Analýza ekonomiky provozu golfového hřiště

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza ekonomiky provozu golfového hřiště"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Analýza ekonomiky provozu golfového hřiště Diplomová práce Autor: Bc. Martina Richterová Finance, finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Tomáš Marek Praha Duben 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne Martina Richterová

3 Poděkování: Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Tomáši Markovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce.

4 Anotace: Diplomová práce se zabývá analýzou ekonomiky provozu golfového hřiště Albatross Golf Resort. Za pomoci odborné literatury byly v teoretické části popsány, vysvětleny a na možných výsledcích aplikovány výchozí teze v oblasti analýzy potřebné pro posuzování ekonomiky provozu. Pro dosažení cíle práce byla v praktické části provedena analýza ekonomiky provozu jako finanční analýza podniku se zaměřením na provoz a SWOT analýza podniku k vyhodnocení vnitřních a vnějších faktorů. Finanční analýza je provedena za roky , kde pomocí horizontální a vertikální analýzy jsou zdůrazněny souvislosti ve finančních výkazech analyzované společnosti. Analýza absolutních, poměrových a rozdílových ukazatelů naznačila hospodaření podniku. Pomocí bonitních a bankrotních modelů bylo zhodnoceno finanční zdraví společnosti. V závěru práce je pomocí dynamické metody pro efektivní hodnocení investic vypočtena možná návratnost celé investice. Klíčová slova: Finanční analýza, golfové hřiště, finanční ukazatele, SWOT analýza. Annotation: This diploma focuses on analysis of economic feasibility of golf course Albatross Golf Resort. In the theoretical part thesis required for evaluation of economic feasibility have been described, explained and applied to possible results. In order to achieve the target of this work a corporate financial analysis focused on corporate operations and SWOT analysis for evaluation of internal and external factors have been used. Financial analysis has been executed for period Using horizontal and vertical analysis dependencies in financial reports have been pointed out. Bankruptcy prediction models have been used to evaluate the corporate financial health. Return on investment has been computed in the conclusion of this work with the use of dynamic methods for investment efficiency evaluation. Key words: Financial analysis, golf course, financial indicators, SWOT analysis.

5 Obsah ÚVOD Formulace výchozích tezí v oblasti analýzy potřebné pro posuzování ekonomiky provozu Ekonomika Podnik Provoz a jeho řízení Finanční analýza podniku Zdroje informací pro finanční analýzu Rozvaha podniku Výkaz zisku a ztráty Cash flow Metody finanční analýzy Analýza absolutních ukazatelů Analýza rozdílových a tokových ukazatelů Analýza poměrových ukazatelů Analýza soustav ukazatelů Pyramidové soustavy ukazatelů Bonitní a bankrotní modely SWOT analýza Investice a jejich efektivita Metody hodnocení efektivnosti investic Golf jako předmět podnikání Golf Základní informace o podniku Zdroje tržeb z hlavního předmětu podnikání Stávající obchodní strategie podniku Analýza návštěvnosti golfového resortu 2010/

6 2.5 Komparace konkurenčních golfových areálů Analýza ekonomiky provozu Albatross Golf Resort Finanční hospodaření podniku Horizontální a vertikální analýza rozvahy Horizontální a vertikální analýza výsledovky Analýza poměrových ukazatelů Ukazatel rentability Ukazatel likvidity Ukazatel aktivity Ukazatel zadluženosti Analýza rozdílových ukazatelů Analýza souhrnných ukazatelů Rozklad Du Pont Efektivita a návratnost investice Komparace vybraných analýzou zjištěných ukazatelů s ukazateli porovnávaných golfových hřišť Vyhodnocení ekonomiky provozu golfového hřiště a návrhy Analýza dosavadní strategie podniku SWOT analýza a využití pro strategii Souhrnné hodnocení ekonomiky provozu Hodnocení předpokladů pro investiční rozvoj Návrhy systémových změn ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PRAMENŮ SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A POJMŮ SEZNAM SCHÉMAT, TABULEK A GRAFŮ PŘÍLOHY

7 ÚVOD Golf je celosvětově jedním z nejrozšířenějších sportů. Po změně politické situace v České republice došlo k rozmachu mnoha odvětví, jedním z nich byl právě golf. Od zlomu v českých dějinách na konci osmdesátých let, kdy se golfová hřiště dala spočítat na prstech jedné ruky, došlo k masivní výstavbě golfových hřišť. Okouzlující příroda, historické památky a golf s dlouhou tradicí. Tak by se dala také definovat jedna z tváří České republiky. Golf se zde hraje již od roku 1898, ale opravdový rozmach zaznamenává až v posledních desetiletích, kdy je kladen důraz zejména na kvalitu hřišť a jejich zázemí. Ekonomika provozu golfového hřiště je stejná jako jakéhokoli jiného podniku, avšak je nutné počítat pouze s osmiměsíčním provozem. Ekonomika provozu golfového hřiště je poměrně striktní. Pokud je v dlouhodobém záměru podniku provozovat špičkové hřiště ve vysoké kvalitě udržovaných hracích ploch, musí se téměř 80 procent příjmů navrátit zpět do hřiště. Co se ekonomiky provozu týče, sleduje se trvalý růstový trend spotřeby služeb, jinými slovy návštěvnost hřiště. Pro analýzu ekonomiky provozu golfového hřiště pro účely této práce bude použita finanční analýza podniku se zaměřením na zhodnocení každého z ukazatelů finanční analýzy, bude zhodnoceno finanční zdraví podniku, zátěž z investice, náklady na provoz a příjmy z předmětu podnikání. Bude provedena analýza soustav ukazatelů, kde pomocí pyramidového rozkladu umožníme odhalit vzájemné existující vazby mezi jednotlivými ukazateli. Pomocí bonitních a bankrotních modelů se zaměříme na finanční kondici podniku. Finanční analýza je důležitým nástrojem pro hodnocení ekonomických výsledků podniku. Je důležitou součástí finančního řízení podniku a předkládá zásadní roli při finančním rozhodování. Finanční řízení je nedílnou součástí všech aktivit podnikového organismu. Vychází a plní nezastupitelnou roli v rámci celkového řízení a rozhodování podniku. Přitom jsou základem strategické a dlouhodobé cíle podniku. Bude provedena SWOT analýza, jejímž úkolem bude identifikovat, do jaké míry je současná strategie podniku a jeho specifické silné a slabé stránky relevantní a schopná se vyrovnat se změnami, které nastávají v prostředí, ať už s ohledem na vnitřní či vnější vlivy. Pomocí dynamických metod pro hodnocení efektivnosti investice bude proveden výpočet pro možnou dobu návratnosti investice. Nedílnou součástí práce je komparace golfových areálů v bezprostředním okolí analyzovaného hřiště, zaměřeno především na návštěvnost jednotlivých areálů, na finanční 7

8 příjem za nabízené služby klientům, strategie a vize společností. Možný dopad na snížení návštěvnosti konkurence po otevření tohoto hřiště. V závěru finanční analýzy bude též provedeno srovnání finanční výkonnosti podniků. V závěru práce bude shrnutí případných analyzovaných problémů a možné návrhy opatření vedoucí k dosažení žádoucího stavu podniku. Analyzovanou společností je obchodní firma zabývající se zprostředkováváním obchodu a služeb, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti golfu. Nabízené služby této společnosti se týkají z největší části pouze cílové skupiny, do které patří aktivní hráči golfu, avšak jsou zde také další služby, kterými jsou pronájmy konferenčních prostor, služby restaurace a jiné služby. Cílem této práce je analyzovat ekonomiku provozu konkrétního golfového hřiště. Zaměření se na aktivity představující největší finanční přínos golfovému hřišti. Zhodnocení návratnosti investice, podmínek pro dosažení návratnosti. 8

9 1 Formulace výchozích tezí v oblasti analýzy potřebné pro posuzování ekonomiky provozu 1.1 Ekonomika Ekonomie pojednává o ekonomickém chování člověka a o tržním procesu. Patří do skupiny společenských věd. Ekonomie se zabývá ekonomickou teorií a ekonomika ekonomickou praxí. Ekonomie je věda zabývající se společenskou realitou zvanou ekonomika. Ekonomika je hospodaření určitého subjektu například státu, jednotlivce nebo organizace. 1 Ekonomika je aplikace ekonomie na konkrétní sektor trhu (např.: podniková ekonomika). 1.2 Podnik Podnikem se pro účely obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech v právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům průmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým vozidlům apod., pokud jsou součástí podniku. 2 Podnik je možné charakterizovat těmito znaky: Ekonomická samostatnost: samostatně hospodaří, tj. ze svých výnosů hradí náklady a dosahuje zisku, na trhu vystupuje jako samostatný subjekt, určuje si předmět podnikatelské činnosti, kapitál používá k zajištění svých cílů bez přímých vnějších vlivů. Právní samostatnost: podnik vystupuje vůči svému okolí jako subjekt, který má jméno, práva a plní své povinnosti. Podstatou podnikání je samostatné rozhodování určité osoby o tom, jaké výrobky, v jakém množství bude vyrábět, jaké služby bude poskytovat, jakou technologii zvolí, s kým bude spolupracovat, kde bude vyrábět, jak získá potřebné finanční zdroje a výrobní činitele, jaká bude jeho právní forma, jaké budou jeho náklady, výnosy a jakého zisku chce dosáhnout. 3 1 KOČÍ, J., ŠAMAŠOVÁ, L. Základy ekonomiky Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ze dne 5. listopadu SYNEK, M. Manažerská ekonomika

