Provozní řád SPORTCENTRUM DDM Prostějov. Provozní řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní řád SPORTCENTRUM DDM Prostějov. Provozní řád"

Transkript

1 Provozní řád Provozní řád Relaxačního centra (dálen je RC ) Sportcentra DDM Prostějov je vypracován a předložen orgánu ochrany veřejného zdraví dle ustanovení 6c odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s požadavky vyhlášky č. 238/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V Prostějově, dne podpis provozovatele razítko Schválila: Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, pracoviště Prostějov pod č.j.:. dne... podpis. razítko 1

2 Kontakty a důležitá telefonní čísla KHS Olomouckého kraje pracoviště Prostějov Šafaříkova Prostějov Telefon: ; Fax: První pomoc 155 Hasiči 150 Policie ČR 158 Kontaktní osoba ZÚ se sídlem v Ostravě Ing. Radka Novotná, tel.: , Pracovník provádějící odběry vzorků Marie Meixnerová, tel.:

3 OBSAH: 1. CÍL 2. ROZSAH PLATNOSTI 3. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PROVOZOVATELE 4. PROVOZNÍ PODMÍNKY 5. POVINNOSTI A ZODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ 6. TECHNOLOGICKÉ POŽADAVKY 7. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. CÍL Cílem tohoto předpisu je zabezpečení hygienických podmínek v prostoru RC, provozovaného společností SPORTCENTRUM DDM Prostějov, které je určeno zejména pro relaxaci sportovní veřejnosti. 2. ROZSAH PLATNOSTI Ustanovení tohoto řádu je závazné pro všechny zaměstnance a smluvní pracovníky společnosti SPORTCENTRUM DDM Prostějov. Provozovatel: SPORTCENTRUM DDM Prostějov Olympijská 4228/ Prostějov IČ: GPS: N, E Vedoucí zařízení a odpovědný za provoz: Mgr. Ivan Nedvěd tel.: ,

4 Technologie a služby provozované a poskytované veřejnosti: 2.NP - whirlpool (Ø 2,5m) - sauna - infra sauna - parní lázeň Zdrojem vody je veřejný vodovod - MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se sídlem v Olomouci. (aktuální údaje o hodnotách sledovaných mikrobiologických a chemických ukazatelů v plnící vodě získá provozovatel RC od provozovatele vodovodu) Voda pro whirlpool je vyhřívána v tepelném výměníku HEATLINE N o výkonu 70 kw a teplota vody je regulována automaticky. Kapacita návštěvníků: Název whirlpool 4 sauna 4 infra sauna 2 parní lázeň 4 Maximální počet návštěvníků Provozní doba: Individuální, dle předchozích požadavků a objednávek V objektu RC (kancelář) je umístěna lékárnička, jejíž obsah splňuje potřebné předpisy a je pravidelně kontrolována a doplňována. WHIRLPOOL Technický popis Whirlpool je umístěna ve II. NP RC Návštěvníkům whirlpool je k dispozici šatna, sprchy, WC, klub, venkovní terasa, relaxační zóna a vlastní prostor s whirlpool. Whirlpool je sklolaminátové konstrukce kruhovitého tvaru o průměru 2,5 m, kapacita max. 4 osoby, teplota vody C. Výměna a recirkulace vody je zajištěna stěnovými tryskami a systémem přelivných žlábků krytých mřížkou. Voda z hladinových žlábků odtéká do akumulační nádrže, poté je upravována v úpravně vody a do whirlpool je přiváděna zpět tryskami. 4

