Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze"

Transkript

1 Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze Katefiina UPOVÁ, Zbynûk HE MÁNEK 1 Rok 2002 Archiv Národního technického muzea a jeho po kození pfii povodni JiÏ od zaloïení Národního technického muzea v roce 1908 jsou v jeho depozitáfiích shromaïìovány i sbírky archivního materiálu, a to archiv architektury a stavitelství a archiv pro dûjiny techniky a prûmyslu. Archiv architektury a stavitelství je tvofien pozûstalostmi a osobními archivy v znamn ch ãesk ch architektû. Sbírka ãasovû zahrnuje období od poãátku 19. století do souãasnosti. Jsou zde zastoupena rûzná období, napfiíklad historismus (architekti Josef Schulz, Josef Zítek, Antonín Wiehl, Antonín Viktor Barvitius), secese (Jan Kotûra, Jan Koula, Josef Fanta, Alois Dryák), ãesk kubismus (Josef Goãár, Pavel Janák), meziváleãné období (Vít Obrtel, EvÏen Linhart, Jan Gillar, Kamil Ro kot, Josef tûpánek, Pavel Janák, Josef Goãár) ãi období pováleãné aï po 80. léta 20. století (Jaroslav Frágner, Jifií tursa, SIAL, Metroprojekt). Archiv pro dûjiny techniky a prûmyslu pak obsahuje pfieváïnû osobní pozûstalosti v znamn ch domácích vûdcû, inïen rû, technikû a prûmyslníkû a dokumenty prûmyslov ch podnikû, spolkû ãi institucí. âasové rozpûtí fondû se pohybuje od 18. do 20. století. Sbírka se skládá z velmi rozmanit ch materiálû jsou zde zastoupeny skicáky, plány i v kresy, fotografie a negativy, papírové, dfievûné ãi sádrové architektonické modely, obrazy Obr. 1. Praha, Karlín, Invalidovna krátce po kulminaci povodàové hladiny. (Foto archiv Národního technického muzea, 2002) Obr Praha, Karlín, interiér archivu Národního technického muzea po opadnutí vody. (Foto archiv Národního technického muzea, 2002) a grafiky, firemní prospekty a tisky, plakáty, plakety a medaile, firemní dokumenty, ãasopisy, osobní korespondence, patentová literatura a mnohé dal- í pfiedmûty. Pfii povodních v srpnu roku 2002 se zatopení dotklo zhruba 7,6 % z celkového mnoïství sbírkov ch pfiedmûtû a archivního materiálu Národního technického muzea. Do lo k zaplavení ve ker ch muzejních depozitáfiû v pfiízemí historické budovy Invalidovny v Praze-Karlínû o plo e 3200 m 2 (aï do v e 3,5 m), kde byly uloïeny jak trojrozmûrné sbírkové pfiedmûty, tak rozsáhlé sbírky archivu architektury a stavitelství a archivu pro dûjiny techniky a prûmyslu. Pod vodou se ocitla velká ãást sbírek z oborû elektrotechniky, strojírenství, chemie, architektury a stavitelství, hutnictví i textilní v roby a také v kresová dokumentace fiady architektû 19. a 20. století, leteckého archivu, pfiíbramsk ch dolû a praïsk ch strojíren z 19. století, desítky osobních fondû a písemn ch pozûstalostí

