6. STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA"

Transkript

1 6. STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA Soupis projektů k realizaci bodů ů jednotlivých stran uvedených v kapitole 3 a případně doplněných body z kapitoly 4. Odkaz na příslušné body kapitoly 3 a 4 je uveden ve sloupku s nadpisem. A) Místní demokracie a hospodaření města (1, 10) A.1 Zásady maximalizace využití rozpočtových zdrojů - vytvoření zásad využití rozpočtových a mimorozpočtových příjmů - zvýšení kontroly nad prostředky vynakládanými spolkům a organizacím (granty, výroční zprávy,...) - zpracování přehledu majetku města (byty, budovy, pozemky, lesy) - zpracování zásad pro hospodaření s majetkem, vyhodnocení využití majetku jako zdroje financí 0 Kč - lze vytvořit jako vnitřní dokument A.2 Zásady hospodaření organizací napojených na rozpočet města - zajištění účelného vynakládání prostředků, kontrola vazby příjem-výdaj zpracování auditu hospodaření včetně návrhu na úpravu způsobu nakládání s finančními prostředky MBS a TSM zpracovat výhled činnosti MBS s.r.o. s ohledem na pokles příjmů z tepla (zateplování budov na základě energetických auditů) a z nájmů za byty (v případě dalších prodejů) 0 Kč - lze vytvořit jako vnitřní dokument 0 A.3 Zásady přístupu k informacím a k prosazování místní demokracie - stanovení zásad pro zadávání veřejných zakázek města a zveřejňování smluv a výsledků výběrových řízení - stanovení zásad projednávání záměrů města (organizovat veřejná projednání projektů, organizování místního referenda) - spolupráce s gymnáziem při organizování průzkumů veřejného mínění Kč - lze vytvořit jako vnitřní dokument 0 tajemník úřadu A.4 Vydávání ročenky města Semily - vydávání ročenky, která bude obsahovat základní informace o městě za uplynulý rok a bude obsahovat závěrečné zprávy a výsledky hospodaření organizací napojených na městský rozpočet, součástí není v ech uvedeno bude zpráva o hospodaření města za uplynulý rok a schválený rozpočet na další rok - součástí ročenky budou reklamy, které by měly z větší části vydání zaplatit 0 Kč - lze vytvořit jako vnitřní dokument 0 15

2 B) Posílení významu města a rozvoj města (2, 3, 7) B.1 Zpracování regulačního plánu Semily - Jílovecká ul. jednoznačné stanovení možnosti výstavby, řešení dopravy a návrhu sanačních a rekonstrukčních opatření v centru města v oblasti Komenského náměstí, Jílovecké, Husovy a Sokolské ulice (Pozn. Regulační plán se zpracovává a projednává podle stavebního zákona, schvaluje ho zastupitelstvo a je závazný, musí se projednat se všemi vlastníky pozemků a staveb v řešeném území) Kč 0 stupeň přípravy : schválený záměr, variantní dopravní studie (1994, 2001) B.2 Řešení problematiky centra města, úpravy Riegrova náměstí vyřešení zásad úprav centrální části města (Komenského náměstí, Husova ulice, Riegrovo náměstí, Rakmily) zpracování pasportu historicky cenných objektů a lokalit (ve spolupráci s Integrovanou střední školou) zpracování rozboru urbanistické struktury města a vlivu dopravních řešení na urbanismus (ve spolupráci s Fak.architektury) - řešení pěší a cyklistické dopravy v centru města - realizace I. etapy úprav Riegrova náměstí - příprava a realizace II. etapy úprav Riegrova náměstí - zpracování studie využití objektu kina a stavebních úprav budovy 0 Kč (na studie historického významu a s využití zpracovaných studií) Kč (realizace I. etapy úprav Riegrova náměstí) Kč (projekt a realizace II. etapy) 0 a odbor kultury, školství a vnějších vztahů stupeň přípravy : variantní dopravní studie (1994, 2001), studie úprav Riegrova náměstí B.3 Urbanistické studie - Spálov, Nouzov, Klinkovice Řešení urbanistických závad zastavěné části města - zpracování urbanistických studií okrajových částí města - Spálov, Nouzov, Klinkovice (Bítouchov je již zpracován) - řešení zásad zástavby menších rozvojových lokalit - Cimbál, Cihlářská - ve spolupráci s fakultami architektury řešit problematická místa města jako podklad k diskusi - budova Vista, využití KC Golf Kč/rok 0 stupeň přípravy : zjednodušené návrhy řešení zástavby v Cihlářské ulici a na Cimbále 2 studie centra města zpracované studenty fakulty architektury 16

