Obr. 7.1: Expozice indikátorovým kongenerům PCB z příjmu potravin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obr. 7.1: Expozice indikátorovým kongenerům PCB z příjmu potravin."

Transkript

1 7) Potravní koš Státní zdravotní ústav Praha Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k znečištění životního prostředí. Projekt č. IV: "dietární expozice člověka". Zodpovědná osoba: Doc. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., Cílem dlouhodobého monitorovacího programu byl i v období let 2004/2005 odhad průměrné hodnoty expozice populace ČR vybraným chemickým látkám. Získaná data slouží současně i k pravděpodobnostnímu hodnocení chronických expozičních dávek (hodnocení se provádí za delší časový interval 4-6 roků). Obsah chemických látek v potravinách může představovat zdravotní riziko nenádorových nebo nádorových onemocnění. V období let 2004/2005 byly pro odhad expozičních dávek použity dvě hodnoty očekávané spotřeby potravin: skutečná hodnota spotřeby (získaná ze studie individuální spotřeby potravin SISP04, která poskytuje i hodnoty průměrného přívodu potravin na osobu v ČR v roce 2003/2004) a model doporučených dávek potravin (tzv. potravinová pyramida). Sadu vzorků dodávaných k chemické analýze tvořilo 205 individuálních druhů potravin, které byly sváženy ze čtyř regionů republiky (12 míst v republice, region A = Plzeňměsto, České Budějovice, Benešov, region B = Ústí nad Labem, Jablonec nad Nisou, Praha, region C = Hradec Králové, Šumperk, Ostrava, region D = Žďár nad Sázavou, Brno, Znojmo). Celkový počet odebraných vzorků potravin (některé druhy potravin jsou odebírány opakovaně a ve více značkách) tak činil 3696 / republiku / 2 roky. Z ekonomických důvodů byly vzorky potravin kombinovány do tzv. kompozitních vzorků podle regionů. Vzorky zastupující každý region byly standardně kulinárně upraveny a pak míchány do 143 druhů kompozitních vzorků pro každý ze čtyř regionů republiky, některé opakovaně, takže celkový počet za region činil 220 kompozitních vzorků. K analýze na obsah chemických látek bylo za sledované období a republiku dodáno celkem 880 kompozitních vzorků. Pro stanovení některých chemických látek byly kompozitní vzorky z jednotlivých regionů dále míchány tak, že republiku reprezentuje sada 143 směsných kompozitních vzorků. Některá speciální analytická stanovení (toxické kongenery PCB, dibenzofurany a dioxiny) používají odlišný, racionálně podložený, výběr či kombinaci vzorků potravin. Ve vzorcích potravin bylo kvantifikováno 101 individuálních chemických látek. Zjištěné koncentrace chemických látek byly použity pro výpočet odhadu průměrných expozičních dávek pro populaci ČR v období let Pro dlouhodobé srovnání expozičních dávek (od roku 1994) byl použit model doporučených dávek potravin pro ČR, který je stanoven pro 5 různých skupin populace (děti, muži, ženy, těhotné/kojící ženy, starší osoby). Model umožňuje standardizaci výsledků tak, aby bylo možné dlouhodobé sledování trendu změn koncentrací chemických látek v potravinách, nezávisle na skokové změně údajů o spotřebě potravin. Průměrná chronická expoziční dávka populace sledovaným organickým látkám ze skupiny tzv. perzistentních organických polutantů zakázaných tzv. Stockholmskou konvencí (polychlorované bifenyly (PCB), aldrin, endrin, dieldrin, methoxychlor, endosulfan, heptachlor epoxid, hexachlorbenzen (HCB), α-, β-, δ-, γ- (lindan) izomer hexachlorcyklohexanu, izomery DDT, DDD, DDE, α-, γ-, oxy- chlordan, mirex) z potravin nedosáhla v roce hodnot, které jsou spojovány s významným zvýšením

2 pravděpodobnosti poškození zdraví (nekarcinogenní efekt) konzumenta. Míra expozice odhadovaná podle skutečné spotřeby potravin (SISP04) dosáhla nejvyšší úrovně u PCB. Expozice sumě sedmi indikátorovým kongenerům PCB dosáhla průměrné úrovně asi 2,9 % tolerovatelného denního přívodu (TDI). Tato hodnota je nižší než bylo popisováno v předchozích letech. Tato změna je však spíše podmíněna použitím laboratorní metody s nižší mezí stanovitelnosti, což snížilo nejistotu bodového odhadu expozice. Největší počet pozitivních analytických záchytů byl při použití těchto analytických metod pozorován pro kongenery PCB č. 138, 153 a 180 (53, 53 a 40 %). Vysoký počet analytických záchytů byl již tradičně pozorován pro p,p DDE (66 %). V období let byl počet záchytů u o,p DDD, γ isomeru HCH a HCB nižší (13 %, 25 % a 37 %), než bylo zjištěno v předcházejícím období. Kolísání počtu záchytů souvisí s tradičně nízkými měřenými hodnotami koncentrací a z toho plynoucími nízkými expozičními dávkami (např. 0,1 % PTDI pro "sumu DDT" = p,p DDT+o,pDDT+p,p DDD+p,p DDE, 3 % TDI pro HCB). Výsledky potvrzují přetrvávající plošnou kontaminaci těmito perzistentními organickými polutanty, ale na úrovni velmi nízkých koncentrací, bez závažného významu pro zdraví konzumentů. Odhad expoziční dávky látkám s tzv. dioxinovým účinkem (TEQ 2,3,7,8-TCDD pro sumu 29 toxických kongenerů PCB, dioxinů a dibenzofuranů) představoval v letech hodnotu asi 4,4 6,1 pg WHO TEQ TCCD/kg t.hm./týden. To představuje hodnotu asi % TWI (EU). Tato hodnota je nižší ve srovnání s předchozími léty, což je ovlivněno především použitím novějších dat o spotřebě potravin (SISP04). Relativně příznivý výsledek nelze přeceňovat vzhledem k velmi malému počtu výsledků analýz (4 / rok). Výsledky jsou také stanoveny pro průměrnou osobu v ČR, pro děti je proto potřeba uvažovat vyšší hodnotu expoziční dávky. Na tzv. dioxinové toxicitě se podílely PCB %, dibenzofurany % a dioxiny 0 1 %. Nejvyšší přívod byl zjištěn především z másla a ryb a rybích výrobků (cca 2/3 zjištěného podílu z TWI). Expoziční dávky odhadované podle modelů doporučených dávek potravin dosahují nejvyšších hodnot pro kategorii dětí ve věku 4-6 roků. Expozice sumě sedmi indikátorovým kongenerům PCB byla u dětí 10,7 % TDI. Expoziční dávky polychlorovaným bifenylům zobrazené na obr. 7.3 jsou nižší ve srovnání s jejich prezentací v minulých letech. Projevuje se tak uplatnění laboratorní metody s nižší mezí stanovitelnosti (kalkulace výsledků menších než mez stanovitelnosti jako 1/2 LoQ - snížení nejistoty stanovení). Přesnější hodnocení může poskytnout pravděpodobnostní hodnocení expoziční dávky, což však vyžaduje větší počet naměřených dat.

