SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ"

Transkript

1 JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení správních deliktů, můžeme se v oblasti deliktů na úseku průmyslového vlastnictví setkat s přestupky, správními delikty fyzických osob a smíšenými správními delikty. Oblasti přestupků na úseku ochrany průmyslového vlastnictví se odborná literatura věnuje velmi sporadicky. Ten kdo se cítí poškozen na svých právech má více možností jejich ochrany, a to jak v oblasti soukromoprávní ochrany, tak i v oblasti veřejnoprávní. Právní předpisy týkající se průmyslového vlastnictví upravují různé právní prostředky ochrany, které můžeme členit na prostředky ochrany civilněprávní, správně právní a trestněprávní. V případě porušení nebo ohrožení práv vyplývající z duševního vlastnictví (a tedy i práv k průmyslovému vlastnictví) je třeba především uplatnit občanskoprávní, respektive obchodněprávní prostředky. 1 K uplatnění správně-právní odpovědnosti proto dochází spíše výjimečně. Přestupky podle zákona o přestupcích Přestupky na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě najdeme v ustanovení 33 zákona č. 200/1990 Sb., Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně vykonával práva, která jsou zákony na ochranu průmyslového vlastnictví vyhrazena majitelům těchto práv nebo neoprávněně užíval obchodní firmu nebo jakékoliv značení zaměnitelné s obchodní firmou nebo označením příznačným pro jiného podnikatele. Tato úprava je reakcí na závazek České republiky plynoucí z Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví - TRIPS, jež je součástí dohody o zřízení Světové obchodní organizace- WTO. Podle této dohody se státy zavazují zajistit, aby přinejmenším v případech úmyslného padělání ochranné známky nebo porušení autorského práva v komerčním měřítku bylo zavedeno trestní řízení a tresty. Účastnické státy také mohou zajistit, aby bylo zavedeno trestní řízení a tresty i v jiných případech porušení práv k duševnímu vlastnictví, zvláště těch, které jsou spáchány úmyslně a v komerčním měřítku. Skutkové podstaty přestupků spočívající v porušování průmyslových práv a práv k obchodní firmě předpokládají zavinění z nedbalosti. Konkrétně se jedná o správně-právní ochranu patentů, průmyslových vzorů, ochranných známek, označení původu zboží i zeměpisného 1 VOJČÍK, Peter a kol. Právo duševného vlastníctva. Plzeň: Aleš Čeněk, s ISBN

2 označení. Další práva, kterými mohou být práva know how nebo obchodní tajemství zákon o přestupcích nechrání. Těmto právům je možné poskytovat ochranu přestupku proti majetku, konkrétně neoprávněného užívání cizího majetku, kde je ovšem vyžadován úmysl. Věcně příslušným orgánem pro projednání přestupku podle 33 zákona o přestupcích je obecní úřad obce s rozšířenou působností, věcně příslušným orgánem pro projednání přestupku podle ustanovení 50 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích je obecní úřad 2. Lze mít vcelku odůvodněné pochybnosti o tom, zda úředníci obecní úřadu každé obce jsou odborně připraveni na poměrně složitou otázku práv know how nebo obchodního tajemství. Lze proto předpokládat, že tato cesta ochrany bude volena zcela ojediněle. K odpovědnosti za přestupek na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě je nezbytné, aby pachatel přestupku průmyslové právo skutečně vykonával, nepostačí proto jen ojedinělý zásah do tohoto práva. Pachatelem může být kdokoli, pokud bude vykonávat práva k průmyslovému vlastnictví bez souhlasu případně bez vědomí majitele. Sankcí může být, napomenutí, pokuta až do výše Kč a propadnutí věci. Rozhodnutí o spáchání přestupku může představovat důležitý důkazní prostředek využitelný v civilním řízení. Samotný limit výše pokuty považuji za dostatečný a plně odrážející požadavky na účel sankce v přestupkovém řízení. Přestupky podle zvláštních předpisů Další skutkové podstaty přestupků vymezuje zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, který v ustanovení 15 a 16 upravuje sankce za přestupky. Současně zde také definuje některé pojmy související s ukládáním sankcí, kterými jsou porušení povinnosti ve větším rozsahu a porušení povinnosti ve značném rozsahu. Sankce propadnutí zboží je upravena pro správní delikty v ustanovení 28a zákona. Vzhledem k tomu, že přestupek patří mezi správní delikty, bude se tato úprava vztahovat i na přestupky podle 15 zákona 191/1999 Sb. a tato speciální úprava bude mít přednost před úpravou podle zákona o přestupcích, jako úpravou obecnou. Výše pokuty za tyto přestupky je od Kč do Kč. Vzhledem k tomu, že pouta není náhradou škody, ale majetkovou sankcí považuji horní hranici pokuty za přestupek za nepřiměřenou. Podle Nařízení Rady (EU) č. 1383/2003 ze dne , čl.18 3 a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 o vymáhání práv duševního 2 Příslušný je každý obecní úřad, označovaný v literatuře jako obecní úřad I. typu. 3 Nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo. 182

