SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKUMENTACE STAVBY POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKUMENTACE STAVBY POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY"

Transkript

1 SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKUMENTACE STAVBY D.1. D.1.1. POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ E. DOKLADY VÝKAZ VÝMĚR ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH JAN ČIHÁČEK KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ OBEC: HOSTINNÉ OBJEDNATEL: MĚSTO HOSTINNÉ OPRAVA VYBRANÝCH ČÁSTÍ BUDOVY RADNICE Č.P. 69 NA NÁMĚSTÍ V HOSTINNÉM ČÁST A. - BUDOVA RADNICE ZAK.Č. ARCHIV.Č. FORMÁT ING.ARCH. JAN ČIHÁČEK ZELENOBRANSKÁ PARDUBICE IČ A4 DATUM ČERVENEC 2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUPEŇ DSP MĚŘÍTKO Č.VÝKR. A

2 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A Název stavby: Oprava vybraných částí budovy radnice č.p. 69 na Náměstí v Hostinném. A Místo stavby: Hostinné, Náměstí č.p. 69, katastrální území Hostinné , p.č.st. 116 A Předmět projektové dokumentace: Projektová dokumentace (návrh opatření) opravy vybraných částí budovy radnice č.p. 69 na Náměstí v Hostinném. Projektová dokumentace je členěna na tyto části: Část A. - Budova radnice a) Zatékání v oblasti styku střechy č.p. 69 a věže, zatékání při okraji střechy na straně do náměstí b) Statické poruchy v JZ nároží u opěrného pilíře doměření pilíře, návrh stažení nároží c) Oprava sgrafit na věži d) Posouzení, návrh zesílení krovu na č.p. 69 Část B. - Věž radnice a) Zaměření věže příprava podkladů b) Vyhodnocení stavebně technického a statického stavu věže 1) Zakreslení poruch do grafického podkladu 2) Odebrání vzorků dřeva a laboratorní vyhodnocení 3) Statické posouzení, výpočet a předběžný návrh zajištění Předmětem této dokumentace je část A A.1.2 Údaje o stavebníkovi : A.1.3 Město Hostinné Náměstí Hostinné IČ: Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: Ing. arch. Jan Čiháček Zelenobranská 75, Pardubice IČ: Živnostenský list vydán Magistrátem města Pardubic Obecním živnostenským úřadem,pernštýnské náměstí 1, Pardubice pod Č.j. OŽÚ/U9129/2006/Mar, Ev. č dne 15. června 2006 Autorizace ČKA č Stavebně konstrukční část: Ing. Zdeňka Čiháčková, aut. inženýr pro statiku Výkaz výměr: Milan Dobeš a dynamiku staveb, autorizace ČKAIT č

3 A.2 Seznam vstupních podkladů: Smlouva o dílo č. 1/07/2013 z 15. července 2013 Dokumentace restaurování pláště věže, Kašpar 2002 Stavebně historický průzkum, SÚRPMO 1992 Projekt rekonstrukce radnice, SÚRPMO, SPA 29 Hradec Králové, listopad 1992 Doměření, fotodokumentace, vlastní, červen, červenec 2013 Průzkum na místě, vlastní, červen, červenec 2013 Jednání s objednatelem Jednání se zástupci státní památkové péče dne 17. září 2013 v Hostinném A.3 Údaje o území A.3.1 A.3.2 A.3.3 A.3.4 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů Chráněné území: Městská památková zóna Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací Jedná se o opravu stávající stavby, kulturní památky. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů Viz. část E tohoto projektu Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby S předmětným objektem č.p. 69 sousedí tyto pozemky a stavby: Č.p. 68 na pozemku st.p.č. 113 ve vlastnictví: Ing. Karel Korba, Ing. Antonín Rozkoš, Crastavská 114/6, Střížkov, Praha 9 P.č. 905/1 (náměstí), a p.č. 905/5 (komunikace) vše ve vlastníctví: Město Hostinné A.4 Údaje o stavbě: A.4.1 A.4.2 A.4.3 A.4.4 A.4.5 Oprava Účel užívání stavby: Veřejná budova bez změny Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů: Ochrana objektu: Objekt zapsán v ÚSKP ČR pod r.č /6-3546, prohlášen Městská památková zóna Hostinné Základní předpoklady výstavby časové údaje o realizaci stavby Zahájení stavby: květen 2014 Dokončení stavby: listopad 2014 Orientační náklady stavby 0,5 mil. Kč bez DPH A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení Stavba vzhledem k charakteru není členěna

4 ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH JAN ČIHÁČEK KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ OBEC: HOSTINNÉ OBJEDNATEL: MĚSTO HOSTINNÉ OPRAVA VYBRANÝCH ČÁSTÍ BUDOVY RADNICE Č.P. 69 NA NÁMĚSTÍ V HOSTINNÉM ČÁST A. - BUDOVA RADNICE ZAK.Č. ARCHIV.Č. FORMÁT ING.ARCH. JAN ČIHÁČEK ZELENOBRANSKÁ PARDUBICE IČ A4 DATUM ČERVENEC 2013 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DSP MĚŘÍTKO Č.VÝKR. B

5 B Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku Objekt je součástí západní fronty náměstí. B.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů B.1.3 Viz. podklady. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území Stavba oprava nemá vliv na okolní stavby a nemá vliv na poměry ve svém okolí B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Popis výchozího stavu Historie objektu Počátky objektu lze zařadit do 15. století (zmiňován v r. 1477), dochovány jsou gotické konstrukce, prostory a detaily stavby. K výrazné renesanční přestavbě došlo v 2. plovině století 16., kdy byla k hlavnímu průčelí přistavěna věž. Barokní a klasicistní úpravy neměly zásadní dopad na organismus stavby. Stavba byla jednopatrová se sedlovou střechou s hloubkově orientovaným hřebenem. Průčelí do náměstí a do dvora byla ukončena trojúhelníkovými štíty. Podstatný dopad na vzhled radnice měly stavební úpravy, resp. nástavba 2. patra započaté v roce Tehdy bylo zřízeno 2. patro a objekt byl zakryt sedlovou střechou na rozdíl od původní s příčně orientovaným hřebenem. Sklon střechy je extrémně nízký 17,5. Tato úprava je částečně příčinou dnešních technických problémů. Následné stavební úpravy byly ryze účelové. Dnešní stav je dílem obnovy z let , kdy byl objekt provozně spojen se sousedním č.p. 70. Popis objektu Třípodlažní (dvoupatrový) objekt z větší části podsklepený, střecha sedlová s příčně orientovaným hřebenem. Před pravou polovinu hlavního průčelí je představěna věž s postavami Rolandů na okosených nárožích, s dřevěným ochozem v posledním podlaží a ukončená bání s lucernou. B.2.2 Účel užívání stavby Oprava vybraných částí stavby účel stavby se nemění. B.2.3 Celkové architektonické řešení Předmětem dokumentace je návrh technických opatření oprav vybraných částí objektu bez vlivu na jeho architekturu. B.2.4 Stavební řešení B Stavební stav a) Zatékání v oblasti styku střechy č.p. 69 a věže, zatékání při okraji střechy na straně do náměstí Stávající střešní krytina pocházející z 80. let 20. století je z dlouhých pásů měděného plechu kladených po spádu a spojovaných stojatými klempířskými drážkami, pravděpodobně dvojitými (?), jednoduché by byly pravděpodobně příčinou daleko závažnějších problémů, spoje kolmé na spád jsou ohnuty naležato. Tato krytina byla z nepochopitelných důvodů položena na starší z pozinkovaného ocelového plechu vč. oplechování komína apod.

