Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z N A L E C K Ý P O S U D E K"

Transkript

1 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 0122/053/06 Název a adresa znaleckého ústavu, který posudek vypracoval: V.V.V. Expert a.s. Přemyslova Kralupy nad Vltavou IČO Objednavatel posudku: Ţádost objednavatele ze dne: Advokátní kancelář Praha 4-Modřany Důvod vypracování ZP: Znalecký posudek je vypracován na základě objednávky JUDr. Kláry Slámové ze dne ve věci... odsouzeného pro trestný čin ublíţení na zdraví z nedbalsoti podle 223 tr. zákona a 224 odst. 3 tr. zákona rozsudkem Okresního soudu v Teplicích ze dne , sp. zn.: 1 T 138/2004 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne ,sp. zn.: 6 To 190/2005. Termín vypracování posudku: Počet listů posudku včetně obálky: 24 Počet listů příloh: 4 Počet předaných vyhotovení: 2 O B S A H

2 1. N Á L E Z OBSAH SPISOVÉHO MATERIÁLU PROTOKOL O NEHODĚ P O S U D E K STANOVENÍ PRAVDĚPODOBNÉHO MÍSTA STŘETU A VZÁJEMNÉ POLOHY VOZIDEL STANOVENÍ PRAVDĚPODOBNÝCH RYCHLOSTÍ OBOU VOZIDEL Vliv rychlosti vozidla na hluk POROVNÁNÍ ZNALECKÝCH POSUDKŮ O D P O V Ě D I N A P Ř E D L O Ž E N É O T Á Z K Y Znalecká doložka PŘÍLOHY Příloha č. 1 Stanovení doby průjezdu křiţovatkou Příloha č. 2 Minimální a maximální vzdálenost vozidla VW Golf od PMS v době rozjezdu vozidla Škoda Pick-Up Ú V O D 2

3 Na základě objednávky AK ze dne , byl náš ústav, kvalifikovaný pro znaleckou činnost z oboru dopravy, V.V.V. Expert a.s., se sídlem v Kralupech nad Vltavou, přibrán k podání znaleckého posudku z oboru silniční a městské dopravy ve věci dopravní nehody, která se udála dne kolem 06:50 hodin na silnici I/8 v 42,761 km na křiţovatce se silnicí III/25337 v katastru obce Bystřany. Účastníky dopravní nehody jsou: 1. Řidič osobního vozidla Škoda Pick-up, RZ:...(CZ) Oldřich... usmrcen 2. Spolujezdec v osobním vozidle Škoda Pick-up, RZ:...(CZ) Karel... zraněn těţce 3. Řidič osobního vozidla Volkswagen Golf, RZ:... (CZ) Tomáš... zraněn těţce 4. Spoluzdec v osobním vozidle Volkswagen Golf, RZ:... (CZ) Filip... usmrcen 5. Spolujezdec v osobním vozidle Volkswagen Golf, RZ:... (CZ) Robert... usmrcen 6. Spolujezdec v osobním vozidle Volkswagen Golf, RZ:... (CZ) Lukáš... zraněn těţce Dopravní nehodu na místě šetřila PČR a z místa dopravní nehody vypracovala Protokol o nehodě v silničním provozu pod č.j. ORTP-692/DN-TČ-JA Ve znaleckém posudku je třeba posoudit a zodpovědět následující otázky 1. Jaké byly světelné a rozhledové podmínky obou řidičů? 2. Mohlo se místo nehody v průběhu času změnit, zejména co se týče výhledových poměrů? 3. Zjistěte metodou zpětného odvíjení nehodového děje, ve kterém místě se nacházelo vozidlo Tomáše., kdyţ se řidič Oldřich... začal rozjíţdět do křiţovatky. 4. Odpovězte, zda řidič Oldřich... v době rozjetí do křiţovatky mohl vidět vozidlo jedoucí po hlavní silnici řidiče Tomáše..., za předpokladu, ţe provedl odbočovací manévr obvyklým způsobem. 5. Určete rychlost všech kolidujících vozidel v době nárazu a v době před nárazem, pokud moţno jiţ od počátku nehodového děje a současně určete pravděpodobné rozpětí takto stanovených rychlostí u všech kolidujících vozidel 3

4 6. V případě, ţe Vámi zjištěné rychlosti kolidujících vozidel budou rozdílné, neţ zjištěné rychlosti v předcházejících posudcích, uveďte, v čem spatřujete důvod odlišnosti a zároveň metody, jakými jsou v současné době rychlosti dovozovány, popřípadě, jakou (správnou či překonanou metodu) pouţili znalci v předcházejících posudcích. 7. Určete, zda rychlost jízdy řidiče Tomáše... byla přiměřená. 8. Uveďte, jaký je rozdíl mezi rychlostí nepřiměřenou a nedovolenou z technického hlediska. 9. Co bylo z technického hlediska příčinou vzniku předmětné dopravní nehody? 10. Podílel se na vzniku nehody řidič Oldřich..., pokud ano, jakým způsobem? 11. Stanovte místo střetu a jízdní dráhu obou vozidel těsně před střetem. 12. Pokud nebylo místo střetu v jízdním pruhu Tomáše..., určete, co bylo důvodem přejetí vlevo. Pokud by tímto důvodem byla rychlost, určete, zda se jednalo o rychlost nepřiměřenou nebo nedovolenou. 13. Mohla by rekonstrukce objasnit nehodový děj? 14. Proveďte porovnání posudků znalců Ing. Jana Tyla a Ing. Petra Šlosara z hlediska objektivity a správnosti výpočtů a závěrů. 15. Odpovězte případně další otázky, které vyplynou ze zpracování, zejména zda výpovědi svědků a Tomáše... jsou z technického hlediska přijatelné. 16. Sdělte skutečnosti, které povaţujete za relevantní. 17. Další zjištění znalců. 4

5 1. N Á L E Z 1.1 Obsah spisového materiálu č. Název dokumentu Spisová značka, č.j. Ze dne 1 Ţádost o vypracování znaleckého posudku Plná moc Usnesení okresního soudu v Teplicích 3 Tdo 1615/ Protokol o hlavním líčení-okresní soud v Teplicích 5 Rozsudek jménem republiky-okresní soud v Teplicích 1 T 138/ To 190/ Protokol o nehodě v silničním provozu ORTP-692/DN-TČ-JA Znalecký posudek č.2648/05 1T138/ Znalecký posudek č /2004 ORTP-1014/KPV-OOK Protokol o nehodě Podle protokolu o nehodě v silničním provozu došlo v úterý dne v 06:05 na křiţovatce silnice I/8 v 42,761km se silnicí III/25337 v katastru obce Bystřany k dopravní nehodě, při které se střetl osobní automobil Volkswagen Golf, RZ:... řidiče Tomáše... (1981), spolujezdec Filip..., spolujezdec Robert Kmoch (.), spolujezdec Lukáš..., s vozidlem Škoda Pick-up, RZ:...řidiče Oldřicha... (1944), spolujezdec Karel... (1935). Podle tohoto protokolu, k dopravní nehodě došlo tak, ţe se řidič vozidla Škoda Pickup, Oldřich... při vyjíţdění ve směru od Bystřan na Teplice ze silnice, která je označená jako vedlejší střetl s vozidlem Volkswagen Golf, Tomáše..., který jel ve směru od Teplic na Prahu po silnici označené jako hlavní. Technická závada, jako příčina DN, nebyla na místě ohledáním zjištěna, ani uplatněna. U řidiče Tomáše... bylo vyţádáno provedení odběru krve na alkohol. Popis místa nehody: Jedná se o křiţovatku tvaru T rozlišenou dopravními značkami. Křiţovatka se nachází mimo uzavřenou obec. Po obou stranách vozovky jsou svodidla, svislé i vodorovné dopravní značení. 5

