Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva Vážení obchodní partneři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva 2012 1. Vážení obchodní partneři,"

Transkript

1 Úvodní slovo ředitele Vážení obchodní partneři, dovolte mi, abych Vám předložil účetní závěrku společnosti Drahokoupil & Zbořil, k. s., jejímž prostřednictvím Vás chceme informovat o naší podnikatelské činnosti, hospodářských výsledcích a finanční situaci za rok Rok 2012 byl bohužel dalším a ne posledním v řadě složitých let českého stavebnictví, a české společnosti obecně. Dopady evropské hospodářské krize byly v našich podmínkách a v našem oboru zvláště, ještě umocněny nevhodnou orientací protikrizových opatření aplikovaných v České republice. Skutečnost, že tato opatření směřují prakticky výhradně do úspor výdajů, a hlavně pak výdajů investičních, generovala a generuje trvalé snižování stavební produkce. Statistické údaje ukazují, že její meziroční pokles v ČR za první tři kvartály roku 2012 činil 6,2 % a ve srovnání s konjunkturním rokem 2008 dokonce 20,7 %. Tato recese stavebnictví s sebou přináší fatální nedostatek zakázek při současném trvalém poklesu cen, problematickou platební disciplínu některých účastníků trhu a obecně vyhrocování dodavatelsko-odběratelských vztahů. Stavby, které jsme v minulosti realizovaly, jsme vždy dokončily ve sjednaných termínech a vyznačovaly se nejvyšší kvalitou stavebních prací, o čem svědčí kladné reference našich zákazníků. V prosinci 2012 však bohužel došlo ke zřícení konstrukce námi realizovaných garáží z důvodu nekvalitních základů (chyba ve výpočtech projektanta). Tato událost snížila naši důvěryhodnost na stavebním trhu. Chtěl bych Vás, vážení obchodní partneři, ubezpečit, že z této politování hodné události vyvodíme personální odpovědnost a učiníme taková opatření, aby se v budoucnu nic takového neopakovalo. Závěrem chci poděkovat Vám všem, vážení spolupracovníci, za Váš seriózní přístup, za kvalitní, profesionální a obětavé výkony, které jste odváděli a odvádíte ve prospěch společnosti a vyjádřit přesvědčení, že se společně dokážeme úspěšně vyrovnat s nástrahami a problémy aktuální situace. Děkuji také všem obchodním partnerům a zákazníkům za jejich důvěru, kterou nám prokazují a za seriózní vztahy, které doufám, budou základem naší budoucí oboustranně prospěšné a výhodné spolupráce. Jan Zbořil Jan Zbořil ředitel Výroční zpráva

2 Realizované stavby Administrativní budovy Hotely Obchodní centra Průmyslové objekty Rodinné domy Rezidenční objekty Výroční zpráva

