Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH"

Transkript

1 Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Sešli jsme se zase po roce, abychom zhodnotili práci a innost naši organizace za uplynulý rok. Protože letos bude zpráva o nco delší, pejdeme k vlastnímu hodnocení. Nejdíve hodnotíme kulturn spoleenskou oblast: dne probhla Výroní valná hromada za úasti 64 len a 40 host ze zahranií a to z Holandska, Nmecka, Polska a Slovenska. Veer téhož dne jsme uspoádali Hasiský ples. Dvacátého prvního února se 4 lenové zúastnili Výroní vlané hromady v Lewín. Ticátého bezna se uskutenila pedvádcí akce pro leny sboru. Jedenáctého dubna jsme poádali Pomlázkovou zábavu. Devátého kvtna bylo provedeno mytí koupališt. Ticátého kvtna byl uskutenn zájezd do Litomic, kde probíhaly oslavy 140.výroí založení hasi - zúastnilo se 7 len. tvrtého ervence jsme se zúastnili oslav 100. výroí založení SDH Chlístov. Dvacátého sedmého srpna 4 lenové navštívili družební organizaci v Nmecku. Od sedmnáctého do devatenáctého záí se 9 len zúastnilo zájezdu na soutž MR R v požárním sportu v Sušici. Dvacátého listopadu navštívili 4 lenové Polsko. V tomto roce jsme navštívili leny, kteí oslavili kulaté životní jubileum a to: Vlastimila Hartmana, Gerlindu Povolnou, Danu Netíkovou, Jiího Tomáše, Bohuslava Netíka, Bohuslava Pábela, Karla Pibyla, Pavla Matysku. A nyní informace o lenské základn našeho SDH. Ve vkové kategorii 6-14 let máme 24 chlapc a 9 dívek, celkem 33. V kategorii let je 11 chlapc a 3 dívky, celkem 14. Ve vku let máme 5 muž a 6 žen, celkem 11. Nad 26 let je 44 muž a 17 žen, celkem 61. Dohromady má sbor 119 len, z toho je 84 chlapc a muž, 35 dívek a žen. Stejn jako v létech minulých patila práce s mládeží v našem sboru ke stžejním innostem i v práv uplynulém roce Pípravám na soutže, odborné píprav družstev i samotné úasti v soutžích bylo vnováno mnoho pilné a usilovné práce. Nyní budete mít možnost se dozvdt to, jaká tato práce pinesla naší organizaci výsledky. V roce 2004 se lenská základna kolektivu mladých hasi a dorostu pomrn stabilizovala, zejména pokud hovoíme o družstvu mladších a dorostu. Naopak družstvo starších se

2 potýkalo s výkyvy lenské základy. V prbhu celé sezóny jsme byli nuceni družstvo neustále doplovat. Nezkušenost nov píchozích se negativn projevila na výsledcích celého družstva. Pesto se zdá, že se situace postupn stabilizuje a družstvo starších znovu získá sílu k úspšné reprezentaci našeho sboru, na kterou jsme vždy byli zvyklí. V uplynulém roce docházelo do všech tí soutžních družstev 32 mladých hasi a dorostenc. Tento fakt mže být potšitelný z hlediska nárstu budoucí hasiské generace. Naší organizaci však tato skutenost komplikuje život v tom, že neustále narstají náklady na pípravu této mladé generace a ve srovnání s jinými organizacemi tak naše organizace na výchovu mladé hasiské generace v podstat doplácí. V prbhu sezóny se vedení družstva mladších ujaly Marie Martínková a Dana Francová, které tak nahradily odstupující Marii Šubrtovou. Na poli pípravy nových vedoucích organizace uinila významný krok v tom, že na letní škole instruktor získal dorostenec Václav Novotný kvalifikaci vedoucího mládeže. Tuto funkci bude moci vykonávat po dosažení vku 18 let. Doufejme, že na poli odborné práce s mládeží bude naší organizaci pínosem. Nyní však již ke konkrétní innosti jednotlivých družstev. Tradiní zahajovací závod požárnické všestrannosti se konal 18. íjna 2003 v Rokytnici v Orlických horách. Nov sestavené družstvo obsadilo v tomto závod 11. místo, což bylo možné piíst zaátenické nezkušenosti. V dalším období se družstvo zamilo na odbornou ást pípravy, ve které se seznámilo se strunou historií našeho sboru a se základy požární prevence. Krom toho zajíždlo družstvo do bazénu v Dobrušce, kde si vylepšovalo fyzickou kondici. Dlouhé zimní období již tradin využíváme k technické píprav, která v loském roce tradin probíhala v tlocvin v Dobanech. Technická píprava byla zamena zejména na nácvik štafety požárních dvojic a požárního útoku. Jarní píprava mohla být díky píznivému poasí zahájena na poátku msíce dubna. V tomto období se také nkolikrát projevil problém s docházkou len družstva na pípravné schzky uvedený již výše. Díky špatnému poasí a problémm s technikou se ovšem nepodailo dostaten nacviit požární útok, který se tak stal nejslabší disciplinou družstva. Pes veškeré problémy však družstvo nezadržiteln smovalo k okresnímu kolu hry Plamen. Toto se konalo ve dnech kvtna 2004 ve Vamberku. Družstvu se v této soutži dailo se stídavými úspchy a v nkterých disciplínách družstvo nenápadn vystrilo ržky. Nejvtší ztrátou bylo 15. místo v požárním útoku. Zejména díky dobe zvládnutému požárním útoku CTIF se však družstvo posouvalo ve výsledkové listin smrem nahoru. Ve štafet 4 x 60

