DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ,"

Transkript

1 ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, PLÁN BOZP Zakázka. : Zhotovitel : Ing. Šupárek projekce 30. dubna 14, Moravská Ostrava, HIP Objednatel : Ing. Šupárek 777/ : Stední prmyslová škola elektrotechniky a informatiky Ostrava, píspvková organizace Kratochvílova Moravská Ostrava Datum : Listopad 2013 Arch. íslo: /POV-BOZP

2 Základní popis stavby: Cílem projektu je ástené snížení energetické náronosti budov A,B,C Stední prmyslové školy elektrotechniky a informatiky Ostrava, píspvkové organizace na ulici Kratochvílova 7 v Moravské Ostrav. Bude provedeno zejména zateplení stech všech budov, tj. položení tepelné izolace z minerální vlny na podlahu pdy v. zhotovení pochzích lávek a s tím související pípravné a stavební práce. Vzhledem k poloze pd a nemožnosti dopravovat materiál pro zateplení vnitkem budov bude nutno zajistit dopravu materiálu vrátkem umístným vn budovy. Okna v budovách jsou již vymnna za plastová a budou ponechána beze zmn. Rovnž fasády budou vzhledem ke své lenitosti ponechány bez zateplení. Práce budou probíhat ve dvou etapách, nejprve se zateplí pdy budov A a B a ve druhé etap potom pda budovy C. Podrobnjší popis stavby: V rámci snížení energetické náronosti budovy bude provedeno zateplení stropu nad posledním obývaným podlažím domu. Pda je neobývaná, proto se zateplení provede na podlaze podkroví shora pomocí voln ložené a pekládané minerální vaty tl mm. Shora tato vata bude pekryta difúzn propustnou fólií. Bude použita lehká minerální vata bez možnosti mechanického zatížení. Pro možnost kontroly a zajištní pochznosti pdy budou zde zhotoveny sbíjené devné lávky š. min. 600 mm- osadit do výšky tsn nad položenou tepelnou izolaci. Lávky budou tvoeny prkny tl. 25 mm a nosnou konstrukcí z latí a hranol ukládanou na podlahu pdy. Pozor-podlaha pdy C je málo únosná, jedná se o konstrukci již provedené pdní vestavby, která je zhotovená z trámk s výplní tepelnou izolací tl. cca 80 mm, shora pekrytá hobrou, zespod rovnž hobrou. Jsou zde 3 výškové úrovn (rozdíly výšek +1,0 m až -0,8 m. Pochznost této ásti C je zajištná voln loženými prkny. Zde je nutné ped položením nové tepelné izolace provést zesílení pomocí nových trámk kotvených ke konstrukci krovu s pekrytím devoštpovými deskami tl. 16mm. Pesný popis prací a skladby konstrukcí jsou uvedeny ve výkresové ásti dokumentace. Bezpenost práce a technických zaízení pi výstavb Veškeré stavební a montážní práce na stavb budou provádt fyzické nebo právnické osoby pod odborným vedením oprávnné osoby, která v souladu s 153 zákona. 183/2006 Sb. dbá na dodržování BOZP v rozsahu stanoveném v novém naízení vlády ( dále jen NV). 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZ pi práci na staveništích. Všichni pracovníci, podílející se na výstavb, musí být prokazateln poueni o dodržování bezpenostních pedpis a jiných zákonných opateních, zajišujících bezpenost a ochranu zdraví pracovník. Jedná se pedevším o zákon. 309/2006 Sb, hlavn ustanovení 3 a následujících, v návaznosti na NV. 591/2006 Sb., resp. NV. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo hloubky. Bhem výstavby i pi využívání objektu je nutno dodržovat veškeré zákonné bezpenostní pedpisy v platném znní, zejména: Zákon. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpeností práce, ve platném znní zákona. 338/2005 Sb. Zákon. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmn a doplnní nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis Vyhláška ÚBP a BÚ. 18/1979 Sb., kterou se urují vyhrazená tlaková zaízení a stanoví nkteré podmínky k zajištní jejich bezpenosti, ve znní pozdjších pedpis Vyhláška ÚBP a BÚ. 19/1979 Sb., kterou se urují vyhrazená zdvihací zaízení a stanoví nkteré podmínky k zajištní jejich bezpenosti, ve znní pozdjších pedpis Vyhláška ÚBP a BÚ. 20/1979 Sb., kterou se urují vyhrazená elektrická zaízení a stanoví nkteré podmínky k zajištní jejich bezpenosti, ve znní pozdjších pedpis Vyhláška ÚBP a BÚ. 21/1979 Sb., kterou se urují vyhrazená plynová zaízení a stanoví nkteré podmínky k zajištní jejich bezpenosti, ve znní pozdjších pedpis Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu Naízení vlády. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený provoz a používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí, ve znní opravy chyby. rs62/2002 Sb. Naízení vlády. 101/2005 Sb., o podrobnjších požadavcích na pracovišt a pracovní prostedí Zákon. 251/2005 Sb., o inspekci práce Zákon. 262/2006 Sb., zákoník práce ( dále jen ZP) Arch /POV-BOZP - 2