6 Na stropu místnosti v jižní části předního traktu (do náměstí) v 3. n.p. jsou stopy průsaku. Na povrchu střechy toto místo odpovídá poloze v nadokapní části. Nelze vyloučit nahodilou dotaci srážkové vody z vyšších partií střechy. Průsakům v těchto místech nezabránilo ani provedení nové krytiny v pruhu cca 2 m v místě nad okapy, nových nástřešních žlabů a ani instalace topných kabelů. V důsledku zatékání došlo i k částečnému opadání omítky z korunní římsy. Příčiny mohou být tyto: Provedení měděné krytiny na předchozí z pozinkovaného plechu zde může s možnou kondenzací vodní páry vzniknout elektrovoltaický článek jehož důsledkem může být vznik drobných netěsností krytiny. Dokladem je vymývání mědi úkapem sloučenin hliníku z Al profilů na světlíku při hranici s č.p. 70. Nedokonalé provedení. Každá nedokonalost se může negativně projevit i v důsledku působení sněhu každoročně navrstveného do značné výšky. Místo zatékání lze jen s obtížemi určit, protože od místa proniknutí vody měděnou krytinou může voda putovat níže po staré plechové krytině S vysokou pravděpodobností vniká voda do střešní konstrukce kolem nepřiléhajícího oplechování komína a to zejména mezi obě plechové krytiny. Optimální situací je větrem hnaný déšť stékající pak po tělesu komína nebo odtávající větší vrstva sněhu, případně kombinace obojího. Příčinou poruch jsou i prošlapaná krytina v místě bývalých výlezů na střechu a kde se nikdo neobtěžoval s doplněním bednění. Rizikovým místem je i rozměrné úžlabí za věží, které, jak je patrno bylo provizorně opravováno. V nedávné minulosti byly spáry tmeleny, tmel je v dnešní době degradovaný a odpadlý. b) Statické poruchy v JZ nároží u opěrného pilíře Dvorní průčelí radnice předstupuje o 1,14 m před průčelí sousedního objektu č.p. 68. V nárožní místnosti zaklenuté českou plackou v 2. n.p. radnice jsou patrné statické poruchy. Toto je pravděpodobně místo dávnějších poruch, proto bylo již v minulosti nároží zpevněno opěrným pilířem. V poslední době se ale poruchy objevily nově. V rohu místnosti je trhlina, která pokračuje do paty klenby a dále po úhlem 45 směrem k jejímu vrcholu. Je dokladem mírného pohybu - vyklánění průčelní stěny. Nynější poruchy jsou mladšího data protože projekt rekonstrukce z roku 1992 se tímto místem ze statického hlediska nezabýval. Tyto poruchy mohou být zapříčiněny následujícím: K pilíři těsně přiléhá na straně od souseda jímka, zřejmě LAPOL. V rohu na styku radnice se sousedním objektem je zaústěn dešťový svod nelze vyloučit podmáčení zdí a opěrného pilíře. Pohyb hladiny spodní vody v důsledku povodní Opěrný pilíř není v dobrém stavu. Povrch je tvořen nepropustnou cementovou krustou. Zdivo uvnitř je zejména ve spodní partií prosáklé zemní vlhkostí a rozmrzlé. Spodní část jeho zdiva je tak degradovaná a zčásti rozpadlá. c) Omítky a sgrafita na věži Na tělese věže zčásti pokryté sgrafity a štukovým dekorem jsou dnes patrny stopy degradace vlivem povětrnosti, místy omítka se již odděluje od podkladu ( odfouklá ). místy je porušen, omyt nátěr fasády. Fasády věže a plastiky Rolandů byly opravovány v letech 1641, 1721, 1850, 1877 a Tato setřela pozůstatky renesančního povrchu soch. Další oprava

7 proběhla v roce 1967 jejímž důsledkem bylo výtvarné i věcné skreslení sgrafit. Následoval restaurátorský zásah v roce Další oprava v r v podstatě zachovávala tento stav. Výsledkem posledního zásahu z r byl návrat k stavu po restaurování v roce Popis, členění věže Vertikálně je věž rozčleněna na východní průčelní stěnu ozn. A s okosenými nárožími se sochami Rolandů pod stříškami jihovýchodní A1 a severovýchodní A2. Boční fasády jsou jižní (nalevo) ozn. B a severní C. Západní strana k střešnímu úžlabí je nečleněna. Horizontálně lze věž členit na jednotlivé etáže. Nejnižší I. etáž soklová partie v úrovni 1. n.p. budovy na čtvercovém půdorysu. Nad ní II. etáž s okosenými nárožími se sochami, sahá do výše pod stříškami nad Rolandy, hranicí je pásová římsa obíhající těleso věže, v průčelní stěně A je přerušena oválným oknem. Tuto etáž lze rozčlenit na podetáže IIa dosahující k úrovni parapetů oken v 2. n.p. budovy, IIb dosahující k římse v úrovni ramen soch přerušené v prúčelní stšně A vpadlým polem s reliéfem a nejvyšší podetáž IIc končící římsou pod stříškami. Poslední III. etáž je ukončena dřevěnou korunní římsou pod ochozem věže. Jednotlivým etážím a podetážím odpovídá i členění dekoru věže. Následující popis bude vycházet z tohoto systému členění na jednotlivé sektory. Oprava, restaurování omítkové kvádrové rustiky na líci I. etáže spojená s odvlhčením zdiva je samostatným zásahem mimo tuto akci. Posouzení stavu fasády je provedeno pouze na základě podrobné vizuální prohlídky na místě a podrobného vyhodnocení fotodokumentace. Stav fasád věže Východní průčelní stěna věže A A.IIa. nátěr skvrnitý, napravo trhlina v omítce, sgrafitová parapetní výplň poteklá, povrch degradovaný A1.IIa. poruchy ve spodní části A2.IIa. bez viditelných poruch A.IIb. drobné skvrny po celé ploše nátěru, degradovaný nátěr na římsách a ostění A1.IIb. nevýrazné skvrny na nátěru A2.IIb. bez viditelných poruch A.IIc. bez viditelných poruch A1.IIc. poruchy ve spodní části A2.IIc. bez viditelných poruch A.III. porušená omítka mezi nadpražím oválného okna a štukovým orámováním ciferníku. Pod ciferníkem dožívající nátěr poteklý nečistotami splavenými z ciferníku. Sgrafita v pásu pod korunní římsou bez viditelných poruch. A1.III. poruchy ve spodní části A2.III. bez viditelných poruch Zhodnocení Nátěr a místy i menší plochy omítky dožívají, sgrafitová výzdoba vyžaduje dílčí očištění a opravy, štukové dekorativní prvky nevykazují poruchy. Dožilý nátěr na klempířských prvcích.