2 Obr. 4. D ina (okres PlzeÀ-sever), vrata do mrazicího boxu pronajatého v Mrazírnách PlzeÀ-D ina, a. s. (Foto archiv Obr. 5. D ina (okres PlzeÀ-sever), rámy se zamraïen mi archiváliemi jsou v boxu vyskládány aï do v e 8 m. (Foto archiv Obr Praha 7, Národní technické muzeum, zku ební vysou ení v provizorních prostorech v suterénu. (Foto archiv Obr. 10. Praha 7, Národní technické muzeum, hlavní místnost s vanami pro mokr proces vysou ení. (Foto archiv Obr. 11. Praha 7, areál Národního technického muzea, b valá tiskárna zrekonstruovaná na nové vysou ecí pracovi tû. (Foto archiv 4 5 v znamn ch pfiedstavitelû ãeské techniky, architektury, prûmyslu a vûdy, firemní tisky a rovnûï rozsáhlé sbírky fotografick ch negativû i pozitivû v ãasovém rozpûtí zhruba Po opadnutí vody se zamûstnanci NTM spoleãnû s velk m poãtem dobrovolníkû pustili do boje s ãasem. Cílem bylo co nejvût í mnoïství archivního materiálu co nejrychleji opláchnout od hrub ch neãistot a zabalit do polyetylenov ch fólií. Zpracované balíky se skládaly na palety a do mrazírensk ch rámû a poté zamrazovaly v kontejnerech, které v prvních dnech katastrofy zdarma poskytla spoleãnost Maersk Sealand. Následnû byly takto pfiedbûïnû o etfiené archiválie pfiepraveny do Mochovsk ch mrazíren, a. s., které k jejich dlouhodobému 6 8 uskladnûní zprovoznily své neobsazené haly v Kladnû. Tímto zpûsobem se podafiilo bûhem tfií t dnû zamraïením zachránit odhadem cca 200 m 3 papírového archivního materiálu. Rok 2003 Od poãátku roku 2003 se archiváfii a kurátofii postiïen ch archivû snaïili zahájit vysou ecí práce, aby se archiválie mohly navracet do suchého stavu a následnû i zpût do archivû. Ve spolupráci s odborníky na restaurování papíru z tehdej ího Státního ústfiedního archivu (dnes Národní archiv), Národní knihovny a mnoha dal ími se postupnû sami archiváfii spolu s restaurátorsk mi dílnami Národního technického muzea pustili do prvních 7 9 pokusû o vysou ení. Zlom nastal v letních mûsících, kdy pfii lo na pomoc mnoho brigádníkû, pfiedev ím studentû restaurátorsk ch kol (praïské Stfiední prûmyslové koly grafické, oboru konzervátorství a restaurátorství, a litomy lského Institutu restaurování a konzervaãních technik dnes Fakulty restaurování Univerzity Pardubice). Tento projekt pomohlo Národnímu technickému muzeu financovat mnoho dárcû. Nejv znamnûj í podpora pfii la od Britské rady, která zprostfiedkovala pomoc mnoha postiïen m institucím a pro Národní technické muzeum konkrétnû zafiídila dovoz vakuov ch baliãek, vakuového stolu, sáãkû na vakuování a speciálních filtraãních papírû na zkou ky s vysou ením velk ch formátû (tzv. sendviãovou metodou). S odmûàováním brigádníkû pomohlo velmi operativnû a vstfiícnû sdruïení SOS archiv architektury, které k tomuto úãelu nabídlo finanãní hotovost. Firma Maersk Sealand zapûjãila mrazicí kontejner, do nûhoï se ve lo aï osm palet se zamraïen mi archiváliemi a kter mohl zûstat zapojen na dvofie Národního technického muzea na Letné. Pro první pokusy s vysou ením se uvolnily v suterénu hlavní budovy muzea tfii místnosti, které byly narychlo upraveny tak, aby mohly slouïit k práci s vût ím mnoïstvím archivního materiálu. Byl zakoupen pfiíruãní mrazicí box na pfiechovávání zamraïen ch balíkû, které ãekaly na postupné zpracování. Do místností jsme nechali zabudovat vany na om vání rozmraïen ch archiválií a instalovat velké stoly na su ení sendviãovou metodou. K desinfekci prostor, v nichï se pracovalo s povodnûmi zasaïen m materiálem, byly místnosti vybaveny germicidními lampami, ozafiujícími pfies noc pracovi tû UV záfiením. 92

