbírce archiv soukromou kroniku Anglického klubu v Trutnově z 30. let 20. století, audiozáznam projevu prezidenta A. Zápotockého ke stavbařům Elektrárny Poříčí na slavnosti v Janských Lázních dne 4. ledna 1957, soubor rekonstrukčních map souvisejících s dějinami dolování uhlí a rud na Trutnovsku, jejichţ autorem je Václav Jirásek; v podsbírce fotografické fotografie z přípravy výstavy Krkonoše v umění, která v trutnovském muzeu proběhla v roce 1960, fotografii exhumovaných ostatků povstalce Ljuby Turka ze Rtyně v Podkrkonoší, popraveného při povstání v květnu 1945 v Úpici, fotografii spisovatelky Heleny Čapkové při její návštěvě Úpice v roce 1960, soubor fotografií praţského ateliéru regionální malířky Julie Winterové-Mezerové, soubor fotografií z událostí v Trutnově v srpnu 1968, kdy byly ve městě postaveny barikády proti armádám Varšavské smlouvy, soubor hornických fotografií z historie dolování černého uhlí v regionu; v podsbírce etnografické výrobky bývalých významných regionálních závodů Texlen a KARA (utěrky, koţichy atd.), sklenice vyráběné v zaniklé sklárně v Markoušovicích z 1. poloviny 20. století; v podsbírce kulturněhistorické lahvičky z Czerneho lékárny v Trutnově z 1. poloviny 20. století, papírovou krabičku na šperky firmy Hartel Trutnov z 1. poloviny 20. století, reklamní pravítko obchodního domu Erben v Trutnově z 1. poloviny 20. století, hornickou přilbu Donbas z 60. let 20. století, hornickou přilbu pouţívanou na dolech VUD Báňskou záchrannou sluţbou z 80. let 20. století, koţenou hornickou přilbu, zavedenou na dolech VUD po roce 1949, 18 fragmentů skla vyráběného v zaniklé sklárně v Markoušovicích; v podsbírce militaria a faleristika hornické odznaky podniku VUD, hornickou šavli ředitele Svatoňovické báňské společnosti Jindřicha M. Vlčka z 30. let 20. století, odznaky socialistických podniků na Trutnovsku, čepice prvorepublikového četníka a poválečného příslušníka SNB, čs. vojenské sako z prvorepublikového období, známku chudinské správy v Hostinném, vojenskou trumpetu (polnici); v podsbírce uměleckoprůmyslové práce několik předmětů s hornickou tématikou, které souvisejí s historií dolování uhlí a mědi na Trutnovsku (hornická karbidová lampa z 50. let 20. století, hornický špičák "Patent" z Tmavého dolu u Rtyně v Podkrkonoší z roku 1910, hornický špičák s výměnnou hlavou z Dolu U Buku ve Starém Sedloňově z roku 1921, hornickou karbidovou lampu pro dozorce z dolu na měď v Dolních Vernéřovicicích z období po roce 1920, hornickou benzinovou lampu "sicherku" z Tmavého dolu u Rtyně v Podkrkonoší z 20. let 20. století, hornickou palici z přelomu 18. a 19. století z haldy jámy Vilemína v Petrovicích); 5