8 Jižní boční stěna věže B B.IIa. při pravém nároží praskliny v omítce, porucha nátěru a omítky, drobné poruchy a skvrny na celém povrchu B.IIb. skvrny po celé ploše doklad degradace nátěru, porušení nátěru nad nadokenní římsou. Sgrafito s motivem stromu - dubu poteklé nečistotami z nadokenní římsy B.IIc. degradovaný nátěr na pravém nároží B.III. Zhodnocení skvrny na nátěru po celé ploše, na styku s oplechováním střechy radnice a při pravém nároží nátěr degradovaný. porušení dekorativního sgrafitového pásu pod korunní římsou vymýváním. Nátěr a místy i menší plochy omítky dožívají, sgrafitová výzdoba a štukové dekorativní prvky nevykazují poruchy. Dožilý nátěr na klempířských prvcích. Jižní boční stěna věže C C.IIa. porušený nátěr, porušená sgrafitová parapetní výplň povrch částečně smytý C.IIb. nátěr na celé ploše dožívající skvrnitý, sgrafito napravo od okna poteklé (ptačí exkrementy?) C.IIc. porušení lemu levého nároží, fasádní nátěr ušpiněn smývaným nátěrem okna C.III. Zhodnocení celkem vyhovující stav Nátěr a místy i menší plochy omítky dožívají, sgrafitová výzdoba vyžaduje dílčí očištění a opravy, štukové dekorativní prvky nevykazují poruchy. Dožilý nátěr na klempířských prvcích. d) konstrukce krovu Hlavní nosnou konstrukci tvoří čtyři plné vazby rovnoběžné s hřebenem střechy výška vazeb je tedy proměnná. Plné vazby mají tři sloupky (kromě vazby u světlíku) o osové vzdálenosti 5,5m. Vzdálenost vazeb je 4,5 m, vrcholová vaznice není, zde je tedy vzdálenost vaznic 9m. Sloupky jsou pravděpodobně přes roznášecí trámy opřeny na stropních trámech vzhledem k zateplení půdy nebylo toto možno ověřit. Z vizuální prohlídky je patrné, že zvláště plné vazby jsou značně poddimenzované, značný průhyb vaznic a jejich pootočení, odstraněné šikmé vzpěry mezi vazbami. Statické posouzení Bylo provedeno statické posouzení krovové konstrukce dle normy ČSN pro zatížení sněhem 1,5 KN/m2 (4. sněhová oblast). Dle této normy je překročena únosnost krokví při zatížení sněhem cca o 30%, zatížení vaznic více jak dvojnásobně.

9 B Provedení oprav a) Zatékání v oblasti styku střechy č.p. 69 a věže, zatékání při okraji střechy na straně do náměstí Základním poznatkem z průzkumu je nemožnost se stoprocentní jistotou určit místa vnikání srážkové vody do střešní konstrukce. Pro nápravu tohoto stavu lze stanovit tyto postupy: Metodou pokus, omyl je do určité míry demontáž vrstev konstrukce střechy od od okapu do oblasti kolem komína a v míslě bývalého výlezu. Dále demontáž úžlabí u věže a konstrukce střechy nad úžlabím. Následně oprava odhaleného bednění a provedení nové střešní konstrukce z měděného plechu vč. úžlabí u věže a její napojení na zůstávající měděnou krytinu z 80. let. S tím souvisí provedení oplechování atik a komína, nástřešních žlabů s opětovnou instalací topných kabelů. Nabízí se ponechání nové partie střechy při okapu a na ní navázat novou krytinu. Instalace klasických podokapních žlabů není vhodná vzhledem proudu vody z úžlabí za věží při intenzivnějších srážkách. Dalším řešením, pravděpodobně optimálním, je odstranění obou vrstev plechových krytin v celé ploše střechy a po opravě bednění položit novou krytinu z měděného plechu vč. doplňků oplechování atik, prostupů a úžlabí. Následně s montáží topných kabelů (zvážit, zda i kolem komína) Alternativou k tomuto je i provedení doplňujících konstrukcí z měděného plechu a položení krytiny z asfaltových modifikovaných pásů. Použití skládaných krytin není vzhledem k sněhovým podmínkám vhodné. Otázkou v obou případech je použití ochranné rohože při odpalování pyrotechnicky ze střechy radnice a s tím spojený pohyb osob a techniky po střeše. V souvislosti s opravou doplněním krovu bude nutné, nejlépe na dvorní straně, rozebrat část střechy vč. bednění pro dopravu řeziva, resp. dílů nových částí krovu do půdního prostoru. I tato skutečnost svědčí o vhodnosti provedení celé nové střechy. b) Statické poruchy v JZ nároží u opěrného pilíře Opěrný pilíř Otlučení cementové omítky a přezdění rozmrzlého zdiva. Provedení nových omítek Trhlina ve zdivu a v klenbě S sádrovými terčíky na trhlině bude ověřena aktivita příčin poruch minimálně v průběhu jednoho roku. Pokud bude trhlina nadále aktivní bude upřesněna příčina. Následné statické zajištění bude navrženo dle výsledků sledování trhliny. V případě, že terčík zůstane celistvý, či se trhlina objeví v souvislosti s mimořádnou událostí jako jsou povodně, bylo by vhodné trhlinu zajistit výztuží typu Helifix vlepenou do drážek ve zdivu. c) Oprava sgrafit na věži Povrch hladký bez dekoru - nátěr z 50% dožívá - omítku bude nutno opravit na cca 20 % plochy

10 Štukové dekorativní prvky - tyto prvky bude nutno očistit a ověřit stav povrchu, případně tento opravit Oprava sgrafit v níže uvedených sektorech Východní průčelní stěna věže A A.IIa. sgrafitová parapetní výplň nutná oprava Jižní boční stěna věže B B.IIb. sgrafito s motivem stromu - dubu očištění, oprava B.III. dekorativní sgrafitový pás pod korunní římsou nutná oprava Jižní boční stěna věže C C.IIa. sgrafitová parapetní výplň nutná oprava C.IIb. sgrafito napravo od okna očištění, oprava Součástí opravy povrchu věže, spíše by mu mělo předcházet je provedení nového nátěru klempířských prvku na plášti věže. Zhodnocení: Opravu pláště věž lze považovat za restaurátorský zásah. Práce musí provádět restaurátor vybavený příslušnou licencí MK. Na počátku musí být zpracován restaurátorský průzkum, který po schválení orgánem státní památkové péče stanoví další postup. d) Posouzení a návrh zesílení krovu Stávající vazby budou zesíleny, doplněna bude nová vazba pod hřebenem střechy. Doplněno bude příčné ztužení šikmými vzpěrami mezi vazbami 1 a 2 a propojení šikmými vzpěrami vazeb 2 a 3. Zesílení plných vazeb krovové konstrukce je navrženo pro zatížení sněhem 1,5KN/m2 (150 kg/m2) dle předchozí normy ČSN. Dle normy nyní platné je zatížení sněhem 3 KN/m2 (300 kg/m2). Pokud se střecha bude pokrývat novou krytinou, bylo by v každém případě vhodné udělat i novou krovovou konstrukci uloženou na nosných zdech. Jako vhodné řešení se nabízejí dřevěné příhradové vazníky se styčníkovými destičkami. Před realizací je nutno posoudit stav stropní konstrukce nad 3. n.p. Je nutno se vyvarovat jeho přetížení, Případné zatížení bodovým tlakem. B.2.5. Mechanická odolnost a stabilita - Ing. Zdeňka Čiháčková Viz oddíly B b, B d, B b a B d této zprávy Stavebně konstrukční řešení je pro velkou vzájemnou provázanost sloučeno s architektonickým a stavebně technickým řešením B.2.6 Požárně bezpečnostní řešení Navržené opravy budovy nebudou mít vliv na požárně bezpečnostní řešení. Zesílení krovu vložením dalších prvků nezhoršuje požární vlastnosti stavby. Prostor krovu je požárně oddělen v tomto se stav nemění. B.3 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana Opravy nebudou mít negativní vliv na životní prostředí.

