.J.: MMFM 38570/2015. Statutární m sto Frýdek-Místek Strana 3 (celkem 7) Magistrát m sta Frýdku-Místku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ".J.: MMFM 38570/2015. Statutární m sto Frýdek-Místek Strana 3 (celkem 7) Magistrát m sta Frýdku-Místku"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ M STO FRÝDEK-MÍSTEK MAGISTRÁT M STA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor investi ní Radni ní Frýdek-Místek VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE:. J.: MMFM 38570/2015 SP. ZN VY IZUJE: Ing. Peter Mikulenka TEL.: FAX: DATUM: Výzva k podání nabídky na pln ní ve ejné zakázky malého rozsahu Dovolujeme si Vás požádat v souladu s 6 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách k podání nabídky na pln ní zakázky malého rozsahu na dodávku interiéru. Informace o ve ejné zakázce a zadavateli íslo ve ejné zakázky: Název akce: P edm t ve ejné zakázky: Místo: P15V Baseballové h išt v etn zázemí, ul. 28. íjna Dodávka interiéru - POSILOVNA dodávky k.ú. Místek, sociální zázemí baseballového areálu na ul. 28. íjna, parc /21 Identifika ní údaje ve ejného zadavatele: Zadavatel: Statutární m sto Frýdek Místek Radni ní 1148, Frýdek-Místek I : , DI : CZ zastupuje: - ve v cech smluvních: Mgr. Michalem Pobuckým, DiS., primátorem - ve v cech technických: Ing. Jan Kasp ík, Ing. Peter Mikulenka kontaktní osoba ve v ci zadávacího ízení: Ing. Peter Mikulenka, tel Adresa profilu zadavatele: Tato zadávací dokumentace na pln ní ve ejné zakázky, uskute n ná zadavatelem na základ povinnosti dané zákonem. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen ZVZ ), nem že být považována za právní jednání ve smyslu 1732 a 1733 zák.. 89/2012 Sb., ob anského zákoníku. Vyhlašovaná zakázka je ve ejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu ust. 12 odst. 3 ZVZ. Tato ve ejná zakázka malého rozsahu není dle ust. 18 odst. 5 ZVZ zadávána žádným z postup podle ZVZ. P edchozí odstavec platí i v p ípad, že zadavatel p i této ve ejné zakázce použije terminologii zákona, p ípadn jeho ást v p ímé citaci, a to z d vodu ur itosti a srozumitelnosti výzvy (nap. požadavky na I : Internet:

