Provozní řád SPORTCENTRUM DDM Prostějov. Provozní řád

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní řád SPORTCENTRUM DDM Prostějov. Provozní řád"

Transkript

1 Provozní řád Provozní řád Relaxačního centra (dálen je RC ) Sportcentra DDM Prostějov je vypracován a předložen orgánu ochrany veřejného zdraví dle ustanovení 6c odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s požadavky vyhlášky č. 238/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V Prostějově, dne podpis provozovatele razítko Schválila: Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, pracoviště Prostějov pod č.j.:. dne... podpis. razítko 1

2 Kontakty a důležitá telefonní čísla KHS Olomouckého kraje pracoviště Prostějov Šafaříkova Prostějov Telefon: ; Fax: První pomoc 155 Hasiči 150 Policie ČR 158 Kontaktní osoba ZÚ se sídlem v Ostravě Ing. Radka Novotná, tel.: , Pracovník provádějící odběry vzorků Marie Meixnerová, tel.:

3 OBSAH: 1. CÍL 2. ROZSAH PLATNOSTI 3. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PROVOZOVATELE 4. PROVOZNÍ PODMÍNKY 5. POVINNOSTI A ZODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ 6. TECHNOLOGICKÉ POŽADAVKY 7. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. CÍL Cílem tohoto předpisu je zabezpečení hygienických podmínek v prostoru RC, provozovaného společností SPORTCENTRUM DDM Prostějov, které je určeno zejména pro relaxaci sportovní veřejnosti. 2. ROZSAH PLATNOSTI Ustanovení tohoto řádu je závazné pro všechny zaměstnance a smluvní pracovníky společnosti SPORTCENTRUM DDM Prostějov. Provozovatel: SPORTCENTRUM DDM Prostějov Olympijská 4228/ Prostějov IČ: GPS: N, E Vedoucí zařízení a odpovědný za provoz: Mgr. Ivan Nedvěd tel.: ,

4 Technologie a služby provozované a poskytované veřejnosti: 2.NP - whirlpool (Ø 2,5m) - sauna - infra sauna - parní lázeň Zdrojem vody je veřejný vodovod - MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se sídlem v Olomouci. (aktuální údaje o hodnotách sledovaných mikrobiologických a chemických ukazatelů v plnící vodě získá provozovatel RC od provozovatele vodovodu) Voda pro whirlpool je vyhřívána v tepelném výměníku HEATLINE N o výkonu 70 kw a teplota vody je regulována automaticky. Kapacita návštěvníků: Název whirlpool 4 sauna 4 infra sauna 2 parní lázeň 4 Maximální počet návštěvníků Provozní doba: Individuální, dle předchozích požadavků a objednávek V objektu RC (kancelář) je umístěna lékárnička, jejíž obsah splňuje potřebné předpisy a je pravidelně kontrolována a doplňována. WHIRLPOOL Technický popis Whirlpool je umístěna ve II. NP RC Návštěvníkům whirlpool je k dispozici šatna, sprchy, WC, klub, venkovní terasa, relaxační zóna a vlastní prostor s whirlpool. Whirlpool je sklolaminátové konstrukce kruhovitého tvaru o průměru 2,5 m, kapacita max. 4 osoby, teplota vody C. Výměna a recirkulace vody je zajištěna stěnovými tryskami a systémem přelivných žlábků krytých mřížkou. Voda z hladinových žlábků odtéká do akumulační nádrže, poté je upravována v úpravně vody a do whirlpool je přiváděna zpět tryskami. 4

5 Úplné vypuštění whirlpool je možné pomocí dnové výpusti. Strojovna whirlpool je umístěna samostatně v I.NP RC. V místnosti strojovny je umístěna akumulační nádrž, oběhové čerpadlo s předřazenými lapači vlasů, filtrační jednotka, ohřev vody a UV lampa. Voda do whirlpool je upravována filtrací a chemickou úpravou: Filtrace - prostřednictvím tlakového pískového filtru ASTRAL POOL PTK 1000 o průměru 800 mm, - filtrační náplní je křemičitý filtrační písek, - filtr se propírá protiproudně vodou z whirlpool. Prací voda je odváděna do kanalizace, - cirkulaci vody zajišťuje oběhové plastové čerpadlo Speck Badu 90/20 We 1,40 kw. Chemická úprava - dávkováním dezinfekčního přípravku PROXIM chlor stab. (přípravek na bázi chlornanu sodného) vhodné koncentrace, flokulantu PROXIM vločkovač T a dávkováním přípravku PROXIM ph minus na úpravu hodnoty ph, - při přípravě a používání chemikálií je bezpodmínečně nutné dodržovat návod k obsluze uváděný výrobcem a používat chemikálie jen k účelu, ke kterému byly vyrobeny, - měření a dávkování chemikálií je realizováno automatickým měřícím a vyhodnocovacím regulátorem DULCOMARIN II v závislosti na naměřených hodnotách, - dávkování chemikálií je zajištěno membránovými čerpadly ProMinent beta/4, - naměřené hodnoty (hodnota ph, volný a vázaný chlór, hodnota redox potenciálu) jsou pravidelně sledovány a zaznamenávány obsluhou úpravny do provozního deníku, - součástí úpravy vody je rovněž UV filtrace realizovaná UV lampou din UV prevent 75, - voda je vyhřívána v tepelném výměníku HEATLINE N o výkonu 70 kw a teplota vody je regulována automaticky. Bilance spotřeby vody pro whirlpool Zdrojem vody pro whirlpool je veřejný vodovod. Voda k napouštění i doplňování whirlpool prochází recirkulační úpravou bazénové vody. Objem vody ve whirlpool 1,6 m³. Objem akumulační nádrže 2 m³. Přídavná ředící voda: je dodržována minimální výměna 45 l/osobu dle počtu návštěvníků. Celková výměna vody: provádí se dle počtu návštěvníků cca 1x za dva týdny a spočívá v celkové výměně vody jak ve whirlpool, tak v akumulační nádrži. 5

