Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH"

Transkript

1 Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Sešli jsme se zase po roce, abychom zhodnotili práci a innost naši organizace za uplynulý rok. Protože letos bude zpráva o nco delší, pejdeme k vlastnímu hodnocení. Nejdíve hodnotíme kulturn spoleenskou oblast: dne probhla Výroní valná hromada za úasti 64 len a 40 host ze zahranií a to z Holandska, Nmecka, Polska a Slovenska. Veer téhož dne jsme uspoádali Hasiský ples. Dvacátého prvního února se 4 lenové zúastnili Výroní vlané hromady v Lewín. Ticátého bezna se uskutenila pedvádcí akce pro leny sboru. Jedenáctého dubna jsme poádali Pomlázkovou zábavu. Devátého kvtna bylo provedeno mytí koupališt. Ticátého kvtna byl uskutenn zájezd do Litomic, kde probíhaly oslavy 140.výroí založení hasi - zúastnilo se 7 len. tvrtého ervence jsme se zúastnili oslav 100. výroí založení SDH Chlístov. Dvacátého sedmého srpna 4 lenové navštívili družební organizaci v Nmecku. Od sedmnáctého do devatenáctého záí se 9 len zúastnilo zájezdu na soutž MR R v požárním sportu v Sušici. Dvacátého listopadu navštívili 4 lenové Polsko. V tomto roce jsme navštívili leny, kteí oslavili kulaté životní jubileum a to: Vlastimila Hartmana, Gerlindu Povolnou, Danu Netíkovou, Jiího Tomáše, Bohuslava Netíka, Bohuslava Pábela, Karla Pibyla, Pavla Matysku. A nyní informace o lenské základn našeho SDH. Ve vkové kategorii 6-14 let máme 24 chlapc a 9 dívek, celkem 33. V kategorii let je 11 chlapc a 3 dívky, celkem 14. Ve vku let máme 5 muž a 6 žen, celkem 11. Nad 26 let je 44 muž a 17 žen, celkem 61. Dohromady má sbor 119 len, z toho je 84 chlapc a muž, 35 dívek a žen. Stejn jako v létech minulých patila práce s mládeží v našem sboru ke stžejním innostem i v práv uplynulém roce Pípravám na soutže, odborné píprav družstev i samotné úasti v soutžích bylo vnováno mnoho pilné a usilovné práce. Nyní budete mít možnost se dozvdt to, jaká tato práce pinesla naší organizaci výsledky. V roce 2004 se lenská základna kolektivu mladých hasi a dorostu pomrn stabilizovala, zejména pokud hovoíme o družstvu mladších a dorostu. Naopak družstvo starších se

2 potýkalo s výkyvy lenské základy. V prbhu celé sezóny jsme byli nuceni družstvo neustále doplovat. Nezkušenost nov píchozích se negativn projevila na výsledcích celého družstva. Pesto se zdá, že se situace postupn stabilizuje a družstvo starších znovu získá sílu k úspšné reprezentaci našeho sboru, na kterou jsme vždy byli zvyklí. V uplynulém roce docházelo do všech tí soutžních družstev 32 mladých hasi a dorostenc. Tento fakt mže být potšitelný z hlediska nárstu budoucí hasiské generace. Naší organizaci však tato skutenost komplikuje život v tom, že neustále narstají náklady na pípravu této mladé generace a ve srovnání s jinými organizacemi tak naše organizace na výchovu mladé hasiské generace v podstat doplácí. V prbhu sezóny se vedení družstva mladších ujaly Marie Martínková a Dana Francová, které tak nahradily odstupující Marii Šubrtovou. Na poli pípravy nových vedoucích organizace uinila významný krok v tom, že na letní škole instruktor získal dorostenec Václav Novotný kvalifikaci vedoucího mládeže. Tuto funkci bude moci vykonávat po dosažení vku 18 let. Doufejme, že na poli odborné práce s mládeží bude naší organizaci pínosem. Nyní však již ke konkrétní innosti jednotlivých družstev. Tradiní zahajovací závod požárnické všestrannosti se konal 18. íjna 2003 v Rokytnici v Orlických horách. Nov sestavené družstvo obsadilo v tomto závod 11. místo, což bylo možné piíst zaátenické nezkušenosti. V dalším období se družstvo zamilo na odbornou ást pípravy, ve které se seznámilo se strunou historií našeho sboru a se základy požární prevence. Krom toho zajíždlo družstvo do bazénu v Dobrušce, kde si vylepšovalo fyzickou kondici. Dlouhé zimní období již tradin využíváme k technické píprav, která v loském roce tradin probíhala v tlocvin v Dobanech. Technická píprava byla zamena zejména na nácvik štafety požárních dvojic a požárního útoku. Jarní píprava mohla být díky píznivému poasí zahájena na poátku msíce dubna. V tomto období se také nkolikrát projevil problém s docházkou len družstva na pípravné schzky uvedený již výše. Díky špatnému poasí a problémm s technikou se ovšem nepodailo dostaten nacviit požární útok, který se tak stal nejslabší disciplinou družstva. Pes veškeré problémy však družstvo nezadržiteln smovalo k okresnímu kolu hry Plamen. Toto se konalo ve dnech kvtna 2004 ve Vamberku. Družstvu se v této soutži dailo se stídavými úspchy a v nkterých disciplínách družstvo nenápadn vystrilo ržky. Nejvtší ztrátou bylo 15. místo v požárním útoku. Zejména díky dobe zvládnutému požárním útoku CTIF se však družstvo posouvalo ve výsledkové listin smrem nahoru. Ve štafet 4 x 60

