Bošniacki Andrzej Silezia tramp PL Dragon Roman Silezia tramp PL Kubáček Jan Camping Club KČT CZ Vaňura Zdeněk Camping Club KČT CZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bošniacki Andrzej Silezia tramp PL Dragon Roman Silezia tramp PL Kubáček Jan Camping Club KČT CZ Vaňura Zdeněk Camping Club KČT CZ"

Transkript

1 1) VZNIK SÍLO TRVÁNÍ ÚŘENÍ JZYK Iniciátorem pořádání ahlie Rallye /dále R/ a vzniku Sdružení ahlie Rallye /dále SR/ byl Zdeněk Vaňura sen. z amping clubu KČT TJ Rožnov p. R. Z. Na základě konzultace s polskou stranou, kterou zastupoval ndrzej ošniacki z klubu Silezia tramp, vznikl základ SR u příležitosti Podzimního setkání v Ustroni PL složeného z kolegů: ošniacki ndrzej Silezia tramp PL ragon Roman Silezia tramp PL Kubáček Jan amping lub KČT Z Vaňura Zdeněk amping lub KČT Z které se usneslo nabídnout oficiální spolupráci kolegům Ščepkovi Vladimírovi z aravan clubu Slovenské republiky a Vágášimu Júliusovi ze Slovenského camping a caravaning clubu, kteří nabídku akceptovali. Sídlem SR je Rožnov p. R. Z. Trvání SR je neomezené. Úředním jazykem SR a Prezidia R /dále PR/ vzhledem příbuznosti a srozumitelnosti současných členů SR je jazyk té země, která R pořádá. Pokud by došlo při rozšiřování SR a PR k přijetí nového člena s jiným nesrozumitelným jazykem zakládajících členů, je povinností této strany na jednání zajistit překladatele a vydání propozic ve všech jazycích členů SR, pokud PR nerozhodne jinak. 2) POJMENOVÁNÍ LOGO Pojmenování R navrhla paní Marie Vaňurová Z, symbolizuje roční období podzim květinu jiřinu dahlie. Nevymezuje teritorium a nediskriminuje případné zájemce o spolupráci z dalších zemí a nemá žádný politický podtext. Logo navrhl pan Zdeněk Vaňura Z, symbolizuje květ jiřiny dahlie a caravan s názvem HLIE RLLYE. Grafika umožňuje doplnění ročníku, termínu, místa a země konání. arevné provedení může korespondovat s národními barvami. Jakékoliv případné změny v názvu a logu musí být před použitím odsouhlaseny PR.

2 Označení ročníku R možno situovat v logu R do volného prostoru v caravanu. 3) POSLÁNÍ Vytvořit podmínky pro možnost podzimního setkání pro mototuristy se stany, caravany a autocaravany, případně příznivce campingu a caravaningu ubytované v pevném zařízení na úrovni mezinárodního setkání pod názvem HLIE RLLYE, bez vymezení teritoria. Přičinit se o rozvoj navázání mezinárodních přátelství, poznání krajin a zvyků bez hranic a politického smýšlení. Zajistit možnost předávání zkušeností v rámci organizací, klubů a států, koordinaci termínů akcí na následující období s určením termínu a místa R v následujícím roce. Jednotliví účastníci R jsou si rovni v právech a povinnostech. 4 TERMÍN R je pořádána každoročně střídavě v členských zemích SR dle schválené kandidatury v měsíci září 9. měsíc v počtu nejméně tří dnů s možností předčasného příjezdu a opožděného odjezdu, dle možností a nabídky pořadatele. Případná změna termínu /viz. bod / v ojedinělých odůvodněných případech musí být avizována při uplatnění kandidatury na pořádání R a odsouhlasena PR. 5 ČLENSTVÍ Činnost SR je založena na členství organizací a klubů, které projeví o členství v SR zájem, či jim bude členství v SR nabídnuto. PR má zájem o rozšiřování o nové organizace a kluby. Přijetí je podmíněno jednomyslným souhlasem všech členů PR. Organizace nebo klub žádající o přijetí do SR v žádosti doloží schopnost účastnit se plnohodnotně spolupráce pokud se všichni členové PR nezaručí za jejich aktivity: - seznámit se svou činností a plány do budoucna - prezentovat bezproblémovou spolupráci v tuzemsku a zahraničí - představit svou aktivitu na úseku pořádání setkání, srazů a rally na úrovni klubové, národní a mezinárodni. Počet členských organizací a klubů z jednotlivých zemí není omezen. Členství je bezplatné. Jednotliví členové se zúčastňují R na vlastní náklady a nebezpečí.