6 Kontrola provozu úpravny vody Běžná kontrola a údržba spočívá zejména: kontrola správné funkce všech zařízení úpravny kontrola kvality vody pravidelné praní filtrů vedení provozního deníku úpravny vody Odborná kontrola úpravny vody je zajišťována dle potřeby provozu, min. 1x za měsíc, na základě uzavřené smlouvy s odbornou firmou BWS Přerov, která tuto technologii instalovala. Voda ve whirlpool musí být upravena tak, aby jejím použitím nedošlo k poškození lidského zdraví, a to zejména působením choroboplodných zárodků (patogenní či podmíněně patogenní agens původu bakteriálního, virového či protozoálního nebo patogenní kvasinky, plísně či toxické sinice). SAUNA, PÁRNÍ LÁZEŇ, INFRA SAUNA Technický popis Zařízení se nachází ve II. NP RC, návštěvníkům je k dispozici šatna, WC, sprchy (očistné i ochlazovací), relaxační zóna, prohřívárny sauny, parní lázně, infra sauny, venkovní terasa. - maximální kapacita prohřívárny sauny je 4 osoby - teplota sauny C, teplota je měřena teploměrem s rozsahem do 140 C - maximální kapacita prohřívárny parní lázně je 4 osoby - teplota parní lázně 45 C - maximální kapacita prohřívárny infra sauny je 2 osoby - teplota infra sauny do 60 C Vstup do sauny, parní lázně a infra sauny (dále jen sauna ) - vstup do sauny je možný pouze v provozní době po předchozí dohodě s provozovatelem, případně provozovatelem pověřenou osobou, - vstup do sauny, parní lázně a prohřívárny je možný pouze bez plavek, po předchozím důkladném osprchování, - vstupem do prostoru sauny je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto provozního - řádu a dbát pokynů provozovatele nebo jím pověřené osoby, - každý návštěvník sauny je povinen mít svůj vlastní ručník nebo osušku (2ks), provozovatel nezajišťuje půjčování prádla, - dětem mladším 15 let je vstup do sauny dovolen jen za doprovodu osoby starší 18 let, - v sauně musí být přítomny vždy minimálně dvě osoby, - není přípustné saunování více osob, než je stanovený maximální počet, - lázeň v sauně je doporučena především zdravým osobám. Každý návštěvník podniká návštěvu sauny na vlastní zodpovědnost. Osobám, které dosud saunu nenavštěvovaly, doporučujeme předchozí konzultaci s lékařem. 6

7 3. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PROVOZOVATELE Provozovatel odpovídá za bezpečnost a zdravé prostředí při provozu, dodržuje stanované provozní podmínky vyplývající z předpisů, zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č.238/2011 Sb. 4. PROVOZNÍ PODMÍNKY Za dodržování tohoto provozního řádu, zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky 238/2011 Sb. v areálu zodpovídá provozovatel, který může přenést na jednotlivé vedoucí pracovníky a jiné zaměstnance dílčí povinnosti. Přenesením se ale nezbavuje odpovědnosti za dodržování tohoto provozního řádu. Provozovatel zajišťuje odborné školení zaměstnanců, které se týká základních hygienických a protiepidemických požadavků, záchranu tonoucích a poskytování první pomoci. Rovněž je nucen dbát toho, aby se všichni zaměstnanci podrobili lékařské prohlídce a byli vybaveni pracovními ochrannými prostředky dle hygienických předpisů a interní směrnice. Jsou proškoleni o bezpečnosti o ochraně zdraví při práci a požární ochraně. Provozovatel zajišťuje, aby byl dodržen zákaz kouření v celém prostoru RC dle platných právních předpisů. V prostorách areálu bude vyvěšen na zřetelném místě dobře čitelný: a) návštěvní řád b) pokyny pro poskytování první pomoci c) tabule, na kterou se zapisuje teplota vody a vzduchu v areálu RC Provozovatel průběžně zajišťuje, zda jsou řádně zabezpečeny veškeré plochy proti uklouznutí a provádí patřičná opatření k zjednání případné nápravy. Provozovatel zajišťuje takové personální obsazení, aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků. Plavecký úbor ani plavky se v areálu RC nepůjčují. Úklid: Provozovatel vykonává každodenně prohlídku všech prostor, místností a zařízení a přesvědčuje se o skutečném plnění úklidu a desinfekce. Za provozu dohlíží na řádný chod všech zařízení a sleduje, zda návštěvníci dodržují návštěvní řád, zabezpečuje urychlené odstraňování zjištěných závad. Dbá o to, aby do areálu byl povolen přístup nejvýše předepsanému počtu osob. Za provozu všichni zaměstnanci dohlíží na zachování čistoty ve všech místnostech a prostorách areálu. Úklid veškerých ploch včetně ploch určených pro odpočinek je prováděn denně před zahájením provozu i po jeho skončení. Záchody budou průběžně udržovány v čistotě a minimálně jednou denně umyty desinfekčním prostředkem. Podlahy šaten, sprch, záchodů budou denně desinfikovány a bude provedena ochrana proti plísním. Budou používány desinfekční prostředky, které budou pravidelně obměňovány. Musí být užívány prostředky se sloučenou baktericidní a virucidní účinností. - podlahové plochy ve vstupním prostoru a šatně se uklízejí dle potřeby, nejméně však 1x denně, 1x týdně probíhá desinfekce, - všechny prostory relaxační zóny a zázemí (sprchy, sociální zařízení) se 1x denně desinfikují, 7

