Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH"

Transkript

1 Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Sešli jsme se zase po roce, abychom zhodnotili práci a innost naši organizace za uplynulý rok. Protože letos bude zpráva o nco delší, pejdeme k vlastnímu hodnocení. Nejdíve hodnotíme kulturn spoleenskou oblast: dne probhla Výroní valná hromada za úasti 64 len a 40 host ze zahranií a to z Holandska, Nmecka, Polska a Slovenska. Veer téhož dne jsme uspoádali Hasiský ples. Dvacátého prvního února se 4 lenové zúastnili Výroní vlané hromady v Lewín. Ticátého bezna se uskutenila pedvádcí akce pro leny sboru. Jedenáctého dubna jsme poádali Pomlázkovou zábavu. Devátého kvtna bylo provedeno mytí koupališt. Ticátého kvtna byl uskutenn zájezd do Litomic, kde probíhaly oslavy 140.výroí založení hasi - zúastnilo se 7 len. tvrtého ervence jsme se zúastnili oslav 100. výroí založení SDH Chlístov. Dvacátého sedmého srpna 4 lenové navštívili družební organizaci v Nmecku. Od sedmnáctého do devatenáctého záí se 9 len zúastnilo zájezdu na soutž MR R v požárním sportu v Sušici. Dvacátého listopadu navštívili 4 lenové Polsko. V tomto roce jsme navštívili leny, kteí oslavili kulaté životní jubileum a to: Vlastimila Hartmana, Gerlindu Povolnou, Danu Netíkovou, Jiího Tomáše, Bohuslava Netíka, Bohuslava Pábela, Karla Pibyla, Pavla Matysku. A nyní informace o lenské základn našeho SDH. Ve vkové kategorii 6-14 let máme 24 chlapc a 9 dívek, celkem 33. V kategorii let je 11 chlapc a 3 dívky, celkem 14. Ve vku let máme 5 muž a 6 žen, celkem 11. Nad 26 let je 44 muž a 17 žen, celkem 61. Dohromady má sbor 119 len, z toho je 84 chlapc a muž, 35 dívek a žen. Stejn jako v létech minulých patila práce s mládeží v našem sboru ke stžejním innostem i v práv uplynulém roce Pípravám na soutže, odborné píprav družstev i samotné úasti v soutžích bylo vnováno mnoho pilné a usilovné práce. Nyní budete mít možnost se dozvdt to, jaká tato práce pinesla naší organizaci výsledky. V roce 2004 se lenská základna kolektivu mladých hasi a dorostu pomrn stabilizovala, zejména pokud hovoíme o družstvu mladších a dorostu. Naopak družstvo starších se

2 potýkalo s výkyvy lenské základy. V prbhu celé sezóny jsme byli nuceni družstvo neustále doplovat. Nezkušenost nov píchozích se negativn projevila na výsledcích celého družstva. Pesto se zdá, že se situace postupn stabilizuje a družstvo starších znovu získá sílu k úspšné reprezentaci našeho sboru, na kterou jsme vždy byli zvyklí. V uplynulém roce docházelo do všech tí soutžních družstev 32 mladých hasi a dorostenc. Tento fakt mže být potšitelný z hlediska nárstu budoucí hasiské generace. Naší organizaci však tato skutenost komplikuje život v tom, že neustále narstají náklady na pípravu této mladé generace a ve srovnání s jinými organizacemi tak naše organizace na výchovu mladé hasiské generace v podstat doplácí. V prbhu sezóny se vedení družstva mladších ujaly Marie Martínková a Dana Francová, které tak nahradily odstupující Marii Šubrtovou. Na poli pípravy nových vedoucích organizace uinila významný krok v tom, že na letní škole instruktor získal dorostenec Václav Novotný kvalifikaci vedoucího mládeže. Tuto funkci bude moci vykonávat po dosažení vku 18 let. Doufejme, že na poli odborné práce s mládeží bude naší organizaci pínosem. Nyní však již ke konkrétní innosti jednotlivých družstev. Tradiní zahajovací závod požárnické všestrannosti se konal 18. íjna 2003 v Rokytnici v Orlických horách. Nov sestavené družstvo obsadilo v tomto závod 11. místo, což bylo možné piíst zaátenické nezkušenosti. V dalším období se družstvo zamilo na odbornou ást pípravy, ve které se seznámilo se strunou historií našeho sboru a se základy požární prevence. Krom toho zajíždlo družstvo do bazénu v Dobrušce, kde si vylepšovalo fyzickou kondici. Dlouhé zimní období již tradin využíváme k technické píprav, která v loském roce tradin probíhala v tlocvin v Dobanech. Technická píprava byla zamena zejména na nácvik štafety požárních dvojic a požárního útoku. Jarní píprava mohla být díky píznivému poasí zahájena na poátku msíce dubna. V tomto období se také nkolikrát projevil problém s docházkou len družstva na pípravné schzky uvedený již výše. Díky špatnému poasí a problémm s technikou se ovšem nepodailo dostaten nacviit požární útok, který se tak stal nejslabší disciplinou družstva. Pes veškeré problémy však družstvo nezadržiteln smovalo k okresnímu kolu hry Plamen. Toto se konalo ve dnech kvtna 2004 ve Vamberku. Družstvu se v této soutži dailo se stídavými úspchy a v nkterých disciplínách družstvo nenápadn vystrilo ržky. Nejvtší ztrátou bylo 15. místo v požárním útoku. Zejména díky dobe zvládnutému požárním útoku CTIF se však družstvo posouvalo ve výsledkové listin smrem nahoru. Ve štafet 4 x 60

