MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne v 18:00. v počítačové učebně č.p.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p."

Transkript

1 MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr. Štěpán, J. Kulhánková Dále přítomni Ing. Kašpar - tajemník MěÚ, JUDr. Marková - právnička města Omluveni PhDr. Mrvík Ph.D. Hosté Mgr. Dočkalová - vedoucí OR Ověřovatelé MUDr. Štěpán Zapsal M. Vomáčková Zahájení (18:10 hod) pan starosta Bc. Nekolný zahájil 18. řádnou schůzi RM a přivítal přítomné členy RM. Jmenování zapisovatele zápisu zapisovatelkou dnešního zápisu je M. Vomáčková. Schválení celého programu. Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je MUDr. Štěpán. Znění zápisu ze 17. jednání rady města ověřil MVDr. Talacko. K JEDNOTLIVÝM BODŮM 1. Městské lesy - prodej dřevní hmoty (Mgr. Pavel Janík, Bc. Jakub Nekolný) Na základě Směrnice o hospodaření v městských lesích Český Brod byla provedena kalkulace k zjištění nejvýhodnější ceny na prodej dřevní hmoty vyrobené v I Q Navržené ceny byly projednány se zástupci společnosti Kolínská lesní. OŽPZ a ML předkládají návrh "dodatku č. 16 ke kupní smlouvě ze dne " na prodej dřevní hmoty z lesního majetku města Český Brod, vyrobené v I Q Dále navrhuje radě města Český Brod předložený dodatek č. 16 ke kupní smlouvě ze dne schválit a pověřit starostu města jeho podpisem. Bc. Nekolný spojil diskuzi k bodu 1 a 2. Ing. Kopáček uvedl, že pro tento kvartál se nic nezměnilo, ceny mírně klesají, proto ceny zůstaly navrženy ve stejné výši. Dále doplnil, že je složité získávat ceníky, proto je předložen i druhý bod, aby se zaregistrovali na portále, kde se dá prodat jakékoliv množství a kde lesy získají přehled o cenách. Městské lesy jsou také zaregistrovány u lesů ČR, v tomto kvartále

2 nebyla žádná aukce, kde by bylo možné zjistit vývoj ceny. J. Kulhánková se dotázala, zda budou městské lesy zkoušet přes portál něco prodávat. Ing. Kopáček odpověděl, že tento portál bude využíván prioritně ke sledování cen a navíc je to otázkou směrnice, nyní má předkupní právo Kolínská lesní společnost. Bc. Nekolný se dotázal, jak velké obchody jsou zde realizované a kolik dřeva se prodá za určité období. Ing. Kopáček odpověděl, že se jedná měsíčně o 100 aukcí, kde jsou ale i menší objemy do 100 kubíků, využívají to převážně drobnější odběratelé nebo obce. MVDr. Talacko se zeptal na nevymahatelné pohledávky za dřevo, které jsou. JUDr. Marková na toto reagovala, že se jedná o pohledávky z minulosti, kdy byla nasmlouvaná výhodná cena, firma dřevo odvezla, ale nezaplatila, poté ty firmy šly do konkurzu a je to nevymahatelné. Dále dodala, že i proto se dělala směrnice, aby se předešlo této situaci. Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 272/2015 s uzavřením dodatku č. 16 ke kupní smlouvě ze dne se společností Kolínská lesní společnost s.r.o., IČO , se sídlem Hradišťko I, Pobřežní 151, Kolín. Bc. Jakuba Nekolného, starostu města Český Brod, podpisem dodatku č. 16 ke kupní smlouvě na prodej dřevní hmoty ze dne na období od podpisu smlouvy do se společností Kolínská lesní společnost s.r.o., se sídlem Hradišťko I, Pobřežní 151, Kolín. 2. Městské lesy - smlouva aukce dřeva (Mgr. Pavel Janík, Bc. Jakub Nekolný) Jelikož je stále složitější získávat nějaké informace o cenách dřevní hmoty, hledají se stále nové možnosti. Jednou z takových je i portál Aukcedreva.com, který provozuje společnost WOODPROJECT s.r.o. se sídlem Tachlovice, Karlštejnská 122, PSČ Jedná se o internetovou aukci, kde si může kdokoliv po zaregistrování a podepsání smlouvy prodat, nebo koupit dříví. Velká výhoda je v tom, že lze prodat například i 1m3 dřevní hmoty. Dále pak lze nastavit podmínky, jaké uživatel chce. To znamená třeba platba předem, termín odvozu atd. Městským lesům by to ovšem zejména sloužilo pro srovnání cen na trhu, hlavně pak v obdobích, kdy se budou ceny nějakým směrem měnit. Vzhledem k předchozí společné diskuzi u bodu 1, bylo bez dalších dotazů a připomínek přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 272/2015 s uzavřením smlouvy se společností WOODPROJECT s.r.o., IČO , se sídlem Tachlovice, Karlštejnská 122, PSČ , která organizuje aukce na internetovém portálu aukcedreva.com. Bc. Jakuba Nekolného, starostu města Český Brod, podpisem smlouvy se společností WOODPROJECT s.r.o. se sídlem Tachlovice, Karlštejnská 122, PSČ , která organizuje aukce na internetovém portálu aukcedreva.com.

3 3. Schválení platu ředitelce příspěvkové organizace (Ing. Aleš Kašpar, Bc. Jakub Nekolný) Do pravomoci rady města spadá dle 102 odst. 2 písm. b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce. Mezi úkoly zřizovatele patří také stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací. Ředitelka příspěvkové organizace MŠ Kollárova Bc. Jiřina Zumrová má vzhledem k odpracované praxi nárok na postup do vyššího platového stupně. Tato úprava se odrazí v rozpočtu na mzdy pracovníků příspěvkové organizace. S nárůstem platových tarifů zaměstnanců během roku však rozpočet počítá. Platový výměr bude vydán s platností od 1. srpna Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. s c h v á l e n o Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1 Usnesení č. 273/2015 schvaluje po projednání podle 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády ČR č. 224/2014 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších úprav, plat ředitelce příspěvkové organizace MŠ Kollárova s platností od Originál platového výměru je uložen u tajemníka MěÚ v personálním spisu tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. 4. Vyhodnocení nabídek na pronájem bytu č. 4, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod (Mgr. Pavel Janík, Bc. Jakub Nekolný) Rada města vyhlásila dne svým usnesením č. 236/2015 záměr na pronájem bytu č. 4, nám. Arnošta z Pardubic 25 v Českém Brodě. Do data sejmutí, t.j byla na podatelnu Města Český Brod podána jedna nabídka v zalepené obálce s č.j. MUCB 19244/2015. Rada města otevřela nabídku č.j. MUCB 19244/ Ing. M. K., nabídka nájemného ve výši Kč/měsíčně bez záloh na služby. Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení doplněném dle výše uvedené nabídky. Usnesení č. 274/2015 s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 4, nám. Arnošta z Pardubic 25, Český Brod, za nájemné ve výši Kč/měsíčně bez záloh na služby, na dobu určitou dva roky s Ing. M. K. starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené nájemní smlouvy. 5. ZŠ Žitomířská - přijetí sponzorského daru (Mgr. Pavel Janík, Mgr. Tomáš Klinecký, Bc. Jakub Nekolný) Na základě předložené žádosti a zdůvodnění doporučuje finanční odbor souhlasit s přijetím sponzorského daru. Část chybějící k úhradě tabule bude dofinancována z fondu školy. Bc. Nekolný doplnil, že se jedná o finanční dar ve výši Kč od paní J. L., který bude