10 1.3 Provoz a jeho řízení K tomu, aby bylo dosaženo základního cíle podniku, kterým je maximalizace zisku, je nezbytné vytvořit jednotné podnikové řízení a zvyšování finanční i obchodní hodnoty podniku. Řízení v podniku, kde řešíme otázky základních problémů jeho fungování, se nazývá strategické řízení. Jedná se o proces, ve kterém vrcholový management formuje a zavádí strategie vedoucí k dosažení stanovených cílů. Strategické řízení je základem řízení celého podniku, je východiskem všech podnikových plánů a projektů a prvkem sjednocujícím činnost všech pracovníků podniku. 4 Strategické řízení je zaměřeno především na to, jak pružně reagovat na dramatické změny prostředí. Významným produktem strategického řízení je konkurenční výhoda, která je jádrem výkonnosti podniku na trzích, kde existuje konkurence. Důležitými termíny v otázce strategie podniku jsou poslání, které identifikuje základní funkci podniku, vize, která vyjadřuje představu o budoucím stavu podniku a cíle, jež jsou očekávané budoucí výsledky. Cíle představují konečný stav, k němuž by měly všechny aktivity podniku směřovat. Strategie stanoví cesty, jak dosáhnout naplnění poslání, vize a cílů. Představuje koncept celkového chování podniku, určuje nezbytné činnosti a alokaci zdrojů potřebných pro dosažení zamýšlených záměrů. Strategie svou povahu představuje záměry, kterými je ovlivňován věcný rozvoj podniku, např. záměry týkající se toho, co vyrábět, v jakém množství a kvalitě, kdy a pro koho vyrábět. 5 Strategie se mohou zaměřovat i na tvorbu metod, nástrojů a opatření, jejichž pomocí a prostřednictvím jsou prosazovány věcné strategie. Existuje vzájemná vazba mezi věcnými strategiemi a strategiemi řízení. Strategické řízení je mimořádně složitý proces, jehož cílem je rozvíjení a udržování životaschopné shody mezi cíli podniku a zdroji podniku a současně měnícími se podmínkami tržních příležitostí. Formulace poslání, vize, cílů a strategie vyžaduje analyzovat a vyhodnotit velké množství informací charakterizujících nejen podnik a jeho jednotlivé stránky, ale i jeho okolí. Tento proces vyžaduje systematický přístup, který zahrnuje identifikaci a analýzu vnějších faktorů působících na podnik a jejich konfrontaci se zdroji podniku, a to vše v podmínkách neurčitosti prostředí a nejistoty. Strategické řízení musí být kontinuálním procesem, který na změny vnějšího prostředí reaguje přizpůsobováním se podniku. 6 Detailnější pohled na podnikové řízení zabezpečuje taktické a operativní řízení. Taktické řízení má za úkol stanovit a řídit postupy a prostředky, vedoucí k nejefektivnější 4 ZAMAZALOVÁ, M. a kol. Marketing SEDLÁČKOVÁ, H., Buchta, K. Strategická analýza SEDLÁČKOVÁ, H. Strategická analýza (s. 2) 10

11 realizaci strategie podniku. Strategické řízení se realizuje na úrovni vrcholového managementu, taktické řízení probíhá především na střední úrovni managementu. Při taktickém řízení dochází ke konkretizaci strategických cílů a prostředků, zahrnut je užší okruh činností. To umožňuje větší konkrétnost, v mnohem větší míře jsou využívány kvantitativní cíle, jako je objem prodeje, podíl na trhu, výše zisku, výnosnost kapitálu. Operativní řízení je velmi konkrétní a detailní řízení v krátkém časovém horizontu, na rozdíl od taktického řízení, kde je časový horizont delší. Nástrojem operativního řízení jsou především vnitropodnikové plány a nástroje vnitropodnikového řízení. Směřuje k co nejefektivnějšímu využití stávajících zdrojů a podniku a k zachování jeho likvidity. Úkoly tohoto řízení jsou orientovány na řízení výnosů, nákladů a zisku, na kalkulace výrobků i vnitropodnikových výkonů, plánování položek rozvahy, využití výrobních kapacit. Základními nástroji jsou normy, limity, kalkulace nákladů, rozpočty nákladových středisek, plánovaný výkaz zisku a ztrát, peněžní plán, plán likvidity, plánovaná rozvaha. Dobře řízené podniky se vyznačují konzistencí strategického, taktického a operativního řízení. Řízení podniku je velmi složitý a mnohostranný proces. Především kvůli tomu, že podnik sám je velmi složitý organismus, jehož jednotlivé články, zabývající se různými činnostmi, nemohou fungovat bez určité koordinace, motivace a kontroly. Významné je i zajištění časového souladu mezi jednotlivými činnostmi, jejich synchronizace. Funkcí podniku je přetvořit vstupy ve výstupy a exportovat je do vnějšího prostředí. Řízení podniku probíhá ve fázích plánování, organizování, personalistika, vedení a kontrola. 7 Úkolem manažerů je účinně a efektivně řídit přeměnu vstupů na výstupy, vytvářet zisk a být produktivní (efektivní), dosáhnout žádoucího poměru mezi vstupy a výstupy. Produktivita vyžaduje účinnost a efektivnost. Vzhledem k tomu, že výsledky podnikových aktivit jsou závislé jak na faktorech vnitřních, tak na faktorech vně podniku. Podnik chápeme jako relativně uzavřený celek a takto je nutno přistupovat i k jeho řízení. Řízení podniku jako celku je úkolem vrcholového řízení podniku, které usiluje především o vzájemné skloubení jednotlivých činností tak, aby bylo dosaženo všech vytyčených cílů. Řízení a správa společnosti jsou velice úzce spojeny s problematikou vlastnických vztahů. 8 Vrcholným úkolem podnikového řízení je stanovení konkrétních podnikových cílů. Cíle v organizaci členíme podle času na cíle strategické, taktické a operativní. Strategické cíle navazují na vizi a jsou poměrně otevřené. Časový horizont cílů bývá pět let. Na tak dlouhou dobu se obtížně stanovuje konkrétní cíl. Přesto lze stanovit cíl obecný. Příkladem 7 SYNEK, M. Podniková ekonomika, (178 s.) 8 SYNEK, M. Podniková ekonomika, (155 s.) 11

12 strategických cílů může být například zdvojnásobení obratu firmy, vstup na nový trh apod. Nižší úrovní cílů jsou cíle taktické. Ty se stanovují na jeden rok (vyjma velkých investic) a jsou zpracovány jako dílčí opatření k naplnění cílů strategických. Poslední úrovní cílů jsou cíle operativní. Operativní cíle jsou konkrétním plánováním na krátké období. Jejich obrazem bývají časové plány, které umožní snadné sledování jejich plnění. Nejnižší úrovní cílů jsou cíle operační, jejichž cílem je informovat manažera na nejnižších úrovních o splnění termínů, požadavků, průběhu procesů apod. 9 Schéma 1.1: Struktura procesu strategického řízení Zdroj: MARINIČ, P. Finanční řízení podniku 1.4 Finanční analýza podniku Pro analýzu ekonomiky provozu golfového hřiště je v této práci použita finanční analýza. Analýza celkové finanční výkonnosti podniku předpokládá fundamentální (kvalitativní) ekonomickou analýzu a technickou (kvantitativní) ekonomickou analýzu. Fundamentální analýza je zaměřena na hodnocení vnitřního a vnějšího ekonomického prostředí podniku v právě probíhající fázi životnosti a s ohledem na základní cíl podniku. Jejím základním úkolem je identifikace tržní pozice a tržního potenciálu podniku v rámci hospodářské soutěže v konkrétním makroekonomickém a mikroekonomickém prostředí. 10 Postup při finanční analýze se mírně odlišuje, v závislosti na interním či externím zpracování. Při externím zpracování je důležité zjistit informace o samotné společnosti, předmětu její činnosti, strategii, počtu zaměstnanců, atd. Finanční analýza patří k nejdůležitějším nástrojům finančního řízení, musí být podkladem pro rozhodování o 9 LOJDA, J. Manažerské dovednosti NÝVLTOVÁ, R., MARINIČ, P. Finanční řízení podniku (161 s.) 12

13 podnikových financích. Finanční analýza by měla plnit dvě základní funkce, prověřit finanční zdraví podniku a vytvořit základ pro finanční plán. Finanční plán vychází ze strategických cílů podnikatele, ale i dosavadního vývoje a z dosažené úrovně podniku zhodnocené finanční analýzou, z prognózovaného vývoje prodeje a z prognózovaného vývoje ekonomického prostředí. Finanční analýza také umožňuje posuzovat různé varianty finančního plánu. Plnění finančního plánu se měsíčně kontroluje pomocí účetních výkazů a finanční analýzy. 11 Postup při finanční analýze provedeme v následujících krocích. Prověříme úplnost a správnost vstupních údajů, sestavíme analýzu základních účetních výkazů, spočítáme a vyhodnotíme poměrové ukazatele, zpracujeme souhrnné zhodnocení dosažených poznatků. 1.5 Zdroje informací pro finanční analýzu Rozvaha podniku Základním účetním výkazem každého podniku je rozvaha, která nás informuje o tom, jaký majetek podnik vlastní a z jakých zdrojů je tento majetek financován. Rozvaha se vždy sestavuje k rozvahovému dni a musí platit, že aktiva jsou v rovnováze s pasivy. Právními předpisy je stanoveno, kdy a k jakému datu musí podnik rozvahu sestavovat. 12 Rozvaha se obvykle sestavuje ve tvaru bilance T, jejíž levá, majetková strana se označuje aktiva, pravá, kapitálová (zdrojová) strana pasiva. Druhou formou rozvahy je vertikální forma, ve které jsou jednotlivé položky uspořádány do sloupce, nejdříve aktiva, za nimi pasiva. Konstrukce rozvahy by měla být taková, aby přehledně ukazovala, co podnik vlastní, tj. struktura majetku podniku, z jakých zdrojů svůj majetek pořídil, tedy struktura kapitálu, jaká je jeho finanční situace, stupeň jeho zadlužení a likvidity aj. Porovnání dvou rozvah za dva po sobě jdoucí roky umožňuje zjistit, jak se finanční situace vyvíjí, a učinit potřebná dlouhodobá i krátkodobá opatření k efektivnímu rozvoji podniku KONEČNÝ, M. Finanční analýza s. 12 Zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 13 SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika (s. 59) 13

