Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman"

Transkript

1 Ekologie základní pojmy Michal Hejcman

2 Ekologie jako věda Ekologie poprvé se objevila v roce 1869 (Hackel), odvozena od řeckého oikos domov. Terním byl použit v souladu s hledáním paralel mezi přírodou a změnami v tehdejší lidské společnosti. Definice ekologie podle Oduma (1977) Ekologie je vědecké studium vzájemného působení mezi organismy a jejich prostředím. Begon et al. (1990) doplňují: Důležitou součástí ekologie je porozumění procesům a strukturám v živé přírodě, nestačí jejich pouhý popis.

3 Environmental science Věda o životním prostředí: zkoumá znečištění ovzduší, vod, půdy a pod. Termín ekologie je často nesprávně používán ve smyslu ochrany životního prostředí v České republice.

4 Kdo je to ekolog? Člověk, který zkoumá vztahy mezi živými organismy a jejich prostředím. V žádném případě to není anarchista, který protestuje proti výrobě bot z kůžíči chovu laboratorních zvířat apod. Rozlišuj rozdíly mezi: ochráncem přírody, ochráncem životního prostředí a ekologem

5 Environmetal Science x Ecology Vliv spalování tuhých paliv na kvalitu ovzduší Vliv konkurence mezi travními druhy na produkci biomasy ekosystému. Vliv spadů dusíkatých sloučenin na růst smrku v Krkonoších.

6 Základní úrovně ekologického přístupu Organismus jedinec (reprezentuje určitý biologický druh u nějž něco zkoumáme) Populace soubor všech jedinců jednoho druhu, kteří se společně vyskytují na nějakém vymezeném území Společenstvo (biocenóza) soubor všech jedinců všech druhů vyskytujících se společně na určitém souvislém území (fytocenóza, zoocenóza)

7 Základní úrovně ekologického přístupu Ekosystém soubor všech jedinců všech druhů (společenstvo) v kombinaci se současně působícím souborem abiotických faktorů (podmínek a zdrojů) Biosféra - globální ekosystém celé země, zahrnující ty části atmosféry, litosféry a hydrosféry, které jsou kolonizovány živými tvory.

8 Dělení ekologie Obecná zobecněné ekologické zákonitosti společné celé živé přírodě bez ohledu na detailní taxonomickou příslušnost. Ekologie rostlin, živočichů členění podle taxonomické příslušnosti Ekologie podle hierarchické úrovně: Autekologie studium jedinců či jednotlivých druhů Synekologie studium společenstev, sukcese vývoj společenstva Demokologie zabývá se studiem konkrétní populace, demokologiečlověka se nazývá demografie Aplikovaná ekologie na pomezí mezi obecnou ekologií a vědou o životním prostředí, teorie optimálního trvalého výnosu s důrazem na trvalost existence ekosystémů optimalizace rybářské, lesnickéči zemědělské produkce

9 Aplikovaná ekologie Studium vlivu turistického zatížení hřebenových partií Krkonoš na rozšíření rostlinných společenstev

10 Obsah ekologie vymezení základních skupin studovaných 1. problémů Tolerance organismů k prostředí a adaptace koncept ekologické niky 2. Časoprostorové změny výskytu druhů a jejich příčiny migrace, sukcese 3. Ekologické a geografické podmínky ovlivňující rozšíření organismů 4. Potrava jako základní faktor 5. Vzájemné vztahy organismů a evoluce těchto vztahů (konkurence, kooperace, symbióza, neutralismus) 6. Společenstva vývoj, struktura a rozšíření 7. Ekosystém jeho struktura, funkce a produktivita 8. Systémová analýza matematické modelování ekologických procesů

11 Biodiverzita Rozmanitost živého světa často je chápána jako rozmanitost společenstva z hlediska počtu druhů, z nichž je společenstvo tvořeno Ekologie zkoumá, které faktory a procesy ovlivňují druhovou diverzitu.

12 Sníh a vegetace Chionofobní rostliny a společenstva, subalpinská vřesoviště, společenstva s kostřavou nízkou a sítinou trojklanou Chionofilní vegetace sněhových výležisek,

13 Mapa republiky v Krkonoších Jedná se o nejznámější sněhové výležisko v Čechách Výskyt Gnaphalium supinum, Agrostis rupestris Sněhová akumulace je zdrojem vody ve vegetační sezóně a jsou pod ní vyvinuta subalpínská prameniště.

14 Studie v Modrém dole

15 Studie v Modrém dole

16 Druhová rozmanitost konkrétního společenstva otázka koexistence druhů Lokální diverzita

17 Regionální diverzita Druhová diverzita v rámci větších geografických oblastí, rozlohou srovnatelných s velikostí areálů rozšíření jednotlivých druhů. Vysvětlení rozdílů mezi regiony: procesy vzniku (speciace) a vymírání (extinkce) druhů, migrace a migrační cesty- ostrovní biogeografie, události regionální úrovně sopečná činnost, ledové doby, osídlení člověkem.