4 použit na nákup interaktivní tabule a školních pomůcek. Usnesení č. 275/2015 souhlasí ve funkci zřizovatele ZŠ Žitomířská Český Brod s přijetím sponzorského daru ve výši Kč na pořízení interaktivní tabule pro potřeby školy od dárce J. L. 6. ZŠ Žitomířská - čerpání fondu dlouhodobého majetku (Mgr. Pavel Janík, Mgr. Tomáš Klinecký, Bc. Jakub Nekolný) Na základě žádosti a zdůvodnění je předložen návrh ke schválení čerpání fondu školy. Stav fondu umožňuje toto čerpání doporučit. Bc. Nekolný doplnil, že se jedná o čerpání investičního fondu ve výši Kč na dofinancování nákupu interaktivní tabule, na tento nákup bude také použit sponzorský dar, který odsouhlasila rada města v předchozím bodu. Usnesení č. 276/2015 souhlasí ve funkci zřizovatele ZŠ Žitomířská s čerpáním fondu dlouhodobého majetku ve výši Kč na dofinancování interaktivní tabule pořizované ze sponzorského daru pro potřeby školy. 7. ZŠ Žitomířská - čerpání fondu majetku školní jídelny (Mgr. Pavel Janík, Mgr. Tomáš Klinecký, Bc. Jakub Nekolný) Na základě předložené žádosti a projednání s odborem rozvoje - rekonstrukce školní jídelny je předložen návrh na čerpání fondu. Tato část není předmětem celkové zakázky rekonstrukce technologie školní jídelny. Stav fondu umožňuje doporučit navržené čerpání. Bc. Nekolný doplnil, že se jedná o lapač tuků, který nebyl řešen v rámci investice, proto se město se školou dohodlo, že budou částku na tuto technologii čerpat z FRIM. J. Kulhánková dodala, že FRIM jídelny a školy je účetně rozdělen. Usnesení č. 277/2015 souhlasí ve funkci zřizovatele ZŠ Žitomířská Český Brod s čerpáním fondu dlouhodobého majetku školní jídelny v maximální výši 146 tis. Kč na realizaci osazení lapače tuků v souvislosti s rekonstrukcí technologie školní jídelny firmou Tost s.r.o., IČO Odkoupení části pozemku v k.ú. Doubravčice (studna)

5 Na odbor rozvoje byla doručena žádost od Ing. V. K. o odkup části pozemku v k.ú. Doubravčice za účelem zbudování studny. Jedná se o část pozemku KN p.č. 179/2 v chatové oblasti Dolánky. Pan V. K. má zde krajní chatu č.e. 70 v blízkosti Šembery a má zájem o odkup části lesního pozemku za chatou pro účely zbudování studny. V zákresu je dotčená část pozemku označena červeně. Vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství a odboru stavebního a územního plánování naleznete v příloze. Dopad na rozpočet: V případě prodeje části pozemku by se jednalo o příjem. Soulad se SP: Není. Vyjádření odboru: Odbor rozvoje navrhuje radě města doporučit zastupitelstvu města zamítnout žádost pana V. K. o odkoupení části pozemku za účelem výstavby studny. Bc. Nekolný doplnil, že nedoporučuje prodej pozemku, nedělit ho i vzhledem k manipulaci s pozemky (jedná se lesní pozemek). Na město se obrátili také sousedé, kteří jsou proti prodeji. Mgr. Dočkalová přiblížila situaci pozemků a doplnila, že diskutovala s vodohospodářským úřadem kvůli obavám o zdroj pitné vody. Usnesení č. 278/2015 doporučuje zastupitelstvu města Český Brod zamítnout žádost pana Ing. V. K. o odkup části pozemku KN p.č. 179/2 v k.ú. Doubravčice za účelem zbudování studny z vlastnictví Města Český Brod do vlastnictví pana Ing. V. K. 9. Odkoupení částí pozemků v k.ú. Doubravčice (V. K.) Na odbor rozvoje byla doručena žádost od Ing. V. K. o odkup částí pozemků v k.ú. Doubravčice za účelem rekreace. Jedná se o část pozemku KN p.č. 173/5 a část pozemku p.č. 179/2, tyto pozemky se nacházejí v chatové oblasti Dolánky v těsné blízkosti pozemku u chaty č.ev. 70 ve vlastnictví pana V. K. V zákresu jsou dotčené části pozemků označené červeně. Vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství a odboru stavebního a územního plánování naleznete v příloze. Dopad na rozpočet: V případě prodeje částí pozemků by se jednalo o příjem města. Soulad se SP: Není. Vyjádření odboru: Odbor rozvoje navrhuje radě města doporučit zastupitelstvu města zamítnout žádost pana V. K. o odkoupení částí pozemků. Pan V. K. může užívat tyto části pozemků jen se souhlasem města, není potřeba části pozemků pronajímat. Bc. Nekolný upřesnil polohu pozemku. Usnesení č. 279/2015 doporučuje zastupitelstvu města Český Brod zamítnout žádost pana Ing. V. K. o odkup částí pozemků KN p.č. 173/5 a 179/2 v k.ú. Doubravčice z vlastnictví Města Český Brod do vlastnictví pana Ing. V. K. 10. Odkoupení pozemku v k.ú. Doubravčice (obec Doubravčice)

