informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma"

Transkript

1 informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Příchod nového roku předznamenává nejen hodnocení roku uplynulého, ale i plány do roku nastupujícího. Začátek roku je plný událostí, které jsou v novém roce první. Samozřejmě, že neodmyslitelnou součástí je přivítání prvního občánka, narozeného v prvních hodinách či dnech. Nejinak tomu bylo i letos. Zástupce silnějšího pohlaví Ondřej Kalina se v Táboře na svět poprvé podíval 2. ledna Přeji mu, aby jeho život ubíhal v harmonii jeho představ a skutečnosti. A v této souvislosti bych chtěla nám všem popřát, abychom letos po celý rok měli příležitosti vítat co nejvíce nových človíčků, kteří budou obohacovat náš život a budou zárukou budoucnosti našeho národa. Mgr. Zuzana Pečmanová místostarostka Cena města Cena města Tábora je udělována od roku Udělení této ceny je výrazem ocenění aktivit vztahujících se k městu Táboru, a to např. v oblasti umělecké, společenské, ekonomické, ekologické, technické, vědecké nebo sportovní. Cena města se uděluje jak za celoživotní přínos, tak za výjimečnou aktivitu v uvedených oblastech v roce předcházejícím udělení ceny. Cenu tvoří finanční částka ve výši 30 tisíc korun a přiměřený věcný dar. Udělení schvaluje Zastupitelstvo města Tábora na základě doporučení jmenované komise. Návrhy na udělení ceny se stručným zdůvodněním mohou občané Tábora zasílat do 31. března 2005 na adresu: Město Tábor, kancelář starosty, Žižkovo nám. 3, Tábor, nebo elektronicky na ovou adresu: Jiří Řeřicha kancelář starosty Zasedání zastupitelstva se konají 31. ledna a 14. března v zasedací místnosti číslo 410, v budově bývalé Tabačky. Začátek v 15 hodin. Jednání jsou veřejná. Foto: Vít Řezáč První občánek města Tábora roku 2005 se narodil 2. ledna ve hodin v Natalisu. Jmenuje se Ondřej Kalina, vážil 3,65 kg, měřil 51 cm. Šťastné mamince Evě přišel popřát starosta František Dědič a místostarostka Zuzana Pečmanová. Výsledky hospodaření města Tábora za rok 2004 Hospodaření města se v loňském roce řídilo rozpočtem schváleným zastupitelstvem v prosinci 2003, který byl během loňského roku upravován rozpočtovými opatřeními. Rozpočet příjmů tak dosáhl 947 mil. Kč a rozpočet výdajů 1162 mil. Kč. Skutečné plnění rozpočtu je dle předběžných výsledků, které máme v současnosti k dispozici, velmi příznivé. Příjmy byly překročeny o 27 mil. Kč, takže se vyšplhaly na 974 mil. Kč. Naopak výdaje zůstaly nedočerpány o 155 mil. Kč, tudíž skončily na 1007 mil. Kč. Příjmovou stránku rozpočtu vylepšuje zejména vyšší inkaso daňových příjmů, místních a správních poplatků. Výdaje byly nedočerpány ze dvou důvodů. Za prvé došlo ke skutečné úspoře výdajů. Tento fakt se týká např. výdajů na úroky, výdajů na telefony nebo výdajů na platy. Za druhé došlo k posunu v realizaci plánovaných akcí. Toto je záležitost především oprav, rekonstrukcí a velkých investičních akcí. Tyto nevyčerpané prostředky budou převedeny do fondu rezerv a rozvoje města tak, aby v případě realizace mohly být použity a nebyly rozpuštěny na jiné provozní drobnosti. Celkově bude město převádět do fondu rezerv a rozvoje téměř 100 mil. Kč. Konečné výsledky hospodaření budou známy v únoru. Pak bude proveden audit hospodaření města za celý rok Následně odbor financí zpracuje Závěrečný účet města Tábora za rok Tento dokument bude v průběhu června ve zkrácené verzi zveřejněn na vývěskách města, v NTR a na internetové adrese: Každý občan má právo nahlédnout i do plného znění, které bude uloženo na odboru financí. Závěrečný účet bude projednán finančním výborem a poté předložen zastupitelstvu města ke schválení na jednání, které je naplánováno na 27. června Ing. Dana Daňková vedoucí odboru financí Zápisy do prvních tříd základních škol pro školní rok 2005/6 Město Tábor, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, po dohodě s řediteli jednotlivých základních škol zřizovaných městem Táborem oznamuje rodičovské veřejnosti, že zápisy do prvních tříd pro školní rok 2005/2006 proběhnou v následujících termínech a budovách (uvádíme v závorkách): ve čtvrtek 10. února od do hodin a v pátek 11. února od do hodin: ZŠ Tábor, nám. Mikuláše z Husi 45 (Mikuláše z Husi 45); ZŠ Tábor, Husova budova (Husova 1570/1); ZŠ Tábor, Zborovská 2696 (Zborovská 2398); ZŠ Tábor, Helsinská 2732 (Helsinská 2732 a Světlogorská 2874) ve čtvrtek 10. února od do hodin: ZŠ Tábor-Čekanice, Průběžná 116 (Průběžná 116); ZŠ Tábor- -Měšice, Míkova 64 (Míkova 64) Bližší informace rodiče získají přímo v ředitelstvích základních škol. Ing. Radomír Kouba vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

