Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z N A L E C K Ý P O S U D E K"

Transkript

1 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 0122/053/06 Název a adresa znaleckého ústavu, který posudek vypracoval: V.V.V. Expert a.s. Přemyslova Kralupy nad Vltavou IČO Objednavatel posudku: Ţádost objednavatele ze dne: Advokátní kancelář Praha 4-Modřany Důvod vypracování ZP: Znalecký posudek je vypracován na základě objednávky JUDr. Kláry Slámové ze dne ve věci... odsouzeného pro trestný čin ublíţení na zdraví z nedbalsoti podle 223 tr. zákona a 224 odst. 3 tr. zákona rozsudkem Okresního soudu v Teplicích ze dne , sp. zn.: 1 T 138/2004 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne ,sp. zn.: 6 To 190/2005. Termín vypracování posudku: Počet listů posudku včetně obálky: 24 Počet listů příloh: 4 Počet předaných vyhotovení: 2 O B S A H

2 1. N Á L E Z OBSAH SPISOVÉHO MATERIÁLU PROTOKOL O NEHODĚ P O S U D E K STANOVENÍ PRAVDĚPODOBNÉHO MÍSTA STŘETU A VZÁJEMNÉ POLOHY VOZIDEL STANOVENÍ PRAVDĚPODOBNÝCH RYCHLOSTÍ OBOU VOZIDEL Vliv rychlosti vozidla na hluk POROVNÁNÍ ZNALECKÝCH POSUDKŮ O D P O V Ě D I N A P Ř E D L O Ž E N É O T Á Z K Y Znalecká doložka PŘÍLOHY Příloha č. 1 Stanovení doby průjezdu křiţovatkou Příloha č. 2 Minimální a maximální vzdálenost vozidla VW Golf od PMS v době rozjezdu vozidla Škoda Pick-Up Ú V O D 2

3 Na základě objednávky AK ze dne , byl náš ústav, kvalifikovaný pro znaleckou činnost z oboru dopravy, V.V.V. Expert a.s., se sídlem v Kralupech nad Vltavou, přibrán k podání znaleckého posudku z oboru silniční a městské dopravy ve věci dopravní nehody, která se udála dne kolem 06:50 hodin na silnici I/8 v 42,761 km na křiţovatce se silnicí III/25337 v katastru obce Bystřany. Účastníky dopravní nehody jsou: 1. Řidič osobního vozidla Škoda Pick-up, RZ:...(CZ) Oldřich... usmrcen 2. Spolujezdec v osobním vozidle Škoda Pick-up, RZ:...(CZ) Karel... zraněn těţce 3. Řidič osobního vozidla Volkswagen Golf, RZ:... (CZ) Tomáš... zraněn těţce 4. Spoluzdec v osobním vozidle Volkswagen Golf, RZ:... (CZ) Filip... usmrcen 5. Spolujezdec v osobním vozidle Volkswagen Golf, RZ:... (CZ) Robert... usmrcen 6. Spolujezdec v osobním vozidle Volkswagen Golf, RZ:... (CZ) Lukáš... zraněn těţce Dopravní nehodu na místě šetřila PČR a z místa dopravní nehody vypracovala Protokol o nehodě v silničním provozu pod č.j. ORTP-692/DN-TČ-JA Ve znaleckém posudku je třeba posoudit a zodpovědět následující otázky 1. Jaké byly světelné a rozhledové podmínky obou řidičů? 2. Mohlo se místo nehody v průběhu času změnit, zejména co se týče výhledových poměrů? 3. Zjistěte metodou zpětného odvíjení nehodového děje, ve kterém místě se nacházelo vozidlo Tomáše., kdyţ se řidič Oldřich... začal rozjíţdět do křiţovatky. 4. Odpovězte, zda řidič Oldřich... v době rozjetí do křiţovatky mohl vidět vozidlo jedoucí po hlavní silnici řidiče Tomáše..., za předpokladu, ţe provedl odbočovací manévr obvyklým způsobem. 5. Určete rychlost všech kolidujících vozidel v době nárazu a v době před nárazem, pokud moţno jiţ od počátku nehodového děje a současně určete pravděpodobné rozpětí takto stanovených rychlostí u všech kolidujících vozidel 3

4 6. V případě, ţe Vámi zjištěné rychlosti kolidujících vozidel budou rozdílné, neţ zjištěné rychlosti v předcházejících posudcích, uveďte, v čem spatřujete důvod odlišnosti a zároveň metody, jakými jsou v současné době rychlosti dovozovány, popřípadě, jakou (správnou či překonanou metodu) pouţili znalci v předcházejících posudcích. 7. Určete, zda rychlost jízdy řidiče Tomáše... byla přiměřená. 8. Uveďte, jaký je rozdíl mezi rychlostí nepřiměřenou a nedovolenou z technického hlediska. 9. Co bylo z technického hlediska příčinou vzniku předmětné dopravní nehody? 10. Podílel se na vzniku nehody řidič Oldřich..., pokud ano, jakým způsobem? 11. Stanovte místo střetu a jízdní dráhu obou vozidel těsně před střetem. 12. Pokud nebylo místo střetu v jízdním pruhu Tomáše..., určete, co bylo důvodem přejetí vlevo. Pokud by tímto důvodem byla rychlost, určete, zda se jednalo o rychlost nepřiměřenou nebo nedovolenou. 13. Mohla by rekonstrukce objasnit nehodový děj? 14. Proveďte porovnání posudků znalců Ing. Jana Tyla a Ing. Petra Šlosara z hlediska objektivity a správnosti výpočtů a závěrů. 15. Odpovězte případně další otázky, které vyplynou ze zpracování, zejména zda výpovědi svědků a Tomáše... jsou z technického hlediska přijatelné. 16. Sdělte skutečnosti, které povaţujete za relevantní. 17. Další zjištění znalců. 4

5 1. N Á L E Z 1.1 Obsah spisového materiálu č. Název dokumentu Spisová značka, č.j. Ze dne 1 Ţádost o vypracování znaleckého posudku Plná moc Usnesení okresního soudu v Teplicích 3 Tdo 1615/ Protokol o hlavním líčení-okresní soud v Teplicích 5 Rozsudek jménem republiky-okresní soud v Teplicích 1 T 138/ To 190/ Protokol o nehodě v silničním provozu ORTP-692/DN-TČ-JA Znalecký posudek č.2648/05 1T138/ Znalecký posudek č /2004 ORTP-1014/KPV-OOK Protokol o nehodě Podle protokolu o nehodě v silničním provozu došlo v úterý dne v 06:05 na křiţovatce silnice I/8 v 42,761km se silnicí III/25337 v katastru obce Bystřany k dopravní nehodě, při které se střetl osobní automobil Volkswagen Golf, RZ:... řidiče Tomáše... (1981), spolujezdec Filip..., spolujezdec Robert Kmoch (.), spolujezdec Lukáš..., s vozidlem Škoda Pick-up, RZ:...řidiče Oldřicha... (1944), spolujezdec Karel... (1935). Podle tohoto protokolu, k dopravní nehodě došlo tak, ţe se řidič vozidla Škoda Pickup, Oldřich... při vyjíţdění ve směru od Bystřan na Teplice ze silnice, která je označená jako vedlejší střetl s vozidlem Volkswagen Golf, Tomáše..., který jel ve směru od Teplic na Prahu po silnici označené jako hlavní. Technická závada, jako příčina DN, nebyla na místě ohledáním zjištěna, ani uplatněna. U řidiče Tomáše... bylo vyţádáno provedení odběru krve na alkohol. Popis místa nehody: Jedná se o křiţovatku tvaru T rozlišenou dopravními značkami. Křiţovatka se nachází mimo uzavřenou obec. Po obou stranách vozovky jsou svodidla, svislé i vodorovné dopravní značení. 5