6 v podsbírce výtvarného umění olejomalbu s motivem Horské ulice v Trutnově od Karla Kratochvíla ze 40. let 20. století, kresby Karla Šafáře s motivy ze Svatoňovicka, grafické listy Jiřího Bergera s motivy z Trutnova z 80. let 20. století; v podsbírce archeologické bronzovou sekeru se středovými laloky z mladší doby bronzové, nalezenou v Ţacléři, a bronzovou sekeru s okrajovými lištami a schůdkem ze střední doby bronzové, nalezenou v Horním Ţďáru. Kromě nálezů přímo z terénu byly do archeologické podsbírky získány i cenné artefakty z pozůstalosti Anny Jahelkové z Velkého Vřešťova (masivní neolitický sekeromlat a kamenná sekera druhotně vybroušená z kamenné motyky). V prvním čtvrtletí roku byl vybaven pronajatý depozitář v bývalé škole ve Školní ulici systémem EZS, mříţemi, bezpečnostními protipoţárními dveřmi, regály apod. a byl do něj přemístěn jeden z depozitářů umístěných dosud v budově muzea. Na vybraných sbírkových předmětech byly svépomocí prováděny drobné čistící, údrţbářské a konzervátorské práce. Jako konzervátorky v muzeu pracují na část úvazku V. Novotná a P. Sauerová. Inventarizace příslušných částí podsbírky probíhala podle vypracovaného dlouhodobého plánu a platné legislativy. 7. KNIHOVNA Regionální a odbornou literaturu včetně periodik získává, zpracovává, uchovává a zpřístupňuje k prezenčnímu studiu muzejní knihovna, která je veřejnou knihovnou se specializovaným fondem. Knihovna je nejen důleţitým zázemím pro vlastní odbornou činnost pracovníků muzea, ale slouţí i k prezenčnímu studiu veřejnosti. Pokrývá rovněţ agendu ISBN a ISSN pro publikace vydávané muzeem, rozesílá povinné výtisky a nabídky těchto publikací určeným knihovnám a institucím, zajišťuje meziknihovní výpůjční sluţbu, vypracovává rešerše, bibliografie, poskytuje poradenství, spolupracuje s Národní knihovnou v Praze (hlášení do Souborného katalogu ČR) atd. Knihovnické pracoviště je současně pracovištěm informatickým (zajišťování základní správy interní počítačové sítě, provozu serveru a on-line katalogu knihovny přístupného z muzejního webu Počet nově zkatalogizovaných jednotek za rok 2012 obnášel u monografií 324 přírůstkových čísel (celkově k přírůstkových čísel), u periodik činí počet nově zkatalogizovaných jednotek 19 titulů se 198 přírůstkovými čísly (celkově 474 titulů s přírůstkovými čísly). Bylo rovněţ pokračováno v revizi knihovního fondu, konkrétně formátu III, ale vzhledem k rekonstrukci a stěhování muzea bude revize pokračovat ještě v roce V rámci revize jsou revidovaným svazkům přidělovány čárové kódy pro zrychlení a zkvalitnění příštích revizí i zápůjček v rámci muzea. Vzhledem k tomu, ţe finanční prostředky na nákup nových přírůstků do knihovny byly omezené, zaměřila se akviziční činnost knihovny na výměnu publikací mezi muzei a ostatními nakladateli nebo na alternativní získávání různých regionálních titulů. Velkou část nově získaných přírůstků tvořily dary, a to zejména tituly montánní literatury od pana Václava Jiráska z Trutnova, výroční zprávy regionálních škol z první poloviny 20. století od Mgr. Ondřeje Vašaty a jiné. Mezi zajímavé přírůstky patří např. literatura z polských příhraničních oblastí (Jelenia Góra, Kamienna Góra, Wałbrzych), získaná výměnou s polskými partnery, a rovněţ sudetoněmecká periodika, vycházející od padesátých let dosud (Riesengebirgs-Buchkalender, Aus Rübezahls Heimat, Unser Sudetenland apod.). Z ostatních nejzajímavějších přírůstků to jsou: druhé vydání titulu Ollerhands Gedechtlan on Geschachtlan ei braunscher Pauersprooche Antona Kahlera, vydané v Broumově v roce 1933 a zabývající se nářečními aspekty broumovského výběţku, poté obsáhlá, v německém jazyce psaná publikace o Horních a Dolních Vernéřovicích a okolí autora Arnolda Raaba 6

