Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze"

Transkript

1 Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze Katefiina UPOVÁ, Zbynûk HE MÁNEK 1 Rok 2002 Archiv Národního technického muzea a jeho po kození pfii povodni JiÏ od zaloïení Národního technického muzea v roce 1908 jsou v jeho depozitáfiích shromaïìovány i sbírky archivního materiálu, a to archiv architektury a stavitelství a archiv pro dûjiny techniky a prûmyslu. Archiv architektury a stavitelství je tvofien pozûstalostmi a osobními archivy v znamn ch ãesk ch architektû. Sbírka ãasovû zahrnuje období od poãátku 19. století do souãasnosti. Jsou zde zastoupena rûzná období, napfiíklad historismus (architekti Josef Schulz, Josef Zítek, Antonín Wiehl, Antonín Viktor Barvitius), secese (Jan Kotûra, Jan Koula, Josef Fanta, Alois Dryák), ãesk kubismus (Josef Goãár, Pavel Janák), meziváleãné období (Vít Obrtel, EvÏen Linhart, Jan Gillar, Kamil Ro kot, Josef tûpánek, Pavel Janák, Josef Goãár) ãi období pováleãné aï po 80. léta 20. století (Jaroslav Frágner, Jifií tursa, SIAL, Metroprojekt). Archiv pro dûjiny techniky a prûmyslu pak obsahuje pfieváïnû osobní pozûstalosti v znamn ch domácích vûdcû, inïen rû, technikû a prûmyslníkû a dokumenty prûmyslov ch podnikû, spolkû ãi institucí. âasové rozpûtí fondû se pohybuje od 18. do 20. století. Sbírka se skládá z velmi rozmanit ch materiálû jsou zde zastoupeny skicáky, plány i v kresy, fotografie a negativy, papírové, dfievûné ãi sádrové architektonické modely, obrazy Obr. 1. Praha, Karlín, Invalidovna krátce po kulminaci povodàové hladiny. (Foto archiv Národního technického muzea, 2002) Obr Praha, Karlín, interiér archivu Národního technického muzea po opadnutí vody. (Foto archiv Národního technického muzea, 2002) a grafiky, firemní prospekty a tisky, plakáty, plakety a medaile, firemní dokumenty, ãasopisy, osobní korespondence, patentová literatura a mnohé dal- í pfiedmûty. Pfii povodních v srpnu roku 2002 se zatopení dotklo zhruba 7,6 % z celkového mnoïství sbírkov ch pfiedmûtû a archivního materiálu Národního technického muzea. Do lo k zaplavení ve ker ch muzejních depozitáfiû v pfiízemí historické budovy Invalidovny v Praze-Karlínû o plo e 3200 m 2 (aï do v e 3,5 m), kde byly uloïeny jak trojrozmûrné sbírkové pfiedmûty, tak rozsáhlé sbírky archivu architektury a stavitelství a archivu pro dûjiny techniky a prûmyslu. Pod vodou se ocitla velká ãást sbírek z oborû elektrotechniky, strojírenství, chemie, architektury a stavitelství, hutnictví i textilní v roby a také v kresová dokumentace fiady architektû 19. a 20. století, leteckého archivu, pfiíbramsk ch dolû a praïsk ch strojíren z 19. století, desítky osobních fondû a písemn ch pozûstalostí

