PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k. návrhu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k. návrhu"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne SWD(2013) 320 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových psychoaktivních látkách a návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami, pokud jde o definici drogy {COM(2013) 619 final} {COM(2013) 618 final} {SWD(2013) 319 final} CS CS CS

2 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových psychoaktivních látkách a návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami, pokud jde o definici drogy CS 2 CS

3 OBSAH 1. Úvod Definice problému Analýza subsidiarity Politické cíle Možnosti politiky a jejich posouzení Upřednostňovaná možnost politiky Monitorování a hodnocení CS 3 CS

4 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových psychoaktivních látkách a návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami, pokud jde o definici drogy 1. ÚVOD Posouzení dopadů se týká opatření, která mají omezit dostupnost nových psychoaktivních látek, jež představují riziko pro spotřebitele, na vnitřním trhu a současně zamezit vytváření překážek pro legální obchod. Novými psychoaktivními látkami ( legálními omamnými látkami ) jsou přírodní nebo syntetické látky, které působí na centrální nervový systém a mění duševní funkce. Mnoho těchto látek má nebo by mohlo mít jiné použití ( legální použití ), například jako účinné látky pro léčivé přípravky. Nové psychoaktivní látky nepodléhají na rozdíl od psychoaktivních látek, jako je kokain nebo amfetaminy ( nedovolené drogy ), kontrolním opatřením podle úmluv OSN o drogách. Rychlý výskyt a šíření nových psychoaktivních látek na vnitřním trhu představuje v posledních letech jednu z nejnáročnějších záležitostí v protidrogové politice EU. Rozhodnutí Rady 2005/387/SVV zřídilo systém pro výměnu informací o těchto látkách na úrovni EU, který spravuje Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (dále jen centrum EMCDDA ) a Europol, za účelem vyhodnocení jejich rizik a jejich podrobení kontrole a trestům v celé EU. Hodnocení Komise z roku 2011 dospělo k závěru, že rozhodnutí Rady neumožňuje reagovat účinně na problém, který nové psychoaktivní látky vyvolávají. 2. DEFINICE PROBLÉMU Na vnitřním trhu jsou stále dostupnější nové psychoaktivní látky, které se používají k různým legálním účelům, a tyto látky užívá rostoucí počet osob. Potenciální rizika, která tyto látky představují, přiměla orgány podrobit je různým omezením, jež mohou narušovat legální obchod a bránit vývoji legálního použití. Hlavními příčinami problémů jsou rozdílné CS 4 CS

5 vnitrostátní přístupy k novým psychoaktivním látkám a neúčinnost nástroje EU, který se těmito látkami zabývá Trh s novými psychoaktivními látkami Mezi rokem 1997 a 2012 oznámily členské státy 290 nových psychoaktivních látek. Velkou většinu oznámilo několik členských států. Počet oznámení v posledních letech výrazně vzrostl z 24 v roce 2009 na 73 v roce Počet látek, které by se mohly objevit, může jít do tisíců Trh pro rekreační užívání nových psychoaktivních látek Úroveň užívání nových psychoaktivních látek pro rekreační účely v posledních letech vzrostla a tyto látky užívají především mladí lidé. Průzkum Eurobarometr z roku 2011 s názvem Přístup mládeže k drogám zjistil, že tyto látky nejméně jednou v životě užilo 5 % mladých lidí v EU, přičemž nejvyššího počtu 16 % bylo dosaženo v Irsku. Počet osob v EU, které v posledním roce užívaly nové psychoaktivní látky, se odhaduje na 2,2 milionu. Šíření těchto látek v EU usnadňuje internet a sociální sítě bleskové průzkumy centra EMCDDA zaznamenaly mezi rokem 2010 a 2012 čtyřnásobný nárůst počtu internetových obchodů prodávajících tyto látky (ze 170 na 690). V minulých třech letech byly nejméně ve třinácti členských státech otevřeny specializované obchody prodávající nové psychoaktivní látky. Tyto látky se někdy prodávají rovněž na čerpacích stanicích, ve videopůjčovnách, sexshopech nebo trafikách. Společnosti vyrábějící tyto látky mají sídlo mimo EU (Čína a Indie) a rychle se přizpůsobují omezujícím opatřením tím, že nabízejí alternativní látky. Velikost trhu pro rekreační užívání nových psychoaktivních látek se analogicky s trhem s extází odhaduje na 0,5 miliardy EUR ročně Trh pro legální použití nových psychoaktivních látek Mnoho nových psychoaktivních látek, které se užívají rekreačně, má nebo by mohlo mít různé použití v průmyslu příkladem je GBL (gama-butyrolakton), 1-4 BDO (1,4-Butandiol) a mcpp. V EU však nejsou k dispozici komplexní informace, jelikož se sběr těchto údajů v rámci stávajícího mechanismu EU nepředpokládá a orgány členských států tato použití neoznamují systematicky. Od roku 1997 obdrželo centrum EMCDDA informace o legálním použití pro přibližně pětinu oznámených látek. To představuje významný podíl, který může být podhodnocen, jelikož tyto nové látky nejsou často dobře známy. Předpokládá se, že velikost trhu pro legální použití je značná, a to vzhledem k počtu psychoaktivních látek, které se na trhu vyskytují a které by mohly být uvedeny na trh, a vzhledem k jejich potenciálu k dvojímu použití (rekreační užívání a použití v průmyslu) Problém č. 1: Rizika, která představuje rekreační užívání nových psychoaktivních látek Rekreační užívání nových psychoaktivních látek může mít škodlivé účinky na zdraví a bezpečnost spotřebitelů a představovat rizika a zátěž pro společnost. K nejčastějším škodlivým účinkům na zdraví patří nervozita, delirium, tachykardie, hypertenze, smrtelné předávkování, šíření infekčních nemocí přenášených krví (jako je HIV nebo hepatitida C), psychické problémy, závislost. Rizika jsou vyšší, užívá-li se několik nových psychoaktivních CS 5 CS

