MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH"

Transkript

1 V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LX SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH» st normativnì ñ ñ Protokol mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy»eskè republiky a St tnìm ministerstvem kultu SvobodnÈho st tu Sasko o zmïnï P Ìlohy 1 k Ujedn nì mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy»eskè republiky a St tnìm ministerstvem kultu SvobodnÈho st tu Sasko o spolupr ci p i realizaci dvojn rodnostnìho dvojjazyënèho Ëesko-nÏmeckÈho vzdïl vacìho cyklu na gymn ziu Friedricha Schillera v PirnÏ, podepsan v Dr ûôanech dne 24. b ezna str. 2 Pravidla pro poskytov nì dotacì soukrom m vysok m ökol m Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy v roce 2004 (Ë. j / ze dne ) str. 5» st metodick ñ ñ ñ Metodick pokyn k realizaci rozvojovèho programu RozöÌ enì uëebnìch pl n vzdïl vacìch program pro z kladnì vzdïl v nì o 1 vyuëovacì hodinu od ökolnìho roku 2004/2005 (Ë.j / ze dne ) str. 7 Pokyn I. n mïstka ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy ke zpracov nì ËetnÌch z vïrek a k p ed v nì ËetnÌch a finanënìch v kaz organizaënìch sloûek st tu a p ÌspÏvkov ch organizacì, jejichû z izovatelem je MäMT, v roce 2004 (Ë.j / ze dne ) str. 12 Metodick pokyn MäMT ke zpracov nì ResortnÌho v kazu v nos a n klad p ÌspÏvkov ch organizacì (Ë.j / ze dne ) str. 20» st oznamovacì ñ ñ Seznam profesnìch sdruûenì podle ß 3 pìsm. g) bodu 4 z kona Ë. 18/2004 Sb., o uzn v nì odbornè kvalifikace a jinè zp sobilosti st tnìch p ÌsluönÌk Ëlensk ch st t EvropskÈ unie a o zmïnï nïkter ch z kon (z kon o uzn v nì odbornè kvalifikace) (Ë.j / ze dne ) str. 36 Informace o povinnosti vysok ch ökol a dalöìch vzdïl vacìch institucì spolupracovat na û dost uzn vacìho org nu v ÌzenÌ o uzn nì odbornè kvalifikace (Ë.j / ze dne ) str. 37 ñ Informace o udïlenì schvalovacìch doloûek str. 37 ñ Ozn menì o kon nì kvalifikaënìch zkouöek (Ë.j / ze dne ) str. 38 ñ Ozn menì o ztr tï razìtek a ztr tï sluûebnìho pr kazu str. 39

2 strana 2 SEŠIT 5 ČÁST NORMATIVNÍ Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o změně Přílohy 1 k Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státní ministerstvo kultu Svobodného státu Sasko (dále jen smluvní strany ), přejíce si vzhledem k reformě učebních plánů ve Svobodném státě Sasko změnit Přílohu 1 Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně, podepsané v Praze dne 20. listopadu 1998, (dále jen Ujednání ), se dohodly takto: (1) Ujednání se mění takto: Příloha 1 k Ujednání zní: Článek I Změna Ujednání Příloha 1 Koncepce dvojnárodnostního vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně 1. Pojetí dvojnárodnostního vzdělávání Vzdělávání českých a německých žáků v rámci dvojnárodnostního vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně probíhá jako dvojjazyčné vzdělávání s matematicko-přírodovědným zaměřením. Skupiny žáků ze států smluvních stran, se kterými se počítá pro dvojnárodnostní vzdělávací cyklus, se učí nejpozději v 5. a 6. roce své školní docházky odděleně ve svých rodných zemích povinně jazyk státu druhé smluvní strany jako první cizí jazyk (na saské straně se zpravidla vychází ze základních znalostí jazyka státu druhé smluvní strany z l. stupně základní školy, na české straně se zpravidla vychází ze znalostí získaných ve školách s třídami s rozšířeným vyučováním jazyků). V 1. ročníku dvojnárodnostního vzdělávacího cyklu jsou čeští a němečtí žáci spojeni do jedné dvojnárodnostní třídy. V učebním plánu dvojnárodnostního vzdělávacího cyklu se pro výuku jazyka státu druhé smluvní strany stanovuje zvýšený počet hodin. Kromě zvládnutí každodenní běžné komunikace budou žáci schopni na přiměřené jazykové a odborné úrovni diskutovat především o jevech a problémech týkajících se společenské, politické, kulturní, ekonomické a vědeckotechnické oblasti. K rozvoji jazykových schopností a dovedností žáků významně přispěje výuka v duchu kultur obou národů. Jazykové vyučování bude rozšířeno i na obsahy vzdělání, které se jinak vyučují v mateřském jazyce. Zvláštnost dvojnárodnostního vzdělávacího cyklu spočívá především v užívání jazyka státu druhé smluvní strany jako pracovního jazyka v rámci dvojjazyčného vyučování v předmětech a v rozsahu uvedeném v učebním plánu. Nad rámec jazykových situací a jazykově tematických oblastí charakteristických pro výuku cizích jazyků se probírají konkrétní situace z praxe, odborná témata a užívání pracovních metod. Vedle výuky českého/německého jazyka jako jazyka státu druhé smluvní strany je nedílnou součástí jazykové výuky jazyk anglický. Jako třetí, volitelný cizí jazyk si žáci mohou od 4. ročníku až do 6. ročníku, tj. od 10. do 12. třídy, zvolit francouzštinu jako tzv. cizí jazyk s pozdním zahájením výuky. 2. Výběrové řízení Do dvojnárodnostního vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně jsou němečtí žáci přijímáni v 5. roce školní docházky. Centrální výběrové řízení slouží ke zjištění jazykového nadání a mimořádného zájmu o studium cizích jazyků. Na gymnázium Friedricha Schillera budou přijímáni němečtí žáci s předchozí znalostí českého jazyka (nad rámec základních znalostí ze 3. a 4. třídy) i bez ní; jazyková úroveň žáků bez předchozích jazykových znalostí bude přizpůsobena jazykové úrovni skupiny žáků s předchozími znalostmi díky intenzivní péči o skupinu žáků bez předchozích jazykových znalostí v trvání asi 3 měsíců. Podmínky výběrového řízení české smluvní strany pro české žáky stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 3. Odraz koncepce v učebním plánu 3.1 Společné dvojnárodnostní vyučování V duchu hlavní myšlenky probíhá společná výuka v šestiletém dvojnárodnostním vzdělávacím cyklu v 1. až 4. ročníku povinně v předmětu umění (v českém jazyce), jakož i předmětech informatika, společenské vědy, hudba, tělesná výchova a částečně v předmětech etika /náboženství a dějepis (v německém jazyce) a může být rozšířena i na další předměty. Společné vyučování (celé třídy): - 1. ročník: 5 hodin týdně tělesná výchova, hudba, (7. třída) umění, informatika - 2. ročník: 5 hodiny týdně tělesná výchova, hudba, (8. třída) umění, informatika - 3. ročník: 8 hodin týdně tělesná výchova, hudba, (9. třída) umění, společenské vědy částečně: etika/náboženství, dějepis

3 SEŠIT 5 Strana 3-4. ročník: 10 hodin týdně tělesná výchova, hudba, (10.třída) umění, dějepis, společenské vědy, přírodní vědy částečně: etika/náboženství 3.2 Vyučování ve skupinách podle národností Oddělená výuka ve skupinách se organizuje při výuce jazyka státu druhé smluvní strany a v předmětu zeměpis, jemuž se vyučuje rovněž v jazyce státu druhé smluvní strany. Vyučování obou národnostních skupin žáků bude ve všech dalších předmětech v ročníku (v třídě) probíhat vždy v jejich mateřském jazyce. Paralelní plánování hodin umožní nadaným žákům, kteří projeví zájem, navštěvovat výuku vybraného předmětu v jazyce státu druhé smluvní strany. Skupiny žáků podle národností se během svého studia v dvojnárodnostním vzdělávacím cyklu zúčastní alespoň dvakrát cizojazyčné soutěže ve znalostech jazyka státu druhé smluvní strany. Čeští a němečtí žáci absolvují během svého studia v dvojnárodnostním vzdělávacím cyklu dva studijní jazykové pobyty ve státu druhé smluvní strany, aby si prohloubili své znalosti příslušného jazyka při běžné komunikaci a v odborné terminologii. 4. Vzdělávání na vyšším stupni gymnázia (5. a 6. ročník) Vzdělávání v posledních dvou ročnících ve dvojnárodnostním vzdělávacím cyklu se organizuje na základě Nařízení Saského státního ministerstva kultu z 15. ledna 1996 v příslušném aktuálním znění - o vyšším stupni gymnázia a konání maturitních zkoušek. V souladu s tímto nařízením si žáci obou národnostních skupin vyberou jako předmět maturitní zkoušky jazyk státu druhé smluvní strany, a to jako předmět s vyšší hodinovou dotací (Leistungskurs), a další dva předměty s vyšší hodinovou dotací z předem dané nabídky povinně volitelných předmětů; z jednoho z těchto dvou předmětů s vyšší hodinovou dotací koná žák maturitní zkoušku jako z předmětu s nižší hodinovou dotací (Grundkurs). Žáci vypracují odbornou práci na mezipředmětové téma. Cílem vzdělávání českých a německých žáků ve dvojnárodnostním vzdělávacím cyklu je dosažení všeobecné způsobilosti ke studiu na českých vysokých školách v České republice a na německých vysokých školách ve Spolkové republice Německo v souladu s vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran. Na základě prohloubeného jazykového vzdělání a doložky o absolvovaném dvojjazyčném studiu na maturitním vysvědčení mohou němečtí studenti studovat na vysokých školách v České republice bez dodatečného ověřování jejich jazykových znalostí. 5. Učební plán pro ročník ( třídu) dvojnárodnostního dvojjazyčného vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně Legenda: společná dvojnárodnostní výuka v německém jazyce společná dvojnárodnostní výuka v českém jazyce výuka skupin žáků v jazyce státu druhé smluvní strany výuka skupin žáků v jejich mateřském jazyce PŘEDMĚT TŘÍDA 5 6 7/1.R. 8/2.R. 9/3.R. 10/4.R. Mateřský jazyk N/Č Náboženství/Etika Zeměpis (dvojjazyčně) Dějepis Společ./hosp.vědy/náboženství Č/N jako jazyk státu druhé smluvní strany Cizí jazyk-angličtina * Matematika Informatika * * * Fyzika Přírodní vědy Chemie Biologie Tělesná výchova } Hudba Střídavé Umění vyučování Výpočetní technika/počítač Volitelný jazyk-francouzština [Vol.] CELKOVÝ POČET HODIN z toho společná výuka [+4] * V 9. a 10. třídě bude informatika integrována do předmětů biologie, chemie a fyzika; v 10.třídě bude společná výuka angličtiny možná, nikoli závazná."