3 11 10 Ke konci roku se vysou ecí pracovi tû rozrostlo do té míry, Ïe se osamostatnilo od restaurátorsk ch dílen, k nimï bylo pfiedtím pfiiãlenûno, a dostalo samostatné organizaãní vedení. Souãasnû se ve zku ebním provozu ovûfiilo, Ïe ruãní metoda vysou ení je pro archiválie vysoké kulturní a historické hodnoty nepochybnû tou nej etrnûj í. Ukázalo se, Ïe díky jejímu pouïití nebude nutné mnohé archiválie následnû restaurovat. V prûbûhu prací jsme zjistili, Ïe pûsobení povod- Àové vody na tûstí nemûlo na archiválie tak zniãující dopad, jakého jsme se obávali. Vût ina dokumentû se po rozmrazení nachází v pomûrnû dobrém stavu. Dokumenty psané inkoustem ãi plány r sované tu í, ãasto i kolorované, zûstaly aï na v jimky nerozpité. Dal ím problémem, kter jsme museli fie it, byly náklady na skladování zamraïen ch archiválií v Mochovsk ch mrazírnách, jeï za rok vyrostly aï na ãtyfii miliony korun. To byla vzhledem k pfiedpokladu, Ïe archiválie budou zamraïeny a postupnû vysou eny po dobu osmi aï deseti let, pro muzeum pfiíli vysoká ãástka. Proto byly na jafie roku 2003 osloveny i jiné mrazírenské podniky v âeské republice, z nich nejlep í podmínky nabídly Mrazírny PlzeÀ-D ina, a. s. Do jejich prostor byly archivní materiály pfiemístûny v létû 2003 a uskladnûny za smluvní ãástku, která nedosahuje ani ãtvrtiny objemu financí, které si úãtovaly Mochovské mrazírny. V prvním roce práce na rozmrazování archiválií, plném zkou ení a pokusû, byly postupnû stanoveny jasné metodické pokyny pro zacházení s jednotliv mi materiály a celkem bylo zpracováno 12 m 3 zamraïeného materiálu. Rok 2004 UÏ koncem roku 2003 bylo jasné, Ïe bude potfieba vybudovat zcela nové pracovi tû, které bude splàovat ve keré podmínky pro kvalitní práci a také vysoké nároky na hygienu. Jako nejsnaz í cesta se ukázala pfiestavba budovy b valé tiskárny, která se nachází ve v chodní ãásti areálu technického muzea. Cel objekt má 200 m 2. Po úpravách pfiíãek a rozvodû vody i elektfiiny vzniklo ojedinûlé moderní pracovi tû nového oddûlení vysou ení zamraïen ch archiválií. Budova je rozãlenûna na sedm základních prostor. Samotnému procesu vysou ení slouïí místnosti s vanami pro rozmrazování a ãi tûní, dal í jsou urãeny pro balení vakuov ch balíãkû, pro dosou ení materiálu z vakuov ch balíãkû, pro su ení a pfiekládání sendviãû a pro dosou ení plánû a poslední pro balení such ch archiválií. Dále je zde provozní kanceláfi, denní místnost a hygienické zázemí. atny se sprchami jsou situovány do stavebních bunûk, které stojí v bezprostfiední blízkosti provozní budovy. Pfiestavba byla dokonãena v dubnu Poãátkem kvûtna bylo pracovi tû slavnostnû otevfieno za pfiítomnosti námûstka ministra kultury Mgr. ZdeÀka Nováka, senátorky doc. MUDr. Jaroslavy Moserové, DrSc., fieditelky Britské rady Mandy Johnson a britské velvyslankynû v âeské republice Anne Pringle. OkamÏitû byl zahájen provoz. Pfiestavbu se podafiilo uskuteãnit za podpory Ministerstva kultury âr a mnoha dal ích sponzorû. Nejvût ím podílem pfiispûla spoleãnost âlovûk v tísni. Celkové náklady na vybudování vysou ecího pracovi tû vãetnû zafiízení dosáhly ãástky 5,4 milionû korun. Provoz oddûlení vysou ení zamraïen ch archiválií je zaji Èován esti aï osmi pracovníky. Jsou to provozní vedoucí, restaurátofii papíru a konzervátofii. Bûhem letních mûsícû navíc pfiichází kaïdoroãnû na brigádu mnoho studentû ze stfiedních i vysok ch kol. Oddûlení je vybaveno dvûma vakuov mi baliãkami, pfiístrojem na v robu destilované vody Aqua Osmotic 02 a hydraulick m lisem. Pro pfiechovávání men ího mnoïství zmraïeného materiálu jsou zde umístûny dva pultové mrazicí boxy. Pro operativní dokumentování nejvíce po kozen ch dokumentû a fotografií je k dispozici digitalizaãní zafiízení. Z krizového tábu mûstské ãásti Praha 7 jsou zapûjãeny odvlhãovaãe, které bûhem dne (pfiedev ím v letních mûsících) sniïují vzdu nou vlhkost. Pût van je urãeno na rozmrazování a pfiípadné om vání a ãi tûní archiválií. Pojízdné pracovní stoly umoïàují pracovat dle potfieby v rûzn ch místnostech. Mobilní stojany se síty slouïí k dosou ení archiválií a su ení pomocného materiálu (filtraãních papírû). PfiíleÏitostnû je pro vyrovnání fotografií nebo men ích formátû na kartonech vyuïíván knihafisk lis. Na regály se odkládají vakuové balíãky a drobné nástroje a náfiadí. Pomocn m materiálem je pfiedev ím netkaná textilie (netex pervin 25 g/m 2 ), silné nekyselé filtraãní papíry (520 g/m 2 ), ãisté staré noviny a hedvábn papír. Z chemikálií se pouïívá Ajatin Profarma solutio, Dosanin a Orthosept-P na desinfekci pfii úklidu a 100% bezvod líh na ãi tûní fotografií. ProtoÏe se pracuje s materiálem, jenï byl nûkolik dní v povodàové vodû, nelze podceàovat z toho plynoucí zdravotní rizika. Proto je celé pracovi tû stále pod kontrolou hygienika, kter pravidelnû kaïdé tfii mûsíce odebírá vzorky ze vzduchu i z povrchû vybavení. Byla pfiijata i fiada dal ích hygienick ch opatfiení. Pracovat zde mohou jen osoby, které 93