3 B.4 Zřízení Fondu oprav a rozvoje - zřízení městského fondu na podporu oprav na podobném principu, na kterém funguje Fond rozvoje bydlení (ukončení v roce 2006) s tím, že by byl širší okruh příjemců podpory podmínkou přidělení podpory (zřejmě pouze půjčka) je splnění podmínek stanovených městským architektem od roku Kč (vklad realizovat během 6 let s tím, že každý rok se dá do fondu 0,5 mil. Kč, tato částka se bude ročně rozdělovat se splátkami do 6 let) 0 (tento fond by měl sloužit jako podpora) stupeň přípravy : prozatím pouze diskutováno ve stavební komisi B.5 Zvýšení úrovně péče o město - dohodou o prioritách s TSM Semily řešit vzhled města - zeleň, květiny, údržba veřejných prostranství návrh jednotného městského mobiliáře (výběrové řízení, studie umístění) v rámci pěší dopravy řešit bezbariérové přístupy a klidové zóny vypracovat návrh vyhlášky o vývěsních štítech a reklamách v centru města - upravit informační systém města (pěší i automobilový) zachování stávajících nákladů 0 0 Kč 0 B.6 Spojení města s některými ze sousedních obcí - politický úkol zastupitelů města, který nelze technicky a ově definovat, ke spojení určitě nedojde během tohoto volebního období, finanční zisk ze sloučení bude pouze v případě, že sloučením počet obyvatel přesáhne nespecifikováno B.7 Definitivní umístění provozu městského úřadu - po nevyhovění návrhu na umístění rozšířeného městského úřadu nespecifikováno není v ech do budovy zámku (po zrušeném okresním úřadu) jsou zvažovány další varianty, které řeší současný nevyhovující stav (omezený přístup pro uvedeno postižené, nevyhovující parkování, roztříštěnost do několika budov) 16,5 mil. Kč Ministerstvo vnitra ČR tajemník úřadu 17

4 B.8 Program rozvoje města - zpracovaný Program pro město je rozvojovým em 2006 není v zpracovaným pouze pro období let , město bude potřebovat ech dlouhodobou koncepci také po roce 2006, proto je nutné během roku uvedeno 2006 zadat zpracování u tak, aby noví zastupitelé po volbách v listopadu 2006 měli k dispozici koncepci rozvoje města, kterou by následně schválili nebo nechali dopracovat Kč granty Libereckého kraje 18

5 C) Bydlení, dopravní a technická infrastruktura (3, 5) C.1 Výstavba kanalizace a dopravní infrastruktury v ulici 3. května Výstavba kanalizace a posílení čistírny odpadních vod - zpracování stavební dokumentace na výstavbu kanalizace, opravu komunikace a rozšíření kapacity ČOV - výstavba hlavní kanalizační stoky, chodníku a veřejného osvětlení v ulici 3. května, součástí je oprava vodovodu a budování dešťové kanalizace - výstavba kanalizace ve Lhotecké ulici, vírového separátoru v Sokolské ulici mil. Kč (z toho kanalizace asi 13 mil. Kč) Ministerstvo zemědělství ČR (30% dotace a 30% půjčka na kanalizaci), fondy EU stupeň přípravy : vydáno územní rozhodnutí C.2 Příprava dopravní infrastruktury - propojení Bořkovské a Brodské ulice a výstavba nového autobusového nádraží (projekt) - zpracování předběžného projektu pro jednání o hygienických opatřeních - příprava území (vykupování pozemků) - projekt propojení komunikací a výstavba autobusového nádraží - realizace stavby Kč (celý projekt, bude rozloženo do 3 let) 35,0 mil. Kč průtah a související stavby, výkupy pozemků a demolice 11,9 mil. Kč autobusové nádraží, výkupy pozemků a demolice výstavbu komunikace hradí Liberecký kraj autobusové nádraží - SFDI nebo fondy EU (investice města) stupeň přípravy : ideový záměr výstavby C.3 Výstavba bytového domu na sídlišti v Řekách - zpracování stavební dokumentace a finanční příprava projektu realizace stavby Kč (stavební dokumentace) Kč (realizace), předpokládá se Kč z vlastních zdrojů Kč (Státní fond rozvoje bydlení) Kč (sdružené prostředky) stupeň přípravy : vydáno stavební povolení C.4 Výstavba technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v oblasti Nad školami - zpracování stavební dokumentace - realizace výstavby infrastruktury Kč v roce Kč v roce Kč v roce Kč po roce Kč (po kolaudaci rodinných domů) možný zisk z prodeje pozemků : Kč Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ( Kč na 1 pozemek) stupeň přípravy : stavební povolení 19

