Provozní řád SPORTCENTRUM DDM Prostějov. Provozní řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní řád SPORTCENTRUM DDM Prostějov. Provozní řád"

Transkript

1 Provozní řád Provozní řád Relaxačního centra (dálen je RC ) Sportcentra DDM Prostějov je vypracován a předložen orgánu ochrany veřejného zdraví dle ustanovení 6c odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s požadavky vyhlášky č. 238/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V Prostějově, dne podpis provozovatele razítko Schválila: Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, pracoviště Prostějov pod č.j.:. dne... podpis. razítko 1

2 Kontakty a důležitá telefonní čísla KHS Olomouckého kraje pracoviště Prostějov Šafaříkova Prostějov Telefon: ; Fax: První pomoc 155 Hasiči 150 Policie ČR 158 Kontaktní osoba ZÚ se sídlem v Ostravě Ing. Radka Novotná, tel.: , Pracovník provádějící odběry vzorků Marie Meixnerová, tel.:

3 OBSAH: 1. CÍL 2. ROZSAH PLATNOSTI 3. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PROVOZOVATELE 4. PROVOZNÍ PODMÍNKY 5. POVINNOSTI A ZODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ 6. TECHNOLOGICKÉ POŽADAVKY 7. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. CÍL Cílem tohoto předpisu je zabezpečení hygienických podmínek v prostoru RC, provozovaného společností SPORTCENTRUM DDM Prostějov, které je určeno zejména pro relaxaci sportovní veřejnosti. 2. ROZSAH PLATNOSTI Ustanovení tohoto řádu je závazné pro všechny zaměstnance a smluvní pracovníky společnosti SPORTCENTRUM DDM Prostějov. Provozovatel: SPORTCENTRUM DDM Prostějov Olympijská 4228/ Prostějov IČ: GPS: N, E Vedoucí zařízení a odpovědný za provoz: Mgr. Ivan Nedvěd tel.: ,

4 Technologie a služby provozované a poskytované veřejnosti: 2.NP - whirlpool (Ø 2,5m) - sauna - infra sauna - parní lázeň Zdrojem vody je veřejný vodovod - MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se sídlem v Olomouci. (aktuální údaje o hodnotách sledovaných mikrobiologických a chemických ukazatelů v plnící vodě získá provozovatel RC od provozovatele vodovodu) Voda pro whirlpool je vyhřívána v tepelném výměníku HEATLINE N o výkonu 70 kw a teplota vody je regulována automaticky. Kapacita návštěvníků: Název whirlpool 4 sauna 4 infra sauna 2 parní lázeň 4 Maximální počet návštěvníků Provozní doba: Individuální, dle předchozích požadavků a objednávek V objektu RC (kancelář) je umístěna lékárnička, jejíž obsah splňuje potřebné předpisy a je pravidelně kontrolována a doplňována. WHIRLPOOL Technický popis Whirlpool je umístěna ve II. NP RC Návštěvníkům whirlpool je k dispozici šatna, sprchy, WC, klub, venkovní terasa, relaxační zóna a vlastní prostor s whirlpool. Whirlpool je sklolaminátové konstrukce kruhovitého tvaru o průměru 2,5 m, kapacita max. 4 osoby, teplota vody C. Výměna a recirkulace vody je zajištěna stěnovými tryskami a systémem přelivných žlábků krytých mřížkou. Voda z hladinových žlábků odtéká do akumulační nádrže, poté je upravována v úpravně vody a do whirlpool je přiváděna zpět tryskami. 4

5 Úplné vypuštění whirlpool je možné pomocí dnové výpusti. Strojovna whirlpool je umístěna samostatně v I.NP RC. V místnosti strojovny je umístěna akumulační nádrž, oběhové čerpadlo s předřazenými lapači vlasů, filtrační jednotka, ohřev vody a UV lampa. Voda do whirlpool je upravována filtrací a chemickou úpravou: Filtrace - prostřednictvím tlakového pískového filtru ASTRAL POOL PTK 1000 o průměru 800 mm, - filtrační náplní je křemičitý filtrační písek, - filtr se propírá protiproudně vodou z whirlpool. Prací voda je odváděna do kanalizace, - cirkulaci vody zajišťuje oběhové plastové čerpadlo Speck Badu 90/20 We 1,40 kw. Chemická úprava - dávkováním dezinfekčního přípravku PROXIM chlor stab. (přípravek na bázi chlornanu sodného) vhodné koncentrace, flokulantu PROXIM vločkovač T a dávkováním přípravku PROXIM ph minus na úpravu hodnoty ph, - při přípravě a používání chemikálií je bezpodmínečně nutné dodržovat návod k obsluze uváděný výrobcem a používat chemikálie jen k účelu, ke kterému byly vyrobeny, - měření a dávkování chemikálií je realizováno automatickým měřícím a vyhodnocovacím regulátorem DULCOMARIN II v závislosti na naměřených hodnotách, - dávkování chemikálií je zajištěno membránovými čerpadly ProMinent beta/4, - naměřené hodnoty (hodnota ph, volný a vázaný chlór, hodnota redox potenciálu) jsou pravidelně sledovány a zaznamenávány obsluhou úpravny do provozního deníku, - součástí úpravy vody je rovněž UV filtrace realizovaná UV lampou din UV prevent 75, - voda je vyhřívána v tepelném výměníku HEATLINE N o výkonu 70 kw a teplota vody je regulována automaticky. Bilance spotřeby vody pro whirlpool Zdrojem vody pro whirlpool je veřejný vodovod. Voda k napouštění i doplňování whirlpool prochází recirkulační úpravou bazénové vody. Objem vody ve whirlpool 1,6 m³. Objem akumulační nádrže 2 m³. Přídavná ředící voda: je dodržována minimální výměna 45 l/osobu dle počtu návštěvníků. Celková výměna vody: provádí se dle počtu návštěvníků cca 1x za dva týdny a spočívá v celkové výměně vody jak ve whirlpool, tak v akumulační nádrži. 5

