PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: ELIFITNESS s.r.o., Údolní 532/76, Brno, IČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: ELIFITNESS s.r.o., Údolní 532/76, 602 00 Brno, IČ 28906373"

Transkript

1 ELIFITNESS s.r.o., Údolní 532/76, Brno, IČ PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví uživatelů INFRA SAUNY. Všichni návštěvníci sauny jsou povinni seznámit se s provozním řádem, řídit se jím a dodržovat. Vstupem do prostor sauny za účelem využití nabízených služeb návštěvník potvrzuje, že akceptuje provozní řád. I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Provozovatel a majitel provozovny: Mgr.Jelena Sedláková Údolní 532/ Brno Název a sídlo fitness centra: ELIFITNESS s.r.o. Údolní 532/ Brno tel.: IČ: DIČ: CZ Tel.: Odpovědná osoba: Mgr.Jelena Sedláková Oprávnění provozovatele: Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku identifikační. č , ze dne , vydal Magistrát města Brna Provozní doba: Po Pá 08-21, červenec-srpen V době svátků je otevřeno dle speciálního rozvrhu. Pokud je změněna pracovní doba, je to včas oznámeno na recepci a webových stránkách zařízení. Objednat si solárium a InBody diagnostiku můžete na tel. čísle nebo na našich internetových stránkách ( online rezervace, jen pro držitelky našich karet ).

2 II. POPIS A SPECIFIKACE SLUŽEB: Typ zařízení: infra sauna - IDEAL. Název výrobce: Sauna Projekt a.s. Rok výroby: 2010 Kapacita prohřívárny sauny: 4 osoby (objem 10,5m3) Počet zaměstnanců: 2 Dokumentace: Prohlášení výrobce k saunové kabině, k dřevěným částem výrobku, izolacím a elektrickému zařízení. Prohlášení o shodě k regulátoru teploty sauny (označení-typ R-O4), saunovému topidlu (označení-typ 12xDUO infrapanel ). Návod k použití saunové kabiny, saunového topidla a regulátoru. III. VŠEOBECNÉ ÚDAJE: Důležitá telefonní čísla : 150 HASIČI 155 POHOTOVOSTNÍ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA 158 POLICIE 156 MĚSTSKÁ POLICIE 112 ZÁCHRANNÝ INTEGROVANÝ SYSTÉM (číslo tísňového volání) SERVISNÍ SLUŽBA IV. ZÁSADY PREVENCE VZNIKU INFEKČNÍCH A JINÝCH ONEMOCNĚNÍ: Doklady o proškolení obsluhy a zdravotní průkazy jsou uloženy v recepci. Obsluha je povinna po celou pracovní dobu nosit čistý pracovní oděv (tričko s krátkým rukávem) a vhodnou obuv. Je zakázáno opouštět provozovnu v průběhu pracovní doby v pracovním oděvu a obuvi. Oděv a obuv se ukládá do šatní skříňky pro zaměstnance, ve které se do jednoho oddílu skříně ukládá civilní oděv a do druhého pracovní. V. ZNALOSTI NUTNÉ K OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ: Zaměstnanci provozovatele a samotný provozovatel jsou řádně proškoleni, kopie osvědčení o absolvování kurzu je k dispozici na recepci.

