Logická struktura pevného disku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Logická struktura pevného disku"

Transkript

1 Logická struktura pevného disku Slouží k uchovávání základních informací o paměťovém prostoru pevného disku 1. Tyto informace umožňují především: přehlednou organizaci a správu dat na pevném disku, nalezení dat při čtení, nalezení volného paměťového prostoru při zápisu dat, oddělení systémových souborů a nainstalovaných aplikací od uživatelských dat. Logickou strukturu tvoří několik na sebe navazujících databázových tabulek (resp. záznamů), v nichž jsou uloženy informace o rozdělení paměťového prostoru disku na oddíly a samotných uložených datech (např. umístění, název, velikost, datum a čas poslední změny, oprávnění atd.). Tyto informace (tzv. metadata, tedy informace o informacích) a programové rozhraní OS, které s nimi pracuje, tvoří tzv. souborový systém disku. Různé souborové systémy mohou mít různá omezení, například: celkovou kapacitu paměťového prostoru, kterou je daný systém schopen adresovat, maximální délka (velikost) souboru, maximální délka jména souboru a přípony, počet zanořených podadresářů, podporovaná znaková sada pro názvy a přípony souborů, možnost definice přístupových práv k souboru či adresáři pro různé uživatele či skupiny, atd. Pro operační systém Windows existují dva základní souborové systémy: 1. FAT (File Allocation Table) 2. NTFS (New Technology File System) Operační systém Linux podporuje souborové systémy ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS a mnoho dalších, včetně souborového systému FAT. Těmito souborovými systémy se tento výukový materiál nezabývá. Optické paměti (CD, DVD, BD) obvykle používají zcela odlišné souborové systémy (ISO 9660, popřípadě UDF). Tato tématika je stručně popsána ve výukovém materiálu Optické paměti. 1 Souborový systém používají také optické pamětí a externí polovodičové pamětí (např. USB flash disk, SSD atd.)

2 1. Souborový systém FAT Jedná se o starší souborový systém používaný standardně operačním systémem MS-DOS, Windows 95, Millenium a 98 + se využívá u USB flash disků a paměťových karet s menší kapacitou (řádově jednotky GB) a některých specifických zařízení, např. digitální osciloskopy s rozhraním USB atd. Je podporován také OS Linux. Logická struktura disku obsahuje tyto základní části: a. Systémové oblasti pevného disku Master Boot Record (MBR) hlavní zaváděcí záznam disku Partition Table tabulka oblastí (resp. oddílů) Jednotlivé diskové oddíly pak obsahují záznamy souborového systému FAT: Boot Record lokální zavaděč operačního systému FAT alokační tabulka; záznam o obsazení disku (resp. jednotlivých clusterů) Root Directory kořenový adresář; informace o souborech a složkách b. Datová oblast disku 1.1 Master Boot Record (MBR) Starší typ diskového oddílu. Vytváří se obvykle pomocí instalační aplikace operačního systému, můžeme však použít i jiné aplikace pro správu diskových oddílů (diskpart.exe, správu disků v OS Windows, Partition Magic, Acronis Disk Director, atd.). Fyzicky se nachází na úplném začátku záznamové oblasti disku (0. stopa, 1. sektor). Velikost MBR je 512 B a obsahuje tyto základní informace:

3 zavaděč operačního systému (Boot Loader) krátký program spuštěný při startu počítače (resp. po úspěšné POST fázi) BlOSem. Jeho úkolem je načíst tabulku oblastí a najít aktivní oblast, ze které se načte operační systém. tabulka oblastí (partition table) obsahuje seznam logických oddílů na daném fyzickém disku a informace o umístění zaváděcích sektorů (boot sektorů) jednotlivých disků. Tato tabulka může obsahovat maximálně 4 záznamy. Je-li potřeba rozdělit jeden disk na více logických oblastí, potom některý ze 4 záznamů odkazuje na tzv. Extended partition table (Rozšířená oblast): Jeden fyzický disk se jeví jako několik nezávislých disků, které jsou identifikovány písmenem (C až Z bez diakritiky), mohou obsahovat různou logickou strukturu, různé operační systémy, popřípadě se může jednat pouze o datové oddíly. Každý diskový oddíl lze pojmenovat. Maximální velikost diskového oddílu je u MBR omezena na 2,20 TB ( B), tedy přibližně na 2 TB. 1.2 Systémová a datová oblast oddílu Systémové oblasti a datová oblast každého oddílu se vytváří při vysokoúrovňovém formátování (HLF = High Level Format). Souborový systém FAT obsahuje tyto části: Boot Record lokální zavaděč OS FAT (File Allocation Table) alokační tabulka Root Directory kořenový adresář Data Area datová oblast, zde jsou uloženy veškeré soubory daného oddílu. Boot Record Nachází se na začátku každé logické oblasti (0. sektor). Má velikost 512 B (zabírá jeden sektor) a obsahuje lokální zavaděč operačního systému.

4 FAT (File Allocatin Table = alokační tabulka souborů) Nachází se hned za Boot Recordem. Obsahuje informace o aktuálním obsazení logického oddílu soubory. Jejím účelem je popsat uložení jednotlivých souborů na logickém oddílu disku. Každému záznamu ve FAT odpovídá jedna alokační jednotka (cluster). Číslo počátečního clusteru souboru je uvedeno v kořenovém adresáři (Root Directory). Záznam o clusteru ve FAT může nabývat různých hodnot (hexadecimálně).: (0000) volný cluster, (FFFE) poškozený cluster, není zde umožněn záznam (FFFF) cluster identifikující konec souboru (EOF= End Of File) (0002 až FFEF) číslo následujícího clusteru souboru. Příklad záznamu o souboru testy01.txt : Obvykle existují 2 kopie FAT (obě jsou uloženy bezprostředně za sebou). Druhá FAT je použita v momentě, kdy se první stane nečitelnou. Root Directory (Kořenový adresář) Jsou zde uloženy veškeré informace o každém souboru na příslušném diskovém oddílu: jméno a přípona souboru, atributy souboru: R (read only), H (hidden), S (system), A (archive). Atribut D (directory) označuje, zda se jedná o soubor nebo podadresář, datum a čas vytvoření a posledního přístupu a zápisu do souboru, odkaz na 1. cluster ve FAT obsazený daným souborem, délka (velikost) souboru.