6 látek společně a ve spojení s nedovolenými drogami či alkoholem. Rizika zvyšují nedostatečné informace o podávání těchto látek. Vzhledem k tomu, že nové psychoaktivní látky mohou ovlivnit duševní zdraví a fungování ve společnosti, může mít jejich časté užívání negativní dopad na společnost a nepříznivě ovlivňovat rodinný a společenský život. Užívání těchto látek může snížit schopnost řízení motorového vozidla a vést k násilnému chování a trestné činnosti. Účast organizované trestné činnosti na tomto trhu je omezená, a to většinou při prodeji těchto látek společně s nedovolenými drogami. Náklady spojené s poškozením zdraví v důsledku užívání nových psychoaktivních látek se odhadují na 211 milionů EUR ročně a náklady na trestněprávní opatření na 117 až 144 milionů EUR ročně Problém č. 2: Překážky pro legální obchod na vnitřním trhu Omezující opatření, která zavedou orgány veřejné moci s cílem omezit rekreační užívání nových psychoaktivních látek, mohou bránit legálnímu obchodu, jelikož hospodářským subjektům ztěžují přístup k těmto látkám, a způsobují tudíž ztrátu podnikání. Mohou ztěžovat rovněž výzkum, jelikož brání vývoji nových použití. Omezení se mezi jednotlivými členskými státy a látkami liší. V závislosti na použitém druhu právních předpisů jsou na vnitrostátní úrovni povolena pouze určitá použití a nedodržení je sankciováno podle správního nebo trestního práva. To vede k překážkám obchodu, roztříštění a nerovným podmínkám a společnostem to ztěžuje působení na vnitřním trhu. Omezující opatření mohou mít na hospodářské subjekty řetězový účinek, jelikož tyto látky jsou často používány při výrobě jiných látek a zboží. Jelikož trh s novými psychoaktivními látkami pravděpodobně poroste a členské státy budou pravděpodobně zavádět další opatření k omezení jejich rekreačního užívání, lze očekávat, že se překážky pro legální obchod budou zvětšovat Příčiny problému Základní příčiny problému jsou tyto: Rozdílné vnitrostátní přístupy: rozdíly mezi právními předpisy členských států a nekoordinovaná vnitrostátní opatření mohou mít nepříznivé dopady na hospodářské subjekty na trhu pro legální použití a na spotřebitele. Právní předpisy EU týkající se nových psychoaktivních látek nejsou účinné: rozhodnutí Rady je pomalé a reaguje pouze na stávající situaci, nezajišťuje dostatečné důkazy pro přijetí vhodných a udržitelných rozhodnutí o těchto látkách a postrádá možnost přijetí omezujících opatření Základní scénář Pokud se stávající rámec nezmění, problémy se pravděpodobně zhorší. Trh pro rekreační užívání pravděpodobně poroste a do roku 2020 se může zdvojnásobit. Úměrně by vzrostly i zdravotní a sociální náklady spojené s rostoucí dostupností a užíváním škodlivých látek. Podle očekávání poroste rovněž trh pro legální použití a nepříznivé dopady rozdílných vnitrostátních CS 6 CS

7 přístupů a neúčinných právních předpisů EU na legální obchod budou přetrvávat a případně se zvýší. 3. ANALÝZA SUBSIDIARITY Ustanovení čl. 114 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen Smlouva ) Evropský parlament a Radu opravňuje k přijímání opatření ke sbližování ustanovení právních a správních předpisů členských států, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu, zatímco čl. 114 odst. 3 Smlouvy vyžaduje, aby Komise v těchto návrzích usilovala o zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví, bezpečnosti a spotřebitele. EU musí při vymezení a provádění všech politik EU zajistit vysoký stupeň ochrany lidského zdraví (čl. 168 odst. 1 Smlouvy) a chránit zdraví, bezpečnost a hospodářské zájmy spotřebitelů (čl. 169 odst. 1 Smlouvy). Aby bylo možné zaměřit se na látky, které představují závažná rizika, je EU oprávněna zajistit, aby tyto látky spadaly do oblasti působnosti trestněprávních předpisů o nedovoleném obchodu s drogami (čl. 83 odst. 1 Smlouvy). EU může lépe než členské státy přijmout opatření s cílem omezit dostupnost škodlivých nových psychoaktivních látek pro rekreační užití na vnitřním trhu a zajistit, aby rozdílné vnitrostátní přístupy nebránily legálnímu obchodu. Opatření na úrovni EU je nezbytné, aby bylo možno určit škodlivé nové psychoaktivní látky a ve všech členských státech je rychle stáhnout z trhu a omezit překážky pro legální obchod nebo zamezit vzniku takovýchto překážek, které vyplývají z opatření členských států. 4. POLITICKÉ CÍLE Hlavní politické cíle opatření EU týkajícího se nových psychoaktivních látek jsou tyto: Snížení překážek pro legální obchod s novými psychoaktivními látkami a zamezení vzniku takovýchto překážek. Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitelů před riziky, která představují škodlivé nové psychoaktivní látky. Specifické cíle jsou tyto: Zaměření se na látky, které představují zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika a vyvolávají bezprostřední obavy s ohledem na veřejné zdraví. Zlepšení schopnosti rychle určit a vyhodnotit nové psychoaktivní látky a zabývat se jimi v závislosti na jejich rizicích. Usnadnění legálního obchodu s těmito látkami na vnitřním trhu. Zlepšení soudržnosti mezi vnitrostátními reakcemi na škodlivé nové psychoaktivní látky, které vyvolávají přeshraniční obavy, a snížení rizika jejich přemisťování mezi členskými státy. CS 7 CS

