ÚZEMNÍ STUDIE - STOD "PIVOVAR"... věřte, že se vám vrátí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ STUDIE - STOD "PIVOVAR"... věřte, že se vám vrátí"

Transkript

1 LOKALITA 3 PIVOVAR OBSAH A. ANALYTICKÁ A IDEOVÁ ČÁST - textová a výkresová část A.1 TEXTOVÁ ČÁST A.2 ŠIRŠÍ VZTAHY, HISTORIE A ÚP A.3 MAJETKOVÉ VZTAHY - STAV A.4 MAJETKOVÉ VZTAHY - NÁVRH A.5 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ A.6 URBANISTICKÝ NÁVRH A.7 PROSTOROVÁ ZOBRAZENÍ 1 A.8 PROSTOROVÁ ZOBRAZENÍ 2 A.9 PROSTOROVÁ ZOBRAZENÍ 3 (VIZUALIZACE) B. SYNTETICKÁ (SOUHRNNÁ) ČÁST - textová a výkresová část B.1 FUNKCE, ETAPIZACE A KAPACITY B.2 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA A VEŘEJNÉ PROSTORY B.3 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - KANALIZACE, VODOVOD, PLYNOVOD, ELEKTRO B.4 JEDNOTÍCÍ PRVKY... Ing. arch. Petr Sladký autorizovaný architekt ČKA 2686 ÚZEMNÍ STUDIE - STOD "PIVOVAR"... věřte, že se vám vrátí NÁZEV MÍSTO: FÁZE: LOKALITA 3 "PIVOVAR" ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ČÁST, zastoupená Ing.arch. Petrem Sladkým (autorizovaným architektem ČKA 2686), spolupráce: Ing.arch. P.Kolaříková, Ing.arch. O.Bláha 05 / 2014

2 ÚZEMNÍ STUDIE - STOD - LOKALITA 3 - PIVOVAR A.1.1. Identifikační údaje A Akce: Územní studie pro Lokalitu 3 "Pivovar", vymezenou územním plánem města A Zadavatel: Město Stod Městský úřad Stod náměstí ČSA 294, Stod IČO: Zástupce: Bc. Jiří Vlk, starosta města A Zpracovatel: SLADKÝ & PARTNERS s.r.o. Projektový ateliér Nad Šárkou 60, Praha 6 IČO: Zástupce: Ing.arch. Petr Sladký, autorizovaný architekt (ČKA 2686) tel.: Spolupráce: Ing.arch. Petra Kolaříková, Ing.arch. Ondřej Bláha Zpracováno v týmu nezávislých architektů a inženýrů sdružených pod značkou Atelier VAS. A Pořizovatel: Městský úřad Stod, odbor výstavby a územního plánování Zástupce: Ing. Hana Roudnická A Datum: 05-06/2014 A.1.2. Vymezení území a širší vztahy Zájmové území se nachází ve městě Stod, ležícím při řece Radbuze v ORP Stod, v okrese Plzeň - jih, v Plzeňském kraji. Ve městě v současné době žije cca 3700 obyvatel. Městem prochází mezinárodně významný dopravní koridor - silnice I/26 (Plzeň - Domažlice - Folmava - hraniční přechod do Německa). Území řešené touto studií je situováno v k.ú. Stod, v jižní "pravobřežní" části města Stod, na jejím severovýchodním okraji a nepřímo sousedí s řekami Radbuzou a Merklínkou. Řešená lokalita je vymezená Územním plánem Stod v areálu brownfieldu v rámci stabilizovaných ploch hromadného bydlení (BH) a individuálního bydlení (BI). V řešeném území je dále vymezena plocha přestavby P17-PO (Stod-východ) s funkcí veřejného prostranství - obecného v předprostoru zchátralé budovy bývalého pivovaru (U Výkupu), zahrnující objekty řadových garáží, a dále plocha přestavby P16-BI (Stod-východ). Plocha P17-PO spolu se stabilizovanou částí veřejného prostranství tak fixuje ve východní části města svébytné společenské centrum (ve vyvýšené poloze s výhledem na město a řeku), které bude sloužit i potřebám budoucích rezidentů z nedaleké lokality "K Mantovu". Objekt bývalého pivovaru, který bude pravděpodobně v brzké době rekonstruován do podoby moderního rezidenčního objektu, je dle ÚP definován jakožto "architektonicky hodnotný objekt", pro který byly stanoveny specifické podmínky ochrany (mimojiné je projektová příprava jeho rekonstrukce podmíněna nutností zpracování autorizovaným architektem). A.1.3. Důvody pořízení Územní studie Budoucí rozvoj této zajímavé lokality je podmíněn platným Územním plánem Stod (dále jen ÚP Stod) a na jeho základě zpracovanou územní studií, která stanoví koncepci rozvoje území a to zejména koncepci rozvoje veřejné infrastruktury v podrobnějším měřítku než stanovuje ÚP. A.1.4. Požadavky vyplývající z ÚP Stod a ze zadání územní studie Vybrané podmínky pro areál brownfieldu tzv. Výkupu stanovené ÚP Stod: ÚP vymezuje tyto plochy pro prověření změn jejich využití územní studií (dále jen ÚS) jako podmínku pro rozhodování v území. ÚS prověří a posoudí zejména koncepci veřejné infrastruktury, resp. koncepci dopravního řešení, veřejných prostranství, napojení na technickou infrastrukturu a umístění občanské vybavenosti. ÚS stanoví podrobnější podmínky prostorového uspořádání území. V této lokalitě by do budoucna měla zůstat dominantní budova bývalého pivovaru. PLOCHY BYDLENÍ - HROMADNÉ (BH) Hlavní využití: - stavby pro bydlení hromadného charakteru, tzn. stavby, ve kterých více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a které jsou k tomuto účelu určeny (bytový dům) Přípustné využití: - stavby pro bydlení individuálního charakteru - viz dále - související dopravní a technická infrastruktura - veřejná prostranství - stavby a zařízení souvisejícího občanského vybavení - stavby pro řemeslnou výrobu - zařízení pro tělovýchovu a sport, dětská hřiště - doplňkové stavby a zařízení, např. garáže, altány, vedlejší stavby slučitelné s bydlením Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno Nepřípustné využití: - veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, zejména stavby pro průmyslovou výrobu, zemědělskou výrobu, skladování a velkoobchod a stavby náročné na dopravní obsluhu Podmínky prostorového uspořádání: - koeficient zastavěné plochy KZP=0,60 - koeficient zeleně KZ=0,30 - pro každé 2 ha zastavitelné plochy se vymezí s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2 (do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace) - výšková hladina zástavby je stanovena na max. 12 m nad okolním terénem, resp. tuto podmínku musí splňovat nejvyšší bod stavby (atika, hřeben apod.), měřený od nejvyššího bodu rostlého terénu; objekt pivovaru je definován jako lokální dominanta, která může tuto hladinu překročit PLOCHY BYDLENÍ - INDIVIDUÁLNÍ (BI) Hlavní využití: - stavby pro bydlení individuálního charakteru, tzn. stavby, ve kterých více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a které jsou k tomuto účelu určeny (rodinný dům, bytový dům do 8ti bytových jednotek) Přípustné využití: - stavby pro rodinnou rekreaci, tzn. stavby, jejichž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a které jsou k tomuto účelu určeny; stavby pro rodinnou rekreaci mohou mít nejvýše jedno podzemní, dvě nadzemní podlaží a podkroví a zastavěnou plochu maximálně 80 m 2 - související dopravní a technická infrastruktura - veřejná prostranství - doplňkové stavby a zařízení, např. garáže, kůlny, skleníky, altány, bazény, stavby pro chov domácích zvířat, vedlejší stavby slučitelné s bydlením Podmíněně přípustné využití: - do ploch bydlení lze zahrnout stavby souvisejícího občanského vybavení s výjimkou staveb pro obchod ( 3 vyhlášky č. 268/2009 Sb.) s prodejní plochou o výměře větší než 500 m 2 Nepřípustné využití: - veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, zejména stavby pro průmyslovou výrobu, zemědělskou výrobu, skladování a velkoobchod a stavby náročné na dopravní obsluhu Podmínky prostorového uspořádání: - koeficient zastavěné plochy KZP=0,50 pro dvoudomy, řadové domy a původní usedlosti ve stabilizovaných plochách - koeficient zastavěné plochy KZP=0,40 pro izolované, resp. samostatně stojící domy - koeficient zeleně KZ=0,30 - pro každé 2 ha zastavitelné plochy se vymezí s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m 2 (do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace) - výšková hladina zástavby je stanovena na max. 12 m nad okolním terénem, resp. tuto podmínku musí splňovat nejvyšší bod stavby (atika, hřeben apod.), měřený od nejvyššího bodu rostlého terénu PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - OBECNÉ (PO) Hlavní využití: - veřejná prostranství Přípustné využití: - kaple, drobná architektura, dětská hřiště apod. - vodní toky, plochy a prvky - související dopravní a technická infrastruktura a občanské vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno TEXTOVÁ ČÁST L3.A.1a

