Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva Vážení obchodní partneři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva 2012 1. Vážení obchodní partneři,"

Transkript

1 Úvodní slovo ředitele Vážení obchodní partneři, dovolte mi, abych Vám předložil účetní závěrku společnosti Drahokoupil & Zbořil, k. s., jejímž prostřednictvím Vás chceme informovat o naší podnikatelské činnosti, hospodářských výsledcích a finanční situaci za rok Rok 2012 byl bohužel dalším a ne posledním v řadě složitých let českého stavebnictví, a české společnosti obecně. Dopady evropské hospodářské krize byly v našich podmínkách a v našem oboru zvláště, ještě umocněny nevhodnou orientací protikrizových opatření aplikovaných v České republice. Skutečnost, že tato opatření směřují prakticky výhradně do úspor výdajů, a hlavně pak výdajů investičních, generovala a generuje trvalé snižování stavební produkce. Statistické údaje ukazují, že její meziroční pokles v ČR za první tři kvartály roku 2012 činil 6,2 % a ve srovnání s konjunkturním rokem 2008 dokonce 20,7 %. Tato recese stavebnictví s sebou přináší fatální nedostatek zakázek při současném trvalém poklesu cen, problematickou platební disciplínu některých účastníků trhu a obecně vyhrocování dodavatelsko-odběratelských vztahů. Stavby, které jsme v minulosti realizovaly, jsme vždy dokončily ve sjednaných termínech a vyznačovaly se nejvyšší kvalitou stavebních prací, o čem svědčí kladné reference našich zákazníků. V prosinci 2012 však bohužel došlo ke zřícení konstrukce námi realizovaných garáží z důvodu nekvalitních základů (chyba ve výpočtech projektanta). Tato událost snížila naši důvěryhodnost na stavebním trhu. Chtěl bych Vás, vážení obchodní partneři, ubezpečit, že z této politování hodné události vyvodíme personální odpovědnost a učiníme taková opatření, aby se v budoucnu nic takového neopakovalo. Závěrem chci poděkovat Vám všem, vážení spolupracovníci, za Váš seriózní přístup, za kvalitní, profesionální a obětavé výkony, které jste odváděli a odvádíte ve prospěch společnosti a vyjádřit přesvědčení, že se společně dokážeme úspěšně vyrovnat s nástrahami a problémy aktuální situace. Děkuji také všem obchodním partnerům a zákazníkům za jejich důvěru, kterou nám prokazují a za seriózní vztahy, které doufám, budou základem naší budoucí oboustranně prospěšné a výhodné spolupráce. Jan Zbořil Jan Zbořil ředitel Výroční zpráva

2 Realizované stavby Administrativní budovy Hotely Obchodní centra Průmyslové objekty Rodinné domy Rezidenční objekty Výroční zpráva