6 Povrch komunikace je ţivičný, suchý, bez výtluků, jeho šíře je 10m. Vozovka po celé šíři v místě dopravní nehody pokryta střepy skla, úlomky plastu a laku. V době ohledání bylo místo nehody uzavřeno a doprava byla řízena policií. V okolí nehody za svodidly po pravé straně ve směru od Teplic je volný prostor, po levé straně stromy a svah. Přehlednost dobrá, výhledové poměry z místa výjezdu z vedlejší silnice dobré. V době ohledání bylo denní světlo, pod mrakem, viditelnost do dálky dobrá, bezvětří Oba řidiči střetem utrpěli těţká zranění, kdy řidič... zemřel na místě nehody, řidič... byl převezen do nemocnice Poškození vozidla Škoda Pick-up: Poškozené části: celkově zdemolovaná karoserie, utrţená a zdemolovaná nástavba, utrţený motor, motorový prostor, přední náprava. Poškození vozidla Volkswagen Golf: Poškozené části: motor, motorový prostor celkově zdemolovaná karoserie, vnitřní prostor, nápravy, kola, Popis stop: Za VBM (výchozí bod měření) byl vzat počátek zábradlí přemostění na levé straně silnice ve směru na Prahu. Rovina VBM braná kolmo k ose vozovky hlavní silnice. 1. Konečná poloha vozidla Škoda Pick-up. Vozidlo stojí v křiţovatce šikmo, svou přední částí je mírně natočeno na Prahu. Pravý přední roh vozidla - 32m od roviny VBM a v boční vzdálenosti 7,7m od levé krajnice brané ve směru na Prahu Levý přední roh vozidla - v boční vzdálenosti 7,3m od levé krajnice. Levý zadní roh vozidla - v boční vzdálenosti 10,5m od levé krajnice 2. Konečná poloha vozidla Volkswagen Golf Vozidlo stojí v křiţovatce mírně šikmo svou přední částí na Prahu. Jedná se o postavení po manipulaci hasičů, kdy bylo vozidlo převráceno ze střechy na kola přes pravý bok, kdy přední část vozidla byla nasměrována k pravé krajnici ve směru na Teplice. Levý přední roh vozidla 25,1m od roviny VBM a v boční vzdálenosti 4,5m od levé krajnice brané ve směru na Prahu Levý zadní roh vozidla v boční vzdálenosti 7,2m od levé krajnice 3. Plastová nádržka od chladiče (č. 23) Nádrţka leţí na levé krajnici ve vzdálenosti 7,6m od roviny VBM ve směru na Prahu a v boční vzdálenosti 0,3m od okraje krajnice. 4. Část soukolí převodové skříně (č.24) 6

7 Soukolí leţí ve svahu v trávě ve vzdálenosti 7,6m od roviny VBM 5. Pravá černočervená sportovní bota (č.22) Bota leţí 25,9m od roviny VBM ve směru na Teplice a v boční vzdálenosti 1,7m od pravého okraje jízdního pruhu na Prahu. 6. Motor vozidla Škoda Pick-up (č.21) Motor leţí ve vzdálenosti 20,3m od roviny VBM a v boční vzdálenosti 1,7m na pravé straně mimo hlavní silnici, ve směru na Prahu. Motor předtím narazil do pravého svodidla ve vzdálenosti 8,7m ve směru na Prahu. Ve směru na Teplice od roviny VBM je stopa na svodidle ve vzdálenosti 21,9m. 7. Části mechanizmu řazení převodové skříně Pick-up, bezpečnostní páka na volant a ventilátor chlazení (č.20) Dané části vozidla leţí 8,7m od roviny VBM ve směru na Teplice a v boční vzdálenosti 1,9m od pravé krajnice ve směru na Teplice 8. Pravá modrá sportovní bota (č.19) Bota se nachází ve vzdálenosti 14,2m od roviny VBM a 0,3m od pravé krajnice ve směru na Teplice. 9. Pravá vojenská bota (kanada č.18) Bota se nachází 17,5m od roviny VBM a 1,2m od pravé krajnice ve směru na Teplice. 10. Levá vojenská bota (č.17) Bota leţí 20,8m od roviny VBM a v boční vzdálenosti 1,9m od pravé krajnice ve směru na Teplice 11.Místo původního postavení Volkswagen Golfu na střeše (č.16) 12. Boty vevnitř vozidla Volkswagen Golf, v prostoru řidiče (č.14) 13. Stopy č. 13,12,11,10,9,7,6 Počátek těchto stop je ve vzdálenosti 22,3m. Leţí v pravém jízdním pruhu a pravé krajnici ve směru na Teplice, v prostoru dlouhém 12,7m. Jedná se o zbytky uraţené nástavby z vozidla Škoda Pick-up, jeho přední RZ:..., maskovací síť a černohnědou polobotku. Dále o zadní odkládací plato a zadní sklo pátých dveří vozidla Volkswagen Golf. 14. Místo nárazu vozidla Volkswagen Golf (č.5) Vůz narazil do pravého svodidla ve směru na Teplice ve vzdálenosti 35m od roviny VBM 15. Zámek od zadních dveří nástavby vozidla Škoda Pick-up (č.4) Zámek se nachází 46,5m od roviny VBM a v boční vzdálenosti 4,95m od pravé krajnice ve směru na Teplice. 16. Místo střetu (č.3) 7

8 Místo střetu se nachází 49m od roviny VBM a v boční vzdálenosti 5,4m od pravé krajnice 17. Dřecí stopy Ve vzdálenosti 48,9m od roviny VBM a v boční vzdálenosti 5m začínají dřecí stopy o délce 15,5m, které se táhnou šikmo přes vozovku ve směru na Prahu aţ k místu nárazu do svodidla č.5. Na krajnici se v hlíně nachází rycí stopa od LP blatníku vozidla Volkswagen. 18. Část krytu rychlostní skříně Škody Pick-up (č.25) Část krytu leţí ve vzdálenosti 14,5m od roviny VBM ve směru na Prahu za krajnicí mimo vozovku. 19. Část chladícího potrubí (č.26) Část potrubí se nachází v boční vzdálenosti 5,8m od vozovky a 14,2m od roviny VBM 20. Část startéru (č.27) Část startéru leţí v boční vzdálenosti 9,5m a 14,2m od roviny VBM, mimo vozovku v trávě 21. Alternátor (č.28) V trávě ve vzdálenosti 12,2m a 14,2m od roviny VBM leţí alternátor 22. Baterie (č.29) Baterie se nachází v boční vzdálenosti 18,3m a 14,2m od roviny VBM, v trávě mimo vozovku 23. Přední RZ vozidla Volkswagen, plastový černý kanistr a přední okrasná poklice vozidla Škoda (č.30) Části vozidel leţí 31,2m od roviny VBM mimo vozovku, ve vzdálenosti 4m, ve svahu 8

