Slovníček k učebnici Start with Click new 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovníček k učebnici Start with Click new 2"

Transkript

1 Slovníček k učebnici Start with Click new 2 INTRODUCTION Unit 4 Hobbies. str. 13 adjective ['zdžiktiv] přídavné jméno hobby ['hobi] koníček, záliba travelling ['trzv?lim] cestování collecting stamps [k?'lektim stzmps] sbírání známek mushrooming ['mašru:mim] houbaření skateboarding ['skeitbo:dim] jízda na skateboardu watching TV ['wočim ti: vi:] sledování televize skiing ['skiim] lyžování playing tennis ['pleim] hraní tenisu riding a motorbike ['raidim 'm?ut?baik] jízda na motocyklu Theme 1 MY HOBBIES Unit 5, I can swim but I can t ski. str. 15 I can [k?n] umím I can t [ka:nt] neumím if [if] jestliže ski [ski:] lyžovat run [ran] běhat jump [džamp] skákat draw [dro:] kreslit swim [swim] plavat skate [skeit] bruslit dance [da:ns] tancovat hand [hznd] ruka speak English [spi:k 'imgliš] mluvit anglicky clap [klzp] tleskat fast [fa:st] rychle Doplňkové materiály k učebnici Start with Click new 2 1

2 Unit 6 Can you play basketball? str. 17 sports [spo:ts] sporty football ['futbo:l] fotbal play [plei] hrát volleyball ['volibo:l] volejbal basketball ['ba:skitbo:l] košíková baseball ['beizbo:l] baseball ice-hockey ['aishoki] lední hokej musical instruments ['mju:zik?l 'instrum?nts] hudební nástroje piano [pi'zn?u] klavír violin [vai?'lin] housle recorder [ri:'ko:d?] zobcová flétna trumpet ['trampit] trubka drums [dramz] bicí, bubny which [wič] který How many? [hau meni] Kolik? Unit 7 Popular sports. str. 18 players [plei?z] hráči name [neim] jmenovat popular ['pop?l?] oblíbený some of them některé z nich team [ti:m] družstvo, tým last [la:st] trvat several days ['sev?r?l deiz] několik dní people [pi:pl] lidé dangerous [deindž?r?s] nebezpečný go surfing [s?:fim] surfovat sometimes ['samtaimz] někdy in summer [sam?] v létě some [sam, s?m] některé sports club [spo:ts klab] sportovní klub Unit 7 Popular sports. str. 19 Doplňkové materiály k učebnici Start with Click new 2 2

3 very well ['veri wel] velmi dobře table tennis ['teibl] stolní tenis cycling ['saiklim] jízda na kole swimming ['swimim] plavání surfing ['s?:fim] surfovat Canada ['kzn?d?] Kanada America [?'merik?] Amerika tennis [tenis] tenis golf [golf] golf Australia [o:'streili?] Austrálie children ['čildr?n] děti game [geim] hra Have Fun with English 1 Click s special hobby. str. 20 interesting ['intristim] zajímavý let s play zahrajme si let s go out pojďme ven fly [flai] létat It isn t fair! [fe?] To není fér! of course [?v'ko:s] samozřejmě Have Fun with English 1 Click s special hobby. str. 21 word games [w?:d geimz] slovní hry puzzles ['pazls] hádanky crosswords ['krosw?:dz] křížovky with us [wic] s námi board [bo:d] hrací deska That s a good idea! To je dobrý nápad! Theme 2 MY FAVOURITE FOOD AND DRINK Unit 8 I like chocolate. Doplňkové materiály k učebnici Start with Click new 2 3

4 str. 23 apple [zpl] jablko pear [pe?] hruška orange [orindž] pomeranč tomato [t?'ma:t?u] rajče vegetables [vedž?teblz] zelenina carrot [kzr?t] mrkev potato [p?'teit?u] brambor water [wo:t?] voda milk [milk] mléko Coke [k?uk] Coca Cola drink [drink] pití, nápoj bread [bred] chléb cheese [či:z] sýr chocolate [čoklit] čokoláda food [fu:d] jídlo, potraviny Unit 9 Do you like ice cream? str. 25 ice cream ['aiskri:m] zmrzlina cherry [čeri] třešeň strawberry ['stro:b?ri] jahoda lemon [lem?n] citrón coffee [kofi:] káva vanilla [v?'nil?] vanilka cucumber ['kju:kamb?] okurka pepper ['pep?] paprika cabbage ['kzbidž] zelí Unit 10 Yummy, I love it. Yuk, I hate it! str. 27 traditional [tr?'diš?nl] tradiční breakfast ['brekf?st] snídaně sausage ['sosidž] párek Doplňkové materiály k učebnici Start with Click new 2 4