3 metr dokonce zabhlo nejlepší bžecký as. Chyba v závru této štafety však znamenala diskvalifikaci a celkové 7. místo v této disciplín. Pes tuto nepovedenou disciplínu se družstvo po prvním dnu posunulo na 5. místo s výhledem na lepší umístní v disciplínách druhého dne. Štafeta požárních dvojic, která tento den zahajovala nám udlala nejvtší radost, kdy družstvo dokázalo udržet krok se mnohem staršími konkurenty a obsadilo v ní s minimální ztrátou 4. místo. O celkovém umístní tak musela rozhodnout štafeta CTIF, ve které si družstvo vilo. Zakopnutí na pekážce a 10 vtein penalizace však vše zhatilo a družstvo se tak trochu zklaman muselo smíit s 5. místem. Nutno však dodat, že v souasné konkurenci a vkovému složení družstva nebylo možné lepšího umístní dosáhnout. Zejména výsledky v bžeckých disciplínách nás naplují optimismem do budoucna. Jelikož cviení dlá mistra, vydalo se družstvo na pohárovou soutž hasiské mládeže do Opona. Zde potšilo zejména zlepšením výkonu v požárním útoku. Celkovým soutem as zde družstvo obsadilo 9. místo. V polovin prázdnin pisplo družstvo dalším dílem k rozvoji mezinárodní spolupráce úastí na dalším roníku Her bez hranic, který se konal ve slovenském Bystrém. Zde obsadilo 5. místo. Doufejme, že v píštím roníku na domácí pd své umístní výrazn vylepší. Novou sezonu zahájilo družstvo starších zahajovacím závodem požárnické všestrannosti ve Valu, ve kterém obsadilo v uvozovkách tradiní 12. místo. Poslední soutží minulého roku byl závod požárnické všestrannosti v Mezilesí. Zde družstvo obsadilo 21. místo v konkurenci 53 družstev. Více než výsledek nás v tomto závod potšila pochvala organizátor za vzorné vystupování našeho družstva. Již nkolik let mžeme s potšením konstatovat, že v naší organizaci aktivn psobí družstvo mladších, které se doufejme v budoucnu stane nástupcem souasného družstva starších. Do družstva mladších docházelo v uplynulém roce 14 mladých hasi ve vku 6 10 let. Spolen s družstvem starších se mladší družstvo zúastnilo zahajovacího závodu požárnické všestrannosti v Rokytnici, ve kterém obsadilo 4. místo. Vytvoilo si tak dobrý základ pro jarní ást soutže. V té ziskem jednoho 1., jednoho 3., dvou 4., jednoho 5. a jednoho 7. místa obsadilo celkov výborné 3. místo. Udrželo tak dobrou úrove z minulých let, což je bezesporu zásluha všech tí vedoucích, které se na píprav podílely. Po letní pestávce družstvo neusnulo na vavínech a na své dobré výsledky z minulého roníku navázalo 4. místem v závodu požárnické všestrannosti ve Valu. Velké nadje vkládala naše organizace i do obnoveného družstva dorostenc. Mžeme s uspokojením prohlásit, že toto družstvo tyto nadje úspšn naplovalo. Bhem zimního období družstvo pravideln zajíždlo do tlocviny v Olešnici, kde se vnovalo zejména