2 Obr. 4. D ina (okres PlzeÀ-sever), vrata do mrazicího boxu pronajatého v Mrazírnách PlzeÀ-D ina, a. s. (Foto archiv Obr. 5. D ina (okres PlzeÀ-sever), rámy se zamraïen mi archiváliemi jsou v boxu vyskládány aï do v e 8 m. (Foto archiv Obr Praha 7, Národní technické muzeum, zku ební vysou ení v provizorních prostorech v suterénu. (Foto archiv Obr. 10. Praha 7, Národní technické muzeum, hlavní místnost s vanami pro mokr proces vysou ení. (Foto archiv Obr. 11. Praha 7, areál Národního technického muzea, b valá tiskárna zrekonstruovaná na nové vysou ecí pracovi tû. (Foto archiv 4 5 v znamn ch pfiedstavitelû ãeské techniky, architektury, prûmyslu a vûdy, firemní tisky a rovnûï rozsáhlé sbírky fotografick ch negativû i pozitivû v ãasovém rozpûtí zhruba Po opadnutí vody se zamûstnanci NTM spoleãnû s velk m poãtem dobrovolníkû pustili do boje s ãasem. Cílem bylo co nejvût í mnoïství archivního materiálu co nejrychleji opláchnout od hrub ch neãistot a zabalit do polyetylenov ch fólií. Zpracované balíky se skládaly na palety a do mrazírensk ch rámû a poté zamrazovaly v kontejnerech, které v prvních dnech katastrofy zdarma poskytla spoleãnost Maersk Sealand. Následnû byly takto pfiedbûïnû o etfiené archiválie pfiepraveny do Mochovsk ch mrazíren, a. s., které k jejich dlouhodobému 6 8 uskladnûní zprovoznily své neobsazené haly v Kladnû. Tímto zpûsobem se podafiilo bûhem tfií t dnû zamraïením zachránit odhadem cca 200 m 3 papírového archivního materiálu. Rok 2003 Od poãátku roku 2003 se archiváfii a kurátofii postiïen ch archivû snaïili zahájit vysou ecí práce, aby se archiválie mohly navracet do suchého stavu a následnû i zpût do archivû. Ve spolupráci s odborníky na restaurování papíru z tehdej ího Státního ústfiedního archivu (dnes Národní archiv), Národní knihovny a mnoha dal ími se postupnû sami archiváfii spolu s restaurátorsk mi dílnami Národního technického muzea pustili do prvních 7 9 pokusû o vysou ení. Zlom nastal v letních mûsících, kdy pfii lo na pomoc mnoho brigádníkû, pfiedev ím studentû restaurátorsk ch kol (praïské Stfiední prûmyslové koly grafické, oboru konzervátorství a restaurátorství, a litomy lského Institutu restaurování a konzervaãních technik dnes Fakulty restaurování Univerzity Pardubice). Tento projekt pomohlo Národnímu technickému muzeu financovat mnoho dárcû. Nejv znamnûj í podpora pfii la od Britské rady, která zprostfiedkovala pomoc mnoha postiïen m institucím a pro Národní technické muzeum konkrétnû zafiídila dovoz vakuov ch baliãek, vakuového stolu, sáãkû na vakuování a speciálních filtraãních papírû na zkou ky s vysou ením velk ch formátû (tzv. sendviãovou metodou). S odmûàováním brigádníkû pomohlo velmi operativnû a vstfiícnû sdruïení SOS archiv architektury, které k tomuto úãelu nabídlo finanãní hotovost. Firma Maersk Sealand zapûjãila mrazicí kontejner, do nûhoï se ve lo aï osm palet se zamraïen mi archiváliemi a kter mohl zûstat zapojen na dvofie Národního technického muzea na Letné. Pro první pokusy s vysou ením se uvolnily v suterénu hlavní budovy muzea tfii místnosti, které byly narychlo upraveny tak, aby mohly slouïit k práci s vût ím mnoïstvím archivního materiálu. Byl zakoupen pfiíruãní mrazicí box na pfiechovávání zamraïen ch balíkû, které ãekaly na postupné zpracování. Do místností jsme nechali zabudovat vany na om vání rozmraïen ch archiválií a instalovat velké stoly na su ení sendviãovou metodou. K desinfekci prostor, v nichï se pracovalo s povodnûmi zasaïen m materiálem, byly místnosti vybaveny germicidními lampami, ozafiujícími pfies noc pracovi tû UV záfiením. 92

