INFRA SAUNA. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFRA SAUNA. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt!"

Transkript

1 Návod k použití INFRA SAUNA Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt! Prosím přečtěte si před použitím sauny tento návod a dodržujte instrukce a bezpečnostní opatření..

2

3 03 OBSAH DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...04 VAROVÁNÍ...05 Úvod, Výhody pro zdraví a krásu, Výhody...06 Požadavky na instalaci...07 Postup instalace...08 Napětí, spotřeba energie, rozměry a kostra elektroinstalace...5 Opatření, Obsluha...5 Odstraňování závad...7 Údržba...8 Obsah balení...9

4 04 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE VŠECHNY INSTRUKCE PŘED POUŽITÍM a) Vysvětlení a umístění varovných š tků dodávaných k sauně: b) Hypertermie š tek by měl být umístěn na zevní straně dveří ve výši očí c) Nebezpečí požáru š tek by měl být umístěn uvnitř nad topným tělesem ve výši očí d) Zásuvky nesmí být umístěny uvnitř sauny e) Dveře sauny NEMAJÍ žádný zámek, jehož použi by v případě poruchy způsobilo uvěznění uvnitř sauny f) Během používání sauny ponechte zapnutou ven laci g) POZOR: K hypertermii dochází, pokud teplota těla přesáhne určitou hodnotu vyšší, než je běžná tělní teplota (37 C). K projevům patří rychle zvýšení tělní teploty, závrať, letargie, ospalost a mdloby. Níže jsou uvedeny účinky způsobené hypertermií:. Neschopnost vnímat teplo 2. Neschopnost rozpoznat potřebu opuštění místnos 3. Neznalost hrozícího nebezpečí 4. Poškození plodu u těhotných žen 5. Fyzická neschopnost opus t místnost 6. Bezvědomí 7. Uži alkoholu, drog nebo léků může velmi zvýšit riziko úmr na hypertermii. 8. Je pro zákonné instalovat tuto saunu bez povolení. Instalační technik je zodpovědný za kontrolu a dodržování všech místních bezpečnostních předpisů. 9.Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem a popálení, nedotýkejte se topných těles, pokud není ochranný kryt na svém místě. 0. Nadměrné vystavení teplu v sauně může být škodlivé pro vaše zdraví. Uživatel ve špatném zdravotním stavu, by se měl poradit se svým lékařem před použi m sauny.. Chcete-li snížit / předejít nebezpečí vzniku požáru, neumísťujte hořlavé nebo výbušné materiály na topná tělesa za žádných okolnos.. 2. Neumisťujte žádné hořlavé materiály v okruhu m od sauny

5 05 VAROVÁNÍ a) Aby se předešlo nebezpečí vzniku požáru, není povoleno zakrývat topná tělesa tex lními výrobky, jako jsou oblečení nebo ručník. b) Aby se zabránilo popálení nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte kovové nástroje na kryt topných těles. c) Během pobytu v sauně se nedotýkejte žárovky. Pokud je žárovku třeba vyměnit, odpojte saunu a počkejte, dokud žárovka nevychladne. d) Nestříkejte vodu na topná tělesa. Toto může způsobit elektrický šok nebo poškození topného tělesa. Pamatujte, že tato sauna je suchá sauna. e) Nepoužívejte saunu, pokud trpíte těmito problémy:. Otevřená zranění 2. Poškození očí 3. Vážné popáleniny 4. Starší lidé, zejména trpící vysokým krevním tlakem nebo srdečními chorobami, těhotné ženy a dě by měli používat saunu pouze pod odborným dozorem. 5. Pi a kouření je v sauně zakázáno 6. Není vhodné používat saunu po prášcích na spaní nebo pi alkoholu 7. Následující osoby by se měly před použi m sauny poradit s lékařem: ) samovolně krvácející nebo jsou k němu náchylní 2) citlivé na vysoké teploty 3) mající kardios mulátor a implantáty v těle 8. Nepoužívejte saunu 30 minut před a po jídle 9. Neberte si do sauny elektrické, kovové nebo cenné věci, riskujete vážné poškození 0. Neberte do sauny domácí zvířata. Sauna by měla být používána v těchto podmínkách: venkovní vlhkost by měla být nižší než 80% a venkovní teplota mezi 5-38 C. 2. Neberte si do sauny hořlavé nebo výbušné materiály 3. Opusťte okamžitě saunu, pokud se cí te unaveně, ospale nebo máte závrať (příliš dlouhý pobyt může způsobit přehřá organismu). 4. Při dlouhodobějším nevyužívání sauny ji odpojte ze sítě. 5. Spodní topné těleso by mělo být pravidelně čištěno suchým ručníkem, doporučujeme čis t každých 5 dnů. 6. Nedotýkejte se topných těles, pokud jsou v provozu. 7. Elektrické součás musí být zapojeny kvalifikovaným elektrikářem 8. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dě ) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi s ovládáním spotřebiče, pokud nebyly poučeny