3 Zákon. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovnprávních vztazích a o zajištní BOZ pi innosti nebo poskytování služeb mimo pracovnprávní vztahy Krom výše uvedených bezpenostních pedpis je nutné dodržovat veškeré platné normy a interní pedpisy, které se týkají bezpenosti práce, a se kterými musí být všichni pracovníci, podílející se na výstavb, i obslužný personál prokazateln seznámeni. Rovnž je nutno jak v objektech zaízení staveništ, tak v budovaných objektech zabezpeit protipožární opatení a staveništ vybavit protipožární technikou (viz A2. Požárn bezpenostní ešení stavby, které je souásti této dokumentace). Jednotliví dodavatelé stavby jsou povinni podle zákona. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), ped zahájením stavby vypracovat hodnocení rizik možného ohrožení bezpenosti a zdraví zamstnanc firmy (zamstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišovat jejich píiny a pijímat opatení k jejich odstranní). Dodavatel stavebních prací je povinen splnit požadavky k zajištní bezpenosti práce a technických zaízení pi píprav a provádní stavebních, montážních a udržovacích prací a pi pracích s nimi souvisejících v souladu s NV. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZ pi práci na staveništi. Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpenosti práce musí být mezi úastníky výstavby dohodnuty pedem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveništ (pracovišt), pokud nejsou zakotveny v hospodáské smlouv. Shodn se postupuje pi soubhu stavebních prací s pracemi za provozu. Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovník od jejich nástupu do práce až po opuštní pracovišt. Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveništ (pracovišt) osobními ochrannými pracovními prostedky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádní stavebních prací vyplývá. Všichni pracovníci podílející se na výstavb musí být prokazateln poueni o dodržování bezpenostních pedpis a jiných zákonných opateních zajišujících bezpenost a ochranu zdraví pracovník a jejich znalostí ovovány nejmén jedenkrát za 12 msíc. Proškolení vedoucích pracovník zajistí investor. Další školení pracovník výstavby si zajišují již dodavatelé. Zhotovitel musí ped zahájením prací na stavb vypracovat plán bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi v rozsahu dle zákona. 591/2006 Sb., v souladu dle Naízení vlády podle 21 písm.a) k provedení 3 odst.3, 15, 18 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 2 písm. b) zákona. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, pílohy.1 k naízení vlády. 591/2006Sb. (další požadavky na staveništ), pílohy. 2 k naízení vlády. 591/2006Sb. (bližší minimální požadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi provozu a používání stroj a náadí na staveništi), pílohy. 4 k naízení vlády. 591/2006Sb. (požadavky na organizaci práce a pracovní postupy). Souasn je zadavatel stavby povinen doruit oznámení o zahájení prací (dle náležitostí, které stanovuje píloha.4 k naízení vlády. 591/2006 Sb.) píslušnému Oblastnímu inspektorátu práce nejpozdji do 8 dn ped pedáním staveništ zhotoviteli. Pro provádní zemních prací je investor povinen zajistit všechna vedení a inženýrské sít v prostoru staveništ z hlediska uložení. Vyznaení všech inženýrských sítí v projektu stavby musí být oveno a potvrzeno jejich provozovateli. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveništ, které by mohly být stavební inností narušeny. Vedení technického vybavení v území mají zájmová pásma, která jsou dána SN Dodavatel stavebních prací je povinen vytvoit technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavb v souladu s 5 zákona. 309/2006 Sb. v návaznosti na znní NV. 591/2006 Sb., a v souladu se znním jeho píloh. Pro všechny tyto innosti musí dodavatelé vytvoit taková bezpenostní opatení, která zajistí organizaním nebo technickým zpsobem bezpený výkon práce a bezpený provoz stavebních a montážních mechanizm používaných pi montáži nových zaízení. V pípad, že by se v prbhu stavebních prací vyskytly z hlediska bezpenosti práce mimoádné stavy, urí píslušný dodavatel potebná opatení k zajištní bezpené práce a seznámí s nimi všechny pracovníky, kterých se tato opatení týkají. Vedoucí stavby je zodpovdný za dodržování technologického postupu práce a za bezpenost a ochranu zdraví všech pracovník výstavby. V celkových nákladech stavby jsou pro zajištní bezpenosti práce vylenny finanní prostedky. Tyto finanní náklady jsou zahrnuty v ceníkových položkách stavebních prací, které obsahují zpsob provádní jednotlivých prací a úkon, vetn náklad na potebná lešení a stavební mechanismy. Staveništ Zaízení staveništ bude umístno uvnit objektu, na parkovišti u objektu B bude umístn pouze kontejner a skladovací plocha stavebního materiálu. Arch /POV-BOZP - 3

4 Obecn: Pi výstavb je poteba zabránit pístupu nepovolaných osob na staveništ a to vybudováním provizorního dvoutyového zábradlí výšky 1,1 m, pípadn penosnými zábranami, nebo pásy fólie upevnnými a nataženými ve výši 1,1 m v hranicích staveništ (kolem lešení). Výkopy, kde se souasn provádjí i jiné práce, musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpeí pádu do výkopu, musí být zajištny. Je-li zajištní ve vtší vzdálenosti než 1,5 m od hrany výkopu, považuje se za vyhovující zábranu jednotyové zábradlí vysoké 1,1 m, nápadná pekážka nejmén 0,6 m vysoká nebo materiál z výkopu uložený v kyprém stavu do výše nejmén 0,9 m. To vše musí být doplnno tabulkami s nápisem, nebo symbolem Zákaz vstupu nepovolaných osob. ( blíže eší požadavky na staveništ píloha. 1 k NV. 591/2006 Sb.) Zásady pro provádní bouracích prací všeobecn: 1. Bourací práce, pi nichž jsou doteny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provádt pouze podle níže uvedených zásad a výše uvedeného technologického postupu. Ped zapoetím bouracích prací zajistí zhotovitel zpracování vlastních technologických zásad a upesnní postupu bourání na základ provedeného przkumu stávajícího stavu bourané stavby. K przkumu se využijí stávající dostupné dokumentace o stavb samé (viz výkresová ást), vyjádení vlastník popípad správc technické infrastruktury a vlastní ohledání budovy a staveništ. Na základ posouzení se zajišuje, aby v prbhu prací nedošlo k nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její ásti. O provedeném przkumu vyhotoví zhotovitel zápis. 2. Przkumem zjištné podzemní prostory, napíklad dutiny, studn nebo jiné podzemní objekty, musí být ped zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným zpsobem zajištny. 3. Bourání staveb vyšších než pízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od výšky 3 m, bourání schodiš a vysunutých ástí, rekonstrukce a bourání, pi kterých dochází ke zmn konstrukní bezpenosti stavby, strojní bourání, bourání specifickými metodami, jako je ezání kyslíkem, apod., smjí být provádny pouze fyzickými osobami k tomu urenými zhotovitelem, pokud je zajištn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem povenou; fyzická osoba povená stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru sleduje urené pracovišt,provádní prací a pohyb fyzických osob na nm, z tohoto pracovišt se nevzdaluje a nevykonává jinou innost než dozor. 4. Stálý dozor podle pedchozího bodu je dále nutno zajistit, jestliže bourací práce probíhají na dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby souasn. 5. Jsou-li v prbhu bouracích prací zjištny skutenosti, které nebyly przkumem podle bodu 1 odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbyteného odkladu pizpsobení technologického postupu tmto skutenostem tak, aby vždy byla zajištna bezpenost provádných prací. 6. Ped zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpen zajistit vstupy do bourané stavby jakož i na jednotlivá pracovišt a pijmout nezbytná opatení k ochran veejného zájmu, jenž by mohl být tmito pracemi ohrožen. 7. Ohrožený prostor musí být v zastavném území vymezen oplocením o výšce nejmén 1,8 m, pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, musí být zajištn jiným vhodným zpsobem, napíklad stežením nebo vylouením provozu. 8. Vnitní rozvody a instalace zabudované v bourané stavb musí být ped zahájením prací odpojeny a zajištny proti použití. Podle okolností se proti poškození zajistí i vedení technického vybavení, do nichž je stavba prostednictvím pípojek napojena. Pokud u rekonstruované stavby nelze z provozních dvod vnitní rozvody a instalace odpojit, stanoví zhotovitel opatení k zajištní jejího bezpeného provozu bhem provádní bouracích prací. 9. K zajištní dodávky elektrické energie pro provádní bouracích prací je nutno zídit doasné elektrické zaízení splující normové požadavky. Bude využito zaízení staveništ pro stavbu nové budovy. Toto zaízení, stejn jako doasný pívod vody pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v prbhu bouracích prací zabezpeit proti poškození. 10. Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou urenou zhotovitelem vydán písemný píkaz a pokud nebylo pracovišt vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomckami stanovenými v technologickém postupu. 11. Ped zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém pípad bezprostedního ohrožení dá osoba urená zhotovitelem k ízení bouracích prací pokyn k neprodlenému opuštní pracovišt. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se na tomto Arch /POV-BOZP - 4

