DNAVÁ ARTRITIDA PODCEÒOVANÝ PROBLÉM GERONTOLOGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DNAVÁ ARTRITIDA PODCEÒOVANÝ PROBLÉM GERONTOLOGIE"

Transkript

1 DNAVÁ ARTRITIDA PODCEÒOVANÝ PROBLÉM GERONTOLOGIE K. PAVELKA SOUHRN Prevalence dny se stále zvyšuje a dosahuje až 1 %, což odpovídá prevalenci revmatoidní artritidy v populaci. Výskyt dny stoupá s věkem a v populaci 75 84letých dosahuje až 8 %. Klinický obraz dny se začátkem ve stáří má svá specifika a liší se často od typického obrazu akutní podagry, která je typická pro dnu v mladším věku. Častější je především výskyt polyartikulární dny, která se vyskytuje až u 50 % pacientů s dnou vzniklou ve stáří. Ve stáří se vyrovnává frekvence výskytu dny u žen oproti mužům a také je ve stáří častější postižení kloubů horních končetin, především pak interfalangeálních kloubů rukou. Tento fenomén je patrný především u žen. Tofy a tofózní dna jsou častější ve stáří a někdy vznikají i po relativně krátkém trvání nemoci a několika málo epizodách akutní dny. Velmi často se vyskytuje tato forma dny u nemocných (především žen), kteří užívají diuretika. Při terapii dny ve stáří máme na mysli především zvýšený výskyt nežádoucích účinků léků, především nesteroidních antirevmatik (NSA). Zvažujeme rizikové faktory především NSA indukované gastropatie, ale i nežádoucích účinků kardiovaskulárních a renálních. KLÍÈOVÁ SLOVA dnavá artritida krystaly nesteroidní antirevmatika ABSTRACT Gouty arthritis an underestimated problem in gerontology. The prevalence of gout has grown steadily to reach 1 %, which corresponds to the prevalence of rheumatoid arthritis. The incidence of gout grows with age and is as much as 8 % in the 75 to 84-year-old population. The clinical picture of gout starting in old age has specific characteristics and often differs from the typical clinical picture of acute gout which is typical of gout at younger age. Especially polyarticular gout is more frequent, occurring in as many as 50 % of patients with the onset of gout in old age. Also the rates of occurrence of gout in men and women become even in old age. The affection of upper limb joints is also more frequent at old age, primarily the interphalangeal joints of the hands. This phenomenon can mainly be observed in women. Tophi and tophaceous gout are more frequent at old age and sometimes develop after a relatively short duration of the disease and a few episodes of acute gout. This form of gout is very often found in patients (especially women) who use diuretics. Gout therapy at old age should primarily take into account higher incidence of adverse events of drugs, especially the non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID). Risk factors, especially NSAID-induced gastropathy, as well as cardiovascular and renal adverse effects, must be considered. KEY WORDS gouty arthritis crystals non-steroidal anti-inflammatory drugs ÚVOD Dna (dnavá artritida) patří mezi krystaly indukovaná, metabolicky podmíněná onemocnění. Ačkoliv se zdá být klinický obraz dny natolik specifický, že nemůže činit obtíže, opak je pravdou. I zdánlivě snadná terapie je často prováděna nesprávně. Problematika dny mezi seniory má některá specifika: relativně vysoký výskyt, časté atypické formy a úskalí terapie ve stáří s častým výskytem nežádoucích účinků léků. EPIDEMIOLOGIE Prevalence dny se obecně zvyšuje, přičemž britská studie ukazuje až 3krát vyšší výskyt v roce 1999 oproti 70. létům [1]. Prevalence u mužů byla 2 % a v kombinované populaci 1 % [2]. Studie v USA rovněž ukazují prevalenci 1 %, což odpovídá výskytu revmatoidní artritidy. Výskyt dny přitom stoupá s věkem a nejvyšší byl ve skupině 75 84letých, kde byla zaznamenána incidence 8 % [1]. S věkem stoupající výskyt dny lze částečně dávat i do souvislosti s vyšším výskytem metabo- ÈES GER REV 2008; 6(2):

2 Obr. 1. Akutní dnavý záchvat na I. MTP. Obr. 2. Typické rentgenové změny (tofy) na I. MTP. lického syndromu a hypertenze a používání thiazidových diuretik. TAB. 1. KLASIFIKAÈNÍ KRITÉRIA PRO DNAVOU ARTRITIDU [3]. I. jsou prokázány krystaly natrium urátu ve výpotku nebo v tofózním depu chemicky, v polarizačním či elektronovém mikroskopu nebo II. je přítomno 6 z následujících kritérií: 1. maximum zánětu 1. den 2. více než 1 ataka 3. monoartikulární artritida 4. zarudnutí kůže nad kloubem 5. bolest a zduření I. MTP 6. jednostranné postižení I. MTP 7. jednostranné postižení tarzálního kloubu 8. podezření na přítomnost tofu 9. hyperurikemie 10. asymetrický otok kloubů 11. subkortikální cysty na noze v RTG obraze 12. negativní výsledek kultivace ve výpotku DIAGNÓZA A KLASIFIKACE Na dnu myslíme u každé monoartritidy či nesymetrické oligo či polyartritidy, především na dolních končetinách. Myslíme na ni především u mužů a zvláště při současném výskytu tzv. asociovaných onemocnění, či nefropatie. Základními diagnostickými rysy, které se odrážejí v klasifikačních kritériích, jsou opakující se manifestace akutní monoartritidy I. MTP nebo hlezen se začervenáním a maximálním postižením hned první den. Dále pak výskyt tofů, hyperurikemie a nález krystalů natrium urátů (obr. 1). Pro diagnózu dny byla vyvinuta četná klasifikační a diagnostická kritéria, z nichž nejpoužívanější jsou tzv. ACR (tab. 1) [3]. Diagnóza je jistá, jsou-li průkazné krystaly natrium urátu ve výpotku polarizačním mikroskopem, či z tofu (mikroskopicky či chemicky murexidovou reakcí). Není-li výpotek dostupný, je diagnózu možné určit při splnění 6 z 12 kritérií. Kromě výše zmíněných kritérií, která se spíše používají jako klasifikační v epidemiologických studiích, byla nově publikována Evropskou ligou proti revmatizmu i nová Doporučení pro diagnostiku dnavé artritidy (tab. 2) [4]. V centru diagnostiky je odběr synoviální tekutiny a průkaz krystalů natrium urátu v polarizačním mikroskopu. V USA toto běžně provádí praktický lékař v ordinaci. U nás je krystalografická analýza prakticky nedostupná. Důležité by bylo rozšíření analýzy synoviálního výpotku, především mezi ortopedy. Krystaly lze vidět i v běžném optickém mikroskopu (i když méně přesně) či v běžném mikroskopu s polarizačními nástavci. Analýza výpotku může pomoci, i když nejsou přítomny krystaly. Pokud je výpotek velmi buněčný (> leuko/μl), jedná se s vysokou pravděpodobností o dnu či septickou artritidu. ZVLÁŠTNOSTI KLINICKÉHO OBRAZU DNY VE STÁØÍ Diagnostika dny ve stáří může být komplikovaná faktem odlišné klinické manifestace ve stáří, oproti typickým projevům v mladším věku (tab. 3) [5]. POLYARTIKULÁRNÍ DNA V několika sériích byl pozorován častější polyartikulární začátek u pacientů nad 60 let, např. v jedné sérii šlo až o 50 % pacientů [6]. Příčina častějšího výskytu polyartritidy není jasná, může souviset s častějším používáním diuretik a malých dávek aspirinu u seniorů. ZVÝŠENÝ VÝSKYT U EN Až 85 % žen s dnou má první výskyt nemoci až po menopauze. Průměrný věk žen s dnou v populaci je o 7 10 let vyšší než u mužů. Ženy představují % pacientů se začátkem dny po 60. roce [7]. 68 ÈES GER REV 2008; 6(2): 67 72