6 06 (případně pod dozorem) člověkem odpovědným za jejich bezpečnost. Dě by měly být poučeny tak, aby saunu nepoužívaly jako hračku. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo servisním technikem, aby nedošlo k úrazu. ÚVOD, Výhody pro zdraví a krásu, Výhody A. ÚVOD Jako moderní produkt, naše sauna spojuje výhody tradiční sauny a moderních technologií. V ideálu "upřímné c a vysoké účinnos ", zavazujeme se vyrábět moderní řadu high-tech zařízení pro zdravotní péči a zlepšení kvality lidského života. Naše sauny nemají pouze kvalitní vzhled, ale jsou designovány s důrazem na uživatelskou přívě vost. Kromě toho mají vynikající terapeu cké účinky a mohou přinést výhody pro lidské tělo. Kromě toho, paprsky vysílané z domácí sauny úzce korespondují s bio-spektrem lidského těla a až 93% vyslaných vln dokáže naše tělo absorbovat, proto přináší pro naše zdraví velké výhody. Klinické zkušenos ukázaly, že domácí sauna může zlepšit krevní oběh a posílit ho, regulovat a léčit vysoký nebo krevní tlak. Pomáhá také snižovat únavu, zrychlovat metabolismus a posílit imunitní systém. B. Výhody pro zdraví a krásu Zbavte se boles : Domácí sauna zrychluje cirkulaci krve a ta tak dodává tělu více kyslíku. Domácí sauny byly používány k léčbě burzi dy, revma smu, artri dy, a hemoroidů. Zvýšený krevní oběh snižuje nejen vnitřní onemocnění, ale také zlepšuje kožní onemocnění, jako je lupénka, ekzém a jizvy. Dobrá cirkulace je nezbytná pro hladkou a pevnou pokožku. Prosím, poraďte se se svým lékařem před použi m sauny pro jakékoli konkrétní pokyny týkající se vašeho zdravotního stavu. Spalujte kalorie a tuk: Domácí sauna eliminuje extra sůl a podkožní tuk. Spálíte až 600 kalorií za půl hodiny sezení versus půl hodiny joggingu, během kterého spálíte 300 kalorií, a půl hodiny na kole, kdy spálíte 225 kalorií. Zrelaxujte tělo a mysl: Použijte vestavěný přehrávač k poslechu vaší oblíbené hudby, pro uvolnění od stresu. Domácí sauna také často pomáhá při

7 07 nespavos a stresu souvisejícího s poruchami. Snížení toxinů a zlepšení ple : Pocení v nižší teplotě prostředí ak vuje potní žlázy a odvádí toxiny z kůže. C. Výhody: Karbonové topidlo. Dvě hlavní základní složky lidského těla jsou uhlík a voda, takže biospektrum vyzařované z topného tělesa může být snadno absorbováno tělem. 2. Výhoda karbonových topných těles je ve větším povrchu, nižší teplotě a ve větší emitaci záření. 3. Celé tělo je vystaveno trojrozměrnému vyhřívání, které vytváří dobrý terapeu cký účinek. 4. Z karbonového tělesa je teplo distribuováno rovnoměrně, takže pro maximální efekt můžete sedět kdekoliv v sauně. Požadavky na instalaci A. Požadavky na instalaci a. Nezapojujte do stejné zásuvky jako saunu žádné další spotřebiče. b. Instalujte saunu na úplně rovné podloží c. Mějte saunu na suchém a vyvýšeném místě, kde je vlhkost vzduchu nižší než 80%. Nekropte vnější čás sauny vodou. d. Vnější teplota sauny by měla být v rozmezí 0 38 C. e. Neskladujte hořlavé a výbušné materiály nebo chemikálie poblíž sauny. f. Minimální vzdálenost od sousedních ploch je 30cm. g. Neinstalujte zásuvky dovnitř sauny.

8 08 Postup instalace A. Obsah balení a) Obdélníková infra sauna. Pokud je sauna ve dvou krabicích krabice /2: přední stěna, zadní stěna, boční stěny, věšák na ručníky, madlo dveří, stoleček a šrouby krabice 2/2: strop, podlaha, lavice a držák lavice 2. Pokud je sauna ve třech krabicích krabice /3: přední stěna, zadní stěna, věšák na ručníky, madlo dveří, stoleček a šrouby krabice 2/3: boční stěny krabice 3/3: strop, podlaha, lavice a držák lavice b) Rohová infra sauna krabice /3: přední stěna, zadní stěna, věšák na ručníky, madlo dveří, stoleček a šrouby krabice 2/3: boční stěny krabice 3/3: strop, podlaha, lavice a držák lavice B. Obdélníková infra sauna Krok umístěte spodní stěnu Umístěte spodní stěnu na vybranou plochu poblíž zásuvky, a kde půjdou otevírat dveře sauny bez překážek. Topný panel na nohy by měl směřovat ke dveřím.