3 metr dokonce zabhlo nejlepší bžecký as. Chyba v závru této štafety však znamenala diskvalifikaci a celkové 7. místo v této disciplín. Pes tuto nepovedenou disciplínu se družstvo po prvním dnu posunulo na 5. místo s výhledem na lepší umístní v disciplínách druhého dne. Štafeta požárních dvojic, která tento den zahajovala nám udlala nejvtší radost, kdy družstvo dokázalo udržet krok se mnohem staršími konkurenty a obsadilo v ní s minimální ztrátou 4. místo. O celkovém umístní tak musela rozhodnout štafeta CTIF, ve které si družstvo vilo. Zakopnutí na pekážce a 10 vtein penalizace však vše zhatilo a družstvo se tak trochu zklaman muselo smíit s 5. místem. Nutno však dodat, že v souasné konkurenci a vkovému složení družstva nebylo možné lepšího umístní dosáhnout. Zejména výsledky v bžeckých disciplínách nás naplují optimismem do budoucna. Jelikož cviení dlá mistra, vydalo se družstvo na pohárovou soutž hasiské mládeže do Opona. Zde potšilo zejména zlepšením výkonu v požárním útoku. Celkovým soutem as zde družstvo obsadilo 9. místo. V polovin prázdnin pisplo družstvo dalším dílem k rozvoji mezinárodní spolupráce úastí na dalším roníku Her bez hranic, který se konal ve slovenském Bystrém. Zde obsadilo 5. místo. Doufejme, že v píštím roníku na domácí pd své umístní výrazn vylepší. Novou sezonu zahájilo družstvo starších zahajovacím závodem požárnické všestrannosti ve Valu, ve kterém obsadilo v uvozovkách tradiní 12. místo. Poslední soutží minulého roku byl závod požárnické všestrannosti v Mezilesí. Zde družstvo obsadilo 21. místo v konkurenci 53 družstev. Více než výsledek nás v tomto závod potšila pochvala organizátor za vzorné vystupování našeho družstva. Již nkolik let mžeme s potšením konstatovat, že v naší organizaci aktivn psobí družstvo mladších, které se doufejme v budoucnu stane nástupcem souasného družstva starších. Do družstva mladších docházelo v uplynulém roce 14 mladých hasi ve vku 6 10 let. Spolen s družstvem starších se mladší družstvo zúastnilo zahajovacího závodu požárnické všestrannosti v Rokytnici, ve kterém obsadilo 4. místo. Vytvoilo si tak dobrý základ pro jarní ást soutže. V té ziskem jednoho 1., jednoho 3., dvou 4., jednoho 5. a jednoho 7. místa obsadilo celkov výborné 3. místo. Udrželo tak dobrou úrove z minulých let, což je bezesporu zásluha všech tí vedoucích, které se na píprav podílely. Po letní pestávce družstvo neusnulo na vavínech a na své dobré výsledky z minulého roníku navázalo 4. místem v závodu požárnické všestrannosti ve Valu. Velké nadje vkládala naše organizace i do obnoveného družstva dorostenc. Mžeme s uspokojením prohlásit, že toto družstvo tyto nadje úspšn naplovalo. Bhem zimního období družstvo pravideln zajíždlo do tlocviny v Olešnici, kde se vnovalo zejména

4 zvyšování fyzické kondice. Bez dobré fyzické výkonnosti totiž dnes v soutžích požárního sporu uspt nelze. Svoji výkonnost si družstvo pijelo vyzkoušet poprvé 15. kvtna 2004 na soutž 14. a 15. okrsku do Deštného. Zde se družstvo s vkovým prmrem 15 let úspšn popralo se staršími leny a obsadilo 6. místo se ztrátou 5 sekund na bednu. Den poté ho však ekala mnohem významnjší soutž okresní kolo celoroní innosti dorostu v Kvasinách. V soutži podalo družstvo dobrý výkon, který je píslibem zejména do budoucna. V soutži 100 m pekážek obsadilo 2. místo s rozdílem 1,5 s a ve štafet 4 x 100 m rovnž 2. místo o 8 setin vteiny. V požárním útoku, který by doprovázen spory o použití pravidly schválené techniky družstvo zvítzilo, podobn jako v testu odborných znalostí. Pesto však družstvo obsadilo 2. místo a do další fáze soutže nepostoupilo. Hlavní inností družstva bhem uplynulého roku tak byla pravidelná úast v seriálu soutží v požárním útoku Podorlická liga. Výsledky družstva v tomto seriálu byly následující. Rájec Dobré Dobruška Opono Kvasiny 8. místo 12. místo 9. místo 6. místo 13. místo Celkov družstvo v tomto seriálu obsadilo 13. místo. ímž však úast v tomto seriálu nejvíce družstvu prospívá, jsou neocenitelné zkušenosti. Ty budou doufejme ve spojení s intenzivní zimní pípravou vést k oekávanému úspchu. Zahajovací závod se konal spolen s kategorií mladých hasi ve Valu. Družstvo do tohoto závodu odstartovalo s odhodláním zvítzit. I zaátek celého závodu potvrzoval jeho ambice. Úmyslné potrhání znaení dorostenecké trati však zmailo nejen dobrý výsledek našeho družstva, ale i závod samotný, který musel být anulován. Špatnou náladu si družstvo dorostu napravilo o týden pozdji v podobném závod v Mezilesí, ve kterém suverénn zvítzilo. Všechna soutžní družstva vedou o své innosti pravideln doplovanou kroniku a dokumentace o jejich innosti je zveejována na internetové stránce sboru. Pestože by z pedchozí ásti zprávy mohl vzniknout dojem, že se nám vše na poli práce s hasiskou mládeži vícemén dailo, musíme sebekriticky konstatovat, že tomu tak není. Nkteí lenové vedení organizace doposud nevzali na vdomí význam této práce a proto jej stále zlehují. Ani v uplynulém roce se nepodailo zavést optimální systém financování