2 zpracování nabídky, prokázání kvalifikace apod.), tedy za ú elem napln ní požadavk dle 6 ZVZ (zásad rovného zacházení, transparentnosti a nediskriminace). Pro tento zadávací postup jsou rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzv. P edpokládaná hodnota VZ (v K bez DPH): ,00 CZK Ve ejná zakázka bude spolufinancována z prost edk Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního opera ního programu (ROP) Moravskoslezsko. 1. Informace o druhu a p edm tu ve ejné zakázky 1.1. P edm t ve ejné zakázky P edm tem pln ní ve ejné zakázky je dodávka nového (nepoužitého) interiérového sportovního vybavení pro akci s názvem Baseballové h išt v etn zázemí, ul. 28. íjna v etn kompletace a ustavení na míst, p ípadn v etn pot ebných stavebn montážních prací. Jedná se o vybavení provozního objektu baseballového h išt, místnosti posilovny, vybavením nezbytným pro jeho provoz: - olympijské osy v etn kotou, posilovací lavice a v ž, jednoru ní inky, žeb iny, hrazdy, žín nky, medicinbaly, balan ní podložky, zrcadlo. Podrobn jší popis a specifikace dodávky je uveden v projektové dokumentaci s názvem Baseballové h išt v etn zázemí, ul. 28. íjna MOBILIÁ, kterou zpracovala Ing. Hana Šev íková, Zálešná XI/2447, Zlín, datum ervenec Veškeré dodávky budou dodavatelem realizovány v souladu se zadáním. Dodržení kvality všech dodávek, které budou sjednány smlouvou je obligatorní povinností dodavatele. Pokud porušením této povinnosti vznikne jakákoliv škoda, nese vzniklé náklady dodavatel. V ci dodávané v rámci dodávky musí být dodány v požadovaném množství, mí e i hmotnosti. Dodavatel se zavazuje provést veškeré zkoušky a revize p i provedení dodávky dle smlouvy, pokud nutnost provedení t chto zkoušek vyplývá z právních i jiných p edpis i požadavku ádného provedení dodávky v souladu se zadáním. P ipouští-li to povaha v cí, má dodavatel právo, aby v c byla p ed ním p ekontrolována nebo p edvedena. 2. Požadavky na zp sob zpracování nabídky Zadavatel požaduje zpracování nabídky v eském jazyce. Nabídka bude zpracována ve dvou vyhotoveních ozna ených ORIGINÁL a KOPIE (kopie nabídky je ur ena pro poskytovatele dotace). V p ípad pochybností platí originál nabídky. V nabídce musí být uvedeny identifika ní údaje uchaze e a rovn ž další dokumenty požadované zákonem i zadavatelem, doklady prokazující spln ní kvalifikace a návrh smlouvy v etn nezbytných p íloh. 3. Požadavky na zp sob zpracování nabídkové ceny Uchaze stanoví nabídkovou cenu za pln ní celou ástkou na základ ocen ní jednotlivých položek v soupisu prvk dodávek. U každé položky je nutno doplnit konkrétní název, typové ozna ení a dodavatele výrobku, p ípadn uvést, že se jedná o vlastní výrobu. V p ípad, že tak uchaze neu iní, nebude p edm t dodávky dostate n specifikován (dostate n ur itý) a pro chyb jící podstatnou náležitost smlouvy nelze nabídku p ijmout, nelze uzav ít smlouvu na neur itý p edm t pln ní. Zadavatel stanovuje závazný zp sob ur ení ceny dodávky - jednotlivé položky dodávky uvedené v Soupisu prvk, budou vždy ocen ny cenou obvyklou, a dodavatel se uzav ením smlouvy zaváže cenu dodávky (tzn. i nabídkovou cenu) takto stanovit. Za cenu obvyklou bude považována cena stejná nebo nižší než cena, za kterou je možné konkrétní výrobek b žn po ídit. Statutární m sto Frýdek-Místek Strana 2 (celkem 7)

3 Pokud by v zadávací dokumentaci byl n kde výjime n uveden odkaz na obchodní názvy, konkrétní název výrobku i dodavatele, lze dle 44 odst. 9 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, odkaz výjime n p ipustit, není-li popis p edm tu ve ejné zakázky provedený postupem podle 45 a 46 dostate n p esný a srozumitelný. Zadavatel v takovém p ípad umožní pro pln ní ve ejné zakázky použití i jiných, kvalitativn a technicky obdobných ešení. Výkresová dokumentace, technická zpráva, p íp. další ásti zadávací a projektové dokumentace (dále jen PD) stanovují podrobn jší podmínky v etn technických, které jsou pro ur ení ceny rozhodující. N které z prvk dodávky mohou, nebo nemusí dle typu výrobku zvoleného uchaze em, vyžadovat stavebn montážní práce (nap. žeb iny, zrcadlo). Dodavatel uvede do soupisu prvk každé položky cenu za vlastní dodávku (v etn dopravy a ustavení na míst ) a DPH. Pokud je uchaze plátcem DPH, bude nabídková cena uvedena v len ní: nabídková cena bez dan z p idané hodnoty (DPH), samostatn DPH a nabídková cena v etn DPH. 4. Platební podmínky Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat výhradn v CZK. Platby budou provád ny po p edání funk ního celku dodávky na základ vzájemn odsouhlaseného p edávacího protokolu. Provedené práce a dodávky budou proplaceny na základ faktury da ového dokladu, vystavené dodavatelem. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními p edpisy pro da ový doklad, zejména zákonem. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty. Nedílnou sou ástí faktury musí být vzájemn odsouhlasený p edávací protokol. Sou ástí faktury musí být soupis prvk s cenou za dodávku (v. dopravy a ustavení na míst ) a pokud vyžadují zabudování, tak v etn ceny za stavební montáž. U dodávek vyžadujících zabudování (stavebn montážní práce) vystaví dodavatel samostatný da ový doklad fakturu a bude zde uplatn na p enesená da ová povinnost. Dodavatel je oprávn n po spln ní dodávky požadovat úhradu až do výše 90 % celkové ceny dodávky. Zbývajících 10 % ceny bude proplaceno po p edání a p evzetí kompletní dodávky bez vad a nedod lk. Splatnost da ových doklad je 14 kalendá ních dn ode dne doru ení da ového dokladu objednateli. Objednatel neuhradí dodavateli cenu výrobku a dodávky, která p evýší cenu obvyklou. Pokud objednatel zjistí tuto skute nost až po úhrad takovéto díl í ceny dodávky, je oprávn n požadovat vrácení této neoprávn n fakturované ástky a dodavatel je povinen neoprávn n fakturovanou ástku vrátit. Podrobné požadavky obsahují obchodní podmínky, které jsou p ílohou. 6 zadávací dokumentace a stanou se nedílnou p ílohou smlouvy. 5. Postup p i zajiš ování dodávky P íloha. 2 výzvy p dorys místnosti je jedním z podklad pro výb r a rozmíst ní jednotlivých prvk dodávky. Nabízené prvky dodávky se mohou svými rozm ry áste n lišit od p edpoklad projektové dokumentace. Stavební práce na sociálním zázemí objektu SO 04 mají být ukon eny dle uzav ené smlouvy o dílo do Navezení a ustavení prvk interiéru bude možné po ukon ení HSV prací v sociálním zázemí baseballového areálu objektu SO 04, p edpoklad cca od respektive nejpozd ji od V p ípad, že je dodavatel schopen p edat dodávku d íve, než v termínu uvedeném ve smlouv (p ed asné pln ní), bude termín takovéto ásti dodávky dohodnut p edem se zástupcem zadavatele pro v ci technické a to v návaznosti na ukon ení stavebních prací. Statutární m sto Frýdek-Místek Strana 3 (celkem 7)