11 B.4 Zásady organizace výstavby B.4.1 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu Přístup ke stavbě bude z Náměstí, přístup, příjezd k ZS bude ulicí Horní Brána.. Z charakteru stavby plyne, že se bude jednat o přesuny minimálních objemů. Jednorázové zavezení řeziva a prvků krytiny. Další přísun materiálu, nástrojů bude dle potřeby a zabezpečen dodávkou nebo osobním automobilem. Podle aktuální situace bude materiál na opravu a zesílení krovu dopravován do půdního prostoru z náměstí. Potřebné příkony a další nároky na připojení stavby budou zabezpečeny z dostatečně dimenzovaných stávajících rozvodů v radniční budově. B.4.2 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky Provádění stavby nebude mít jakýkoliv významný vliv na své okolí. Nehrozí nadměrná prašnost ani nadměrný hluk. B.4.3 Ochrana okolí staveniště Staveniště musí být pevně oploceno. Je nutno zabránit vstupu osob do míst, kde budou ohroženy, např pádem předmětů ze stavby nebo je nutno ochránit trasy jejich pohybu. B.4.4 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) Zařízení staveniště pro opravu krovu, střechy a JV nároží lze rozvinout v dvorním prostoru radnice. Pro práce na střeše a na plášti věže bude nutný zábor veřejného prostranství před objektem č.p. 69 a kolem věže o předpokládané ploše do 40 m². B.4.5 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace Stavba vyprodukuje minimální množství odpadů: stavební suť v objemu podle stavu zdiva, která bude odvezena na skládku. Demontovaná střešní krytina je recyklovatelný materiál. B.4.6 Ochrana životního prostředí při výstavbě Vzhledem k charakteru stavby a použitým materiálům nebude dotčeno ŽP. Ing. arch. Jan Čiháček Ing. Zdeňka Čiháčková Pardubice, červenec 2013

12 D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ SEZNAM PŘÍLOH D.1.1.a. ZATÉKÁNÍ V OBLASTI STYKU STŘECHY Č.P. 69 A VĚŽE, D.1.1.a.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.a.2. PŮDORYS LOKALIZACE PORUCH 1: 100 D.1.1.a.3. PŮDORYS NÁVRH OPATŘENÍ 1 : 100 D.1.1.b. STATICKÉ PORUCHY V JZ NÁROŽÍ U OPĚRNÉHO PILÍŘE D.1.1.b.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.b.2. PŮDORYS 1. A 2. N.P. 1: 50 D.1.1.c. D.1.1.c.1. D.1.1.c.2. OPRAVA SGRAFIT NA VĚŽI TECHNICKÁ ZPRÁVA SCHEMATICKÉ POHLEDY NA FASÁDY VĚŽE, VYZNAČENÍ PORUCH 1: 50 D.1.1.d. POSOUZENÍ, NÁVRH ZESÍLENÍ KROVU D.1.1.d.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.d.2. PŮDORYS 1: 50 D.1.1.d.3. ŘEZY 1 : 50 D.1.1.d.4 STATICKÝ VÝPOČET ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH JAN ČIHÁČEK KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ OBEC: HOSTINNÉ OBJEDNATEL: MĚSTO HOSTINNÉ OPRAVA VYBRANÝCH ČÁSTÍ BUDOVY RADNICE Č.P. 69 NA NÁMĚSTÍ V HOSTINNÉM ČÁST A. - BUDOVA RADNICE ZAK.Č. ARCHIV.Č. FORMÁT ING.ARCH. JAN ČIHÁČEK ZELENOBRANSKÁ PARDUBICE IČ A4 DATUM ČERVENEC 2013 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STUPEŇ DSP MĚŘÍTKO Č.VÝKR. D.1.1.

13 D.1.1.a. D.1.1.a.1. ZATÉKÁNÍ V OBLASTI STYKU STŘECHY Č.P. 69 A VĚŽE SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.a.2. PŮDORYS LOKALIZACE PORUCH 1: 100 D.1.1.a.3. PŮDORYS NÁVRH OPATŘENÍ 1 : 100 ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH JAN ČIHÁČEK KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ OBEC: HOSTINNÉ OBJEDNATEL: MĚSTO HOSTINNÉ OPRAVA VYBRANÝCH ČÁSTÍ BUDOVY RADNICE Č.P. 69 NA NÁMĚSTÍ V HOSTINNÉM ČÁST A. - BUDOVA RADNICE ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZAK.Č. ARCHIV.Č. FORMÁT ING.ARCH. JAN ČIHÁČEK ZELENOBRANSKÁ PARDUBICE IČ A4 DATUM ČERVENEC 2013 ZATÉKÁNÍ V OBLASTI STYKU STŘECHY Č.P. 69 A VĚŽE TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DSP MĚŘÍTKO Č.VÝKR. D.1.1.a.1

14 Technická zpráva Popis stavby a jejího řešení Viz. podrobný popis v části B souhrnná technická zpráva Zatékání v oblasti styku střechy č.p. 69 a věže, zatékání při okraji střechy na straně do náměstí Optimálním řešením je provedení nové střešní krytiny na celé střeše č.p. 69. Postup prací: Vhodnějším postupem je oprava po jednotlivých polovinách střechy. Vhodné je opravu koordinovat s opravou a zesílením krovu. Oprava střechy by začínala na straně do náměstí. Podle konečného rozhodnutí investora bude kompletně opravena strana do náměstí. Demontáž celé střešní krytiny (obou vrstev) Oprava komína vyspárování, případné přezdění horní části. Oprava a doplnění bednění, ošetření chemickým prostředkem proti biocidním škůdcům. Položení nepískované lepenky Položení nové krytiny z pásů měděného plechu spojovaných dvojitými drážkami, vodotěsné spojení i s doplňkovými klempířskými prvky oplechování atik, světlíků, výlezů nástřešních žlabů a komína. Oplechování komína provést do výše 400 mm a utěsnit. Veškeré konstrukce musí být provedeny podle ČSN Nátěr hliníkových profilů na světlíku. Následná montáž topných kabelů v žlabech, úžlabí. Alternativou k tomuto je i provedení doplňujících konstrukcí z měděného plechu a položení krytiny z asfaltových modifikovaných pásů. Použití skládaných krytin není vzhledem k sněhovým podmínkám vhodné. Po opravě střechy by měla následovat oprava korunní římsy. Otázkou v obou případech je použití ochranné rohože při odpalování pyrotechnicky ze střechy radnice a s tím spojený pohyb osob a techniky po střeše. V souvislosti s opravou doplněním krovu bude nutné, nejlépe na dvorní straně, rozebrat část střechy vč. bednění pro dopravu řeziva, resp. dílů nových částí krovu do půdního prostoru. I tato skutečnost svědčí o vhodnosti provedení celé nové střechy. Podle aktuální situace bude materiál na opravu a zesílení krovu dopravován do půdního prostoru z náměstí. Pardubice červenec 2013 Ing arch. Jan Čiháček