5 dtského kolektivu. Bohužel se nám nepodailo navázat ani funkní spolupráci s holandskými hasii, o kterou usilujeme již nkolik let. Na poli mezinárodní spolupráce se organizace dostala do proudu zcela jiných zájm než hasiských. Vzhledem k tradiní kvalit práce s mládeží v naší organizaci toto není nutné nadále trpt a je nezbytné se vrátit zpt na pozice partner dalších organizací. Pouze vzájemn rovné partnerství mže být partnerstvím s výhledem do budoucna. Závrem této zprávy je teba podkovat za celoroní innost mládeže vedoucímu kolektivu Michalu Dusílkovi, pomocným vedoucím Marii Šubrtové a Marii Martínkové. Podkování je teba vyslovit i Jiímu Tomášovi mladšímu i staršímu, Josefu Machovi mladšímu, Zden Tomášové, Josef Dusílkovi, bez jejichž pomoci by nebylo možné realizovat innost kolektivu mladých hasi ve výše uvedeném rozsahu. Dkujeme tímto i sponzorm dtského kolektivu, tlovýchovné jednot Sokol v Dobanech, Základní škole v Olešnici a všem, kteí svým dílem pispli k úspšné práci s mladou generací v uplynulém roce. Vtšina z Vás již jist ví, že tento roník byl jedním nejúspšnjších v historii našeho SDH v kategorii muž. Zanme však hezky po poádku. Již od poátku roku vtšina družstva nelenila a dle možností každý týden navštvovali tlocvinu ve Skuhrov n.blou, kde s místními pevážn hráli florbal, který byl vhodný pro udržení fyziky a rychlosti. Roník tradin odstartoval první soutží 1. kolem Podorlické ligy konaném v Houdkovicích Po nevydaeném loském pokusu se družstvu podailo dokonalé napravení a hned na úvod si pipsalo vítzství s asem 24,40 s..ve finále svou formu korunovalo dalším prvenstvím. Další soutží byla již za týden Okrsková soutž konaná v Deštném v O.h.. Za chladného poasí SDH Bystré nasadilo do této soutže celkem ti družstva muž z nichž jedno bylo mužstvo nad 35 let. Bystré A se potýkalo s velkou marodkou a muselo zapojit do svých ad zapjenou posilu a k tomu jednu ženu. Díky tomu se muselo spokojit s 3. místem. Bystré B se skládalo pevážn s dorostenc a díky horšímu útoku obsadilo celkov 6. místo. Letos se již povinn bhala i štafeta 4x100m a tak nebyl rozhodující pouze útok. Muži nad 35 let se tentokrát dokali samostatné kategorie, kterou s pehledem vyhráli. Zde již s pochopitelných dvod byl jedinou disciplínou požární útok. Již týden na to se konalo 2. kolo Podorlické ligy v Rájci. Mužstvo zde nastoupilo ve znan dobré nálad a chtlo navázat na pedchozí úspch. Díky dlouhému nástiku na pravém teri dosáhlo výsledného asu 27,90 s. a v základním kole obsadilo uspokojivé 4. místo. Mimochodem as levého tere inil 23,56 s. a byl vbec nejlepším asem základního kola. Ve