8 5. MOŽNOSTI POLITIKY A JEJICH POSOUZENÍ Možnosti politiky byly zařazeny do čtyř seskupení, včetně zachování stávající situace. Odloženy byly tyto možnosti: regulace specializovaných obchodů a internetových obchodů; zavedení systému registrace nových psychoaktivních látek na úrovni EU; zavedení plošného zákazu; ukončení činnosti EU v této oblasti Přehled jednotlivých možností politiky Seskupení č. 1: Zlepšení poznatků a analýzy nových psychoaktivních látek Toto seskupení představuje možnosti týkající se posílení výzkumných a analytických kapacit v oblasti nových psychoaktivních látek na úrovni EU, aby EU mohla účinněji reagovat. 1) Zachování stávající situace Centrum EMCDDA a Europol pouze shromažďují a analyzují informace o složení nebo očekávaných účincích látek poskytnuté členskými státy. 2) Usnadnění strukturální spolupráce mezi centrem EMCDDA, výzkumnými ústavy a forenzními laboratořemi EU poskytuje finanční podporu pro strukturální spolupráci mezi centrem EMCDDA, výzkumnými institucemi včetně Společného výzkumného střediska a forenzními laboratořrmi v EU s cílem podporovat potřebu informací o konkrétních látkách a pomoci provádět analýzu nových psychoaktivních látek a šířit výsledky této analýzy. 3) Vytvoření výzkumné infrastruktury na úrovni EU Ve stávajícím výzkumném zařízení EU (Společné výzkumné středisko) nebo agentuře (centrum EMCDDA) je vytvořena výzkumná infrastruktura. Tato infrastruktura by plnila stejné úkoly, jaké jsou zmíněny v rámci možnosti č. 2. Seskupení č. 2: Zacházení s novými psychoaktivními látkami jednotlivě nebo ve skupině Toto seskupení představuje možnosti zacházet s novými psychoaktivními látkami tím, že jejich rizika jsou vyhodnocována (a opatření přijímána) buď s ohledem na jednotlivé látky, nebo skupiny těchto látek. 1) Individuální přístup (zachování stávající situace) Každá látka je sledována a hodnocena individuálně a rozhodnutí o případném zavedení omezujících opatření jsou přijímána na základě konkrétních rizik, která tato látka představuje. 2) Přístup podle skupiny látek Sledovány, hodnoceny a podrobeny omezujícím opatřením jsou celé skupiny podobných látek. Skupina je stanovena na základě podobné chemické struktury (obecný přístup) nebo farmakologické účinnosti (analogický přístup). 3) Individuální přístup podložený informacemi o inteligentně sestavené skupině látek CS 8 CS

9 Každá látka je sledována, hodnocena a podrobena omezujícím opatřením individuálně (stejně jako v případě možnosti č. 1), jsou však shromažďovány informace o ostatních látkách ze stejné skupiny. Lze proto předjímat výskyt určitých látek, hodnocení rizik se však bude provádět u každé jednotlivé látky. Seskupení č. 3: Dočasná opatření Toto seskupení představuje možnosti dočasného omezení dostupnosti nových psychoaktivních látek na spotřebitelském trhu, u nichž existuje podezření, že představují bezprostřední rizika pro veřejné zdraví, jak dokládají nahlášené případy úmrtí a vážné zdravotní následky spojené s jejich užíváním a rovněž častý výskyt užívání látek v několika členských státech. Omezení jsou zavedena do doby provedení hodnocení rizik těchto látek a nevztahují se na jejich obchodní a vědecké použití, ani na výrobky obsahující látky, které byly povoleny podle jiných právních předpisů EU. 1) Žádná dočasná opatření (zachování stávající situace) Podle rozhodnutí Rady není možné zavést v EU dočasná opatření. Rozhodnutí o případném omezení dostupnosti určité látky je přijato až po provedení hodnocení rizik a toto rozhodnutí je trvalé. 2) Doporučení EU k zavedení dočasných opatření Komise vydá členským státům doporučení, aby zavedly dočasná opatření za účelem okamžitého stažení určité látky z trhu a zákazu její distribuce, prodeje, vystavování nebo nabízení spotřebitelům (toto omezení by se nevztahovalo na průmyslové a vědecké použití). Členské státy, které doporučení provedou, přijmou odpovídající opatření s cílem zajistit stažení látky z trhu. 3) Rozhodnutí EU o zavedení dočasných opatření Stejně jako v případě možnosti č. 2, opatření jsou však pro členské státy závazná. Rozhodnutí o jejich zavedení přijímá Komise prostřednictvím prováděcího aktu. Porušení těchto opatření má za následek správní sankce stanovené na vnitrostátní úrovni. Seskupení č. 4: Konečné rozhodnutí o nové psychoaktivní látce Toto seskupení představuje možnosti zaměřit se na určitou látku, jakmile je provedeno hodnocení rizik. Komise určí úroveň zdravotního, společenského a bezpečnostního rizika, které daná látka představuje, a to nízké, mírné nebo závažné, a stanoví, zda a jaký druh omezujících opatření by měl být zaveden. Přitom vezme v úvahu tato kritéria: škodlivé účinky na zdraví způsobené užíváním látky (zranění, onemocnění a fyzické a duševní poruchy); škodlivé společenské následky pro jednotlivce a společnost (např. fungování ve společnosti, organizovaná trestná činnost, nelegální zisky) a rizika pro bezpečnost (šíření nemocí, dopad na bezpečnost silničního provozu). 1) Rozhodnutí EU o podrobení látek omezujícím opatřením podpořeným trestními sankcemi nebo o nepřijetí žádných opatření (zachování stávající situace) Na základě výsledků hodnocení rizik předloží Komise Radě legislativní návrh, který od členských států vyžaduje, aby určitou látku podrobily trestněprávním kontrolním opatřením (na novou psychoaktivní látku se použijí vnitrostátní právní předpisy vztahující se na CS 9 CS