4 P ed zahájením dodávky a instalací dodávky bude místnost posilovny protokolárn p edána dodavateli zástupcem zadavatele. V protokolu budou uvedeny p ípadné vady a nedod lky stavebních prací (nap. porušené malby, stav podlahových krytin apod.). 6. P edání dodávky Spln ním dodávky se rozumí úplné dokon ení, ustavení, p edvedení funkce všech dodávaných prvk, p edání všech pr vodních doklad (zejména osv d ení použitých materiál, atesty, certifikáty, p ípadn prohlášení o shod, návody k obsluze a další doklady pot ebné k užívání), uvedení místností do stavu p ed dodávkou v etn úklidu a podepsání zápisu o p edání a p evzetí dodávky viz obchodní podmínky. Sou ástí zápisu o p edání a p evzetí dodávky bude rozpis náklad na jednotlivé prvky dodávky. Bez tohoto rozpisu, pot ebného pro inventarizaci, nebude dodávka považována za kompletní a nebude ji možno p edat. 7. Požadavky na kvalifikace Uchaze prokazuje spln ní kvalifika ních p edpoklad p edložením estného prohlášení, ze kterého musí být z ejmé, že spl uje požadovanou kvalifikaci: základní kvalifika ní p edpoklady - v rozsahu požadavk uvedených v 53 odst. 1 zákona. 137/2006 Sb. (pro spln ní je možno použít vzor estného prohlášení, který je p ílohou. 4 této zadávací dokumentace) profesní kvalifika ní p edpoklady - p edložením výpisu z obchodního rejst íku, pokud je uchaze v obchodním rejst íku zapsán - p edložením oprávn ní k podnikání, tj. výpis z živnostenského rejst íku, pokud nebyl vydán, tak živnostenský list s p edm tem podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách. 1 3 živnostenského zákona. technické kvalifika ní p edpoklady - p eložením seznamu dodávek uskute n ných v posledních t ech letech, odpovídající charakteru zakázky: 2 x dodávka sportovního vybavení obdobného charakteru s cenou dodávky min. 100 tis. K bez DPH nebo 4 x dodávka sportovního vybavení obdobného charakteru s cenou dodávky min. 50 tis. K bez DPH Nespl uje-li dodavatel n kterou z ástí kvalifikace požadované ve ejným zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) (s výjimkou výpisu z obchodního rejst íku) v plném rozsahu, je oprávn n prokázat spln ní kvalifikace v chyb jícím rozsahu prost ednictvím subdodavatele, v takovém p ípad je povinen doložit v nabídce doklady vyžadované zákonem, zejména 51, odst. 4) až 7) zákona. 137/2006 Sb., v platném zn ní. Pokud uchaze prohlašuje cokoliv za jinou osobu, musí být z textu prohlášení z ejmé, že prohlašuje za tuto jinou osobu, p ípadn m že doložit zplnomocn ní k tomuto úkonu nebo p ímo estné prohlášení této osoby. Uchaze m že doložit kvalifikaci i jinými doklady, oprav ujícími jej k pln ní ve ejné zakázky. Uchaze, se kterým má být uzav ena smlouva, je povinen p ed jejím uzav ením p edložit zadavateli originály nebo ú edn ov ené kopie doklad prokazujících spln ní kvalifikace. Nespln ní této povinnosti se považuje za neposkytnutí sou innosti k uzav ení smlouvy a zadavatel musí postupovat zp sobem, odpovídajícím ustanovení 82 odst. 4 zákona. 137/2006 Sb. Doklady prokazující spln ní základních kvalifika ních p edpoklad a výpis z obchodního rejst íku nesm jí být starší 90 dn ke dni podání nabídky. Statutární m sto Frýdek-Místek Strana 4 (celkem 7)