4 zvyšování fyzické kondice. Bez dobré fyzické výkonnosti totiž dnes v soutžích požárního sporu uspt nelze. Svoji výkonnost si družstvo pijelo vyzkoušet poprvé 15. kvtna 2004 na soutž 14. a 15. okrsku do Deštného. Zde se družstvo s vkovým prmrem 15 let úspšn popralo se staršími leny a obsadilo 6. místo se ztrátou 5 sekund na bednu. Den poté ho však ekala mnohem významnjší soutž okresní kolo celoroní innosti dorostu v Kvasinách. V soutži podalo družstvo dobrý výkon, který je píslibem zejména do budoucna. V soutži 100 m pekážek obsadilo 2. místo s rozdílem 1,5 s a ve štafet 4 x 100 m rovnž 2. místo o 8 setin vteiny. V požárním útoku, který by doprovázen spory o použití pravidly schválené techniky družstvo zvítzilo, podobn jako v testu odborných znalostí. Pesto však družstvo obsadilo 2. místo a do další fáze soutže nepostoupilo. Hlavní inností družstva bhem uplynulého roku tak byla pravidelná úast v seriálu soutží v požárním útoku Podorlická liga. Výsledky družstva v tomto seriálu byly následující. Rájec Dobré Dobruška Opono Kvasiny 8. místo 12. místo 9. místo 6. místo 13. místo Celkov družstvo v tomto seriálu obsadilo 13. místo. ímž však úast v tomto seriálu nejvíce družstvu prospívá, jsou neocenitelné zkušenosti. Ty budou doufejme ve spojení s intenzivní zimní pípravou vést k oekávanému úspchu. Zahajovací závod se konal spolen s kategorií mladých hasi ve Valu. Družstvo do tohoto závodu odstartovalo s odhodláním zvítzit. I zaátek celého závodu potvrzoval jeho ambice. Úmyslné potrhání znaení dorostenecké trati však zmailo nejen dobrý výsledek našeho družstva, ale i závod samotný, který musel být anulován. Špatnou náladu si družstvo dorostu napravilo o týden pozdji v podobném závod v Mezilesí, ve kterém suverénn zvítzilo. Všechna soutžní družstva vedou o své innosti pravideln doplovanou kroniku a dokumentace o jejich innosti je zveejována na internetové stránce sboru. Pestože by z pedchozí ásti zprávy mohl vzniknout dojem, že se nám vše na poli práce s hasiskou mládeži vícemén dailo, musíme sebekriticky konstatovat, že tomu tak není. Nkteí lenové vedení organizace doposud nevzali na vdomí význam této práce a proto jej stále zlehují. Ani v uplynulém roce se nepodailo zavést optimální systém financování