3 TAB. 2. DOPORUÈENÍ PRO DIAGNÓZU DNAVÉ ARTRITIDY [4]. 1. Při akutní atace je rychlý vývoj závažné bolesti, otoku a palpační citlivosti, který dosahuje maximum během 6 12 h, zvláště pokud je spojen s erytémem, vysoce podezřelý z krystaly indukovaného zánětu, ale není zcela specifický pro dnu. 2. Při typických příznacích dny (jako je opakující se podagra s hyperurikemií) je klinická diagnóza poměrně přesná, ale nikoliv definitivní bez průkazu krystalů. 3. Průkaz krystalů natrium urátu v synoviální tekutině nebo tofu umožňuje definitivní diagnózu dny. 4. Rutinní vyšetření synoviální tekutiny na krystaly natrium urátu je doporučováno u všech zatím nediagnostikovaných zánětlivých kloubů 5. Průkaz krystalů natrium urátu z asymptomatických kloubů může umožnit definitivní diagnózu v interkritickém období. 6. Dna se může vyskytovat současně se sepsí tak, že při podezření na septickou artritidu, barvení dle Grama a kultivace synoviální tekutiny by měla být provedena i v případě, že krystaly natrium urátu již byly identifikovány. 7. Hyperurikemie je na jedné straně nejdůležitější rizikový faktor pro dnu, nicméně sérové hladiny kyseliny močové nepotvrzují ani nevylučují dnu, protože mnoho lidí s hladinou kyseliny močové hyperurikemií dnu nemá a během akutních atak mohou být normální. 8. Vylučování kyseliny močové ledvinami by mělo být stanoveno u vybraných pacientů, zvláště pak u pacientů s rodinnou anamnézou dny, dále pak u dny vyskytující se před 25. rokem a u pacientů s ledvinnými kameny. 9. Rentgenový snímek může být užitečný v diferenciální diagnóze dny a může vykazovat typické znaky pro chronickou dnu, tyto však nejsou příliš užitečné k potvrzení diagnózy u časné nebo akutní dny. 10. Rizikové faktory pro dnu a asociované choroby by měly být vyhodnoceny včetně faktorů metabolického syndromu (obezita, hyperglykemie, hyperlipidemie, hypertenze). TAB. 3. ROZDÍLY MEZI TYPICKOU DNOU A DNOU SE ZAÈÁTKEM VE STÁØÍ [5]. RYS TYPICKÁ DNA DNA SE ZAÈÁTKEM VE STÁØÍ věk začátku vrchol uprostřed 40. let přes 65 let distribuce podle pohlaví muži > ženy muži = ženy klinická prezentace akutní monoartritida dolní polyartikulární začátek častější končetiny (podagra 60 %) horní končetiny častější častěji postižené prsty tofy po letech záchvatů může vzniknout časně i bez atak v minulosti lokty > prsty častěji prsty asociované rysy obezita renální insuficience hyperlipidemie používání diuretik (zvláště ženy) hypertenze alkoholizmus méně častý výrazný alkoholizmus POSTI ENÍ DROBNÝCH KLOUBÙ RUKOU Řada epidemiologických studií prokázala častější postižení kloubů horních končetin a zvláště drobných kloubů rukou u pacientů se začátkem dny po 60. roce. Tento jev byl patrný především u žen a dosahoval někdy až 30 % [8], často byly postiženy distální a proximální interfalangeální klouby a rozlišení od erozí osteoartrózy bylo někdy obtížné. Obě publikované série pozorovaly časté používání diuretik a postižení interfalangeálních kloubů. ÈASNÁ ATYPICKÁ TOFÓZNÍ DNA Tofy u mladších se většinou vyskytují po dlouhých letech trvání dny a mnoha záchvatech. V některých sériích pacientů, u nichž se dna manifestovala, ve stáří byl výskyt tofů relativně častý, a to především u žen: v jedné sérii činil 44 % u žen oproti 8 % u mužů při kratším trvání nemoci [7]. ZVÝŠENÁ ASOCIACE S POU ÍVÁNÍM DIURETIK Vysoká asociace dny s používáním diuretik a renální insuficiencí byla zaznamenána ve většině dnavých populací [8]. Používání diuretik bylo zaznamenáno u 75 % pacientů s prvním výskytem dny ve stáří a u žen byla tato frekvence %. TERAPIE DNY Terapie dny lze rozdělit do několika stadií: a) léčbu akutního dnavého záchvatu; b) normalizace urikemie v interkritickém období se snahou o vyplavení urátů z tofózních depozit u chronické dny; c) prevence dalších dnavých záchvatů. Ve všech studiích lze kombinovat nefarmakologické i farmakologické léčebné postupy (tab. 4). TERAPIE AKUTNÍHO DNAVÉHO ZÁCHVATU Po rychlém a přesném stanovení diagnózy by měla být ihned zahájena léčba. Prvním nefarmakologickým prostředkem je aplikace chladu, který snižuje bolest [9]. Dále zahajujeme protizánětlivou léčbu. Wortmann zdůrazňuje, že co nejkratší čas do zahájení léčby je důležitější faktor než výběr preparátu [10]. Alternativně můžeme použít nesteroidní antirevmatika (NSA), kolchicin a lokálně nebo systémově podávané kortikosteroidy. ÈES GER REV 2008; 6(2):