9 2. P O S U D E K Zpracovatel posudku ve svých úvahách vycházel především z obdrţené dokumentace, ze spisového materiálu, z fotodokumentace a jednotlivých výpovědí účastníků dopravní nehody Z jednotlivých výpovědí uvádí zpracovatel posudku tyto důležité okolnosti: Obžalovaný Tomáš... dle protokolu z hlavního líčení dne soudu ve spisu 1 T 138/2004 uvedl, vyjímáme: Poté jsem jel směrem na Bystřany, kde jsem jel kolem benzinky, pak kolem druhé, tam byla zatáčka pak byla křiţovatka. Pamatuji se, ţe kdyţ jsem vyjel ze zatáčky, tak tam stál ten Pick Up. To auto stálo tam, kde je ta pomyslná čára, kdy má vjet auto na vozovku, jak má dát přednost v jízdě. Nevím, ale bylo tam ještě jedno vozidlo, které sjíţdělo dolů do Teplic. Vím, ţe mě ještě jedno auto míjelo. Jak jsem přijíţděl ke křiţovatce, tak nedokáţu říct kolik to bylo přesně metrů, osobně si vybavuji, ţe se jako rozjelo, zastavilo a zas rozjelo. Tak se mi to vybavuje. Já jsem odbočil do protisměru do prostředního pruhu, protoţe při té rychlosti, kterou jsem jel, jsem nemohl nic dělat a v protisměru nic jiného nejelo. Jel jsem kolem stovky, ale v daný okamţik, nevím přesně kolik jsem jel. Vybavilo se, ţe buď šlápnu na brzdu, nebo vjedu do protisměru, nic tam nejelo.chtěl jsem tomu zabránit, tak jsem odbočil do protisměru, kde bylo volno. Pamatuji se, jak to auto těsně předemnou, tak se mi to vybavuje, pak byla kolize.časový úsek od zpozorování vozidla do doby nárazu nemohu říci, nepamatuji se. Pamatuji si to, ne celý v kuse, ale pamatuji si to v odstupech. Pamatuji si střet náraz. Probral jsem se aţ v nemocnici. V nemocnici říkali, ţe jsem vyšel prý sám z auta, ale já si to nepamatuji. Před tím střetem jsem se nepokoušel brzdit, uhýbal jsem do protisměru, snaţil jsem se mu jako ujet, snad jsem přidával plyn. Jel jsem celou dobu kolem 90 km/hod., ale kolem benzinek jsem jel kolem 100 km/hod. Před střetem jsem se nedíval na tachometr, nevím kolik jsem jel. K tomu uvádíme: Způsob jízdy řidiče obţalovaného vyhodnotili dva znalecké posudky. První ing. Petr Šlosar v posudku /2004 se dopočítal rychlosti jízdy 123 km/hod. Coţ neodpovídá závěrům, které pak deklaroval při soudním líčení, kde uvádí rozpětí 117 aţ 129 km/hod. K tomu se vrátíme níţe. Ing Petr Šlosar se však ve shodě s druhým znalcem dopracoval k zřejmě správnému závěru o vzájemné poloze obou vozidel v okamţiku střetu. Tato vzájemná poloha potvrzuje pravdivost výpovědi obviněného o způsobu jízdy. Jel po své polovině vozovky a na náhlou překáţku pohybujícího se vozidla zprava reagoval v poslední chvíli strţením řízení vlevo. Jen tak se mohl dostat s vozidlem do postavení v kterém jej ne náhodou zachycují oba znalci, kteří vycházeli ze stop na vozovce. 9

10 Znalec ing. Petr Šlosar při tomto hlavním líčení prohlásil, vyjímáme: Vycházel jsem v podstatě ze zjištěné dohlednosti místa dopravní nehody, z dohlednosti, která byla zjištěna při dané konkrétní dopravní nehodě, z vlastního měření, kdy při obdobné dopravní nehodě, byl proveden vyšetřovací pokus v přítomnosti státního zástupce, vyšetřovatele, předsedy senátu a je zaznamenán u daného znaleckého posudku. Tam byla zjištěna dohlednost ve směru jízdy vozidla Golf na vozidlo na křiţovatce 172m. Myslím si, ţe v daném případě je tato dohlednost jednoznačná a neměnná. Po dopravní nehodě mě volala policie, ale nemohl jsem se dostavit. Znalec popisuje pohyb vozidel v programu PC Crash. Poloha vozidel v době střetu, kdy je patrné, ţe vozidlo Golf bezprostředně před střetem vjíţdí na střední část vozovky, a dále je patrné, ţe vozidlo Pick Up vyjíţdělo z vedlejší silnice. V okamţiku střetu byla rychlost vozidla Golf 123 km/hod., rychlost vozidla Pick Up byla 6 km/hod. Dle mého názoru jsou tyto rychlosti brány jako minimální moţná nárazová rychlost, protoţe střetem došlo k utrţení motoru a za těchto skutečností nelze analyzovat tuto rychlost. Domnívám se, ţe k tomu, aby došlo k utrţení motoru z vozidla, by musela být větší rychlost neţ je spočítáno, ale toto neumím spočítat. Rychlost 123 km/hod.je nejpříznivější rychlost pro tu situaci, kolik by mohla činit rychlost orientačně, tak těch 123 km/hod. Přesnost tohoto programu je %, coţ je tak 6 km/hod. Coţ znamená, ţe nejniţší rychlost by byla 117 km/hod. a nejvyšší rychlost by mohla být 129 km/hod. za tohoto stavu. Dle mého úsudku byla rychlost ale větší, neumím tuto rychlost seriózně stanovit. Řidič u Pick Upu začal se rozjíţdět, od okamţiku vyjetí do místa střetu rychlostí 6 km/hod. vzhledem ke stáří vozidla a řidiče. Vozidlo Pick Up se pohybovalo zhruba 7,5 sekundy. Ke střetu došlo v části střední dělicí čáře. Stačil by řidič Pick Upu kdyby jel tak, jak má, tak by se stačil řidič vyhnul. Je tam povolena rychlost 90 km/hod., kdyby řidič jel úsekem, nemusel by ani brzdit a řidič Pick Upu by provedl krásně odbočení. K tomu uvádíme: Vyšetřovací pokus, provedený se zřejmě jinými typy vozidel a v časově neurčité době, bez přesného srovnání vývoje na místě činu stavební úpravy, změny ve vegetaci, má jen velmi omezenou, ne-li ţádnou vypovídající hodnotu. Vzájemná dohlednost z obou vozidel je pro zpracování posudku stěţejním údajem z kterého se všechny výpočty odvíjejí. Neprovedení v takto závaţném případě nového relevantního vyšetřovacího pokusu je zásadní nedostatek. Na otázku státního zástupce, zda styl a způsob jízdy neodpovídá na uţití středního šrafovacího pruhu jako základní dráhu znalec odpovídá: Nelze toto vyloučit. Nejsem schopen také to prokázat, protoţe před střetem nebyly zjištěny ţádné stopy. K tomu uvádíme: 10