2 Nesouhlas se zákazem vjezdu V úterý 18. ledna odeslalo město Tábor dopis na Ředitelství silnic a dálnic ČR v Českých Budějovicích, v němž nesouhlasí s umístěním dopravních značek Zákaz vjezdu jízdních kol, které jsou nyní nově umístěny na silnici I/3 v prostoru mezi kruhovými křižovatkami U Drsů a budoucím obchodním centrem. Při stavbě rozšíření silnice byly totiž k odvedení vody použity štěrbinové vpusti, které znamenají nebezpečí pro cyklisty. Město Tábor na to upozornilo již 2. listopadu 2004 při přejímacím řízení a požaduje situaci řešit tak, aby zde byl cyklistům průjezd umožněn. (et) Pozemky pro cyklisty Po několika letech se podařilo odboru správy majetku města získat potřebné pozemky pro výstavbu cyklistické stezky a odpočinkové zóny na Sídlišti nad Lužnicí a dále pro plánovanou odpočinkovou zónu 1. etapa Jordán. Celkem bylo uzavřeno sedm kupních smluv, dvě směnné a jedna o bezúplatném převodu. (dš) Informace na Na oficiálních webových stránkách města Tábora je od počátku roku zveřejněno schválené zadání pěti změn územního plánu města Tábora. Pod heslem územně plánovací činnost lze nalézt textovou část i výkresy limitů. Postupně zde budou zveřejňovány další kroky legislativního procesu v této oblasti až po schválení návrhu. (ho) Archeologický průzkum K rozhodnutí rady města byl na 24. ledna připraven materiál informující o další etapě archeologického průzkumu na parkovišti u bývalé synagogy, kde se předpokládá výstavba parkovacího domu. První etapa byla ukončena v listopadu loňského roku nákladem 295 tisíc korun, druhá, která by trvala asi 6 měsíců, si vyžádá náklady přesahující 3 miliony korun. (fs) Projekty do fondů EU Odbor rozvoje předal radě města materiál, který ji informuje o možnosti podání projektů do Strukturálních fondů Evropské unie. V případě, že město bude souhlasit s jejich podáním, bere na sebe závazek podílet se na spolufinancování ve výši od 10 do 25 procent nákladů projektů za předpokladu jejich úspěšnosti. Odbor rozvoje je připraven podat následující projekty: 2. etapa zpřístupnění kláštera Klokoty (8 milionů korun), Odpočinková zóna Jordán (48 milionů korun), 1. etapa revitalizace botanické zahrady (11 milionů korun), telekontaktní sociální péče (2,5 milionu korun), projekt Vítejte na Táborsku (2,5 milionu korun). (kh) V polovině ledna rada města doporučila poslat 200 tisíc korun na pomoc Thajsku, jež bylo koncem prosince zničeno vlnami tsunami. Po částce 350 tisíc korun, které radnice poslala na konto humanitární pomoci Tatrám zdevastovaným vichřicí, tak jde o další humanitární akci našeho města. Návrh rady však ještě musí schválit zastupitelstvo na svém zasedání 31. ledna (po uzávěrce tohoto vydání NTR). Vzhledem k tomu, že při projednávání výše uvedeného návrhu došlo k jednomyslné shodě všech zúčastněných stran, je předpoklad, že zastupitelstvo finance schválí. Pomoci postižené oblasti však mohou i občané Tábora, a to nejen posíláním SMS a finančních příspěvků, ale například koupí některého z thajských výrobků v prodejně Kinga v Pražské ulici. Jihoasijskou produkci všem zájemcům ráda představí Karolína Lavičková (na snímku). Výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ a ve školních družinách při ZŠ, zřizovaných městem Táborem V souladu s novým školským zákonem č. 561/2004 Sb. došlo s platností od 1. ledna 2005 k několika zásadním změnám, o nichž bychom rodiče a zákonné zástupce dětí táborských mateřských a základních škol rádi informovali. S platností od 1. ledna 2005 přechází pravomoc promíjení a výběru úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ a úplaty ve školních družinách při ZŠ (dále jen úplaty ) na ředitele jednotlivých školských zařízení (doposud výběr a promíjení úplaty v MŠ a družinách ZŠ mělo v pravomoci město). Stanovení výše úplaty má od 1. ledna 2005 v kompetenci ředitel příslušné školy nebo školského zařízení. Celková výše úplaty je stanovena v souladu s 6 prováděcí Vyhlášky č. 14/2005 MŠMT. Pro všechny mateřské školy v Táboře, včetně příměstských MŠ Měšice a MŠ Čekanice, které zřizuje město Tábor, byla pro období od 1. ledna 2005 do 31. srpna 2005 řediteli těchto zařízení stanovena jednotná výše úplaty 270 Kč měsíčně (včetně dětí, kterým je délka docházky do MŠ omezena na dobu nejvýše pěti dnů v kalendářním měsíci kvůli pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte). Pro všechny družiny, které jsou součástí základních škol v Táboře, včetně příměstských ZŠ Měšice a ZŠ Čekanice, jež zřizuje město Tábor, byla pro období od 1. ledna 2005 do 31. srpna 2005 řediteli těchto zařízení stanovena jednotná výše úplaty 130 Kč měsíčně. Úplata za období hlavních prázdnin (1. července až 31. srpna) se v případě přerušení provozu MŠ poměrně sníží. Úplata za kalendářní měsíc je splatná vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Dle 6 odst. 3 bude osvobozen od úplaty zákonný zástupce dítěte, jenž pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže řediteli MŠ. Dle 6 odst. 4 Vyhlášky č. 14/2005 MŠMT lze zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, základní částku úplaty za příslušný kalendářní měsíc poměrně snížit, nejvýše však o polovinu stanovené základní částky. Bližší informace vám poskytnou ředitelé příslušných mateřských a základních škol (viz tabulka). Ing. Radomír Kouba vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy název právního subjektu jméno ředitele odloučená pracoviště telefon Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417 PaedDr. Lenka Spálenková MŠ Petrohradská Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497 Základní škola Tábor, nám. Mikuláše z Husi 45 Základní škola Tábor, Husova budova Mgr. Vlasta Vychodilová Mgr. Dagmar Havlůjová Mgr. Petr Zamrzla MŠ Vančurova 2205 MŠ A. Kančeva 2628 ZŠ Parkány 199 MŠ Dlouhá 340 MŠ Čelkovice 206 ZŠ Husova budova MŠ Komenského Základní škola Tábor, Zborovská 2696 Zdeněk Mlčkovský ZŠ Zborovská Základní škola Tábor, Helsinská 2732 PaedDr. Alena Heršálková ZŠ Světlogorská 2771 MŠ Helsinská 2731 MŠ Světlogorská Základní škola Tábor-Měšice Mgr. Regina Mihulová MŠ Chýnovská Základní škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Mgr. Bohumila Hronková Foto: Roman Růžička Z jednání rady V lednu se rada sešla na dvou schůzích (10. a 24. ledna) a poslední lednový den jednalo i zastupitelstvo. Rada například schválila optimalizaci dětských hřišť, když z celkového počtu osmdesáti jich bude přibližně polovina. Vytipovaná hřiště budou postupně rekonstruována a zkvalitněna, ta zbylá pak postupně rušena. Při optimalizaci spolupracoval odbor životního prostředí s Mateřským centrem Radost. Rada také rozhodla o tom, že urbanisticko-architektonické soutěže na řešení prostoru náměstí T. G. M. a prostoru autobusového nádraží budou vyhlášeny jako ideové, tj. bez větších projekčních regulativů. Schváleno bylo i zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby stavební úpravy tř. 9. května v Táboře 1. etapa. Projednávalo se rovněž poskytnutí finanční pomoci městu Pchúket v Thajsku, kde definitivní slovo k radou navrhované částce 200 tisíc korun mělo zastupitelstvo. O této finanční pomoci, jakož i materiálech projednávaných radou 24. ledna a zastupitelstvem 31. ledna budeme informovat vzhledem k uzávěrce v příštím čísle. Ing. Lubomír Šrámek tajemník MŠ Zahradní 156 MŠ Blanická