5 bacon ['beik?n] slanina ham [hzm] šunka egg [eg] vajíčko ham and eggs ['hzm?n'zgz] šunka s vejci fried eggs [fraid] smažená vajíčka marmalade ['ma:m?leid] marmeláda, džem (z citrusových plodů) jam [džzm] džem, marmeláda (ostatní ovoce) cereals ['si?ri?lz] cereálie (výrobky z obilnin) cornflakes ['ko:nfleiks] kukuřičné lupínky tea [ti:] čaj hate [heit] nenávidět juice [džu:s] džus, ovocná šťáva toast [t?ust] topinka butter [bat?] máslo Sorry! [sori] Promiň. Here you are. Tady máš. Have fun with English 2 School cookery competition. str. 28 cookery ['kuk?ri] vaření competition [komp?'tiš?n] soutěž interesting ['intristim] zajímavý recipe ['resipi] recept pineapple ['painzpl] ananas better [bet?] lepší cream [kri:m] šlehačka onion ['oni?n] onion Have Fun with English 2 School cookery competition. str. 29 salt [so:lt] sůl sugar [šug?] cukr a good idea dobrý nápad welcome ['welk?m] vítat radish [rzdiš] ředkvička Doplňkové materiály k učebnici Start with Click new 2 5

6 Good luck. [gud lak] Hodně štěstí. salami [s?'la:mi] salám Hurry up. [hari ap] Pospěšte si. sweet [swi:t] sladký It needs [ni:dz] Potřebuje to delicious [di'liš?s] lahodný salty [so:lti] slaný winner [win?] vítěz Theme 3 LEISURE TIME ACTIVITIES Unit 11 Seasons, weather and hobbies. str. 31 season [si:zn] roční období spring [sprim] jaro summer [sam?] léto autumn ['o:t?m] podzim winter ['wint?] zima weather ['wec?] počasí holiday ['holidei] prázdniny windy ['windi] větrno sunny ['sani] slunečno rainy ['reini] deštivo warm [wo:m] teplo cold [k?uld] chladno leaf (pl. leaves) [li:f] list (listy) hot [hot] horko chilly ['čili] chladno snow [sn?u] sníh people ['pi:pl] lidé everywhere ['evriwe?] všude everything ['evrisim] všechno sunbathing ['sanbeicim] opalování se outdoor games ['autdo:] hry venku go skating ['skeitim] jít/chodit bruslit go sunbathing jít/chodit se opalovat Italy ['it?li] Itálie parents ['pzr?nts] rodiče Switzerland ['swits?l?nd] Švýcarsko Unit 12 John reads magazines and Ann reads books., str. 33 magazine [mzg?'zi:n] časopis newspaper ['nju:zpeip?] noviny storybook ['storibuk] kniha povídek fairy tale ['fe?ri teil] pohádka comic ['komik] komiks very much [veri mač] moc, hodně every day [evri dei] každý den weekend ['wi:kend] víkend Doplňkové materiály k učebnici Start with Click new 2 6

7 for my daddy ['dzdi] pro tatínka in the evening ['i:vnim] večer every [evri] každý on Sunday ['sandi] v neděli Unit 13 Paul doesn t play chess. str. 35 chess [čes] šachy cards [ka:dz] karty especially [i'speš?li] obzvláště horror films ['hor? film] horory Have Fun with English 3 Special hobbies. str. 36 I don t know nevím it s nice to see you again rád vás zase vidím Scotland ['skotl?nd] Skotsko what to do co dělat unusual [an'ju:ž?l] neobvyklý spider ['spaid?] pavouk Have Fun with English 3 Special hobbies. str. 36 from her [fr?m] od ní motorbike [m?ut?baik] motorka try [trai] zkusit good luck [gud lak] hodně štěstí travelling in time [trzv?lim] cestování v čase from our time z naší doby congratulations [k?ngrztju'leiš?nz] blahopřeji Theme 4 MY SCHOOL Unit 14 My timetable. My school subjects. str. 38 back [bzk] zpátky lesson ['les?n] vyučovací hodina lessons ['les?nz] vyučování last [la:st] poslední swimming pool ['swimim pu:l] plavecký bazén start [sta:t] začít, začínat project ['prodžekt] projekt Doplňkové materiály k učebnici Start with Click new 2 7