3 metr dokonce zabhlo nejlepší bžecký as. Chyba v závru této štafety však znamenala diskvalifikaci a celkové 7. místo v této disciplín. Pes tuto nepovedenou disciplínu se družstvo po prvním dnu posunulo na 5. místo s výhledem na lepší umístní v disciplínách druhého dne. Štafeta požárních dvojic, která tento den zahajovala nám udlala nejvtší radost, kdy družstvo dokázalo udržet krok se mnohem staršími konkurenty a obsadilo v ní s minimální ztrátou 4. místo. O celkovém umístní tak musela rozhodnout štafeta CTIF, ve které si družstvo vilo. Zakopnutí na pekážce a 10 vtein penalizace však vše zhatilo a družstvo se tak trochu zklaman muselo smíit s 5. místem. Nutno však dodat, že v souasné konkurenci a vkovému složení družstva nebylo možné lepšího umístní dosáhnout. Zejména výsledky v bžeckých disciplínách nás naplují optimismem do budoucna. Jelikož cviení dlá mistra, vydalo se družstvo na pohárovou soutž hasiské mládeže do Opona. Zde potšilo zejména zlepšením výkonu v požárním útoku. Celkovým soutem as zde družstvo obsadilo 9. místo. V polovin prázdnin pisplo družstvo dalším dílem k rozvoji mezinárodní spolupráce úastí na dalším roníku Her bez hranic, který se konal ve slovenském Bystrém. Zde obsadilo 5. místo. Doufejme, že v píštím roníku na domácí pd své umístní výrazn vylepší. Novou sezonu zahájilo družstvo starších zahajovacím závodem požárnické všestrannosti ve Valu, ve kterém obsadilo v uvozovkách tradiní 12. místo. Poslední soutží minulého roku byl závod požárnické všestrannosti v Mezilesí. Zde družstvo obsadilo 21. místo v konkurenci 53 družstev. Více než výsledek nás v tomto závod potšila pochvala organizátor za vzorné vystupování našeho družstva. Již nkolik let mžeme s potšením konstatovat, že v naší organizaci aktivn psobí družstvo mladších, které se doufejme v budoucnu stane nástupcem souasného družstva starších. Do družstva mladších docházelo v uplynulém roce 14 mladých hasi ve vku 6 10 let. Spolen s družstvem starších se mladší družstvo zúastnilo zahajovacího závodu požárnické všestrannosti v Rokytnici, ve kterém obsadilo 4. místo. Vytvoilo si tak dobrý základ pro jarní ást soutže. V té ziskem jednoho 1., jednoho 3., dvou 4., jednoho 5. a jednoho 7. místa obsadilo celkov výborné 3. místo. Udrželo tak dobrou úrove z minulých let, což je bezesporu zásluha všech tí vedoucích, které se na píprav podílely. Po letní pestávce družstvo neusnulo na vavínech a na své dobré výsledky z minulého roníku navázalo 4. místem v závodu požárnické všestrannosti ve Valu. Velké nadje vkládala naše organizace i do obnoveného družstva dorostenc. Mžeme s uspokojením prohlásit, že toto družstvo tyto nadje úspšn naplovalo. Bhem zimního období družstvo pravideln zajíždlo do tlocviny v Olešnici, kde se vnovalo zejména