5 Pro možnost vylou ení pochybení uchaze e v obsahu a stá í doklad doporu ujeme doložit kopie požadovaných doklad již v nabídce. Uchaze v nabídce doloží: estné prohlášení o ekonomické a finan ní zp sobilosti - p edložením estného prohlášení o své ekonomické a finan ní zp sobilosti splnit ve ejnou zakázku 8. Specifikace ástí zakázky, pln ných subdodavateli Zadavatel požaduje, aby uchaze ve své nabídce závazn specifikoval ást ve ejné zakázky, kterou má v úmyslu zadat jednomu nebo více subdodavatel m. P i zajiš ování ásti dodávky subdodavatelem dodavatel bude odpovídat, jakoby tuto ást dodávky provád l sám. Subdodavatelem se rozumí každý subjekt, podílející se na pln ní p edm tu smlouvy v míst realizace. Uchaze uvede všechny subdodavatele v p íloze, která bude nedílnou sou ástí smlouvy, nebo prohlásí, že nehodlá k pln ní p edm tu smlouvy použít subdodavatele. Zm na subdodavatele je možná pouze se souhlasem objednatele. 9. Požadavky na obsah smlouvy Požadavky na obsah smlouvy jsou obsaženy v této výzv a v Obchodních podmínkách zadavatele ze dne , které jsou p ílohou této výzvy. Uchaze m že v kupní smlouv nabídnout pro zadavatele výhodn jší podmínky, než jsou uvedeny v p edaných Obchodních podmínkách. Nedílnou p ílohou smlouvy budou výše uvedené Obchodní podmínky zadavatele - obchodní podmínky nebudou p episovány do smlouvy. V p ípad rozporu mezi ustanoveními této výzvy a n kterou p ílohou platí výzva p ed všemi p ílohami. V p ípad, že nepovažujete za nutné dopl ovat Obchodní podmínky zadavatele, bude smlouva obsahovat základní náležitosti (smluvní strany, p edm t, cena, doba pln ní, návrh smlouvy bude podepsán odpov dným zástupcem dodavatele, a požadavky zadavatele na obsah smlouvy obsažené v této výzv, v etn odkazu na p ílohu - obchodní podmínky). Do návrhu smlouvy uve te text: Pokud v této smlouv není výslovn ujednáno jinak, ídí se provedení dodávky, platební podmínky, p echod práv, subdodavatele, p edání a p evzetí dodávky, smluvní pokuty, záru ní podmínky i právní vztahy smluvních stran ze smlouvy prioritn zadávacími podmínkami ve ejné zakázky P15V ze dne ,.j. MMFM 38570/2015, obchodními podmínkami objednatele a pokud v nich není ešeno, pak p íslušnými ustanoveními zákona. 89/2012 Sb., ob anský zákoník, v plném zn ní. Dodavatel dále v návrhu kupní smlouvy uvede závazek, že bude archivovat veškerou dokumentaci, v etn ú etních doklad, související s realizací p edm tu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimáln však do konce roku Po tuto dobu se dodavatel zaváže umožnit osobám oprávn ným k výkonu kontroly projekt provést kontrolu doklad souvisejících s pln ním této smlouvy. Projekt bude spolufinancován z prost edk Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního opera ního programu (ROP) Moravskoslezsko. Dodavatel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opat it vizuální identitou projekt dle Pravidel pro provád ní informa ních a propaga ních opat ení poskytovatele dotace (p íloha. 5). Dodavatel uvede ve smlouv prohlášení, že je ke dni nabytí ú innosti této smlouvy t mito pravidly seznámen. Doporu ujeme využít p iložený nepovinný vzor smlouvy (p íloha. 6). 10. Varianty nabídky Varianty nabídky zadavatel nep ipouští. Statutární m sto Frýdek-Místek Strana 5 (celkem 7)