11 Znalci jsou známy stopy vzniklé po střetu. Simulační program PC Crash vyţaduje poměrně přesné nastavení vzájemných poloh vozidel v okamţiku střetu, aby byl schopen dopočítat pomocí všech známých zadaných údajů pohyb vozidel do konečného postavení. Za relevantní se pak povaţuje výsledek do 5ti procentní chyby. Oba znalci se shodli na vzájemném postavení obou vozidel v době střetu, lze s ním souhlasit a z něho lze vyčíst, ţe vozidlo VW Golf před nárazem bylo v takovém postavení, ţe je zcela nepochybné, ţe řidič jel do poslední chvíle v pravém jízdním pruhu a v posledních metrech před střetem změnil směr jízdy vlevo a mimo svůj jízdní pruh se dostal pouze levými koly. To potvrzuje v celém rozsahu výpověď řidiče VW Golf a odpověď znalce při hlavním líčení, na tuto otázku státního zástupce se zdá být velmi nepřesná. Na otázky obhájkyně, zda je moţné tvrzení obţalovaného o tom, ţe přijíţděl, viděl do křiţovatky a nákladní automobil tam stál a teprve později, kdyţ se přiblíţil ke křiţovatce se tam rozjel pak odpovídá: Těch 172 m, co bylo zjištěno naším vyšetřováním, tak to je dohlednost vzájemná, tzn. V tomto okamţiku vidí jak řidič od Teplic, tak řidič stojící na křiţovatce, poprvé řidič vidí bezpečně vozidlo přijíţdějící zleva. K tomu, co říkal Váš klient, pokud by došlo k této skutečnosti, ţe v době, kdy poprvé řidič viděl do křiţovatky, takţe viděl stát ještě osobní vozidlo v křiţovatce, na hraně křiţovatky, tak tato skutečnost by zcela jinak výrazně ovlivnila střed (asi mělo být zapsáno střet), protoţe to vozidlo v okamţiku, z těch výpočtů vyplývá, ţe v okamţiku, kdy řidič Golfu mohl bezpečně vidět nákladní vozidlo Škoda, tak toto vozidlo jiţ bylo v pohybu a pohybovalo se jiţ po 2,5 sekundy, tedy zpětně, kdy poprvé viděl řidič vozidlo nákladní, toto stálo, tak by došlo za daných podmínek ke zcela jinému střetu. To vozidlo by narazilo do zcela jiné části vozidla. Nevím, kam přesně, musel bych to vypočítat. K tomu uvádíme: Znalec ing. Šlosar se opět odvolává na dohlednost 172 m, coţ je údaj zjištěný jindy a jinými vozidly, tedy údaj do značné míry irelevantní. Své výpočty pak vypracoval pouze s rychlostí 123 km/hod. u vozidla VW Golf, aniţ by se pokusil vymezit toleranci vyplývající z chyby programu nebo i svého odhadu, který stanovil podle EES a pracoval s velmi extrémně dlouhým časem potřebným pro průjezd křiţovatky řidičem Pick Up. Na námitku obhájkyně, ţe do křiţovatky sama při svém pokusu viděla ve směru od Teplic ze vzdálenosti 0,4 km, zda to měřili při minulém pokusu odpovídá znalec (vyjímáme): To co tady říkáte, tak jste viděla to vozidlo výrazně ještě dál, neţ jsme naměřili my. Ta vzdálenost se měřila několikrát, ţe řidič jedoucí od Teplic to vozidlo mohl bezpečně vidět na vzdálenost 172 m. Pokud jste naměřila vzdálenost 0,4 km, tak to znamená, ţe v okamţiku, kdy začínal vyjíţdět řidič nákladního auta, jiţ musel Váš klient to vozidlo vidět. A v tomto případě by jiţ měl na situaci reagovat. K tomu uvádíme: Reagovat řidič jedoucí po hlavní silnici na auto stojící na hranici křiţovatky opravdu nemusí. Reaguje aţ na hrozící nebezpečí. V tomto případě tedy na rozjezd vozidla do křiţovatky a tedy faktické překříţení jízdní dráhy. Tento děj nastal s určitostí výrazně později, to je nepochybné. 11

12 K vyšetřovacímu pokusu (provedenému kdysi v minulosti) pak znalec uvádí: Ten vyšetřovací pokus je zaloţen, já ho u sebe nemám. A z toho, co jste na místě zjistila Vy, tak jste zjistila výrazně nepříznivější podmínky. Chtěl jsem jen objasnit, jak se ten pokus dělal. Dělalo se to tak, ţe do místa výjezdu nákladního auta jsme postavili osobní vozidlo a ze strany od Teplic jsme jeli osobním vozidlem, jeli jsme velmi malou rychlostí a v okamţiku, kdy řidič a spolujezdec, kdy viděli bezpečně to stojící vozidlo, tak jsme zastavili a tuto vzdálenost jsme naměřili, pokus jsme dělali asi 5x. Z těch hodnot jsem vypočítal průměrnou dohlednost v místě dopravní nehody. A zpětně při tom pokusu to bylo ještě vysílačkou ověřeno, ţe řidič toho osobního vozidla, které vyjíţdí na hlavní silnici a odbočuje do leva, zda to osobní vozidlo vidí nebo nevidí. Pokud ho viděl, tak jsme to naměřili, pokud ho neviděl, tak jsme ještě popojeli. Domnívám se, ţe vyšetřovací pokus, který byl na místě proveden, za přítomnosti všech zúčastněných, které jsem uváděl, tak dohlednost tam byla ověřena zcela seriózně a zcela přesně. K tomu uvádíme: Z celého spisového materiálu není zřejmé jakými vozidly byl vyšetřovací pokus proveden, není uvedeno ani datum, kdy byl proveden a jakým vozidlem. Výška sedadla řidiče je u kaţdého typu i osobního auta jiná a výška pozorovatele nad úrovní terénu je pro dohlednost zásadní. Pavel... dne a u soudu dle protokolace vypovídal stejně toto, vyjímáme: Dne jsem vezl s vozidlem Škoda Forman manţelku do práce. Počasí bylo pěkné, mlha nebyla, bylo šero, bylo kolem 7 hodin. Jel ze Starých Bystřan a odbočoval směrem na Teplice. Kdyţ odbočoval vpravo n nájezd, spatřil z Bystřan jet vozidlo Pick Up, poznal ţe jede Olda. Byl blíţe nájezdu a tak najel jako první. Neví zda na křiţovatce před odbočením vlevo zastavil nebo jel plynule na dvojku, ale rozhlédl se, nic nejelo ani z jedné strany a tak odbočil a to spíše sviţněji. Kdyţ se srovnal po odbočení podíval se ze zvyku do zpětného zrcátka a tehdy uviděl Oldu s autem, které jiţ bylo najeté do jízdního pruhu, jiţ vjíţděl do křiţovatky. Do zrcátka se podíval jen na okamţik, řadil. Byl v té době kousek před křiţovatkou. V tu chvíli se vyřítilo ze zatáčky to osobní vozidlo VW Golf, to vlítlo jako pěst, byla to obrovská rychlost, to auto se zhouplo v zatáčce, určitě tu zatáčku říznul, ale to zda jel přes polovinu, to nemůţe říct, nevybaví si to. Napadlo ho, ţe jede tak kolem km/hod., motor hrozně řval, jak byl vytočený a musel mít snad vykuchaný výfuk, byl to rachot. Podíval se do zpětného zrcátka, to uţ bylo po všem, viděl snad jen letět tu nástavbu, bylo to všechno hrozně rychlé. K tomu uvádíme: Výpověď přesně koresponduje s nehodovým dějem. Je jen na škodu, ţe ze spisového materiálu není moţné vyčíst v kterém místě jej minulo protijedoucí vozidlo VW Golf. Jana... dne a u soudu dle protokolace vypovídala stejně toto, vyjímáme: Úvod stejně jako Pavel... a dále uvádí, ţe si myslí, ţe nikdo nesvítil, hlídala pravou stranu, hlásila řidiči, ţe nic nejede a pak se podívala vlevo a ani zde nic nejelo. Manţel ostřeji najel a odbočil. Olda nejel v té době přímo za nimi, ale s menším odstupem, 12

13 tento nedokáţe takto určit. Ví, ţe odbočili na hlavní silnici a ujeli kousek, jiţ jeli rovně v jejich jízdním pruhu, bylo to asi hned v době, kdy se po odbočení srovnalo vozidlo do přímého směru, tak se ohlédla zpět na Oldu. Ten v té době dojíţděl do křiţovatky, blikal vlevo, dojíţděl do výhledu a zastavil, to ví určitě. Ona se pak otočila zpět jako dopředu, to byli kousek před tou zatáčkou a najednou se z této vyřítilo osobní vozidlo VW Golf, černé barvy, toto jelo velmi rychle a zatáčku projíţdělo po prostředku, určitě jelo levými koly přes plnou čáru. Ona jen řekla, ţe to auto jede hrozně rychle, bylo to slyšet i z hluku motoru, tento hodně řval. Manţel jen řekl, ţe tam vyjíţdí Olda a hned se díval do zpětného zrcátka, ona se také otočila dozadu. To jiţ viděla jen lítat plechy, jiţ neviděla toho Golfa, viděla jiţ jen, jak letí vzduchem ta nástavba z Pick Up. Kdyţ se ohlíţela, tak jiţ vjíţděli do té zatáčky a ona tedy viděla jen málo. K tomu uvádíme: Tuto svědkyni lze povaţovat za korunního svědka. Z její výpovědi šlo vytěţit daleko více informací neţ o kolik se orgány činné v trestním řízení pokusily. Ona byla schopna určit v kterém místě se nacházelo jejich vozidlo, kdyţ zastavoval v křiţovatce Pick Up, jaké doba uběhla mezi jejím otočením dopředu a průjezdem protijedoucího Golfu a kde se nacházelo jejich vozidlo a kolik uběhlo času, kdyţ se podívala znovu zadním okénkem, byla jiţ mimo dohled (z jejich jízdního pruhu je dohled logicky kratší). Je matematickou úvahou, případně na vyšetřovací pokus, kolik času potřebuje kterýkoliv řidič, kdyţ zastaví na křiţovatce, neţ zařadí první rychlostní stupeň a neţ se začne opět rozjíţdět. Nic z toho však nebylo dosud provedeno. K výpovědi této svědkyně se ještě vrátíme. 2.2 Popis místa dopravní nehody. K dopravní nehodě došlo dne kolem 6:50 hodin na rovném úseku v místě tříramenné křiţovatky silnice I/8 s III/ Hlavní komunikace je ve směru Prah Teplice, která přibliţně směřuje od severovýchodu k jihozápadu. Vedlejší komunikace je na obec Bystřany. Nájezd (sjezd) je směrem na severozápad. V době ohledání dopravní nehody jiţ bylo denní světlo, pod mrakem, dobrá viditelnost a rozhledové podmínky. Pro zeměpisnou polohu místa DN, den a čas kdy k DN došlo, je na obr.č. 2 patrné, ţe v této době slunce svítilo z východu pod úhlem 10. S Praha Teplice Bystřany 13