7 (Ober-Wernersdorf, Unter-Wernersdorf, Bischofstein, Dreiborn, Jibka, Jonsdorf, Hottendorf), vydaná ve Forchheimu v roce 1993 nebo Kladský sborník z roku Muzejní knihovnu prezentovala knihovnice Jaroslava Čapková na mezinárodní knihovnické konferenci Knihovny se otevírají pořádané v březnu 2012 v Krkonošském muzeu Správy KRNAP ve Vrchlabí. 8. BADATELÉ Pracovníci muzea v roce 2012 odbavili 35 badatelských návštěv celkem 31 badatelů z řad odborné i laické veřejnosti. Kromě toho vyřídili 31 badatelských dotazů elektronicky. Muzejní knihovna v roce 2012 evidovala 52 návštěv celkem 28 badatelů, elektronickou korespondencí knihovnice zodpověděla 35 badatelských dotazů. 9. PREZENTACE SBÍREK Stálé expozice Obě nevyhovující zastaralé stálé expozice (Bitva u Trutnova , Poklady minulosti), instalované v prvním patře muzea, byly v souvislosti s rekonstrukcí budovy v průběhu prvního čtvrtletí 2012 zrušeny a vyklizeny. Vystavené sbírkové předměty byly po ošetření navráceny do depozitářů, popř. vráceny externím zapůjčitelům. Mezi vyklizenými prostory obou dosavadních stálých expozic byl nevhodně situován jeden z depozitářů, jenţ byl před započetím rekonstrukce zrušen a přemístěn do nových pronajatých depozitárních prostor. Obnovením bývalých průchodů došlo k propojení stávajících sálů expozic přes menší sál bývalého depozitáře, čímţ vznikl průchozí okruh pěti sálů, v nichţ budou v následujících letech připravovány nové stálé expozice. Hlavní ideou nových expozic bude navázat na hradní a zámeckou tradici objektu muzea, přiblíţit opomíjená atraktivní témata regionální historie a prezentovat moderní formou zajímavé sbírkové předměty. Předběţně byly stanoveny dvě hlavní etapy. Realizace I. etapy je naplánována na roky a jejím základem budou tzv. interiérové instalace, které zahrnou tři tematické sály: Hrady Trutnovska, Zámky Trutnovska a Venkovské usedlosti Podkrkonoší. Náměty a libreta těchto expozic vypracoval v průběhu roku 2012 ředitel muzea V. Málek, vizualizaci architektonického řešení provedl Ing. arch. R. Polívka z Hradce Králové. Předběţný rozpočet I. etapy byl stanoven na cca Kč. Ve II. etapě by měla být v následujících letech připravována také kvalitní vlastivědná expozice přibliţující průřezově minulost Trutnovska od pravěku do 20. století. Práce na nových stálých expozicích je mimořádně časově i finančně náročná a lze ji počítat k dlouhodobějším úkolům muzea Krátkodobé výstavy Výstavní činnost byla v roce 2012 výrazně ovlivněna rekonstrukcí muzea. V objektu Muzea Podkrkonoší v Trutnově mohly být výstavy pořádány pouze do začátku dubna 2012, pak následovalo do konce září 2012 uzavření objektu pro veřejnost. Muzeum však v tomto mezidobí spolupořádalo a zajistilo průvodcovskou sluţbou výstavu o hradě Vízmburku, která probíhala v náhradních prostorách (původně byla výstava o Vízmburku plánována jako hlavní sezonní a po dobu rekonstrukce muzea se ji podařilo zpřístupnit v bezprostřední blízkosti 7

8 Vízmburku, a sice ve výstavním sále Městské knihovny v Červeném Kostelci). Dále MPT realizovalo v září aţ říjnu 2012 jednu svoji výstavu v Jeleniej Górze v Polsku v rámci projektu přeshraniční spolupráce spolufinancovaného z fondů EU. Po ukončení rekonstrukce byla na začátku října 2012 obnovena řádná výstavní činnost přímo v budově MPT. V budově MPT byla v roce 2012 (mimo období rekonstrukce) otevírací doba pro veřejnost ve dnech úterý aţ neděle od 9.00 do a od do hodin. Pondělí bylo zavíracím dnem. Muzeum od znovuotevření v říjnu 2012 vytěţuje nejen oba výstavní prostory muzea pro pořádání krátkodobých výstav, tj. tradiční klenební sály s přilehlou chodbou v přízemí a výstavní prostor v chodbě 1. patra, ale rovněţ sál, v němţ byla dříve umístěna expozice o válce Výstavy byly tematicky zaměřeny převáţně na prezentaci sbírkových předmětů muzea a regionálně historickou problematiku. Pozornost byla věnována rovněţ výtvarnému umění výstavami zaměřenými jak na tvorbu současných, tak neţijících umělců. O výpůjčkách předmětů byly uzavírány smlouvy s institucemi i fyzickými osobami. Muzeum si předměty nejen na vlastní výstavy vypůjčovalo (strategickými partnery jsou v tomto ohledu dlouhodobě Státní okresní archiv Trutnov a okolní muzea), ale zároveň k výstavním účelům sbírkové předměty jiným muzeím a organizacím zapůjčovalo Výstavy pokračující z roku 2011 V lednu a únoru 2012 pokračovaly dvě výstavy otevřené v závěru roku 2011: Klasické fotografické techniky v současné výtvarné fotografii (výstava s mezinárodní účastí fotografů z ČR, Polska a Slovenska; spolupořadatel: fotoklub Nadraka Trutnov); místo konání: MPT, (=výstava prodlouţena), celkem návštěvníků (z toho v roce 2012). Ať to frčí! Sáňky, lyţe a brusle našich předků (ze sbírek Muzea Podkrkonoší v Trutnově a Jana Hainiše z Janských Lázní); místo konání: MPT, , celkem návštěvníků (z toho v roce 2012) Výstavy otevřené v roce 2012 V roce 2012 bylo uspořádáno celkem 9 nových výstav (z toho 7 v budově MPT, 1 v Červeném Kostelci a 1 v Jeleniej Górze): Z historie výroby elektrické energie v Trutnově (u příleţitosti 100. výročí zahájení stavebních prací na Elektrárně Poříčí I a 55. výročí otevření Elektrárny Poříčí II; ve spolupráci s ČEZ a. s.); místo konání: MPT, ; celkem návštěvníků (z toho vernisáţ 112 osob). Přemysl Martinec: Drakatit (výstava výtvarných děl předního českého surrealisty ve spolupráci s o. s. Trutnov město draka); místo konání: MPT, ; celkem 657 návštěvníků (z toho vernisáţ 83 osob). Hrad Vízmburk tajemství a poklady (výstava k 40. výročí zahájení archeologického výzkumu; spolupořadatelé: Sdruţení pro Vízmburk, o. s., a Městská 8