3 Nepřípustné využití: - veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím Podmínky prostorového uspořádání: - koeficient zeleně KZ=0,20 - na plochách veřejného prostranství v zastavěném území a zastavitelných plochách nesmí být umisťována nová nadzemní vedení technické infrastruktury A.1.5. Urbanistická koncepce Tato územní studie je v rozdělena do dvou částí: A - Analytické a ideové, ve které jsou strukturovaně shrnuty všechny zásadní vstupy pro stanovení základních principů rozvoje řešeného území, které jsou poté přetaveny do podoby komplexního urbanistického návrhu, tzn. jedné z možných výsledných podob situace, resp. příkladu možného využití území. V druhé Syntetické (souhrnné) části B jsou z urbanistického návrhu v jednotlivých aspektech abstrahovány základní principy a regulativy pro následnou projektovou přípravu (DÚR). Chátrající areál bývalého pivovaru (tzv. brownfields) nyní vytváří bariéru přirozenému rozvoji města. Hlavním cílem je přirozené začlenění krásného a důstojného dominantního objektu bývalého pivovaru do okolní městské struktury. Studie této lokality tedy definuje městské potřeby a cíle, které by měly být respektovány při tvorbě dalších záměrů v území. Vzhledem k vyvýšené exponované poloze lokality poblíž centra města se historická budova pivovaru stává výraznou dominantou celého Stodu, kterou studie potvrzuje též vytvořením adekvátního veřejného prostoru a vymezením pravidel pro případnou další okolní zástavbu. Studie vzniká ve spolupráci města a majitele areálu pivovaru, bez jejichž spolupráce nelze dosáhnout kýženého výsledku. Základní teze: - kompaktní areál s dominantní zrekonstruovanou budovou a několika viladomy / případně zástavbou řadovými domy - zachováváme význam hlavní budovy - nevytváříme v území novou kapacitní ulici / areál obsluhujeme z okolních ulic, což přináší kvalitu pro stávající rezidenty - prioritní propustnost pro pěší a cyklisty - jasně rozlišený přechod smíšené městské zástavby do okrajové zástavby rodinnými domy - uzavíráme / oddělujeme soukromé zahrady směrem na Z - doplněním řadových domů v jižní části přinášíme novou linii zástavby ve vyvýšené poloze - respekt pro polosoukromé prostory - vytváříme kvalitní centrální chráněný veřejný prostor. Územní studie byla pod vedením pořizovatele předjednána s vybranými dotčenými orgány, správci sítí a vlastníky pozemků. TEXTOVÁ ČÁST L3.A.1b

4 silnice I/26 LOKALITA 1 K MANTOVU silnice II/230 silnice I/26 silnice II/182 Mapa širších vztahů Výřez z Císařského otisku stabilního katastru z roku 1840 Historická mapa z roku 1956 Výřez z Koordinačního výkresu platného ÚP Legenda Koordinačního výkresu platného ÚP A. ANALYTICKÁ A IDEOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY, HISTORIE A ÚP L3.A.2

5 3934/2 3934/ 1 93/ / 10 93/ /70 93/1 8/5 1556/2 3924/ / / /5 1986/7 1991/2 1991/7 1991/6 373/2 1986/ /1 1986/ / / / /4 2001/ / /9 2005/ /5 LEGENDA MAJETKOVÉ VZTAHY HRANICE, POPIS HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PARCELACE DLE KN 102/7 3928/ / /4 1986/2 1986/21 373/1 3867/8 1986/6 1986/23 287/3 1993/ /9 1993/4 2001/ /2 POZEMKOVÁ PARCELA STAVEBNÍ PARCELA PLOCHY - POZEMKY VE VLASTNICTVÍ: 102/ / /8 224/1 MERKLÍNKA /5 DRUŽSTEVNÍ ul. 1988/ /4 449/1 243/1 243/2 287/ / / / /6 2001/7 3997/ /3 1039/2 1039/1 2003/ /1 MĚSTO STOD SJM JANDAČOVI & Ing. KOUŘIM, Plzeň SOUKROMÍ VLASTNÍCI ZNZ PŘEŠTICE a.s. VLASTNÍCI GARÁŽÍ - do 250m VLASTNÍCI GARÁŽÍ - vzdálení / /3 3913/6 244/1 244/2 88/ /3 244/5 88/5 88/ / / /2 2001/9 1989/ / /1 3913/1 3913/ /3 1988/7 2000/4 2000/ /1 88/6 1986/ / /1 241/3 241/4 708/3 241/2 241/1 708/1 93/4 708/2 93/1 3933/2 3928/35 93/2 93/5 3928/ / / /2 88/ /8 88/ / /1 1989/ / BEZRUČOVA ul. 3928/ / / / ZAHRADNÍ ul /1 1556/ / /9 1993/ /8 1994/ / MAJETKOVÉ VZTAHY - STAV M 1:1000 L3.A.3

