SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKÁ UNIVERZITA V NITRE FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKÁ UNIVERZITA V NITRE FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA"

Transkript

1 SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKÁ UNIVERZITA V NITRE FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA OPTIMALIZACE NÁVRHU AREÁLU GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ Z POHLEDU KRAJINNÉ ARCHITEKTURY S APLIKACÍ V LOKALITĚ OBCE SEKULE 2010 Bc. Kateřina SLÁMOVÁ

2 SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKÁ UNIVERZITA V NITRE FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA OPTIMALIZACE NÁVRHU AREÁLU GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ Z POHLEDU KRAJINNÉ ARCHITEKTURY S APLIKACÍ V LOKALITĚ OBCE SEKULE DIPLOMOVÁ PRÁCE Studijní program: Studijní obor: Školící pracoviště: Vedoucí diplomové práce: Zahradní a krajinná architektura Zahradní a krajinná architektura Katedra zahradní a krajinné architektury doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD. Nitra 2010 Bc. Kateřina SLÁMOVÁ

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci na téma "Optimalizace návrhu areálu golfového hřiště z pohledu krajinné architektury s aplikací v lokalitě obce Sekule" vypracovala samostatně s použitím dostupné, uvedené literatury a internetových zdrojů ve smyslu platných předpisů pro zpracování diplomové práce. Jsem si vědoma zákonných důsledků v případě, že níže uvedené údaje nejsou pravdivé. V Nitře, duben 2010 Kateřina Slámová

4 Poděkování Na prvním místě bych chtěla moc poděkovat svojí rodině, která mě v tomto významném období velice podporovala, stála při mně a věnovala mi spoustu svého volného času. Také bych chtěla touto cestou poděkovat svému školiteli, panu doc. Ing. Ľubošovi Moravčíkovi, Ph.D., za pomoc a odborné vedení při vypracovávání mojí diplomové práce. A můj dík také patří všem konzultantům, za jejich cenné zkušenosti a rady. Děkuji všem.

5 ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE V AKADEMICKÉM ROCE 2009/2010 Jméno a příjmení : Bc. KATEŘINA SLÁMOVÁ Forma studia : DENNÍ Ročník : I. ARI Studijní program : ZAHRADNÍ A KRAJINNÁ ARCHITEKTURA Typ závěrečné práce: diplomová práce Téma diplomové práce: OPTIMALIZACE NÁVRHU AREÁLU GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ Z POHLEDU KRAJINNÉ ARCHITEKTURY S APLIKACÍ V LOKALITĚ OBCE SEKULE Anotace: Na začátku se v diplomové práci zabývám hlavně historií golfu, snažím se také nalézt a pochopit podstatu golfu a jeho vnitřní filozofii, protože teprve s těmito informacemi může architekt vytvořit něco nového, dobrého a posunou tuto tématiku dál. Zabývám se také založením a údržbou golfového hřiště, jeho jednotlivými částmi a prvky. Samozřejmě nedílnou součástí toho jak vše komplexně pochopit, je zjistit a prezentovat, jaký může mít golfové hřiště vliv na životní prostředí, ve kterém se vyskytuje. Téma optimalizace golfového hřiště je aplikováno na vybraný golfový areál v obci Sekule. Výsledek diplomové práce je v úrovni všeobecných teoretických doporučení, které vyplývají ze sumarizace nejčastěji se vyskytujících chyb při tvorbě golfových středisek a areálů, popřípadě doporučení, jak se těmto chybám dá v budoucnu předcházet. Další úrovní práce jsou konkrétní optimalizační změny ve vybraném golfparku Sekule. A na závěr jsem se snažila odpovědět na otázku, kudy by se mohl golf ubírat. Školící pracoviště : KATEDRA ZAHRADNÍ A KRAJINNÁ ARCHITEKTURA Vedoucí diplomové práce : DOC. ING. ĽÚBOŠ MORAVČÍK, PH.D. Jazyk, ve kterém bude diplomová práce zpracována: ČESKÝ V Nitře dne:

6 ABSTRAKT V diplomové práci je otevřeno téma golfu a jeho vztahu s krajinou a se všemi aspekty, které tato velká oblast v sobě zahrnuje. Zabývat se golfem není v dnešní době nic jedinečného. Golf ve vztahu s krajinou jsou poměrně diskutovanými tématy, hlavně pro spoustu ekologů, krajinářů, ochránců přírody a dalších souvisejících profesí, které jsou pro realizaci a údržbu golfového areálu nezbytné. Golf se žene kupředu mílovými kroky, například v České republice bylo v roce 1995, golfových hřišť tolik, že by se daly spočítat na prstech obou rukou, ale dnes jich už máme přes 80 a to vše za posledních 14 let. Je pravda, že na Slovensku je situace o něco zdrženlivější, ale o tom všem podrobněji pojednává tato diplomová práce na téma: Optimalizace návrhu areálu golfového hřiště z pohledu krajinné architektury s aplikací v lokalitě obce Sekule Na začátku se diplomová práce zabývá hlavně historií golfu, kde golf vznikl a proč zrovna tam. Snaží se přijít na to proč se golf u nás začíná hrát a proč se s tím v tak velkém měřítku začíná až v posledních dvaceti letech. Snaží se také nalézt a pochopit podstatu golfu a jeho vnitřní filozofii, protože teprve s těmito informacemi může architekt vytvořit něco nového, dobrého a posunou tuto tématiku dál. V kapitole Současný stav řešené problematiky se dále zabývá založením a údržbou golfového hřiště, jeho jednotlivými částmi a prvky. Samozřejmě nedílnou součástí toho jak vše komplexně pochopit, je zjistit a prezentovat, jaký může mít golfové hřiště vliv na životní prostředí, ve kterém se vyskytuje. posouvají dopředu, a tak ani při navrhování golfových hřišť nelze stát na místě, ale je potřeba o těchto technologiích a možnostech vědět a rozvíjet je tak, aby přinášeli užitek nejen golfistům, ale měli i pozitivní vliv na životní prostředí, přírodu a okolní krajinu. Výsledek diplomové práce je jak v úrovni všeobecných teoretických doporučení, které vyplývají ze sumarizace nejčastěji se vyskytujících chyb při tvorbě golfových středisek a areálů, popřípadě doporučení, jak se těmto chybám dá v budoucnu předcházet. Další úrovní práce jsou konkrétní optimalizační změny ve vybraném golfparku Sekule, jejichž výstup bude prezentovaný formou návrhů. Diplomová práce, se snažila minimalizovat často opakované chyby, které se na golfových hříštích dělají a najít řešení, jak optimalizovat golfovou krajinu. Práce se snažila odpovědět na otázku, kudy by se měl golf ubírat. KLÍČOVÁ SLOVA: golf, golfová hřiště, vliv, krajina, příroda, životní prostředí, optimalizace Téma optimalizace golfového hřiště je aplikováno na vybraný golfový areál v obci Sekule. Zde se také musela podrobně rozebrat celá situace a zjistit všechny přírodní či antropogenní prvky, na které může mít výstavba rozsáhlého rekreačně - turistického areálu vliv, včetně zhodnocení návrhu územního systému ekologické stability a popisu chráněných a významných biotopů v dané lokalitě. Dále jsou v diplomové práci uvedené jednotlivé hodnocení stavu krajiny, 1. v současné době, 2. hodnocení vlivu golfparku na krajinu, při realizaci a následné údržbě projektu a 3. hodnocení krajiny a životního prostředí, pokud by se golfpark nerealizoval, tzn. jeho předpokládaný vývoj. Cílem diplomové práce je odpovědět na otázky typu. Nejsou golfová hřiště příliš drastickou změnou v krajině? A jak tyto změny dělat co nejšetrněji? A poznáme tu správnou mez, abychom si krásy naší země definitivně nezničili? Jak golfové hřiště zatěžuje krajinu, čím ji nenávratně poškozuje? Důležité je i zjistit, jak by se negativním vlivům dalo zabránit nebo je alespoň eliminovat a omezit výskyt negativních prvků v krajině. Existuje spoustu nových poznatků a technologie se stále 5