6 C.5 Zpracování dokumentací a příprava území pro výstavbu rodinných domů - zpracování dokumentace postupu příprav lokalit včetně vyčíslení nákladů - příprava území pro výstavbu rodinných domů - Vinice, Letná - projektová příprava možnosti výstavby rodinných domů na Cimbále a v Bítouchově /podmíněno výstavbou kanalizace/ Kč (dokumentace) možný zisk z prodeje pozemků možná podpora : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ( Kč na 1 pozemek pro výstavbu rod. domu) stupeň přípravy : studie zástavby C.6 Zapojení se do u regenerace sídlišť - Ministerstva pro místní rozvoj je orientován na revitalizaci panelových sídlišť, ale princip u lze užít na další sídliště (již bez možnosti získání dotace) - sídliště Řeky - doplnění zeleně, parkovacích míst, dětských hřišť, zklidnění komunikací apod., řešení přístupu bez bariér Kč za projekt (2003) oprava komunikace Bavlnářská Kč (2004) další drobné úpravy Kč ročně ( ) Ministerstvo pro místní rozvoj - regenerace panelových sídlišť stupeň přípravy : záměr C.7 Koncepce parkování a garážování na území města (Koncepce dopravy v klidu) - zpracování koncepce záchytných parkovišť, prověření využití parkovišť v místech soustředěné zástavby - návrh ploch pro možnou výstavbu garáží, návrh náhrady za odstranění garáží za budovou zámku Kč 0 stupeň přípravy : rozpracovaný Generel dopravy C.8 Koncepce pěší dopravy včetně mobiliáře (pěší trasy, informační pěší systém, městský mobiliář, veřejné osvětlení) - zpracování koncepčního projektu doplnění pěších tras - hlavní pěší trasy, výletní trasy, turistické trasy (ve spolupráci s Klubem českých turistů) - úpravy pěšího informačního systému (omezení množství značek) - výběr vhodného městského mobiliáře - lavičky, odpadkové koše, autobusové čekárny,... - návrh typů a postupu oprav veřejného osvětlení - návrh řešení autobusových zastávek - umístění, vybavení výstup : zpracování etapizaci realizace včetně odhadu finančních nákladů Kč (na zpracování propočtu nákladů) granty Libereckého kraje, Phare stupeň přípravy : nezpracováno 20

7 C.9 Opravy místních komunikací, chodníků a veřejných prostor na základě zpracovaného pasportu místních komunikací (dokončení v 2. pol. 2003) začít podle významu a stavu opravovat místní komunikace opravy chodníků realizovat podle intenzity dopravy chodců pořadí důležitosti by měl stanovit pasport komunikací - bude schvalovat zastupitelstvo min Kč ročně Státní fond dopravní infrastruktury a fond Phare na opravy cyklotras Ministerstvo pro místní rozvoj - prostřednictvím mikroregionu (POV), Technické služby města Semily s.r.o. stupeň přípravy : koncept pasportu komunikací C.10 Zavedení pravidelné autobusové dopravy do okrajových částí města, nemocnice a sousedních obcí 1) doprava do okrajových částí - je nutno prvotně vyhodnotit současné spoje - dopravu dětí a mládeže do škol je možné řešit nákupem malého školního autobusu se státní dotací - diskusí s občany zjistit zájem 2) doprava k nemocnici - doplnit autobusové spojení v 9.00 hod. z nemocnice do města 3) doprava do sousedních obcí - dopravu do sousedních obcí je nutné řešit ve spolupráci se zastupiteli v obcích a s provozovatelem linky (společná úhrada ztráty) Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy a odbor výstavby a rozvoje stupeň přípravy : 0 C.11 Rekonstrukce veřejného osvětlení - na základě návrhu postupu oprav veřejného osvětlení (zmíněno v bodě C.8), který by měl být zpracován v roce 2003 se budou realizovat opravy souvislých úseků veřejného osvětlení Kč/ročně stupeň přípravy : 0 C.12 Výstavba bytového domu Na Vinici - zpracování stavební dokumentace a finanční příprava projektu výstavby 2005 není ve obytného domu o 18 byt. jednotkách Na Vinici podle zpracované studie 2006 volebních - realizace stavby ech Kč (územní a stavební dokumentace) Kč (realizace) Kč (Státní fond rozvoje bydlení) Kč (hypotéka) stupeň přípravy : záměr 21