4 12 14 byly oãkovány proti tetanu a Ïloutence typu A a pravidelnû jednou roãnû absolvují lékafiskou prohlídku. Musejí se pfievlékat do pracovního odûvu, nosit pracovní obuv a pouïívat ochranné (vinylové nebo latexové) rukavice, popfiípadû respirátory. Pro o etfiení rukou se pouïívá desinfekãní m dlo a ochranné krémy. Pracovní doba byla zpoãátku zkrácena na est hodin dennû, ale postupem ãasu do lo k jejímu prodlouïení na obvykl ch osm, neboè se neprokázaly Ïádné zdraví kodlivé faktory. V noci jsou prostory desinfikovány UV záfiením z germicidních lamp. Poãet odsvícen ch hodin je tfieba sledovat, neboè po tfiech tisících hodinách pfiestává svûtelné spektrum UV záfiení vysílat, a tím i dostateãnû spolehlivû desinfikovat osvûtlené prostory. Po cel den je zapnuta vzduchotechnika, která zaji Èuje pfiísun ãistého vzduchu do v ech prostor. KaÏdodenní bûïn úklid na konci smûny je provádûn desinfekãním roztokem, a to stfiídavû rûzn mi prostfiedky (Ajatin, Dosanin a Orthosept), aby se u mikrobû nevytvofiila vûãi tûmto desinfekcím rezistence. Pravidelnû kaïd ch pût t dnû je sanitární den. To znamená, Ïe se provádí dûkladn úklid a desinfekce v ech, i bûïnû ménû dostupn ch ploch a zafiízení. V roce 2004 bylo za osm mûsícû zku ebního provozu na novém pracovi ti zpracováno celkem 13 m 3 zamraïeného materiálu. To znamená, Ïe do dal ích let zbylo v mrazírnách je tû 175 m 3 archiválií. Rok 2005 Na poãátku roku nabídlo Národní technické muzeum pomoc Národnímu památkovému ústavu, jehoï archivní fondy byly také postiïeny povodnûmi. Materiály památkového ústavu, které byly uloïeny v mrazírnách, mûly podobnou sklad bu jako archiválie technického muzea. lo pfiedev ím o dokumentaci b valého Státního ústavu pro rekonstrukci památkov ch mûst a objektû stavebnû-historické prûzkumy, které obsahují velké mnoïství fotografického materiálu (fotografie i negativy), ruãnû psané texty, strojopisy a plány na pauzovacích papírech. Souãasnû nás oslovil dr. Michal ëuroviã z Národního archivu, kter obûma institucím nabídl pomoc pfii su ení zapûjãenou lyofilizaãní komorou. Jeho nabídky jsme vyuïili a aplikovali jsme tuto metodu na vysu ení spisû a plánû pfievzat ch ze zru eného podniku Metroprojekt. lo pfiedev ím o strojopisy a sloïené plány na ozalidech (kopie zhotovená fotoprocesem, typická fialov m zbarvením). Vysou ení cca 1,5 m 3 zamraïeného materiálu trvalo asi tfii t dny a v sledkem byly suché dokumenty, které vykazovaly lehkou konturu (mapy) postupného vysychání od stfiedu ke kraji; proto jsme plo né vyuïití této metody vylouãili. V kvûtnu 2005, po roãním provozu vysou ecího pracovi tû, pfievzal díky dosaïen m v sledkûm nad projektem ruãního vysou ení archiválií zá titu âesk v bor pro UNESCO. Tfii roky po povodni jsme se rozhodli ukázat proces ruãního vysou ení i v sledky na í práce vefiejnû. V oddûlení vysou ení zamraïen ch archiválií jsme uspofiádali den otevfien ch dvefií pro laickou vefiejnost: 11. fiíjna 2005 se mohl kdokoliv pfiijít podívat na na e pracovi tû v normálním provozu, absolvovat jeho prohlídku s v kladem, vidût postupy vysou ení i ukázky rûzn ch typû archiválií usu- en ch v emi pouïívan mi metodami. Zájem byl pfiekvapiv, celkem se pfii lo podívat více neï sto padesát zájemcû. Od ledna do prosince roku 2005 se podafiilo zpracovat 25 m 3 na ich archiválií a navíc jsme vy- Obr. 12. Clara von Waldthausen (vlevo) pfii semináfii Konzervace fotografick ch materiálû po kozen ch Ïivelními pohromami pofiádaném v kvûtnu (Foto archiv Obr. 13. Praha 7, Národní technické muzeum, den otevfien ch dvefií pro vefiejnost. (Foto archiv Národního technického muzea) Obr. 14. Praha 7, Národní technické muzeum, oddûlení vysou ení zamraïen ch archiválií. âi tûní archiválií zanesen ch povodàov m bahnem. (Foto archiv Národního technického muzea) Obr. 15. Praha 7, Národní technické muzeum, oddûlení vysou ení zamraïen ch archiválií. Nûkdy pro práci s velk mi formáty staãí pfiirazit více stolû k sobû. (Foto archiv Obr. 16. Praha 7, Národní technické muzeum, oddûlení vysou ení zamraïen ch archiválií. Nûkteré plány kreslené v pomûru 1 : 1 (Josef Schulz kostel v Horním Mar ovû) se nevejdou na stoly a musí se s nimi pracovat na zemi, nûkdy i pfies nûkolik místností. (Foto archiv Národního technického muzea) Obr. 17. Praha 7, Národní technické muzeum, oddûlení vysou ení zamraïen ch archiválií, bûïn denní provoz. (Foto archiv Obr. 18. Praha 7, Národní technické muzeum, oddûlení vysou ení zamraïen ch archiválií. Materiály zamraïené v jednotliv ch balících b vají velmi rûznorodé: inkoustov rukopis, fotografie, kolorované, tu í kreslené plány nalepené na kartonu a katalog na kfiídovém papíru. (Foto archiv 16 94