5 pracovišti byly s tímto signálem prokazateln seznámeny. 12. Zhotovitel zajistí, aby pi provádní bouracích prací bylo provedeno statické zajištní sousedních staveb-zejména nové budovy OÚ zpsobem stanoveným v technologickém postupu tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita. 13. Doasné stavební konstrukce zízené uvnit bourané stavby nebo na jejích vnjších stranách nesmjí být zatžovány vybouraným materiálem ani nesmí být pes n strháván materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu úelu navrženy. 14. Materiál z bourané ásti stavby je nutno prbžn odstraovat, aby nedošlo k petížení podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromadní. 15. Bourací práce nesmí být perušeny, pokud není zajištna stabilita tch ástí bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v pípad neplánovaného perušení bouracích prací napíklad z dvodu náhlého zhoršení povtrnostní situace. 16. Jestliže v prbhu bouracích nebo rekonstrukních prací bude ást stavby nadále užívána, musí být v technologických postupech stanoveno bezpenostní zajištní a kontroly pracoviš se zetelem na zajištní ochrany života a zdraví fyzických osob, které stavbu užívají. 17. Bourání stešní konstrukce nebo krov strháváním pomocí lan a tažných stroj smí být provádny pouze tehdy, jestliže byla uinna opatení k zajištní stability zbývajících konstrukcí a ástí stavby. 18. Není-li zajištna dostatená únosnost konstrukcí bourané stavby, provádjí se bourací práce ze samostatné pomocné konstrukce. Pi runím bourání smjí být konstrukní prvky odstranny pouze tehdy, nejsou-li zatíženy. 19. Pi bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce, napíklad balkony nebo arkýe, je nutno zajistit tyto konstrukce tak, aby nedošlo k nežádoucí ztrát jejich stability. 20. Pi runím bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadn vertikálním smrem shora dol. 21. Postupné bourání staveb postavených panelovou technologií se smí provádt až po rozpojení jednotlivých panel a po pedchozím zajištní jejich stability. 22. Runí bourání strop s devnou nosnou konstrukcí se smí provádt tehdy, jsou-li zdi nad ní odstranny, nosné prvky jsou odkryty a ze strop je odklizen vybouraný materiál. 23. Stropní prvky je nutno ped uvázáním na zdvihací zaízení uvolnit od ostatních konstrukcí. 24. Bourání klenby uvolnním ásti konstrukce, která ji zajišuje, lze provádt pouze strojním zpsobem a je-li zajištno, že zícením klenby nedojde k ohrožení fyzických osob. 25. Bourací práce na pracovištích uspoádaných tak, že fyzické osoby provádjící tyto práce mohou být ohroženy padajícími pedmty nebo materiálem z pracovišt nad nimi, se smí provádt pouze tehdy, jsou-li provedena opatení stanovená v technologickém postupu k zajištní bezpenosti fyzických osob pi takovém zpsobu práce. Bednní, podprné konstrukce a podprná lešení Bednní musí být tsné, únosné a prostorov tuhé. Podprné konstrukce (stojky, rámové podpry apod.) musí vykazovat pro konkrétní pípad použití dostatenou únosnost a musí být úhlopín ztuženy ve všech rovinách (SN , SN ). Únosnost podprných konstrukcí a bednní musí být doložena statickým výpotem v dodavatelské dokumentaci s výjimkou prvk bez konstrukního rizika. Podprná lešení pro bednní se kontrolují pravideln jednou za msíc a dále ped betonáží a v jejím prbhu. Odbedovací práce nosných prvk, konstrukcí nebo jejich ástí, u nichž po pedasném odbednní hrozí nebezpeí zícení nebo poškození konstrukce, mohou být zahájeny jen na píkaz odpovdného pracovníka. Prostor odbedovacích prací musí být zajištn proti vstupu nepovolaných osob. Pi práci s bednním nutno dodržovat NV. 591/2006 Sb., píloha. 3 hlavn ást IX. Body 1 a 3.. Zednické práce Na stavb budou v malé míe provádny zednické práce, výroba malty, omítkáské práce. Zdné konstrukce se musí provést v souladu s SN Materiál na zdní musí být uložen tak, aby na práci zstal volný pracovní prostor nejmén 0,6 m široký. Zaízení na výrobu, zpracování a dopravu malty musí být umístno tak, aby pi vykonávání prací neohrožovalo obsluhu ani pracovníky jiných profesí. Je nutné vycházet z ástí I.,III., a XI. Pílohy. 2 k NV. 591/2006 Sb., a dále z ástí I.,X. a XI. Pílohy.3 k citovanému NV., montáž a demontáž lešení podle SN Pokud se budou používat na výrobu malty, zpracování, dopravu, pepravu smsi Arch /POV-BOZP - 5