3 vlastnictví 4 celními orgány mají členské státy stanovenu povinnost zajistit, aby držitelé rozhodnutí plnili povinnosti stanovené tímto nařízením, a to i stanovením vhodných sankcí. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Odrazující výše pokuty nespočívá v její výši, ale v reálné možnosti, že skutečně k majetkové újmě pachatele dojde v relativně krátké době tak, aby byla naplněna výchovná úloha sankce. Horní hranice pokuty ve výši Kč bude velmi pravděpodobně jen obtížně vymahatelná i v řízení o správním deliktu právnické osoby, natož nepodnikající fyzické osoby. Zákon vymezuje závažnost porušení povinnosti podle celní hodnoty zboží. Skutková podstata přestupků podle 15 zákona a správních deliktů fyzických osob podle 23 zákona je téměř totožná. Tento trend stanovení stejné maximální výše pokuty jak pro přestupky, tak pro správní delikty právnických osob či fyzických podnikajících osob je zřejmě nesprávná. Nejsem proto zcela přesvědčen o tom, že maximální výše sankce 20 mil. Kč u přestupku splňuje podmínku přiměřenosti, jak předpokládá nejen Nařízení EP a Rady (EU) č. 608/2013, ale i teorie ukládání trestů 5. Podobně se k věci vyjádřil i Břetislav Čechmánek společně s Pavlem Matesem V praxi je ovšem sporné, zda má vůbec význam takové pokuty stanovit, vzhledem k tomu, že jejich vymáhání, pokud by byly uloženy právě v této horní hranici, by bylo nejspíš velmi problematické, ne-li přímo nemožné. 6 V současné době je v připomínkovém řízení nový zákon, který má nahradit zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů 7. Tento návrh upravuje správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob a přestupky, vyjmenovává skutkové podstaty, kterými se osoba dopustí správního deliktu. Správního deliktu se může osoba dopustit jak v režimu celního dohledu, tak v režimu vnitřního trhu. Návrh zákona obsahuje speciální úpravu režimu vnitřního trhu, úprava režimu celního dohledu je v zákoně pouze v rozsahu nedostatečně 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví, ze dne Použije se od s výjimkou čl. 6, čl. 12 odst. 7 a čl. 22 odst. 3, které se použijí od ; čl. 31 odst. 1 a 3 až 7 a čl. 33, které se použijí ode dne uvedení ústřední databáze do provozu uvedené v čl Ústavní soud k problematice ukládání pokut již také ve své judikatuře uvedl, že je třeba zohledňovat nejen faktickou závažnost konkrétního protiprávního jednání, ale i ekonomickou situaci odpovědného subjektu, a že nepřípustnými jsou takové pokuty, které mají zjevně likvidační charakter (srov. nález ve věci sp. zn. Pl. ÚS 3/02, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 27, nález č. 105, str. 177, vyhlášen pod č. 405/2002 Sb.; nález ve věci sp. zn. Pl. ÚS 38/02, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 32, nález č. 36, str. 345, vyhlášen pod č. 299/2004 Sb.). 6 MATES, Pavel a kol. Základy správního práva trestního. 4. vydání. Praha: C. H. Beck s. 71. ISBN Návrh zákona je předkládán z důvodu adaptace tuzemského právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003, které nahradí dosavadní nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 a nařízení Komise (ES) č. 1891/