4 strana 4 SEŠIT 5 Článek II (1) Platnost Dodatku k Ujednání, podepsaného v Dráž- anech dne 20. prosince 2001, není tímto protokolem dotčena. (2) V případě potřeby mohou smluvní strany dohodnout nové podrobnosti konání maturitní zkoušky. Článek III Vstup v platnost (1) Tento Protokol vstoupí v platnost dnem 1. srpnem 2004 a zůstane v platnosti po dobu platnosti Ujednání. (2) Na studium osob, které byly žáky gymnázia Friedricha Schillera v Pirně přede dnem vstupu tohoto Protokolu v platnost, se bude nadále vztahovat dosavadní znění Přílohy 1 k Ujednání. Dáno v Dráž anech dne 24. března 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost. PaedDr. Jaroslav Müllner v.r. Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Günther Portune v.r. Za Státní ministerstvo kultu Svobodného státu Sasko

5 SEŠIT 5 Strana 5 Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy».j.: / Pravidla pro poskytov nì dotacì soukrom m vysok m ökol m Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy v roce 2004»l. 1 ObecnÈ podmìnky 1.1 Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy (d le jen Ñministerstvoì) vyd v podle ß 14 z kona Ë. 218/2000 Sb., o rozpoëtov ch pravidlech a o zmïnï nïkter ch souvisejìcìch z kon (rozpo- Ëtov pravidla), rozhodnutì o dotacìch podle z kona Ë. 111/1998 Sb., o vysok ch ökol ch a o zmïnï a doplnïnì dalöìch z kon (z kon o vysok ch ökol ch), ve znïnì pozdïjöìch p edpis. 1.2 Dotaci ze st tnìho rozpoëtu (d le jen Ñdotaceì) m ûe ministerstvo poskytnout obecnï prospïönè spoleënosti, kterè byl udïlen st tnì souhlas p sobit jako soukrom vysok ökola (d le jen Ñûadatelì). 1.3 Dotaci ministerstvo m ûe poskytnout ûadateli, kter a) p ed udïlenìm st tnìho souhlasu p sobit jako soukrom vysok ökola p sobil jako soukrom vyööì odborn ökola za azen do sìtï p edökolnìch za ÌzenÌ, ökol a ökolsk ch za ÌzenÌ a z d vodu zmïny jìm poskytovanèho vzdïl - v nì spojenè s udïlenìm st tnìho souhlasu p sobit jako soukrom vysok ökola mu jiû nen leûì dotace ze st tnìho rozpoëtu k financov nì neinvestiënìch v daj souvisejìcìch s v chovou a vzdïl v nìm ve vyööì odbornè ökole a b) uskuteëúuje akreditovan studijnì program ve ve ejnèm z jmu danèm uplatnitelnostì jeho absolvent na trhu pr ce (d le jen ÑstudijnÌ program ve ve ejnèm z jmuì), p iëemû existenci ve ejnèho z jmu ministerstvo ovï uje projedn nìm s Ministerstvem pr ce a soci lnìch vïcì, pop ÌpadÏ s jin m st ednìm spr vnìm adem, a s krajem; ovï enì nenì nutnè, pokud ûadatel pokraëuje v uskuteëúov nì akreditovanèho studijnìho programu ve ve ejnèm z jmu, na kterè obdrûel dotaci v roce Dotaci ministerstvo poskytne v hradnï na uskuteëúov nì studijnìch program ve ve ejnèm z jmu a na vïdeckou, v zkumnou, v vojovou, umïleckou nebo dalöì tv rëì Ëinnost spojenou s tïmito studijnìmi programy.»l. 2 PodmÌnky poskytnutì dotace a stanovenì jejì v öe 2.1 PÌsemn û dost ûadatele o dotaci musì b t podeps na statut rnìm org nem ûadatele a org nem, kter vykon v p sobnost rektora ve ejnè vysokè ökoly, a musì b t doruëena ministerstvu do é dost obsahuje a) n zev, adresu sìdla, identifikaënì ËÌslo a daje urëujìcì bankovnì Ëet ûadatele, b) poëet student zapsan ch do studia k v jednotliv ch studijnìch programech, roënìcìch a form ch studia, z toho zvl öù poëet student studijnìho programu ve ve ejnèm z jmu, c) p edpokl dan poëet student zapsan ch do studia v jednotliv ch studijnìch programech, roënìcìch a form ch studia k , z toho zvl öù p edpokl dan poëet student zapsan ch do studia studijnìho programu ve ve ejnèm z jmu, d) v öi ökolnèho v akademickèm roce 2003/2004 a p edpokl danou v öi ökolnèho v akademickèm roce 2004/2005, e) v öi dotace, kterou ûadatel poûaduje na uskuteëúov nì studijnìho programu ve ve ejnèm z jmu v roce Poûaduje-li ûadatel dotaci i na tv rëì Ëinnost, je souë stì û dosti tèû projekt vïdeckè, v zkumnè, v vojovè, umïleckè nebo dalöì tv rëì Ëinnosti, ve kterèm jsou uvedeni eöitel ( eöitelè) a spolu eöitelè, souëasn stav eöenèho problèmu, cìle eöenì, zp sob eöenì, konkrètnì v stupy a prezentace v sledk, charakteristika eöitelskèho kolektivu vëetnï odbornèho ûivotopisu eöitele ( eöitel ) a spolu eöitel, finanënì rozvaha n klad na eöenì s od vodnïnìm jednotliv ch poloûek. 2.4 K û dosti ûadatel p iloûì aktu lnì znïnì DlouhodobÈho z mïru vzdïl vacì a vïdeckè, v zkumnè, v vojovè, umïleckè nebo dalöì tv rëì Ëinnosti soukromè vysokè ökoly (d le jen ÑDlouhodob z mïr soukromè vysokè ökolyì). 2.5 V öi dotace stanovì ministerstvo. P i stanovenì v öe dotace p ihlìûì a) k aktu lnìmu znïnì DlouhodobÈho z mïru vzdïl vacì a vïdeckè, v zkumnè, v vojovè, umïleckè a dalöì tv rëì Ëinnosti pro oblast vysok ch ökol, vypracovanèho ministerstvem, b) k aktu lnìmu znïnì DlouhodobÈho z mïru soukromè vysokè ökoly, c) k ukazateli, kter se vypoëìt jako souëin poëtu student studijnìho programu ve ve ejnèm z jmu, koeficientu ekonomickè n roënosti, kter ministerstvo studijnìmu programu p i adì, a z kladnìho normativu, stanovenèho pro ve ejnè vysokè ökoly, snìûenèho o ökolnè,

6 strana 6 SEŠIT 5 d) k n klad m na projekt p edloûen podle bodu 2.3; e) k vyj d enìm o ve ejnèm z jmu, uëinïn m v r mci projedn nì û dosti podle bodu 1.3 pìsm. b), a k tomu, jakou materi lnì podporou ve ejn z jem na uskuteëúov nì studijnìho programu projevujì ti, kte Ì tento ve ejn z jem deklarujì; f) k existenci jinèho ve ejnèho z jmu, kter m se pro Ëely tïchto Pravidel rozumì z jem st tu na uskuteëúov nì danèho akreditovanèho studijnìho programu, vypl vajìcì nap Ìklad z jeho jedineënosti (spoëìvajìcì v tom, ûe v»eskè republice nenì û dnou ve ejnou vysokou ökolou uskuteëúov n obsahovï obdobn studijnì program) nebo z obtìûnè dostupnosti studia obsahovï obdobn ch studijnìch program, uskuteë- Úovan ch ve ejn mi vysok mi ökolami, pro uchazeëe o p ijetì ke studiu. 2.6 P Ìjemce dotace m ûe poû dat do o zv öenì dotace, pokud se v akademickèm roce 2004/2005 ve srovn nì s akademick m rokem 2003/2004 v znamn m zp sobem zv öì poëet student zapsan ch do studia ve studijnìm programu uskuteëúovanèm ve ve ejnèm z jmu. V û dosti o zv öenì dotace uvede poëet student zapsan ch do studia k v jednotliv ch studijnìch programech, roënìcìch a form ch studia, z toho zvl öù poëet student studijnìho programu ve ve ejnèm z jmu. Uvede rovnïû v öi ökolnèho pro akademick rok 2004/ Na poskytnutì dotace ani na jejì zv öenì nenì pr vnì n rok. Rozhodne-li se ministerstvo û dosti o dotaci nebo û dosti o jejì zv öenì zcela nebo zë sti vyhovït, poskytne ûadateli dotaci po vyd - nì ÑRozhodnutÌ o poskytnutì dotace ze st tnìho rozpoëtu v roce 2004ì. Pro toto rozhodnutì, kontrolu dodrûov nì podmìnek pro Ëerp nì dotace, vy Ëtov nì dotace a zve ejnïnì informacì o dotaci se p imï enï pouûijì ustanovenì ÑPravidel pro poskytov nì dotacì ve ejn m vysok m ökol m Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy podle z kona Ë. 111/1998 Sb., o vysok ch ökol ch a o zmïnï a doplnïnì dalöìch z kon (z kon o vysok ch ökol ch), ve znïnì pozdïjöìch p edpis ì Ë.j / ze dne , ve znïnì zmïny Ë.j / ze dne , zmïny Ë.j / ze dne a zmïny Ë.j / ze dne NevyhovÌ-li ministerstvo û dosti o dotaci nebo û dosti o jejì zv öenì, rozhodnutì nevyd v.»l. 3 Ëinnost Tato ÑPravidla pro poskytov nì dotacì soukrom m vysok m ökol m Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy v roce 2004ì nab vajì Ëinnosti dnem podpisu. V Praze dne 23. dubna 2004 JUDr. Petra Buzkov v. r. ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy

7 SEŠIT 5 Strana 7 ČÁST METODICKÁ Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy Ëj / V Praze dne 5. dubna 2004 M et od ic k p oky n k realizaci rozvojovèho programu RozöÌ enì uëebnìch pl n vzdïl vacìch program pro z kladnì vzdïl v nì o 1 vyuëovacì hodinu od ökolnìho roku 2004/05 Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy (d le jen Ñministerstvoì) na z kladï ß 39 odst. 1 z kona Ë. 29/1984 Sb., o soustavï z kladnìch ökol, st ednìch ökol a vyööìch odborn ch ökol (ökolsk z kon), ve znïnì pozdïjöìch prav a k zabezpeëenì kol vypl vajìcìch z N rodnìho programu rozvoje vzdïl v nì (BÌl kniha), schv lenèho usnesenìm vl dy Ë. 113/2001 ze dne a d le konkretizovan ch v DlouhodobÈm z mïru vzdïl v nì a rozvoje v chovnï vzdïl vacì soustavy»eskè republiky (vzat na vïdomì usnesenìm vl dy Ë. 393/2002 ze dne ) vyd v k realizaci rozvojovèho programu tento metodick pokyn.»l. 1. RozöÌ enì uëebnìch pl n (1) S platnostì od 1. z Ì 2004 se v uëebnìch pl nech vöech vzdïl vacìch program pro z kladnì vzdïl v nì zvyöuje celkov t dennì poëet vyuëovacìch hodin v 7. roënìku o 1 vyuëovacì hodinu. (2) Tato prava se t k z kladnìch ökol 1), speci lnìch z kladnìch ökol 2) (vyuëujìcìch podle upraven ch uëebnìch pl n pro z kladnì vzdïl v nì), zvl ötnìch ökol 3) a pomocn ch ökol 4), a to vöech z izovatel (d le jen Ñökolaì). (3) UpravenÈ uëebnì pl ny pro vzdïl vacì programy Z kladnì ökola, Obecn ökola a N rodnì ökola jsou v z kladnì podobï uvedeny v p Ìloze tohoto pokynu a jsou spolu s ostatnì kompletnì pedagogickou dokumentacì vöech vzdïl vacìch program pro z kladnì vzdïl v nì v aktu lnìm znïnì zve ejnïny na webov ch str nk ch ministerstva ( UpravenÈ uëebnì pl ny pro rozöì enou v uku nïkter ch p edmït v r mci vzdï- ñññññññ 1) podle ß 5 a 6 z kona Ë. 29/1984 Sb., o soustavï z kladnìch ökol, st ednìch ökol a vyööìch odborn ch ökol (ökolsk b z kon), ve znïnì pozdïjöìch prav. 2) podle ß 29 z kona Ë. 29/1984 Sb. 3) podle ß 31 z kona Ë. 29/1984 Sb. 4) podle ß 33 z kona Ë. 29/1984 Sb. l vacìho programu Z kladnì ökola a Obecn ökola se pro svou obs hlost zve ejúujì pouze na webov ch str nk ch ministerstva. prava se provede obdobnï, doplnïnìm disponibilnì hodiny v 7. roënìku. Stejn m zp sobem budou na webov ch str nk ch ministerstva zve ejnïny aktualizovanè uëebnì pl ny pro speci lnì z kladnì ökoly, zvl ötnì ökoly a pomocnè ökoly. (4) CÌlem tohoto rozvojovèho programu je: a) zkvalitnit vzdïl v nì na 2. stupni z kladnìch ökol (vëetnï speci lnìch z kladnìch ökol, zvl ötnìch a pomocn ch ökol) a vyrovn nì vzdïl vacìch p ÌleûitostÌ û k na z kladnìch ökol ch a v niûöìch roënìcìch vìcelet ch gymn ziì, b) postupnï vytvo it podmìnky pro realizaci kurikul rnì reformy v souladu s N rodnìm programem rozvoje vzdïl v nì.»l. 2. Zp sob vyuûitì nav öen ch vyuëovacìch hodin (1) Nav öen 1 vyuëovacì hodina se do uëebnìch pl n za azuje jako disponibilnì Ëasov dotace. (2) ÿeditel ökoly pouûije nav öenì podle jednè z uveden ch moûnostì: a) zv öenì hodinovè dotace nïkterèho povinnèho p edmïtu (nap. zv öenì celkovèho t dennìho poëtu vyuëovacìch hodin dïjepisu), b) zv öenì hodinovè dotace nïkterèho p edmïtu s jeho souëasnou integracì s jin m p edmïtem (nap. integrace chemie a fyziky), c) zv öenì hodinovè dotace nïkterèho volitelnèho p edmïtu (pro û ka se zv öì poëet hodin nap. volitelnèho p edmïtu Informatika), d) za azenì dalöìho volitelnèho p edmïtu pro û ka (zv öì se poëet voliteln ch p edmït, kter m je û k vyuëov n, nap. o p edmït Konverzace ve francouzötinï, Znakov jazyk). (3) Jin zp sob vyuûitì nav öenì vyuëovacìch hodin nenì moûn. (4) Za azenìm nav öenè vyuëovacì hodiny do uëebnìho pl nu musì dojìt k re lnèmu zv öenì t dennìho poëtu vyuëovacìch hodin u kaûdèho û ka 7. roënìku. (5) Obsah v uky v nav öenè hodinï bude zvolen tak, aby nep inesl n r st z tïûe û k. Ministerstvo proto doporuëuje editel m ökol, aby nav öenou hodinu nepouûìvali pro zvyöov nì poznatkovè Ë sti uëiva, ale p edevöìm pro rozvoj dovednostì, zp sobilostì (kompetencì), k podpo e v uky pr - ezov ch tèmat. DoporuËujeme uplatúovat vhodnè metody a formy vzdïl v nì, kterè vedou k aktivizaci û k a k podpo e ËinnostnÌho uëenì.