6 Povrch komunikace je ţivičný, suchý, bez výtluků, jeho šíře je 10m. Vozovka po celé šíři v místě dopravní nehody pokryta střepy skla, úlomky plastu a laku. V době ohledání bylo místo nehody uzavřeno a doprava byla řízena policií. V okolí nehody za svodidly po pravé straně ve směru od Teplic je volný prostor, po levé straně stromy a svah. Přehlednost dobrá, výhledové poměry z místa výjezdu z vedlejší silnice dobré. V době ohledání bylo denní světlo, pod mrakem, viditelnost do dálky dobrá, bezvětří Oba řidiči střetem utrpěli těţká zranění, kdy řidič... zemřel na místě nehody, řidič... byl převezen do nemocnice Poškození vozidla Škoda Pick-up: Poškozené části: celkově zdemolovaná karoserie, utrţená a zdemolovaná nástavba, utrţený motor, motorový prostor, přední náprava. Poškození vozidla Volkswagen Golf: Poškozené části: motor, motorový prostor celkově zdemolovaná karoserie, vnitřní prostor, nápravy, kola, Popis stop: Za VBM (výchozí bod měření) byl vzat počátek zábradlí přemostění na levé straně silnice ve směru na Prahu. Rovina VBM braná kolmo k ose vozovky hlavní silnice. 1. Konečná poloha vozidla Škoda Pick-up. Vozidlo stojí v křiţovatce šikmo, svou přední částí je mírně natočeno na Prahu. Pravý přední roh vozidla - 32m od roviny VBM a v boční vzdálenosti 7,7m od levé krajnice brané ve směru na Prahu Levý přední roh vozidla - v boční vzdálenosti 7,3m od levé krajnice. Levý zadní roh vozidla - v boční vzdálenosti 10,5m od levé krajnice 2. Konečná poloha vozidla Volkswagen Golf Vozidlo stojí v křiţovatce mírně šikmo svou přední částí na Prahu. Jedná se o postavení po manipulaci hasičů, kdy bylo vozidlo převráceno ze střechy na kola přes pravý bok, kdy přední část vozidla byla nasměrována k pravé krajnici ve směru na Teplice. Levý přední roh vozidla 25,1m od roviny VBM a v boční vzdálenosti 4,5m od levé krajnice brané ve směru na Prahu Levý zadní roh vozidla v boční vzdálenosti 7,2m od levé krajnice 3. Plastová nádržka od chladiče (č. 23) Nádrţka leţí na levé krajnici ve vzdálenosti 7,6m od roviny VBM ve směru na Prahu a v boční vzdálenosti 0,3m od okraje krajnice. 4. Část soukolí převodové skříně (č.24) 6

7 Soukolí leţí ve svahu v trávě ve vzdálenosti 7,6m od roviny VBM 5. Pravá černočervená sportovní bota (č.22) Bota leţí 25,9m od roviny VBM ve směru na Teplice a v boční vzdálenosti 1,7m od pravého okraje jízdního pruhu na Prahu. 6. Motor vozidla Škoda Pick-up (č.21) Motor leţí ve vzdálenosti 20,3m od roviny VBM a v boční vzdálenosti 1,7m na pravé straně mimo hlavní silnici, ve směru na Prahu. Motor předtím narazil do pravého svodidla ve vzdálenosti 8,7m ve směru na Prahu. Ve směru na Teplice od roviny VBM je stopa na svodidle ve vzdálenosti 21,9m. 7. Části mechanizmu řazení převodové skříně Pick-up, bezpečnostní páka na volant a ventilátor chlazení (č.20) Dané části vozidla leţí 8,7m od roviny VBM ve směru na Teplice a v boční vzdálenosti 1,9m od pravé krajnice ve směru na Teplice 8. Pravá modrá sportovní bota (č.19) Bota se nachází ve vzdálenosti 14,2m od roviny VBM a 0,3m od pravé krajnice ve směru na Teplice. 9. Pravá vojenská bota (kanada č.18) Bota se nachází 17,5m od roviny VBM a 1,2m od pravé krajnice ve směru na Teplice. 10. Levá vojenská bota (č.17) Bota leţí 20,8m od roviny VBM a v boční vzdálenosti 1,9m od pravé krajnice ve směru na Teplice 11.Místo původního postavení Volkswagen Golfu na střeše (č.16) 12. Boty vevnitř vozidla Volkswagen Golf, v prostoru řidiče (č.14) 13. Stopy č. 13,12,11,10,9,7,6 Počátek těchto stop je ve vzdálenosti 22,3m. Leţí v pravém jízdním pruhu a pravé krajnici ve směru na Teplice, v prostoru dlouhém 12,7m. Jedná se o zbytky uraţené nástavby z vozidla Škoda Pick-up, jeho přední RZ:..., maskovací síť a černohnědou polobotku. Dále o zadní odkládací plato a zadní sklo pátých dveří vozidla Volkswagen Golf. 14. Místo nárazu vozidla Volkswagen Golf (č.5) Vůz narazil do pravého svodidla ve směru na Teplice ve vzdálenosti 35m od roviny VBM 15. Zámek od zadních dveří nástavby vozidla Škoda Pick-up (č.4) Zámek se nachází 46,5m od roviny VBM a v boční vzdálenosti 4,95m od pravé krajnice ve směru na Teplice. 16. Místo střetu (č.3) 7