8 - k desinfekci se používá desinfekční prostředek SAVO a Domestos. Prostředky k desinfekci jsou - používány v souladu s návodem výrobce, - z důvodu zabránění vzniku rezistence bakterií se výrobky pravidelně střídají, - desinfekční a čistící prostředky jsou skladovány v samostatné místnosti k tomuto účelu určené. 5. POVINNOSTI A ZODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ - Všichni zaměstnanci jsou povinni řídit se pokyny svého nadřízeného, konat práce dle pracovní smlouvy a pracovní náplně ve stanovené pracovní době, dodržovat pracovní kázeň. Všichni pracovníci jsou proškoleni a seznámeni s návštěvním a provozním řádem, BOZP a PO. - Dohlížet na pořádek a čistotu ve všech prostorách RC a nad bezpečností návštěvníků. Po skončení směny i během provozu nesmí pracovník opustit bez souhlasu vedoucího pracovníka pracoviště kam je přidělen na práci. - Zkontrolovat všechny prostory, zjistit závady, zjištěné závady nahlásit vedoucímu pracovníkovi, který rozhodne o způsobu opravy. - Pravidelně kontrolovat uzávěry sprch a ostatních vývodů vody, vždy před a po skončení činnosti areálu a kontrolovat elektrické osvětlení. - Odebrat návštěvníkům předměty, které je zakázáno brát do prostoru RC, uschovat je a vydat návštěvníkům při jejich odchodu. 6. HYGIENA BAZÉNOVÉ VODY A PROVOZU RC - Bazénová voda musí vykazovat vlastnosti stanovené Vyhláškou 238/2011 Sb. - Je třeba průběžně a svědomitě provádět hodinu před zahájením provozu a potom každé 4 hodiny provozní kontroly hygienické kvality bazénové vody, vést o tom záznamy v provozní knize. - Dále jsou prováděny pravidelné kontroly kvality bazénové vody provozovatelem hodinu před zahájením provozu a potom každé 4 hodiny, pomocí ručních přístrojů jsou měřeny ukazatele: volný a vázaný chlor (vázaný je stanovován výpočtem), Redox potenciál a ph. Současně je kontrolována průhlednost, teplota vody ve whirlpool a vzduchu, tyto a další ukazatelé jsou kontrolovány dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 238/2011 Sb. viz strana č.11 tohoto provozního řádu. O výsledcích měření a kontrol jsou udržovány záznamy v provozní knize. - Kontrola ukazatelů mikrobiální a fyzikálně-chemické jakosti bazénové vody musí být pravidelně prováděna akreditovanou laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, pracoviště Olomouc ve stanovené četnosti dle přílohy č. 9 Vyhlášky 238/2011 Sb. Výsledky jsou neprodleně zadávány akreditovanou laboratoří do Informačního Systému PiVo. - Záznamy o těchto kontrolách musí být uchovávány po dobu 5 let. - Zodpovědnost za kvalitu vody ve whirlpool odpovídající zákonu nese provozovatel. - Při odchylkách od požadované kvality vody je zapotřebí ihned učinit opatření, aby se v nejkratší době dosáhlo kvality odpovídající zákonu. Při odchylkách od požadované kvality bude proveden zásah k úpravě tak, aby se sledované parametry bazénové vody dostaly do stanovených parametrů. V případě, že voda v umělém koupališti nevyhovuje stanoveným hygienickým limitům, provozovatel musí provoz whirlpool do doby odstranění závady zastavit. Po provedení opatření je prováděn kontrolní odběr každou hodinu až po odstranění odchylek. 8

9 - Všechna vedlejší zařízení, jako jsou chodby, šatny, sprchy, prostory k sezení i ležení, odkládací prostory, záchody musí být stále udržovány a musí být o ně pečováno tak, aby byl zaručen hygienicky nezávadný provoz. - Všechny úseky musí být denně dezinfikovány příslušnými prostředky, přičemž je třeba zejména dbát na koncentraci a dobu působení dezinfekčního prostředku. - Před desinfekcí probíhá nejprve mechanické čištění, potom jsou naneseny dezinfekční prostředky, které je třeba je nechat působit dle návodu k použití od výrobce. - Stále musí být dbáno na pokud možno co nejvyšší suchost podlah v prostorách, kde se zdržuje personál. - Do whirlpool, sauny, parní lázně a infra sauny nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a děti do věku jednoho roku; děti ve věku 1 až 3 let mohou vstupovat pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou. - Kontrola sprch a zejména toalet přísluší provozovateli, resp. úklidové síle společnosti. - Množství ředící vody se řídí počtem návštěvníků, nejméně však činí pro whirlpool 45l/osoba/den. - Nakládání s odpadky: odpadky se odstraňují do košů s výměnnými igelitovými sáčky, které se odstraní s odpadem. - V provozní místnosti je zakázáno stravovat se a kouřit. 7. TECHNOLOGICKÉ POŽADAVKY POŽADAVKY NA JAKOST VODY V UMĚLÝCH KOUPALIŠTÍCH A) Mikrobiologické požadavky Ukazatel Jednotka Bazénová voda během provozu Mezní hodnota Nejvyšší mezní hodnota Escherichia coli KTJ/100 ml 0 *) počet kolonií při 36 0 C KTJ/ 1 ml 100 *) Pseudomonas KTJ/100 ml 0 *) aeruginosa Stafylococcus aureus KTJ/100 ml Legionella species KTJ/ 100 ml *) Překročení nejvyšší mezní hodnoty nastává při splnění některé z následujících podmínek: 1. Hodnoty Escherichia coli větší než 10 KTJ/100 ml a současně více než 100 KTJ/ ml pro počty kolonií při 36 0 C, a/nebo více než 10 KTJ/100 ml pro Pseudomonas aeruginosa. 2. Hodnoty Pseudomonas aeruginosa větší než 50 KTJ/100 ml a současně více než 100 KTJ/ml pro počty kolonií při 36 0 C. 9

10 B) Fyzikální a chemické požadavky Ukazatel Průhlednost Jednotka Upravená voda před vstupem do bazénu Bazénová voda během provozu Mezní hodnota nerušený průhled na celé dno Nejvyšší mezní hodnota zákal ZF 0,5 ph 6,5-7,6 TOC mg/l 2,5 mg/l nad hodnotu plnící vody dusičnany mg/l 20 mg/l nad hodnotu plnící vody Volný chlor mg/l 0,3 0,6 mg/l do 28 C 0,5 0,8 mg/l C 0,7 1 mg/l nad 32 C Vázaný chlor mg/l 0,3 ozon mg/l 0,05 Redox potenciál - při ph 6,5 7,3 - při ph 7,3 7,6 mv