3 Krédo společnosti Cokoliv děláme a vytváříme, podřizujeme naší filozofii, jejímiž základními stavebními kameny jsou kvalita, odbornost, kompetence a spolehlivost. Tato naše strategie se opírá o pět základních pilířů: Vztah k zákazníkům Naší prioritou číslo jedna je spokojenost zákazníka. Ta je ve svém důsledku jediným skutečným měřítkem, kterým lze hodnotit naši práci. Zákazník v našem pojetí není jen objednatelem prací, je v první řadě partnerem, se kterým jednáme na bázi vzájemného respektu a sdílení společných hodnot. A vždy se v této komunikaci držíme dvou důležitých zásad: ctít tradiční hodnoty naší společnosti, ale zároveň umět přicházet s inovativními řešeními, postupy a technologiemi. Naši zaměstnanci Plně si uvědomujeme, že kompetence, motivace a výkonnost našich zaměstnanců společně s jejich schopností týmové práce jsou základními stavebními kameny úspěchu naší společnosti. Proto klademe mimořádný důraz na dva klíčové momenty v jejich profesním životě. Prvním z nich je osobní profesionální rozvoj a další vzdělávání. Znalosti a dovednosti představují nejvyšší ekonomickou hodnotu, která naší společnosti umožňuje další růst. Druhým klíčovým momentem jsou otevřené kolegiální vztahy, založené na vzájemné důvěře a respektu. Ty jsou základem úspěšné týmové práce i osobní spokojenosti každého zaměstnance v pracovním prostředí. Svým zaměstnancům poskytujeme maximální míru profesní důvěry, proto v našem systému řízení hraje důležitou roli vysoká míra osobní zodpovědnosti. Ochrana zdraví našich zaměstnanců a bezpečnost na pracovišti patří ve vztahu k zaměstnancům mezi naše nejvyšší priority. O tyto hodnoty se zasazujeme aktivní politikou preventivních opatření. Ekonomická úspěšnost Naše podnikatelská činnost generuje odpovědnost na mnoha různých úrovních - vůči zákazníkům, zaměstnancům, subdodavatelům i společnosti jako celku. Abychom mohli těmto odpovědnostem skutečně dostát, musíme být ekonomicky úspěšní. Musíme být finančně stabilní a dosahovat přiměřené ziskovosti. Plnění tohoto našeho cíle opíráme o důsledné procesní řízení společnosti a vysokou profesionalitu všech našich výkonů. Důležitými faktory ekonomické úspěšnosti v našem podnikatelském prostředí jsou kontinuální rozvoj a kvalitní risk management. Je třeba, abychom se neustále vyvíjeli, jak na osobní úrovni každého z našich zaměstnanců, tak implementací nejnovějších technologií a jejich důsledným uplatňováním v praxi. I předvídání a minimalizaci rizik vnímáme ve dvou vzájemně propojených rovinách: v rovině osobní zodpovědnosti, erudovanosti a zkušeností a v rovině sofistikovaných procesních nástrojů. Odpovědnost vůči společnosti Jsme si plně vědomi toho, že pouze zdravé a vitální společenské prostředí poskytuje i plnohodnotné podnikatelské prostředí, a to nejen z hlediska vytváření profitu, ale také z hlediska ekonomické i sociální stability. Proto prostřednictvím našeho etického kodexu podporujeme zdravý vývoj evropského trhu. Věříme, že právě tento zdravý vývoj přináší výhody celému společensko-ekonomickému prostředí, od zákazníků, Výroční zpráva

4 kteří získávají od dodavatelů kvalitní výkony s minimalizovanými náklady, až po zaměstnance, u kterých je oceněn jejich přístup k práci, profesionalita a zodpovědnost. Trvale udržitelný rozvoj Trvale udržitelný rozvoj v našem pojetí neznamená jen sledování ekonomických parametrů a ekonomické plánování. Princip trvale udržitelného rozvoje pro nás zahrnuje i naší odpovědnost vůči člověku, společnosti a životnímu prostředí. Dbáme na jeho ochranu jak na straně příjmů, tedy při práci s energiemi a surovinami, tak na straně výdajů - při zacházení s odpady a emisemi. Proto je v našem procesu strategického obchodního rozhodování vždy zahrnut i pohled do budoucnosti, ve které budou žít další generace z hlediska sociálního i enviromentálního. Výroční zpráva

5 Účetní závěrka k Obsah: Účetní výkazy (Přílohy) Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Příloha k účetní závěrce 1. Obecné údaje o účetní jednotce Základní východiska pro sestavení účetní závěrky Obecné účetní zásady Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Výkaz Cash flow (Příloha) Výroční zpráva