5 Pozn.: Téměř všechny informace lze vypsat kliknutím pravého tlačítka myši na ikoně souboru a následně zvolit položku Vlastnosti. 1.3 Chyby FAT Fragmentace souborů Je-li soubor rozdělen do více clusterů, které neleží hned za sebou, říkáme, že je soubor fragmentován. Fragmentace je nežádoucí, neboť zpomaluje práci disku. Čtecí a zapisovací hlavy musí přeskakovat mezi stopami. Také je větší nebezpečí, že při poškození malé části FAT, bude poškozeno více souborů. Zároveň komplikuje obnovu smazaného fragmentovaného souboru. K odstranění fragmentace používáme programy pro defragmentaci disku 2. Defragmentace je proces, který roztroušené kousky (fragmenty) souborů uspořádá tak, aby obsah jednotlivých souborů byl uložen co nejvíce pohromadě (např. po sobě jdoucích clusterech), čímž se urychlí práce s těmito soubory. Ztracené fragmenty souborů Při zápisu na disk se nejdříve ukládají data do clusterů, zároveň je zapsán řetězec čísel clusterů do FAT a až nakonec je doplněno jméno souboru a ostatní údaje do kořenového adresáře. Pokud dojde během ukládání dat k nějaké chybě, jsou data uložena do clusterů, FAT registruje jejich posloupnost, ale v kořenovém adresáři není zapsáno jméno souboru, kterému obsazené alokační jednotky patří. FAT tedy registruje obsazené clustery, k nimž neexistuje jméno souboru, a blokuje tak místo na disku. K odstranění této chyby se používá program CHKDSK, který převede jednotlivé ztracené fragmenty na soubory, pojmenuje je FILExxxx.CHK (xxxx je čtyřmístné číslo - začíná se od 0000) a umístí je do kořenového adresáře. V nich pak lze nalézt ztracená data. Překřížené soubory Chyba vzniká tehdy, pokud více záznamů FAT ukazuje na stejný cluster, tedy pokud jeden cluster patří více souborům. Tuto chybu lze opravit programem CHKDSK, popřípadě se soubory zkopírují do jiné složky čímž se křížícím se souborům přidělí nové clustery a samozřejmě se provede i nový zápis do tabulky FAT Neplatná podsložka Složka je v kořenovém adresáři zapsána stejně jako soubor, má číslo ukazující na první cluster a navíc má atribut D (Directory = adresář). Pokud se číslo ztratí nebo neuloží, jsou veškerá data ve složce ztracena. 2 Snižuje životnost SSD, defragmentaci SSD je doporučeno zakázat, od Windows 7 standardně nepovoleno

6 Poškození FAT K poškození FAT může dojít např. při použití software pro správu diskových oddílů, chybou uživatele, popřípadě selháním daného programu, při pádu či nekorektní instalaci operačního systému, po nekorektním ukončení (odpojení) přenosného HDD z USB portu, škodlivým softwarem v počítači, atd. Častý příznak poškozeného souborového systému. Pokud je HDD zobrazen, nejsou mu v nabídce Tento počítač přiřazeny detailní informace. 1.4 Typy FAT FAT 12 - používal 12 bitů pro adresaci clusterů (omezení velikost oddílu na 32 MB). Tento souborový systém se používal u disků, které měly méně než 4096 clusterů (2 12 ), tedy nejstarší pevné disky a diskety. Dnes se nepoužívá a není podporován žádným současným operačním systémem. Nepodporoval podadresáře (existoval pouze kořenový adresář). FAT 16 - používal 16 bitů pro adresaci clusterů. Byl tedy schopen adresovat až clusterů (2 16 ). Libovolně velký disk byl při formátování rozdělen na maximálně clusterů, velikost jednoho clusteru se pohybovala od 512 B do 32 kb ( kb = 2 GB). Ve Windows NT 4.0 se používal cluster o velikosti 64 kb, tedy maximální velikost diskového oddílu vzrostla na 4 GB. FAT 32 - používá 32 bitů pro adresaci clusterů. Je tedy schopen adresovat až clusterů (2 32 ). Teoretická velikost diskového oddílu je 2 TB (omezení BIOSu), prakticky lze disk naformátovat max. na kapacitu 32 GB. Velikost souboru je omezena maximálně na 4 GB. FAT 32 podporuje dlouhé názvy a přípony souborů (starší FAT pouze 8+3 znaků) s diakritikou. Obsahuje záložní FAT a v případně poškození lze provést obnovu FAT ze zálohy. 1.5 Omezení FAT Souborové systémy FAT neumožňují zabezpečení souborů a složek (přístupová práva pro uživatele a skupiny uživatelů), šifrování, přidělování diskových kvót jednotlivým uživatelům, protokolování, atd. Pro pojmenování souborů používá 8 bitové ASCII kódování. Lze používat i znaky české národní abecedy.

7 2. Souborový systém NTFS NTFS (New Technology File System) využívají operační systémy Microsoft Windows od verze NT a vyšší (Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10). Starší specifikace NTFS používá 32 bitové adresy (2 32 1) clusterů, novější specifikace NTFS používá 64 bitové adresy (2 64 1) clusterů. Maximální velikost souboru je omezena na 16 TB, limitem je však velikost diskového oddílu. Jelikož je velikost diskového oddílu MBR limitována kapacitou 2 TB a lze vytvářet na jednom fyzickém pevném disku pouze 4 primární oddíly, musí být pro oddíly s větší kapacitou použit místo MBR novější typ diskového oddílu GPT (GUID Partition Table). Umožňuje vytvářet až 128 primárních diskových oddílů na jednom fyzickém pevném disku, každý s teoretickou kapacitou 18 EB. Klasický BIOS však nedokáže bootovat operační systém z GPT diskového oddílu! To umí až nástupce BIOSu, tzv. UEFI 3 rozhraní (Unified Extensible Firmware Interface). NTFS podporuje všechny velikosti clusterů, (512 B až 64 kb), kdy 4 kb cluster je považován za standard (výhodný pro velkokapacitní disky). Není vhodné používat NTFS pro disky s kapacitou menší než 400 MB. 2.1 Systémová oblast diskového oddílu Celý souborový systém je řešen jako velká databáze, jejíž jeden záznam odpovídá souboru. Základ tvoří 11 systémových souborů, tzv. metadat, které vznikají bezprostředně po naformátování diskového oddílu. Tyto soubory nelze běžně přístupné pomocí souborového manažeru (Průzkumník, Total Commander, atd.): MFT jméno Záznam Popis $MFT 0 Master File Table = hlavní část NTFS $MFTMIRR 1 Kopie prvních 16 záznamů MFT $LOGFILE 2 Transakční logovací soubor $VOLUME 3 Obsahuje sériové číslo svazku, čas vytvoření $ATTRDEF 4 Definice atributů. 5 Kořenový adresář disku $BITMAP 6 Obsahuje mapu použití clusterů (použité vs. volné) $BOOT 7 Boot record jednotky $BADCLUS 8 Seznam vadných clusterů na disku $QUOTA 9 Obsahuje informace o uživatelských kvótách $UPCASE 10 Záznam shody velkých a malých písmen v názvech souborů 3 UEFI = softwarové rozhraní mezi operačním systémem a firmwarem hardwaru (nástupce BIOSu)