4 zvyšování fyzické kondice. Bez dobré fyzické výkonnosti totiž dnes v soutžích požárního sporu uspt nelze. Svoji výkonnost si družstvo pijelo vyzkoušet poprvé 15. kvtna 2004 na soutž 14. a 15. okrsku do Deštného. Zde se družstvo s vkovým prmrem 15 let úspšn popralo se staršími leny a obsadilo 6. místo se ztrátou 5 sekund na bednu. Den poté ho však ekala mnohem významnjší soutž okresní kolo celoroní innosti dorostu v Kvasinách. V soutži podalo družstvo dobrý výkon, který je píslibem zejména do budoucna. V soutži 100 m pekážek obsadilo 2. místo s rozdílem 1,5 s a ve štafet 4 x 100 m rovnž 2. místo o 8 setin vteiny. V požárním útoku, který by doprovázen spory o použití pravidly schválené techniky družstvo zvítzilo, podobn jako v testu odborných znalostí. Pesto však družstvo obsadilo 2. místo a do další fáze soutže nepostoupilo. Hlavní inností družstva bhem uplynulého roku tak byla pravidelná úast v seriálu soutží v požárním útoku Podorlická liga. Výsledky družstva v tomto seriálu byly následující. Rájec Dobré Dobruška Opono Kvasiny 8. místo 12. místo 9. místo 6. místo 13. místo Celkov družstvo v tomto seriálu obsadilo 13. místo. ímž však úast v tomto seriálu nejvíce družstvu prospívá, jsou neocenitelné zkušenosti. Ty budou doufejme ve spojení s intenzivní zimní pípravou vést k oekávanému úspchu. Zahajovací závod se konal spolen s kategorií mladých hasi ve Valu. Družstvo do tohoto závodu odstartovalo s odhodláním zvítzit. I zaátek celého závodu potvrzoval jeho ambice. Úmyslné potrhání znaení dorostenecké trati však zmailo nejen dobrý výsledek našeho družstva, ale i závod samotný, který musel být anulován. Špatnou náladu si družstvo dorostu napravilo o týden pozdji v podobném závod v Mezilesí, ve kterém suverénn zvítzilo. Všechna soutžní družstva vedou o své innosti pravideln doplovanou kroniku a dokumentace o jejich innosti je zveejována na internetové stránce sboru. Pestože by z pedchozí ásti zprávy mohl vzniknout dojem, že se nám vše na poli práce s hasiskou mládeži vícemén dailo, musíme sebekriticky konstatovat, že tomu tak není. Nkteí lenové vedení organizace doposud nevzali na vdomí význam této práce a proto jej stále zlehují. Ani v uplynulém roce se nepodailo zavést optimální systém financování