3 11 10 Ke konci roku se vysou ecí pracovi tû rozrostlo do té míry, Ïe se osamostatnilo od restaurátorsk ch dílen, k nimï bylo pfiedtím pfiiãlenûno, a dostalo samostatné organizaãní vedení. Souãasnû se ve zku ebním provozu ovûfiilo, Ïe ruãní metoda vysou ení je pro archiválie vysoké kulturní a historické hodnoty nepochybnû tou nej etrnûj í. Ukázalo se, Ïe díky jejímu pouïití nebude nutné mnohé archiválie následnû restaurovat. V prûbûhu prací jsme zjistili, Ïe pûsobení povod- Àové vody na tûstí nemûlo na archiválie tak zniãující dopad, jakého jsme se obávali. Vût ina dokumentû se po rozmrazení nachází v pomûrnû dobrém stavu. Dokumenty psané inkoustem ãi plány r sované tu í, ãasto i kolorované, zûstaly aï na v jimky nerozpité. Dal ím problémem, kter jsme museli fie it, byly náklady na skladování zamraïen ch archiválií v Mochovsk ch mrazírnách, jeï za rok vyrostly aï na ãtyfii miliony korun. To byla vzhledem k pfiedpokladu, Ïe archiválie budou zamraïeny a postupnû vysou eny po dobu osmi aï deseti let, pro muzeum pfiíli vysoká ãástka. Proto byly na jafie roku 2003 osloveny i jiné mrazírenské podniky v âeské republice, z nich nejlep í podmínky nabídly Mrazírny PlzeÀ-D ina, a. s. Do jejich prostor byly archivní materiály pfiemístûny v létû 2003 a uskladnûny za smluvní ãástku, která nedosahuje ani ãtvrtiny objemu financí, které si úãtovaly Mochovské mrazírny. V prvním roce práce na rozmrazování archiválií, plném zkou ení a pokusû, byly postupnû stanoveny jasné metodické pokyny pro zacházení s jednotliv mi materiály a celkem bylo zpracováno 12 m 3 zamraïeného materiálu. Rok 2004 UÏ koncem roku 2003 bylo jasné, Ïe bude potfieba vybudovat zcela nové pracovi tû, které bude splàovat ve keré podmínky pro kvalitní práci a také vysoké nároky na hygienu. Jako nejsnaz í cesta se ukázala pfiestavba budovy b valé tiskárny, která se nachází ve v chodní ãásti areálu technického muzea. Cel objekt má 200 m 2. Po úpravách pfiíãek a rozvodû vody i elektfiiny vzniklo ojedinûlé moderní pracovi tû nového oddûlení vysou ení zamraïen ch archiválií. Budova je rozãlenûna na sedm základních prostor. Samotnému procesu vysou ení slouïí místnosti s vanami pro rozmrazování a ãi tûní, dal í jsou urãeny pro balení vakuov ch balíãkû, pro dosou ení materiálu z vakuov ch balíãkû, pro su ení a pfiekládání sendviãû a pro dosou ení plánû a poslední pro balení such ch archiválií. Dále je zde provozní kanceláfi, denní místnost a hygienické zázemí. atny se sprchami jsou situovány do stavebních bunûk, které stojí v bezprostfiední blízkosti provozní budovy. Pfiestavba byla dokonãena v dubnu Poãátkem kvûtna bylo pracovi tû slavnostnû otevfieno za pfiítomnosti námûstka ministra kultury Mgr. ZdeÀka Nováka, senátorky doc. MUDr. Jaroslavy Moserové, DrSc., fieditelky Britské rady Mandy Johnson a britské velvyslankynû v âeské republice Anne Pringle. OkamÏitû byl zahájen provoz. Pfiestavbu se podafiilo uskuteãnit za podpory Ministerstva kultury âr a mnoha dal ích sponzorû. Nejvût ím podílem pfiispûla spoleãnost âlovûk v tísni. Celkové náklady na vybudování vysou ecího pracovi tû vãetnû zafiízení dosáhly ãástky 5,4 milionû korun. Provoz oddûlení vysou ení zamraïen ch archiválií je zaji Èován esti aï osmi pracovníky. Jsou to provozní vedoucí, restaurátofii papíru a konzervátofii. Bûhem letních mûsícû navíc pfiichází kaïdoroãnû na brigádu mnoho studentû ze stfiedních i vysok ch kol. Oddûlení je vybaveno dvûma vakuov mi baliãkami, pfiístrojem na v robu destilované vody Aqua Osmotic 02 a hydraulick m lisem. Pro pfiechovávání men ího mnoïství zmraïeného materiálu jsou zde umístûny dva pultové mrazicí boxy. Pro operativní dokumentování nejvíce po kozen ch dokumentû a fotografií je k dispozici digitalizaãní zafiízení. Z krizového tábu mûstské ãásti Praha 7 jsou zapûjãeny odvlhãovaãe, které bûhem dne (pfiedev ím v letních mûsících) sniïují vzdu nou vlhkost. Pût van je urãeno na rozmrazování a pfiípadné om vání a ãi tûní archiválií. Pojízdné pracovní stoly umoïàují pracovat dle potfieby v rûzn ch místnostech. Mobilní stojany se síty slouïí k dosou ení archiválií a su ení pomocného materiálu (filtraãních papírû). PfiíleÏitostnû je pro vyrovnání fotografií nebo men ích formátû na kartonech vyuïíván knihafisk lis. Na regály se odkládají vakuové balíãky a drobné nástroje a náfiadí. Pomocn m materiálem je pfiedev ím netkaná textilie (netex pervin 25 g/m 2 ), silné nekyselé filtraãní papíry (520 g/m 2 ), ãisté staré noviny a hedvábn papír. Z chemikálií se pouïívá Ajatin Profarma solutio, Dosanin a Orthosept-P na desinfekci pfii úklidu a 100% bezvod líh na ãi tûní fotografií. ProtoÏe se pracuje s materiálem, jenï byl nûkolik dní v povodàové vodû, nelze podceàovat z toho plynoucí zdravotní rizika. Proto je celé pracovi tû stále pod kontrolou hygienika, kter pravidelnû kaïdé tfii mûsíce odebírá vzorky ze vzduchu i z povrchû vybavení. Byla pfiijata i fiada dal ích hygienick ch opatfiení. Pracovat zde mohou jen osoby, které 93