8 strana 8 SEŠIT 5 (6) P edpokl d me, ûe ökoly budou vìce rozvìjet klì- ËovÈ kompetence û k, a to p edevöìm schopnost komunikace v mate skèm i cizìm jazyce, schopnost vyuûìvat informaënì a komunikaënì technologie, schopnost se soustavnï vzdïl vat (uëit se uëit), schopnost uëit se soci lnìm dovednostem (b t tolerantnì k r znosti n boûenskè, etnickè, kulturnì), zìskat schopnost empatie, pr ce v t mu, kritickèho myölenì. ZÌskanÈ kompetence p ispïjì k usnadnïnì a zlepöenì p Ìstupu û k k zaëlenïnì do trhu pr ce.»l. 3. Financov nì MzdovÈ prost edky a z nich vypl vajìcì ostatnì v daje (z konnè odvody) budou ökol m poskytnuty ministerstvem prost ednictvìm krajsk ch ad (Magistr tu hl. m. Prahy) nebo p Ìmo z ministerstva (v z vislosti na z izovateli a v souladu s platn mi p edpisy 5) ), jako ËelovÈ dotace. Na realizaci programu p ÌsluöÌ na jednu t Ìdu 7. roënìku Ë stka 1370,- KË/mÏsÌc Ëelov ch rozpoëtov ch prost edk (mzdovè prost edky a z konnè odvody).»l. 4. Tento metodick pokyn nab v Ëinnosti dnem 1. z Ì PaedDr. Jaroslav M llner, v.r. n mïstek ministrynï skupiny region lnìho ökolstvì ñññññññ 5) zejmèna ß 14 z kona Ë. 218/2000 Sb., ß 12 odst. 5 pìsm. a) a b) z kona Ë. 564/1990 Sb.

9 SEŠIT 5 Strana 9 P Ìloha k MetodickÈmu pokynu k realizaci rozvojovèho programu RozöÌ enì uëebnìch pl n vzdïl vacìch program pro z kladnì vzdïl v nì o 1 vyuëovacì hodinu, Ëj / UpravenÈ uëebnì pl ny s platnostì od 1. z Ì UËebnÌ pl n vzdïl vacìho programu Z KLADNÕ äkola, Ëj /96-2 RoËnÌk Minimum P edmït roënìk»esk jazyk CizÌ jazyk 3 3 x) x) x) x) 12 Matematika Prvouka P ÌrodovÏda VlastivÏda 3 4 Chemie 4 Fyzika 6 P Ìrodopis 6 ZemÏpis 6 DÏjepis 6 ObËansk v chova x) x) x) x) 4 Rodinn v chova 4 HudebnÌ v chova V tvarn v chova PraktickÈ Ëinnosti TÏlesn v chova VolitelnÈ p edmïty 6 DisponibilnÌ dotace *) T dennì dotace povinn ch p edmït NepovinnÈ p edmïty x) V roënìku o ËasovÈ dotaci jednotliv ch vyuëovacìch p edmït rozhodne editel ökoly tak, aby se vyu- Ëovalo vöem p edmït m uëebnìho pl nu danèho roënìku, byl naplnïn dan minim lnì poëet hodin pro p edmït a dodrûena t dennì Ëasov dotace. U voliteln ch p edmït v roënìku editel ökoly rozhoduje i o jejich za azenì do roënìku. *) DisponibilnÌ dotaci lze vyuûìt pouze na zv öenì hodinovè dotace nïkterèho povinnèho p edmïtu, na zv öenì hodinovè dotace nïkterèho p edmïtu s jeho souëasnou integracì s jin m p edmïtem, na zv öenì hodinovè dotace nïkterèho volitelnèho p edmïtu nebo na za azenì dalöìho volitelnèho p edmïtu pro û ka.

10 strana 10 SEŠIT 5 2. UËebnÌ pl n vzdïl vacìho programu OBECN äkola, Ëj /97-20, 6. ñ 9. roënìk roënìk PovinnÈ p edmïty minim lnì t dennì minim lnì t dennì poëet poëet hodin hodin v roënìku celkem v roënìku»esk jazyk CizÌ jazyk DÏjepis *) ZemÏpis *) P Ìrodopis *) Chemie *) Fyzika *) Matematika ObËansk v chova Rodinn v chova TÏlesn v chova/ ZdravotnÌ tïlesn v chova HudebnÌ v chova V tvarn v chova Celkov t dennì poëet hodin minim lnì dotace povinn ch *) p edmït Projekt minim lnì roënì poëet hodin minim lnì roënì poëet hodin v roënìku celkem v roënìku vod do svïta pr ce t dennì poëet hodin t dennì poëet hodin celkem v roënìku v roënìku P edmïty prohloubenèho v kladu a p edmïty volitelnè, disponibilnì dotace **) Celkov t dennì poëet hodin NepovinnÈ p edmïty Z jmovè krouûky *) Minim lnì t dennì poëet hodin celkem v roënìku v p edmïtech dïjepis, zemïpis, p Ìrodopis a fyzika doplnì editel ökoly za azenìm p edmïtu prohloubenèho v kladu nebo navazujìcìch voliteln ch p edmït (viz d le) tak, aby se dïjepisnèmu, zemïpisnèmu, p ÌrodopisnÈmu a fyzik lnìmu uëivu vyuëovalo v roënìku alespoú po 6 hodin ch t dnï. Minim lnì t dennì poëet hodin celkem v roënìku v p edmïtu chemie doplnì editel ökoly za azenìm p edmïtu prohloubenèho v kladu nebo navazujìcìho volitelnèho p edmïtu (viz d le) tak, aby se chemickèmu uëivu vyuëovalo v roënìku alespoú 4 hodiny t dnï. **) DisponibilnÌ dotaci lze vyuûìt pouze na zv öenì hodinovè dotace nïkterèho povinnèho p edmïtu, na zv öenì hodinovè dotace nïkterèho p edmïtu s jeho souëasnou integracì s jin m p edmïtem, na zv öenì hodinovè dotace nïkterèho volitelnèho p edmïtu nebo na za azenì dalöìho volitelnèho p edmïtu pro û ka.

11 SEŠIT 5 Strana UËebnÌ pl n vzdïl vacìho programu N RODNÕ äkola, Ëj /97-20, 2. stupeú, 6. a 7. roënìk Z kladnì Ë st 6. roë. 7. roë. nadstavbov Ë st (nïkterè moûnosti)»esk jazyk 4 4 cviëenì z ËeskÈho jazyka dramatick v chova komunikace tvorba ökolnìho Ëasopisu CizÌ jazyk 3 3 konverzace v cizìm jazyce Matematika 4 3 cviëenì z matematiky informatika v poëetnì technika DÏjepis 3 3 dïjepis ZemÏpis zemïpis ekonomick zemïpis p Ìrodopisn zemïpis ObËansk a rodinn v chova 2 2 rodinn v chova ekonomika dom cnosti»lovïk a ûivotnì prost edì zdrav ûivotnì styl zdravotnì v chova *Pozn v nì p Ìrody 3 4 laboratornì pr ce P Ìrodopis p Ìrodopis Fyzika fyzika HudebnÌ v chova 1 1 sborov zpïv taneënì a pohybov v chova hra na hudebnì n stroj V tvarn v chova 2 2 v tvarn v chova aranûov nì keramika PracovnÌ a technick v chova 2 2 pïstitelstvì zpracov nì textiliì p Ìprava pokrm pr ce v dom cnosti pr ce v dìlnï TÏlesn v chova 2 2 z jmov tïlesn v chova zdravotnì tïlesn v chova Z kladnì Ë st Minimum nadstavbovè Ë sti, disponibilnì dotace ** 1 2 * oznaëuje integrovanè p edmïty ** DisponibilnÌ dotaci lze vyuûìt pouze na zv öenì hodinovè dotace nïkterèho povinnèho p edmïtu, na zv öenì hodinovè dotace nïkterèho p edmïtu s jeho souëasnou integracì s jin m p edmïtem, na zv öenì hodinovè dotace nïkterèho volitelnèho p edmïtu nebo na za azenì dalöìho volitelnèho p edmïtu pro û ka. PoËet hodin povinn ch pro û ky musì b t v rozpïtì: 6. roënìk roënìk roënìk roënìk SouËet povinn ch vyuëovacìch hodin v t dnu za 6. ñ 9. roënìk musì b t v rozpïtì Celkem se na druhèm stupni musì v povinn ch hodin ch vyuëovat tèmat m fyziky, p Ìrodopisu, zemïpisu a dïjepisu minim lnï 198 hodin v kaûdèm z tïchto obor, tèmat m chemie alespoú 132 hodin. V roënìku musì ökola v nadstavbï za adit alespoú jednu hodinu z oboru matematiky.