9 knihovna Červený Kostelec); místo konání: Výstavní sál Městské knihovny Červený Kostelec, ; celkem 866 návštěvníků (z toho vernisáţ 33 osob). Od schroniska do hotelu górskiego / Od boudy k horskému hotelu (výstava historických pohlednic připravená s vyuţitím sbírky dr. Jaroslava Drtiny; v rámci realizace přeshraničního projektu Polsko-české Krkonoše Festival horských fotografií; spolupořadatel: Jeleniogórskie Centrum Kultury); místo konání: Galeria Małych Form, Książnica Karkonoska Jelenia Góra, ; počet návštěvníků nezjištěn. Malíř a grafik Karel Kratochvíl (výstava k 100. výročí narození; ve spolupráci se Společností ochránců památek ve východních Čechách a PhDr. Jiřím Němečkem, vernisáţ 130 osob); místo konání: MPT, ; celkem 537 návštěvníků (z toho vernisáţ 133 osob). Tajemství a poklady hradu Vízmburku (rozšířená verze výstavy k 40. výročí zahájení archeologického výzkumu hradu; spolupořadetelé: Sdruţení pro Vízmburk, o. s., a Městská knihovna Červený Kostelec); místo konání: MPT, ; do celkem návštěvníků (z toho vernisáţ 129 osob). Polsko-české Krkonoše. Krkonoše očima českých a polských fotografů (spolupořadatel: Jeleniogórskie Centrum Kultury, v rámci realizace přeshraničního projektu Polsko-české Krkonoše Festival horských fotografií); místo konání: MPT, ; celkem 952 návštěvníků (z toho vernisáţ 96 osob). Kde se pivo vaří, tam se dobře daří K 430. výročí trutnovského pivovaru (ve spolupráci s Pivovarem Krakonoš a soukromými sběrateli); místo konání: MPT, ; do celkem návštěvníků (z toho vernisáţ 226 osob). Jaroslav Cita: Od vtipu k večerníčku, (=výstava o měsíc prodlouţena); místo konání: MPT, do celkem 675 návštěvníků (z toho vernisáţ 90 osob). 10. NÁVŠTĚVNOST MUZEA Návštěvnost muzea byla v roce 2012 ovlivněna jeho uzavřením pro veřejnost po dobu šesti měsíců v období hlavní sezóny, konkrétně od 9. dubna do 4. října V období od do Muzeum Podkrkonoší navštívilo návštěvníků, v období od do pak návštěvníků. Celkem tedy osob. V tomto počtu nejsou zahrnuti návštěvníci výstavy o hradu Vízmburku, která byla pořádána v květnu aţ září 2012 v náhradních prostorách v Červeném Kostelci. Celkem šlo o 866 osob (otevírací doba zde byla čtvrtek aţ neděle). Tuto výstavu spolupořádalo Muzeum Podkrkonoší v Trutnově se Sdruţením pro Vízmburk a Městskou knihovnou v Červeném Kostelci. Muzeum Podkrkonoší v Trutnově původně výstavu plánovalo jako hlavní sezonní ve svých prostorách, avšak vzhledem k uzavření muzea z důvodu rekonstrukce se obrátilo na ředitelku Městské knihovny v Červeném Kostelci PhDr. Marcelu Fraňkovou, která ochotně poskytla pro měsíce květen aţ září 2012 nový výstavní sál knihovny. Muzeum Podkrkonoší v Trutnově pokrylo tuto výstavu po celou dobu konání průvodcovskou sluţbou. 9