5 dtského kolektivu. Bohužel se nám nepodailo navázat ani funkní spolupráci s holandskými hasii, o kterou usilujeme již nkolik let. Na poli mezinárodní spolupráce se organizace dostala do proudu zcela jiných zájm než hasiských. Vzhledem k tradiní kvalit práce s mládeží v naší organizaci toto není nutné nadále trpt a je nezbytné se vrátit zpt na pozice partner dalších organizací. Pouze vzájemn rovné partnerství mže být partnerstvím s výhledem do budoucna. Závrem této zprávy je teba podkovat za celoroní innost mládeže vedoucímu kolektivu Michalu Dusílkovi, pomocným vedoucím Marii Šubrtové a Marii Martínkové. Podkování je teba vyslovit i Jiímu Tomášovi mladšímu i staršímu, Josefu Machovi mladšímu, Zden Tomášové, Josef Dusílkovi, bez jejichž pomoci by nebylo možné realizovat innost kolektivu mladých hasi ve výše uvedeném rozsahu. Dkujeme tímto i sponzorm dtského kolektivu, tlovýchovné jednot Sokol v Dobanech, Základní škole v Olešnici a všem, kteí svým dílem pispli k úspšné práci s mladou generací v uplynulém roce. Vtšina z Vás již jist ví, že tento roník byl jedním nejúspšnjších v historii našeho SDH v kategorii muž. Zanme však hezky po poádku. Již od poátku roku vtšina družstva nelenila a dle možností každý týden navštvovali tlocvinu ve Skuhrov n.blou, kde s místními pevážn hráli florbal, který byl vhodný pro udržení fyziky a rychlosti. Roník tradin odstartoval první soutží 1. kolem Podorlické ligy konaném v Houdkovicích Po nevydaeném loském pokusu se družstvu podailo dokonalé napravení a hned na úvod si pipsalo vítzství s asem 24,40 s..ve finále svou formu korunovalo dalším prvenstvím. Další soutží byla již za týden Okrsková soutž konaná v Deštném v O.h.. Za chladného poasí SDH Bystré nasadilo do této soutže celkem ti družstva muž z nichž jedno bylo mužstvo nad 35 let. Bystré A se potýkalo s velkou marodkou a muselo zapojit do svých ad zapjenou posilu a k tomu jednu ženu. Díky tomu se muselo spokojit s 3. místem. Bystré B se skládalo pevážn s dorostenc a díky horšímu útoku obsadilo celkov 6. místo. Letos se již povinn bhala i štafeta 4x100m a tak nebyl rozhodující pouze útok. Muži nad 35 let se tentokrát dokali samostatné kategorie, kterou s pehledem vyhráli. Zde již s pochopitelných dvod byl jedinou disciplínou požární útok. Již týden na to se konalo 2. kolo Podorlické ligy v Rájci. Mužstvo zde nastoupilo ve znan dobré nálad a chtlo navázat na pedchozí úspch. Díky dlouhému nástiku na pravém teri dosáhlo výsledného asu 27,90 s. a v základním kole obsadilo uspokojivé 4. místo. Mimochodem as levého tere inil 23,56 s. a byl vbec nejlepším asem základního kola. Ve

6 finále jsme si o dv píky polepšili a tak v týmu panovala spokojenost. Do této soutže se zapojilo také družstvo B (dorostenci) a hned z poátku si pipsali slušné 8. místo a zaali se tak zapojovat do celkového seriálu Podorlické ligy. Další kolo Podorlické ligy tentokrát konané v nedalekém Dobrém pineslo doslova hrozné poasí, nebo celou soutž pršelo. Naši mli v tomto výhodu a s vynikajícím asem 24,27 s. nasadili laku hodn vysoko. Na prvenství to však nestailo, nebo jsme se museli sklonit nad výkonem extraligového týmu z Trnova a asem 23,65 s. Ve finále jsme si polepšili a pipsali si již tetí prvenství v sezón. Ped prázdninovou pestávkou jsme se usadili s náskokem pouhého jednoho bodu na 1. míst v celkovém poadí ped týmem z Tutlek. Bystré B si také pipsalo pár cenných bod do seriálu za 14. místo a pesvdilo se, že je nutno nasbírat ješt spoustu zkušeností. Stejné umístní jim patilo i v celkovém seriálu. V ervnu nás ješt ekalo Okresní kolo PS konané v Malé ermné. Úast byla dosti nízká, celkem sedm družstev muž a tyi družstva žen. Naši v celku bez vtšího zaváháni obsadili 1. místo a spolen s mužstvem z Kvasin zamíili na Oblastní kolo PS. V rámci letní pípravy se tým úastnil na základ pozvání soutže v požárním útoku O pohár starostky obce Kobylí na Morav koncem ervence. S ohledem na znanou vzdálenost(cca 200km) byl zapjen vhodný automobil od firmy BAK a.s. Trutnov, která tak pokraovala v našem sponzorování. Jako lonští smolaové, kdy nám prvenství uniklo o setinu sekundy jsme byli hned na zaátku pasováni na favority soutže. Díky tomu se na celý tým penesla velká nervozita, ale všichni se s ní patin vypoádali a po prvním kole jsme se opt o setinu sekundy usadili na tetím míst. S jasnými instrukcemi od trenéra (díve zakleknout) jsme se vrhli do druhého kola a s vylepšením rekordu na sklopné tere as 17,90 s. jsme se probojovali na 1. místo a s náskokem šesti setin jsme nakonec zvítzili. Další inností bhem letní pípravy byla údržba a vyspravení techniky na oblastní kolo a zárove vybudování nové základny pro požární útok na místním hišti za pispní našich sponzor a volného asu nkterých len družstev A a B. Po dlouhém rozmýšlení došlo nakonec k vytvoení jednoho družstva na zúastnní se oblastního kola za náš okres. Využili jsme možnosti posílení družstva o dva kvalitní leny z Kvasin a vznikl tak pomrn silný tým, jak se nakonec potvrdilo na oblastním kole konaném ve Dvoe Králové n.l. Tentokrát se podailo pípravu o nco vylepšit oproti losku a již od vytvoení posíleného družstva svítala nadje na dobrý výsledek. Zaínalo se naší nejslabší disciplínou 100m pekážek a i když naše nejvtší želízko v ohni zklamalo dosti pekvapeni jsme se ocitli na vedoucí pozici. V této chvíli si všichni zaali uvdomovat, že lze dosáhnout hodn vysoko. Rychle si všichni pipomnli loský neúspch ve štafet a tak tuto disciplínu šli všichni