11 KONTROLA JAKOSTI VODY V UMĚLÝCH KOUPALIŠTÍCH Požadavky na kontrolu jakosti bazénové vody jsou stanoveny v příloze č. 9 vyhlášky č. 238/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kontrolovaný ukazatel Četnost kontroly Poznámky obsah volného a vázaného chloru hodinu před zahájením provozu a každou čtvrtou hodinu 1 teplota vody v bazénu 3x denně 2 Redox potenciál každou čtvrtou hodinu - průhlednost průběžně, nejméně 3x denně 3 ph 1x denně 4 zákal 1x za 14 dnů 5 Dusičnany 1x za 14 dnů 6 TOC 1x měsíčně 1x za 14 dnů 7 Mikrobiologické ukazatele 1x měsíčně 1x za 14 dnů 8 Ozón 1-krát měsíčně - Legionella spp. 1x za 3 měsíce 1x měsíčně 9 1x za 14 dnů Staphylococcus aureus 1x za 3 měsíce 1x měsíčně 10 Absorbance A 254 (1 cm) Kontinuální měření nebo dle potřeby Obsah volného a vázaného chloru je měřen kontinuálně instalovaným měřicím zařízením i ručně přístrojem Checkit Direct. Ručně naměřené hodnoty ve whirlpool jsou zaznamenávány do provozního deníku hodinu před zahájením provozu. 1x měsíčně je hodnota obsahu volného a vázaného chloru kontrolována akreditovanou laboratoří. 2. Teplota vody je měřena teploměrem. Teplota vody je regulována automaticky dle nastavených požadovaných hodnot. Teplota vody ve whirlpool je udržována na teplotě do C. Naměřená teplota je zaznamenávána do provozního deníku hodinu před zahájením provozu. 3. Průhlednost vody je kontrolována průběžně, slovní hodnocení je zaznamenáno do provozního deníku. 4. Hodnota ph je měřena kontinuálně instalovaným měřicím zařízením 1x denně je hodnota zaznamenána do provozního deníku. 1x měsíčně je naměřená hodnota kontrolována oprávněnou laboratoří. 5. Hodnota zákalu je 1x za 14 dnů kontrolována oprávněnou laboratoří. 6. Obsah dusičnanů je 1x za 14 dnů kontrolován oprávněnou laboratoří. 11

12 7. Hodnota CHSKMn (od bude nahrazen ukazatelem TOC) je u plaveckých bazénů s teplotou vody do 28 C kontrolována 1x měsíčně oprávněnou laboratoří. U koupelových bazénů s teplotou vody nad 28 C je bazénová voda kontrolována 1x za 14 dnů. 8. Mikrobiologické ukazatele ve whirlpool jsou kontrolovány 1x za 14 dnů oprávněnou laboratoří. Po pěti následujících vyhovujících výsledcích se četnost sníží na 1x měsíčně. Pokud se objeví nevyhovující výsledky, celý proces se opakuje. V případě překročení mezních nebo nejvyšších mezních hodnot je neprodleně informována KHS a s ní konzultována nápravná opatření k zajištění vyhovující kvality (při překročení nejvyšších mezních hodnot, které jsou blíže specifikovány v předchozí tabulce a označeny hvězdičkou, musí být okamžitě provoz ukončen a u vstupu do prostoru relaxačního centra musí být označení zákazu koupání) a je proveden opakovaný rozbor. 9. Legionella spp. se kontroluje oprávněnou laboratoří 1x za 3 měsíce u plaveckých bazénů s teplotou vody do 28 C; 1x měsíčně u koupelových bazénů s teplotou vody nad 28 C. Pokud jsou v bazénu instalována zařízení vytvářející aerosol, jako jsou bublinkové whirlpool, vodopády, gejzíry, fontány, šíjové sprchy apod. provádí se kontrola 1x za 14 dnů. 10. Staphylococcus aureus se kontroluje oprávněnou laboratoří 1x za 3 měsíce u plaveckých bazénů s teplotou vody do 28 C; 1x měsíčně u koupelových bazénů s teplotou vody nad 28 C. 11. Absorbance je nepovinný, ale doporučený ukazatel, který je vhodným nástrojem pro aktuální sledování zátěže bazénové vody organickými látkami (TOC) ze strany provozovatelů, zejména v případě kontinuálního měření. Doporučená hodnota A 254 (1 cm) bazénové vody je rovna hodnotě 0,02 nad hodnotu plnící vody. Laboratorní kontrola Kontrolní rozbory včetně odběrů smí provádět pouze akreditovaná laboratoř a ta zasílá výsledky rozborů do databáze orgánu ochrany veřejného zdraví PiVo. Odběry a rozbory vzorků bazénové či vstupní vody do whirlpool provádí akreditovaná laboratoř - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, pracoviště Olomouc. Provozovatel ukládá protokoly z kontrolních rozborů po dobu nejméně 5 let. Pokud výsledky rozborů neodpovídají stanoveným mezním hodnotám přijme provozovatel nápravná opatření k nápravě a účinnost opatření prokáže kontrolním rozborem v ukazatelích, které překročily mezní hodnoty. Pokud výsledky překročí nejvyšší mezní hodnoty (na kterémkoliv odběrném místě) a to buď jedné, nebo výše specifikovaných kombinací (mikrobiologických ukazatelů), nebo budou překročeny na všech odběrných místech mezní hodnoty provoz bude okamžitě zastaven a do doby vyšetření příčiny a učinění nápravného opatření včetně laboratorní kontroly se nesmí provozovat koupání. Dle 28 odst. 5 vyhlášky 238/2011 Sb.. Odběr vzorků Pro mikrobiologický rozbor vody z whirlpool se odebírá samostatný vzorek na přítoku do whirlpool a jeden vzorek z whirlpool se odebere uprostřed. Pro vyšetření legionell se odebere jeden vzorek na přítoku a jeden vzorek uprostřed z whirlpool. 12