8 Místo střetu se nachází 49m od roviny VBM a v boční vzdálenosti 5,4m od pravé krajnice 17. Dřecí stopy Ve vzdálenosti 48,9m od roviny VBM a v boční vzdálenosti 5m začínají dřecí stopy o délce 15,5m, které se táhnou šikmo přes vozovku ve směru na Prahu aţ k místu nárazu do svodidla č.5. Na krajnici se v hlíně nachází rycí stopa od LP blatníku vozidla Volkswagen. 18. Část krytu rychlostní skříně Škody Pick-up (č.25) Část krytu leţí ve vzdálenosti 14,5m od roviny VBM ve směru na Prahu za krajnicí mimo vozovku. 19. Část chladícího potrubí (č.26) Část potrubí se nachází v boční vzdálenosti 5,8m od vozovky a 14,2m od roviny VBM 20. Část startéru (č.27) Část startéru leţí v boční vzdálenosti 9,5m a 14,2m od roviny VBM, mimo vozovku v trávě 21. Alternátor (č.28) V trávě ve vzdálenosti 12,2m a 14,2m od roviny VBM leţí alternátor 22. Baterie (č.29) Baterie se nachází v boční vzdálenosti 18,3m a 14,2m od roviny VBM, v trávě mimo vozovku 23. Přední RZ vozidla Volkswagen, plastový černý kanistr a přední okrasná poklice vozidla Škoda (č.30) Části vozidel leţí 31,2m od roviny VBM mimo vozovku, ve vzdálenosti 4m, ve svahu 8

9 2. P O S U D E K Zpracovatel posudku ve svých úvahách vycházel především z obdrţené dokumentace, ze spisového materiálu, z fotodokumentace a jednotlivých výpovědí účastníků dopravní nehody Z jednotlivých výpovědí uvádí zpracovatel posudku tyto důležité okolnosti: Obžalovaný Tomáš... dle protokolu z hlavního líčení dne soudu ve spisu 1 T 138/2004 uvedl, vyjímáme: Poté jsem jel směrem na Bystřany, kde jsem jel kolem benzinky, pak kolem druhé, tam byla zatáčka pak byla křiţovatka. Pamatuji se, ţe kdyţ jsem vyjel ze zatáčky, tak tam stál ten Pick Up. To auto stálo tam, kde je ta pomyslná čára, kdy má vjet auto na vozovku, jak má dát přednost v jízdě. Nevím, ale bylo tam ještě jedno vozidlo, které sjíţdělo dolů do Teplic. Vím, ţe mě ještě jedno auto míjelo. Jak jsem přijíţděl ke křiţovatce, tak nedokáţu říct kolik to bylo přesně metrů, osobně si vybavuji, ţe se jako rozjelo, zastavilo a zas rozjelo. Tak se mi to vybavuje. Já jsem odbočil do protisměru do prostředního pruhu, protoţe při té rychlosti, kterou jsem jel, jsem nemohl nic dělat a v protisměru nic jiného nejelo. Jel jsem kolem stovky, ale v daný okamţik, nevím přesně kolik jsem jel. Vybavilo se, ţe buď šlápnu na brzdu, nebo vjedu do protisměru, nic tam nejelo.chtěl jsem tomu zabránit, tak jsem odbočil do protisměru, kde bylo volno. Pamatuji se, jak to auto těsně předemnou, tak se mi to vybavuje, pak byla kolize.časový úsek od zpozorování vozidla do doby nárazu nemohu říci, nepamatuji se. Pamatuji si to, ne celý v kuse, ale pamatuji si to v odstupech. Pamatuji si střet náraz. Probral jsem se aţ v nemocnici. V nemocnici říkali, ţe jsem vyšel prý sám z auta, ale já si to nepamatuji. Před tím střetem jsem se nepokoušel brzdit, uhýbal jsem do protisměru, snaţil jsem se mu jako ujet, snad jsem přidával plyn. Jel jsem celou dobu kolem 90 km/hod., ale kolem benzinek jsem jel kolem 100 km/hod. Před střetem jsem se nedíval na tachometr, nevím kolik jsem jel. K tomu uvádíme: Způsob jízdy řidiče obţalovaného vyhodnotili dva znalecké posudky. První ing. Petr Šlosar v posudku /2004 se dopočítal rychlosti jízdy 123 km/hod. Coţ neodpovídá závěrům, které pak deklaroval při soudním líčení, kde uvádí rozpětí 117 aţ 129 km/hod. K tomu se vrátíme níţe. Ing Petr Šlosar se však ve shodě s druhým znalcem dopracoval k zřejmě správnému závěru o vzájemné poloze obou vozidel v okamţiku střetu. Tato vzájemná poloha potvrzuje pravdivost výpovědi obviněného o způsobu jízdy. Jel po své polovině vozovky a na náhlou překáţku pohybujícího se vozidla zprava reagoval v poslední chvíli strţením řízení vlevo. Jen tak se mohl dostat s vozidlem do postavení v kterém jej ne náhodou zachycují oba znalci, kteří vycházeli ze stop na vozovce. 9

10 Znalec ing. Petr Šlosar při tomto hlavním líčení prohlásil, vyjímáme: Vycházel jsem v podstatě ze zjištěné dohlednosti místa dopravní nehody, z dohlednosti, která byla zjištěna při dané konkrétní dopravní nehodě, z vlastního měření, kdy při obdobné dopravní nehodě, byl proveden vyšetřovací pokus v přítomnosti státního zástupce, vyšetřovatele, předsedy senátu a je zaznamenán u daného znaleckého posudku. Tam byla zjištěna dohlednost ve směru jízdy vozidla Golf na vozidlo na křiţovatce 172m. Myslím si, ţe v daném případě je tato dohlednost jednoznačná a neměnná. Po dopravní nehodě mě volala policie, ale nemohl jsem se dostavit. Znalec popisuje pohyb vozidel v programu PC Crash. Poloha vozidel v době střetu, kdy je patrné, ţe vozidlo Golf bezprostředně před střetem vjíţdí na střední část vozovky, a dále je patrné, ţe vozidlo Pick Up vyjíţdělo z vedlejší silnice. V okamţiku střetu byla rychlost vozidla Golf 123 km/hod., rychlost vozidla Pick Up byla 6 km/hod. Dle mého názoru jsou tyto rychlosti brány jako minimální moţná nárazová rychlost, protoţe střetem došlo k utrţení motoru a za těchto skutečností nelze analyzovat tuto rychlost. Domnívám se, ţe k tomu, aby došlo k utrţení motoru z vozidla, by musela být větší rychlost neţ je spočítáno, ale toto neumím spočítat. Rychlost 123 km/hod.je nejpříznivější rychlost pro tu situaci, kolik by mohla činit rychlost orientačně, tak těch 123 km/hod. Přesnost tohoto programu je %, coţ je tak 6 km/hod. Coţ znamená, ţe nejniţší rychlost by byla 117 km/hod. a nejvyšší rychlost by mohla být 129 km/hod. za tohoto stavu. Dle mého úsudku byla rychlost ale větší, neumím tuto rychlost seriózně stanovit. Řidič u Pick Upu začal se rozjíţdět, od okamţiku vyjetí do místa střetu rychlostí 6 km/hod. vzhledem ke stáří vozidla a řidiče. Vozidlo Pick Up se pohybovalo zhruba 7,5 sekundy. Ke střetu došlo v části střední dělicí čáře. Stačil by řidič Pick Upu kdyby jel tak, jak má, tak by se stačil řidič vyhnul. Je tam povolena rychlost 90 km/hod., kdyby řidič jel úsekem, nemusel by ani brzdit a řidič Pick Upu by provedl krásně odbočení. K tomu uvádíme: Vyšetřovací pokus, provedený se zřejmě jinými typy vozidel a v časově neurčité době, bez přesného srovnání vývoje na místě činu stavební úpravy, změny ve vegetaci, má jen velmi omezenou, ne-li ţádnou vypovídající hodnotu. Vzájemná dohlednost z obou vozidel je pro zpracování posudku stěţejním údajem z kterého se všechny výpočty odvíjejí. Neprovedení v takto závaţném případě nového relevantního vyšetřovacího pokusu je zásadní nedostatek. Na otázku státního zástupce, zda styl a způsob jízdy neodpovídá na uţití středního šrafovacího pruhu jako základní dráhu znalec odpovídá: Nelze toto vyloučit. Nejsem schopen také to prokázat, protoţe před střetem nebyly zjištěny ţádné stopy. K tomu uvádíme: 10