3 VI. POVINNOSTI OBSLUHY A PROVOZOVATELE SAUNY: Obsluha sauny je povinna znát a dodržovat ustanovení provozního řádu. Obsluha sauny dbá zásad hygienických a protiepidemických a provádí opatření k zabezpečení hygieny provozu sauny. Obsluha sauny je vybavena OOPP (oděv-tričko s krátkým rukávem, obuv) a používá je. Obsluha sauny absolvovala kurz saunéra. Obsluha a provozovatel sauny dbají na dodržování zásad bezpečnosti a požární ochrany a dodržování zákazu kouření v prostorách sauny. Obsluha a provozovatel sauny jsou povinni se před použitím sauny přesvědčit, zda nevykazuje závady bránící bezpečnému používání. Obsluha a provozovatel sauny vedou provozní deník s těmito údaji: - počet osob - teplota vzduchu v prohřívárně max.60 stupňů - relativní vlhkost vzduchu v prohřívárně (max.15%) - dezinfekční a čistící prostředky LUXURA VII. PRVNÍ POMOC: Pro potřeby první pomoci je v recepci uložena lékárnička vybavená dle platných předpisů. Při jakémkoliv poranění nebo nevolnosti v průběhu sanování požádá postižený ostatní sanující se o pomoc při ošetření. Přivolaná obsluha poskytne první pomoc eventuelně přivolá lékaře. Úrazy zaměstnanců a návštěvníků jsou zaznamenávány do KNIHY ÚRAZŮ, která je umístěna na recepci. Údaje o použití a spotřebě léků a obvazového materiálu jsou zaznamenávány do SEŠITU VÝDEJE LÉKŮ A ZDRAVOTNÍHO MATERIÁLU, který je umístěn v lékárničce. Doplňování zdravotního a obvazového materiálu v lékárničce první pomoci zajišťuje pověřená osoba (zdravotnice), která je jmenována provozovatelem a majitelem provozovny dle zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce. VIII. ÚKLID A HYGIENA PROVOZU: Provozovatel a jím určené osoby nesou odpovědnost za dodržování pořádku a čistoty v sauně. Úklid všech prostor se provádí bezprostředně po znečištění jinak nejméně jedenkrát denně a to večer ve hodin. Úklid je prováděn umytím podlahy saponátem. Úklid s použitím dezinfekčních prostředků se provádí nejméně jednou týdně. Hygienické zařízení se uklízí denně dle potřeby, jedenkrát denně s použitím dezinfekčních prostředků. Odpadkový koš se vyprazdňuje minimálně jedenkrát denně s následnou očistou a dezinfekcí Při provádění chemické dezinfekce se dodržují tyto zásady: - dezinfekční roztoky se připravují podle návodu na použití uvedeného na etiketě výrobku. Přepravují se rozpuštěním odměřeného množství dezinfekčního přípravku ve vodě. Dezinfekční přípravky se považují za 100% a z toho vychází jejich ředění na pracovní roztoky. - vydezinfikované předměty se oplachují pitnou vodou a osuší - dezinfekční prostředky nelze zaměňovat, tj. musí se používat jen pro tu oblast použití, pro kterou jsou určeny výrobcem a nelze např. roztok na nástroje používat na dezinfekci povrchů - při práci s desinfekčními prostředky je nutno dodržovat zásady ochrany zdraví a používat (osobní ochranné pracovní prostředky) OOPP - dezinfekce se provádí omýváním, otíráním, ponořením, postřikem, formou pěny nebo aerosolem, přičemž je důležité dodržování doby expozice a koncentrace - při použití dezinfekčních přípravků s mycími a čistícími vlastnostmi lze spojit etapu čištění a dezinfekce - k dezinfekci se volí takové přípravky a postupy, které nepoškozují dezinfikovaný materiál (dřevo) a nejsou toxické ani dráždivé - k zabránění vzniku selekce případně rezistence mikrobů vůči přípravku dlouhodobě používaném se střídají přípravky s různými aktivními látkami Je dbáno na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a při použití jsou užívány osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). K vybraným dezinfekčním přípravkům budou na provozovně uloženy Bezpečnostní listy.. Prostředky používané k úklidu : - prostředek na mytí podlah Merida Multi Floor Čistící prostředky jsou dodávány firmou Merida Prostředek na dezinfekci sauny,: - Luxura

4 IX. MANIPULACE S PRÁDLEM: Praní prádla je zajišťováno v závislosti na vyprodukovaném množství špinavého prádla dodavatelsky. Čisté prádlo je skladováno odděleně od použitého a je v dostatečném množství uloženo v uzavřené skříňce speciálně k tomu určené ve skladu. Použité prádlo je odkládáno v technické místnosti. Návštěvníci si mohou nosit vlastní osušky eventuelně jim jsou zapůjčeny. Osušky jsou poskytovány pro každého zákazníka jednorázově, opakované použití prádla je nepřípustné. X. ODPOVĚDNOST ZA PROVOZ SAUNY: Zařízení sauny uvádí v činnost a za jeho provoz a dodržování provozního řádu odpovídá obsluhovatel sauny. Peníze a cenné předměty si mohou návštěvníci ukládat v recepci, jinak provozovatel neručí za jejich ztrátu.