3 Obr. 7.1: Expozice indikátorovým kongenerům PCB z příjmu potravin. V období let byla rovněž sledována skupina 15 polyaromatických uhlovodíků (PAH) a akrylamid ve všech typech potravin. Ve vybraných typech potravin (8 druhů - konzervy masné, paštiky konzervy, rybí konzervy, zelenina sterilovaná, protlaky zeleninové, kompoty, džemy a marmelády, výživa dětská ovocná) byl sledován celkový cín. Ve všech případech byly výsledky odhadů expozic poměrně příznivé. Např. expoziční dávka benzo(a)pyrenu činila pouze 0,002 μg / kg t.hm. / den. Expoziční dávka akrylamidu byla odhadnuta ve výši 0,43 μg / kg t.hm. / den. Expozice celkovému cínu z vybraných potravin dosáhla pouze 12 μg / kg t.hm. / den (0,6% PTWI). a) Polychlorované bifenyly (PCB) Expozice populace indikátorovým kongenerům PCB je zjišťována od roku Od roku 1999 je kvantifikováno 7 tzv. indikátorových kongenerů PCB (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180). Podrobné informace o monitoringu jsou uvedeny v publikacích Státního zdravotního ústavu v Praze, popisujících dietární expozici člověka v ČR (Ruprich aj., ). V období 2004/2005 byla analyzována sada 7 kongenerů PCB v 220 tzv. reprezentativních kompozitních vzorcích (jeden průměrný spotřební koš potravin pro ČR), které představovaly 205 druhů potravin v podobě 3696 individuálních vzorků. Nekarcinogenní efekt PCB : v současnosti není (IPCS, Health and Safety Guide No. 68, 1992) stanovena doporučená limitní expozice pro nekarcinogenní efekt sumě (mixtuře) PCB obecně. RfD (IRIS, 2006) je stanovena pro některé technické směsi PCB : 1. Aroclor 1016 RfD = mg / kg t.hm. / den 2. Aroclor 1248 RfD = není stanovena 3. Aroclor 1254 RfD = mg / kg t.hm. / den 4. Aroclor 1260 RfD = není stanovena 5. "Mixtura PCB" RfD = není stanovena

4 Pro hodnocení byla dříve v ČR používána neoficiální hodnota TDI ve výši 1 ug sumy PCB / kg t.hm. / den. Na základě poznatků o obecné toxicitě Arocloru 1242 pro opice makak rhesus (NOAEL stanoven na 40 ug / kg t.hm. / den), úsudku JECFA (Tech. Rep. Ser., 789) a IPCS (HSG, 68), že není praktického dokladu o vyšší toxicitě pro člověka a akceptování této hodnoty i v jiných evropských státech (např. Holandsko, 1995), byla hodnota TDI v ČR snížena na 0.4 ug sumy PCB /kg t.hm. / den (SF = 100). Tato hodnota byla použita i v našem případě. Karcinogenní efekt PCB (upraveno podle IRIS, 2006): je hodnocen pomocí tzv. OSF (oral slope factor) 6. Aroclor 1016 OSF = není stanoven 7. Aroclor 1248 OSF = není stanoven 8. Aroclor 1254 OSF = není stanoven 9. Aroclor 1260 OSF = není stanoven 10. "Mixtura PCB" OSF = stanoven stupňovitě Analýza dat pro populaci v ČR vedla k odhadu průměrné expoziční dávky na úrovni 2.9 % TDI (na základě sumy 7 kongenerů, metoda B). Z hlediska zastoupení jednotlivých kongenerů byly tradičně nejvíce zastoupeny kongenery č. 138, 153 a 180, což odpovídá předpokladu akumulace PCB v potravním řetězci. Dlouhodobé srovnání odhadu expozičních dávek sumě 7 kongenerů PCB (srovnání výsledků měření metodou B) v letech má mírně sestupnou tendenci. Srovnání bylo provedeno pomocí modelu doporučených dávek potravin. Z grafu zřetelně vyplývá asi 3x vyšší zátěž u dětí, kde je spotřeba potravin na kg t.hm. vyšší. Průměrná expoziční dávka se u nich teoreticky pohybuje na úrovni asi 11 % TDI. Obr. 7.2: Expoziční dávky množství PCB. Mezi nejvýznamnější expoziční zdroje (metoda B) patří zejména potraviny živočišného původu, s vyšším obsahem tuků, kde se PCB mohou kumulovat. Nejvyšší

5 koncentrace reziduí pesticidů se vyskytovaly v masných výrobcích, sladkovodních rybách, rybích výrobcích a v másle. Vyšší expoziční dávky lze očekávat zejména u osob s vyšším příjmem živočišných tuků. Snížení konzumace živočišných tuků může významně přispět ke snížení expoziční dávky. V naší populaci je spotřeba tuků vyšší, než je doporučováno. Klesá sice spotřeba živočišných tuků a roste spotřeba rostlinných tuků, ale pokles stále není dostatečný. Pozornost zasluhují především děti, u kterých je expoziční dávka přirozeně vyšší než u dospělých osob. b) Dioxiny, dibenzofurany a PCB s dioxinovým efektem Dietární expozice toxickým kongenerům dioxinů (PCDD), dibenzofuranů (PCDF) a polychlorovaných bifenylů (PCB) s dioxinovým efektem je rámcově zjišťována od roku Počet analyzovaných vzorků a výběr příslušných toxických kongenerů je určen finančními a analytickými možnostmi. Od roku 1997 byly v omezené sérii vzorků orientačně analyzovány tzv. toxické (koplanární) kongenery PCB (tři non-ortho kongenery - 77, 126, 169, dále osm mono-ortho kongenerů - 105, 114, 118, 123, 156, 157, 167, 189 a dva di-ortho kongenery - 170, 180), v souladu s literárním doporučením. Získané výsledky byly zatíženy značnou nejistotou, ale podpořily význam studia možného příspěvku PCB k toxicitě vyjadřované ekvivalentem 2,3,7,8 TCDD (TEQ TCDD). V roce 2000 až 2004/2005 byla analyzována sada 29 kongenerů dioxinů, dibenzofuranů a PCB vždy ve 4 speciálních kompozitních vzorcích, které reprezentovaly dietu složenou z potravin s dieteticky významným množstvím tuku. Pro každý rok je tak k dispozici sada 116 výsledků (4 x 29). Speciální kompozitní vzorek byl připraven smísením vybraných kompozitních vzorků příslušných pro daný region v poměru, který odpovídal spotřebě potravin. Takový kompozitní vzorek byl pro další hodnocení považován za reprezentativní z hlediska průměrné diety, regionu a roku. Analytické stanovení bylo zabezpečováno externím pracovištěm (HS Frýdek Místek). V roce 2000 a 2001 byla použita metoda HRGC/MS, od roku 2002 pak nově metoda HRGC/HRMS. Vyšší expoziční dávky lze očekávat zejména u osob s vyšším příjmem živočišných tuků. Snížení konzumace živočišných tuků může významně přispět ke snížení expoziční dávky. V naší populaci je spotřeba tuků vyšší, než je doporučováno. Klesá sice spotřeba živočišných tuků a roste spotřeba rostlinných tuků, ale pokles stále není dostatečný. c) Hexachlorocyklohexan (HCH) - α, β, δ isomery Expozice populace α, β a δ isomeru HCH je zjišťována od roku V období 2004/2005 bylo analyzováno 220 tzv. reprezentativních kompozitních vzorků (jeden průměrný spotřební koš potravin pro ČR), které reprezentovaly 205 druhů potravin v podobě 3696 individuálních vzorků. Pro isomer α, β a δ není stanovena limitní expozice ani JECFA FAO/WHO (CA, 1995) ani US EPA (IRIS, 2006). OSF (IRIS, 2006) byl pro α isomer stanoven na 6.3 E+00, pro β isomer na 1.8 E+00 a pro δ isomer OSF stanoven není (klasifikace D). Protože nejsou stanoveny mezinárodně uznávané limitní expoziční dávky, nelze provést hodnocení pro nekarcinogenní efekt. Odhad průměrné expoziční dávky pro populaci v ČR činil ug pro α isomer, ug pro β isomer (nejvíce perzistentní z HCH)