5 dtského kolektivu. Bohužel se nám nepodailo navázat ani funkní spolupráci s holandskými hasii, o kterou usilujeme již nkolik let. Na poli mezinárodní spolupráce se organizace dostala do proudu zcela jiných zájm než hasiských. Vzhledem k tradiní kvalit práce s mládeží v naší organizaci toto není nutné nadále trpt a je nezbytné se vrátit zpt na pozice partner dalších organizací. Pouze vzájemn rovné partnerství mže být partnerstvím s výhledem do budoucna. Závrem této zprávy je teba podkovat za celoroní innost mládeže vedoucímu kolektivu Michalu Dusílkovi, pomocným vedoucím Marii Šubrtové a Marii Martínkové. Podkování je teba vyslovit i Jiímu Tomášovi mladšímu i staršímu, Josefu Machovi mladšímu, Zden Tomášové, Josef Dusílkovi, bez jejichž pomoci by nebylo možné realizovat innost kolektivu mladých hasi ve výše uvedeném rozsahu. Dkujeme tímto i sponzorm dtského kolektivu, tlovýchovné jednot Sokol v Dobanech, Základní škole v Olešnici a všem, kteí svým dílem pispli k úspšné práci s mladou generací v uplynulém roce. Vtšina z Vás již jist ví, že tento roník byl jedním nejúspšnjších v historii našeho SDH v kategorii muž. Zanme však hezky po poádku. Již od poátku roku vtšina družstva nelenila a dle možností každý týden navštvovali tlocvinu ve Skuhrov n.blou, kde s místními pevážn hráli florbal, který byl vhodný pro udržení fyziky a rychlosti. Roník tradin odstartoval první soutží 1. kolem Podorlické ligy konaném v Houdkovicích Po nevydaeném loském pokusu se družstvu podailo dokonalé napravení a hned na úvod si pipsalo vítzství s asem 24,40 s..ve finále svou formu korunovalo dalším prvenstvím. Další soutží byla již za týden Okrsková soutž konaná v Deštném v O.h.. Za chladného poasí SDH Bystré nasadilo do této soutže celkem ti družstva muž z nichž jedno bylo mužstvo nad 35 let. Bystré A se potýkalo s velkou marodkou a muselo zapojit do svých ad zapjenou posilu a k tomu jednu ženu. Díky tomu se muselo spokojit s 3. místem. Bystré B se skládalo pevážn s dorostenc a díky horšímu útoku obsadilo celkov 6. místo. Letos se již povinn bhala i štafeta 4x100m a tak nebyl rozhodující pouze útok. Muži nad 35 let se tentokrát dokali samostatné kategorie, kterou s pehledem vyhráli. Zde již s pochopitelných dvod byl jedinou disciplínou požární útok. Již týden na to se konalo 2. kolo Podorlické ligy v Rájci. Mužstvo zde nastoupilo ve znan dobré nálad a chtlo navázat na pedchozí úspch. Díky dlouhému nástiku na pravém teri dosáhlo výsledného asu 27,90 s. a v základním kole obsadilo uspokojivé 4. místo. Mimochodem as levého tere inil 23,56 s. a byl vbec nejlepším asem základního kola. Ve

6 finále jsme si o dv píky polepšili a tak v týmu panovala spokojenost. Do této soutže se zapojilo také družstvo B (dorostenci) a hned z poátku si pipsali slušné 8. místo a zaali se tak zapojovat do celkového seriálu Podorlické ligy. Další kolo Podorlické ligy tentokrát konané v nedalekém Dobrém pineslo doslova hrozné poasí, nebo celou soutž pršelo. Naši mli v tomto výhodu a s vynikajícím asem 24,27 s. nasadili laku hodn vysoko. Na prvenství to však nestailo, nebo jsme se museli sklonit nad výkonem extraligového týmu z Trnova a asem 23,65 s. Ve finále jsme si polepšili a pipsali si již tetí prvenství v sezón. Ped prázdninovou pestávkou jsme se usadili s náskokem pouhého jednoho bodu na 1. míst v celkovém poadí ped týmem z Tutlek. Bystré B si také pipsalo pár cenných bod do seriálu za 14. místo a pesvdilo se, že je nutno nasbírat ješt spoustu zkušeností. Stejné umístní jim patilo i v celkovém seriálu. V ervnu nás ješt ekalo Okresní kolo PS konané v Malé ermné. Úast byla dosti nízká, celkem sedm družstev muž a tyi družstva žen. Naši v celku bez vtšího zaváháni obsadili 1. místo a spolen s mužstvem z Kvasin zamíili na Oblastní kolo PS. V rámci letní pípravy se tým úastnil na základ pozvání soutže v požárním útoku O pohár starostky obce Kobylí na Morav koncem ervence. S ohledem na znanou vzdálenost(cca 200km) byl zapjen vhodný automobil od firmy BAK a.s. Trutnov, která tak pokraovala v našem sponzorování. Jako lonští smolaové, kdy nám prvenství uniklo o setinu sekundy jsme byli hned na zaátku pasováni na favority soutže. Díky tomu se na celý tým penesla velká nervozita, ale všichni se s ní patin vypoádali a po prvním kole jsme se opt o setinu sekundy usadili na tetím míst. S jasnými instrukcemi od trenéra (díve zakleknout) jsme se vrhli do druhého kola a s vylepšením rekordu na sklopné tere as 17,90 s. jsme se probojovali na 1. místo a s náskokem šesti setin jsme nakonec zvítzili. Další inností bhem letní pípravy byla údržba a vyspravení techniky na oblastní kolo a zárove vybudování nové základny pro požární útok na místním hišti za pispní našich sponzor a volného asu nkterých len družstev A a B. Po dlouhém rozmýšlení došlo nakonec k vytvoení jednoho družstva na zúastnní se oblastního kola za náš okres. Využili jsme možnosti posílení družstva o dva kvalitní leny z Kvasin a vznikl tak pomrn silný tým, jak se nakonec potvrdilo na oblastním kole konaném ve Dvoe Králové n.l. Tentokrát se podailo pípravu o nco vylepšit oproti losku a již od vytvoení posíleného družstva svítala nadje na dobrý výsledek. Zaínalo se naší nejslabší disciplínou 100m pekážek a i když naše nejvtší želízko v ohni zklamalo dosti pekvapeni jsme se ocitli na vedoucí pozici. V této chvíli si všichni zaali uvdomovat, že lze dosáhnout hodn vysoko. Rychle si všichni pipomnli loský neúspch ve štafet a tak tuto disciplínu šli všichni