11 Znalci jsou známy stopy vzniklé po střetu. Simulační program PC Crash vyţaduje poměrně přesné nastavení vzájemných poloh vozidel v okamţiku střetu, aby byl schopen dopočítat pomocí všech známých zadaných údajů pohyb vozidel do konečného postavení. Za relevantní se pak povaţuje výsledek do 5ti procentní chyby. Oba znalci se shodli na vzájemném postavení obou vozidel v době střetu, lze s ním souhlasit a z něho lze vyčíst, ţe vozidlo VW Golf před nárazem bylo v takovém postavení, ţe je zcela nepochybné, ţe řidič jel do poslední chvíle v pravém jízdním pruhu a v posledních metrech před střetem změnil směr jízdy vlevo a mimo svůj jízdní pruh se dostal pouze levými koly. To potvrzuje v celém rozsahu výpověď řidiče VW Golf a odpověď znalce při hlavním líčení, na tuto otázku státního zástupce se zdá být velmi nepřesná. Na otázky obhájkyně, zda je moţné tvrzení obţalovaného o tom, ţe přijíţděl, viděl do křiţovatky a nákladní automobil tam stál a teprve později, kdyţ se přiblíţil ke křiţovatce se tam rozjel pak odpovídá: Těch 172 m, co bylo zjištěno naším vyšetřováním, tak to je dohlednost vzájemná, tzn. V tomto okamţiku vidí jak řidič od Teplic, tak řidič stojící na křiţovatce, poprvé řidič vidí bezpečně vozidlo přijíţdějící zleva. K tomu, co říkal Váš klient, pokud by došlo k této skutečnosti, ţe v době, kdy poprvé řidič viděl do křiţovatky, takţe viděl stát ještě osobní vozidlo v křiţovatce, na hraně křiţovatky, tak tato skutečnost by zcela jinak výrazně ovlivnila střed (asi mělo být zapsáno střet), protoţe to vozidlo v okamţiku, z těch výpočtů vyplývá, ţe v okamţiku, kdy řidič Golfu mohl bezpečně vidět nákladní vozidlo Škoda, tak toto vozidlo jiţ bylo v pohybu a pohybovalo se jiţ po 2,5 sekundy, tedy zpětně, kdy poprvé viděl řidič vozidlo nákladní, toto stálo, tak by došlo za daných podmínek ke zcela jinému střetu. To vozidlo by narazilo do zcela jiné části vozidla. Nevím, kam přesně, musel bych to vypočítat. K tomu uvádíme: Znalec ing. Šlosar se opět odvolává na dohlednost 172 m, coţ je údaj zjištěný jindy a jinými vozidly, tedy údaj do značné míry irelevantní. Své výpočty pak vypracoval pouze s rychlostí 123 km/hod. u vozidla VW Golf, aniţ by se pokusil vymezit toleranci vyplývající z chyby programu nebo i svého odhadu, který stanovil podle EES a pracoval s velmi extrémně dlouhým časem potřebným pro průjezd křiţovatky řidičem Pick Up. Na námitku obhájkyně, ţe do křiţovatky sama při svém pokusu viděla ve směru od Teplic ze vzdálenosti 0,4 km, zda to měřili při minulém pokusu odpovídá znalec (vyjímáme): To co tady říkáte, tak jste viděla to vozidlo výrazně ještě dál, neţ jsme naměřili my. Ta vzdálenost se měřila několikrát, ţe řidič jedoucí od Teplic to vozidlo mohl bezpečně vidět na vzdálenost 172 m. Pokud jste naměřila vzdálenost 0,4 km, tak to znamená, ţe v okamţiku, kdy začínal vyjíţdět řidič nákladního auta, jiţ musel Váš klient to vozidlo vidět. A v tomto případě by jiţ měl na situaci reagovat. K tomu uvádíme: Reagovat řidič jedoucí po hlavní silnici na auto stojící na hranici křiţovatky opravdu nemusí. Reaguje aţ na hrozící nebezpečí. V tomto případě tedy na rozjezd vozidla do křiţovatky a tedy faktické překříţení jízdní dráhy. Tento děj nastal s určitostí výrazně později, to je nepochybné. 11