6 a ug pro δ isomer - vše vztaženo na kg t.hm. / den. Tyto hodnoty jsou srovnatelné se zátěží populace v rozvinutých zemích světa (IPCS, HSG 53, 1991). Srovnání bylo provedeno pomocí modelu doporučených dávek potravin. Vývoj expozičních dávek v letech /2005 byl odlišný podle jednotlivých isomerů. Dávka α isomeru HCH po celé sledované období mírně kolísá. Expozice β isomeru HCH má mírnou tendenci k poklesu. Expozice δ isomeru HCH rovněž kolísá ve sledovaném období. Podobně jako u jiných persistentních chlorovaných pesticidů jsou potenciálním zdrojem živočišné produkty. Výskyt reziduí lze pozorovat zejména u rybích výrobků a některých masných výrobků. Výběr 10 nejvyšších analytických záchytů v období 2004/2005 po přepočtu na hodnotu jak nakoupeno. Obr. 7.3: Expoziční dávky α isomeru HCH.

7 Obr. 7.4: Expoziční dávky β isomeru HCH. Obr. 7.5: Expoziční dávky δ isomeru HCH. Podobně jako u jiných persistentních chlorovaných pesticidů jsou potenciálním zdrojem živočišné produkty. Výskyt reziduí lze pozorovat zejména u rybích výrobků a některých masných výrobků.

8 d) Hexachlorbenzen (HCB) Expozice populace hexachlorbenzenu je zjišťována od roku V období 2004/2005 bylo analyzováno 220 tzv. reprezentativních kompozitních vzorků (jeden průměrný spotřební koš potravin pro ČR), které reprezentovaly 205 druhů potravin v podobě 3696 individuálních vzorků. Limitní expoziční dávka JECFA FAO/WHO nebyla pevně stanovena (CA, 1995). Podle monografie IPCS (EHC 195, 1997, str. 8) byl doporučen TDI (tolerable daily intake) ve výši mg / kg t.hm. / den pro neoplastický efekt a mg / kg t.hm. / den pro nekarcinogenní efekt (použit pro hodnocení). Hodnota RfD (IRIS, 2006) je stanovena ve výši mg / kg t.hm. / den. OSF (IRIS, 2006) byl stanoven ve výši 1.6E+00. Expoziční dávka zjištěná ve 4 regionech ČR je nízká. Průměrná expoziční dávka odhadovaná pro populaci v ČR činí asi 3.0 % TDI nebo 0.6 % RfD. Odhad expoziční dávky má ve sledovaném období tendenci k poklesu (viz. Obr. ). Obr. 7.6: Expoziční dávky hexachlorbenzenu. Významnou roli hrají zejména potraviny živočišného původu. Na předních místech z hlediska koncentrace se objevuje máslo, sladkovodní ryby a hovězí mas. Expoziční dávka pro naši populaci nesignalizuje vysoké zdravotní riziko. Postupně klesá i počet pozitivních vyšetřovaných vzorků. Přetrvat by zatím měla kontrola vybraných komodit živočišného původu.

9 e) DDT, DDE, DDD (TDE) Expozice populace isomerům DDT a jeho analogům (DDD, DDE) je zjišťována od roku V období 2004/2005 bylo analyzováno 220 tzv. reprezentativních kompozitních vzorků (jeden průměrný spotřební koš potravin pro ČR), které reprezentovaly 205 druhů potravin v podobě 3696 individuálních vzorků. Nekarcinogenní efekt : Pro sumu p,p DDT + p,p DDD (TDE) byla určena limitní expoziční dávka JECFA FAO/WHO (CA, 1995) v podobě ADI (1984) ve výši mg / kg t.hm. / den. JMPR FAO/WHO (1996) navrhlo použít limitní expoziční dávku PTDI pro v tucích rozpustná rezidua sumy p,p DDT + o,p DDT + p,p DDD + p,p DDE ve výši mg / kg t.hm. / den. Pro p,p DDT byla určena RfD US EPA (IRIS, 2006) ve výši mg / kg t.hm. / den. Karcinogenní efekt : OSF pro p,p DDT (IRIS, 2006) byl stanoven ve výši 3.4 E-01. OSF pro p,p DDD (IRIS, 2006) byl stanoven ve výši 2.4 E-01. OSF pro p,p DDE (IRIS, 2006) byl stanoven ve výši 3.4 E-01. V žádném ze 4 sledovaných regionů v ČR nebyla překročena žádná z výše definovaných limitních expozičních dávek pro nekarcinogenní efekt. Při hodnocení průměrné expoziční dávky p,p DDT pro populaci v ČR byla zjištěna dávka na úrovni 0.7 % RfD US EPA. Odhad průměrné expoziční dávky pro sumu p,p DDT + p,p DDD činí méně než 0.1 % limitní expoziční dávky JECFA FAO/WHO. Odhad průměrné expoziční dávky pro sumu p,p DDT + o,p DDT + p,p DDD + p,p DDE činí méně než 0.1 % podle limitní expoziční dávky PTDI navržené JMPR FAO/WHO. Ve sledovaném období byl vývoj expozičních dávek relativně příznivý. Zjištěné hodnoty expozic jsou nízké. Následující grafy popisují situaci ve vývoji expoziční dávky pro p,p DDT, o,p DDT, p,p DDD, o,p DDD, p,p DDE a o,p DDE, pomocí modelu doporučených dávek potravin.

10 Obr. 7.7: Expoziční dávky o,p DDT. Obr. 7.8: Expoziční dávky p,p DDT.

11 Obr. 7.9: Expoziční dávky o,p DDD. Obr. 7.10: Expoziční dávky p,p DDD.

12 Obr. 7.11: Expoziční dávky o,p DDE. Obr. 7.12: Expoziční dávky p,p DDE. Mezi zdroje expoziční dávky patřily především komodity živočišného původu. Za pozornost stojí výskyt v rybách a rybích výrobcích. Zaznamenán byl i výskyt v masných výrobcích. Přetrvávajícím zdrojem je i mléčný tuk.