4 12 14 byly oãkovány proti tetanu a Ïloutence typu A a pravidelnû jednou roãnû absolvují lékafiskou prohlídku. Musejí se pfievlékat do pracovního odûvu, nosit pracovní obuv a pouïívat ochranné (vinylové nebo latexové) rukavice, popfiípadû respirátory. Pro o etfiení rukou se pouïívá desinfekãní m dlo a ochranné krémy. Pracovní doba byla zpoãátku zkrácena na est hodin dennû, ale postupem ãasu do lo k jejímu prodlouïení na obvykl ch osm, neboè se neprokázaly Ïádné zdraví kodlivé faktory. V noci jsou prostory desinfikovány UV záfiením z germicidních lamp. Poãet odsvícen ch hodin je tfieba sledovat, neboè po tfiech tisících hodinách pfiestává svûtelné spektrum UV záfiení vysílat, a tím i dostateãnû spolehlivû desinfikovat osvûtlené prostory. Po cel den je zapnuta vzduchotechnika, která zaji Èuje pfiísun ãistého vzduchu do v ech prostor. KaÏdodenní bûïn úklid na konci smûny je provádûn desinfekãním roztokem, a to stfiídavû rûzn mi prostfiedky (Ajatin, Dosanin a Orthosept), aby se u mikrobû nevytvofiila vûãi tûmto desinfekcím rezistence. Pravidelnû kaïd ch pût t dnû je sanitární den. To znamená, Ïe se provádí dûkladn úklid a desinfekce v ech, i bûïnû ménû dostupn ch ploch a zafiízení. V roce 2004 bylo za osm mûsícû zku ebního provozu na novém pracovi ti zpracováno celkem 13 m 3 zamraïeného materiálu. To znamená, Ïe do dal ích let zbylo v mrazírnách je tû 175 m 3 archiválií. Rok 2005 Na poãátku roku nabídlo Národní technické muzeum pomoc Národnímu památkovému ústavu, jehoï archivní fondy byly také postiïeny povodnûmi. Materiály památkového ústavu, které byly uloïeny v mrazírnách, mûly podobnou sklad bu jako archiválie technického muzea. lo pfiedev ím o dokumentaci b valého Státního ústavu pro rekonstrukci památkov ch mûst a objektû stavebnû-historické prûzkumy, které obsahují velké mnoïství fotografického materiálu (fotografie i negativy), ruãnû psané texty, strojopisy a plány na pauzovacích papírech. Souãasnû nás oslovil dr. Michal ëuroviã z Národního archivu, kter obûma institucím nabídl pomoc pfii su ení zapûjãenou lyofilizaãní komorou. Jeho nabídky jsme vyuïili a aplikovali jsme tuto metodu na vysu ení spisû a plánû pfievzat ch ze zru eného podniku Metroprojekt. lo pfiedev ím o strojopisy a sloïené plány na ozalidech (kopie zhotovená fotoprocesem, typická fialov m zbarvením). Vysou ení cca 1,5 m 3 zamraïeného materiálu trvalo asi tfii t dny a v sledkem byly suché dokumenty, které vykazovaly lehkou konturu (mapy) postupného vysychání od stfiedu ke kraji; proto jsme plo né vyuïití této metody vylouãili. V kvûtnu 2005, po roãním provozu vysou ecího pracovi tû, pfievzal díky dosaïen m v sledkûm nad projektem ruãního vysou ení archiválií zá titu âesk v bor pro UNESCO. Tfii roky po povodni jsme se rozhodli ukázat proces ruãního vysou ení i v sledky na í práce vefiejnû. V oddûlení vysou ení zamraïen ch archiválií jsme uspofiádali den otevfien ch dvefií pro laickou vefiejnost: 11. fiíjna 2005 se mohl kdokoliv pfiijít podívat na na e pracovi tû v normálním provozu, absolvovat jeho prohlídku s v kladem, vidût postupy vysou ení i ukázky rûzn ch typû archiválií usu- en ch v emi pouïívan mi metodami. Zájem byl pfiekvapiv, celkem se pfii lo podívat více neï sto padesát zájemcû. Od ledna do prosince roku 2005 se podafiilo zpracovat 25 m 3 na ich archiválií a navíc jsme vy- Obr. 12. Clara von Waldthausen (vlevo) pfii semináfii Konzervace fotografick ch materiálû po kozen ch Ïivelními pohromami pofiádaném v kvûtnu (Foto archiv Obr. 13. Praha 7, Národní technické muzeum, den otevfien ch dvefií pro vefiejnost. (Foto archiv Národního technického muzea) Obr. 14. Praha 7, Národní technické muzeum, oddûlení vysou ení zamraïen ch archiválií. âi tûní archiválií zanesen ch povodàov m bahnem. (Foto archiv Národního technického muzea) Obr. 15. Praha 7, Národní technické muzeum, oddûlení vysou ení zamraïen ch archiválií. Nûkdy pro práci s velk mi formáty staãí pfiirazit více stolû k sobû. (Foto archiv Obr. 16. Praha 7, Národní technické muzeum, oddûlení vysou ení zamraïen ch archiválií. Nûkteré plány kreslené v pomûru 1 : 1 (Josef Schulz kostel v Horním Mar ovû) se nevejdou na stoly a musí se s nimi pracovat na zemi, nûkdy i pfies nûkolik místností. (Foto archiv Národního technického muzea) Obr. 17. Praha 7, Národní technické muzeum, oddûlení vysou ení zamraïen ch archiválií, bûïn denní provoz. (Foto archiv Obr. 18. Praha 7, Národní technické muzeum, oddûlení vysou ení zamraïen ch archiválií. Materiály zamraïené v jednotliv ch balících b vají velmi rûznorodé: inkoustov rukopis, fotografie, kolorované, tu í kreslené plány nalepené na kartonu a katalog na kfiídovém papíru. (Foto archiv 16 94