13 Pro rozbor chemických ukazatelů, které se nestanovují na místě, se odebírá samostatný vzorek na přítoku do whirlpool a jeden vzorek z whirlpool uprostřed. Měření ukazatelů stanovovaných na místě odběru se provádí ve vzorcích odebraných z jednoho místa, případně se tyto ukazatele stanovují sondou ponořenou přímo do whirlpool. Ve whirlpoolu se odběry vzorků se provádějí v režimu zapnutých cirkulačních okruhů po jejich 10minutovém chodu. Vzorky vody z whirlpool se odebírají 15 cm pod hladinou. Vzorky upravené vody na přítoku se odebírají ze vzorkovacího výtokového ventilu osazeného na potrubí před jejím vstupem do whirlpool. Odběry jsou prováděny za provozu whirlpool; nejdříve 3 hodiny po zahájení provozu, jedná-li se o kontrolu prováděnou provozovatelem, nebo kdykoliv během provozu, jedná-li se o kontrolu prováděnou v rámci státního zdravotního dozoru. Pokud je provoz whirlpool kratší než 3 hodiny, doba mezi začátkem provozu a odběrem se úměrně zkrátí. Nápravná opatření při zjištění nevyhovující jakosti vody V případě zjištění nevyhovující jakosti bazénové vody ve whirlpoolu bude neprodleně informována Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, pracoviště Prostějov a konzultována s ní nápravná opatření k zajištění vyhovující jakosti vody. Při zjištění nevyhovující v mikrobiologických ukazatelích jakosti vody budou provedena tato nápravná opatření: Vypuštění whirlpool, vyčištění a vydezinfikování a napuštění whirlpool čerstvou pitnou vodou Vždy bude proveden akreditovanou laboratoří opakovaný odběr a rozbor vzorku vody na nevyhovující ukazatele. Výměna desinfekčního prostředku a zintenzivnění a znovu opakování desinfekce veškerého příslušenství vany. Provozní deník O provozu whirlpool a úpravny vody je veden provozní deník. Do tohoto deníku se zaznamenávají zejména následující údaje: - záznamy o poruchách a provedených opravách, - záznamy o přerušení provozu úpravny - záznamy o kvalitě vody a o naměřených hodnotách ukazatelů dle příl. č. 9 Vyhl.č. 238/2011 Sb., - záznamy o denním počtu návštěvníků, - záznamy o množství doplněné ředící vody (odečet z vodoměru), - záznamy o odběrech vzorků vody laboratoří - záznamy o vypuštění, vyčištění a dezinfekci akumulační nádrže a whirlpool - záznamy o výměnách barelů chemikálií, - záznamy o provedených nápravných opatřeních při zjištění nevyhovující kvality bazénové vody. 13

14 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tento provozní řád nabývá platnosti schválením orgánem ochrany veřejného zdraví. Za jeho dodržování odpovídá obsluha RC, kontroluje vedení. Aktualizace se provádí vždy při změně podmínek pro provozování RC. Obsluha RC Sportcentra DDM Prostějov byla zaškolena a seznámena s provozním řádem. S provozním řádem byl seznámen: Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Mgr. Ivan Nedvěd David Šustr Jan Zatloukal Luboš Pachl ředitel provozář pedagog volného času údržbář V Prostějově, dne Zpracoval: Ing. Radka Novotná 14

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY v Boskovicích

PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY v Boskovicích Služby Boskovice, s.r.o. Boskovice, U Lázní 2063/3, PSČ 680 01 IČO: 269 44 855 PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY v Boskovicích Adresa: SAUNA U Lázní 2063/3 680 01 Boskovice Obsah 1. Provozní doba, kapacita, návštěvnost

Více

Zásady pro provoz. Výklad pojmů

Zásady pro provoz. Výklad pojmů Rehabilitační bazény - Podklad pro zpracování žádosti ve smyslu 18 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších právních předpisů

Více

P R OVO Z N Í ŘÁD UMĚLÉHO KOUPALIŠTĚ

P R OVO Z N Í ŘÁD UMĚLÉHO KOUPALIŠTĚ P R OVO Z N Í ŘÁD UMĚLÉHO KOUPALIŠTĚ Název: Majitel: Provozovatel: Provozní doba: Vypracoval: Schválil: Koupaliště Police nad Metují Město Police nad Metují Technické služby Police nad Metují, s.r.o. V

Více

kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch VYHLÁŠKA 135/2004 Sb. ze dne 17. března 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Změna: 292/2006 Sb. Ministerstvo

Více

Provozní řád. Aqua Club Ledňáček. Plavání kojenců a batolat

Provozní řád. Aqua Club Ledňáček. Plavání kojenců a batolat Provozní řád Aqua club Ledňáček Plavání kojenců a batolat Provozní řád je zpracován ve smyslu ustanovení 6, odst. 3, písm. c) zákon č. 258/2000 sb. O ochraně veřejného zdraví. Název.: Umístění a adresa.:

Více

Provozní řád krytého bazénu

Provozní řád krytého bazénu Provozní řád krytého bazénu Majitel: Moravskoslezský kraj Provozovatel: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17.listopadu 1123, příspěvková organizace, IČ: 136 44 319 Provozovna : Krytý

Více

PROVOZNÍ ŘÁD BAZÉNU PRO PLAVÁNÍ KOJENCŮ, BATOLAT A DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

PROVOZNÍ ŘÁD BAZÉNU PRO PLAVÁNÍ KOJENCŮ, BATOLAT A DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PROVOZNÍ ŘÁD BAZÉNU PRO PLAVÁNÍ KOJENCŮ, BATOLAT A DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Provozovatel: Tomáš Cerman, IČO : 11261803, Riegrova 1543, 269 01 Rakovník Provozovna: Centrum MARCO, Riegrova 1543, 269 01 Rakovník

Více

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH Provozní řád nekrytého umělého koupaliště je vypracován dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

Strana 1 / 41. 238/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. ze dne 10. srpna 2011

Strana 1 / 41. 238/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. ze dne 10. srpna 2011 238/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Plavecké centrum u majáku s.r.o. Chrudimská 472 Pardubice IČO: 28768701 www.plavaniumajaku.cz plavaniumajaku@seznam.cz

Plavecké centrum u majáku s.r.o. Chrudimská 472 Pardubice IČO: 28768701 www.plavaniumajaku.cz plavaniumajaku@seznam.cz Provozní řád bazénu pro plavání kojenců, batolat a předškolních dětí Adresa místa provozování kurzů: Štrossova 172 530 02 PARDUBICE Provozovatel: Plavecké centrum u majáku s.r.o. Odpovědná osoba: Markéta