5 18 17 su ili i 2 m 3 archiválií pro Národní památkov ústav. Tím jsme si ovûfiili, Ïe na novém pracovi ti mûïeme roãnû ruãní metodou zpracovat m 3 zamraïen ch dokumentû a cel proces vysou ení bychom tak mûli dokonãit v roce 2011 ãi Rok 2006 Na zaãátku roku 2006 jsme podali pfiihlá ku do soutûïe Gloria musealis v kategorii Poãin roku Porota udûlila na emu pracovi ti za projekt Vysou ení archiválií postiïen ch povodní v roce 2002 na vysou ecím pracovi ti Národního technického muzea 3. místo. Kromû bûïného, jiï rutinního vysou ení vlastního materiálu jsme bûhem roku pokusnû vysou eli pro âeské muzeum hudby notov materiál zapsan na historickém ruãním papíru. V tomto pfiípadû se v ak vzhledem k typu zaplavení (vertikálnû ulo- Ïené noty, pevnû uzavfiené v archivních krabicích, byly zatopeny pouze zhruba do jedné tfietiny v ky, nebyly ani zkroucené, ani zanesené pínou a bahnem) ukázalo b t pro muzeum v hodnûj í hromadné vysou ení v lyofilizaãní komofie Technického muzea v Brnû. Dále jsme si pfii havárii vodovodního potrubí ve Státním ústavu kontroly léãiv v praxi vyzkou eli moïnost a úãinnost rychlého operativního zásahu mimo na e vlastní pracovi tû. Zatopen archiv byl vysu en ihned po havárii, bez zamraïování a bez pfievozu, pomocí na místo dopravené vakuové baliãky. Na konci kvûtna jsme ve spolupráci s Národním archivem uspofiádali jednodenní semináfi na téma Konzervace a restaurování fotografick ch materiálû po kozen ch Ïiveln mi pohromami, na nûjï druh den navazoval tematick workshop. Na semináfi byli pozváni ãlenové mezinárodní archivní rady (Committee on Preservation of Archives in Temperate Climates) a pfiední evrop tí odborníci na restaurování fotografick ch materiálû fieditel Centre de Recherches sur la Conservation des Documents Graphiques v PafiíÏi prof. Bertrand Lavédrine a holandská restaurátorka Clara von Waldthausen (Fotorestauratie Atelier, Amsterdam), která vedla jiï zmínûn workshop. V roce 2006 jsme také zaznamenali zv en zájem o na e pracovi tû v zahraniãí. Bûhem roku nás nav tívil napfiíklad jeden ze svûtovû uznávan ch odborníkû na restaurování fotografií Mogens Koch z dánské Královské knihovny v Kodani, dal í náv tûvy byly z univerzit a odborn ch konzervátorsk ch pracovi È USA, v carska, Rakouska a Slovinska. K úspûchûm pracovi tû patfií nepochybnû i to, Ïe dvûma na im pracovníkûm byla nabídnuta spolupráce s firmou Gema Art Group, a. s., která na základû vládního usnesení o pomoci pfii obnovû kulturního dûdictví Irácké republiky zaji Èovala kompletní vybavení konzervátorského a restaurátorského pracovi tû Národního archivu a Národní knihovny v Bagdádu a také kurz pro irácké restaurátory papíru. Kurz probíhal v ãervnu a ãervenci na Salahaddinovû univerzitû v Irbilu, hlavním mûstû irácké autonomní oblasti Kurdistán, a jako lektofii se ho zúãastnili dr. Michal ëuroviã, Zuzana Zajaãiková a Du an Nováãek (Národní archiv), Jifií Vnouãek (Královská knihovna, KodaÀ, Dánsko) a dva pracovníci oddûlení vysou ení zamraïen ch archiválií, Zbynûk Hefimánek a Zuzana varcová. Bûhem roku jsme zpracovali 20 m 3 vlastních zamraïen ch archiválií a 2 m 3 archiválií Národního památkového ústavu. Kromû toho jsme vysu ili dal í 2 m 3 vlastního materiálu v lyofilizaãní komofie Národního archivu a zahájili jsme zku ební spolupráci s Národní knihovnou. Rok 2007 Na e pracovi tû nabídlo pomoc Mûstské knihovnû v Praze, která své tisky su ila ve spolupráci s Národní knihovnou v její víceúãelové komofie, pfii záchranû atlasu ptákû o rozmûru 70 x 100 cm. Jednalo se o bibliofilsk tisk tfiiceti barevn ch ocelorytin z legendárního díla The Birds of America známého amerického ornitologa Johna Jamese. Knihovna zatím nemûla zku enosti se su ením tak velkého formátu. Díky etrnému roze ití atlasu, vyãi tûní a su ení ruãní sendviãovou metodou se podafiilo cel tisk navrátit do velmi uspokojivého stavu, navíc jsme provedli jeho digitalizaci. Koncem února roku 2007 byla dokonãena v stavba mrazicího boxu v depozitárním areálu Národního technického muzea v âelákovicích. Po zku ebním provozu a kolaudaci byly ve keré zamraïené archiválie pfievezeny bûhem mûsíce bfiezna z mrazíren v D inû u Plznû do tohoto boxu, kde budou skladovány aï do koneãného vysu ení. Pro muzeum to znamená finanãní úsporu za skladování v komerãních mrazírnách a v hodu ve stálém dohledu nad archiváliemi. Mrazicí box má rozmûr pfiibliïnû 80 m 2 a bylo do nûj pfievezeno celkem 58 mrazírensk ch rámû, coï ãiní cca 116 m 3 dokumentû. V hledovû je plánováno vytvofiení nového pracovi tû pro restaurování papíru a speciálnû plánové dokumentace, které bude navazovat na ãinnost oddûlení vysou ení zamraïen ch archiválií. Pracovní postupy ruãního vysou ení Z velkého mrazicího kontejneru se pfiibliïnû jednou t dnû pfievezou zamraïené balíky do pfiíruãních mrazicích boxû na pracovi ti. Materiál je z nich vyjímán zhruba hodin pfied vlastním zpracováním a ukládán do vany, kde se nechá v pokojové teplotû volnû rozmrzat. 95