3 Krédo společnosti Cokoliv děláme a vytváříme, podřizujeme naší filozofii, jejímiž základními stavebními kameny jsou kvalita, odbornost, kompetence a spolehlivost. Tato naše strategie se opírá o pět základních pilířů: Vztah k zákazníkům Naší prioritou číslo jedna je spokojenost zákazníka. Ta je ve svém důsledku jediným skutečným měřítkem, kterým lze hodnotit naši práci. Zákazník v našem pojetí není jen objednatelem prací, je v první řadě partnerem, se kterým jednáme na bázi vzájemného respektu a sdílení společných hodnot. A vždy se v této komunikaci držíme dvou důležitých zásad: ctít tradiční hodnoty naší společnosti, ale zároveň umět přicházet s inovativními řešeními, postupy a technologiemi. Naši zaměstnanci Plně si uvědomujeme, že kompetence, motivace a výkonnost našich zaměstnanců společně s jejich schopností týmové práce jsou základními stavebními kameny úspěchu naší společnosti. Proto klademe mimořádný důraz na dva klíčové momenty v jejich profesním životě. Prvním z nich je osobní profesionální rozvoj a další vzdělávání. Znalosti a dovednosti představují nejvyšší ekonomickou hodnotu, která naší společnosti umožňuje další růst. Druhým klíčovým momentem jsou otevřené kolegiální vztahy, založené na vzájemné důvěře a respektu. Ty jsou základem úspěšné týmové práce i osobní spokojenosti každého zaměstnance v pracovním prostředí. Svým zaměstnancům poskytujeme maximální míru profesní důvěry, proto v našem systému řízení hraje důležitou roli vysoká míra osobní zodpovědnosti. Ochrana zdraví našich zaměstnanců a bezpečnost na pracovišti patří ve vztahu k zaměstnancům mezi naše nejvyšší priority. O tyto hodnoty se zasazujeme aktivní politikou preventivních opatření. Ekonomická úspěšnost Naše podnikatelská činnost generuje odpovědnost na mnoha různých úrovních - vůči zákazníkům, zaměstnancům, subdodavatelům i společnosti jako celku. Abychom mohli těmto odpovědnostem skutečně dostát, musíme být ekonomicky úspěšní. Musíme být finančně stabilní a dosahovat přiměřené ziskovosti. Plnění tohoto našeho cíle opíráme o důsledné procesní řízení společnosti a vysokou profesionalitu všech našich výkonů. Důležitými faktory ekonomické úspěšnosti v našem podnikatelském prostředí jsou kontinuální rozvoj a kvalitní risk management. Je třeba, abychom se neustále vyvíjeli, jak na osobní úrovni každého z našich zaměstnanců, tak implementací nejnovějších technologií a jejich důsledným uplatňováním v praxi. I předvídání a minimalizaci rizik vnímáme ve dvou vzájemně propojených rovinách: v rovině osobní zodpovědnosti, erudovanosti a zkušeností a v rovině sofistikovaných procesních nástrojů. Odpovědnost vůči společnosti Jsme si plně vědomi toho, že pouze zdravé a vitální společenské prostředí poskytuje i plnohodnotné podnikatelské prostředí, a to nejen z hlediska vytváření profitu, ale také z hlediska ekonomické i sociální stability. Proto prostřednictvím našeho etického kodexu podporujeme zdravý vývoj evropského trhu. Věříme, že právě tento zdravý vývoj přináší výhody celému společensko-ekonomickému prostředí, od zákazníků, Výroční zpráva

4 kteří získávají od dodavatelů kvalitní výkony s minimalizovanými náklady, až po zaměstnance, u kterých je oceněn jejich přístup k práci, profesionalita a zodpovědnost. Trvale udržitelný rozvoj Trvale udržitelný rozvoj v našem pojetí neznamená jen sledování ekonomických parametrů a ekonomické plánování. Princip trvale udržitelného rozvoje pro nás zahrnuje i naší odpovědnost vůči člověku, společnosti a životnímu prostředí. Dbáme na jeho ochranu jak na straně příjmů, tedy při práci s energiemi a surovinami, tak na straně výdajů - při zacházení s odpady a emisemi. Proto je v našem procesu strategického obchodního rozhodování vždy zahrnut i pohled do budoucnosti, ve které budou žít další generace z hlediska sociálního i enviromentálního. Výroční zpráva

5 Účetní závěrka k Obsah: Účetní výkazy (Přílohy) Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Příloha k účetní závěrce 1. Obecné údaje o účetní jednotce Základní východiska pro sestavení účetní závěrky Obecné účetní zásady Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Výkaz Cash flow (Příloha) Výroční zpráva

