ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HOK ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HOK ZA ROK 2014"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HOK ZA ROK 2014 Preventivní dozor (PHD) Výkon státní správy podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zvláštních právních předpisů Závazná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření v PHD: dle zákona č. 100/2001 Sb. SEA, EIA - 30 dle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci - 5 dle zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon 1092 dle 4, 6c, 21, 21a), 31 zákona č.258/2000 Sb. 414 dle zákona č. 256/2001 Sb. pohřebnictví 5 dle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech - 3 V procesu EIA byly posuzovány lokality pro umístění staveb živočišné výroby (farma pro chov kuřic a chov nosnic, kravín), dopravní stavby (úpravy pozemních komunikací, velkokapacitní parkoviště, peronizace žst., rekonstrukce mostů), stavby průmyslových areálů, stavby pro nakládání s odpady, volnočasová a nákupní centra a stanovení DP pro dobývání ložisek kaolinů. Předmětem posuzování vlivů koncepce (SEA) byl - Strategický plán udržitelného rozvoje Statut. města Karlovy Vary (2x), - Operační program příhraniční spolupráce Svobodný stát Sasko-ČR v období , - Věcná část plánu umístění koncentračních zón pro výstavbu VTE na území obce Mähring, - Operační program pro budoucí program EÚS ČR-Svobodný stát Bavorsko , - Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary. V souvislosti s odborným posouzením dokumentací předložených k vypracování závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí - SEA(6), EIA(24), dále IPPC(5) a řízení dle stavebního zákona ÚPD (65), ÚŘ(143), SŘ(498), změny v užívání (114) a k užívání stavby (260) - bylo provedeno 352 místních šetření. Nedílnou součástí procesu posuzování a schvalování předkládaných podání v preventivním dozoru je poskytování odborných konzultací. V roce 2014 byly s projektanty projednávány nedostatky PD a vzneseny požadavky na jejich doplnění v 316 případech (předloženo 755 PD k vydání ÚR a SP). ; Celkově jednoznačně převyšují stanoviska a rozhodnutí kladná, negativních bylo vydáno celkem 18, z toho 5 k PD, 12 v rámci kolaudací a 1 k žádosti o výjimku dle 3 zákona. K územním plánům bylo vydáno 1 negativní stanovisko. K doplnění a úpravě bylo vráceno 8 projektových dokumentací a 3 návrhy provozních řádů vodovodů. Žádné ze stanovisek nebylo žadatelem napadeno. Z nejvýznamnějších schvalovaných akcí v preventivním dozoru lze uvést : ÚŘ pro - Výrobní areál firmy WITTE ACCESS TECHNOLOGY v Ostrově (se 650 prac.místy), RECENT Tisová-zařízení na třídění odpadů o objemu t/rok;