6 11. Požadované termíny pln ní zakázky Zahájení: po podpisu smlouvy p edpoklad 04/2015, možnost dovozu a ustavení na míst od Ukon ení: je p edm tem nabídky - p edpoklad 06/15 Nabídnutá lh ta spln ní dodávky, uvedená v nabídce, je závazná p i uzavírání kupní smlouvy. 12. Lh ta a místo pro podání nabídky: Nabídku prosím doru te do do 9:00 hod. osobn, poštou, i jiným zp sobem v souladu s 148 odst. 2) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní, prost ednictvím podatelny Magistrátu m sta Frýdku-Místku v budov Radni ní Nabídka v listinné podob musí být podána v ádn uzav ené obálce ozna ené obchodním jménem uchaze e, adresou zadavatele, zp tnou adresou, íslem a názvem ve ejné zakázky s upozorn ním NEOTVÍRAT : Obchodní jméno uchaze e Zp tná adresa uchaze e P15V Baseballové h išt v etn zázemí, ul. 28. íjna Dodávka interiéru - POSILOVNA N E O T V Í R A T Ing. Peter Mikulenka Statutární m sto Frýdek-Místek Magistrát m sta Frýdek-Místek investi ní odbor Radni ní Frýdek Místek 13. V rámci nabídky požadujeme doložit: 13.1 Vypln ný p iložený formulá Základní údaje o nabídce, podepsaný oprávn ným zástupcem uchaze e Doklady, prokazující kvalifikaci, ( estné prohlášení uchaze e nebo fotokopie doklad v rozsahu této výzvy, dle bodu 3 a 4 této výzvy), 13.3 Návrh kupní smlouvy - bude podepsán statutárním i pov eným zástupcem uchaze e a bude vypracován v souladu se zadáním a OP bude obsahovat zejména podstatné náležitosti smlouvy (smluvní strany, p edm t, cenu a dobu pln ní), požadavky na obsah smlouvy obsažené v této výzv a ty ásti smlouvy, které považuje uchaze za nutné doplnit nad rámec p edaných obchodních podmínek. Nedílnou p ílohou návrhu kupní smlouvy budou Obchodní podmínky zadavatele ze dne a tato výzva. P ípadn bude využita p íloha. 6 zadávací dokumentace nepovinný vzor smlouvy P ílohou smlouvy bude vypln ný soupis prvk dodávky. 14. Hodnocení Základním hodnotícím kritériem pro zadání ve ejné zakázky bude nejnižší nabídková cena v etn DPH. V p ípad, že uchaze není plátcem DPH, bude hodnocena jeho celková cena. Statutární m sto Frýdek-Místek Strana 6 (celkem 7)

7 15. Uve ej ování dopl ujících informací a rozhodnutí zadavatele Pokud se v pr b hu lh ty pro podání nabídek vyskytne nezbytnost podat up es ující i dopl ující informace, budou tyto uve ejn ny na profilu zadavatele. Písemná žádost musí být zadavateli doru ena nejpozd ji 3 pracovní dny p ed uplynutím lh ty pro podání nabídek výhradn písemn v listinné nebo elektronické podob. Uchaze i nevzniká žádné právo na náhradu náklad spojených s ú astí v zadávacím ízení. Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podanou nabídku. (Bude sloužit jako doklad o pr b hu ve ejné zakázky.) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny p edložené nabídky a zrušit zadávací ízení bez udání d vodu. Vylou ené nabídky se nevyhodnocují a neposuzují. Nabídky, které byly vylou eny, se uchaze m nevrací. Z stanou u zadavatele jako doklad o pr b hu a hodnocení sout že. Vylou eným ú astník m bude písemn oznámeno jejich vy azení v etn d vodu vy azení. Zadavatel si vyhrazuje právo na zm nu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to bu na základ žádosti uchaze o dodate né i informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podn tu. Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanovením 76 odst. 6 zákona 137/2006 Sb. právo, oznámit rozhodnutí o vylou ení uchaze e uve ejn ním na profilu zadavatele, v takovém p ípad se rozhodnutí o vylou ení uchaze e považuje za doru ené okamžikem uve ejn ní na profilu zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje uve ejnit oznámení o výb ru nejvhodn jší nabídky do 5 pracovních dn po rozhodnutí na profilu zadavatele. Oznámení o výb ru nejvhodn jší nabídky se považuje za doru ené všem dot eným zájemc m a všem dot eným uchaze m okamžikem uve ejn ní na profilu zadavatele. Ing. Jan Kasp ík vedoucí investi ního odboru P ílohy (jsou k dispozici na Profilu zadavatele 1. Formulá Základní údaje o nabídce 2. Projektová dokumentace s názvem Baseballové h išt v etn zázemí, ul. 28. íjna MOBILIÁ 3. Soupis prvk výkaz vým r 4. estného prohlášení nepovinný vzor 5. Metodický pokyn - pravidla pro publicitu 6. Obchodní podmínky ze dne Návrh kupní smlouvy nepovinný vzor Statutární m sto Frýdek-Místek Strana 7 (celkem 7)