6 Příloha k účetní závěrce 1. Obecné údaje o účetní jednotce 1.1 Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Drahokoupil & Zbořil, k. s. IČ: Sídlo společnosti: Stavební 7, Zdice Spisová značka: B.xxx vedená u rejstříkového soudu v Praze Datum vzniku: Právní předpis, na jehož základě byla společnost založena: Společenská smlouva podle 172 obchodního zákoníku Právní forma: komanditní společnost Základní kapitál: Kč ,- Předmět podnikání: stavební činnost Kontakt: telefon: fax: infolinka: datová schránka: web: xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxx Komplementářem je Ing. Jan Zbořil, bytem Zdice, Havlíčkova 12. Komplementář nemá podíl na základním kapitálu. Komanditistou je JUDr. František Drahokoupil, bytem Zdice, Zahradní 42, který vlastní 100% podíl na základním kapitálu. Statutárním orgánem společnosti je komplementář Ing. Jan Zavřel, který je současně ředitelem společnosti. V roce 2012 nedošlo ke změně statutárního orgánu společnosti. Základní kapitál je tvořen pouze vkladem komanditisty. V roce 2012 nedošlo ke změně výše základního kapitálu. Stanovy společnosti neobsahují žádnou speciální úpravu ohledně rozdělení zisku mezi komanditistu a komplementáře. Postupuje se podle obecných ustanovení obchodního zákoníku, tj. dosáhne-li společnost zisk, je rozdělen společníkům rovným dílem. Z příslušné části zisku je společníkům vyplacen podíl na zisku ve výši poloviny (po případné úhradě ztráty z minulých let). Pokud společnost vykáže ztrátu, podílí se na její úhradě společníci rovným dílem. Výroční zpráva

7 1.2 Organizační schéma společnosti Výroční zpráva

8 2. Základní východiska pro sestavení účetní závěrky Přiložená účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o účetnictví) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2012 a Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od do Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od do Obecné účetní zásady Způsoby oceňování, odpisování a účetní metody, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2012 a 2011 jsou následující: 3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek Výše vstupní ceny je stanovena nad 60 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek nakoupený se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Opravnou položku k dlouhodobému nehmotnému majetku z důvodu dočasného nepoužívaní, poškození atd. účetní jednotka v daném účetním období netvořila. Odpisy Dlouhodobý nehmotný majetek je v roce 2012 a 2011 účetně odpisován na vrub nákladů na základě předpokládané doby ekonomické životnosti příslušného majetku. Společnost používá při výpočtu účetních odpisů u dlouhodobého nehmotného majetku metodu lineárního odpisování. Odpisování začíná měsícem následujícím po zařazení do užívání. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti. Předpokládaná životnost je stanovena takto: software 6 let. Při výpočtu daňových odpisů se společnost řídí zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších změn, kde je pro dlouhodobý nehmotný majetek doba odpisování stanovena v měsících. U software činí 36 měsíců. Způsob odpisování rovnoměrný. Poznámka: Účtování účetních odpisů v účetním programu Pohoda program účtuje odpisy daňové a k nim + nebo - rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy. Výroční zpráva

9 3.2 Dlouhodobý hmotný majetek Výše vstupní ceny je stanovena nad 10 tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek nakoupený se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Úroky z úvěru nejsou součástí pořizovací ceny. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve vlastní režii se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady a část režijní nákladů. Úroky a další finanční výdaje související s pořízením se zahrnují do jeho ocenění. Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou na základě posudku soudního znalce. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku v částce nad 40 tis. Kč zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se snižuje o dotace ze státního rozpočtu. Opravnou položku k dlouhodobému hmotnému majetku z důvodu dočasného nepoužívaní, poškození atd. účetní jednotka v daném účetním období netvořila. Odpisy Společnost používá při výpočtu účetních odpisů u dlouhodobého hmotného majetku metodu lineárního odpisování, kromě výpočtu odpisů u osobního automobilu stavbyvedoucího, kde používá metodu výkonovou. Dlouhodobý hmotný majetek je v roce 2012 a 2011 se odepisován na vrub nákladů po dobu ekonomické životnosti příslušného majetku, kromě osobního automobilu stavbyvedoucího, u kterého je odpis stanoven výkonově - na základě předpokládaného celkového počtu ujetých kilometrů a skutečného počtu ujetých kilometrů v daném účetním období. Odpisování začíná měsícem následujícím po zařazení do užívání, kromě osobního automobilu stavbyvedoucího. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti. Předpokládaná životnost (předpokládaný počet ujetých km) je stanovena takto: budovy 50 let, soubory stavebního nářadí a přístrojů 10 let, dodávkové automobily 8 let, soubory nábytku 8 let, kancelářská technika (počítače, kopírka, telefon) 4 roky, osobní automobil vedoucího km. Při výpočtu daňových odpisů se společnost řídí zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších změn. U hmotného dlouhodobého majetku používá zrychlený způsob odpisování. Poznámka: Účtování účetních odpisů v účetním programu Pohoda program účtuje odpisy daňové a k nim + nebo - rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy. Výroční zpráva