2 SŘ pro - Víceúčelový venkovní bazén pro 500 návštěvníků/den v K.Varech, Rekonstrukce Národního domu Karlovy Vary-změna stavby před dokončením(wellness), Nemocnice K.Vary-Rekonstrukce pav.b a C, II.část-rekonstr.pokojů GPO a traumatologie, Domov pro seniory SKALKA v Chebu-rekonstrukce a modernizace, Revitalizace nemocnice v Sokolověstav.úpravy GPO a ARO; užívání stavby - KKN a.s.-pavilon akutní medicíny a centr.vstupu nemocnice K. Vary, Ekologizace Teplárny Vřesová, 1.a 3.etapa,snížení emise NOx-rekonstrukce kotlů K1, K2 a K5. Co se týče schvalování návrhů provozních řádů zejm. z oblasti služeb péče o tělo a služeb ubytovacích, jde o činnost časově dosti náročnou, neboť v převážném počtu případů je spojena s potřebou konzultace s předkladatelem, který má mnohdy slabé povědomí o povinnostech a zásadách ochrany zdraví svých klientů. Obdobně se bez konzultace neobejdou návrhy PŘ pro komerční studny a bazény. Úprava textu a případné doplňování u těchto podání přichází s poměrně velkou četností, přestože na stránkách KHS KK jsou dlouhodobě k dispozici návodné vzory přísl. PŘ. K vybavení provozoven zařízení služeb péče o tělo a ubytovacích služeb a k návrhům provozních řádů bylo v roce 2014 poskytnuto 356 konzultací; provozovatelům vodovodů, bazénů a saun - k návrhům PŘ, k výsledkům rozborů vod a k možnostem zjednání nápravy pak 108 konzultací. Vydáno bylo 1 nové rozhodnutí k časově omezenému povolení (ČOP) zdroje hluku - firmě Petainer Czech Holdings s.r.o., Aš, na dobu do , kdy byla povinna realizovat protihluková opatření, která by zajistila dodržení hygienických limitů hluku pro noční dobu u nejbližších objektů bytové zástavby. Státní zdravotní dozor (SZD) Státní zdravotní dozor vycházel z plánu kontrolní činnosti, který byl vytvořen podle příslušné metodiky MZ ČR pro rok Vedle plánovaných kontrol v oblasti předepsaných celorepublikových a navržených regionálních priorit byly provedeny kontroly v návaznosti na obměnu provozovatelů, přemístění provozoven a v důsledku podaných podnětů a oznámení v celkovém počtu 1060 kontrol za rok. Výkon dle 84 zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Dozor nad plněním povinností osob, stanovených k ochraně veřejného zdraví, v rozsahu působnosti oboru hygieny obecné a komunální. Pitná voda vodovody a komerční studny SZD byl zaměřen na kontrolu dodržování povinností provozovatelů nad jakostí pitné vody dodávané vodovody pro veřejnou potřebu, s důrazem na plnění podmínek stanovených v provozních řádech, rozsah a četnost kontroly kvality pitné vody a předávání výsledků rozborů v elektronické podobě. Provedeno bylo 135 kontrol. Aktuální stav jakosti pitné vody dodávané vodovodními řady a výsledky kontrolních odběrů vzorků vod byly pravidelně verifikovány v IS PiVo. SZD je neodmyslitelně spojen s kontrolními odběry vzorků vod k porovnání jakosti, kterou průběžně dokládá provozovatel. V roce 2014 bylo odebráno a vyšetřeno 114 vzorků pitné vody. Určité