12 K vyšetřovacímu pokusu (provedenému kdysi v minulosti) pak znalec uvádí: Ten vyšetřovací pokus je zaloţen, já ho u sebe nemám. A z toho, co jste na místě zjistila Vy, tak jste zjistila výrazně nepříznivější podmínky. Chtěl jsem jen objasnit, jak se ten pokus dělal. Dělalo se to tak, ţe do místa výjezdu nákladního auta jsme postavili osobní vozidlo a ze strany od Teplic jsme jeli osobním vozidlem, jeli jsme velmi malou rychlostí a v okamţiku, kdy řidič a spolujezdec, kdy viděli bezpečně to stojící vozidlo, tak jsme zastavili a tuto vzdálenost jsme naměřili, pokus jsme dělali asi 5x. Z těch hodnot jsem vypočítal průměrnou dohlednost v místě dopravní nehody. A zpětně při tom pokusu to bylo ještě vysílačkou ověřeno, ţe řidič toho osobního vozidla, které vyjíţdí na hlavní silnici a odbočuje do leva, zda to osobní vozidlo vidí nebo nevidí. Pokud ho viděl, tak jsme to naměřili, pokud ho neviděl, tak jsme ještě popojeli. Domnívám se, ţe vyšetřovací pokus, který byl na místě proveden, za přítomnosti všech zúčastněných, které jsem uváděl, tak dohlednost tam byla ověřena zcela seriózně a zcela přesně. K tomu uvádíme: Z celého spisového materiálu není zřejmé jakými vozidly byl vyšetřovací pokus proveden, není uvedeno ani datum, kdy byl proveden a jakým vozidlem. Výška sedadla řidiče je u kaţdého typu i osobního auta jiná a výška pozorovatele nad úrovní terénu je pro dohlednost zásadní. Pavel... dne a u soudu dle protokolace vypovídal stejně toto, vyjímáme: Dne jsem vezl s vozidlem Škoda Forman manţelku do práce. Počasí bylo pěkné, mlha nebyla, bylo šero, bylo kolem 7 hodin. Jel ze Starých Bystřan a odbočoval směrem na Teplice. Kdyţ odbočoval vpravo n nájezd, spatřil z Bystřan jet vozidlo Pick Up, poznal ţe jede Olda. Byl blíţe nájezdu a tak najel jako první. Neví zda na křiţovatce před odbočením vlevo zastavil nebo jel plynule na dvojku, ale rozhlédl se, nic nejelo ani z jedné strany a tak odbočil a to spíše sviţněji. Kdyţ se srovnal po odbočení podíval se ze zvyku do zpětného zrcátka a tehdy uviděl Oldu s autem, které jiţ bylo najeté do jízdního pruhu, jiţ vjíţděl do křiţovatky. Do zrcátka se podíval jen na okamţik, řadil. Byl v té době kousek před křiţovatkou. V tu chvíli se vyřítilo ze zatáčky to osobní vozidlo VW Golf, to vlítlo jako pěst, byla to obrovská rychlost, to auto se zhouplo v zatáčce, určitě tu zatáčku říznul, ale to zda jel přes polovinu, to nemůţe říct, nevybaví si to. Napadlo ho, ţe jede tak kolem km/hod., motor hrozně řval, jak byl vytočený a musel mít snad vykuchaný výfuk, byl to rachot. Podíval se do zpětného zrcátka, to uţ bylo po všem, viděl snad jen letět tu nástavbu, bylo to všechno hrozně rychlé. K tomu uvádíme: Výpověď přesně koresponduje s nehodovým dějem. Je jen na škodu, ţe ze spisového materiálu není moţné vyčíst v kterém místě jej minulo protijedoucí vozidlo VW Golf. Jana... dne a u soudu dle protokolace vypovídala stejně toto, vyjímáme: Úvod stejně jako Pavel... a dále uvádí, ţe si myslí, ţe nikdo nesvítil, hlídala pravou stranu, hlásila řidiči, ţe nic nejede a pak se podívala vlevo a ani zde nic nejelo. Manţel ostřeji najel a odbočil. Olda nejel v té době přímo za nimi, ale s menším odstupem, 12

13 tento nedokáţe takto určit. Ví, ţe odbočili na hlavní silnici a ujeli kousek, jiţ jeli rovně v jejich jízdním pruhu, bylo to asi hned v době, kdy se po odbočení srovnalo vozidlo do přímého směru, tak se ohlédla zpět na Oldu. Ten v té době dojíţděl do křiţovatky, blikal vlevo, dojíţděl do výhledu a zastavil, to ví určitě. Ona se pak otočila zpět jako dopředu, to byli kousek před tou zatáčkou a najednou se z této vyřítilo osobní vozidlo VW Golf, černé barvy, toto jelo velmi rychle a zatáčku projíţdělo po prostředku, určitě jelo levými koly přes plnou čáru. Ona jen řekla, ţe to auto jede hrozně rychle, bylo to slyšet i z hluku motoru, tento hodně řval. Manţel jen řekl, ţe tam vyjíţdí Olda a hned se díval do zpětného zrcátka, ona se také otočila dozadu. To jiţ viděla jen lítat plechy, jiţ neviděla toho Golfa, viděla jiţ jen, jak letí vzduchem ta nástavba z Pick Up. Kdyţ se ohlíţela, tak jiţ vjíţděli do té zatáčky a ona tedy viděla jen málo. K tomu uvádíme: Tuto svědkyni lze povaţovat za korunního svědka. Z její výpovědi šlo vytěţit daleko více informací neţ o kolik se orgány činné v trestním řízení pokusily. Ona byla schopna určit v kterém místě se nacházelo jejich vozidlo, kdyţ zastavoval v křiţovatce Pick Up, jaké doba uběhla mezi jejím otočením dopředu a průjezdem protijedoucího Golfu a kde se nacházelo jejich vozidlo a kolik uběhlo času, kdyţ se podívala znovu zadním okénkem, byla jiţ mimo dohled (z jejich jízdního pruhu je dohled logicky kratší). Je matematickou úvahou, případně na vyšetřovací pokus, kolik času potřebuje kterýkoliv řidič, kdyţ zastaví na křiţovatce, neţ zařadí první rychlostní stupeň a neţ se začne opět rozjíţdět. Nic z toho však nebylo dosud provedeno. K výpovědi této svědkyně se ještě vrátíme. 2.2 Popis místa dopravní nehody. K dopravní nehodě došlo dne kolem 6:50 hodin na rovném úseku v místě tříramenné křiţovatky silnice I/8 s III/ Hlavní komunikace je ve směru Prah Teplice, která přibliţně směřuje od severovýchodu k jihozápadu. Vedlejší komunikace je na obec Bystřany. Nájezd (sjezd) je směrem na severozápad. V době ohledání dopravní nehody jiţ bylo denní světlo, pod mrakem, dobrá viditelnost a rozhledové podmínky. Pro zeměpisnou polohu místa DN, den a čas kdy k DN došlo, je na obr.č. 2 patrné, ţe v této době slunce svítilo z východu pod úhlem 10. S Praha Teplice Bystřany 13

14 Obr.č. 1 Ortofoto mapa místa dopravní nehody (zdroj: Obr.č. 2 Poloha slunce (prog. PC-Crash) Měření dohlednosti jsme prováděli dne a dovolujeme si poznamenat, ţe jde o stěţejní informaci nutnou pro objektivní posouzení příčiny dopravní nehody. Je velmi překvapivé, ţe znalecký posudek Ing. Petra Šlosara, policie ČR, státní zástupce i soud se spokojili s tvrzením, ţe dohlednost se nebude aktuálně zkoumat, protoţe byla zkoumána kdysi v minulosti. Na dohlednost má vliv mnoho okolností, mj. vegetace, která můţe buď vyrůst nebo naopak být pokácena. Z obrázku č. 3 je přitom zřejmé, ţe právě vegetace má na dohlednost do táhlé zatáčky podstatný vliv. Přímá viditelnost bez stínění svodidel je opravdu kolem 172 m. Do zatáčky však je pohodlně vidět i přes svodidla a za nimi jsou zřetelně vidět pohybující se vozidla. Tehdy je viditelnost výrazně vyšší, téměř dvojnásobná. Změřili jsme dohlednost 295 m. Bylo tedy nutné provést vyšetřovací pokus se stejnými typy vozidel, zúčastněnými na nehodě, aby bylo zcela zřejmé, zda zejména vozidlo Golf bylo vidět ze sedadla vozidla Škoda Pick Up,coţ je sice evidováno jako nákladní vozidlo, ale jde ve své podstatě spíše o upravenou modifikaci Škoda Felicia. Nikdo se nezabýval, zda nemohlo dojít k oslnění řidiče VW Golf. Slunce přitom bylo nad obzorem přesně ve směru jeho jízdy. Naopak pro řidiče Pick up byla poloha slunce výhodná. 14