9 09 Krok 2 sestavte zadní stěnu Sestavte zadní stěnu kolmo k podlaze. Krok 3 - sestavte levou stěnu Sestavte zadní stěnu kolmo k podlaze a zajistěte levou a zadní stěnu U sponou, jak je zakroužkováno na obrázku níže. Připojte kabely ke spodní desce odpovídajícím způsobem. Zástrčka musí být zcela zasunuta na místě, aby se zabránilo špatnému kontaktu. Krok 4 Sestavte držák lavice a lavici Sestavte držák lavice kolmo k podlaze. Držák lavice by měl být umístěn paralelně se zadní stěnou, aby byla zajištěna podpora lavice. Poté sestavte samotnou lavici.

10 0 Krok 5 sestavte pravou stěnu Sestavte pravou stěnu kolmo k podlaze a zajistěte pravou a zadní stěnu U sponou, jak je zakroužkováno na obrázku. Krok 6 sestavte přední stěnu Zde budou potřeba 2 osoby k sestavení. Jedna osoba spojí stěny U sponou, jak je zakroužkováno na obrázku. Druhá osoba pomáhá držet dveře, aby se zabránilo jejich poškození. Krok 7 - sešroubování Sešroubujte přední a boční stěny pomocí šesti šroubů a zadní stěnu sbočními také šesti šrouby. Pak zakryjte otvory dřevěnými čepičkami.

11 Krok 8 - sestavte strop Nasaďte stropní desku na konstrukci (opatrně, aby se nepoškodil detektor). Poté držte strop zevnitř sauny, položte ho ve svislé poloze a upevněte šrouby. Poté zakryjte vršek kabiny dřevěnými latěmi. Krok 9 zapojte kabeláž Zapojte kabely u střechy (viz obrázek). Spojení by mělo být pevné. Poté kabely zakryjte stropním krytem a vytáhněte kabel dírou v krytu. Krok 0 namontujte madlo dveří Kovovou část umístěte zvenčí dveří a dřevěnou část dovnitř.

12 2 B. Rohová infra sauna Krok umístěte spodní stěnu Umístěte spodní stěnu na vybranou plochu poblíž zásuvky, a kde půjdou otevírat dveře sauny bez překážek. Topný panel na nohy by měl směřovat ke dveřím. Krok 2 sestavte levou zadní stěnu Sestavte levou zadní stěnu kolmo k podlaze Krok 3 sestavte pravou zadní stěnu Sestavte pravou zadní stěnu kolmo k podlaze a zajistěte levou a pravou zadní stěnu U sponou, jak je zakroužkováno na obrázku. Krok 4 sestavte levou stěnu Sestavte levou stěnu kolmo k podlaze a zajistěte levou a levou zadní stěnu U sponou, jak je zakroužkováno na obrázku.připojte kabely ke spodní desce odpovídajícím způsobem. Zástrčka musí být zcela zasunuta na místě, aby se zabránilo špatnému kontaktu.

13 3 Krok 5 sestavte držák lavice a lavici Sestavte držák lavice kolmo k podlaze. Sestavte nejprve delší část. Držák lavice by měl být umístěn paralelně se zadní stěnou, aby byla zajištěna podpora lavice. Krok 6 sestavte levou stěnu Sestavte levou stěnu kolmo k podlaze a zajistěte levou a levou zadní stěnu U sponou, jak je zakroužkováno na obrázku. Krok 7 sestavte přední stěnu Zde budou potřeba 2 osoby k sestavení. Jedna osoba spojí stěny U sponou, jak je zakroužkováno na obrázku. Druhá osoba pomáhá držet dveře, aby se zabránilo jejich poškození. Také dejte pozor na skrytou sponu, kterou upevněte.

14 4 Krok 8 - sešroubování Sešroubujte přední a boční stěny pomocí šes šroubů a zadní stěnu s bočními také šes šrouby. Pak zakryjte otvory dřevěnými čepičkami. Krok 9 sestavte strop Nasaďte stropní desku na konstrukci (opatrně, aby se nepoškodil detektor). Poté držte strop zevnitř sauny, položte ho ve svislé poloze a upevněte šrouby. Poté zakryjte vršek kabiny dřevěnými latěmi. Krok 0 zapojte kabeláž Zapojte kabely u střechy (viz obrázek). Spojení by mělo být pevné. Poté kabely zakryjte stropním krytem a vytáhněte kabel dírou v krytu. Krok smontujte madlo dveří Kovovou část umístěte zvenčí dveří a dřevěnou část dovnitř.