7 s nejvtší opatrností a nebylo tak pekvapením, že lepšího asu dosáhla mén nervozní štafeta B. V té chvíli jsme se posunuli na druhé místo o pouhé 0, 74s a ekala nás naše silná disciplína. Nezaváhali jsme a pedvedli jsme skvlý útok s asem 27,08s. Soupei se snažili, ale vítzství už nám nikdo nesebral a tak se rozjela velká oslava historického postupu na mistrovství R. Však si urit mnozí pamatují na ohlušující jízdu naší obcí. Nutno ješt dodat, že kvalitní základnu našeho okresu potvrdil i tým žen s Kvasin, který s pehledem zvítzil. Zaátkem záí odstartovalo pokraování PL, kde jsme chtli navázat na výbornou jarní ást. Zamíili jsme 4. záí do Dobrušky a za nádherného poasí jsme sami sebe nezklamali. S asem 24,57s. jsme obsadili pkné 2. místo a sklonit jsme se museli nad perfektním výkonem extraligového týmu z Trnova a asem 22,12s. Za týden nás ekalo další kolo PL v Opon. Tým podal znovu bezchybný výkon a v základním kole jsme obsadili 1. místo, ale tento den nám doslova páli i hvzdy. Všichni naši nejvtší soupei v celkovém seriálu doslova vybouchli (Tutleky nedokonili, Trnov byl až jedenáctý) a tak jsme si na vedoucí pozici vytvoili slibný náskok 17 bod a jistotu, že pi neúasti na dalším kole setrváme na 1. míst. Nejlepšího úspchu zde dosáhlo družstvo B, obsadilo 6. místo a zstali jen krek od finále. Pedposlední kolo PL se konalo v astolovicích a na tomto klání jsme chybli. Dvodem byla úast na Mistrovství R. Naši soupei zde opt zaváhali a nám zstal na ele náskok 7 bod. Nastal oekávaný okamžik a úast na mistrovství R družstev SH MS v požárním sportu. Na pípravu bylo opravdu málo asu, ale všichni se snažili do toho vložit opravdu maximum. Tato soutž už má doslova jinou úrove a zázemí. Všichni byli píjemn pekvapeni diváckou kulisou a zahajujícím ceremoniálem. Nervozita byla vskutku veliká a ásten se odrazila i na výkonu. První den Za chladného rána se zahajovalo bhy 100m pekážek, pro nás slabou disciplínou a i když jsme oproti oblastnímu kolu as vylepšili o více jak 3 sekundy stailo to až na 14. místo. Nic jsme nevzdávali a bojovali v další disciplín- štafeta 4x100m s pekážkami. Nervozita nám trochu svazovala nohy, ale bojovali jsme. as 65,17 s. nás vynesl na 10. místo a v celkové klasifikaci jsme si také polepšili. Zklamáni jsme rozhodn nebyli a do poslední disciplíny, která se konala až druhý den jsme nasadili ješt bojovnjší náladu. Druhý den ekala nás naše nejsilnjší a nejoblíbenjší disciplína. Celý tým ml bojovnou náladu a