3 Nové programy podpor pro malé a střední podniky Vláda České republiky schválila 24. listopadu 2004 nové programy podpory malého a středního podnikání s platností na léta 2005 a Malé a střední podniky tak mohou od 1. ledna podávat žádosti v několika programech. V programu ZÁRUKA lze získat zvýhodněné bankovní záruky k bankovnímu úvěru, leasingu, rizikovému a rozvojovému kapitálu. V programu TRH mohou podniky získat až 50 % nákladů na přípravu a certifikaci systému dle norem ISO 9001 a , a normy EMAS. Program PROGRES poskytuje zvýhodněné úvěry pro větší investiční projekty od výše 2 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 3 % p. a. Na odborné poradenství prostřednictvím sítě RPIC mohou podniky získat 50% dotaci z programu PORA- Už v lednovém čísle NTR jsme vás informovali o možnosti poskytnutí dotace na podporu činnosti jednotlivých zájmových spolků, souborů, institucí i jednotlivců působících v oblasti kultury na území města Tábora formou dotace z Kulturního fondu města Tábora. Pro poskytnutí dotace je nutné úplně vyplnit formuláře Žádost o poskytnutí dotace z kulturního fondu a Udělení souhlasu k práci s daty, které jsou k dispozici na odboru kultury a cestovního ruchu nebo na internetových stránkách města: DENSTVÍ. Program DESIGN podporuje 50% dotací náklady na pořízení autorského díla a na designérské poradenské služby ve výrobkovém, interiérovém a grafickém designu. Exportéři, kteří utvoří alianci nejméně tří firem za účelem exportu na zahraniční trhy, mohou získat 50 % nákladů z programu ALIANCE. Exportérům je rovněž určen program ZASTOUPENÍ, který podpoří zakládání zastoupení nejméně tří firem v nečlenských zemích Evropské unie. Tyto programy jsou dále doplněny programy z Operačního programu průmyslu a podnikání. Informace o podmínkách a další podrobnosti k programům můžete získat v Informačním místě pro podnikatele při Jihočeské hospodářské komoře (telefon: , (pk) Zvýšení životního minima Od 1. ledna tohoto roku dochází na základě nařízení vlády č. 664/2004 Sb. ke zvýšení částek životního minima. Ono zvýšení má především vliv na nárok a výši dávek v systému státní sociální podpory a sociální potřebnosti a odráží se též v některých jiných systémech, například u dalších dávek sociální péče (příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu) v důchodovém pojištění (zvýšení důchodu pro bezmocnost). Životní minimum osoby, která je posuzována samostatně, je nově stanoveno na částku 4300 korun měsíčně (dosud 4100 Kč), z toho 2360 Kč na výživu a ostatní základní osobní potřeby a 1940 korun na domácnost. (az) Dotace z Kulturního fondu města Tábora (rubrika kultura dotace z kulturního fondu nebo informace pro občany vyberte si oblast: rady, formuláře, návody). S žádostmi o další informace se můžete obracet na odbor kultury a cestovního ruchu (Žižkovo nám. 11, Marcela Drdová, tel.: ). Žádosti musí být podány nejpozději do 15. března 2005 osobně v podatelně MěÚ, či písemně na adresu: MěÚ Tábor odbor kultury a cestovního ruchu, Žižkovo nám. 11, Tábor. Žádosti podané po tomto termínu již nebudou akceptovány. (lh) celkem podaných žádostí o byty 5638 celkem přidělených bytů 97 z toho menších: 1+0, 1+1, z toho větších: 2+1, 3+0, 3+1, průměrná cena sml. měs. nájemného za byty menší 46,31 Kč/m 2 za byty větší 41,20 Kč/m 2 cena sml. měs. nájemného v domě č. p ,04 Kč/m 2 cena věcně usm. nájemného č. p ,00 Kč/m 2 č. p. 11, 275, 525, 2081 (půdní vestavby) a č. p ,00 Kč/m 2 č. p Kč/m 2 Rozpočet na rok část Odbor správy majetku města Odbor správy majetku města zajišťuje veškeré právní a administrativní činnosti spojené s nakládáním s majetkem města, který je mu svěřen do správy. Odbor také vykonává právní a administrativní činnosti spojené s poskytováním úvěrů fyzickým a právnickým osobám ze Státního fondu rozvoje bydlení. Příjmová stránka je pro rok 2005 naplánována ve výši tis. Kč, což je 5,5 % veškerých příjmů města. Patří sem především příjmy z prodejů a pronájmů pozemků, nebytových prostor a ostatních nemovitostí. Číselné vyjádření provozních příjmů je uvedeno v následující tabulce (včetně porovnání s rokem 2004). Údaje jsou v tis. Kč. druh příjmu rok 2004 rok 2005 z pronájmu pozemků z pronájmu nebytových prostor z pronájmu movitých věcí z pronájmu budov středním školám z pronájmu budov základním školám, které nezřizuje město ostatní celkem Z prodejů majetku by město mělo v příštím roce inkasovat tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty příjmy z uvažovaných prodejů bytů a z prodeje pozemků v rámci průmyslové zóny a pro bytovou výstavbu. Celkové výdaje odboru správy majetku města jsou plánovány ve výši tis. Kč, což jsou 3 % výdajů města. Provozní výdaje jsou uvedeny v tabulce (v tis. Kč). druh výdaje rok 2004 rok 2005 střední školy služby peněžních ústavů (pojištění majetku) platby daní a poplatků ostatní výdaje opravy a údržba Byty přidělené v loňských výběrových řízeních V loňském roce se členové bytové komise, kteří byli jmenováni kvůli výběru nájemců uvolněných, popř. rekonstruovaných bytů, sešli patnáctkrát a rozhodovali o přidělení 97 bytů. Bytové oddělení za toto období přijalo celkem 5638 žádostí od táborských i mimotáborských občanů. Systém přidělování bytů, jejž schválila městská rada, vyžaduje, aby na každý byt, který je určen k pronajmutí a o který má občan zájem, byla podána samostatná žádost s nabídkou ceny nájemného. Průměrně se tedy na jeden byt hlásí 58 žadatelů. Největší zájem je již tradičně o byty velikosti 2+1, 2+0 a 1+1 (až 132 žadatelů). Nejméně žádostí přichází na byty, kde je stanoveno věcně usměrňované nájemné s podmínkou uhrazení kauce. Menší zájem je rovněž o byty v domě č. p v Zavadilské ulici, které se pronajímají na dobu určitou 5 let. celkem Ostatní výdaje zahrnují náklady na znalecké posudky potřebné při prodejích či zastavování majetku, geodetická zaměření nemovitostí, inzerci, revize a výdaje spojené s pronájmem. Mezi nejvýznamnější opravy v rozpočtu na rok 2005 budou patřit opravy fasády muzea, sociálního zařízení v č. p. 7 na Žižkově náměstí, balkonu č. p nebo opravy tarasů Pod Parkány, v Bezručově ulici a pod poliklinikou. Kapitálové výdaje v celkové výši 9357 tis. Kč zahrnují zejména prostředky určené na výkupy pozemků a infrastrukturu. Na cestní síť v botanické zahradě je určeno 500 tis. Kč. Ing. Helena Hlaváčková odbor financí JUDr. Dana Švecová vedoucí odboru správy majetku města Dotace z fondu protidrogové prevence O finanční prostředky na protidrogovou činnost v roce 2005 je možné žádat z Fondu protidrogové prevence města Tábora. Fond je určen k podpoře financování protidrogových aktivit spolků, sdružení a základních škol, které jsou registrovány na území města. Tiskopisy žádostí o dotaci jsou k dispozici na odboru sociálních věcí (Husovo nám. 2938) u Mgr. Jany Hrdličkové (tel.: , kam je také možné se obracet s žádostmi o další informace. Tiskopisy žádostí a podmínky poskytnutí dotace jsou rovněž na: (rubrika informace pro občany rady, formuláře, návody). Žádosti o dotaci na rok 2005 musí být podány nejpozději do 23. února 2005 osobně či písemně na adresu: MěÚ Tábor odbor sociálních věcí, Husovo nám. 2938, Tábor. (OSV)

4 Den otevřených dveří v TSG Ve středu 9. února pořádá TSG od hodin Den otevřených dveří. Zájemci budou informováni o nových podmínkách přijímacího řízení platných v roce Zaměření školy: Všeobecné gymnázium: čtyřleté 7941K401 Živé jazyky: čtyřleté 7941K408 osmileté 7941K808 Kontakt: Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Zavadilská 2472, Tábor tel./fax: web: Hudební sklepy 12. února, hodin Housův mlýn, areál historie a kultury VÁCLAV KOUBEK písničkář Setkání sběratelů všech sběratelských oborů V sobotu 12. února pořádá Jihočeský klub sběratelů v Táboře od 7.30 do hodin v Domě armády v Kyjevské ulici velké setkání sběratelů. Informace na tel.: Jazykový kurz němčiny od 15. února 2005 s rodilým mluvčím-pedagogem s možností složení německého certifikátu či jazykového diplomu pro: žáky ZŠ od 12 let (dětský diplom KID 1 a 2) studenty a dospělé zájemce (Zertifikat Deutsch, Sprachdiplom) Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Zavadilská 2472, Tábor tel.: , mobil: (Mgr. Markéta Švadlenová) MOJESENIO Pravidelná schůzka zájemců o internetový projekt se koná ve středu 16. února v Jihočeské univerzitě, přízemí 108 B, od do hodin. Informace na tel.: Husitské muzeum (nám. Mikuláše z Husi 44) 17. února, hodin Od Tábora až na konec světa: ZÁPADNÍM TURECKEM ZA PŘÍRODOU A PAMÁTKAMI přednáší: RNDr. Daniel Abazid (Blatské muzeum Soběslav) Oblastní setkání filatelistů V sobotu 26. února se od 8.00 do hodin v Domě armády v Táboře v Kyjevské ulici uskuteční oblastní setkání filatelistů spojené s výměnou a prodejem poštovních známek a ostatního filatelistického materiálu. Akci, na níž se lze přihlásit do klubu, pořádá Klub filatelistů 02 3 Tábor. Info Přijďte do masopustního průvodu Foto: Roman Růžička února (úterý pátek), hodin Amber Hotel Palcát 15. REPREZENTAČNÍ SLAVNOSTI PIVA 2005 Předprodej vstupenek v Infocentru města Tábora (Žižkovo náměstí 2, telefon: ). Vstupné: úterý čtvrtek: v předprodeji 60 Kč, na místě 70 Kč pátek: v předprodeji 90 Kč, na místě 100 Kč Pořádá město Tábor, produkční agentura Revel, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, SPV společného stravování Tábor a Amber Hotel Palcát. úterý 8. února MASOPUST V TÁBOŘE hodin nám. T. G. Masaryka MASOPUSTNÍ PRŮVOD s tradičními maškarami hodin Žižkovo náměstí ZÁBAVNÝ MASOPUSTNÍ PROGRAM Program: vystoupení dechové kapely, vyhlášení nejlepší masky a další soutěže čtvrtek 10. února, hodin malý sál Divadla O. Nedbala 233. barevný čtvrtek: MONGOLSKOU PŘÍRODOU Za novými živočišnými druhy se vydáme s ředitelem Národního parku Šumava Ing. Aloisem Pavlíčkem, Ph.D., do mongolské pouště Gobi a navazující oblasti Altajského pohoří. vstupné: 20 Kč Ve spolupráci s Divadlem O. Nedbala a Dr. Jiřím Bumerlem. neděle 13. února, hodin sál Jihočeské univerzity KARNEVAL S FUGASEM A HARRYM Odbor kultury a cestovního ruchu opět připravuje tradiční masopustní oslavy, které proběhnou v úterý 8. února. Dovolujeme si touto cestou pozvat všechny soubory, spolky, školy, neziskové organizace, ale i jednotlivce k účasti v masopustním průvodu a veselí. Masopust mohou obohatit nejen svými maskami a kostýmy, ale i přispěním do masopustního programu. Průvod masopustních maškar vyjde v hodin z ná- městí T. G. Masaryka směrem na Žižkovo náměstí, kde bude program pokračovat. Ti, kteří nemají vlastní kostýmy, se mohou průvodu zúčastnit v kos- týmech zapůjčených odborem kultury a cestovního ruchu. Kostýmy se budou půjčovat v pondělí 7. února od do hodin u Jany Stránské na Žižkově nám. 11 (1. patro, č. dveří 32, tel.: ). Pro všechny maškary bude přichystán masopustní grog z obří konvice zdarma. Chybět nebude soutěž o nejlepší masky a zápolení v pojídání koblih na čas. K tanci i poslechu zahraje Baťova kapela a táborští Pouličníci. Zabijačkové speciality můžete ochutnat v restauraci Beseda. Ing. Lenka Horejsková vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Únorové akce odboru kultury Tradiční dětský karneval se zábavným programem, soutěžemi a cenami pro děti. vstupné: 30 Kč čtvrtek 24. února, 9.00 hodin kino Spektrum Sezimovo Ústí II. Spádové kolo festivalu poezie WOLKRŮV PROSTĚJOV Soutěž je určena mládeži od 15 let, zejména studentům SŠ, SOU a SOŠ. Pořádáno ve spolupráci s COP Sezimovo Ústí a Městským střediskem kultury a sportu Sezimovo Ústí I. Galerie Tábor Infocentrum (Žižkovo nám. 2) 26. ledna 3. března STOPY HOLOCAUSTU soubor fotografií Radovana Kodery otevřeno: po pá: hodin