15 D.1.1.b. STATICKÉ PORUCHY V JZ NÁROŽÍ U OPĚRNÉHO PILÍŘE D.1.1.b.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.b.2. PŮDORYS 1. A 2. N.P. 1: 50 ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ZDEŇKA ČIHÁČKOVÁ KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ OBEC: HOSTINNÉ OBJEDNATEL: MĚSTO HOSTINNÉ OPRAVA VYBRANÝCH ČÁSTÍ BUDOVY RADNICE Č.P. 69 NA NÁMĚSTÍ V HOSTINNÉM ČÁST A. - BUDOVA RADNICE ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZAK.Č. ARCHIV.Č. FORMÁT ING.ARCH. JAN ČIHÁČEK ZELENOBRANSKÁ PARDUBICE IČ A4 DATUM ČERVENEC 2013 b STATICKÉ PORUCHY V JZ NÁROŽÍ U OPĚRNÉHO PILÍŘE TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DSP MĚŘÍTKO Č.VÝKR. D.1.1.b.1

16 Technická zpráva Použité podklady a normy : ČSN EN 1990 ČSN EN 1991 Zásady navrhování konstrukcí Zatížení konstrukcí ČSN Zatížení stavebních konstrukcí (1986) Výkresová dokumentace : Rekonstrukce č.p. 69,70 Hostinné radnice SÚRPMO 1992 Software : SCIA Engineer 2012 Statické poruchy opěrného pilíře a trhlin v nosné zdi a klenbě 2.n.p. Návrh opatření Opěrný pilíř Otlučení cementové omítky a přezdění rozmrzlého zdiva, které již ztratilo pevnost. Nové zdivo vyzdít z cihel plných P10 na vápenocementovou maltu, nutno svázat se zdivem stávajícím. Provedení nových omítek Trhlina ve zdivu a v klenbě Na trhlinu ve zdivu doporučujeme osadit sádrové terčíky.terčíky osadit na zdivo po otlučení omítky. Případě, že terčíky zůstanou celistvé, dá se předpoládat, že aktivace zřejmě starší trhliny vznikla jednorázovou změnou kvality zeminy v podzákladí. Pokud bude trhlina i nadále aktivní, je třeba zjistit příčinu - pravděpodobný trvalý přísun vody do podzákladí, bude nutné provedení sondy u paty opěráku na úroveň základové spáry a zjistit, zda nedochází k průsaku vody z dešťové kanalizace nebo od jímky u objektu č.p. Určitý vliv na vznik trhlin může mít rovněž špatná kvalita zdiva opěráku, nebude to zřejmě vliv rozhodující. Sádrový terčík je nejlépe ponechat na trhlině jeden rok, pokud nedojde k prasknutí v kratší době. Následné statické zajištění bude navrženo dle výsledků sledování trhliny. V případě, že terčík zůstane celistvý, či se trhlina objeví v souvislosti s mimořádnou událostí jako jsou povodně, bylo by vhodné trhlinu zajistit výztuží typu Helifix vlepenou do drážek ve zdivu. Návrh povrchové úpravy pilíře: Podle stavu zdiva jeho případné zpevnění organokřemičitanem na bázi kyseliny křemičité Do výšky 1,5 m aplikacetrass vápenné sanační omítky. V soklové zóně do v. cca 30 cm aplikace minerální hydroizolační stěrky. Na ostatní plochy bude jako jádro použita vápenná omítka na bázi písku, vápna (s hydraulickými vlastnostmi) a hydraulických přísad. Pro finální vrstvu bude použita tenkovrstvá renovační armovaná omítka na bázi hydraulického vápna. Jako finální nátěr bude použita minerální sol-silikátová barva. V spodní části zdiva na styku se sněhem apod. bude použita podnátěrová hydrofobizace nebo vrchní na bázi siloxanů. červenec 2013 Ing. Z. Čiháčková

17 D.1.1.c. OPRAVA SGRAFIT NA VĚŽI D.1.1.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.c.2. POHLEDY NA FASÁDY VĚŽE, VYZNAČENÍ PORUCH 1: 50 ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH JAN ČIHÁČEK KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ OBEC: HOSTINNÉ OBJEDNATEL: MĚSTO HOSTINNÉ OPRAVA VYBRANÝCH ČÁSTÍ BUDOVY RADNICE Č.P. 69 NA NÁMĚSTÍ V HOSTINNÉM ČÁST A. - BUDOVA RADNICE ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZAK.Č. ARCHIV.Č. FORMÁT ING.ARCH. JAN ČIHÁČEK ZELENOBRANSKÁ PARDUBICE IČ A4 DATUM ČERVENEC 2013 c OPRAVA SGRAFIT NA VĚŽI TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DSP MĚŘÍTKO Č.VÝKR. D.1.1.c.1

18 Technická zpráva Popis stavby a jejího řešení Viz. podrobný popis v části B souhrnná technická zpráva Opravu pláště věže lze považovat za restaurátorský zásah. Práce musí provádět restaurátor vybavený příslušnou licencí MK. Na počátku musí být zpracován restaurátorský průzkum, který po schválení orgánem státní památkové péče stanoví další postup. Výstupem této dokumentace je odhad rozsahu poškození, další závěry lze učinit po prohlídce pláště věže ze zvedací plošiny nebo z lešení, nejlépe již restaurátorem. Předpokladem je použití přírodních materiálů při restaurování. Povrch hladký bez dekoru - nátěr z 50% dožívá - omítku bude nutno opravit na cca 20 % plochy Štukové dekorativní prvky - tyto prvky bude nutno očistit a ověřit stav povrchu, případně tento opravit Oprava sgrafit v níže uvedených sektorech Východní průčelní stěna věže A A.IIa. sgrafitová parapetní výplň nutná oprava Jižní boční stěna věže B B.IIb. sgrafito s motivem stromu - dubu očištění, oprava B.III. dekorativní sgrafitový pás pod korunní římsou nutná oprava Jižní boční stěna věže C C.IIa. sgrafitová parapetní výplň nutná oprava C.IIb. sgrafito napravo od okna očištění, oprava Součástí opravy povrchu věže, spíše by mu mělo předcházet je provedení nového nátěru klempířských prvku na plášti věže. Pardubice červenec 2013 Ing arch. Jan Čiháček