6 stroje, erpadla a strojové omítaky je teba se ídit celou pílohou. 2 k NV. 591/2006 Sb.. Ped spuštním stroj musí zodpovdný pracovník obeznámit obsluhu s provozními a pracovními podmínkami, které ovlivují bezpenost práce. Montážní práce Na stavb bude provádna mimo jiné montáž tepelné izolace, lávek a jiných kusových díl. Pi montážních prácích je nutné postupovat v souladu s ásti XI pílohy 3 k NV.591/2006 Sb. Montážní pracovišt musí být odevzdáno (dle bodu 1 citované ásti IX ) ve smluvn dohodnutém stavu tak, aby montážní práce probíhaly nerušen bez ohrožení pracovník a konstrukcí a v souladu s pedpisy o bezpenosti práce. Pracovníci dodavatele montážních prací obdrží zpracovaný technologický postup, kterým se budou ídit pi montáži. Pracovníci dodavatele montážních prací budou prokazateln seznámeni s bezpenostními pedpisy investora a budou dodržovat bezpenostní pedpisy dodavatele. Zpsob a postup montáže, využití prostedk pro montáž bude volen dodavatelskou organizací. Dílce na montáž musí svými parametry vyhovovat zvláštním pedpism. Na zdvihání dílc se musí používat vázací prostedky, které odpovídají píslušným parametrm. Pi odebírání dílc ze skládky nebo dopravního prostedku se zstávající dílce musí vždy zabezpeit proti peklopení nebo sesunutí. Nikdo se nesmí zdržovat pod dopravovanými bemeny, ani v jejich blízkosti. Sváeské práce Sváeské práce mohou na stavb provádt pouze pracovníci s platným sváeským prkazem, zpsobilosti na tyto práce (podle SN , pi respektování požadavk obsažených v v SN ), zdravotní zpsobilosti a musí být vybaveni vhodnými OOPP. Ped zapoetím prací musí absolvovat školení BOZP, podle platných smrnic a zabezpeit po ukonení prací základní bezpenostní opatení a požární ochranu. Ped zapoetím sváeských prací je nutné prohlédnout prostedí, kde se bude svaovat, zda-li nejsou v blízkosti njaké holavé látky, které by se mohly vznítit, pilehlé prostory zabezpeit proti odletu jisker, odpadávajícímu kovu, odstranit holavý materiál, pipravit penosné hasící pístroje, zkontrolovat funknost OOPP, zabezpeit pracovišt, aby psobení škodlivin pi svaování byl vystaven co nejmenší poet pracovník. Pi svaování plamenem musí být láhve na plyny zabezpeené proti pevrhnutí, láhve musí být chránné ped sálavým teplem a oteveným ohnm, hadice na pívod musí být oznaené. Potom na základ píkazu na svaování, za asistence hlídky, se mohou sváeské práce vykonávat. Ochrana prostoru pod místem sváení musí být zabezpeená, sváet na nechránných pracovištích za dešt, mlhy, snžení je zakázané. Sváe musí mít zabezpeenou stabilní bezpenou polohu. Pi svaování nutno dodržovat požadavky dané v ásti XIII, pílohy. 3 k NV. 591/2006 Sb.. Malíské a natraské práce-nebudou provádny Malíské a natraské práce nutno provádt v souladu s ástí XV, pílohy. 3 k NV. 591/2006. Nátr musí být nanášený v souladu s technologickým postupem stanoveným v technických podmínkách výrobce v souladu s SN Na požádání stavebního dozoru musí dodavatel nátr vystavit osvdení o kvalit nátrových hmot. Lepení krytin na podlahy, základy, stny, stechy, izolace Pi provádní tchto prací nutno postupovat v souladu s ástí XIV, pílohy. 3 k NV. 591/2006 Sb. Na práci s lepením a pokládáním izolace musí zhotovitel stavebních prací vypracovat technologický nebo pracovní postup, v kterém musí urit opatení na zajištní bezpenosti práce pi jednotlivých pracovních úkonech. Pracovníci, kteí provádjí lepení izolací musí být dopedu seznámeni s materiálem a zaízením, kterým budou vykonávat lepení a s bezpeným zacházením s nimi, vybaveni budou OOPP, aby byli pracovníci chránni ped nebezpeím vyplývající z tohoto druhu práce. Montáž svislých, vodorovných a stešních konstrukcí, zajištní osob proti pádu pi pracích ve výšce Dodavatel stavebních prací musí zpracovat technologický postup montáže jím montovaných stavebních a technologických konstrukcí, který musí obsahovat asový sled montážních zábr, podmínky nasazení a pohyb mechanizaních prostedk, zásadní ešení pístupu pracovník ke stykovým uzlm vetn jejich ochrany a zabezpeení dotených pracoviš. Pro opakované montáže lze zpracovat technologické postupy jako typové. Tžká montáž konstrukcí doprava a manipulace jednotlivých díl bude provádna pomocí zvedacích mechanism (jeáb apod.). Montážní pracovníci budou provádt montáž z lešení nebo z pohyblivých (mobilních) plošin. Pístup zamstnanc do výšky bude zajištn výtahem a výlezy vnitkem budovy po žebících a po lešení. Lešení musí být opateno zábradlím, aby byli pracovníci výstavby zajištní proti pádu. Jeáby musí splovat bezpenostní normy, vetn obsluhy a vaza, kteí musí mít oprávnní pro tuto innost. Provozovatelé jeáb musí mít vypracovány Systémy bezpené práce dle. 4.1 SN ISO ( platí i pro cizí firmy subdodavatele) Práce ve výškách budou provádny rovnž ze žebík, lešení a plošin. Pi pístupu na zvýšená pracovišt a pi všech zbývajících innostech, kdy se pracovníci výstavby musí pohybovat ve výškách, musí být tito pracovníci jištní prvky kolektivní ochrany (lešení, záchytné sít) a tam, kde Arch /POV-BOZP - 6