7 s nejvtší opatrností a nebylo tak pekvapením, že lepšího asu dosáhla mén nervozní štafeta B. V té chvíli jsme se posunuli na druhé místo o pouhé 0, 74s a ekala nás naše silná disciplína. Nezaváhali jsme a pedvedli jsme skvlý útok s asem 27,08s. Soupei se snažili, ale vítzství už nám nikdo nesebral a tak se rozjela velká oslava historického postupu na mistrovství R. Však si urit mnozí pamatují na ohlušující jízdu naší obcí. Nutno ješt dodat, že kvalitní základnu našeho okresu potvrdil i tým žen s Kvasin, který s pehledem zvítzil. Zaátkem záí odstartovalo pokraování PL, kde jsme chtli navázat na výbornou jarní ást. Zamíili jsme 4. záí do Dobrušky a za nádherného poasí jsme sami sebe nezklamali. S asem 24,57s. jsme obsadili pkné 2. místo a sklonit jsme se museli nad perfektním výkonem extraligového týmu z Trnova a asem 22,12s. Za týden nás ekalo další kolo PL v Opon. Tým podal znovu bezchybný výkon a v základním kole jsme obsadili 1. místo, ale tento den nám doslova páli i hvzdy. Všichni naši nejvtší soupei v celkovém seriálu doslova vybouchli (Tutleky nedokonili, Trnov byl až jedenáctý) a tak jsme si na vedoucí pozici vytvoili slibný náskok 17 bod a jistotu, že pi neúasti na dalším kole setrváme na 1. míst. Nejlepšího úspchu zde dosáhlo družstvo B, obsadilo 6. místo a zstali jen krek od finále. Pedposlední kolo PL se konalo v astolovicích a na tomto klání jsme chybli. Dvodem byla úast na Mistrovství R. Naši soupei zde opt zaváhali a nám zstal na ele náskok 7 bod. Nastal oekávaný okamžik a úast na mistrovství R družstev SH MS v požárním sportu. Na pípravu bylo opravdu málo asu, ale všichni se snažili do toho vložit opravdu maximum. Tato soutž už má doslova jinou úrove a zázemí. Všichni byli píjemn pekvapeni diváckou kulisou a zahajujícím ceremoniálem. Nervozita byla vskutku veliká a ásten se odrazila i na výkonu. První den Za chladného rána se zahajovalo bhy 100m pekážek, pro nás slabou disciplínou a i když jsme oproti oblastnímu kolu as vylepšili o více jak 3 sekundy stailo to až na 14. místo. Nic jsme nevzdávali a bojovali v další disciplín- štafeta 4x100m s pekážkami. Nervozita nám trochu svazovala nohy, ale bojovali jsme. as 65,17 s. nás vynesl na 10. místo a v celkové klasifikaci jsme si také polepšili. Zklamáni jsme rozhodn nebyli a do poslední disciplíny, která se konala až druhý den jsme nasadili ješt bojovnjší náladu. Druhý den ekala nás naše nejsilnjší a nejoblíbenjší disciplína. Celý tým ml bojovnou náladu a