6 Příloha k účetní závěrce 1. Obecné údaje o účetní jednotce 1.1 Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Drahokoupil & Zbořil, k. s. IČ: Sídlo společnosti: Stavební 7, Zdice Spisová značka: B.xxx vedená u rejstříkového soudu v Praze Datum vzniku: Právní předpis, na jehož základě byla společnost založena: Společenská smlouva podle 172 obchodního zákoníku Právní forma: komanditní společnost Základní kapitál: Kč ,- Předmět podnikání: stavební činnost Kontakt: telefon: fax: infolinka: datová schránka: web: xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxx Komplementářem je Ing. Jan Zbořil, bytem Zdice, Havlíčkova 12. Komplementář nemá podíl na základním kapitálu. Komanditistou je JUDr. František Drahokoupil, bytem Zdice, Zahradní 42, který vlastní 100% podíl na základním kapitálu. Statutárním orgánem společnosti je komplementář Ing. Jan Zavřel, který je současně ředitelem společnosti. V roce 2012 nedošlo ke změně statutárního orgánu společnosti. Základní kapitál je tvořen pouze vkladem komanditisty. V roce 2012 nedošlo ke změně výše základního kapitálu. Stanovy společnosti neobsahují žádnou speciální úpravu ohledně rozdělení zisku mezi komanditistu a komplementáře. Postupuje se podle obecných ustanovení obchodního zákoníku, tj. dosáhne-li společnost zisk, je rozdělen společníkům rovným dílem. Z příslušné části zisku je společníkům vyplacen podíl na zisku ve výši poloviny (po případné úhradě ztráty z minulých let). Pokud společnost vykáže ztrátu, podílí se na její úhradě společníci rovným dílem. Výroční zpráva

7 1.2 Organizační schéma společnosti Výroční zpráva

8 2. Základní východiska pro sestavení účetní závěrky Přiložená účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o účetnictví) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2012 a Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od do Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od do Obecné účetní zásady Způsoby oceňování, odpisování a účetní metody, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2012 a 2011 jsou následující: 3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek Výše vstupní ceny je stanovena nad 60 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek nakoupený se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Opravnou položku k dlouhodobému nehmotnému majetku z důvodu dočasného nepoužívaní, poškození atd. účetní jednotka v daném účetním období netvořila. Odpisy Dlouhodobý nehmotný majetek je v roce 2012 a 2011 účetně odpisován na vrub nákladů na základě předpokládané doby ekonomické životnosti příslušného majetku. Společnost používá při výpočtu účetních odpisů u dlouhodobého nehmotného majetku metodu lineárního odpisování. Odpisování začíná měsícem následujícím po zařazení do užívání. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti. Předpokládaná životnost je stanovena takto: software 6 let. Při výpočtu daňových odpisů se společnost řídí zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších změn, kde je pro dlouhodobý nehmotný majetek doba odpisování stanovena v měsících. U software činí 36 měsíců. Způsob odpisování rovnoměrný. Poznámka: Účtování účetních odpisů v účetním programu Pohoda program účtuje odpisy daňové a k nim + nebo - rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy. Výroční zpráva

9 3.2 Dlouhodobý hmotný majetek Výše vstupní ceny je stanovena nad 10 tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek nakoupený se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Úroky z úvěru nejsou součástí pořizovací ceny. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve vlastní režii se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady a část režijní nákladů. Úroky a další finanční výdaje související s pořízením se zahrnují do jeho ocenění. Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou na základě posudku soudního znalce. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku v částce nad 40 tis. Kč zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se snižuje o dotace ze státního rozpočtu. Opravnou položku k dlouhodobému hmotnému majetku z důvodu dočasného nepoužívaní, poškození atd. účetní jednotka v daném účetním období netvořila. Odpisy Společnost používá při výpočtu účetních odpisů u dlouhodobého hmotného majetku metodu lineárního odpisování, kromě výpočtu odpisů u osobního automobilu stavbyvedoucího, kde používá metodu výkonovou. Dlouhodobý hmotný majetek je v roce 2012 a 2011 se odepisován na vrub nákladů po dobu ekonomické životnosti příslušného majetku, kromě osobního automobilu stavbyvedoucího, u kterého je odpis stanoven výkonově - na základě předpokládaného celkového počtu ujetých kilometrů a skutečného počtu ujetých kilometrů v daném účetním období. Odpisování začíná měsícem následujícím po zařazení do užívání, kromě osobního automobilu stavbyvedoucího. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti. Předpokládaná životnost (předpokládaný počet ujetých km) je stanovena takto: budovy 50 let, soubory stavebního nářadí a přístrojů 10 let, dodávkové automobily 8 let, soubory nábytku 8 let, kancelářská technika (počítače, kopírka, telefon) 4 roky, osobní automobil vedoucího km. Při výpočtu daňových odpisů se společnost řídí zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších změn. U hmotného dlouhodobého majetku používá zrychlený způsob odpisování. Poznámka: Účtování účetních odpisů v účetním programu Pohoda program účtuje odpisy daňové a k nim + nebo - rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy. Výroční zpráva