Více

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště Význam a zdravotní rizika ukazatelů: E. coli ( indikace fekální kontaminace ) počet při 36 C (obecné znečištění,

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 2938 Sbírka zákonů č. 238 / 2011 238 VYHLÁŠKA ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Ministerstvo

Více

Provozní řád plavání kojenců a batolat v plaveckém bazénu v Jilemnici

Provozní řád plavání kojenců a batolat v plaveckém bazénu v Jilemnici Provozní řád plavání kojenců a batolat v plaveckém bazénu v Jilemnici ÚVOD Provozní řád je zpracován v souladu se zákonem 151/2011 Sb., kterým se mění zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o

Více

Provozní řád sauna. Provoz saun. Provozovatel a osoba, zodpovědná za provoz sauny dle 6a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Provozní řád sauna. Provoz saun. Provozovatel a osoba, zodpovědná za provoz sauny dle 6a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů PROVOZNÍ ŘÁD dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Provoz saun Provozovatel a osoba, zodpovědná

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 238/2011 Sb. Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupali... - znění dle 97/14 Sb. 238/2011 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne

Více

Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy)

Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy) KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy) Radim

Více

MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ SKUTEČ s.r.o. PALACKÉHO NÁM. 133, 539 73 SKUTEČ IČO: 260 13 771

MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ SKUTEČ s.r.o. PALACKÉHO NÁM. 133, 539 73 SKUTEČ IČO: 260 13 771 OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL: MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ SKUTEČ s.r.o. PALACKÉHO NÁM. 133, 539 73 SKUTEČ IČO: 260 13 771 BAZÉNY A WELLNESS s.r.o., IČO: 279 41 931 NAD ŠUTKOU 41 182 00 PRAHA 8 - KOBYLISY VYPRACOVAL:

Více

Provozní řád sauny. Větrání jednotlivých místností je zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou.

Provozní řád sauny. Větrání jednotlivých místností je zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou. Provozní řád sauny 1 ÚVOD Název provozovny : Penzion Horácko Adresa : 592 04 Tři Studně 104 Majitel objektu : Dana Dušková IČO 62838512 Živnostenské oprávnění č.j. MU/OŽ/213/2013/U/3 vydán ŽÚ Žďár n.s.

Více

Provozní řád sauny v plaveckém bazénu v Jilemnici

Provozní řád sauny v plaveckém bazénu v Jilemnici Provozní řád sauny v plaveckém bazénu v Jilemnici 1. ÚVOD Provozní řád je zpracován v souladu se zákonem 151/2011 Sb., kterým se mění zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

Židovská obec Brno Směrnice 24/2006

Židovská obec Brno Směrnice 24/2006 Židovská obec Brno Směrnice 24/2006 PROVOZNÍ ŘÁD REGENERAČNÍHO CENTRA OBSAH 1.) LEGISLATIVA 2.) PODMÍNKY ČINNOSTI 3.) POUŽITÍ PŘÍSTROJŮ, NÁSTROJU, POMŮCEK A DALŠICH ZAŘÍZENÍ 4.) ZÁSADY PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

Provozní řád sauny a umělého koupaliště - bazénu pro pořádání kurzů plavání kojenců a batolat ve Filia klubu, Halasovo náměstí 7, Brno. A.

Provozní řád sauny a umělého koupaliště - bazénu pro pořádání kurzů plavání kojenců a batolat ve Filia klubu, Halasovo náměstí 7, Brno. A. Provozní řád sauny a umělého koupaliště - bazénu pro pořádání kurzů plavání kojenců a batolat ve Filia klubu, Halasovo náměstí 7, Brno. Provozovatel: FILIA KLUB s.r.o. Sídlo: Antonínská 565/20, Brno, 602

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ 1. Úvodní ustanovení: Vypracování provozního řádu a jeho následné předložení ke schválení orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice Libereckého

Více

Letní koupaliště Moravské Budějovice. Provozní a návštěvní řád

Letní koupaliště Moravské Budějovice. Provozní a návštěvní řád Letní koupaliště Moravské Budějovice Provozní a návštěvní řád PROVOZOVATEL LETNÍHO KOUPALIŠTĚ: ZIKOS, příspěvková organizace Komenského sady 1642 676 02 Moravské Budějovice květen 2015 Koupaliště Moravské

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV Část I. Základní ustanovení Název a sídlo Záchytné místo pro zatoulaná a opuštěná zvířata Města Chodov Komenského 1077, 354 35

Více

Nové hygienické předpisy pro bazény a sauny platné od 1. 4. 2004

Nové hygienické předpisy pro bazény a sauny platné od 1. 4. 2004 Nové hygienické předpisy pro bazény a sauny platné od 1. 4. 2004 I. ÚVODNÍ SLOVO 1. duben 2004 přinesl do života bazénářů a saunařů novou hygienickou Vyhlášku 135/2004, kterou se stanoví hygienické požadavky

Více

HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ

HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ Mateřská škola Petříkov č.p. 6 Obec Petříkov u Velkých Popovic Zpracovala: Ing. Hana Svobodová Vydání: 1 Celkem 8 stran Platnost od 1.9.2011.