5 Informační centrum mládeže Tábor Farského 887, Tábor tel./fax: web: Provozní doba: po pá: hodin so: hodin Open club ICM Tábor 7., 14., 21. a 28. února od hodin KONVERZACE v německém jazyce s Miriam Laumann 3., 10., 17. a 24. února od hodin KONVERZACE v anglickém jazyce s Kaili Laul Regionální středisko Evropské informační a poradenské služby (studium, práce v zahraničí, ubytování, volný čas, cestování, evropské programy pro mládež ) s Miriam Laumann: 2. února ( hod.), 3. února ( hod.), 9. února ( hodin), 10. února ( hod.), 16. února ( hod.), 17. února ( hod.), 23. února ( hod.) s Kaili Laul: 1. února ( hodin), 4. února ( hod.), 7. února ( hod.), 14. února ( hod.), 21. února ( hod.), 24. února ( hod.) Quiz 8. února, hodin QUIZ AND GAMES ABOUT EUROPE s Kaili Laul Net meeting 9., 16. a 23. února od hodin s dobrovolníky Evropské dobrovolné služby v České republice i zahraničí Contact Making Seminar února, Olsztyn/Polsko téma: NEAR OR FAR? Mezinárodního semináře se zúčastní dva zástupci ICM; informace na besedě v březnu. Cyklus minivýstav Evropské informace pro mládež únor RAKOUSKO, ŘECKO, LOTYŠSKO informace o možnostech studia, pracovních příležitostech, cestování, službách s cestováním souvisejících, o využití volného času soutěž o věcné ceny Výstava EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA A ICM TÁBOR výstava seznamuje se základními informacemi o Evropské dobrovolné službě a je doplněna konkrétními informacemi přímých účastníků Aktuality SLUŽBY PRO VZDĚLÁVÁNÍ Nejste dosud rozhodnuti o svém dalším studiu po ukončení povinné školní docházky či střední školy? Nabízíme vám pomoc při vašem rozhodování. Máme pro vás k dispozici program profesní diagnostiky. JAZYKOVÝ KURZ ŠPANĚLŠTI- NY pro začátečníky pod vedením lektora se zkouškami D. E. L. E. Institutu Cervantes zájemci se mohou přihlásit v ICM SLUŽBY PRO VOLNÝ ČAS BAMBIRIÁDA TÁBOR 2005 se uskuteční ve dnech května. Bližší informace získáte v ICM. Divadlo O. Nedbala Tábor únor CHEIRON T, o. p. s. čtvrtek 10. února, hodin 233. BAREVNÝ ČTVRTEK pátek 11. února, hodin BRATŘI EBENOVÉ: Já na tom dělám pondělí 14. února, hodin PANÍ STELLO, BYLO NEBYLO? úterý 15. února, hodin Adéla Stodolová: VŠECHNA JEDINÁ Divadlo Alfréd ve dvoře Praha předplatné sk. F středa 16. února, hodin Astrovečer: DIETA PRO VÁŠNIVÉ MEGAJEDLÍKY aneb Hlavně žádné odříkání! čtvrtek 17. února, hodin Tábor HUDBOU sobě: ČERNÝ MOSTY pátek 18. února, hodin Jakub Nvota: KOSA Divadlo Bolka Polívky a Divadelní spolek Frída Brno předplatné sk. B úterý 1. a středa a hod.: DANNYHO PARŤÁCI 2 (USA 2004) čtvrtek a hod., pátek hod., sobota 5., neděle 6., pondělí 7., úterý 8. a středa a hod.: ALEXANDER VELIKÝ (USA 2004) pátek hod.: FILMOVÝ KLUB: MONTY PYTHON A SV. GRÁL (Velká Británie 1974) pátek 4., sobota 5. a neděle hod.: PŘÍBĚH ŽRALOKA (USA 2004) čtvrtek a hod., pátek hod., sobota a hod.: RESIDENT EVIL: APOKALYPSA (USA/VB/Německo 2004) pátek hod.: FILMOVÝ KLUB: KAFE A CIGÁRA (USA 2003) neděle 13. a pondělí a hod.: ŽRALOK V HLAVĚ (ČR 2005) sobota 19. února, hodin Melissa James Gibsonová: [sic] Dejvické divadlo Praha předplatné sk. A neděle 20. února, hodin Terrence McNally: FRANKIE A JOHNNY VE SVITU LUNY Divadlo Bez zábradlí Praha pondělí 21. února, hodin FENG-JÜN SONG za doprovodu folkjazzového orchestru HORSKÁ KARAVANA čtvrtek 24. února, hodin BESÍDKA ŽÁKŮ PEDAGOGA ŠIMKA veřejné natáčení pořadu TV NOVA pátek 25. února, hodin Kruh přátel hudby: NAŠE PANÍ BOŽENA NĚMCOVÁ předplatné sk. H neděle 27. února, hodin Přijďte s dětmi do divadla Ondřej Sekora, Martin Kolář: BROUK PYTLÍK Divadlo Polárka Brno předplatné sk. E pondělí 28. února, hodin ŠLAPETO Kino Svět Tábor program na únor úterý 15., středa 16. a čtvrtek hod.: DENÍK PRINCEZNY 2: KRÁLOVSKÉ POVINNOSTI (USA 2004) úterý 15., středa 16. a čtvrtek hod.: KDYŽ SE SETMÍ (USA 2004) pátek 18., sobota 19., neděle 20., pondělí 21., úterý 22. a středa a hod.: SAMETOVÍ VRAZI (ČR 2005) sobota 19., neděle hod.: PANE, POJĎTE SI HRÁT (ČR 1964) čtvrtek a hod., pátek hod., sobota a hod., neděle hod., pondělí a hod.: KAMEŇÁK 3 (ČR 2005) pátek hod.: PROJEKT 100: PŮLNOČNÍ KOVBOJ (USA 1969) sobota 26., neděle 27., pondělí hod.: SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ (USA 2004) neděle hod.: PROJEKT 100: VERA DRAKE ŽENA DVOU TVÁŘÍ (Velká Británie 2004) Děkanská 302, Tábor tel./fax: KC CHEIRON T (pro mládež od 15 let) 25. února, hodin TURNAJ V PINČESU Každý den INTERNET pro veřejnost (20 Kč/hod.), možnost KOPÍROVÁNÍ. KERAMICKÁ DÍLNA úterý, středa, čtvrtek hodin Informace na tel.: (Silvie). PRAVIDELNÉ PROGRAMY: pondělí, pátek: hudebna, stolní tenis úterý, středa a čtvrtek: hudebna, keramická a výtvarná dílna, stolní tenis Informace na tel.: (Patrik Kučera), DĚTSKÝ KLUB PAVUČINKA (pro děti od 6 do 14 let) Od 7. do 11. února je v Dětském klubu zavřeno kvůli dovolené! 1. února, hodin TURNAJ V ŠIPKÁCH 14. února, hodin VALENTÝNSKÁ PAVUČINKA 19. února (ve hodin v klubu) PANE, POJĎTE SI HRÁT PRAVIDELNÉ PROGRAMY: pondělí: KERAMIKA HROU úterý: DEN 5P středa: JÁ A DIVADLO čtvrtek: BAREVNÝ SVĚT V HRSTI pátek: POHYBOVKY Info na tel.: (Tereza Musilová). MATEŘSKÉ CENTRUM RADOST 5. února, hodin VÝTVARNÁ DÍLNA 8. února, hodin (před SZtŠ) MASOPUSTNÍ REJ 17. února, hodin JAK POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC NAŠIM DĚTEM 22. února, hodin (ve Fokusu) DĚTSKÝ KARNEVÁLEK ANEB POJĎTE S NÁMI ZA ZVÍŘÁTKY PRAVIDELNÉ PROGRAMY: pondělí: hodin POJĎTE SI HRÁT (1 2 roky) hodin FLÉTNA PRO RODIČE S DĚTMI (4 6 let) úterý: hodin HRAJEME SI SPOLU (2 3 roky) hodin CHVILKA PRO NEJMENŠÍ (0 6 měsíců) a hodin VÝTVARNÉ ČAROVÁNÍ (2,5 5 let) středa: hodin STUDIO BŘÍŠKO I hodin STUDIO BŘÍŠKO II a hodin BROUČCI ANEB HRAJEME SI U MAMINKY (1 3 roky) čtvrtek: hodin HRAJEME SI SPOLU (2 3 roky) hodin CHVILKA PRO NEJMENŠÍ (0,5 1 rok) hodin POJĎTE SI HRÁT (1,5 2,5 roku) pátek: hodin PŘEDPORODNÍ SETKÁVÁNÍ hodin POJĎTE SI HRÁT (3 4 roky) hodin KURZY STARÝCH ŘEMESEL Informace o všech programech na telefonu: (Monika Prokopová), nebo na u:

6 Profil třídy 9. května před cukrárnou Sandra Nová tvář třídy 9. května c.p. 640 OD Dvorák c.p. 640 Erbenova 69.5 c.p c.p. 571 c.p. 640 OD Dvorák velké části občanské veřejnosti. Dostaví se nepředvídatelné překážky, které bude nutné operativně řešit. Chtěli bychom požádat všechny občany Tábora a návštěvníky města, aby se řídili pokyny dodavatelské firmy. Při respektování těchto pokynů a určitého stupně tolerance se podaří vybudovat dílo, jež bude chloubou města. Další etapy by měly proběhnout v následujících letech. František Krejčí vedoucí odboru investic OD Dvorák Erbenova Erbenova konečných povrchů (povrch chodníků bude vytvořen kamennou mozaikovou dlažbou, povrch vozovky zůstane kvůli omezení hlučnosti živičný). Realizace bude probíhat vždy v jedné polovině uličního profilu tak, aby byl zajištěn příjezd hotovostních vozidel a zásobování. Ostatní automobilová doprava bude v předmětném úseku vyloučena. Průchod chodců bude zajišťován přes můstky a lávky. Doba výstavby je odhadována na 25 týdnů. Jsme si vědomi, že tak rozsáhlá stavební akce se bude dotýkat Erbenova Kollarova Kollarova Kollarova V úseku mezi Havlíčkovou a Dobrovského ulicí dojde k rozšíření chodníku na úkor jednoho jízdního pruhu vozovky. Rozšířený chodník po pravé straně komunikace ze směru od nádraží do středu města umožní vysadit stromořadí, v jehož stínu vzniknou místa k zastavení a odpočinku chodců. Než se budou moci návštěvníci nejfrekventovanější ulice usadit na pohodlné lavičky, bude třeba provést mnoho stavebních prací. Předně dojde k výměně, příp. doplnění, chybějících podzemních inženýrských sítí. Dotčeny budou rozvody kanalizace, vody, kabelů nízkého napětí, vysokého napětí, kabelů slaboproudu. Nově bude zaveden plynovod a uloženy zemní kabely veřejného osvětlení. Před obchodním domem Dvořák se objeví pítko k zahnání žízně kolemjdoucích. Po uložení podkladních konstrukčních vrstev vozovky a chodníků dojde k položení Kollarova V jarních měsících budou zahájeny stavební úpravy, které promění tř. 9. května v příjemné prostředí, zejména pro pěší veřejnost.. 5.p. c.p c c.p. c.p c.p. 571 OD Dvorák c.p. 571 c.p. 571 c Husuv c5.p70 park park Husuv park Husuv c.p. 640 Park. automat c.p. 618 c.p. 617 c.p. 739 c.p. 617 Legenda: c.p. 618 c.p. 617 c.p. 739 c.p. 739 c.p. 618 c.p. 620 c.p. 619 c.p. 619 c.p. 619 Legenda: c.p. 620 c.p. 621 Legenda: Legenda: Dlažba rádková, žulová mozaika - signální a varovný pás pro orientaci nevidomých Dlažba rádková, žulová mozaika - signální a varovný pás pro orientaci nevidomých Vozovka - jízdní pruh a varovný - signální Asfaltbeton pás pro orientaci nevidomých Vozovka - jízdní pruh Asfaltbeton Vozovka - jízdní pruh Asfaltbeton c.p. 622 c.p. 622 c.p. 625 c.p. 625 Sandra c.p. 626 Sandra c.p. 626 Sandra c.p. 626 c.p. 627 c.p. 627 c.p. 627 Stožáry verejného osvìtlení Sloupek pro zabránìní vjezdu vozidel na chodník Dlažba rádková, žulová mozaika Dlažba rádková, žulová mozaika c.p. 622 c.p. 621 c.p. 620 c.p. 625 Sandra c.p. 626 c.p. 625 c.p. 622 Autor studie: Ing. Pavel Douša Park. automat Park. automat c.p. 621 c.p. 621 Havlickova c.p. 739 c.p. 620 c.p. 619 Havlickova Havlickova Park. automat c.p. 618 c.p signální a varovný pás pro orientaci nevidomých Dlažba rádková, žulové desky Dlažba rádková, žulové desky Vozovka - jízdní pruh Vozovka - odstavný pruhasfaltbeton Dlažba žulová kostka Dlažbarádková, rádková, žulové desky 100/100 Vozovka - odstavný pruh Dlažba rádková, žulová kostka 100/100 Vozovka - odstavný pruh Dlažba rádková, žulová kostka 100/100 Dlažba rádková, Stožáry verejného osvìtlenížulové desky Stožáry verejného osvìtlení Sloupek pro zabránìní vjezdu vozidel na chodník Vozovka - odstavný pruh Dlažba rádková, žulová kostka 100/100 Sloupek pro zabránìní vjezdu vozidel na chodník Stožáry verejného Vysoká zeleò - Javorosvìtlení babyka kultivar Acer campestre Zorgvlied Vysoká zeleò Javor babyka Sloupek prolitin. zabránìní Okolo stromù mríž vjezdu vozidel na chodník kultivar Acer campestre Zorgvlied Okolo stromù litin. mríž Vysoká zeleò - Javor babyka Pitná fontánka kultivar Acer campestre Zorgvlied Pitná fontánka Okolo stromù litin. mríž Lavièka Lavièka Kvìtináè pro mobilní zeleò Pitná fontánka Kvìtináè pro mobilní zeleò Odpad. koš LavièkaOdpad. koš Kolostav KvìtináèKolostav pro mobilní zeleò Vysoká zeleò - Javor babyka kultivar Acer campestre Zorgvlied Okolo stromù litin. mríž Pitná fontánka Lavièka Kvìtináè pro mobilní zeleò Odpad. koš Kolostav

7 na Žižkově náměstí V závěru loňského roku byly zahájeny stavební úpravy chodníků Žižkova náměstí mezi Špitálskou a Tržní ulicí. Nejdříve byly odstraněny stávající konstrukční vrstvy chodníku, poté byly položeny nové kabely veřejného osvětlení, dále byly vyměněny zemní soupravy vodovodních řadů a vyrovnány stávající kamenné obrubníky. Následovalo uložení nových konstrukčních vrstev chodníku a celá dotčená plocha byla zadlážděna kamennou dlažbou. Před budovou matriky je v dlažbě vyznačeno domovní znamení. Stejným způsobem budou pokračovat stavební práce jakmile pomine hrozba mrazů a sněžení v ostatních částech náměstí. Po dokončení prací, jež je plánováno, pokud se nevyskytnou nepředvídané překážky, před zahájením turistické sezony, budou náměstí lemovat dlážděné chodníky s bezbariérovou úpravou přechodů. Rozsvítí se nová svítidla veřejného a slavnostního osvětlení, která budou osazena na stožáry rozmístěné podél okružní vozovky náměstí. K odpočinku návštěvníků budou zvát lavičky osazené v blízkosti mobilní veřejné zeleně. K lepší orientaci ve městě poslouží bezobslužné informační centrum, situované ve východní části náměstí. František Krejčí vedoucí odboru investic Mapa podzemí před domem č. p. 22