4 přesné úpravy v nařízení č. 608/ vzhledem k českému právnímu řádu. Návrh zákona upravuje přestupky fyzických osob na dvou úsecích: 1. Na úseku dozoru nad dodržováním povinností a zákazů k vymáhání práv duševního vlastnictví. 2. Na úseku opatření při vymáhání práv duševního vlastnictví v součinnosti s držitelem práv duševního vlastnictví. Na úseku dozoru nad dodržováním povinností a zákazů k vymáhání práv duševního vlastnictví jsou definovány skutkové podstaty přestupků páchaných fyzickou osobou pokud: a) v rozporu s povinnostmi stanovenými zákonem nakládá se zbožím, které porušuje právo duševního vlastnictví. V tomto případě se jedná o porušení obecného zákazu nakládání se zbožím, které porušuje právo duševního vlastnictví. b) v rozporu s povinnostmi stanovenými zákonem jako osoba, které bylo celním úřadem ponecháno zadržené zboží, které je podezřelé z porušení práva duševního vlastnictví, s tímto zbožím nakládá s výjimkou jeho držení nebo skladování. Jde jen o případy, kdy sice bylo zadrženo zboží podezřelého z porušení práva duševního vlastnictví, ale současně ji bylo toto zboží ponecháno osobě, s tím, že je ji zakázáno se zbožím manipulovat s výjimkou držení zboží a jeho skladování. c) jako osoba, která poskytla jistotu bankovní zárukou, neposkytne novou jistotu v rozporu s povinností a ve lhůtě stanovených zákonem. Pokud dojde k výše uvedeným porušením zákona, uloží celní úřad za toto porušení primární právní povinnosti sankci, kterou je pokuta. V případě skupin naplnění skutkové podstaty uvedených pod písm. a) a b) může správní orgán (celní úřad) uložit pokutu až do výše 10 milionů Kč. V případě předvídaným pod písm. c) se ukládá pokuta ve výši jistoty, kterou měla povinnost dotčená osoba poskytnout. Podle tohoto návrhu se řízení o správním deliktu, kterým je porušení obecného zákazu nakládání se zbožím, které porušuje právo duševního vlastnictví, zahajuje v případě, že bylo v soudním řízení o určení, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví, pravomocně rozhodnuto, o porušení práva duševního vlastnictví. Nestačí zde pouhé podezření, že by zboží mohlo právo duševního vlastnictví porušovat. Nejdříve je tedy nutné pravomocné soudní rozhodnutí o porušení práva duševního vlastnictví a následně je možné projednat správní delikt a případně uložit propadnutí či zabrání věci. V důsledku tak v podstatě nebude docházet ke spáchání vyjmenovaných správních deliktů například ve fázi zadržení zboží, neboť v této fázi zpravidla ještě není vydáno pravomocné rozhodnutí soudu o porušení práva duševního vlastnictví. 8 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013, o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/