8 Master File Table (MFT) Hlavní část souborového systému NTFS. Obsahuje informace o rozložení všech souborů, adresářů i metadat na diskovém oddílu. V jednom nebo více MFT záznamech NTFS ukládá metadata, která popisují vlastnosti souboru nebo adresáře (přístupová práva uživatelů, atributy) a jeho umístění na disku. Jelikož $MFT je soubor, i on zde má záznam. MFT zabírá oblast začátku disku, přičemž si pro sebe vyhradí větší prostor (asi 12 % diskového oddílu), aby se soubor mohl dále rozrůstat a zůstával nefragmentovaný (rychlé hledání záznamů). Chybí-li na disku místo pro soubory, volné místo určené pro MFT se na nějaký čas zredukuje. Uprostřed disku je záložní kopie nejdůležitějších metasouborů MFT ($MFTMIRR). Soubor $BITMAP je tvořen velkým polem bitů, kde každému bitu odpovídá cluster na disku. Je-li bit 0, cluster je prázdný, jinak je použitý. NTFS udržuje tento soubor ke sledování volných clusterů na disku k jejich přidělení pro nová data. Dojde-li k chybě při čtení dat, NTFS označí clustery jako vadné, přemapuje umístnění dat jinam a aktualizuje soubor $BADCLUS, čímž se zabrání použití vadného clusteru pro zápis dat. 2.2 Vlastnosti NTFS Žurnálování Všechny zápisy na disk se zároveň zaznamenávají do speciálního souboru, tzv. žurnálu (transakčního souboru) $LOGFILE. Pokud uprostřed zápisu dojde k selhání systému, je následně možné podle těchto záznamů všechny rozpracované operace dokončit nebo stornovat a tím souborový systém opět uvést do konzistentního stavu (transakční zpracování). Přidělování práv Umožňuje nastavení přístupových práv lokálních uživatelů (Users) a uživatelských skupin (Groups) pro jednotlivé soubory a složky. Změnu práv lze pod účtem administrátora provést kliknutím PTM 4 na soubor nebo složku, z lokální nabídky zvolit Vlastnosti a práva lze spravovat v záložce Zabezpečení. 4 PTM = pravé tlačítko myši

9 Komprese Komprese, tedy zmenšení objemu dat při zachování informace obsažených v datech přímo na úrovni souborového systému. Kompresi lze použít jak pro jednotlivé soubory a složky, tak pro celý diskový oddíl NTFS. Se soubory zmenšenými pomocí komprese NTFS lze pracovat, aniž by došlo manuální dekomprimaci, vše se děje automaticky bez zásahu uživatele. Práce s komprimovanými soubory je pomalejší. Postup při kompresi celého diskového oddílu: Tento počítač kliknout PTM na diskový oddíl Vlastnosti karta Obecné zatrhnout položku komprimovat jednotku a šetřit tak místo na disku. Postup při kompresi složky nebo souboru: Kliknout PTM na komprimovaný soubor nebo složku Vlastnosti karta Obecné Upřesnit zatrhnout položku komprimovat obsah a šetřit tak místo na disku. Šifrování Šifrování je proces převedení dat do formátu, který je pro ostatní uživatele nečitelný. Se zašifrovanými soubory lze pracovat pouze pod účtem uživatele, který soubory zašifroval. Pod jiným účtem či v jiném počítači jsou šifrovaná data nečitelná! Postup při šifrování složky nebo souboru: Kliknout PTM na šifrovaný soubor nebo složku Vlastnosti karta Obecné Upřesnit zatrhnout položku Šifrovat obsah a zabezpečit tak data. Diskové kvóty NTFS umožňuje nastavit maximálně využitelné místo na diskovém oddíle, pro konkrétního uživatele. Do diskové kvóty se nezapočítávají komprimované soubory, ale jejich reálná velikost. Informace o přidělených kvótách jednotlivým uživatelům jsou uloženy skrytých souborech $quota a $extend. Správa diskových kvót příslušného oddílu: Tento počítač kliknout PTM na diskový oddíl Vlastnosti karta Kvóta zatrhnout položku Povolit správu přidělování kvót. Dlouhé názvy souborů Pro názvy souborů a jejich přípony se používá 16 bitové kódování UNICODE, což umožňuje pojmenovat soubor v libovolném jazyce (podpora např. diakritiky u českých Windows v názvu souboru). Název souboru může mít až 255 znaků.