6 3934/2 3934/ 1 93/ / 10 93/ /70 93/1 8/5 1556/2 3924/ / / /5 1986/7 1991/2 1991/7 1991/6 373/2 1986/ /1 1986/5 62 m / / / /4 2001/ / /9 2005/ /5 LEGENDA MAJETKOVÉ VZTAHY HRANICE, POPIS HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PARCELACE DLE KN 102/7 3928/ / /4 1986/2 1986/21 373/1 3867/8 1986/6 1986/23 287/3 1993/ /9 1993/4 2001/ /2 POZEMKOVÁ PARCELA STAVEBNÍ PARCELA PLOCHY - POZEMKY VE VLASTNICTVÍ: 102/ / /8 224/1 MERKLÍNKA /5 DRUŽSTEVNÍ ul. 1988/ m /4 449/1 243/1 243/2 287/ m / / / /6 2001/7 3997/ /3 1039/2 1039/1 2003/ /1 MĚSTO STOD SJM JANDAČOVI & Ing. KOUŘIM, Plzeň SOUKROMÍ VLASTNÍCI ZNZ PŘEŠTICE a.s. VLASTNÍCI GARÁŽÍ - do 250m VLASTNÍCI GARÁŽÍ - vzdálení NÁVRH MAJETKOVÉHO VYPOŘÁDÁNÍ K PŘEVODU NA MĚSTO STOD K PŘEVODU NA INVESTORA REKONSTRUKCE OBJEKTU PIVOVARU / /3 3913/6 244/1 244/2 88/ /3 244/5 88/5 88/ / / m /2 2001/9 3915/ /1 3913/1 3913/ /3 245/1 88/6 214 m /7 1986/ /1 1989/ /4 2000/ /1 241/3 241/4 708/3 241/2 241/1 708/1 93/4 708/2 93/1 3933/2 3928/35 93/2 93/5 3928/ / /31 245/2 88/ /8 88/ / /1 1989/ / m / / / BEZRUČOVA ul. 1989/ ZAHRADNÍ ul /1 1556/ / /9 1993/ /8 1994/ / MAJETKOVÉ VZTAHY - NÁVRH M 1:1000 L3.A.4

7 3934/2 3934/ 1 93/ / 10 93/ /70 93/1 8/5 1556/2 1991/4 1991/ / /4 661 LEGENDA 102/10 102/7 3924/ / /7 1986/ / /10 MERKLÍNKA /4 3913/5 1986/2 1988/5 1986/ /5 373/1 3867/8 1991/2 1991/7 373/2 287/2 1986/6 1986/ /6 1986/22 287/3 1986/5 1986/ / / /3 1993/ / / /2 2001/ / /6 2001/7 2005/ / /9 2005/2 2003/3 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ HRANICE, POPIS 346 PLOCHY HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PARCELACE DLE KN POZEMKOVÁ PARCELA STAVEBNÍ PARCELA VRSTEVNICE à 2m / à 1m STÁVAJÍCÍ OBJEKTY VODNÍ TOK LOKÁLNÍ BIOCENTRUM ÚSES / /8 224/1 3934/ DRUŽSTEVNÍ ul / /1 243/ /2 243/3 3913/6 244/1 244/ / /3 244/5 88/5 88/ / / / / / / / /3 1039/2 1039/ /9 3997/1 SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY KANALIZAČNÍ ŘAD - STAV VODOVODNÍ ŘAD - STAV VTL PLYNOVOD - STAV STL PLYNOVOD - STAV NTL PLYNOVOD - STAV VZDUŠNÉ VEDENÍ VN - STAV PODZEMNÍ VEDENÍ NN - STAV TRAFOSTANICE - STAV OCHRANNÁ PÁSMA ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ Q100 OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODU 3915/ /1 3913/1 3913/ /3 1988/7 2000/4 2000/ /1 88/6 1986/ / /1 241/3 241/4 708/3 241/2 241/1 708/1 93/4 708/2 93/1 3933/2 3928/35 93/2 93/5 3928/ / / /2 88/ /8 88/ / /1 1989/ / BEZRUČOVA ul. 3928/ / / / ZAHRADNÍ ul /1 1556/ / /9 1993/ /8 1994/1 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ M 1:1000 L3.A.5

8 3934/2 3934/ 1 93/ / 10 93/ /70 93/1 8/5 1556/ /33 102/ /8 3915/31 102/7 224/1 3934/ /3 3928/45 97/1 708/2 3924/ /10 MERKLÍNKA 241/4 1986/ /1 708/3 241/1 708/1 93/ /2 93/1 1986/ /4 3913/ /1 DRUŽSTEVNÍ ul. 93/2 1986/2 93/5 1988/5 1986/ /6 1986/ /5 449/1 1988/4 243/1 373/1 1991/2 1991/7 287/ / / / /31 243/2 243/3 244/1 244/2 244/3 3928/ / /1 244/5 245/2 1986/6 POLY- FUNKČNÍ DŮM 3NP+P / /7 88/4 88/ /2 1991/6 373/2 1986/23 POBYTOVÁ PLOCHA DVŮR /6 88/8 88/ VILADŮM 2NP+P / / /1 3928/1 1991/1 VILADŮM VILADŮM 2NP+P 2NP+P/1PP BUDOVA URČENÁ K REKONSTRUKCI 5NP+P 249 BEZRUČOVA ul. 287/3 1989/ /6 1988/7 1986/ / / / / /6 1986/ / / / / / / / /3 1989/ / / /14 MĚSTSKÝ PARK S HŘIŠTĚM VILADŮM VILADŮM 2NP+P 2NP+P 1993/ / / / /2 2001/6 2001/7 3997/ /2 2000/4 2003/9 2002/3 1039/2 1039/1 529 ZAHRADNÍ ul. 2001/ / / / / / / /2 2005/2 346 LEGENDA URBANISTICKÝ NÁVRH HRANICE, POPIS HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PARCELACE DLE KN POZEMKOVÁ PARCELA STAVEBNÍ PARCELA VRSTEVNICE à 2m / à 1m MOŽNÝ NÁVRH PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ - PLOCHY STÁVAJÍCÍ OBJEKTY NOVÉ OBJEKTY BYDLENÍ NOVÉ OBJEKTY SMÍŠENÉ FUNKCE STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE POJÍŽDĚNÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PARKOVACÍ STÁNÍ POJÍŽDĚNÉ ZKLIDNĚNÉ PLOCHY UPRAVENÁ MÍSTNÍ KOMUNIKACE POCHOZÍ PLOCHY POBYTOVÉ PLOCHY VEŘEJNÁ ZELEŇ SOUKROMÁ ZELEŇ ZELENÝ PÁS PRO PĚŠÍ PRVKY V PARTERU PLOCHY TRANSFORMACE VODNÍ TOK LOKÁLNÍ BIOCENTRUM ÚSES MOŽNÝ NÁVRH PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ - HRANICE, ZNAČKY PŘÍKLAD PARCELACE MÍSTO ROZHLEDU PŘÍKLAD VYSOKÉ ZELENĚ STI A OCHRANNÁ PÁSMA ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ Q100 VZDUŠNÉ VEDENÍ VN-STAV PODZEMNÍ PŘELOŽKA VN OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODU 3933/ / /9 1993/ /8 1994/1 URBANISTICKÝ NÁVRH M 1:1000 L3.A.6