15 Obr.č. 3 Výhled na hlavní silnici směrem na Teplice Dílčí závěr Při dobré viditelnosti a stávajících rozhledových podmínkách měli oba řidiči moţnost vzájemné dohlednosti 172 m. Při malém stupni provozu jsou rozhledové možnosti řidiče stojícího na vedlejší komunikaci delší a to cca 295 m vozovka je vidět i nad svodidly a zábradlím mostu, viz obr. č. 3. Řidič VW Golf mohl být ovlivněn sluncem nízko nad obzorem z protisměru. 2.3 Stanovení pravděpodobného místa střetu a vzájemné polohy vozidel Při určování PMS (pravděpodobné místo střetu) a vzájemné polohy vozidel při střetu, zpracovatel posudku vycházel z umístění a rozsahu poškození vozidel VW Golf a Škoda Pick-Up po střetu. 15

16 PMS je dáno ze zjištěných dřecích stop na vozovce ve směru Teplice Praha, které směřují ke svodidlům. Oblast PMS se nachází v místě pro kříţení jízdných pruhů při odbočování viz obr. č. 4. Osobní vozidlo GOLF narazilo přední částí do levé přední části vozidla Škoda Pick- Up v blízkosti levého předního kola coţ způsobilo zbrzdění a nestabilitu vozidla Golf jeţ směřuje ke svodidlům, kde dochází k sekundárnímu rázu a převracející se vozidlo zastavuje v konečné poloze v postavení na střeše. Vozidlo Škoda Pick-Up se vlivem nárazu dostává do rotace a posouvá se do konečného postavení. PMS bylo zjištěno a popsáno v obou znaleckých posudcích shodně. Lze s ním vyslovit jednoznačný souhlas. Také míra poškození vyjádřená v EES (ekvivalent energetické rychlosti) byl oběma znalci zjištěn shodně u obou automobilů a to EES km/hod. Znalec ing. Šlosar ve svém svědectví před soudem spekuluje o pravděpodobně ještě vyšší rychlosti s odvoláním na fakt, ţe nárazem VW Golf došlo k utrţení motoru. ŠkodaPick Up má však motor i veškeré úchyty motoru z hliníku. Na pravé straně vozidla drţí motor na víku převodovky na levé straně je vodní pompa. Při bočním nárazu na přední část vozidla i při daleko menších rychlostech neţ je 100 km/hod. můţe dojít k vytrţení celého motoru. Jsme schopni provést se stejným typem vozidla vyšetřovací pokus a jsme z praxe přesvědčeni, ţe k vytrţení motoru dojde jiţ při rychlosti pod tímto úhlem a do této části boku vozidla při rychlosti 50 km/hod. Tím nezpochybňujeme, ţe rychlost VW byla vyšší, nemusela však přesáhnout 100 km/hod. Oblast PMS Obr.č. 4 Pravděpodobné místo střetu 16

17 Dílčí závěr: Vzájemná poloha obou vozidel v okamţiku střetu je shodná v obou znaleckých posudcích. Tato poloha svědčí o tom, ţe řidič VW Golf reagoval v poslední chvíli a strhl řízení vlevo ve vzdálenosti jen několika desítek metrů před střetem. Proto pravé zadní kolo vozidla VW Golf je v okamţiku střetu stále v pravém jízdním pruhu. Toto postavení vozidla není v ţádném případě následkem nepřiměřené rychlosti jízdy. Jde o záchranný podvědomý manévr, kdy se řidič snaţí zabránit střetu s náhlou překáţkou. 2.4 Stanovení pravděpodobných rychlostí obou vozidel Vozidlo Škoda Pick-Up zastavuje na hranici křiţovatky a začíná se rozjíţdět. Pro bezpečné projetí a opuštění prvního jízdního pruhu o šířce 3,5 m potřebuje urazit dráhu cca 10 m viz obr. č. 5. Dle provedeného měření popsaného v Příloze č. 1 je doba pro bezpečné projetí křiţovatkou (první poloviny) 2,11 až 4,71 sekund. Vozidlo Pick Up ani do polohy bezpečného opuštění jízdního pruhu nedojelo. Jak jsme ukázali na obr. 4 v době nárazu vozidla VW Golf byla přední část vozidla Pick Up těsně za hranicí prostředního pruhu a většina vozidla byla napříč pravým jízdním pruhem vozidla Golf. Z toho plyne závěr, ţe vozidlo Pick Up ani neujelo 10 m z místa od hranice křiţovatky. Reálná vzdálenost je pouhých 8 m jízdní dráhy a pak následuje střet. v 2, s = 10 m cca 10 m v 1 = 0 m/s s = 0 m Obr.č. 5 Průjezd křiţovatkou (1 jízdní pruh) Tabulka č. 1 Hodnoty pro bezpečný průjezd křiţovatkou (s = 10 m) min max Čas 2,11 s 4,71 s Rychlost v 2 9,5 m/s 4,3 m/s Zrychlení 4,5 m/s 2 0,9 m/s 2 17

18 Pokud je uvaţováno ideální rozjezd s konstantním zrychlením, zjištěným měřením viz Příloha č. 1, tak je vozidlo Škoda Pick-Up v PMS dříve a odpovídající (přepočtené) hodnoty jsou znázorněné v následující tabulce č. 2. Tabulka č. 2 Hodnoty k PMS (s = 8 m) min max Čas 1,89 s 4,22 s Rychlost v 2 8,5 m/s 3,8 m/s Zrychlení 4,5 m/s 2 0,9 m/s 2 Vozidlo VW Golf se před střetem pravděpodobně pohybovalo konstantní rychlostí km/h (27,8 35,8 m/s) dle zjištění obou znalců. Při těchto rychlostech ujede v čase (1,89 4,22) s dráhu (53 151) m v rozmezí rychlostí (99 129) km/h. Grafické zobrazení je provedeno v Příloze č. 2. Dílčí závěr Z výše uvedeného vyplývá, ţe při změřené vzájemné dohlednosti 172 m obou řidičů a maximální moţné vzdálenosti 151 m vozidla VW Golf od PMS, bylo jiţ vozidlo VW Golf moţné vidět z pohledu druhého řidiče stojícího na vedlejší komunikaci. Tedy před samotným vjetím do křiţovatky. To jsme ani nevzali v úvahu, ţe řidič vozidla Pick Up mohl vozidlo Golf vidět nad svodidly na vzdálenost 295 m, tedy jiţ v době, kdy zařazoval první rychlostní stupeň po zastavení vozidla Vliv rychlosti vozidla na hluk Hladina hluku vyvolaná jednotlivými dopravními prostředky závisí na několika faktorech: na mechanickém výkonu motoru na rychlosti vozidla na reţimu práce motoru na technickém stavu vozidla na kvalitě vozovky na okolní zástavbě na povětrnostních podmínkách atd. Z tohoto lze odvodit, ţe posuzovat rychlost vozidla jen podle hluku je mylná, protoţe rychlost je pouze jednou sloţkou ovlivňující hluk. Z výpovědi dvou svědků, kteří byli jedinými svědky nehody Pavla a Jany... je zcela zřejmé ovlivnění hlukem vozidla VW Golf. Oba ihned po odhadu rychlosti uvádějí, ţe auto jelo rychle, protoţe řvalo, motor byl vytočený. Tato úvaha není jak jsme doloţili výše logická, přesto lidé podvědomě rychlost vozidla s jeho hlukem spojují. 2.5 Porovnání znaleckých posudků 18