7 to není možné, musí být jištní prostedky osobního zajištní na pevných bodech stavebních konstrukcí. Lešení musí být opateno zábradlím, aby byli pracovníci výstavby zajištní proti pádu. Prostedky osobního zajištní musí odpovídat požadavkm SN EN 365 OOPP proti pádm z výšky. V montážním poli a v sousedních polích bude v pimené výšce nad podlahou zavšena záchytná sí (nebo postaveno lehké prostorové lešení), pístupu k okraji stechy bude po dobu montáže zabránno zábradlím na sloupcích. Lešení, používáno pro práce ve výškách, musí být pravideln kontrolováno a provováno na stabilitu a bezpenost. Zvlášt pi zmnách poasí a pi psobení povtrnostních vliv, musí být dkladn prozkoumán stav, pevnost a stabilita lešení (pi snžení, mrazu, nebo za dešt nesmí být lešení užíváno!). Lešení musí být smontováno podle pokyn výrobce a nezávazných standard. Lešení musí být ádn pedáno uživateli se zápisem do stavebního deníku se všemi prvky k zajištní BOZP (zábradlí, podlážky, výstupy, spoje, kotvení, ztužení). Taktéž po zpsobení nárazu na lešení nap. pádem tžšího pedmtu, nárazem jeábu apod., musí být provena statika lešení! Za bezpenost a stabilitu lešení je zodpovdný stavbyvedoucí a zárove jednotliví misti všech profesí, které lešení užívají. O pebírání lešení, jakož o i všech dalších zmnách ve stavu lešení, musí být vyhotoven zápis ve stavebním deníku! Žebíky musí odpovídat podmínkám výrobce, ped použitím musí být zkontrolovány. Žebíky s poškozenými prvky se nesmí používat. Žebíky musí pesahovat okraj stavební konstrukce, bližší zásady BOZP pi užívání žebík uvádí ást III, pílohy k NV. 362/2005 Sb Stecha objektu není opatena zábradlím a bezpenost osob pi údržb i kontrole bude zabezpeována použít typové zabezpeovací techniky vyrábné specializovanou firmou (nap. Etanco) uvazováním pracovník typovými schválenými úvazy. Montáž musí provádt firma, oprávnná k tmto pracím, s ádn proškolenými pracovníky, kteí budou vybaveni ochrannými pomckami. Montážní postup musí ešit dokumentace zhotovitele díla. Pi realizaci stavby nutno dodržovat ustanovení NV. 591/2006 Sb. a jeho pílohy a dále je nutno respektovat NV. 362/2005 Sb. vetn pílohy. Pi provádní prací ve výškách nebudou v tomto prostoru a pod ním provádny soubžn žádné další práce. Tento prostor bude s vylouením dalšího provozu. Ochranné pásmo, vymezující ohrožený prostor musí mít šíku od okraje pracovišt minimáln 3,0m (práce ve výšce do 30 m). Stroje a strojní zaízení Pi práci se stroji je nutné postupovat v souladu se znním pílohy.2 k NV. 591/2006 Sb., piemž je nutno vzít v úvahu i ustanovení 4 zákona. 306/2006 Sb. Používat lze jen stroje a strojní zaízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají pedpism k zajištní bezpenosti práce a technických zaízení. Stroje lze používat pouze k úelm, pro které jsou technicky zpsobilé v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a technickými normami. Dodavatel stavebních prací je povinen vydat pokyny pro obsluhu a údržbu stroje, které obsahují požadavky pro zajištní bezpenosti práce a provozu. Stroje mže samostatn obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto innost píslušnou odbornou zpsobilost. Požadavky na stavební plošinové výtahy s vylouenou dopravou osob stanoví.sn Stavební plošinové výtahy musí být ped uvedením do provozu a v jeho prbhu zkoušeny. Za provedení montážní zkoušky odpovídá pracovník urený organizací montující výtah, za provedení pejímací a revizní zkoušky odpovídá dodavatel stavebních prací a provádí je provozní technik stavebních plošinových výtah. Elektrická instalace Tyto práce nebudou na stavb provádny a další text je informativní. Elektrická instalace a zaízení budou realizována v souladu s SN, vetn zpsob ochrany ped nebezpeným dotykem neživých ástí a nebezpeným dotykovým naptím. Všechny kovové kryty elektrických zaízení budou uzemnné. Montážní práce mže vykonávat pouze elektrotechnik s ovenou odbornou zpsobilostí podle Vyhlášky. 50/1978 Sb., o odborné zpsobilosti v elektrotechnice, v platném znní. Základní ochrana el. zaízení ped úrazem elektrickým proudem je dle SN bude provedena v sítích TN 400/230V samoinným odpojením od zdroje nadproudovými jisticími prvky pi splnní podmínek l výše uvedené normy. U vybraných obvod, kde to požadují jiné normy, bude provedena zvýšená ochrana proudovým chrániem. Prostory v objektu podle SN jsou z hlediska úrazu el. proudem ureny jako normální, nebezpené a zvláš nebezpené. Ochrana vedení ped petížením a zkratem je provedena jistii nebo pojistkami dle SN K danému elektrickému zaízení provede montážní organizace výchozí revizi dle SN a SN Bezpenost práce a technických zaízení pi budoucím provozu Výstup na pdu pro údržbu a kontrolu stavu Na pdu je zízen pístup pomocí výlezového žebíku z prostoru spodnjšího podlaží. Pohyb po pd je zajištn pomocí nových devných lávek umožujících kontrolu. Rozsah, etnost a zpsob provádní údržby Arch /POV-BOZP - 7

8 2 x ron bude provedená vizuální kontrola stavu izolace. Arch /POV-BOZP - 8

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP 1. Úvodní ustanovení 1.1 Smrnice upravuje povinnosti a práva právnických a fyzických osob pi provádní potápských prací. Je závazná pro právnické a fyzické

Více

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ Olomouc, epínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST STAVBA: ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT

Více

Stavba sbrného dvora

Stavba sbrného dvora SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: NB íslo útu: 94-118391/0710 Statutární zástupce: Bc. Martin LOUKOTA,

Více

NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA

NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA SMLOUVA O DÍLO íslo smlouvy zhotovitele: 841/VGGO/017/13z Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB íslo útu: 201293786/0300

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

A- PRVODNÍ ZPRÁVA, B-SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

A- PRVODNÍ ZPRÁVA, B-SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS A- PRVODNÍ ZPRÁVA, B-SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel : Ing. ŠUPÁREK projekce 30. dubna 2034/14 702 00

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZ NA STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRO A STATIKU BUDOVY MZA BRNO ELEKTOINSTALACE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZ NA STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRO A STATIKU BUDOVY MZA BRNO ELEKTOINSTALACE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZ NA STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRO A STATIKU BUDOVY MZA BRNO ELEKTOINSTALACE Vyhotovení: A. Identifikaní údaje Investor: Místo stavby:

Více

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. Popis realizace stavby a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby Pro realizaci stavby si následný zhotovitel zpracuje dodavatelskou dokumentaci na úsekovou

Více

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy.j: 2125/2012/JF - 4.JF.328.3.A./5.Rozh Kostelec nad ernými Lesy, dne: 29.8.2012 Vyizuje: Jií Fortelka E-mail:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby

OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolov, 1. 01/11-F.1.4. - VYT-01 - Technická zpráva 2. výkres. 01/11-F.1.4. - VYT-02 Pdorys 3.NP výkres. 01/11-F.1.4.