10 3. Metody mazání souborů a jejich obnova Existují 3 možné způsoby mazání souborů: Přesun souboru do koše: Při odstranění souboru z vnější paměťové jednotky (HDD, SSD, USB flash disk, paměťová karta atd.) se soubor přesune do speciální složky Koš, kde je dočasně uložen až do vyprázdnění koše. To umožňuje jednoduše a bezpečně obnovit soubory, které byly odstraněny omylem, a vrátit je do původního umístění. Ve skutečnosti se tedy nejedná o mazání souboru, z pohledu operačního systému soubor stále na disku existuje a zabírá požadované místo, dojde pouze k jeho přemístění. Běžné smazání souboru Po tzv. vysypání koše, popřípadě po přímém smazání souboru bez přesunutí do koše (klávesová zkratka SHIFT + DELETE) dojde z pohledu operačního systému k odstranění souboru a uvolnění místa na disku. Ve skutečnosti se však soubor stále nachází na disku, v záznamech souborového systému se pouze označí místo (clustery), které soubor zabírá, jako volné. Je-li záznam o smazaném souboru stále uložen v $MFT (resp. FAT) a soubor nebyl přepsán jiným, je obnova takto smazaných souborů možná pomocí specializovaných programů, např. Restoration, Recuva, Get Data Back, atd. Dojde-li k poškození nebo odstranění záznamu o souboru v $MFT (resp. FAT), např. při formátování nebo odstranění diskového oddílu, avšak soubor na disku nebyl přepsán jiným, musí program pro obnovu dat analyzovat každý sektor a hledá typické znaky pro určité typy souborů. Například každý JPEG obrázek začíná hodnotou FFD8 a končí hodnotou FFD9. Mezi tyto programy patří např. TestDisk a ArchiCrypt Rescue-Master. atd. Jsou-li smazaná data na disku fragmentovaná a navíc chybí záznamy o souboru v $MFT (resp. FAT), běžný program pro obnovu dat si s touto situací neporadí. Pro obnovu je pak potřeba použít program, který využívá metodu Smart Carving, např. Adroit Photo Recovery (pouze JPEG a některé RAW soubory). Ten provede nejprve hloubkovou analýzu diskového oddílu. Při rekonstrukci obnoví nejdříve soubory, které nejsou fragmentované. Díky tomu zůstanou na disku jen fragmentované soubory. Pak začne hledání hlavičky souboru. Podle hlavičky se pak hledají další části. Programy hledající soubory podle typických znaků musí znát charakteristiky souboru, v případě metody Smart Carving jde algoritmus ještě dál a prakticky hledá to, co např. na fotografii může být, co odpovídá již nalezeným částem.

11 Bezpečné smazání souboru Pro bezpečné mazání dat existují programy, které nejsou přímo součástí OS Windows. Bezpečným mazáním se rozumí několikanásobný přepis souboru náhodnými daty. Pro fyzický přepis tyto programy používají algoritmy založené na různých matematických modelech, které mají zabránit obnově takto smazaného souboru. Mazat lze jednotlivé soubory, složky nebo celý diskový oddíl. Tato metoda mazání dat je vhodná při manipulaci s citlivými daty (počítač sdílí několik uživatelů), popřípadě při prodeji paměťového média cizí osobě. Bezpečné mazání dat lze aplikovat jak na plotnovém HDD, tak na polovodičových přenosných pamětech (SSD, paměťová karta, USB flash disk). Mezi nejpoužívanější bezplatné programy pro bezpečné mazání dat patří např.: Hard Disk Eraser bezpečně odstraní soubory na zvoleném diskovém oddílu. Freeraser zobrazuje se jako ikona odpadkového koše na pracovní ploše, soubor se bezpečně smaže přetažením myší na tuto ikonu a potvrzením akce. Eraser integruje se do kontextového menu Windows. Stačí kliknout PTM na soubor nebo složku a z místní nabídky zvolit položku Eraser Erase.

Souborový systém (File System FS) Souborové systémy. Souborová fragmentace. Disková fragmentace. Organizace dat na pevném disku

Souborový systém (File System FS) Souborové systémy. Souborová fragmentace. Disková fragmentace. Organizace dat na pevném disku Výpočetní technika I Souborové systémy Souborový systém (File System FS) Způsob organizace informací (souborů) ukládaných na bloková zařízení paměťová média (disky, pásky, CD, DVD, BD,...) počítače. Souborový

Více

Logická struktura disku

Logická struktura disku Logická struktura disku Logická struktura disku se vytváří pomocí vysokoúrovňového formátování. Slouží k organizaci dat uložených na pevném disku. Umožňuje jeden fyzický disk rozdělit na více oddílů, které

Více

Souborové systémy a logická struktura dat (principy, porovnání, příklady).

Souborové systémy a logická struktura dat (principy, porovnání, příklady). $TECH 13 Str. 1/5 Souborové systémy a logická struktura dat (principy, porovnání, příklady). Vymezení základních pojmů Soubor První definice: označuje pojmenovanou posloupnost bytů uloženou na nějakém

Více

Souborový systém NTFS (New Technology File System) Jan Šváb

Souborový systém NTFS (New Technology File System) Jan Šváb Souborový systém NTFS (New Technology File System) Jan Šváb Historie vyvinut Microsoftem pro Windows NT postupný vývoj Základní struktura oddílu prostor v oddíle rozdělen na clustery nejmenší adresovatelné

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy Operační systémy 1 Přednáška číslo 11 3. 5. 2010 Souborové systémy Dělení dle bezpečnosti Souborové systémy s okamžitým zápisem pouze jeden druh operace a další musí čekat. Data se nemohou ztratit, ale

Více

Principy operačních systémů. Lekce 7: Souborový systém

Principy operačních systémů. Lekce 7: Souborový systém Principy operačních systémů Lekce 7: Souborový systém Souborový systém Souborový systém (anglicky file system) je označení pro způsob organizace dat ve formě souborů (a většinou i adresářů) tak, aby k

Více

Magnetické paměti a mechaniky

Magnetické paměti a mechaniky Magnetické paměti a mechaniky Cílem této kapitoly je seznámit s principy činnosti a základní stavbou magnetických vnějších pamětí, které jsou nezbytné pro práci počítače a dlouhodobé uchování dat. Klíčové

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Souborové systémy pracovních stanic BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ondřej Mareš Vedoucí práce: Dr. Ing. Jiří Toman Plzeň, 14.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 2.3.4 Rozdělení HDD Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je spolufinancován

Více

Operační systémy (OS)

Operační systémy (OS) Operační systémy (OS) Operační systém Základní softwarové vybavení Ovládá technické vybavení počítače Tvoří rozhraní mezi aplikačními (uživatelskými) programy a hardwarem organizace přístupu k datům spouštění

Více

Karel Johanovský Petr Jelínek. Aneb, co všechno je potřeba

Karel Johanovský Petr Jelínek. Aneb, co všechno je potřeba Karel Johanovský Petr Jelínek SPŠ JIA Rozdělení disku a souborové systémy Aneb, co všechno je potřeba než nainstalujete OS 1 Úvodem Před instalací OS bychom si měli důkladně promyslet rozdělení pevného

Více

Paměťová média. Motto dne: Z Berkeley vzešly dvě důležité věci LSD a BSD. Nevěříme, že je to náhoda.