10 3.3 Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek účetní jednotka nevlastní. 3.4 Zásoby Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.). Výrobky a nedokončená výroba (služby) se oceňují skutečnými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady, náklady na pronájem strojů, odpisy nářadí a drobných strojů, náklady na likvidaci odpadů, náklady na revizní posudky a povolení, ostatní náklady přímo přiřaditelné a režijní náklady. Režijní náklady jsou rozvrhovány na základě délky trvání (v měsících) jednotlivých zakázek v příslušném účetním období. O nedokončené výrobě účtuje účetní jednotka v případě nedokončených zakázek k příslušného kalendářního roku, u kterých nebyly vystaveny finální faktury při převzetí dokončených etap výstavby odběratelem. Opravnou položku k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám či jinak dočasně znehodnoceným zásobám účetní jednotka v daném účetním období netvořila. Zásoby jsou účtovány způsobem B. 3.5 Pohledávky Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky se oceňují pořizovací cenou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek. Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů. Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců), s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového dne. 3.6 Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek společnosti tvoří peníze v hotovosti a na bankovním účte. Je oceňován ve jmenovitých hodnotách. Společnost má pouze jeden bankovní účet, který je veden v Kč. S bankou má sjednanou kontokorentní linku. Za tuto službu platí bance úrok ve výši 5 % p. a. Z částky použitého přečerpání. Úrok je počítán k poslednímu dni v měsíci a automaticky je stržen z účtu. V pokladně společnost drží pouze nevýznamnou část peněžních prostředků za účelem občasného Výroční zpráva

11 prodeje zboží v hotovosti a k drobným nákupům. Podle vnitropodnikové směrnice je stanoven maximální denní zůstatek ve výši 30 tis. Kč a minimální denní zůstatek ve výši 5 tis. Kč. 3.7 Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku. Podle obchodního zákoníku a Společenské smlouvy společnost nevytváří rezervní fond. 3.8 Cizí zdroje Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. Závazky i dohadné účty pasivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců), s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového dne. Dlouhodobé i krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne. Společnost v účetním období 2012 a 2011 netvořila zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách. Na základě vnitropodnikových směrnic tvořila následující ostatní provozní rezervy: - rezervu na pokutu za nedodržení bezpečnostních předpisů na zakázce A, - rezervu na mzdové bonusy za rok 2011 vyplácené v lednové výplatě 2012 ve výši 50 % měsíční mzdy včetně 34 % sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem, - rezervy na záruční opravy u dokončených zakázek ve výši 4 % ze smluvní ceny zakázek. Tvorba jedno dvě účetní období na základě sjednané záruční doby. Dohadné účty pasivní se tvoří zejména na nevyfakturované dodávky služeb a energie. Jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. 3.9 Leasing V účetním období 2012 a 2011 účtovala společnost pouze o operativním leasingu. Jednalo se o pronájem stavebních strojů. Nájemné účtováno do nákladů s dodržením věcné a časové souvislosti Devizové operace O devizových operacích účetní jednotka v daném účetním období neúčtovala. Výroční zpráva