5 Úplné vypuštění whirlpool je možné pomocí dnové výpusti. Strojovna whirlpool je umístěna samostatně v I.NP RC. V místnosti strojovny je umístěna akumulační nádrž, oběhové čerpadlo s předřazenými lapači vlasů, filtrační jednotka, ohřev vody a UV lampa. Voda do whirlpool je upravována filtrací a chemickou úpravou: Filtrace - prostřednictvím tlakového pískového filtru ASTRAL POOL PTK 1000 o průměru 800 mm, - filtrační náplní je křemičitý filtrační písek, - filtr se propírá protiproudně vodou z whirlpool. Prací voda je odváděna do kanalizace, - cirkulaci vody zajišťuje oběhové plastové čerpadlo Speck Badu 90/20 We 1,40 kw. Chemická úprava - dávkováním dezinfekčního přípravku PROXIM chlor stab. (přípravek na bázi chlornanu sodného) vhodné koncentrace, flokulantu PROXIM vločkovač T a dávkováním přípravku PROXIM ph minus na úpravu hodnoty ph, - při přípravě a používání chemikálií je bezpodmínečně nutné dodržovat návod k obsluze uváděný výrobcem a používat chemikálie jen k účelu, ke kterému byly vyrobeny, - měření a dávkování chemikálií je realizováno automatickým měřícím a vyhodnocovacím regulátorem DULCOMARIN II v závislosti na naměřených hodnotách, - dávkování chemikálií je zajištěno membránovými čerpadly ProMinent beta/4, - naměřené hodnoty (hodnota ph, volný a vázaný chlór, hodnota redox potenciálu) jsou pravidelně sledovány a zaznamenávány obsluhou úpravny do provozního deníku, - součástí úpravy vody je rovněž UV filtrace realizovaná UV lampou din UV prevent 75, - voda je vyhřívána v tepelném výměníku HEATLINE N o výkonu 70 kw a teplota vody je regulována automaticky. Bilance spotřeby vody pro whirlpool Zdrojem vody pro whirlpool je veřejný vodovod. Voda k napouštění i doplňování whirlpool prochází recirkulační úpravou bazénové vody. Objem vody ve whirlpool 1,6 m³. Objem akumulační nádrže 2 m³. Přídavná ředící voda: je dodržována minimální výměna 45 l/osobu dle počtu návštěvníků. Celková výměna vody: provádí se dle počtu návštěvníků cca 1x za dva týdny a spočívá v celkové výměně vody jak ve whirlpool, tak v akumulační nádrži. 5

6 Kontrola provozu úpravny vody Běžná kontrola a údržba spočívá zejména: kontrola správné funkce všech zařízení úpravny kontrola kvality vody pravidelné praní filtrů vedení provozního deníku úpravny vody Odborná kontrola úpravny vody je zajišťována dle potřeby provozu, min. 1x za měsíc, na základě uzavřené smlouvy s odbornou firmou BWS Přerov, která tuto technologii instalovala. Voda ve whirlpool musí být upravena tak, aby jejím použitím nedošlo k poškození lidského zdraví, a to zejména působením choroboplodných zárodků (patogenní či podmíněně patogenní agens původu bakteriálního, virového či protozoálního nebo patogenní kvasinky, plísně či toxické sinice). SAUNA, PÁRNÍ LÁZEŇ, INFRA SAUNA Technický popis Zařízení se nachází ve II. NP RC, návštěvníkům je k dispozici šatna, WC, sprchy (očistné i ochlazovací), relaxační zóna, prohřívárny sauny, parní lázně, infra sauny, venkovní terasa. - maximální kapacita prohřívárny sauny je 4 osoby - teplota sauny C, teplota je měřena teploměrem s rozsahem do 140 C - maximální kapacita prohřívárny parní lázně je 4 osoby - teplota parní lázně 45 C - maximální kapacita prohřívárny infra sauny je 2 osoby - teplota infra sauny do 60 C Vstup do sauny, parní lázně a infra sauny (dále jen sauna ) - vstup do sauny je možný pouze v provozní době po předchozí dohodě s provozovatelem, případně provozovatelem pověřenou osobou, - vstup do sauny, parní lázně a prohřívárny je možný pouze bez plavek, po předchozím důkladném osprchování, - vstupem do prostoru sauny je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto provozního - řádu a dbát pokynů provozovatele nebo jím pověřené osoby, - každý návštěvník sauny je povinen mít svůj vlastní ručník nebo osušku (2ks), provozovatel nezajišťuje půjčování prádla, - dětem mladším 15 let je vstup do sauny dovolen jen za doprovodu osoby starší 18 let, - v sauně musí být přítomny vždy minimálně dvě osoby, - není přípustné saunování více osob, než je stanovený maximální počet, - lázeň v sauně je doporučena především zdravým osobám. Každý návštěvník podniká návštěvu sauny na vlastní zodpovědnost. Osobám, které dosud saunu nenavštěvovaly, doporučujeme předchozí konzultaci s lékařem. 6