Více

Veejnoprávní instituce

Veejnoprávní instituce Nmecký institut stavební techniky Veejnoprávní instituce DIBt len EOTA Kolonnenstr. 30L 10829 Berlín Nmecko Tel. +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 e-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Zmocnný

Více

V e e j n á v y h l á š k a

V e e j n á v y h l á š k a Mstský úad Trhové Sviny Stavební úad Žižkovo námstí 32, 374 17 Trhové Sviny.j. : Výst2497/6-F/R/06/Kr Trhové Sviny, dne 24.5.2006 Vyizuje : František Kíha Telefon : 386 301 427 Správa železniní dopravní

Více

AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TEL.: 491 433 158; FAX: 491 487 785 PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY AST ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN KONSTRUKNÍ EŠENÍ AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Ing.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA DPS, PDPS, ZDS

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA DPS, PDPS, ZDS TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA DPS, PDPS, ZDS 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Název stavby Pechod pro chodce na ul. Tišnovské u kostela v Kuimi a autobusová zastávka Kuim,

Více

íslo jednací: 108682/12 íslo žádosti: 0112 754 593 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu

íslo jednací: 108682/12 íslo žádosti: 0112 754 593 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 Obec Chlístov Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Chlístov se na svém zasedání dne 13.5.2004 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky Dokumentace podle Zákona.

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice veejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Veejná prostranství v obci Ddice Zadavatel Obec Ddice Název a adresa:

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

F.2.1.-1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.2.1.-1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.2.1.-1 TECHNICKÁ ZPRÁVA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ A ÚZEMNÍ ÍZENÍ PROJEKT VEEJNÉHO OSVTLENÍ Název akce : Stupe PD : Místo stavby : Stavební úad : Investor : --- Vypracoval : Rozšíení VO v

Více

íslo jednací: 706634/14 íslo žádosti: 0114 241 301 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 706634/14 íslo žádosti: 0114 241 301 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová ást Ing.arch.Milan Vojtch, Nerudova 77, Sezemice ervenec 2007 2 I. Textová ást zmny územního plánu str. A. Vymezení zastavného

Více

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s.,

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon

Více

rozhodnutí o umístní stavby

rozhodnutí o umístní stavby ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 233/2013 OÚPaS Ze dne : 31.12.2012.j.: METR 446/2013 GrPe

Více

ATMOS. Návod k obsluze. GSM modul AB01. www.atmos.cz e-mail: atmos@atmos.cz

ATMOS. Návod k obsluze. GSM modul AB01. www.atmos.cz e-mail: atmos@atmos.cz Návod k obsluze GSM modul AB01 Jaroslav Cankař a syn ATMOS Velenského 487, 294 21 Bělá pod Bezdězem Česká republika Tel.: +420 326 701 404, 701 414, 701 302 Fax: +420 326 701 492 ATMOS e-mail: atmos@atmos.cz

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Název ve ejné zakázky: Identifika ní údaje zadavatele: Pov ená osoba zadavatele:

Název ve ejné zakázky: Identifika ní údaje zadavatele: Pov ená osoba zadavatele: Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách v platném znní (dále jen zákon ). (Zadávací ízení mimo režim zákona. 137/2006 Sb. o veejných zakázkách, Zakázka je zadávána

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR Stránka 1 z 5 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR EN 341 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - slaovací zaízení EN 353-2 Osobní ochranné prostedky proti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Údržbáské práce pro budovy ústedí SSZ Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis

Více

A R E Á L S P O R T O V I Š T B Í L Ý K Á M E N

A R E Á L S P O R T O V I Š T B Í L Ý K Á M E N ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: m.psotova@iol.cz I: 13648594 A R E Á L S P O R T O V I Š T B Í L Ý K Á M E N ÚZEMNÍ STUDIE Místo stavby

Více

PRVODNÍ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÁST Úvod: Pedmtem výkresové dokumentace jsou stavební úpravy 1NP objektu. Jedná se kompletní rekonstrukci vetn dispoziních zmn. Bude vybudováno nové sociální zaízení. Do všech místností

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

1. ***IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA

1. ***IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA Datum vydání: 3. 12. 2004 Strana: 1 ze 7 1. ***IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky / obchodní název pípravku Název: Sika Primer

Více

ÍRU KA PRO PRÁCI NA OTEV ENÉ TECHNOLOGII Jaderná elektrárna Temelín

ÍRU KA PRO PRÁCI NA OTEV ENÉ TECHNOLOGII Jaderná elektrárna Temelín ÍRUKA PRO PRÁCI NA OTEVENÉ TECHNOLOGII ŠKOLENÍ ZAVCIP Zpracovatel: Platnost od: Ing. Petr Koláek, Ph.D. 23.11.2015 íruka pro práci na otevené technologii ZÁKLADNÍ ÚEL PRAVIDEL ZAVCIP Otevená technologie

Více

Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST

Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANK Husova 4, eské Budjovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZMNA. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST Únor 2016

Více

Oznámení zámru. Zaízení ke sbru,výkupu, skladování, úprav,tídní nebo využívání odpad;

Oznámení zámru. Zaízení ke sbru,výkupu, skladování, úprav,tídní nebo využívání odpad; Oznámení zámru Zaízení ke sbru, výkupu, skladování, úprav, tídní nebo využívání odpad Oznámení pro zjišovací ízení v rozsahu pílohy. 3 zákona.100/2001 Sb; O posuzování vlivu na životní prostedí, v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Skenery a software pro vytžování v ústedí SSZ Podlimitní

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

F.1.1. Technická zpráva

F.1.1. Technická zpráva F.1.1. Technická zpráva Název stavby 1. Identifikaní údaje Název stavebního objektu Projektový stupe Investor Zhotovitel stavby : : Únšov kanalizace a OV : SO 01. Kanalizace, stoky A, B : DSP : Obec Únšov

Více

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Organizátor aukce oznamuje úmysl vybrat ze zájemc, kteí podají svoji nabídku, jednoho se kterým uzave kupní smlouvu. Aukní vyhláškou též oznamuje a