Ruprich, J. et al: IV Dietární expozice člověka Řehůřková. I. et al.: CHEMON, SZÚ, 2011,

Ruprich, J. et al: IV Dietární expozice člověka Řehůřková. I. et al.: CHEMON, SZÚ, 2011, Ruprich, J. et al: IV Dietární expozice člověka Řehůřková. I. et al.: CHEMON, SZÚ, 211, DDT, DDE, DDD (TDE) Expozice populace isomerům DDT a jeho analogům (DDD, DDE) je zjišťována od roku 1994. Podrobné

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy ZÁVISLOST OBSAHŮ POPs V ROSTLINÁCH NA OBSAHU POPs V PŮDĚ Zpráva za rok 2010 Zpracovala: Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. Ing.

Více

Souhrn projektu č.iv

Souhrn projektu č.iv Souhrn projektu č.iv Subsystém se v monitorovacím období roku 2013 skládal tradičně z několika projektových částí. Vedle částí zahrnujících laboratorní analýzy probíhala i část zaměřená na vzorkování potravin

Více

NAŘÍZENÍ. (Text s významem pro EHP) (4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou nejvhodnější pro zajištění vysoké úrovně ochrany.

NAŘÍZENÍ. (Text s významem pro EHP) (4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou nejvhodnější pro zajištění vysoké úrovně ochrany. 23.2.2007 Úřední věstník Evropské unie L 55/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 172/2007 ze dne 16. února 2007,

Více

Výsledky monitorování vybraných POPs v letech na základě Odborné zprávy Subsystému 5 MZSO za roky

Výsledky monitorování vybraných POPs v letech na základě Odborné zprávy Subsystému 5 MZSO za roky 6) Zátěž české populace POPs Státní zdravotní ústav Praha http://www.szu.cz/ Projekt: Zdravotní důsledky expozice lidského organismu toxickým látkám ze zevního prostředí (biologický monitoring) kontaktní

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH POPs

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH POPs Příloha č. 1: ZÁKLADNÍ CARAKTERISTIKY A VLASTNSTI JEDNTLIVÝC PPs P1.1 DDT a jeho metabolity (DDTs) DDT, resp. p,p -DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-chlorfenyl) ethan) byl jako účinný insekticid identifikován

Více

Výsledky monitorování zakázaných látek a produktů - bod 1.

Výsledky monitorování zakázaných látek a produktů - bod 1. Výsledky monitorování zakázaných látek a produktů - bod 1. Místo ČR Počet kontrol zahrnujících vzorkování PAP 255 Počet porušení byla zjištěna kontrolou dokumentace Dovozci krmných surovin Registrovaní

Více

Mohl být zdravotní stav české populace nepříznivě ovlivněn vysokou expozicí POPs v minulosti?

Mohl být zdravotní stav české populace nepříznivě ovlivněn vysokou expozicí POPs v minulosti? Mohl být zdravotní stav české populace nepříznivě ovlivněn vysokou expozicí POPs v minulosti? Milena Černá, Marek Malý, Lenka Sochorová, Jiří Šmíd, Andrea Krsková Reminiscence studie 2006-2008 Analýza

Více

Rizika spojená s intoxikací povrchových vod při aplikaci přípravků na OR

Rizika spojená s intoxikací povrchových vod při aplikaci přípravků na OR Rizika spojená s intoxikací povrchových vod při aplikaci přípravků na OR Věra Očenášková Trochu historie Před 4 500 roky -Sumerové potírání plodin prachem 15. století použití arseniku a rtuti jk likvidaci

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2009

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2009 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 1/2009 Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami - situace v roce 2008 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 /

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2011

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2011 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 1/2011 Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami -situace vroce 2010 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 / 2011

Více

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Zpráva: Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Zpráva: Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách 5) Kontaminace potravin a veterinárních komodit POPs V následující kapitole jsou shrnuty výsledky získané Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Státní veterinární správou České republiky a Ústředním

Více

B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách

B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách 2006R1881 CS 20.05.2011 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince

Více

Ruprich, J. et al: IV Dietární expozice člověka CHEMON, SZÚ, 2009,

Ruprich, J. et al: IV Dietární expozice člověka CHEMON, SZÚ, 2009, Monitorování chemických látek v poživatinách: DIETÁRNÍ EXPOZICE ČLOVĚKA (Total Diet Study) a. Souhrn Cílem dlouhodobého monitorovacího programu je bodový odhad průměrné expozice populace ČR vybraným chemickým

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V ROCE 2006

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V ROCE 2006 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V ROCE 006 1 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V ROCE 2006 PRAHA, DUBEN 2007 ZPRÁVA

Více

Analýza stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POP) v ovzduší na území Karlovarského kraje (RECETOX)

Analýza stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POP) v ovzduší na území Karlovarského kraje (RECETOX) Analýza stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POP) v ovzduší na území Karlovarského kraje (RECETOX) Sledované látky Sledované látky byly vybrány s ohledem na platnou legislativu,

Více

NUTRIMON Přívod vybraných minerálních látek v populaci ČR

NUTRIMON Přívod vybraných minerálních látek v populaci ČR NUTRIMON Přívod vybraných minerálních látek v populaci ČR Marcela Dofková, Jitka Blahová, Jiří Ruprich Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno, www.szu.cz, e-mail:

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH Zpráva za rok 2013 Zpracoval: Předkládá: Mgr. Šárka Poláková,

Více

PCB HCB HCH Látky skupiny DDT PAH. PAHs dálkový transport lipofilita metabolické změny. POPs perzistence lipofilita bioakumulace dálkový transport

PCB HCB HCH Látky skupiny DDT PAH. PAHs dálkový transport lipofilita metabolické změny. POPs perzistence lipofilita bioakumulace dálkový transport PCB HCB HCH Látky skupiny DDT PAH POPs perzistence lipofilita bioakumulace dálkový transport PAHs dálkový transport lipofilita metabolické změny Současný stav: 40 ploch BMP + 5 ploch v CHÚ Historický vývoj:

Více

Zpráva o životním prostředí za rok 2005 (zahrnuje celkové emise POPs) Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Machálek,

Zpráva o životním prostředí za rok 2005 (zahrnuje celkové emise POPs) Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Machálek, 1) Výskyt POPs ve volném ovzduší Kapitola sumarizuje výsledky Českého hydrometeorologického ústavu a Výzkumného centra pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii (RECETOX) na Masarykově univerzitě

Více

Státní veterinární správa Èeské republiky. Informaèní bulletin è. 1/2002

Státní veterinární správa Èeské republiky. Informaèní bulletin è. 1/2002 Státní veterinární správa Èeské republiky Informaèní bulletin è. 1/2002 Kontaminace potravních øetìzcù cizorodými látkami - situace v roce 2001 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 /