3 nedostatky byly zjištěny u malých vodovodů individuálních zdrojů zásobování. V 5 případech byly ve správním řízení uloženy sankce. Pokud nelze okamžitě splnit požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví, umožňuje zákon udělení výjimky z hygienických předpisů na dobu nezbytně nutnou a přijetí nápravných opatření. Jednou z podmínek pro udělení výjimky je předložení autorizovaného hodnocení zdravotních rizik dle zák. č. 258/2000 Sb. : - vydána byla 2.výjimka-opatření k prodloužení mírnějšího hygienického limitu PV pro dusičnany a stanovení doby jeho trvání pro vodovod Nahořečice - obec se 14 trvale hlášenými obyvateli by měla být v r.2016 napojena na veřejný vodovod; - 1x opatření k určení mírnějšího hygienického limitu pro ukazatel nikl v PV a k určení povinností účastníka, společnosti RVES Bublava s.r.o., po dobu jeho trvání; - zamítnuta byla žádost o 2. povolení časově omezeného užití vody, která nesplňuje MH pro ukazatel hliník v PV, pro zásobování části (187) obyvatel obce Horní Pochlovice z prameniště, přičemž kvalitní zásobováni celé obce je již v současnosti zajištěno ze skup. vodovodu Horka. 1x byla povolena technologie dávkování inhibitoru koroze, chemického přípravku Metaqua K 50 L, výrobce BK GIULINI, při úpravě pitné vody na ÚV Žlutice, prozovatele VaK a.s. Karlovy Vary. Koupaliště SZD byl zaměřen především na sledování jakosti rekreačních vod, dodržování četnosti provádění analýz koupací vody, vybavenost koupališť, úroveň úklidu venkovních ploch určených pro slunění, WC zařízení a převlékáren pro návštěvníky, způsob a četnost likvidace odpadu. V kraji jsou evidovány 4 přírodní koupaliště s provozovatelem (Rolava, Michal, Jesenice- Dřenice, Lido) SZD proveden 2x za sezónu a 5 hojně navštěvovaných koupacích oblastí bez provozovatele (VN Jesenice -u ATC Rybářská bašta a -u ATC Václav, VN Skalka, Velký rybník a VN Tatrovice); zde byl proveden pravidelný SZD včetně odběru vzorků vod ve 14-denních intervalech, v souladu s vyhlášeným monitorovacím kalendářem. Vzorky na laboratorní rozbor byly odebrány v průběhu koupací sezóny také v koupacích lokalitách místního významu, kde se koupe větší počet lidí, což je Habartov Kluč, Habartov Boden, Šindelová rybník Tajch, Chodov Bílá Voda, Nové Sedlo rybník Velká Anna. Celkem bylo vyšetřeno 42 vzorků vod přírodních koupališť. Zvláštní pozornost byla věnována na přelomu července srpna výskytu cerkárií (larválních stadií motolic) na koupališti Rolava v Karlových Varech, kdy byla několika návštěvníky oznámena svědivá dermatitida po pobytu ve vodě. Z kontrolovaných koupacích oblastí (5) se očekávaně v průběhu sezóny v 1 případě - Velký rybník u obce Hroznětín na Karlovarsku - kvalita vody natolik zhoršila, že byl 6. srpna vydán zákaz koupání, který přetrval až do konce koupací sezóny. Při vydání tohoto opatření vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z vyhodnocení zdravotních rizik. Aktuální stav na koupalištích a výsledky kontrolních odběrů vzorků vod byly pravidelně verifikovány v IS PiVo a následně zveřejňovány na webových stránkách KHS KK.

4 Umělá koupaliště a sauny SZD nad umělými koupališti a v saunách byl zaměřen na kvalitu vody v bazénech ( s odběry 517 vzorků), dále na kontrolu provozních řádů, dodržování schválených provozních řádů, kontrolu hygienických podmínek v zařízení a kontrolu provozních deníků. Ve třech případech byla pro větší odchylky ve zdravotním (ne)zabezpečení vody chlorem udělena bloková pokuta, 1x pokuta ve správním řízení. V kraji je registrováno 8 umělých koupališť sezónních, kde v letní sezóně proběhly kontroly v rámci SZD spojené s odběrem vzorku vody; s výsledky převážně vyhovujícími hygienickým požadavkům. Umělých koupališť trvalých bylo zkontrolováno 127, včetně 82 léčebných bazénů (bazény rehabilitační, koupelové, vířivky) v nestátních zdravotnických zařízeních lázeňských domů, hotelů a sanatorií a bazénů ve školských zařízeních; zkontrolovány byly také sauny v celkovém počtu 72. Ubytovací služby Byly kontrolovány schválené provozní řády a sledováno jejich dodržování v případě ubytoven, u kterých má provozovatel zákonem stanovenou povinnost zpracovat provozní řád (57 kontrol). Těch je ovšem pouze zlomek, většina provozovatelů poskytuje ubytování v režimu bez povinnosti provozní řád zpracovat. Důraz byl kladen na kontrolu způsobu očisty prostředí provozovny a jejího zázemí, správné používání desinfekčních prostředků, vybavení dezinfekčními a úklidovými prostředky a pomůckami, na úroveň zajišťování úklidu hygienického zázemí, na manipulaci s použitým a čistým prádlem a na zajišťování odstraňování odpadů a vybavení lékárničky první pomoci. Ve třech případech byla za neplnění povinností vyplývajících ze zákona udělena provozovatelům sankce. Provozovny péče o tělo Z kontrol v provozovnách služeb vyplynula zjištění spíše drobných provozních nedostatků, jako byl nedostatečný úklid a neznalost stran správného používání a střídání dezinfekčních prostředků. V 19 případech hrubších porušení povinností byla náprava zjednána v návaznosti na uložení blokové pokuty. Klesá počet tetovacích studií a provozoven provádějících permanentní make up a piercing, naopak roste počet kosmetických salonů, užívajících nové přístroje a provádějících úkony spojené s možným porušením integrity kůže či nesprávným užitím laseru. V provozovnách služeb bylo celkem provedeno 580 kontrol (vč. 33 stěrů z prostředí), z toho 154 v kadeřnictví a holičství, 178 v prov. manikúry, modeláže nehtů a pedikúry, 114 v kosmetikách, 85 v prov. masáží, 8 v tetovacích a obdobných prov. a 41 v soláriích. Řešené podněty a oznámení Pracovnicemi odboru bylo v průběhu roku 2014 vyřizováno 46 podnětů a oznámení, v souvislosti s jejich vyřizováním bylo provedeno 19 místních šetření. Jen 9 podnětů bylo vyhodnoceno jako oprávněných. K převaze podaných podnětů a oznámení není KHS věcně příslušná, tudíž je (s vyrozuměním stěžovatele) postupuje orgánům kompetentním k jejich vyřízení, případně stěžovatele odkazuje na možnost postupu