7 3. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PROVOZOVATELE Provozovatel odpovídá za bezpečnost a zdravé prostředí při provozu, dodržuje stanované provozní podmínky vyplývající z předpisů, zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č.238/2011 Sb. 4. PROVOZNÍ PODMÍNKY Za dodržování tohoto provozního řádu, zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky 238/2011 Sb. v areálu zodpovídá provozovatel, který může přenést na jednotlivé vedoucí pracovníky a jiné zaměstnance dílčí povinnosti. Přenesením se ale nezbavuje odpovědnosti za dodržování tohoto provozního řádu. Provozovatel zajišťuje odborné školení zaměstnanců, které se týká základních hygienických a protiepidemických požadavků, záchranu tonoucích a poskytování první pomoci. Rovněž je nucen dbát toho, aby se všichni zaměstnanci podrobili lékařské prohlídce a byli vybaveni pracovními ochrannými prostředky dle hygienických předpisů a interní směrnice. Jsou proškoleni o bezpečnosti o ochraně zdraví při práci a požární ochraně. Provozovatel zajišťuje, aby byl dodržen zákaz kouření v celém prostoru RC dle platných právních předpisů. V prostorách areálu bude vyvěšen na zřetelném místě dobře čitelný: a) návštěvní řád b) pokyny pro poskytování první pomoci c) tabule, na kterou se zapisuje teplota vody a vzduchu v areálu RC Provozovatel průběžně zajišťuje, zda jsou řádně zabezpečeny veškeré plochy proti uklouznutí a provádí patřičná opatření k zjednání případné nápravy. Provozovatel zajišťuje takové personální obsazení, aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků. Plavecký úbor ani plavky se v areálu RC nepůjčují. Úklid: Provozovatel vykonává každodenně prohlídku všech prostor, místností a zařízení a přesvědčuje se o skutečném plnění úklidu a desinfekce. Za provozu dohlíží na řádný chod všech zařízení a sleduje, zda návštěvníci dodržují návštěvní řád, zabezpečuje urychlené odstraňování zjištěných závad. Dbá o to, aby do areálu byl povolen přístup nejvýše předepsanému počtu osob. Za provozu všichni zaměstnanci dohlíží na zachování čistoty ve všech místnostech a prostorách areálu. Úklid veškerých ploch včetně ploch určených pro odpočinek je prováděn denně před zahájením provozu i po jeho skončení. Záchody budou průběžně udržovány v čistotě a minimálně jednou denně umyty desinfekčním prostředkem. Podlahy šaten, sprch, záchodů budou denně desinfikovány a bude provedena ochrana proti plísním. Budou používány desinfekční prostředky, které budou pravidelně obměňovány. Musí být užívány prostředky se sloučenou baktericidní a virucidní účinností. - podlahové plochy ve vstupním prostoru a šatně se uklízejí dle potřeby, nejméně však 1x denně, 1x týdně probíhá desinfekce, - všechny prostory relaxační zóny a zázemí (sprchy, sociální zařízení) se 1x denně desinfikují, 7