3 E F V případě, že členem SR je organizace, považují se za členy všechny jí řízené nižší organizační složky v PR má delegáta organizace. Stálým členem SR je zakládající amping club KČT TJ Rožnov p. R. Z. K jsou členy Sdružení ahlie Rallye: Z H PL SK amping lub KČT TJ Rožnov p/r aravan lub Šumperk v ČR Českomoravský amping lub KČT Maďarský amping a aravaning lub Polská Federace ampingu a aravaningu Polský Svazek Motorový aravan lub Slovenské republiky Slovenská sociácia ampingu a aravaningu 6) ORGNIZE Koordinátorem a organizátorem činnosti R je amping lub KČT TJ Rožnov p. R Z, plán činnosti a záměry schvaluje PR, ve kterém za každou členskou organizaci, klub je jeden delegát, s vyjímkou zakládajícího amping lubu KČT TJ Rožnov p. R. Z, který má delegáty dva. elegace je nezastupitelná. Z členů PR je volen prezident na dobu čtyř let. Každý stát členských organizací a klubů má v PR viceprezidenta, pokud ze státu není zvolen prezident. Zasedání PR se uskuteční vždy při R. Mimořádně může být svoláno PR, požádá-li o ně více jako dvě členské země. Prvé zasedání PR proběhlo v rámci R v Rožnově p. R. Z prezidentem byl zvolen pan Zdeněk Vaňura. E F Členství v PR zaniká demisí písemně podanou prezidentu, nebo vyloučením za porušení zájmů PR nebo SR, případně pasivitou a opakovanou neúčastí na zasedání PR, schválené nejméně 2/3 hlasů řádných členů PR. Na zasedání PR musí být členové pozváni písemně s udáním místa, data a hodiny zasedání. PR může udělit čestnou funkci prezidenta člena s hlasem poradním, za předpokladu, že návrh bude schválen nejméně 2/3 hlasů řádných členů PR. G Nutné náklady vzniklé s organizováním SR hradí pořadatel příslušného ročníku R na základě schválení PR.

4 H Pokud organizace nebo klub, který přijal závazek uspořádat R v určeném termínu a tento závazek nesplní, může být navržen na vyloučení z SR. Tento návrh předkládá prezident SR a podléhá jednomyslnému schválení všech členů PR. 7 TEHNIKÉ PROVEENÍ E F Název akce je HLIE RLLYE se schváleným neměnným logem, doplňovaným termínem, místem, státem a ročníkem. Každý organizátor při kandidatuře musí PR seznámit s termínem, místem, rámcovým programem a účastenským poplatkem za posádku, který schvaluje Prezidium R - 2 dospělí, 2 děti do 16 let, případně 3 dospělí /další dospělí a děti za příplatek /, auto, caravan stan, elektrický proud, společenský večer, sportovní soutěže. V programu by měly být zařazeny za úhradu kulturně poznávací zájezdy. le možností a zvážení organizátorů ochutnávka místní speciality, označení účastníků, upomínka, nálepka atd. Zvýšený účastenský poplatek může pořadatel požadovat po řádně nepřihlášených účastnících pokud mohou být přijati. Nutno avizovat v propozicích. Netýká se náhradníků za řádně přihlášené. Organizování R může být svěřeno pouze takovému pořadateli, u kterého je předpoklad k uspořádání R vzhledem k personálním a technickým možnostem. le zvážení, může být jmenována komise, která před schválením prověří místo konání. Pořadatel je povinen vydat propozice v roce organizování R nejpozději do s přihláškou, která musí být uplatněna do V propozicích či přihlášce musí být uvedena výše účastenského poplatku v EURO a měně pořádajícího státu. Seznam přihlášených bude zveřejňován na internetu.. Pořadatel může požadovat platby účastenských poplatků předem. Při stornu přihlášky se provedené platby vracejí takto: - storno % nad 25 dnů před zahájením 100 % - storno od 11 dnů do 25 dnů před zahájením 90 - storno do 10 dnů před zahájením 50 % - storno méně než 10 dnů před zahájením R se poplatek nevrací. V případě doložené nemoci či úmrtí se vrací 100 %. Při mimořádných překážkách v účasti rozhoduje o vrácení poplatků pořadatel. Vracení poplatků se provádí v EURO. Ponecháno na pořadatelích, zda zvolí placení při prezentaci, či předem po schválení PR. G Účastníci, kteří si přejí mít místa vedle sebe, musí své přihlášky odeslat společně s poznámkou SPOLEČNÝ PROSTOR.