10 nedovolené drogy), nebo odůvodnily, proč to není nutné. Jelikož vnitrostátní právní předpisy týkající se nedovolených drog musí být v souladu s rámcovým rozhodnutím 2004/757/SVV o nedovoleném obchodu s drogami, na novou psychoaktivní látku, která podléhá kontrole, se použijí ustanovení rámcového rozhodnutí. Povoleny jsou pouze výjimky pro legální použití látky předpokládané v úmluvách OSN o drogách. 2) Zachování stávající situace a doporučení EU podrobit látky opatřením k omezení spotřebitelského trhu s podporou správních sankcí Komise má tři možnosti jednání: pokud látka představuje nízká rizika, není zavedeno žádné omezení; pokud představuje mírná rizika, Komise členským státům doporučí stažení látky z trhu a zákaz její distribuce, prodeje, vystavování nebo nabízení spotřebitelům (obchodní a průmyslové použití a rovněž vědecké použití není omezeno); pokud představuje závažná rizika, použijí se trestněprávní předpisy jako v současnosti. 3) Zachování stávající situace a rozhodnutí EU podrobit látky opatřením k omezení spotřebitelského trhu s podporou správních sankcí Stejně jako v případě možnosti č. 2, pokud však látka představuje mírná rizika, přijme Komise místo doporučení rozhodnutí podrobit ji omezení na spotřebitelském trhu, jež bude závazné a bude zavedeno prostřednictvím prováděcího aktu Posouzení jednotlivých možností politiky Seskupení č. 1: Zlepšení poznatků o nových psychoaktivních látkách Zachování stávající situace nepomůže dosáhnout politických cílů. Má malé kladné dopady na veřejné zdraví a bezpečnost a malou přijatelnost pro zúčastněné strany. Pro EU ani členské státy neznamená žádné dodatečné náklady. Strukturální spolupráce mezi centrem EMCDDA, výzkumnými ústavy a forenzními laboratořemi má vysoký kladný dopad. Zajišťuje vyšší účinnost opatření EU vytvořením důkazů o škodlivých účincích nových psychoaktivních látek. V období vyžaduje financování z rozpočtu EU ve výši přibližně 3,7 milionu EUR. Pro zúčastněné strany je tato možnost vysoce přijatelná. Výzkumná infrastruktura EU má stejné dopady, není však přiměřená vzhledem k nákladům na její zřízení ve výši 5,1 milionu EUR a nákladům na provozování ve výši 1,4 milionu EUR ročně. Pro zúčastněné strany je málo přijatelná. Seskupení č. 2: Zacházení s novými psychoaktivními látkami individuálně nebo ve skupině Individuální přístup (zachování stávající situace) má středně velký kladný dopad na politické cíle. Nezvýší účinnost opatření EU, jelikož nezlepšuje schopnost EU předjímat vývoj na trhu, má však kladné dopady na zdraví a bezpečnost, jelikož poskytuje přesvědčivé důkazy o rizicích každé látky. Má pozitivní dopad na hospodářské subjekty na trhu pro legální použití, jelikož omezeny jsou pouze škodlivé látky. Pro zúčastněné strany je tato možnost dobře přijatelná. Přístup založený na zařazení látek do skupin má středně velký kladný dopad na politické cíle, jelikož pomáhá předjímat vývoj na trhu a má pozitivní dopady na zdraví a bezpečnost, má CS 10 CS

11 však negativní dopad na základní práva a na hospodářské subjekty na trhu pro legální použití, jelikož omezující opatření mohou být u látek zavedena navzdory neexistenci důkazů o jejich škodlivých účincích. Tato možnost znamená nízké náklady pro EU a členské státy a pro zúčastněné strany je dobře přijatelná. Individuální přístup podpořený informacemi o inteligentně sestavené skupině látek má vysoce kladný dopad na dosažení politických cílů, jelikož spojuje výhody obou výše uvedených přístupů. Má vysoké dopady na zdraví a bezpečnost a pro EU a členské státy neznamená žádné dodatečné náklady. Má kladné dopady na hospodářské subjekty na trhu pro legální použití a pro zúčastněné strany je vysoce přijatelný. Seskupení č. 3: Dočasná opatření Neexistence dočasných opatření (zachování stávající situace) má vysoce negativní dopady na dosažení politických cílů, jelikož na trhu jsou i nadále dostupné látky, které pravděpodobně mají škodlivé účinky. Tato možnost je pro zúčastněné strany málo přijatelná. Doporučení EU k zavedení dočasných opatření má středně velký pozitivní dopad na politické cíle, jelikož škodlivé látky jsou rychle staženy ze spotřebitelského trhu. Přetrvává však riziko přemístění, jelikož ne všechny členské státy doporučení pravděpodobně provedou. Tato možnost znamená omezené náklady pro rozpočet EU a rozpočty členských států (v souvislosti s provedením). Činnost hospodářských subjektů na trhu pro legální použití se zjednoduší díky společnému přístupu k určitým látkám v celé EU. Negativní dopady na podnikání a určitá základní práva hospodářských subjektů v případě rekreačního užívání jsou odůvodněné. Tato možnost je vhodná a pro zúčastněné strany dobře přijatelná. Dopady rozhodnutí EU o zavedení dočasných opatření jsou podobné, avšak vyšší, jelikož rozhodnutí provedou všechny členské státy. Rozhodnutí je nákladnější než doporučení, je však účinnější při snižování rizika přemísťování a dosažení pozitivních dopadů na veřejné zdraví. Činnost hospodářských subjektů na trhu pro legální použití bude v důsledku společného přístupu k určitým látkám v celé EU usnadněna. Tato možnost je přiměřená a pro zúčastněné strany je vysoce přijatelná. Seskupení č. 4: Konečné rozhodnutí o nové psychoaktivní látce Zachování stávající situace má nízké kladné dopady na dosažení politických cílů, jelikož sice pomáhá zlepšit soudržnost vnitrostátních opatření, neumožňuje však zabývat se přiměřeně látkami, které představují středně vysoká rizika. Má negativní, avšak opodstatněné dopady na základní práva. Vyvolává obavy ohledně přiměřenosti a přijatelnost pro zúčastněné strany je malá. Připojení možnosti přijmout doporučení EU k omezení spotřebitelského trhu ke stávající situaci má středně velké pozitivní dopady na dosažení politických cílů, jelikož umožňuje reakci, která je přiměřenější škodlivým účinkům látek. Přetrvává však riziko přemísťování. Tato možnost má středně velké kladné dopady na ochranu zdraví a bezpečnosti a nízký dopad na rozpočet EU a vnitrostátní rozpočty (v souvislosti s prosazováním). Má rovněž kladné dopady na subjekty na trhu pro legální použití, jelikož jejich činnost není dotčena omezujícími opatřeními (mírná rizika) a určitá použití jsou povolena i v případě látek se závažnými riziky. Negativní dopady na základní práva a na činnost hospodářských subjektů na trhu pro rekreační užívání jsou opodstatněné. Tato možnost je úměrná rizikům, která látky vyvolávají, a pro zúčastněné strany je přijatelná. CS 11 CS