14 Obr.č. 1 Ortofoto mapa místa dopravní nehody (zdroj: Obr.č. 2 Poloha slunce (prog. PC-Crash) Měření dohlednosti jsme prováděli dne a dovolujeme si poznamenat, ţe jde o stěţejní informaci nutnou pro objektivní posouzení příčiny dopravní nehody. Je velmi překvapivé, ţe znalecký posudek Ing. Petra Šlosara, policie ČR, státní zástupce i soud se spokojili s tvrzením, ţe dohlednost se nebude aktuálně zkoumat, protoţe byla zkoumána kdysi v minulosti. Na dohlednost má vliv mnoho okolností, mj. vegetace, která můţe buď vyrůst nebo naopak být pokácena. Z obrázku č. 3 je přitom zřejmé, ţe právě vegetace má na dohlednost do táhlé zatáčky podstatný vliv. Přímá viditelnost bez stínění svodidel je opravdu kolem 172 m. Do zatáčky však je pohodlně vidět i přes svodidla a za nimi jsou zřetelně vidět pohybující se vozidla. Tehdy je viditelnost výrazně vyšší, téměř dvojnásobná. Změřili jsme dohlednost 295 m. Bylo tedy nutné provést vyšetřovací pokus se stejnými typy vozidel, zúčastněnými na nehodě, aby bylo zcela zřejmé, zda zejména vozidlo Golf bylo vidět ze sedadla vozidla Škoda Pick Up,coţ je sice evidováno jako nákladní vozidlo, ale jde ve své podstatě spíše o upravenou modifikaci Škoda Felicia. Nikdo se nezabýval, zda nemohlo dojít k oslnění řidiče VW Golf. Slunce přitom bylo nad obzorem přesně ve směru jeho jízdy. Naopak pro řidiče Pick up byla poloha slunce výhodná. 14

15 Obr.č. 3 Výhled na hlavní silnici směrem na Teplice Dílčí závěr Při dobré viditelnosti a stávajících rozhledových podmínkách měli oba řidiči moţnost vzájemné dohlednosti 172 m. Při malém stupni provozu jsou rozhledové možnosti řidiče stojícího na vedlejší komunikaci delší a to cca 295 m vozovka je vidět i nad svodidly a zábradlím mostu, viz obr. č. 3. Řidič VW Golf mohl být ovlivněn sluncem nízko nad obzorem z protisměru. 2.3 Stanovení pravděpodobného místa střetu a vzájemné polohy vozidel Při určování PMS (pravděpodobné místo střetu) a vzájemné polohy vozidel při střetu, zpracovatel posudku vycházel z umístění a rozsahu poškození vozidel VW Golf a Škoda Pick-Up po střetu. 15

16 PMS je dáno ze zjištěných dřecích stop na vozovce ve směru Teplice Praha, které směřují ke svodidlům. Oblast PMS se nachází v místě pro kříţení jízdných pruhů při odbočování viz obr. č. 4. Osobní vozidlo GOLF narazilo přední částí do levé přední části vozidla Škoda Pick- Up v blízkosti levého předního kola coţ způsobilo zbrzdění a nestabilitu vozidla Golf jeţ směřuje ke svodidlům, kde dochází k sekundárnímu rázu a převracející se vozidlo zastavuje v konečné poloze v postavení na střeše. Vozidlo Škoda Pick-Up se vlivem nárazu dostává do rotace a posouvá se do konečného postavení. PMS bylo zjištěno a popsáno v obou znaleckých posudcích shodně. Lze s ním vyslovit jednoznačný souhlas. Také míra poškození vyjádřená v EES (ekvivalent energetické rychlosti) byl oběma znalci zjištěn shodně u obou automobilů a to EES km/hod. Znalec ing. Šlosar ve svém svědectví před soudem spekuluje o pravděpodobně ještě vyšší rychlosti s odvoláním na fakt, ţe nárazem VW Golf došlo k utrţení motoru. ŠkodaPick Up má však motor i veškeré úchyty motoru z hliníku. Na pravé straně vozidla drţí motor na víku převodovky na levé straně je vodní pompa. Při bočním nárazu na přední část vozidla i při daleko menších rychlostech neţ je 100 km/hod. můţe dojít k vytrţení celého motoru. Jsme schopni provést se stejným typem vozidla vyšetřovací pokus a jsme z praxe přesvědčeni, ţe k vytrţení motoru dojde jiţ při rychlosti pod tímto úhlem a do této části boku vozidla při rychlosti 50 km/hod. Tím nezpochybňujeme, ţe rychlost VW byla vyšší, nemusela však přesáhnout 100 km/hod. Oblast PMS Obr.č. 4 Pravděpodobné místo střetu 16

17 Dílčí závěr: Vzájemná poloha obou vozidel v okamţiku střetu je shodná v obou znaleckých posudcích. Tato poloha svědčí o tom, ţe řidič VW Golf reagoval v poslední chvíli a strhl řízení vlevo ve vzdálenosti jen několika desítek metrů před střetem. Proto pravé zadní kolo vozidla VW Golf je v okamţiku střetu stále v pravém jízdním pruhu. Toto postavení vozidla není v ţádném případě následkem nepřiměřené rychlosti jízdy. Jde o záchranný podvědomý manévr, kdy se řidič snaţí zabránit střetu s náhlou překáţkou. 2.4 Stanovení pravděpodobných rychlostí obou vozidel Vozidlo Škoda Pick-Up zastavuje na hranici křiţovatky a začíná se rozjíţdět. Pro bezpečné projetí a opuštění prvního jízdního pruhu o šířce 3,5 m potřebuje urazit dráhu cca 10 m viz obr. č. 5. Dle provedeného měření popsaného v Příloze č. 1 je doba pro bezpečné projetí křiţovatkou (první poloviny) 2,11 až 4,71 sekund. Vozidlo Pick Up ani do polohy bezpečného opuštění jízdního pruhu nedojelo. Jak jsme ukázali na obr. 4 v době nárazu vozidla VW Golf byla přední část vozidla Pick Up těsně za hranicí prostředního pruhu a většina vozidla byla napříč pravým jízdním pruhem vozidla Golf. Z toho plyne závěr, ţe vozidlo Pick Up ani neujelo 10 m z místa od hranice křiţovatky. Reálná vzdálenost je pouhých 8 m jízdní dráhy a pak následuje střet. v 2, s = 10 m cca 10 m v 1 = 0 m/s s = 0 m Obr.č. 5 Průjezd křiţovatkou (1 jízdní pruh) Tabulka č. 1 Hodnoty pro bezpečný průjezd křiţovatkou (s = 10 m) min max Čas 2,11 s 4,71 s Rychlost v 2 9,5 m/s 4,3 m/s Zrychlení 4,5 m/s 2 0,9 m/s 2 17