6 Na odbor rozvoje byla doručena žádost z Obce Doubravčice o odkoupení pozemku KN p.č. 164/87 v k.ú. Doubravčice. Jedná se o pozemek, jehož sousední pozemky jsou již v majetku Obce Doubravčice a všechny tvoří komunikaci vedle lesa. Na těchto pozemcích probíhá příprava stavby Doubravčice-vodovod a kanalizace, jejímž cílem bude zajištění dodávky kvalitní pitné vody a odvedení splaškových odpadních vod v části obce Doubravčice v lokalitě "Na Zámkách". V roce 2012 Město Český Brod prodávalo okolní pozemky Obci Doubravčice za cenu 46 Kč/m 2 (části pozemků 164/4 o celkové výměře 872 m 2 za cenu Kč) a pozemek vzdálenější za cenu 41 Kč/m 2 (pozemek 164/185 o výměře 184 m 2 za cenu Kč). Kupní ceny byly určeny znaleckým posudkem. Obec Doubravčice navrhují cenu Kč (tj. 11 Kč/m 2 ) a úhradu kolku při zavkladování kupní smlouvy na katastrální úřad (1.000 Kč). Dle žádosti Obce Doubravčice byl záměr odkoupení pozemku od Města Český Brod schválen zastupitelstvem Obce Doubravčice dne usnesením č. 23/15. Soulad se SP: Není, jedná se o narovnání vlastnických vztahů. Dopad na rozpočet: Kupní cena bude příjmem rozpočtu. Doporučení odboru: Odbor rozvoje souhlasí s prodejem tohoto pozemku. Necháváme radě města na zvážení výši kupní ceny. OR doporučuje cenu cca 50 Kč/m 2. Mgr. Dočkalová doplnila, že navržená cena odboru rozvoje je dle předchozích prodejů. Bc. Nekolný navrhl doplnění návrhu usnesení varianty I. o cenu 50 Kč/m 2 a doplnění celkové ceny, tj, Kč. Bez dotazů a dalších připomínek bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení doplněném dle návrhu Bc. Nekolného. Usnesení č. 280/2015 vyhlašuje záměr na prodej pozemku v k.ú. Doubravčice. Jedná se pozemek KN p.č. 164/87 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 94 m 2 předem určenému zájemci Obec Doubravčice, IČO , Doubravčice 94, Český Brod, zast. starostou Jaroslavem Prknem za cenu 50 Kč/m 2, celková cena činí Kč. 11. Odkup pozemku v Českém Brodě (Jungmannova ul.) Na odbor rozvoje byla doručena žádost od pana T. T. S. a paní T. K. N. o odkup části pozemku KN p.č v obci a k.ú. Český Brod. Pan T. T. S. a paní T. K. N. mají ve vlastnictví dům čp. 453 a pozemek KN p.č. st a mají dopravní napojení ke svému pozemku z ulice Havlíčkova. Domnívají se, že dopravní napojení by bylo bezpečnější přes pozemek č Část tohoto pozemku jako přístup na pozemek ve svém vlastnictví využívají vlastníci sousedních pozemků/nemovitosti (zezadu AutoMotoVelo). Dle vyjádření územního plánování je tento pozemek plánován pro rozšíření stávající komunikace k bytovým domům. Odbor rozvoje navrhuje, aby se pozemek neprodával, ale udělil se po dohodě žadatelům souhlas s možností využívat tento pozemek jako příjezd ke své nemovitosti. V příloze je vyjádření odboru dopravy a obecní živnostenský úřad a odboru stavebního a územního plánování. Soulad se strategickým plánem: Není. Dopad na rozpočet: V případě prodeje pozemky by se jednalo o příjem města. Vyjádření odboru: Vzhledem k vyjádření územního plánování odbor rozvoje doporučuje pozemek neprodávat. Mgr. Dočkalová přiblížila situaci pozemku dle fotodokumentace a doplnila informace k bodu. Usnesení č. 281/2015 doporučuje

7 zastupitelstvu města Český Brod zamítnout žádost pana T. T. S. a paní T. K. N. o odkoupení části pozemku KN p.č v obci a k.ú. Český Brod z vlastnictví Města Český Brod do vlastnictví pana T. T. S. a paní T. K. N. 12. VO a přechod v ul. Komenského - VB - KSÚS Středočeského kraje Z důvodu vybudování přechodu pro chodce a veřejného osvětlení v ulici Komenského na pozemku p. č. 917/18 v k.ú a obci Českého Brodu předkládáme radě města ke schválení smlouvu budoucí o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na VO v ul. Komenského. OR doporučuje: Souhlasit s uzavřením smlouvy budoucí o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Dopad na rozpočet: Částka 500 Kč + DPH bude po uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě hrazena z rozpočtu města. Soulad se SP: Není. Bc. Nekolný spojil k tomuto bodu a k následujícímu bodu diskuzi, vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stejnou záležitost akorát na jiném místě. Nikdo se do diskuze nepřihlásil, proto bylo bez dotazů a připomínek přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 282/2015 s uzavřením smlouvy budoucí o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na budoucí vybudování stavby Český Brod, VO a přechod v ul. Komenského na pozemku p.č. 917/18 v k.ú a obci Český Brod. Budoucím oprávněným je Město Český Brod. starostu města Český Brod pana Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy budoucí o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 13. VO Klučovská, Český Brod - smlouva VB - KSÚS Středočeského kraje Z důvodu výstavby nového parkoviště P+R v ulici Klučovská a následného vybudování veřejného osvětlení je nutné uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na chráničku v protlaku pro VO v ulici Klučovská na pozemku KN 1072 v k.ú a obci Český Brod (vjezd do nového parkoviště). OR doporučuje: Souhlasit s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Dopad na rozpočet: Částka Kč plus DPH bude po uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě hrazena z rozpočtu města. Soulad se SP: Není. Vzhledem ke spojené diskuzi k tomuto a předchozímu bodu bylo bez dotazů a připomínek přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 283/2015

