Židovská obec Brno Směrnice 24/2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Židovská obec Brno Směrnice 24/2006"

Transkript

1 Židovská obec Brno Směrnice 24/2006 PROVOZNÍ ŘÁD REGENERAČNÍHO CENTRA OBSAH 1.) LEGISLATIVA 2.) PODMÍNKY ČINNOSTI 3.) POUŽITÍ PŘÍSTROJŮ, NÁSTROJU, POMŮCEK A DALŠICH ZAŘÍZENÍ 4.) ZÁSADY PREVENCE INFEKČNÍCH A JINÝCH ONEMOCNĚNÍ 4.1. PODMÍNKY DEZINFEKCE A STERILIZACE 4.2. ZÁSADY OSOBNÍ HYGIENY ZAMĚSTNANCU 4.3. OCHRANA ZDRAVÍ SPOTŘEBITELE 5.) ZPUSOB ZACHÁZENÍ S PRÁDLEM 6.) OČISTA PROSTŘEDÍ PROVOZOVNY 1. Legislativa a) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů b) Vyhláška č. 137 z r o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. c) Vyhláška MZD č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví d) Vyhláška MZD č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví. e) Zákon č. 185/2001 Sb. f) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění g) Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, v platném znění. 2. Podmínky činnosti Název provozovny: REGENERAČÍ CENTRUM ŽOB Místo: Kpt. Jaroše 3, Brno Provozní doba: denně Provozovatel: ŽOB IČO provozovatele: Druh a rozsah činnosti: regenerační centrum Odpovědná osoba: Ing. Vojtěch Skořepa 1

2 Všichni pracovníci splňují povinnosti dle 19 a 20 zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, tj. a) jsou k této činnosti zdravotně způsobilí, b) mají znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví, 3. Použití strojů, přístrojů, nástrojů, pomůcek a zařízení - zařízení: vířívá vana, infrasauna, Mikve: Vířivá vana čl. I Technický popis zařízení. Vířívá vana je určena pro maximálně 2 osoby. Zdrojem vody je městský vodovodní řad. Studená voda se mísí s TUV na teplotu cca 35 o C. Odvod vody. Vypouštění vody z vany je provedeno pevným připojením na kanalizační odpad. K vypuštění, dezinfekci vany dochází vždy při jejím použití po ukončení provozu, případně neprodleně při zjevném znečištění či znehodnocení lázně. čl. II Povinnosti provozovatele 1. Obsluha byla zaškolena dle návodu pro používání vany. 2. Čištění a desinfekce prostor. Sanitární den není jednoznačně určen. Po skončení provozu se vždy prostory vany (zejména přicházející do styku s pokožkou) umyjí a vydezinfikují. Jedenkrát týdně se provede důkladná sanitace prostor a veškerého technického vybavení. K desinfekci budou užívány ve 14 denních intervalech virucidní (proti bradavicím) a fungicidní (proti vláknitým a kvasinkovým houbám) přípravky s doporučenou koncentrací a dobou expozice.desinfekční prostředky k tomu určené (SAVO Prim, Incidur, Chloramin BM apod.) v originálních obalech budou střídány a aplikovány namokro vytíráním. Prostředky k úpravě vody, čistící a desinfekční prostředky určené k úklidu prostor souvisejících budou skladovány odděleně v úklidové komoře. 3. Regulace a kontrola jakosti vody vany. Vana bude napuštěna vodou z vodovodního řádu. Infrasauna Sauna je typizovaný výrobek s certifikátem a potvrzený státním zdravotním ústavem v Praze. Jedná se o infrakabinu typu Paradise, výrobce František Vaněk - výroba zdravotnických potřeb, Ostrava (viz příloha). Kapacita sauny jsou dvě osoby. K ochlazování bude sloužit sprcha, ve výjimečných případech bazének. Oboje se nachází ve stejné místnosti jako saunovací kabina. Bazének se bude po každém použití vypouštět a umývat dezinfekčním roztokem VITAPUR. V bazénku bude používána výhradně voda z vodovodu. Kabina sauny bude pravidelně po každém použití umývána dezinfekčním prostředkem. Odpočívárna je vzhledem k min. provozu sauny umístěna do místnosti před saunovací kabinu. Je vybavena dvěma plastovými křesílky. Saunující se osoby budou používat vlastní osušky a ručníky. Osušky použijí v kabině pod tělo a nohy. Vytápění prostoru sauny (sprcha, odpočívárna) je zajištěno el. přímotopy a podlahovým vytápěním, teplota prostoru bude min. 26 o C. 2