7 ABSTRAKT V diplomovej práci je otvorená téma golfu a jeho vzťahu s krajinou so všetkými aspektmi, ktoré táto veľká oblasť v sebe zahŕňa. Venovať sa golfu nie v dnešnej dobe nič jedinečné. Golf vo vzťahu s krajinou sú v súčasnosti pomerne diskutovanými témami, hlavne pre mnohých ekológov, krajinárov, ochrancov prírody a ďalších súvisiacich profesií, nevyhnutných pre realizáciu a údržbu golfových areálov. Či sa nám to páči, alebo nie, golf sa ženie dopredu míľovými krokmi aj v našich krajinách. V Českej republike bolo napríklad v roku 1995 golfových ihrísk iba toľko, že by sa dali spočítať na prstoch oboch rúk, ale dnes ich už máme viac ako 80. To všetko za posledných 14 rokov. Je pravda, že na Slovensku je situácia o niečo zdržanlivejšia a o tom všetkom podrobne pojednáva moja diplomová práca na tému : Optimalizácia návrhu areálu golfového ihriska z pohľadu krajinné architektúry s aplikáciou vo lokalite obce Sekule. Na začiatku sa diplomová práca zaoberá hlavne históriou golfu, kde golf vznikol a prečo práve tam. Snaží sa prísť na to, prečo sa golf u nás začína hrať a prečo sa s tým začína v takom rozsahu až v ostatných dvadsiatich rokoch. Snaží sa tiež nájsť a pochopiť podstatu golfu a jeho vnútornú filozofiu, pretože až s tými informáciami môže architekt vytvoriť niečo nové, dobré a posunúť túto tému ďalej. V kapitole Súčasný stav riešenej problematiky sa zaoberá založením a údržbou golfového ihriska, jeho jednotlivými časťami a prvkami. Samozrejme neoddeliteľnou súčasťou toho, ako všetko komplexne pochopiť, je zistiť a prezentovať to, aký vplyv na životné prostredie v ktorom sa vyskytuje môže golfové ihrisko mať. Tému optimalizácie golfového ihriska je aplikováné na vybraný golfový areál v obci Sekule. Tu sa tiež musela podrobne rozobrať celá situácia a zistiť všetky prírodné alebo antropogénne prvky, na ktoré môže mať výstavba rozsiahleho rekreačno-turistického areálu vplyv, vrátane zhodnotenia návrhu územného systému ekologickej stability a opisu chránených a významných biotopov v danej lokalite. Ďalej sú v diplomovej práci uvedené jednotlivé hodnotenia stavu krajiny : 1. v súčasnej dobe, 2. hodnotenie vplyvu golfparku na krajinu, pri realizácii a následne údržbe projektu a 3. hodnotenie krajiny a životného prostredia, v prípade, že by sa projekt golfparku nerealizoval, tzn. Jeho predpokladaný vývoj. zaťažuje golfové ihrisko krajinu a čím ju nenávratne poškodzuje? Dôležitým krokom je tiež zistenie, ako by sa dalo negatívnym vplyvom zabrániť alebo aspoň ich eliminovať a obmedziť výskyt negatívnych prvkov v krajine. K dispozícii máme veľké množstvo nových poznatkov a technológie sa tiež posúvajú dopredu, čo sa premieta aj do stavby a navrhovania golfových ihrísk. Je však potrebné o týchto technológiách a možnostiach vedieť a rozvíjať ich tak, aby prinášali úžitok nielen hráčom golfu, ale aby mali pozitívny vplyv aj na životné prostredie, prírodu a okolitú krajinu. Výsledok diplomovej práce je na úrovni všeobecných teoretických odporúčaní, ktoré vyplývajú zo zhromaždenia najčastejšie sa vyskytujúcich chýb pri tvorbe golfových stredísk a areálov, prípadne odporúčaní ako predchádzať v budúcnosti týmto chybám. Ďalšou úrovňou práce sú konkrétne optimalizačné zmeny vo vybranom golfparku Sekule, výstup ktorých bude prezentovaný formou návrhov. Diplomová práca, sa snažila minimalizovať často opakované chyby, ktoré sa na golfových ihriskách nachádzajú a nájsť riešenia, ako optimalizovať golfovú krajinu. A hoci sa som sa snažila odpovedať aj na otázku, ktorým smerom by sa mal golf uberať. KĽÚČOVÉ SLOVÁ: golf, golfové ihrisko, vplyv, krajina, príroda, životné prostredie, optimalizácia Cieľom diplomovej práce je odpovedať na tieto otázky : Nie sú golfové ihriská príliš drastickým zásahom do krajiny? Ako tieto zásahy robiť čo najšetrnejšie? Poznáme správnu hranicu, ktorá sa nedá prekročiť, aby sme si krásy našej krajiny definitívne nezničili? Akým spôsobom 6

8 ABSTRACT The thesis topic deals with golf and its relationship to the landscape and all aspects that such a large field of study implies. Dealing with golf is nothing unique nowadays. Golf in relation to the landscape are quite discussed topics especially for many ecologists, landscapers, conservationists and other related professions that are necessary for the implementation and maintenance of a golf course. Golf is rushing forward with giant steps, e.g. in the Czech Republic in 1995 there were so many golf courses that could be counted on the fingers of both hands, but today we have there over 80 and all this for the past 14 years. It is true that the situation in Slovakia is somewhat more restrained, but this diploma thesis deals with all of this in the topic: The Optimalization of Golf Course Design from the Perspective of Landscape Architecture with aplication in the Selected Locality of Sekule. At the beginning the diploma thesis deals with the history of golf, where golf was established and why there. It tries to figure out why golf is starting to being played in our place and why one starts with it in such a large scale in recent twenty years. It also strives to identify and understand the nature of golf and its inherent philosophy, because only with such information an architect can create something new, good and move this topic forward. In the chapter Current Status of Solved Questions the thesis further deals with the establishment and maintenance of a golf course, its particular parts and components. Naturally an integral part of its comprehensive understanding is to figure out and present what impacts may have a golf course on the environment in which it is situated. The topic of golf course optimalization is applied to the selected golf course in the village of Sekule. Here it was necessary to analyze the whole situation and find out all natural and anthropogenic elements at what a construction of an extensive recreational-tourist site may have influence, including the evaluation of the proposal of ecological stability of territorial system and the description of protected and important biotopes in the locality. Furthermore there are presented particular landscape assessments; 1. in nowadays, 2. golfpark assessing the impact on the landscape, 3. landscape and environment assessment, in case the golfpark project would not be realized, i.e. its anticipated outlook. impacts could be avoided or at least eliminate them and reduce the incidence of negative elements in the landscape. There is a lot of new knowledge and technology is moving forward, so consequently it is not good to stay at one place while designing the golf courses in this respect, but it is necessary to know about these technologies and opportunities and thus develop them in a way they would bring benefits not only to the golfers but also would have positive impacts on the environment, nature and surroundings. The result of the thesis is both on the level of general theoretical recommendations that arise from the summarization of the most frequently occurring mistakes in creating golf centres and courses, eventually recommendations as these mistakes can be prevented in the future. Other levels of thesis are contrete opminalization changes in the golfpark of Sekule, whose output will be presented in the form of proposals. Diploma thesis, tried to minimise repeating mistakes that are done on the golf courses, and to find solutions how to optimise the golf landscape. The work tried to answer the question through which way should golf move forward. KEYWORDS: golf, golf courses, impact, landscape, nature, environment, optimization The main aim of the diploma thesis is to answer the questions of the following kind. Is not golf courses too drastic change to the landscape? How to do these changes the most sparingly? Do we know the right margin so as to prevent the destruction of country beauties? How a golf course burdens the landscape and whereby it can damage it irretrievably? It is important to find out how the negative 7

9 OBSAH SLOVNÍK GOLFOVÝCH TERMÍNŮ 11 ÚVOD 13 1 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY VZNIK A POČÁTKY GOLFU ROZVOJ GOLFU POČÁTKY GOLFU V ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH ZEMÍCH POČÁTKY GOLFU V ČESKÝCH ZEMÍCH KARLOVY VARY A MARIÁNSKÉ LÁZNĚ VE DVACÁTÝCH LETECH VOLEŠOVICE VE DVACÁTÝCH LETECH TŘICÁTÁ LÉTA, VSTUP ČESKÉHO GOLFU NA MEZINÁRODNÍ SCÉNU GOLF PO II. SVĚTOVÉ VÁLCE POČÁTKY GOLFU NA SLOVENSKU PIEŠŤANY VE DVACÁTÝCH LETECH SOUČASNOST GOLF V ČESKU A NA SLOVENSKU GOLFOVÉ HŘIŠTĚ V ČECHÁCH MARIÁNSKÉ LÁZNĚ KARLOVY VARY KARLŠTEJN GOLFOVÉ HŘIŠTĚ NA SLOVENSKU PIEŠŤANY TATRANSKÁ LOMNICE GOLF VE SVĚTĚ ST. ANDREWS - OLD COURSE NORSKO - NORTH CAPE GOLF CLUB ARGENTINA - USHUAIA GOLF CLUB GRONSKO BOLÍVIE - LA PAZ GOLF CLUB ČÍNA - PEKING AUSTRALIE - ALICE SPRINGS ZAKLÁDÁNÍ GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ TECHNICKÉ PRVKY GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ GREEN, JAMKOVIŠTĚ TEE, ODPALIŠTĚ FAIRWAY, DRÁHA BUNKER, PÍSKOVIŠTĚ KROKY PŘED VÝSTAVBOU GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ VÝSTAVBA GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ PROCES VÝSTAVBY PROVOZ A ÚDRŽBA GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ ÚKONY ÚDRŽBY GOLFOVÝCH HŘIŠŤ KROKY ÚDRŽBY GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ KOSENÍ GREEN, JAMKOVIŠTĚ TEE, ODPALIŠTĚ FAIRWAY, HRACÍ DRÁHA ROUGH - OKOLÍ HRACÍ DRÁHY HNOJENÍ OPATŘENÍ A ÚDRŽBA TRÁVNÍKU VERTIKÁLNÍ ŘEZ TRÁVNÍKU (VERTIKUTACE) PROVZDUŠNĚNÍ PŮDY (AERIFIKACE) OCHRANA ROSTLIN HOUBY A PLÍSNĚ PLEVEL MECHY A ŘASY ŽIVOČICHOVÉ A ŠKŮDCI 30 8