5 H Každý účastník se podpisem přihlášky zavazuje dodržovat předpisy a ustanovení R a zbavuje organizátory jakékoliv odpovědnosti v případě úrazu, nemoci, krádeže a vyšší moci /viz. major/. I Propozice musí obsahovat popis místa, program, výši vkladu účastenského poplatku, termín k uplatnění přihlášky, případně potvrzení přihlášky, způsob zaplacení vkladu a adresu pořadatele. oporučuje se zveřejnit rozdávat propozice na předchozí R. J K L M N O P R S T U V Y Místo musí odpovídat očekávanému potvrzenému počtu účastníků. oporučuje se pro posádku rezervovat 50m². Prostor musí vyhovovat pro postavení stanů, caravanů, autocaravanů a parkování automobilů. Musí být oplocen a musí být ve dne i v noci kontrolován pořadateli, aby byl zamezen vstup nežádoucím osobám. Je vhodné, aby v místě konání R byla možnost ubytování v chatkách bungalovech, penzionu či hotelu. Pořadatel je povinen zajistit místnost pro zasedání PR. Termín a čas navrhuje pořadatel v souladu s programem R. Prostor R musí být osvětlen. Příjezdová komunikace by měla být dvousměrná. Konstrukce vozovek musí zaručovat bezproblémový příjezd a odjezd i za nepříznivých povětrnostních podmínek. Sociální zařízení musí odpovídat počtu účastníků R, mít tekoucí vodu, být přístupné 24 hod s dobrou údržbou, cca 1 toaleta na 50 osob. oporučuje se výlevka pro chemické W. Nejsou přípustné suché W bez předchozího odsouhlasení. V místě musí být pitná voda s kapacitou nejméně 2 l na osobu denně. V místě musí být elektrické přípojky min. 10, v přiměřeném počtu k přihlášeným účastníkům. V místě konání R musí být vyvěšeny umístěny vlajky zemí členských organizací a klubů SR případně hostů. V místě musí být trvalé spojení na místo prvé pomoci a požární ochrany. Orientační návěstí šipky, musí být umístěny nejméně od začátku extravilánu obce města konání R v doporučené velikosti 15 x 30 cm. Pro uskutečnění zahájení a ukončení R se doporučuje v blízkosti konání R zastřešená tribuna, hala, stan hangár. Z Valaška, věnovaná SR při prvém ročníku Městským úřadem