10 3.3 Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek účetní jednotka nevlastní. 3.4 Zásoby Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.). Výrobky a nedokončená výroba (služby) se oceňují skutečnými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady, náklady na pronájem strojů, odpisy nářadí a drobných strojů, náklady na likvidaci odpadů, náklady na revizní posudky a povolení, ostatní náklady přímo přiřaditelné a režijní náklady. Režijní náklady jsou rozvrhovány na základě délky trvání (v měsících) jednotlivých zakázek v příslušném účetním období. O nedokončené výrobě účtuje účetní jednotka v případě nedokončených zakázek k příslušného kalendářního roku, u kterých nebyly vystaveny finální faktury při převzetí dokončených etap výstavby odběratelem. Opravnou položku k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám či jinak dočasně znehodnoceným zásobám účetní jednotka v daném účetním období netvořila. Zásoby jsou účtovány způsobem B. 3.5 Pohledávky Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky se oceňují pořizovací cenou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek. Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů. Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců), s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového dne. 3.6 Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek společnosti tvoří peníze v hotovosti a na bankovním účte. Je oceňován ve jmenovitých hodnotách. Společnost má pouze jeden bankovní účet, který je veden v Kč. S bankou má sjednanou kontokorentní linku. Za tuto službu platí bance úrok ve výši 5 % p. a. Z částky použitého přečerpání. Úrok je počítán k poslednímu dni v měsíci a automaticky je stržen z účtu. V pokladně společnost drží pouze nevýznamnou část peněžních prostředků za účelem občasného Výroční zpráva

11 prodeje zboží v hotovosti a k drobným nákupům. Podle vnitropodnikové směrnice je stanoven maximální denní zůstatek ve výši 30 tis. Kč a minimální denní zůstatek ve výši 5 tis. Kč. 3.7 Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku. Podle obchodního zákoníku a Společenské smlouvy společnost nevytváří rezervní fond. 3.8 Cizí zdroje Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. Závazky i dohadné účty pasivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců), s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového dne. Dlouhodobé i krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne. Společnost v účetním období 2012 a 2011 netvořila zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách. Na základě vnitropodnikových směrnic tvořila následující ostatní provozní rezervy: - rezervu na pokutu za nedodržení bezpečnostních předpisů na zakázce A, - rezervu na mzdové bonusy za rok 2011 vyplácené v lednové výplatě 2012 ve výši 50 % měsíční mzdy včetně 34 % sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem, - rezervy na záruční opravy u dokončených zakázek ve výši 4 % ze smluvní ceny zakázek. Tvorba jedno dvě účetní období na základě sjednané záruční doby. Dohadné účty pasivní se tvoří zejména na nevyfakturované dodávky služeb a energie. Jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. 3.9 Leasing V účetním období 2012 a 2011 účtovala společnost pouze o operativním leasingu. Jednalo se o pronájem stavebních strojů. Nájemné účtováno do nákladů s dodržením věcné a časové souvislosti Devizové operace O devizových operacích účetní jednotka v daném účetním období neúčtovala. Výroční zpráva

12 3.11 Použití odhadů Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby společnost používala odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Společnost stanovila tyto odhady a předpoklady na základě všech dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat Účtování výnosů a nákladů Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. O zisku vyplývajícím z dlouhodobých smluv se účtuje až v okamžiku dokončení a vyfakturování celé zakázky nebo její převzaté části (způsobem stanoveným v uzavřené smlouvě, např. fázová fakturace) Daň z příjmů Daň z příjmů se ve zdaňovacím období 2012 a 2011 počítá za pomoci platné daňové sazby 19 % ze základu daně ve výši 50 %, který připadá na komanditistu. Daňový základ se počítá tak, že účetní zisk se zvyšuje nebo snižuje (rovněž rovným dílem) o daňově neuznatelné náklady a nedaňové výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Dále se rovným dílem zohledňují odčitatelné položky od základu daně (např. dary max. ve výši 5 % základu daně a daňová ztráta). O odložené daňové povinnosti účetní jednotka neúčtuje. Účetní jednotka nevytváří rezervu na daň z příjmů Dotace Dotace je zaúčtována až v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. Do této doby je o ní účtováno jako o dohadné položce. V roce 2013 má společnost obdržet dotaci na školení zaměstnanců ve výši 75 % nákladů. Předpokladem je úspěšné složení zkoušky po skončení školení v únoru V roce 2012 je tvořena dohadná položka na část dotace připadající na školení v prosinci Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. Výroční zpráva