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Do 1. ledna 2006 neexistoval v eské republice orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde

Více

Sikafloor Proseal 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE A DISTRIBUTORA

Sikafloor Proseal 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE A DISTRIBUTORA Datum vydání: 3. 12. 2004 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE A DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky / obchodní název pípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Použití látky / pípravku

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV PÍLOHA 6 STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV prosic2006 Schválil: ENERGETICKÝ REGULANÍ ÚAD d strana

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 222942 Evidenní íslo formuláe: 7201011022942 Datum odeslání do TED: 02.07.2012 Typ: ádný Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské unie Oddíl I: Veejný

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP Stránka 1 z 8 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP EN 354 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - spojovací prostedky EN 795 B Ochrana proti pádm z výšky - kotvicí

Více

Mendelova univerzita v Brn

Mendelova univerzita v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 29. prosince 2006 Fakultám, vysokoškolskému ústavu j.: 3948/2006-981 Celoškolským a rektorátním pracovištím Správ kolejí a menz Vysokoškolským statkm S M R N I C

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby E. Zásady organizace výstavby a) stav stavby při ání stavebnímu podnikateli Stavba bude při ání stavebnímu podnikateli vyklizená. Technický stav je s ohledem na stáří budovy uspokojivý. b) obvod a úpravy

Více

Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1

Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1 Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1 Štpánská 619/28, 112 33 Praha 1 V Praze dne.j.: 4353511/13/2001-25201-104477 Vyizuje: Ing. Jaroslav Hes Telefon: 224 043 120 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Více

l. 1 Úvod l. 2 Základní pístupy k podrobnému hodnocení rizika

l. 1 Úvod l. 2 Základní pístupy k podrobnému hodnocení rizika Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostedí pro provádní podrobného hodnocení rizika ekologické újmy Postup pi provádní podrobného hodnocení rizika

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Strana: 1 ze 10

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Strana: 1 ze 10 0 ŠUMPERK tel.: 2, fax: UŽIVATELSKÝ NÁVOD Strana: ze N000 -. vydání VŠEOBECN Tento uživatelský návod je vypracován v souladu se : Zákonem o technických požadavcích na výrobky. 22/9 Sb., v platném znní

Více

Oznámení. D o s t a v b a a r e á l u Ú ž í n p a r k o v i š t pro kamiony a e r p a c í s t a n i c e m o t o r o v é n a f t y

Oznámení. D o s t a v b a a r e á l u Ú ž í n p a r k o v i š t pro kamiony a e r p a c í s t a n i c e m o t o r o v é n a f t y Oznámení o zámru podle 6 zákona.100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí Oznámení je zpracováno dle pílohy. 3 zákona. 100/2001 Sb. D o s t a v b a a r e á l u Ú ž í n p a r k o v i š t pro kamiony

Více

POSUDEK. 432 04.08/001

POSUDEK. 432 04.08/001 STAVBY a INTERIÉRY, DESIGN STUDIO chr EVALUATION 080625.doc Ing. Karel HEGENBART Ledvická 1462/18, 153 00 PRAHA 5 - Radotín IO: 16 46 3471 DI: CZ6403270830 Tel: 603415568 Úet: 0600/187538504 POSUDEK. 432

Více

Architektonické a stavebn technické ešení

Architektonické a stavebn technické ešení F.1.1 Architektonické a stavebn technické ešení F.1.1.1. Technická zpráva a) Úel objektu Budova mateské školky je situována v zastavném území obce v K.Varech na okraji sídlišt Ržový vrch, k.ú. Rybáe, na

Více

! "# $ %" % &' & & & () * %" % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5)

! # $ % % &' & & & () * % % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5) ! "#$%"&'&&() *%"&'&&() +$%' Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení (lánek 1) 1. Plnní povinnosti dle S bod 3.1.5 f (plnní povinnosti mládeže) se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Organizaní složky

Více

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29 6. Bytové domy I. 6.1 Charakteristika, výhody, nevýhody 6.2 Odstupové vzdálenosti a tídní BD 6.3 Funkní lenní a prostory bytového domu vstupní prostory domovní komunikace domovní vybavení venkovní doplkové

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

Zm ny zákona. 19/1997 Sb., n kterých opat eních souvisejících

Zm ny zákona. 19/1997 Sb., n kterých opat eních souvisejících 284 Zmny zákona. 19/1997 Sb., o nkterých opateních souvisejících Zmny zákona. 19/1997 Sb., nkterých opateních souvisejících se se zákazem zákazem chemických chemických zbraní zbraní Markéta Markéta Bláhová

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

M S T S K Ý Ú A D. Stavební úad

M S T S K Ý Ú A D. Stavební úad M S T S K Ý Ú A D Stavební úad Sídlo: Svatovítské námstí 105, 463 52 Osená Telefon: +420 485 164 814 Fax: +420 485 179 208 E-mail: stavebniurad.osecna@volny.cz Web: http://osecna.info Na doruenku Dle rozdlovníku

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999. O místních záležitostech veejného poádku

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999. O místních záležitostech veejného poádku OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999 O místních záležitostech veejného poádku Mstské zastupitelstvo v Luhaovicích schválilo dne 9. 6.1999 v souladu s ustanovením 14, odst. 1, písm. i), 16, odst.

Více

Z 1686 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1686 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1686 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1686 / 07 Mstská ást: Praha 12 Katastrální území: Cholupice Parcelní íslo: 361/17; 367/5; 370/18; 375; 376/15 a další Hlavní cíl zmny: Zmna

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v...stránka. 1 z 108 Roník 2005 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Úplné znní zákona.

Více

Naízení rady msta. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích a na parkovištích

Naízení rady msta. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích a na parkovištích Naízení rady msta. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích a na parkovištích Rada msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav se v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písm. d)

Více

Znalecký posudek. 3506/2012

Znalecký posudek. 3506/2012 Znalecký posudek. 3506/2012 o cen nemovitosti - rodinného domu.p. 34 s píslušenstvím na pozemku. parc. 115 a pozemku tvoeného parcelami. 114 a 115 v kat. úz. Skuhrov u Mlníka, obec Velký Borek, okres Mlník,

Více

Znalecký posudek. 3630/2012

Znalecký posudek. 3630/2012 Znalecký posudek. 3630/2012 o cen obvyklé - 1/2 domu.p. 246 umíst ného na pozemku parc.. St. 251 a 1/2 pozemku parc.. St. 251 v kat. úz. Cvikov, obec Cvikov, okres eská Lípa, ve vlastnictví Dostálové Kristiny.