8 s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v oprávnění uložit stavbu Veřejného osvětlení města v pozemku p.č v k.ú a obci Český Brod ve vlastnictví Středočeského kraje. Oprávněným je Město Český Brod, povinným Středočeský kraj, IČO , zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, IČO starostu města pana Bc. Jakuba Nekolného podpisem smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 14. Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Zateplení pavilonu G nemocnice Český Brod, Dodatek č. 1 Město Český Brod realizuje projekt Zateplení pavilonu G nemocnice Český Brod, čp. 297, CZ.1.02/3.2.00/ Fyzická realizace tohoto projektu měla být původně ukončena Město Český Brod požádalo o prodloužení doby realizace do z důvodu zpožďování stavebních prací, které probíhají za provozu zdravotnického zařízení. Poskytovatel dotace, Ministerstvo životního prostředí toto prodloužení schvaluje Dodatkem č. 1 ke smlouvě č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, a prodlužuje tedy i lhůtu na předložení závěrečného vyúčtování akce. Přílohou je změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tyto dokumenty jsou nedílnou součástí tohoto materiálu. Návrh odboru na řešení: OR doporučuje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. Dopady řešení na rozpočet města: Uzavření dodatku nemá dopad na rozpočet města. Vazba na strategický plán či jiné dokumenty města: SP se konkrétně problematikou nezabývá. Bc. Nekolný doplnil, že s firmou byly problémy v nedodržení termínu a doplnil informace o postupu a průběhu celé akce a kontrolních dnů. Mgr. Dočkalová upozornila, že je potřeba změna usnesení, vzhledem ke skutečnosti, že smlouvu o poskytnutí dotace a rozhodnutí schvalovalo zastupitelstvo města. Bc. Nekolný na základě toho navrhl změnu usnesení, RM doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku a bod vyškrtnout (je nadbytečný v tuto chvíli). Bez dotazů a dalších připomínek bylo přistoupeno k hlasování o změně návrhu usnesení dle Bc. Nekolného. Usnesení č. 284/2015 doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. Předmětem dodatku je změna termínu závěrečného vyhodnocení akce a úpravy výměry zateplovaných ploch u projektu "Zateplení pavilonu G nemocnice Český Brod, čp. 297". 15. Výběr dodavatele VZ "Rozšíření městského kamerového systému CCTV 2015" (Mgr. Hana Dočkalová, Ing. Aleš Kašpar, Bc. Jakub Nekolný) Město Český Brod získalo státní účelovou dotaci v rámci Programu prevence kriminality 2015 Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra pro projekt "Město Český Brod - rozšíření městského kamerového systému CCTV 2015" (přijetí dotace schváleno Radou města Český Brod usnesením č. 180/2015 ze dne ). Předmětem projektu je rozšíření stávajícího kamerového systému o dva kamerové body a to o kamerový bod v prostoru ulice Jana Kouly, v blízkosti autobusové zastávky s výhledem na autobusovou zastávku a nákupní centrum, umístěný na stávajícím sloupu veřejného osvětlení a kamerový bod v ulici Žižkova, na

9 křižovatce s ulicí Komenského, rovněž umístěný na stávajícím sloupu veřejného osvětlení. Předpokládané celkové finanční náklady na projekt jsou ve výši ,12 Kč, z toho podíl obce je ,12 Kč (tj. minimálně 10 % z celkových nákladů projektu) a dotace z Programu je Kč. Veřejná zakázka malého rozsahu byla rozeslána v souladu se Směrnicí Města Český Brod pro zadávání zakázek malého rozsahu a s požadavky poskytovatele dotace třem společnostem. Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek do byly doručeny nabídky 2 uchazečů. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny včetně DPH. Návrh odboru tajemníka na řešení: Odbor tajemníka města Český Brod doporučuje radě města Český Brod přijmout navrhované usnesení, resp. uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem. Dopady na rozpočet města: Projekt včetně spoluúčasti města je součástí rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu města na rok Vazba na strategické dokumenty města: Projekt je v souladu s aktualizovaným Strategickým plánem města Český Brod do roku 2022, klíčovou oblastí 6: Bezpečnost, strategickými cíli 6-II Zajistit bezpečnost, klid a pořádek ve městě a 6-III Minimalizovat podmínky usnadňující páchání protiprávní činnosti, specifickými cíli Pokračovat ve sledování krizových míst, aktualizovat přehled těchto míst, stanovovat priority (ve spolupráci s občany) a zajišťovat minimalizaci krizových prvků dle pořadí priorit a Dále rozšiřovat městský kamerový dohlížecí systém (MKDS). Mgr. Dočkalová doplnila, že se jedná o dotaci z ministerstva vnitra a postup hodnotící komise je v příloze. Usnesení č. 285/2015 I. bere na vědomí I IV. pořadí uchazečů veřejné zakázky "Rozšíření městského kamerového systému CCTV 2015" doporučené hodnotící komisí: 1. MSC- NET s.r.o., IČO , Palackého 143, Český Brod, nabídková cena včetně 21 % DPH Kč, 2. ČMZ spol. s r.o., IČO , Pálenecká 650/57z Kukleny, Hradec Králové, nabídková cena včetně 21 % DPH Kč. určuje vítězem veřejné zakázky "Rozšíření městského kamerového systému CCTV 2015" společnost MSC- NET s.r.o., IČO souhlasí s uzavřením smlouvy o dodávce zboží a provedení díla s vítězným uchazečem, tj. společností MSC- NET s.r.o., IČO Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dodávce zboží a provedení díla. 16. Bezúplatný převod majetku MPSV na Město Český Brod Mezi Městem Český Brod a Ministerstvem práce a sociálních věcí byla uzavřena smlouva o výpůjčce ev. č. 48/2014/FO na výpůjčku movitého majetku (výpočetní technika) podle přílohy této smlouvy. Na základě dohody mezi Městem Český Brod a MPSV předkládáme RM k souhlasu smlouvu o bezúplatném převodu tohoto majetku do vlastnictví města. Jedná se o převod hardware a příslušenství, software bude převeden zpět na MPSV, kvůli licencím. Tato výpočetní technika bude dále sloužit pro veřejný zájem, k výkonu státní správy v přenesené působnosti pro zajištění agend sociálních věcí. Doporučení OR: Souhlasit s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi Městem Český Brod a MPSV.