8 - k desinfekci se používá desinfekční prostředek SAVO a Domestos. Prostředky k desinfekci jsou - používány v souladu s návodem výrobce, - z důvodu zabránění vzniku rezistence bakterií se výrobky pravidelně střídají, - desinfekční a čistící prostředky jsou skladovány v samostatné místnosti k tomuto účelu určené. 5. POVINNOSTI A ZODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ - Všichni zaměstnanci jsou povinni řídit se pokyny svého nadřízeného, konat práce dle pracovní smlouvy a pracovní náplně ve stanovené pracovní době, dodržovat pracovní kázeň. Všichni pracovníci jsou proškoleni a seznámeni s návštěvním a provozním řádem, BOZP a PO. - Dohlížet na pořádek a čistotu ve všech prostorách RC a nad bezpečností návštěvníků. Po skončení směny i během provozu nesmí pracovník opustit bez souhlasu vedoucího pracovníka pracoviště kam je přidělen na práci. - Zkontrolovat všechny prostory, zjistit závady, zjištěné závady nahlásit vedoucímu pracovníkovi, který rozhodne o způsobu opravy. - Pravidelně kontrolovat uzávěry sprch a ostatních vývodů vody, vždy před a po skončení činnosti areálu a kontrolovat elektrické osvětlení. - Odebrat návštěvníkům předměty, které je zakázáno brát do prostoru RC, uschovat je a vydat návštěvníkům při jejich odchodu. 6. HYGIENA BAZÉNOVÉ VODY A PROVOZU RC - Bazénová voda musí vykazovat vlastnosti stanovené Vyhláškou 238/2011 Sb. - Je třeba průběžně a svědomitě provádět hodinu před zahájením provozu a potom každé 4 hodiny provozní kontroly hygienické kvality bazénové vody, vést o tom záznamy v provozní knize. - Dále jsou prováděny pravidelné kontroly kvality bazénové vody provozovatelem hodinu před zahájením provozu a potom každé 4 hodiny, pomocí ručních přístrojů jsou měřeny ukazatele: volný a vázaný chlor (vázaný je stanovován výpočtem), Redox potenciál a ph. Současně je kontrolována průhlednost, teplota vody ve whirlpool a vzduchu, tyto a další ukazatelé jsou kontrolovány dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 238/2011 Sb. viz strana č.11 tohoto provozního řádu. O výsledcích měření a kontrol jsou udržovány záznamy v provozní knize. - Kontrola ukazatelů mikrobiální a fyzikálně-chemické jakosti bazénové vody musí být pravidelně prováděna akreditovanou laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, pracoviště Olomouc ve stanovené četnosti dle přílohy č. 9 Vyhlášky 238/2011 Sb. Výsledky jsou neprodleně zadávány akreditovanou laboratoří do Informačního Systému PiVo. - Záznamy o těchto kontrolách musí být uchovávány po dobu 5 let. - Zodpovědnost za kvalitu vody ve whirlpool odpovídající zákonu nese provozovatel. - Při odchylkách od požadované kvality vody je zapotřebí ihned učinit opatření, aby se v nejkratší době dosáhlo kvality odpovídající zákonu. Při odchylkách od požadované kvality bude proveden zásah k úpravě tak, aby se sledované parametry bazénové vody dostaly do stanovených parametrů. V případě, že voda v umělém koupališti nevyhovuje stanoveným hygienickým limitům, provozovatel musí provoz whirlpool do doby odstranění závady zastavit. Po provedení opatření je prováděn kontrolní odběr každou hodinu až po odstranění odchylek. 8

9 - Všechna vedlejší zařízení, jako jsou chodby, šatny, sprchy, prostory k sezení i ležení, odkládací prostory, záchody musí být stále udržovány a musí být o ně pečováno tak, aby byl zaručen hygienicky nezávadný provoz. - Všechny úseky musí být denně dezinfikovány příslušnými prostředky, přičemž je třeba zejména dbát na koncentraci a dobu působení dezinfekčního prostředku. - Před desinfekcí probíhá nejprve mechanické čištění, potom jsou naneseny dezinfekční prostředky, které je třeba je nechat působit dle návodu k použití od výrobce. - Stále musí být dbáno na pokud možno co nejvyšší suchost podlah v prostorách, kde se zdržuje personál. - Do whirlpool, sauny, parní lázně a infra sauny nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a děti do věku jednoho roku; děti ve věku 1 až 3 let mohou vstupovat pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou. - Kontrola sprch a zejména toalet přísluší provozovateli, resp. úklidové síle společnosti. - Množství ředící vody se řídí počtem návštěvníků, nejméně však činí pro whirlpool 45l/osoba/den. - Nakládání s odpadky: odpadky se odstraňují do košů s výměnnými igelitovými sáčky, které se odstraní s odpadem. - V provozní místnosti je zakázáno stravovat se a kouřit. 7. TECHNOLOGICKÉ POŽADAVKY POŽADAVKY NA JAKOST VODY V UMĚLÝCH KOUPALIŠTÍCH A) Mikrobiologické požadavky Ukazatel Jednotka Bazénová voda během provozu Mezní hodnota Nejvyšší mezní hodnota Escherichia coli KTJ/100 ml 0 *) počet kolonií při 36 0 C KTJ/ 1 ml 100 *) Pseudomonas KTJ/100 ml 0 *) aeruginosa Stafylococcus aureus KTJ/100 ml Legionella species KTJ/ 100 ml *) Překročení nejvyšší mezní hodnoty nastává při splnění některé z následujících podmínek: 1. Hodnoty Escherichia coli větší než 10 KTJ/100 ml a současně více než 100 KTJ/ ml pro počty kolonií při 36 0 C, a/nebo více než 10 KTJ/100 ml pro Pseudomonas aeruginosa. 2. Hodnoty Pseudomonas aeruginosa větší než 50 KTJ/100 ml a současně více než 100 KTJ/ml pro počty kolonií při 36 0 C. 9