Paměťová média. Motto dne: Z Berkeley vzešly dvě důležité věci LSD a BSD. Nevěříme, že je to náhoda. Paměťová média Motto dne: Z Berkeley vzešly dvě důležité věci LSD a BSD. Nevěříme, že je to náhoda. Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na

Více

Desktop systémy Microsoft Windows

Desktop systémy Microsoft Windows Desktop systémy Microsoft Windows IW1/XMW1 2011/2012 Jan Fiedor ifiedor@fit.vutbr.cz Fakulta Informačních Technologií Vysoké Učení Technické v Brně Božetěchova 2, 612 66 Brno Revize 4.12.2011 4.12.2011

Více

IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 Cvičící:

IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 Cvičící: IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 2012 Cvičící: Šimek Václav, Mičulka Lukáš, Šimková Marcela, Tříska Vít Obsah cvičení Fyzická struktura pevného disku Geometrie, rozhraní, základní

Více

Acronis True Image 9.0

Acronis True Image 9.0 Acronis True Image 9.0 Uživatelská příručka www.acronis.com Copyright Acronis, Inc., 2000 2005. Veškerá práva vyhrazena. Linux je zapsaná ochranná známka Linuse Torvaldse. OS/2 je zapsaná ochranná známka

Více

2010/2011 ZS P i r i nc č py po ít č čů a SOUBOROVÝ SUBSYSTÉM

2010/2011 ZS P i r i nc č py po ít č čů a SOUBOROVÝ SUBSYSTÉM Pi Principy i počítačů čů SOUBOROVÝ SUBSYSTÉM požadavky perzistentní uchovávání dat zvětšení pracovního objemu při zpracování dat dostupnost různými procesy Soubor abstrakce, která umožňuje uložit informace

Více

Externí paměti 1 Feromagnetické

Externí paměti 1 Feromagnetické Technické prostředky počítačové techniky Informační systémy 2 Externí paměti 1 Feromagnetické IS2-4 1 Dnešní info: Informační systémy 2 05 Informační systémy 2 Simulace kyberútoku Novinky Internetu Projekt

Více

Přednáška. Systémy souborů. FAT, NTFS, UFS, ZFS. Katedra počítačových systémů FIT, České vysoké učení technické v Praze Jan Trdlička, 2012

Přednáška. Systémy souborů. FAT, NTFS, UFS, ZFS. Katedra počítačových systémů FIT, České vysoké učení technické v Praze Jan Trdlička, 2012 Přednáška Systémy souborů. FAT, NTFS, UFS, ZFS. Katedra počítačových systémů FIT, České vysoké učení technické v Praze Jan Trdlička, 2012 Příprava studijního programu Informatika je podporována projektem

Více

Principy počítačů a operačních systémů

Principy počítačů a operačních systémů Principy počítačů a operačních systémů Operační systémy Souborové systémy Zimní semestr 2011/2012 Poděkování Při přípravě této prezentace jsem většinu materiálu převzal z prezentace Yaghob, J. Základy

Více

Růst datových potřeb Pojem velkokapacitní se mění v čase Dříve několik MB, dnes stovky GB až TB

Růst datových potřeb Pojem velkokapacitní se mění v čase Dříve několik MB, dnes stovky GB až TB Záznamová média Informační systémy 2 Záznamová média Růst datových potřeb Pojem velkokapacitní se mění v čase Dříve několik MB, dnes stovky GB až TB 30.4.2015 IS2-2015-06 1 Děrné štítky Karton + díry Děrná

Více

Extensible Firmware Interface Extensible Firmware Interface (EFI,, v překladu rozšiřitelné firmwarové rozhraní) je specifikace, která definuje softwarové rozhraní mezi operačním systémem a firmwarem použitého

Více

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11 Obsah Úvod 11 Informace o použitém hardwaru 12 Několik poznámek k Windows 13 Windows XP 13 Windows Vista 13 Kapitola 1 Skříně počítačů 15 Typy skříní 15 Desktop 15 Tower (věžová provedení) 15 Rozměry skříní

Více

2.2 Acronis True Image 19

2.2 Acronis True Image 19 Obsah Kniha první Acronis True Image 9.0 1. Úvod 15 1.1 Co je Acronis True Image? 15 1.2 Co je nového v aplikaci Acronis True Image 9.0? 15 1.3 Jaký je rozdíl mezi zálohami a diskovými obrazy disků/diskových

Více

Fakulta informačních technologií VUT v Brně Ústav počítačových systémů Periferní zařízení, cvičení IPZ Struktura pevného disku

Fakulta informačních technologií VUT v Brně Ústav počítačových systémů Periferní zařízení, cvičení IPZ Struktura pevného disku Fakulta informačních technologií VUT v Brně Ústav počítačových systémů Periferní zařízení, cvičení IPZ Struktura pevného disku Úloha č. 1. Zadání: 1. Připojte pokusný IDE ATA disk k PC přes sběrnici PATA.

Více

Souborové systémy. Architektura disku

Souborové systémy. Architektura disku Souborové systémy Architektura disku Disk je tvořen několika plotnami s jedním nebo dvěma povrchy, na každém povrchu je několik soustředných kružnic (cylindrů) a na každém několik úseků (sektorů). Příklad

Více

Základy informatiky. Operační systémy

Základy informatiky. Operační systémy Základy informatiky Operační systémy Zpracoval: Upraveno: Ing. Pavel Děrgel Daniela Ďuráková Cíle dnešní přednášky Operační systém základní funkce souborové systémy Windows historie, vlastnosti Linux historie

Více

Acronis True Image 8.0

Acronis True Image 8.0 Acronis True Image 8.0 Uživatelská příručka www.acronis.cz Autorská práva Acronis, Inc., 2000 2004. Veškerá práva vyhrazena. Linux je zapsaná ochranná známka Linuse Torvaldse. OS/2 je zapsaná ochranná

Více

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Uživatelská příručka Vztahuje se na následující verze: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for

Více

Výklad učiva: Co je to počítač?