12 Připojení možnosti přijmout rozhodnutí EU o zavedení opatření k omezení spotřebitelského trhu ke stávající situaci má podobné dopady, tyto jsou však vyšší, jelikož rozhodnutí je pro členské státy závazné. Tato možnost je nákladnější než předchozí možnost, je však rovněž účinnější při snižování rizika přemísťování a negativních dopadů škodlivých látek na zdraví a bezpečnost. Tato možnost je přiměřená a pro zúčastněné strany je vysoce přijatelná. 6. UPŘEDNOSTŇOVANÁ MOŽNOST POLITIKY Srovnávací posouzení dopadů ukazuje, že při dosahování cílů by byla nejúčinnější tato kombinace legislativních a nelegislativních možností: 1) Usnadnění strukturální spolupráce mezi centrem EMCDDA, výzkumnými ústavy a forenzními laboratořemi. 2) Individuální přístup podpořený informacemi o inteligentně sestavené skupině látek. 3) Rozhodnutí EU o zavedení dočasných opatření. 4) Zachování stávající situace a rozhodnutí EU podrobit látky opatřením k omezení trhu s podporou správních sankcí. Upřednostňovaná možnost má vysoké kladné dopady na veřejné zdraví a bezpečnost. Umožňuje rychlejší jednání EU, jelikož dočasná opatření umožňují dřívější stažení látek, které vyvolávají bezprostřední obavy, ze spotřebitelského trhu a zkracuje dobu potřebnou pro přijetí omezujících opatření (prostřednictvím prováděcích aktů), která jsou přímo použitelná. Upřednostňovaná možnost výrazně zlepšuje schopnost EU předjímat vývoj a umožňuje přiměřeně reagovat na nové psychoaktivní látky. Má pozitivní dopady na hospodářské subjekty na trhu pro legální použití. Ačkoli má negativní hospodářské dopady a dopady na základní práva hospodářských subjektů na trhu pro rekreační užívání, ty jsou odůvodněné potřebou zabývat se riziky, která tyto látky představují, a jsou vyváženy kladnými dopady na hospodářské subjekty na trhu pro legální použití. Upřednostňovaná možnost politiky usiluje o náležitou rovnováhu mezi potřebou chránit jednotlivce a společnost před riziky, která představuje rekreační užívání nových psychoaktivních látek, a nezbytností snížit překážky pro legální obchod a zamezit vzniku takovýchto překážek. Pomáhá rovněž lépe propojit trh pro legální použití nových psychoaktivních látek s vnitřním trhem. Poskytnutím odstupňovanějšího a lépe přizpůsobeného souboru možností, které jsou přiměřené úrovni rizik, snižuje negativní dopady omezujících opatření na hospodářské subjekty a spotřebitele. Kladné dopady této možnosti politiky vyvažují náklady pro rozpočet EU a rozpočty členských států. Tato možnost je v souladu se zásadou subsidiarity, jelikož se zabývá pouze těmi látkami, které vyvolávají problémy v celé EU, a členským státům ponechává odpovědnost zaměřit se na látky, které představují místní problém. Je rovněž v souladu se zásadou proporcionality, jelikož nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné k dosažení cílů, a to poskytnutím opatření, která jsou přizpůsobena úrovni rizika látek. CS 12 CS

13 7. MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ Centrum EMCDDA a Europol budou každý rok podávat zprávy o uplatňování nástroje. Komise bude pravidelně posuzovat jeho uplatňování, fungování, efektivnost, účinnost a přidanou hodnotu. Co pět let provede hodnocení nástroje a výsledky předloží Evropskému parlamentu a Radě a v případě potřeby navrhne změny. CS 13 CS

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.10.2009 KOM(2009) 522 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Švédskému království a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska

Více

Silniční technické kontroly užitkových vozidel provozovaných v Unii ***I

Silniční technické kontroly užitkových vozidel provozovaných v Unii ***I P7_TA(2013)0296 Silniční technické kontroly užitkových vozidel provozovaných v Unii ***I y přijaté Evropským parlamentem dne 2. července 2013 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o silničních

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0134),

s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0134), P7_TA-PROV(2013)0397 Povinnosti státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00664/11/CS WP 181 Stanovisko č. 10/2011 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů ze jmenné evidence cestujících pro prevenci,

Více

Dokument ze zasedání. o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdraví zvířat (COM(2013)0260 C7-0124/2013 2013/0136(COD))

Dokument ze zasedání. o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdraví zvířat (COM(2013)0260 C7-0124/2013 2013/0136(COD)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 19. 2. 2014 A7-0129/2014 ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdraví zvířat (COM(2013)0260 C7-0124/2013 2013/0136(COD)) Výbor pro

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

ÚMLUVA NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A DŮSTOJNOSTI LIDSKÉ BYTOSTI V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ BIOLOGIE A MEDICÍNY

ÚMLUVA NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A DŮSTOJNOSTI LIDSKÉ BYTOSTI V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ BIOLOGIE A MEDICÍNY ÚMLUVA NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A DŮSTOJNOSTI LIDSKÉ BYTOSTI V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ BIOLOGIE A MEDICÍNY Preambule Členské státy Rady Evropy, další státy a členské státy Evropského společenství, signatáři

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. ke zřízení vnitrostátních rad pro konkurenceschopnost v rámci eurozóny

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. ke zřízení vnitrostátních rad pro konkurenceschopnost v rámci eurozóny EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2015 COM(2015) 601 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY ke zřízení vnitrostátních rad pro konkurenceschopnost v rámci eurozóny CS CS Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY ke

Více

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Obecné pokyny k vyřizování stížností pro odvětví cenných papírů (ESMA) a bankovnictví (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Obecné pokyny k vyřizování stížností pro odvětví cenných papírů (ESMA) a bankovnictví (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Obecné pokyny k vyřizování stížností pro odvětví cenných papírů (ESMA) a bankovnictví (EBA) 1 Obsah Obecné pokyny k vyřizování stížností pro odvětví cenných papírů

Více

V Bruselu dne 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

V Bruselu dne 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o změně nařízení Rady (EU) č. 1370/2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor

Více

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PODNIKY A PRŮMYSL Pokyny 1 V Bruselu dne 1. února 2010 - Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů 1. ÚVOD Účelem tohoto dokumentu je

Více

102/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)

102/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 102/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001 o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) Změna: 146/2002 Sb. Změna: 277/2003 Sb. Změna: 229/2006 Sb. Změna:

Více

SMĚRNICE KOMISE 2009/149/ES

SMĚRNICE KOMISE 2009/149/ES 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/65 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2009/149/ES ze dne 27. listopadu 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, pokud jde o společné bezpečnostní

Více

SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI / /EU. ze dne 18.10.2013,

SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI / /EU. ze dne 18.10.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.10.2013 C(2013) 6797 final SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI / /EU ze dne 18.10.2013, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice

Více

ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009. o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009. o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (přepracované znění) (Text s významem pro

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/41/ES. ze dne 3. června 2003

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/41/ES. ze dne 3. června 2003 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Konsolidovaný legislativní dokument 19.1.2012 EP-PE_TC2-COD(2008)0241 ***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v druhém čtení dne 19. ledna 2012 k přijetí směrnice Evropského

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Dokument ze zasedání. o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o osobních ochranných prostředcích (COM(2014)0186 C7-0110/2014 2014/0108(COD))

Dokument ze zasedání. o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o osobních ochranných prostředcích (COM(2014)0186 C7-0110/2014 2014/0108(COD)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 30.4.2015 A8-0148/2015 ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o osobních ochranných prostředcích (COM(2014)0186 C7-0110/2014 2014/0108(COD))

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 29. 6. 1999 COM(1999) 317 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rozvoj krátké námořní dopravy v Evropě

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 20. listopadu 2012 (21.11) (OR. en) 16473/12. Interinstitucionální spis: 2012/0312 (NLE) FISC 170

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 20. listopadu 2012 (21.11) (OR. en) 16473/12. Interinstitucionální spis: 2012/0312 (NLE) FISC 170 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. listopadu 2012 (21.11) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0312 (NLE) 16473/12 FISC 170 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 14. listopadu 2012 Č. dok. Komise: COM(2012)

Více

D o h o d a. o s o u č i n n o s t i

D o h o d a. o s o u č i n n o s t i D o h o d a o s o u č i n n o s t i K provedení čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 ze dne 20. října 2010, o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení

Více

Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA

Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 22. 2. 2013 2011/0284(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Výbor pro právní záležitosti k návrhu

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č. 1828/2006

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č. 1828/2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č. 1828/2006 ZE DNE 8. PROSINCE 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj,

Více

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. ze dne 27. června 2000

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. ze dne 27. června 2000 218/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Změna: 493/2000 Sb. Změna: 141/2001 Sb. Změna: 187/2001 Sb. Změna: 450/2001

Více

5. 3. 2014 A7-0210/120

5. 3. 2014 A7-0210/120 5. 3. 2014 A7-0210/120 Pozměňovací návrh 120 Brian Simpson za Výbor pro dopravu a cestovní ruch Zpráva A7-0210/2013 Werner Kuhn Pravidelné technické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Více

Služby péče o děti. jako nástroj sladění pracovního a rodinného života. Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Lydie Keprová

Služby péče o děti. jako nástroj sladění pracovního a rodinného života. Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Lydie Keprová Služby péče o děti jako nástroj sladění pracovního a rodinného života Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Lydie Keprová Stávající služby péče o děti Do tří let věku dítěte Zdravotnická zařízení typu

Více

Rada Evropské unie Brusel 8. dubna 2015 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 8. dubna 2015 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 8. dubna 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0071 (NLE) 7764/15 LIMITE MAR 42 ENV 205 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 7. dubna 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

Pravidla. používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje

Pravidla. používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Příloha usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 25 Pravidla používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Preambule V souladu

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 8. ledna 2008 (28.01) (OR. en) 5088/08 Interinstitucionální spis: 2007/0286 (COD) ENV 3 CODEC 7

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 8. ledna 2008 (28.01) (OR. en) 5088/08 Interinstitucionální spis: 2007/0286 (COD) ENV 3 CODEC 7 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. ledna 2008 (28.01) (OR. en) 5088/08 Interinstitucionální spis: 2007/0286 (COD) ENV 3 CODEC 7 NÁVRH Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské

Více

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD.

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD. EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Nepřímé zdanění a daňová správa DPH a jiné daně z obratu V Bruselu, 01.2010 TAXUD/C/1 DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH

Více

maje na paměti, že cílem Rady Evropy je dosáhnout mimo jiné podporou přijímání společných pravidel větší jednoty mezi členskými státy;

maje na paměti, že cílem Rady Evropy je dosáhnout mimo jiné podporou přijímání společných pravidel větší jednoty mezi členskými státy; Doporučení č. CM/Rec(2011)12 Výboru ministrů členským státům o právech dětí a sociálních službách vstřícných k dětem a rodinám (přijaté Výborem ministrů dne 16. listopadu 2011 na 1126. zasedání zástupců

Více

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD 1. OBSAH A PRŮBĚH POSKYTOVANÉ SLUŽBY a) Tento domovní řád je určen pro Armádu spásy, Dům pro matky s dětmi, Dvořákova 21/235, Havířov. Řád je

Více

120/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 8. března 2002. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

120/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 8. března 2002. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů 120/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 120/2002 Sb. (část) Změna: 120/2002 Sb. (část)

Více

Delegace naleznou v příloze návrh závěrů Rady o unii kapitálových trhů, který vypracoval Hospodářský a finanční výbor.

Delegace naleznou v příloze návrh závěrů Rady o unii kapitálových trhů, který vypracoval Hospodářský a finanční výbor. Rada Evropské unie Brusel 16. června 2015 (OR. en) 9852/15 EF 110 ECOFIN 473 SURE 14 UEM 223 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců (část II) / Rada Návrh

Více

PŘÍLOHY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.6.2016 COM(2016) 371 final ANNEXES 1 to 4 PŘÍLOHY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o systému inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT. CS Jednotná v rozmanitosti CS 6. 2. 2013. o situaci nezletilých osob bez doprovodu v Evropské unii. Zpravodajka: Nathalie Griesbeck

PRACOVNÍ DOKUMENT. CS Jednotná v rozmanitosti CS 6. 2. 2013. o situaci nezletilých osob bez doprovodu v Evropské unii. Zpravodajka: Nathalie Griesbeck EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 6. 2. 2013 PRACOVNÍ DOKUMENT o situaci nezletilých osob bez doprovodu v Evropské unii Výbor pro občanské svobody, spravedlnost

Více

Inovativní pobídky pro účinná antibiotika - přijetí závěrů Rady [veřejná rozprava podle čl. 8 odst. 3 jednacího řádu Rady (na návrh předsednictví)]