5 18 17 su ili i 2 m 3 archiválií pro Národní památkov ústav. Tím jsme si ovûfiili, Ïe na novém pracovi ti mûïeme roãnû ruãní metodou zpracovat m 3 zamraïen ch dokumentû a cel proces vysou ení bychom tak mûli dokonãit v roce 2011 ãi Rok 2006 Na zaãátku roku 2006 jsme podali pfiihlá ku do soutûïe Gloria musealis v kategorii Poãin roku Porota udûlila na emu pracovi ti za projekt Vysou ení archiválií postiïen ch povodní v roce 2002 na vysou ecím pracovi ti Národního technického muzea 3. místo. Kromû bûïného, jiï rutinního vysou ení vlastního materiálu jsme bûhem roku pokusnû vysou eli pro âeské muzeum hudby notov materiál zapsan na historickém ruãním papíru. V tomto pfiípadû se v ak vzhledem k typu zaplavení (vertikálnû ulo- Ïené noty, pevnû uzavfiené v archivních krabicích, byly zatopeny pouze zhruba do jedné tfietiny v ky, nebyly ani zkroucené, ani zanesené pínou a bahnem) ukázalo b t pro muzeum v hodnûj í hromadné vysou ení v lyofilizaãní komofie Technického muzea v Brnû. Dále jsme si pfii havárii vodovodního potrubí ve Státním ústavu kontroly léãiv v praxi vyzkou eli moïnost a úãinnost rychlého operativního zásahu mimo na e vlastní pracovi tû. Zatopen archiv byl vysu en ihned po havárii, bez zamraïování a bez pfievozu, pomocí na místo dopravené vakuové baliãky. Na konci kvûtna jsme ve spolupráci s Národním archivem uspofiádali jednodenní semináfi na téma Konzervace a restaurování fotografick ch materiálû po kozen ch Ïiveln mi pohromami, na nûjï druh den navazoval tematick workshop. Na semináfi byli pozváni ãlenové mezinárodní archivní rady (Committee on Preservation of Archives in Temperate Climates) a pfiední evrop tí odborníci na restaurování fotografick ch materiálû fieditel Centre de Recherches sur la Conservation des Documents Graphiques v PafiíÏi prof. Bertrand Lavédrine a holandská restaurátorka Clara von Waldthausen (Fotorestauratie Atelier, Amsterdam), která vedla jiï zmínûn workshop. V roce 2006 jsme také zaznamenali zv en zájem o na e pracovi tû v zahraniãí. Bûhem roku nás nav tívil napfiíklad jeden ze svûtovû uznávan ch odborníkû na restaurování fotografií Mogens Koch z dánské Královské knihovny v Kodani, dal í náv tûvy byly z univerzit a odborn ch konzervátorsk ch pracovi È USA, v carska, Rakouska a Slovinska. K úspûchûm pracovi tû patfií nepochybnû i to, Ïe dvûma na im pracovníkûm byla nabídnuta spolupráce s firmou Gema Art Group, a. s., která na základû vládního usnesení o pomoci pfii obnovû kulturního dûdictví Irácké republiky zaji Èovala kompletní vybavení konzervátorského a restaurátorského pracovi tû Národního archivu a Národní knihovny v Bagdádu a také kurz pro irácké restaurátory papíru. Kurz probíhal v ãervnu a ãervenci na Salahaddinovû univerzitû v Irbilu, hlavním mûstû irácké autonomní oblasti Kurdistán, a jako lektofii se ho zúãastnili dr. Michal ëuroviã, Zuzana Zajaãiková a Du an Nováãek (Národní archiv), Jifií Vnouãek (Královská knihovna, KodaÀ, Dánsko) a dva pracovníci oddûlení vysou ení zamraïen ch archiválií, Zbynûk Hefimánek a Zuzana varcová. Bûhem roku jsme zpracovali 20 m 3 vlastních zamraïen ch archiválií a 2 m 3 archiválií Národního památkového ústavu. Kromû toho jsme vysu ili dal í 2 m 3 vlastního materiálu v lyofilizaãní komofie Národního archivu a zahájili jsme zku ební spolupráci s Národní knihovnou. Rok 2007 Na e pracovi tû nabídlo pomoc Mûstské knihovnû v Praze, která své tisky su ila ve spolupráci s Národní knihovnou v její víceúãelové komofie, pfii záchranû atlasu ptákû o rozmûru 70 x 100 cm. Jednalo se o bibliofilsk tisk tfiiceti barevn ch ocelorytin z legendárního díla The Birds of America známého amerického ornitologa Johna Jamese. Knihovna zatím nemûla zku enosti se su ením tak velkého formátu. Díky etrnému roze ití atlasu, vyãi tûní a su ení ruãní sendviãovou metodou se podafiilo cel tisk navrátit do velmi uspokojivého stavu, navíc jsme provedli jeho digitalizaci. Koncem února roku 2007 byla dokonãena v stavba mrazicího boxu v depozitárním areálu Národního technického muzea v âelákovicích. Po zku ebním provozu a kolaudaci byly ve keré zamraïené archiválie pfievezeny bûhem mûsíce bfiezna z mrazíren v D inû u Plznû do tohoto boxu, kde budou skladovány aï do koneãného vysu ení. Pro muzeum to znamená finanãní úsporu za skladování v komerãních mrazírnách a v hodu ve stálém dohledu nad archiváliemi. Mrazicí box má rozmûr pfiibliïnû 80 m 2 a bylo do nûj pfievezeno celkem 58 mrazírensk ch rámû, coï ãiní cca 116 m 3 dokumentû. V hledovû je plánováno vytvofiení nového pracovi tû pro restaurování papíru a speciálnû plánové dokumentace, které bude navazovat na ãinnost oddûlení vysou ení zamraïen ch archiválií. Pracovní postupy ruãního vysou ení Z velkého mrazicího kontejneru se pfiibliïnû jednou t dnû pfievezou zamraïené balíky do pfiíruãních mrazicích boxû na pracovi ti. Materiál je z nich vyjímán zhruba hodin pfied vlastním zpracováním a ukládán do vany, kde se nechá v pokojové teplotû volnû rozmrzat. 95