Výklad učiva: Co je to počítač? Výklad učiva: Co je to počítač? Počítač je v informatice elektronické zařízení a výpočetní technika, která zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač se skládá z hardware, které

Více

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se podíváte na práci s diskovými jednotkami. Naučíte se používat nástroj správy disků, který se poprvé objevil

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

Téma 1: Bitová kopie systému. Téma 1: Bitová kopie systému

Téma 1: Bitová kopie systému. Téma 1: Bitová kopie systému Téma 1: Bitová kopie systému 1 Zadání cvičení 1. Bitová kopie Windows a Sysprep 1.1. Bitová kopie - Spusťte vytváření bitové kopie disku (Zálohování, nečekejte na dokončení a zastavte ji). 1.2. Sysprep

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

O aplikaci Parallels Desktop 7 for Mac

O aplikaci Parallels Desktop 7 for Mac O aplikaci Parallels Desktop 7 for Mac Parallels Desktop 7 for Mac představuje zásadní upgrade softwaru Parallels pro používání Windows na Macu. O této aktualizaci Parallels Desktop 7 for Mac (sestavení

Více

2N Helios IP Manager Software pro konfiguraci a správu dveřních komunikátorů 2N Helios IP.

2N Helios IP Manager Software pro konfiguraci a správu dveřních komunikátorů 2N Helios IP. 2N Helios IP Manager Software pro konfiguraci a správu dveřních komunikátorů 2N Helios IP. Uživatelský manuál Verze 1.0.0 Software 1.0.x www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.7

Acronis Backup Advanced Version 11.7 Acronis Backup Advanced Version 11.7 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro PC Pro Windows Server Essentials ÚVODNÍ PŘÍRUČKA Prohlášení o autorských právech Copyright

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_19_Paměti_počítače Vyučovací předmět: Informatika

Více

Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 65-51-H/01 Kuchař - Číšník. IKT Informační a komunikační technologie

Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 65-51-H/01 Kuchař - Číšník. IKT Informační a komunikační technologie Číslo projektu školy Číslo a název šablony klíčové aktivity Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0963 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_ICT_II_S1_06 Popis výukového materiálu

Více

Fyzická a logická struktura media HDD

Fyzická a logická struktura media HDD Fyzická a logická struktura media HDD Struktura disku Každé médium (nosič) může mít více povrchů (surfaces), stran (sides), hlav (heads) disketa 1-2 povrchy (typicky 2) pevný disk - více povrchů Data jsou

Více

Petr Krajča. Katedra informatiky Univerzita Palackého v Olomouci. Petr Krajča (UP) KMI/YOS: Přednáška V. 12. prosinec, 2014 1 / 37

Petr Krajča. Katedra informatiky Univerzita Palackého v Olomouci. Petr Krajča (UP) KMI/YOS: Přednáška V. 12. prosinec, 2014 1 / 37 Operační systémy Souborové systémy Petr Krajča Katedra informatiky Univerzita Palackého v Olomouci Petr Krajča (UP) KMI/YOS: Přednáška V. 12. prosinec, 2014 1 / 37 I/O: zařízení zásadní složka Von Neumannova

Více

maximalizace okna složka - je něco jako pořadač, kam se mohou ukládat soubory, ale lze tam umísťovat i další složky

maximalizace okna složka - je něco jako pořadač, kam se mohou ukládat soubory, ale lze tam umísťovat i další složky Operační systém Windows všechny programy a operace spuštěné ve Windows se provádějí v nějakém okně Okno zde můžeme pomocí myši přesunout okno na jinou pozici Minimalizace okna Zavře okno i program maximalizace

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB Upgrade na Windows 10 na tabletu ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB 16GB tablety mají běžně k dispozici pouze cca 10GB prostoru. Zbytek z celkové kapacity interního úložiště je vyhrazen

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Technické prostředky počítačové techniky

Technické prostředky počítačové techniky Informatika 2 06 Technické prostředky počítačové techniky Externí paměti 2 Nemagnetická média IS2-4 1 Aktuality ze světa ICT Informační systémy 2 Simulace kyberútoku Projekt Fénix 2 Master boot record

Více

Souborové systémy Mgr. Josef Horálek

Souborové systémy Mgr. Josef Horálek Souborové systémy Mgr. Josef Horálek Souborové systémy = Prostředky pro práci se souborovými systémy patří mezi nejsilnější stránky linuxového jádra. = Využívají unixový přístup k souborové hierarchii

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení Operační systémy 1 Přednáška číslo 10 26. 4. 2010 Struktura odkládacích zařízení Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení.

Více

Operační systémy a sítě

Operační systémy a sítě Operační systémy a sítě Petr Štěpán, K13133 KN-E-229 stepan@labe.felk.cvut.cz Téma 6. Správa zařízení a souborové systémy Správa zařízení Non-volatile pamět ( nesmazatelná paměť) paměť, která uchová informaci

Více

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Operační systémy 2 Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení. Proto je

Více

Praktická cvičení- teoretická průprava

Praktická cvičení- teoretická průprava Praktická cvičení- teoretická průprava Struktura počítače odvozená z IBM compatible : Blokové schéma a vrstvový model, OS, účel a základní princip funkce, HW PC- zdroje, Základní deska, členění CPU, Typy

Více

Technologie počítačových sítí 1. cvičení

Technologie počítačových sítí 1. cvičení Technologie počítačových sítí 1. cvičení Obsah prvního cvičení Microsoft Windows 2003 server Operační systém Windows 2003 server - Vytvoření nového virtuálního stroje pro instalaci Windows 98 - Příprava

Více

Systémy souborů (File Systems)

Systémy souborů (File Systems) (File Systems) Logický systém souborů:! Adresáře a soubory jak je vidí uživatel.! Jeden kořen ( "root" - / ) Fyzické systémy souborů:! Obdoba logických disků u MS (A:, C:...).! Na rozdíl od MS nejsou pro

Více

Práce s disky a ISO soubory

Práce s disky a ISO soubory Vytváření, připojování, virtuální mechaniky Šárka Vavrečková Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz Poslední aktualizace: 4. listopadu 2013 Zobrazení všech zařízení Jak zobrazit všechna

Více

Základní deska (mainboard, motherboard)

Základní deska (mainboard, motherboard) Základní deska (mainboard, motherboard) Hlavním účelem základní desky je propojit jednotlivé součástky počítače do fungujícího celku a integrovaným součástem na základní desce poskytnout elektrické napájení.