8 look forward to ['f?:w?d] těšit se na Unit 14 My timetable. My school subjects. str. 39 English [ingliš] angličtina French [frenč] francouzština German ['dž?:m?n] němčina Maths [ma:s] matematika Science ['sai?ns] přírodověda Geography [dži'ogr?fi] zeměpis (vlastivěda) Art [a:t] výtvarná výchova Craft [kra:ft] pracovní vyučování Music ['mju:zik] hudební výchova PE (Physical Education) [pi: i:] tělesná výchova cut paper [kat 'peip?] stříhat papír work in pairs and groups ['gru:ps] pracovat ve dvojicích a ve skupinách make things [CiMgz] vyrábět věci say dialogues ['dai?logs] říkat rozhovory picture ['pikč?] obrázek language ['lzmgwidž] jazyk exercise ['eks?saiz] cvičení learn new words naučit se nová slova Unit 15 What s the time? str. 41 o clock [?'klok] hodina (při určení času) What s the time? Kolik je hodin? half past [ha:f pa:st] půl (označení času) quarter past ['kwo:t? pa:st] čtvrt (označení času) quarter to ['kwo:t? t?] tři čtvrtě (označení času) from half past two to two o clock od půl třetí do 4 hodin It s time to start. Je čas začít. in the morning ['mo:nim] ráno, dopoledne in the afternoon [a:ft?'nu:n] odpoledne Unit 16 My day. My week. Doplňkové materiály k učebnici Start with Click new 2 8

9 str. 43 week [wi:k] týden weekdays [wi:k'deiz] pracovní dny ride (bike) [raid] jet/jezdit na kole walk [wo:k] jít pěšky talk [to:k] mluvit, povídat go to the cinema ['sin?ma] chodit, jít do kina go on a trip [trip] jet/jít na výlet go swimming ['swimim] jít/chodit plavat visit friends, grandparents navštívit/navštěvovat přátele, prarodiče do homework [h?umw?:k] dělat/psát domácí úkoly go skiing ['ski:im] lyžovat, jet na lyže when [wen] kdy usually ['ju:ž?li] obvykle in the evening večer sometimes ['samtaimz] někdy Have fun with English 4 Time, day and activity Battleship (board game). str. 44 prepare [pri'pe?] připravit both [b?us] oba, obě place [pleis] umístit board [bo:d geim] game stolní hra board [bo:d] hrací deska show [š?u] ukázat nothing ['nasim] nic Theme 5 CLOTHES Unit 17 Welcome to our fashion show. str. 47 welcome ['welk?m] vítat fashion ['fzš?n] móda fashion show [š?u] módní přehlídka model [modl] model(ka) hat [hzt] klobouk T-shirt ['ti:š?:t] tričko shirt [š?:t] košile sweater ['swet?] svetr sweatshirt ['swetš?:t] mikina jeans [dži:nz] džíny Doplňkové materiály k učebnici Start with Click new 2 9

10 trousers ['trauz?z] kalhoty socks [soks] ponožky shoes [šu:z] boty dress [dres] šaty blouse [blauz] halenka skirt [sk?:t] sukně jacket ['džzkit] sako tie [tai] kravata wear [we?] mít na sobě She is wearing jeans. ['we?rim] Má na sobě džíny. clothes [cl?us] oblečení, prádlo Unit 18 Pyjama party. str. 49 pyjamas [pi'dža:m?z] pyžamo nightdress ['naitdres] noční košile plain [plein] bez vzorku striped ['straipt] proužkovaný spotted ['spotid] tečkovaný polka-dot ['polk?dot] puntíkovaný great [greit] báječný, skvělý terrible ['teribl] hrozný party ['pa:ti] party, večírek Unit 19 He isn t wearing ski boots. str. 50 in the mountains ['mauntinz] na horách on the beach [bi:č] na pláži goggles ['goglz] brýle (lyžařské, potápěčské) anorak ['zn?rzk] větrovka swimming trunks ['tramks] plavky (pánské) sunglasses ['sangla:siz] sluneční brýle baseball cap ['beisbo:l kzp] baseballová čepice gloves [glavz] rukavice wooly hat ['wu:li hzt] kulich ski boots [ski bu:ts] lyžařské boty, přezkáče flippers ['flip?z] ploutve snorkel ['sno:rkl] šnorchl France [fra:ns] Francie Spain [spein] Španělsko dummy [dami] figurína Doplňkové materiály k učebnici Start with Click new 2 10