8 G-centrum Tábor sociální služby a domov důchodců, středisko sociálních služeb (tel.: nebo ) Akce pro seniory 8. února, hodin Husitské muzeum Procházka exotikou v rámci Diskusního pořadu. Vyprávění a diapozitivy o Indii Lumíra Slabého. 14. února, hodin Městská knihovna Literárně-hudební podvečer bude na téma: Děti v poezii, poezie dětem a děti pro vás. Potěší nás děti z MŠ Sluníčko. 17. února Návštěva Národního divadla (Ladislav Stroupežnický: Naši furianti). Přihlášky od 3. února (od 8.00 hodin) na telefonu: února, hodin Akademie III. věku v zasedací místnosti táborské matriky (mimořádně v pondělí!) se setkáme se senátorem Pavlem Eybertem. Téma přednášky: Veřejná správa kraje a obcí. 28. února V rámci Literárně-hudebního podvečera jsme připravili překvapení. ÚO Svazu diabetiků bezplatná poradenská činnost každou středu od do hodin v kanceláři ÚO SD v ONT, budova č. 2, 1. patro, č. dveří 105 kondiční plavání vždy v pondělí hodin schůzky s EMP 1. skupina: 3. února v hodin v kanceláři ÚO SD v ONT, 1. patro, č skupina: 1. února v hodin v 8. ZŠ ve Světlogorské ulici (SNL) 3. skupina: 22. února v hodin na školním statku v Měšicích Debrujárské kroužky Kluby LOGICI nabízejí poslední volná místa v kroužcích pro 2. pololetí školního roku 2004/2005. Debrujárské pokusy V plánu jsou optické klamy, výroba periskopu, létajícího talíře nebo pokusy se zrcadly. Kroužek probíhá v pátek od hodin v 1. ZŠ, pro starší debrujáry pak ve variantě pokročilí ve středu ve stejný čas. Počítače pokročilí Účastníci kurzu se naučí nainstalovat a upravit si počítač pro své potřeby, vytvoří jednoduchou webovou stránku a poznají základní hardware každého počítače. Vždy v pondělí od hodin v Gymnáziu PdC. Počítače začátečníci Každý účastník zvládne využívat jakýkoli počítač se systémem Windows k psaní textů, kreslení obrázků a další činnosti usnadňující běžnou činnost doma i ve škole. Každé pondělí od hodin v Gymnáziu PdC. Cena za pololetí (15 schůzek) je 600 Kč (počítače) a 2 (pokusy). V obou případech dostane nový člen kupon v hodnotě 200 Kč zpět. Každý účastník kroužků má možnost účastnit se našich i celostátních a mezinárodních aktivit, včetně zájezdů.. Bližší informace: u: případně na telefonu: (pan Novotný). Další sběrný dvůr a nová stanoviště pro separovaný odpad Od 1. ledna 2004 platí ve městě Táboře vyhláška č. 07/2004 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen systém nakládání s komunálním odpadem). Tato vyhláška je novelou vyhlášky č. 4/01, která platila do konce loňského roku. Novelu vyhlášky si vyžádaly změny legislativy a hlavně částečně změněné podmínky v provozu systému nakládání s komunálním odpadem. Změněnými podmínkami máme na mysli především vybudování nového sběrného dvora a rozšíření počtu stanovišť na separovaný odpad. Ostatní změny vyplývají ze zkušeností, které jsme získali za dobu účinnosti vyhlášky č. 4/01, a upravují některé sporné pasáže. Nejpodstatnější novinkou, kterou ocení zejména obyvatelé Sídliště nad Lužnicí, je otevření druhého sběrného dvora v budově bývalého výměníku v Bukurešťské ulici. Občané města tam mohou, stejně tak jako do sběrného dvora v Klokotech, bezplatně odložit vše, čeho se doma potřebují zbavit. Ať už se jedná o starou lednici, televizor, plechovky od barev apod., anebo třeba starý koberec či pohovku. Otevírací doba obou sběrných dvorů je stejná jako v loňském roce: pondělí a středa: hodin sobota: hodin Od ledna letošního roku dochází i k rozšíření počtu stanovišť na separovaný odpad, a to o dvě stanoviště. Fond sociální města Tábora je určen k podpoře činnosti spolků a sdružení, které organizují nebo poskytují sociální služby v územním obvodu města Tábora a jsou registrovány na území města, tak, aby mohly plnit svá celospolečenská poslání a s nimi spojené úkoly, jestliže nejsou plně finančně soběstačné, a k poskytování sociální pomoci občanům města Tábora, na základě sociálních důvodů hodných zvláštního zřetele. Tato pomoc napomůže k zabezpečení jejich základních potřeb, pakliže jim to jejich stávající situace neumožňuje. Využití fondu je zaměřeno na tyto skupiny: a) péče o rodinu a populaci b) péče o občany těžce zdravotně postižené c) péče o občany společensky nepřizpůsobené d) aktivity v sociální osvětě e) podpora občanů města, jejichž situace je hodna zvláštního zřetele a její řešení není možné stávajícími sociálními opatřeními Jedno je v Čekanicích v ulici Zahradní, druhé v obci Smyslov. Vyhláška dále upřesňuje a částečně zjednodušuje mechanismus výměny popelových nádob, zejména pro občany, kteří bydlí v městských nebo družstevních domech a odpadky odkládají do kontejnerů (1100 l). Výměna bude v těchto případech prováděna na základě upozornění svozové firmy. V ostatních případech bude o výměnu popelnic i nadále žádat vlastník nemovitosti na odboru životního prostředí (Ing. Mrázek, tel.: ). Žádost lze podat osobně nebo písemně na adrese: MěÚ Tábor, Husovo náměstí 2938, Tábor. Závěrem bychom se chtěli zmínit o nejčastějších prohřešcích našich spoluobčanů. Jedná se především o neustálé odkládání odpadů do okolí sběrných nádob, hlavně na sídlištích. Vznikají tak černé skládky, které musíme nemalými finančními prostředky likvidovat. Tentýž problém se objevuje i u stanovišť na separovaný odpad. Znovu opakujeme, že odkládání odpadů mimo sběrné nádoby je zakázáno. Dalším problémem v současném zimním období je žhavý popel v popelnici. Zdánlivě bezvýznamná věc, ale při kontaktu žhavého popelu s ostatními hořlavými komoditami uvnitř popelářského vozu může dojít, a to velice snadno, k velkému požáru. Občané se tak nemohou divit, že jim jejich popelnice zůstane v tomto případě nevyvezena. Jakékoli další informace vám rádi podají pracovníci odboru životního prostředí Ing. Mrázek a Ing. Koubková (tel.: a ). (žp) Dotace ze sociálního fondu a fondu pro menšiny, cizince a uprchlíky Foto: Roman Růžička Fond pro menšiny, cizince a uprchlíky je určen k podpoře činnosti neziskových organizací, občanských sdružení, obecně prospěšných společností, církví, církevních organizací, jež se zabývají problematikou menšin, cizinců a uprchlíků a jsou registrovány na území města Tábora. Činností se rozumí zejména podpora: a) programů pro menšiny, jejich integraci a emancipaci b) programů pro zaměstnání menšin a uprchlíků c) (a částečná úhrada) volnočasových aktivit dětí uprchlíků za účelem jejich integrace do společnosti d) projektů zaměřených na propagaci kultury menšin a cizinců e) specifických primárních programů určených menšinám v Táboře f) propagačních materiálů zaměřených na eliminaci rasových předsudků O finanční prostředky lze žádat na odboru sociálních věcí (Husovo náměstí 2938, přízemí budovy). Tiskopisy žádostí o dotaci z Fondu sociálního města Tábora jsou k dispozici u Hany Musilové (tel.: , kam se také můžete obracet s žádostmi o další informace. U Silvie Kováčové (telefon: , lze získat tiskopisy žádostí o finanční prostředky z fondu pro menšiny, cizince a uprchlíky. Tiskopisy žádostí a podmínky poskytnutí dotací jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách města: (rubrika informace pro občany vyberte si oblast: rady, formuláře, návody). Žádosti musí být podány nejpozději do 15. března 2005 osobně či písemně na adresu: MěÚ Tábor odbor sociálních věcí, Husovo náměstí 2938, Tábor. Ing. Alice Zieglerová vedoucí odboru sociálních věcí