12 strana 12 SEŠIT 5 Ministerstvo ökolstvì ml deûe a tïlov chovy».j.: / V Praze dne 2. dubna 2004 P o k y n I. n mïstka ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy ke zpracov nì ËetnÌch z vïrek a k p ed v nì ËetnÌch a finanënìch v kaz organizaënìch sloûek st tu a p ÌspÏvkov ch organizacì, jejichû z izovatelem je MäMT, v roce 2004.» st I. vodnì ustanovenì»l nek I. Pr vnì p edpisy ke zpracov nì ËetnÌch z vïrek a dalöì d leûitè p edpisy, kter mi jsou povinny se Ìdit organizaënì sloûky st tu a p ÌspÏvkovÈ organizace, jejichû z izovatelem je Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy V z vïru roku 2003 byla vyd na ada pr vnìch p edpis, kter mi se zruöujì Ëi mïnì dosavadnì pr vnì p edpisy a kterè nabyly Ëinnosti dnem Je proto nutnè vïnovat jim zv öenou pozornost. N sledujìcì v Ëet hlavnìch pr vnìch p edpis, kter mi jsou povinny se Ìdit organizaënì sloûky st tu a p ÌspÏvkovÈ organizace, nenì definitivnì. P edpisy mohou b t bïhem roku mïnïny a doplúov ny. OrganizaËnÌ sloûky st tu a p ÌspÏvkovÈ organizace jsou povinny sledovat zmïny pr vnìch p edpis ve SbÌrce z kon»eskè republiky, ve FinanËnÌm zpravodaji, ve VÏstnÌku MäMT a Ìdit se jimi. 1. Pr vnì p edpisy, jimiû se ÌdÌ ËetnÌ jednotky p i zpracov nì ËetnÌ z vïrky: 1.1 z kon Ë. 563/1991 Sb., o ËetnictvÌ, ve znïnì z kon Ë. 117/1994 Sb., Ë. 227/1997 Sb., Ë. 492/2000 Sb., Ë. 353/2001 Sb., Ë. 575/2002 Sb. a z kona Ë. 437/ vyhl öka Ministerstva financì Ë. 505/2002 Sb., kterou se prov dïjì nïkter ustanovenì z kona Ë. 563/1991 Sb., o ËetnictvÌ, ve znïnì pozdïjöìch p edpis, pro ËetnÌ jednotky, kterè jsou zemnìmi samospr vn mi celky, p ÌspÏvkov mi organizacemi, st tnìmi fondy a organizaënìmi sloûkami st tu ve znïnì vyhl öky MF Ë. 477/2003 Sb. Touto vyhl ökou je stanoveno uspo d nì, ozna- Ëov nì a obsahovè vymezenì poloûek ËetnÌ z vïrky, smïrn Ëtov osnova, ËetnÌ metody a jejich pouûitì. 1.3 vyhl öka MF Ë. 16/2001 Sb., o zp sobu, termìnech a rozsahu daj p edkl dan ch pro hodnocenì plnïnì st tnìho rozpoëtu, rozpoët st tnìch fond a rozpoët zemnìch samospr vn ch celk, ve znïnì vyhl öky MF Ë. 535/2002 Sb. 1.4 sdïlenì MF k vyhl öce Ë. 16/2001 Sb.».j.: 111/16 261/2001, Ë st II. Ñ»ÌselnÌk zemnìch jednotekì, uve ejnïnè ve FinanËnÌm zpravodaji Ë. 2/2001, d le potom sdïlenì, kter m bude stanovena v souladu s p Ìlohou Ë. 5 k vyhl öce Ë. 16/2001 Sb. obsahov n plú Ë sti VII. v kazu Fin 2-04U ÑFinanËnÌ v kaz pro hodnocenì plnïnì rozpoëtu spr vc kapitol, jimi z Ìzen ch organizaënìch sloûek st tu a st tnìch fond ì pro rok 2004 a p Ìpadn dalöì doplnïnì tohoto sdïlenì. 1.5»eskÈ ËetnÌ standardy pro ËetnÌ jednotky, kterè Ëtuji podle vyhl öky Ë. 505/2002 Sb., ve znïnì pozdïjöìch p edpis, uve ejnïnè v Ë sti 2 FinanËnÌho zpravodaje Ë / pokyny k ËetnÌm z vïrk m vyd vanè Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy p ed zpracov nìm ËetnÌch z vïrek k 31.3., 30.6., a a rozesìlanè odboru 15 MäMT,»äI, VysokoökolskÈmu sportovnìmu centru, p Ìmo Ìzen m p ÌspÏvkov m organizacìm a ostatnìm p Ìmo Ìzen m p ÌspÏvkov m organizacìm vëetnï pedagogick ch center, kterè jsou v danèm obdobì povinny sestavovat a p edkl dat ËetnÌ a finanënì v kazy. 2. DalöÌ d leûitè p edpisy, kter mi jsou povinny se Ìdit organizaënì sloûky st tu a p Ìmo ÌzenÈ p ÌspÏvkovÈ organizace 2.1 z kon Ë. 320/2001 Sb., o finanënì kontrole ve ve ejnè spr vï a o zmïnï nïkter ch z kon (z kon o finanënì kontrole) ve znïnì z kona Ë. 320/2002 Sb., Ë. 123/2003 Sb. a Ë. 426/2003 Sb. 2.2 z kon Ë. 219/2000 Sb., o majetku»eskè republiky a jejìm vystupov nì v pr vnìch vztazìch, ve znïnì z kona Ë. 492/2000 Sb., Ë. 229/2001 Sb., Ë. 501/2001 Sb., Ë. 320/2001 Sb., Ë. 202/2002 Sb., Ë. 280/2002 Sb., Ë. 476/2002 Sb., Ë. 88/2003 Sb., Ë. 354/2003 Sb. a Ë. 480/2003 Sb. 2.3 z kon Ë. 218/2000 Sb., o rozpoëtov ch pravidlech a o zmïnï nïkter ch souvisejìcìch z kon (rozpoëtov pravidla), ve znïnì z kon Ë. 493/2000 Sb., Ë. 141/2001 Sb., Ë. 187/2001 Sb., Ë. 320/2001 Sb., Ë. 450/2001 Sb., Ë. 202/2002 Sb., Ë. 320/2002 Sb. a 479/2003 Sb. 2.4 z kon Ë. 564/1990, o st tnì spr vï a samospr vï ve ökolstvì, ve znïnì z kona Ë. 190/1993 Sb., Ë. 256/1994 Sb., Ë. 139/1995 Sb., Ë. 132/2000 Sb., Ë. 258/2000 Sb., Ë. 3/2002 Sb., Ë. 284/2002 Sb. a Ë. 181/ z kon Ë. 306/1999 Sb., o poskytov nì dotacì soukrom m ökol m, p edökolnìm a ökolsk m za ÌzenÌm, ve znïnì z kona Ë. 132/2000 Sb., Ë. 255/2001 Sb., Ë. 16/2002 Sb. a Ë. 284/2002 Sb.

13 SEŠIT 5 Strana vyhl öka MF Ë. 531/2002 Sb., kterou se stanovì z sady a termìny finanënìho vypo d nì vztah se st tnìm rozpoëtem. 2.7 vyhl öka MF Ë. 323/2002 Sb., o rozpoëtovè skladbï, kter byla zmïnïna vyhl ökou Ë. 568/2002 Sb. a vyhl ökou Ë. 484/2003 Sb. 2.8 vyhl öka MF Ë. 114/2002 Sb., o fondu kulturnìch a soci lnìch pot eb, kter byla zmïnïna vyhl ökou Ë. 510/2002 Sb. 2.9 vyhl öka MF 64/2002 Sb., kterou se prov dì z kon Ë. 320/2001 Sb., o finanënì kontrole ve ve ejnè spr vï a o zmïnï nïkter ch z kon (z kon o finanënì kontrole) vyhl öka MF Ë. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktu e a termìnech daj p edkl dan ch pro vypracov nì n vrhu st tnìho z vïreënèho Ëtu a o rozsahu a termìnech sestavenì n vrh z vïreën ch Ët kapitol st tnìho rozpoëtu vyhl öka MF Ë. 62/2001 Sb., o hospoda enì organizaënìch sloûek st tu a st tnìch organizacì s majetkem st tu vyhl öka MF Ë. 40/2001 Sb., o Ëasti st tnìho rozpoëtu na financov nì program reprodukce majetku usnesenì vl dy»eskè republiky ze dne 6. listopadu 2002 Ë. 1084, o zmïnï usnesenì vl dy ze dne 5.Ëervna 2002 Ë. 569, o Zp sobu p ev - dïnì finanënìch prost edk ze st tnìho rozpoëtu (st tnìch fond ) do rozpoët obcì a kraj v roce (Vzhledem k tomu, ûe nedoölo v roce 2003 k û dn m zmïn m pr vnìch p edpis upravujìcìch toky finanënìch prost edk ve ökolstvì, z st v, v souladu s dopisem I. n mïstka Ministra financì».j.: 124/84 663/2003 ze dne 22. prosince 2003, pro rok 2004 v platnosti toto usnesenì vl dy). 3. MetodickÈ pokyny MäMT: 3.1 Metodick pokyn Ministerstva ökolstvì, ml - deûe a tïlov chovy ke zpracov nì ResortnÌho v kazu v nos a n klad p ÌspÏvkov ch organizacì».j.: / , kter byl uve- ejnïn ve VÏstnÌku MäMT, Seöit 3/2003, ve znïnì pozdïjöìch prav. 3.2 P Ìkaz ministra ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy Ë. 6/1999, kter m se stanovuje zp sob Ëtov nì o p ÌspÏvcÌch a dotacìch poskytnut ch ministerstvem prost ednictvìm ÑOzn menì limit v daj ì a jejich vykazov nì».j.: /99-44 ve znïnì p Ìkazu ministra ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy Ë. 4/ Vzorov n vrh smïrnice o Ëtov nì majetku».j.: / , kter byl uve ejnïn ve VÏstnÌku MäMT, Seöit 12/2001 s p ihlèdnutìm k nov m pr vnìm p edpis m. 3.4 Vzorov n vrh k provedenì inventarizace v roce 2001».j.: /2001 ñ 44, kter byl uve ejnïn ve VÏstnÌku MäMT, Seöit 7/2001 s p ihlèdnutìm k nov m pr vnìm p edpis m. 3.4 Metodick pokyn k Ëtov nì d vek soci lnìho p ÌspÏvku na dopravu dìtïti (svï enci) umìstïnèmu v dïtskèm v chovnèm stavu».j.: / , kter byl uve ejnïn ve VÏstnÌku MäMT, Seöit 4/2001 s p ihlèdnutìm k nov m pr vnìm p edpis m. 4. KaûdoroËnÏ obnovovanè metodickè pokyny: 4.1 Pokyn I. n mïstka ministrynï ökolstvì, ml - deûe a tïlov chovy k vypracov nì z vïreënèho Ëtu kapitoly 333 ñ Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy. 4.2 Metodick pokyn MäMT k finanënìmu vypo- d nì vztah se st tnìm rozpoëtem. 4.3 Osnovy rozbor hospoda enì organizaënìch sloûek st tu, p Ìmo Ìzen ch organizacì a ostatnìch p Ìmo Ìzen ch organizacì v resortu MäMT.»l nek II. VedenÌ ËetnictvÌ P i vedenì ËetnictvÌ od jsou organizaënì sloûky st tu a p ÌspÏvkovÈ organizace povinny se Ìdit t emi hlavnìmi pr vnìmi p edpisy v n sledujìcìm po adì: 1. Z kladnìm pramenem, podle nïhoû jsou povinny se Ìdit vöechny ËetnÌ jednotky p i vedenì ËetnictvÌ, je z kon Ë. 563/1991 Sb., o ËetnictvÌ, ve znïnì pozdïjöìch p edpis (d le jen Ñz kon o ËetnictvÌì). 2. Prov dïcìm pr vnìm p edpisem z kona o ËetnictvÌ pro organizaënì sloûky st tu a p ÌspÏvkovÈ organizace je vyhl öka Ë. 505/2002 Sb., kterou se prov dïjì nïkter ustanovenì z kona Ë. 563/1991 Sb., o ËetnictvÌ, ve znïnì pozdïjöìch p edpis, pro ËetnÌ jednotky, kterè jsou zemnìmi samospr vn mi celky, p ÌspÏvkov mi organizacemi, st tnìmi fondy a organizaënìmi sloûkami st tu, ve znïnì pozdïjöìch p edpis (d le jen Ñprov dïcì vyhl öka k z konu o ËetnictvÌì). 3.»eskÈ ËetnÌ standardy pro ËetnÌ jednotky, kterè ËtujÌ podle vyhl öky Ë. 505/2002 Sb., ve znïnì pozdïjöìch p edpis (d le jen Ñ»eskÈ ËetnÌ standardyì). S ËinnostÌ od byl novelizov n z kon o ËetnictvÌ a prov dïcì vyhl öka k z konu o ËetnictvÌ. K v souladu s odstavcem (1) a (2) ß 14 z kona Ë. 309/1999 Sb., o SbÌrce z kon a o SbÌrce mezin rodnìch smluv, ve znïnì pozdïjöìch p edpis, pozbylo platnosti opat enì MF».j.: 283/76 104/2000, kter m se stanovì Ëtov osnova, postupy Ëtov nì, uspo d nì poloûek ËetnÌ z vïrky