Více

13. POPs LIMITY PRO ABIOTICKÉ A BIOTICKÉ SLOŽKY PROSTŘEDÍ

13. POPs LIMITY PRO ABIOTICKÉ A BIOTICKÉ SLOŽKY PROSTŘEDÍ 13. POPs LIMITY PRO ABIOTICKÉ A BIOTICKÉ SLOŽKY PROSTŘEDÍ Pro hodnocení získaných dat v absolutních jednotkách lze použít limitní koncentrace, které existují ve formě legislativních předpisů či hygienických

Více

Látky poškozující životní prostředí

Látky poškozující životní prostředí Látky poškozující životní prostředí Toxikologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. OSN - UNEP OSN - program na ochranu životního prostředí UNEP (United Nations Environment Programme) založená v roce 1972 celosvětová

Více

5. ZDRAVOTNÍ DŮSLEDKY ZÁTĚŽE LIDSKÉHO ORGANISMU CIZORODÝMI LÁTKAMI Z POTRAVINOVÝCH ŘETĚZCŮ, DIETÁRNÍ EXPOZICE

5. ZDRAVOTNÍ DŮSLEDKY ZÁTĚŽE LIDSKÉHO ORGANISMU CIZORODÝMI LÁTKAMI Z POTRAVINOVÝCH ŘETĚZCŮ, DIETÁRNÍ EXPOZICE 5. ZDRAVOTNÍ DŮSLEDKY ZÁTĚŽE LIDSKÉHO ORGANISMU CIZORODÝMI LÁTKAMI Z POTRAVINOVÝCH ŘETĚZCŮ, DIETÁRNÍ EXPOZICE Subsystém se od monitorovacího období roku 2004/2005 skládá ze čtyř souvisejících projektových

Více

NUTRIMON ODHAD PŘÍVODU VYBRANÝCH MINERÁLNÍCH LÁTEK V POPULACI ČR. Marcela Dofková, Zlata Kapounová, Jitka Blahová, Jiří Ruprich

NUTRIMON ODHAD PŘÍVODU VYBRANÝCH MINERÁLNÍCH LÁTEK V POPULACI ČR. Marcela Dofková, Zlata Kapounová, Jitka Blahová, Jiří Ruprich NUTRIMON ODHAD PŘÍVODU VYBRANÝCH MINERÁLNÍCH LÁTEK V POPULACI ČR Marcela Dofková, Zlata Kapounová, Jitka Blahová, Jiří Ruprich Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612

Více

Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument. Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití

Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument. Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: ZHODNOCENÍ VÝSKYTU

Více

polutantů s využitím klasického ohřevu v laboratorním a poloprovozním měřítku

polutantů s využitím klasického ohřevu v laboratorním a poloprovozním měřítku Termická desorpce persistentních organických polutantů s využitím klasického ohřevu v laboratorním a poloprovozním měřítku Jiří Hendrych Martin Kubal Pavel Mašín Lucie Kochánková Jiří Kroužek VYSOKÁ ŠKOLA

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2006

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2006 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 1/2006 Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami - situace v roce 2005 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 /

Více

Sledování hliníku ve spotřebním koši potravin

Sledování hliníku ve spotřebním koši potravin Sledování hliníku ve spotřebním koši potravin Ing. Zuzana Holubová, RNDr. Jana Řeháková, RNDr. Irena Řehůřková, Ph.D., Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav Centrum zdraví, výživy a potravin

Více

SMĚRNICE KOMISE 2006/13/ES,

SMĚRNICE KOMISE 2006/13/ES, L 32/44 Úřední věstník Evropské unie 4.2.2006 SMĚRNICE KOMISE 2006/13/ES, ze dne 3. února 2006, kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech,

Více

PERZISTUJÍCÍ ORGANICKÉ POLUTANTY A OBEZITA

PERZISTUJÍCÍ ORGANICKÉ POLUTANTY A OBEZITA PERZISTUJÍCÍ ORGANICKÉ POLUTANTY A OBEZITA Dana Müllerová, doc. MUDr., Dagmar Matějková, MUDr., 1 Jan Rosmus, Ing. PhD., 2 Luděk Müller, doc. Ing., PhD., Jaroslav Racek, Prof. MUDr., CSc., František Šefrna,

Více

1. Oddělení hydrochemie Macharova 5, Ostrava - Přívoz 2. Oddělení hydrobiologie Macharova 5, Ostrava - Přívoz

1. Oddělení hydrochemie Macharova 5, Ostrava - Přívoz 2. Oddělení hydrobiologie Macharova 5, Ostrava - Přívoz Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Oddělení hydrochemie Macharova 5, 702 00 Ostrava - Přívoz 2. Oddělení hydrobiologie Macharova 5, 702 00 Ostrava - Přívoz Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

Monitoring kalů a jejich použití v zemědělství. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno

Monitoring kalů a jejich použití v zemědělství. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Monitoring kalů a jejich použití v zemědělství Kubík Ladislav Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Kaly nevyhnutelný odpad při čištění odpadních vod před použitím nutná úprava kalů různá

Více

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod. A. Městské odpadní vody. (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody)

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod. A. Městské odpadní vody. (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody) Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod A. Městské odpadní vody (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody) Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Tabulka 1a: Emisní

Více

Průzkumu znečištění a riziková analýza v komuně Phong My, Vietnam. Sanační technologie Třebíč, květen 2008

Průzkumu znečištění a riziková analýza v komuně Phong My, Vietnam. Sanační technologie Třebíč, květen 2008 Průzkumu znečištění a riziková analýza v komuně Phong My, Vietnam Sanační technologie Třebíč, květen 2008 Shrnutí projektu Název projektu Rehabilitace provincie Thua Thien Hue zasažené dioxiny, Vietnam

Více

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Moravskoslezský kraj hlášení za rok 2011

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Moravskoslezský kraj hlášení za rok 2011 Arnika, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222 781 471, www.arnika.org Program Toxické látky a odpady, vedoucí programu RNDr. Jindřich Petrlík, tel.: 603 582 984, jindrich.petrlik@arnika.org Vedoucí

Více

Gabriela Šedivcová ENVISAN-GEM, a. s. Biotechnologická divize, Radiová 7, Praha 10 Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6

Gabriela Šedivcová ENVISAN-GEM, a. s. Biotechnologická divize, Radiová 7, Praha 10 Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6 VYUŽITÍ BIOTRANSFORMACE PRO SNÍŽENÍ TOXICITY PCDD A PCDF Gabriela Šedivcová ENVISAN-GEM, a. s. Biotechnologická divize, Radiová 7, Praha 10 Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6 Inovativní

Více

Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady

Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady PLNĚNÍ NAŘÍZENÍ č. 850/2004 o POPs ve vztahu k odpadům Jaromír MANHART odbor

Více

D I O X I N Y riziko pro potraviny a krmiva

D I O X I N Y riziko pro potraviny a krmiva D I O X I N Y riziko pro potraviny a krmiva Ing. Jiří Zedník CSc. - ČTP Co to jsou dioxiny? Z chemického hlediska dioxiny představují směs polychlorovaných aromatických látek, které mají podobnou strukturu