6 Ráno kurátor pfiíslu ného archivu prohlédne rozmrzl balík, rozebere ho a urãí dal í postup. Selekci mûïe provést pouze archiváfi nebo kurátor. Obalov materiál, jako desky, ko ilky, obalové papíry, podlepy ãi kartony, které nenesou Ïádnou informaci, se vût inou vyhazuje, zbylé dokumenty se podle velikosti formátu a typu materiálu dále zpracovávají. Velké formáty sendviãe Archiválie formátu vût ího neï A4 (plány, plakáty, kresby, návrhy, listiny) se zpracovávají takzvanou metodou sendviãování. Pojízdn stûl je pfiivezen k vanám a na nûm se zaãne vytváfiet sendviã, nejãastûji o velikosti dvou filtraãních papírû poloïen ch vedle sebe, tedy 140 x 100 cm. Jednotlivé vrstvy se skládají následovnû: filtraãní papír netex jedna vrstva plánû netex filtraãní papír. Takto se pokraãuje do v ky cca 20 cm. Poté se sendviã pfiikryje plastov mi deskami, zatíïí a oznaãí se lístkem s datem a názvem archivu ãíslem fondu nebo specifikací urãenou archiváfiem. Rozmrzl materiál není máãen ve vodû, v pfiípadû zneãi tûní se pouze otírá jemnou houbiãkou nebo se dle potfieby lehce osprchuje teplou vodou. Druh den je sendviã rozebrán. Pokud jsou plány proschlé, nechají se dosychat volnû na vzduchu. Pokud jsou více zavlhlé, je nutné je pfieloïit do such ch prokladû. Mokr pomocn materiál se su í netex na ÀÛrách, proklady se dávají do stojanû se síty nebo do pojízdného su áku. Vyskytuje se i materiál, kter se pro velké rozmûry nevejde na stûl a sendviã se pak musí tvofiit na zemi. Takto byl zpracováván napfiíklad fond Schulz, kter mimo jiné obsahoval pfiedlohy v mûfiítku 1 : 1 na sloupy Rudolfina. Malé formáty vakuové balíãky Formáty A4 a men í se zpracovávají metodou vakuov ch balíãkû. Mokr materiál je po mal ch ãástech vkládán do ãist ch novin, zbaven ch kfiídového papíru (reklamní letáky, pfiílohy) v pofiadí vrstva novin ãist papír netkaná textilie (netex) mokrá archiválie (i více listû najednou) netkaná textilie ãist papír vrstva novin, coï se mûïe nûkolikrát opakovat aï do v ky cca 10 cm. Takto pfiipraven mal sendviã se vloïí do speciálního polyetylenového sáãku, kter je oznaãen ãíslem balení (v krouïku), datem, názvem archivu, ãíslem fondu nebo specifikací urãenou archiváfiem a parafou baliãe. Hotov balík se zataví ve vakuové baliãce. Je tfieba dbát na to, aby pfii vakuování nezûstal ve sváru cíp novin ãi textilie nebo aby sáãek nebyl pfiíli nahrnut. Tím by se do balíku postupnû dostal vzduch a cel efekt vakuového su ení by byl naru en. Zásadnû se nevakuují fotografie. Zv enou pozornost je potfieba vûnovat tiskûm na kfiídovém papífie, které se musí proloïit