14 strana 14 SEŠIT 5 a obsahovè vymezenì tïchto poloûek pro organizaënì sloûky st tu, zemnì samospr vnè celky a p ÌspÏvkovÈ organizace, ve znïnì pozdïjöìch prav. V souvislosti s ukonëenìm platnosti opat enì byly Ministerstvem financì vyd ny»eskè ËetnÌ standardy pro p ÌsluönÈ ËetnÌ jednotky, kterè byly publikov ny ve FinanËnÌm zpravodaji Ë /2003. Z kon Ë. 437/2003 Sb., kter m se mïnì z kon Ë. 563/1991 Sb., o ËetnictvÌ, ve znïnì pozdïjöìch p edpis, a nïkterè dalöì z kony, ruöì jednoduchè ËetnictvÌ. V novelizovanèm z konï o ËetnictvÌ je pouûìv n pojem ËetnictvÌ, kter je obsahovï totoûn s d Ìve uûìvan m pojmem podvojnè ËetnictvÌ. Z kon novï rozliöuje vedenì ËetnictvÌ ve zjednoduöenèm rozsahu a vedenì ËetnictvÌ v plnèm rozsahu. Podle ß 9 z kona o ËetnictvÌ, vedou ËetnictvÌ ve zjednoduöenèm rozsahu organizaënì sloûky st tu. P ÌspÏvkovÈ organizace, u nichû o tom rozhodne z izovatel, mohou vèst ËetnictvÌ ve zjednoduöenèm rozsahu. P ÌspÏvkov m organizacìm se v souladu s ß 9, odst. (3), pìsm. d) z kona o ËetnictvÌ na izuje vèst ËetnictvÌ ve zjednoduöenèm rozsahu s tìm, ûe nepouûijì ustanovenì ß 13a odst. (1), pìsm. a), b) a ustanovenì ß 13a, odst. 2 z kona o ËetnictvÌ. OrganizaËnÌ sloûky st tu a p ÌspÏvkovÈ organizace v souladu s ß 13a z kona o ËetnictvÌ a v souladu s ß 3a prov dïcì vyhl öky k z konu o ËetnictvÌ p i vedenì ËetnictvÌ ve zjednoduöenèm rozsahu: 1. sestavujì Ëtov rozvrh stejnï jako doposud, respektive stejnï jako ËetnÌ jednotky vedoucì ËetnictvÌ v plnèm rozsahu ñ tzn. v ËlenÏnÌ na syntetickè, analytickè a podrozvahovè Ëty, 2. ËtujÌ nad le v denìku i v hlavnì knize, 3. nepouûijì ustanovenì ß 25 odst. 2 z kona o ËetnictvÌ s v jimkou odpis, 4. nepouûijì ustanovenì ß 26 odst. 3 z kona o ËetnictvÌ t kajìcì se rezerv a opravn ch poloûek, s v jimkou rezerv a opravn ch poloûek podle zvl ötnìch pr vnìch p edpis ñ tzn. stejnï jako doposud budou Ëtovat pouze o tzv. Ñz konn chì rezerv ch a opravn ch poloûk ch v souladu se z konem Ë. 593/1992 Sb., o rezerv ch pro zjiötïnì z kladu danï z p Ìjm, ve znïnì pozdïjöìch p edpis, 5. nepouûijì ustanovenì ß 27 z kona o ËetnictvÌ a ustanovenì ß 30 aû ß 32 a ß 39 prov dïcì vyhl öky k z konu o ËetnictvÌ v rozsahu, v jakèm upravujì oceúov nì majetku a z vazk re lnou hodnotou ñ tzn. neoceúujì majetek a z vazky ke dni rozvahovèho dne re lnou hodnotou, 6. sestavujì ËetnÌ z vïrku v rozsahu stanovenèm prov dïcì vyhl ökou k z konu o ËetnictvÌ, tzn. postupujì p i sestavov nì ËetnÌ z vïrky jako doposud, resp. stejnï jako p i vedenì ËetnictvÌ v plnèm rozsahu, 7. jsou povinny nad le pouûìvat ustanovenì ß 13 odst. 1 pìsm. c) a d) z kona o ËetnictvÌ ñ tzn. ËtujÌ na analytick ch i podrozvahov ch Ëtech jako doposud. Z pr vnìch p edpis upravujìcìch ËetnictvÌ p ÌspÏvkov ch organizacì a organizaënìch sloûek st tu po vypl v, ûe vedenì ËetnictvÌ v plnèm a zjednoduöenèm rozsahu, pokud tyto organizace nejsou vlastnìky cenn ch papìr, deriv t a dalöìch pohled vek a z vazk uveden ch v ß 27 odst. 1, pìsm. a), je v podstatï totoûnè. V souvislosti s v öe uveden m upozorúujeme p ÌspÏvkovÈ organizace na nutnost zohlednit vedenì ËetnictvÌ ve zjednoduöenèm rozsahu v p ÌsluönÈ vnit nì smïrnici.»l nek III. Za Ëtov nì vratek nevyëerpan ch finanënìch prost edk u p ÌspÏvkov ch organizacì. P i za Ëtov nì vratek nevyëerpan ch dotacì je t eba postupovat n sledovnï: 1) Jedn -li se o vr cenì nevyëerpan ch finanënìch prost edk p ed koncem ËetnÌho obdobì, kdy se finanënì prost edky vracì po dohodï s poskytovatelem na v dajov Ëet, ze kterèho byly poskytnuty, za Ëtuje se tato operace n sledovnï: MD DAL P edpis odvodu Ë sti nevyëerpanè ËelovÈ dotace hrada nevyëerpanè dotace ) V p ÌpadÏ, ûe se nevyuûitè prost edky z ËelovÈ dotace vracì aû v dalöìm ËetnÌm obdobì, tedy aû po , jsou tyto prost edky zasl ny na depozitnì Ëet MäMT a za Ëtov nì tohoto p Ìpadu je n sledujìcì: MD DAL P edpis odvodu Ë sti nevyëerpanè ËelovÈ dotace hrada nevyëerpanè dotace »l nek IV. ËetnÌ uz vïrka ËetnÌ uz vïrkou se rozumì zpracov nì ËetnÌ z vïrky a uzavìr nì a otevìr nì ËetnÌch knih. ËetnÌ z vïrku vymezujì ß 18 ñ 23 z kona o ËetnictvÌ. Uspo d nì poloûek ËetnÌ z vïrky a obsahovè vymezenì tïchto poloûek pro organizaënì sloûky st tu a p ÌspÏvkovÈ organizace je stanoveno prov dïcì vyhl ökou k z konu o ËetnictvÌ. ËetnÌ jednotky sestavujì ËetnÌ z vïrku jako dnou, mimo dnou a mezitìmnì.

15 SEŠIT 5 Strana 15 ÿ dnou ËetnÌ z vïrku sestavujì ËetnÌ jednotky k poslednìmu dni ËetnÌho obdobì. P i tèto ËetnÌ z vïrce se uzavìrajì ËetnÌ knihy a prov dì se inventarizace. Mimo dnou ËetnÌ z vïrku sestavujì v ostatnìch p Ìpadech uzavìr nì ËetnÌch knih. Mimo dnou ËetnÌ z vïrkou je i koneën ËetnÌ z vïrka. V p Ìpadech sestavov nì mimo dnè ËetnÌ z vïrky se prov - dì mimo dn inventarizace. MezitÌmnÌ ËetnÌ z vïrku sestavujì ËetnÌ jednotky, pokud to stanovì zvl ötnì pr vnì p edpis. TÌmto p edpisem je pro organizaënì sloûky st tu a p ÌspÏvkovÈ organizace vyhl öka Ë. 16/2001 Sb., o zp sobu, termìnech a rozsahu daj p edkl dan ch pro hodnocenì plnïnì st tnìho rozpoëtu, rozpoët st tnìch fond a rozpoët zemnìch samospr vn ch celk, ve znïnì pozdïjöìch p edpis. Tato vyhl öka ukl d organizaënìm sloûk m st tu a p ÌspÏvkov m organizacìm sestavovat ËetnÌ v kazy k p ÌsluönÈho ËetnÌho obdobì. V p Ìpadech sestavov nì mezitìmnì ËetnÌ z vïrky ËetnÌ jednotky neuzavìrajì ËetnÌ knihy a prov dïjì inventarizaci jen pro Ëely vyj d enì ocenïnì podle ß 25 odst. 2 z kona o ËetnictvÌ. Postup p i otevìr nì a uzavìr nì ËetnÌch knih je stanoven»esk mi ËetnÌmi standardy, konkrètnï Standardem Ë. 502 ñ OtevÌr nì a uzavìr nì ËetnÌch knih. Na konci ËetnÌho obdobì se prov dì ke dni dnè ËetnÌ z vïrky inventarizace majetku a z vazk. Inventarizace majetku a z vazk je upravena v ß 29 a ß 30 z kona o ËetnictvÌ. Jedn se o soubor ËinnostÌ, pomocì kter ch ËetnÌ jednotky zjiöùujì skuteën stav veökerèho majetku a z vazk a ovï ujì, zda zjiötïn skuteën stav odpovìd stavu majetku a z vazk zachycenèmu v ËetnictvÌ. V r mci inventarizace se prov dì fyzick a dokladov inventura. Na z kladï v sledk zjiötïn ch inventurou se v ËetnictvÌ zohledúujì p ÌpadnÈ zjiötïnè rozdìly v souladu s Ëesk m ËetnÌ standardem Ë. 506 ñ RozdÌly zjiötïnè p i inventarizaci. Kaûd ËetnÌ jednotka si vypracuje vnit nì p edpis o inventarizacìch majetku a z vazk, ve kterèm stanovì mimo jinè i z vazn obsah pìsemn ch dokument, dokladujìcìch provedenì inventarizace, mìsto, kde budou tyto dokumenty archivov ny, a pravomoci inventarizaënì komise. Vzorov n vrh k provedenì inventarizace v roce 2001».j.: / byl Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy publikov n ve VÏstnÌku MäMT, RoËnÌk LVII, Seöit 7 v Ëervenci 2001 a je nutnè ho pouûìvat s p ihlèdnutìm k nov m pr vnìm p edpis m. KromÏ dnè ËetnÌ z vïrky k p ÌsluönÈho roku a mezitìmnì ËetnÌ z vïrky k p ÌsluönÈho roku, jsou povinny organizaënì sloûky st tu ËtvrtletnÏ vypracov vat a p edkl dat finanënì v kaz pro hodnocenì plnïnì rozpoëtu spr vc kapitol, organizaënìch sloûek st tu a st tnìch fond a p ehled rozpoëtov ch opat enì. Zp sob, termìny a rozsah daj p edkl dan ch pro hodnocenì plnïnì st tnìho rozpoëtu, rozsah a zp sob sestavenì finaënìch a ËetnÌch v kaz a doplúujìcìch daj upravuje vyhl öka MF Ë. 16/2001 Sb., ve znïnì vyhl öky Ë. 535/2002 Sb.»l nek V. Opravn zpracov nì ËetnÌch z vïrek V souladu se smlouvou o dìlo Ë. 174/99 uzav enè mezi MäMT a M ZO Praha, s.r.o., je p i zpracov nì ËetnÌch z vïrek hrazeno Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy u jednotliv ch organizaënìch sloûek st tu a p ÌspÏvkov ch organizacì (»äi, VSC, PÿO, OPÿO a PC) pouze nahr nì prvnì verze jednotliv ch p ed van ch v kaz. UpozorÚujeme proto vöechny organizaënì sloûky st tu a p ÌspÏvkovÈ organizace kapitoly 333 ñ MäMT, ûe v p ÌpadÏ pot eby opravnèho zpracov nì budou tato zpracov nì a p ÌpadnÈ dalöì sluûby hrazeny z prost edk jednotliv ch organizaënìch sloûek st tu a p ÌspÏvkov ch organizacì v cen ch dle CenÌku v kaznictvì a rozpoëetnictvì M ZO Praha, s.r.o.»l nek VI. ËetnÌ z vïrka k u ruöen ch pedagogick ch center V souladu s odst. (3) p Ìlohy Ë. 1 k vyhl öce Ë. 16/2001 Sb., ve znïnì pozdïjöìch p edpis, p ÌspÏvkovÈ organizace zruöenè v pr bïhu bïûnèho ËetnÌho obdobì p edkl dajì (prost ednictvìm z izovatele) Ministerstvu financì v nejblìûe stanovenèm termìnu platnèm pro ËetnÌ v kazy p ÌspÏvkov ch organizacì ËetnÌ z vïrku ke dni zruöenì v souladu s ustanovenìmi ß 18 a ß 19 z kona o ËetnictvÌ. P i sestavenì ËetnÌ z vïrky u pedagogick ch center, pokud budou zruöena k , je nutno dodrûovat termìny stanovenè pro ËetnÌ z vïrku v» sti III. Pokynu - koly vykazujìcìch organizacì a vïcnï p Ìsluön ch tvar Ministerstva ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy. Pedagogick centra sestavì k rozvahu, v kaz zisku a ztr ty a p Ìlohu v souladu s p Ìlohou Ë. 1 k vyhl öce Ë. 16/2001 Sb., ve znïnì pozdïjöìch p edpis, kter stanovuje rozsah daj p edkl dan ch p ÌspÏvkov mi organizacemi z izovateli, a prov dïcì vyhl ökou k z konu o ËetnictvÌ, kter stanovuje rozsah a zp sob sestavov nì ËetnÌ z vïrky, uspo d nì a oznaëenì poloûek rozvahy, v kazu zisku a ztr ty a obsah p Ìlohy k ËetnÌ z vïrce. Na ËetnÌch v kazech rozvaha, v kaz zisku a ztr ty a p Ìloha musì b t vyznaëeno, ûe se jedn o z vïrku zruöen ch organizacì, koment k jednotliv m Ët m p ev dïn m na z izovatele bude p ipojen k p Ìloze ËetnÌ z vïrky.