8 brousil si zuby snad i na medailové umístní. Nervozita však v tomto pípad byla o nco silnjší a tak zaváhání na sání vyneslo výsledný as 32,22 s. a v této disciplín až 9. místo. Tady na vítzství postaovalo zopakovat náš as s oblastního kola 27,08s. V celkovém poadí nás to opt posunulo o nkolik píek výše a celkov jsme obsadili krásné 10. místo- desátí v R to je peci hezké na tak malou obec. Na závr jsme si náladu ješt vylepšili (už mimo soutž) druhým místem v kýblšprici. Lze konstatovat, že to pro všechny byl nezapomenutelný zážitek a získalo se tu spoustu zkušeností. Hned za týden nás ekalo vyvrcholení PL v Kvasinách. Pravdou je, že tento závod jsme odbhli na jistotu a dosti jsme taktizovali, což se nám málem stalo osudným. as 26,13 s. nám stail na 6. místo a také na celkové vítzství v PL a to již podruhé. Celkové poadí: 1. Bystré A 81 bod 2. Trnov 75 bod 3. Tutleky 73 body 13.Bystré B 34 bod Na úplný závr sezóny se pravideln úastníme ješt dvou podnik. Již po šesté jsme zavítali 2. íjna do eského Krumlova na memoriál mjr. Jaromíra Urbana, kde se schází celá špika družstev SDH i profesionálních jednotek a letos se ho zúastnilo celkem 103 tým muž a žen z celé R. Naši byli dobe pipraveni a moc si páli i tady uspt. Nakonec z toho bylo až 54. místo s asem 33,63 s., což zapíinilo velké zaváhání na pravém proudu. Úplným závrem se stal již za mrazivého poasí pohár VSR memoriál V.I.Lenina konaný v Širokém Dole na Vysoin. Tady je pro nás podstatnou zmnou, že se soutží pouze na dv hadice B. Znovu se tu objevila celá špika z R celkem 87 tým muž a žen. Naši obsadili s asem 18,77 s. až 25. místo a nepodailo se zopakovat loský úspch. I pes tyto závrené neúspchy lze sezónu 2004 oznait za nejlepší v celé historii našeho SDH. Na samý konec je nutno podkovat všem lenm týmu za vnované úsilí as a vzornou reprezentaci naší malé obce v Orlických horách, ale i všem našim sponzorm, kterými jsou OU Bystré v O.H., BAK a.s. Trutnov, RM sport Dobruška, Gestra Sedloov a Hospoda U divoáka v Bystrém. Pro úplnost musíme uvést, že letos soutžilo i družstvo žen a to na okrskové soutži v Deštném, kde získalo l. místo. Dle plánu e usnesení VVH jsme se zúastovali okrskových porad a školení poádaných OV.

9 Nejdíve probhla VVH okrsku na Deštném za úasti 7 len, dále byla opt okrsková schze na Deštném za úasti 5 len, byla okrsková schze v Kounov, jíž se zúastnilo 5 len, byla okrsková schze v Bystrém, které se zúastnilo 9 len. 2. a 3.4. se vedoucí mládeže zúastnili školení v Bystrém a jsme se zúastnili námtového cviení v Deštném. Nyní se již dostáváme ke zpráv o finanním hospodaením sboru za rok Poátení stav financí k byl K. Píjmy sboru v roce 2004 byly následující: Položka ástka výtžek z hasiského plesu 9 442,- lenské píspvky 4 130,- odmna za organizaci pedvádcí akce 720,- výtžek z Pomlázkové zábavy 4 260,- píspvek od rodi na innost SDH 4 750,- sbr železného šrotu 8 414,- píspvek na stravování pi soutžích Mladých hasi 560,- úhrada rodi za putovní tábor ,- prodej armádního stanu ,- úhrada za školení instruktor 1 800,- provize od Hasiské vzájemné pojišovny 3 112,- odmna za vítzství v krajském kole ,- pevod z vkladní knížky ,- dar od Královehradeckého kraje ,- píspvek OSH na dopravu na MR 5 000,- dotace na innost Mladých hasi ,- výtžek z poádání okrskové schze ,- úrok z bžného útu 57.97,- CELKEM ,- Výdaje sboru v roce 2004 pak byly následující: Položka ástka výroní valná hromada ,- nákup pamtních medailí 1 200,- nákup obleení pro Mladé hasie 7 823,- stravování mladých hasi pi soutžích ,- odvod lenských píspvk 5 794,- startovné na soutžích 3 066,-