6 Ráno kurátor pfiíslu ného archivu prohlédne rozmrzl balík, rozebere ho a urãí dal í postup. Selekci mûïe provést pouze archiváfi nebo kurátor. Obalov materiál, jako desky, ko ilky, obalové papíry, podlepy ãi kartony, které nenesou Ïádnou informaci, se vût inou vyhazuje, zbylé dokumenty se podle velikosti formátu a typu materiálu dále zpracovávají. Velké formáty sendviãe Archiválie formátu vût ího neï A4 (plány, plakáty, kresby, návrhy, listiny) se zpracovávají takzvanou metodou sendviãování. Pojízdn stûl je pfiivezen k vanám a na nûm se zaãne vytváfiet sendviã, nejãastûji o velikosti dvou filtraãních papírû poloïen ch vedle sebe, tedy 140 x 100 cm. Jednotlivé vrstvy se skládají následovnû: filtraãní papír netex jedna vrstva plánû netex filtraãní papír. Takto se pokraãuje do v ky cca 20 cm. Poté se sendviã pfiikryje plastov mi deskami, zatíïí a oznaãí se lístkem s datem a názvem archivu ãíslem fondu nebo specifikací urãenou archiváfiem. Rozmrzl materiál není máãen ve vodû, v pfiípadû zneãi tûní se pouze otírá jemnou houbiãkou nebo se dle potfieby lehce osprchuje teplou vodou. Druh den je sendviã rozebrán. Pokud jsou plány proschlé, nechají se dosychat volnû na vzduchu. Pokud jsou více zavlhlé, je nutné je pfieloïit do such ch prokladû. Mokr pomocn materiál se su í netex na ÀÛrách, proklady se dávají do stojanû se síty nebo do pojízdného su áku. Vyskytuje se i materiál, kter se pro velké rozmûry nevejde na stûl a sendviã se pak musí tvofiit na zemi. Takto byl zpracováván napfiíklad fond Schulz, kter mimo jiné obsahoval pfiedlohy v mûfiítku 1 : 1 na sloupy Rudolfina. Malé formáty vakuové balíãky Formáty A4 a men í se zpracovávají metodou vakuov ch balíãkû. Mokr materiál je po mal ch ãástech vkládán do ãist ch novin, zbaven ch kfiídového papíru (reklamní letáky, pfiílohy) v pofiadí vrstva novin ãist papír netkaná textilie (netex) mokrá archiválie (i více listû najednou) netkaná textilie ãist papír vrstva novin, coï se mûïe nûkolikrát opakovat aï do v ky cca 10 cm. Takto pfiipraven mal sendviã se vloïí do speciálního polyetylenového sáãku, kter je oznaãen ãíslem balení (v krouïku), datem, názvem archivu, ãíslem fondu nebo specifikací urãenou archiváfiem a parafou baliãe. Hotov balík se zataví ve vakuové baliãce. Je tfieba dbát na to, aby pfii vakuování nezûstal ve sváru cíp novin ãi textilie nebo aby sáãek nebyl pfiíli nahrnut. Tím by se do balíku postupnû dostal vzduch a cel efekt vakuového su ení by byl naru en. Zásadnû se nevakuují fotografie. Zv enou pozornost je potfieba vûnovat tiskûm na kfiídovém papífie, které se musí proloïit netexem po jednotliv ch stránkách, aby nedo lo k jejich slepení. Polyetylenov sáãek je po sedmi aï deseti dnech rozfiíznut, pomocn su icí materiál (noviny, netex, ãist papír) se vyhodí a cel postup se opakuje. Takto se postupuje 3 4x, dokud nejsou archiválie suché. Po posledním balení se dokumenty opatrnû rozlistují stránku po stránce a nechají se volnû dosu it. PouÏit pomocn materiál se vyhazuje do speciálního kontejneru urãeného pouze pro kontaminovan odpad. Fotografie a digitalizace Jsou-li v rozmrzlém balíãku fotografie, je nutné je pfied jak mkoliv o etfiením zdokumentovat digitálním fotoaparátem. Poté se podle typu dále o etfiují. Om vají se destilovanou vodou nebo se za sucha ãistí bezvod m lihem. Pro vyrovnání se dávají do sendviãe nebo do lisu. Evidence, desinfekce Such materiál archiváfii peãlivû roztfiídí, evidují a balí do krabic. Poté je odváïen do Národního archivu nebo Archivu hlavního mûsta Prahy na Chodovû, kde prochází etoxenovou desinfekãní komorou. UloÏení do archivu V souãasné dobû se desinfikované archiválie prozatímnû ukládají v pronajat ch prostorách v Archivu hlavního mûsta Prahy v Praze na Chodovû. Postupnû se budou pfieváïet do nov ch archivû Národního technického muzea jak do rekonstruovan ch prostor v hlavní budovû v Praze na Letné, tak do nového objektu v âelákovicích u Prahy. Závûr Ruãní metoda se na první pohled zdá pracná a zdlouhavá. Av ak zamraïené dokumenty archivu Národního technického muzea jsou velmi rozmanité, zãásti za pinûné od zbytkû bahna, nûkteré balíky jsou i znaãnû zdeformované. Po zku enostech se ukazuje, Ïe pro tento materiál, z nûhoï aï 80 % tvofií plánová dokumentace, je ruãní metoda jedinou etrnou moïností, jak archiválie bez po kození zachraàovat. V stupem této metody jsou pfiebrané, suché, ãisté a vyrovnané archiválie, které se po desinfekci z velké ãásti mohou ukládat rovnou do archivû. Vzácnûj í materiál se postupnû dle moïností zaãíná i restaurovat Obr. 19. Praha 7, Národní technické muzeum, oddûlení vysou ení zamraïen ch archiválií. Plány kolorované akvarelov mi barvami zûstaly v pfiekvapivû dobrém stavu: první hrubé ãi tûní rozmraïeného návrhu Franti ka Sandera na regulaci Vltavy v úseku Praha Hofiín. (Foto archiv Obr. 20. Praha 7, Národní technické muzeum, oddûlení vysou ení zamraïen ch archiválií. Zrestaurovan, na plátno napnut návrh z pfiedchozí fotografie. Restaurovala Jana Tom Û. (Foto archiv Obr. 21., 22. Praha 7, Národní technické muzeum, oddûlení vysou ení zamraïen ch archiválií. âi tûní archiválií zanesen ch povodàov m bahnem. (Foto archiv Národního technického muzea) 96