6 Kontrola provozu úpravny vody Běžná kontrola a údržba spočívá zejména: kontrola správné funkce všech zařízení úpravny kontrola kvality vody pravidelné praní filtrů vedení provozního deníku úpravny vody Odborná kontrola úpravny vody je zajišťována dle potřeby provozu, min. 1x za měsíc, na základě uzavřené smlouvy s odbornou firmou BWS Přerov, která tuto technologii instalovala. Voda ve whirlpool musí být upravena tak, aby jejím použitím nedošlo k poškození lidského zdraví, a to zejména působením choroboplodných zárodků (patogenní či podmíněně patogenní agens původu bakteriálního, virového či protozoálního nebo patogenní kvasinky, plísně či toxické sinice). SAUNA, PÁRNÍ LÁZEŇ, INFRA SAUNA Technický popis Zařízení se nachází ve II. NP RC, návštěvníkům je k dispozici šatna, WC, sprchy (očistné i ochlazovací), relaxační zóna, prohřívárny sauny, parní lázně, infra sauny, venkovní terasa. - maximální kapacita prohřívárny sauny je 4 osoby - teplota sauny C, teplota je měřena teploměrem s rozsahem do 140 C - maximální kapacita prohřívárny parní lázně je 4 osoby - teplota parní lázně 45 C - maximální kapacita prohřívárny infra sauny je 2 osoby - teplota infra sauny do 60 C Vstup do sauny, parní lázně a infra sauny (dále jen sauna ) - vstup do sauny je možný pouze v provozní době po předchozí dohodě s provozovatelem, případně provozovatelem pověřenou osobou, - vstup do sauny, parní lázně a prohřívárny je možný pouze bez plavek, po předchozím důkladném osprchování, - vstupem do prostoru sauny je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto provozního - řádu a dbát pokynů provozovatele nebo jím pověřené osoby, - každý návštěvník sauny je povinen mít svůj vlastní ručník nebo osušku (2ks), provozovatel nezajišťuje půjčování prádla, - dětem mladším 15 let je vstup do sauny dovolen jen za doprovodu osoby starší 18 let, - v sauně musí být přítomny vždy minimálně dvě osoby, - není přípustné saunování více osob, než je stanovený maximální počet, - lázeň v sauně je doporučena především zdravým osobám. Každý návštěvník podniká návštěvu sauny na vlastní zodpovědnost. Osobám, které dosud saunu nenavštěvovaly, doporučujeme předchozí konzultaci s lékařem. 6

7 3. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PROVOZOVATELE Provozovatel odpovídá za bezpečnost a zdravé prostředí při provozu, dodržuje stanované provozní podmínky vyplývající z předpisů, zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č.238/2011 Sb. 4. PROVOZNÍ PODMÍNKY Za dodržování tohoto provozního řádu, zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky 238/2011 Sb. v areálu zodpovídá provozovatel, který může přenést na jednotlivé vedoucí pracovníky a jiné zaměstnance dílčí povinnosti. Přenesením se ale nezbavuje odpovědnosti za dodržování tohoto provozního řádu. Provozovatel zajišťuje odborné školení zaměstnanců, které se týká základních hygienických a protiepidemických požadavků, záchranu tonoucích a poskytování první pomoci. Rovněž je nucen dbát toho, aby se všichni zaměstnanci podrobili lékařské prohlídce a byli vybaveni pracovními ochrannými prostředky dle hygienických předpisů a interní směrnice. Jsou proškoleni o bezpečnosti o ochraně zdraví při práci a požární ochraně. Provozovatel zajišťuje, aby byl dodržen zákaz kouření v celém prostoru RC dle platných právních předpisů. V prostorách areálu bude vyvěšen na zřetelném místě dobře čitelný: a) návštěvní řád b) pokyny pro poskytování první pomoci c) tabule, na kterou se zapisuje teplota vody a vzduchu v areálu RC Provozovatel průběžně zajišťuje, zda jsou řádně zabezpečeny veškeré plochy proti uklouznutí a provádí patřičná opatření k zjednání případné nápravy. Provozovatel zajišťuje takové personální obsazení, aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků. Plavecký úbor ani plavky se v areálu RC nepůjčují. Úklid: Provozovatel vykonává každodenně prohlídku všech prostor, místností a zařízení a přesvědčuje se o skutečném plnění úklidu a desinfekce. Za provozu dohlíží na řádný chod všech zařízení a sleduje, zda návštěvníci dodržují návštěvní řád, zabezpečuje urychlené odstraňování zjištěných závad. Dbá o to, aby do areálu byl povolen přístup nejvýše předepsanému počtu osob. Za provozu všichni zaměstnanci dohlíží na zachování čistoty ve všech místnostech a prostorách areálu. Úklid veškerých ploch včetně ploch určených pro odpočinek je prováděn denně před zahájením provozu i po jeho skončení. Záchody budou průběžně udržovány v čistotě a minimálně jednou denně umyty desinfekčním prostředkem. Podlahy šaten, sprch, záchodů budou denně desinfikovány a bude provedena ochrana proti plísním. Budou používány desinfekční prostředky, které budou pravidelně obměňovány. Musí být užívány prostředky se sloučenou baktericidní a virucidní účinností. - podlahové plochy ve vstupním prostoru a šatně se uklízejí dle potřeby, nejméně však 1x denně, 1x týdně probíhá desinfekce, - všechny prostory relaxační zóny a zázemí (sprchy, sociální zařízení) se 1x denně desinfikují, 7

8 - k desinfekci se používá desinfekční prostředek SAVO a Domestos. Prostředky k desinfekci jsou - používány v souladu s návodem výrobce, - z důvodu zabránění vzniku rezistence bakterií se výrobky pravidelně střídají, - desinfekční a čistící prostředky jsou skladovány v samostatné místnosti k tomuto účelu určené. 5. POVINNOSTI A ZODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ - Všichni zaměstnanci jsou povinni řídit se pokyny svého nadřízeného, konat práce dle pracovní smlouvy a pracovní náplně ve stanovené pracovní době, dodržovat pracovní kázeň. Všichni pracovníci jsou proškoleni a seznámeni s návštěvním a provozním řádem, BOZP a PO. - Dohlížet na pořádek a čistotu ve všech prostorách RC a nad bezpečností návštěvníků. Po skončení směny i během provozu nesmí pracovník opustit bez souhlasu vedoucího pracovníka pracoviště kam je přidělen na práci. - Zkontrolovat všechny prostory, zjistit závady, zjištěné závady nahlásit vedoucímu pracovníkovi, který rozhodne o způsobu opravy. - Pravidelně kontrolovat uzávěry sprch a ostatních vývodů vody, vždy před a po skončení činnosti areálu a kontrolovat elektrické osvětlení. - Odebrat návštěvníkům předměty, které je zakázáno brát do prostoru RC, uschovat je a vydat návštěvníkům při jejich odchodu. 6. HYGIENA BAZÉNOVÉ VODY A PROVOZU RC - Bazénová voda musí vykazovat vlastnosti stanovené Vyhláškou 238/2011 Sb. - Je třeba průběžně a svědomitě provádět hodinu před zahájením provozu a potom každé 4 hodiny provozní kontroly hygienické kvality bazénové vody, vést o tom záznamy v provozní knize. - Dále jsou prováděny pravidelné kontroly kvality bazénové vody provozovatelem hodinu před zahájením provozu a potom každé 4 hodiny, pomocí ručních přístrojů jsou měřeny ukazatele: volný a vázaný chlor (vázaný je stanovován výpočtem), Redox potenciál a ph. Současně je kontrolována průhlednost, teplota vody ve whirlpool a vzduchu, tyto a další ukazatelé jsou kontrolovány dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 238/2011 Sb. viz strana č.11 tohoto provozního řádu. O výsledcích měření a kontrol jsou udržovány záznamy v provozní knize. - Kontrola ukazatelů mikrobiální a fyzikálně-chemické jakosti bazénové vody musí být pravidelně prováděna akreditovanou laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, pracoviště Olomouc ve stanovené četnosti dle přílohy č. 9 Vyhlášky 238/2011 Sb. Výsledky jsou neprodleně zadávány akreditovanou laboratoří do Informačního Systému PiVo. - Záznamy o těchto kontrolách musí být uchovávány po dobu 5 let. - Zodpovědnost za kvalitu vody ve whirlpool odpovídající zákonu nese provozovatel. - Při odchylkách od požadované kvality vody je zapotřebí ihned učinit opatření, aby se v nejkratší době dosáhlo kvality odpovídající zákonu. Při odchylkách od požadované kvality bude proveden zásah k úpravě tak, aby se sledované parametry bazénové vody dostaly do stanovených parametrů. V případě, že voda v umělém koupališti nevyhovuje stanoveným hygienickým limitům, provozovatel musí provoz whirlpool do doby odstranění závady zastavit. Po provedení opatření je prováděn kontrolní odběr každou hodinu až po odstranění odchylek. 8