6 finále jsme si o dv píky polepšili a tak v týmu panovala spokojenost. Do této soutže se zapojilo také družstvo B (dorostenci) a hned z poátku si pipsali slušné 8. místo a zaali se tak zapojovat do celkového seriálu Podorlické ligy. Další kolo Podorlické ligy tentokrát konané v nedalekém Dobrém pineslo doslova hrozné poasí, nebo celou soutž pršelo. Naši mli v tomto výhodu a s vynikajícím asem 24,27 s. nasadili laku hodn vysoko. Na prvenství to však nestailo, nebo jsme se museli sklonit nad výkonem extraligového týmu z Trnova a asem 23,65 s. Ve finále jsme si polepšili a pipsali si již tetí prvenství v sezón. Ped prázdninovou pestávkou jsme se usadili s náskokem pouhého jednoho bodu na 1. míst v celkovém poadí ped týmem z Tutlek. Bystré B si také pipsalo pár cenných bod do seriálu za 14. místo a pesvdilo se, že je nutno nasbírat ješt spoustu zkušeností. Stejné umístní jim patilo i v celkovém seriálu. V ervnu nás ješt ekalo Okresní kolo PS konané v Malé ermné. Úast byla dosti nízká, celkem sedm družstev muž a tyi družstva žen. Naši v celku bez vtšího zaváháni obsadili 1. místo a spolen s mužstvem z Kvasin zamíili na Oblastní kolo PS. V rámci letní pípravy se tým úastnil na základ pozvání soutže v požárním útoku O pohár starostky obce Kobylí na Morav koncem ervence. S ohledem na znanou vzdálenost(cca 200km) byl zapjen vhodný automobil od firmy BAK a.s. Trutnov, která tak pokraovala v našem sponzorování. Jako lonští smolaové, kdy nám prvenství uniklo o setinu sekundy jsme byli hned na zaátku pasováni na favority soutže. Díky tomu se na celý tým penesla velká nervozita, ale všichni se s ní patin vypoádali a po prvním kole jsme se opt o setinu sekundy usadili na tetím míst. S jasnými instrukcemi od trenéra (díve zakleknout) jsme se vrhli do druhého kola a s vylepšením rekordu na sklopné tere as 17,90 s. jsme se probojovali na 1. místo a s náskokem šesti setin jsme nakonec zvítzili. Další inností bhem letní pípravy byla údržba a vyspravení techniky na oblastní kolo a zárove vybudování nové základny pro požární útok na místním hišti za pispní našich sponzor a volného asu nkterých len družstev A a B. Po dlouhém rozmýšlení došlo nakonec k vytvoení jednoho družstva na zúastnní se oblastního kola za náš okres. Využili jsme možnosti posílení družstva o dva kvalitní leny z Kvasin a vznikl tak pomrn silný tým, jak se nakonec potvrdilo na oblastním kole konaném ve Dvoe Králové n.l. Tentokrát se podailo pípravu o nco vylepšit oproti losku a již od vytvoení posíleného družstva svítala nadje na dobrý výsledek. Zaínalo se naší nejslabší disciplínou 100m pekážek a i když naše nejvtší želízko v ohni zklamalo dosti pekvapeni jsme se ocitli na vedoucí pozici. V této chvíli si všichni zaali uvdomovat, že lze dosáhnout hodn vysoko. Rychle si všichni pipomnli loský neúspch ve štafet a tak tuto disciplínu šli všichni

7 s nejvtší opatrností a nebylo tak pekvapením, že lepšího asu dosáhla mén nervozní štafeta B. V té chvíli jsme se posunuli na druhé místo o pouhé 0, 74s a ekala nás naše silná disciplína. Nezaváhali jsme a pedvedli jsme skvlý útok s asem 27,08s. Soupei se snažili, ale vítzství už nám nikdo nesebral a tak se rozjela velká oslava historického postupu na mistrovství R. Však si urit mnozí pamatují na ohlušující jízdu naší obcí. Nutno ješt dodat, že kvalitní základnu našeho okresu potvrdil i tým žen s Kvasin, který s pehledem zvítzil. Zaátkem záí odstartovalo pokraování PL, kde jsme chtli navázat na výbornou jarní ást. Zamíili jsme 4. záí do Dobrušky a za nádherného poasí jsme sami sebe nezklamali. S asem 24,57s. jsme obsadili pkné 2. místo a sklonit jsme se museli nad perfektním výkonem extraligového týmu z Trnova a asem 22,12s. Za týden nás ekalo další kolo PL v Opon. Tým podal znovu bezchybný výkon a v základním kole jsme obsadili 1. místo, ale tento den nám doslova páli i hvzdy. Všichni naši nejvtší soupei v celkovém seriálu doslova vybouchli (Tutleky nedokonili, Trnov byl až jedenáctý) a tak jsme si na vedoucí pozici vytvoili slibný náskok 17 bod a jistotu, že pi neúasti na dalším kole setrváme na 1. míst. Nejlepšího úspchu zde dosáhlo družstvo B, obsadilo 6. místo a zstali jen krek od finále. Pedposlední kolo PL se konalo v astolovicích a na tomto klání jsme chybli. Dvodem byla úast na Mistrovství R. Naši soupei zde opt zaváhali a nám zstal na ele náskok 7 bod. Nastal oekávaný okamžik a úast na mistrovství R družstev SH MS v požárním sportu. Na pípravu bylo opravdu málo asu, ale všichni se snažili do toho vložit opravdu maximum. Tato soutž už má doslova jinou úrove a zázemí. Všichni byli píjemn pekvapeni diváckou kulisou a zahajujícím ceremoniálem. Nervozita byla vskutku veliká a ásten se odrazila i na výkonu. První den Za chladného rána se zahajovalo bhy 100m pekážek, pro nás slabou disciplínou a i když jsme oproti oblastnímu kolu as vylepšili o více jak 3 sekundy stailo to až na 14. místo. Nic jsme nevzdávali a bojovali v další disciplín- štafeta 4x100m s pekážkami. Nervozita nám trochu svazovala nohy, ale bojovali jsme. as 65,17 s. nás vynesl na 10. místo a v celkové klasifikaci jsme si také polepšili. Zklamáni jsme rozhodn nebyli a do poslední disciplíny, která se konala až druhý den jsme nasadili ješt bojovnjší náladu. Druhý den ekala nás naše nejsilnjší a nejoblíbenjší disciplína. Celý tým ml bojovnou náladu a