8 brousil si zuby snad i na medailové umístní. Nervozita však v tomto pípad byla o nco silnjší a tak zaváhání na sání vyneslo výsledný as 32,22 s. a v této disciplín až 9. místo. Tady na vítzství postaovalo zopakovat náš as s oblastního kola 27,08s. V celkovém poadí nás to opt posunulo o nkolik píek výše a celkov jsme obsadili krásné 10. místo- desátí v R to je peci hezké na tak malou obec. Na závr jsme si náladu ješt vylepšili (už mimo soutž) druhým místem v kýblšprici. Lze konstatovat, že to pro všechny byl nezapomenutelný zážitek a získalo se tu spoustu zkušeností. Hned za týden nás ekalo vyvrcholení PL v Kvasinách. Pravdou je, že tento závod jsme odbhli na jistotu a dosti jsme taktizovali, což se nám málem stalo osudným. as 26,13 s. nám stail na 6. místo a také na celkové vítzství v PL a to již podruhé. Celkové poadí: 1. Bystré A 81 bod 2. Trnov 75 bod 3. Tutleky 73 body 13.Bystré B 34 bod Na úplný závr sezóny se pravideln úastníme ješt dvou podnik. Již po šesté jsme zavítali 2. íjna do eského Krumlova na memoriál mjr. Jaromíra Urbana, kde se schází celá špika družstev SDH i profesionálních jednotek a letos se ho zúastnilo celkem 103 tým muž a žen z celé R. Naši byli dobe pipraveni a moc si páli i tady uspt. Nakonec z toho bylo až 54. místo s asem 33,63 s., což zapíinilo velké zaváhání na pravém proudu. Úplným závrem se stal již za mrazivého poasí pohár VSR memoriál V.I.Lenina konaný v Širokém Dole na Vysoin. Tady je pro nás podstatnou zmnou, že se soutží pouze na dv hadice B. Znovu se tu objevila celá špika z R celkem 87 tým muž a žen. Naši obsadili s asem 18,77 s. až 25. místo a nepodailo se zopakovat loský úspch. I pes tyto závrené neúspchy lze sezónu 2004 oznait za nejlepší v celé historii našeho SDH. Na samý konec je nutno podkovat všem lenm týmu za vnované úsilí as a vzornou reprezentaci naší malé obce v Orlických horách, ale i všem našim sponzorm, kterými jsou OU Bystré v O.H., BAK a.s. Trutnov, RM sport Dobruška, Gestra Sedloov a Hospoda U divoáka v Bystrém. Pro úplnost musíme uvést, že letos soutžilo i družstvo žen a to na okrskové soutži v Deštném, kde získalo l. místo. Dle plánu e usnesení VVH jsme se zúastovali okrskových porad a školení poádaných OV.

9 Nejdíve probhla VVH okrsku na Deštném za úasti 7 len, dále byla opt okrsková schze na Deštném za úasti 5 len, byla okrsková schze v Kounov, jíž se zúastnilo 5 len, byla okrsková schze v Bystrém, které se zúastnilo 9 len. 2. a 3.4. se vedoucí mládeže zúastnili školení v Bystrém a jsme se zúastnili námtového cviení v Deštném. Nyní se již dostáváme ke zpráv o finanním hospodaením sboru za rok Poátení stav financí k byl K. Píjmy sboru v roce 2004 byly následující: Položka ástka výtžek z hasiského plesu 9 442,- lenské píspvky 4 130,- odmna za organizaci pedvádcí akce 720,- výtžek z Pomlázkové zábavy 4 260,- píspvek od rodi na innost SDH 4 750,- sbr železného šrotu 8 414,- píspvek na stravování pi soutžích Mladých hasi 560,- úhrada rodi za putovní tábor ,- prodej armádního stanu ,- úhrada za školení instruktor 1 800,- provize od Hasiské vzájemné pojišovny 3 112,- odmna za vítzství v krajském kole ,- pevod z vkladní knížky ,- dar od Královehradeckého kraje ,- píspvek OSH na dopravu na MR 5 000,- dotace na innost Mladých hasi ,- výtžek z poádání okrskové schze ,- úrok z bžného útu 57.97,- CELKEM ,- Výdaje sboru v roce 2004 pak byly následující: Položka ástka výroní valná hromada ,- nákup pamtních medailí 1 200,- nákup obleení pro Mladé hasie 7 823,- stravování mladých hasi pi soutžích ,- odvod lenských píspvk 5 794,- startovné na soutžích 3 066,-