10 OŠETŘOVÁNÍ GOLFOVÝCH HŘIŠŤ ODSTRAŇOVÁNÍ LISTÍ DOSÉVÁNÍ ZLEPŠOVÁNÍ FYZIKÁLNO-CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ PŮDY POROVNÁNÍ GOLFU SE SJEZDOVÝM LYŽOVÁNÍM VLIV GOLFOVÉHO HŘISTĚ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ROZDĚLENÍ HŘIŠŤ Z EKOLOGICKÉHO POHLEDU VLIV GOLFOVÝCH HŘIŠŤ NA KRAJINU NEGATIVNÍ DOPAD NA LOKÁLNÍ VODNÍ ZDROJE NEGATIVNÍ VLIV NA DOSTUPNOST LOKÁLNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ NEGATIVNÍ DOPAD NA LIDSKÉ ZDRAVÍ NEGATIVNÍ VLIV NA LOKÁLNÍ EKOSYSTÉMY NEGATIVNÍ VLIV NA LOKÁLNÍ BIOTOPY MOŽNOSTI ŘEŠENÍ VÝBĚR MÍSTA PRO GOLFOVÉ HŘIŠTĚ VELIKOST GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ PROJEKTOVÁNÍ GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ EKOLOGICKÉ ZÁSADY ÚDRŽBY SHRNUTÍ 36 2 CÍL PRÁCE 37 3 METODIKA A MATERIÁLY METODIKA PRÁCE A METODY ZKOUMÁNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU ZKOUMÁNÍ PRACOVNÍ POSTUP A METODY VYHODNOCENÍ ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ ÚDAJŮ A JEJICH ZDROJE POUŽITÉ METODY VYHODNOCENÍ A INTERPRETECE VÝSLEDKŮ ROZBOR ÚZEMÍ POLOHA GOLFPARKU SEKULE PROSTOROVÁ CHARAKTERISTIKA GOLFPARKU SEKULE INICIÁTOŘI PROJEKTU GOLFPARK SEKULE TECHNICKÉ PARAMETRY HŘIŠTĚ ROZLOŽENÍ POZEMKŮ GOLFPARKU SEKULE NÁVRH URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ GOLFPARKU SEKULE PRIMÁRNÍ KRAJINNÁ STRUKTURA OROGRAFICKÉ CELKY PEDOLOGICKÉ POMĚRY GEOLOGICKÉ POMĚRY KLIMATOLOGIE VĚTRNOST SRÁŽKY HYDROLOGICKÉ POMĚRY SEKUNDÁRNÍ KRAJINNÁ STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA FLORA DŘEVITÁ VEGETACE FAUNA VÝZNAMNÉ MIGRAČNÍ KORIDORY ŽIVOČICHŮ VODNÍ TOKY A VODNÍ PLOCHY SÍDELNÍ ÚTVARY PRŮMYSL ZEMĚDĚLSTVÍ LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽEBNÍ AREÁLY VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA TERCIÁLNÍ KRAJINNÁ STRUKTURA SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ HISTORICKÝ VÝVOJ ÚZEMÍ SPORT, TURISTIKA A CESTOVNÍ RUCH V OBLASTI GOLFOVÁ HŘIŠTĚ V KRAJI STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ TURISMU, SPORTU A REKREACE V OBCI SEKULE 45 9

11 CYKLISTICKÉ TRASY V BLÍZKOSTI ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ GOLFPARKU SEKULE TURISTICKÉ TRASY V OKOLÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ GOLFPARKU SEKULE PAMÁTKY ROZVOJOVÉ PROJEKTY CESTOVNÍHO RUCHU OBLASTI OBCE SEKULE KRISTKOVA PODYJSKÁ GLYPTOTÉKA BAŤŮV KANÁL ARCHEOPARK AQUAPARK SEKULE ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ CHRÁNĚNÉ, VZÁCNÉ A OHROŽENÉ BIOTOPY V GOLFPARKU CHKO ZÁHOŘÍ NIVA ŘEKY MORAVY KAČENKY ZÁHORSKÉ POMORAVÍ HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU CELKOVÉ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA ÚZEMÍ GOLFPARKU HODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZMĚN NA ÚZEMÍ GOLFPARKU, JAKO DŮSLEDEK VÝSTAVBY A ÚDRŽBY NÁVRH DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ NA ÚZEMÍ GOLFPARKU STATICKÁ A HROMADNÁ DOPRAVA NÁROKY NA PARKOVÁNÍ LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚZEMÍ GOLFPARKU SPOTŘEBA VODY ODHAD NÁROKŮ NA ZÁVLAHY GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ GOLFOVÉHO PARKU VODOU PŘEHLED PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ V GOLFOVÉM PARKU PROCENTUELNÍ ZASTOUPENÍ POZEMKŮ NA ÚZEMÍ GOLFPARKU KRAJINNÝ OBRAZ HODNOCENÍ ÚZEMÍ PŘI NEREALIZOVANÉ VÝSTAVBĚ A ČINNOSTI GOLFPARKU OPTIMALIZACE ŘEŠENÍ V AREÁLU GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ 52 4 VÝSLEDKY PRÁCE KLASIFIKACE PROBLÉMŮ NAVRHOVANÝCH GOLFOVÝCH HŘIŠŤ DOTKNUTÉ SUBJEKTY OPAKOVANÉ CHYBY NAVRHOVANÝCH GOLFOVÝCH HŘIŠŤ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ CHYB PŘI NAVRHOVÁNÍ GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ KLASIFIKACE CHYB V NÁVRHU GOLFPARKU SEKULE POZITIVA NÁVRHU GOLFPARKU SEKULE OPTIMALIZACE NÁVRHU GOLFPARKU SEKULE ÚDRŽBA PARKOVIŠTĚ PROTIHLUKOVÝ VAL OTEVŘENOST VEŘEJNOSTI ARCHITEKTURA MOBILIÁŘ GOLF JAKO PROCHÁZKA PO KRAJINĚ ZMĚNY NA GOLFOVÉM HŘIŠTI 58 5 GRAFICKÁ PŘÍLOHA 59 6 DISKUZE 81 7 ZÁVĚR 82 8 RESUMÉ 83 9 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY PŘÍLOHY KOMPOZIČNĚ-PROSTOROVÁ ANALÝZA SCENÉRIE KRAJINY KRAJINNÁ STRUKTURA KRAJINNÁ STRUKTURA DOTKNUTÉHO ÚZEMÍ GOLFPARKU SEKULE 51 10

12 SLOVNÍK GOLFOVÝCH TERMÍNŮ ALBATROS výsledek na jamce zahraný tři rány pod par (normou jamky) GREEN FEE poplatek za hru BACKSPIN zpětná rotace míčku po odpalu BIRDIE anglicky ptáček (vyslovuje se na hřišti jako berdy), výsledek na jamce zahraný na jednu ránu pod par BOGEY výsledek na jamce hraný jednu ránu nad par BUNKER písková překážka chránící green CADDIE nosič holí a výstroje a zároveň jediná osoba, která smí při hře radit CARRY vzdálenost, kterou uletí míček přímo vzduchem bez doběhu po zemi DIVOT řízek-drn, který je po úderu vyseknut z trávy DOGLEG zatáčející fairway DOUBLE BOGEY výsledek na jamce zahraný dvě rány nad par DRIVE rána z odpaliště DRIVER dřevo číslo jedna, nejdelší hůl používaná z odpaliště na nejdelší odpaly DRIVING RANGE cvičné odpaliště, louka pro dlouhou hru DROP spuštění míčku z ruky z výše ramen po zahrání míčku mimo hřiště DROPPING ZONA místo určené k dropování (upuštění míče) DŘEVO hůl na dlouhou hru EAGLE výsledek zahraný dvě rány pod par jamky FADE rána, stáčející se za letu mírně doprava FAIRWAY dráha mezi odpalištěm a jamkovištěm, která je ještě krátce střižena FAIRWAY WOOD další dlouhá hůl, obvykle číslo 2-5 FLAG praporek na označení jamkoviště - po odehrání míčku na green se při patování vyndává a pokládá na zem FLIGHT skupina hráčů při hře, maximálně čtyři FORE výkřik, kterým se upozorňuje na nebezpečí zranění (většinou odpálený míček směrem na jiné hráče) GAGARIN vysoká, strmě padající rána GREEN nejníže střižená plocha kolem jamky GRIP rukojeť hole a také označení pro úchop (držení) hole HANDICAP HCP číslo vyjadřující výkonnost hráče. Čím nižší, tím lepší. U profesionálů se HCP již neuvádí. Číslo vyjadřuje kolik ran nad normu (par hřiště) by měl hráč potřebovat k odehrání kola. U nás je to počáteční HCP 54. HOOK rána stáčející se při úderu doleva CHIP přihrávka na green, také druh úderu, kterým se dostává míček na green IMPACT okamžik trefení míčku hlavou hole JAMKOVKA hra na jamky. Hraje se o vítězství na každé jamce, kdy za vítězství je bod, stejný počet ran polovina bodu a prohru nula. Skore vzniká postupným sečítáním a odečítáním vítězství po každé jamce a hra se může ukončit v okamžiku, kdy na posledních třech jamkách vede jeden hráč 4:0 a druhý tedy ztratil šanci. LÍC HOLE úderová plocha hlavy hole LOB vysoká krátká rána LOFT sklon úderové plochy hlavy hole MARKER zapisovatel skóre na kartě MARKOVÁTKO předmět k označení pozice míčku na jamkovišti (často se používají mince) MULLIGAN v přátelské hře označení pro beztrestné hraní další rány po neúspěšném odpalu, kdy míček jen spadne z týčka nebo si to zamíří rovnou do lesa nebo vodní překážky OUT hranice hřiště označena bílými kolíky PAR - norma jamky, která udává, na kolik úderů by ji měl zahrát velice dobrý hráč, mající handicap nula - norma celého hřiště, která je součtem norem všech osmnácti jamek PAR HŘIŠTĚ součet parů na všech jamkách (norma hřiště) PITCHMARK důlek po dopadu míčku na greenu - je třeba ho vypíchnout PITCH krátká vysoká rána 11