6 Rožnov p. R. Z se stala pověřovacím symbolem k pořádání R. Každý další pořadatel R je povinen navázat upomínkovou stuhu ročník, místo, termín, stát, maximální rozměry 6 x 100 cm. Při 14. ahlie Rallye Rožnov 2010 byla Valaška doplněna valašským klobůkem, darem Městského úřadu Rožnov p. R. kt předávání valašky a klobůku následujícím pořadatelům probíhá při ukončení R. a Platby účastníků jsou prováděny v EURO, či měně toho kterého státu, ve kterém je R organizována. V případě možnosti platby bankovní kartou, musí o této možnosti pořadatel informovat v propozicích. a Pokud pořadatel bude mít vytvořeny podmínky, doporučuje se poskytnout pobyt na R členům prezidia s rodinnými příslušníky GRTIS. a Pořadatel je povinen zamezit jakýmkoliv politickým aktivitám a propagaci po čas konání R. a Ea Fa Ga Ha : R může být sloučena s další akcí stejného charakteru a posláním za předpokladu, že bude pořádána pod názvem HLIE RLLYE a Při zahájení každého ročníku R jsou představeni členové PR a po celou dobu v místě R nosí označení se jménem a funkcí. oporučuje se, aby účastníci R do místa konání mohli přijíždět v rámci účastenského poplatku den před konáním (od 12:00 hod) a odjíždět den po ukončení (do 12:00 hod). Je povinností pořadatele upřesnit v nabídce. V případě pevného ubytování platí nabídka pořadatele či majitele ubytování. oporučuje se, aby dle možnosti a uvážení organizátora, byly propozice překládány do jednotlivých jazyků členů SR, zejména pasáže týkající se poplatků. Při ukončení musí být organizátorem předložena statistická zpráva: - počet posádek - počet účastníků - počet klubů - členění dle států - posádky, účastníci, kluby - nejmladší účastník (jméno, club, stát) - nejstarší účastník (jméno, club, stát) Ia Zahajovací ceremonial je organizován vždy v pátek v 19,00 hod. a závěrečný ceremonial v neděli v 11,00 hod. Ja Noční klid v rámci organizování R je v případě mezinárodního večeru 00:00 7:00 hod, ostatní 23:00 7:00 hod.

7 Ka La oporučuje se zorganizovat v pátek setkání pořadatelů s představiteli organizací klubů za účelem poskytnutí aktuálních informací. oporučuje se umožnit účastníkům R prodloužený pobyt v místě konání R za zvýhodněných podmínek PRE a POST RLLYE. 8 ZMĚNY STNOV Změna stanov může být provedena na základě písemného návrhu předaného prezidentu PR a po projednání na řádném zasedání PR a schválení nejméně 2/3 řádných členů PR. Nepřítomní členové musí být následně písemně s případnou změnou seznámeni do jednoho měsíce. 9) ZRUŠENÍ SRUŽENÍ HLIE RLLYE Ke zrušení SR může dojít, pokud odůvodněný návrh na zrušení je písemně předložen šest týdnů před řádným zasedáním PR prezidentovi, aby tento mohl informovat všechny členy PR a po projednání a odhlasování 2/3 řádnými členy PR. 10) ZÁVĚR Každý potenciální pořadatel stvrdí podpisem při odsouhlasení kandidatury na uspořádání R, že byl seznámen se stanovami R a bude se jimi řídit při organizování a pořádání R. V případě nedodržování stanov R může PR konání R případně odvolat a přesunout do jiného místa. Tyto stanovy R byly zpracovány v českém jazyce a jsou směrodatné do odvolání. V Rožnově p. R., září 2014 Zpracoval: Zdeněk Vaňura sen., prezident SR.

8

9

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

C. ROZHODČÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD, PRAVOMOC ROZHODČÍCH ORGÁNŮ

C. ROZHODČÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD, PRAVOMOC ROZHODČÍCH ORGÁNŮ C. ROZHODČÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD, PRAVOMOC ROZHODČÍCH ORGÁNŮ 1.1 Práva a povinnosti všech držitelů licencí vydaných Federací automobilového sportu Autoklubu České republiky (dále jen FAS AČR nebo ASN ),

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST 1. SPORTOVNÍ PRAVOMOC, ŘÍZENÍ AUTOMOBILOVÉHO SPORTU Autoklub České republiky /AČR/ je spolkem v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA I. Nabídka příměstských táborů 1. Nabídku příměstských táborů vydává Dendrologická zahrada Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 2 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 10.7.2012 7:21 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky o.s. ROZPIS

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen Podmínky) jsou platné na všechny zájezdy, pobyty

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více