9 Vybírání správních poplatků podle nového zákona Od pondělí 17. ledna jsou v pokladnách města Tábora vybírány správní poplatky za úkony podle nového zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, který nahradil a zrušil původní zákon č. 368/1992 Sb. Rozhodující správní poplatky, které se týkají jednotlivých oddělení odboru dopravně správních agend, vám nyní předkládáme. Některé orgány, organizace a občané jsou od správních poplatků osvobozeni. O těchto skutečnostech se informujte u odborných pracovníků, se kterými budete své záležitosti vyřizovat. Správní poplatky se platí zásadně v pokladnách města Tábora, nikoli kolkovými známkami. Správní poplatky vybírané za úkony prováděné v oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popř. z jiného osobního důvodu občana vydání cestovního pasu se strojově čitelnou zónou občanům mladším 15 let vydání cestovního pasu bez strojově čitelné zóny zápis občana mladšího 15 let do vydaného cestovního dokladu rodiče změna v cestovním dokladu 100 Kč 200 Kč 600 Kč (za každý zápis) přihlášení nového nebo ojetého vozidla změna trvalého pobytu v kraji, okrese změna trvalého pobytu z jiného kraje poškození, ztráta, odcizení registrační značky mimo rámec stěhování technické a ostatní úkony výměna TP, ORV za ztrátu nebo poškození výměna TP, ORV za odcizení (potvrzení policie) Kč za každou tab Kč za každou tab. 100 Kč 25 Kč Správní poplatky vybírané za úkony prováděné v oddělení evidence řidičských oprávnění první vydání řidičského průkazu (abs. autoškoly) změna adresy v okrese změna příjmení ztráta, zničení, odcizení řidičského průkazu (ŘP) trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel bez poplatku zápis změny v ŘP, mezinárodním ŘP (bydliště, jména) rozšíření skupiny řidičského oprávnění vydání mezinárodního ŘP vydání, rozšíření profesního osvědčení řidiče 10 Kč 200 Kč dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel zapsání tažného zařízení, oranžového majáku výměna podvozku, motoru téhož typu 100 Kč zápis změny v profesním osvědčení řidiče 100 Kč výmaz čísla motoru ztráta profesního osvědčení výpis z evidenční karty řidiče (za každou stranu) vydání registrace k provozování autoškoly změna rozsahu registrace k provozování autoškoly 100 Kč 15 Kč 2000 Kč 1000 Kč zapsání změny barvy zápis alternativního pohonu plynem propan-butan (hromadně schválená přestavba) vyjmutí vozidla z dočasného vyřazení bez poplatku Správní poplatky vybírané za úkony prováděné v oddělení evidence motorových a přípojných vozidel dovozy vozidel dovoz moto bez RZ dovoz moto s RZ, obsah do 50 cm 3 dovoz moto s RZ, obsah nad 50 cm 3 dovoz auto bez RZ dovoz auto s RZ dovoz auta bez RZ, s globální homologací dovoz auta s RZ, s globální homologací přihlášení nového nebo ojetého vozidla změna vlastníka, provozovatele (motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly) změna vlastníka, provozovatele (přípojná vozidla do hmotnosti 750 kg včetně) změna vlastníka, provozovatele (přípojná vozidla nad hmotnost 750 kg včetně) změna vlastníka, provozovatele (moto nad 50 cm 3 ) změna vlastníka, provozovatele (moped, moto do 50 cm 3 ) dědictví (předložit rozhodnutí soudu s potvrzenou platnou právní mocí) výměna poškozené RZ (za každou tabulku) při změně provozovatele poplatek za tabulku RZ (z jiného kraje, RZ poškozena, ztracena apod.) 2000 Kč 2300 Kč 2500 Kč 2000 Kč 2800 Kč 1500 Kč 2300 Kč 800 Kč 500 Kč 700 Kč 500 Kč 300 Kč bez poplatku 200 Kč bez poplatku přidělení úředního čísla karoserie nebo motoru obnova přiděleného čísla VIN ostatní běžné evidenční úkony transformace vlastníka (právnická osoba) a živnostenské oprávnění (na rodné číslo a zpět) ukončení leasingu stavby a přestavby vozidel individuální stavba vozidla jednotlivě vyrobeného (jednostopé, přívěsu) individuální stavba vozidla jednotlivě vyrobeného (osobní, nákladní, traktor) individuální přestavba na alternativní pohon plynem propan-butan individuální přestavba motorového vozidla individuální přestavba přípojného vozidla provozování stanice měření emisí udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí vydání osvědčení k provozování stanice měření emisí změny v oprávnění nebo osvědčení k provozování stanice měření emisí RZ registrační značka (dříve SPZ) ORV osvědčení o registraci vozidla (dříve OTP) 1000 Kč 2000 Kč 500 Kč 1000 Kč 1000 Kč 1500 Kč 300 Kč 200 Kč Ing. Antonín Hlaváček vedoucí odboru dopravně správních agend