18 Pokud je uvaţováno ideální rozjezd s konstantním zrychlením, zjištěným měřením viz Příloha č. 1, tak je vozidlo Škoda Pick-Up v PMS dříve a odpovídající (přepočtené) hodnoty jsou znázorněné v následující tabulce č. 2. Tabulka č. 2 Hodnoty k PMS (s = 8 m) min max Čas 1,89 s 4,22 s Rychlost v 2 8,5 m/s 3,8 m/s Zrychlení 4,5 m/s 2 0,9 m/s 2 Vozidlo VW Golf se před střetem pravděpodobně pohybovalo konstantní rychlostí km/h (27,8 35,8 m/s) dle zjištění obou znalců. Při těchto rychlostech ujede v čase (1,89 4,22) s dráhu (53 151) m v rozmezí rychlostí (99 129) km/h. Grafické zobrazení je provedeno v Příloze č. 2. Dílčí závěr Z výše uvedeného vyplývá, ţe při změřené vzájemné dohlednosti 172 m obou řidičů a maximální moţné vzdálenosti 151 m vozidla VW Golf od PMS, bylo jiţ vozidlo VW Golf moţné vidět z pohledu druhého řidiče stojícího na vedlejší komunikaci. Tedy před samotným vjetím do křiţovatky. To jsme ani nevzali v úvahu, ţe řidič vozidla Pick Up mohl vozidlo Golf vidět nad svodidly na vzdálenost 295 m, tedy jiţ v době, kdy zařazoval první rychlostní stupeň po zastavení vozidla Vliv rychlosti vozidla na hluk Hladina hluku vyvolaná jednotlivými dopravními prostředky závisí na několika faktorech: na mechanickém výkonu motoru na rychlosti vozidla na reţimu práce motoru na technickém stavu vozidla na kvalitě vozovky na okolní zástavbě na povětrnostních podmínkách atd. Z tohoto lze odvodit, ţe posuzovat rychlost vozidla jen podle hluku je mylná, protoţe rychlost je pouze jednou sloţkou ovlivňující hluk. Z výpovědi dvou svědků, kteří byli jedinými svědky nehody Pavla a Jany... je zcela zřejmé ovlivnění hlukem vozidla VW Golf. Oba ihned po odhadu rychlosti uvádějí, ţe auto jelo rychle, protoţe řvalo, motor byl vytočený. Tato úvaha není jak jsme doloţili výše logická, přesto lidé podvědomě rychlost vozidla s jeho hlukem spojují. 2.5 Porovnání znaleckých posudků 18

19 Při zkoumání dopravní nehody byli vzaty potaz znalecké posudky číslo /2004 zpracovatel: Ing. Petr Šlosar a posudek číslo 2648/05 zpracovatel: Ing. Jan Tyl. Oba posudky byli porovnány a přezkoumány. U posudku číslo /2004 Ing. Petr Šlosar pouţil hodnotu 8s pro rozjezd vozidlo Škoda Pick-Up do místa střetu. V posudku není definováno, jakým způsobem byla tato hodnota stanovena. Za tuto dobu lze vzdálenost 8 m ujít pomalou chůzí. Vlastním měřením bylo stanoveno, ţe pro bezpečné projetí křiţovatkou (první poloviny) v čase 2,11 až 4,71 sekund. Tato hodnota je pro velmi vysokou pravděpodobnost (95,4 %), ţe vozidlo Škoda Pick-Up projelo daným úsekem za daný čas viz. Příloha č. 1. Hodnota času od rozjezdu vozidla do PMS je zásadní a má vliv na další výpočet. Odvíjí se od ní vzdálenost vozidlo VW Golf od PMS, rychlost vozidla Škoda Pick-Up v době nárazu a také poměr nárazových rychlostí obou vozidel. Dílčí závěr Při pouţití nepodloţené hodnoty času 8 s k ujetí potřebné dráhy od rozjetí vozidla do PMS ve znaleckém posudky Ing. Šlosara, je reálná rychlost vozidla Škoda Pick-Up výrazně niţší, neţ zjištěná v posudku provedeném Ing. Tylem. Při vlastním měřením viz. Příloha č. 1 jsem dospěli k rozpětí hodnot, které potvrzují závěry Ing. Tyla. Přikláníme se proto k závěrům zjištěných Ing. Tylem co do průběhu dopravní nehody. 19

20 O D P O V Ě D I N A P Ř E D L O Ž E N É O T Á Z K Y Otázka č.1. Jaké byly světelné a rozhledové podmínky obou řidičů?. Při dobré viditelnosti a stávajících rozhledových podmínkách měli oba řidiči moţnost vzájemné dohlednosti 172 m. Při malém stupni provozu jsou rozhledové moţnosti řidiče stojícího na vedlejší komunikaci delší a to cca 295 m, viz obr. č. 3. Řidič VW Golf mohl být ovlivněn sluncem nízko nad obzorem z protisměru. Otázka č.2. Mohlo se místo nehody v průběhu času změnit, zejména co se týče výhledových poměrů?. Na dohlednost má vliv mnoho okolností, mj. vegetace, která můţe buď vyrůst nebo naopak být pokácena. Z obrázku č. 3 je přitom zřejmé, ţe vegetace a svodidla má na dohlednost do táhlé zatáčky podstatný vliv. Otázka č.3. Zjistěte metodou zpětného odvíjení nehodového děje, ve kterém místě se nacházelo vozidlo Tomáše..., kdyţ se řidič Oldřich... začal rozjíţdět do křiţovatky. Vozidlo VW Golf se před střetem pravděpodobně pohybovalo konstantní rychlostí km/h (27,8 35,8 m/s) dle zjištění obou znalců. Při těchto rychlostech ujede v čase (1,89 4,22) s dráhu (53 151) m v rozmezí rychlostí ( ) km/h. Grafické zobrazení je provedeno v Příloze č. 2. Totoţné se závěry Ing. Tyla. Otázka č.4. Odpovězte, zda řidič Oldřich... v době rozjetí do křiţovatky mohl vidět vozidlo jedoucí po hlavní silnici řidiče Tomáše..., za předpokladu, ţe provedl odbočovací manévr obvyklým způsobem. Při změřené vzájemné dohlednosti 172 m obou řidičů a maximální moţné vzdálenosti 151 m vozidla VW Golf od PMS, bylo jiţ vozidlo VW Golf moţné vidět z pohledu druhého řidiče stojícího na vedlejší komunikaci. Otázka č.5 Určete rychlost všech kolidujících vozidel v době nárazu a v době před nárazem, pokud moţno jiţ od počátku nehodového děje a současně určete pravděpodobné rozpětí takto stanovených rychlostí u všech kolidujících vozidel 20

Duben 2013 V poledních hodinách jel řidič s osobním vozidlem Škoda po vedlejší komunikaci II. třídy č. 127 od obce Malovidy ve směru ke křižovatce s hlavní komunikací II. třídy č. 112, na které chtěl jet

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6897/63-2014 o ceně nemovitosti pozemkových parcel čk. 104/4 a 104/5, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Vendolí, obec Vendolí, okres Svitavy Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 101. Křižovatka je místo: + a) V němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují. b) Kde se dva jízdní pruhy sbíhají

Více

ZKUŠENOSTI A PŘÍKLADY Z PRAXE K PROBLEMATICE POJISTNÝCH PODVODŮ

ZKUŠENOSTI A PŘÍKLADY Z PRAXE K PROBLEMATICE POJISTNÝCH PODVODŮ Ing. Ladislav Mandák Ing. Vlastimil Rábek, Ph.D. ZKUŠENOSTI A PŘÍKLADY Z PRAXE K PROBLEMATICE POJISTNÝCH PODVODŮ Příspěvek XV. mezinárodní konference soudních znalců Brno, leden 2006. Abstrakt: V tomto