13 4. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 4.1 Dlouhodobý majetek (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA Počáteční Konečný Přírůstky Vyřazení Převody zůstatek zůstatek Software Celkem Celkem OPRÁVKY Počáteční Prodeje, Převod Konečný Opravné Účetní Odpisy Vyřazení zůstatek likvidace y zůstatek položky hodnota Software Celkem Celkem Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Celkem Celkem OPRÁVKY Počáteční Prodeje, Konečný Opravné Účetní Odpisy Vyřazení Převody zůstatek likvidace zůstatek položky hodnota Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Celkem Celkem Výroční zpráva

14 4.3 Zásoby Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomalu obrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu opravných položek, který se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. V účetním období 2012 a 2011 nebyly opravná položky k zásobám tvořeny. 4.4 Pohledávky Na nesplacené pohledávky nebyly v roce 2012 a 2011 vytvořeny opravné položky. Pohledávky po lhůtě splatnosti k v tis. Kč: 0 Pohledávky po lhůtě splatnosti k v tis. Kč: 0 V roce 2012 jsou následující dlouhodobé pohledávky: Jan Zbořil půjčka tis. Kč, která vznikla na základě záloh na podíl na zisku z důvodu, že společnost v roce 2012 vykázala ztrátu a komplementář by musel vzniklý přeplatek vracet. Na úroky z půjčky vytvořila účetní jednotka v roce 2012 dohadnou položku ve výši 70 tis. Kč. O přesné výši úroků a splátek rozhodne valná hromada nejpozději do Jan Zbořil pohledávka při úhradě ztráty tis. Kč. Jako jiné krátkodobé pohledávky jsou účtovány: - pohledávky za stavbyvedoucím ve výši 42 tis. Kč titulu náhrady škody za nedodržení bezpečnostních předpisů na zakázce (hmotná odpovědnost). Celkem bylo předepsáno 85 tis. Kč, splácí v hotovosti měsíčně 7 tis, Kč. - pohledávka vůči pojišťovně za havarovaný os. automobil stavbyvedoucího 103 tis. Kč. Dohadné účty aktivní zahrnují k : - očekávaný bonus na stavební materiál 112 tis. Kč, stanoveno na základě smlouvy s dodavatelem stavebního materiálu. Dohadné účty aktivní zahrnují k : - očekávanou poměrnou částku dotace na školení zaměstnanců připadající na prosinec tis. Kč, stanoveno na základě schváleného projektu, - očekávané úroky 70 tis. Kč na půjčku poskytnutou komplementáři z titulu záloh na podíl na hospodářském výsledku společnosti, při čemž společnost dosáhla v roce 2012 ztrátu. O přesné výši úroků rozhodne valná hromada nejpozději do Opravné položky vyjadřující přechodné snížení hodnoty aktiv účetní jednotka v daném účetním období netvořila. 4.5 Krátkodobý finanční majetek Společnost má otevřený kontokorentní účet u KB, a. s., Beroun který jí umožňuje čerpat úvěr do výše tis. Kč. K a činil záporný zůstatek (v souladu s dohodnutým úvěrovým rámcem tis. Kč) tis. Kč a tis. Kč a v rozvaze je vykázán jako bankovní úvěr krátkodobý v pasivech. Výroční zpráva