10 Plnění plánu dodavatelské údržby a vlastních investic za rok 2004 V loňském roce byl v únorovém vydání NTR zveřejněn plán dodavatelské údržby v bytovém fondu města Tábora, který je spravován společností BYTES Tábor, s. r. o. S ukončením 4. čtvrtletí roku 2004 je plán splněn následovně: 1. Nátěry oken Brigádníků 2553, 2554 dokončeny 10/2004 Budějovická 2246, 2247 dokončeny 8/2004 Dlouhá 335 dokončeny 8/2004 Hanojská 2831, 2832 dokončeny 11/2004 Hanojská 2833 dokončeny 10/2004 Havanská 2811, 2812 budou dokončeny na jaře 2005 Husinecká 2172, 2173, 2174, 2175 dokončeny 10/2004 Křížová 91 dokončeny 6/2004 Leskovická 2662, 2663 dokončeny 6/2004 Leskovická 2664, 2665 dokončeny 6/2004 Leskovická 2666 dokončeny 6/2004 Leskovická 2667 dokončeny 7/2004 Politických vězňů 1630 dokončeny 4/2004 Převrátilská 324 budou dokončeny na jaře 2005 Sofijská 2830 dokončeny 7/ Výměna oken tř. 9. května 657 dokončena 11/2004 tř. 9. května 736 dokončena 11/2004 tř. 9. května 739 bude dokončena na jaře 2005 U Obecních domů 1616 dokončena 8/ Oprava balkonů Hanojská 2833 přeložena na rok 2005 Havanská 2811, 2812 dokončena 10/ Rekonstrukce pavlače Klokotská 116 dokončena 11/ Generální oprava střech Husinecká 2172, 2173 dokončena 6/2004 Husinecká 2178, 2179 dokončena 7/2004 Kvapilova 1848 dokončena 10/2004 Lužnická 427 dokončena 12/ Oprava komínů Kamarýtova 1597 přeložena na rok 2005 Kostnická 158 dokončena 4/ Sanační omítky Špitálská 287 dokončeny 8/ Zateplení domů nebo jejich částí Brigádníků 2238, 2239 dokončeno 12/2004 Vančurova 2197 dokončeno 5/2004 Vančurova 2203 dokončeno 5/ Sanace statických poruch výtahové šachty Kvapilova 2100 dokončena 11/ Statické zajištění Hromádkova 1544 zrušeno 11. Odstranění vad panelových domů Leskovická 2668, 2669 bude dokončeno v roce Výměna bytových jader Budějovická 2246, 2247 přeložena na rok Výměna rozvodů vody a odpadů ČSA 2242, 2243, 2244 dokončena 12/2004 Dukelských bojovníků 2358, 1892, 2140 dokončena 7/2004 Politických vězňů 1630 dokončena 10/2004 Politických vězňů 1632, 1633 dokončena 12/ Výměna el. instalace Berlínská 2747 bude dokončena v roce 2005 Berlínská 2748 dokončena 12/2004 Berlínská 2749 dokončena 12/2004 Kvapilova 2108, 2109, 2110 dokončena 9/2004 Kvapilova 2111, 2112, 2113 dokončena 9/ Výměna topných těles Soběslavská 2223, 2224, 2225 dokončena 9/ Termoregulace III. etapa Sídliště nad Lužnicí dokončena 12/2004 Jiří Schořálek vedoucí bytového hospodářství BYTES Město Tábor odbor správy majetku města zveřejňuje záměry PRODAT 1. dům č. p. 258 v Prokopově ulici v Táboře, se st. parc. č. 74, k. ú. Tábor, o výměře 353 m 2 za cenu minimálně Kč. Jedná se o jednopatrový dům se dvěma samostatnými vstupy se 6 byty 1. kategorie. Dům není kulturní památkou, vyžaduje rekonstrukci. Prohlídka domu proběhne dne 3. února ve hodin. JUDr. Dana Švecová, tel.: , 2. část pozemku parc. č. 1275, k. ú. Planá nad Lužnicí, o výměře asi 1000 m 2, druh zahrada, za cenu minimálně 400 Kč/m 2. Jedná se o nevyužívanou část zahrady u hájenky v Ústrašické ulici v Plané nad Lužnicí. Ing. Sylva Chaloupková, tel.: , 3. zastavěnou část pozemku parc. č. 696/3 o výměře 8 m 2 v k. ú. Klokoty za cenu nejméně 500 Kč/m 2 a dále části pozemků parc. č. 575/47 o výměře asi 2 m 2, tří částí pozemku parc. č. 696/3 o výměrách asi 12 m 2, asi 16 m 2 a asi 11 m 2, dvou částí pozemku parc. č. 19/4 o výměrách asi 2 m 2 a asi 5 m 2, dvou částí pozemku parc. č. 19/3 o výměrách asi 4 m 2 a 1 m 2 a části pozemku parc. č. 19/2 o výměře asi 4 m 2, vše v k. ú. Klokoty, za cenu minimálně 300 Kč/m 2 vlastníkům navazujících pozemků. Jedná se o zaplocené části zahrad. Bc. Lenka Antoláková, tel.: , PRONAJMOUT 1. obchod na Kopečku (55 m 2 ) v přízemí domu č. p. 2225, Soběslavská ul. v Táboře. Nájem bude sjednán na dobu určitou 10 let za min. nájemné Kč ročně. Písemné žádosti o pronájem je nutné zaslat do na adresu: MěÚ Tábor odbor správy majetku města, Žižkovo nám. 3, Tábor. Petr Musil, tel.: , 2. části pozemků parc. č. 846/1 o výměře 100 m 2 a parc. č. 850/2 o výměře 200 m 2, oba v k. ú. Měšice u Tábora, za účelem uskladnění materiálu pro stavbu rodinného domu za nájemné ve výši nejméně 10 Kč/m 2 /rok na dobu určitou 8 měsíců. Bc. Lenka Antoláková, tel.: , 3. k zahrádkaření v městské části,,kouřimov část pozemku města Tábora p. č. 4562/1, k. ú. Tábor, v užívání ZO ČZS Tábor osady Rybízovna, dvě zahrádky o výměře každá asi 160 m 2. Cena za pronájem činí 4 Kč/m 2 /rok. Voda k zalévání je z vlastní studny s rozvodem, v osadě je každému zahrádkáři k dispozici společný objekt. Informace podává: OSMM, Ing. Eva Holická, tel.: , SMĚNIT 1. část pozemku PK parc. č. 1186/1 o výměře asi 1100 m 2 v k. ú. Čekanice v soukromém vlastnictví za část pozemku parc. č. 575/146 o výměře asi 1100 m 2 v k. ú. Klokoty ve vlastnictví města Tábora, s případným doplatkem vlastníkovi pozemku p. č. 1186/1 ve výši 240 Kč/m 2 či městu Táboru ve výši 500 Kč/m 2. Směna se realizuje z důvodu výstavby komunikace propojení ulic Vožické a Chýnovské. JUDr. Dana Švecová, tel.: , Veškeré připomínky, žádosti a nabídky adresujte na: MěÚ Tábor odbor správy majetku města, Žižkovo nám. 3, Tábor Statistika V roce 2003 řešila táborská městská policie 7399 přestupků a vybrala korun na pokutách. Během loňského roku došlo k podstatnému nárůstu. Počet přestupků se zvýšil na 9097, z toho 7553 v dopravě, přičemž na blokových pokutách bylo vybráno korun. Loni městští strážníci odchytli 187 zvířat, 63 osob předvedli na obvodní oddělení Policie ČR. Počet řešených krádeží v obchodech byl 331, z toho v 31 případech šlo o děti mladší 15 let. Přestupků týkajících se rušení nočního klidu bylo 165, zne- čišťování veřejného prostranství 104 a vzbuzování veřejného pohoršení 133. Děti v noci řádily Krátce po půlnoci 27. prosince byla přivolána hlídka městské policie na Sídliště nad Lužnicí do Havanské ulice. Zde skupinka dětí (nar. 1989, 1990, 1992 a dvě 1991) rozkopávala popelnice. Strážníci pak romské děti donutili, aby vše uklidily a odebraly se domů. Nezvaný Pražan Téměř v tutéž dobu odhalila jedna z kamer, jak se dva výtržníci snaží rozkopnout výkladní skříň obchodu s mobilními telefony u nádraží, což se jim nepovedlo. Policistům poté na místě tvrdili, že nic rozbít nechtěli. S jedním z pražských mladíků se policisté setkali o hodinu později, když byli přivoláni do jednoho baru, kde ve značně podnapilém stavu obtěžoval hosty a byl agresivní. Až pomocí donucovacích prostředků byl výtržník vyveden. I před barem však strážníci museli znovu použít chmaty, aby mladého muže zklidnili. Nyní jej čeká správní řízení za několik přestupků. Strážník přežil Odchyt agresivního psa v Horkách skončil lehkým pokousáním jednoho ze strážníků. Protože pes jevil známky sražení osobním vozem, policisté ho převezli k veterináři. Ten druhý den ráno volal, že pes uhynul, ale nevěděl, zda šlo o důsledek dopravní nehody, anebo jestli pes Městská policie Tábor Žižkovo náměstí 11 tel.: 156 tel.: neměl vzteklinu. Naštěstí se policistům podařilo nalézt majitele a ten doložil, že pes byl proti vzteklině očkován Radar Za posledních 14 dnů uplynulého roku zaznamenal radar v Soběslavské ulici průjezdů automobilů směrem na České Budějovice. Z tohoto počtu přibližně čtvrtina řidičů respektovala maximální povolenou rychlost 50 km/h, polovina řidičů ji překročila mírně, zato téměř pětina by zasloužila tvrdou pokutu, protože jela rychlostí vyšší než 90 km/h. Naměřený rekord byl 139 km/h. Statistické údaje dokladují, že většina řidičů na základě světelné signalizace své rychlosti zpomalí o 4 5 km/h.

11 DOMANSKÝs.r.o Společnost Domanský s.r.o. - koncesionář Peugeot a Hyundai, otevřela zcela novou pobočku v Táboře. Kromě standardních modelů vozů Peugeot a Hyundai, je možné zde koupit i předváděcí vozidla za výhodné ceny. Při této příležitosti je pro zákazníky připraveno velké množství akčních cen a slev. To vše je ještě podpořeno specálním leasingovým plánem s řadou bonusů. Přijďte se sami přesvědčit do našeho nového autosalonu. DOMANSKÝ s.r.o., Herlošova 2925, Tábor, tel:

12 Noviny táborské radnice vycházejí v nákladu kusů a jsou distribuovány do každé poštovní schránky zdarma. Příští číslo vyjde 25. února, příjem inzerce do 16. února. RUDI, a.s. grafické studio, tiskárna Komenského 1839, Tábor, Jitka Nejmanová tel./fax: , INZERCI PŘIJÍMÁ A GRAFICKY ZPRACOVÁVÁ: Noviny táborské radnice vydává město Tábor měsíčník slouží k informování občanů Tábora není periodikem žádného politického subjektu odpovědný redaktor: J. Řeřicha, předseda redakční rady: F. Dědič adresa redakce: Městský úřad Tábor, Žižkovo nám. 3, Tábor, tel.: sazba, tisk: RUDI, Komenského 1839, Tábor, tel./fax: , příjem inzerce: RUDI, Komenského 1839, Tábor, tel./fax: , , distribuce: Česká pošta, s. p., reklamace tel.: , 116 registrace MK ČR E redakce neodpovídá za změny termínů uvedených akcí

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace 1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace Škola: 1.Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Schváleno usnesením Rady obce Tlumačov č. R9/05/04/15 Úvodní ustanovení

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení ze 2. zasedání ze dne 17.12. 2014 Počet zastupitelů: 15 Přítomni 15 Omluven 0 Neomluven 0 Zahájení a schválení programu. ZM/31/2/14 +3/ -11/ Z1 Mgr.Zdeněk Žalud, PhD. Návrh na doplnění 1. Mgr.Zdeněk

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Čl. 1 Obecná ustanovení

Čl. 1 Obecná ustanovení Mateřská škola Třebíč, ul. Okružní, příspěvková organizace Okružní 962/13, 67401 Třebíč, tel. 568853045, IČO 709 40 223 Vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Třebíč, ul. Okružní,

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace, Zátiší č. 91, 798 12 Kralice na Hané 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.1 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.1.1ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období únor 2014 až duben 2014. Ve druhé

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková 1 DOPRAVA V KLIDU V listopadu 2014 byla zpracována komplexní studie dopravy v klidu v Českém Brodě. Studie

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež)

Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež) Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež) 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 24. 11. 2008 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Hůrková, Kobylková, Vejvodová, Nedoma odešel v 9:20 h, Dále

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum Odbor kancelář starosty a tajemníka 4.6. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovali: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, JUDr. Jaroslava Báčová, právník úřadu, Mgr. David Šimek, starosta

Více

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP)

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP) ZMĚNA TYPU MOTORU vyjádření výrobce vozidla nebo jeho akreditovaného zástupce, že typ motoru je určen jako náhradní díl k tomuto vozidlu doklad o řádném nabytí motoru (např. faktura, kupní smlouva) protokol

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009 z 89. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 5. října 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele čl. I Úvod 1. Tento program je výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kadaně na

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více