14 Schéma 1.2: Základní schéma rozvahy Zdroj: Synek, M. Manažerská ekonomika Aktiva majetková struktura podniku Majetková struktura podniku představuje podrobnou strukturu aktiv podniku. Základním členěním aktiv je především doba jejich upotřebitelnosti nebo rychlosti a obtížnosti jejich transformace v peněžní prostředky, aby bylo možné uhradit splatné závazky. 14 Aktiva se pro potřeby podnikové ekonomiky člení dle likvidnosti jejich rychlosti možné přeměny na peněžní hotovost jednotlivých složek majetku na dlouhodobý majetek (stálý, fixní, zařizovací, neoběžný) a oběžný (krátkodobý) majetek. 15 Dlouhodobá aktiva dělíme na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek. Hmotná aktiva v podniku představují samostatné movité věci, jejichž ocenění je vyšší než Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Nehmotná aktiva jsou například patenty, licence, autorská práva, software, know-how, s oceněním vyšším než Kč. Finančními aktivy jsou například investiční cenné papíry a vklady v držení déle než 1 rok, taktéž půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok. Druhou část aktiv podniku tvoří oběžný majetek, který členíme na zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek, kam řadíme pokladní hotovost, ceniny, peníze na běžném účtu a krátkodobé cenné papíry. 14 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza (24 s.) 15 MARTINOVIČOVÁ, D. Základy ekonomiky podniky

15 Schéma 1.3: Majetková struktura aktiv Zdroj: KNÁPKOVÁ, A.; PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza: Komplexní průvodce s příklady s Kapitál podniku Jestliže aktivum vyjadřovalo majetek podniku, sloužící k uskutečňování jeho produkčních aktivit (hospodářské prostředky), potom jeho původ, zdroj, z něhož majetek vznikl, se označuje jako kapitál (finanční krytí majetku). Majetek tedy představuje, co obchodní společnost vlastní a kapitál komu co patří. Vložil-li kapitál do firmy sám podnikatel, jedná se o vlastní kapitál. Pokud vkladem kapitálu je věřitel (např. finanční instituce), jde o kapitál cizí. Kapitál jako zdroj financování podniku, nebo také pasivum se podle účetní terminologie vyznačuje charakteristickými znaky: existuje závazek, jehož plnění i v budoucnu vyvolá snížení aktiv (např. do zboží), hospodářská operace vyvolávající současný závazek firmy již proběhla v minulosti, s dostatečnou spolehlivostí je dána doba splatnosti dluhu a jeho výše vyjádřena v penězích, známe věřitele, vůči němuž závazek existuje SEDLÁČEK, J. Cash flow

16 Schéma 1.4: Struktura kapitálu podniku Zdroj: KNÁPKOVÁ, A.; PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza: Komplexní průvodce s příklady Výkaz zisku a ztráty Výnosy, náklady a výsledek hospodaření tvoří obsah účetního výkazu zisku a ztráty, který vypovídá o tom, co se v podniku dělo během určitého období. Jedná se o výkaz o tocích, nikoli o stavu, jako tomu bylo v rozvaze. Rozdíl mezi výnosy a náklady je zisk podniku. Zisk hrubý, jinými slovy zisk před zdaněním. Zkoumáme jednotlivé položky z pohledu činnosti, ke které se náklady nebo výnosy vztahují. Činnost podniku dělíme na provozní, finanční a mimořádnou. Tímto způsobem je výkaz zisku a ztrát uspořádán. Provozní je výrobní a obchodní činnost, hlavní aktiva, jež podnik vyvíjí. Provozními náklady jsou náklady na materiál, služby, odpisy strojů a zařízení, mzdy aj. Mezi provozní výnosy patří tržby za prodej zboží. Provozní zisk získáme porovnáním mezi výnosy a náklady, z čehož zjistíme, zda je činnost podniku zisková či ztrátová. Finanční činnost není dominantní činností, neboť má za úkol podporovat provozní činnost podniku, tak, aby bylo vždy dost peněz na nákup materiálu nebo na nákup nových stojů. Finanční náklady představují úroky z úvěrů, které si podnik zajistil k financování své výroby. Finanční výnosy jsou úroky, které plynou z uložených peněz na běžných či termínovaných účtech. Rozdílem dostaneme finanční výsledek, který se nazývá hospodářský výsledek z finančních operací, pokud ho přičteme k provoznímu zisku, dostaneme hospodářský 16

17 výsledek z běžné činnosti. Po odvedení daně dostaneme čistý zisk: hospodářský výsledek za účetní období. 17 Důležité je zkoumat nejen celkový výsledek hospodaření a jeho základní faktory, ale i dílčí výsledky hospodaření Cash flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku. Nejsou však zdrojem informací, jakým způsobem společnost vyprodukovala a použila peněžní prostředky. Výkaz zisku a ztráty může zobrazovat zisky, avšak společnost může vykazovat vážnou platební neschopnost. Výkaz o peněžních tocích tedy informuje uživatele jednak o způsobu, jakým společnost peněžní prostředky vyprodukovala, jednak o způsobu jejich použití. Definici cash flow můžeme chápat jako pohyb peněžních prostředků (jejich přírůstek a úbytek) podniku za určité období v souvislosti s jeho ekonomickou činnosti. 19 Cash flow (peněžní toky) se používá ve finanční analýze pro hodnocení finanční stability podniku a příčin změn stavu peněžních prostředků, při krátkodobém plánovaní peněžních příjmů a výdajů, při střednědobém a dlouhodobém sestavovaní finančních výhledů podniku, při hodnocení finanční efektivnosti investičních variant, jako jedna z forem stanovení základu tržní ceny podniku, při hodnocení platební schopnosti podniku a řízení likvidity. Cash flow se obvykle zjišťuje nepřímo, vychází se z hospodářského výsledku za období, které se upravuje o náklady a výnosy, jež nejsou peněžními výdaji a peněžními příjmy. Cash flow = čistý zisk + náklady neznamenající peněžní výdaje výnosy neznamenající peněžní příjmy Přímou metodou se cash flow vypočte: Cash flow = náklady znamenající peněžní výdaje výnosy znamenající peněžní příjmy Peněžní toky mohou plynout z provozní činnosti, investiční činnosti a finanční činnosti. Peněžní toky z provozní činnosti jsou zejména příjmy z prodeje vlastních výrobků včetně záloh od odběratelů, příjmy z prodeje zboží včetně přijatých záloh od odběratelů, příjmy z prodeje služeb včetně přijatých záloh od odběratelů, příjmy z prodeje či postoupení práv, licencí, know-how a obdobných produktů, příjmy ze zprostředkovatelské činnosti, výdaje za pořízení materiálu včetně placených záloh, výdaje za pořízení zboží včetně placených záloh, 17 JINDŘICHOVSKÁ, I., BLAHA, Z. Podnikové finance (260 s.) 18 MAŘÍK, M., Metody oceňování podniku (s. 99.) 19 JÁČOVÁ, H., ORTOVÁ, M. Finanční řízení podniku v příkladech

18 výdaje vzniklé v souvislosti s výplatami mezd a odměn zaměstnancům, výdaje za nákup externích služeb včetně placených záloh. Do provozní činnosti patří také příjmy a výdaje z mimořádné činnosti a splatná daň z příjmů, přijaté a vyplacené úroky, přijaté dividendy, resp. podíly na zisku, pokud se podnik nerozhodne zařadit je do finanční činnosti, vyplácené dividendy. Peněžní toky z investiční činnosti jsou výdaje spojené s pořízením pozemků, budov a staveb, výdaje spojené s pořízením podílových CP a vkladů v podnicích s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, výdaje související s platbami za opční smlouvy, výdaje související s poskytováním úvěrů, půjček nebo finanční výpomocí spřízněným osobám, příjmy z prodeje pozemků, budov a staveb, zařízení, inventáře, příjmy z prodeje podílových CP a vkladů v podnicích s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, příjmy související s opčními smlouvami, příjmy ze splátek úvěrů, půjček a výpomocí od spřízněných osob. Peněžní toky z finanční činnosti jsou příjmy z vydávání akcií či podílů, příjmy z vydání dluhopisů s přednostním právem na výměnu za akcie, příjmy z vydání opčních listů, příjmy z peněžních darů a dotací do kapitálu, příjmy od akcionářů a společníků na úhradu ztrát minulých účetních období, příjmy z přijatých úvěrů, půjček a výpomocí, zejména bankovních, výdaje z titulu splácení půjčených částek (úvěrů, půjček, výpomocí, včetně vyplácených úroků), výdaje na výplatu dividend a podílů ze zisku. 20 Schéma 1.5: Schéma návaznosti jednotlivých finančních výkazů Zdroj: Jakub, M. Finanční řízení pro neekonomy 20 NOVÁK, J., HRYZLÁK, J. Učební text: EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PROVOZU. Ostrava, CZ / /