15 V pokladně společnost drží pouze nevýznamnou část peněžních prostředků za účelem občasného prodeje zboží v hotovosti a k drobným nákupům. Podle vnitropodnikové směrnice je stanoven maximální denní zůstatek ve výši ,- Kč a minimální denní zůstatek ve výši 5 000,- Kč. 4.6 Ostatní aktiva Náklady příštích období k zahrnují: - povinné ručení a havarijní pojištění vozidel zaplacené na rok 2012 v částce 88 tis. Kč a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší, tj. v tomto případě roku Náklady příštích období k zahrnují: - náklady na školení zaměstnanců na leden a únor 2013 v částce Kč 160 tis. Kč a budou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší, tj Vlastní kapitál Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč) za období od (zkráceno): Skutečnost v účetním období Položka Text běžném minulém A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411) A.1. Počáteční zůstatek A.2. Zvýšení 0 0 A.2. Snížení 0 0 A.3. Konečný zůstatek I. Zisk účetních období (účet zůstatek na straně D účtu 431) I.1. Počáteční zůstatek I.2 Zvýšení 0 0 I.3. Snížení I.4. Konečný zůstatek J. Ztráta účetních období (účet zůstatek na straně MD účtu 431) J.1. Počáteční zůstatek J.2. Zvýšení 0 0 J.3. Snížení J.4. Konečný zůstatek 0 0 K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění Vlastní kapitál Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne bylo schváleno následující rozdělení čistého zisku tis. Kč vytvořeného v roce 2010: - úhrada ztráty minulých let 213 tis. Kč, - podíl na zisku komanditistovi tis. Kč, Výroční zpráva

16 - zbytek tis. Kč zůstal nerozdělen. Na základě valné hromady společnosti konané dne bylo schváleno následující rozdělení čistého zisku 354 tis. Kč vytvořeného v roce 2011: - podíl na zisku komanditistovi 172 tis. Kč, - zbytek 172 tis. Kč zůstal nerozdělen. Podíl komplementáře činil 50 % na účetním zisku společnosti vytvořeném v roce 2011, tj. 514 tis. Kč. V roce 2012 činil podíl komplementáře na úhradě dosažené účetní ztráty 50 %, tj tis. Kč Rezervy a dlouhodobé závazky Změny na účtech rezerv (v tis. Kč): Rezervy Zůstatek k Tvorba rezerv Zúčtování rezerv Zůstatek k Tvorba rezerv Zúčtování rezerv Zůstatek k Celkem Ostatní rezervy jsou vytvořeny za účelem: Rezerva na soudní spor, částka stanovena na základě odhadu advokáta Rezervy na záruční opravy zakázek, celková částka stanovena ve výši 4 % ze smluvní ceny zakázky, tvorba 1 2 roky podle délky stavby tak, aby byla před odevzádním stavby vytvořena v požadované výši. Tvorba a čerpání ostatních rezerv je upraveno vnitropodnikovými směrnicemi. 4.9 Krátkodobé závazky K a měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti v částce 65 tis. Kč a 146 tis. Kč. U všech závazků neuplynulo po lhůtě splatnosti 36 měsíců. Společnost eviduje k tis. Kč splatných závazků pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení. Jedná se o závazky ve lhůtě splatnosti. Výroční zpráva

17 Dohadné účty pasivní zahrnují v roce 2011: - nevyfakturované poplatky za telefon a internet za 2. pol. 2011, částka stanovena na základě zkušeností minulých období a smluv s dodavateli. Dohadné účty pasivní zahrnují v roce 2012: - nevyfakturované poplatky za telefon a internet za 2. pol tis. Kč, - nevyfakturovanou spotřebu elektrické energie za rok tis. Kč. Částky stanoveny na základě zkušeností minulých období a smluv s dodavateli Ostatní pasiva Výdaje příštích období k zahrnují: - poměrnou část nákladů na školení bezpečnosti práce připadající na prosinec ,5 tis. Kč, - paušál na daňové poradenství za 4. čtvrtletí tis. Kč Výdaje příštích období k zahrnují: - materiálové náklady související s odstraněním závad na zakázce B 5 tis. Kč, - paušál na daňové poradenství za 4. čtvrtletí tis. Kč, - likvidace havarovaného auta stavbyvedoucího v potvrzené výši 10 tis. Kč. Výdaje příštích období jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší Bankovní úvěry Banka KB, a. s., Beroun Úroková sazba Úvěrový limit Částka čerpání k k Kontokorentní účet 5 % p. a. 16 mil. Kč tis. Kč tis. Kč Náklady na úroky vztahující se k bankovním úvěrům za rok 2012 a 2011 činily 447 tis. Kč a 165 tis. Kč. Úroky nebyly zahrnovány do pořizovací ceny dlouhodobého majetku. Smlouva o kontokorentním účtu neobsahuje zvláštní podmínky, které musí společnost dodržovat. Společnost dodržovala všechna ujednání smlouvy týkající se kontokorentního účtu Daň z příjmů a ostatní daně Podle zákona o daních z příjmů může společnost převést daňovou ztrátu vzniklou v roce 2010 a 2012 do příštích pěti let. Výše daňové ztráty z roku 2010 byla uplatněna v účetní závěrce roku O odložené dani z příjmů společnost neúčtuje. Společnost nemá k daňové nedoplatky po lhůtě splatnosti u žádné z daní. Výroční zpráva