9 - Všechna vedlejší zařízení, jako jsou chodby, šatny, sprchy, prostory k sezení i ležení, odkládací prostory, záchody musí být stále udržovány a musí být o ně pečováno tak, aby byl zaručen hygienicky nezávadný provoz. - Všechny úseky musí být denně dezinfikovány příslušnými prostředky, přičemž je třeba zejména dbát na koncentraci a dobu působení dezinfekčního prostředku. - Před desinfekcí probíhá nejprve mechanické čištění, potom jsou naneseny dezinfekční prostředky, které je třeba je nechat působit dle návodu k použití od výrobce. - Stále musí být dbáno na pokud možno co nejvyšší suchost podlah v prostorách, kde se zdržuje personál. - Do whirlpool, sauny, parní lázně a infra sauny nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a děti do věku jednoho roku; děti ve věku 1 až 3 let mohou vstupovat pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou. - Kontrola sprch a zejména toalet přísluší provozovateli, resp. úklidové síle společnosti. - Množství ředící vody se řídí počtem návštěvníků, nejméně však činí pro whirlpool 45l/osoba/den. - Nakládání s odpadky: odpadky se odstraňují do košů s výměnnými igelitovými sáčky, které se odstraní s odpadem. - V provozní místnosti je zakázáno stravovat se a kouřit. 7. TECHNOLOGICKÉ POŽADAVKY POŽADAVKY NA JAKOST VODY V UMĚLÝCH KOUPALIŠTÍCH A) Mikrobiologické požadavky Ukazatel Jednotka Bazénová voda během provozu Mezní hodnota Nejvyšší mezní hodnota Escherichia coli KTJ/100 ml 0 *) počet kolonií při 36 0 C KTJ/ 1 ml 100 *) Pseudomonas KTJ/100 ml 0 *) aeruginosa Stafylococcus aureus KTJ/100 ml Legionella species KTJ/ 100 ml *) Překročení nejvyšší mezní hodnoty nastává při splnění některé z následujících podmínek: 1. Hodnoty Escherichia coli větší než 10 KTJ/100 ml a současně více než 100 KTJ/ ml pro počty kolonií při 36 0 C, a/nebo více než 10 KTJ/100 ml pro Pseudomonas aeruginosa. 2. Hodnoty Pseudomonas aeruginosa větší než 50 KTJ/100 ml a současně více než 100 KTJ/ml pro počty kolonií při 36 0 C. 9

10 B) Fyzikální a chemické požadavky Ukazatel Průhlednost Jednotka Upravená voda před vstupem do bazénu Bazénová voda během provozu Mezní hodnota nerušený průhled na celé dno Nejvyšší mezní hodnota zákal ZF 0,5 ph 6,5-7,6 TOC mg/l 2,5 mg/l nad hodnotu plnící vody dusičnany mg/l 20 mg/l nad hodnotu plnící vody Volný chlor mg/l 0,3 0,6 mg/l do 28 C 0,5 0,8 mg/l C 0,7 1 mg/l nad 32 C Vázaný chlor mg/l 0,3 ozon mg/l 0,05 Redox potenciál - při ph 6,5 7,3 - při ph 7,3 7,6 mv

11 KONTROLA JAKOSTI VODY V UMĚLÝCH KOUPALIŠTÍCH Požadavky na kontrolu jakosti bazénové vody jsou stanoveny v příloze č. 9 vyhlášky č. 238/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kontrolovaný ukazatel Četnost kontroly Poznámky obsah volného a vázaného chloru hodinu před zahájením provozu a každou čtvrtou hodinu 1 teplota vody v bazénu 3x denně 2 Redox potenciál každou čtvrtou hodinu - průhlednost průběžně, nejméně 3x denně 3 ph 1x denně 4 zákal 1x za 14 dnů 5 Dusičnany 1x za 14 dnů 6 TOC 1x měsíčně 1x za 14 dnů 7 Mikrobiologické ukazatele 1x měsíčně 1x za 14 dnů 8 Ozón 1-krát měsíčně - Legionella spp. 1x za 3 měsíce 1x měsíčně 9 1x za 14 dnů Staphylococcus aureus 1x za 3 měsíce 1x měsíčně 10 Absorbance A 254 (1 cm) Kontinuální měření nebo dle potřeby Obsah volného a vázaného chloru je měřen kontinuálně instalovaným měřicím zařízením i ručně přístrojem Checkit Direct. Ručně naměřené hodnoty ve whirlpool jsou zaznamenávány do provozního deníku hodinu před zahájením provozu. 1x měsíčně je hodnota obsahu volného a vázaného chloru kontrolována akreditovanou laboratoří. 2. Teplota vody je měřena teploměrem. Teplota vody je regulována automaticky dle nastavených požadovaných hodnot. Teplota vody ve whirlpool je udržována na teplotě do C. Naměřená teplota je zaznamenávána do provozního deníku hodinu před zahájením provozu. 3. Průhlednost vody je kontrolována průběžně, slovní hodnocení je zaznamenáno do provozního deníku. 4. Hodnota ph je měřena kontinuálně instalovaným měřicím zařízením 1x denně je hodnota zaznamenána do provozního deníku. 1x měsíčně je naměřená hodnota kontrolována oprávněnou laboratoří. 5. Hodnota zákalu je 1x za 14 dnů kontrolována oprávněnou laboratoří. 6. Obsah dusičnanů je 1x za 14 dnů kontrolován oprávněnou laboratoří. 11