11 know [n?u] vědět want [wont] chtít buy [ba:i] kupovat Have Fun with English 5 Click s new computer programme. str. 52 dirty ['d?:ti] špinavý idea [ai'di:?] nápad operate ['op?reit] obsluhovat washing machine ['wošim m?'ši:n] pračka washing powder ['wošim 'paud?] prací prášek Have Fun with English 5 Click s new computer programme. str. 53 an hour later [leit?] o hodinu později hole [houl] díra shorts [šo:ts] kraťasy another [?'nac?] jiný ideal size [ai'di:?l saiz] ideální velikost Theme 6 PEOPLE Unit 20 We are friends. str. 55 come from [kam fr?m] pocházet z language ['lzngvidž] jazyk Czech [ček] česky Polish ['p?uliš] polsky English ['ingliš] anglicky Slovak ['sl?uv?k] slovensky Poland ['p?ul?nd] Polsko Slovakia [sl?u 'vakia] Slovensko parents ['pe?r?nts] rodiče grandparents ['grznpe?r?nts] prarodiče live [liv] žít, bydlet work [w?:k] pracovat learn [l?:n] učit se a bit [bit] trochu Doplňkové materiály k učebnici Start with Click new 2 11

12 Unit 21 My mum works in a clothes shop. str. 57 toy shop [toi šop] obchod s hračkami shop assistant [šop z'sist?nt] prodavač(ka) architect [a:kitekt] architekt(ka) dentist ['dentist] zubař(ka) taxi driver ['tzksi 'draiv?] taxikář(ka) teacher ['ti:č?] učitel(ka) farmer ['fa:m?] zemědělec, farmář(ka) teach [ti:č] učit, vyučovat drive [draiv] řídit (auto) sell [sel] prodávat check [ček] kontrolovat fly a plane [flai plein] pilotovat letadlo feed [fi:d] krmit design [di'zain] navrhovat hospital ['hospitl] nemocnice office [ofis] kancelář pig [pig] prase cow [kau] kráva Unit 22 Look! What s he doing there? str. 59 water plants ['wo:t? pla:nts] zalévat květiny wash clothes [woš kl?us] prát prádlo clean [kli:n] čistit iron clothes ['air?n kl?us] žehlit prádlo wash up [woš ap] mýt nádobí floor [flo:] podlaha at the moment ['m?um?nt] právě teď right now [rait nau] právě teď Have Fun with English 6 Visiting friends. str. 60 remember [ri'memb?] pamatovat si go out [aut] jít ven I m bored [bo:d] nudím se have breakfast ['brekf?st] snídat of course [?v'ko:s] samozřejmě Doplňkové materiály k učebnici Start with Click new 2 12

13 Have Fun with English 6 Visiting friends. str. 61 under [and?] pod star [sta:] hvězda midnight ['midnait] půlnoc time zones [taim z?uns] časová pásma explain [ik'splein] vysvětlit Theme 7 EASTER Unit 23 Easter egg hunt. str. 63 between [bi'twi:n] mezi daffodil ['dzf?dil] narcis bench [benč] lavička grass [gra:s] tráva Easter ['i:st?] Velikonoce Easter egg ['i:st? eg] velikonoční vajíčko Easter bunny ['i:st? 'bani] velikonoční zajíček plaited willow cane ['pleitid 'wil?u kein] pomlázka vase [va:z] váza chick [čik] kuřátko lamb [lzm] jehňátko, beránek basket ['ba:skit] košík Unit 24 Eggs everywhere. str. 65 Who is more? [mo:] Kdo je víc? hide [haid] schovat egg hunt [hant] hledání vajíček be clever ['klev?] buď chytrý Doplňkové materiály k učebnici Start with Click new 2 13

14 gate [geit] branka, vrátka again [?'gen] znovu FINAL REVISION Unit 25 What can people do? str. 67 score [sko:] skórovat goal [g?ul] gól change ['čeindž] měnit magic [mzdžik] kouzlo web [web] pavučina forecast ['fo:ka:st] předpovídat weather ['wec?] počasí decorate ['dek?reit] zdobit understand [and?'stznd] rozumět antelope ['zntil?up] antilopa lazy ['leizi] líný catch [kzč] chytat ryba [fiš] fish hunt [hant] lovit Africa ['zfrik?] Afrika Antarctic [znt'a:ktik] Antarktida for a long time dlouhou dobu Unit 26 We re having a picnic. str. 69 picnic ['piknik] piknik Doplňkové materiály k učebnici Start with Click new 2 14