19 1.6 Metody finanční analýzy Základem různých metod finanční analýzy jsou finanční ukazatele. Provádíme analýzu stavových ukazatelů, což je analýza majetkové a finanční struktury, analyzujeme za pomoci horizontální a vertikální analýzy. Analýza tokových ukazatelů, která se týká především analýzy výnosů, nákladů, zisku a cash flow. U analýzy rozdílových ukazatelů pracujeme s čistým pracovním kapitálem. Analýzy poměrovými ukazateli jsou analýza likvidity, rentability, aktivity, zadluženosti aj. Další metodou je analýza soustav ukazatelů. 21 Schéma 1.6: Metody finanční analýzy Zdroj: upraveno podle RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza s Analýza absolutních ukazatelů Absolutní ukazatele vycházejí přímo z posuzování hodnot jednotlivých položek základních účetních výkazů. Tento přístup je však poměrně omezený, neboť nezpracovává žádnou matematickou metodu. 22 Absolutní veličiny jsou odrazem základního úkolu účetnictví, zachycují stav majetku a zdrojů jeho krytí vždy ve zvoleném časovém okamžiku. Tyto veličiny tvoří základ pro vyjádření všech ostatních druhů ukazatelů. Jedná se hlavně o položky rozvahy. Analýza stavových ukazatelů v sobě zahrnuje především horizontální a vertikální analýzu. Horizontální analýza sleduje vývoj položek účetních výkazů v čase, hodnotí stabilitu a vývoj z hlediska přiměřenosti ve všech položkách, sílu vývoje. Představuje hledání 21 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza komplexní průvodce s příklady ( 59.s) 22 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza (41 s.) 19

20 odpovědi na otázku: Jak se mění příslušná položka v čase? Horizontální analýzu můžeme provést dvěma základními způsoby, kdy sledujeme: relativní růst hodnoty položky rozvahy či výkazu zisku a ztrát, poměřujeme hodnotu v období i k hodnotě v minulém období (i-1), provádíme podílovou analýzu, nebo absolutní růst hodnoty položky rozvahy či výkazu zisku a ztrát, sledujeme rozdíl položky v období i a i-1, provádíme rozdílovou analýzu. 23 Změny můžeme vyjádřit absolutně, o kolik se hodnota zvýšila nebo snížila, nebo procentuelně, jako podíl absolutní změny na zvolené základně, o kolik procent se hodnota ukazatele zvýšila ve srovnání s předchozím obdobím. Prostřednictvím tzv. indexů, kdy se porovnávají absolutní hodnoty údajů z jednotlivých období. Absolutně: Ukazatel i+1 Ukazatel i, ě % 24 kde i je označení období. Vertikální analýza se zabývá vnitřní strukturou absolutních ukazatelů, někdy se označuje jako analýza komponent. Jedná se o souměření položek základních účetních výkazů k celkové sumě aktiv či pasiv. Aplikace této metody usnadňuje srovnatelnost účetních výkazů s předchozím obdobím a ve své podstatě také ulehčuje komparaci analyzovaného podniku s jinými firmami v tomtéž oboru podnikání. 25 Posuzujeme při tom jak strukturu aktiv, tak strukturu pasiv. Slouží pro kvantifikaci podílu jedné složky na celku, např. jedné položky aktiv na celkovém objemu aktiv, jedné položky nákladů na celkovém objemu nákladů. 23 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy (152 s.) 24 OTRUSINOVÁ, M., KUBÍČKOVÁ, D. Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek po novele zákona o účetnictví (92-93 s.) 25 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza (43 s.) 20

21 Zdroj: RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza Analýza rozdílových a tokových ukazatelů Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace podniku s orientací na jeho likviditu. K nejvýznamnějším rozdílovým ukazatelům patří čistý pracovní kapitál (ČPK) neboli provozní kapitál, který je definován jako rozdíl mezi oběžným majetkem a krátkodobými cizími zdroji a má významný vliv na platební schopnost podniku. 26 Pokud má být podnik likvidní, musí mít přebytek krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými zdroji. Čistý pracovní kapitál představuje tu část oběžného majetku, která je financována dlouhodobým kapitálem. Čisté pohotové prostředky (ČPP) určují okamžitou likviditu právě splatných krátkodobých závazků. Jde o rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splacenými závazky Analýza poměrových ukazatelů Poměrových ukazatelů je velmi mnoho, a tak značně záleží na jejich výběru a na jejich uspořádání. Klasickým uspořádáním je rozčlenění na ukazatele: likvidity, rentability, aktivity, zadlužení. Dle Maříka v knize Metody oceňování podniku se vychází z představy o logické gradaci základních cílů podniku v závislosti na bezprostřední situaci a s tím spojené naléhavosti, se kterou se snaží dosáhnout určitého cíle. Ukazatele likvidity měří schopnost firmy uspokojit své splatné závazky. Vypočítávají se dva základní ukazatele. 26 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza komplexní průvodce s příklady (59.s) 21

22 ěž á ěž á á é á á ěž á á á é á Ukazatele zadluženosti měří rozsah, v jakém podnik užívá k financování dluhu. Zadluženost měříme opět dvěma způsoby: Vycházíme z rozvahy a počítáme rozsah, ve kterém dluhy financují aktiva. 2. Vycházíme z výsledovky a počítáme krytí nákladů na cizí kapitál provozním ziskem. ž ý í á í ú ů ř ú ě í ú Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Počítají se pro jednotlivé skupiny aktiv, které jsem uvedla v majetkové struktuře podniku (viz schéma č. 1.3) a pro celková aktiva. á ž á ů ě á á č í ž /360 á ý ž á ěž ý ž ěž á 27 DVOŘÁČEK, J. Interní audit a kontrola (155 s.) 22

23 ý ž á Ukazatele výkonnosti měří čistý výsledek podnikového snažení, ukazují kombinovaný vliv likvidity, aktivity a zadluženosti na čistý zisk podniku. Dle těchto ukazatelů: 28 ž č ý ž ý ý ý í á č ý í á ý á ů 1 í á + é 1.7 Analýza soustav ukazatelů Pyramidové soustavy ukazatelů Tyto soustavy ukazatelů jsou obvykle uspořádané do tvaru pyramidy, která obsahuje jeden vrcholový ukazatel. Jedním z nejznámějších pyramidových rozkladů je Du Pontův. Du Pontův model. V základní podobě se jedná o rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu (Zisk/VK) na ukazatele rentability tržeb (Z/T), obrat celkových aktiv (T/A) a ukazatele finanční páky (A/VK). Poté se dostaneme k analýze rentability celkových aktiv, což je vyjádřeno součinem ziskové marže a ukazatele obratu celkových aktiv, neboli Du Pontova rovnice (Z/T) x (A/VK). V důsledku dobré kontroly nákladů, hospodárnosti při spotřebě kapitálu, vynakládání prostředků může být vysoká zisková marže. Obrat celkových aktiv je výsledkem efektivního využívání aktiv (stálých a oběžných), se kterými podnik hospodaří. 28 SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika ( s.) 23

24 Existují různá odvětví, s určitou strukturou a objemem aktiv a pasiv, která mají již dopředu předurčenou možnost ovlivňovat obrat celkových aktiv. 29 Pokud je rentabilita tržeb nízká nebo dlouhodobě klesá, měli bychom analyzovat jednotlivé druhy nákladů. K této analýze používáme ukazatel nákladovosti (N/T), který je doplňkovým ukazatelem ziskovosti tržeb. Schéma 1.7: Rozklad Du Pont Zdroj: GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. (197 s.) Vzorec DU PONT Bonitní a bankrotní modely 29 SŮVOVÁ, H. a kol. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači

25 Vzhledem k tomu, že některé z ukazatelů finanční analýzy mohou vypovídat o podniku pozitivně, jiné negativně, byly vyvinuty modely, které prostřednictvím jednoho čísla souhrnného indexu, představí celkovou charakteristiku podniku a vyjádří jeho výkonnost a ekonomickou situaci. Bankrotní indikátory jsou určeny především pro věřitele, které zajímá schopnost podniku dostát svým závazkům, kteří nemají k dispozici jiné např. ratingové ohodnocení. Bonitní indikátory odrážejí míru kvality firmy podle její výkonnosti, jsou orientované na investory a vlastníky, kteří nemají k dispozici údaje pro propočet čisté současné hodnoty firmy. 30 Rychlý test (Quick test) Rychlý test navržen p. Kralickem, který byl navržen roku 1990, se též nazývá Kralickův quick test. Obsahuje 4 ukazatele, pomocí kterých se hodnotí situace firmy. První dva ukazatele udávají informace o finanční stabilitě firmy a druhé dvě o výnosové situaci. Jedná se o tyto ukazatele: 31 Tabulka 1.1: Bodování výsledků Rychlého testu Ukazatel Výborně 1 Velmi dobře 2 Dobře 3 Zle 4 Ohrožení 5 Kvóta vlastního kapitálu > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % Negativní Doba splacení dluhů z CF (v letech) < 3 < 5 < 12 > 12 > 30 CF v % tržeb > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % Negativní ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % Negativní Zdroj: KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. (137 s.) Altmanův model Altmanův model neboli Z-skóre patří mezi nejznámější a nejpoužívanější modely. Vychází z tzv. diskriminační analýzy a vypovídá o finanční situaci podniku. Pro akciovou společnost se výpočet modelu mírně liší od výpočtu pro s.r.o. Když je hodnota vypočteného Z vyšší než 2,9, má firma uspokojivou finanční situaci. Pokud je Z mezi hodnotami 1,2 a 2,9, má firma nevyhraněnou finanční situaci, je v tzv. šedé zóně. Při Z menším než 1,2 se firma potýká se silnými finančními problémy SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, (175 s.) 31 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem (137 s.) 32 KALOUDA, F. Finanční řízení podniku (152 s.) 25