5 cestou soukromoprávní ochrany dle Občanského zákoníků. Předání podnětů jiným dozorovým orgánům nastalo v 18 případech. Hluk Obtěžování hlukem bylo obsahem celkem 28 podání; provedeno bylo 19 místních šetření. Na základě výsledků kontrolních zjištění SZD bylo rozhodnuto o provedení měření hluku v chráněných prostorech (objednáno u Zdravotního ústavu), které bylo realizováno v 8 případech. Problematický zůstává v tomto ohledu tradičně Mezinárodní filmový festival v K.Varech, kdy město toleruje nedodržování Obecně závazné vyhlášky města o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, a obyvatelé si oprávněně stěžují na celonoční hlučné hudební produkce. Jako stěžejní k řešení přetrvává hluk z provozoven služeb (10x) a průmyslových objektů (10x), hluk z dopravy kupodivu občané snášejí lépe (3x). Za překročení HL hluku byla ve 4 případech uložena sankce. Ostatní Jednalo se o podněty na špatnou kvalitu vody ve veřejném bazénu(2), kvalitu pitné vody, úroveň ubytovacích služeb(4), plíseň v bytě, rozmnožení hmyzu a zápach z chovu domácích zvířat, znečištění prostředí odpadky a fekáliemi, zhoršení ovzduší (prašnost), přerušení dodávky tepla do BD. Vesměs byly pro věcnou nepříslušnost postoupeny k vyřízení na jiné instituce (odbor životního prostředí, stavební úřad, místně příslušný obecní úřad). Další činnosti Odbor HOK se v rámci preventivního dozoru a zejména hodnocení zdravotních rizik podílí na zdravotní politice regionu. Spolupracuje také dle možností se správními orgány a orgány samosprávy při její tvorbě. Vedoucí odd. HOK v Chebu je členkou komise zdravotní a sociální při Městském úřadu v Chebu a vedoucí odd. HOK v Karlových Varech členkou Komise životního prostředí (vč.čistoty města), zřízené Radou města Karlovy Vary. V rámci činnosti HOK je poskytována konzultační činnost zainteresovaným organizacím i občanům osobní, telefonická a prostřednictvím u. Komunikace s médii V koupací sezóně byly tisku ĆTK a regionálnímu deníku - pravidelně poskytovány aktuální informace o kvalitě vod ve sledovaných přírodních koupalištích (Rolava, Velký rybník, VN Jesenice, VN Tatrovice, jezero Michal, Lido). Náklady na laboratorní rozbory a měření, objednaná odborem HOK a provedená Centrem hygienických laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem (Pracoviště č.p11 Karlovy Vary) v souvislosti s výkonem státního zdravotního dozoru, činily v roce 2014 celkem 893 tis. Kč. V Karlových Varech dne Zpracovala : MUDr. Kateřina Jáglová, vedoucí odboru HOK