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Vybavení pro separaci a svoz BRKO

Vybavení pro separaci a svoz BRKO Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Fond soudržnosti z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Název projektu: Vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NÁZEV ZAKÁZKY: DRUH ZAKÁZKY: ZPŮSOB UVEŘEJNĚNÍ: Pořízení technologií do masné výroby - Přerovské jatky,

Více

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: Systém sběru vytříděných složek odpadu

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NÁZEV ZAKÁZKY: DRUH ZAKÁZKY: ZPŮSOB UVEŘEJNĚNÍ: DRUH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Investice do zemědělského podniku

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava

RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava Seznam vyzvaných zájemců podle rozdělovníku Ostrava, vypraveno dne: 4. 12. 2014 Písemná výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce na zhotovitele stavby Chodníky od ul. Plavební až do Frýdku Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 55798/2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Výměna oken MŠ Svojsíkova č.p. 352, Šluknov strana 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce: Letní stadion Chotěboř rekonstrukce běžecké

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 83967/2014 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 002 50 805

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2,461 17 Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje právní oddělení - referent veřejných zakázek VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Vaše značka/dopis ze dne: Č.j.: Vyřizuje/linka: V Ivančicích dne: OTI Ing. Josef Janíček 4. 6. 2010 Věc: Výzva k podání nabídky-veřejná

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Č.j.: ORŽP/4395/2015/1171/2015/mch dne: 29.06.2015 PD Výstavba rozhleden na Jitrovníku a Grohmannově

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka drogistického

Více

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software.

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka a instalace výpočetní techniky pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma

Více

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku malého komunálního vozidla s hákovým nosičem

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Výzva pro předložení nabídek Zadavatel Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Pořízení úklidového stroje na snížení prašnosti v obci Hvozdná Zadavatel zakázky: Obec Hvozdná

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Číslo jednací:

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz Zadávací dokumentace Povodí Odry, státní podnik Výzva k podání nabídek obsahující současně ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006

Více

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM OBEC VIKÝŘOVICE, PETROVSKÁ 168, 788 13 VIKÝŘOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ (V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

zadávací dokumentace Opěrná zeď v Kroužku

zadávací dokumentace Opěrná zeď v Kroužku Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Petr Mazal, starosta. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Název / obchodní firma: Okružní 963, 674 01 Třebíč

Petr Mazal, starosta. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Název / obchodní firma: Okružní 963, 674 01 Třebíč PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Výzva k podání nabídek zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výzva k podání cenové nabídky na realizaci zakázky s názvem Oprava veřejných WC Masarykovo náměstí, Nová Paka (dále jen zakázka) Jedná se o stavební zakázku malého rozsahu mimo režim

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží Zadavatel: Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, Štýřice, IČ: 60733098 Zadávací

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na stejnokroj pánský a dámský je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. Jungmannova 968, 664 34 Kuřim

Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. Jungmannova 968, 664 34 Kuřim VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na zakázku Centra technických služeb Kuřim, s.r.o. dle Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č.1/2009/rm o veřejných zakázkách Města Předmět (název) zakázky: Dodávka kancelářských kontejnerů

Více

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Název veřejné zakázky: Dodávka