19 D.1.1.d. POSOUZENÍ, NÁVRH ZESÍLENÍ KROVU D.1.1.d.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.d.2. PŮDORYS 1: 50 D.1.1.d.3. ŘEZY 1 : 50 D.1.1.d.4 STATICKÝ VÝPOČET ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ZDEŇKA ČIHÁČKOVÁ KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ OBEC: HOSTINNÉ OBJEDNATEL: MĚSTO HOSTINNÉ OPRAVA VYBRANÝCH ČÁSTÍ BUDOVY RADNICE Č.P. 69 NA NÁMĚSTÍ V HOSTINNÉM ČÁST A. - BUDOVA RADNICE ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZAK.Č. ARCHIV.Č. FORMÁT ING.ARCH. JAN ČIHÁČEK ZELENOBRANSKÁ PARDUBICE IČ A4 DATUM ČERVENEC 2013 d POSOUZENÍ, NÁVRH ZESÍLENÍ KROVU TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DSP MĚŘÍTKO Č.VÝKR. D.1.1.d.1

20 Technická zpráva Použité podklady a normy : ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1991 Zatížení konstrukcí ČSN Zatížení stavebních konstrukcí (1986) ČSN Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí Výkresová dokumentace : Rekonstrukce č.p. 69,70 Hostinné radnice SÚRPMO 1992 Software : SCIA Engineer 2012 Krovová konstrukce Popis stávající konstrukce Hlavní nosnou konstrukci tvoří čtyři plné vazby rovnoběžné s hřebenem střechy výška vazeb je tedy proměnná. Plné vazby mají tři sloupky (kromě vazby u světlíku) o osové vzdálenosti 5,5m. Vzdálenost vazeb je 4,5 m, vrcholová vaznice není, zde je tedy vzdálenost vaznic 9m. Sloupky jsou pravděpodobně přes roznášecí trámy opřeny na stropních trámech vzhledem k zateplení půdy nebylo toto možno ověřit. Z vizuální prohlídky je patrné, že zvláště plné vazby jsou značně poddimenzované, značný průhyb vaznic a jejich pootočení, odstraněné šikmé vzpěry mezi vazbami. Statické posouzení Bylo provedeno statické posouzení krovové konstrukce dle normy ČSN pro zatížení sněhem 1,5 KN/m2 (4. sněhová oblast). Dle této normy je překročena únosnost krokví při zatížení sněhem cca o 30%, zatížení vaznic více jak dvojnásobně. Vzhledem k tomu, že trvalé průhyby jsou patrné pouze u vaznic, bylo navrženo zesílení vaznic tak, aby přenesly zatížení sněhem 1,5KN/m2 dle předešlé ČSN. Nutno však konstatovat, že únosnost konstrukce nevyhoví stávající normě ČSN EN , kde je zatížení sněhem v daném místě stanoveno hodnotou 3 KN/m2 (6. sněhová oblast). Zesílení vazby 1 a 2 Je navrženo podepření vaznic plných vazeb šikmými vzpěrami s horizontální rozpěrou. Horní spoje vzpěr a příčle jsou navrženy jako tesařské, dolní opření vzpěr o sloupky a stávající horizontální trám bude nutno v závislosti na přesnosti provedení vypodložit, vyklínovat a posílit styčníkovými plechy se svorníky. Ke styčníkovým plechům jsou přivařena táhla zachycující horizontální sílu od šikmých vzpěr. Horizontální rozpěra je kotvena ke stávající vaznici ocelovýmí svorníky. Vazba 3 vrcholová Nová vazba ve vrcholu vaznice + sloupky 180/240, šikmé pásky 160/160. Sloupky jsou osazeny na nových trámech 18/240 mm uložených na nosných zdech. Spoje sloupků, vaznic a šikmých pásků jsou uvažovány jako tesařské, spoje sloupků s novým vazným

21 trámem bude nutno dle přesnosti vypodložit a vyklínovat. Posílení spoje je navrženo ocelovými plechy se svorníky. Vazba 4 V závislosti na tom, že není střední sloupek stávající vazby podepřen na zdivu, není zesílení této vazby navrženy jako u vazby 1 a 2, ale je vložena další vazba se středním sloupkem opřeným v místě nosné zdi. Vazba je navržena obdobně jako vazba ve vrcholu. Příčné ztužení Navrženo doplnění šikmých vzpěr mezi vazbami 1 a 2 a propojení šikmými vzpěrami vazeb 2 a 3. Vzhledem k tomu, že na podlaze půdy je vrstva tepelné izolace, není patrné opření sloupků na spodních nosných konstrukcích. Navržené detaily budou upřesněny na stavbě po demontáži tepelné izolace v místě styků. Délky jednotlivých prvků jsou pouze orientační, veškeré rozměry musí být ověřeny na stavbě. Před realizací je nutno posoudit stav stropní konstrukce nad 3. n.p. Je nutno se vyvarovat jeho přetížení, Případné zatížení bodovým tlakem. červenec 2013 Ing. Z. Čiháčková

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet Seznam příloh D.1.2/0 D.1.2/1 D.1.2/2 D.1.2/3 D.1.2/4 D.1.2/5 D.1.2/6 D.1.2/7 D.1.2/8 D.1.2/9 D.1.2/10 Průvodní zpráva Sanace zdiva Založení Konstrukce 2.PP Konstrukce 1.PP Konstrukce 1.NP Konstrukce 2.NP

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. - statická část - Akce: Rekonstrukce bývalé botanické knihovny na semináře. Místo: Viničná 5, č.p. 1965, Praha 2

TECHNICKÁ ZPRÁVA. - statická část - Akce: Rekonstrukce bývalé botanické knihovny na semináře. Místo: Viničná 5, č.p. 1965, Praha 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA - statická část - Akce: Rekonstrukce bývalé botanické knihovny na semináře Místo: Viničná 5, č.p. 1965, Praha 2 Objednatel: Přírodovědecká fakulta UK Viničná 5, č.p. 1594, Praha 2 Generální

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM DOKUMENTACE A B C D E F Průvodní zpráva a) identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby b) údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních

Více

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Název stavby: Stavební úpravy odvlhčení zdiva spisovny IPP, budova B, Masarykovo nám. 116/6 Místo stavby: k.ú. Třebíč 769738, parc. č. st. 112/1, 1463/3 Masarykovo nám. 116/6,Třebíč Investor: MĚSTO TŘEBÍČ,

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

OBJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY HOTEL SLAVIE DUBÁ, OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, STAVEBNÍ ČÁST II. ETAPA OBSAH: STAVEBNÍ ÚPRAVY SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY HOTEL SLAVIE DUBÁ, OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, STAVEBNÍ ČÁST II. ETAPA OBSAH: STAVEBNÍ ÚPRAVY SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL SPOLUPRÁCE INVESTOR MARTIN VOLEJNÍK MARTIN VOLEJNÍK ING. RADKA VALÁŠKOVÁ MĚSTO DUBÁ MARTIN VOLEJNÍK PROJEKCE PLZEŇSKÁ 215/445B, PRAHA 5 : +420 607 627 180 E-mail : martin.volejnik@seznam.cz

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

NÁVRH OPRAVY. : Diagnostika stavu střechy bytové budovy č.p. 41, Píšťany. : Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové

NÁVRH OPRAVY. : Diagnostika stavu střechy bytové budovy č.p. 41, Píšťany. : Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové Akce Stavebník : Diagnostika stavu střechy bytové budovy č.p. 41, Píšťany : Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové Zakázkové číslo : 16-568 NÁVRH OPRAVY V Děčíně, březen 2016 Vypracovala

Více

TECHNICKÝ POSUDEK Z PROVĚŘENÍ NEMOVITOSTI

TECHNICKÝ POSUDEK Z PROVĚŘENÍ NEMOVITOSTI Z PROVĚŘENÍ NEMOVITOSTI Adresa prověření nemovitosti: Bývalá škola Prověření nemovitosti připravena pro: Obec Hovorčovice Prověření provedeno společností: Karolína Bergmanová - HOME EXPERTS PRAHA 8 Kontakt:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Sanace kaple Navštívení Panny Marie, Hostišová okr. Zlín ZADAVATEL ZHOTOVITEL Obecní úřad Hostišová 100 763 01 Mysločovice ING. JOSEF KOLÁŘ PRINS Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov I - Město EVIDENČNÍ ÚŘAD:

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

OPRAVA STŘECHY NA OBJEKTU č.p.109 BRNIŠTĚ, k.ú.velký GRUNOV

OPRAVA STŘECHY NA OBJEKTU č.p.109 BRNIŠTĚ, k.ú.velký GRUNOV PODKLAD PRO ZADÁVACÍ PROJEKT OPRAVA STŘECHY NA OBJEKTU č.p.109 BRNIŠTĚ, k.ú.velký GRUNOV INVESTOR : Obec Brniště, Brniště č.p.102, 471 29 PRACOVATEL DOKUMENTACE : ADS ing.arch..jaroslav ŘEŘICHA, U Zeleného

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

Sanace krovu. Kostel sv. Václava v Mikulovicích. ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Sanace krovu. Kostel sv. Václava v Mikulovicích. ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace krovu Kostel sv. Václava v Mikulovicích Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu pohled

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY PODIA Investor : MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166 679 32 SVITÁVKA Projektant : ATL projekt s.r.o. ing. Jaroslav Chloupek, Česká 11, 679 61 Letovice ČKAIT - 1001709 Zakázka číslo : 17-2014

Více

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY F.10 Oprava oplocení pravá strana F.11 Oprava oplocení levá strana Technická zpráva Identifikační údaje stavby: Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5,

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN TECHNICKÁ ZPRÁVA Část F DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY Objednatel: Se sídlem: Zhotovitel: Místo podnikání: Místo stavby: Město Český Těšín Náměstí ČSA

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD...

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikační údaje... 3 1.2. Předmět dokumentace... 3 2. PODKLADY... 4 3. POUŽITÉ PŘEDPISY, LITERATURA, SOFTWARE... 4 4. POPIS KONSTRUKCE...

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

OPRAVA SCHODIŠŤOVÉ CESTY NA POZEMKU p.p.č. 244/2 k.ú Praha - Břevnov

OPRAVA SCHODIŠŤOVÉ CESTY NA POZEMKU p.p.č. 244/2 k.ú Praha - Břevnov OPRAVA SCHODIŠŤOVÉ CESTY NA POZEMKU p.p.č. 244/2 k.ú Praha - Břevnov Dokumentace pro výběr dodavatele Textová část 1 OBSAH: A. Průvodní a souhrnná zpráva: B. Technická zpráva: Souhrnná část: popis stávajícího

Více

0. TECHNICKÁ ZPRÁVA --------------------------------------------------------

0. TECHNICKÁ ZPRÁVA -------------------------------------------------------- ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ KAPLE PANNY MARIE POMOCNÉ ZAJIŠTĚNÍ KORUNY ZDI A NOVÉ ZASTŘEŠENÍ 0. TECHNICKÁ ZPRÁVA -------------------------------------------------------- Číslo zakázky: 1215 Stupeň dokumentace:

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST B. PROJEKTOVÁ ČÁST

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST B. PROJEKTOVÁ ČÁST A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST Název stavby: PŘESTAVBA OBJEKTU KLÍNEC ČP 138 Místo stavby: Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy, okres Praha - západ Stavba na pozemcích: p.č. St. 270, 529/2 Katastrální území: Investor

Více

Mrštíkova 1128/22 v Jihlavě

Mrštíkova 1128/22 v Jihlavě N á l e z o v á z p r á v a Průzkum omítek v interiéru domu Mrštíkova 1128/22 v Jihlavě okres Jihlava, kraj Vysočina Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči vypracoval: Ing. Petr G r

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing.

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing. A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK Projektant: Ing. Petr GABRIEL 1. Identifikační údaje název stavby stavebník Zastřešení balkónů

Více

OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 5 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 5

OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 5 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 5 OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 5 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 5 2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA... 17 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST... 18 4.

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA pro provedení stavby sanace střešního pláště, konstrukce krovu a stropu I. ETAPA severovýchodní křídlo MINORITSKÉHO KLÁŠTERA, Přemyslovců č. 6, Znojmo. Vypracoval: Ing. Aleš

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

F.A.T01. Sanace zvýšené vlhkosti kaple Proměnění Páně Rychnov nad Kněžnou. Technická zpráva A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 1 (7)

F.A.T01. Sanace zvýšené vlhkosti kaple Proměnění Páně Rychnov nad Kněžnou. Technická zpráva A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 1 (7) RK3 kaple Proměnění Páně F.A.T0 (7) A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 A. Identifikační údaje stavby a autorů projektu 2 A.. Identifikační údaje stavby a investora 2 A..2 Autoři projektu a spolupracovníci: 2 A.2 Základní

Více

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice Ing. M. Veverka projekce IČO 11263415 269 01 * + 313 109 161 mvprojekce@mvprojekce.cz M.Schneibergová Ing. Mir.Veverka Město, Mírové náměstí 368, 2 33 zakázka č. Obytný dům Plzeňská ul. 212, Dokumentace

Více

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY Stavebník : Architekt: Kopecký Bohumil, Kopecká

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OBJEKT 03 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Praha 4, Soudní 988/1, 14057 Praha 4 B Souhrnná technická zpráva Název akce: Místo stavby:

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2.1 Účel a zdůvodnění stavebních

Více

Průzkum střechy sídla Úřadu vlády ČR. Obsah

Průzkum střechy sídla Úřadu vlády ČR. Obsah Průzkum střechy sídla Úřadu vlády ČR 1. Posouzení stávajhícího stavu 1.1. Popis objektu 1.2. Důvod posouzení 1.3. Podklady pro vypracování posudku 1.4. Zjištěné poruchy 2. Návrh řešení 3. Závěr Obsah -

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 OBSAH: A B C D E PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C 01 C 02 SITACE ŠIRŠÍCH

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno Strana: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE K projektu pro provedení stavby Stavba: Část: Zpracovatel části: Zodpovědný projektant : Vypracoval: Kontroloval: Stavební úpravy skladovací haly v areálu

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Investor stavby: Statutární město Teplice odbor dopravy a životního prostředí D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Obsah: D.1. Základní údaje o stavbě... 2 D.2. Návrh technického řešení...