Více

Závěrečný seminář projektu. Úvod

Závěrečný seminář projektu. Úvod Závěrečný seminář projektu MONAIRNET Brno 5 5.prosince prosince 2013 Úvod Ing. Kateřina Šebková, Ph.D., M.A. ředitelka Národního centra pro perzistentní organické polutanty a Regionálního centra Stockholmské

Více

J.Bílek Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

J.Bílek Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě POP s v ovzduší MSK J.Bílek Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Ve spolupráci a za podpory Partyzánské náměstí 7 702 00 Ostrava tel.:596200111 fax:596118661 www.zuova.cz Látky známé z ovzduší Prašný aerosol

Více

pravků na ochranu rostlin

pravků na ochranu rostlin XII. Rostlinolékařské dny Pardubice, 5.11.2009 Rizika spojená s intoxikací podzemních vod přii aplikaci přípravkp pravků na ochranu rostlin Vít Kodeš Český hydrometeorologický ústav Obsah: Zranitelnost

Více

Cvičení č. 4. Chlorované insekticidy

Cvičení č. 4. Chlorované insekticidy Cvičení č. 4 Insekticidy: - Přípravky používané k hubení škodlivého hmyzu a členovců - Použití v domácnosti, zemědělství, potravinářství, komunální hygieně atd. - Dělení: dle mnoha kritérií dle způsobu

Více

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech

Více

Látky poškozující životní prostředí

Látky poškozující životní prostředí Látky poškozující životní prostředí Toxikologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. Freony látky ohrožující ozonovou vrstvu (chlorofluorocarbons CFC) obchodní označení firmy DuPont od 30. let jako nekorozivní

Více

ODHAD PŘÍVODU MAKRONUTRIENTŮ U DOSPĚLÉ POPULACE V ČR (SISP)

ODHAD PŘÍVODU MAKRONUTRIENTŮ U DOSPĚLÉ POPULACE V ČR (SISP) ODHAD PŘÍVODU MAKRONUTRIENTŮ U DOSPĚLÉ POPULACE V ČR (SISP) Marcela Dofková Marie Jakubiková Jiří Ruprich Státní zdravotní ústav, Odbor hygieny výživy a bezpečnosti potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz,

Více

NÁRODNÍ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN STOCKHOLMSKÉ ÚMLUVY O PERSISTENTNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTECH

NÁRODNÍ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN STOCKHOLMSKÉ ÚMLUVY O PERSISTENTNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTECH NÁRODNÍ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN STOCKHOLMSKÉ ÚMLUVY O PERSISTENTNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTECH Projekt Manager: Prof. RNDr. Ivan Holoubek Řešitelský tým: Ing. Vladimír Adamec, CSc., Ing. Michal Bartoš, Ing. Michaela

Více

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod. A. Městské odpadní vody (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody)

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod. A. Městské odpadní vody (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody) Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod A. Městské odpadní vody (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody) Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Tabulka 1a: Emisní

Více

3.5 CHEMISMUS MINAMATA 3.5.1. ZASTOUPENÍPRVKŮ V PŘÍRODĚ KOLOBĚH RTUTI. Obsahy prvků v zemské kůře. Zastoupení hlavních prvků

3.5 CHEMISMUS MINAMATA 3.5.1. ZASTOUPENÍPRVKŮ V PŘÍRODĚ KOLOBĚH RTUTI. Obsahy prvků v zemské kůře. Zastoupení hlavních prvků MINAMATA 3.5 CHEMISMUS člověk savci ptáci KOLOBĚH RTUTI přírodní i umělé zdroje C 2 H 6 UV 3.5.1. ZASTOUPENÍPRVKŮ V PŘÍRODĚ toxické účinky Hg (CH 3 ) 2 Hg kumulace rtuť v různých formách detoxikace potravní

Více

Preventivní opatření k zlepšení saturace jódem v ČR

Preventivní opatření k zlepšení saturace jódem v ČR JÓD a ZDRAVÍ Preventivní opatření k zlepšení saturace jódem v ČR L. Ryšavá Státní zdravotní ústav Praha Brno. MU, 29.11.2011 Rizika nedostatku jódu Ţeny: poruchy menstruačního cyklu, oplodnění Během těhotenství:

Více

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Pardubický kraj - hlášení za rok 2013

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Pardubický kraj - hlášení za rok 2013 Arnika program Toxické látky a odpady, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222 781 471, arnika@arnika.org, www.arnika.org RNDr. Jindřich Petrlík, předseda Arniky a vedoucí programu, tel.: 603 582 984,

Více

OBSAH. 2 Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích 1. ÚVOD... 4

OBSAH. 2 Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích 1. ÚVOD... 4 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V REZORTU ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 2009 1 2 Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích

Více

HODNOCENÍ ZMĚN TOXIKOLOGICKÝCH PARAMETRŮ V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ČR ZA OBDOBÍ 1994-2010

HODNOCENÍ ZMĚN TOXIKOLOGICKÝCH PARAMETRŮ V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ČR ZA OBDOBÍ 1994-2010 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce HODNOCENÍ ZMĚN TOXIKOLOGICKÝCH PARAMETRŮ V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ČR ZA OBDOBÍ 1994-2010 Kateřina Grossová Plzeň 2012 Prohlašuji, ţe jsem

Více

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Zlínský kraj - hlášení za rok 2013

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Zlínský kraj - hlášení za rok 2013 Arnika program Toxické látky a odpady, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222 781 471, arnika@arnika.org, www.arnika.org RNDr. Jindřich Petrlík, předseda Arniky a vedoucí programu, tel.: 603 582 984,

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin Odbor krmiv

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin Odbor krmiv Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin Odbor krmiv KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ A VSTUPECH DO PŮDY Zpráva za rok 2006

Více

AKTUALIZOVANÝ NÁRODNÍ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN STOCKHOLMSKÉ ÚMLUVY O PERZISTENTNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTECH NA LÉTA 2012-2017

AKTUALIZOVANÝ NÁRODNÍ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN STOCKHOLMSKÉ ÚMLUVY O PERZISTENTNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTECH NA LÉTA 2012-2017 III. AKTUALIZOVANÝ NÁRODNÍ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN STOCKHOLMSKÉ ÚMLUVY O PERZISTENTNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTECH NA LÉTA 2012-2017 15.7.2012 SEZNAM ZKRATEK ACP AČR ADR AMAP AVČR BAF BAT BCD BEP BREF CAS CDV

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 38 Rozeslána dne 31. března 2016 Cena Kč 98, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 38 Rozeslána dne 31. března 2016 Cena Kč 98, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 38 Rozeslána dne 31. března 2016 Cena Kč 98, O B S A H : 93. Vyhláška o Katalogu odpadů 94. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 95. Sdělení

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ÚCHOP Laboratorní ověřování mechanismů termické desorpce s mikrovlnným ohřevem Ing. Pavel Mašín Ing. Jiří Hendrych Doc.Dr.Ing. Martin Kubal Ing. Lucie Kochánková

Více

Vliv persistentních organických látek na lidské zdraví. PARDUBICE, 2. června 2008

Vliv persistentních organických látek na lidské zdraví. PARDUBICE, 2. června 2008 Vliv persistentních organických látek na lidské zdraví PARDUBICE, 2. června 2008 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta@centrum.cz Vybrané persistentní organické

Více

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva Èeské republiky ve vztahu k životnímu prostøedí

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva Èeské republiky ve vztahu k životnímu prostøedí Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva Èeské republiky ve vztahu k životnímu prostøedí Souhrnná zpráva za rok 2007 Most Sokolov Kladno Mìlník Praha Pøíbram Benešov Havlíèkùv Brod Ústí n. O.