10 úhrada náklad na školení instruktor 3 600,- putovní tábor Mladých hasi ,- dárky k životním jubileím ,- oprava automobilu Š ,- technická prohlídka Š ,- sportovní obleení pro družstvo muž 8 090,- sportovní píprava družstva muž 1 910,- doprava na MR ,- videokazeta z MR 300,- pedplatné Hasiských novin 645,- pohonné hmoty 500,- nájem tlocviny 500,- povinné ruení pro Š ,- poplatek za vedení bžného útu ,- CELKEM ,- K bylo na bžném útu organizace ,- K a v pokladn ,- K. Celkem tak organizace disponuje ,- K. Tém na závr bych vás chtl seznámit s provozem techniky. Škoda 1203 ujela 3082 km, spoteba 434 litr benzínu a 4,5 litru oleje. Prmrná spoteba inila 14 litr na 100 kilometr. Zásahové vozidlo Avia ujelo 2198 kilometr, spoteba 326 litr nafty, což je prmrná spoteba 15 litr na 100 kilometr. Topení pi požáru dne 8. ledna 10 hodin: 15 litr nafty. PPS 12 byla v chodu 18 1/4 hodiny pi spoteb 216 litr benzínu a 1 litru oleje. Prmrná spoteba byla 12 litr za hodinu. Ty je vše k naší innosti a práci sboru, která si v loském roce vyžádala stovky hodin práce jak pi údržb techniky, výzbroje, tak i pi nácvicích a soutžích všech družstev. Veškerou innost pevážn organizuje výbor organizace, který se pravideln schází na zasedáních. Pes veškeré úspch, jež naše organizace vykazuje, máme nkteré nedostatky. Toto zejména v oblasti preventivn výchovné a teoretické píprav len.

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013

Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013 Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013 Právě uplynulý rok 2013 byl, co se činnosti hasičské mládeže týká nejbohatším rokem za poslední období. Činnost s mládeží si v tomto roce vyžádala velké množství energie,

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 1. Složení Rady mládeže Rada mládeže pracovala po celý rok 1998 v promnlivém složení podle náronosti jednotlivých

Více

Úastníci !" # Strana 1 (celkem 5)

Úastníci ! # Strana 1 (celkem 5) !" # $% Úastníci Výkonný výbor Sekretá Dozorí rada Hosté Omluveni Kamil Kleník, Ivan Králík, Vlastimil Pabián, Vlastimil Stehlík, Michal Janeba, Iva Šimeková Vlastimil Pabián omluven Jií Šmejkal Strana

Více

íslo 08 roník 15, záí 2009

íslo 08 roník 15, záí 2009 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 1. 10. 2009 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 08 roník 15, záí 2009 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 24.9. 2009 Zastupitelstvo schválilo:

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena Termín: Pátek 20.2.2009 od 19,35 hodin Místo : Žinkovy - Hotel U

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI DOMU DTÍ A MLÁDEŽE V UHERSKÉM OSTROHU ZA ŠKOLNÍ ROK 28/29 V Uh. Ostrohu, 1.9.29 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAÍZENÍ DDM UH.OSTROH I. Charakteristika

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í Sdružení hasičů ČMS, okres Plzeň sever, odborná rada mládeže vydává O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í 42. ročníku hry "PLAMEN" pro rok 2013-2014 Vážení přátelé, Se zahájením nového školního roku

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Termín: Steda 2. 8. 2006 20:00 23:00 Úast: Souek Petr, Ing. Konená Jana, Ing. Majer Petr Ilenková Radana Omluven: Novák Filip nemoc Hosté: Výkonný

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Poátení stav útu k 11.10. 2011

Poátení stav útu k 11.10. 2011 Návrh rozpoetu SRPG na školní rok 2011/2012 Poátení stav útu k 11.10. 2011 pokladna disponující ástka výboru SRPG na hlavním podútu 2011/2012 28 708 K 6 075 K 22 633 K Píjmy za školní rok 2011/2012 357

Více

Rok 1999, kdy uplynulo 720 let od pravdpodobného vypálení Rouzen, jejíž likvidace se podle povstí stala impulsem k založení Vísky, zaal nepíliš