18 4.13 Majetek a závazky nevykázané v rozvaze Společnost podepsala smlouvu o koupi konkurenčního podniku Stavby, demolice s. r. o. Bude financováno z cizích zdrojů dlouhodobý bankovní úvěr Výnosy Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč): Činnost Tuzemské Zahraniční Tuzemské Zahraniční Stavební činnost (601, 611) Ostatní provozní výnosy (648) Finanční výnosy (662) Výnosy celkem Převážná část výnosů společnosti za rok 2012 je soustředěna na 4 zákazníky Osobní náklady Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč): Celkový počet zaměstnanců Členové řídících orgánů Celkový počet zaměstnanců Členové řídících orgánů Průměrný počet zaměstnanců 19 1 (F. Drahokoupil) 19 1 (F. Drahokoupil) Mzdy Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Osobní náklady celkem F. Drahokoupil není zahrnut v celkovém počtu zaměstnanců. V roce 2012 a 2011 neobdrželi členové řídících orgánů odměny Informace o spřízněných osobách (v tis. Kč) Řídící pracovníci Půjčka Ing. Jan Zbořil Půjčka vznikla na základě záloh na podíl na zisku z důvodu, že společnost v roce 2012 vykázala Výroční zpráva

19 ztrátu a komplementář by musel vzniklý přeplatek vracet. Na úroky z půjčky vytvořila účetní jednotka v roce 2012 dohadnou položku ve výši 70 tis. Kč. O přesné výši úroků a splátek rozhodne valná hromada nejpozději do Další významné položky výkazu zisku a ztráty Služby (tis. Kč) Služby Pronájem těžké techniky Ekologická likvidace odpadů Revizní posudky a povolení Daňové poradenství a audit Internet a telefon Školení Certifikace ISO Teambuildingová akce Náklady na reprezentaci 30 0 Celkem Daně a poplatky (tis. Kč) Daně (53.) Daň silniční 8 9 Daň z nemovitostí Celkem Výroční zpráva

Příloha k účetní závěrce pro roky 2011 a 2012

Příloha k účetní závěrce pro roky 2011 a 2012 Příloha k účetní závěrce pro roky 2011 a 2012 Ing. Alena Stibůrková Kateřina Kuchtová Michaela Mlčáková Robin Polk Karolína Šimurdová Tereza Vančurová 1 POPIS SPOLEČNOSTI... 3 2 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO

Více

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č, 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: DRAHOKOUPIL ZBOŘIL, k. s.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno Budoucnost, která má jméno Výroční zpráva 2011 1 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Obsah 02 Poslání a profil společnosti 03 Vedení společnosti 04 Hlavní události roku 2011 a výhled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Poslání a profil společnosti... 3 Vedení společnosti... 4 Hlavní události roku 2012 a výhled do roku 2013... 5 Rozsah nabídky pojistných produktů

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Významné události roku 2012... 5 Hlavní události první poloviny roku 2013... 7 Profil společnosti...

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3 Údaje o společnosti, statutární orgány 7 Organizační schéma 11 Rok 2012 slovy generálního

Více