5 K přestupkům na úseku opatření při vymáhání práv duševního vlastnictví v součinnosti s držitelem práv duševního vlastnictví dochází v případě, kdy fyzická osoba: a) neoznámí určenému celnímu úřadu skutečnost, která může být důvodem zrušení rozhodnutí pro vnitřní trh nebo změny údajů uvedených v rozhodnutí pro vnitřní trh, b) v rozporu s povinností stanovenou v zákoně použije informace poskytnuté celním úřadem, c) nevrátí celnímu úřadu vzorky zboží, ačkoliv to má zákonem uloženo. Těchto skutkových podstat přestupku se může dopustit pouze držitel rozhodnutí pro vnitřní trh. Za tyto přestupky může správní úřad (celní úřad) uložit pokutu do Kč. Návrh zákona mění horní hranici pokuty z Kč na Kč. Současně s pokutou je podle navrhovaného zákona možné uložit sankci propadnutí věci. Propadnutá věc přechází do vlastnictví státu, což následně umožňuje její úpravu, spočívající zpravidla v odstranění označení chráněného předpisy na ochranu duševního vlastnictví a jejich bezúplatnému převodu k humanitárním účelům. Tato možnost se však týká pouze padělků, tedy zboží, které porušuje práva z ochranných známek a práva k ochraně zeměpisného označení, nikoliv nedovolených napodobenin. Pouze padělky je možné upravit tak, aby neporušovaly právo duševního vlastnictví a zároveň byly i nadále reálně použitelné. Primárním účelem propadnutí věci však je odebrat věc ze sféry vlivu pachatele správního deliktu. Uložit propadnutí lze na zboží, které porušuje právo duševního vlastnictví anebo na materiály a technologická zařízení určené nebo používané výlučně nebo převážně při činnostech porušujících právo duševního vlastnictví. Věc, která je předmětem sankce propadnutí věci, musí náležet pachateli správního deliktu a musela být ke spáchání správního deliktu užita nebo byla správním deliktem získána nebo nabyta za věc správním deliktem získanou. O propadnutí věci nelze rozhodnout, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu. Vzhledem k možné výši sankce lze předpokládat, že možnosti pro uložení této sankce jsou, podstatně širší a je možné postihovat nejen vlastní zboží mnohdy jistě značné hodnoty, ale i výrobní zařízení, které bylo ke spáchání přestupku užito, např. stroj na vyšívání ochranné známky. Není zcela jasné, co vedlo zákonodárce ke speciální úpravě propadnutí věci v řízení o přestupku jak v zákoně č. 191/1999 Sb. tak byla tato úprava převzata také do navrhovaného nového zákona. 185

6 Ochranné opatření zabrání věci Správní orgán může také rozhodnout o zabrání věci, jako ochranném opatření. Věc lze zabrat, jestliže náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat nebo nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela anebo vlastník není znám. Zabrání věci se uplatní v případě, kdy není možné uložit propadnutí věci s cílem přechodu věci ze sféry vlivu jiné osoby. Vlastníkem zabrané věci se stává stát. Stejně jako u propadnutí věci, nelze vyslovit zabrání věci, pokud je hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu. O zabrání věci nelze rozhodnout, jestliže od jednání majícího znaky správního deliktu uplynuly 2 roky. Dovoluje-li to povaha propadnutého nebo zabraného zboží (nikoliv věcí), může dojít k jeho úpravě a jeho použití k humanitárním účelům. Pokud nebude takto zboží upraveno a převedeno k humanitárním účelům, bude zničeno nebo předáno Generálnímu ředitelství cel pro potřebu výuky, výcviku, zkoušek a expertizní činnosti nebo pro výkon jiné činnosti v rámci působnosti orgánů celní správy. Literatura MATES, Pavel a kol. Základy správního práva trestního. 4. vydání. Praha: C. H. Beck ISBN VOJČÍK, Peter a kol. Právo duševného vlastníctva. Plzeň: Aleš Čeněk, ISBN ANOTACE Oblasti přestupků na úseku ochrany průmyslového vlastnictví se odborná literatura věnuje velmi sporadicky. Vzhledem k tomu, že ochranu práv na úseku ochrany průmyslového vlastnictví lze hledat jak v oblasti soukromoprávní, tak i v oblasti veřejnoprávní, je správně právní deliktní ochrana použita spíše výjimečně. Článek se věnuje některým základním problémům v této oblasti. Kontaktní adresa JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha 186