4 TAB. 4. TERAPIE AKUTNÍHO ZÁCHVATU [10]. aplikace chladu ihned zahájit protizánětlivou léčbu (čas důležitější než výběr léku) NSA, kolchicin, kortikosteroidy (i.m. nebo systémově) etablovaná diagnóza nekomplikované dny NSA nepřijímá ústy, aktivní vřed, renální insuficience kortikosteroidy, při postižení 1 2 kloubů intraartikulárně nejistá diagnóza, kontraindikace NSA kolchicin kolchicin by měl být použit během prvních h neprovádějte léčbu hyperurikemie během záchvatu NESTEROIDNÍ ANTIREVMATIKA NSA jsou během první volby pro většinu pacientů. Vždyť až u 90 % pacientů dochází k ukončení záchvatu do 5 8 dnů. NSA je zvláště doporučována u pacientů s již etablovanou diagnózou dny a u nemocných, kde byla léčba zahájena s určitým zpožděním. NSA však mohou vyvolávat řadu nežádoucích účinků v oblasti gastrointestinální, kardiovaskulární i renální. Pečlivě by měly být vyhodnoceny rizikové faktory NSA indukované gastropatie (vředy a krvácení v anamnéze, věk > 65 let, současné používání antikolagulancií a kortikosteroidů) či kardiovaskulárních (hypertenze, infarkt myokardu v anamnéze, rizikové faktory ICHS). Vyskytovat se může i selhání ledvin, retence tekutin a interference s antihypertenzivní terapií. Riziko toxicity NSA ve stáří je zvýšené pro všechny typy nežádoucích účinků, zvláště pro pacienty s renální insuficiencí. Především indometacin, jehož účinnost u dnavých onemocnění je velmi dobře známa, má špatnou snášenlivost ve stáří a měl by být ve stáří aplikován ve snížené dávce po co nejkratší dobu. U starších pacientů s dnou léčených NSA by měla být pečlivě monitorována funkce ledvin, a to především u těch, u kterých byla funkce ledvin snížena již před léčbou nebo nastal určitý edematózní stav. U rizikových pacientů je nutné buď zvolit např. kombinaci (NSA + omeprazol, koxib + malé dávky aspirinu) nebo raději zvolit jinou alternativu léčby akutní dny kolchicin. U dny jsou účinná všechna NSA. Nemnoho provedených srovnávacích studií také skončilo s výsledkem identické účinnosti. Na rozdíl od jiných indikací se NSA u aktivní dny aplikují hned v maximální dávce s poklesem v dalších dnech. Historicky bývaly úspěšnými léky pyrazolidiny, v současné době se celosvětově nejvíce používají indometacin a diklofenak. Z novějších COX-2 selektivních léků má po úspěšné studii etorikoxib v dávce 120 mg denně [11]. TAB. 5. KORIGOVATELNÉ FAKTORY U HYPERURIKEMIE. obezita hypertriglyceridemie pravidelný příjem alkoholu léčba diuretiky nedostatečně korigovaná hypertenze vysoký příjem purinů v dietě nedostatečná diuréza (< 1 ml/min) KOLCHICIN Kolchicin je historický lék akutní dny, jehož účinek je znám přes 2,5 tisíce let. Jde o alkaloid z Colchicum autumnale. Kolchicin se váže na tubulinové dimery v polymorfonukleárech a paralyzuje jejich funkce, a tím i fagocytózu krystalů a vývoj zánětu. Efekt kolchicinu je poměrně specifický pro dnu, a proto by měl být používán především v případech diagnostické nejistoty jako terapeutický test. Je také účinnější při podání v intervalu do 48 h od počátku zánětu. Problémem kolchicinu je jeho špatná gastrointestinální snášenlivost, především vznik nauzey a průjmu, který se vyskytuje u většiny pacientů, a to často ještě před nástupem účinku. Existuje několik alternativních dávkovacích schémat. Britská doporučení [12] uvádějí bolus 1 mg a pak ve 2hodinových intervalech 0,5 mg. Léčba je ukončena za těchto okolností: a) podstatná úleva od bolesti b) vznik průjmu a zvracení c) maximální dávka 6 mg za den dosažena [12]. Americká doporučení uvádějí jako maximum 5 mg za den [13]. Ve francouzských doporučeních se doporučují nižší dávky, a to 3krát denně 0,5 mg [14]. Kolchicin by měl být podáván u starší populace s velkou opatrností v nejnižších účinných dávkách. Neměl by být podáván u nemocných s renální a hepatální nedostatečností. KORTIKOSTEROIDY Intraartikulární kortikosteroidy jsou indikovány v případě postižení 1 nebo maximálně 2 kloubů [14]. Mohou být také užitečné u pacientů s polyartikulární dnou, u kterých není dostatečný efekt NSA, nebo u kterých jsou NSA kontraindikována. V nedávno dokončené studii byl i.a. podávaný triamcinolon úspěšný u všech 19 pacientů, z nichž u 55 % došlo k odeznění akutního záchvatu do 24 h a u zbylých 45 % do 48 h. Před i.a. aplikací kortikosteroidů je však nutné jednoznačné vyloučení septického kloubu. SYSTÉMOVÌ PODÁVANÉ KORTIKOSTEROIDY Systémově se dají kortikosteroidy podávat perorálně, intramuskulárně, intravenózně nebo nepřímo přes ACTH. Indikovány jsou především pacienti s polyartikulární nemocí, u kterých jsou kontraindikována NSA a kolchicin. Doporučovaná dávka prednisonu je 30 mg den s další redukcí dávky do celkové doby podávání 1 2 týdnů. Zlepšení je patrné za h [13]. Někteří autoři systémové podávání kortikosteroidů nedoporučují s poukazem na vyšší výskyt nových atak po vysazení (tzv. rebound fenomen). NORMALIZACE URIKEMIE Před zahájením léčby vždy analyzujeme možné příčiny hyperurikemie. Některé z nich jsou korigovatelné (tab. 5). Kombinujeme prostředky nefarmakologické i farmakologické. 70 ÈES GER REV 2008; 6(2): 67 72