10 úhrada náklad na školení instruktor 3 600,- putovní tábor Mladých hasi ,- dárky k životním jubileím ,- oprava automobilu Š ,- technická prohlídka Š ,- sportovní obleení pro družstvo muž 8 090,- sportovní píprava družstva muž 1 910,- doprava na MR ,- videokazeta z MR 300,- pedplatné Hasiských novin 645,- pohonné hmoty 500,- nájem tlocviny 500,- povinné ruení pro Š ,- poplatek za vedení bžného útu ,- CELKEM ,- K bylo na bžném útu organizace ,- K a v pokladn ,- K. Celkem tak organizace disponuje ,- K. Tém na závr bych vás chtl seznámit s provozem techniky. Škoda 1203 ujela 3082 km, spoteba 434 litr benzínu a 4,5 litru oleje. Prmrná spoteba inila 14 litr na 100 kilometr. Zásahové vozidlo Avia ujelo 2198 kilometr, spoteba 326 litr nafty, což je prmrná spoteba 15 litr na 100 kilometr. Topení pi požáru dne 8. ledna 10 hodin: 15 litr nafty. PPS 12 byla v chodu 18 1/4 hodiny pi spoteb 216 litr benzínu a 1 litru oleje. Prmrná spoteba byla 12 litr za hodinu. Ty je vše k naší innosti a práci sboru, která si v loském roce vyžádala stovky hodin práce jak pi údržb techniky, výzbroje, tak i pi nácvicích a soutžích všech družstev. Veškerou innost pevážn organizuje výbor organizace, který se pravideln schází na zasedáních. Pes veškeré úspch, jež naše organizace vykazuje, máme nkteré nedostatky. Toto zejména v oblasti preventivn výchovné a teoretické píprav len.

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Pravidelná shromáždní: Ostrava každá nedle každá steda Frenštát pod Radhoštm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. nedle v 15,00 hodin každé 2. a 4.

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1 ZPRAVODAJ Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008 Oficiální piktogram softballu na OH 2008 Podkladová fotografie pro piktogram softballu Oficiální softballové sportovišt na OH 2008

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

Czech Point: doklady na jednom míst

Czech Point: doklady na jednom míst Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI V Motyčíně, který dnes se sousedními Hnidousy tvoří kladenskou čtvrť Švermov,

Více

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.3 prosinec 2003 Vážení obané. Poslední letošní íslo zpravodaje dostáváte

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah SLEZSKÝ 49 Záí 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Obsah Termíny akcí školního roku 2007 2008 1 Úvodník: 120. výroí založení Klubu eských turist 2 Akce tomík 3 Školící

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

Zpravodaj. 106 6 / 2004

Zpravodaj. 106 6 / 2004 Zpravodaj. 106 6 / 2004 erven 2004 Obsah: Slovo pedsedy... 2-3 Reprezentace žen v Itálii....4-5 London Cup.6 Zeister Slot 2004.7-9 Rozpisy ME juniorek a junior. 10-12 Radotín poádá PVP 13 Veteráni op3t

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové,

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, VÝRONÍ ZPRÁVA obanského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009 Vážení tenái, Píznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, obanské sdružení ESET-HELP slaví 15. výroí svého vzniku. Rádi bychom ekli, že je v plném

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN 2013 Každý z nás je krásný. Pibývajícím vkem, následkem úrazu, alergickou reakcí nebo hormonálním problémem mže naše

Více

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie)

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Arcibiskupské gymnázium Praha 2, Korunní 2 120 00 www.arcig.cz Jan Kužvart, VII.B

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

ÚNOR 2009. Cena 5,- K

ÚNOR 2009. Cena 5,- K ÚNOR 2009 Cena 5,- K Z obsahu : - Slovo starostky, Informace OÚ - Tíkrálová sbírka v Tršicích - Základní škola Tršice - Z historie (Deník Otty Wolfa) - Napsali ped tiašedesáti roky - Pozvánky, Inzerce

Více

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže)

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) gg Daniel Glauer, Jan Ryjáek, Aneta Šípová, Ondej Špaek, Jan Zajíc esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) kvten 2005 esko-nmecké vztahy a gymnaziální

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více