19 Při zkoumání dopravní nehody byli vzaty potaz znalecké posudky číslo /2004 zpracovatel: Ing. Petr Šlosar a posudek číslo 2648/05 zpracovatel: Ing. Jan Tyl. Oba posudky byli porovnány a přezkoumány. U posudku číslo /2004 Ing. Petr Šlosar pouţil hodnotu 8s pro rozjezd vozidlo Škoda Pick-Up do místa střetu. V posudku není definováno, jakým způsobem byla tato hodnota stanovena. Za tuto dobu lze vzdálenost 8 m ujít pomalou chůzí. Vlastním měřením bylo stanoveno, ţe pro bezpečné projetí křiţovatkou (první poloviny) v čase 2,11 až 4,71 sekund. Tato hodnota je pro velmi vysokou pravděpodobnost (95,4 %), ţe vozidlo Škoda Pick-Up projelo daným úsekem za daný čas viz. Příloha č. 1. Hodnota času od rozjezdu vozidla do PMS je zásadní a má vliv na další výpočet. Odvíjí se od ní vzdálenost vozidlo VW Golf od PMS, rychlost vozidla Škoda Pick-Up v době nárazu a také poměr nárazových rychlostí obou vozidel. Dílčí závěr Při pouţití nepodloţené hodnoty času 8 s k ujetí potřebné dráhy od rozjetí vozidla do PMS ve znaleckém posudky Ing. Šlosara, je reálná rychlost vozidla Škoda Pick-Up výrazně niţší, neţ zjištěná v posudku provedeném Ing. Tylem. Při vlastním měřením viz. Příloha č. 1 jsem dospěli k rozpětí hodnot, které potvrzují závěry Ing. Tyla. Přikláníme se proto k závěrům zjištěných Ing. Tylem co do průběhu dopravní nehody. 19

20 O D P O V Ě D I N A P Ř E D L O Ž E N É O T Á Z K Y Otázka č.1. Jaké byly světelné a rozhledové podmínky obou řidičů?. Při dobré viditelnosti a stávajících rozhledových podmínkách měli oba řidiči moţnost vzájemné dohlednosti 172 m. Při malém stupni provozu jsou rozhledové moţnosti řidiče stojícího na vedlejší komunikaci delší a to cca 295 m, viz obr. č. 3. Řidič VW Golf mohl být ovlivněn sluncem nízko nad obzorem z protisměru. Otázka č.2. Mohlo se místo nehody v průběhu času změnit, zejména co se týče výhledových poměrů?. Na dohlednost má vliv mnoho okolností, mj. vegetace, která můţe buď vyrůst nebo naopak být pokácena. Z obrázku č. 3 je přitom zřejmé, ţe vegetace a svodidla má na dohlednost do táhlé zatáčky podstatný vliv. Otázka č.3. Zjistěte metodou zpětného odvíjení nehodového děje, ve kterém místě se nacházelo vozidlo Tomáše..., kdyţ se řidič Oldřich... začal rozjíţdět do křiţovatky. Vozidlo VW Golf se před střetem pravděpodobně pohybovalo konstantní rychlostí km/h (27,8 35,8 m/s) dle zjištění obou znalců. Při těchto rychlostech ujede v čase (1,89 4,22) s dráhu (53 151) m v rozmezí rychlostí ( ) km/h. Grafické zobrazení je provedeno v Příloze č. 2. Totoţné se závěry Ing. Tyla. Otázka č.4. Odpovězte, zda řidič Oldřich... v době rozjetí do křiţovatky mohl vidět vozidlo jedoucí po hlavní silnici řidiče Tomáše..., za předpokladu, ţe provedl odbočovací manévr obvyklým způsobem. Při změřené vzájemné dohlednosti 172 m obou řidičů a maximální moţné vzdálenosti 151 m vozidla VW Golf od PMS, bylo jiţ vozidlo VW Golf moţné vidět z pohledu druhého řidiče stojícího na vedlejší komunikaci. Otázka č.5 Určete rychlost všech kolidujících vozidel v době nárazu a v době před nárazem, pokud moţno jiţ od počátku nehodového děje a současně určete pravděpodobné rozpětí takto stanovených rychlostí u všech kolidujících vozidel 20

ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING

ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING INTERPRETACE VÝSLEDKŮ TECHNICKÉ ANALÝZY NEHODY NA KŘIŽOVATCE VE VZTAHU K PRÁVNÍM

Více

III. Konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích České republiky

III. Konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích České republiky III. Konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích České republiky Doprava.indd 1 16.12.2008 13:57:48 Cevro_Chlap_A5_landscape_def_krivky.indd 1 16.12.2008 11:15:28 Prestižní profesní

Více

Michal LOUTHAN VZTAH DIGITÁLNÍHO MODELU RELIÉFU A SÍŤOVÝCH ANALÝZ PŘI ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH ÚLOH

Michal LOUTHAN VZTAH DIGITÁLNÍHO MODELU RELIÉFU A SÍŤOVÝCH ANALÝZ PŘI ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH ÚLOH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Michal LOUTHAN VZTAH DIGITÁLNÍHO MODELU RELIÉFU A SÍŤOVÝCH ANALÝZ PŘI ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH ÚLOH magisterská práce Vedoucí práce:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 28/2010-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

25.5.2015 Obvodní soud pro Prahu 1 19/02768/So/km Ovocný trh 14 112 94 Praha 1

25.5.2015 Obvodní soud pro Prahu 1 19/02768/So/km Ovocný trh 14 112 94 Praha 1 25.5.2015 Obvodní soud pro Prahu 1 19/02768/So/km Ovocný trh 14 112 94 Praha 1 ke sp.zn. 3 T 35/2014 Obžalovaný: Generálporučík Ing. Ondrej Páleník, MBA, nar. 21.2.1965 trvale bytem Luční 34, Prostějov

Více

www.autoskoly.cz ZÁKON č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v aktuálním znění

www.autoskoly.cz ZÁKON č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v aktuálním znění www.autoskoly.cz ZÁKON č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v aktuálním znění Datum účinnosti: 1.1.2001 Poslední změny provedeny

Více

Silniční zákon se změnil. Souhrn změn, které se nás týkají.