5 TAB. 6. LÉÈBA CHRONICKÉ DNY [16]. léky snižující urikemii podávejte pouze u pacientů, kteří mají 2 ataky ročně nezahajujte léčbu snižující urikemii během záchvatu indikace urikosurik: na allopurinol alergičtí pacienti, nedostateční exkretoři, normální funkce ledvin indikace alopurinolu: kameny, renální insuf., diuretika, cyklosporin doporučovaná profylaxe kolchicinem do normalizace urikemie monitorovat kyselinu močovou 3-6 měsíců, hladiny kyseliny močové < 360,0 mmol/l Korekce obezity může významně snížit urikemii a zvýšit exkreci urátů. Určitou roli má i dieta. Důležité je nepoužívat potraviny s vysokým obsahem purinů, např. Choi nedávno zjistil, že míra relativního rizika činila u pacientů s vysokým příjmem masa oproti malému příjmu masa bylo 1,41. Pro častý příjem tzv. plodů moře pak dokonce 1,51. Konzumace potravin rostlinného původu neměla na vznik dny efekt. Vysoký příjem mléčných produktů riziko snižoval na 0,56 [15]. Ještě vyšším rizikovým faktorem je konzumace alkoholu, především tvrdého alkoholu a piva, méně pak vína. Redukce váhy, omezení živočišných purinů v potravě, abstinence a dostatečný příjem tekutin je základem životosprávy každého pacienta s dnou a měl by být v tomto smyslu poučen. Léky, které snižují urikemii a odstraňují uráty z depozit, jsou prokazatelně chorobu modifikující léky dny. Terapie těmito léky by neměla být zahajována v průběhu dnavého záchvatu (tab. 6). Urikosurika, jako je benzbromaron, se dnes používají vzácně. Indikovány jsou u pacientů s normální funkcí ledvin a dostatečnou diurézou. V současné době nejsou v ČR dostupné. Urikostatika nejpoužívanějším urikostatikem je alopurinol. Jde o strukturální inhibitor xanthinoxidázy a mechanizmem účinku je inhibice xanthinoxidázy. Je dostupný v tabletách po 100 a 300 mg. Denní dávku je nutné vytitrovat a může kolísat mezi mg denně. Asi 5 % pacientů alopurinol nesnáší. Může jít o iritaci GIT, hepatotoxicitu, nebo závažnější útlum funkce dřeně nebo hypersenzitivní reakce od benigního kožního raše, až po toxickou epidermální nekrolýzu. PROFYLAXE DNAVÝCH ZÁCHVATÙ Po zahájení terapie alopurinolem může dojít ke vzniku nových záchvatů. Některé studie uvádějí frekvenci těchto nových záchvatů v %. Proto se doporučuje používat profylakticky malé dávky kolchicinu (0,5 mg 1 2krát denně). Účinnost tohoto postupu byla ověřena i v dvojitě zaslepené studii. Autor doporučuje užívat tuto profylaxi až 6 měsíců. Při intoleranci kolchicinu se jako alternativa doporučují NSA (např. 25 mg indometacinu či diklofenaku denně), nicméně tato alternativa nemá oporu v klinických studiích. ZÁVÌR Dnavá artritida je častým onemocněním ve stáří, když její výskyt stoupá zvláště po 60. roce. Vyrovnává se počet žen a mužů. V klinickém obraze se vyskytuje častěji polyartikulární začátek, typická podagra je méně častá. Tofózní dna vzniká vždy ve stáří relativně časně, zvláště u žen léčených diuretiky. Toxicita NSA je prakticky u všech projevů vyšší než u mladších pacientů. Základem úspěšné léčby akutního dnavého záchvatu je přesná diagnóza a co nejrychlejší zahájení protizánětlivé léčby. Lékem první volby u pacientů s jasnou diagnózou a bez kontraindikací léčby NSA jsou nesteroidní antirevmatika. U pacientů s kontraindikací nebo nesnášenlivostí NSA, či jako terapeutický test lze užít kolchicin. Během záchvatu se nikdy nezačíná hypourikemická léčba. Základem léčby chronické dny je léčba snižující urikemii na hodnoty < 360 mmol/l. Používají se kombinace nefarmakologických a farmakologických metod. Urikosurika zvyšují vylučování kyseliny močové. Jsou indikována u nemocných bez nefropatie, kteří nesnášejí alopurinol. Toho času nejsou v ČR dostupná. LITERATURA 1. Mikuls T, Farrar J, Bilker W et al. Suboptimal physician adherence to quality indicators for the management of gout and asymptomatic hyperuricemia: results from the UK General Practice Research Database. Rheumatology 2005; 44(8): Saag K, Choi H. Epidemiology, risk factors and lifestyle modifications of gout. Arthritis Res Ther 2006; 8(Suppl 1): S2. 3. Wallace SL, Robinson H, Masi AT et al. Preliminary criteria for the classification of the acute arthritis of primary gout. Arthritis Rheum 1977; 20(3): Zhang W, Doherty M, Pascual E et al. EULAR evidence based recommendations for gout Part I: Diagnosis. Report of task force of the standing committee for International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT). Ann Rheum Dis 2006; 65(10): Wise C. Crystal associated arthritis in the elderly. Rheum Dis Clin N Am 2007; 33(1): ter Borg E, Rasker JJ. Gout in the elderly, a separate entity? Ann Rheum Dis 1987; 46(1): MacFarlane DG, Dieppe PA. Diuretic-induced gout in elderly women. Br J Rheumatol 1985; 24(2): Puig JG, Michan AD, Jiménez ML et al. Female gout. Clinical spectrum and uric acid metabolism. Arch Intern Med 1991; 151(4): ÈES GER REV 2008; 6(2):

6 9. Schlesinger N, Baker DG, Beuther AM et al. Local ice therapy during bouts of acute gouty arthritis. J Rheumatol 2002; 29(2): Wortmann RL. Recent advances in the management of gout and hyperuricemia. Curr Opin Rheumatol 2005; 17(3): Schumacher HR jr, Boice JA, Daikh DI et al. Randomized double blind trial of etoricoxib and indomethacin in treatment of acute gouty arthritis. BMJ 2002; 324(7352): British National Formulary 48. 4th ed. London: British Medical Association and Royal Pharmaceutical Society of Great Britain Gordon GV, Schumacher HR. Management of gout. Am Fam Physician 1979; 19(1): Fernández C, Noguera R, González JA et al. Treatment of acute attacks of gout with small doses of intraarticular triamcinolone acetonide. J Rheumatol 1999; 26(10): Choi H, Atkinson K, Karlson EW et al. Purine-rich foods, dairy and protein intake and the risk of gout in men. New Engl J Med 2004; 350(11): Schlesinger N. Management of acute and chronic gouty arthritis: present state-of-the-art. Drugs 2004; 64(21): doručeno do redakce přijato k publikování PROF. MUDR. KAREL PAVELKA, DRSC. REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV PRAHA PROF. MUDR. KAREL PAVELKA, DRSC. (1954) Promoval na LF UK v Praze v roce Po promoci působil jako sekundární lékař v Revmatologickém ústavu v Praze ( ), poté jako odborný asistent na IPVZ Praha ( ). Od roku 1991 působí jako ředitel Revmatologického ústavu v Praze. Absolvoval studijní stáže a pobyty v Basileji, Miami, Bristolu, Zurichu a Malmö a manažerský kurz ve Washingtonu. V roce 1992 se habilitoval prací Léky ovlivňující průběh onemocnění u RA, v roce 2000 byl jmenován profesorem (obhajoba práce Strukturu modifikující léky osteoartrózy). Prof. Pavelka je hlavním autorem a pořadatelem 4 monografií; spoluautorem 15 monografií v ČR, 3 monografií v zahraničí; spoluautorem 5 skript a 366 publikací v tuzemských i zahraničních časopisech (např. Lancet, American Journal of Human Genetics, Menopause, Osteoarthritis). 72 ÈES GER REV 2008; 6(2): 67 72