26 Z-skóre (s.r.o.) = 0,717 x X 1 + 0,847 x X 2 + 3,107 x X 3 + 0,42 x X 4 + 0,998 x X 5 Kde: X 1 = Pracovní kapitál / Aktiva X 2 = Nerozdělené zisky / Aktiva X 3 = EBIT / Aktiva X 4 = Tržní hodnota vlastního kapitálu / cizí zdroje X 5 = Tržby / Aktiva Index IN95 Model byl vypracován manžely Neumaierovými, jeho cílem je vyhodnotit finanční zdraví podniků v českém prostředí. Index je označován jako index důvěryhodnosti českého podniku. Je vytvořený na základě analýzy 24 významných matematicko-statistických modelů hodnocení podniků a na praktických zkušenostech z analýz přibližně tisíce českých podniků. Index vypočítáme takto: 33 IN = 0,22 x A + 0,11 x B + 8,33 x C + 0,52 x D + 0,10 x E 16,80 x F tento tvar: Kde: A = aktiva / cizí kapitál B = EBIT / nákladové úroky C = EBIT / celková aktiva D = tržby / celková aktiva E = oběžná aktiva / krátkodobé závazky F = závazky po letech splatnosti / tržby. Kritéria hodnocení indexu IN: 34 IN > 2: můžeme předvídat uspokojující finanční situaci 1< IN 2: nazývá se šedou zónou, podnik s potenciálními problémy IN 1: podnik je ohrožený vážnými finančními potíži. Index IN01 je spojením bonitního a bankrotního modelu. Základní rovnice indexu má IN01 = 0,13 Y 1 + 0,04 Y 2 + 3,92 Y 3 + 0,21 Y 4 + 0,09 Y 5 Kde: Y1 jsou celková aktiva/cizí zdroje Y2 EBIT/nákladové úroky Y3 EBIT/aktiva Y4 výnosy/aktiva Y5 oběžná aktiva/krátkodobé závazky KOLÁŘ, P., MRKVIČKA, J. Finanční analýza s. 34 MARINIČ, P. Plánování a tvorba hodnoty firmy (93 s.) 26

27 Kritéria hodnocení indexu IN01: IN > 1,77: můžeme předvídat uspokojující finanční situaci 0,75< IN 1,77: nazývá se šedou zónou, podnik s potenciálními problémy IN 0,75: podnik je ohrožený vážnými finančními potíži. Index IN05 je novějším modelem, s rovnicí ve tvaru: IN05 = 0,13 Z 1 + 0,04 Z 2 + 3,97 Z 3 + 0,21 Z 4 + 0,09 Z 5 36 kde: Z1 jsou celková aktiva/cizí zdroje Z2 EBIT/Nákladové úroky Z3 EBIT/Aktiva Z4 výnosy/aktiva Z5 oběžná aktiva/krátkodobé závazky. Kritéria hodnocení indexu IN05: IN > 1,6: můžeme předvídat uspokojující finanční situaci 0,9< IN 1,6: nazývá se šedou zónou, podnik s potenciálními problémy IN 0,9: podnik je ohrozený vážnými finančními potíži. Při výpočtu je problém, pokud není firma zadlužená, nebo je zadlužená jen málo a ukazatel nákladového krytí je veliké číslo. Pro tento případ se při výpočtu indexu doporučuje omezit hodnotu ukazatele EBIT/úrokové krytí hodnotou ve výši. 1.8 SWOT analýza SWOT analýza je analýzou silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Písmena SWOT vycházejí z anglického překladu, tedy S- Strength, W-Weaknesses, O-Opportunity, T- Threat. Vznikla z původních dvou analýz SW a OT. Při analýze je doporučováno začít analýzou OT, neboť se jedná o příležitosti a hrozby z vnějšího okolí (z makroprostředí faktory politicko-právní, ekonomické, technologické, a z mikroprostředí zákazníci, dodavatelé, odběratelé, konkurence, veřejnost). Poté následuje analýza SW, která se týká 35 Okuok.cz. Základní vzorce finanční analýzy v návaznosti na účetní výkazy a na aplikaci UOK. [online]. c poslední revize [cit ]. Dostupné z <http://www.okuok.cz/ctime_oprava/ekonom_rozbor_popis> 36 SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy (176 s.) 27

28 vnitřního prostředí podniku (cíle, systémy, procedury, firemní zdroje, materiální prostředí, firemní kultura, mezilidské vztahy, kvalita managementu aj.). Cílem SWOT analýzy je identifikovat, do jaké míry je současná strategie podniku a jeho specifické silné a slabé stránky relevantní a schopná se vyrovnat se změnami, které nastávají v prostředí. 37 Postup při realizaci SWOT analýzy provádíme v několika následujících krocích: 1. Identifikace a předpověď hlavních změn v okolí podniku, je dobré zaměřit pozornost hybným změnovým silám a klíčovým faktorům úspěchu. Přehled by měl obsahovat zhruba 7 bodů. 2. S využitím závěrů jednotlivých částí analýzy vnitřních zdrojů a schopností podniku identifikovat silné a slabé stránky a specifické přednosti. 3. Posouzení vzájemných vztahů jednotlivých slabých a silných stránek na jedné straně a hlavních změn v okolním prostředí na druhé straně. K tomu lze využít schéma: 1.8. Využití SWOT analýzy při koncipování strategií. 38 Schéma 1.8: Využití SWOT analýzy při koncipování strategií Zdroj: WEBER, J. Management: základy, prosperita, globalizace (430 s.) Pro určení nejdůležitějších faktorů definujeme jejich důležitost a pravděpodobnost výskytu. K tomuto postupu používáme váhy a hodnotící stupně, na základě kterých můžeme 37 JAKUBIKOVÁ, D. Strategický marketing Strategie a trendy (103 s.) 38 SEDLÁČKOVÁ, H., BUCHTA, K. Strategická analýza (92 s.) 28

29 vytvořit přehledné zobrazení všech faktorů. U vnitřních vlivů jde o matici závažnosti a výskytu. U analýzy okolních vlivů užíváme matici příležitostí a ohrožení. 39 Podle tohoto vyhodnocení získáme přehled o tom, na jaké z faktorů se musíme zaměřit ihned a které evidovat jako změny do budoucna. Předchozí schéma 1.8: Využití SWOT analýzy při koncipování strategií, popisuje, jak spolu navzájem souvisejí jednotlivé složky analýzy. Jsou uvedeny strategie WO- je zaměřena na potlačování slabých stránek se snahou o využití příležitostí, WT- slabé stránky a hrozby. SO je strategií, kdy pomocí silných stránek může být využito možných příležitostí a ST je strategií využití silných stránek podniku k odvrácení hrozeb. U vzájemného působení těchto složek je potřeba nalézt vhodnou strategii, jak případnou příležitost využít, či naopak odvrátit možnou hrozbu. 1.9 Investice a jejich efektivita Investice je nedílnou součástí dlouhodobé prosperity podniku. Charakteristické znaky investice: na počátku se jedná o větší jednorázový peněžní výdaj, slouží zpravidla k pořízení dlouhodobého majetku, jeho využívání přináší příjmy po delší časové období. Těžiště významu investice není v utrácení peněz, ale v naději budoucích příjmů. Při rozhodování o investicích je třeba zvažovat, zda na ně máme prostředky nebo, kde je vezmeme, ale přesto je hlavním kritériem výběru investice schopnost zhodnocení. Při rozhodování o možných investicích je třeba postupovat promyšleně, protože rozhodnutí o investici je tak rozsáhlé, že je z větší části nenávratné, pracuje se s očekávanými hodnotami, je třeba brát v úvahu riziko a časový faktor, prostředky v investici vázané jsou takového rozsahu, že přijetí nevhodné investice může zvrátit prosperitu celé firmy Metody hodnocení efektivnosti investic Statické metody jsou zaměřeny na sledování cash flow z investice a jsou různými způsoby poměřovány s počátečními výdaji. Nezohledňuje se riziko a zřídka kdy časový průběh, avšak slouží pro rychlé a snadné vyhodnocení a případné vyloučení nevhodných investic. Základními statickými metodami jsou: celkový příjem z investice jako součet všech peněžních toků, 39 KOZEL, R. a kol. Moderní marketingový výzkum (40 s.) 40 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy (105 s.) 29

30 čistý celkový příjem z investice, tj. celkový příjem upravený o počáteční výdaj, průměrné roční cash flow plynoucí z investice, průměrná roční návratnost, průměrná doba návratnosti, doba návratnosti. 41 U dynamických metod hodnocení investic je důležité brát v úvahu výnosy investic, jejich rozložení v čase a riziko. Z tohoto důvodu jsou dynamické metody realističtější oproti statickým metodám. 42 Dynamické metody budou použity pro zhodnocení efektivnosti investice golfového hřiště analyzovaného v této práci. metoda čisté současné hodnoty - NPV (Net Present Value) vnitřní výnosové procento IRR (Internal Rate of Return) index ziskovosti PI (Profitability Index) doba návratnosti PP (Payback Period) Metoda čisté současné hodnoty (NPV) - je základní metodou porovnávající příjmy a výdaje plynoucí z investice, vždy v jejich aktuálních hodnotách. Diskontuje je podnikovou diskontní mírou, odhadnutelnou pomocí WACC (vážené náklady na kapitál) podniku Kde: IN počáteční investiční výdaj CF i cash flow v roce i WACC vážené náklady na kapitál n počet let NPV- udává, kolik peněz neinvestovanou částku dostane podnik navíc. Vnitřní výnosové procento (IRR) je relativní procentní výnos, který investice poskytuje během provozu. Jedná se o diskontní sazbu, při níž by bylo NPV = 0. dva roky. + = 0 Podmínkou je: IRR> WACC. Jde o výpočet, který je vhodný pro investice kratší než 41 SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN KALOUDA, F. Finanční řízení podniku. Aleš Čeněk, s.r.o., ISBN (67 s.) 43 SCHOLLEOVÁ,H. Investiční controlling Jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice. Grada Publishing, a.s., ISBN (64s.) 30 43