16 strana 16 SEŠIT 5 K pedagogick centra provedou inventarizaci veökerèho majetku a z vazk, za ËtujÌ vöechny ËetnÌ p Ìpady danèho ËetnÌho obdobì, uzav ou ËetnÌ knihy a sestavì ËetnÌ z vïrku. OstatnÌ n leûitosti, souvisejìcì s ruöenìm pedagogick ch center (nap Ìklad postup p i ruöenì bankovnìch Ët, nakl d nì s prost edky penïûnìch fond organizacì apod.), budou uvedeny v P Ìkazu ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy ke zruöenì pedagogick ch center.» st II. Obsah ËetnÌch z vïrek a p ed v nì ËetnÌch a finanënìch v kaz kapitoly 333 v roce 2004 Spr vce kapitoly (MäMT): p edkl d Ministerstvu financì ËetnÌ v kazy ñ Rozvahu organizaënìch sloûek st tu, zemnìch samospr vn ch celk a p ÌspÏvkov ch organizacì, V kaz zisku a ztr ty a P Ìlohu organizaënìch sloûek st tu, zemnìch samospr vn ch celk a p ÌspÏvkov ch organizacì v ËlenÏnÌ na organizaënì sloûky st tu a p ÌspÏvkovÈ organizace a finanënì v kaz ñ V kaz pro hodnocenì plnïnì rozpoëtu spr vc kapitol, organizaënìch sloûek st tu a st tnìch fond (Fin 2-04 U) vëetnï koment e a sum rnì daje v kaz za kapitolu celkem, samostatnï za organizaënì sloûky st tu a samostatnï za jìm z ÌzenÈ p ÌspÏvkovÈ organizace v ËlenÏnÌ podle odvïtvovè klasifikace ekonomick ch ËinnostÌ (podle prvnìch 4 mìst poloûky OKE»): 1. ËtvrtletnÏ - FinanËnÌ v kaz pro hodnocenì plnïnì rozpoëtu spr vc kapitol, organizaënìch sloûek st tu a st tnìch fond (Fin2-04 U), - P ehled rozpoëtov ch opat enì vëetnï koment e, - P Ìlohu ke koment i k finaënìmu v kazu pro hodnocenì plnïnì rozpoët spr vc kapitol, organizaënìch sloûek st tu a st tnìch fond ÑLimity a z statky na Ëtech v»eskè n rodnì banceì. 2. pololetnï - Rozvahu organizaënìch sloûek st tu, zemnìch samospr vn ch celk a p ÌspÏvkov ch organizacì s daji za organizaënì sloûky st tu a p ÌspÏvkovÈ organizace, - V kaz zisku a ztr ty pro p ÌspÏvkovÈ organizace a pro organizaënì sloûky st tu, - P Ìlohu organizaënìch sloûek st tu, zemnìch samospr vn ch celk a p ÌspÏvkov ch organizacì za organizaënì sloûky st tu a za p ÌspÏvkovÈ organizace. PoûadovanÈ daje p edkl d spr vce kapitoly Ministerstvu financì v souladu s bodem 8. P Ìlohy Ë. 1 k vyhl öce MF Ë. 535/2002 Sb., kterou se mïnì vyhl öka Ë. 16/2001 Sb., v podobï tiötïn ch sestav i v elektronickè podobï (ve formï datov ch soubor ). P esnè organizaënì a technologickè podmìnky pro p ed v nì elektronick ch daj Ministerstvu financì jsou stanoveny P Ìlohou Ë. 3 k citovanè vyhl öce. P ed nì dat v elektronickè podobï zajiöùuje zpracovatel ËetnÌ z vïrky - M ZO Praha, s.r.o. OrganizaËnÌ sloûky st tu (MäMT,»äI a VysokoökolskÈ sportovnì centrum, d le jen VSC) p edkl - dajì z izovateli: 1. ËtvrtletnÏ - FinanËnÌ v kaz pro hodnocenì plnïnì rozpoëtu spr vc kapitol, organizaënìch sloûek st tu a st tnìch fond (Fin 2-04 U) (viz P Ìloha Ë. 5 k vyhl öce MF Ë. 16/2001 Sb., ve znïnì pozdïjöìch p edpis ), - P ehled rozpoëtov ch opat enì. 2. pololetnï - Rozvahu organizaënìch sloûek st tu, zemnìch samospr vn ch celk a p ÌspÏvkov ch organizacì (viz P Ìloha Ë. 1 k prov dïcì vyhl öce k z konu o ËetnictvÌ), - V kaz zisku a ztr ty (viz P Ìloha Ë. 2 k prov - dïcì vyhl öce k z konu o ËetnictvÌ), - P Ìlohu organizaënìch sloûek st tu, zemnìch samospr vn ch celk a p ÌspÏvkov ch organizacì (viz P Ìloha Ë. 3 k prov dïcì vyhl öce k z konu o ËetnictvÌ). P ÌspÏvkovÈ organizace (PÿO, OPÿO vëetnï PC) p edkl dajì z izovateli: 1. pololetnï - Rozvahu organizaënìch sloûek st tu, zemnìch samospr vn ch celk a p ÌspÏvkov ch organizacì (viz P Ìloha Ë. 1 k prov dïcì vyhl öce k z konu o ËetnictvÌ), - V kaz zisku a ztr ty (viz P Ìloha Ë. 2 k prov - dïcì vyhl öce k z konu o ËetnictvÌ), - P Ìlohu organizaënìch sloûek st tu, zemnìch samospr vn ch celk a p ÌspÏvkov ch organizacì (viz P Ìloha Ë. 3 k prov dïcì vyhl öce k z konu o ËetnictvÌ), - RezortnÌ v kaz v nos a n klad v souladu s p Ìsluön m metodick m pokynem (Metodick pokyn Ministerstva ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy ke zpracov nì ResortnÌho v kazu v nos a n klad p ÌspÏvkov ch organizacì».j.: / , kter byl uve ejnïn ve VÏstnÌku MäMT, Seöit 3/2003, ve znïnì pozdïjöìch prav). 2. roënï - P ehled o rozpoëtu n klad a v nos st tnìch p ÌspÏvkov ch organizacì a dalöì doplúujìcì daje (v souladu s pokyny vïcnï p Ìsluön ch tvar ). VeökerÈ v kazy, kterè p ed vajì p ÌspÏvkovÈ organizace a organizaënì sloûky st tu kapitoly MäMT

17 SEŠIT 5 Strana 17 v souladu s tìmto ustanovenìm, musì b t v stupem z centr lnìho zpracov nì M ZO (UNIX server).» st III. koly vykazujìcìch organizaënìch sloûek st tu, p ÌspÏvkov ch organizacì a vïcnï p Ìsluön ch tvar Ministerstva ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy»l nek I. ObdobÌ p ed z vïrkou 1. RozpoËet: ProvedenÌ rozpisu rozpoëtu a rozpoëtov ch prav p Ìjm, kapit lov ch a bïûn ch v daj vïcnï p Ìsluön mi tvary p Ìkazc rozpoëtov ch operacì MäMT v programu ISROS TermÌn: pr bïûnï OdpovÌd : editelè odbor p Ìkazc operacì MäMT P ed nì datab ze schv lenèho rozpoëtu a rozpo- Ëtov ch prav p Ìjm, kapit lov ch a bïûn ch v daj do M ZO Praha, s.r.o TermÌn: v termìnech z vïrky ËetnictvÌ OSS OdpovÌd : ÿo 40 Pr bïûn kontrola dodrûov nì z vazn ch ukazatel rozpoëtu a jeho Ëerp nì TermÌn: pr bïûnï OdpovÌd : ÿo Registry: Kontrola konzistence registr»nb, RARIS a M ZO Praha, s.r.o. TermÌn: 1 x mïsìënï OdpovÌd : Vÿ I/2 ÿo 44 - prost ednictvìm M ZO Praha, s.r.o. 3.»esk n rodnì banka: P evzetì datovèho souboru limit a z statk na Ëtech veden ch u»nb a p ed nì datovèho souboru limit a z statk odboru 44, zp ÌstupnÏnÌ souboru vöem p Ìsluön m odbor m MäMT TermÌn: do 3. pracovnìho dne v mïsìci OdpovÌd : Vÿ I/2 ÿo 44 - p evzatè od»nb 4. VysokÈ ökoly: P ed nì p ehledu o poskytnut ch prost edcìch na v zkum a v voj z kapitoly 333 (v ËlenÏnÌ na bïûnè, kapit lovè, institucion lnì, ËelovÈ prost edky), daje za rozpoëet schv len, po zmïn ch a skuteënost odboru 15 MäMT TermÌn: pr bïûnï OdpovÌd : NM skupiny III. ÿo P ÌspÏvky a dotace poskytovanè MäMT prost ednictvìm ozn menì limitu v daj : P ed nì p Ìsluön ch doklad dle P Ìkazu ministra Ë. 6/1999 a Ë. 4/2001 odboru 15 MäMT TermÌn: pr bïûnï OdpovÌd : NM pro skupiny II.,III.,V. Vÿ I/2 ÿo 18, 40, 45,46 Kontrola a za Ëtov nì doklad do p ÌsluönÈho obdobì TermÌn: pr bïûnï OdpovÌd : ÿo Dotace poskytovanè MäMT ËelovÏ transferem: P ed nì p Ìsluön ch doklad dle z kona Ë. 564/1990 Sb., Ë. 306/1999 Sb., Ë. 218/2000 Sb. a Ë. 250/2000 Sb., ve znïnì pozdïjöìch p edpis, a usnesenì vl dy Ë. 569 ze dne ve znïnì usnesenì vl dy Ë ze dne odboru 15 MäMT TermÌn: pr bïûnï OdpovÌd : NM pro skupiny II.,III.,V. Vÿ I/2 ÿo 18, 45,46 Kontrola a za Ëtov nì doklad do p ÌsluönÈho obdobì TermÌn: pr bïûnï OdpovÌd : ÿo Pr bïûn kontrola spr vnosti poskytov nì transfer a p jëek ve ejn m rozpoët m zemnì rovnï, kterè jsou vykazov ny v Ë sti IX. finanënìho v kazu Fin 2-04 U ÑTransfery a p jëky poskytnutè ve ejn m rozpoët m zemnì rovnïì a jejich spr vnèho za Ëtov nì. Pro pr bïûnou kontrolu je moûno vyuûìvat informace o poskytnut ch dotacìch krajsk m ad m, kterè jsou zve ejúov ny na webov ch str nk ch ministerstva v sekci: ekonomika ökolstvì - rozpoëet - dotace K na p ÌmÈ v daje na vzdïl v nì a soukromè ökoly - dotace kraj m. P i zjiötïnì chybnèho za Ëtov nì poskytnutè dotace je nutnè okamûitï ve spolupr ci s odborem 15 zajistit n pravu TermÌn: pr bïûnï OdpovÌd : P Ìkazci operacì skupiny I., II., III., V. ÿo 15