15 5 Napě, spotřeba energie, rozměry a kostra elektroinstalace Zobrazení na obrázku je pouze ilustrační, ale představuje standard. Opatření, Obsluha A. Opatření a. Zkontrolujte, zda všechny elektrické parametry a konektory splňují všechny místní požadavky před připojením. b. Každý produkt má počáteční teplotu a čas, obvykle 42 minut při 42 C. Kromě toho může funkce automa cké pamě uchovávat záznam o předchozím čase a teplotě dle zvyklos uživatele. c. Vypijte před použi m sauny sklenici vody, abyste udrželi vlhkost v těle d. Nedotýkejte se topných těles, předejdete popáleninám. e. Po třech hodinách nepřetržitého používání, vypněte saunu alespoň na hodinu, kvůli ochraně komponent.

16 6 B. Obsluha a) Dva LED displeje se při provozu rozsvítí. První (2 a půl číslice) zobrazuje vnitřní teplotu buď ve stupních Celsia nebo ve Fahrenheitech. Rozpětí stupňů Celsia je 0-75, Fahrenheita Druhý displej zobrazuje čas, maximální je 60 minut. Teplotní odchylka je ± a časová odchylka je ± sekunda. b) 5 červených LEDek jedna jako indikátor provozu, světlo svítí při zapojení do sítě, jas se sníží, pokud bude ve standby. c) 0 tlačítek Při stisku se ozve zvuková signalizace. ON/OFF stiskněte jednou pro zapnutí a znovu pro vypnutí (vše je vypnuto). Levá část displeje zobrazuje současnou vnitřní teplotu, zatímco pravá zobrazuje čas. Ostatní displeje jsou vypnuté. 2. zvonek stiskněte k aktivaci zvonku, stiskněte znovu pro vypnutí 3. Teplota nahoru/dolů stiskněte nahoru nebo dolů pro nastavení teploty po jednom stupni. Při podržení se bude teplota plynule měnit. 4. Čas nahoru/dolů stiskněte nahoru nebo dolů pro nastavení času po jedné minutě. Při podržení se bude čas plynule měnit. 5. Tlačítko vyhřívání stiskněte k zapnutí vyhřívání, stiskněte znovu pro vypnutí. 6. Tlačítko intenzity (Inten) stiskněte jednou a výkon sauny bude 00%. Každé další stisknutí sníží výkon sauny o 0%. Pokud jste snížili výkon na 60%, po dalším stisknutí se výkon vrátí na 00%. (průběh - 90%-80%- 70%-60%-00%-90%-80%-70%-60%),Mezitím se výkon zobrazuje na teplotním displeji. Pokud je tlačítko Inten zapnuto, vyhřívací tlačíto je vypnuto. Můžete tak mezi intenzitou a vyhříváním volně přepínat. 7. Vnější/vnitřní osvětlení pokud je zapnuto, svítí obojí osvětlení. Svítí obě venkovní zhasnuto, vnitřní rozsvíceno vnitřní zhasnuto, venkovní rozsvíceno, obě zhasnuta, obě rozsvícena 8. Světelná terapie pokud je zapnuto, barevná LED světla blikají (střídá se 7 barev) d) Ovládací funkce. ovládání času slouží k nastavení času od do 60 minut, přednastavený čas je 60 minut Odpočet začne po začátku saunování, po třech zvukových tónech se vyhřívání automaticky vypne, když čas uplyne.

17 7 2. Nastavení teploty Rozpětí 8-70 C / F Funkce zapamatování teploty 3. Ovládání teploty, teplota sauny.nastavte teplotu na -, vyhřívání se vypne. Teplota sauny = nastavte vyhřívání, topení, které se vypne odděleně 4. Ovládání světla Světlo zapnuto nebo vypnuto Při terapii můžete zvolit barvy světel a čas. Změna z C na F se provádí stisknutím obou tlačítek nahoru / dolů a pak stisknutím tlačítka vyhřívání. 5. Ochrana před vysokou teplotou pokud je vnitřní teplota vyšší než 80 C, displej teploty začne blikat a zobrazí H, varování pokračuje zvukovým upozorněním odpojte napájení nebo topné těleso 6. Chyba senzorů pokud dojde k poruše senzorů při zapnuté sauně, vyhřívání bude odpojeno a zobrazí 0. Odstraňování závad Problém Pravděpodobný důvod opatření Indikace provozu nesvítí Kabel napájení není správně zapojen Zařízení je bez el. energie Znovu připojte kabel Zkontrolujte zdroj energie Topné těleso nefunguje Zápach ze sauny Kabel k topnému tělesu je uvolněný Topné těleso je rozbité Problém elektroinstalace Žárovka je spálená Zkontrolujte a upevněte kabel Zkontrolujte teplotu krytu tělesa, vyměňte za nové se stejnými parametry Odpojte přívod proudu a obraťte se na opraváře Vyměňte žárovku Žárovka nesvítí Kabel k žárovce je uvolněný Vyměňte držák lampy Problém s ovládacím panelem Opravte ho nebo vyměňte