12 7. Hodnota CHSKMn (od bude nahrazen ukazatelem TOC) je u plaveckých bazénů s teplotou vody do 28 C kontrolována 1x měsíčně oprávněnou laboratoří. U koupelových bazénů s teplotou vody nad 28 C je bazénová voda kontrolována 1x za 14 dnů. 8. Mikrobiologické ukazatele ve whirlpool jsou kontrolovány 1x za 14 dnů oprávněnou laboratoří. Po pěti následujících vyhovujících výsledcích se četnost sníží na 1x měsíčně. Pokud se objeví nevyhovující výsledky, celý proces se opakuje. V případě překročení mezních nebo nejvyšších mezních hodnot je neprodleně informována KHS a s ní konzultována nápravná opatření k zajištění vyhovující kvality (při překročení nejvyšších mezních hodnot, které jsou blíže specifikovány v předchozí tabulce a označeny hvězdičkou, musí být okamžitě provoz ukončen a u vstupu do prostoru relaxačního centra musí být označení zákazu koupání) a je proveden opakovaný rozbor. 9. Legionella spp. se kontroluje oprávněnou laboratoří 1x za 3 měsíce u plaveckých bazénů s teplotou vody do 28 C; 1x měsíčně u koupelových bazénů s teplotou vody nad 28 C. Pokud jsou v bazénu instalována zařízení vytvářející aerosol, jako jsou bublinkové whirlpool, vodopády, gejzíry, fontány, šíjové sprchy apod. provádí se kontrola 1x za 14 dnů. 10. Staphylococcus aureus se kontroluje oprávněnou laboratoří 1x za 3 měsíce u plaveckých bazénů s teplotou vody do 28 C; 1x měsíčně u koupelových bazénů s teplotou vody nad 28 C. 11. Absorbance je nepovinný, ale doporučený ukazatel, který je vhodným nástrojem pro aktuální sledování zátěže bazénové vody organickými látkami (TOC) ze strany provozovatelů, zejména v případě kontinuálního měření. Doporučená hodnota A 254 (1 cm) bazénové vody je rovna hodnotě 0,02 nad hodnotu plnící vody. Laboratorní kontrola Kontrolní rozbory včetně odběrů smí provádět pouze akreditovaná laboratoř a ta zasílá výsledky rozborů do databáze orgánu ochrany veřejného zdraví PiVo. Odběry a rozbory vzorků bazénové či vstupní vody do whirlpool provádí akreditovaná laboratoř - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, pracoviště Olomouc. Provozovatel ukládá protokoly z kontrolních rozborů po dobu nejméně 5 let. Pokud výsledky rozborů neodpovídají stanoveným mezním hodnotám přijme provozovatel nápravná opatření k nápravě a účinnost opatření prokáže kontrolním rozborem v ukazatelích, které překročily mezní hodnoty. Pokud výsledky překročí nejvyšší mezní hodnoty (na kterémkoliv odběrném místě) a to buď jedné, nebo výše specifikovaných kombinací (mikrobiologických ukazatelů), nebo budou překročeny na všech odběrných místech mezní hodnoty provoz bude okamžitě zastaven a do doby vyšetření příčiny a učinění nápravného opatření včetně laboratorní kontroly se nesmí provozovat koupání. Dle 28 odst. 5 vyhlášky 238/2011 Sb.. Odběr vzorků Pro mikrobiologický rozbor vody z whirlpool se odebírá samostatný vzorek na přítoku do whirlpool a jeden vzorek z whirlpool se odebere uprostřed. Pro vyšetření legionell se odebere jeden vzorek na přítoku a jeden vzorek uprostřed z whirlpool. 12

13 Pro rozbor chemických ukazatelů, které se nestanovují na místě, se odebírá samostatný vzorek na přítoku do whirlpool a jeden vzorek z whirlpool uprostřed. Měření ukazatelů stanovovaných na místě odběru se provádí ve vzorcích odebraných z jednoho místa, případně se tyto ukazatele stanovují sondou ponořenou přímo do whirlpool. Ve whirlpoolu se odběry vzorků se provádějí v režimu zapnutých cirkulačních okruhů po jejich 10minutovém chodu. Vzorky vody z whirlpool se odebírají 15 cm pod hladinou. Vzorky upravené vody na přítoku se odebírají ze vzorkovacího výtokového ventilu osazeného na potrubí před jejím vstupem do whirlpool. Odběry jsou prováděny za provozu whirlpool; nejdříve 3 hodiny po zahájení provozu, jedná-li se o kontrolu prováděnou provozovatelem, nebo kdykoliv během provozu, jedná-li se o kontrolu prováděnou v rámci státního zdravotního dozoru. Pokud je provoz whirlpool kratší než 3 hodiny, doba mezi začátkem provozu a odběrem se úměrně zkrátí. Nápravná opatření při zjištění nevyhovující jakosti vody V případě zjištění nevyhovující jakosti bazénové vody ve whirlpoolu bude neprodleně informována Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, pracoviště Prostějov a konzultována s ní nápravná opatření k zajištění vyhovující jakosti vody. Při zjištění nevyhovující v mikrobiologických ukazatelích jakosti vody budou provedena tato nápravná opatření: Vypuštění whirlpool, vyčištění a vydezinfikování a napuštění whirlpool čerstvou pitnou vodou Vždy bude proveden akreditovanou laboratoří opakovaný odběr a rozbor vzorku vody na nevyhovující ukazatele. Výměna desinfekčního prostředku a zintenzivnění a znovu opakování desinfekce veškerého příslušenství vany. Provozní deník O provozu whirlpool a úpravny vody je veden provozní deník. Do tohoto deníku se zaznamenávají zejména následující údaje: - záznamy o poruchách a provedených opravách, - záznamy o přerušení provozu úpravny - záznamy o kvalitě vody a o naměřených hodnotách ukazatelů dle příl. č. 9 Vyhl.č. 238/2011 Sb., - záznamy o denním počtu návštěvníků, - záznamy o množství doplněné ředící vody (odečet z vodoměru), - záznamy o odběrech vzorků vody laboratoří - záznamy o vypuštění, vyčištění a dezinfekci akumulační nádrže a whirlpool - záznamy o výměnách barelů chemikálií, - záznamy o provedených nápravných opatřeních při zjištění nevyhovující kvality bazénové vody. 13

14 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tento provozní řád nabývá platnosti schválením orgánem ochrany veřejného zdraví. Za jeho dodržování odpovídá obsluha RC, kontroluje vedení. Aktualizace se provádí vždy při změně podmínek pro provozování RC. Obsluha RC Sportcentra DDM Prostějov byla zaškolena a seznámena s provozním řádem. S provozním řádem byl seznámen: Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Mgr. Ivan Nedvěd David Šustr Jan Zatloukal Luboš Pachl ředitel provozář pedagog volného času údržbář V Prostějově, dne Zpracoval: Ing. Radka Novotná 14

VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN

VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN Koupaliště ve volné přírodě podle 6 (3c) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále zákon.) Název koupaliště a umístění,

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY v Boskovicích

PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY v Boskovicích Služby Boskovice, s.r.o. Boskovice, U Lázní 2063/3, PSČ 680 01 IČO: 269 44 855 PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY v Boskovicích Adresa: SAUNA U Lázní 2063/3 680 01 Boskovice Obsah 1. Provozní doba, kapacita, návštěvnost