13 PUTT rána na jamkovišti putterem PUTTER speciální hůl určená převážně ke hře na greenu nebo těsně kolem něj ROUGH hustá tráva mimo fairway SAND WEDGE SCORE CARD hůl určená převážně pro hru z písku v bunkru skóre karta - sčítací lístek, kam se zapisují výsledky z jednotlivých jamkovišť SET sada holí SLICE úder stáčející se doprava SPIN rotace míčku STABLEFORD SWEET SPOT SLAJSOVAT soutěž, kdy se sčítají získané body za celé kolo ideální bod líce hole pro trefení míčku hrát slice, údery stáčející se doprava TEE odpaliště, ze kterého se začíná hrát každá jamka. Odpaluje se ze stojánku zvaného týčko. TEE TIME startovní čas VYPICHOVÁTKO pomůcka pro upravení důlku po odpalu míčku na jamkoviště, může se použít také týčko WEDGE krátká hůl s velkým sklonem úderové plochy ŽELEZO typ hole většinou od čísla 3-9, nejnižší číslo je nejdelší hůl ŽILETKA železo s kovanou hlavou hole (Slovník golfových termínů, 2010) Obr. 1 [Golfový trávník] 12

14 ÚVOD Golf v současnosti hraje na celé planetě přes 60 miliónů lidí a to na více než hřištích rozesetých po všech kontinentech. Čím více se moderní civilizace vzdaluje od života spjatého s přírodou, tím více se do přírody chceme vracet kvůli odpočinku. (Halada, 2009, a) Golf není pouze sportovní aktivita golf znamená sociální interakci, setkávání, firemní akce, dobré jídlo, kvalitní ubytování, příjemné prostředí golfová turistika předpokládá rozvinutou turistickou infrastrukturu a kvalitní služby. (Pohled CzechTourism, 2010) myšlenka ještě není možná, ale je načase se jí zabývat, protože i přes všechny hendikepy, které zahraniční zahradní architekti, ve vztahu s naší krajinou, zvyky atd. mají, jsou stále lépe odborně a zkušenostně vybaveni než my. Je na čase s tím něco dělat. Tento sport se od ostatních liší tím, že k tomu aby jsme si ho zahráli není třeba mít výjimečnou fyzickou kondici. V golfu můžeme vyniknout i tehdy, jestliže nejsme obdařeni přirozeným sportovním talentem, který je u jiných sportů nutný. (Strege, 2001) Tudíž zahrnuje široké a různorodé spektrum hráčů. A tak počet hráčů není nijak omezen a řady golfistů se mohou směle nesměle rozšiřovat. Na olympijských herách v roce 2016 se v Rio de Janeiru představí i tento sport. Významně se o to zasadil i Peter Dawson, výkonný šéf klubu Royal & Ancient v St. Andrews. Golf se předvede v klasické hře na 72 jamek na rány pro muže i ženy po 60 účastnících. Rozhodli o tom zástupci Mezinárodního olympijského výboru na svém zasedání v Kodani, informuje o tom agentura Reuters. Golf ale na olympijských hrách nebude žádným nováčkem, ale vrátí se zpět na scénu po 112 letech. Naposledy tomu tak bylo v programu tohoto sportovního svátku v roce 1904 v St. Louis, ve Skotsku. (Rambousek, 2009, a) Tento sport se rozvíjí rychle, ať se nám to líbí nebo ne. V Česku a na Slovensku se problematikou golfových hřišť zabývá spousta odborníků a profesí, zejména ekologové a ochránci přírody. Dále jsou to profese, které jsou schopny hřiště realizovat a udržovat, jako například stavební architekti nebo greenkeepeři. Vzniká spouta studií a odborných publikací, které poukazují na úskalí golfu ve vztahu s přírodou, publikací jak správně pečovat o golfové hřiště, existují i školy a kurzy pro greenkeepery. Ale chybí mi v této skupině odborníci z oblasti zahradní architektury. Ano někteří se touto problematikou zabývají, ale není jich málo? A není to škoda? Zatím jsou golfová hřiště v Čechách, na Slovensku a vlastně ve všech postkomunistických zemích Evropy navrhována architekty ze západu, ze zemí, kde s golfem mají zkušenosti. Myslím si, že je škoda nechávat návrhy našich hřišť na zahraničních odbornících, když by ji mohli lépe zvládnout místní. A slovíčkem lépe mám na mysli - žíjí zde, ví a vidí nuance, které může pochytit jen ten, kdo zná zvyky a tradice, ten kdo si v místní krajině hrál už jako malý, ten kdo má k naší krajině osobní vztah. Vím, že v současné době tato 13

15 1 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 1.1 VZNIK A POČÁTKY GOLFU Neúrodná půda na pobřeží Skotska a Anglie, kde nebylo možné nic pěstovat, se stala přirozeným hřištěm pro první golfové nadšence. Říkalo se jim "linksy" a využívali se jako pastviny pro ovce. Zvířata tu přirozeně sloužila místo dnešních kosaček. Právě na podobném místě vznikl jeden z nejstarších golfových klubů, který je dodnes považovaný za jakousi kolíbku golfu - Royal & Ancient Golf Club St.Andrews. (In Jančurová, 2008) Dnes už se nejspíš nezjistí, jak golf skutečně vznikl. Ale existující legendy, jako například o pastevci, který se nudil, a tak se začal trefovat v lese sebraným zahnutým klackem po poli se válející kameny. Jednou se trefil tak nešikovně, že mu kámen zapadl do velké myší díry a pastevec osvícen náhlým nápadem se od té chvíle cíleně snažil kameny dostat do děr. (Dějiny golfu, 2009) Golf se zejména ve Skotsku rozšířil velmi rychle a získával velikou oblibu. A tak se v roce 1452 ve Skotsku začalo o golfu mluvit až na královském dvoře. A to až tak, že Skotský král James II. golf zakázal. Král byl údajně rozčarován z poddaných, kteří se namísto cvičení lukostřelby, tak potřebné v neustálých válkách raději na stejných místech věnovali golfu, který pro jeho válečné plány nesl pramalý užitek. (Dějiny golfu, 2009) Za skutečně první prokázaný písemný výskyt golfu se považuje rok 1457, kdy Skotský parlament golf zařadil do zákona o zakázaných hrách a to pod názvem GOLF (figuroval hned vedle fotbalu), porušení zákazu se údajně trestalo smrtí. Pravým důvodem byl skutečně fakt, že golfové hřiště zabíralo pozemky, které používal ke cvičení lukostřelby a nácviku boje. (Dějiny golfu, 2009) V roce 1471 James III. a o dalších 20 let později i James IV. potvrzují zákaz golfu, ale už v roce 1502 James IV. hru nejen povolí, ale dokonce jí sám propadne a ve vyšších kruzích tehdejší aristokracie se stane jejím velkým propagátorem. Na dalších 50 let se tak golf stává na britských ostrovech oblíbenou zábavou šlechty. (Dějiny golfu, 2009) Vše se mělo změnit a to na hřišti v St. Andrews, o němž najdeme v kronikách první zmínku už v roce Jen o rok později místní arcibiskup vydává dekret, kterým opravňuje kohokoli z místních obyvatel ke hře na hřišti St. Andrews. Golf byl do té doby výsadou mužů, tedy až na pár čestných výjimek. To když se začala golfu věnovat i Skotská královna Marie Stuartovna (nejspíš na popud svého otce Jamese IV.) Zachoval se například záznam z roku 1567, kde je Marie Stuartovna veřejností kritizována za to, že hrála golf jen pár dní poté, co zavraždili jejího manžela. Marie Stuartovna se zároveň velmi pozitivně zapsala do dějin golfu, neboť právě jí vděčíme za jeden z hlavních pojmů golfu - Caddie. Královna totiž nošením svých holí často pověřovala mladé vojenské kadety - "cadets", které s důvěrou oslovovala "caddie". (Dějiny golfu, 2009) ROZVOJ GOLFU Na počátku 17. století se rozjel středověký golfový průmysl skutečně ve velkém. V roce 1642 v Aberdeenu získává první licenci na výrobu golfových míčů John Dickson - míče se v té době stále ještě vyráběly z kůže naplněné peřím. Ze Skotska se golf rozšířil do Anglie a z ní pak dál do celého světa - už v roce 1659 je v americkém městě Albany ve státě New York vydán zákaz golfu na ulicích. Je to první zmínka o golfu na americkém území. (Dějiny golfu, 2009) S hřištěm Leith, nedaleko Glasgow, je zároveň spojen jeden velký milník světového golfu, tím je sestavení základních pravidel golfu, z nichž některá se používají dodnes. V roce 1744 se v Leithu sešla Společnost ctihodných golfistů Edinburghských, která při příležitosti pořádání prvního turnaje od města dostala darem jako cenu pro vítěze stříbrnou hůl, vydala první pravidla golfu zvaná Thirteen articles, z nichž mnohé pasáže v nezměněné podobě platí dodnes. Bylo to tedy o 10 let dříve, než byl založen klub St. Andrews (často zmiňovaný jako nejstarší golfový klub na světě, založený 1754). (Dějiny golfu, 2009) Snem každého golfisty je navštívit mekku tohoto sportu a zahrát si na Old Course v St. Andrews, na hřišti, které nabízí svoje ferveje a greeny už několik století v téměř nezměněné podobě. Golfové hřiště mělo původně 11 jamek, které se hráli tam a zpět, hrálo se 22 jamek, ale vzhledem k tomu, že dvě z nich zaplavilo moře, ustálil se jejich počet na osmnáct. (In Jančurová, 2008) Délka 18 jamek byla o 104 let později (1854) na témže hřišti ustanovena jako standardní délka pro utkání (pokud si hráči nestanoví jinak). (Dějiny golfu, 2009) Ale samozřejmě existuje mnohem krásnější legenda o vzniku 18 jamek. Láhev whisky má osmnáct jiggers. Správná konzumace byla jigger pro jamku, a tedy osmnáct jamek na láhev. Škoda, že tato legenda je skutečně pouze legendou. (Kromichal, 2009, a) A tak zatímco v roce 1834 podle dekretu krále Williama VI. získává klub v St. Andrews titul "Royal & Ancient", slavné hřiště v Leithu díky neustále se zhoršujícímu stavu v roce 1836 opouští Vážená společnost Edingburghských golfistů, hřiště zůstává nevyužito a zaniká. (Dějiny golfu,2009) 14