12 3.11 Použití odhadů Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby společnost používala odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Společnost stanovila tyto odhady a předpoklady na základě všech dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat Účtování výnosů a nákladů Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. O zisku vyplývajícím z dlouhodobých smluv se účtuje až v okamžiku dokončení a vyfakturování celé zakázky nebo její převzaté části (způsobem stanoveným v uzavřené smlouvě, např. fázová fakturace) Daň z příjmů Daň z příjmů se ve zdaňovacím období 2012 a 2011 počítá za pomoci platné daňové sazby 19 % ze základu daně ve výši 50 %, který připadá na komanditistu. Daňový základ se počítá tak, že účetní zisk se zvyšuje nebo snižuje (rovněž rovným dílem) o daňově neuznatelné náklady a nedaňové výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Dále se rovným dílem zohledňují odčitatelné položky od základu daně (např. dary max. ve výši 5 % základu daně a daňová ztráta). O odložené daňové povinnosti účetní jednotka neúčtuje. Účetní jednotka nevytváří rezervu na daň z příjmů Dotace Dotace je zaúčtována až v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. Do této doby je o ní účtováno jako o dohadné položce. V roce 2013 má společnost obdržet dotaci na školení zaměstnanců ve výši 75 % nákladů. Předpokladem je úspěšné složení zkoušky po skončení školení v únoru V roce 2012 je tvořena dohadná položka na část dotace připadající na školení v prosinci Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. Výroční zpráva

13 4. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 4.1 Dlouhodobý majetek (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA Počáteční Konečný Přírůstky Vyřazení Převody zůstatek zůstatek Software Celkem Celkem OPRÁVKY Počáteční Prodeje, Převod Konečný Opravné Účetní Odpisy Vyřazení zůstatek likvidace y zůstatek položky hodnota Software Celkem Celkem Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Celkem Celkem OPRÁVKY Počáteční Prodeje, Konečný Opravné Účetní Odpisy Vyřazení Převody zůstatek likvidace zůstatek položky hodnota Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Celkem Celkem Výroční zpráva

14 4.3 Zásoby Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomalu obrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu opravných položek, který se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. V účetním období 2012 a 2011 nebyly opravná položky k zásobám tvořeny. 4.4 Pohledávky Na nesplacené pohledávky nebyly v roce 2012 a 2011 vytvořeny opravné položky. Pohledávky po lhůtě splatnosti k v tis. Kč: 0 Pohledávky po lhůtě splatnosti k v tis. Kč: 0 V roce 2012 jsou následující dlouhodobé pohledávky: Jan Zbořil půjčka tis. Kč, která vznikla na základě záloh na podíl na zisku z důvodu, že společnost v roce 2012 vykázala ztrátu a komplementář by musel vzniklý přeplatek vracet. Na úroky z půjčky vytvořila účetní jednotka v roce 2012 dohadnou položku ve výši 70 tis. Kč. O přesné výši úroků a splátek rozhodne valná hromada nejpozději do Jan Zbořil pohledávka při úhradě ztráty tis. Kč. Jako jiné krátkodobé pohledávky jsou účtovány: - pohledávky za stavbyvedoucím ve výši 42 tis. Kč titulu náhrady škody za nedodržení bezpečnostních předpisů na zakázce (hmotná odpovědnost). Celkem bylo předepsáno 85 tis. Kč, splácí v hotovosti měsíčně 7 tis, Kč. - pohledávka vůči pojišťovně za havarovaný os. automobil stavbyvedoucího 103 tis. Kč. Dohadné účty aktivní zahrnují k : - očekávaný bonus na stavební materiál 112 tis. Kč, stanoveno na základě smlouvy s dodavatelem stavebního materiálu. Dohadné účty aktivní zahrnují k : - očekávanou poměrnou částku dotace na školení zaměstnanců připadající na prosinec tis. Kč, stanoveno na základě schváleného projektu, - očekávané úroky 70 tis. Kč na půjčku poskytnutou komplementáři z titulu záloh na podíl na hospodářském výsledku společnosti, při čemž společnost dosáhla v roce 2012 ztrátu. O přesné výši úroků rozhodne valná hromada nejpozději do Opravné položky vyjadřující přechodné snížení hodnoty aktiv účetní jednotka v daném účetním období netvořila. 4.5 Krátkodobý finanční majetek Společnost má otevřený kontokorentní účet u KB, a. s., Beroun který jí umožňuje čerpat úvěr do výše tis. Kč. K a činil záporný zůstatek (v souladu s dohodnutým úvěrovým rámcem tis. Kč) tis. Kč a tis. Kč a v rozvaze je vykázán jako bankovní úvěr krátkodobý v pasivech. Výroční zpráva