31 Index ziskovosti (PI) - jedná se o relativní měřítko, které může být významné při rozhodování o investicích. Vypočteme ho poměrem přínosů (vyjádřených v současné hodnotě prognózovaných budoucích toků hotovosti) a počátečních kapitálových výdajů. Investice je přijatelná ve chvíli, kdy je PI >1, úzce související s požadavkem NPV > 0. Čím více převyšuje index ziskovosti projektu hodnotu 1, tím více je projekt ekonomicky výhodnější. 44 Velmi často jím bývá doplňováno rozhodování na bázi NPV. Doba návratnosti (PP) je období, za něž peněžní tok přinese hodnotu rovnající se počátečním kapitálovým výdajům na investici. Výsledkem užití této metody je rozhodnutí firmy přijmout takový projekt, jehož cash flow uhradí kapitálové výdaje do období, které si firma předurčí. 44 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN ( s.) 31

32 2 Golf jako předmět podnikání 2.1 Golf Nejkrásnější je ten pocit, když se ještě nese a Vy už víte, že bude dobrá. Tento reklamní slogan firmy, vyrábějící pivní mok, mě v podstatě přivedl ke golfu. Reklamní billboard umístěný na příjezdové cestě ke golfovému resortu Karlštejn, kde jsem se jednoho dne takřka náhodou ocitla, mě přivedl k novému poznání. V tu dobu jsem ještě netušila, že se golf stane i mou vášní. Každý člověk má na sport jménem golf svůj názor, ať už se jedná o milovníky golfu, či jeho odpůrce. Pro mě golf představoval především nudný sport, zejména pro bohaté lidi, nic, co by mne jakkoli oslovilo. Toho dne jsem se však chtěla dovědět, co představuje ten nejkrásnější pocit. Začala jsem se o golf zajímat, avšak nejsem z těch, co by měli něco zadarmo, musela jsem tedy volit strategii, jak se ke golfu dostat. V té době se začalo mluvit o otevření nejkvalitnějšího a nejdražšího golfového hřiště České republiky ve Vysokém Újezdu, nedaleko Prahy. Golfové hřiště, které se stavělo dlouhých 11 let, nese název Albatross Golf Resort. Zanedlouho na to, co jsem se o hřišti více informovala, jsem zde začala pracovat. Na místě, kde byla před lety skládka odpadu, vytvořit nádherně upravenou krajinu s nádechem luxusu, stálo mnoho času a především spousty peněz. Tato skutečnost je hlavním důvodem, proč jsem si vybrala toto téma jako diplomovou práci. Myšlenka tak velké investice mě přiměla k otázce, zda je vůbec reálná její návratnost. Investice do hřiště Albatross golf resort se před dokončením odhadovala v řádu na 300 milionů korun, avšak tato investice byla daleko vyšší, konkrétně suma přes 450 milionů korun. Výstavba hřiště - vybudovat golfové hřiště není jednoduchou, a už vůbec levnou záležitostí. Golfové hřiště lze postavit za 10 milionů korun, ale i za 300 milionů korun, a to není v ceně uvažována koupě pozemku, která je určena dle atraktivity, možnosti bytové výstavby a rozlohy, která je pro stavbu hřiště nezbytně nutná. Abychom mohli postavit 18 ti jamkové kvalitní hřiště, musíme počítat s rozlohou minimálně 80 hektarů. Výstavba golfového hřiště má zásadní vliv nejen na jeho výsledné užitné vlastnosti, jako jsou například délka provozu v roce a herní kvalita, ale i na herní obtížnost v průběhu každé sezóny. Návratnost investic do golfového hřiště se běžně počítá v řádu desítek let, ovšem běžným požadavkem, respektive přáním investora bývá životnost 99 i více let. Založení golfového hřiště proto musí odpovídat oběma hlediskům. Prvotním požadavkem musí být 32

33 technologická dostupnost a ekonomická udržitelnost běžné údržby při zachování všech ostatních parametrů. 45 V návrhu a při realizaci golfového hřiště je nutné vyřešit zejména schopnost absorpce nadměrného množství vody, jejího přirozeného odtoku. To se týká veškerých herních ploch. V případě, že odvodňovací systémy nejsou kvalitně zpracovány, dochází k podmáčení travních porostů, což má kromě dlouhodobého efektu vliv na zdravotní stav travního porostu, tak i na okamžitý stav hřiště, které je v daný okamžik obtížně hratelné" či přímo nehratelné". To se poté může promítnout v provozních ztrátách. Nejobvyklejším způsobem je metoda povrchového odtoku do oblastí okolí herních ploch. Pokud povrchového odtoku nelze dosáhnout, je třeba vybudovat vsakovací jímky v dotčených plochách nebo klasický drenážní systém. Drenážní systémy se nejčastěji budují u jamkovišť a pískových překážek. Na povrchový odtok musí být pamatováno nejpozději ve fázi hrubé terénní modelace herních komponent a okolního terénu. Voda z povrchového odtoku se může dál efektivně využít, buď k závlaze, nebo se podobně jako voda z drenáží přivádí do závlahových nádrží. Odvodnění se nesmí v žádném případě podcenit, protože podmáčené herní plochy způsobují dočasné či dokonce trvalé a nevratné poškození travního povrchu, výrazné omezení hry či přímo úplný zákaz hry, což v důsledku přináší nemalou ekonomickou ztrátu. Opačným problémem je naopak potřeba dostatečného zavlažování všech herních ploch. Je potřeba dosáhnout vyváženosti mezi požadavky na cílové herní charakteristiky, náročností, respektive odolností použitého osiva, půdními a klimatickými podmínkami a dostupností možných vodních zdrojů. Patří sem jednak místní srážková bilance, na tu se však nelze spoléhat, blízké přírodní vodní rezervoáry, jako jsou řeky, potoky, jezera, rybníky, uměle vybudované nádrže, kterými jsou vodní překážky, zdroje z odtokových či drenážovaných nádrží, možnost hloubkových vrtů až po odběr vody z vodovodního řádu, což je ekonomicky velice náročné. Cena závlahového systému na 18 jamkovém hřišti se pohybuje podle kvality použitých systémů a rozlohy od 5 do 20 milionů korun. Prvotní výsev všech zatravněných ploch kvalitním osivem samozřejmě závisí na rozloze, ale na 80 hektarech je možné počítat s částkou okolo 10 milionů korun. 46 Při výstavbě hřiště je potřeba počítat se stavbou odpališť, bunkerů a greenů. Jedná se o stavby, na jejichž výstavbu je potřeba územního rozhodnutí a stavebního povolení. Na mnoha 45 Zahrada-park-krajina.cz. Výstavba golfového hřiště. [online]. c poslední revize [cit ]. Dostupné <http://www.zahrada-park-krajina.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=144:vystavbagolfoveho-hit&catid=61:zakladani-a-udrba-zelen&itemid=122> 46 Centres.cz. Výstavba golfových hřišť. [online]. c poslední revize [cit ]. Dostupné <http://www.centers.cz/project%20property%20archive/2005/project%20property_3_2005/90_95_mst etice.pdf> 33

34 hřištích je navíc situace ztížena vedením vysokého napětí, pod kterým nesmí žádná stavba být. Nejnáročnější je tvarování hřiště, kdy se tvarují fairwaye, odpaliště i greeny. Následně je nutné položit kompletní závlahový systém. Samotné zatravňování je otázkou každého hřiště, obecně jsou dva způsoby, buď se zatravní plocha výsevem, což je běžnější způsob, ale časově náročnější, požadovanou kvalitu lze očekávat v rozmezí 2-3 let, nebo se pořídí pokládka hotového travnatého povrchu vypěstovaného na farmě, cena pokládky se pohybuje okolo korun za metr čtvereční. Součástí golfového hřiště bývá také klubovna, která je ve většině případů jako zázemí celého golfového hřiště. V současné době se stavějí klubovny v opravdu honosném stylu, což značně navyšuje investici do golfového hřiště jako celku. Předmět podnikání v golfovém odvětví je zaměřen na poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti golfu, reklamní činnost, pronájem průmyslového zboží, provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci, marketing, pořádání sportovních akcí, poradenská činnost v oblasti obchodu, kultury a sportu. Může se týkat i pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním jen základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Provoz a jeho financování. Je evidentní, že způsob údržby má zásadní vliv na golfové hřiště, a to v mnoha rovinách. Správnou údržbu je potřeba plánovat již v době vzniku hřiště a přizpůsobit tomu jak celkový design jamek a terénní úpravy, tak i použité travní kultury a další technologie. V opačném případě se snadno může stát, že původní záměr se nepovede naplnit či udržet, a to nejen po stránce obtížnosti, ale i celkového pojetí hřiště. Údržba osmnácti jamkového hřiště denně plně vytíží zhruba 8-10 osob, což se odvíjí od toho, kolik je do údržby zapojeno strojů. Práce na údržbu začínají každý den již ve čtyři hodiny ráno sekáním, greeny se sekají v době vegetace denně, stejně tak i fairway a odpaliště. Je nutné počítat s pravidelnou měsíční údržbou hřiště, kam patří pískování, hnojení, odplevelení. Na podzim je nutné provést postřik proti plísním a další podobné procesy. Fairway se pískuje dvakrát ročně, greeny na mladém hřišti (během 2-3 let provozu) každý měsíc a taktéž odpaliště. Nejedná se pouze o pískování, musíme také dbát na dostatečné hnojení, provzdušňování a ostatní údržbu související s provozem hřiště. Náklady roční údržby se pohybují řádově mezi 8-10 miliony korun, suma obecně závisí na oblasti, kde je hřiště vybudováno, a na péči, jaká je hřišti věnována. U hřišť, která se vyznačují svou kvalitou, je suma mnohanásobně vyšší. Údržba je pro každé z hřišť unikátní, 34