15 basket ['ba:skit] koš prepare [pri'pe?] připravit eat [i:t] jíst buy [bai] koupit bottle [botl] láhev slice [slais] krajíc; nakrájet na krajíce packet ['pzkit] balíček relax [ri'lzks] relaxovat, odpočívat spread [spred] rozetřít box [boks] krabice in half [in ha:f] na polovinu park [pa:k] park Unit 27 My ideal day. str. 71 pick [pik] trhat tidy ['taidi] uklízet paint [peint] malovat look after [luk 'a:ft?] starat se build [bild] stavět celebrate ['selibreit] slavit trip [trip] výlet travel ['trzvl] cestovat Unit 28 He wears a white coat. str. 73 coat [k?ut] plášť office [ofis] kancelář usually ['ju:žli] obvykle guess [ges] hádat sometimes ['samtaimz] někdy concert ['konc?t] koncert theatre ['Sizt?] divadlo professional [pr?'feš?nl] profesionální businesswoman ['bizniswu:m?n] podnikatelka overall ['?uv?o:l] pracovní plášť vet [vet] veterinář businessman ['biznism?n] obchodník outside [aut'said] venku inside [in'said] uvnitř Doplňkové materiály k učebnici Start with Click new 2 15

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here MERRY ENGLISH 2 Part 1 Chapter 0 action animal apple bike can clothes dog food football friend hello hi play ride skateboard swim tree house T-shirt Welcome! Chapter 1 at Australia Australian ball bird

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

Wordlist. Starter unit

Wordlist. Starter unit Starter unit actor (n) herec actress (n) herečka address (n) adresa after all nakonec, přece jen age (n) věk all right tak dobře alphabet (n) abeceda American (adj) americký; Američan angry (adj) rozzlobený

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə Gateway A2 Unit 1 Back to school Unit 1 School subjects art /ɑːt/ výtvarná výchova biology /baɪˈɒlədʒi/ biologie chemistry /ˈkemɪstri/ chemie English /ˈɪŋɡlɪʃ/ angličtina; anglicky French /frentʃ/ francouzština;

Více

Česko-anglický slovníček

Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 GLOSSARY Glossary APPENDIX A a ach jo áčko, áčkem adresa

Více

ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY

ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY Pavlína Račanová MILÉ DĚTI, VÁŽENÍ RODIČE, Učebnice Angličtina pro školáky úzce navazuje na knihu Angličtina pro nejmenší a prostřednictvím jednotlivých okruhů slovní zásoby seznamuje

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče)

Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče) Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče) Tato pomůcka byla vytvořena na pomoc rodičům dětí, které jsou například dlouhodobě nemocné nebo si ve škole

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

ALENA KUZMOVÁ Study and Practise učebnice anglické gramatiky pro samouky

ALENA KUZMOVÁ Study and Practise učebnice anglické gramatiky pro samouky ALENA KUZMOVÁ Study and Practise učebnice anglické gramatiky pro samouky Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Copyright: Autor: Alena Kuzmová Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr.

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

Aktivity pro výuku podle témat

Aktivity pro výuku podle témat Aktivity pro výuku podle témat Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr. Hana Šebestová Marie Ševčíková

Více

New Inside Out Intermediate

New Inside Out Intermediate New Inside Out Intermediate strana 1 z 31 New Inside Out Intermediate Unit 1 admire L]ÇDã~f]L= obdivovat Which famous person do you admire most? anonymously L]Dåflåfã]ëäáL= anonymně If you give something

Více

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/1.3.44./01.0038 prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE Průvodce učitele

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

Vyjadřování budoucnosti

Vyjadřování budoucnosti 5. Vyjadřování budoucnosti Vyjadřování budoucnosti Úroveň A (Cvičení 1 40) going to pro plánované nebo jisté události v budoucnosti a pro rozhodnutí Úroveň B (Cvičení 41 125) budoucí čas (will) (nabídky,

Více

Milí spolužáci, vážení učitelé!

Milí spolužáci, vážení učitelé! Milí spolužáci, vážení učitelé! V pátek 11.11. nepřijel na naši školu Martin na bílém koni, ale, jak jistě všichni dobře víte, konal se zde první společný projektový den mezinárodního programu Comenius

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

www.cambridge.org/elt/cz

www.cambridge.org/elt/cz www.cambridge.org/elt/cz Milí rodiče, pro ty z vás, kteří máte zájem se doma se svými dětmi zabývat angličtinou a anglicky sami neumíte, připravila kancelář nakladatelství Cambridge University Press v

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014 2 OBSAH strana

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

Exam Excellence. Slovníček. Překlad: Vladimír Kuzba

Exam Excellence. Slovníček. Překlad: Vladimír Kuzba O X F O R D Exam Excellence Slovníček Překlad: Vladimír Kuzba Oxford Exam Excellence slovníček Šedě označené výrazy jsou doporučeny pro vyšší úroveň. 1 Family life Rodinný život Stages in life Fáze života

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více