10 Dopad na rozpočet: Není. Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města: Není. Bc. Nekolný doplnil, že se jedná o starší počítače z MPSV, software zůstává ministerstvu, který stále užíváme. Stát tuto výpočetní techniku nechce zpět, jedná se o evidenční záležitost. Usnesení č. 286/2015 s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi převodcem Ministerstvem práce a sociálních věcí a nabyvatelem Městem Český Brod. Návrh smlouvy je přílohou originálu tohoto usnesení. starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 17. Pojištění motocyklu Sukida Na základě usnesení Okresního soudu Praha - východ č. j. 25D 428/2015 byl Městu Český Brod jako vypraviteli sociálního pohřbu vydán majetek nepatrné hodnoty a to motocykl Sukida, RZ 9S4477. Jedná se o pozůstalost po zemřelém panu Z. G. Pro převod tohoto jednostopého vozidla na Odboru dopravy je třeba uzavřít pojistnou smlouvu o povinném ručení. Po dohodě zůstane motocykl v majetku města, proto je vhodné mimo povinné ručení uzavřít i havarijní připojištění. Obě tato pojištění pro malé motocykly nabízí pouze pojišťovna Allianz, Česká podnikatelská pojišťovna, dále také Česká pojišťovna, ale její nabídka byla tak vysoká, že jí pojišťovací makléřka města Ing. Miroslava Paidarová do nabídek nezahrnula. V příloze jsou uvedeny nabídky prvních dvou zmíněných pojišťoven, tak jak je vypracovala pojišťovací makléřka města. Jako nejvýhodnější se jeví povinné ručení a havarijní pojištění od pojišťovny Allianz: povinné ručení za 247 Kč ročně a havarijní za Kč ročně. Vzhledem k odhadované nízké ceně motocyklu doporučujeme havarijní s co nejnižší spoluúčastí. Celkem by za povinné ručení a havarijní pojištění platilo město ročně Kč. Doporučení OR: Uzavřít smlouvu o povinném ručení s Allianz pojišťovnou a.s. Dopad na rozpočet: Minimální, pojistné bude hrazeno z rozpočtu města. Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města: Není. Mgr. Dočkalová doplnila, že město zdědilo výše uvedený motocykl a je nutné ho pojistit. Dále uvedla, že o něj mají zájem dva subjekty města (Městské lesy a Městská policie). Usnesení č. 287/2015 s uzavřením pojistné smlouvy na povinné ručení a havarijní pojištění na motocykl Sukida RZ 9S4477, mezi Městem Český Brod a Allianz pojišťovnou a.s. starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené pojistné smlouvy. Odešel v 19:10 hodin Mgr. Klinecký.

11 18. Výpůjčka nebytových prostor v areálu nemocnice Český Brod - Občanské sdružení LECCOS Občanské sdružení LECCOS podalo dne žádost o výpůjčku nebytových prostor v areálu nemocnice Český Brod - garáž č. 8 o celkové výměře 17 m 2 s č. j. MUCB 16778/2015. Na základě této žádosti vyhlásila RM záměr na výpůjčku výše jmenovaných prostor na dobu určitou do Záměr byl řádně vyvěšen na úřední desce dne a sejmut dne Do data sejmutí nebyla na podatelně města evidována žádná námitka proti tomuto záměru. Doporučení OR: Uzavřít smlouvu o výpůjčce s Občanským sdružením LECCOS. Dopad na rozpočet města: Není. Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města: Občanské sdružení LECCOS je členem Komunitního plánu města. Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. s c h v á l e n o Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 Usnesení č. 288/2015 s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi Městem Český Brod a Občanským sdružením LECCOS na výpůjčku nebytových prostor v areálu nemocnice Český Brod - garáž č. 8. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 19. Výpůjčka nebytových prostor v areálu nemocnice Český Brod - Sbor dobrovolných hasičů Český Brod Sbor dobrovolných hasičů Český Brod podal dne žádost o pronájem nebytových prostor v areálu nemocnice Český Brod - garáž č. 5 o celkové výměře 17 m 2 s č. j. MUCB 10073/2015. Na základě této žádosti vyhlásila RM záměr na výpůjčku výše jmenovaných prostor na dobu neurčitou. Záměr byl řádně vyvěšen na úřední desce dne a sejmut dne Do data sejmutí nebyla na podatelně města evidována žádná námitka proti tomuto záměru. SDH bude garáž užívat pro parkování jejich historického hasičského vozidla. Doporučení OR: Uzavřít smlouvu o výpůjčce se Sborem dobrovolných hasičů Český Brod. Dopad na rozpočet města: Není. Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města: Není. Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. s c h v á l e n o Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 Usnesení č. 289/2015 s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi Městem Český Brod a Sborem dobrovolných hasičů Český Brod na nebytové prostor v areálu nemocnice Český Brod - garáž č. 5. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o výpůjčce. Přišel v 19:12 hodin Mgr. Klinecký.

12 20. Záměr na pronájem nebytových prostor v areálu nemocnice Český Brod - pavilon E - Oční klinika Horní Počernice, s.r.o. Dne byla na podatelnu města doručena žádost společnosti Oční klinika Horní Počernice, s.r.o. s č.j. MUCB 20244/2015. Jedná se žádost na pronájem ordinace o celkové výměře 24,86 m 2 v 1. patře pavilonu E v areálu nemocnice Český Brod, včetně užívání společných prostor. Výše zmíněná ordinace je předmětem nájmu společnosti ProMedicus Home Care Servises s.r.o., která RM požádala o změnu předmětu nájmu, záměr na změnu předmětu nájmu je nyní vyvěšen na úřední desce. Tato ordinace bude po uzavření dodatku k nájemní smlouvě společnosti ProMedicus Home Care Services s.r.o. volná k pronajmutí. Cena za pronájem ordinace podle platného znaleckého posudku je ,56 Kč ročně, užívání společných prostor Kč ročně. Ordinaci bude společnost Oční klinika Horní Počernice, s.r.o. využívat k provozování oční ambulance. Velkou část klientů této společnosti tvoří obyvatelé Českého Brodu. Doporučení OR: Vyhlásit záměr na pronájem výše uvedených nebytových prostor za cenu podle platného znaleckého posudku Kč ročně, na dobu neurčitou. Dopad na rozpočet města: Nájemné bude příjmem hospodářského střediska Bytového hospodářství - fond nemocnice. Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města: Není. Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 290/2015 vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor v areálu nemocnice Český Brod předem určenému zájemci Oční klinika Horní Počernice, s.r.o., IČO Jedná se pronájem v budově čp. 1311, Žižkova ulice, Český Brod, ordinace v prvním patře budovy o celkové výměře 24,86 m 2, včetně užívání společných prostor za cenu Kč ročně na dobu neurčitou. 21. Žádost o pronájem nebytových prostor v areálu nemocnice - garáž č. 6 - Spirála pomoci o.p.s. Dne byla na podatelnu města doručena žádost společnosti Spirála pomoci o.p.s. s č.j. MUCB 20433/2015. Tato žádost se týká pronájmu nebytového prostoru - garáže č. 6 o celkové výměře 16,7 m 2 v areálu nemocnice Český Brod. Společnost Spirála pomoci o.p.s je nájemcem prostor v pavilonu F, který užívá jako kancelář pro půjčovnu kompenzačních pomůcek. Garáž, která je předmětem žádosti budou užívat jako sklad těchto pomůcek, protože prostor v pavilonu E je vhodný na kancelář nikoliv na sklad pomůcek. Podle platného znaleckého posudku činí v roce 2015 výše nájemného Kč ročně. Doporučení OR: Vyhlásit záměr předem určenému zájemci na pronájem garáže č. 6 na dobu neurčitou za Kč ročně. Dopad na rozpočet města: Nájemné bude příjmem na hospodářském středisku Bytové hospodářství - fond nemocnice. Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města: Není. Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 291/2015 vyhlašuje záměr