16 Britské impérium bylo během 19. století na svém vrcholu a jako odraz celosvětového vlivu vznikaly kluby po celém Commonwealthu. Nejstarším mimo Británii byl Bangalore v Indii (1820), dále Royal Kalkata (1829) či Royal Bombaj (1842). V předposlední dekádě 19. století se začal hrát golf i v Kapském městě (1885), New Yorku (1888) i Hong Kongu (1889). (Historie golfu, 2010) POČÁTKY GOLFU V ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH ZEMÍCH POČÁTKY GOLFU V ČESKÝCH ZEMÍCH Obr. 4 [Mariánské lázně] Obr. 5 [Mariánské lázně - otevíral v roce 1905 anglický král Edward VII.] První golfové hřiště u nás a současně v celé tehdejší Rakousko-Uherské monarchii bylo založeno v roce 1904 v Karlových Varech v údolí říčky Teplé. Jeho provozovatelem byla golfová sekce Mezinárodního sportovního klubu Internationaler Sport Club Karlsbad. Devítijamkové hřiště o délce 2175 metrů. Na hřišti stála pěkná a poměrně rozsáhlá klubovna. Hřiště mělo sloužit pro hru lázeňských hostů, zvláště Angličanů a Američanů, na jejichž naléhání bylo zřízeno. Skladba uživatelů tomuto určení odpovídala a to téměř po celou dobu jeho provozování až do druhé světové války. Od roku 1906 se zde každoročně hrál turnaj o putovní Fürstenbergův pohár. (Sedlák, 2001) KARLOVY VARY A MARIÁNSKÉ LÁZNĚ VE DVACÁTÝCH LETECH I po první světové válce se golfový život v Karlových Varech a v Mariánských Lázních ubíral stejnými cestami jako v období předválečném. Použijme svědectví Ing. Charváta z té doby. "Všechny tyto links (tj. Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Piešťany) jsou však jen sezónní a jsou frekventovány skórem výhradně cizinci. Nebylo a není tam klubů se stálým jádrem hráčů". (Sedlák, 2001) Tradice turnajů v Karlových Varech byla obnovena až v roce 1927, kdy byl hrán další ročník Fürstenbergova poháru. (Sedlák, 2001) Konec dvacátých let byl v západočeských lázních ve znamení výstavby nových golfových kapacit. V roce 1929 bylo golfové hřiště v Mariánských Lázních rozšířeno na 18 jamek. Hřiště mělo nyní délku 5154 metrů. Přesto, jak píše francouzský časopis Le Golf v r. 1929, "...jest toto hřiště dosud výhradně jen sezónním, tj. navštěvované jen a jen lázeňskými hosty a ne i hráči místními, jejichž počet jest dosud nepatrný". (Sedlák, 2001) VOLEŠOVICE VE DVACÁTÝCH LETECH Obr. 2 [Karlovy Vary - Dolní golfové Hřiště Gejzírpark] Obr..3 [Karlovy Vary - Václav Mikuta v Gejzírparku] Druhým golfovým hřištěm, které bylo u nás postaveno, je hřiště v Mariánských Lázních. Otevřeno bylo 21. srpna 1905 za účasti britského panovníka Eduarda VII. Na hřišti byla postavena krásná klubovna, která při otevření nebyla ještě dokončena. I hřiště v Mariánských Lázních bylo devítijamkové, dalších devět jamek bylo doděláno až za 24 let. Mariánskolázeňské hřiště bylo zřejmě druhým i v celé rakousko-uherské monarchii. (Sedlák, 2001) Bylo by nespravedlivé, nezmínit se o "rodinném" hřišti ve Volešovicích. Víme o něm bohužel velmi málo. Ani nedokážeme přesně určit jeho datum narození. V srpnovém čísle Tennis-Golf Revue z roku 1928 se dočítáme toto: "Ve Volešovicích u Kamenice vlastní známý průbojník golfového sportu u nás, pan František Rinfhoffer, krásné soukromé hřiště, přímo vedle svého letního sídla. Hřiště má 18 jamek velmi zajímavě kombinovaných a některá odraziště jsou umístěna přes cestu nahoře na svahu. Přes letošní suché počasí je trávník, jinak skvěle udržovaný, ve zcela dobrém stavu, a z celku je zřejmé, s jakou láskou a péčí jest hřiště udržováno". Toto hřiště bylo v pozdějších letech místem 15

17 řady meziklubových utkání. Ve dvacátých letech však bylo ryze soukromým a na zrodu a rozvoji českého golfu se podílelo jen nepřímo. (Sedlák, 2001) TŘICÁTÁ LÉTA, VSTUP ČESKÉHO GOLFU NA MEZINÁRODNÍ SCÉNU který byl založen již řadu let před první světovou válkou, se za války rozešel a zřejmě již nikdy svoji činnost neobnovil. Naproti tomu dlouho ladem ležící hřiště v Piešťanech svoji činnost po první světové válce obnovilo (v roce 1928) a několik dalších let se těšilo značnému zájmu golfistů jak cizích, tak československých. (Sedlák, 2001) Začátkem třicátých let pokračoval český golf v prudkém rozvoji. Pomohl k tomu i zájem prezidenta republiky T. G. Masaryka, který věnoval českému golfu putovní pohár pro národního mistra. (Sedlák, 2001) Vstup do třicátých let byl provázen událostí národního významu, a to vydání pravidel a zvyklostí golfu v češtině, díky péči Golf Clubu Praha. Publikace byla přesným překladem pravidel vydaných Royal & Ancient GC of St. Andrews. Velmi cenný byl připojený index a golfový slovníček v pěti jazycích (anglickém, českém, německém, francouzském a italském). (Sedlák, 2001) GOLF PO II. SVĚTOVÉ VÁLCE Druhá světová válka a následně rok 1948 znamenaly přerušení slibného rozvoje. Ale i v době socialismu tento sport existoval. Nicméně stále byl sportem spíše trpěným, spojovaným s kapitalistickým životním stylem. Jako takový nepatřil k preferovaným a státem podporovaným masovým sportům. Od toho se rovněž odvíjel počet fungujících golfových hřišť a jejich případný rozvoj. Přesto bylo Česko v tomto ohledu jedinou výjimkou v zemích bývalého socialistického bloku. Změna poměrů v roce 1989 znamenala nový impuls. Nárůst počtu golfových hřišť katapultoval Česko na čelní místo v žebříčku států středoevropského regionů. Stejně tak i počet registrovaných hráčů v České republice dalece předčil údaje ze sousedních států. V rámci zemí bývalého socialistického bloku nás v některých ukazatelích předstihlo pouze Slovinsko. Přesto potenciál České a Slovenské republiky ještě stále čeká na využití. (Historie golfu, 2010) POČÁTKY GOLFU NA SLOVENSKU Obr. 6 [Golfové hřiště v Piešťanoch zač.20. stol.] Obr. 7 [Golfové hřiště v Piešťanoch historická dokumentace] PIEŠŤANY VE DVACÁTÝCH LETECH Na rozdíl od Volešovic se hřiště v Piešťanech podílelo na rozvoji slovenského ale významně i českého golfu, přímo a zcela konkrétně. Zrodilo se v předvečer první světové války a tedy i záhy osiřelo. Po válce spravovalo hřiště ředitelství lázní k využití pro lázeňské hosty, převážně americké, anglické a německé. (Sedlák, 2001) Kvalita údržby v těchto letech se však značně liší. Pravda je asi taková, že po válce bylo hřiště udržováno nejnutnějším způsobem tj. sekáním (a to kosami), značný obrat k lepšímu nastal až v roce V tomto roce se rozhodl časopis New York Herald uspořádat na tomto hřišti mezinárodní turnaj. Úprava hřiště před tímto turnajem byla hodnocena jako jeho znovuotevření. V roce 1929 hřiště značně ožilo několika turnaji. Hřiště bylo devíti-jamkové o celkové délce 2090 m. (Sedlák, 2001) Počátky golfu na Slovensku významně ovlivnily i jeho další vývoj v Čechách. Josef Charvát se v roce 1928 zmiňuje o golfových hřištích v Tatranské Lomnici a v Piešťanech. Golfové hřiště v Piešťanech bylo založeno těsně před první světovou válkou a slavnostně otevřeno, včetně klubovny, v den sarajevského atentátu. Hřiště v Tatranské Lomnici bylo údajně starší. Lomnický golfový klub, 16