Více

216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406

216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406 Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum 216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406 Věc: Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu zadávanou mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Výstavba víceúčelových sportovních zařízení 45212220-4. Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH):

Výstavba víceúčelových sportovních zařízení 45212220-4. Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH): Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, která je podporována

Více

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky:

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky: Výzva k podání nabídky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Směrnicí č.3 Rady Královéhradeckého

Více

Česká republika- Ministerstvo zemědělství

Česká republika- Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika- Ministerstvo zemědělství Audit zabezpečení a funkčnosti protikorupčního programu MZe Sídlem: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Č.j./evidenční číslo VZ 33500/2010-11000 Zastoupený: Ing.

Více

Regenerace hřiště U Žáby 0. Etapa Herní prvky do plochy z lité pryže (EPDM)

Regenerace hřiště U Žáby 0. Etapa Herní prvky do plochy z lité pryže (EPDM) Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Výzva k podání cenové nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu dodávky Regenerace hřiště U Žáby 0. Etapa Herní prvky do plochy z lité pryže (EPDM) O B S A H: 1.

Více

NOVOSTAVBA DŘEVĚNÉHO ALTÁNU VČETNĚ ÚPRAVY AUTOBUSOVÉ

NOVOSTAVBA DŘEVĚNÉHO ALTÁNU VČETNĚ ÚPRAVY AUTOBUSOVÉ VÝZVA více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavebních prací - díla pod názvem NOVOSTAVBA DŘEVĚNÉHO ALTÁNU VČETNĚ ÚPRAVY AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY - BRANKA U OPAVY Jedná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Odbor městských organizací a školství Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem Ústí nad Labem 21. 06. 2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY S NÁZVEM Rekonstrukce

Více

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel město Kolín Zastoupené Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města Kolína

Více

Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace (dále jen organizace)

Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace (dále jen organizace) Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace (dále jen organizace) Ev.č.: Výzva k podání nabídky na akci: Předehřev TUV solárním systémem pro ISŠ E Chomutov

Více

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, tel.: 541426060, fax: 541426069

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, tel.: 541426060, fax: 541426069 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 38 zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Předmět zakázky: služby Město Miroslav sběr

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zastávka Termální lázně IČ : 00262871 Adresa

Více

Uchazečům o veřejnou zakázku

Uchazečům o veřejnou zakázku MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Oddělení soukromoprávní VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE / ÚTVAR: Mgr. Irena Hanáková/OSP TELEFON: 556 879 749 E-MAIL: Irena.hanakova@koprivnice.cz

Více

Střední průmyslová škola stavební Pardubice. Sokolovská 148, 533 54 Rybitví

Střední průmyslová škola stavební Pardubice. Sokolovská 148, 533 54 Rybitví Střední průmyslová škola stavební Pardubice Sokolovská 148, 533 54 Rybitví Dodávka serveru a počítačů pro Střední průmyslovou školu stavební Pardubice Výzva k podání nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. HSBM-432-03/2014 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 14, 614 00 Brno ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU vzduchotechnika a klimatizace depozitáře knihovny v objektu Novobranská 691/3, Brno"

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU vzduchotechnika a klimatizace depozitáře knihovny v objektu Novobranská 691/3, Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Zadavatel: Město Oslavany, náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany, IČ: 00282286 ve smyslu 6, 12 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

1. Název veřejné zakázky: 2. Identifikační údaje zadavatele: 3. Specifikace předmětu veřejné zakázky, zadávací podklady:

1. Název veřejné zakázky: 2. Identifikační údaje zadavatele: 3. Specifikace předmětu veřejné zakázky, zadávací podklady: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace poštovní přihrádka 37, Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Uherský Brod oprava střechy Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/06 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY nám. 1. máje 1 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název: Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava v rámci projektu EU

Více

Oprava komunikace ulice Nerudova mezi č. p. 477-528, Jevíčko VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Oprava komunikace ulice Nerudova mezi č. p. 477-528, Jevíčko VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K V EŘ EJNÉ ZA KÁZCE Oprava komunikace ulice Nerudova mezi č. p. 477-528, Jevíčko Obsah Čl. 1.: Úvodní informace... 3 Čl. 2.: Název veřejné zakázky... 3 Čl.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1) Identifikační údaje: Zadavatel: BONVER MORAVIA, s.r.o. se sídlem v Praze 1, Jakubská 647/2, PSČ: 110 00, IČ: 603 22 331, DIČ: CZ60322331, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky Obec Nová Ves I Václavské náměstí 22, 280 02 Kolín --------------------------------------------------------------------------- Věc: Výběrové řízení Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "OPRAVA