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

Projekt NAKI: Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi

Projekt NAKI: Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi Projekt NAKI: Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi Vysoušecí pracoviště NTM zkušenosti z likvidace následků povodní 2002 IVANA KOPECKÁ, KATEŘINA ŠUPOVÁ, NTM NAKI

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. bfiezna 2007 O B S A H 1. Nafiízení Královéhradeckého

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû inliko Montované vestavky do halových objektů Získejte nový prostor pro člověka i techniku Montované vestavky do halových objektů inliko vyrábí firma

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS Instalační návod pro vestavné myčky šíře 60 cm řady CDI a CDS 2 3 4 5 TECHNICKÉ POZNÁMKY PRO V ROBCE NÁBYTKU Tento model myãky je urãen pro zabudování do komponovatelného nábytku pod horní desku nebo pod

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 269 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 8 Rozesláno dne 28. prosince 2007 O B S A H 3. Nafiízení Moravskoslezského

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 261 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 14. záfií 2007 O B S A H 2. Nafiízení Libereckého kraje,

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá),

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

OBSAH. Batikování, barvení látek 4. Ménû známé techniky barvení 21. Techniky malby na hedvábí 34

OBSAH. Batikování, barvení látek 4. Ménû známé techniky barvení 21. Techniky malby na hedvábí 34 OBSAH Batikování, barvení látek 4 Batika skládaná 8 Batika itá 10 Batika vyvazovaná 11 Barvení sypáním barev sypaná batika 14 Barvení vzlínáním 16 Vosková batika 18 Kolíãkování 20 Ménû známé techniky barvení

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská 388 280 00 Kolín tel.: +420 321 726758 fax.: +420 321 728525 http://www.scame.cz e-mail: scame@scame.cz MBOX Series Rozvaděče pro staveniště MBOX Série ROZVADĚČE PRO STAVENIŠTĚ

Více

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje Kroxx Znaãka Kroxx, jako spojení slov Cross a Fix, reprezentuje sílu na ich lepidel. KvÛli zdokonalení image lepidel bylo písmeno C nahrazeno písmenem K do podoby Kroxx. Ná slogan je QUICK & STRONG [RYCHLE

Více

kolská soustava âeské republiky

kolská soustava âeské republiky kolská soustava âeské republiky Základní údaje o zemi Obyvatelstvo: 10,2 milionu Rozloha: 7 4 km 2 Hustota obyvatelstva: 130 obyvatel na km 2 HDP na obyvatele: 13 300 EUR (01) Struktura zamûstnanosti:

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K 31. 12. 2005 Mûsta jako stfiediska fiemesel a obchodu vznikala uï v dávné minulosti. Teprve ve 13. století se v ak zaãal mûstsk Ïivot v raznûji odli ovat od venkovského.