18 8 Reproduktor nefunguje Přehrávač nefunguje Sauna nefunguje Displej teploty ukazuje 0 Reproduktor je rozbitý Porucha přívodu proudu k přehrávači Kabel napájení je uvolněný Zdroj energie nedodává proud do přehrávače Přívod proudu je nesprávně zapojen Žádný přívod proudu Senzor je špatně zapojen Senzor je rozbitý Vyměňte za nový se stejnými parametry Zkontrolujte kabely, případně vyměňte za nové Zkontrolujte připojení Zkontrolujte kabely k 2V přípojce, případně vyměňte za nové Zapojte ho znovu Vyměňte zdroj nebo příslušný elektrický obvod Vyměňte kabel k senzoru Vyměňte za nový senzor Údržba A. Čištění sauny. Při čištění odpojte ze sítě 2. Použijte vysavač k odstranění prachu, vlasů, nepořádku atd. 3. Vyčistěte čelní panel mokrým ručníkem nebo použijte malé množství mýdla s teplou vodou, pokud je to nutné. Umyjte vnitřek sauny vlhkým bavlněným ručníkem, vysušte suchým ručníkem. Nepoužívejte benzen, alkohol nebo chemická čis dla (pozn. Chemická čis dla mohou poškodit saunu a ochrannou dřevěnou vrstvu). 4. Nestříkejte na saunu vodu.

19 9 B. Doprava a skladování. Prostředí pro skladování: teplota 0-30 C, vlhkost nižší než 80%, tlak vzduchu hpa. 2. Napájecí zdroj sauny by měl být vypnut, pokud se sauna dlouhodoběji nepoužívá, udržujte zásuvku suchou a zavřete dveře. 3. Napájecí zdroj ven lace by měl být vypnut, pokud se sauna dlouhodoběji nepoužívá, udržujte zásuvku suchou a zavřete dveře 4. Zavřete dveře, udržujte prostředí v suchu a ven lace bude v pořádku 5. Vyhněte se vystavení deš, sněhu a nárazům během přepravy 6. Sauna není určena k venkovnímu skladování nebo použi. C. Záruka kvality Na CD pøehrávaè a další elektrické komponenty je záruka 90 dnù, záruka na kompletní balení mùže být prodloužena na rok. Obsah balení A. Obdélníková infraèervená sauna Popis Přední stěna Zadní stěna Boční stěna Podlaha Strop Počet 2 Popis Lavice Držák lavice Držák lavice Stoleček Věšák na ručníky Počet B. Rohová infračervená sauna Popis Přední stěna Zadní stěna Boční stěna Podlaha Strop Dřevěné latě Počet 2 Popis Lavice Držák lavice Držák lavice Stoleček Věšák na ručníky Počet

20

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

Infrasauny LUX. montážní a uživatelský návod. Model:

Infrasauny LUX. montážní a uživatelský návod. Model: Infrasauny LUX montážní a uživatelský návod Model: T1 (WSD-8001LDHT) T2 (WSD-8002LDHT) T3 (WSD-8003LDHT) T3C (WSD-8003LCHT) - INFRALUX SOLO - INFRALUX DUO - INFRALUX TRIO - INFRALUX QUATRO ÚVOD Vážení

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

Návod na použití (návod k montáži)

Návod na použití (návod k montáži) Návod na použití (návod k montáži) DeLuxe HR 1015, DeLuxe HR2025, DeLuxe HR305,DeLuxe HR4045, DeLuxe HE5055 Sauna nové generace Váš domácí relax! Překlad z originálního návodu 2013 Vážený zákazníku, Blahopřejeme

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Anadem Europe, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné

Více

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze Odsavač par HSHD 9102 Návod k obsluze 1 POPIS Odsavač je k dispozici ve filtrační verzi nebo verzi s odtahem. Filtrační verze (Obr. 1A nebo 1B): Odsavač nasává výpary z kuchyně, převede jej přes tukové/

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Sauna Belt. Návod k použití a údržbě

Sauna Belt. Návod k použití a údržbě Sauna Belt Návod k použití a údržbě UPOZORNĚNÍ Pečlivě si přečtěte níže uvedené informace: Elektrické napětí dodávané z hlavní elektrické sítě by mělo být stejné jako je uvedeno v technických datech v

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

Návod k používání Czevitrum Lighting elements

Návod k používání Czevitrum Lighting elements Návod k používání Czevitrum Lighting elements Czevitrum s.r.o. Československé armády 370/9 160 00 Praha Česká republika Vydáno: prosinec 2014 MODELY TYPOVÉ ŘADY CZEVITRUM LIGHTING ELEMENTS: Orbit Omega

Více

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover.