Více

Zásady pro provoz. Výklad pojmů

Zásady pro provoz. Výklad pojmů Rehabilitační bazény - Podklad pro zpracování žádosti ve smyslu 18 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších právních předpisů

Více

P R OVO Z N Í ŘÁD UMĚLÉHO KOUPALIŠTĚ

P R OVO Z N Í ŘÁD UMĚLÉHO KOUPALIŠTĚ P R OVO Z N Í ŘÁD UMĚLÉHO KOUPALIŠTĚ Název: Majitel: Provozovatel: Provozní doba: Vypracoval: Schválil: Koupaliště Police nad Metují Město Police nad Metují Technické služby Police nad Metují, s.r.o. V

Více

Provozní řád. Aqua Club Ledňáček. Plavání kojenců a batolat

Provozní řád. Aqua Club Ledňáček. Plavání kojenců a batolat Provozní řád Aqua club Ledňáček Plavání kojenců a batolat Provozní řád je zpracován ve smyslu ustanovení 6, odst. 3, písm. c) zákon č. 258/2000 sb. O ochraně veřejného zdraví. Název.: Umístění a adresa.:

Více

Provozní řád krytého bazénu

Provozní řád krytého bazénu Provozní řád krytého bazénu Majitel: Moravskoslezský kraj Provozovatel: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17.listopadu 1123, příspěvková organizace, IČ: 136 44 319 Provozovna : Krytý

Více

Provoz krytých koupališť Městských lázní Vsetín

Provoz krytých koupališť Městských lázní Vsetín 1.PROVOZNÍ ŘÁD dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Provoz krytých koupališť Městských lázní

Více

Základní škola Sloup, okr. Blansko. Provozní řád bazénu

Základní škola Sloup, okr. Blansko. Provozní řád bazénu Základní škola Sloup, okr. Blansko Provozní řád bazénu Úvod Vypracování provozního řádu podle 6 odst. 3. písm.d) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, platném znění a vyhlášky MZd č. 135/2004

Více

kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch VYHLÁŠKA 135/2004 Sb. ze dne 17. března 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Změna: 292/2006 Sb. Ministerstvo

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provoz bazénů

PROVOZNÍ ŘÁD. Provoz bazénů PROVOZNÍ ŘÁD Provoz bazénů Pracovníci odpovědní za provoz bazénu dle 6 odst. 3 písm. d), 100 a 103 odst. 1 : Městské Lázně Vsetín pan Karel Škrabánek, tel. 571411 077, GSM 603 803 533 provozní řád zpracoval

Více

Provozní řád. Svět plavání, s.r.o. Budějovická 159/922 252 42 Jesenice IČ: 04891376

Provozní řád. Svět plavání, s.r.o. Budějovická 159/922 252 42 Jesenice IČ: 04891376 Provozní řád Provozovatel a adresa provozu: Svět plavání, s.r.o. Budějovická 159/922 252 42 Jesenice IČ: 04891376 Schváleno Rozhodnutím Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Více

1. PŘEDMĚT. Vysokomýtská nemocnice příspěvková organizace Pardubického kraje

1. PŘEDMĚT. Vysokomýtská nemocnice příspěvková organizace Pardubického kraje 1. Název pracoviště: Plavání kojenců a batolat 2. Název zařízení: Vysokomýtská nemocnice 3. Adresa zařízení: Hradecká 167, 566 23 4. Číslo telefonu pracoviště: 465 467 211 faxu: 465 424 830 e-mail: info@nemocnice.myto.cz

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ POŘÁDANÝCH v Rodinném centru Čtyřlístek v PRAZE - PETROVICÍCH

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ POŘÁDANÝCH v Rodinném centru Čtyřlístek v PRAZE - PETROVICÍCH PROVOZNÍ ŘÁD ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ POŘÁDANÝCH v Rodinném centru Čtyřlístek v PRAZE - PETROVICÍCH Kurzy probíhají v prostorách bazénu Institutu Eda Robertse, ul. Milánská 471, Praha 10. vchod

Více

I. Technický popis zařízeníovozovatele

I. Technický popis zařízeníovozovatele PROVOZNÍ ŘÁD RC ČTYRLÍSTEK Provozní řád závazné pokyny pro účastníky kurzů I. Technický popis zařízeníovozovatele II. Povinnosti provozovatele III. Povinnosti návštěvníků IV. Všeobecně bezpečnostní požadavky

Více

Provozní řád sauny. Větrání jednotlivých místností je zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou.

Provozní řád sauny. Větrání jednotlivých místností je zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou. Provozní řád sauny 1 ÚVOD Název provozovny : Penzion Horácko Adresa : 592 04 Tři Studně 104 Majitel objektu : Dana Dušková IČO 62838512 Živnostenské oprávnění č.j. MU/OŽ/213/2013/U/3 vydán ŽÚ Žďár n.s.

Více

OBSAH KURZŮ PROSTŘEDÍ

OBSAH KURZŮ PROSTŘEDÍ PŘÍLOHA K PROVOZNÍMU ŘÁDU PLAVECKÉHO BAZÉNU Provozní řád "PLAVÁNÍ KOJENCŮ, BATOLAT A DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU v Domě zdraví v Novém Městě nad Metují Pro pobyt v Domě zdraví v Novém Městě nad Metují obecně

Více

Legislativní změny u umělých koupališť (2)

Legislativní změny u umělých koupališť (2) Legislativní změny u umělých koupališť (2) Hana Jeligová, Praha Konzultační den oddělení hygieny vody a NRC pro pitnou vodu SZÚ Praha, 12.1.2012 22 Hygienické požadavky na bazény pro kojence a batolata

Více

PROVOZNÍ ŘÁD "PLAVÁNÍ" KOJENCŮ A BATOLAT NA KRYTÉM PLAVECKÉM BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ

PROVOZNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT NA KRYTÉM PLAVECKÉM BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ PROVOZNÍ ŘÁD "PLAVÁNÍ" KOJENCŮ A BATOLAT NA KRYTÉM PLAVECKÉM BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ Pro pobyt v krytém plaveckém bazénu v České Třebové obecně platí schválený provozní řád bazénu. Tento provozní řád jej

Více

Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy)

Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy) KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy) Radim

Více

PROVOZNÍ ŘÁD BAZÉNU PRO PLAVÁNÍ KOJENCŮ, BATOLAT A DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

PROVOZNÍ ŘÁD BAZÉNU PRO PLAVÁNÍ KOJENCŮ, BATOLAT A DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PROVOZNÍ ŘÁD BAZÉNU PRO PLAVÁNÍ KOJENCŮ, BATOLAT A DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Provozovatel: Tomáš Cerman, IČO : 11261803, Riegrova 1543, 269 01 Rakovník Provozovna: Centrum MARCO, Riegrova 1543, 269 01 Rakovník

Více

Sportovní zařízení města Rokycany. Pod Husovými sady 1160, Rokycany PROVOZNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ

Sportovní zařízení města Rokycany. Pod Husovými sady 1160, Rokycany PROVOZNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ PROVOZNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ 1. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název zařízení Adresa Provozovatel Městské koupaliště Město Rokycany prostřednictvím organizační složky Sportovní zařízení města Rokycany Masarykovo

Více

PROVOZNÍ ŘÁD vodovodu Bačkov, Lubno

PROVOZNÍ ŘÁD vodovodu Bačkov, Lubno PROVOZNÍ ŘÁD vodovodu Bačkov, Lubno Název vodovodu : Obecní vodovod Bačkov, Lubno Investor : Obec Bačkov Projektant : p.arch. Škvařil a p.arch. Bukáček, Zahradnického 2948, Havlíčkův Brod Dodavatel stavby

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 25. srpna 2011 Cena Kč 77, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 25. srpna 2011 Cena Kč 77, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 25. srpna 2011 Cena Kč 77, O B S A H : 238. Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích

Více

Strana 1 / 41. 238/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. ze dne 10. srpna 2011

Strana 1 / 41. 238/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. ze dne 10. srpna 2011 238/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Provozní řád posilovny

Provozní řád posilovny 17. listopadu 177, Provozní řád posilovny Vlastníkem a provozovatelem posilovny je Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola, 17.listopadu 177,. 1. Provozovatel Provozovatelem posilovny je BPA

Více

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH Provozní řád nekrytého umělého koupaliště je vypracován dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

Název provozovny adresa : Krušnohorská poliklinika s.r.o. Žižkova 151, Litvínov, 436 01 Telefon : 478 012 222

Název provozovny adresa : Krušnohorská poliklinika s.r.o. Žižkova 151, Litvínov, 436 01 Telefon : 478 012 222 PROVOZNÍ ŘÁD Zabezpečující hygienické podmínky plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku v bazénku v prostorách Krušnohorské polikliniky s.r.o. Provozovatel : Květuše Hellmichová Husova 130, Litvínov,

Více

Plavecké centrum u majáku s.r.o. Chrudimská 472 Pardubice IČO: 28768701 www.plavaniumajaku.cz plavaniumajaku@seznam.cz

Plavecké centrum u majáku s.r.o. Chrudimská 472 Pardubice IČO: 28768701 www.plavaniumajaku.cz plavaniumajaku@seznam.cz Provozní řád bazénu pro plavání kojenců, batolat a předškolních dětí Adresa místa provozování kurzů: Štrossova 172 530 02 PARDUBICE Provozovatel: Plavecké centrum u majáku s.r.o. Odpovědná osoba: Markéta

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 2938 Sbírka zákonů č. 238 / 2011 238 VYHLÁŠKA ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Ministerstvo

Více

Hygiena a sanitace potravinářských výrob. Aneta Hniličková Tereza Matějcová

Hygiena a sanitace potravinářských výrob. Aneta Hniličková Tereza Matějcová Hygiena a sanitace potravinářských výrob Aneta Hniličková Tereza Matějcová Pojmy na úvod Správná výrobní praxe postupy zaměřené na zajišťování celkové jakosti výrobků tzn. způsobilosti k uvedenému či předpokládanému

Více

Provozní řád koupaliště Nivnická Riviéra

Provozní řád koupaliště Nivnická Riviéra Provozní řád koupaliště Nivnická Riviéra Nivnická riviéra, Na Výsluní 400, 687 51 Nivnice parcelní číslo: 2812/6, 2812/7 a 2812/4 v k.ú. Nivnice provozovatel Obec Nivnice, Sídliště 1000, 687 51 Nivnice,

Více

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště Význam a zdravotní rizika ukazatelů: E. coli ( indikace fekální kontaminace ) počet při 36 C (obecné znečištění,

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2014 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV Část I. Základní ustanovení Název a sídlo Záchytné místo pro zatoulaná a opuštěná zvířata Města Chodov Komenského 1077, 354 35

Více

IČ 259 61 004 U Teplárny 1300 509 01 Nová Paka

IČ 259 61 004 U Teplárny 1300 509 01 Nová Paka PROVOZOVATEL: ZHOTOVITEL: TermoReal s.r.o. IČ 259 61 004 U Teplárny 1300 509 01 Nová Paka Metrostav a.s., IČ 00 01 49 15 Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8 ZPRACOVÁNO V: VYPRACOVAL: BAZÉNY & WELLNESS s.r.o.,

Více

Provozní řád sauna. Provoz saun. Provozovatel a osoba, zodpovědná za provoz sauny dle 6a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Provozní řád sauna. Provoz saun. Provozovatel a osoba, zodpovědná za provoz sauny dle 6a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů PROVOZNÍ ŘÁD dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Provoz saun Provozovatel a osoba, zodpovědná

Více

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Akce : Investor : Městský úřad Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice

Více

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. 303 22 Plzeň, Skrétova 15 - ÚP RokycODtcai úrad V Clleznovicich. Protokol o kontrole

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. 303 22 Plzeň, Skrétova 15 - ÚP RokycODtcai úrad V Clleznovicich. Protokol o kontrole '7 tjl/ld 303 22 Plzeň, Skrétova 15 - ÚP RokycODtcai úrad V Clleznovicich Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni Protokol o kontrole PSe 338 Ob.'. í S/,c1tOJ ~ / c>, 1 ;/fl ft) IY'CU

Více

Plavecké centrum u majáku s.r.o. Chrudimská 472 Pardubice IČO: 28768701 www.plavaniumajaku.cz plavaniumajaku@seznam.cz

Plavecké centrum u majáku s.r.o. Chrudimská 472 Pardubice IČO: 28768701 www.plavaniumajaku.cz plavaniumajaku@seznam.cz Provozní řád bazénu pro plavání kojenců, batolat a předškolních dětí Adresa místa provozování kurzů: Chrudimská 472 530 02 PARDUBICE Provozovatel: Plavecké centrum u majáku s.r.o. Odpovědná osoba: Markéta

Více

135/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2004, ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

135/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2004, ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 135/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Změna: 292/2006 Sb. Ministerstvo

Více

Provozní řád plavání kojenců a batolat v plaveckém bazénu v Jilemnici

Provozní řád plavání kojenců a batolat v plaveckém bazénu v Jilemnici Provozní řád plavání kojenců a batolat v plaveckém bazénu v Jilemnici ÚVOD Provozní řád je zpracován v souladu se zákonem 151/2011 Sb., kterým se mění zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o

Více

Provozní řád sauny v plaveckém bazénu v Jilemnici

Provozní řád sauny v plaveckém bazénu v Jilemnici Provozní řád sauny v plaveckém bazénu v Jilemnici 1. ÚVOD Provozní řád je zpracován v souladu se zákonem 151/2011 Sb., kterým se mění zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 238/2011 Sb. Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupali... - znění dle 97/14 Sb. 238/2011 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne

Více

OBOROVÁ SPECIFIKACE září 2011

OBOROVÁ SPECIFIKACE září 2011 OBOROVÁ SPECIFIKACE září 2011 Praní - Odborné ošetření prádla z potravinářských provozů OS 80-02 Předmluva Vydávání oborových specifikací Textilním zkušebním ústavem (Centrum technické normalizace) bylo

Více

Screeningová vyšetření legionel ve zdravotnických zařízeních. Radomír Polcar polcar@factore.cz

Screeningová vyšetření legionel ve zdravotnických zařízeních. Radomír Polcar polcar@factore.cz Screeningová vyšetření legionel ve zdravotnických zařízeních Radomír Polcar polcar@factore.cz Základní principy analýzy rizika legionel ve zdravotnických zařízeních jsou analogií postupům HACCP Požadavek

Více

135/2004 Sb. VYHLÁŠKA. kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

135/2004 Sb. VYHLÁŠKA. kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 135/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Změna: 292/2006 Sb. Ministerstvo

Více

tel.: mobil: E-mail: Web: Výrobce: +420 577 101 444 +420 733 542 670 sales@sfias.net http://www.sfias.net/

tel.: mobil: E-mail: Web: Výrobce: +420 577 101 444 +420 733 542 670 sales@sfias.net http://www.sfias.net/ Výrobce: SFI a.s. nám. Svobody 57, 763 15 Slušovice Czech Republic tel.: mobil: E-mail: Web: +420 577 101 444 +420 733 542 670 sales@sfias.net http://www.sfias.net/ OBSAH 1. Všeobecné zásady 2. Využití

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Základní škola a mateřská škola Horní Studénky,PO. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Č.j.: 2007/2008 Vypracoval: Schválil: J.Burkoňová, ředitel školy J.Burkoňová, ředitel školy

Více

135/2004 Sb. VYHLÁŠKA

135/2004 Sb. VYHLÁŠKA 135/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Změna: 292/2006 Sb. Ministerstvo

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Návrh VYHLÁŠKA ze dne kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1

Více

MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ SKUTEČ s.r.o. PALACKÉHO NÁM. 133, 539 73 SKUTEČ IČO: 260 13 771

MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ SKUTEČ s.r.o. PALACKÉHO NÁM. 133, 539 73 SKUTEČ IČO: 260 13 771 OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL: MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ SKUTEČ s.r.o. PALACKÉHO NÁM. 133, 539 73 SKUTEČ IČO: 260 13 771 BAZÉNY A WELLNESS s.r.o., IČO: 279 41 931 NAD ŠUTKOU 41 182 00 PRAHA 8 - KOBYLISY VYPRACOVAL:

Více

HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ

HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ Mateřská škola Petříkov č.p. 6 Obec Petříkov u Velkých Popovic Zpracovala: Ing. Hana Svobodová Vydání: 1 Celkem 8 stran Platnost od 1.9.2011.

Více

Provozní řád. přírodního koupaliště nádrže ke koupání v Sobotce. Název koupaliště: Kemp s koupalištěm Sobotka pod Humprechtem

Provozní řád. přírodního koupaliště nádrže ke koupání v Sobotce. Název koupaliště: Kemp s koupalištěm Sobotka pod Humprechtem Provozní řád přírodního koupaliště nádrže ke koupání v Sobotce Provozní řád je vypracovaný dle 6 odstavce 3c, zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky

Více

Odpovědi na dotazy ohledně vyhlášky č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích

Odpovědi na dotazy ohledně vyhlášky č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích Odpovědi na dotazy ohledně vyhlášky č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích Odpovědi vyjadřují stanovisko Státního zdravotního ústavu

Více

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ O b s a h : Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

HYGOENICKÉ PŘEDPISY PRO BAZÉNY A SAUNY PLATNÉ OD 1. 4. 2004

HYGOENICKÉ PŘEDPISY PRO BAZÉNY A SAUNY PLATNÉ OD 1. 4. 2004 HYGOENICKÉ PŘEDPISY PRO BAZÉNY A SAUNY PLATNÉ OD 1. 4. 2004 Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér ČÁST 1 ÚVODNÍ SLOVO 1. duben 2004 přinesl do života bazénářů a saunařů novou hygienickou

Více

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE EMI-TEST s.r.o. Na Sibiři 451 549 54 Police nad Metují ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE podle 3 odstavec 1 a 3 vyhlášky 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie číslo 0043/14

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 41 Rozeslána dne 4. června 2014 Cena Kč 50, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 41 Rozeslána dne 4. června 2014 Cena Kč 50, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 4. června 2014 Cena Kč 50, O B S A H : 96. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti

Více

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení Reklamační řád Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice I. Obecná ustanovení obec Doubravice, jako provozovatel Vodárenské Infrastruktury (dále jen dodavatel) zajištující dodávku pitné vody z

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti

Více

Letní koupaliště Moravské Budějovice. Provozní a návštěvní řád

Letní koupaliště Moravské Budějovice. Provozní a návštěvní řád Letní koupaliště Moravské Budějovice Provozní a návštěvní řád PROVOZOVATEL LETNÍHO KOUPALIŠTĚ: ZIKOS, příspěvková organizace Komenského sady 1642 676 02 Moravské Budějovice květen 2015 Koupaliště Moravské

Více

SANKCE V OBLASTI BEZPEČNOSTI

SANKCE V OBLASTI BEZPEČNOSTI SANKCE V OBLASTI BEZPEČNOSTI NA ÚSEKU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY (DÁLE JEN BOZP A PO) Společnost má právo na zaplacení smluvní pokuty ve stanovené výši*), za každý jednotlivý

Více

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 IČ: 49454587; DIČ: CZ49454587 Reklamační řád Platný od 1. 8. 2012 Obsah 1 Rozsah

Více

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 dle Zákona č. 410/2005 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Předmět vymezení: základní škola I. Údaje o

Více

Provozní řád sauny a umělého koupaliště - bazénu pro pořádání kurzů plavání kojenců a batolat ve Filia klubu, Halasovo náměstí 7, Brno. A.