8 brousil si zuby snad i na medailové umístní. Nervozita však v tomto pípad byla o nco silnjší a tak zaváhání na sání vyneslo výsledný as 32,22 s. a v této disciplín až 9. místo. Tady na vítzství postaovalo zopakovat náš as s oblastního kola 27,08s. V celkovém poadí nás to opt posunulo o nkolik píek výše a celkov jsme obsadili krásné 10. místo- desátí v R to je peci hezké na tak malou obec. Na závr jsme si náladu ješt vylepšili (už mimo soutž) druhým místem v kýblšprici. Lze konstatovat, že to pro všechny byl nezapomenutelný zážitek a získalo se tu spoustu zkušeností. Hned za týden nás ekalo vyvrcholení PL v Kvasinách. Pravdou je, že tento závod jsme odbhli na jistotu a dosti jsme taktizovali, což se nám málem stalo osudným. as 26,13 s. nám stail na 6. místo a také na celkové vítzství v PL a to již podruhé. Celkové poadí: 1. Bystré A 81 bod 2. Trnov 75 bod 3. Tutleky 73 body 13.Bystré B 34 bod Na úplný závr sezóny se pravideln úastníme ješt dvou podnik. Již po šesté jsme zavítali 2. íjna do eského Krumlova na memoriál mjr. Jaromíra Urbana, kde se schází celá špika družstev SDH i profesionálních jednotek a letos se ho zúastnilo celkem 103 tým muž a žen z celé R. Naši byli dobe pipraveni a moc si páli i tady uspt. Nakonec z toho bylo až 54. místo s asem 33,63 s., což zapíinilo velké zaváhání na pravém proudu. Úplným závrem se stal již za mrazivého poasí pohár VSR memoriál V.I.Lenina konaný v Širokém Dole na Vysoin. Tady je pro nás podstatnou zmnou, že se soutží pouze na dv hadice B. Znovu se tu objevila celá špika z R celkem 87 tým muž a žen. Naši obsadili s asem 18,77 s. až 25. místo a nepodailo se zopakovat loský úspch. I pes tyto závrené neúspchy lze sezónu 2004 oznait za nejlepší v celé historii našeho SDH. Na samý konec je nutno podkovat všem lenm týmu za vnované úsilí as a vzornou reprezentaci naší malé obce v Orlických horách, ale i všem našim sponzorm, kterými jsou OU Bystré v O.H., BAK a.s. Trutnov, RM sport Dobruška, Gestra Sedloov a Hospoda U divoáka v Bystrém. Pro úplnost musíme uvést, že letos soutžilo i družstvo žen a to na okrskové soutži v Deštném, kde získalo l. místo. Dle plánu e usnesení VVH jsme se zúastovali okrskových porad a školení poádaných OV.

9 Nejdíve probhla VVH okrsku na Deštném za úasti 7 len, dále byla opt okrsková schze na Deštném za úasti 5 len, byla okrsková schze v Kounov, jíž se zúastnilo 5 len, byla okrsková schze v Bystrém, které se zúastnilo 9 len. 2. a 3.4. se vedoucí mládeže zúastnili školení v Bystrém a jsme se zúastnili námtového cviení v Deštném. Nyní se již dostáváme ke zpráv o finanním hospodaením sboru za rok Poátení stav financí k byl K. Píjmy sboru v roce 2004 byly následující: Položka ástka výtžek z hasiského plesu 9 442,- lenské píspvky 4 130,- odmna za organizaci pedvádcí akce 720,- výtžek z Pomlázkové zábavy 4 260,- píspvek od rodi na innost SDH 4 750,- sbr železného šrotu 8 414,- píspvek na stravování pi soutžích Mladých hasi 560,- úhrada rodi za putovní tábor ,- prodej armádního stanu ,- úhrada za školení instruktor 1 800,- provize od Hasiské vzájemné pojišovny 3 112,- odmna za vítzství v krajském kole ,- pevod z vkladní knížky ,- dar od Královehradeckého kraje ,- píspvek OSH na dopravu na MR 5 000,- dotace na innost Mladých hasi ,- výtžek z poádání okrskové schze ,- úrok z bžného útu 57.97,- CELKEM ,- Výdaje sboru v roce 2004 pak byly následující: Položka ástka výroní valná hromada ,- nákup pamtních medailí 1 200,- nákup obleení pro Mladé hasie 7 823,- stravování mladých hasi pi soutžích ,- odvod lenských píspvk 5 794,- startovné na soutžích 3 066,-