10 Přehled návštěvníků v roce 2012 podle jednotlivých měsíců: Měsíc Počet návštěvníků v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově Počet návštěvníků výstavy o Vízmburku v Červeném Kostelci 1/ / / / / / / / / / / / CELKEM DALŠÍ PREZENTAČNÍ, POPULARIZAČNÍ, KULTURNÍ A VZDĚLÁVA- CÍ AKCE PRO VEŘEJNOST V průběhu roku 2012 došlo k významné změně v organizaci muzejních akcí pro veřejnost. MPT má v rámci města Trutnova jiţ tradičně vymezeny pro pořádání vernisáţí a dalších kulturních pořadů čtvrteční odpoledne. Ještě v prvním pololetí roku byly čtvrteční muzejní akce pořádány víceméně nepravidelně, podle aktuálních podmínek a moţností. Od znovuotevření muzea na začátku října byly však zavedeny pravidelné tzv. muzejní čtvrtky. Cílem je maximální popularizace muzejní činnosti, sbírek, regionální historie a kultury co nejširšímu spektru veřejnosti. Od podzimu do začátku léta proto probíhají kaţdý čtvrtek odpoledne v muzeu akce vernisáţe (jejich přehled viz výstavní činnost), přednášky, besedy, koncerty, workshopy, promítání apod. otevřené široké veřejnosti (v roce 2012 na ně nebylo vybíráno vstupné). V roce 2012 muzeum pořádalo nebo spolupořádalo zejména následující akce: 10

11 slavnostní prezentace publikace prof. PhDr. Vladimíra Wolfa spojená s autogramiádou: Čas změny. Trutnovské Občanské fórum (místo konání: MPT, 61 účastníků) přednáška PaedDr. Karla Řeháka: Spor o smysl českých dějin (místo konání: MPT, 15 účastníků) výtvarná dílna se současným českým surrealistou Přemyslem Martincem (výtvarná dílna a komentovaná prohlídka výstavy P. Martince pro ZŠ a SŠ; místo konání: MPT, účast 65 ţáků a 5 pedagogů) přednáška Mgr. Aleny Křivské: Císař Josef II. a Trutnov (místo konání: Domov seniorů v Trutnově, 22 návštěvníků) setkání u příleţitosti 195 výročí narození Uffo Horna (poloţení květin u hrobu významného trutnovského rodáka spjaté s připomenutím Hornovy osobnosti z úst prof. PhDr. Vladimíra Wolfa, místo konání: Městský hřbitov Trutnov, 10 účastníků) přednáška Mgr. Ondřeje Vašaty: František Petrášek z Trutnova, průkopník výroby automobilů v Čechách (místo konání: MPT, 23 účastníků) přednáška Mgr. Aleny Křivské: Kníţe Václav panovník a světec (místo konání: Domov seniorů v Trutnově, 25 návštěvníků) přednáška Mgr. Ondřeje Tůmy: Muzejní archeolog představuje svoji práci (místo konání: MPT, 31 účastníků) přednáška PaedDr. Karla Řeháka: Pravda o Boţeně Němcové (místo konání: MPT, 60 účastníků) přednáška Mgr. Aleny Křivské: Eliška z Ratibořic - málo známá šlechtična na středověkém hradu Vízmburku (místo konání: MPT, 40 účastníků) tematický program Mgr. Ondřeje Vašaty pro ţáky ZŠ a studenty SŠ: Pojďte s námi do pravěku (netradiční interaktivní forma prezentace sbírkových předmětů z archeologické podsbírky, zúčastněné mládeţi byla nabídnuta spolupráce formou vzniku volontérské skupiny, která můţe v budoucnu vypomáhat např. s povrchovými sběry na archeologických lokalitách, příp. se jinou aktivní formou zapojovat do muzejní činnosti; místo konání: MPT, celkem 21 účastníků) literární setkání: Doteky poezie s Věrou Kopeckou (místo konání: MPT, 15 účastníků) Předvánoční odpoledne v muzeu (4. ročník, program: adventní vystoupení komorního souboru ZUŠ Trutnov Piacere pod vedením Jany Hylské, pěveckého sboru Gymnázia Trutnov pod vedením Vojtěcha Kábrta, kytarového souboru ZUŠ Trutnov pod vedením Martina Ličky, houslový koncert Lukáše Červeného, vernisáţ výstavy výtvarných prací známého ilustrátora a humoristy Jaroslava City nazvané Od vtipu k večerníčku, adventní koncert folkové skupiny Kantoři; místo konání: MPT, 179 účastníků). 11