8 D) Podnikatelské příležitosti (9, 11) D.1 Aktivizace podnikatelů v regionu (podpora u Leader+ v rámci mikroregionu Kozákov) - vytvoření platformy pro vzájemné kontakty a spolupráci mezi podnikateli a samosprávami - projekt je řešen pro území více mikroregionů v okolí města Semily Kč fond Leader+ Mikroregion Kozákov, starosta města stupeň přípravy : podána žádost o dotaci (Mikroregion Kozákov) není v ech takto navrženo D.2 Podpora místních podnikatelů podpora podnikání musí zůstat v souladu s právními předpisy, nemůže se tedy jednat o zvýhodňování nad rámec zákona stanovení pravidel při zadávání veřejných zakázek bez finančních nároků - vytvoření vnitřních pravidel 0 stupeň připravenosti : nepřipraveno D.3 Vytváření nových pracovních míst a vytváření podmínek pro investování nelze stanovit jednoduchá pravidla pro postup při vytváření nových pracovních míst, lze je vytvářet pouze účinnou spoluprací s podnikateli a úřadem práce, případně přípravou území pro nové investice (včetně vykupování nevyužívaných objektů), jedná se finančně a časově náročné postupy nejdříve je nutné: 1) stanovit způsob podpory vytváření pracovních míst 2) zjistit, co nejvíce brání investování na území města (případně v blízkém okolí) následně je možné vytvářet strategie o postupu v těchto oblastech: D.4 Zpracování dokumentací a příprava území pro podnikání - příprava území pro podnikání - u Státního okresního archívu, v Podmoklicích u prodejny firmy Trevos a na Letné - využití neužívaných objektů (tzv. brownfields ) - Hybler, Tofa, AXL - příprava území pro zainvestování - U 14 pomocníků Kč (dokumentace) Kč (realizace Letná - nespecifikován, podle zájmu investorů) možný zisk z prodeje pozemků : Kč možná podpora : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ( Kč na 1 pozemek pro výstavbu rod. domu) stupeň přípravy : studie zástavby 22

9 E) Kulturní a společenský život a mezinárodní vztahy (5, 6) E.1 Posílení významu Kulturního centra Golf a kina Jitřenka - získání KC Golf do majetku města a jeho oprava - zpracování koncepce využití objektů kulturního centra a kina - opravy kulturního centra a kina (především střechy) - zvýšení nabídky kulturních, zájmových a společenských akcí - posílení spolupráce se školskými zařízeními, zaměření ů na mládež studie a projekty Kč (2004) oprava střechy KC Golf Kč (2004) opravy kina Jitřenka Kč (2005) a odbor kultury, školství a vnějších vztahů E.2 Vytvoření kulturních sezón po vzoru okolí vytvořit nabídku Kulturní léto a Kulturní zimu nebo jiné, začít s kulturní a sportovní nabídkou na léto akcemi ve městě a v blízkém okolí, koordinovat akce přes MIS a vytvářet společný, který bude distribuován do domácností podpora celoročního společenského života odbor kultury, školství a vnějších vztahů E.3 Rekonstrukce městského koupaliště / výstavba bazénu - zpracovaná dokumentace na opravu a dovybavení koupaliště, stavební povolení bude vydáno po rozhodnutí o výběru priority studie umístění a nákladů na výstavbu krytého bazénu je nutno se rozhodnout o koncepci - koupaliště nebo bazén!!! Kč(oprava koupaliště - pozastaveno), Kč bazén(i. a II. etapa) Ministerstvo pro místní rozvoj, Granty na podporu turistiky stupeň přípravy : projekt pro stavební povolení na koupaliště E.4 Rekonstrukce fotbalového stadionu dokumentace na opravu a dovybavení sportoviště - stadionu (zpracování dokumentace na základě studie sportovního a rekreačního centra) výstavba tribuny a dostavba šaten a kabin Kč (dokumentace), Kč realizace Ministrerstvo financí stupeň přípravy : urbanistická studie centrální zóny, stavební dokumentace na výstavbu tribuny 23