10 B) Fyzikální a chemické požadavky Ukazatel Průhlednost Jednotka Upravená voda před vstupem do bazénu Bazénová voda během provozu Mezní hodnota nerušený průhled na celé dno Nejvyšší mezní hodnota zákal ZF 0,5 ph 6,5-7,6 TOC mg/l 2,5 mg/l nad hodnotu plnící vody dusičnany mg/l 20 mg/l nad hodnotu plnící vody Volný chlor mg/l 0,3 0,6 mg/l do 28 C 0,5 0,8 mg/l C 0,7 1 mg/l nad 32 C Vázaný chlor mg/l 0,3 ozon mg/l 0,05 Redox potenciál - při ph 6,5 7,3 - při ph 7,3 7,6 mv

11 KONTROLA JAKOSTI VODY V UMĚLÝCH KOUPALIŠTÍCH Požadavky na kontrolu jakosti bazénové vody jsou stanoveny v příloze č. 9 vyhlášky č. 238/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kontrolovaný ukazatel Četnost kontroly Poznámky obsah volného a vázaného chloru hodinu před zahájením provozu a každou čtvrtou hodinu 1 teplota vody v bazénu 3x denně 2 Redox potenciál každou čtvrtou hodinu - průhlednost průběžně, nejméně 3x denně 3 ph 1x denně 4 zákal 1x za 14 dnů 5 Dusičnany 1x za 14 dnů 6 TOC 1x měsíčně 1x za 14 dnů 7 Mikrobiologické ukazatele 1x měsíčně 1x za 14 dnů 8 Ozón 1-krát měsíčně - Legionella spp. 1x za 3 měsíce 1x měsíčně 9 1x za 14 dnů Staphylococcus aureus 1x za 3 měsíce 1x měsíčně 10 Absorbance A 254 (1 cm) Kontinuální měření nebo dle potřeby Obsah volného a vázaného chloru je měřen kontinuálně instalovaným měřicím zařízením i ručně přístrojem Checkit Direct. Ručně naměřené hodnoty ve whirlpool jsou zaznamenávány do provozního deníku hodinu před zahájením provozu. 1x měsíčně je hodnota obsahu volného a vázaného chloru kontrolována akreditovanou laboratoří. 2. Teplota vody je měřena teploměrem. Teplota vody je regulována automaticky dle nastavených požadovaných hodnot. Teplota vody ve whirlpool je udržována na teplotě do C. Naměřená teplota je zaznamenávána do provozního deníku hodinu před zahájením provozu. 3. Průhlednost vody je kontrolována průběžně, slovní hodnocení je zaznamenáno do provozního deníku. 4. Hodnota ph je měřena kontinuálně instalovaným měřicím zařízením 1x denně je hodnota zaznamenána do provozního deníku. 1x měsíčně je naměřená hodnota kontrolována oprávněnou laboratoří. 5. Hodnota zákalu je 1x za 14 dnů kontrolována oprávněnou laboratoří. 6. Obsah dusičnanů je 1x za 14 dnů kontrolován oprávněnou laboratoří. 11