35 někde nepískují fairway, neboť je půda dostatečně vhodná. V horských oblastech roste tráva pomaleji, takže se nemusí tak často sekat atd. Všechny tyto faktory ovlivňují výslednou cenu provozu. Obecné strategie golfových resortů. Základní formy hřišť jsou privátní a klubové či veřejné. Privátní hřiště bývají většinou součástí obytných zón nebo satelitních městeček. U nás se takové hřiště plánovalo na Zbraslavi nebo v Berouně, avšak nakonec se tato hřiště realizovala jako klubová. Golfové hřiště v Berouně má prvky privátního hřiště. Privátní hřiště jsou závislá pouze na členské základně, hřiště není přístupné pro veřejnost. U klubových hřišť volí každý odlišnou strategii. Některé z hřišť vsadí na strategii prodávat levné vstupné, má velice širokou základnu, ale ve většině nemůže zaručit přístup všem hráčům pokaždé, když chtějí jít na hřiště. Průchodnost 18 jamkového hřiště je okolo 120 hráčů denně. Jsou hřiště, která mají členskou základnu čtyřikrát větší, než je kapacita hřiště. Je otázkou, zda se vedení hřiště vydá cestou dražšího vstupního poplatku, drahého Green Fee (GF), volí tak ve chvíli, kdy chtějí prvotně uspokojit požadavky na hru pro svou členskou základnu. 2.2 Základní informace o podniku Obchodní firma: BT Golf, s.r.o. Sídlo: Václavské náměstí 815/53, , Praha 1 Identifikační číslo: Právní forma: Společnost s ručením omezeným Provozovna: Sokolská 162, Vysoký Újezd Předmět podnikání: - pronájem nemovitostí a nebytových prostor s poskytováním jen základních služeb - poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti golfu - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona OR U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Golfové hřiště Albatross je situováno ve Středočeském kraji nedaleko Prahy, je rozlehlé přes 80 hektarů. Je vystavěno na vlastních pozemcích provozovatele v mírně kopcovitém terénu. Resort, na samé hranici Českého krasu v nadmořské výšce 420 metrů nad mořem, má vzhledem k dobrým klimatickým podmínkám golfovou sezónu pod otevřeným nebem jednu z nejdelších ve střední Evropě. 35

36 2.2.1 Zdroje tržeb z hlavního předmětu podnikání. Členské poplatky. Jedním z nejdůležitějších faktorů pro únosnost financování provozu golfového hřiště představují členové resortu. Systém spočívá v tom, že každý z členů vedených v klubu, zaplatí vstupní poplatek a každou nadcházející sezónu členský poplatek. Tyto vstupní a členské poplatky se liší na každém hřišti. Albatross Golf Resort nabízí klientům různá členství. Členský poplatek pro fyzickou osobu je za cenu ,-Kč, rodinné členství za ,- Kč, členství junior je za ,- Kč a členství pro seniory za ,- Kč. Tyto ceny jsou vstupním poplatkem pro registraci v klubu, dále pak člen platí roční hrací poplatek ,- Kč nebo roční udržující poplatek 5000,-Kč, pokud po danou golfovou sezónu bude neaktivním hráčem. Dále hřiště nabízí také možnost ročního členství za cenu ,- Kč, k níž se vztahují další poplatky spojené s členstvím. Vznik členství - Členem v ALBGC se může stát taková fyzická nebo právnická osoba, která doručí řádně vyplněnou písemnou přihlášku s prohlášením o beztrestnosti. Tato přihláška musí být podepsána vlastní rukou. Současně připojí jména a podpisy 2 členů ALBGC, které ho doporučují a jsou připraveny se za něho zaručit. V případě, že žadatel o členství žádné takové osoby nemá, může být po provedení individuálního pohovoru z rozhodnutí představenstva přijat podmíněně na dobu 1 roku formou ročního členství. Uhradí vstupní příspěvek do klubu společně s ročním klubovým příspěvkem. Rozhodnutí o schválení přihlášky sdělí představenstvo ALBGC žadateli písemně, a to nejpozději do 14 dnů od data doručení přihlášky. 47 V současné době má Albatross 181 členů, přičemž ideální stav by se pohyboval podle majitele hřiště někde okolo 450 členů. Konferenční prostory V klubovně ALBGC se nacházejí prostory k pronájmu ve spojení příjemného golfového zážitku se světem obchodu, firemních meetingů, konferencí a setkání. K dispozici jsou dvě konferenční místnosti. Sál v prvním patře může být propojen s restaurací pro větší kapacitu. Tato konferenční místnost je vybavena variabilním nábytkem, zabudovanou projekční technikou, bezdrátovým ozvučením a samozřejmě signálem wifi. Druhý salónek (Private Lounge) je k dispozici ve druhém patře klubovny. Kromě soukromé terasy, sprch a toalet zde také najdete moderní technické vybavení v podobě kompletní audiovizuální techniky a wifi. Cena pronájmu za konferenční sál je Kč/celý den, cena pronájmu za Private Lounge je za Kč/celý den. 47 Albatross. Golfový klub. [online]. c [cit ]. Dostupné z <http://albatross.cz/index.php/cs/klub/zakladni-dokumenty-klubu/stanovy > 36

37 Tréninkové plochy - Golfový resort nabízí návštěvníkům dvě cvičná jamkoviště, prostornou zónu pro krátkou hru, velkoryse řešená krytá odpaliště, bohatý prostor pro trénink z pevných i travnatých odpališť, cvičné fairwayové bunkery a několik approach greenů. Driving range - 50ks: 100,-, Chipping area: 250,- (při použití vlastních tréninkových míčků). Vstup na golfové hřiště Cena Green Fee (vstup na hřiště) se odvíjí od dne a času, kdy návštěvník jde na hřiště. GF: PO-ČT 1750,-, GF: PÁ-NE 2150,-, GF: 9 jamek PO-ČT 900,-, GF: 9 jamek PÁ-NE 1100,-. Další z nabízených služeb je pronájem golfové buggy (golfového autíčka) na celých 18 jamek za cenu 1200 Kč, na 9 jamek 900 Kč. Možností je půjčení elektrického vozíku za 400 Kč nebo ručního vozíku za 200 Kč. Je možnost zapůjčení golfových holí za cenu 900,-. Turnaje. Velkým příjmem pro golfové hřiště jsou výnosy z pořádání turnajů. Turnaje jsou buď privátní, nebo komerční. Privátní turnaje jsou obvykle na celý den, kdy je blokováno celé hřiště. Cena takového turnaje se pohybuje okolo Kč. Komerční turnaje jsou pro veřejnost, kdy každý klient zaplatí startovné za hru. Startovné na golfový turnaj je ve dny PO- ČT za 1800,-, ve dny PÁ-NE za 2500,-, v ceně je obvykle zahrnuto GF, občerstvení a úprava HCP. Součástí klubovny je restaurace, o kterou se stará síť restaurací Kogo. Kogo zabezpečuje provoz a celý chod restaurace, platí golfovému hřišti nájemné + % z prodeje. Pro shop v klubovně funguje na stejném principu jako restaurace. Platí nájemné a % z prodeje oblečení a golfových doplňků. Akademie hřiště je také v nájmu, platí měsíční sazbu za pronájem a % z prodeje golfových lekcí, akademii má v nájmu David Carter, úspěšný a známý golfista, který se účastnil mnoha turnajů na European Tour. Sponzoring Albatross má velké množství obchodních partnerů, kteří hřiště sponzorují. Jedná se o partnery: Česká pojišťovna, Telefonica O2, RBS, Travel service, Crestyl, BMW, Coca-cola, Čedok, Pilsner Urquell, Unimex Group. Pronájem billboardu v resortu Albatross vyjde průměrně na Kč/rok. Mediálními partnery hřiště jsou For Golf a MF Dnes. Pozemky V okolí golfového hřiště byly vystaveny pozemky pro stavbu domů, o které se stará společnost Crestyl. Do služeb, které využívají především členové golfového hřiště, lze zahrnout pronájem parkovacího stání Kč/ rok. Box na hole v caddy hall za 3000 Kč/rok a např. šatní skříňka na rok za 3000,-. 37