10 úhrada náklad na školení instruktor 3 600,- putovní tábor Mladých hasi ,- dárky k životním jubileím ,- oprava automobilu Š ,- technická prohlídka Š ,- sportovní obleení pro družstvo muž 8 090,- sportovní píprava družstva muž 1 910,- doprava na MR ,- videokazeta z MR 300,- pedplatné Hasiských novin 645,- pohonné hmoty 500,- nájem tlocviny 500,- povinné ruení pro Š ,- poplatek za vedení bžného útu ,- CELKEM ,- K bylo na bžném útu organizace ,- K a v pokladn ,- K. Celkem tak organizace disponuje ,- K. Tém na závr bych vás chtl seznámit s provozem techniky. Škoda 1203 ujela 3082 km, spoteba 434 litr benzínu a 4,5 litru oleje. Prmrná spoteba inila 14 litr na 100 kilometr. Zásahové vozidlo Avia ujelo 2198 kilometr, spoteba 326 litr nafty, což je prmrná spoteba 15 litr na 100 kilometr. Topení pi požáru dne 8. ledna 10 hodin: 15 litr nafty. PPS 12 byla v chodu 18 1/4 hodiny pi spoteb 216 litr benzínu a 1 litru oleje. Prmrná spoteba byla 12 litr za hodinu. Ty je vše k naší innosti a práci sboru, která si v loském roce vyžádala stovky hodin práce jak pi údržb techniky, výzbroje, tak i pi nácvicích a soutžích všech družstev. Veškerou innost pevážn organizuje výbor organizace, který se pravideln schází na zasedáních. Pes veškeré úspch, jež naše organizace vykazuje, máme nkteré nedostatky. Toto zejména v oblasti preventivn výchovné a teoretické píprav len.

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013

Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013 Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013 Právě uplynulý rok 2013 byl, co se činnosti hasičské mládeže týká nejbohatším rokem za poslední období. Činnost s mládeží si v tomto roce vyžádala velké množství energie,

Více

Zápis. 7 z veejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 18. ervna 2003 ve 20 hodin v hostinci v Bystrém.

Zápis. 7 z veejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 18. ervna 2003 ve 20 hodin v hostinci v Bystrém. Milí tenái. Dostává se Vám do rukou ervnové íslo našeho zpravodaje, které opt nabralo trochu na objemu. V uplynulém msíci probhla celá ada hasiských soutží. Zprávy o jejich prbhu a výsledcích tvoí významnou

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub Zpráva o innosti klubu za období leden duben 2007 sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty lenská základna Ke 15.4.2007 má náš klub 59 len (24 žen a 35 muž). V tomto období se novým lenem stal (v závorce

Více

Výroční zpráva SDH Bystré za rok 2013. Zpracovala: Marie Martínková, jednatelka SDH

Výroční zpráva SDH Bystré za rok 2013. Zpracovala: Marie Martínková, jednatelka SDH Výroční zpráva SDH Bystré za rok 2013 Zpracovala: Marie Martínková, jednatelka SDH Vážené sestry hasičky, bratři hasiči, vážení hosté. Setkáváme se zde, abychom si připomněli a zhodnotili práci a činnost

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 1/2008. Toto íslo vyšlo v únoru 2008. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne 17.12.2007 1. Plnní rozpotu obce v

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 1. Složení Rady mládeže Rada mládeže pracovala po celý rok 1998 v promnlivém složení podle náronosti jednotlivých

Více

Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006

Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006 Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006 Hospodá MC Kolovraty pedkládá lenské schzi ke schválení následující zprávu o hospodaení a majetku klubu, vetn závrky ke dni 31.12.2006.

Více

PROGRAM VALNÉ HROMADY:

PROGRAM VALNÉ HROMADY: ZÁPIS z Valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 12.5. 2012 od 20,00 hodin v Neurazech Martinská hospoda Termín: Sobota 12.5. 2012 od 20,00 hodin Místo : Neurazy Martinská hospoda Úast

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

1. Stav Rady mládeže. 2. Stav oddíl. 3. innost Rady mládeže v r. 2000

1. Stav Rady mládeže. 2. Stav oddíl. 3. innost Rady mládeže v r. 2000 1. Stav Rady mládeže V roce 2000 pracovala Rada mládeže v první polovin roku ješt v zabhnutém tempu pravidelných akcí pro mládež a msíních schzek samotné rady mládeže. V RM jsou dva lenové VV - ing. Mojmír

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2010 od 18,00 hodin v Neurazech Martinská hospoda

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2010 od 18,00 hodin v Neurazech Martinská hospoda ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2010 od 18,00 hodin v Neurazech Martinská hospoda Termín: Sobota 20.2.2010 od 18,00 hodin Místo : Neurazy Martinská hospoda

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Výroční zpráva SDH Bystré za rok 2006. Zpracovala: Marie Martínková, jednatelka SDH

Výroční zpráva SDH Bystré za rok 2006. Zpracovala: Marie Martínková, jednatelka SDH Výroční zpráva SDH Bystré za rok 2006 Zpracovala: Marie Martínková, jednatelka SDH Vážené sestry hasičky, bratři hasiči, vážení hosté. Setkáváme se zde, abychom si připomněli a zhodnotili práci a činnost

Více

Úastníci !" # Strana 1 (celkem 5)

Úastníci ! # Strana 1 (celkem 5) !" # $% Úastníci Výkonný výbor Sekretá Dozorí rada Hosté Omluveni Kamil Kleník, Ivan Králík, Vlastimil Pabián, Vlastimil Stehlík, Michal Janeba, Iva Šimeková Vlastimil Pabián omluven Jií Šmejkal Strana

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2005 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Okresní pebor Orlická divize muži

Okresní pebor Orlická divize muži íslo 2/2013 16. prosince 2013 Ú v o d em Vážení a milí pátelé volejbalu na rychnovském okrese, je za námi prakticky druhá polovina roku 2013 a tím i polovina soutžního roníku 2013-2014. V duchu pijaté

Více

(p.. 55) íslo 1/2009 bezen

(p.. 55) íslo 1/2009 bezen (p.. 55) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 1/2009 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

Uzávrka pihlášek na zájezdy již 8. ervence!