18 1.2 SOUČASNOST MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Golf není sportem dneška nebo zítřka, golf je tu už staletí, prošel bouřlivým vývojem, ale až těď se pro něj začínají vytvářet podmínky i u nás. Počet hráčů stoupá, zájem je expanzivní a tak se schopní investoři chopí kormidla a staví stále nová golfová hřiště. A proč ne, pokud jsou to lidé co mají vkus, odhodlání, kapitál, cit a vědomosti o krajině GOLF V ČESKU A NA SLOVENSKU Nové společenské klima, které nastalo po 17. listopadu 1989, znamenalo svobodu. Společenské změny způsobily, že po 50-ti letech omezování se golf mohl začít rozvíjet svobodně jako jiné sporty. Velmi rychle se to projevilo na růstu počtu hráčů i hřišť. Vznikli dvě národní organizace, Českomoravský golfový svaz a Slovenská golfová federace. Po rozdělení Československa se nakrátko stal nástupnickou organizací po České golfové federaci v České republice. Českomoravský golfový svaz, záhy změnil své jméno na Českou golfovou federaci. Během 90. let se počet hráčů v ČR téměř zdesetinásobil. (Sedlák, 2004) Nejstarší hřiště na území České republiky bylo slavnostně otevřeno anglickým králem Edwardem VII. roku Jako uznání historických vztahů mezi britskou královskou rodinou a Mariánskými Lázněmi byl v roce 2003 anglickou královnou Alžbětou II. klubu udělen královský titul. Royal Golf Club Mariánské Lázně je jediným golfovým klubem s britským královským titulem mimo území Commonwealthu. (Golf Mariánské Lázně, 2010) Rok otevření: 1905 Počet jamek: 18 Par: 72 Délka: 6135 m Obr. 8 [Schéma golfového hřiště v Mariánských lázních] (Golf Mariánské Lázně, 2010) GOLFOVÉ HŘIŠTĚ V ČECHÁCH Golfu propadly už desítky tisíc Čechů a hřiště kolem měst vyrůstají jak houby po dešti. Až se začalo říkat "Česká golfová republika". (Lorens, 2009) Za posledních 10 let v České republice nastal dramatický nárůst golfových hřišť a tím i nárůst počtu hráčů. (Adams, Tomasi, 2000) V Česku dnes funguje na osmdesát hřišť různé velikosti a kvality, ale tento počet se zřejmě vyšplhá nejméně na stovku. Ještě v roce 1995 se přitom počet hřišť dal spočítat na prstech obou rukou a 2900 registrovaných golfistů. ". (Lorens, 2009) Od té doby nastal velmi dynamický vývoj a počet hráčů golfu se zdesetinásobil. (Európa sa grínuje..., 2008) Právě to je hlavním motorem rozvoje hřišť, rychle přibývající počet hráčů golfu. Ke konci loňského roku tak měla federace přes čtyřicet tisíc registrovaných golfistů. Jedná se o nejdynamičtěji rostoucí členskou základnu, hned vedle florbalu. (Lorens, 2009) "Jsou to kuličky pro dospělé, a kdo z nás kuličky jako dítě nehrál," říká jeden z golfových nadšenců, architekt Jiří Velden. (Lorens, 2009) Obr. 9 [Golfové hřiště v Mariánských lázních] Obr. 10 [Golfové hřiště v Mariánských lázních] Obr. 11 [Golfové hřiště v Mariánských lázních] 17

19 KARLOVY VARY KARLŠTEJN Golf Club Karlovy Vary byl založen roku 1904 Pánským šermířským klubem, jehož cílem bylo zvýšit nabídku sportovního využití pro lázeňské hosty. (Historie klubu, 2010) Z důvodu rostoucí popularity o tento sport se v roce 1928 začalo vážně diskutovat o vybudování nového hřiště s 18 jamkami. Z možných variant byla vybrána lokalita v katastru obce Olšová Vrata. Plány na postavení nového hřiště byly svěřeny nejznamenitějšímu odborníku své doby, pařížskému architektu C. Noskowskimu, pod jehož vedením bylo samotné osmnáctijamkové hřiště dostavěno v roce V souvislosti s hospodářskou krizí a následně válečnými událostmi se však nepodařilo uskutečnit celý projekt včetně postavení klubovny. (Historie klubu, 2010) Rok otevření: 1933 Počet jamek: 18 Par: 72 Délka: 6167 m (Mistrovská golfová hřiště, 2010) Obr. 12 [Schéma golfového hřiště v Karlových Varech] Chráněná krajinná oblast Český kras - hřiště Karlštejn Golf Resort Karlštejn, a.s. se prostřednictvím vedení golfového hřiště aktivně podílí na regionální politice udržitelného rozvoje širšího území CHKO. (Golf v chráněných územích v ČR, 2010) Golfový areál leží na břehu řeky Berounky, rozprostírá se na svazích proti majestátně se tyčícímu hradu českých králů. Má spíše luční charakter a díky kopcovitému terénu je pro hráče velice náročný. Díky ještě málo vzrostlé zeleni na hru působí proměnlivý vítr, který ztěžuje záměry golfisty. (Golfové hřiště Golf Resort Karlštejn, 2009) Hřiště bylo slavnostně otevřeno v roce Návrh pochází z dílny kanadských golfových architektů Lese Furbera a Jima Eremka. Stávajících 18 jamek architekti rozšířili na jižním svahu kopce Voškov o další devítku, která byla dokončená v roce (Golfové hřiště Golf Resort Karlštejn, 2009) Rok otevření: 1993 Počet jamek: 27 Par: 72 Délka: 9622 m Obr. 17 [Golfové hřiště Karlštejn] Obr. 13 [Golfové hřiště v Karlových Varech] Obr. 14 [Golfové hřiště v Karlových Varech] Obr. 18 [Golfové hřiště Karlštejn] Obr. 15 [Golfové hřiště v Karlových Varech] Obr. 16 [Golfové hřiště v Karlových Varech] Obr. 19 [Golfové hřiště Karlštejn] Obr. 20 Golfové hřiště Karlštejn] 18

20 GOLFOVÉ HŘIŠTĚ NA SLOVENSKU PIEŠŤANY Rozšíření golfu v jednotlivých krajinách Evropy je velmi rozdílné. Na mapě starého kontinentu vidíme klesající tendence sever-jih a západ-východ. Má to více příčin, golf vznikl a nejprve se rozvíjel v anglosaských krajinách, na jihu Evropy je golf orientovaný turisticky a na východě je relativně novým sportem. (Európa sa grínuje..., 2008) Dnes, až na výjímky, má slovenský golf v porovnaní s Českem zvláštní specifikum - klubový golfový život nemá výrazné ambice budovat vlastní golfové hřiště a metodicky vychovávat své hráče. Převládá spíše společenský charakter golfových spolků, menší partie, motivované zpravidla se zájmem typu se hlavně setkat s přáteli. To způsobuje, že golfové kluby jsou zpravidla malé, s několika desítkami členů. Dostupnost golfových hřišť v Čechách, Rakousku a Maďarsku a jejich kvality a vybavení jsou pro slovenské hráče golfu dostatečným magnetem, bez potřeby budovat vlastní hřiště. To má ale nežádoucí efekt v tom, že slovenští hráči hrají hodně venku, stávají se členy zahraničních klubů - namísto toho, aby se sdružovali v golfových klubech Slovenska. Slovenští hráči svými členskými příspěvky přispívají na rozvoj a provoz zahraničních klubů a tyto finanční prostředky přitom výrazně chybějí pro rozvoj golfu doma. (Sinbartl, 2005) Každý nový sportovní "objev" má zpravidla úzké rodinné vazby, ale jeho výkonnostní růst se většinou zastaví na slušné "rekreační" úrovni kolem handicapu (Sinbartl, 2005) Pokud přehlédneme objektivní i subjektivní negativní faktory, vedoucí k nedostatku golfových hřišť nebo pouze luk na trénink, můžeme suše konstatovat skutečnost, že ve srovnání s tradičními golfovými zeměmi, nebo jen se sousedním Českém, slovenskému golfu téměř zcela chybí profesionální výuka golfu a metodická práce s mládeží. (Sinbartl, 2005) První golfové hřiště na Slovensku bylo v Piešťanoch na Koupelném ostrově. Bylo vybudované už v roce a slavnostně otevřené spolu s golfovým domem 26. července 1914 (dva dny před rozpoutáním první světové války). Otcem myšlenky vybudovat golfový klub v Piešťanoch byl Imrich Winter. (Ako sme začínali..., 2010) Začátek první světové války zabránil rozvoji golfu. O golfové hřiště se nikdo nestaral a jeho obnovení bylo možné až po skončení války a uspořádání poměrů v nově vzniknutém státě. Anglický časopis Golf Illustrated se ve vydaní ze 17. července 1914 vyjádřil o hřišti takto: "Nejkrásnější golfové hřiště na kontinentě bylo otevřené v Piešťanech (Uhorsko), vzdálených jen 3 hodiny cesty vlakem přímo z Vídně. Je nádherně situované mezi Karpaty a řekou Váh, 5 minut chůze od hotelu Thermia Palace." (Ako sme začínali..., 2010) Dne 21. července roku 2004 bylo znovu otevřené nové piešťanské golfové hřiště, od otevření prvního golfového hřiště uplynulo už 90 roků. (Spa - Golf club Piešťany, 2010) Rok otevření: 1914 Počet jamek: 2x9 Par: 66 Délka: 4318 m Pokud se v Čechách a na Moravě za posledních 10 let zdesetinásobil počet golfových hřišť a tím i počet hráčů a zhruba šedesát klubů každoročně produkuje zhruba deset nových profesionálních trenérů, na Slovensku nám do srovnatelné úrovně vyrostla zatím jen jediná Zuzana Kamasová, a to jen díky podpoře rodiny a jejímu individuálnímu studiu a tréninku ve Spojených státech. Pokusy přivést na Slovensko trenéry ze zahraničí ztroskotaly také. (Sinbartl, 2005) Je třeba akceptovat kvalitativní posun sportovních soutěží díky rozdělení na výkonnostní Slovak Amateur Tour a rekreační Grand Prix Slovakia, jakož i snahu Slovenské golfové unie obsazovat maximum zahraničních soutěží slovenskými reprezentanty. (Sinbartl, 2005) Na Slovensku je celá řada golfových hřišť a ty nejvýznamnější jsou představeny v následující kapitole. (Makro vztahy, 2010) Obr. 21 [Golfové hřiště v Piešťanoch] Obr. 22 [Golfové hřiště v Piešťanoch] 19

Birdie Card podrobný rozkres jamek s udáním vzdáleností jednotlivých orientačních bodů ke greenu resp. odpališti