Více

kancelář-turnov, Jana Zajíce 2068 tel. fax 481/312645 mobil 606/600878 e-mail:l-drbohlav@quick.cz http://web.quick.cz/l-drbohlav

kancelář-turnov, Jana Zajíce 2068 tel. fax 481/312645 mobil 606/600878 e-mail:l-drbohlav@quick.cz http://web.quick.cz/l-drbohlav Ing.Ladislav Drbohlav soudní znalec ekonomika-ceny a odhady zem. strojů, traktorů, dílenských strojů, motorových vozidel technologických celků, věcí movitých strojírenství všeobecné, autoopravárenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy Statistiky a grafy 1 A. Celkový počet nepojištěných škod a jejich vztah k pojištěným škodám (POV = pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) kalendářní rok evidované nepojištěné škody počet evidovaných

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

Obsah. Autoškola včera a dnes... 7 Jak získat řidičský průkaz... 8 Výběr autoškoly... 8

Obsah. Autoškola včera a dnes... 7 Jak získat řidičský průkaz... 8 Výběr autoškoly... 8 Obsah Autoškola včera a dnes.................................................... 7 Jak získat řidičský průkaz................................................. 8 Výběr autoškoly...........................................................

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ Karosérie automobilů Karosérie je ta část automobilu, ve které jsou přepravovány

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5096/2015 NEMOVITÁ VĚC: 1/10 pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci PK 270/4 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kolín, obec Veletov, k.ú. Veletov Adresa

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy ŘIDIČOVA KNIHOVNA Mezinárodní dopravní předpisy MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY Téma se zabývá mezinárodními dopravními předpisy z pohledu bezpečné účasti řidiče v provozu na pozemních komunikacích se zřetelem

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5655-65/2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel

Více

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 o obvyklé ceně pozemku komunikace parc. č. 533 včetně součástí a příslušenství, jde o ulici Průmyslovou v obci Dolní Břežany, Katastrální území Dolní Břežany, kraj Středočeský.

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Vozidla: osobní terénní vozidla s pohonem obou náprav do hmotnosti 3500 kg Kategorie: se dělí na Leštěnky a Speciály. Do jaké kategorie je vozidlo zařazeno, určí hlavní

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lokalizace krizových míst město Český Brod 1 1. Křižovatka ulic Zborovská Krále Jiřího Jana Kouly Problém: Křižovatka U výkupu je příliš rozlehlá a nenutí svým stavebním uspořádáním řidiče

Více

Znalecký posudek č. 2010/224

Znalecký posudek č. 2010/224 Znalecký posudek č. 2010/224 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 1539, v katastrálním území Bezměrov, obec Bezměrov, okres Kroměříž, kraj Zlínský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr.

Více

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012 1/20 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 Slavia pojišťovna a.s. Revoluční 1 110 00 Praha 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Datum objednávky:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 450-26/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 450-26/2014 Marek Metz Znalec v oboru ekonomika Nerudova 50 odvětví: ceny a odhady 74601 Opava motorových vozidel ZNALECKÝ POSUDEK č. 450-26/2014 Zadavatel posudku: KLASSA PLUS s.r.o. K Rybníčkům 332 74781 Otice IČ:

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13763-203/13 o ceně pozemku parc.č.246/4, katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha - západ, včetně ceny obvyklé. (LV č.1271) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 532-15 ----------------------------------------------------------------

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 532-15 ---------------------------------------------------------------- Znalec : Ing.Petr Hajtmar,CSc. Urbánkova 8 624 00 B R N O Adresát : Ha-Konstrukt-CZ, s.r.o., Mgr.Václav Rožec, IS Polanka 10/214 674 01 Třebíč Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 532-15 ----------------------------------------------------------------

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14 EX 2334/13-318 ZNALECKY POSUDEK č. 4329/14 0 ceně nemovitých věcí: Bytu č. 455/28, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Letňany, hl. m. Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2411 66/14 dodatek č. 1 o stanovení obvyklé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Znalecký posudek č. 3318/2012

Znalecký posudek č. 3318/2012 Znalecký posudek č. 3318/2012 o ceně obvyklé - 1/12 pozemku parcelní číslo 542/24, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, okres Louny, obec Obora, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 04357/12-052 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: spoluvlastnického podílu o velikosti 2/20 na pozemcích

Více

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Náhrada škody na zdraví způsobená pádem na zledovatělém chodníku Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 2758/2011 Žalobkyně

Více

Národní výzkum dopravních nehod

Národní výzkum dopravních nehod Národní výzkum dopravních nehod Obsahem Národního výzkumu dopravních nehod je především jejich hloubková analýza (HADN). Ta je prováděna nejprve na místě nehody (podrobné zdokumentování) a posléze na pracovišti

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

Odhad tržní hodnoty č. 22402

Odhad tržní hodnoty č. 22402 Odhad tržní hodnoty č. 22402 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 01986/11-034

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10547-17/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10547-17/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6863/29-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6863/29-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6863/29-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 298/4 v bytovém domě čp. 298 v k.ú. Letňany, obec Praha, okres Hlavní město Praha, včetně podílu na společných částech budov a

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Piper

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST JUDr. Jan Paraska, soudní exekutor Budovatelů 2957/108, Most, 434 01 www.exekucemost.cz e-mail: urad@exekucemost.cz IČ: 75066033 č.ú. 2273313001/5500 tel: 476700466 č.j. 130 EX 3738/12-45/E

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 138226/2012 SpZn.: S-JMK 138226/2012/OD/Ha Brno 21. 1.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský úřad

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

č í s l o 144-7 / 2007

č í s l o 144-7 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 144-7 / 2007 o ceně pozemku a lesních porostů v katastrálním území Deštná u Jindřichova, obci Deštná, okres Jindřichův Hradec, evidovaných na listu vlastnictví č.

Více

DOPRAVNÍ NEHODY. CHODEC vs. osobní automobil 4.1.2013. MUDr. M. Šafr. těžištěm INTERVALY:

DOPRAVNÍ NEHODY. CHODEC vs. osobní automobil 4.1.2013. MUDr. M. Šafr. těžištěm INTERVALY: DOPRAVNÍ NEHODY MUDr. M. Šafr vs. osobní automobil Těžiště těla pánev těžištěm dospělý sražen pod těžištěm, dítě nad INTERVALY: 1. maska 2. přední kapota 3. čelní sklo + sloupky 4. střecha - pod autem

Více

Celodenní svícení motorových vozidel v ostatních státech Evropy. mimo obec

Celodenní svícení motorových vozidel v ostatních státech Evropy. mimo obec AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel.: 224212123, tel. + fax: 222242448, mobil: 602 363032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz CELODENNÍ SVÍCENÍ V ROCE 2006 JE POVINNÉ OD

Více

Aktuální vývoj nehodovosti Příčiny tragických nehod Ovlivnění řidiče při současných klimatických podmínkách Doprava a MotoGP

Aktuální vývoj nehodovosti Příčiny tragických nehod Ovlivnění řidiče při současných klimatických podmínkách Doprava a MotoGP Aktuální vývoj nehodovosti Příčiny tragických nehod Ovlivnění řidiče při současných klimatických podmínkách Doprava a MotoGP tisková konference 13. 8. 2015 Ing. Martin Farář, vedoucí samostatného oddělení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 652

1/12 Číslo protokolu: csob cr 652 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

Znalecký posudek číslo 2120-93/2009

Znalecký posudek číslo 2120-93/2009 Znalecký posudek číslo 2120-93/2009 O ceně nemovitosti: Zemědělské pozemky katastrální území: Dražůvky katastrální území: Želetice okres: Hodonín Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-venkov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 286-2716 / 09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitostech, a to pozemcích parc.č. 2717/1 a 2720 v k.ú. Horní Těrlicko, obec Těrlicko, okres Karviná. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 188-03/14