15 V pokladně společnost drží pouze nevýznamnou část peněžních prostředků za účelem občasného prodeje zboží v hotovosti a k drobným nákupům. Podle vnitropodnikové směrnice je stanoven maximální denní zůstatek ve výši ,- Kč a minimální denní zůstatek ve výši 5 000,- Kč. 4.6 Ostatní aktiva Náklady příštích období k zahrnují: - povinné ručení a havarijní pojištění vozidel zaplacené na rok 2012 v částce 88 tis. Kč a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší, tj. v tomto případě roku Náklady příštích období k zahrnují: - náklady na školení zaměstnanců na leden a únor 2013 v částce Kč 160 tis. Kč a budou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší, tj Vlastní kapitál Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč) za období od (zkráceno): Skutečnost v účetním období Položka Text běžném minulém A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411) A.1. Počáteční zůstatek A.2. Zvýšení 0 0 A.2. Snížení 0 0 A.3. Konečný zůstatek I. Zisk účetních období (účet zůstatek na straně D účtu 431) I.1. Počáteční zůstatek I.2 Zvýšení 0 0 I.3. Snížení I.4. Konečný zůstatek J. Ztráta účetních období (účet zůstatek na straně MD účtu 431) J.1. Počáteční zůstatek J.2. Zvýšení 0 0 J.3. Snížení J.4. Konečný zůstatek 0 0 K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění Vlastní kapitál Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne bylo schváleno následující rozdělení čistého zisku tis. Kč vytvořeného v roce 2010: - úhrada ztráty minulých let 213 tis. Kč, - podíl na zisku komanditistovi tis. Kč, Výroční zpráva

16 - zbytek tis. Kč zůstal nerozdělen. Na základě valné hromady společnosti konané dne bylo schváleno následující rozdělení čistého zisku 354 tis. Kč vytvořeného v roce 2011: - podíl na zisku komanditistovi 172 tis. Kč, - zbytek 172 tis. Kč zůstal nerozdělen. Podíl komplementáře činil 50 % na účetním zisku společnosti vytvořeném v roce 2011, tj. 514 tis. Kč. V roce 2012 činil podíl komplementáře na úhradě dosažené účetní ztráty 50 %, tj tis. Kč Rezervy a dlouhodobé závazky Změny na účtech rezerv (v tis. Kč): Rezervy Zůstatek k Tvorba rezerv Zúčtování rezerv Zůstatek k Tvorba rezerv Zúčtování rezerv Zůstatek k Celkem Ostatní rezervy jsou vytvořeny za účelem: Rezerva na soudní spor, částka stanovena na základě odhadu advokáta Rezervy na záruční opravy zakázek, celková částka stanovena ve výši 4 % ze smluvní ceny zakázky, tvorba 1 2 roky podle délky stavby tak, aby byla před odevzádním stavby vytvořena v požadované výši. Tvorba a čerpání ostatních rezerv je upraveno vnitropodnikovými směrnicemi. 4.9 Krátkodobé závazky K a měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti v částce 65 tis. Kč a 146 tis. Kč. U všech závazků neuplynulo po lhůtě splatnosti 36 měsíců. Společnost eviduje k tis. Kč splatných závazků pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení. Jedná se o závazky ve lhůtě splatnosti. Výroční zpráva