38 Následující graf ukazuje vývoj celkových tržeb za poskytované služby v letech V roce 2009 byly tržby ovlivněny pouze 3 měsíčním provozem. V roce 2010 tržby vzrostly o 70,5% a do roku 2011 o dalších 39,2%. Graf 2.1: Celkové tržby za poskytované služby tržby za služby (v tis.kč) Zdroj: vlastní graf, data rozvaha ALBGC Graf 2.2: Celkové náklady na provoz náklady na provoz (v tis.kč) Zdroj: vlastní graf, data rozvaha náklady na provoz (v tis.kč) Náklady na provoz golfového hřiště jsou zahrnuty v kapitole 2.1, je však nutné do provozních nákladů zařadit také osobní náklady, kam patří mzdy zaměstnancům, odměny členům orgánů společnosti a družstva, náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, sociální náklady, daně a poplatky. Dále výkonovou spotřebu, do níž patří spotřeba materiálu a energie, služby, daně a poplatky, ostatní provozní náklady. V roce 2009 způsobily náklady provozní ztrátu, neboť náklady převyšovaly o 77,1% příjmy. V roce 2010 se situace zlepšila, náklady se jen mírně navýšily o 1,4% a tržby za tento rok vzrostly o 239,7%. Za rok 2011 došlo k navýšení nákladů o 17,5% v závislosti na zvýšené výkonové spotřebě a vyšším mzdovým nákladům, avšak došlo zároveň k navýšení tržeb o 64,4%. Náklady na provoz za rok 2011 představují 37,8% na celkových tržbách za rok

39 2.3 Stávající obchodní strategie podniku Albatross golf resort je klubovým typem hřiště, prioritou je spokojenost členů a návštěvníků. Jedním z prostředků, jak toho dosáhnout, je pořádání omezeného počtu komerčních turnajů s cílem vytvořit členům dostatečný prostor ke hře v průběhu celého týdne. Dalším důležitým záměrem je vytvořit příjemnou klubovou atmosféru, umožnit setkávání členů, a to zejména organizováním golfových, ale i negolfových společenských programů, začít tvořit základy kvalitního a prestižního klubu. Pro zájemce o členství je s každým absolvováno interview, kdy je zjišťováno, co očekává potenciální člen a co může klub nabídnout. Klub by měl k sobě lákat zajímavé lidi. Pro Albatross golf resort je největší prioritou kvalita hřiště. Za roky 2010 a 2011 se Albatross stal nejlépe hodnoceným golfovým areálem, především právě kvůli kvalitě, o kterou je na hřišti velice pečováno. Strategií resortu je si tento post udržet i v nadcházejících letech, proto se management neustále snaží zlepšovat poskytované služby a dopřát tak členům, hostům a návštěvníkům ten nejvyšší požitek ze hry a pobytu v tomto golfovém areálu, bylo provedeno několik významných úprav golfového hřiště. Tyto úpravy se provedly v samotném závěru loňské sezóny, kdy počasí dovolilo dokončit všechny práce včas a v odpovídající kvalitě. Albatross golf resort se zaměřuje také na zahraniční klientelu, vzhledem k tomu, že je golfové hřiště vzdáleno zhruba 15 minut od letiště Ruzyně, není divu. Orientace na cizince by však neměla odradit domácí golfisty. Vzhledem k tomu, že hřiště patří v tuzemsku mezi ty delší, je koncipováno tak, aby na sebe jamky dobře navazovaly a golfista se nenachodil víc, než je nutné. Ani výškové rozdíly nejsou nijak velké. Strategie spočívá v kvalitě hry oproti vyčerpání hráče. Hřiště se krajinou příjemně a takřka neznatelně vlní. Hřiště ve Vysokém újezdu netrpí nedostatkem masivnějšího porostu jako jiné čerstvě otevřené golfové areály. 48 Další strategií golfového hřiště pro navýšení návštěvnosti jsou zlevněná GF pro členy partnerských hřišť, např. Kunětická hora sleva 20%. Pokud jde na hřiště golfový profesionál a přivede do hry minimálně 2 platící hráče, mají 1 Green Fee zdarma. Albatross začal v průběhu loňského roku vydávat vlastní magazín. Jedná se o časopis, který má golfistům přiblížit dění na golfovém hřišti. Fungování provozu společně s rozhovory a zkušenostmi zaměstnanců a členů hřiště. Golfový magazín Albatross je pro návštěvníky resortu zdarma. 48 Sport.iDnes.cz. Vypiplaný Albatross se neznatelně vlní krajinou. [online]. c poslední revize [cit ]. Dostupné z <http://sport.idnes.cz/vypiplany-albatross-se-neznatelne-vlni-krajinou-fbr-/sportgolf.aspx?c=a100526_111237_golfova-hriste-resorty_jok> 39

40 2.4 Analýza návštěvnosti golfového resortu 2010/2011 Albatross golf resort slavnostně otevřel v sezóně 2009 prvních devět jamek. Návštěvnost hřiště byla již v tomto roce nad očekávání vysoká, přesto, že hřiště nebylo zcela dostaveno. Jednalo se o zkušební provoz, kdy si návštěvníci mohli vyzkoušet prvních devět jamek. Celé 18 jamkové hřiště bylo otevřeno nadcházející golfovou sezónu, tj. v dubnu Průchodnost golfového hřiště se uvádí okolo 120 hráčů na jeden den. Návštěvnost jednotlivých dnů v měsíci je různá, závislá na tom, zda se jedná o všední den či víkend, zda přeje počasí nebo zda se koná nějaký golfový turnaj. V následujícím grafu, je znázorněna návštěvnost golfového resortu v letech 2010 a Na grafu je zachycen celkový počet hráčů, tj. jak členů hřiště, tak i platících zákazníků na recepci. Graf 2.3: Návštěvnost golfového resortu Albatross 2010/2011 Zdroj: Zpracováno z dat v tabulce v příloze, data management ALBGC Z grafu lze vyčíst, že golfová sezóna v roce 2011 začala již o dva týdny dříve vzhledem k příznivému počasí. Celková návštěvnost byla v roce hráčů a v r hráčů. V roce 2011 tedy celková návštěvnost oproti sezóně 2010 vzrostla o 11%. Tento nárůst lze přičíst především atraktivitě hřiště, navýšení členské základny. 40

41 Co se týče ekonomiky provozu, jak jsem zmiňovala v úvodu práce, je trvalý růstový trend spotřeby služeb, tedy návštěvnost, velmi sledovaným trendem. Hlavní složkou v návštěvnosti jsou především členové hřiště, kteří po zaplacení členského poplatku již neplatí jednotlivé poplatky za vstup na hřiště (Green Fee), proto jsou platící zákazníci nezbytným doplňkem denní návštěvnosti. Na následujícím grafu je vyobrazeno rozdělení platících hráčů od neplatících, tedy od členů. Graf 2.4: Platící a jinak platící zákazníci Zdroj: zpracováno dle dat v tabulce v příloze, data Clubspire ALBGC Z grafu je evidentní, že v návštěvnosti převládají členové hřiště. V celkové návštěvnosti za rok 2010 je počet hráčů v poměru 4034 : Platící hráči představovali v roce ,8%, zhruba jednu třetinu z celkové návštěvnosti. Za rok 2011 je tento poměr 3136 : 10946, což je 22,3% platících zákazníků, tento rapidní pokles platících zákazníků oproti návštěvnosti členů je způsoben nárůstem členské základny. Z počtu platících zákazníků lze zjistit tržby za Green Fee (GF) jednotlivých let, které jsou důležitou součástí pro financování provozu hřiště. Ke zjištění tržeb nám dopomůže graf 2.5: Segmentace hráčů, kde jsou jednotlivé grafy, které nám ukazují, jaké GF nejčastěji jednotliví hráči využívají, neboť jednotlivá GF jsou cenově rozlišena. 41

42 Graf 2.5: Segmentace hráčů 2010/2011 Zdroj: vlastní zpracování, data mng ALBGC Zákazníci ALBGC mají na výběr z řady GF. Jednotlivá GF se cenově liší, za GF ve všední den, tj. PO-ČT se platí 1750,-Kč, GF 18 PÁ-NE je za 2150,-Kč, GF 18 sleva je zlevněné GF, které je nabízeno v rámci 10%, 20% nebo 50% slevy na GF nebo GF před setměním. GF 9 50 PO-ČT je za cenu 900,-Kč a GF9 PÁ-NE je za 1100,-Kč. Na grafech vidíme, že pro členy hřiště je nejvíce využívaným víkendové GF18. Platící hráči využívají více GF18 ve všední dny. Tržby za rok 2010 z green fee činily ,- Kč. Tržby za rok 2011 z green fee činily ,- Kč. Snížení tržeb za green fee v roce 2011 lze přičíst především velkému nárůstu golfových turnajů, díky kterým byla i přes oslabenou návštěvnost platících návštěvníků celková tržba vyšší než v roce Green Fee na 18 jamek 50 Green Fee na 9 jamek 42

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Základní vzorce finanční analýzy v návaznosti na účetní výkazy a na aplikaci UOK Zpracoval: Ing. Pavel Říha

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz

2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz Bilanční princip Rozpis rozvahy do rozvahových účtů Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech Výkaz zisku

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Teze diplomové práce ROZBOR HOSPODAŘENÍ PODNIKU MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁNÍ Bc. Petr Koten 2011 ČZU v Praze Souhrn Předmětem

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva Ekonomika Finanční analýza podniku Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Osnova přednášky: 1) Změny rozvahových položek 2) Účet a jeho účel, popis, obsah, forma 3) Účty aktiv a pasiv, způsob zápisu na účtech aktiv a na účtech pasiv Ad 1) Změny

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. FINANČNÍ VÝKAZY Ing. Jan Tichý, Ph.D. PODNIK Podnik je ve své podstatě systém s cílovým chováním. 1. Stanovení cílů podniku 2. Organizace činností

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny.

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Manažerská ekonomika Kontrolní otázky (1/2) 1. Charakterizujte majetek podniku a popište jeho jednotlivé složky. 2. Jak členíme

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner Ing. Aleš Koubek Koubek & partner 1. Kalkulace Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu, abychom mohli kalkulovat

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

Ekonomika lesního hospodářství

Ekonomika lesního hospodářství Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš Badal Ekonomika lesního hospodářství MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál,

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více