9 PROSTOROVÁ ZOBRAZENÍ 1 L3.A.7

10 PROSTOROVÁ ZOBRAZENÍ 2 L3.A.8

11 PROSTOROVÁ ZOBRAZENÍ 3 L3.A.9

12 B. SYNTETICKÁ (SOUHRNNÁ) ČÁST PIVOVAR ČÁST B L3.B

13 3934/ / / 36 93/ / / 10 93/ / 70 93/ 1 93/ / 2 8/ 5 FUNKČNÍ ČLENĚNÍ PLOCH 1986/ /7 1986/ / /2 1986/10 MERKLÍNKA 1986/4 3913/5 1988/5 1986/ /5 1991/7 373/2 373/1 3867/8 1991/2 287/2 1986/6 1986/ /22 P /3 1986/5 1986/ / / / / / /2 2001/ /4 2001/6 2001/7 B.1.1. FUNKČNÍ ČLENĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY STANOVUJÍCÍ FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ MAJÍ ZA CÍL: URČIT USPOŘÁDÁNÍ FUNKČNÍCH PLOCH V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ LIMITOVAT NÁSLEDNOU PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU TAK, ABY BYLO TOTO FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ DODRŽENO. USPOŘÁDÁNÍ FUNKČÍCH PLOCH V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ ozn. plochy P.01 P.02 P.03 popis plochy PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH A RODINNÝCH DOMECH PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ S OBČANSKOU VYBAVENOSTÍ zaokrouhl. rozloha [m 2 ] PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ P KOMUNIKACE A POBYTOVÉ PLOCHY PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ P MĚSTSKÝ PARK popis uspořádání plochy TVOŘÍ SOUVISLOU LINII OBYTNÉ ZÁSTAVBY PŘI TERÉNNÍ HRANĚ PROSTOROVOU DOMINANTOU PLOCHY MUSÍ ZŮSTAT OBJEKT BÝVALÉHO PIVOVARU PRINCIPIÁLNĚ NEZASTAVITELNÁ PLOCHA 241/3 97/1 708/2 2455/14 241/ /1 708/3 241/1 708/1 93/4 3933/2 241/2 93/ / DRUŽSTEVNÍ ul. 93/2 93/ /6 3928/ /34 449/1 3928/ /4 243/1 3928/ / /2 243/3 244/1 244/2 244/3 245/1 244/5 245/ / /7 88/4 88/ / /6 88/8 88/ P /1 3928/1 1989/ BEZRUČOVA ul. 1986/ m P /6 1988/ / / P / / /12 P /1 1989/ / / / / /9 1993/1 1989/8 1994/2 2000/4 1039/1 529 ZAHRADNÍ ul. OBECNÉ PODMÍNKY PRO NÁSLEDNOU PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU B.1.2. ETAPIZACE PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA (DÚR) JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ NENÍ NIJAK OMEZENA. TATO ÚZEMNÍ STUDIE NESPECIFIKUJE ETAPIZACI ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ. B.1.3. KAPACITY ÚZEMÍ NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY STANOVUJÍCÍ CELKOVOU KAPACITU A LIMITY HUSTOTY OSÍDLENÍ MAJÍ ZA CÍL: V PLOŠE P.01 JE MOŽNÉ REALIZOVAT POUZE BYTOVÉ DOMY, POPŘ. VILADOMY. V PLOŠE P.02 JE MOŽNÉ REALIZOVAT BYTOVÉ DOMY I RODINNÉ DOMY. TERMÍN RODINNÉ DOMY ZDE ZAHRNUJE POUZE ŘADOVÉ RODINNÉ DOMY A DVOUDOMY. URČIT VÝHLEDOVOU KAPACITU ÚZEMÍ PRO STANOVOVÁNÍ POŽADAVKŮ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU. LIMITOVAT NÁSLEDNOU PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU TAK, ABY BYLO POSTUPNĚ DOSAŽENO CELKOVÉ KAPACITY ÚZEMÍ. 2001/9 CELKOVÁ PLOCHA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ JE CCA m 2, TZN. CCA 1,7 ha. CELKOVÁ KAPACITA ÚZEMÍ JE STANOVENA V ROZMEZÍ ~ OBYVATEL, TZN OBYVATEL NA 1 ha. ozn. plochy P.03 PŘEDPOKLÁDANÝ POČET OBYVATEL V 1RD / 1B.J.... 3,5. HRANICE, POPIS popis plochy HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PARCELACE DLE KN POZEMKOVÁ PARCELA STAVEBNÍ PARCELA VRSTEVNICE à 2m / à 1m rozloha [m 2 ] PLOCHY BYDLENÍ P V BYTOVÝCH DOMECH PLOCHY BYDLENÍ P V BYTOVÝCH A RODINNÝCH DOMECH PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ S OBČANSKOU VYBAVENOSTÍ 4920 FUNKCE, ETAPIZACE A KAPACITY předpokládaný počet domů předpokládaný počet obyvatel 2 viladomy (á 6-8 B.J.) viladomy (á 6-8 B.J.) / event. max. 5 RD pivovar (max 20 B.J.),1 viladům (á 6-8 B.J.), polyfční dům (5 B.J.) / , 21-28, L3 CELKOVÁ KAPACITA LOKALITY budova pivovaru + 6 BD VYBRANÉ ZKRATKY RD... RODINNÝ DŮM BD... BYTOVÝ DŮM B.J.... BYTOVÁ JEDNOTKA M 1:1000 L3.B.1

14 3934/ / / 36 93/ / / 10 93/ / 70 93/ 1 93/ / 2 8/ 5 241/3 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA A VEŘEJNÉ PROSTORY 3928/45 97/1 1986/10 708/2 MERKLÍNKA 241/ /1 708/3 1986/12 241/1 708/1 93/4 241/2 93/1 1986/ /4 3913/ /1 DRUŽSTEVNÍ ul. 93/2 1986/2 93/5 1988/5 1986/ /6 1986/ /5 449/1 1988/4 243/1 373/1 1991/2 1991/7 287/ / / /31 243/2 243/3 244/1 244/2 244/3 3928/ /8 BOD /1 244/5 245/2 1986/6 POLY- FUNKČNÍ DŮM 3NP+P / /7 88/4 88/ /2 373/2 1986/ VP /6 88/8 88/ NP+P / /1 3928/1 2NP+P 2NP+P/1PP BUDOVA URČENÁ K REKONSTRUKCI 5NP+P 249 BEZRUČOVA ul. 287/3 1989/ / /5 BOD /6 1988/7 VP / BOD / / / / / / / / / / / VP / /14 2NP+P 2NP+P 1993/ / / / /2 2001/6 2001/7 3997/ /2 BOD /4 B /1 529 ZAHRADNÍ ul. 2001/9 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY STANOVUJÍCÍ POŽADAVKY NA DI A VEŘEJNÉ PROSTORY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ MAJÍ ZA CÍL: STANOVIT KONCEPCI DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ A DEFINOVAT ŽÁDOUCÍ POLOHU, DIMENZE A CHARAKTER VEŘEJNÝCH PROSTORŮ LIMITOVAT NÁSLEDNOU PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU TAK, ABY BYLA ZACHOVÁNA UVEDENÁ KONCEPCE. B.4.1. B.5.1. B.5.2. B.5.3. LOKALIZACE DIMENZE V RÁMCI ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ MUSÍ BÝT VYMEZENY V URČENÝCH LOKALITÁCH VEŘEJNÉ PROSTORY V GRAFICKÉM SCHEMATU JSOU PŘEDEPSÁNY VEŘEJNÉ PROSTORY S MINIMÁLNÍM ROZSAHEM, KTERÉ BUDOU SOUČÁSTÍ PROJEKČNÍCH PŘÍPRAV PŘÍSLUŠNÉ ETAPY. CHARAKTER VEŘEJNÝM PROSTOREM SE ROZUMÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝ PROSTOR JAKO JE NAPŘ. NÁMĚSTÍ, VEŘEJNÉ SPORTOVIŠTĚ, PARK, DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, SOUVISLÉ PLOCHY ZELENĚ AP. ozn. plochy VP 1 VP 2 VP 3 MÍSTA PRO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU - ÚZEMÍ MUSÍ BÝT V OZNAČENÝCH MÍSTECH (BODY 1-3) DOPRAVNĚ NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE. NAPOJENÍ MUSÍ UMOŽŇOVAT VŽDY MINIMÁLNĚ JEDNOSMĚRNÝ PROVOZ, DÁLE JE NUTNÉ VÝHLEDOVĚ PROPOJIT BODY: 1 a 2, 1 a 3 NAPOJOVACÍ MÍSTO PRO PĚŠÍ A CYKLISTY LINIE ZNÁZORŇUJÍCÍ PROVOZNÍ PRINCIP PRO VEDENÍ DOPLŇKOVÝCH / ZKLIDNĚNÝCH OBSLUŽ. KOMUNIKACÍ (OBYTNÉ ZÓNY) LINIE PROSTUPNOSTI ÚZEMÍ PRO PĚŠÍ (ZDE JE NUTNÉ PROPOJIT CESTU VE SMĚRU ŠIPEK) UMÍSTĚNÍ PARKOVACÍCH KAPACIT FUNKČNÍ PRVKY ULIČNÍCH PROFILŮ PŘÍČNÝ PROFIL DOPLŇKOVÉ / ZKLIDNĚNÉ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE BY MĚL BÝT ŘEŠEN JAKO OBYTNÁ ULICE S ODPOVÍDAJÍCÍM POČTEM ODSTAVNÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ PRO POTŘEBY OKOLNÍCH DOMŮ V SOULADU S ČSN OBECNÉ PODMÍNKY PRO NÁSLEDNOU PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU KONCEPCE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ JE PATRNÁ Z GRAFICKÉHO SCHÉMATU A SESTÁVÁ SE Z POLOHY NAPOJOVACÍCH MÍST, DOPRAVNÍCH KORIDORŮ, PROVOZNÍCH PRINCIPŮ A FUNKČNÍCH PRVKŮ ULIČNÍCH PROFILŮ. KAŽDÁ PROJEKTOVANÁ ETAPA MUSÍ BÝT V SOULADU SE STANOVENOU KONCEPCÍ DOPRAVY A ŘEŠIT MOŽNOST NAPOJENÍ RELEVANTNÍ NÁVAZNÉ ČÁSTI ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA POLOHY I KAPACITY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY. VEŘEJNÉ PROSTORY KOMUNIKACE JSOU VEDENY TĚŽIŠTĚM ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE SNAZE PROPOJIT VŠECHNY URČENÉ BODY. VEŘEJNÝM PROSTOREM NEJSOU POZEMNÍ KOMUMIKACE, PARKOVIŠTĚ A ODSTAVNÁ STÁNÍ. MINIMÁLNÍ VÝMĚRY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ JSOU URČENY V NÍŽE UVEDENÉ TABULCE popis plochy VEŘEJNÝ PROSTOR "SEVER" VEŘEJNÝ PROSTOR "STŘED" VEŘEJNÝ PROSTOR "PARK" charakter veřejného prostoru POBYTOVÝ KLIDOVÝ PROSTOR S VÝHLEDEM NA MĚSTO, MOHOU ZDE DOMINOVAT ZPEVNĚNÉ POVRCHY SPOLEČENSKÉ CENTRUM / RUŠNÝ PROSTOR, S VYVÁŽENÝM POMĚREM ZPEVNĚNÝCH A NEZPEVNĚNÝCH POVRCHŮ MĚSTSKÝ PARK S DOMINANTNÍM POMĚREM NEZPEVNĚNÝCH POVRCHŮ 3933/ / /9 1993/ /8 2455/ DI A VEŘEJNÉ PROSTORY M 1:1000 L3.B.2