Provozní řád sauny a umělého koupaliště - bazénu pro pořádání kurzů plavání kojenců a batolat ve Filia klubu, Halasovo náměstí 7, Brno. A. Provozní řád sauny a umělého koupaliště - bazénu pro pořádání kurzů plavání kojenců a batolat ve Filia klubu, Halasovo náměstí 7, Brno. Provozovatel: FILIA KLUB s.r.o. Sídlo: Antonínská 565/20, Brno, 602

Více

UV zařízení Dulcodes. OZONFILT a BonoZon - ozonizátory. BelloZon - generátory chlordioxidu. Dulco Zon - elektrolýzní generátory chloru

UV zařízení Dulcodes. OZONFILT a BonoZon - ozonizátory. BelloZon - generátory chlordioxidu. Dulco Zon - elektrolýzní generátory chloru Kapitola 1 UV zařízení Dulcodes Kapitola 2 OZONFILT a BonoZon - ozonizátory Kapitola 3 BelloZon - generátory chlordioxidu Kapitola 4 Dulco Zon - elektrolýzní generátory chloru Kapitola 5 Membránové technologie

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY 1 Provozní řád zámecké kočárovny Účelem provozního řádu je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zúčastněných osob, ochrany majetku, cílem provozního řádu je zajištění příjemné

Více

Použití v laboratorních podmínkách

Použití v laboratorních podmínkách Použití v laboratorních podmínkách Obsah Velcorin použití v laboratorních podmínkách Strana 3 5 Úvod Strana 3 Bezpečnostní opatření Strana 3 Pracovní postup (senzoricky) Strana 4 Pracovní postup (mikrobiologicky)

Více

Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory 57. konzultační den 16.10.2014 Kvalita vnitřního prostředí

Více

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část - 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem

Více

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Část I. Základní ustanovení Článek 1 Název, adresa: Sportovní stadion v Jilemnici 514 01 Jilemnice e-mail: info@sport-jilemnice.cz www.sport-jilemnice.cz

Více

135/2004 Sb. VYHLÁŠKA. kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

135/2004 Sb. VYHLÁŠKA. kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 135/2004 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1

Více

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B Základní cíle systému Globalgap zajistit bezpečnost produktů zemědělské prvovýroby (rostlinná, živočišná, osivo-sadba,

Více

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup Strana 2 z 5 5. Postup 5.1 Kontrola Kontrole zkoušce (vyšetření) na přítomnost alkoholu, kterou provádí BA, pověření zaměstnanci PARAMO, a. s., nebo příslušný orgán státní správy, jsou povinni se podrobit

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Opatření obecné povahy Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Tel.: 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz,id: xwsai7r Č.j.: KHSZL 08842/2014

Více

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ 2011 PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 Tento pro provozní řád obsahuje 5 stran tištěného textu. Platnost provozního řádu je od 1. 1. 2011. 1. PROVOZOVATEL BraFil

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy Citace pův. předpisu:

Více

Nové hygienické předpisy pro bazény a sauny platné od 1. 4. 2004

Nové hygienické předpisy pro bazény a sauny platné od 1. 4. 2004 Nové hygienické předpisy pro bazény a sauny platné od 1. 4. 2004 I. ÚVODNÍ SLOVO 1. duben 2004 přinesl do života bazénářů a saunařů novou hygienickou Vyhlášku 135/2004, kterou se stanoví hygienické požadavky

Více

Židovská obec Brno Směrnice 24/2006

Židovská obec Brno Směrnice 24/2006 Židovská obec Brno Směrnice 24/2006 PROVOZNÍ ŘÁD REGENERAČNÍHO CENTRA OBSAH 1.) LEGISLATIVA 2.) PODMÍNKY ČINNOSTI 3.) POUŽITÍ PŘÍSTROJŮ, NÁSTROJU, POMŮCEK A DALŠICH ZAŘÍZENÍ 4.) ZÁSADY PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

Provozní řád plavání kojenců, batolat, dětí předškolního a školního věku. AQUA SPORT club Hranice

Provozní řád plavání kojenců, batolat, dětí předškolního a školního věku. AQUA SPORT club Hranice Provozní řád plavání kojenců, batolat, dětí předškolního a školního věku. AQUA SPORT club Hranice Provozovatel zařízení : Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63 Česká republika

Více

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o. Protokol o zkoušce vody č.1522/12 Vzorkoval : Zdeněk Šulíček Ing. dne 22.5.12-12:05 Datum zahájení/ukončení zkoušek : 22.5.12 / 25.5.12 Typ místa odběru : vodovod Typ rozboru : A3.opakované rozbory Místo

Více

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 výroba Desná č.p. 142, 468 61 Desná v Jiz. horách /fax 483 383 497, 483 383 229, 602 101 663 OBSAH OBSAH... 1 ZÁKLADNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Lukavice 56 Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 12. ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZSMSL/1-9/2010 Pedagogická rada projednala dne 30. srpna 2010, ředitel školy, ředitel školy Směrnice

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04. Název dokumentu: Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Jana Kočvarová referent právního 29.4.

REKLAMAČNÍ ŘÁD EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04. Název dokumentu: Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Jana Kočvarová referent právního 29.4. Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ 1. Úvodní ustanovení: Vypracování provozního řádu a jeho následné předložení ke schválení orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice Libereckého

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Organizační směrnice č. 9/2007/SŘ PRO ORGANIZACI ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

Organizační směrnice č. 9/2007/SŘ PRO ORGANIZACI ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Organizační směrnice č. 9/2007/SŘ PRO ORGANIZACI ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Čj.: SŠNM/662/2007 Zpracoval: Oldřich Přibyl, OZO č. osv. MVČR: Š-173/96 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. pro Koupaliště Milevsko. Provozovatel : SPOS Milevsko s.r.o. J. A. Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ : 260 30 756

PROVOZNÍ ŘÁD. pro Koupaliště Milevsko. Provozovatel : SPOS Milevsko s.r.o. J. A. Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ : 260 30 756 PROVOZNÍ ŘÁD pro Koupaliště Milevsko Provozovatel : SPOS Milevsko s.r.o. J. A. Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ : 260 30 756 V. Milevsku dne 1.1.2012 1 PROVOZNÍ ŘÁD KOUPALIŠTĚ V MILEVSKU Čl. I. Úvodní

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

MOBIL Í ÚPRAV A PIT É VODY UMUV 01

MOBIL Í ÚPRAV A PIT É VODY UMUV 01 MOBIL Í ÚPRAV A PIT É VODY UMUV 01 TECH ICKÁ SPECIFIKACE leden 10 Základní popis zařízení UMUV 01 je univerzální mobilní úpravna vody, která umožňuje úpravu z různých zdrojů podzemní i povrchové vody.

Více

Sanitace. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Sanitace. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Předběžná a tepelná úprava potravin

Více

PROVOZNÍ ŘÁD VODNÍ ZÓNA VODNÍ KURZY SAUNA AQUAEROBIC

PROVOZNÍ ŘÁD VODNÍ ZÓNA VODNÍ KURZY SAUNA AQUAEROBIC PROVOZNÍ ŘÁD VODNÍ ZÓNA VODNÍ KURZY SAUNA AQUAEROBIC 1.Název: DELFÍNEK Plavecký stadion Olomouc středisko plavání kojenců a batolat Adresa: PSO Legionářská 11, Olomouc, PSČ: 772 00 2.Vlastník areálu: 3.Provozovatel:

Více

Provozní řád INFRASAUNA krytého bazénu PROVOZNÍ ŘÁD

Provozní řád INFRASAUNA krytého bazénu PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ ŘÁD dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Provoz Infrasauny Provozovatel a osoba, zodpovědná

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 9/2014 Provozní řád zahrady mateřské školy Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4

Více

POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM

POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM (průzkum projekt technická zpráva povolovací řízení výběrové řízení realizace zakázky), náležitosti a struktura projektu a technické zprávy Legislativní základ Zákon

Více