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak) patří v dnešní době k nejčastějším poruchám zdravotního stavu populace, jak v rozvojových, tak i ve vysoce vyspělých zemích. Arteriální

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Behcetova nemoc Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se BN diagnostikuje? Diagnóza se stanovuje hlavně na základě klinických projevů, její potvrzení splněním

Více

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida Verze č 2016 2. DIAGNOSA A TERAPIE 2.1 Jak se revmatická horečka diagnostikuje? Žádný konkrétní

Více

Co byste měli vědět o přípravku

Co byste měli vědět o přípravku Co byste měli vědět o přípravku Co byste měli vědět o přípravku RoActemra Nalezení té pravé léčby revmatoidní artritidy (RA) je velmi důležité. S dnešními léky na RA najde mnoho lidí úlevu, kterou potřebují.

Více

PŘÍLOHA III DODATKY K SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACI

PŘÍLOHA III DODATKY K SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACI PŘÍLOHA III DODATKY K SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACI 41 PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY, KTERÉ BUDOU DOPLNĚNY DO PŘÍSLUŠNÝCH ČÁSTÍ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PRO PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ KABERGOLIN 4.2

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

PREVENCE ŽILNÍ TROMBOEMBOLICKÉ NEMOCI V PSYCHIATRII

PREVENCE ŽILNÍ TROMBOEMBOLICKÉ NEMOCI V PSYCHIATRII PREVENCE ŽILNÍ TROMBOEMBOLICKÉ MOCI V PSYCHIATRII Malý R 1, Masopust J 2, Konupčíková K 2 1 I. interní klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. Jan Vojáček,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FLECTOR EP GEL gel (diclofenacum epolaminum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FLECTOR EP GEL gel (diclofenacum epolaminum) sp. zn. sukls168363/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE FLECTOR EP GEL gel (diclofenacum epolaminum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů?

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? 1 Chronické střevní problémy trápí stále více pacientů V posledních letech roste počet těch, kteří se potýkají s chronickými střevními záněty.

Více

Vojenská nemocnice Olomouc Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc Tel.: 973 201 111, fax: 585 222 486, e mail: vnol@vnol.cz. Spirometrie

Vojenská nemocnice Olomouc Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc Tel.: 973 201 111, fax: 585 222 486, e mail: vnol@vnol.cz. Spirometrie Spirometrie Spirometrie je funkční vyšetření plic, které má důležitou úlohu v diferenciální diagnostice plicních onemocnění. Spirometrie je indikována především u přetrvávajícího kašle, dušnosti nebo u

Více

DIABETES MELLITUS. Diabetes dělíme na diabetes mellitus 1. typu a 2. typu, pro každý typ je charakteristická jiná příčina vzniku a jiná léčba.

DIABETES MELLITUS. Diabetes dělíme na diabetes mellitus 1. typu a 2. typu, pro každý typ je charakteristická jiná příčina vzniku a jiná léčba. DIABETES MELLITUS Diabetes mellitus je dnes jedním z nejzávažnějších onemocnění hromadného výskytu. Diabetiků v celém světě významně přibývá. Dnes dosahuje výskyt diabetu v České republice kolem 7 %, pravděpodobně

Více

Příloha I Vědecké zdůvodnění a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha I Vědecké zdůvodnění a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha I Vědecké zdůvodnění a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR)

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 1. CO JE FMF 1.1 Co je to? Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) patří

Více

BioNase - O přístroji

BioNase - O přístroji BioNase - O přístroji Rychlý a účinný mobilní přístroj určený k léčbě senné rýmy a rýmy alergického původu. Stop senné rýmě a rýmě alergického původu fototerapií léčbou světelnými paprsky BioNase, bez

Více

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Důležité bezpečnostní informace pro pacienty léčené přípravkem MabThera 1 Co byste měl(a) vědět o přípravku MabThera Pokud máte revmatoidní artritidu (RA), pak

Více

Tři hlavní druhy finančního rozhodování podniku #

Tři hlavní druhy finančního rozhodování podniku # Tři hlavní druhy finančního rozhodování podniku # Marie Míková * Cílem článku je ukázat propojenost tří hlavních druhů finančního rozhodování podniku. Finanční rozhodování podniku lze rozdělit na tři hlavní

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls95214/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ovixan 1 mg/g krém 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden gram krému obsahuje mometasoni furoas 1 mg. Pomocné látky se známým účinkem:

Více

PŘEDNEMOCNIČNÍ TROMBOLÝZA PŘI KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI

PŘEDNEMOCNIČNÍ TROMBOLÝZA PŘI KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI 1 Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradec Králové 2 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, FN Hradec

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls105812/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin PMCS 5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

Tab. 1. Výskyt rizikových faktorů TEN ve sledovaném souboru.

Tab. 1. Výskyt rizikových faktorů TEN ve sledovaném souboru. Úprava algoritmu prevence žilního tromboembolizmu. Úpravu algoritmu prevence žilního tromboembolizmu (TEN) jsme provedli na základě klinických zkušeností a nových dat z literatury. Prospektivně jsme sledovali

Více

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu)

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Autor: Lenka Gallusová, Školitel: MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D. Onkologická klinika LF UP a FNOL Výskyt Karcinom prsu je po karcinomech kůže druhým nejčastějším zhoubným

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

Standardy péče o osoby s osteoartrózou

Standardy péče o osoby s osteoartrózou Standardy péče o osoby s osteoartrózou Translation into: Completed by: Email: 1 1 2 3 4 Lidé s projevy OA, by měli mít přístup ke zdravotnickému personálu, který je kompetentní ke stanovení (diferenciální)

Více

PURINOL 100 mg PURINOL 300 mg tablety (allopurinolum)

PURINOL 100 mg PURINOL 300 mg tablety (allopurinolum) Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls4100/2008, sukls4101/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PURINOL 100 mg PURINOL 300 mg tablety (allopurinolum) Přečtěte si pozorně