12 7. Hodnota CHSKMn (od bude nahrazen ukazatelem TOC) je u plaveckých bazénů s teplotou vody do 28 C kontrolována 1x měsíčně oprávněnou laboratoří. U koupelových bazénů s teplotou vody nad 28 C je bazénová voda kontrolována 1x za 14 dnů. 8. Mikrobiologické ukazatele ve whirlpool jsou kontrolovány 1x za 14 dnů oprávněnou laboratoří. Po pěti následujících vyhovujících výsledcích se četnost sníží na 1x měsíčně. Pokud se objeví nevyhovující výsledky, celý proces se opakuje. V případě překročení mezních nebo nejvyšších mezních hodnot je neprodleně informována KHS a s ní konzultována nápravná opatření k zajištění vyhovující kvality (při překročení nejvyšších mezních hodnot, které jsou blíže specifikovány v předchozí tabulce a označeny hvězdičkou, musí být okamžitě provoz ukončen a u vstupu do prostoru relaxačního centra musí být označení zákazu koupání) a je proveden opakovaný rozbor. 9. Legionella spp. se kontroluje oprávněnou laboratoří 1x za 3 měsíce u plaveckých bazénů s teplotou vody do 28 C; 1x měsíčně u koupelových bazénů s teplotou vody nad 28 C. Pokud jsou v bazénu instalována zařízení vytvářející aerosol, jako jsou bublinkové whirlpool, vodopády, gejzíry, fontány, šíjové sprchy apod. provádí se kontrola 1x za 14 dnů. 10. Staphylococcus aureus se kontroluje oprávněnou laboratoří 1x za 3 měsíce u plaveckých bazénů s teplotou vody do 28 C; 1x měsíčně u koupelových bazénů s teplotou vody nad 28 C. 11. Absorbance je nepovinný, ale doporučený ukazatel, který je vhodným nástrojem pro aktuální sledování zátěže bazénové vody organickými látkami (TOC) ze strany provozovatelů, zejména v případě kontinuálního měření. Doporučená hodnota A 254 (1 cm) bazénové vody je rovna hodnotě 0,02 nad hodnotu plnící vody. Laboratorní kontrola Kontrolní rozbory včetně odběrů smí provádět pouze akreditovaná laboratoř a ta zasílá výsledky rozborů do databáze orgánu ochrany veřejného zdraví PiVo. Odběry a rozbory vzorků bazénové či vstupní vody do whirlpool provádí akreditovaná laboratoř - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, pracoviště Olomouc. Provozovatel ukládá protokoly z kontrolních rozborů po dobu nejméně 5 let. Pokud výsledky rozborů neodpovídají stanoveným mezním hodnotám přijme provozovatel nápravná opatření k nápravě a účinnost opatření prokáže kontrolním rozborem v ukazatelích, které překročily mezní hodnoty. Pokud výsledky překročí nejvyšší mezní hodnoty (na kterémkoliv odběrném místě) a to buď jedné, nebo výše specifikovaných kombinací (mikrobiologických ukazatelů), nebo budou překročeny na všech odběrných místech mezní hodnoty provoz bude okamžitě zastaven a do doby vyšetření příčiny a učinění nápravného opatření včetně laboratorní kontroly se nesmí provozovat koupání. Dle 28 odst. 5 vyhlášky 238/2011 Sb.. Odběr vzorků Pro mikrobiologický rozbor vody z whirlpool se odebírá samostatný vzorek na přítoku do whirlpool a jeden vzorek z whirlpool se odebere uprostřed. Pro vyšetření legionell se odebere jeden vzorek na přítoku a jeden vzorek uprostřed z whirlpool. 12