Birdie Card podrobný rozkres jamek s udáním vzdáleností jednotlivých orientačních bodů ke greenu resp. odpališti A Albatros výsledek na jamce zahraný o tři údery méně, než je její par All-Square nerozhodný stav (hlavně při jamkové hře) B Backspin zpětná rotace míčku vedoucí k jeho rychlému zastavení po dopadu Bag

Více

Royal Golf Club Mariánské Lázně

Royal Golf Club Mariánské Lázně červenec 2014 7. ročník / 2. číslo Tourbulletin Mariánské Lázně 18. - 19. července GJW Praha Sport Marketing Advertising Royal Golf Club Mariánské Lázně www.golfml.cz Závišín 582 353 01 Mariánské Lázně

Více

www.golfove-cesty.cz Nabídka golfového pobytu Turecko 17. 24.3.2012 S golfovým profesionálem Robertem Schovánkem Informace a rezervace

www.golfove-cesty.cz Nabídka golfového pobytu Turecko 17. 24.3.2012 S golfovým profesionálem Robertem Schovánkem Informace a rezervace Nabídka golfového pobytu Turecko 17. 24.3.2012 S golfovým profesionálem Robertem Schovánkem Informace a rezervace S-GUIDE, s.r.o., Erbenova 8, 602 00 Brno Tel: 515 917 119 GSM: 775 587 232 E-mail: dana.cernoskova@sguide.cz

Více

Astoria Golf Resort - Cihelny

Astoria Golf Resort - Cihelny září 2014 7. ročník / 3. číslo Tourbulletin Karlovy Vary 26. - 27. července GJW Praha Sport Marketing Advertising Astoria Golf Resort - Cihelny www.astoria-golf.com Cihelny 7 364 64 Karlovy Vary G V olfový

Více

marketingové spolupráce

marketingové spolupráce Nabídka reklamnía marketingové spolupráce Golf resort Jezera-představení Golf resort Jezera se nachází v obci Ostrožská Nová Ves v srdci Moravského Slovácka cca 8 km od Uherského Hradiště, v krásné krajině

Více

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 CK TURISTA Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 4,5,6,7 - denní zájezd Slovinské termální lázně Moravské Toplice se již staly mezi golfisty pojmem. Skvělé

Více

ČESKÁ GOLFOVÁ FEDERACE HRAJ GOLF ZMEŇ ŽIVOT

ČESKÁ GOLFOVÁ FEDERACE HRAJ GOLF ZMEŇ ŽIVOT ČESKÁ GOLFOVÁ FEDERACE HRAJ GOLF ZMEŇ ŽIVOT 4 letý projekt Česká golfová federace Materiál není povoleno šířit 1 2 Role ČGF ČGF je vrcholovým orgánem českého golfu. Byla založena v roce 1931. ČGF hlavní

Více

ČESKY. Golfový požitek GOLFOVÁ KLASIKA NA ZÁPADĚ

ČESKY. Golfový požitek GOLFOVÁ KLASIKA NA ZÁPADĚ ČESKY 14 Golfový požitek GOLFOVÁ KLASIKA NA ZÁPADĚ 1 Prostředí Lázeňského trojúhelníku dalo příležitost ke vzniku na české Lázně, poměry 18 jamek: neobvyklé značení koncentraci vás navede k hotelu, golfových

Více

Český svaz plážového tenisu

Český svaz plážového tenisu Český svaz plážového tenisu Co je plážový tenis? Plážový tenis je nejčastěji popisován jako směsice tenisu, badmintonu a také plážového volejbalu. Hraje se na dvorci, který je rozměrem identický s dvorcem

Více

HŘIŠTĚ A CVIČNÉ PLOCHY

HŘIŠTĚ A CVIČNÉ PLOCHY GOLF PARK PLZEŇ Golf Park Plzeň je špičkový golfový resort, který leží na severovýchodním okraji Plzně u obce Dýšina. Areál byl vybudován v letech 2003-2004 za přispění uznávaného německého architekta

Více

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny Nabídka Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny 24. 5. 30. 5. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, dovolujeme si Vám nabídnout projekt golfové akademie pro Vás či Vaše obchodní partnery a klienty,

Více

NABÍDKA A CENÍK GOLFOVÝCH LEKCÍ 2010

NABÍDKA A CENÍK GOLFOVÝCH LEKCÍ 2010 NABÍDKA A CENÍK GOLFOVÝCH LEKCÍ 2010 Individuální trénink dospělý 1 osoba 650 Kč 50 minut 2 osoby 800 Kč 50 minut 1 osoba 400 Kč 25 minut 1 osoba 2 900 Kč 5x 50 minut 1 osoba 5 500 Kč 10x 50 minut 2 osoby

Více

GOLF & SKI RESORT OSTRAVICE

GOLF & SKI RESORT OSTRAVICE GOLF & SKI RESORT OSTRAVICE 18 důvodů se zlepšovat Mistrovské 18-ti jamkové golfové hřiště je situováno mezi dvěma nejvyššími horami Beskyd, Lysou horou a Smrkem, na úpatí hory Žár v obci Ostravice. Hrací

Více

Karlovy Vary. Historické, současné, budoucí...

Karlovy Vary. Historické, současné, budoucí... Karlovy Vary Historické, současné, budoucí... Na pravidelný sezonní seriál, věnující se návštěvám hřišť a rozboru jejich funkčnosti z hlediska architektury, jistě vzpomínáte z minulého roku. Nyní přišel

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

GOLF PARK PLZEŇ. Série Ladies European Tour se v roce 2013 bude hrát jako Pilsen Golf Masters na našem domovském hřišti Golf Parku Plzeň!

GOLF PARK PLZEŇ. Série Ladies European Tour se v roce 2013 bude hrát jako Pilsen Golf Masters na našem domovském hřišti Golf Parku Plzeň! GOLF PARK PLZEŇ Golf Park Plzeň je špičkový golfový resort, který leží na severovýchodním okraji Plzně u obce Dýšina. Areál byl vybudován v letech 2003 2004 za přispění uznávaného německého architekta

Více

20 2012 12 we love golf

20 2012 12 we love golf 2012 ROUND 01 BENÁTKY NAD JIZEROU 26.04.2012 Golfový areál Golf Resort Paradse se nachází nedaleko města Benátky nad Jzerou. Hřště celý areál je zasazen do krásné přírody v chráněné krajnné oblast Travny.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POJMY URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, VÝVOJ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

ÚSES, NATURA A VÝZNAMNÉ LOKALITY SUBREGIONU VELKÉ DÁŘKO

ÚSES, NATURA A VÝZNAMNÉ LOKALITY SUBREGIONU VELKÉ DÁŘKO ÚSES, NATURA A VÝZNAMNÉ LOKALITY SUBREGIONU VELKÉ DÁŘKO Ing. Monika HAMANOVÁ Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická universita,

Více

golf na zahradě Sílící fenomén:

golf na zahradě Sílící fenomén: Sílící fenomén: golf na zahradě Golf, golfová architektura a výstavba golfových hřišť se staly mou životní náplní. Momentálně mám jednu profesní vizi a touhu: přenést kvalitu trávníků ze hřiště do soukromé

Více

PARTNER GOLF TOUR 2004 GOLFOVÁ TOUR NA PRESTIŽNÍCH GOLFOVÝCH HŘIŠTÍCH V ČR

PARTNER GOLF TOUR 2004 GOLFOVÁ TOUR NA PRESTIŽNÍCH GOLFOVÝCH HŘIŠTÍCH V ČR PARTNER GOLF TOUR 2004 GOLFOVÁ TOUR NA PRESTIŽNÍCH GOLFOVÝCH HŘIŠTÍCH V ČR OBSAH: 4 Úvod 5 Charakteristika Tour 6 Systém Tour 7 Jednotlivé turnaj Tour termínová listina 8 Generální partner Tour 9 Hlavní

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Nová klubovna Golf & Country Club Svobodné Hamry. Teze návrhů

Nová klubovna Golf & Country Club Svobodné Hamry. Teze návrhů Nová klubovna Golf & Country Club Svobodné Hamry Teze návrhů Předkládáme dvě varianty nové klubovny, na kterých se snažíme prezentovat náš přístup k začlenění stavby do krásného přírodního prostředí údolí

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Shromáždění členů Golf Clubu Praha 2013 7.2.2013

Shromáždění členů Golf Clubu Praha 2013 7.2.2013 Shromáždění členů Golf Clubu Praha 2013 7.2.2013 Úpravy na hřiše v roce 2012 Dokončení opravy plynovodu a revitalizace poškozených ploch Výsadba nových keřů na jamce č.9 a rekonstrukce bunkeru u greenu

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal Michaela Krpálková Obsah Srovnání legislativy Srovnání územní ochrany přírody Srovnání NP aplikované na NP

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zámek Bechyne! Černický zámecek

Zámek Bechyne! Černický zámecek Panství Bechyne Nachází se v lázeňském městečku Bechyně, 120 km jižně od Prahy. Nabízíme příjemný rustikální styl Hotelu a restaurace Panská, sportovně laděné prostředí residence Golf, jedinečnou atmosféru

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice***

***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice*** ***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice*** Specializujeme se na investice do apartmánů v dobrých lokalitách na španělském pobřeží, v blízké vzdálenosti od pláže

Více

BIRDIE CARD. Provozní řád

BIRDIE CARD. Provozní řád Provozní řád BIRDIE CARD Před hrou se prosím zaregistrujte na recepci. ID kartu nebo fee kartu viditelně připevněte na bag pro případnou kontrolu marshallem. Dodržujte tempo hry: 9 jamek max. 2 hod. 20