Uzávrka pihlášek na zájezdy již 8. ervence! (p.. 53) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 2/2008 erven Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena Termín: Pátek 20.2.2009 od 19,35 hodin Místo : Žinkovy - Hotel U

Více

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í Sdružení hasičů ČMS, okres Plzeň sever, odborná rada mládeže vydává O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í 44. ročníku hry "PLAMEN" pro rok 2015-2016 Vážení přátelé, Se zahájením nového školního roku

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 11.2. 2012 od 18,00 hodin ve Vojovicích Hospoda U Kovboje

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 11.2. 2012 od 18,00 hodin ve Vojovicích Hospoda U Kovboje ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 11.2. 2012 od 18,00 hodin ve Vojovicích Hospoda U Kovboje Termín: Sobota 11.2.2012 od 18,00 hodin Místo : Vojovice Hospoda U Kovboje

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

(Materiál pro jednání zastupitelstva obce Spojil dne 24. záí 2010)

(Materiál pro jednání zastupitelstva obce Spojil dne 24. záí 2010) (Materiál pro jednání zastupitelstva obce Spojil dne 24. záí 2010) V prbhu volebního období 2006 2010 stálo v ele obce Spojil devítilenné zastupitelstvo obce Spojil, které od ustavujícího zasedání dne

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

íslo 08 roník 15, záí 2009

íslo 08 roník 15, záí 2009 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 1. 10. 2009 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 08 roník 15, záí 2009 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 24.9. 2009 Zastupitelstvo schválilo:

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schválení programu. 3. Základní a Mateská škola

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Program jednání 1) Zpráva o činnosti OSH Ústí nad Orlicí, 2) Výsledky soutěží v roce 2013, 3) Zajištění výročních valných hromad, 5) Hlášení o činnosti sboru

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

?????????????????????????

????????????????????????? !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'!

Více

Poátení stav útu k 11.10. 2011

Poátení stav útu k 11.10. 2011 Návrh rozpoetu SRPG na školní rok 2011/2012 Poátení stav útu k 11.10. 2011 pokladna disponující ástka výboru SRPG na hlavním podútu 2011/2012 28 708 K 6 075 K 22 633 K Píjmy za školní rok 2011/2012 357

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

ZPRAVODAJ (p.. 51) íslo 2/2007 záí

ZPRAVODAJ (p.. 51) íslo 2/2007 záí ZPRAVODAJ (p.. 51) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 2/2007 záí Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚSTŘEDNÍ ODBORNÉ RADY HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚSTŘEDNÍ ODBORNÉ RADY HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ ZA ROK 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚSTŘEDNÍ ODBORNÉ RADY HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ ZA ROK 2015 ÚORHS pracovala do V. sjezdu v tomto složení: Jan Aulický, Jiří Čech, Jan Fiedler, Tomáš Lefner, Zdeněk Prodělal, Jiří Rosenkranz,

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Zastupittelstvo obce po projednání vzalo na vdomí: kontrolu minulého usnesení vzdání se funkce lena zastupitelstva

Více

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011 V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj V loňském roce připravila Česká federace požárního sportu pro jednotlivce a kolektivy dorostenců a

Více

Zpravodaj.36 prosinec 2011

Zpravodaj.36 prosinec 2011 Vážení spoluobané, Opt se blíží vánoní svátky a konec roku 2011. Nastává tedy i as bilancování, co se nám za ten uplynulý rok podailo a co jsme nezvládli podle svých pedstav. Doufám, že se vám podaí najít

Více

(p.. 52) íslo 1/2008 únor

(p.. 52) íslo 1/2008 únor (p.. 52) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 1/2008 únor Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

MOJE STATISTIKY :-) Statistika jednotlivých stovkových mezník za 24h: ULTRAMARATÓNY ULTRAMARATÓNY. Rok Km 200-250km 12h a více 24h a více

MOJE STATISTIKY :-) Statistika jednotlivých stovkových mezník za 24h: ULTRAMARATÓNY ULTRAMARATÓNY. Rok Km 200-250km 12h a více 24h a více MOJE STATISTIKY :-) MARATÓNY ULTRAMARATÓNY ULTRAMARATÓNY Rok Km 200-250km 12h a více 24h a více 1993 2489 1994 3056 1995 7541 1996 8224 1(150 Král Šumavy) 1997 13466 5 1998 20011 5 2 1999 21573 3 3 2 2000

Více

Besídka pro maminky. Výlet do Prahy. Budoucí prváci. Den Zem. Besídka pro maminky

Besídka pro maminky. Výlet do Prahy. Budoucí prváci. Den Zem. Besídka pro maminky 1 Besídka pro maminky Výlet do Prahy Budoucí prváci Den Zem Besídka pro maminky 2 Ekologická výchova v naší škole Letos již ponkolikáté probhl v základní škole projektový Den Zem. Draz byl položen zejména

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Vážená paní starostko Okresního sdružení, vážení hosté. Vážení zástupci jednotlivých sborů našeho okresu. Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s

Více

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI DOMU DTÍ A MLÁDEŽE V UHERSKÉM OSTROHU ZA ŠKOLNÍ ROK 28/29 V Uh. Ostrohu, 1.9.29 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAÍZENÍ DDM UH.OSTROH I. Charakteristika

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více

Obsah: 1. Úvod 2. Zpráva o innosti TJ Sokol 3. P ehled cvi itel 4. Sport pro všechny 5. HAFA 6. Nohejbal 7. Havlovice 1582 8. Házená 9.