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

1. kolo soutěže probíhá: od 19. 11. 2014 07:00:00 hod do 24. 12.2014 23:59:59 hod

1. kolo soutěže probíhá: od 19. 11. 2014 07:00:00 hod do 24. 12.2014 23:59:59 hod Pravidla soutěže Vyhrajte sadu DVD Disney Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte sadu DVD Disney (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Obsah. 1. Nastartujte svůj den 11. 2. Polévky a předkrmy 21. 3. Lehké svačiny a obědy 33. 4. Hlavní chod 47. 5. Přílohy 91. 6. Moučníky a dezerty 101

Obsah. 1. Nastartujte svůj den 11. 2. Polévky a předkrmy 21. 3. Lehké svačiny a obědy 33. 4. Hlavní chod 47. 5. Přílohy 91. 6. Moučníky a dezerty 101 ÚVOD 3 Obsah Úvod 4 1. Nastartujte svůj den 11 2. Polévky a předkrmy 21 3. Lehké svačiny a obědy 33 4. Hlavní chod 47 5. Přílohy 91 6. Moučníky a dezerty 101 7. Domácí pečivo 113 Seznam receptů a jejich

Více

Ošetřovatelský proces u nemocného s dnou. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelský proces u nemocného s dnou. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelský proces u nemocného s dnou Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Dna (uratická artritida = artritis urica) 1 Metabolické onemocnění Porucha metabolismu purinů zejména kyseliny močové

Více

Použití homeopatického léčivého přípravku v uvedených terapeutických indikacích je založeno výhradně na homeopatických zkušenostech.

Použití homeopatického léčivého přípravku v uvedených terapeutických indikacích je založeno výhradně na homeopatických zkušenostech. sp.zn. sukls17122/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Herbapax Sirup sirup 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 100 g (což odpovídá 94,34 ml ml) sirupu obsahuje: Drosera MT (matečná tinktura)

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

Merck Santé, 2, rue du Pressoir Vert, 45400 Semoy, Francie Merck, SL, Poligono Merck, 08100 Mollet Del Valles (Barcelona), Španělsko Složení

Merck Santé, 2, rue du Pressoir Vert, 45400 Semoy, Francie Merck, SL, Poligono Merck, 08100 Mollet Del Valles (Barcelona), Španělsko Složení U léčby závislosti na alkoholu platí, že na ni přímý lék neexistuje. Léčbu řídí psychiatr, který stanoví léčebný plán s psychoterapií a doporučí podpůrnou lékovou léčbu dle svých zkušeností. Článek pojednává

Více

Kelacyl 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 100 ml

Kelacyl 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 100 ml Kelacyl 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 100 ml Popis zboží: 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Kelacyl 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata Přípravek s indikačním omezením 2.

Více

OK Omega-3 Complete. o A 90 % DDD o D 3 100% DDD o E 40% DDD o Q10 má 60 mg

OK Omega-3 Complete. o A 90 % DDD o D 3 100% DDD o E 40% DDD o Q10 má 60 mg OK Omega-3 Complete posiluje činnost srdce - kardiovaskulární systém, je více zaměřená na srdce než Gama a Omega snižuje hladinu cholesterolu i když dokáže plně nahradit léky, nemá vedlejší účinky a nevzniká

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

Obstrukční spánková apnoe - širší klinické souvislosti

Obstrukční spánková apnoe - širší klinické souvislosti Obstrukční spánková apnoe - širší klinické souvislosti Autor: Jakub Vaněk, Školitel: MUDr. Milada Hobzová, Ph.D. Výskyt Syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSA) neboli syndrom zástavy dechu ve spánku je

Více

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU Magistrát města Jablonec nad Nisou Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb Mírové náměstí 19, 467 51 - Jablonec nad Nisou Zpracovatel: oddělení

Více

DYSPORT 500 SPEYWOOD JEDNOTEK Botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku

DYSPORT 500 SPEYWOOD JEDNOTEK Botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DYSPORT 500 SPEYWOOD JEDNOTEK Botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls176277/2011 a sp.zn. sukls129930/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Chlorid sodný 10% Braun koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml koncentrátu

Více

Juvenilní dermatomyozitida

Juvenilní dermatomyozitida www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Juvenilní dermatomyozitida Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Liší se nemoc u dětí od dermatomyozitidy u dospělých? U dospělých může dermatomyozitidu provázet

Více

Zásady postupu při pronájmu obecních bytů. v Městské části Praha 17

Zásady postupu při pronájmu obecních bytů. v Městské části Praha 17 Městská část Praha 17, Žalanského 291 Zásady postupu při pronájmu obecních bytů v Městské části Praha 17 Tyto zásady slouží k jednání majetkové a bytové komise, rady městské části a Zastupitelstva městské

Více

CHRONICKÁ PANKREATITIDA - standard Petr Dítě

CHRONICKÁ PANKREATITIDA - standard Petr Dítě CHRONICKÁ PANKREATITIDA - standard Petr Dítě CHARAKTERISTIKA NEMOCI Chronická pankreatitida je progresivní zánětlivý proces, kdy pankreatická tkáň je postupně nahrazena vazivem. Důsledkem je exokrinní

Více

Souhrn údajů o přípravku. Typhoidi capsulae Vi polysaccharidum purificatum (stirpe Ty 2)

Souhrn údajů o přípravku. Typhoidi capsulae Vi polysaccharidum purificatum (stirpe Ty 2) Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Typherix, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Polysacharidová vakcína proti tyfu 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 dávka (0,5 ml) vakcíny

Více

Zdravotní stav seniorů

Zdravotní stav seniorů Zdravotní stav seniorů Předkládaný text se zabývá nemocemi seniorů, které jsou nejvíce obávané. Lidé mají obavy většinou ze zhoubných nádorů, z toho, že se vyskytne v jejich životě demence, např. Alzheimerova

Více

Co je to FYZIOTERAPIE

Co je to FYZIOTERAPIE Co je to FYZIOTERAPIE 1 Tato brožura vznikla jako součást bakalářské práce na téma Fyzioterapie očima laické veřejnosti. Je určena pro širokou veřejnost, která se chce dozvědět bližší informace o odbornících,

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY V BLATNÉ, TŘ. T. G. MASARYKA 272, 388 01 BLATNÁ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3 JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 3. INFORMOVÁNÍ ZÁJEMCE O SLUŽBĚ 3.1. ROZSAH INFORMACÍ, KTERÉ POSKYTUJEME

Více

Faktory ovlivňující zdravotní stav Anamnéza, anebo problémy s možným dopadem na zdravotní péči

Faktory ovlivňující zdravotní stav Anamnéza, anebo problémy s možným dopadem na zdravotní péči Svazek 1 Tabelární seznam nemocí KAPITOLA XXI Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (Z00 Z99) Faktory ovlivňující zdravotní stav Anamnéza, anebo problémy s možným dopadem

Více

Alopecie (plešatost) Trichologie info@trichologie.eu www.trichologie.eu

Alopecie (plešatost) Trichologie info@trichologie.eu www.trichologie.eu Alopecie (plešatost) Ztráta vlasů známá jako plešatost je poměrně obvyklá. Projevuje se postupným řídnutím vlasového porostu až jeho rozsáhlou ztrátou. Můžeme ztratit 20-60 vlasů a může to být stav normální.