Inovativní pobídky pro účinná antibiotika - přijetí závěrů Rady [veřejná rozprava podle čl. 8 odst. 3 jednacího řádu Rady (na návrh předsednictví)] RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. listopadu 2009 (26.11) (OR. en) 16006/09 SAN 314 MI 429 RECH 414 POZNÁMKA Odesílatel: Výbor stálých zástupců (část I) Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 15618/09 SAN

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz SMĚRNICE č. Sm-K002 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2. vydání ze dne: 27. 9. 2010 Skartační znak:

Více

SMĚRNICE PRO ORGANIZACI A ZABEZPEČENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY

SMĚRNICE PRO ORGANIZACI A ZABEZPEČENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2 662 15 Brno SMĚRNICE PRO ORGANIZACI A ZABEZPEČENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY Zpracovatel: Monika Janečková Datum vydání:

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 20.6.2012 Úřední věstník Evropské unie L 159/5 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 520/2012 ze dne 19. června 2012 o výkonu farmakovigilančních činností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

Více

Staň se na den tvůrcem evropské politiky

Staň se na den tvůrcem evropské politiky Staň se na den tvůrcem evropské politiky Krajské kolo ročník 2016 Obsah Návrh směrnice... 2 Pozice jednotlivých frakcí Evrpského parlamentu... 9 Pozice vybraných členských států... 13 SMĚRNICE EVROPSKÉHO

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 46/8 23.2.2016 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hošťálková, okres Vsetín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SM - KAMEROVÝ SYSTÉM - PROVOZOVÁNÍ Č.j.: 1-20/2016 Vypracoval: Schválil: Mgr. Miloš Sobotka, ředitel školy Mgr. Miloš Sobotka, ředitel

Více

RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů)

RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů) Evropská komise GŘ pro zdraví a spotřebitele (SANCO) 5/2013 Dokument D 108 RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů) 1. Vývoj počtu oznámení o nebezpečných

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 26. února 2013 (OR. en) 6430/13 Interinstitucionální spis: 2013/0021 (NLE) CORDROGUE 17 SAN 53 OC 64

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 26. února 2013 (OR. en) 6430/13 Interinstitucionální spis: 2013/0021 (NLE) CORDROGUE 17 SAN 53 OC 64 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 26. února 2013 (OR. en) 6430/13 Interinstitucionální spis: 2013/0021 (NLE) CORDROGUE 17 SAN 53 OC 64 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o podrobení 4-metamfetaminu

Více

2001L0083 CS 05.10.2009 008.001 1

2001L0083 CS 05.10.2009 008.001 1 2001L0083 CS 05.10.2009 008.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/83/ES ze dne

Více

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 261/2004. ze dne 11. února 2004,

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 261/2004. ze dne 11. února 2004, 10 07/sv. 8 32004R0261 17.2.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 46/1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím

Více

Návrh na SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství. (návrh předložený Komisí)

Návrh na SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství. (návrh předložený Komisí) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 3. 3. 2004 KOM(2004) 139 v konečném znění 2004/0047 (COD) Návrh na SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železnic

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.8.2012 COM(2012) 479 final ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI CS CS ÚVOD ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (Podepsána v Římě 25.března 1957;v platnost vstoupila 1. ledna 1958) Jeho Veličenstvo král Belgie, prezident Spolkové republiky Německo, prezident

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM V Brně dne 7. března 2008

Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM V Brně dne 7. března 2008 Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM V Brně dne 7. března 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a zákona

Více

224 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Eigenmittelbeschluss tschech. (CS) (Normativer Teil) 1 von 5 ROZHODNUTÍ RADA

224 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Eigenmittelbeschluss tschech. (CS) (Normativer Teil) 1 von 5 ROZHODNUTÍ RADA 224 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Eigenmittelbeschluss tschech. () (Normativer Teil) 1 von 5 23.6.2007 Úřední věstník Evropské unie L 163/17 II (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy

Více

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Vnitřní organizační předpis č. 3 ze dne 31. 8. 2012, č.j.

Více

Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci KODEX ETIKY. Preambule. Článek I. Základní ustanovení

Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci KODEX ETIKY. Preambule. Článek I. Základní ustanovení Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 120. výročí založení školy pro sluchově postižené

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 12. července 2013 (16.07) (OR. en) 12263/13. Interinstitucionální spis: 2013/0235 (NLE) ENV 700 ENT 221

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 12. července 2013 (16.07) (OR. en) 12263/13. Interinstitucionální spis: 2013/0235 (NLE) ENV 700 ENT 221 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 12. července 2013 (16.07) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0235 (NLE) 12263/13 ENV 700 ENT 221 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 9. července 2013 Č. dok. Komise:

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY K NAŘÍZENÍ Č. 1924/2006 O VÝŽIVOVÝCH A ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍCH PŘI OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN

PROVÁDĚCÍ POKYNY K NAŘÍZENÍ Č. 1924/2006 O VÝŽIVOVÝCH A ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍCH PŘI OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN 14. prosince 2007 PROVÁDĚCÍ POKYNY K NAŘÍZENÍ Č. 1924/2006 O VÝŽIVOVÝCH A ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍCH PŘI OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN. ZÁVĚRY STÁLÉHO VÝBORU PRO POTRAVINOVÝ ŘETĚZEC A ZDRAVÍ ZVÍŘAT 1 Obsah ÚVOD...3 I.

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3. Přestupy mezi kategoriemi

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012L0027 CS 01.07.2013 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/27/EU ze dne

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 8. července 2008 (10.07) (OR. en) 11369/08 Interinstitucionální spis: 2008/0144 (CNS) PECHE 183 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 8. července 2008 (10.07) (OR. en) 11369/08 Interinstitucionální spis: 2008/0144 (CNS) PECHE 183 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. července 2008 (10.07) (OR. en) 11369/08 Interinstitucionální spis: 2008/0144 (CNS) PECHE 183 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 8. července 2008 Předmět: Návrh nařízení

Více

VÝCHODISKA POZICE ČESKÉ REPUBLIKY PRO JEDNÁNÍ

VÝCHODISKA POZICE ČESKÉ REPUBLIKY PRO JEDNÁNÍ VÝCHODISKA POZICE ČESKÉ REPUBLIKY PRO JEDNÁNÍ O REFORMĚ ROZPOČTU EU - SHRNUTÍ POZICE ČR KVĚTEN 2010 Česká republika je přesvědčena, že reforma rozpočtu EU a následující finanční perspektiva začínající