3 Mikve MIKVE je rituální lázeň, která bude sloužit pro omezený počet lidí. Četnost užívání bude dle židovských zvyků. Je určena zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy, a dále pro vykošerování nádobí. Voda do MIKVE bude zajištěna částečně z vodovodu a částečně z přírodního zdroje dešťové vody. V MIKVE bude pravidelně prováděna výměna vody s aplikací dezinfekčního prostředku SAGEN. Bazén bude při každé výměně vody umyt dezinfekčními čistícími prostředky. Vytápění prostoru MIKVE je zajištěno z centrálního vytápění budovy a infrazářičem. Teplota v prostoru MIKVE bude udržována na teplotě min. 24 o C. Teplota vody v MIKVE (23 o C) bude zajištěna samostatným topným okruhem s elektrokotlem a topným tělesem umístěným v bazénu. 4 Zásady prevence infekčních a jiných onemocnění 4.1 Podmínky dezinfekce 4.2 Zásady osobní hygieny zaměstnanců 4.3 Ochrana zdraví spotřebitele 4.1 Podmínky dezinfekce - Spektrum používaných přípravků podle charakteru používané služby a účelu. - Příprava dezinfekčních prostředků dle návodu výrobce. - Používají se pouze schválené prostředky vč. dodržování expirační doby, střídání přípravků k prevenci vzniku selekce a rezistence mikrobů (po 3 měsících), dodržování koncentrací a doby působení přípravků. 4.2 Zásady osobní hygieny zaměstnanců - Zaměstnanec má čistý pracovní oděv - Civilní oděv se ukládá v šatně Zaměstnanec je povinen podrobit se lékařským prohlídkám a vyšetřením vyskytne-li se průjmové onemocnění na pracovišti, v domácnosti, nebo v místě pobytu fyzické osoby: - zdržet se jakéhokoliv nehygienického chování na pracovišti (konzumace jídla, kouření) - pečovat o tělesnou čistotu před a po každém poskytnutí služby (např. po úklidu, po použití WC, po manipulaci s odpadky) a při každém znečištění si umýt ruce v tekoucí teplé vodě s použitím vhodného mycího, případně dezinfekčního prostředku (Spitacid, Spitaderm). Zásady první pomoci při zasažení dezinfekčními prostředky: - Při zasažení kůže koncentrovaným roztokem odstraníme potřísněný oděv a kůži omyjeme vodou a mýdlem. - Kůži následně ošetříme ochranným krémem. - Při zasažení očí vymýváme oba spojivkové vaky proudem vody min. - Při náhodném požití vypláchneme ústa a vypijeme ½ litru vody, zvracení nevyvoláváme. 3

4 - Při nadýchání se výparů je potřeba postiženého vyvést na čerstvý vzduch a zajistit mu klid a teplo. - Po poskytnutí první pomoci je vhodné vyhledat ošetření lékařem Ochrana zdraví spotřebitele Během poskytované služby musí být: používána pouze schválená zařízení 5. Způsob zacházení s prádlem Na provozovně se prádlo nepůjčuje. 6. Očista prostředí provozovny Provozovna je udržována v čistotě a v provozuschopném stavu. Denně na konci směny se provádí úklid na mokro s použitím teplé vody, saponátu a dezinfekčního prostředku (Savo, Medium), přičemž se omývají podlahy a povrchy. Na WC se provádí úklid běžnými dezinfekčními prostředky (Savo, Bref WC, Medium) mísa, sedátko, klika a podlaha. Malování provozovny se provádí dle potřeby. Úklidové pomůcky jsou udržovány v čistotě a po použití se usuší. Pomůcky a prostředky na hrubý úklid se ukládají odděleně od pomůcek na čištění pracovních ploch. Shromažďování a likvidace odpadů je zajišťována vlastníkem nemovitosti, jenž má uzavřenu smlouvu o svozu a likvidaci odpadů se společností SAKO a.s. Lékárnička je umístěna na recepci: Důležité telefony : PRVNÍ POMOC 155 HASIČSKÝ SBOR 150 POLICIE 158 S tímto provozním řádem byli prokazatelně seznámeni všichni pracovníci provozovny a jeho porušení je porušením pracovní kázně. Uživatelé jsou povinni dodržovat provozní řád Regeneračního centra Do regeneračního centra nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových či omamných látek. 4