13 Pro rozbor chemických ukazatelů, které se nestanovují na místě, se odebírá samostatný vzorek na přítoku do whirlpool a jeden vzorek z whirlpool uprostřed. Měření ukazatelů stanovovaných na místě odběru se provádí ve vzorcích odebraných z jednoho místa, případně se tyto ukazatele stanovují sondou ponořenou přímo do whirlpool. Ve whirlpoolu se odběry vzorků se provádějí v režimu zapnutých cirkulačních okruhů po jejich 10minutovém chodu. Vzorky vody z whirlpool se odebírají 15 cm pod hladinou. Vzorky upravené vody na přítoku se odebírají ze vzorkovacího výtokového ventilu osazeného na potrubí před jejím vstupem do whirlpool. Odběry jsou prováděny za provozu whirlpool; nejdříve 3 hodiny po zahájení provozu, jedná-li se o kontrolu prováděnou provozovatelem, nebo kdykoliv během provozu, jedná-li se o kontrolu prováděnou v rámci státního zdravotního dozoru. Pokud je provoz whirlpool kratší než 3 hodiny, doba mezi začátkem provozu a odběrem se úměrně zkrátí. Nápravná opatření při zjištění nevyhovující jakosti vody V případě zjištění nevyhovující jakosti bazénové vody ve whirlpoolu bude neprodleně informována Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, pracoviště Prostějov a konzultována s ní nápravná opatření k zajištění vyhovující jakosti vody. Při zjištění nevyhovující v mikrobiologických ukazatelích jakosti vody budou provedena tato nápravná opatření: Vypuštění whirlpool, vyčištění a vydezinfikování a napuštění whirlpool čerstvou pitnou vodou Vždy bude proveden akreditovanou laboratoří opakovaný odběr a rozbor vzorku vody na nevyhovující ukazatele. Výměna desinfekčního prostředku a zintenzivnění a znovu opakování desinfekce veškerého příslušenství vany. Provozní deník O provozu whirlpool a úpravny vody je veden provozní deník. Do tohoto deníku se zaznamenávají zejména následující údaje: - záznamy o poruchách a provedených opravách, - záznamy o přerušení provozu úpravny - záznamy o kvalitě vody a o naměřených hodnotách ukazatelů dle příl. č. 9 Vyhl.č. 238/2011 Sb., - záznamy o denním počtu návštěvníků, - záznamy o množství doplněné ředící vody (odečet z vodoměru), - záznamy o odběrech vzorků vody laboratoří - záznamy o vypuštění, vyčištění a dezinfekci akumulační nádrže a whirlpool - záznamy o výměnách barelů chemikálií, - záznamy o provedených nápravných opatřeních při zjištění nevyhovující kvality bazénové vody. 13

14 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tento provozní řád nabývá platnosti schválením orgánem ochrany veřejného zdraví. Za jeho dodržování odpovídá obsluha RC, kontroluje vedení. Aktualizace se provádí vždy při změně podmínek pro provozování RC. Obsluha RC Sportcentra DDM Prostějov byla zaškolena a seznámena s provozním řádem. S provozním řádem byl seznámen: Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Mgr. Ivan Nedvěd David Šustr Jan Zatloukal Luboš Pachl ředitel provozář pedagog volného času údržbář V Prostějově, dne Zpracoval: Ing. Radka Novotná 14

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH Provozní řád nekrytého umělého koupaliště je vypracován dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

Letní koupaliště Moravské Budějovice. Provozní a návštěvní řád

Letní koupaliště Moravské Budějovice. Provozní a návštěvní řád Letní koupaliště Moravské Budějovice Provozní a návštěvní řád PROVOZOVATEL LETNÍHO KOUPALIŠTĚ: ZIKOS, příspěvková organizace Komenského sady 1642 676 02 Moravské Budějovice květen 2015 Koupaliště Moravské

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 2938 Sbírka zákonů č. 238 / 2011 238 VYHLÁŠKA ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Ministerstvo

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ 1. Úvodní ustanovení: Vypracování provozního řádu a jeho následné předložení ke schválení orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice Libereckého

Více

Provozní řád. Aqua Club Ledňáček. Plavání kojenců a batolat

Provozní řád. Aqua Club Ledňáček. Plavání kojenců a batolat Provozní řád Aqua club Ledňáček Plavání kojenců a batolat Provozní řád je zpracován ve smyslu ustanovení 6, odst. 3, písm. c) zákon č. 258/2000 sb. O ochraně veřejného zdraví. Název.: Umístění a adresa.:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK stavba povolená k účelu koupání vybavená systémem přírodního způsobu čištění vody ke koupání dle 6, odst. 1) písm. a)zákona č. 258/2000 Sb. Provozní řád byl schválen