Více

Aktuální znečištění a šíření kontaminace perzistentními organickými polutanty z areálu skladu nebezpečných odpadů ve Lhenicích

Aktuální znečištění a šíření kontaminace perzistentními organickými polutanty z areálu skladu nebezpečných odpadů ve Lhenicích Aktuální znečištění a šíření kontaminace perzistentními organickými polutanty z areálu skladu nebezpečných odpadů ve Lhenicích Arnika Toxické látky a odpady listopad 2016 Aktuální znečištění a šíření kontaminace

Více

Struktura molekuly pentabromdifenyletheru

Struktura molekuly pentabromdifenyletheru 1. Polybromované difenylethery Z bromovaných látek je pozornost věnována především bromovaným retardátorům (zpomalovačům) hoření (BFR), které obsahují obvykle 50 až 80 % (w) bromu. V současné době existuje

Více

Bezpečnost potravin ve vztahu k reziduím léčiv. nové aspekty hodnocení bezpečnosti farmakologicky účinných látek

Bezpečnost potravin ve vztahu k reziduím léčiv. nové aspekty hodnocení bezpečnosti farmakologicky účinných látek Bezpečnost potravin ve vztahu k reziduím léčiv nové aspekty hodnocení bezpečnosti farmakologicky účinných látek MVDr. Leona Nepejchalová, Ph.D. nepejchalova@uskvbl.cz Bezpečnost pro konzumenta (léčiva)

Více

III. SPOLEČNOST. Graf 3.4 Podíl městské populace podle krajů, ČR, 2001. Tisíciletí měst

III. SPOLEČNOST. Graf 3.4 Podíl městské populace podle krajů, ČR, 2001. Tisíciletí měst (například společné rozvody či vytápění, společné čištění vod, nakládání s odpady apod.), lépe využívat prostor (více obyvatel pohromadě například v patrových domech zabere méně plochy využitelné k jiným

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : p. Milada Bukačová. : Zákaznický servis : laboratoře

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : p. Milada Bukačová. : Zákaznický servis : laboratoře True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR123949 Datum vystavení Laboratoř : : p. Milada Bukačová Kontakt : Zákaznický servis : laboratoře Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, U Vodárny

Více

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Českou republiku (hlášení za rok 2008)

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Českou republiku (hlášení za rok 2008) Arnika, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222 781 471, http://arnika.org Kampaň Budoucnost bez jedů, http://bezjedu.arnika.org Program Toxické látky a odpady Mgr. Kateřina Hryzáková, katerina.hryzakova@arnika.org

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /...,

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /..., EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /..., kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013,

Více

Krmiva jsou jedním z nejdůležitějších vstupů do potravinového řetězce.

Krmiva jsou jedním z nejdůležitějších vstupů do potravinového řetězce. Krmiva jsou jedním z nejdůležitějších vstupů do potravinového řetězce. Výrazně ovlivňují zdraví zvířat, ekonomiku chovu, kvalitu a bezpečnost potravin živočišného původu. Nařízení EP a Rady 178/2002 tzv.

Více

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR. ve vztahu k životnímu prostředí

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR. ve vztahu k životnímu prostředí Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém 5 Zdravotní důsledky expozice lidského organismu toxickým látkám ze zevního prostředí (biologický monitoring)

Více

Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v roce 2007. březen 2008

Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v roce 2007. březen 2008 ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT Květná 15, 603 00 Brno tel.: 543 540 201, fax: 543 540 202 Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v roce 2007 březen 2008 Zpracoval: Ing. Petr Schneeweiss, Ph.D. Obsah

Více

INVENTARIZACE LOKALIT S POPS I. A II. ETAPA A ZKUŠENOSTI Z INVENTARIZACE LOKALIT S POPS I. A II. ETAPA

INVENTARIZACE LOKALIT S POPS I. A II. ETAPA A ZKUŠENOSTI Z INVENTARIZACE LOKALIT S POPS I. A II. ETAPA ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 102 112 ISSN 1335-0285 INVENTARIZACE LOKALIT S POPS I. A II. ETAPA A ZKUŠENOSTI Z INVENTARIZACE LOKALIT S POPS I.

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly ZÁVISLOST OBSAHŮ POPs V ROSTLINÁCH NA OBSAZÍCH POPs V PŮDĚ Průběžná zpráva (2011 2012) Zpracovala: Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.

Více

SROVNÁNÍ PŘÍVODU NUTRIENTŮ ZJIŠTĚNÉHO V SISP S VÝŽIVOVÝMI CÍLI WHO

SROVNÁNÍ PŘÍVODU NUTRIENTŮ ZJIŠTĚNÉHO V SISP S VÝŽIVOVÝMI CÍLI WHO SROVNÁNÍ PŘÍVODU NUTRIENTŮ ZJIŠTĚNÉHO V SISP S VÝŽIVOVÝMI CÍLI WHO Marcela Dofková Jitka Blahová Jiří Ruprich Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz,

Více

STUDIE ZÁTĚŽE LIDSKÉ POPULACE ŽIJÍCÍ V OKOLÍ SPOLANY NERATOVICE PERSISTENTNÍMI ORGANICKÝMI POLUTANTY A RTUTÍ

STUDIE ZÁTĚŽE LIDSKÉ POPULACE ŽIJÍCÍ V OKOLÍ SPOLANY NERATOVICE PERSISTENTNÍMI ORGANICKÝMI POLUTANTY A RTUTÍ STUDIE ZÁTĚŽE LIDSKÉ POPULACE ŽIJÍCÍ V OKOLÍ SPOLANY NERATOVICE PERSISTENTNÍMI ORGANICKÝMI POLUTANTY A RTUTÍ Autor práce: MUDr. Luděk Bajgar Pracoviště: KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze Konzultant:

Více

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Středočeský kraj (hlášení za rok 2008)

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Středočeský kraj (hlášení za rok 2008) Arnika, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222 781 471, http://arnika.org Kampaň Budoucnost bez jedů, http://bezjedu.arnika.org Program Toxické látky a odpady, Mgr. Kateřina Hryzáková, tel.: 603 497

Více

Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009

Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009 Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009 1. Výchozí stav a předpoklady Výhled je zpracován na základě statistické analýzy produkce a spotřeby vína. Je uvažováno ve třech scénářích:

Více

2002L0032 CS 20.10.2006 006.001 1

2002L0032 CS 20.10.2006 006.001 1 2002L0032 CS 20.10.2006 006.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/32/ES ze dne