15 3934/ / / 36 93/ / / 10 93/ / 70 93/ 1 93/ / 2 8/ 5 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 3928/ /10 MERKLÍNKA 1986/ / /4 3913/5 1986/2 1988/5 1986/7 1986/ /5 373/1 3867/8 1991/2 1991/7 287/2 1986/6 POLY- FUNKČNÍ DŮM 3NP+P 373/2 1986/ /22 2NP+P/1PP 287/3 1986/5 1986/ / / / / / /2 2001/ / /6 2001/7 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE MAJÍ ZA CÍL: ZPŘEHLEDNIT VSTUPNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ V OBLASTI ODVÁDĚNÍ SPLAŠKOVÝCH A DEŠŤOVÝCH VOD, ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU, ZEMNÍM PLYNEM A ELEKTRICKOU ENERGIÍ. STANOVIT PODMÍNKY PRO NÁSLEDNOU PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU V TÉTO OBLASTI. B.6.1. OBECNÉ PODMÍNKY PRO NÁSLEDNOU PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU NAVRHOVANÁ KANALIZAČNÍ SÍŤ MUSÍ BÝT ŘEŠENA JAKO ODDÍLNÁ. LIKVIDACE DĚŠŤOVÝCH VOD BUDE PREFEROVÁNA NA POZEMKU. VÝSLEDNÁ VODOVODNÍ A PLYNOVODNÍ SÍŤ MUSÍ BÝT ZOKRUHOVANÁ. KAŽDÁ PROJEKTOVANÁ ETAPA MUSÍ UMOŽNIT BUDOUCÍ ZOKRUHOVÁNÍ SYSTÉMU. KAŽDÁ PŘÍPADNÁ PROJEKTOVANÁ ETAPA MUSÍ UMOŽNIT NAPOJENÍ RELEVANTNÍ NÁVAZNÉ ČÁSTI ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA POLOHY I KAPACITY DANÉ SÍTĚ TI. VEŠKERÉ NOVÉ ELEKTRO-ROZVODY MUSÍ BÝT REALIZOVÁNY JAKO PODZEMNÍ. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD STÁVAJÍCÍ STOKY GRAVITAČNÍ KANALIZACE PŘEDPOKLÁDANÁ MÍSTA PRO NAPOJENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 99 DRUŽSTEVNÍ ul /4 449/1 243/1 243/ NP+P BUDOVA URČENÁ K REKONSTRUKCI 5NP+P 1988/ / / /1 529 VODOVOD STÁVAJÍCÍ ŘADY VEŘEJNÉHO VODOVODU PŘEDPOKLÁDANÁ MÍSTA NAPOJENÍ VODOVODU PLYNOVOD STÁVAJÍCÍ ROZVODY STL PLYNOVODU PŘEDPOKLÁDANÁ MÍSTA NAPOJENÍ PLYNOVODU ELEKTRO STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN PŘEDPOKLÁDANÁ NAPOJOVACÍ MÍSTA /3 3913/6 244/1 244/2 88/ /3 244/5 88/5 88/2 2NP+P / / /2 2001/9 1989/ /1 3913/ /3 1988/7 2000/4 245/1 88/6 1986/ / /1 241/3 241/4 708/3 241/2 241/1 708/1 93/4 708/2 93/1 93/2 93/5 3928/ / / / /2 88/ /8 88/ /1 3928/1 249 BEZRUČOVA ul. 1989/ NP+P 2NP+P 1989/ / / / / ZAHRADNÍ ul. 645 LEGENDA HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY KANALIZAČNÍ ŘAD - STAV VODOVODNÍ ŘAD - STAV VTL PLYNOVOD - STAV STL PLYNOVOD - STAV NTL PLYNOVOD - STAV 3933/ / /9 1993/1 VZDUŠNÉ VEDENÍ VN - STAV 2455/ /8 PODZEMNÍ VEDENÍ NN - STAV TRAFOSTANICE - STAV TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA M 1:1000 L3.B.3