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ENTENTE FLORALE EUROPE 2009

ENTENTE FLORALE EUROPE 2009 ENTENTE FLORALE EUROPE 2009 Belgie Chorvatsko Irsko Itálie Nizozemí Spojené království Petr Šiřina; člen mezinárodní hodnotitelské komise Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE Marie Pourová Česká zemědělská univerzita Praha, Katedra řízení, PEF, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel.: 42/2/3382239 fax: 42/2/3382258 Anotace: Příspěvek se

Více

RACIONALIZAČNÍ AGENTURA S.R.O. - ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO DÝŠINA KOMPLEXNÍ NABÍDKA

RACIONALIZAČNÍ AGENTURA S.R.O. - ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO DÝŠINA KOMPLEXNÍ NABÍDKA RACIONALIZAČNÍ AGENTURA S.R.O. - ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO DÝŠINA KOMPLEXNÍ NABÍDKA Nově otevřené Školící středisko společnosti Racionalizační Agentura s.r.o. centrum vybavené nejmodernější multimediální technikou,

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Jihočeský systém páteřních cyklistických cest

Jihočeský systém páteřních cyklistických cest Jihočeský systém páteřních cyklistických cest NADACE JIHOČESKÉ CYKLOSTEZKY Dopravní systém CYKLOTRANS ČSAD JIHOTRANS Motto na úvod Předtím, než se cesty ztratily z krajiny, ztratily se z lidské duše. Člověk

Více

GOLF RESORT KASKÁDA DRIVING RANGE ŽABOVŘESKY SLUŽBY A CENÍK 2012 STEVE BRADLEY S GOLF SCHOOLS

GOLF RESORT KASKÁDA DRIVING RANGE ŽABOVŘESKY SLUŽBY A CENÍK 2012 STEVE BRADLEY S GOLF SCHOOLS GOLF RESORT KASKÁDA DRIVING RANGE ŽABOVŘESKY SLUŽBY A CENÍK 2012 STEVE BRADLEY S GOLF SCHOOLS ÚVODEM Vítejte v nové golfové akademii v areálech Golf Resort Kaskáda a Driving range Žabovřesky. Naše golfové

Více

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Autor Jan Rückl Vedoucí práce Paeddr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato práce se zabývá tvorbou internetové prezentace a vhodným využitím některých

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

Golf v Alpách - Fee zdarma - panoramahotel*** superior ALLGAUER/ č.8052

Golf v Alpách - Fee zdarma - panoramahotel*** superior ALLGAUER/ č.8052 CK TURISTA Golf v Alpách - Fee zdarma - panoramahotel*** superior ALLGAUER/ č.8052 4 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky uvádíme, že golf již zdaleka nemusí být drahým sportem (i když tomu

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

GOLF Základní informace

GOLF Základní informace GOLF Základní informace I. Co je golf II. Základní principy hry III. Golfový slovník I. Co je golf Golf je celosvětově jeden z nejrozšířenějších sportů. Nejvíce hráčů golfu najdeme v Anglii, Irsku, Skandinávii

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10.

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. jubilejní ročník Jako jediná organizace u nás pomáháme výhradně pacientům s EB, tzv.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

residential golf lifestyle

residential golf lifestyle residential golf lifestyle AURA je prvním rezidenčním resortem v České republice, který svým obyvatelům přináší unikátní řešení venkovského, ale zároveň moderního životního stylu a bydlení uprostřed přírody

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ

STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ Oldřich Solanský Abstrakt Uvedený příspěvek je stručnou analýzou současného stavu populace v Ostravě a výhledem věkového složení obyvatel tohoto

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

FRAGMENTACE KRAJINY DOPRAVNÍ A SÍDELNÍ INFRASTRUKTUROU A OCHRANA PŮDY

FRAGMENTACE KRAJINY DOPRAVNÍ A SÍDELNÍ INFRASTRUKTUROU A OCHRANA PŮDY Petr Anděl FRAGMENTACE KRAJINY DOPRAVNÍ A SÍDELNÍ INFRASTRUKTUROU A OCHRANA PŮDY Letní škola ochrany půdy, 2. 3. 9. 2013 andel@evernia.cz Dálnice jako bariéra Dálnice jako bariéra PROSTUPNOST DÁLNICE

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Golfový klub Radíkov a jeho propagace

Golfový klub Radíkov a jeho propagace Golfový klub Radíkov a jeho propagace ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor práce: Studijní program: Obor: Název práce: Cíl práce: Alžběta Němcová Ekonomika a management Cestovní ruch Golfový klub Radíkov a jeho

Více

ÚVOD ČLOVĚČE NEZLOB SE SE

ÚVOD ČLOVĚČE NEZLOB SE SE HRY PRO DĚTI ÚVOD Vážení přátelé, ale hlavně děti, především pro Vás jsme vytvořili dětskou řadu našich velkých provedení společenských her. Kromě oblíbených a známých her jako člověče nezlob se, kroket,

Více

PŮDA jako dar žití Mgr.Vít Hrdoušek

PŮDA jako dar žití Mgr.Vít Hrdoušek PŮDA jako dar žití Mgr.Vít Hrdoušek Na venkově dříve člověk musel, dnes může žít na rodné hroudě v blízkém sepětí s přírodou a půdou. Naši předci nám zanechali kulturní krajinu, kterou pracně vytvářely

Více

Závazné propozice U.S.KIDS GOLF REGION TOUR 2012

Závazné propozice U.S.KIDS GOLF REGION TOUR 2012 Direktoriát soutěže Závazné propozice U.S.KIDS GOLF REGION TOUR 2012 Ředitel U.S. Kids Golf Tour pro Českou republiku Pořadatel Spolupořadatelé Soutěžní výbor Karel Kučera, Blue Green s.r.o. karel@uskidsgolf.cz

Více

OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Novotný V., Červinka J. Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Odhad dlouhodobého a hloubkového geochemického vývoje důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve ve vztahu k optimalizaci nutného čištění důlních vod

Odhad dlouhodobého a hloubkového geochemického vývoje důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve ve vztahu k optimalizaci nutného čištění důlních vod MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Ústav geologických věd JAN JAROLÍM Odhad dlouhodobého a hloubkového geochemického vývoje důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve ve vztahu k optimalizaci

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Golf, sport, který spojuje

Golf, sport, který spojuje GAAN GOLF TOUR 2012 Golf, sport, který spojuje 2012 Existuje-li představa o ušlechtilém sportu, vždy gentlemanském, čestném a za všech okolností zábavném, je jím nepochybně golf. Lidé, kteří se aktivně

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

Varianta - 2 - Letní provoz lanové dráhy na vrchol Lysé hory a odchod po Bunkrové cestě

Varianta - 2 - Letní provoz lanové dráhy na vrchol Lysé hory a odchod po Bunkrové cestě Vyhodnocení vlivů turistických cest ve variantách pro letní provoz lanové dráhy na Lysou horu - Rokytnice nad Jizerou na okolní prostředí ve smyslu ustanovení zákona č. 100/2001Sb. o posuzování vlivů na

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

MOŽNOSTI PROPOJENÍ VÝUKY CHEMIE A ZDRAVOTNICKÉ PRAXE

MOŽNOSTI PROPOJENÍ VÝUKY CHEMIE A ZDRAVOTNICKÉ PRAXE MOŽNOSTI PROPOJENÍ VÝUKY CHEMIE A ZDRAVOTNICKÉ PRAXE Ing. Zuzana Vargová 1 Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. 2 1 Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha zuzana.vargova@zdrav-ova.cz

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

VALUING AUTHENTICITY, PASSION, PRECISION AND UNDERSTANDING IN ALL WE DO.

VALUING AUTHENTICITY, PASSION, PRECISION AND UNDERSTANDING IN ALL WE DO. Corinthia Corinthia Hotels International Hotels & Resorts je další z celosvětově známých provozovatelů hotelových řetězců. Z původně maltské restaurace se od 60. let minulého století začalo pomalu budovat

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Zažijte nebo zprostředkujte svým klientům. jedinečný zážitek soutěžního golfu. ve společném flightu se špičkovými. českými golfovými profesionály.

Zažijte nebo zprostředkujte svým klientům. jedinečný zážitek soutěžního golfu. ve společném flightu se špičkovými. českými golfovými profesionály. Zažijte nebo zprostředkujte svým klientům jedinečný zážitek soutěžního golfu ve společném flightu se špičkovými českými golfovými profesionály. Již 4. ročník série golfových turnajů pro tzv. TEACHING PRO,

Více

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA EVALUATION OF PRESENT STATE AND MANEGEMENT OF FOREST PROTECTED AREAS OF UHERSKOHRADIŠŤSKO Kateřina Rebrošová, Jiří Schneider ABSTRAKT

Více

PILSEN GOLF MASTERS 2014

PILSEN GOLF MASTERS 2014 PILSEN GOLF MASTERS 2014 www.pgmcz.eu ČERVENEC 2014 VE ZNAMENÍ ELITNÍHO DÁMSKÉHO GOLFU! Pilsen Golf Masters 2014 (PGM) se uskuteční na Dýšině v týdnu od 21. do 27. července. Turnaj se odehraje opět ve

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

Prezentace hřiště a nabídka spolupráce

Prezentace hřiště a nabídka spolupráce Prezentace hřiště a nabídka spolupráce O nás... Golfové hřiště leží pouhých 18 km jižně od okraje Prahy ve vyhlášené výletní oblasti u Slapské přehrady. Je to přátelské hřiště moderní konstrukce se širokými

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

NIVA A JEJÍ POTENCIÁL

NIVA A JEJÍ POTENCIÁL KLIMA KRAJINA POVODÍ NIVA A JEJÍ POTENCIÁL UN IE U V PRO A ŘEKU MOR Základní východisko Vyhodnotit vodní útvary z hlediska: možností obnovy rozlivů do nivy doporučených způsobů revitalizace protipovodňové

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více