Rok 1999, kdy uplynulo 720 let od pravdpodobného vypálení Rouzen, jejíž likvidace se podle povstí stala impulsem k založení Vísky, zaal nepíliš Rok 1999, kdy uplynulo 720 let od pravdpodobného vypálení Rouzen, jejíž likvidace se podle povstí stala impulsem k založení Vísky, zaal nepíliš studeným lednem s minimálním množstvím snhu. Pravé zimní

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu I. Co je hlavním cílem aktivit? Zlepšení mediálního obrazu HS ve vztahu k veejnosti. Propagace innosti svazu a propagace sportovních úspch jeho len.

Více

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 07_svv_11_zapis.doc Termín: tvrtek 15.11.2007 20:30 22:45 Místo konání: u Petra Souka, Praha Kolovraty Úast: Souek Petr, Ing. Konená Jana, Ing. Ilenková

Více

OBLASTNÍ GALERIE VYSOINY V JIHLAV

OBLASTNÍ GALERIE VYSOINY V JIHLAV OBLASTNÍ GALERIE VYSOINY V JIHLAV VÝRONÍ ZPRÁVA 2002 1 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E O B L A S T N Í G A L E R I E V Y S O I N Y V J I H L A V Adresa: Komenského 10, 586 01 Jihlava Tel 567 7301 680;

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH EUROTOPIA Opava o.p.s. VÝRONÍ ZPRÁVA OBSAH O organizaci 1 Cíle innosti Hlavní innosti Hodnotící zpráva za rok 2006 3 Nízkoprahový klub Modrá koka 4 Volnoasové aktivity pro dti a mládež 8 Pobyty 9 Projekt

Více

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +.

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +. 1. Zahájení 2. Seznámení s programem a jeho schválení 3. Pedstavení pípravného výboru a informace o registraci spolku 4. Volba výboru spolku 5. Projednání stanov Prvního libereckého spolku paní a dívek

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Zamstnanci školy (stav k 1. 9. 2009) Olšanská Jaroslava PaedDr. editelka Polách Pavel Mgr. zástupce editelky

Zamstnanci školy (stav k 1. 9. 2009) Olšanská Jaroslava PaedDr. editelka Polách Pavel Mgr. zástupce editelky Vážení rodie, pedkládáme Vám íjnový zpravodaj Základní školy v Újezd u Brna. Ve školním roce 2009/2010 se na naší škole v prvním až tetím a v šestém až osmém roníku vyuuje podle Školního vzdlávacího programu

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 90/2008

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011 V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj V loňském roce připravila Česká federace požárního sportu pro jednotlivce a kolektivy dorostenců a

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Zpravodaj ORM č. 1/ 2013

Zpravodaj ORM č. 1/ 2013 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Tel. 724 874 049, e-mail: osh.novyjicin@c-mail.cz Nový Jičín dne 20.února 2013 Zpravodaj ORM č. 1/ 2013 Všem: vedoucím kolektivů MH, vedoucím

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Zpráva o činnosti úseku mládeže SH ČMS za rok 2012

Zpráva o činnosti úseku mládeže SH ČMS za rok 2012 Zpráva o činnosti úseku mládeže SH ČMS za rok 2012 V roce 2012, v roce ve kterém jsme oslavili 40. výročí od založení hry Plamen, bylo ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska organizováno 49 254 dětí

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Tisková zpráva Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Výnosy vzrostly o 7,9 %, vetn 2,5 % organického rstu Provozní zisk ve výši 746 milion euro, nárst o 8,1 % Nárst istého

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Zastupittelstvo obce po projednání vzalo na vdomí: kontrolu minulého usnesení vzdání se funkce lena zastupitelstva

Více

Nelegální práce v odvtví stavebnictví

Nelegální práce v odvtví stavebnictví Studie. 4 : Nelegální práce v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích Objednatel: Konfederace zamstnavatelských

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Pílohy 1 Informace pro úastníky FESTIVALU vzdlávání 2 Pihláška pro úastníky 3 Seznam základního vybavení pro úastníky FESTIVALU 4 FESTIVAL vzdlávání - vyhodnocení 5 Odkazy na internetové stránky k tématu

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více