17 Dohadné účty pasivní zahrnují v roce 2011: - nevyfakturované poplatky za telefon a internet za 2. pol. 2011, částka stanovena na základě zkušeností minulých období a smluv s dodavateli. Dohadné účty pasivní zahrnují v roce 2012: - nevyfakturované poplatky za telefon a internet za 2. pol tis. Kč, - nevyfakturovanou spotřebu elektrické energie za rok tis. Kč. Částky stanoveny na základě zkušeností minulých období a smluv s dodavateli Ostatní pasiva Výdaje příštích období k zahrnují: - poměrnou část nákladů na školení bezpečnosti práce připadající na prosinec ,5 tis. Kč, - paušál na daňové poradenství za 4. čtvrtletí tis. Kč Výdaje příštích období k zahrnují: - materiálové náklady související s odstraněním závad na zakázce B 5 tis. Kč, - paušál na daňové poradenství za 4. čtvrtletí tis. Kč, - likvidace havarovaného auta stavbyvedoucího v potvrzené výši 10 tis. Kč. Výdaje příštích období jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší Bankovní úvěry Banka KB, a. s., Beroun Úroková sazba Úvěrový limit Částka čerpání k k Kontokorentní účet 5 % p. a. 16 mil. Kč tis. Kč tis. Kč Náklady na úroky vztahující se k bankovním úvěrům za rok 2012 a 2011 činily 447 tis. Kč a 165 tis. Kč. Úroky nebyly zahrnovány do pořizovací ceny dlouhodobého majetku. Smlouva o kontokorentním účtu neobsahuje zvláštní podmínky, které musí společnost dodržovat. Společnost dodržovala všechna ujednání smlouvy týkající se kontokorentního účtu Daň z příjmů a ostatní daně Podle zákona o daních z příjmů může společnost převést daňovou ztrátu vzniklou v roce 2010 a 2012 do příštích pěti let. Výše daňové ztráty z roku 2010 byla uplatněna v účetní závěrce roku O odložené dani z příjmů společnost neúčtuje. Společnost nemá k daňové nedoplatky po lhůtě splatnosti u žádné z daní. Výroční zpráva

18 4.13 Majetek a závazky nevykázané v rozvaze Společnost podepsala smlouvu o koupi konkurenčního podniku Stavby, demolice s. r. o. Bude financováno z cizích zdrojů dlouhodobý bankovní úvěr Výnosy Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč): Činnost Tuzemské Zahraniční Tuzemské Zahraniční Stavební činnost (601, 611) Ostatní provozní výnosy (648) Finanční výnosy (662) Výnosy celkem Převážná část výnosů společnosti za rok 2012 je soustředěna na 4 zákazníky Osobní náklady Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč): Celkový počet zaměstnanců Členové řídících orgánů Celkový počet zaměstnanců Členové řídících orgánů Průměrný počet zaměstnanců 19 1 (F. Drahokoupil) 19 1 (F. Drahokoupil) Mzdy Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Osobní náklady celkem F. Drahokoupil není zahrnut v celkovém počtu zaměstnanců. V roce 2012 a 2011 neobdrželi členové řídících orgánů odměny Informace o spřízněných osobách (v tis. Kč) Řídící pracovníci Půjčka Ing. Jan Zbořil Půjčka vznikla na základě záloh na podíl na zisku z důvodu, že společnost v roce 2012 vykázala Výroční zpráva

19 ztrátu a komplementář by musel vzniklý přeplatek vracet. Na úroky z půjčky vytvořila účetní jednotka v roce 2012 dohadnou položku ve výši 70 tis. Kč. O přesné výši úroků a splátek rozhodne valná hromada nejpozději do Další významné položky výkazu zisku a ztráty Služby (tis. Kč) Služby Pronájem těžké techniky Ekologická likvidace odpadů Revizní posudky a povolení Daňové poradenství a audit Internet a telefon Školení Certifikace ISO Teambuildingová akce Náklady na reprezentaci 30 0 Celkem Daně a poplatky (tis. Kč) Daně (53.) Daň silniční 8 9 Daň z nemovitostí Celkem Výroční zpráva

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ROZVAHA (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (v celých tisících Kč) Příloha č. 1 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA (v celých tisících Kč) 31.12.21 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky AGRO Záblatí a.s. IČ

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více