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A Ing. Petr Šafář Projektová a inženýrská kancelář 572 01 POLIČKA, Nová 205 tel., fax 461724398 T E C H N I C K Á Z P R Á V A DÍLČÍ OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ TYLOVA DOMU POLIČKA, VRCHLICKÉHO 53 INVESTOR:

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš

A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš Zakázka : Kulturní zařízení K Vidouli 727 Zateplení střech a osazení zateplených oken Stupeň : DPP-JP Zakázkové číslo : 6/2014 Datum :7.2014 A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš a/identifikace

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

Obsah: 01 Technická zpráva. 02 Půdorys 1.PP. 03 Půdorys 1.NP. 04 Půdorys 2.NP. 05 Půdorys 3.NP. 06 Půdorys 4.NP. 07 Půdorys 5.NP. 08 Půdorys střechy

Obsah: 01 Technická zpráva. 02 Půdorys 1.PP. 03 Půdorys 1.NP. 04 Půdorys 2.NP. 05 Půdorys 3.NP. 06 Půdorys 4.NP. 07 Půdorys 5.NP. 08 Půdorys střechy Obsah: 01 Technická zpráva 02 Půdorys 1.PP 03 Půdorys 1.NP 04 Půdorys 2.NP 05 Půdorys 3.NP 06 Půdorys 4.NP 07 Půdorys 5.NP 08 Půdorys střechy 09 Řez A - A 10 Pohledy na fasády 11 Výpis PSV - plastové výrobky

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice Místo stavby: čp. 143, st.p.č.891 k.ú. Radvanice v Čechách 738832 Investor: Obec Radvanice Č.p. 160 Radvanice

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Výměna oken, vstupních dveří ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA H projektová dokumentace dle 2 vyhl. 499/2006 E 7542/13 1. Urbanistické, architektonické

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty 1 A : PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty a) identifikace : stavba : novostavba přístřešku pro cyklisty investor - stavebník : Město Paskov Nádražní 700 73921 Paskov

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMKU RATMĚŘICE OBJEKT SO 01. ING.ARCH.MAXMILIÁN VLČEK autorizovaný architekt ČKA U KORUNY 685/18, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČ 13564706

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMKU RATMĚŘICE OBJEKT SO 01. ING.ARCH.MAXMILIÁN VLČEK autorizovaný architekt ČKA U KORUNY 685/18, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČ 13564706 VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. POJEKTANT INVESTOR MÍSTO AKCE Ing. arch. Maxmilián Vlček Ing. arch. Maxmilián Vlček SPOLUPRÁCE ASTRON group s.r.o., Veselská 699, Praha 9 - Letňany, 199 00 OBJEKT Č.P.1 - ZÁMEK

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

A Průvodní zpráva. k. ú. p. č. Majitel Druh pozemku Rozloha st. 30/2 Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

A Průvodní zpráva. k. ú. p. č. Majitel Druh pozemku Rozloha st. 30/2 Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Oprava střechy skladu Katastrální území: Parcela č.: st. 30/2 Kraj: Pardubický Okres: Chrudim A.1.2 Údaje o žadateli/ stavebníkovi

Více

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA s.r.o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 66/201 709 00 Ostrava - Mariánské Hory F.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SANACE BALKONŮ HLAVNÍ TŘÍDA 583/105

Více

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 285 88, DIČ: CZ250 285 88 Bankovní spojení: : Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ústí n.l., č.ú.: 104 700 2980 / 5500 Tel/Fax.:

Více

REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT A. TEXTOVÁ ČÁST

REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT A. TEXTOVÁ ČÁST ATD Jihlava s.r.o., Čížov 72, 586 01 Jihlava INŽENÝRSKÁ A PROJEKČNÍ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT p.č. 2/1 k.ú. Ješín A. TEXTOVÁ ČÁST Průvodní a technická zpráva OBSAH:

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Průvodní a technická zpráva. Oprava čelní fasády objektu Viničná 5, Praha 2

Průvodní a technická zpráva. Oprava čelní fasády objektu Viničná 5, Praha 2 Průvodní a technická zpráva Oprava čelní fasády objektu Viničná 5, Praha 2 OBJEDNATEL : ZPRACOVATEL: PROJEKTANT: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, 128 00 Praha 2 Jan Kučera

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU Na Kněžině č.p. 37, Týnec nad Sázavou Vypracoval: Ing. Radek Novák. OBSAH: 1 Zadání... 3 2 Podklady... 3 3 Technický popis stávajících konstrukcí... 3 3.a Stavebně-technický

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více

REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH BUDOV ING. MIROSLAV FUCHS samostatný projektant a konzultant v oboru statiky a konstrukcí historických staveb IČO: 10173421

REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH BUDOV ING. MIROSLAV FUCHS samostatný projektant a konzultant v oboru statiky a konstrukcí historických staveb IČO: 10173421 REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH BUDOV ING. MIROSLAV FUCHS samostatný projektant a konzultant v oboru statiky a konstrukcí historických staveb IČO: 10173421 Kancelář Praha: Na Petynce 32, 169 00 Praha 6 tel.

Více

SUCHÉ STÁNÍ 2SV 2. Technická zpráva. F. Dokumentace stavby. Stavba: Místo stavby : Stavebník : : Ing. Petr Labík. Stupeň Datum : 2012

SUCHÉ STÁNÍ 2SV 2. Technická zpráva. F. Dokumentace stavby. Stavba: Místo stavby : Stavebník : : Ing. Petr Labík. Stupeň Datum : 2012 Stavba: G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE OVEDENO SUCHÉ STÁNÍ 2SV 2 Místo stavby : Stavebník : Autor Vypracoval Zodp. projektant Stupeň Datum : 2012 F. Dokumentace

Více

STAVEBNÍ PRÁCE, ELEKTRO PRÁCE A DODÁVKA ZÁLOHOVÉHO ZDROJE IOP 2015 SOA HAVLÍČKŮV BROD

STAVEBNÍ PRÁCE, ELEKTRO PRÁCE A DODÁVKA ZÁLOHOVÉHO ZDROJE IOP 2015 SOA HAVLÍČKŮV BROD Číslo zakázky: 21/14 STAVEBNÍ PRÁCE, ELEKTRO PRÁCE A DODÁVKA ZÁLOHOVÉHO ZDROJE IOP 2015 SOA HAVLÍČKŮV BROD Dokumentace pro provedení stavby Stavebník: Projektant: Moravský zemský archiv v Brně Palachovo

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS

PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS OBSAH: 1. Identifikační údaje mostu 2. Základní údaje o mostu (dle ČSN 73 6200 a ČSN 73 6220) 3.

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH

ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název stavby: Místo stavby: Investor: Předmět PD: Stupeň dokumentace: Projektant: PRŮZKUMY A ZAMĚŘENÍ Husova 1570/23, Tábor Město

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z09b

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z09b ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z09b POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD ZBEČNO PROJEKTANT: ING. LENKA NOVÁKOVÁ LISTOPAD 2013 Identifikační údaje řešeného území: Obec : Zbečno Kraj: Středočeský ORP: Rakovník Katastrální území

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více