18 strana 18 SEŠIT 5 8. P edkl d nì Ë sti IX. finanënìho v kazu Fin 2-04 U ÑTransfery a p jëky poskytnutè ve ejn m rozpoët m zemnì rovnïì: - za obdobì 1-11/2004 TermÌn: za obdobì 1-12/2004 TermÌn: OdpovÌd : ÿo 15 VÏcnÏ p ÌsluönÈ odbory skupiny I., II., III., V.»l nek II. ObdobÌ z vïrky 1. P evzetì schv lenèho rozpoëtu, rozpoëtov ch opat enì za p ÌsluönÈ obdobì roku 2004 z datab ze programu ISROS a poë teënìch stav rozvah archivovan ch v M ZO Praha, s.r.o. do v kaz TermÌn: poslednì den vykazovanèho ËtvrtletÌ OdpovÌd : Vÿ I/2 ÿo 44 - prost ednictvìm M ZO Praha, s.r.o. 2. P ed nì rozpoëtov ch p esun v kompetenci»äi a VSC k zamezenì p eëerp nì rozpoëtu na paragrafech a poloûk ch rozpoëtovè skladby v souladu s ß 25 odst. (5) z kona Ë. 218/2000 Sb., ve znïnì pozdïjöìch p edpis, odboru 40 a do M ZO Praha, s.r.o. TermÌn: v termìnech Ëtvrtlet. z vïrek ËetnictvÌ OSS OdpovÌd :»äi, VSC 3. P ed nì dat o skuteënosti do M ZO Praha, s.r.o. za p Ìmo ÌzenÈ organizace, ostatnì p Ìmo ÌzenÈ organizace, pedagogick centra,»äi, VSC a MäMT prost ednictvìm softwarovèho vybavenì AUTOMAT TermÌn: a OdpovÌd :»äi, VSC, ÿo 15 TermÌn: a OdpovÌd : editelè PÿO, OPÿO a PC»äI, VSC, ÿo Kontroly bankovnìch, v kazov ch a meziv kazov ch vazeb dat o skuteënosti, p ed nì kontrolnìch sestav vykazujìcìm jednotk m a vïcnï p Ìsluön m odbor m MäMT TermÌn: do 2 pracovnìch dn od p ed nì dat o skuteënosti OdpovÌd : Vÿ I/2 ÿo 44 - prost ednictvìm M ZO Praha, s.r.o 5. P ed nì opraven ch dat o skuteënosti do M ZO Praha, s.r.o. za PÿO, OPÿO, PC,»äI, VSC a MäMT prost ednictvìm softwarovèho vybavenì AUTOMAT TermÌn: do a OdpovÌd :»äi, VSC, ÿo 15 TermÌn: do a OdpovÌd : editelè PÿO, OPÿO a PC»äI, VSC, ÿo PrvnÌ sumarizace kapitoly TermÌn: , , , OdpovÌd : Vÿ I/2 ÿo 44 - prost ednictvìm M ZO Praha, s.r.o. 7. P ed nì koment o pr bïhu poskytov nì dotacì v uplynulèm ËetnÌm obdobì s d razem na zmïny rozpoëtu a odchylky proti rozpoëtu po zmïn ch v danèm obdobì vïcnï p Ìsluön mi odbory MäMT odboru 44 MäMT, kterè budou vyuûity ke zpracov nì koment k ËetnÌm z vïrk m a ke zpracov nì materi l Informace o plnïnì p Ìjm a Ëerp nì v daj st tnìho rozpoëtu za kapitolu 333 MäMT TermÌn: , , , OdpovÌd : P Ìkazci operacì skupiny I., II., III., V. 8. Opravy pracovnìky MäMT, p ed nì koment e k rozdìl m, kterè nelze odstranit (chybnè financov nì) odboru 44 pìsemnï i elektronicky na adresu: p edbïûnè p ed nì dat Ministerstvu financì TermÌn: do , , , OdpovÌd : P Ìkazci operacì skupiny I., II., III. a V. opravy za Ëtov nì ve spolupr ci s O 15 ÿo 44 prost ednictvìm M ZO Praha, s.r.o. 9. P ed nì v kaz za PÿO, OPÿO, PC,»äI a VSC podepsanè jejich statut rnìmi z stupci do M ZO Praha, s.r.o. k archivaci. VeökerÈ p ed vanè v kazy musì b t v stupem z centr lnìho zpracov nì M ZO (UNIX server) TermÌn: a OdpovÌd :»äi, VSC, ÿo 15

19 SEŠIT 5 Strana 19 TermÌn: a OdpovÌd : editelè PÿO, OPÿO a PC»äI, VSC 10. P ed nì dat a sum e Ministerstvu financì TermÌn: , , , Vÿ I/2 ÿo 44 - data prost ednictvìm M ZO Praha, s.r.o. 11. P ed nì podpisov ch str nek sum e podepsan ch statut rnìmi z stupci MäMT Ministerstvu financì TermÌn: , , OdpovÌd : Vÿ I/2 ÿo P ed nì v stup (rozvaha a v kaz zisku a ztr ty) za jednotlivè vysokè ökoly a sum e za oblast vysokèho ökolstvì odboru 30 MäMT TermÌn: OdpovÌd : Vÿ I/2 ÿo 44 - zabezpeëì v M ZO Praha, s.r.o.»l nek III. ObdobÌ po ukonëenì z vïrky 1. Kontrola n vaznosti rozvah p edan ch do zemnì datab ze na sum p edan MF a kontrola vazeb dat p edan ch do zemnì datab ze na ËÌselnÌk RARIS. TermÌn: po schv lenì sum e MF OdpovÌd : Vÿ I/2 ÿo 44 - zabezpeëì v M ZO Praha, s.r.o. 2. ZajiötÏnÌ oprav zjiötïn ch rozdìl, p ÌpadnÏ jejich komentov nì TermÌn: bezprost ednï po zjiötïnì rozdìlu OdpovÌd : Vÿ I/2 ÿo 44 - zabezpeëì v M ZO Praha, s.r.o. 3. P ed nì sestavy ARIS 409M - Kontrola poskytnut ch a p ijat ch dotacì a p jëek ze SR a SF (k , , , a ) financujìcìm tvar m MäMT TermÌn: bezprost ednï po obdrûenì sestavy OdpovÌd : ÿo V n vaznosti na sestavu ARIS 409M - Kontrola poskytnut ch a p ijat ch dotacì a p jëek ze SR a SF, provèst opravu vyk zan ch rozdìl ve spolupr ci s odborem 15 tak, aby v n sledujìcì ËetnÌ z vïrce byly vyk zanè daje spr vnè (v p ÌpadÏ chybnèho za Ëtov nì Ëi chybnèho poskytnutì finanënìch prost edk ), a zajistit opravu v p ÌpadÏ chyb zjiötïn ch p i za Ëtov nì p ijat ch dotacì u jednotliv ch kraj a MHMP. Pokud jiû nenì moûnè provèst opravy v p ÌpadÏ chybnèho financov nì (po budou Ëty v»nb uzav eny) nebo opravu chybnèho za Ëtov nì (tedy v p ÌpadÏ sestavy ARIS k ), je nutnè pro tuto skuteënost sestavit koment TermÌn: - p ed nì koment e k neodstraniteln m rozdìl m do 3 pracovnìch dn - zajiötïnì opravy do 10 pracovnìch dn po obdrûenì sestavy OdpovÌd : p Ìkazci operacì skupiny I., II., III. a V. ÿo 15» st IV. Z vïreën ustanovenì 1. Na tento pokyn budou navazovat pokyny urëenè p Ìsluön m vykazujìcìm jednotk m k provedenì ËetnÌch z vïrek k , , a Tento pokyn nab v Ëinnosti dnem 2. dubna Mgr. V clav PÌcl v.r. I. n mïstek ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy

20 strana 20 SEŠIT 5 Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy».j.:15 292/ V Praze dne 2. dubna 2004 M et od ic k p oky n Ministerstva ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy ke zpracov nì ResortnÌho v kazu v nos a n klad p ÌspÏvkov ch organizacì»l. 1 ResortnÌ v kaz v nos a n klad (1) P ÌspÏvkovÈ organizace kapitoly MäMT zpracov vajì ResortnÌ v kaz v nos a n klad (d le jen ÑResortnÌ v kazì). (2) ResortnÌ v kaz p ÌspÏvkov ch organizacì obsahuje: a) v nosy dle rozpoëtovè skladby: - v nosy hlavnì Ëinnosti b) n klady dle rozpoëtovè skladby: - n klady hlavnì Ëinnosti (3) V ËetnictvÌ jednotliv ch vykazujìcìch jednotek se analyticky poloûkovï rozliöujì v nosy a n klady hlavnì Ëinnosti podle poloûek a paragraf rozpoëtovè skladby.»l. 2 TermÌny zpracov nì a p ed nì ResortnÌho v kazu (1) Na z kladï Pokynu I. n mïstka ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy ke zpracov nì ËetnÌch z vïrek a k p ed v nì ËetnÌch a finanënìch v kaz organizaënìch sloûek st tu a p ÌspÏvkov ch organizacì, jejichû z izovatelem je MäMT v roce 2004».j.: / se termìny zpracov nì ResortnÌho v kazu shodujì s termìny zpracov nì ËetnÌch v kaz stanovenè Ministerstvem financì p ÌspÏvkov m organizacìm (Rozvaha, V kaz zisku a ztr ty a P Ìloha) s tìm, ûe na v kazy budou prov dïny kontroly vazeb a bude zajiötïna vëasnost zpracov nì ResortnÌho v kazu. (2) ResortnÌ v kaz p ed v p ÌspÏvkov organizace do M ZO Praha, s.r.o (d le jen M ZO). V souladu se smlouvou o dìlo Ë.174/99 uzav enè mezi MäMT a M ZO, je zpracov nì prvnì verze p ed van ch v kaz ËetnÌch z vïrek hrazeno Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy u jednotliv ch organizaënìch sloûek st tu a p ÌspÏvkov ch organizacì (»äi, VSC, PÿO, OPÿO a PC). V p ÌpadÏ opravnèho zpracov nì budou tato zpracov nì a p ÌpadnÈ dalöì sluûby hrazeny z prost edk jednotliv ch organizaënìch sloûek st tu a p ÌspÏvkov ch organizacì v cen ch dle CenÌku v kaznictvì a rozpoëetnictvì M ZO.»l. 3 Obsahov skladba ResortnÌho v kazu (1) P ÌspÏvkov organizace p ed v do M ZO ResortnÌ v kaz v nos a n klad za p ÌsluönÈ obdobì dle odvïtvovèho t ÌdÏnÌ (paragraf ) a druhovèho t ÌdÏnÌ (poloûek) rozpoëtovè skladby (v nosy = Ëtov t Ìda 6, n klady = Ëtov t Ìda 5). V kaz bude p ed n ve formï datovèho souboru v jednotnè internì datovè struktu e MäMT tzv. F/JASUÆ*) podle popisu struktury a v znamu jednotliv ch poloûek uvedenèho v P Ìloze Ë. 1. (2) Seznam poloûek ve vazbï na analytick Ëet ËtovÈho rozvrhu a p Ìsluön dek V kazu zisku a ztr ty, jejichû pouûitì je z vaznè u jednotliv ch v nosov ch a n kladov ch syntetick ch Ët, je uveden v P Ìloze Ë. 2. (3) Vazby poloûek rozpoëtovè skladby na Ëty ËtovÈho rozvrhu vyk zanè v ResortnÌm v kazu vych - zejì ze z kona Ë. 563/1991 Sb. o ËetnictvÌ, v platnèm znïnì, z vyhl öky Ë. 505/2002 Sb., kterou se prov dïjì nïkter ustanovenì z kona Ë. 563/1991 Sb., o ËetnictvÌ, v platnèm znïnì, pro ËetnÌ jednotky, kterè jsou zemnìmi samospr vn mi celky, p ÌspÏvkov mi organizacemi, st tnìmi fondy a organizaënìmi sloûkami st tu, z vyhl öky MF Ë. 323/2002 Sb. o rozpoëtovè skladbï, v platnèm znïnì a z»esk ch ËetnÌch standard pro zemnì samospr vnè celky, p ÌspÏvkovÈ organizace, st tnì fondy a organizaënì sloûky st tu Ë. 501 aû 522 s ËinnostÌ od (4) Paragrafy rozpoëtovè skladby pouûitè v ResortnÌm v kazu budou odpovìdat paragraf m vyk zan m organizaënì sloûkou st tu poskytujìcì p ÌspÏvek a p i zpracov nì ResortnÌho v kazu budou prov dïny p ÌsluönÈ kontroly. V P Ìloze Ë. 3 je pro orientaci uveden p ehled paragraf a doplúkov ch paragraf (pseudo-paragraf ) a p ehled poloûek a doplúkov ch poloûek (pseudo-poloûek), kterè jsou uûìv ny od »l. 4 Z vïreën ustanovenì Tento metodick pokyn nab v Ëinnosti dnem 2. dubna Ing. ZdenÏk Bernard v. r. vrchnì editel sekce ekonomickè ñññññññññ *) JASUÆ (Jednotn Automatizovan SystÈm ËetnictvÌ)

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH» st normativnì ñ Protokol z mimo dnèho zased nì SmÌöenÈ komise, ustavenè

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXII SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč Část normativní OBSAH Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ Ujedn nì mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a

Více

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2006» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH vod............................................................... 2478 I. Registrace a) DoplnÏnÌ zruöen ch registracì

Více

M e t o d i c k ý p o k y n

M e t o d i c k ý p o k y n Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. 11818/2005-22 V Praze dne 13.5. 2005 M e t o d i c k ý p o k y n k realizaci rozvojového programu Rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní

Více

Auditorské postupy z pohledu managementu

Auditorské postupy z pohledu managementu 3. KAPITOLA Auditorské postupy z pohledu managementu 3.1 Dokumentace auditorského postupu P i prov dïnì auditu je povinnostì auditora respektovat z kon Ë. 254/2002 Sb., o auditorech, ve znïnì pozdïjöìch

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 7 Vydáno: ČERVENEC 2005 Cena:?? Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 7 Vydáno: ČERVENEC 2005 Cena:?? Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 7 Vydáno: ČERVENEC 2005 Cena:?? Kč OBSAH» st metodick ñ Koncepce poradensk ch sluûeb poskytovan ch ve ökole (Ë.j.