16 3934/ / / 36 93/ / / 10 93/ / 70 93/ 1 93/ / 2 8/ 5 JEDNOTÍCÍ PRVKY A DALŠÍ REGULATIVY 3928/ /10 MERKLÍNKA 1986/ /1 1986/ /4 3913/ /1 DRUŽSTEVNÍ ul. 1986/2 1988/5 1986/ /6 1986/ /5 449/1 1988/4 243/1 373/1 1991/2 1991/7 287/ /2 243/3 244/1 244/2 244/3 3867/ /1 244/5 1986/6 POLY- FUNKČNÍ DŮM 3NP+P / /4 88/3 373/2 1986/23 88/2 2NP+P 88/6 1986/22 STAVEBNÍ ČÁRA 2NP+P 2NP+P/1PP BUDOVA URČENÁ K REKONSTRUKCI 5NP+P 287/3 1988/6 1988/7 1986/ / / / / / / / / / / / / / / /2 2001/6 2001/7 3997/ /2 2000/4 1039/1 529 JEDNOTÍCÍ PRVKY A DALŠÍ REGULATIVY NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE MAJÍ ZA CÍL: B.7.1. STANOVIT JEDNOTÍCÍ PRVKY PRO BUDOUCÍ ZÁSTAVBU V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ TAK, ABY BYLY VYTVOŘENY PŘEDPOKLADY PRO VZNIK KVALITNÍHO OBYTNÉHO PROSTŘEDÍ. V RÁMCI NÁSLEDNÉ PROJEKTOVANÉ PŘÍPRAVY MUSÍ BÝT STANOVENY A POTÉ V RELEVANTNÍCH POZICÍCH, TZN. POHLEDOVĚ SOUVISLÝCH CELCÍCH V RÁMCI ETAP, DODRŽOVÁNY NÁSLEDUJÍCÍ JEDNOTÍCÍ PRVKY: STAVEBNÍ ČÁRA VZDÁLENOST STAVEBNÍ ČÁRY OD HRANICE VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO POZEMKU JE STANOVENA JAKO JEDNOTNÁ (VIZ SCHÉMA). ULIČNÍ FASÁDA HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEMU MUSÍ LEŽET NA STAVEBNÍ ČÁŘE. B.7.2. MAXIMÁLNÍ VÝŠKA ZÁSTAVBY DLE PLATNÉHO ÚP JE VÝŠKOVÁ HLADINA ZÁSTAVBY V LOKALITĚ STANOVENA NA MAX. 12 M NAD OKOLNÍM TERÉNEM, resp. tuto podmínku musí splňovat nejvyšší bod stavby (atika, hřeben apod.), měřený od nejvyššího bodu rostlého terénu. OBJEKT PIVOVARU JE V ÚP DEFINOVÁN JAKO LOKÁLNÍ DOMINANTA, KTERÁ MŮŽE TUTO HLADINU PŘEKROČIT. TATO STUDIE STANOVUJE MAXIMÁLNÍ POČET PODLAŽÍ PRO JEDNOTLIVÉ OBJEKTY - VIZ SCHÉMA. B.7.3. B NP... 2 NADZEMNÍ PODLAŽÍ / P... OBYTNÉ PODKROVÍ ČI USTOUPENÉ PODLAŽÍ (S PLOCHOU ČI PULTOVOU STŘECHOU) MAXIMÁLNÍ PROCENTO ZASTAVĚNÍ STAVEBNÍHO POZEMKU PRO LOKALITU PLATÍ KOEFICIENTY ZASTAVĚNÉ PLOCHY (KZP) DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ. PARCELACE TATO STUDIE NESTANOVUJE LIMITY PRO VELIKOSTI NOVĚ VYMEZENÝCH STAVEBNÍCH POZEMKŮ. B.7.5. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A OPLOCENÍ DO VEŘEJNÉHO PROSTORU V RÁMCI PŘÍPADNÉ PROJEKTOVANÉ ETAPY BUDE URČEN JEDNOTNÝ CHARAKTER OPLOCENÍ DO VEŘEJNÉHO PROSTORU, TZN. BUDOU PŘEDEPSÁNY JAKO ZÁVAZNÉ NAPŘÍKLAD TYTO PARAMETRY: VÝŠKA OPLOCENÍ, ŠÍŘKA POLÍ, VÝŠKA A ŠÍŘKA PODEZDÍVKY, MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ, PRŮHLEDNOST VÝPLNÍ APOD. JE DOPORUČENO ZDE NAVRHNOUT NÍZKOU DĚLÍCÍ ZELEŇ (ŽIVÉ PLOTY). 2001/9 POVRCHY ZKLIDNĚNÝCH ČÁSTÍ KOMUNIKACÍ VČ. ODSTAVNÝCH STÁNÍ BUDOU NAVRŽENY VE SKLÁDANÉ DLAŽBĚ. B.7.6. DALŠÍ REGULATIVY TATO STUDIE DOPORUČUJE V OKOLÍ BYTOVÝCH DOMŮ SITUOVAT POLOSOUKROMÉ ČI SOUKROMÉ PLOCHY ZAHRÁDEK. 97/1 241/3 241/4 708/3 241/2 241/1 708/1 93/4 708/2 93/1 3928/35 93/2 93/5 3928/ / /31 245/2 88/ /8 88/ / /1 1989/ / / / /10 BEZRUČOVA ul. 3928/1 STAVEBNÍ ČÁRA 2NP+P 2NP+P ZAHRADNÍ ul. 3933/ / /9 1993/ /8 2455/ STAVEBNÍ ČÁRA JEDNOTÍCÍ PRVKY M 1:1000 L3.B.4

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Příloha č. 2 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM Odbor rozvoje města Vyřizuje: Mgr. Adamčík / tel.:475271624 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie Všebořice Z3-21 a P3-24

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 z.č. 2/122/11 A TEXTOVÁ ČÁST průvodní zpráva 1 Obsah: A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 A.2. PODKLADY A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ... 3 A.3. ŠIRŠÍ VZTAHY... 3 A.4. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt územní v obci Újezdec obsah 1 / Průvodní zpráva 2 / Základní údaje 3 / Navržené využití dle ÚP 4 / Podmínky prostorového uspořádání zástavby 5 / Regulace veřejných prostor a dopravy 6 / Plošné využití

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. základní údaje: obsah: A. TEXTOVÁ ČÁST B. FOTODOKUMENTACE C. GRAFICKÁ ČÁST. 1.Průvodní zpráva 2.Souhrnná technická zpráva

ÚZEMNÍ STUDIE. základní údaje: obsah: A. TEXTOVÁ ČÁST B. FOTODOKUMENTACE C. GRAFICKÁ ČÁST. 1.Průvodní zpráva 2.Souhrnná technická zpráva ÚZEMNÍ STUDIE základní údaje: AKCE: Územní studie MÍSTO: Šakvice, (lokalita Za Výhonem ) OKRES: Břeclav POŘIZOVATEL: Obec Šakvice PROJEKTANT: Ing. arch. Simona Kodýtková, U Hájku 668, Vranovice 691 25

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) ÚZEMNÍ PLÁN KŘENOVY

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) ÚZEMNÍ PLÁN KŘENOVY ÚZEMNÍ PLÁN KŘENOVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Název ÚPD Orgán, který ÚPD vydal ÚZEMNÍ PLÁN KŘENOVY Zastupitelstvo obce Křenovy Datum nabytí účinnosti...