Více

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 Návod na instalaci Fuksa Ladislav Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

RAID, LVM a souborové systémy

RAID, LVM a souborové systémy ÚVOD DO OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ RAID, LVM a souborové systémy České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Ver.1.00 2010 Pevný disk Ideální pevný disk: nekonečně velký, nekonečně rychlý, věčný, udržující

Více

Technologie počítačových sítí 5. cvičení

Technologie počítačových sítí 5. cvičení Technologie počítačových sítí 5. cvičení Obsah jedenáctého cvičení Active Directory Active Directory Rekonfigurace síťového rozhraní pro použití v nadřazené doméně - Vyvolání panelu Síťové připojení -

Více

František Hudek. březen 2013. 6. - 7. ročník

František Hudek. březen 2013. 6. - 7. ročník VY_32_INOVACE_FH08_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek březen 2013

Více

Tento počítač. 1 Seznámení s programem. 2 Spuštění programu. Adresářové operace Popis programu Tento počítač, podstata adresářových operací.

Tento počítač. 1 Seznámení s programem. 2 Spuštění programu. Adresářové operace Popis programu Tento počítač, podstata adresářových operací. Tento počítač 1 Seznámení s programem Tento počítač je program integrovaný ve Windows, který slouží ke správě souborů a složek na discích, tedy k provádění adresářových operací. Najdeme ho v nabídce START

Více

b) červená, zelená, modrá, c) černá, bílá, d) černá, bílá, šedá. 5. PNG je formát: a) textový,

b) červená, zelená, modrá, c) černá, bílá, d) černá, bílá, šedá. 5. PNG je formát: a) textový, Opravil: Kontroloval: Přijímací zkouška xx_xx_xxxx_v1 (INF komb. st.) Identifikační údaje: 1. Mezi znakové sady nepatří: a) Windows CP 1250, b) ISO 8859-14, c) Unicode, UTF-13. 2. Unicode používá k reprezentaci

Více

HDD + SSD. Autor: Kulhánek Zdeněk

HDD + SSD. Autor: Kulhánek Zdeněk HDD + SSD Autor: Kulhánek Zdeněk Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_829 1.11.2012 1 1. HDD Hard

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 2.5 Externí pevný disk StoreJet 25M3 (Verze 1.0) Úvod... 3 Obsah balení... 3 Základní popis a vlastnosti... 4 Systémové požadavky... 4 Bezpečnostní opatření... 5 Obecné... 5 Záloha

Více

Nástroj Project Loader TXV 003 10.01 Šesté vydání Září 2013 změny vyhrazeny

Nástroj Project Loader TXV 003 10.01 Šesté vydání Září 2013 změny vyhrazeny Nástroj Project Loader TXV 003 10.01 Šesté vydání Září 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 10.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Červen 2011 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 2.0.8) Srpen

Více

Linux připojování zařízení. 6 praktická část

Linux připojování zařízení. 6 praktická část Linux připojování zařízení 6 praktická část I/O zařízení Všechny periférie Čistě vstupní klávesnice, myš, tablet, CD-ROM, scanner, Čistě výstupní monitor, tiskárna, Vstupně-výstupní hard disk, disketa,

Více

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál MP4 ipulse 5 Uživatelský manuál, Technické specifikace 3,8cm (1.5") CSTN displej s 65tisíci barev (128X128 pixel) Podporuje MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV formáty AMV filmový formát, AVI filmový formát

Více

SÁM O SOBĚ DOKÁŽE POČÍTAČ DĚLAT JEN O MÁLO VÍC NEŽ TO, ŽE PO ZAPNUTÍ, PODOBNĚ JAKO KOJENEC PO PROBUZENÍ, CHCE JÍST.

SÁM O SOBĚ DOKÁŽE POČÍTAČ DĚLAT JEN O MÁLO VÍC NEŽ TO, ŽE PO ZAPNUTÍ, PODOBNĚ JAKO KOJENEC PO PROBUZENÍ, CHCE JÍST. OPERAČNÍ SYSTÉMY SÁM O SOBĚ DOKÁŽE POČÍTAČ DĚLAT JEN O MÁLO VÍC NEŽ TO, ŽE PO ZAPNUTÍ, PODOBNĚ JAKO KOJENEC PO PROBUZENÍ, CHCE JÍST. OPERAČNÍ SYSTÉMY PŮVODNĚ VYVINUTY K ŘÍZENÍ SLOŽITÝCH VSTUPNÍCH A VÝSTUPNÍCH

Více

Systém souborů. Účel souborového systému. Organizace dat na disku

Systém souborů. Účel souborového systému. Organizace dat na disku Systém souborů Moderní OS používají téměř výhradně hiearchický systém souborů (adresáře, podadresáře,...). Soubor je základní organizační jednotka pro uchovávání dat na discích či jiných médiích. Souborový

Více

XPE91B Windows XP Embedded pro jednotku AP9NW800L0G1

XPE91B Windows XP Embedded pro jednotku AP9NW800L0G1 Windows XP Embedded pro jednotku AP9NW800L0G1 Servisní příručka Verze 1.00 xpe91b_mr_cz_100 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Jak instalovat Windows? Pokusíme si to zde co nejlépe popsat. Při instalaci Windows vycházíme ze dvou zákaldních možností a to:

Jak instalovat Windows? Pokusíme si to zde co nejlépe popsat. Při instalaci Windows vycházíme ze dvou zákaldních možností a to: Jak instalovat Windows? Pokusíme si to zde co nejlépe popsat. Při instalaci Windows vycházíme ze dvou zákaldních možností a to: 1. Instalace pomocí spouštěcí diskety (nativně určeno pro OS Win 95, 98,

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_17 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

nutné smazat zároveň i všechna ostatní zainteresovaná paměťová místa přepisovaném

nutné smazat zároveň i všechna ostatní zainteresovaná paměťová místa přepisovaném - SSD - SSD - Princip fungování a základní vlastnosti SSD disky jsou zcela tiché, což je způsobeno jejich principem zápisu, který je stejný jako u USB flashdisků. SSD zařízení neobsahují žádné pohyblivé

Více

Paměť počítače. dočasná / trvalá. Parametry pamětí : kapacita ( udává kolik dat se do paměti vejde )

Paměť počítače. dočasná / trvalá. Parametry pamětí : kapacita ( udává kolik dat se do paměti vejde ) Paměť počítače Paměť počítače dočasná / trvalá Paměť je místo pro dočasné (krátkodobé) nebo trvalé (dlouhodobé) uložení dat a programů. V počítače najdeme hlavní paměť a různé pomocné přídavné paměti.