5 Příloha provozního řádu sauny ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ SAUNY, str.4-5 Příloha provozního řádu sauny ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ SAUNY Návštěvník sauny je povinen dodržovat provozní řád. Max.kapacita sauny je 5 osob. Z důvodu hygieny prostředí se při sezení na lavicích sauny, odpočívárny a šatny používá k podložení těla osuška. Ve všech prostorách sauny se návštěvník pohybuje bos nebo ve vlastní donesené, nebo zakoupené na recepci ochranné obuvi. Neukázněný návštěvník bude ze sauny vykázán a nebude mít do sauny přístup. Před saunováním je návštěvník sauny povinen se osprchovat teplou vodou a použít sprchový gel nebo mýdlo. Sanování je doporučeno především zdravým osobám. Každý návštěvník jej podniká na vlastní zodpovědnost. Osobám, které dosud saunu nenavštěvovaly, se doporučuje konzultace s lékařem. Prohlídku u lékaře před návštěvou sauny rovněž doporučujeme osobám, které si nejsou jisti svým zdravotním stavem. Do prostoru sauny je zakázán přístup osobám opilým nebo podnapilým a osobám pod vlivem drog. Saunování je zakázáno osobám trpícím zjevnými příznaky akutního onemocnění (horečkou, kašlem,zarudlými spojivkami, bolestí hlavy, malátností, záněty horních cest dýchacích aj.), dále osobám s chorobami (kožní vyrážky, otevřené hnisající nebo krvácející rány apod.). Vstup není rovněž povolen osobám trpícím střevními chorobami. Zákaz vstupu do sauny platí i pro osoby nacházející se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován. V prostoru sauny je zakázáno se holit, stříhat si nehty i vlasy. Návštěvníci jsou povinni po opuštění prohřívárny použít sprchy, aby spláchli pot. Návštěvníkům sauny je doporučeno dodržovat pitný režim. Místem určeným k doplnění tekutin a občerstvení je recepce. Návštěvníci sauny jsou povinni šetřit zařízení sauny a jsou povinni hradit škody, které byly způsobeny jejich vinou.. Pro snížení rizika případného úrazu nedovolte dětem používat saunu, pokud nebudou plně pod dohledem. Nepoužívejte saunu bezprostředně po namáhavém cvičení. Počkejte alespoň 15 minut, abyste umožnili svému tělu provést ochlazení.

6 Těhotné ženy by se měly obrátit na svého lékaře před použitím sauny. Nadměrná teplota má vysoký potenciál způsobit poškození plodu v průběhu prvních měsíců těhotenství. Pozor na nebezpečí přehřátí, normální tělesná teplota by neměla stoupnout na 39 C (103 F). Mezi příznaky nadměrného přehřátí organismu patří závratě, letargie, ospalost a mdloby. Následky nadměrného přehřátí organismu mohou zahrnovat neschopnost vnímat teplo, tělesnou neschopnost opustit saunu, neuvědomění si hrozícího nebezpečí, ztráta vědomí a poškození plodu u těhotných žen. Při přehřátí dochází ke zvýšení vnitřní teploty vašeho těla, a proto se nedoporučuje vysoké nastavení teploty pro saunování. Požití alkoholu, drog nebo některých léků před saunováním nebo během saunování může vést ke ztrátě vědomí. Osoby trpící obezitou nebo osoby léčené v minulosti na srdeční choroby, nízký nebo vysoký krevní tlak, problémy s oběhovým systémem nebo diabetici by se před používáním sauny měli poradit se svým lékařem, a poté by měli používat saunovací lázeň se svolením svého lékaře. Osoby používající léky by se měly poradit se svým lékařem před použitím sauny, neboť některé léky mohou vyvolávat ospalost, zatímco jiné mohou mít vliv na srdeční rytmus, krevní tlak a krevní oběh. Před saunováním a po saunování věnujte zvýšenou pozornost vašemu momentálnímu zdravotnímu stavu. Nikdy neusínejte uvnitř sauny, když je sauna v pracovním režimu. Nestohujte ani neukládejte žádný předmět na horní nebo vnitřní stěnu sauny. Nelijte vodu ani jiné kapaliny na infračervené topné jednotky, ani do této jednotky nenarážejte žádným tvrdým předmětem, neboť by mohlo dojít ke zkratu, který by mohl způsobit požár nebo výpadek elektrické sítě.

Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví

Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví Provozovna holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, kosmetických, masérských, regeneračních a rekondičních

Více

Návštěvní řád Aquapark Kohoutovice

Návštěvní řád Aquapark Kohoutovice Návštěvní řád Aquapark Kohoutovice 1. Úvodní ustanovení Při vstupu do prostoru Aquaparku Kohoutovice (dále jen "areál") je každý návštěvník povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto návštěvního

Více

Provozní řád dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví

Provozní řád dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví Provozní řád dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví I.Podmínky činnosti Údaje o poskytovateli: Fyzická osoba: Dagmar Kloučková Místo podnikání: Prostřední Nová Ves 56, 507 81 Lázně Bělohrad Telefon:

Více

Letní koupaliště Moravské Budějovice. Provozní a návštěvní řád

Letní koupaliště Moravské Budějovice. Provozní a návštěvní řád Letní koupaliště Moravské Budějovice Provozní a návštěvní řád PROVOZOVATEL LETNÍHO KOUPALIŠTĚ: ZIKOS, příspěvková organizace Komenského sady 1642 676 02 Moravské Budějovice květen 2015 Koupaliště Moravské

Více

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH Provozní řád nekrytého umělého koupaliště je vypracován dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ 1. Úvodní ustanovení: Vypracování provozního řádu a jeho následné předložení ke schválení orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice Libereckého

Více

Tento Návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků BAZÉNU A WELLNESS (dále jen BaW).

Tento Návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků BAZÉNU A WELLNESS (dále jen BaW). NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉN, WELLNESS Návštěvní řád je vypracován zejména na základě 7a z.č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu a dále v souladu se zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK stavba povolená k účelu koupání vybavená systémem přírodního způsobu čištění vody ke koupání dle 6, odst. 1) písm. a)zákona č. 258/2000 Sb. Provozní řád byl schválen

Více

Provozní řád dle 21 odst. 3 a 22 zákona o ochraně veřejného zdraví.

Provozní řád dle 21 odst. 3 a 22 zákona o ochraně veřejného zdraví. Provozní řád dle 21 odst. 3 a 22 zákona o ochraně veřejného zdraví. Provozovna, ve které jsou prováděny výkony, při nichž je porušována integrita kůže. I. Podmínky činnosti Údaje o poskytovateli: Fyzická

Více

PROVOZNÍ ŘÁD 01/2014. Pracovníkům distribučního pracoviště pro příjem a výdej prádla

PROVOZNÍ ŘÁD 01/2014. Pracovníkům distribučního pracoviště pro příjem a výdej prádla Název: DISTRIBUČNÍ PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM A VÝDEJ PRÁDLA V NEMOCNICI ČESKÝ KRUMLOV, A.S. Evidenční značka: PŘ - 1 Nahrazuje: PŘ ze dne 10.2.2011 Identifikace: Určena komu: Účinnost: 1. 9. 2012 Revize číslo:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SZŠ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BRNO, JASELSKÁ 7/9 OBORY: RAZÍTKO ŠKOLY PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY. PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.

ŠKOLNÍ ŘÁD SZŠ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BRNO, JASELSKÁ 7/9 OBORY: RAZÍTKO ŠKOLY PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY. PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. RAZÍTKO ŠKOLY OBORY: PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Zdravotnický asistent denní i večerní forma studia Zdravotnické lyceum Sociální

Více

Systém HACCP. Provozovny stravovacích služeb s výrobou teplých pokrmů

Systém HACCP. Provozovny stravovacích služeb s výrobou teplých pokrmů Program k zajištění bezpečnosti poskytovaných stravovacích služeb zpracovaný dle postupů založených na zásadách analýzy rizika a kritických kontrolních bodů (HACCP) Příkladový vzor možného zpracování HACCP

Více

Provozní řád Revmatologického ústavu část I.