13 na pronájem nebytových prostor v areálu nemocnice Český Brod předem určenému zájemci - Spirála pomoci o.p.s., Antonína Kaliny 1351, Kolín V, IČO Pronájem v budově bez čp., která je součástí st. p. č garáž číslo 6 o celkové výměře 16,7 m 2, za cenu Kč/ročně na dobu neurčitou. 22. Žádost o pronájem nebytových prostor v areálu nemocnice Český Brod - Transmed s.r.o. Dne byla na podatelně města evidována žádost společnosti Transmed s.r.o., IČO: , s č. j. MUCB19613/2015. Jedná se o opakovanou žádost výše uvedené společnosti, která žádá město o pronájem budovy čp Dopravní zdravotní služba o celkové výměře 62,44 m 2, v areálu nemocnice Český Brod. Jednatel společnosti nabízí za pronájem výše uvedené nemovitosti nájemné ve výši Kč ročně placeno předem na účet města, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Pro úplnost uvádíme, že jednatelem společnosti je Ing. Martin Vojtíšek, který je zároveň jednatelem společnosti Českobrodská nemocnice, s.r.o., se kterou Město Český Brod ukončilo nájemní smlouvu z důvodu vleklých problémů a neplacení nájemného. Předchozí žádosti společnosti Transmed s.r.o. RM zamítla. Doporučení OR: Zamítnout žádost společnosti Transmed s.r.o. Dopad na rozpočet města: Nájemné by bylo příjmem bytového střediska - fondu nemocnice. Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města: Není. Bc. Nekolný upozornila na informaci žádost od MUDrt. Tesaře, kde žádá, aby rada města schválila pronájem společnosti Transmed, protože tuto službu potřebují, pojišťovny jim tuto službu nezaplatí, a proto žádá o přehodnocení rozhodnutí. Transmed nabízí hrazení nájmu na jeden rok dopředu. Mgr. Dočkalová doplnila, že žádost MUDr. Tesaře je také kvůli sestrám a řidičům, kteří jsou odsud. MUDr. Štěpán se dotázal na možnost podnájmu. Mgr. Janík uvedl, pokud tuto službu potřebují, ať zažádá Nemocnice Český Brod o podnájem, který by rada odsouhlasila. Ing. Vojtíšek zaslal zápočty, které by chtěl započíst oproti nájmu. MUDr. Štěpán se zeptal, proč stále tato společnost obývá prostory bez smlouvy. Mgr. Dočkalová uvedla, že město je obeslalo, aby opustili prostory, ale opět zaslali žádost o pronájem. JUDr. Marková dodala, že město nepronajímá byty těm, kteří mají závazky vůči městu, musí přistupovat stejně i v případě nebytových prostor, proto ať uhradí závazky a pak je možné jednat o pronájmu. Mgr. Dočkalová doplnila, že žádostí navyšují cenu pronájmu. JUDr. Marková upozornila, že v usnesení by měla být obdržená žádost specifikována alespoň, z kterého dne je, za jakých podmínek a cena. MVDr. Talacko upozornil, že stále neopustili tyto prostory, co tedy bude dál, aby nedošlo k tomu, že by radní mohli být trestně odpovědní, že o tom věděli a nedělali nic. JUDr. Marková odpověděla, že je potřeba zjistit, co je v dodatcích smlouvy, poté je možné podat žalobu na bezdůvodné obohacení, užívají to bez právního důvodu. OR musí připravit vyčíslení, kolik by činil pronájem za období, které tyto prostory využívají neoprávněně a pověřit ji podáním žaloby. ÚKOL OR vyčíslit nájemné, připravit materiál k pověření podání žaloby, zmapovat prostory. Stejný přístup i u Nemocnice Český Brod. Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení doplněném dle doporučení JUDr. Markové. Usnesení č. 292/2015 zamítá

14 žádost společnosti Transmed s.r.o., IČO ze dne o pronájem nebytových prostor, budovy čp Dopravní zdravotní služba v areálu nemocnice Český Brod za podmínky placení nájmu předen na celý rok ve výši ročního nájmu Kč. 23. Městské koupaliště v Českém Brodě V průběhu loňského roku město zahájilo jednání s potencionálním provozovatelem koupaliště. Na základě předložené rozvahy se uskutečnila další jednání, která prověřila návrh jeho řešení. V návaznosti na výše uvedené proběhla konzultace s dodavatelem bazénů (f. LM POOL), který nás informoval o dalších potřebách a požadavcích na koupaliště. Na základě prohlídky místa a odborné zkušenosti vypracoval dodavatel cenovou rozvahu na rekonstrukci koupaliště v rozmezí 7 až 11,5 mil. včetně rezervy 2,5 mil. V rozvaze je počítáno se sanací bazénu ve výši 2 4 mil. dle stavu konstrukcí a technologií úpravny vody ve výši cca 2 mil. Dále je zde počítáno s fóliováním bazénu, tryskami, řešením přelivových žlábků a dětským brouzdalištěm. K tomu je zde počítáno s řešením vstupu, oplocení, parkoviště, šaten (převlékáren), občerstvení, WC, přípojek a zázemí pro obsluhu koupaliště. Na základě tohoto podkladu byla oslovena firma Diagnostika staveb s požadavkem na provedení stavebně technického průzkumu. Ten byl městu předán na konci května 2015 s výsledkem, který vyžaduje značný stavební zásah do vlastní vodní nádrže (její sanaci) pro možnost dalšího využívání. V současné chvíli jsou předpokládané náklady v horní hranici nákladů. Prověřováním provozních nákladů vyvstala ještě otázka ve způsobu provozování koupaliště z hlediska hygienických požadavků. 1) jako stavba povolená ke koupání nebo nádrž ke koupání a 2) jako umělé koupaliště. Obě varianty mají své pro i proti a proto byl osloven další specialista na bazény. Ten v tuto chvíli prověřuje technické a technologické možnosti, které by mohly snížit předpokládané náklady. Zároveň připravuje cenovou nabídku na vypracování ekonomicky provozní rozvahy a stavebně technické rozvahy celkového řešení městského koupaliště v Českém Brodě. Bc. Nekolný doplnil, že jsou předložena možná řešení, ale prozatím nic neříkající, důležitější bude vyčíslení provozních nákladů JUDr. Marková uvedla jako variantu, že by se koupaliště mohlo někomu pronajmout, nájemce by pak sám toto místo upravil (př. Úvaly). Odešel v 19:48 hodin MUDr. Štěpán. Mgr. Janík dodal, že mu přijde jako nadbytečné toto usnesení. Bc. Nekolný k tomu uvedl, že je to spíše deklaratorní usnesení, že se s koupalištěm něco děje. Přišel v 19:50 hodin MUDr. Štěpán. JUDr. Marková dodala, že je potřeba rozhodnout, zda zůstane funkce koupaliště a hledat tak optimální kroky nebo zda bude využito pro jiný účel. Bc. Nekolný uvedl, že město chce zachovat koupaliště, je to však finančně náročné, proto město hledá další možnosti. Mgr. Janík navrhl změnu usnesení ve znění: Rada města bere na vědomí informace o stavebně-technickém stavu stávajícího koupaliště v Českém Brodě. Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. s c h v á l e n o Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1 Usnesení č. 293/2015 bere na vědomí informace o stavebně-technickém stavu stávajícího koupaliště v Českém Brodě. 24. Prodej jednotky č. 1127/5 v č.p ul. K Dolánkám Český Brod