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z01 Z ÚP LADNÁ - "ČTVRTKY POD DRÁHOU"

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z01 Z ÚP LADNÁ - ČTVRTKY POD DRÁHOU ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z01 Z ÚP LADNÁ - "ČTVRTKY POD DRÁHOU" LEDEN 2015 OBSAH : A. TEXTOVÁ ČÁST... 2 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 A.1. ŠIRŠÍ VZTAHY... 3 A.1.1. řešené a správní území obce... 3 A.1.2. širší vztahy

Více

KŇOVICE - LOKALITA Z12

KŇOVICE - LOKALITA Z12 KŇOVICE - LOKALITA Z12 ÚZEMNÍ STUDIE POŘIZOVATEL : ZHOTOVITEL : Městský úřad Sedlčany Odbor výstavby a územního plánování nám. T.G.Masaryka 32 264 01 Sedlčany pro Obec Kňovice, Kňovice 6, 264 01 Sedlčany

Více

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh A. UNHOŠŤ Změna č. 1B Územního plánu Návrh textová část 09/2014 1 Pořizovatel: Úřad architektury a územního plánování Magistrátu města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52 Kladno Vydávající orgán: Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou

ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou Město Žamberk Masarykovo náměstí 166 564 01 Žamberk srpen 2015 ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou textová část územní studie návrh k veřejnému projednání

Více

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část Územní plán CHODOV projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013 A. Textová část 1 Název: Územní plán Chodov Obec: Chodov IČ: 00872059 Určený zastupitel: starosta obce pan Karel Čížek Obecný úřad:

Více

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Zastupitelstvo obce Březina na základě schváleného územního plánu obce Březina vyhlašuje dle ustanovení 84 odst. 2 písm.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OKROUHLÁ 2

ÚZEMNÍ PLÁN OKROUHLÁ 2 ÚPRAVA NÁVRHU ÚP OKROUHLÁ PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Územní plán OKROUHLÁ projektant:ing. arch. A. Kasková datum: srpen 2013 I. Textová část 1 2 Název: Územní plán Okrouhlá Obec: Okrouhlá IČ: 00572691 Určený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT V. SROVNÁVACÍ TEXT a. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Obec má 1 katastrální území k. ú. Dlouhoňovice o výměře 390 ha. Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL : Městský úřad Kroměříž, odbor rozvoje města AUTOR : Ing. arch. Ivan Havlíček, Díly IV/3691, Zlín DUBEN

Více

TEXTOVÁ ČÁST A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE. A.00 Identifikační údaje. ÚZEMNÍ STUDIE ROZVOJOVÝCH LOKALIT X2 A X4, k.ú. HELVÍKOVICE

TEXTOVÁ ČÁST A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE. A.00 Identifikační údaje. ÚZEMNÍ STUDIE ROZVOJOVÝCH LOKALIT X2 A X4, k.ú. HELVÍKOVICE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A.00 Identifikační údaje Název: Územní studie rozvojových lokalit X2 a X4, k.ú. Helvíkovice Obec: Helvíkovice Pořizovatel: Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Zastupitelstvo obce Petrovice u Sušice

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Zastupitelstvo obce Petrovice u Sušice ZMĚNA Č. 1 ÚP PETROVICE U SUŠICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Název ÚPD Orgán, který ÚPD vydal Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Územní

Více

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Lhota u Kamenných Žehrovic Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Jméno a příjmení, funkce a podpis

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

ARCHITEKTURA URBANISMUS

ARCHITEKTURA URBANISMUS ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS REGULAČNÍ PLÁN PRO LOKALITU V ÚPO SLATIŇANY (ozn. 44/R) V ČÁSTI OBCE TRPIŠOV BYDLENÍ NÍZKOPODLAŽNÍ (RD) II. ODŮVODNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA II.A TEXTOVÁ ČÁST O B S

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

KRAJINNÝ PARK V TELČI

KRAJINNÝ PARK V TELČI MĚSTSKÝ ÚŘAD V TELČI ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů jako pořizovatel regulačního plánu

Více

Změna Územního projektu zóny Jižní svahy, Hradec Králové č.1

Změna Územního projektu zóny Jižní svahy, Hradec Králové č.1 Změna Územního projektu zóny Jižní svahy, Hradec Králové č.1 Autoři : ING. ARCH. PAVEL ZADROBÍLEK, IČO 44414471 ING.ARCH. MAXMILIÁN VLČEK Odborná spolupráce : ING.ARCH. BOHUMÍR PROKOP D. ZÁVAZNÁ ČÁST VE

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E. k. ú. S O K O L N I C E

Ú Z E M N Í S T U D I E. k. ú. S O K O L N I C E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita Z2 Ul. Nová k. ú. S O K O L N I C E Brno, 10/2015 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Okres

Více

ÚZEMNÍ STUDIE HOLICE LOKALITA Zb4a,b

ÚZEMNÍ STUDIE HOLICE LOKALITA Zb4a,b ÚZEMNÍ STUDIE HOLICE LOKALITA Zb4a,b A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části: A1. ÚVOD 1.1. Základní údaje, zadání úkolu 1.2. Vazby na územně plánovací dokumentaci 1.3. Použité podklady 1.4. Vymezení řešeného

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Brno, 108/2015 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Textová

Více

NÁVRH ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU REVITALIZACE ÚZEMÍ PERLA 01 V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

NÁVRH ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU REVITALIZACE ÚZEMÍ PERLA 01 V ÚSTÍ NAD ORLICÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ 00279676 NÁVRH ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU REVITALIZACE ÚZEMÍ PERLA 01 V ÚSTÍ NAD ORLICÍ Zadání regulačního plánu Revitalizace území Perla 01

Více

zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum:

zhotovitel: Atelier AURUM s.r.o., Pardubice datum: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE etapa: návrh změny ÚP pro společné jednání zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum: leden 2014 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE ZPRACOVATEL Atelier "AURUM"

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Palackého 126, 503 03 Smiřice

TEXTOVÁ ČÁST. Palackého 126, 503 03 Smiřice A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A.00 Identifikační údaje Název: Územní studie lokality Z13, k.ú. Hubíles Obec: Smržov Dotčené pozemky plochy Z13: k.ú. Hubíles: TEXTOVÁ ČÁST p.č. Výměra [m2] Druh pozemku Vlastnické právo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1 STUDIO KAPA - ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBYTNÁ LOKALITA OVČÍRNA VÝČAPY

OBYTNÁ LOKALITA OVČÍRNA VÝČAPY 1 Investor : Obec Výčapy OBYTNÁ LOKALITA OVČÍRNA VÝČAPY ÚZEMNÍ STUDIE DISprojekt s.r.o., Havlíčkovo nábř. 37, Třebíč, IČO 60715227, DIČ CZ 60715227 Ing.arch. M. Grygar, M. Kheková 04/2010 tel/fax 561 204

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ PŘÍLOHA Č. I. A. A II. A. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2014 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE. Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne...