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

Náhrada škody při porušení autorských práv

Náhrada škody při porušení autorských práv Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Náhrada škody při porušení autorských práv diplomová práce Autor: Tomáš Chrastil Finance, Evropská unie Vedoucí práce: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D. Praha

Více

Trestně právní a správní zodpovědnost

Trestně právní a správní zodpovědnost Trestně právní a správní zodpovědnost Trestní právo je jedním z odvětví veřejného práva. Rozlišujeme - trestní právo hmotné (materiální), které stanoví, co je trestným činem a jaký trest lze za něj uložit

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Používání slov

Více

VYBRANÉ ASPEKTY ŘÍZENÍ O DISCIPLINÁRNÍM PŘESTUPKU NA VYSOKÉ ŠKOLE

VYBRANÉ ASPEKTY ŘÍZENÍ O DISCIPLINÁRNÍM PŘESTUPKU NA VYSOKÉ ŠKOLE JUDr. Jana JURNÍKOVÁ, Ph.D. JUDr. Veronika KUDROVÁ, Ph.D. 1, Katedra správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity VYBRANÉ ASPEKTY ŘÍZENÍ O DISCIPLINÁRNÍM PŘESTUPKU NA VYSOKÉ ŠKOLE

Více

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Učební texty Doc. JUDr. Jiří Ježek, CSc., doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc., JUDr. David Štros, JUDr. Jiří Čermák, JUDr.

Více

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením

Více

SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III

SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III Úvod Porušování autorského práva je současnou společností všeobecně tolerováno a pro mnohé se stalo běžnou

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 3. února 2011 v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy (soudce zpravodaj) a soudců Vladimíra Kůrky a Jana Musila ve věci

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

2. Okruh trestných činů

2. Okruh trestných činů Analýza možností změn místní příslušnosti orgánů činných v trestním řízení v případech souvisejících s trestnou činností ve státní správě a místní samosprávě. 1. Úvodem Úkol vyplývající ze Strategie vlády

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův dům) Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní

Více

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT únor 2014 Při řešení problémů spojených s rizikovým chováním žáků na základních školách je velmi důležitá nejen součinnost

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Pavla Katzová, Praha Obsah: 1. Úvod 2. Soukromé právo a veřejné právo 3. Základní zásady soukromého práva 4. Školy a

Více

Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k fungování kolektivních systémů z pohledu hospodářské soutěže

Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k fungování kolektivních systémů z pohledu hospodářské soutěže Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k fungování kolektivních systémů z pohledu hospodářské soutěže 1. Otázka: Spadají kolektivní systémy, resp. jejich provozovatelé, do definice soutěžitele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

4/2013 OTÁZKY & ODPOVĚDI VZORY

4/2013 OTÁZKY & ODPOVĚDI VZORY 4/2013 STATĚ Propadná zástava v NOZ Je podle NOZ možná kombinace jednání jednatele (člena představenstva) a prokuristy Uzavírání smluv se spotřebiteli se zaměřením na problematiku pojmů písemná forma a

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE

DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE Jana Koukalová Analýza Programu GARDE občanského sdružení Ekologický právní servis DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Jakub Dohnal Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 č. j. 4260/15/7100-40123 Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně Čl. I. - Obecná ustanovení [právní úprava] S účinností od 1. 1. 2015

Více

Přenosy, pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva obce či kraje

Přenosy, pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva obce či kraje Přenosy, pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva obce či kraje zejména s ohledem na případnou ochranu osobnosti a osobních údajů zaznamenávaných osob Seznam použitých

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD Překlad: Artlingua Tento text nemá charakter oficiálního překladu, neprošel jazykovou korekturou a je určen pouze pro studijní účely

Více