Provozní řád Revmatologického ústavu část I. Revmatologický ústav Na Slupi 4, Praha 2 Rd 003/2013 Řády Provozní řád Revmatologického ústavu Praha část I. Původní číslo žádné Počet stran: 4 Počet příloh 0 Platnost: leden 2001 Aktualizace: 28. 3. 2013

Více

kadeřník Začínáte? řezník pekař řezník zelinář masér holič účetní kuchař instalatér prodejce zedník lektorka kosmetička sevírka řidič knihkupec

kadeřník Začínáte? řezník pekař řezník zelinář masér holič účetní kuchař instalatér prodejce zedník lektorka kosmetička sevírka řidič knihkupec Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka knihkupec účetní zedník zelinář masér řezník barman pekař instalatér prodejce řidič kadeřník holič lektorka

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

Provozní řád posilovny

Provozní řád posilovny 17. listopadu 177, Provozní řád posilovny Vlastníkem a provozovatelem posilovny je Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola, 17.listopadu 177,. 1. Provozovatel Provozovatelem posilovny je BPA

Více

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU Místní provozní řád kotelny Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Č Á S T P

Více

a) Výklad pojmů BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) b) Obecně Příloha č. 4

a) Výklad pojmů BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) b) Obecně Příloha č. 4 Příloha č. 4 Š k o l e n í b e z p e č n o s t i p r á c e a p o ž á r n í o c h r a n y z a m ě s t n a n c ů a) Výklad pojmů Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) soubor právních a ostatních předpisů,

Více

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců Obsah: 1. Účel a platnost...1 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců...1 3. Školení...2 4. Osobní ochranné pracovní prostředky...3 5. Chronologický postup při zajišťování bezpečnosti stavebních

Více

Dezinfekce a sterilizace

Dezinfekce a sterilizace Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 6 / 2013 Počet stran: 10 Počet příloh: 0 Verze: 2 Platnost od: 11. 1. 2013 Standardní pracovní postup

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

AquaDream a.s. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD strana 1 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNOVÉ ČÁSTI AQUAPARK BARRANDOV. Provozovatel:

AquaDream a.s. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD strana 1 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNOVÉ ČÁSTI AQUAPARK BARRANDOV. Provozovatel: AquaDream a.s. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD strana 1 1. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNOVÉ ČÁSTI AQUAPARK BARRANDOV Provozovatel: AQUADREAM a.s. Melodická 1380 150 00 Praha 5 - Stodůlky IČ: 27457125 Únor 2007 Schváleno : Hygienická

Více

Předmět úpravy. Umístění

Předmět úpravy. Umístění 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášek č. 148/2004 Sb. a č. 320/2010 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 2938 Sbírka zákonů č. 238 / 2011 238 VYHLÁŠKA ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Ministerstvo

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi 1 PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 2 Obsah: 1. Základní

Více

Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách. Část I. Výstup z projektu podpory jakosti č. 6/31/2006.

Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách. Část I. Výstup z projektu podpory jakosti č. 6/31/2006. 1 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Část I. Výstup z projektu podpory jakosti č. 6/31/2006 Kolektiv autorů Národní informační středisko pro podporu jakosti Praha 2006 2

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Vydán rozhodnutím ředitelky pod č. j. A175/2014 Vydán rozhodnutím ředitelky pod č. j. B120/2014

PROVOZNÍ ŘÁD Vydán rozhodnutím ředitelky pod č. j. A175/2014 Vydán rozhodnutím ředitelky pod č. j. B120/2014 Příloha č. 1 Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. a Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště BEAN, s. r. o. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a PROVOZNÍ ŘÁD Vydán rozhodnutím

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Školní řád Mateřské školy pro TP, Brno, Kociánka 6

Školní řád Mateřské školy pro TP, Brno, Kociánka 6 Školní řád Mateřské školy pro TP, Brno, Kociánka 6 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ ˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Platný k 1.9.

Více