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET UMùLECKÁ LITINA Rámeãek NA FOTOGRAFIE, ZRDCADLO FIRMA S HISTORIÍ 550 LET Poãátky Ïelezáfiství na Komárovsku se datují od roku 1460. Letopoãet 1463 je dosud nejstar ím znám m historicky doloïen m datem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 Obsah Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby... 11 1.1 Podnikatel a podnikání... 11 1.2 Podnikatel a zákon o úãetnictví... 11 1 Obrat podnikatele za rok 2006

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V voj zamûfiení v kopisné mapy 1:2 000 Práce na vyhotovení archeologické

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 225 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2008 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 3. fiíjna 2008 O B S A H 1. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

OBSAH. V robky 30 âajové prostírání 30 Obálka 31 Pfiání 32 Zápisník 34 Vánoãní ozdoby 36 Papírové perky 39 Dózy 43 Ta ka 47 Îirafa 48

OBSAH. V robky 30 âajové prostírání 30 Obálka 31 Pfiání 32 Zápisník 34 Vánoãní ozdoby 36 Papírové perky 39 Dózy 43 Ta ka 47 Îirafa 48 OBSAH Úvod 4 Náfiadí a pomûcky 6 Síto a dfievûn rám 8 Materiál 9 Pfiíprava papírové hmoty 10 âerpání 12 Su ení 15 Lití 17 Zdoben papír 19 Barvy 20 Pfiírodní barviva 22 Struktury a pfiísady 24 Otisky 27

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A NÁVOD K OBSLUZE merit - 32A TOMMY HILFIGER WATCHES UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA ZÁRUKA A INFORMACE O SERVISU TOMMY HILFIGER WATCHES Hodinky mû fascinují uï od m ch dûtsk ch let. MÛj otec, kter strávil 42 let Ïivota

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka VODOROVNÉ KONSTRUKCE Oddíl C V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Kanceláfisk nábytek VALUE

Kanceláfisk nábytek VALUE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek VALUE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá), buk,

Více

Zpráva ze zahraniční služební cesty

Zpráva ze zahraniční služební cesty Zpráva ze zahraniční služební cesty Jméno a příjmení Jana Dřevíkovská účastníka cesty Pracoviště dle OOKF 1. 4 organizační struktury Pracoviště zařazení Oddělení restaurování 1.4.2 Důvod cesty Studijní

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Obrazy z dûjin tûïby a zpracování J I Í M AJER Nakladatelství Libri Praha 2004 PhDr. Jifií Majer, CSc., 2004 Illustrations Jan âáka, Hornické muzeum Pfiíbram

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup.

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup. Chápeme Vá poïadavek - pofiídit elektronicky dokumenty a data rozhodující pro Va e kaïdodenní operace co moïná nejrychleji a nepfiesnûji. âím lep í a kvalitnûj í zobrazení získáte ze svého skenování, tím

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Fakulta restaurování, Restaurování uměleckých děl na papíře a

Fakulta restaurování, Restaurování uměleckých děl na papíře a Jméno: Michaela Hermannová Fakulta, obor studia a ročník: souvisejících materiálech, roč. 1. Termín: 13. 7. 2015-24. 7. 2015 Instituce, místo pobytu na stáži: Národní technické muzeu v Praze Fakulta restaurování,

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

OsvûÏující alternativa pro více moïností

OsvûÏující alternativa pro více moïností OsvûÏující alternativa pro více moïností Mlad podnik s bohatou tradicí Mladí a vzestupující: NKE byla zaloïena v roce 1996 v rakouském Steyru. Tato znaãka vstoupila rychle na svûtov loïiskov trh jako v

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Podle plánu na rok 2004 měl archiv plnit tři hlavní úkoly : 1 pokračovat ve vysoušení archiválií postižených povodní v roce 2002,

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

OBSAH Svíãky Materiály Nástroje a pomûcky Voskové a parafínové svíãky Gelové svíãky

OBSAH Svíãky Materiály Nástroje a pomûcky Voskové a parafínové svíãky Gelové svíãky OBSAH Svíãky 4 Materiály 6 Nástroje a pomûcky 10 Voskové a parafínové svíãky 13 Stáãené svíãky 13 TaÏené svíãky 15 Kroucené svíãky 18 Svíãky odlévané do forem 19 V roba papírové formy 21 V roba sádrové

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Úvod Materiály Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková)

Úvod Materiály Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková) OBSAH Úvod 4 Materiály 6 Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) 8 Rozkvetlé vûtviãky 9 Narcisy 11 Chryzantémy 12 RÛÏe 14 Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková) 16 Vystfiihované kvûty

Více

!!! V RAZNÉ SLEVY!!! BAREVN CH KOPIÍ A TISKÒ, VIZITEK, VAZEB...

!!! V RAZNÉ SLEVY!!! BAREVN CH KOPIÍ A TISKÒ, VIZITEK, VAZEB... REPROSTUDIO CENÍK SLUŽEB Platnost od: březen / 2011!!! V RAZNÉ SLEVY!!! BAREVN CH KOPIÍ A TISKÒ, VIZITEK, VAZEB... - BAREVNÉ A ČERNOBÍLÉ KOPÍROVÁNÍ A TISK - SAZBA LETÁKŮ, PROSPEKTŮ, POZVÁNEK, HLAVIČKOVÝCH

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 133 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 5 Rozesláno dne 15. listopadu 2005 O B S A H 1. Nafiízení, kter

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více