Více

RAID. Uživatelská příručka

RAID. Uživatelská příručka RAID Uživatelská příručka Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Intel je ochranná známka společnosti Intel Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. Microsoft,

Více

Nahrávání image flash do jednotek APT81xx, PPC81xx

Nahrávání image flash do jednotek APT81xx, PPC81xx AP0048 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Nahrávání image flash do jednotek APT81xx, PPC81xx Abstrakt Postup pro stažení a zpětného nahrání obsahu NAND flash disku integrovaného na CPU modulu jednotek APT81xx a PPC81xx

Více

Základní programové vybavení počítače

Základní programové vybavení počítače Základní programové vybavení počítače BIOS BIOS (Basic Input Output System) Program zabudovaný do osobních počítačů (konkrétně je součástí základní desky). Při zapnutí počítače spustí operační systém.

Více

Rozdělení operačních systémů

Rozdělení operačních systémů Operační systém Jde o nutný program pro činnost počítače bez něho by byl počítač jen kusem nábytku. 1.) Jedná se o program 3.) Poskytuje uživateli komunikační rozhraní. 4.) Tvoří p r o s t ř e d n í k

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Popis stávajícího řešení u zadavatele Česká centra (dále jen ČC ) provozují 8 fyzických serverů, připojené k local storage. Servery jsou rozděleny

Více

František Hudek. únor ročník

František Hudek. únor ročník VY_32_INOVACE_FH01_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek únor 2013 6.

Více

Operační systémy 2. Přednáška číslo 2. Přidělování paměti

Operační systémy 2. Přednáška číslo 2. Přidělování paměti Operační systémy 2 Přednáška číslo 2 Přidělování paměti Základní pojmy Paměť = operační paměť paměť, kterou přímo využívají procesory při zpracování instrukcí a dat Funkce modulu přidělování paměti: Sledování

Více

MANUÁL SMART-MQU. 1. Úvod. 2. Fyzické provedení přenosové sítě.

MANUÁL SMART-MQU. 1. Úvod. 2. Fyzické provedení přenosové sítě. 1. Úvod MANUÁL SMART-MQU Program SMART MQU je určen pro přenos naměřených údajů z ultrazvukového průtokoměru SMART MQU (9500) a MQU 99 firmy ELA,spol. s.r.o.. Přístroj SMART MQU je ultrazvukový průtokoměr

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Zálohování dat Většina výkladových slovníků definuje zálohu jako kopii dat na samostatný datový nosič pro případ

Více

Postup zprovoznění aplikace Crypta 2

Postup zprovoznění aplikace Crypta 2 Identifikace Číslo jednací Nahrazuje Klasifikace Veřejný Platnost 8. 11. 2015 Účinnost 8. 11. 2015 Postup zprovoznění aplikace Crypta 2 verze 3.1 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka OM-Link Uživatelská příručka Verze: 2.1 Prosinec 2006 Copyright 2005, 2006 ORBIT MERRET, s r.o. I Nápověda k programu OM-Link Obsah Část I Úvod 3 Část II Základní pojmy a informace 3 1 Připojení... 3 2

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Obsah balení. Popis jednotky. 1 Čtečka E-Book (hl. jednotka) 2 Kožené pouzdro 3 Sluchátka 4 USB kabel 5 Průvodce rychlým startem 6 Záruční list

Obsah balení. Popis jednotky. 1 Čtečka E-Book (hl. jednotka) 2 Kožené pouzdro 3 Sluchátka 4 USB kabel 5 Průvodce rychlým startem 6 Záruční list CZ Průvodce rychlým startem Obsah balení 1 Čtečka E-Book (hl. jednotka) 2 Kožené pouzdro 3 Sluchátka 4 USB kabel 5 Průvodce rychlým startem 6 Záruční list Popis jednotky 1 2 3 4 14 8 5 6 7 9 10 12 11 13

Více

- doplnění dotazu před provedením výmazu dlaždice nebo všech dlaždic

- doplnění dotazu před provedením výmazu dlaždice nebo všech dlaždic V01.35-24 14.02.2015 - první uvolněná verze programu V01.35-25 15.02.2015 - doplnění dotazu před provedením výmazu dlaždice nebo všech dlaždic - po stisku pravého tlačítka myši s ukazatelem nad dlaždicí

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

StoreJet 25 mobile. Uživatelská příručka

StoreJet 25 mobile. Uživatelská příručka StoreJet 25 mobile Uživatelská příručka Úvod... 3 Obsah balení... 3 Základní popis a vlastnosti... 4 Systémové požadavky... 4 Bezpečnostní opatření... 5 Obecné... 5 Záloha dat... 5 Přeprava... 5 Napájení...

Více

Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007.

Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007. Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007. A. Požadavky před instalací... 2 Minimální konfigurace... 2 B. Postup instalace... 3 C. Spuštění

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bohuslava Čežíková.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bohuslava Čežíková. Datová úložiště Množství počítačem zpracovávaných dat, jejich uložení, zálohování a archivace vyžaduje potřebu jejich uložení. Data jsou ukládána do úložišť, aby byla zachována po určitou dobu. Tato doba

Více

INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE 2010 Účetnictví, Daňová evidence a Mzdy Změny ke dni 5. 3. 2010 Týká se i informací k programu Mzdy2010

INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE 2010 Účetnictví, Daňová evidence a Mzdy Změny ke dni 5. 3. 2010 Týká se i informací k programu Mzdy2010 Účetnictví MZ s.r.o. PŘEROV 750 00, Bartošova 9 tel.: 581 201 423, fax: 581 705 415 www.em-zet.cz www.leogang.cz ISO 9001:2000 INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE 2010 Účetnictví, Daňová evidence

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Maturitní témata. Informační a komunikační technologie. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou.

Maturitní témata. Informační a komunikační technologie. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Maturitní témata předmět Informační a komunikační technologie Dominik Janák 2015 třída 4I Dominik Janák Maturitní otázky Výpočetní

Více