netexem po jednotliv ch stránkách, aby nedo lo k jejich slepení. Polyetylenov sáãek je po sedmi aï deseti dnech rozfiíznut, pomocn su icí materiál (noviny, netex, ãist papír) se vyhodí a cel postup se opakuje. Takto se postupuje 3 4x, dokud nejsou archiválie suché. Po posledním balení se dokumenty opatrnû rozlistují stránku po stránce a nechají se volnû dosu it. PouÏit pomocn materiál se vyhazuje do speciálního kontejneru urãeného pouze pro kontaminovan odpad. Fotografie a digitalizace Jsou-li v rozmrzlém balíãku fotografie, je nutné je pfied jak mkoliv o etfiením zdokumentovat digitálním fotoaparátem. Poté se podle typu dále o etfiují. Om vají se destilovanou vodou nebo se za sucha ãistí bezvod m lihem. Pro vyrovnání se dávají do sendviãe nebo do lisu. Evidence, desinfekce Such materiál archiváfii peãlivû roztfiídí, evidují a balí do krabic. Poté je odváïen do Národního archivu nebo Archivu hlavního mûsta Prahy na Chodovû, kde prochází etoxenovou desinfekãní komorou. UloÏení do archivu V souãasné dobû se desinfikované archiválie prozatímnû ukládají v pronajat ch prostorách v Archivu hlavního mûsta Prahy v Praze na Chodovû. Postupnû se budou pfieváïet do nov ch archivû Národního technického muzea jak do rekonstruovan ch prostor v hlavní budovû v Praze na Letné, tak do nového objektu v âelákovicích u Prahy. Závûr Ruãní metoda se na první pohled zdá pracná a zdlouhavá. Av ak zamraïené dokumenty archivu Národního technického muzea jsou velmi rozmanité, zãásti za pinûné od zbytkû bahna, nûkteré balíky jsou i znaãnû zdeformované. Po zku enostech se ukazuje, Ïe pro tento materiál, z nûhoï aï 80 % tvofií plánová dokumentace, je ruãní metoda jedinou etrnou moïností, jak archiválie bez po kození zachraàovat. V stupem této metody jsou pfiebrané, suché, ãisté a vyrovnané archiválie, které se po desinfekci z velké ãásti mohou ukládat rovnou do archivû. Vzácnûj í materiál se postupnû dle moïností zaãíná i restaurovat Obr. 19. Praha 7, Národní technické muzeum, oddûlení vysou ení zamraïen ch archiválií. Plány kolorované akvarelov mi barvami zûstaly v pfiekvapivû dobrém stavu: první hrubé ãi tûní rozmraïeného návrhu Franti ka Sandera na regulaci Vltavy v úseku Praha Hofiín. (Foto archiv Obr. 20. Praha 7, Národní technické muzeum, oddûlení vysou ení zamraïen ch archiválií. Zrestaurovan, na plátno napnut návrh z pfiedchozí fotografie. Restaurovala Jana Tom Û. (Foto archiv Obr. 21., 22. Praha 7, Národní technické muzeum, oddûlení vysou ení zamraïen ch archiválií. âi tûní archiválií zanesen ch povodàov m bahnem. (Foto archiv Národního technického muzea) 96