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL Návod k obsluze Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. 1 Děkujeme za Vaši volbu. Začíná Vám výlet do světa plné vůně a chuti. S Vaši novou

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TPL 60x60 Příkon: 36 Wattů Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 3.000-3.500, 4.000-4.500, 5.500-6.000K Tvar: Hranatý Tloušťka: 9mm Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

Návod k použití Přenosná infračervená sauna TW PS04 Vysílající daleké infračervené spektrum (Far Infrared Ray FIR)

Návod k použití Přenosná infračervená sauna TW PS04 Vysílající daleké infračervené spektrum (Far Infrared Ray FIR) Návod k použití Přenosná infračervená sauna TW PS04 Vysílající daleké infračervené spektrum (Far Infrared Ray FIR) Bezpečnostní opatření Funkce a vlastnosti Srovnání FIR sauny s parní saunou Části přístroje

Více

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Technické údaje Napájení Jištění Příkon Rozsah teploty Charakter řízení Snímač Rozsah topení Teplota okolí Rozměry vestavby 230V. 50 Hz 1x16A max 3500 W 30 70

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

Návod k obsluze odvlhčovače

Návod k obsluze odvlhčovače Odvlhčovač vzduchu Návod k obsluze odvlhčovače Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! Návod uchovejte pro případné další použití. VAROVÁNÍ Zařízení může obsluhovat pouze osoba seznámená

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka HARVIA XENIO COMBI Řídící jednotka 1 Tyto pokyny k montáži a použití jsou určeny jak pro majitele nebo osobu zodpovědnou za provoz sauny, topných těles a řídicích jednotek, tak pro elektrotechnika zodpovědného

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrolní jednotka SM-EC79 OBSAH n Použití kontrolní jednotky Postup vyhledávání problémů pomocí kontrolní jednotky 4 Problémy s přesmykačem nebo zadním

Více

ineck2 Masážní přístroj na krk

ineck2 Masážní přístroj na krk ineck2 Masážní přístroj na krk Návod na použití Před použitím přístroje si návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro potřeby příštího použití. Obsah Úvod... 2 Co najdete v balení... 2 Popis produktu...

Více

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II 2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi,

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě

INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě na nafukovací posteli. Při manipulaci s výrobkem nikdy

Více

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento manuál!

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu, sauny nové generace. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! Tento uživatelský manuál je společný pro sauny s keramickým i karbonovým

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny NÁVOD K POUŽITÍ Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 25900405 Medeli AP50 1 / 6 Návod k obsluze ÚVOD Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

Čistička vzduchu ADA 685-02

Čistička vzduchu ADA 685-02 Čistička vzduchu ADA 685-02 DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI TENTO PRODUKT. Důležité bezpečnostní instrukce Při používání jakéhokoliv elektrického zařízení by měly být dodržovány základní bezpečnostní opatření,

Více

Horkovzdušná stanice SS-969. Uživatelský manuál První vydání Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd.

Horkovzdušná stanice SS-969. Uživatelský manuál První vydání Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Horkovzdušná stanice SS-969 Uživatelský manuál První vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Bezpečnostní instrukce VAROVÁNÍ Varování a upozornění jsou umístěna v tomto manuálu na důležitých

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE CS NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NARVI STONET 6 kw 907223 NARVI STONET 9 kw 907225 1. BALENÍ ELEKTRICKÉHO SAUNOVÉHO OHŘÍVAČE OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ POLOŽKY: 1. Ohřívač s řídicím zařízením 2. Montážní deska +

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE KJR-29B K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního uživatelského návodu Tento návod obsahuje podrobné pokyny, kterým byste měli věnovat pozornost

Více

Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Masážní přístroj hlavy. Breo IDream Návod k použití

Masážní přístroj hlavy. Breo IDream Návod k použití Masážní přístroj hlavy Breo IDream 1180 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS PRODUKTU... 3 MOŽNOSTI POUŽITÍ... 3 VLASTNOSTI PRODUKTU... 4 BODY ÚČINNOSTI... 4 POPIS VÝROBKU... 5 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...