Více

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc.

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Jak v R využíváme slunení energii Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Dnes tžíme na našem území pouze uhlí a zásoby tohoto fosilního paliva byly vymezeny na následujících 30 rok. Potom budeme nuceni veškerá paliva

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 O systému shromažování, sbru, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem v obci POLERADY. Zastupitelstvo obce POLERADY

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ _č. 32/ 11 v e _ e j n o u v y h l á š k o u

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ _č. 32/ 11 v e _ e j n o u v y h l á š k o u MĚSTSKÝ ÚŘAD RÝMAŘOV Odbor stavební úřad Náměstí Míru 230/1 795 01 Rýmařov Sp. zn. STU 33319/2011 SVI Čj.: MURY 4343/2011 Žadatel: Obec Malá Štáhle, zast. starostou Ing. Miroslavem Pospíšilem, (I_: 005

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Roundup Klasik

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Roundup Klasik PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Roundup Klasik Postikový pípravek ve form kapalného koncentrátu pro ední vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevel na orné pd, v ovocných sadech, vinohradech, v okrasných

Více

Butanová pájecí souprava POOL Piezo

Butanová pájecí souprava POOL Piezo MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Butanová pájecí souprava POOL Butanová pájecí souprava POOL Piezo Typ KP01001 Typ KP01001P Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 29. záí 2009, na adrese BLUE

Více

Město Klimkovicemos. Klimkovice. Město Klimkovice. vlastnické právo: Česká republika, Povodí Odry s.p. koryto vodního toku přirozené nebo upravené

Město Klimkovicemos. Klimkovice. Město Klimkovice. vlastnické právo: Česká republika, Povodí Odry s.p. koryto vodního toku přirozené nebo upravené - 2 - E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění Jedná se o členité území. Staveniště je určeno základní náplní stavby a tou je úprava povrchu vozovky.

Více

Vodovod Ohrazenice zokruhování ad I. tlakového pásma Na Obci

Vodovod Ohrazenice zokruhování ad I. tlakového pásma Na Obci VODOHOSPODÁSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV se sídlem v Turnov, Antonína Dvoáka 287, IO 46295934, DI CZ49295934 zastoupené editelkou VHS Turnov paní Marcelou ervovou, jako zadavatel, vyhlašuje poptávkové ízení na podání

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 101/2009-N

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 101/2009-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 101/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Zajištní služeb personální agentury (vyhledání a

Více

DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VY IZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A P IPOMÍNEK

DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VY IZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A P IPOMÍNEK íloha. 4 ke Smlouv Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p. o. Denní stacioná Kopretina, Vlovice. 76, 742 21 Kopivnice DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UPOZORNNÍ PED POUŽITÍM STOJANU SI POZORN PETTE A NÁSLEDUJTE VŠECHNY UPOZORNNÍ A INSTRUKCE. NEPEKRAUJTE POVOLENOU NOSNOST. POUŽÍVEJTE

Více

Zadávací dokumentace bez příloh

Zadávací dokumentace bez příloh Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Zadávací dokumentace bez příloh Část P1_2_7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve znní III. opatení k náprav ze dne 14. 11. 2012 k nadlimitnímu ízení realizovanému dle ustanovení 21 odst.

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC Postikový postemergentní herbicidní pípravek ve form rozpustného koncentrátu pro ední vodou, urený k hubení vytrvalých i jednoletých plevel na orné pd, v ovocných sadech,

Více

Video signal copy decoder Obj..: 351 229

Video signal copy decoder Obj..: 351 229 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 35 12 29 www.conrad.sk Video signal copy decoder Obj..: 351 229 Tento návod na obsluhu je publikací firmy Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Strasse

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního ádu a památkové pée 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA R O Z H O D N U T Í

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního ádu a památkové pée 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního ádu a památkové pée 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KUMSX00D7SLM J.: MSK 188029/2007 SP. ZN.: ÚPS/56431/2007/Kol 328.1 A5 VYIZUJE: Ing.

Více

OZNÁMENÍ o hodnocení vlivu na životní prostedí pro zjišovací ízení dle pílohy. 3 zákona. 100/2001 Sb., v platném znní.

OZNÁMENÍ o hodnocení vlivu na životní prostedí pro zjišovací ízení dle pílohy. 3 zákona. 100/2001 Sb., v platném znní. OZNÁMENÍ o hodnocení vlivu na životní prostedí pro zjišovací ízení dle pílohy. 3 zákona. 100/2001 Sb., v platném znní. Obytný soubor Plachta sted, Hradec Králové Chrudim, záí 2009 Vodní zdroje Chrudim,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování územního plánu obce MATJOV. k r a j V y s o i n a

NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování územního plánu obce MATJOV. k r a j V y s o i n a NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování územního plánu obce MATJOV k r a j V y s o i n a erven 2006 OBSAH ÁST PRVNÍ l. 1 Dvody pro poízení územního plánu obce l. 2 Stanovení hlavních cíl rozvoje území l. 3 Výet katastrálních

Více

Technická zpráva. Obsah

Technická zpráva. Obsah Technická zpráva Obsah 1 Základní údaje...3 1.1 Identifikační údaje stavby...3 1.2 Účastníci výstavby...3 1.2.1 Investor...3 1.2.2 Projektant...3 1.2.3 Zhotovitel stavby...3 1.3 Další údaje...3 1.3.1 Účel

Více

Mendelova univerzita v Brn ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013. Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p.

Mendelova univerzita v Brn ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013. Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p. Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 17. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 7158/2013-980 ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013 Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p. 1999/5

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZA OVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZA OVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZAOVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII 1 Cíl specializaního vzdlávání... 1822 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 182 2 3 Program

Více

ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.

ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p. ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N S K L E N É ZMNA. I NÁVRH PRO OPAKOVANÉ VEEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Více

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS Návod na montáž a údržbu 2 / 20 Tento návod obsahuje základní bezpenostní instrukce pro instalaci a uvedení erpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se

Více

Do 6 síc od zahájení stavebních prací.

Do 6 síc od zahájení stavebních prací. ODVODNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY Odvodnní veejné zakázky pro úely pedbžného oznámení Odvodnní úelnosti veejné zakázky obsahuje alespo Popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny. Stavební úpravy

Více