Více

Provozní řád posilovny

Provozní řád posilovny 17. listopadu 177, Provozní řád posilovny Vlastníkem a provozovatelem posilovny je Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola, 17.listopadu 177,. 1. Provozovatel Provozovatelem posilovny je BPA

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Baby clubu RELAXÁČEK. Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD Baby clubu RELAXÁČEK. Provozní řád Název zařízení: PROVOZNÍ ŘÁD Baby clubu RELAXÁČEK Medical Care Centre (dále jen MCC) místnost č. 204,205 2NP, Záhumenní 1477, 742 21 Kopřivnice Provozovatel, IČO, sídlo: Vodní sporty RELAX s.r.o., IČO

Více

Provozní řád INFRASAUNA krytého bazénu PROVOZNÍ ŘÁD

Provozní řád INFRASAUNA krytého bazénu PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ ŘÁD dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Provoz Infrasauny Provozovatel a osoba, zodpovědná

Více

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Ing. Miloslava Melounová SOVAK, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Úvod Obor vodovodů a kanalizací v České republice prošel v posledních zhruba deseti letech

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B Základní cíle systému Globalgap zajistit bezpečnost produktů zemědělské prvovýroby (rostlinná, živočišná, osivo-sadba,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Základní škola a mateřská škola Horní Studénky,PO. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Č.j.: 2007/2008 Vypracoval: Schválil: J.Burkoňová, ředitel školy J.Burkoňová, ředitel školy

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: ELIFITNESS s.r.o., Údolní 532/76, 602 00 Brno, IČ 28906373

PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: ELIFITNESS s.r.o., Údolní 532/76, 602 00 Brno, IČ 28906373 ELIFITNESS s.r.o., Údolní 532/76, 602 00 Brno, IČ 28906373 PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví uživatelů INFRA SAUNY. Všichni návštěvníci sauny

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Provozní řád Penzion Žralok Šošůvka 46

Provozní řád Penzion Žralok Šošůvka 46 Provozní řád Penzion Žralok Šošůvka 46 Platný od 1.5.2011 I. Údaje o provozovateli Provozovatel: Hydroart s.r.o., Na Lukách 2306/2, Blansko 678 01 IČO: 25586475 DIČ:CZ 25586475 Telefon: 516415563 Odpovědná

Více

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS 1. Základní předpisy ve stavebnictví Zák. 183/2006 Sb. Zák. o územním plánování a stavebním řádu Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008

Více

AquaDream a.s. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD strana 1 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNOVÉ ČÁSTI AQUAPARK BARRANDOV. Provozovatel:

AquaDream a.s. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD strana 1 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNOVÉ ČÁSTI AQUAPARK BARRANDOV. Provozovatel: AquaDream a.s. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD strana 1 1. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNOVÉ ČÁSTI AQUAPARK BARRANDOV Provozovatel: AQUADREAM a.s. Melodická 1380 150 00 Praha 5 - Stodůlky IČ: 27457125 Únor 2007 Schváleno : Hygienická

Více

Příloha č. 11. Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek

Příloha č. 11. Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek Příloha č. 11 Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek Vymezení činnosti a odpovědnosti provozovatele poř. č. zadání otázky / zjištění: ano / ne 1. Byla vymezena výrobní

Více

Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví

Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví Provozovna holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, kosmetických, masérských, regeneračních a rekondičních

Více

Použití v laboratorních podmínkách

Použití v laboratorních podmínkách Použití v laboratorních podmínkách Obsah Velcorin použití v laboratorních podmínkách Strana 3 5 Úvod Strana 3 Bezpečnostní opatření Strana 3 Pracovní postup (senzoricky) Strana 4 Pracovní postup (mikrobiologicky)

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2014 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část - 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE 9/12 PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Šanov Šanov 97, 763 21 Slavičín IČO: 75020637 tel.: 577341389 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Rašková Blanka, ředitelka školy Rašková

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. pro Koupaliště Milevsko. Provozovatel : SPOS Milevsko s.r.o. J. A. Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ : 260 30 756

PROVOZNÍ ŘÁD. pro Koupaliště Milevsko. Provozovatel : SPOS Milevsko s.r.o. J. A. Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ : 260 30 756 PROVOZNÍ ŘÁD pro Koupaliště Milevsko Provozovatel : SPOS Milevsko s.r.o. J. A. Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ : 260 30 756 V. Milevsku dne 1.1.2012 1 PROVOZNÍ ŘÁD KOUPALIŠTĚ V MILEVSKU Čl. I. Úvodní

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 dle Zákona č. 410/2005 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Předmět vymezení: základní škola I. Údaje o

Více

BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45

BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45 BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45 Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Budoucnost patří slunci Zdroj energie, který se vyplatí využít Celosvětovou roční potřebu

Více

Organizační směrnice č. 2/2014/SŘ. Provozní řády pracoviště Opočno. učebny pro teoretickou výuku učebny výpočetní techniky tělocvičny posilovny

Organizační směrnice č. 2/2014/SŘ. Provozní řády pracoviště Opočno. učebny pro teoretickou výuku učebny výpočetní techniky tělocvičny posilovny Organizační směrnice č. 2/2014/SŘ Provozní řády pracoviště Opočno učebny pro teoretickou výuku učebny výpočetní techniky tělocvičny posilovny Čj.: SŠNM/191/2014 Zpracovala: Mgr. Pavlína Sobotková Schválila:,

Více

ÚVOD A. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

ÚVOD A. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ ČESKÝ VESLAŘSKÝ KLUB V BRNĚ O.S. PROVOZNÍ ŘÁD STŘEDISKA PŘEHRADA ÚVOD Provozní řád určuje pravidla chování v areálu veslařského klubu pro jeho členy, pro jejich hosty, případně pro závodníky jiných klubů.

Více

HLAVA I Základní ustanovení

HLAVA I Základní ustanovení 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 254/2001 Sb., č. 274/2001 Sb., č. 13/2002 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 86/2002

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

MOBIL Í ÚPRAV A PIT É VODY UMUV 01

MOBIL Í ÚPRAV A PIT É VODY UMUV 01 MOBIL Í ÚPRAV A PIT É VODY UMUV 01 TECH ICKÁ SPECIFIKACE leden 10 Základní popis zařízení UMUV 01 je univerzální mobilní úpravna vody, která umožňuje úpravu z různých zdrojů podzemní i povrchové vody.

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D P R O V O Z N Í Ř Á D I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ ADRESA: HAPPY TIME dětské studio, Terronská 579/21, 160 00 Praha 6 TELEFON: +420 774 209 900 IČ: 48578916 ODPOVĚDNÁ OSOBA: TYP ZAŘÍZENÍ: Milada Kejřová soukromé

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

V roce 2010 byl dále předložen k posouzení vyšší počet projektových dokumentací k zapteplení budov a k výměně oken u škol a školských zařízení.