Silniční zákon se změnil. Souhrn změn, které se nás týkají. Silniční zákon se změnil. Souhrn změn, které se nás týkají. Konec osoby blízké Od 19. 1. 2013 končí možnost využití tradiční české výmluvy řídila osoba mě blízká, po vykonání určitého přestupku, který

Více

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé,

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé, 1 Vážení klienti, vážení Vážení obchodní klienti, přátelé, vážení obchodní přátelé, končí rok 2005 a s ním desáté výročí od začátku působení D.A.S. v České republice. Naše společnost je průkopníkem pojištění

Více

Jihočeská universita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta a Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Bakalářská práce 2011 Roman Zwettler Jihočeská universita v Českých

Více

Podkladový materiál k problematice bezpečnosti začínajících cyklistů

Podkladový materiál k problematice bezpečnosti začínajících cyklistů C y klista potřebuje pomoc Podkladový materiál k problematice bezpečnosti začínajících cyklistů BESIP Nakladatelství FORTUNA Praha OBSAH OBSAH... 2 1 Úvod... 3 2 Dopravní nehody cyklistů... 4 3 Cyklista

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PROBLEMATIKA ZNALECKÉ ANALÝZY JÍZDY A BRZDĚNÍ VOZIDLA V OBECNÉM PROSTOROVÉM OBLOUKU PŘI RYCHLOSTECH VYŠŠÍCH NEŽ 50 KM/H

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PROBLEMATIKA ZNALECKÉ ANALÝZY JÍZDY A BRZDĚNÍ VOZIDLA V OBECNÉM PROSTOROVÉM OBLOUKU PŘI RYCHLOSTECH VYŠŠÍCH NEŽ 50 KM/H VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PROBLEMATIKA ZNALECKÉ ANALÝZY JÍZDY A BRZDĚNÍ VOZIDLA V OBECNÉM PROSTOROVÉM OBLOUKU

Více

361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) 361/2000 Sb. (k 01-01-2009) ZÁKON ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) Změna: 60/2001 Sb. Změna: 478/2001 Sb. Změna: 62/2002

Více

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU úplné znění účinné od 1. září 2012 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001

Více

2.2.3 Jízdní kolo a cyklisté. 2.2.3.1 Názvosloví jízdního kola. 2.2.3.2 Rozměry, hmotnosti a těžiště jízdních kol

2.2.3 Jízdní kolo a cyklisté. 2.2.3.1 Názvosloví jízdního kola. 2.2.3.2 Rozměry, hmotnosti a těžiště jízdních kol 2.2.3 Jízdní kolo a cyklisté 2.2.3.1 Názvosloví jízdního kola 2.2.3.2 Rozměry, hmotnosti a těžiště jízdních kol Rozměr/ hmotnost Pánské - Cross Dámské - Cross Horské Závodní Dětské - Cross Délka (m) 1,70

Více

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé,

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé, 1 Vážení klienti, vážení Vážení obchodní klienti, přátelé, vážení obchodní přátelé, dostává se Vám do rukou již sedmý ročník našeho D.A.S. Magazínu. I v tomto sedmém čísle najdete velmi zajímavé články

Více

Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu

Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Ing. Libor Koblása Studijní obor: Oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

Test: 09.03.2013 14:16 (číslo 1) B - Žadatel. 1 z 7

Test: 09.03.2013 14:16 (číslo 1) B - Žadatel. 1 z 7 Test: 09.03.2013 14:16 (číslo 1) 1 z 7 1) [2 b.] "Zastavit" znamená: a) uvést vozidlo do klidu před světelným signálem nebo železničním přejezdem. b) uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému

Více

Soubor testových otázek pro předmět

Soubor testových otázek pro předmět Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 500460 odd. Výcvik a vzdělávání Tramvaje Soubor testových otázek pro předmět PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU Pro služební potřebu str. 1 1. Křižovatka

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 7 2006 RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. Jaroslava Fašková,

Více

Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě. Renáta Divoká

Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě. Renáta Divoká Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě Renáta Divoká Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce na téma organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě pojednává o problematice

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Střetnutí vlaku Os 3610 s osobním automobilem s

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Michal Ţák

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Michal Ţák UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Michal Ţák Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Vliv hluku automobilu na čichový práh člověka Michal Ţák 2011 Prohlašuji:

Více

1) [2 b.] Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem? a) Ano. b) Ne.

1) [2 b.] Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem? a) Ano. b) Ne. Test: 14.03.2009 21:49 (číslo 1) 1 z 7 1) [2 b.] Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem? a) Ano. b) Ne. 2) [2 b.] Řidič nesmí požít alkoholický nápoj: a) Ještě hodinu po skončení

Více

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ČERVENEC. www.policie.cz

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ČERVENEC. www.policie.cz INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ČERVENEC www.policie.cz Obsah červencového Informačního servisu: Antikonfliktní tým ve Wroclawi EURO 2012 Statistika dopravních nehod do konce května 2012

Více

Jak se vyhnout placení pokut aneb žádný konec výmluv na osobu blízkou!

Jak se vyhnout placení pokut aneb žádný konec výmluv na osobu blízkou! Jak se vyhnout placení pokut aneb žádný konec výmluv na osobu blízkou! Jak se vyhnout placení pokut aneb žádný konec výmluv na osobu blízkou! Vypracováno podle zákonů a poznatků platných v červenci 2013.

Více

Diplomová práce Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta )

Diplomová práce Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta ) Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra mezinárodního a evropského práva Diplomová práce Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta ) Barbora Tichá 2009/2010

Více

Proč a jak jezdit po městě na kole (nebo elektorkole)

Proč a jak jezdit po městě na kole (nebo elektorkole) Proč a jak jezdit po městě na kole (nebo elektorkole) Jezdit po městě každý den? Pro někoho obávaná noční můra, pro někoho nejpříjemnější způsob dopravy po městě. V dnešním článku jsme posbírali kopu důvodů,

Více

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), byl od roku 2001, kdy nabyl účinnosti, novelizován těmito zákony:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), byl od roku 2001, kdy nabyl účinnosti, novelizován těmito zákony: 2 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), byl od roku 2001, kdy nabyl účinnosti, novelizován těmito zákony: č. 60/2001 Sb., účinnost od 19.02.2001 č. 478/2001

Více

Bezpečnostní manuál pro rally

Bezpečnostní manuál pro rally Bezpečnostní manuál pro rally Vydal Svaz rally FAS AČR v roce 2013 Úvodní ustanovení Pro automobilový sport v České republice platí Mezinárodní sportovní řády FIA (Ročenka FIA 2013) vč. změn a doplňků

Více