5 Každý je povinen předcházet vzniku škod a si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a zdraví osob. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené uživatelem na jeho zdraví vlastním zaviněním. Uživatelé provozují veškeré aktivity v RC na vlastní nebezpečí (zejména s ohledem na svůj zdravotní stav a své schopnosti). Veškeré zjištěné závady je uživatel povinen nahlásit na recepci. Ve všech prostorách RC a relaxační zóny je přísný zákaz kouření a rozdělávání otevřeného ohně. Osobní ochranné pracovní prostředky - pro případ styku s čistícími, desinfekčními a konzervačními prostředky jsou obsluze RC volně k dispozici jednorázové pryžové ochranné rukavice. Údržba, čištění, dezinfekce: - dezinfekce podlah: V provozovně se používají pouze prostředky, pomůcky a metody bezpečné pro zdraví, které 0dpovídají patným předpisům (zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky k posuzování shody, v platném znění, Vyhl. MŽP č.301/1998 Sb.) Účinnost od Vypracoval: dr. Jindřich Bauer Schválil: ing. Pavel Fried 5

Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví

Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví Provozovna holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, kosmetických, masérských, regeneračních a rekondičních

Více

Provozní řád dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví

Provozní řád dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví Provozní řád dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví I.Podmínky činnosti Údaje o poskytovateli: Fyzická osoba: Dagmar Kloučková Místo podnikání: Prostřední Nová Ves 56, 507 81 Lázně Bělohrad Telefon:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ 1. Úvodní ustanovení: Vypracování provozního řádu a jeho následné předložení ke schválení orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice Libereckého

Více

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH Provozní řád nekrytého umělého koupaliště je vypracován dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

kadeřník Začínáte? řezník pekař řezník zelinář masér holič účetní kuchař instalatér prodejce zedník lektorka kosmetička sevírka řidič knihkupec

kadeřník Začínáte? řezník pekař řezník zelinář masér holič účetní kuchař instalatér prodejce zedník lektorka kosmetička sevírka řidič knihkupec Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka knihkupec účetní zedník zelinář masér řezník barman pekař instalatér prodejce řidič kadeřník holič lektorka

Více

Provozní řád dle 21 odst. 3 a 22 zákona o ochraně veřejného zdraví.

Provozní řád dle 21 odst. 3 a 22 zákona o ochraně veřejného zdraví. Provozní řád dle 21 odst. 3 a 22 zákona o ochraně veřejného zdraví. Provozovna, ve které jsou prováděny výkony, při nichž je porušována integrita kůže. I. Podmínky činnosti Údaje o poskytovateli: Fyzická

Více

Letní koupaliště Moravské Budějovice. Provozní a návštěvní řád

Letní koupaliště Moravské Budějovice. Provozní a návštěvní řád Letní koupaliště Moravské Budějovice Provozní a návštěvní řád PROVOZOVATEL LETNÍHO KOUPALIŠTĚ: ZIKOS, příspěvková organizace Komenského sady 1642 676 02 Moravské Budějovice květen 2015 Koupaliště Moravské

Více

Provozní řád Revmatologického ústavu část I.

Provozní řád Revmatologického ústavu část I. Revmatologický ústav Na Slupi 4, Praha 2 Rd 003/2013 Řády Provozní řád Revmatologického ústavu Praha část I. Původní číslo žádné Počet stran: 4 Počet příloh 0 Platnost: leden 2001 Aktualizace: 28. 3. 2013

Více

Provozní řád školní kuchyně

Provozní řád školní kuchyně 1 Vnitřní směrnice Základní školy a Mateřské školy Bezměrov Provozní řád školní kuchyně Sp.sk.:. A10 V Bezměrově 23.srpna 2013 Působnost Všichni zaměstnanci školy Zpracoval: Mgr. Alena Botková Účinnost

Více

PROVOZNÍ ŘÁD 01/2014. Pracovníkům distribučního pracoviště pro příjem a výdej prádla

PROVOZNÍ ŘÁD 01/2014. Pracovníkům distribučního pracoviště pro příjem a výdej prádla Název: DISTRIBUČNÍ PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM A VÝDEJ PRÁDLA V NEMOCNICI ČESKÝ KRUMLOV, A.S. Evidenční značka: PŘ - 1 Nahrazuje: PŘ ze dne 10.2.2011 Identifikace: Určena komu: Účinnost: 1. 9. 2012 Revize číslo:

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny s účinností od 1.9.2010 Provozní řád školní jídelny 1) Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 telefon: 312 681 165, 312 681 166 fax: 312 681 165 E-mail: reditel7.zs@volny.cz

Více

Provozní řád Ústavu lékařské genetiky FNOL

Provozní řád Ústavu lékařské genetiky FNOL 1 Materiálně technické vybavení Provozní řád Hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření nemocničních nákaz 1.1 Ústav lékařské genetiky je umístěn v -1 NP, 2 4 NP budovy T, dispoziční

Více

Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách. Část I. Výstup z projektu podpory jakosti č. 6/31/2006.

Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách. Část I. Výstup z projektu podpory jakosti č. 6/31/2006. 1 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Část I. Výstup z projektu podpory jakosti č. 6/31/2006 Kolektiv autorů Národní informační středisko pro podporu jakosti Praha 2006 2

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Vydán rozhodnutím ředitelky pod č. j. A175/2014 Vydán rozhodnutím ředitelky pod č. j. B120/2014

PROVOZNÍ ŘÁD Vydán rozhodnutím ředitelky pod č. j. A175/2014 Vydán rozhodnutím ředitelky pod č. j. B120/2014 Příloha č. 1 Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. a Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště BEAN, s. r. o. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a PROVOZNÍ ŘÁD Vydán rozhodnutím

Více

Zásady správné výrobní a hygienické praxe. www.uniconsulting.cz

Zásady správné výrobní a hygienické praxe. www.uniconsulting.cz Zásady správné výrobní a hygienické praxe pro zpracovatele mléka www.uniconsulting.cz 1 Správná á výrobní a hygienické i praxe pro zpracovatele mléka Požadavky na osoby pracující v potravinářských provozech

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal:

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: Pedagogická rada dne: 20. 1. 2014 Školská rada dne: 20. 1. 2014 Č.j.: 17/2014 Spisový znak: 106

Více

Provozní řád dětského koutku

Provozní řád dětského koutku Předmět vymezení: Provozní řád dětského koutku Služba hlídání a péče o dítě v dětské skupině. Využití dětského koutku (dále jen DK) je určeno pouze dětem zaměstnanců Vysoké školy chemicko-technologické

Více

Hygienické minimum pro kuchaře aneb osoby činné při stravování

Hygienické minimum pro kuchaře aneb osoby činné při stravování 10 Hygienické minimum pro kuchaře aneb osoby činné při stravování Cílem tohoto metodického materiálu je stručně shrnout požadavky jak na činnost pracovníků kuchaře a jeho pomocníků, tak na stavební a technické

Více

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpracovaný

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK stavba povolená k účelu koupání vybavená systémem přírodního způsobu čištění vody ke koupání dle 6, odst. 1) písm. a)zákona č. 258/2000 Sb. Provozní řád byl schválen

Více

Školní řád Mateřské školy pro TP, Brno, Kociánka 6

Školní řád Mateřské školy pro TP, Brno, Kociánka 6 Školní řád Mateřské školy pro TP, Brno, Kociánka 6 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ ˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Platný k 1.9.

Více

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ,

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ, Částka 109/2012 Vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Účinnosti od

Více

Návrh zásad provozního řádu středních škol

Návrh zásad provozního řádu středních škol Návrh zásad provozního řádu středních škol ( 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) Zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou povinna vypracovat

Více

7. Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců v oblasti BOZP

7. Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců v oblasti BOZP 103 (1) Zaměstnavatel je povinen a) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, b) informovat zaměstnance

Více

Provozní řád posilovny

Provozní řád posilovny 17. listopadu 177, Provozní řád posilovny Vlastníkem a provozovatelem posilovny je Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola, 17.listopadu 177,. 1. Provozovatel Provozovatelem posilovny je BPA

Více

Systém HACCP. Provozovny stravovacích služeb s výrobou teplých pokrmů

Systém HACCP. Provozovny stravovacích služeb s výrobou teplých pokrmů Program k zajištění bezpečnosti poskytovaných stravovacích služeb zpracovaný dle postupů založených na zásadách analýzy rizika a kritických kontrolních bodů (HACCP) Příkladový vzor možného zpracování HACCP

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi 1 PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 2 Obsah: 1. Základní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Seniorský dům Ořech Slivenecká č.p.21, Ořech 252 25. jednatel Zuzana Hájková

PROVOZNÍ ŘÁD Seniorský dům Ořech Slivenecká č.p.21, Ořech 252 25. jednatel Zuzana Hájková PROVOZNÍ ŘÁD Seniorský dům Ořech Slivenecká č.p.21, Ořech 252 25 1. Identifikační údaje a) Seniorský dům Ořech Slivenecká čp.21 252 25 Ořech Tel: 731 126 095 Provozovatel: SD Engineering, s.r.o. Ukrajinská

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 2938 Sbírka zákonů č. 238 / 2011 238 VYHLÁŠKA ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Ministerstvo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Schválil: Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti od:

Více