Více

Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4813545 Děkujeme, že jste si vybrali VDL800SMT2. Je to speciální mlhovač s časovačem, pomocí kterého můžete vyrobit mlhu a speciální mlhové efekty. Prosím přečtěte si návod před

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

Návod k infrasauně Marimex Trendy 4001 M všechny barvy

Návod k infrasauně Marimex Trendy 4001 M všechny barvy Návod k infrasauně Marimex Trendy 4001 M všechny barvy CZ0815 Poděkování Jsme rádi, že jste si vybrali infrasaunu od společnosti Marimex. Věříme, že pravidelným používáním upevníte vaše zdraví, odpočinete

Více

Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Úvod: Instalace: Používání: Elektrické připojení: Ovládání:

Úvod: Instalace: Používání: Elektrické připojení: Ovládání: Úvod: Pečlivě, prosím, prostudujte tento návod k použití včetně přiložených nákresů s číselnými a abecedními odkazy v textu. Výrobce neručí za případné poškození věci, ublížení na zdraví nebo možnost požáru

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

Dveřní videotelefon CP-VK70TS-VP

Dveřní videotelefon CP-VK70TS-VP UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Dveřní videotelefon CP-VK70TS-VP Venkovní jednotka CP-VK70TS-VP Rozměr venkovní jednotky: 57 x 134 x 34 mm (š x v x h) Č. NÁZEV 1 Kryt pro ochranu proti vodě 2 LED pomocné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-260 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 222 895 216, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

VZDUCHOVÉ LYMFODRENÁŽNÍ LEGÍNY MC0094 NÁVOD K POUŽITÍ

VZDUCHOVÉ LYMFODRENÁŽNÍ LEGÍNY MC0094 NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVÉ LYMFODRENÁŽNÍ LEGÍNY MC0094 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah ÚVOD... 2 MOŽNOSTI POUŽITÍ... 2 VAROVÁNÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NEPOUŽÍVEJTE KDYŽ:... 3 JAK AIR LEGGY FUNGUJE?... 3 OBSAH BALENÍ... 4 POPIS

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

Návod k použití Sada masážních vibračních pásů NS-Milus-M

Návod k použití Sada masážních vibračních pásů NS-Milus-M Návod k použití Sada masážních vibračních pásů NS-Milus-M Prosíme o pečlivé prostudování této příručky před samotným použitím Důležité bezpečnostní pokyny Při užívání elektrického přístroje musí být dodržovány

Více

1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení. 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění. 1.3 Rozsah použití

1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení. 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění. 1.3 Rozsah použití Solární regulátor PR3030 12/24V 30A Návod pro montáž a obsluhu Obsah 1. Bezpečnostní upozornění a vyloučení záruky - 3 1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení - 3 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění

Více

Spotřeba pouhých 8,6W poskytuje světelný tok 400lm, čímž jsou velmi energeticky účinné a vhodné pro různé vnitřní instalace.

Spotřeba pouhých 8,6W poskytuje světelný tok 400lm, čímž jsou velmi energeticky účinné a vhodné pro různé vnitřní instalace. Extrémě velká efektivita: Vestavná světla TOPDOWN mají nejen vysokou světelnou účinost, ale také výborný systém tepelné ochrany. Mají vysoce účiný systém, který chrání svítidlo proti požkození přehřátím

Více

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU FUTURA II ECO LED

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU FUTURA II ECO LED PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU FUTURA II ECO LED BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Informace obsažené v tomto návodu jsou připraveny tak, aby vám pomohly bezproblémově zprovoznit stropní ventilátor. 1. Tento produkt

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Vibrační masážní matrace JETT-66F - Návod k použití

Vibrační masážní matrace JETT-66F - Návod k použití Vibrační masážní matrace JETT-66F - Návod k použití Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Zvýšenou

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ MiniDry 160 NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

3Binstruments. Návod k použití a údržbě lékařské nástroje. Světelný zdroj HL 2500 II. Návod k obsluze

3Binstruments. Návod k použití a údržbě lékařské nástroje. Světelný zdroj HL 2500 II. Návod k obsluze 3Binstruments Návod k použití a údržbě lékařské nástroje Světelný zdroj HL 2500 II Návod k obsluze 1 Obsah 1 Úvod a popis 3 2 Instalace a obsluha 4 2.1 Vysvětlivky a pokyny pro užívání 4 3 Funkce tlačítek

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD SYMBOLY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Motorola VC5090 stručný návod k použití

Motorola VC5090 stručný návod k použití Motorola VC5090 stručný návod k použití Obecný popis Uchycení Rychlé volby Volitelná klávesnice Výstup na externí anténu Vstup zdroje Displej WLAN LED dioda Zap. / Vyp. LED dioda Tlačítko Zap. / Vyp. Tlačítko

Více

Odsavač par CMBI 970 LX. Návod k obsluze a instalaci

Odsavač par CMBI 970 LX. Návod k obsluze a instalaci Odsavač par CMBI 970 LX Návod k obsluze a instalaci 1 Obsah Úvod...3 Bezpečnostní upozornění...3 Standardní seznam instalačního příslušenství...4 Instalace na strop...5 Popis ovládacích prvků...7 Obsluha...7

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

PARNÍ ČISTIČ CSC5714M

PARNÍ ČISTIČ CSC5714M PARNÍ ČISTIČ CSC5714M BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících. 1. Přečtěte si tuto uživatelskou příručku