Více

Obalové hospodářství

Obalové hospodářství Část F Obalové hospodářství podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2. Základní pojmy...3 3. Povinné osoby...5 4. Přehled povinností...7 5. Právní

Více

Obce a DPH. po 1. 1. 2009

Obce a DPH. po 1. 1. 2009 Obce a DPH po 1. 1. 2009 Není to tak dávno, co jsem se na stránkách Veřejné správy zabýval problematikou daně z přidané hodnoty u obcí (Veřejná správa číslo 5/2008). V té době díky definici obratu pro

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Veřejný závazek Charity Odry ohledně odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. par. 37 odst. 1 4. 1. Cíle, poslání a

Více

Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky

Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky Příloha č. 2 Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky 1. Vymezení skupin výrobků Kancelářská výpočetní technika, jak o ni pojednává tento dokument, zahrnuje tři skupiny výrobků: počítače osobní

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. ledna 2014 (OR. en) 5208/14 MI 22 CHIMIE 2 ENV 19 COMPET 18 ENT 6 PRŮVODNÍ POZNÁMKA. Datum přijetí: 6.

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. ledna 2014 (OR. en) 5208/14 MI 22 CHIMIE 2 ENV 19 COMPET 18 ENT 6 PRŮVODNÍ POZNÁMKA. Datum přijetí: 6. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. ledna 2014 (OR. en) 5208/14 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 6. ledna 2014 Příjemce: Č. dok. Komise: D029121/03 Předmět: Generální sekretariát

Více

Pokyny pro dodržování soutěžního práva

Pokyny pro dodržování soutěžního práva Translation by courtesy of Pokyny pro dodržování soutěžního práva Naše obchodní asociace sdružuje dodavatele a další strany, které se podílejí na činnosti evropského zdravotnického sektoru, aby diskutovali

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 4. 3. 2015 2014/0255(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ verze 1.06 Evidence změn Verze Platnost od Předmět změny Strany č. 1.01 22. 10. 2007 Sestavování

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 3. prosince 2008 (10.12) (OR. en) 16776/08 FISC 180 PRŮVODNÍ POZNÁMKA. Datum přijetí: 2. prosince 2008 Předmět:

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 3. prosince 2008 (10.12) (OR. en) 16776/08 FISC 180 PRŮVODNÍ POZNÁMKA. Datum přijetí: 2. prosince 2008 Předmět: RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 3. prosince 2008 (10.12) (OR. en) 16776/08 FISC 180 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 2. prosince 2008 Předmět: Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu

Více

úzkým propojením se rozumí stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob spojeny:

úzkým propojením se rozumí stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob spojeny: Příloha č. 1 Srovnávací tabulka k návrhu zákona o finančních konglomerátech s legislativou ES Ustanovení zákona Navrhovaný předpis ČR 36 Změna zákona o bankách 4 V 4 odst. 5 písm. g) se slova s úzkým propojením,

Více

Smlouva o dodávce pitné vody.

Smlouva o dodávce pitné vody. Smlouva o dodávce pitné vody. Z vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Strašnov, uzavřená na základě 8 odst. 6 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. 1. Smluvní strany

Více

Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004

Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004 Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 1.12.2003 na základě žádosti Města Třebíč o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory

Více

10340/16 mg/jh/lk 1 DG G 2B

10340/16 mg/jh/lk 1 DG G 2B Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0011 (CNS) 10340/16 FISC 103 ECOFIN 624 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES V. Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES V. Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Změna energetického zákona 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.

Více

PŘÍLOHY SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

PŘÍLOHY SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.6.2016 COM(2016) 361 final ANNEXES 1 to 2 PŘÍLOHY SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se následujícími pojmy rozumí: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 37. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v

Více

Školní řád. od 1. 9. 2015

Školní řád. od 1. 9. 2015 Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace pracoviště Jubilejní 3 http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Školní řád od 1. 9. 2015

Více

Brusel 8. června 2012 (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 10274/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0195 (COD) LIMITE PECHE 179 CODEC 1405

Brusel 8. června 2012 (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 10274/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0195 (COD) LIMITE PECHE 179 CODEC 1405 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. června 2012 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0195 (COD) 10274/1/12 REV 1 LIMITE PECHE 179 CODEC 1405 REVIDOVANÁ POZNÁMKA Odesílatel: Generální ředitel pro rybolov Příjemce:

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Tábor Název veřejné zakázky : Komplexní pozemková úprava Chotčiny Sídlem: Husovo náměstí 2938 390 01 Tábor Zastoupený: Ing. Davidem Mišíkem

Více

kterým se vydává tržní řád

kterým se vydává tržní řád M ě s t o R o k y c a n y Nařízení Města Rokycany č. 1/2014, kterým se vydává tržní řád Rada města Rokycany se na svém zasedání dne 14. ledna 2014 usnesením č. 10203 usnesla vydat na základě ustanovení

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) L 342/46 Úřední věstník Evropské unie 22.12.2009 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1222/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Pablo Escobar s.r.o., se sídlem Brno, Bohunická 403/55a, PSČ 619 00, IČ: 277 20 438, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Horní Bříza Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Horní Bříza se na svém

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje prodávajícího Název: Paliva Větrovský s.r.o. Sídlo: Lilka 624, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram Identifikační číslo: 03605035 Daňové identifikační číslo:

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Sokolská 211, 768 32 ZBOROVICE 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 878/2012 Vypracovala: Mgr. Marcela Hanáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen OZ ) vzájemná práva a povinnosti smluvních

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 72. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 72. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 72. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 9. schůze konané dne 30. ledna 2007 k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZÁKON ze dne.2015, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne.2015, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.2015, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 505/1990 Sb.,

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Alternativy zajištění a jejich uplatňování v České republice

Alternativy zajištění a jejich uplatňování v České republice Alternativy zajištění a jejich uplatňování v České republice Mgr. Beáta Szakácsová Bratislava, Slovenská republika Kancelář veřejného ochránce práv 15. června 2015 Nová působnost veřejného ochránce práv

Více

Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci

Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci Ministerstvo zem d lství Komoditní úsek Sekce potraviná ských výrob - Ú ad pro potraviny j.: 18559/2010-17000 V Praze dne 1. 9. 2010 1 ÚVOD Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických

Více