Více

PORUCHY PAMĚTI A SOUSTŘEDĚNÍ

PORUCHY PAMĚTI A SOUSTŘEDĚNÍ PORUCHY PAMĚTI A SOUSTŘEDĚNÍ S narůstajícím věkem se může snižovat výkonnost paměti a soustředění a může docházet k poruchám paměti. Ročně je v zemích Evropské unie nově diagnostikováno na 600 000 pacientů

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Počátkách

Pravidla pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Počátkách Pravidla pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Počátkách Čl. I Úvodní ustanovení Tato pravidla stanovují postup pro přijímání a vyřizování žádostí o přidělení bytů v DPS a evidenci těchto

Více

PŘÍLOHA 1.7 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PROGRAM ZVYŠOVÁNÍ KVALITY

PŘÍLOHA 1.7 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PROGRAM ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PŘÍLOHA 1.7 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PROGRAM ZVYŠOVÁNÍ KVALITY (PŘÍSTUP K ŠIROKOPÁSMOVÝM SLUŽBÁM) Obsah 1. ÚČEL PROGRAMU 3 2. UZAVŘENÍ DOHODY O PROGRAMU 3 3. DÍLČÍ ZÁVAZKY V

Více

Antitrombotická terapie u kardiovaskulárních onemocnění

Antitrombotická terapie u kardiovaskulárních onemocnění Antitrombotická terapie u kardiovaskulárních onemocnění Autor: Jana Števková, Školitel: MUDr. Jana Petřková, Ph.D. Antitrombotická terapie Antitrombotická terapie je součásti léčby mnohých kardiovaskulárních

Více

HAPIEE I (2002-2005) Health, Alcohol, Psychosocial factors in Eastern Europe

HAPIEE I (2002-2005) Health, Alcohol, Psychosocial factors in Eastern Europe HAPIEE I (2002-2005) Health, Alcohol, Psychosocial factors in Eastern Europe Zdraví a životní styl Determinanty kardiovaskulárních onemocnění ve střední a východní Evropě Mezinárodní kohortová studie UCL

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ODPADNÍ VODA... 5 1.1.

Více

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 )

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. TALISMAN (dále také jen TAL 5.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen

Více

Bezpečnostní opatření při hiporehabilitaci Řád ČHS. Vanda Casková

Bezpečnostní opatření při hiporehabilitaci Řád ČHS. Vanda Casková Bezpečnostní opatření při hiporehabilitaci Řád ČHS Vanda Casková Bezpečnostní opatření využití koní práce koně se řídí pravidly danými Řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení koní při hiporehabilitačních

Více

Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.

Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. TISKOVÁ ZPRÁVA 23. 7. 2014 Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Úroveň zdravotní péče prodloužila délku života lidí

Více

Průvodce pacienta klinickými studiemi

Průvodce pacienta klinickými studiemi Průvodce pacienta klinickými studiemi Obsah 1. Proč jsou klinické studie důležité? 2. Jaké jsou fáze klinických studií? 3. Čím se klinická studie řídí? 4. Jak je zajištěna bezpečnost pacientů? 5. Jaké

Více

sp.zn. sukls50128/2012 a sp.zn. sukls209283/2014

sp.zn. sukls50128/2012 a sp.zn. sukls209283/2014 sp.zn. sukls50128/2012 a sp.zn. sukls209283/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Agnucaston potahované tablety Agni casti fructus extractum siccum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

Oxid uhelnatý: základní informace

Oxid uhelnatý: základní informace Oxid uhelnatý: základní informace LIFEPAK 15, jehož uvedení na trh Physio-Control připravuje, bude mimo jiné umožňovat neinvazivní diagnostiku SpCO. Čím může být významná dostupnost rychlé, neinvazivní

Více

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Z důvodu ulehčení, snazší orientace, poskytnutí jednoznačných a široce komunikovatelných pravidel v otázkách mateřství

Více

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě.

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě. Máme tu jaro a s ním, bohužel, zhoršení stavu většiny atopiků. Příroda se probouzí, tráva se zelená, první květiny a stromy kvetou a vzduch se alergeny jen hemží Co dělat s tím, aby to naši nejmenší přežili

Více

Postup při úmrtí. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc

Postup při úmrtí. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc Postup při úmrtí Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc 1 Postup při úmrtí Úmrtí osoby nebo nález těla mimo zdravotnické zařízení poskytovatele se

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 0,5 mg/ml perorální suspenze pro kočky

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 0,5 mg/ml perorální suspenze pro kočky SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 0,5 mg/ml perorální suspenze pro kočky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum Pomocné

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls92805/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Paramax Combi 500 mg/65 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje paracetamolum 500 mg a coffeinum 65

Více

Důkazy dopadu sociálních faktorů a rovnosti (equity) na efektivní akci zaměřenou na nepřenosná onemocnění

Důkazy dopadu sociálních faktorů a rovnosti (equity) na efektivní akci zaměřenou na nepřenosná onemocnění Důkazy dopadu sociálních faktorů a rovnosti (equity) na efektivní akci zaměřenou na nepřenosná onemocnění Seminář: Sociální a ekonomické faktory nerovností v obezitě a užívání tabáku v České republice

Více

Léčba akutní bolesti. Pavel Ševčík KARIM FN Brno a LF MU Brno

Léčba akutní bolesti. Pavel Ševčík KARIM FN Brno a LF MU Brno Léčba akutní bolesti Pavel Ševčík KARIM FN Brno a LF MU Brno Typy akutních bolestí Pooperační bolesti Bolesti při úrazech Bolesti jako příznak řady onemocnění Porodní bolesti Pooperační analgezie Zmírňuje

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Amizolmet 500 mg/ml injekční roztok. Metamizolum natricum monohydricum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Amizolmet 500 mg/ml injekční roztok. Metamizolum natricum monohydricum Sp.zn.sukls195561/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Amizolmet 500 mg/ml injekční roztok Metamizolum natricum monohydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Akutní stavy Ztráty vody a iont byly hrazeny infúzemi glukózy nebo pitím vody. Vznikající hypoosmolalita ECT vedla k p esunu ásti vody z ECT do ICT.