V roce 2010 byl dále předložen k posouzení vyšší počet projektových dokumentací k zapteplení budov a k výměně oken u škol a školských zařízení. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín tel.: 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz Výroční zpráva KHS ZK se sídlem ve Zlíně odboru

Více

1.Místa odběrů a dodávky pitné vody.

1.Místa odběrů a dodávky pitné vody. Obsah Obsah.... 2 1.Místa odběrů a dodávky pitné vody....3 2. Technický popis...3 3. Základní povinnosti a práva provozovatele...3 3.1. Zajištění kvality dodávané pitné vody...3 3.2. Kontrola a údržba

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

6/2003 Sb. Předmět úpravy

6/2003 Sb. Předmět úpravy Systém ASPI - stav k 5.5.2010 do částky 45/2010 Sb. a 19/2010 Sb.m.s. Obsah a text 6/2003 Sb. - poslední stav textu 6/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických,

Více

Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM?

Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM? Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM? Bezpečnostní výzkum BVII/-VS Náhradní zdroje v obcích v krizových

Více

ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti osob a výkon státní správy v ochraně veřejného zdraví. HLAVA I Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti osob a výkon státní správy v ochraně veřejného zdraví. HLAVA I Základní ustanovení 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 254/2001 Sb., č. 274/2001 Sb., č. 13/2002 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 86/2002

Více

Povrchová úprava : keramický klasický obklad popř. mozaika Konstrukce přelivných žlábků součást konstrukce stěn bazénu a ochozu

Povrchová úprava : keramický klasický obklad popř. mozaika Konstrukce přelivných žlábků součást konstrukce stěn bazénu a ochozu Název stavby : DOB CENTRUM DOBŘICHOVICE Místo stavby : DOBŘICHOVICE Objednatel : M3M - architektonická a projektová kancelář Stupeň : Dokumentace ke stavebnímu povolení ( ZDSP ) Díl : Technologie bazénu,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNA

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNA Příloha č.ii. Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Bítovská 1/1246 ******************************************************************************************** PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky zpracovaná dle 44 a) odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb., a ochraně veřejného

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ O b s a h : Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň PROVOZNÍ ŘÁD Školní jídelna a Školní kuchyň Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1. 10. 2012 Závaznost: pro všechny zaměstnance Vypracovala:

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 67913 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: /2005 Vypracoval: Schválil: Mgr.Pavel Dočekal, ředitel školy Mgr.Pavel Dočekal, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

Bazénové technologie pro koupaliště, hotelové bazény a lázeňské provozy

Bazénové technologie pro koupaliště, hotelové bazény a lázeňské provozy Bazénové technologie pro koupaliště, hotelové bazény a lázeňské provozy Ing. Milan Šmíd, projektový ateliér Bazény a wellness Zabývat se a popisovat v dnešní době bazénářům, jak má vypadat bazénová technologie,

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

Provozní řád Fitness centra Sportovní areál Bazén Sušice

Provozní řád Fitness centra Sportovní areál Bazén Sušice Provozní řád Fitness centra Sportovní areál Bazén Sušice Tento Provozní řád je závazný pro návštěvníky Fitness centra ve Sportovním areálu - Bazén Sušice (dále jen Fitness centrum ) provozovaného organizací

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ SKUTEČ s.r.o. PALACKÉHO NÁM. 133, 539 73 SKUTEČ IČO: 260 13 771

MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ SKUTEČ s.r.o. PALACKÉHO NÁM. 133, 539 73 SKUTEČ IČO: 260 13 771 OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL: MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ SKUTEČ s.r.o. PALACKÉHO NÁM. 133, 539 73 SKUTEČ IČO: 260 13 771 BAZÉNY A WELLNESS s.r.o., IČO: 279 41 931 NAD ŠUTKOU 41 182 00 PRAHA 8 - KOBYLISY VYPRACOVAL:

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK stavba povolená k účelu koupání vybavená systémem přírodního způsobu čištění vody ke koupání dle 6, odst. 1) písm. a)zákona č. 258/2000 Sb. Provozní řád byl schválen

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Vydáno dne: 3. 2. 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) SU OPF Karviná

Více

1) Nahrazuje klasické saunování založené na principu prohřívání lidského těla pomocí přenosu tepla infrazářením.

1) Nahrazuje klasické saunování založené na principu prohřívání lidského těla pomocí přenosu tepla infrazářením. Hygienické předpisy Dotaz: Dobrý den, ráda bych pořídila infrakabinu do kosmetického a masérského studia, ale nikde jsem nenašla, jaké jsou k tomu požadavky z hygieny? Co je nutno dodržet? Existuje je

Více

I. VŠEOBECNÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRAVIDLA VYUŽITÍ SPORTOVIŠTĚ

I. VŠEOBECNÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRAVIDLA VYUŽITÍ SPORTOVIŠTĚ I. VŠEOBECNÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1. Fotbalový areál Tyršova je sportovní zařízení v majetku města Vsetín. Objekt spravuje a provozuje Vsetínská sportovní, s.r.o. se sídlem Na Lapači 394, Vsetín, IČ 28893987.

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIP-965/12-P o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroba a prodej zmrzliny Prodej hlubokozmrazené zmrzliny

Výroba a prodej zmrzliny Prodej hlubokozmrazené zmrzliny 1 Program k zajištění bezpečnosti poskytovaných stravovacích služeb Upozornění: Návod pro vytvoření postupu založeného na zásadách HACCP v odkazu čl. 5 Nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004 je zpracován

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace Fabian 1215, IĆ 70941777 Č.j. 105/2013 Provozní řád Provozní řád je zpracován na základě 7, odst.2, zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Návštěvní řád Aquapark Kohoutovice

Návštěvní řád Aquapark Kohoutovice Návštěvní řád Aquapark Kohoutovice 1. Úvodní ustanovení Při vstupu do prostoru Aquaparku Kohoutovice (dále jen "areál") je každý návštěvník povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto návštěvního

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní předpis č.: 07/10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů MLADÍ LIDÉ jsou nezkušení a nezralí, nejsou si vědomi rizik, nemají dostatečnou odbornou způsobilost a vzdělání; nejsou si vědomi svých povinností a práv a povinností

Více