18 Globální diverzita Vyjadřuje celkový počet druhů na zemi Odhady celkového počtu druhů na zemi se pohybují v rozpětí milionů. Při likvidaci tropických pralesů vymírá odhadem 0,5 % globální druhové diverzity za rok Přirozená společenstva s nižším počtem druhů jsou stejně cenná jako druhově bohatá.

19 Příklad využití ekologických znalostí v ochraně životního prostředí indikační druhy Mapování znečištění ovzduší podle výskytu nekróz u třezalky tečkované Znečištění ropnými uhlovodíky podle zbarvení vojtěšky Index atmosférickéčistoty (IAP) definován na základě výskytu citlivých lišejníků

20 Příklad využití ekologických znalostí v zemědělství - Zákon minima (Liebig 1840) Pro růst a vývoj organismu je určující ten faktor, který je v minimu. Platí od minerální výživy přes vodu až po obecné faktory.

21 Zákon minima: příklad s hnojením TTP z Rengen Grassland Farm

22 Zákon minima: příklad s hnojením TTP z Rengen Grassland Farm varianta značení variant Kontrola Ca Ca/N Ca/N/P Ca/N/P/KCl Ca/N/P/K 2 SO 4 A B C D E F

23 Podmínky prostředí Abiotický faktor měnící se v prostoru a čase na něž různé druhy různě reagují. Podmínky se nespotřebovávají. Teplota, ph půdy a vody, koncentrace například těžkých kovů v půdě, salinita substrátu.

24 Zdroje To, co je rostlinou spotřebováváno a stává e tak nedostupné pro jiné jedince. O zdroje existuje soupeření konkurence. Světlo, půdní voda, živiny, jiný jedinec (například borovice pro jmelí)

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář Vysvětlivky: červeně černě modře zeleně Náměty pro VH Téma: motivační a výkladová část učební úlohy, otázky odpovědi, internetové odkazy doporučená vyučovací metoda OCHRANA PŘÍRODY V ČR Doporučení pro

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol.

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. Praha 2003 OBSAH : SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU A JEHO VÝZNAM... 6 1.1. ZADÁNÍ PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ CÍLE... 6 1.2.

Více

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. STAV LESNÍCH PŮD JAKO URČUJÍCÍ FAKTOR VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU, BIODIVERZITY A NAPLŇOVÁNÍ PRODUKČNÍCH I MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESŮ Zpráva o průběhu

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra ekologie Bakalářská práce Vztah druhové rozmanitosti různých taxonomických skupin v nelesních biotopech Cross-taxa congruence in species diversity

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD (fyzika, chemie a ekologie) varianta B pro studijní obory SOŠ a SOU s menšími nároky na fyzikální vzdělávání a

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE

VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE Doc. Ing. Antonín BUČEK, CSc. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta,

Více

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2?

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2? Co to vlastně je geologické ukládání? Zodpovědné využívání fosilních paliv Odstranění hlavního zdroje skleníkových plynů Vrácení uhlíku zpět do podzemí Poskytnutí času potřebného pro rozvoj energetických

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH?

JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH? JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH? 1 F.Hnilička, 2 L.Bláha, 3 L.Dotlačil 1 Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ, Kamýcká 129,

Více

Národní strategický plán

Národní strategický plán Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 ČESKÁ REPUBLIKA červenec 2007 Materiál pro jednání vlády ČR Obsah O B S A H str. 2 1. Obecný popis odvětví 3 2. SWOT analýza odvětví a

Více

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více

2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY

2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY V posledních 400 tisících letech nebylo zemské klima nikdy příliš stabilní a teplá období se střídala s ledovými dobami v cyklech s periodou kolem 100 až 130 tisíc let. Podle

Více

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška Zemědělské systémy I. zkouška Živočišná výroba 1. Druh a plemeno zvířat 2. Genové rezervy zvířat 3. Šlechtění zvířat 4. Plodnost 5. Domestikace a fylogenie 6. Etologie a welfare 7. Plemena 8. Současný

Více

MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU. Změna klimatu 2007: Fyzikální základy

MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU. Změna klimatu 2007: Fyzikální základy MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU Změna klimatu 2007: Fyzikální základy Příspěvek Pracovní skupiny I ke Čtvrté hodnotící zprávě Mezivládního Panelu změny klimatu (IPCC) Shrnutí pro politické představitele

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR Obsah 1 Úvod 4 2 Funkce lesů 8 3 Vodohospodářské funkce 12 4 Půdoochranné funkce 18 5 Léčebné a lázeňské funkce 20 6 Rekreační funkce lesů 22 7 Ochrana

Více

CÍLE A INDIKÁTORY PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVU A OSVĚTU V ČESKÉ REPUBLICE

CÍLE A INDIKÁTORY PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVU A OSVĚTU V ČESKÉ REPUBLICE CÍLE A INDIKÁTORY PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVU A OSVĚTU V ČESKÉ REPUBLICE PROSINEC 2011 Tento materiál byl zpracován v rámci projektu Cíle a indikátory pro EVVO v České republice, který byl

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část severního pobřeží Evropy, Asie a Severní Ameriky o rozloze

Více