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

I. Vymezení předmětu zakázky: Nezbytné úpravy spočívají v odstranění konstrukčních závad a v provedení:

I. Vymezení předmětu zakázky: Nezbytné úpravy spočívají v odstranění konstrukčních závad a v provedení: Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 53.47.08 Městská část Praha 12 Písková 830/25, Praha 4 Modřany zastoupená starostou Petrem Hánou, IČ: 00231151 tel: 244 028 111, 241 764 504 příslušný odbor:

Více

Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Kácení stromů rostoucích mimo les, evidenční číslo: 20160007. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44

Více

Západní město Stodůlky, Administrativní dům A2 plynovod 1.etapa

Západní město Stodůlky, Administrativní dům A2 plynovod 1.etapa Dalkia Česká republika, a.s. Sídlo : Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 709 74 (dále jen zadavatel) vyzývá dodavatele (dále jen uchazeče) k podání nabídek na realizaci díla Západní město Stodůlky, Administrativní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu "Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Kateřinice" 1. Identifikační ní údaje zadavatele zadavatel: Obec Kateřinice

Více

Vzdělávací zařízení Vltava Smilovice stavební úpravy

Vzdělávací zařízení Vltava Smilovice stavební úpravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Zajištění softwarových produktů Microsoft prostřednictvím Campus Agreement jedná se o zakázku malého rozsahu,

Více

Obchodní podmínky. sídlo.(dále jen zhotovitel) I. Základní ustanovení

Obchodní podmínky. sídlo.(dále jen zhotovitel) I. Základní ustanovení Obchodní podmínky které ve smyslu ustanovení 273 odst. 1 z.č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, určují část obsahu smlouvy o dílo č.ze dne.., na zhotovení stavby Provozní budova

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

*RRMSX0015MYB* RRMSX0015MYB

*RRMSX0015MYB* RRMSX0015MYB *RRMSX0015MYB* RRMSX0015MYB Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y k plnění veřejné zakázky malého rozsahu V Ostravě dne 10. 5. 2011

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Zateplení 4. mateřské školy Jindřichův Hradec, Sládkova 742

Zateplení 4. mateřské školy Jindřichův Hradec, Sládkova 742 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v rozsahu ustanovení části druhé, hlavy IV zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE zadávaná dle 27 zákona č. 137/2006

Více

Praxe při zadávání veřejných zakázek - nejčastější chyby žadatelů/příjemců

Praxe při zadávání veřejných zakázek - nejčastější chyby žadatelů/příjemců Praxe při zadávání veřejných zakázek - nejčastější chyby žadatelů/příjemců Datum : 19.3.2009 Místo: ÚRR Prezentuje : Mgr. Jan Galář Červenec 2008 březen 2009 Kontrolované zakázky : 138 Bez vyžádání dodatečné

Více

Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň. doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem, rektorem IČO: 49777513

Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň. doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem, rektorem IČO: 49777513 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Dodávky kancelářských potřeb 008-2016 zadávanou v dynamickém nákupním systému DNS na dodávky kancelářských potřeb Zadavatel: Název zadavatele: Západočeská univerzita

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.05.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.05.2014 Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725 V Písku dne: 02.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.05.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na schválení dodavatele: Rekonstrukce

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Správa identit druh zadávacího řízení: otevřené

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: VVŽÚ/791/15 Spis. zn.: ZN/176/VVŽÚ/15 Počet listů: 5 Počet příloh: 4 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

Komplexní pojištění pro město Uherské Hradiště. Zadavatel: město Uherské Hradiště Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště IČ: 00291471

Komplexní pojištění pro město Uherské Hradiště. Zadavatel: město Uherské Hradiště Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště IČ: 00291471 Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZŘÍZENÍ SAMOSTATNÉ METEOROLOGICKÉ STANICE

ZŘÍZENÍ SAMOSTATNÉ METEOROLOGICKÉ STANICE T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É Vyřizuje: Jindrová Tel.: 495 402 648 Fax: 495 402 655 e-mail: jindrova@tshk.cz IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447 Naše značka: 115066 V Hradci Králové

Více