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Dvouzónová vinotéka. Tento spotřebič je určen pouze pro skladování a uchovávání vína

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Dvouzónová vinotéka. Tento spotřebič je určen pouze pro skladování a uchovávání vína UŽIVATELSKÝ MANUÁL Dvouzónová vinotéka Tento spotřebič je určen pouze pro skladování a uchovávání vína Přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej k případnému dalšímu použití. 1. POPIS SPOTŘEBIČE

Více

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ APK-10A, APK-12A Návod k obsluze Před použitím zařízení si přečtěte tento návod. Uložte návod tak, abyste jej měli stále k dispozici. 30 TECHNICKÉ ÚDAJE Model č. APK-10A APK-12A

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Tlakový masážní přístroj na nohy C22. Návod k použití

Tlakový masážní přístroj na nohy C22. Návod k použití Tlakový masážní přístroj na nohy C22 Návod k použití 1 Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Tento návod si, prosíme, pozorně přečtěte, abyste věděli, jak správně používat tento výrobek. Věnujte zvýšenou

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

Přenosná sauna s infračerveným zářením TW PS04. Návod na použití

Přenosná sauna s infračerveným zářením TW PS04. Návod na použití Přenosná sauna s infračerveným zářením TW PS04 - Návod na použití Obsah ÚVOD... 2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 2 ČÁSTI PŘÍSTROJE... 3 JAK PŘÍSTROJ POSKLÁDAT... 4 FUNKCE RUČNÍHO OVLÁDAČE... 7 ÚDRŽBA A UCHOVÁVÁNÍ

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

Otáčkoměr MS6208B R298B

Otáčkoměr MS6208B R298B Otáčkoměr MS6208B R298B Návod k použití 1 MS6208B je bezkontaktní otáčkoměr se stabilním provedením, vysokou spolehlivostí a vysokou bezpečností. Jádrem přístroje je vysokorychlostní integrovaný obvod.

Více

PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST 1: DŮLEŽITÁ

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DIGESTOŘE KB610

NÁVOD K POUŽITÍ DIGESTOŘE KB610 NÁVOD K POUŽITÍ DIGESTOŘE K610 ČESKY POPIS Přístroj se může používat ve filtrační i odtahové verzi. U filtrační verze (Obr. 1.) jsou výpary a vzduch nasávány do přístroje, kde jsou pročištěny uhlíkovými

Více

Návod k infrasauně Marimex

Návod k infrasauně Marimex Návod k infrasauně Marimex Smart 1000 M CZ0815 Poděkování Jsme rádi, že jste si vybrali infrasaunu od společnosti Marimex. Věříme, že pravidelným používáním upevníte vaše zdraví, odpočinete si a na čas

Více

5.1 Multimediální reproduktory

5.1 Multimediální reproduktory 5.1 Multimediální reproduktory Bezpečnostní opatření Funkce a výkon 1. Napájení: lze použít pouze napájení specifikované v návodu k použití nebo na štítku hlavní jednotky reproduktoru. 2. Ochrana napájecích

Více

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE UPOZORNĚNÍ ČESKY OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1- Pro úspěšnou instalaci si nejprve přečtěte celý návod a projděte si všechny nákresy. 2- Abyste se vyvarovali možného zásahu elektrickým

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

Vyhřívané vložky do bot HSP-75D. Návod k použití

Vyhřívané vložky do bot HSP-75D. Návod k použití Vyhřívané vložky do bot HSP-75D - Návod k použití Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 2 POPIS PRODUKTU... 3 MOŽNOSTI POUŽITÍ... 3 PRINCIP POUŽÍVÁNÍ VYHŘÍVANÝCH VLOŽEK... 3 OBSAH BALENÍ... 3 NABÍJENÍ BATERIÍ... 4

Více

Návod k infrasauně Marimex

Návod k infrasauně Marimex Návod k infrasauně Marimex Trendy 3011 L CZ0815 Poděkování Jsme rádi, že jste si vybrali infrasaunu od společnosti Marimex. Věříme, že pravidelným používáním upevníte vaše zdraví, odpočinete si a na čas

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Návod k obsluze SP-90ESD

Návod k obsluze SP-90ESD Návod k obsluze SP-90ESD Pozor! Před zahájením práce se seznamte s tímto návodem k obsluze. Technické údaje Pájecí stanice SP-90ESD Příkon 100 W Rozsah regulace teploty 200 C 450 C Teplotní stabilita ±

Více

AT Multifunkční jednotka na úpravu vzduchu

AT Multifunkční jednotka na úpravu vzduchu AT -5461 Multifunkční jednotka na úpravu vzduchu Bezpečnost Tento návod si pročtěte a uschovejte Toto zařízení smějí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými či mentálními schopnostmi

Více