Znalecký posudek č. 188-03/14 Znalecký posudek č. 188-03/14 Posudek pro: Východočeská tiskárna, spol. s r. o., Husovo náměstí 54, 533 04 Sezemice IČ: 60933496 Posudek vyžádal: Ing. David Jánošík, insolvenční správce Žádost, usnesení

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1749/003/15

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1749/003/15 1749/003/15 1/23 4ZM Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1749/003/15 Posudek vyžádal Exekutorský úřad Havlíčkův Brod Soudní exekutor Mgr. Stanislav Molák Nádražní 397 580 01 Havlíčkův Brod Žádost - usnesení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3197/316/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č.3197/316/2012 Okres:Rokycany Obec :Rokycany ZNALECKÝ POSUDEK č.3197/316/2012 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.667/1 v osobním vlastnictví v domě č.p.667 v ulici Čechova v Rokycanech, okres Rokycany, včetně spoluvlastnického

Více

7. Slovní úlohy na lineární rovnice

7. Slovní úlohy na lineární rovnice @070 7. Slovní úlohy na lineární rovnice Slovní úlohy jsou často postrachem studentů. Jenţe Všechno to, co se učí mimo slovní úlohy, jsou postupy, jak se dopracovat k řešení nějaké sestavené (ne)rovnice.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 623-42-2014 O ceně pozemků parc.č.734/23, 271/23, zapsaných na LV č. 384 v KÚ 767671 Točník u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 142 Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ parkovací sloupky, parkovací zábrany, parkovací závory, pollery TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 539/2013-120-STSP/1 ze

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 O ceně nemovitosti: p.č. 1668 dle KN, LV č. 745, obec Doubravník, katastrální území Doubravník, okres Brno - venkov Objednavatel posudku: Dražební kancelář Dražbyprost, Mírové

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 44 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla BE 35 Beechcraft

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13700-140/13 o ceně staveb stojících na parc.č.st.698, St.699 a St.700, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně ceny obvyklé. (LV č.955) Objednavatel

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. zadávanou jako zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

U s n e s e n í. pro náklady předcházejícího řízení ve výši 5.556,00 Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny

U s n e s e n í. pro náklady předcházejícího řízení ve výši 5.556,00 Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny Sp.zn. 102 Ex 030/03-N U s n e s e n í Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, se sídlem Ostrava, Dlouhá ul. 3, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Ostravě č.j. 91 Nc 10155/2002-9

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 12094

ZNALECKÝ POSUDEK č. 12094 ZNALECKÝ POSUDEK č. 12094 o ceně nemovitosti- pozemků - orná půda p.č. 1573, 1943, 2042, vč. ocenění práv a závad cenou obvyklou, k datu ocenění zapsané na LV č. 704, katastrální území Brodek u Přerova,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Anotace: HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Ing. Petra Pydychová1 S otázkou bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se setkáváme dnes a denně. K dosažení výše uvedeného by v

Více

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1 Informace o připravovaných telematických aplikacích na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 neintrusivní dopravní detektory zařízení pro

Více

ZPOMALENÍ AUTOMOBILŮ A SLOŽENÍ GUMOVÉ SMĚSI PROTEKTOROVANÝCH PLÁŠŤŮ

ZPOMALENÍ AUTOMOBILŮ A SLOŽENÍ GUMOVÉ SMĚSI PROTEKTOROVANÝCH PLÁŠŤŮ Mgr. inż. Piotr Ciępka Mgr. inż. Adam Reza ZPOMALENÍ AUTOMOBILŮ A SLOŽENÍ GUMOVÉ SMĚSI PROTEKTOROVANÝCH PLÁŠŤŮ Příspěvek z mezinárodní konference absolventů studia technického znalectví, odborná sekce

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1748/002/15

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1748/002/15 1748/002/15 1/16 4ZM Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1748/002/15 Posudek vyžádal Exekutorský úřad Havlíčkův Brod Soudní exekutor Mgr. Stanislav Molák Bělohradská 299 580 01 Havlíčkův Brod Žádost - usnesení

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST JUDr. Jan Paraska, soudní exekutor Budovatelů 2957/108, Most, 434 01 www.exekucemost.cz e-mail: urad@exekucemost.cz IČ: 75066033 č.ú. 2273313001/5500 tel: 476700466 č.j. 130 EX 1327/12-82/E

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

Současný postup šetření a dokumentace silničních dopravních nehod v Praze

Současný postup šetření a dokumentace silničních dopravních nehod v Praze Současný postup šetření a dokumentace silničních dopravních nehod v Praze rada pplk. Mgr. Václav Valenta, Ph.D. Policejní akademie ČR v Praze, Fakulta bezpečnostně právní, katedra policejních činností

Více

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY Stupeň : STUDIE Ve Valašském Meziříčí 09/2014 A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 3 1A

Více

ÚSTAV PRO VÝZKUM MOTOROVÝCH VOZIDEL s.r.o. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stanovení převodu řízení

ÚSTAV PRO VÝZKUM MOTOROVÝCH VOZIDEL s.r.o. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stanovení převodu řízení TÜV Süddeutschland Holding AG www.uvmv.cz Lihovarská 12, 180 68 Praha 9 Pověřená zkušebna MDS-ČR; Homologační zkušebna E8/C; Autorizovaná osoba 213; Notifikovaná osoba ES 1018; Akreditovaná zkušební laboratoř

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 28/2010-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

1/26 Číslo protokolu: demo ls 116 Datum prohlídky: PROTOKOL K VOZIDLU

1/26 Číslo protokolu: demo ls 116 Datum prohlídky: PROTOKOL K VOZIDLU 1/26 PROTOKOL K VOZIDLU DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 RZ: 4M00145 Tovární značka (výrobce): Citroen Obchodní označení:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2099/2012 O ceně pozemků ve zjednodušené evidenci PK 1190/2, PK 1191, PK 1192, PK 1226, PK 1227, PK 1231, PK 1232 k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše. Objednatel znaleckého posudku:

Více

JUDIKATURA SOUDŮ K ÚČASTI ZNALCŮ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ PŘI POSUZOVÁNÍ DOPRAVNÍCH NEHOD

JUDIKATURA SOUDŮ K ÚČASTI ZNALCŮ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ PŘI POSUZOVÁNÍ DOPRAVNÍCH NEHOD JUDr. František Púry JUDIKATURA SOUDŮ K ÚČASTI ZNALCŮ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ PŘI POSUZOVÁNÍ DOPRAVNÍCH NEHOD Příspěvek mezinárodní konference znalců analytiků silničních nehod Nehody s chodci nejen na přechodech

Více

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l Přednáška č. NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 1. Návrhová rychlost Návrhová rychlost v n slouží k odvození návrhových prvků pro projektování pozemní komunikace, určuje se podle - hospodářského a

Více

Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích

Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích Kdo je účastníkem provozu na pozemních komunikacích? Každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích ( 2 písm. a) zákona č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/17775/2010. O ceně nemovitostí - pozemků p.p.č. 460 a p.p.č. 461 vč. porostů, k. ú. a obec Pohnání, okres Tábor

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/17775/2010. O ceně nemovitostí - pozemků p.p.č. 460 a p.p.č. 461 vč. porostů, k. ú. a obec Pohnání, okres Tábor ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/17775/2010 O ceně nemovitostí - pozemků p.p.č. 460 a p.p.č. 461 vč. porostů, k. ú. a obec Pohnání, okres Tábor Objednatel posudku: JUDr. Petr Kocián soudní exekutor Exekutorský

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Operační program : Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt : NENÍ POZDĚ komplexní environmentální vzdělávání na SŠ Registrační číslo projektu

Více