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE. Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne... OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne...... MÚ Stod, odbor výstavby Ing. Hana Roudnická, oprávněná

Více

NÁVRH PRO 1. OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

NÁVRH PRO 1. OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ MALÉ PŘÍTOČNO ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO 1. OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Zpracovatel: Ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt Spolupráce: Ing. arch. M. Tunková, autorizovaný architekt,

Více

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad Územní plán OTMAROV Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje Objednatel: Pořizovatel: Zpracovatel: Autorský tým: Obec Otmarov Městský úřad Židlochovice Odbor územního plánování a stavební

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 1 NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ OBJEDNATEL: OBEC HORNÍ SUCHÁ POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROJEKTANT: ATELIÉR

Více

Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC

Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC I. NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Město Neveklov Stupeň : DÚR Regulační plán Neveklov Sýkorec Číslo paré: Dílčí projekt: Urbanistické a souhrnné řešení Zpracovatel: Ing.arch.DášaTůmová

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..2 požadavky na vymezení pozemků

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

VRANOVICE okr. Brno-venkov

VRANOVICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRANOVICE okr. Brno-venkov I.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Zaječí, Projektant: Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Vršava II- lokalita BI 231

ÚZEMNÍ STUDIE Vršava II- lokalita BI 231 Územní studie 1 ÚZEMNÍ STUDIE Vršava II- lokalita BI 231 Textová část Prosinec 2014 Pořizovatel: Magistrát města Zlína, odbor stavebních a dopravních řízení, oddělení územního plánování Územní studie 2

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYSE LOUŇOVICE POD BLANÍKEM BYL SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ 1 ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nová Paka Datum: Prosinec 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

Územní studie Plocha změny Z4-8 a plocha přestavby P4-5, k. ú. Habrovice TECHNICKÁ ZPRÁVA - NÁVRH

Územní studie Plocha změny Z4-8 a plocha přestavby P4-5, k. ú. Habrovice TECHNICKÁ ZPRÁVA - NÁVRH Ing.arch.Diana Juračková Atelier: 400 11 Ústí n.l., Pincova 2967/5, tel. 773 909 044 e-mail: diana.jurackova @yahoo.de Územní studie Plocha změny Z4-8 a plocha přestavby P4-5, k. ú. Habrovice TECHNICKÁ

Více

ARCHITEKTURA URBANISMUS

ARCHITEKTURA URBANISMUS ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zpracovatel: Atelier AURUM s.r.o. Pardubice ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ivana Petrů, A 00966 Vypracoval: Ing. arch. Ivana Petrů Ing.

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

Návrh územního plánu Horažďovice. Horažďovice. Změna č.1 územního plánu Návrh pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Návrh územního plánu Horažďovice. Horažďovice. Změna č.1 územního plánu Návrh pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Návrh územního plánu Horažďovice Změna č.1 územního plánu Návrh pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán vydávající územní plán: Zastupitelstvo města Horažďovice Číslo veřejné

Více

Územní studie Boršice areál bývalého JZD TEXTOVÁ ČÁST. pořizovatel: MěÚ Uherské Hradiště, oddělení územního plánování, Masarykovo nám.

Územní studie Boršice areál bývalého JZD TEXTOVÁ ČÁST. pořizovatel: MěÚ Uherské Hradiště, oddělení územního plánování, Masarykovo nám. Územní studie Boršice areál bývalého JZD TEXTOVÁ ČÁST orgán územního plánování pořizovatel: MěÚ Uherské Hradiště, oddělení územního plánování, Masarykovo nám. 19 pověřená osoba: telefon, e-mail: zařazeno

Více

PLOCHA ZMĚNY Z4-6 a ZD4-108, k.ú. HABROVICE

PLOCHA ZMĚNY Z4-6 a ZD4-108, k.ú. HABROVICE PLOCHA ZMĚNY Z4-6 a ZD4-108, k.ú. HABROVICE Zpracovatel: MR&S architekti, s.r.o. Ing.arch. David Strach Ing.arch. Dana Strachová Ocelářská 344/10, 190 00 Praha 9 t. 774 212 283, 777 951 255 e. david.strach@mr-s.cz

Více

HORNÍ BEÿKOVICE. (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEÿKOVICE) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö (PAFF - architekti)

HORNÍ BEÿKOVICE. (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEÿKOVICE) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö (PAFF - architekti) Tento projekt byl spolufinancován z prost edk Evropského fondu pro regionální rozvoj http://www.strukturalni-fondy.cz/iop HORNÍ BEÿKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEÿKOVICE) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUNĚCHODY

ÚZEMNÍ PLÁN TUNĚCHODY ÚZEMNÍ PLÁN TUNĚCHODY 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území obce je v územním plánu vymezeno k datu 16. 1. 2008. Hranice zastavěného území je patrná z grafické části dokumentace. 2. KONCEPCE ROZVOJE

Více

Územní studie: Sousedovice US.1

Územní studie: Sousedovice US.1 BUILDING-INVESTMENT S.R.O., PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ POZEMNÍCH A DOPRAVNÍCH STAVEB A - Textová část Územní studie: Sousedovice US.1 Ing.arch. Václav Franěk 10.1.2016 Building-Investment, s.r.o., arch.dubského

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES Zpráva o uplatňování ÚP OBECNÍ ÚŘAD JIČÍNĚVES 82, 507 31 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES za období 2011 2015 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh Tento projekt byl spolufinancován za podpory Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: listopad 2015 A. Textová část 1 Název: Územní plán Svojšín Stupeň: Úprava

Více

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací : Datum nabytí účinnosti územního plánu: Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné

Více

SEMILY PODMOKLICE A KE STADIONU

SEMILY PODMOKLICE A KE STADIONU SEMILY PODMOKLICE A KE STADIONU ÚZEMNÍ STUDIE III. FÁZE ČISTOPIS ČERVEN 2013 OBJEDNATEL: Město Semily Liberecký kraj POŘIZOVATEL: Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad oddělení územního plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT TEXTOVÁ ČÁST Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno únor

Více

k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice

k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice Dodatek č. 4 k OZV města Modřice č. 19/1995 Strana 1 (celkem 5) DODATEK Č. 4 k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

Záznam o účinnosti Regulační plán DOBŘEJOVICE NAD PRAŽSKOU CESTOU zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Záznam o účinnosti Regulační plán DOBŘEJOVICE NAD PRAŽSKOU CESTOU zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Záznam o účinnosti Regulační plán DOBŘEJOVICE NAD PRAŽSKOU CESTOU zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vydávající orgán Zastupitelstvo obce Dobřejovice Číslo jednací Opatření

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. CAMPING 2000, s.r.o. JANŮV DŮL, KOLONIE REKREAČNÍCH CHAT TEXTOVÁ ČÁST SRPEN 2014

ÚZEMNÍ STUDIE. CAMPING 2000, s.r.o. JANŮV DŮL, KOLONIE REKREAČNÍCH CHAT TEXTOVÁ ČÁST SRPEN 2014 ÚZEMNÍ STUDIE CAMPING 2000, s.r.o. JANŮV DŮL, KOLONIE REKREAČNÍCH CHAT TEXTOVÁ ČÁST SRPEN 2014-1 - 1. Úvod 1.1 Důvod pořízení územní studie 1.2 Vymezené území 1.3 Limity využití území 1.4 Cíl a účel územní

Více

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY OBEC VODĚRADY Číslo opatření obecné povahy: 1/09 Dne: 25.06.2009 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY Zastupitelstvo obce, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006

Více

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal:

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Moutnice dne:. Datum nabytí účinnosti územního plánu:... Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Otisk

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti LISTOPAD 2013 POÿIZOVATEL: Obecní ú ad Net ebice Net ebice Ë. p. 61 288 02 Nymburk

Více

Územní plán Běleč. 1. Textová část. Obec Běleč, Jihočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4

Územní plán Běleč. 1. Textová část. Obec Běleč, Jihočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Název dokumentace: Územní plán Běleč Projektant: Obec Běleč, Jihočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Územní plán Běleč 1. Textová část úprava dokumentace dle stanoviska

Více

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Červenec 2015 Název územně plánovací dokumentace

Více

Územní studie ZTV Hořice

Územní studie ZTV Hořice Územní studie ZTV Hořice Průvodní zpráva... str. 2 Situace - dle KN... str. 7 Situace - dle PK...str. 8 Situace - členění pozemků (parcelace)... str. 9 Situace - inženýrské sítě... str. 10 Průvodní zpráva

Více