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 1 Obsah 1 KHS Souhrnný přehled základních činností 1.1.1 Plnění kontrolního plánu SZD str. 5 1.1.2 Uložené sankce

Více

ROČENKA. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

ROČENKA. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ROČENKA 2013 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Obsah Obsah...1 Předmluva...3 Kontrolní činnost...5 Problematika vod...7 Zásobování obyvatel pitnou vodou...7 Koupaliště

Více

Obsah... 1. Předmluva... 3

Obsah... 1. Předmluva... 3 Obsah Obsah... 1 Předmluva... 3 Zdravotní stav obyvatel Moravskoslezského kraje... 5 Střední délka života... 5 Úmrtnost... 5 Celková standardizovaná úmrtnost... 6 Standardizovaná úmrtnost podle diagnóz...

Více

Zpráva o činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých (HDM) Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje za rok 2012

Zpráva o činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých (HDM) Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje za rok 2012 Zpráva o činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých (HDM) Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje za rok 2012 Personální obsazení v roce 2012 Hradec Králové 3 pracovnice, z toho 1 vedoucí odboru

Více

P R O G R A M na rok 2013

P R O G R A M na rok 2013 Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové P R O G R A M činnosti Oblastního inspektorátu práce na rok 2013 HRADEC KRÁLOVÉ, prosinec 2012 PROGRAM ČINNOSTI

Více

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.1.101 PŘÍPUSTNÉ

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2014 OBSAH: Editorial... 2 Přehled nejdůležitějších změn v roce 2014... 3 Charakteristika magistrátu města... 4 Odbor financí a ekonomiky

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně

Více

III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem

III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem 1. ÚVOD Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem průmyslu a

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka 1. Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL:

Více

Výroční zpráva odboru hygiena dětí a mladistvých za rok 2009. Krajská hygienická stanice. Ústeckého kraje. se sídlem v Ústí nad Labem

Výroční zpráva odboru hygiena dětí a mladistvých za rok 2009. Krajská hygienická stanice. Ústeckého kraje. se sídlem v Ústí nad Labem Výroční zpráva odboru hygiena dětí a za rok 2009 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Leden 2010 1 1. Personální situace K 31.12. 2009 bylo na odboru HDM kraje zaměstnáno

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 1. Směrnice MŽP č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky...1 2. Přílohy II Směrnice Ministerstva

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČOI Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Praha 2012 2 Úvodní slovo ústředního ředitele České obchodní inspekce Při hodnocení uplynulého roku musím konstatovat, že byl velmi náročný. Úkoly, které

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2011

Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2011 Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2011 1/2011-1 Žádost o poskytnutí informace, jaká nápravná opatření

Více

Územní plán Karolinka

Územní plán Karolinka RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Územní plán Karolinka Hodnocení vlivů na životní prostředí Ve smyslu

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHEBU

OZNÁMENÍ KONCEPCE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHEBU OZNÁMENÍ KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., v rozsahu podle přílohy č. 7 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2012 OBSAH: Editorial... 2 Přehled nejdůležitějších změn v roce 2012... 3 Charakteristika magistrátu města... 4 Odbor financí a ekonomiky

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, 201. Zákon o ochraně ovzduší O B S A H : Strana 2786 Sbírka zákonů č. 201 / 2012 Částka 69 201 ZÁKON ze dne

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007

Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007 Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007 Praha, únor 2008

Více

(Schváleno v Radě HMP dne 5.6.2007) Termín vyřízení: 30.6.2007. Předáno k vyřízení radnímu Šteinerovi. Bude odpovězeno písemně.

(Schváleno v Radě HMP dne 5.6.2007) Termín vyřízení: 30.6.2007. Předáno k vyřízení radnímu Šteinerovi. Bude odpovězeno písemně. P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 7. zasedání ZHMP dne 31.5.2007 (Schváleno v Radě HMP dne 5.6.2007) P Í S E M N É Pavel A m b r o ž INT. č. 7/2

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více