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL GRAFICK MANUÁL Úvod Vytvofiením firemního grafického manuálu jsou definována pravidla pro pouïití logotypu a doplàkového grafického stylu pro znaãku i v echny produkty a uïité materiály. Cílem je ucelená

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

!!! V RAZNÉ SLEVY!!! BAREVN CH KOPIÍ A TISKÒ, VIZITEK, VAZEB...

!!! V RAZNÉ SLEVY!!! BAREVN CH KOPIÍ A TISKÒ, VIZITEK, VAZEB... REPROSTUDIO CENÍK SLUŽEB Platnost od: březen / 2011!!! V RAZNÉ SLEVY!!! BAREVN CH KOPIÍ A TISKÒ, VIZITEK, VAZEB... - BAREVNÉ A ČERNOBÍLÉ KOPÍROVÁNÍ A TISK - SAZBA LETÁKŮ, PROSPEKTŮ, POZVÁNEK, HLAVIČKOVÝCH

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040 czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 041 VINTAGE SESSION KDYŽ CHCETE PŘIVOLAT MÚZY, POŘIĎTE SI ATELIÉR V NEJVYŠŠÍM PATŘE

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu

Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu Ladislav BEZDùK KdyÏ jsme se pfied ãasem v Národním památkovém ústavu rozhodli pfiikroãit k postupné digitalizaci

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Kovov nábytek Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Firma BISLEY byla zaloïena roku 1931 jako soukrom podnik, v souãasnosti vlastnûn jedin m majitelem a fieditelem souãasnû, panem

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ Ochrana sakrálních památek v v letech 1945 1958 ãesk ch zemích Kristina UHLÍKOVÁ Obr. 1. Prá ily (okres Klatovy), kostel sv. Prokopa, odstfielen v roce 1979. (Foto pfied rokem 1953, fotoarchiv NPÚ) Pfiedkládan

Více

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 ZX Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje

Více

AUTO pro státní správu

AUTO pro státní správu pfiíloha speciál PARLAMENT VLÁDA SAMOSPRÁVA AUTO pro státní správu inzertní pfiíloha Jsme zde pro vás, abychom vám ušetřili čas, finance a energii, které musíte denně investovat do správy vašeho vozového

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû Alena KO ÁKOVÁ HELINGEROVÁ A NOTACE: Text seznamuje s jedním z v znamn ch dotaãních titulû souãasnosti vyuïiteln ch pfii péãi o kulturní dûdictví

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Navštivte nás na veletrhu URBIS 24. -28. 4. 2001 v Brně na výstavišti BVV. RENAULT V.I.: Biologicky rozložitelný odpad RENAULT MASCOTT.

Navštivte nás na veletrhu URBIS 24. -28. 4. 2001 v Brně na výstavišti BVV. RENAULT V.I.: Biologicky rozložitelný odpad RENAULT MASCOTT. CENA 55 KČ 4 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY DUBEN 2001 odpad měsíce Biologicky rozložitelný odpad Odpady na skládkách a plány OH Spalovat, kompostovat nebo skládkovat? Anketa k nakládání

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler Autofii souãasn ch fotografií Lubo Stiburek Martin TÛma PRAŽSKÝ SVĚT VYDAVATELSTVÍ Předmluva Po staletích, kdy byl obraz Prahy zvûãàován tahy lidské

Více

Obchodní a prûmyslová banka v Moravské Ostravû památka v ohroïení

Obchodní a prûmyslová banka v Moravské Ostravû památka v ohroïení Obchodní a prûmyslová banka v Moravské Ostravû památka v ohroïení Romana ROSOVÁ A NOTACE: Pfiíspûvek seznamuje s historií a souãasn m stavem b valé Obchodní a prûmyslové banky v Ostravû, která patfií k

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci PraÏské Jaroslav PODLISKA, Michal TRYML A NOTACE: Autofii se zab vají v vojem ochrany archeologick ch památek na území historického jádra Prahy po

Více

Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví

Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví Hana GEIPLOVÁ, Dagmar KNOTKOVÁ, Katefiina KREISLOVÁ A NOTACE: Kovové objekty tvofií skupinu objektû, které vyïadují respektování

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati

příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati A R I S T O T E L E S T Y P O G R A F I A 3 / 2 0 1 2 / 1 2 3 3 / 1 1 5 Editorial Je jaro. Pfiíroda se po zimû pomalu probouzí

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

SAZKA ARENA. Ostatnû, pfiesvûdãte se sami. Centrální ËASTN NOV ROK 2004! C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA

SAZKA ARENA. Ostatnû, pfiesvûdãte se sami. Centrální ËASTN NOV ROK 2004! C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 10 Prosinec 2003 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Jan Kode, b val tenisov reprezentant, mimo jiné vítûz Wimbledonu 1973 a

Více

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka 2015 KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick mi pûnami,

Více