15 Rada města, usnesením č. 94/2010 konaném dne , souhlasila s přípravou a následným zahájením prodeje nezastavených jednotek včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy v čp ul. K Dolánkám Český Brod dle pravidel privatizace bytového fondu v majetku města číslo 2. V květnu 2010 byly vyhotoveny znalecké posudky, dle kterých byly vypočítány ceny jednotlivých bytů dle pravidel privatizace č. 2. Jednotky č. 2, 3, 4, 6 byly prodány. Jednotky č. 1 a č. 5 z finančních důvodů nájemníků prodány nebyly. V současné době byla předána zpět jednotka č. 5, neboť nájemnice se odstěhovala do domova s pečovatelskou službou. OR nechal vyhotovit znalecký posudek a cena jednotky dle znaleckého posudku č /2015 je Kč. Znalecký posudek je přílohou tohoto materiálu. OR navrhuje: Vyhlásit záměr na prodej jednotky č. 1172/5 o výměře 57,47 m 2 včetně spoluvlastnických podílů 5747/48373 ke společným částem domu č.p na pozemku č. parc. st a pozemku č. parc. st o výměře m 2 vše v obci a k.ú. Český Brod. Dopady řešení na rozpočet města: Prodej bytové jednotky je příjmem hospodářského střediska města. Vazba na strategický plán či jiné dokumenty města: Souhlas s pravidly privatizace č. 2 - privatizace bytů v čp. 1127, Stanovit společná řešení na základě Politiky podpory a rozvoje bydlení města ČB a realizovat je. JUDr. Marková upozornila, že dle znaleckého posudku se nejedná o tržní odhad, tržní cena by byla vyšší. Bc. Nekolný navrhl stažení bodu z jednání s tím, že odbor rozvoje tento materiál předělá a znovu pak předloží na jednání rady. Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na stažení bodu z jednání. s c h v á l e n o Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: Informace o aktuálním stavu projektu víceúčelového hřiště v Liblicích Bc. Nekolný uvedl, že TJ Liblice navrhují, aby město si vzalo navrhovaný projekt Vybudování víceúčelového hřiště s umělým trávníkem I generace pod sebe a dodal, že podpora spolkům je vyšší než předchozích letech. Mgr. Dočkalová doplnila, že je potřeba stanovit priority projektů. Bc. Nekolný navrhl, aby většinu přípravy dotace nesla tělovýchovná jednota i proto, že priority města jsou v tuto chvíli jinde. Mgr. Janík uvedl, že došlo k úpravám dotačních podmínek a TJ Liblice tak mohou o dotaci zažádat a stejně jako SK Český Brod, TJ Slavoj zažádat město o spolufinancování (příspěvek) a rozdělit projekt na etapy. J. Kulhánková se dotázala, zda existují dotační tituly, ze kterých by mohli žádat. Mgr. Janík odpověděl, že každý rok jsou jiné podmínky pro dotace, nyní je taková, že je podmínkou výpůjčka minimálně 10 let. Převisy jsou u Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst (FROM) dvojnásobné. Rada města bude rozhodovat o projektech, které budou podány do FROMu. Bc. Nekolný tedy navrhl následující vypořádání žádosti TJ Liblice, město se prioritně nemůže zavázat k tomuto projektu, vzhledem k jiným prioritám města, po vyhlášení dotačního titulu rada města posoudí projekty a jejich priority. Mgr. Janík doplnil, že budou zařazeni do zásobníku projektů, ze kterého město čerpá v případě dotačních titulů. Po krátké diskuzi rada města s návrhem Bc. Nekolného a Mgr. Janíka souhlasila. 26. Informace - Přehled budov v majetku města Český Brod (Mgr. Hana Dočkalová, Bc. Jakub Nekolný) Odbor rozvoje předložil radě města přehled budov v majetku města s podrobnějšími informacemi, aby orgány města mohly rozhodnout, co je pro město zbytné. Rada města vedla rozpravu hlavně kolem využití, priorit oprav budov a areálu nemocnice,