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2011 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2011 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2011 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení

Více

DIELDRIN. Úvod. Závazky

DIELDRIN. Úvod. Závazky Úvod DIELDRIN Dieldrin je zvlášť nebezpečná závadná látka, náleží do skupiny organochlorových pesticidů a má vysoký toxický potenciál pro vodní prostředí. Následující návrh programů dokumentuje dle dostupných

Více

Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody

Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém 2 Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody Odborná zpráva za rok 1997 Státní zdravotní ústav Praha

Více

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil Problematika dioxinů v krmivech Miroslav Vyskočil Obsah prezentace Dioxiny vznik, výskyt, dopady Dioxiny v potravinovém řetězci Nařízení Komise 225/2012 Kontrola přítomnosti dioxinů vkrmivech Dioxiny Dioxiny

Více

v monitoringu dietárn rní expozice - CHEMON

v monitoringu dietárn rní expozice - CHEMON Sledování chemických látek l v monitoringu dietárn rní expozice - CHEMON Jiří Ruprich - Irena Řehůřková a kol. Centrum zdraví, výživy a potravin Státní zdravotní ústav Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz

Více

Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany

Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Společnost pro výživu Stručný přehled kontaminantů Vzduch: radionuklidy

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

KVALITA OVZDUŠÍ. V ČESKÝCH MALÝCH SÍDLECHS VaV 740/4/01 Charakterizace zátěžz. ěže e obyvatel škodlivinami z ovzduší.

KVALITA OVZDUŠÍ. V ČESKÝCH MALÝCH SÍDLECHS VaV 740/4/01 Charakterizace zátěžz. ěže e obyvatel škodlivinami z ovzduší. KVALITA OVZDUŠÍ V ČESKÝCH MALÝCH SÍDLECHS VaV 740/4/01 Charakterizace zátěžz ěže e obyvatel malých sídel s škodlivinami z ovzduší a znečištění ovzduší bioaerosoly B. Kotlík (1), H. Kazmarová (1), S. Kvasničková

Více

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. jako provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu odpovídá za kvalitu

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 1. 11. 2012. S PCB mohou být problémy i nadále

TISKOVÁ ZPRÁVA 1. 11. 2012. S PCB mohou být problémy i nadále TISKOVÁ ZPRÁVA 1. 11. 2012 S PCB mohou být problémy i nadále Polychlorované bifenyly (PCB) byly hrozbou velkokapacitních chovů poté, co se zjistilo, že jde o látky škodlivé pro zdraví lidí i zvířat, které

Více

1 Státní zdravotní ústav Praha, dislokované pracoviště Karviná 2 Státní zdravotní ústav Praha rysava.szu@centrum.cz

1 Státní zdravotní ústav Praha, dislokované pracoviště Karviná 2 Státní zdravotní ústav Praha rysava.szu@centrum.cz Jodurie těhotných žen a 3letých dětí z 6 oblastí v ČR v r. 2014-2015 1 Ryšavá L., 2 Kašparová L, 2 Křížová T., 1 Lisníková P., 1 Státní zdravotní ústav Praha, dislokované pracoviště Karviná 2 Státní zdravotní

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl)

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl) Zahraniční obchod s vínem České republiky (III.a - rok 211) V roce 211 pokračoval trend narůstajícího dovozu vína zavedený vstupem ČR do EU. Nárůst je víceméně lineární. Zřejmě i proto, že sklizeň 29 nebyla

Více

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Ústecký kraj - hlášení za rok 2012

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Ústecký kraj - hlášení za rok 2012 Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Ústecký kraj - hlášení za rok 2012 V kolonce je vždy označeno, zda příslušná provozovna v porovnání s rokem 2011 úniky či přenosy škodlivých látek

Více

Marie Nejedlá, Státní zdravotní ústav. Škodí palmový olej zdraví?

Marie Nejedlá, Státní zdravotní ústav. Škodí palmový olej zdraví? Marie Nejedlá, Státní zdravotní ústav Škodí palmový olej zdraví? bývá vnímán veřejností jako nezdravý tuk má vyšší obsah nasycených MK (50% nasycených a 50% nenasycených MK) hladinu cholesterolu ovlivňuje

Více

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Karlovarský kraj - hlášení za rok 2013

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Karlovarský kraj - hlášení za rok 2013 Arnika program Toxické látky a odpady, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222 781 471, arnika@arnika.org, www.arnika.org RNDr. Jindřich Petrlík, předseda Arniky a vedoucí programu, tel.: 603 582 984,

Více

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Jihočeský kraj - hlášení za rok 2013

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Jihočeský kraj - hlášení za rok 2013 Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Jihočeský kraj - hlášení za rok 2013 V kolonce Trend je vždy označeno, zda příslušná provozovna v porovnání s rokem 2012 úniky či přenosy škodlivých

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Olomoucký kraj - hlášení za rok 2013

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Olomoucký kraj - hlášení za rok 2013 Arnika program Toxické látky a odpady, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222 781 471, arnika@arnika.org, www.arnika.org RNDr. Jindřich Petrlík, předseda Arniky a vedoucí programu, tel.: 603 582 984,

Více

PROTOKOL. č. C2858c. Masarykova univerzita PF Ústav chemie Chemie konzervování a restaurování 1 POPIS PRAKTICKÉHO CVIČENÍ. 1.

PROTOKOL. č. C2858c. Masarykova univerzita PF Ústav chemie Chemie konzervování a restaurování 1 POPIS PRAKTICKÉHO CVIČENÍ. 1. PROTOKOL č. C2858c Masarykova univerzita PF Ústav chemie Chemie konzervování a restaurování Předmět: Znehodnocování a povrchové úpravy materiálů - cvičení Datum: Téma: Kvantifikace koroze a stanovení tolerancí

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU. Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podzemní vody ID_OPATŘENÍ 18 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU. Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podzemní vody ID_OPATŘENÍ 18 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 18 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podzemní vody 1. POPIS PROBLÉMU Problematika přípravků pro ochranu rostlin

Více

Využití matematického zpracování údajů o množstvi plynnovzdušné směsi získaných z monitoringu odplyňovacích vrtů

Využití matematického zpracování údajů o množstvi plynnovzdušné směsi získaných z monitoringu odplyňovacích vrtů Využití matematického zpracování údajů o množstvi plynnovzdušné směsi získaných z monitoringu odplyňovacích vrtů Iveta Cholovová 1 a Josef Mazáč 2 Utilizationof processing mathematic data on gas air mixtures

Více

Malý vliv na krevní cholesterol. Další zdravotní aspekty

Malý vliv na krevní cholesterol. Další zdravotní aspekty Vejce představují významný zdroj bílkovin a dalších živin. Nové poznatky potvrzují, že konzumace vajec je spojena se zlepšením kvality stravy, zvýšením pocitu plnosti po jídle a může ovlivňovat a upravovat

Více

Mgr. Šárka Tomšejová, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích

Mgr. Šárka Tomšejová, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Mgr. Šárka Tomšejová, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Výběr odpadu zohlednění aspektů Co spalují domácnosti a proč?

Více