Akutní stavy Ztráty vody a iont byly hrazeny infúzemi glukózy nebo pitím vody. Vznikající hypoosmolalita ECT vedla k p esunu ásti vody z ECT do ICT. Strana 1 (celkem 6 Strana 1 (celkem 6) Odd lení laboratorní medicíny nemocnice Šternberk Jívavská 20, 78516, eská Republika Tel 585087308 fax 585087306 E-mail olm@nemstbk.cz info:www.nemstbk.cz/olm ----------------------------------------------

Více

Press kit Ochrana před pohlavními chorobami musí být povinností

Press kit Ochrana před pohlavními chorobami musí být povinností Press kit Ochrana před pohlavními chorobami musí být povinností 1 Světový den boje proti AIDS nám připomíná důležitost prevence V prosinci si svět připomíná Světový den boje proti AIDS a také to, jak je

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls94010/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LIVOSTIN oční kapky, suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden mililitr suspenze obsahuje levocabastinum 0,50 mg jako levocabastini

Více

Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou

Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou Autor: Mitašová M Zánět plic je akutní onemocnění postihující plicní alveoly (sklípky), respirační bronchioly (průdušinkysoučást dolních dýchacích

Více

Plánujete miminko? Připravte se včas

Plánujete miminko? Připravte se včas Press kit Plánujete miminko? Připravte se včas 1 Několik zásad na začátek Každá nastávající maminka si prochází složitým obdobím, kdy se snaží dbát na to, aby svému tělu dodala vše potřebné pro správný

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls18109/2008 a příloha k sp.zn.: sukls88889/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls18109/2008 a příloha k sp.zn.: sukls88889/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls18109/2008 a příloha k sp.zn.: sukls88889/2010 1. Název přípravku Skinoren krém SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. Kvalitativní a kvantitativní složení

Více

Účinnost tocilizumabu v léčbě nemocných s revmatoidní artritidou po selhání léčby blokátory TNFα studie RADIATE

Účinnost tocilizumabu v léčbě nemocných s revmatoidní artritidou po selhání léčby blokátory TNFα studie RADIATE Účinnost tocilizumabu v léčbě nemocných s revmatoidní artritidou po selhání léčby blokátory TNFα studie RADIATE MUDr. Heřman Mann Revmatologický ústav Praha Otázka: Je léčba tocilizumabem (TCZ) účinná

Více

KOMPLEXNÍ VÝŽIVOVÝ SYSTÉM GU HYDRATACE, ENERGIE A REGENERACE

KOMPLEXNÍ VÝŽIVOVÝ SYSTÉM GU HYDRATACE, ENERGIE A REGENERACE KOMPLEXNÍ VÝŽIVOVÝ SYSTÉM GU HYDRATACE, ENERGIE A REGENERACE Výživový systém GU byl pečlivě sestaven a vytvořen tak, aby podpořil výkon sportovce dostatečnou hydratací, kvalitní energií a následnou regenerací

Více

Standard zdravotní péče z pohledu praktického lékaře

Standard zdravotní péče z pohledu praktického lékaře Standard zdravotní péče z pohledu praktického lékaře Bohumil Seifert Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Ústav všeobecného lékařství 1.LF UK Praktičtí lékaři v ČR > 300 000 konzultací denně 40 % -

Více

Návod k použití PPW 2201 B-544-02

Návod k použití PPW 2201 B-544-02 Návod k použití PPW 2200 PPW 2201 B-544-02 2 3 Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a nikoli do komerčních a lékařských zařízení. Návod k použití si pečlivě uschovejte! Tato váha neukazuje pouze

Více

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana MATEMATIKA A BYZNYS Finanční řízení firmy Příjmení: Rajská Jméno: Ivana Os. číslo: A06483 Datum: 5.2.2009 FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY Finanční analýza, plánování a controlling Důležité pro rozhodování o řízení

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání V návaznosti na vyhlášení výzev k předkládání individuálních projektů a předložení

Více

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2011 STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 10. 11. 2011 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. prof.

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který za posledních 10 let prošel dynamickým

Více

Problematika negativního dopadu intenzivní chemické ochrany polních plodin

Problematika negativního dopadu intenzivní chemické ochrany polních plodin Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Problematika negativního

Více

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace II. Provoz a vnitřní režim školy 1. Provoz školy a) Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7:00 do 15:30 hodin. b) Školní budova se otevírá v 7:00 hodin. c) Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu

Více

Informace o ektopickém těhotenství

Informace o ektopickém těhotenství Informace o ektopickém těhotenství Účel Účelem tohoto dokumentu je poskytnout podrobné informace o: Účinnosti přípravku Jaydess v prevenci neplánovaného těhotenství Absolutním a relativním riziku ektopického

Více

Popis funkcí tělesného analyzátoru TANITA

Popis funkcí tělesného analyzátoru TANITA Popis funkcí tělesného analyzátoru TANITA Kompletní sortiment lékařských vah a příslušenství na e-shopu: www.lekarske-vahy.cz Dodavatel: Vysvětlení funkcí tělesného analyzátoru Tanita Tento produkt nemusí

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Datum Podpis Vydává Milan Růžička, ředitel

Více

Současné problémy trichomonózy v ČR

Současné problémy trichomonózy v ČR Současné problémy trichomonózy v ČR RNDr. Erich Pazdziora, CSc. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Národní referenční laboratoř pro urogenitální trichomonózu Trichomonóza Sexuálně přenosné onemocnění

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče CQS - CZECH ASSOCIATION FOR QUALITY CERTIFICATION SECRETARIAT: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek IČ: 69346305 DIČ: CZ69346305 tel.: +420 286 019 533, +420 286 019 534 e-mail: jolsanska@cqs.cz, vfiliac@ezu.cz

Více

Seznam autorů a spoluautorů

Seznam autorů a spoluautorů Seznam autorů a spoluautorů doc. MUDr. Jiři Ceral, Ph.D. I. interní kardioangiologická klinika FN a LF v Hradci Králové prof. MUDr. Renata Cífková, CSc. Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a Thomayerovy

Více

Legislativa k lékárničce pro práci s dětmi a mládeží

Legislativa k lékárničce pro práci s dětmi a mládeží LÉKÁRNIČKA Legislativa k lékárničce pro práci s dětmi a mládeží Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. stanovuje, že prostředky první pomoci musí být dostupné na všech místech, kde to vyžadují pracovní podmínky.

Více