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově Školní 150, 541 01 Trutnov ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Vypracoval: Mgr. Vlastimil Málek, ředitel Trutnov, 28. 2. 2014 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. PERSONÁLNÍ STAV 3. PORADNÍ

Více

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2014 ÚVOD I 1. ÚVOD 1.1. Slovo úvodem 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.4.

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

Husitské muzeum v Táboře

Husitské muzeum v Táboře Husitské muzeum v Táboře nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva za rok 2003 Vypracoval:

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Husitské muzeum v Táboře nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husitskemuzeum.cz www.husitskemuzeum.cz Výroční zpráva za rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ: CZ 00075078

Více

Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014

Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014 Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014 Muzeum Vyškovska, Tel.: 517 348 040 příspěvková organizace IČ: 00092401 nám. Československé armády 475/2 mv@muzeum-vyskovska.cz 682

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007 Únor 2008 1 Úvod V roce 2007 se Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech soustředilo spíše na vlastní muzejní činnost, zejména na správu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 EXPOZICE A POBOČKY 3 HODNOCENÍ ROKU 2010 3 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2010 3 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE

Více

výroční zpráva muzea cheb za rok 2014 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje

výroční zpráva muzea cheb za rok 2014 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje za rok 2014 MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Hornické muzeum Krásno, 20. 4., vernisáž výstavy Willi Russ Krajské muzeum Karlovarského kraje je příspěvkovou organizací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007 MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007 Brno 2008 Moravské zemské muzeum 1 Zelný trh 6 Brno 659 37 IČ:00094862 Tel.: 533 435 + kl. zaměstnance Fax: +420 435 325 adresa

Více

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013 Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013 Kladno, březen 2014 Obsah 1. Základní údaje s. 1 2. Hospodaření SVMK s. 1 3. Správa a ochrana sbírek s. 2 4. Vlastní badatelská činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE OBSAH 5 Úvod slovo ředitele základní informace o muzeu 9 Sbírky charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary

Více

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXIII Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 HODNOCENÍ ROKU 2013 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2013 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje za rok 2010 MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje

Více

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk.

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Hlavní činnosti organizace.....................

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Regionální muzeum v Kolíně příspěvková organizace Středočeského kraje Zpráva o činnosti za rok 2010 zprávu zpracoval: Bc. Zdeněk Mazač náměstek ředitele zprávu schválil: Mgr. Vladimír Rišlink ředitel RMK

Více

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012. ...tváří v tvář modernímu umění

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012. ...tváří v tvář modernímu umění Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012 mu...tváří v tvář modernímu umění Obsah I. Základní údaje o organizaci................... 3 II. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2011

Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2011 Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2011 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.5.

Více

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod I. Plnění úkolů v hlavní činnosti 1.1.Úvod Jihomoravské muzeum ve Znojmě vstupuje do třetího roku svého působení pod novým zřizovatelem Jihomoravským krajem. Novelou zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek

Více

Rekapitulace nákladů a výnosů na jednotlivých pobočkách muzea:

Rekapitulace nákladů a výnosů na jednotlivých pobočkách muzea: PROVOZNÍ ČINNOST A) Hospodaření muzea Příjmy celkem Výdaje celkem Struktura příjmů (hlavní poloţky): příspěvek zřizovatele vlastní příjmy z toho: trţby za vstupné trţby za reklamu prodej zboţí Struktura

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Rozvojové projekty 5 II.1. Muzeum lidových staveb V Kouřimi

Více

PROGRAM ROZVOJE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM NA LÉTA 2014 2020

PROGRAM ROZVOJE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM NA LÉTA 2014 2020 PROGRAM ROZVOJE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM NA LÉTA 2014 2020 Autoři: - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje - ředitelé příspěvkových

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je muzeum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více