Obsah: 1. Úvod 2. Zpráva o innosti TJ Sokol 3. P ehled cvi itel 4. Sport pro všechny 5. HAFA 6. Nohejbal 7. Havlovice 1582 8. Házená 9. 1 Obsah: 1. Úvod 2 2. Zpráva o innosti TJ Sokol 2 3. Pehled cviitel 4 4. Sport pro všechny 4 5. HAFA 6 6. Nohejbal 7 7. Havlovice 1582 7 8. Házená 8 9. Streetball 9 10. Volejbal 11 11. Cyklistika 12 12.

Více

Dtský karneval. Dtský den

Dtský karneval. Dtský den 1 Dtský karneval Dtský karneval Dtský karneval Dtský den Dtský den 2 Informace ze ZŠ Ve školním roce 2007/2008 ukonili docházku do naší školy žáci 5. roníku: Barbora Kubíková, Petr Šilar, Michal Marek,

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

!"" # $!% &'#( )!"" # $!% * +"!,+ %!

! # $!% &'#( )! # $!% * +!,+ %! !""#$!% &'#()!""#$!% *+"!,+%! Termínový kalendá soutží VV NS v roce 203 dodatek. $,' Dlouhodobé a jednorázové soutže 203...2. Celkový pehled soutží...2.2 Termíny a místa konání MS/ME, a MR...4 2 Ostatní

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace:

Více

1. TRADICE DNE ZETORU POKRAUJE

1. TRADICE DNE ZETORU POKRAUJE ==$1?$'$A->'BACD-?$?KGAK

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

Zápis ORM MSH hl. m.m Praha z aktivu vedoucích mládeže konaného dne 3. 9. 2013

Zápis ORM MSH hl. m.m Praha z aktivu vedoucích mládeže konaného dne 3. 9. 2013 Zápis ORM MSH hl. m.m Praha z aktivu vedoucích mládeže konaného dne 3. 9. 2013 Místo konání: MSH Praha, Ohradní 26, Praha 4 Začátek: 18.00 hod Svolavatel: ORM MSH hl. město Praha Přítomni: viz prezenční

Více

Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009

Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009 Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009 Pítomni: Hosté: Omluveni: Jan Pecina, Martin Musil, Ing. Petr Stank, Ing. Miloš Šabata, Antonín Pešek, Jaroslava Hanzalová,

Více

Hodnotící zpráva klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov pro rok 1999

Hodnotící zpráva klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov pro rok 1999 Hodnotící zpráva klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov pro rok 1999 Sportovní innost klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov byla v roce 1999 zajišována ve všech vkových a hmotnostních kategoriích. Závodníci klubu

Více

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra)

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) 24.10.2008 K. Poledníková 1, L. Poledník 1, V. Hlavá 2, J. Maštera 2, T. Mináriková 2, D. Rešl 2, L. Tomášková 2, J. Šíma 3, A. Toman 4,1,

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

Pod záštitou senátora a starosty města Vlašimi Mgr. Luďka Jeniště H R Y P L A M E N A C E L O R O Č N Í Č I N N O S T I D O R O S T U

Pod záštitou senátora a starosty města Vlašimi Mgr. Luďka Jeniště H R Y P L A M E N A C E L O R O Č N Í Č I N N O S T I D O R O S T U Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje, ve spolupráci s Pod záštitou senátora a starosty města Vlašimi Mgr. Luďka Jeniště p o ř á d á K R A J S K É K O L O H R Y P L A M E N A C E L O R O Č N Í Č

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Rok 1997 se, a nikoli pouze co se týe poasí, zapsal do povdomí nejen zdejších oban, ale i celého státu pedevším katastrofálními ervencovými záplavami

Rok 1997 se, a nikoli pouze co se týe poasí, zapsal do povdomí nejen zdejších oban, ale i celého státu pedevším katastrofálními ervencovými záplavami Rok 1997 se, a nikoli pouze co se týe poasí, zapsal do povdomí nejen zdejších oban, ale i celého státu pedevším katastrofálními ervencovými záplavami na území východních ech a Moravy, které se v menší

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Svitavy

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Svitavy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Svitavy Organizační zabezpečení okresního kola hry PLAMEN v požárních disciplínách, které se koná v Jaroměřicích a je zabezpečováno ORM při OSH Svitavy ve spolupráci

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Výroční zpráva SDH Bystré za rok 2009. Zpracovala: Marie Martínková, jednatelka SDH

Výroční zpráva SDH Bystré za rok 2009. Zpracovala: Marie Martínková, jednatelka SDH Výroční zpráva SDH Bystré za rok 2009 Zpracovala: Marie Martínková, jednatelka SDH Vážené sestry hasičky, bratři hasiči, vážení hosté. Setkáváme se zde, abychom si připomněli a zhodnotili práci a činnost

Více