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Základní škola Janáčkovo náměstí 17, Okres Bruntál, příspvková organizace Janáčkovo náměstí 1970/17 794 01 Krnov IČ: 008 52 546 Zpracoval: Ing. Kristýna Theisová Siudová, Š-OZO-82/2007 STANOVENÍ ORGANIZACE

Více

Vodovod HLUČÍN -Darkovičky

Vodovod HLUČÍN -Darkovičky TITULNÍ LIST (dle vyhl.č. 195/2002 Sb.) Název vodovodu: Investor: (vlastník) Provozovatel: (správce) Projektant: Vodovod HLUČÍN -Darkovičky Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Ostravská 18, 748 01 Hlučín

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců Obsah: 1. Účel a platnost...1 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců...1 3. Školení...2 4. Osobní ochranné pracovní prostředky...3 5. Chronologický postup při zajišťování bezpečnosti stavebních

Více

302/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů

302/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů 302/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Změna: 99/2003 Sb. Změna: 9/2006 Sb. Změna: 9/2006 Sb. (část) Změna: 83/2012 Sb.

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS PROVOZNÍ ŘÁD budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí ZPRACOVAL SCHVÁLIL ÚTVAR KS FUNKCE Tajemnice JMÉNO Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS Provozní řád Městský úřad Frýdlant nad

Více

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûkter ch

Více

PROVOZNÍ ŘÁD 01/2014. Pracovníkům distribučního pracoviště pro příjem a výdej prádla

PROVOZNÍ ŘÁD 01/2014. Pracovníkům distribučního pracoviště pro příjem a výdej prádla Název: DISTRIBUČNÍ PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM A VÝDEJ PRÁDLA V NEMOCNICI ČESKÝ KRUMLOV, A.S. Evidenční značka: PŘ - 1 Nahrazuje: PŘ ze dne 10.2.2011 Identifikace: Určena komu: Účinnost: 1. 9. 2012 Revize číslo:

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

Tento Návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků BAZÉNU A WELLNESS (dále jen BaW).

Tento Návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků BAZÉNU A WELLNESS (dále jen BaW). NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉN, WELLNESS Návštěvní řád je vypracován zejména na základě 7a z.č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu a dále v souladu se zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších

Více

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Tyto všeobecné technické podmínky platí pro odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu. 1 Obsah Identifikační

Více

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE PRO BEZPEČNÝ PROVOZ

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE PRO BEZPEČNÝ PROVOZ top-normy PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE PRO BEZPEČNÝ PROVOZ VEŘEJNÝCH ZAŘÍZENÍ PRO HRY A SPORT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen apod.) V ČESKÉ REPUBLICE Zadavatel Řešitel Odborný gestor,

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění Pronajímatel: KORDIS JMK, spol. s r.o. IČ: 262 98 465 DIČ: CZ26298465 sídlem v Brně, Nové sady 946/30, PSČ 602 00

Více

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU Místní provozní řád kotelny Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Č Á S T P

Více

P O S T U P PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK LETECKÉ TECHNIKY CAA-TI-012-4/99

P O S T U P PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK LETECKÉ TECHNIKY CAA-TI-012-4/99 Strana 1 CAA -TI-012-4/99 Stran 19 ÚCL Česká republika Vydáno dne 23.9.1999 CAA Czech Republic vydána dne 6. 12. 2007 pod č.j. 016583/07-424 Zpracovatel: Ing. Vladimír Kříž Ref. DOA P O S T U P PRO VYDÁNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 11. PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Č.j.: zsjn/ /2011 Vypracoval: Schválil: Karel Handlíř,

Více

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. provozní předpis L 2/2 PŘEDPIS PRO PROVOZ LANOVÉ DRÁHY V ZOO PRAHA

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. provozní předpis L 2/2 PŘEDPIS PRO PROVOZ LANOVÉ DRÁHY V ZOO PRAHA Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost provozní předpis L 2/2 PŘEDPIS PRO PROVOZ LANOVÉ DRÁHY V ZOO PRAHA Schváleno generálním ředitelem Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost dne

Více

HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ

HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ MUDr. František Kožíšek, CSc. 1 Ing. Jiří Kos 2 Mgr. Petr Pumann 1 1 Státní zdravotní ústav, Praha 2 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více