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P 11/2014. Vnitřní platový předpis pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem Louny

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P 11/2014. Vnitřní platový předpis pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem Louny P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P 11/2014 Vnitřní platový předpis pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem Louny srpen 2014 Článek 1 Působnost platového předpisu Tento platový předpis upravuje

Více

Kapitola 13. ODBOR KONTROLY

Kapitola 13. ODBOR KONTROLY Kapitola 13. ODBOR KONTROLY Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací Samostatná působnost: sestavuje návrh rozpočtu příjmů

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 Signatura: ac3cs102 Okresní pracoviště Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZŠ Obříství okres Mělník IZO školy: 102286159 Identifikátor

Více

Určení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Chomutov

Určení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Chomutov SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.1.2015 Aktualizace: Autor dokumentu: Správce dokumentu: Číslo: 023/09-14 Rada statutárního města Chomutova vedoucí Odboru školství Název dokumentu: Určení platu ředitelům

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: 22 125/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Metodické doporučení Praha 2002 Tento metodický materiál je určen pracovníkům personálních

Více

TELEKOMUNIKA»NÕ VÃSTNÕK

TELEKOMUNIKA»NÕ VÃSTNÕK TELEKOMUNIKA»NÕ VÃSTNÕK»ESK TELEKOMUNIKA»NÕ ÿad» stka 2 RoËnÌk 2011 Praha 25. nora 2011 OBSAH: OddÌl st tnì spr vy A. NormativnÌ Ë st 9. Opat enì obecnè povahy Ë. OOP/10/11.2010-14, kter m se mïnì opat

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti, nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala pokračovat v této činnosti i v dohledné

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Věstník NKÚ, kontrolní závěry 289 10/18 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2 Obsah vod a ediënì pozn mka 1»lenÏnÌ 2» st I UZAVÕR NÕ KUPNÕ SMLOUVY 3 SouvisejÌcÌ legislativa 4 ZobecnÏnÌ dotaz a odpovïdì 4 KAPITOLA 1 P Ìprava na n kup zboûì nebo sluûby 5 Kdo je spot ebitel? 5 Uzav

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIZ-190/13-Z o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Č.j.: /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 20.února 2006

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla )

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla ) Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj.144690/2012-mze-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ

Více

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni V souladu se zakl dacì listinou InformačnÌho a kulturnìho střediska města Třeboně, schv lenou Městskou radou v Třeboni dne 22. 4. 1992 podle ß 14/2/b z. č. 367/90

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

P O K Y N. ředitele odboru interního auditu a kontroly

P O K Y N. ředitele odboru interního auditu a kontroly P O K Y N ředitele odboru interního auditu a kontroly Ročník: 2012 V Praze 15. června 2012 Číslo: 10 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ODBORU INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŘEDMĚT ČINNOSTI ODBORU INTERNÍHO

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 CESTOVNÍ RUCH A VOLNÝ ČAS Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol Obsah podle jednotlivých kapitol P edmluva 1 1 Mezin rodnì harmonizace ËetnictvÌ a ËetnÌho v kaznictvì 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 5 1.2.1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH ---------------------------------------------------------------------

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor analyticko-statistický METODICKÝ NÁVOD pro zpracování statistického výkaznictví v regionálním školství (určeno pro správní úřady) Účinnost pro školní

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 888/OŠK/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Starosta 14. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ OD ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH KOMUNIKACE P.P.Č. 1333. Lukáš Pohanka, starosta

Starosta 14. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ OD ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH KOMUNIKACE P.P.Č. 1333. Lukáš Pohanka, starosta Starosta 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 27. 9. 2011 Bod pořadu jednání: 14. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ OD ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

Více

STATUT RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM konsolidovaná verze ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2015. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM konsolidovaná verze ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2015. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM konsolidovaná verze ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2015 V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, vydává Rada pro veřejný dohled nad auditem tento

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

OdsavaË par ZHT 510 (610)

OdsavaË par ZHT 510 (610) OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi... 3-4 VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 8/99-11048 Signatura: ak5ns101 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola Velké Meziříčí,

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád školy Č. j. PRO/1/2012 Spisový znak: A 20 Skartační lhůta: A 10 Vypracoval/a: Mgr. Fronika Burešová, ředitelka

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE)

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň tel.: 377636010 až 15, fax: 377636002, 377636022 e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz nebo mkrakor@fpe.zcu.cz WWW stránky: http://www.fpe.zcu.cz Den otevřených

Více

1. Mění se lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek

1. Mění se lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek Číslo výzvy : ÚP BR/Por/001/2008 Změna podmínek výzvy VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy řidičů Výzva je vydána

Více

2/3.3 Spis. Správní řád v praxi. 2/3.3 str. 1

2/3.3 Spis. Správní řád v praxi. 2/3.3 str. 1 Správní orgány str. 1 Spis 17 Na rozdíl od dosavadního zákona, který ponechával vedení spisu pouze na interních předpisech, byla nyní v zájmu právní jistoty jeho úprava zařazena přímo do správního řádu.

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 22. června 2009 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 22. června 2009 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 53 Rozeslána dne 22. června 2009 Cena Kč 44, O B S A H : 174. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský

Více

Věc: Rozpočtové určení daní obcí od roku 2013

Věc: Rozpočtové určení daní obcí od roku 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 11. prosince 2012 Věc: Rozpočtové určení daní

Více

K novému způsobu přijímacího řízení - říjen 2008

K novému způsobu přijímacího řízení - říjen 2008 http://www.msmt.cz/vzdelavani/k-novemu-zpusobu-prijimaciho-rizeni-rijen-2008 K novému způsobu přijímacího řízení - říjen 2008 Odpovědi MŠMT na časté dotazy k přijímacímu řízení do středních škol K novému

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

8 Ob. Metodický list číslo. Ubytování evakuovaných osob Nouzové ubytování. Vydáno dne: 2. prosince 2011 Stran: 5. I.

8 Ob. Metodický list číslo. Ubytování evakuovaných osob Nouzové ubytování. Vydáno dne: 2. prosince 2011 Stran: 5. I. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany taktické postupy zásahu Název: Ubytování evakuovaných osob Nouzové ubytování I.

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie Č.j.: TS-245/VO-2007 Česká republika - Ministerstvo vnitra se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, zastoupená MUDr. Mgr. Ivanem Langerem - ministrem vnitra IČ: 00007064 (dále jen "ministerstvo") a Občanské

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění

Více

nzv'_, \, III MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zemědělství

nzv'_, \, III MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zemědělství nzv'_,.`\" _ı., \, III `O I MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zemědělství Úvod Dne 2. října 2013 schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 Rámcový rezortní interní

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015 str. 1 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Přílohy 1. Výkaz pro hodnocení

Více

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Část první Úvodní ustanovení 1 Základní údaje (1) Statut Provozně ekonomické fakulty

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

KUF1SP80QK6I1 "LZZ^sP- ;^^ --

KUF1SP80QK6I1 LZZ^sP- ;^^ -- .MORAVSKOSLh/SKÝ KkAJ K.KAJSKV i X,iJ KUF1SP80QK6I1 "LZZ^sP- ;^^ -- ' OO^O. ] OoKS I S^,... i pof. číslo i rok 1 yk\: odb. * škoiám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů CAST

Více

Zprostředkující subjekt Středočeský kraj

Zprostředkující subjekt Středočeský kraj Zprostředkující subjekt Středočeský kraj Metodický pokyn č. 8.3 upřesňující formální náležitosti Elektronické monitorovací zprávy, Žádosti o platbu a některé související podmínky realizace projektů financovaných

Více

Cenová kalkulace a stravovací služby v zařízeních školního stravování

Cenová kalkulace a stravovací služby v zařízeních školního stravování Cenová kalkulace a stravovací služby v zařízeních školního stravování Školní stravování, závodní stravování v příspěvkových organizacích zřizovaných územně samosprávným celkem v oblasti školství. (metodika

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 2. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 2. 2012 Bod pořadu jednání: Protokol z kontrolní akce Srovnání statutů a pravidel fondů Statutárního města Liberec

Více

17 a 22a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

17 a 22a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů S t a n o v i s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 5/2011 Označení stanoviska: Povinnosti obce související s projednáním závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledcích hospodaření

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

C) Pojem a znaky - nositelem územní samosprávy jsou územní samosprávné celky, kterými jsou v ČR

C) Pojem a znaky - nositelem územní samosprávy jsou územní samosprávné celky, kterými jsou v ČR Správní právo dálkové studium VIII. Územní samospráva A) Historický vývoj na území ČR - po roce 1918 při vzniku ČSR zpočátku převzala předchozí uspořádání rakousko uherské - samosprávu představovaly obce,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání MADE IN GYMUN Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání denní forma vzdělávání (pro osmiletý a čtyřletý

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1207 Návrh poslanců Waltera Bartoše, Vlastimila Tlustého, Petra Nečase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004

Více

Masarykův onkologický ústav

Masarykův onkologický ústav Informace dle 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím ) 1. Název Masarykův onkologický ústav 2. Důvod a způsob založení povinného

Více

PojistnÈ rozpravy 14 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2004

PojistnÈ rozpravy 14 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2004 PojistnÈ rozpravy 14 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2004 ISSN 0862-6162 2 PojistnÈ rozpravy 14 OBSAH K radik lnì zmïnï ËeskÈho pojistnèho pr va... 5 On the Issues of a Radical Change in the Czech Insurance

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE Zásady činnosti Čl. 1 Organizační řád upravuje: - zásady činnosti a řízení městského úřadu - jejich vzájemné vazby a vztahy Čl. 2 Postavení a působnost městského

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 - Informace pro vycházející žáky a zákonné zástupce

Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 - Informace pro vycházející žáky a zákonné zástupce Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 - Informace pro vycházející žáky a zákonné zástupce Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích (dále jen SŠ ) se řídí, mimo jiné, následujícími

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

Spisový, archivační a skartační řád MAS Moravský kras o. s.

Spisový, archivační a skartační řád MAS Moravský kras o. s. Spisový, archivační a skartační řád MAS Moravský kras o. s. Vnitřní směrnice MAS Moravský kras o.s. 1 Obsah I. Úvodní ustanovení... 3 II. Spisový řád... 3 Vymezení pojmů... 3 III. Archivační a skartační

Více

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Hluboké Mašůvky pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Doplňující informace. A. Komentář k položkám Podklad pro stanovení záloh příspěvku vlastníka (nájemného) a na služby pro období 01/2015 12/2015.

Doplňující informace. A. Komentář k položkám Podklad pro stanovení záloh příspěvku vlastníka (nájemného) a na služby pro období 01/2015 12/2015. Doplňující informace A. Komentář k položkám Podklad pro stvení záloh příspěvku vlastníka (nájemného) a na služby pro období 01/2015 12/2015. a) U položek č. 1 a 2 je uvedena výše předpisu roku 2014. Při

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná) č.j. 132 EX 15559/09-42/R i Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3, pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaného Okresním

Více

Spolek SEDM KRÁS. čl. I Název a sídlo. čl. II Charakter spolku

Spolek SEDM KRÁS. čl. I Název a sídlo. čl. II Charakter spolku Spolek SEDM KRÁS STANOVY SPOLKU zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějším předpisů čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek SEDM KRÁS (dále jen spolek ) 2.

Více

Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Příjmy fondu

Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Příjmy fondu OBEC BRUMOVICE Vyhláška č. 22/2000 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení obce Brumovice v rámci programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Typ vnitřní normy: Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Identifikační znak: Název: Dlouhodobý majetek Vazba na legislativu: Závazné pro: Zákon č. 563/1991 Sb.,

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PUBLICITA v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. dubna 2009

PUBLICITA v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 PUBLICITA v OP VK Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 Obecně k publicitě.. Každý příjemce je povinen informovat příjemce pomoci (cílové skupiny),

Více

Vážené kolegyně a kolegové,

Vážené kolegyně a kolegové, Vážené kolegyně a kolegové, na stránkách MF ČR byly zveřejněny nové otázky a odpovědi k účetní reformě. Nové odpovědi přikládám v příloze a zdůrazňuji především výklad k dlouhodobým majetkům. Jestliže

Více

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE schválený Vládou ČR usnesením č. 744 ze dne 28. července 2004 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační komise (dále jen komise ) pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání

Více