16 zápisu z jednání se zástupci vedení města a nájemců čp. 282 atd. J. Kulhánková se dotázala, kdo rozhodl, dle informace 29) o návrhu na postup při investicích na opravu a údržbu budov v areálu nemocnice: a) stavebně-technický průzkum čp. 282 (zadá město), b) oprava 3. patra v budově G čp. 297 (zadá NČB), c) výstavba nového výtahu v budově čp. 282 projektová dokumentace (zadá město), d) studie obnovení hlavního vstupu do budovy čp úprava vstupních prostor (zadá město). Bc. Nekolný odpověděl, že proběhlo jednání zástupců města se zástupci nájemců v čp. 282 a jedná se pouze o zápis, o prioritách budou rozhodovat orgány města. J. Kulhánková uvedla, že tyto záležitosti by město mělo řešit, až rozhodne, které budovy zůstanou v majetku města, respektive jak s nimi bude naloženo. Mgr. Dočkalová doplnila detailnější informace z jednání a dodala, že se zatím připravují kroky, které budou předmětem jednání orgánů města a vše musí podléhat směrnicím, zákonům atd. Bc. Nekolný navrhl, že je možné svolat seminář zastupitelů a probrat tyto skutečnosti tam (např. vizi co s jednotlivými budovami aj.). Mgr. Janík dodal, že se jedná o priority nájemců, které by bylo potřeba udělat, a o kterých se bude rozhodovat, toto je pouze začátek a měla by být předložena nějaká čísla, kolik by co mělo stát. JUDr. Marková doporučila, aby se předložila informace s potřebami prací v nemocnici s čísly a bylo přistupováno stejně ke všem nájemcům, kteří hradí nájemné. J. Kulhánková a JUDr. Marková dále doplnily, aby hlavně byly udělány i rozvody vod, kanalizace, tepla, elektřiny atd., aby se město chovalo jako řádný hospodář a neřešilo tyto záležitosti až jako havárie. Bc. Nekolný uvedl, že se rozvody dělali postupně, stoupačky zůstaly stejné, část také dávali dohromady MTH. 27. Informace - Fórum města 2015 (Mgr. Pavel Janík, Bc. Jakub Nekolný) Dne proběhlo v penzionu Anna, Žitomířská 323 Český Brod Fórum města Český Brod. Kromě prezentace všech odborů bylo na programu zhodnocení vývoje řešení problémových oblastí, které vzešly na Fóru Dále proběhla veřejná anketa a diskuze, která měla za úkol vytýčit problémové oblasti pro rok K těmto oblastem se mohli občané vyjádřit na webu a facebooku města do Po shrnutí priorit občanů následoval ve dnech na webu města veřejný průzkum formou ankety, kde jsme sledovali pořadí daných oblastí s následným výsledkem viz graf v příloze. Rada města vzala tuto informaci na vědomí. 28. Informace výročí od zprovoznění železniční stanice Český Brod (Mgr. Pavel Janík, Bc. Jakub Nekolný) V sobotu proběhnou v prostorách vlakového nádraží a v jeho přilehlém okolí oslavy 170. výročí od zprovoznění železniční stanice Český Brod. Součástí oslav bude také slavnostní otevření nástupišť a podchodu. Předpokládaná finanční spoluúčast města Český Brod na pořádání shora uvedené akce je téměř Kč. (Návrh rozpočtu akce v příloze.) Bc. Nekolný uvedl, že peníze budou použity z akce Pochod světýlek s tím, že bude předložen návrh na navýšení položky v rozpočtu. J. Kulhánková se dotázala jaká je daňová výnosnost a zda se naplňuje, aby se nerušila akce světýlka. Bc. Nekolný odpověděl, že rozpočet byl celkově nastaven dost konzervativně a daňová výnosnost není níže. MVDr. Talacko se dotázal na bližší specifikaci k prohlídkám s průvodci. Ing. Kašpar reagoval, že se na místa bude jezdit historickými autobusy (hrazení jde za dopravcem), průvodce pak bude hradit město. Mgr. Janík dodal, že je to nesystémové a akce měla být v rozpočtu.

17 Bc. Nekolný se omluvil a doplnil, že je to neplánovaná akce. MVDr. Talacko se dotázal na další postup u této akce. Bc. Nekolný odpověděl, že akce bude hrazena z položky Adventního průvodu světýlek a do zastupitelstva města bude předložen návrh na navýšení položky, o této akci víme od března, začátkem července se jednalo o spolupráci. MVDr. Talacko a Mgr. Janík požádali o vyčíslení částky, kterou budou hradit další spoluorganizátoři. 29. Informace - Vyjádření MUDr. Tesaře k žádosti společnosti Transmed s.r.o. Rada města projednala tuto informaci s bodem č. 22, znění této informace je přiložena v podkladových materiálech. 30. Informace k situaci na Odboru stavebním a územního plánování Bc. Nekolný navrhl, vzhledem k nepřítomnosti PhDr. Mrvíka Ph.D., odložit tuto informaci na příští jednání. Rada města s návrhem souhlasila. Obecná rozprava J. Kulhánková upozornila na traktory v Jungmannově ulici, kde jezdí kolem čtvrté hodiny velkou rychlostí. Bc. Nekolný uvedl, že tuto záležitost městská policie řeší. Jednání bylo ukončeno ve 21:17 hodin. Bc. Jakub Nekolný v.r. starosta města MUDr. Pavel Štěpán v.r. ověřovatel zápisu

Zápis. z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, JUDr. Marková - právnička města, p.

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Zápis. z 23. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 23. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 23. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, p. Jeník, MUDr. Forstová, JUDr. Marková

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 17. řádné jednání rady města, konané dne 01.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, J. Kulhánková, Mgr. Janík, MVDr. Talacko, PhDr. Mrvík Ph.D. Dále přítomni

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis. z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, MUDr. Forstová, MUDr. Blažek, p. Fořt p. Brom - tajemník MěÚ, JUDr.

Více

Zápis. z 18. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.7. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 18. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.7. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 18. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.7. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Blažek, pí. Raková, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom tajemník města JUDr.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 16. řádné jednání rady města, konané dne 17.06.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 (anonymizovaná verze) Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, PhDr. Mrvík Ph.D.,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Zápis. z 18. schůze Rady města Český Brod konané dne 31.7.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 18. schůze Rady města Český Brod konané dne 31.7.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 18. schůze Rady města Český Brod konané dne 31.7.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, MUDr. Forstová, Mgr. Janík, MUDr. Blažek p. Brom - tajemník MěÚ, JUDr.

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis. z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, Mgr. Janík, MUDr. Blažek, p. Fořt JUDr. Marková - právnička

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Přítomni: p.kučerová, p.vorlová, p.pokorná, p.jaroš, p.čuchal, Omluveni: p.krčil, p.hanykýř

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 11. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 1.6. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 1.6. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 1.6. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, p. Jeník, Mgr. Janík, JUDr. Marková - právnička města, Nepřítomni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 59. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 20.12. 2013 od 17. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Z Á P I S ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Ing. Jiří Lesse Dále přítomno: 8 občanů, dle prezenční listiny

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Přítomni: 6 členů zastupitelstva ze 7: Čestmír Šlajs- starosta, Ing. Jaroslav Vitoň - místostarosta, Ing. Josef Pešava, Ing.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Jaroslav Kučera

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení ze 7. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Tajemník: Ing. R. Dědič Starosta zahájil jednání

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

OBEC NESOVICE. 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE. 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 63. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 17. 3. 2014 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Z á p i s. z 20. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.11.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 20. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.11.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 20. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.11.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva, pí. Raková,

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více