10 E.5 Zpracování koncepce sportovišť v Semilech návrh umístění různých volnočasových aktivit jako podklad pro realizace jednotlivých záměrů zaměření se na volnočasové aktivity mládeže, které zde chybí, výběr prostor pro umístění ploch pro streetball, hockeyball a další řešit možnosti využití ploch okolo sportovního centra 4.3. řešit ekonomické podmínky provozu, vzájemné vazby sportovišť a řešení zázemí (sociální, stravovací) řešení náhrady sportovišť za rušené plochy ve vztahu na navržené komunikace a odbor kultury, školství a vnějších vztahů stupeň přípravy : záměr E.6 Výstavba sítě cyklostezek v roce 2002 byla zpracována studie cyklistického značení a záměr vybudování Pojizerské cyklostezky dalším záměrem je vybudování cyklostezky ze Semil do Košťálova tak, aby se cyklistická doprava nedostávala do konfliktu s nákladní automobilovou dopravou zpracování projektu Pojizerské cyklostezky opravy místních komunikací na značených cyklotrasách dovybavení území informačními zařízeními (mapy, infotabule) 2004 SFDI odbor kultury, školství a vnějších vztahů stupeň přípravy : studie E.7 Rozvíjení spolupráce s partnerskými městy v rámci spolupráce se Schauenburgem a Driebergenem realizovat projekt Evropského centra mládeže v Bítouchově navázat bližší spolupráci s Hirschfelde, kde můžeme realizovat projekty v rámci přeshraniční spolupráce navázat užší kontakty (především mládeže) se spolky v Jelení Goře - výměna hudebních a divadelních souborů Kč (projekt centra mládeže ) 0 odbor kultury, školství a vnějších vztahů stupeň přípravy : kontakty se Schauenburgem a Driebergenem jsou na úrovni pravidelných kontaktů E.8 Oceňovat dobrovolnou kulturní a sportovní práci, organizovat setkání rodáků s významnými osobnostmi Semil - každoročně veřejně hodnotit práci kulturních a sportovních spolků a odměňovat nejaktivnější členy - organizovat setkání rodáků odbor kultury, školství a vnějších vztahů 24

11 E.9 Rekonstrukce a dovybavení zařízení vleků nad nádražím a na Treperce - rekonstrukce vleku na Treperce a jeho prodloužení na plochu k řece Jizeře, rekonstrukce vleku nad nádražím - rekonstrukce osvětlení a vybudování zasněžování --- Ministerstvo pro místní rozvoj - podpora sportování Tělovýchovná jednota (soukromá iniciativa) není v ech takto navrženo E.10 Vytvoření kulturního centra v Semilech vytvoření kulturního centra, které bude zastřešující institucí všech není v kulturních zařízení ve městě (kulturní dům, kino, knihovna /jaká bude ech funkce a organizace Městského informačního střediska/), bude mít za úkol takto koordinaci všech kulturních akcí ve městě (aby si vzájemně nekonkurovaly, navrženo případně se vhodně doplňovaly, bude připravovat kulturní, společenské a sportovní akce na letní sezónu v roce vytvoření a posouzení koncepce, zda je sloučení účelné E.11 Podpora zřízení letní scény zřízení letní scény pro hudební a divadelní produkce 4.8. využití vnitrobloku zámku odbor kultury, školství a vnějších vztahů a odbor výstavby a rozvoje stupeň přípravy : urbanistická studie centrální zóny E.12 Využití možnosti přírodního koupání v Jizeře - lokalita Ostrova využití klidové lokality Ostrova možná alternativa koupání v letních měsících (při rozhodnutí o výstavbě krytého bazénu) není uvedeno majitel splavu a Povodí Labe - čistota toku stupeň přípravy : 25

12 F) Lidské zdroje (4, 8, 12) F.1 Zpracování koncepce školství - rozmístění předškolní a školní infrastruktury návrh maximálního využití stávajících školních budov (podle předpokládaného počtu žáků) definitivní umístění Waldorfského lycea a návrh postupu při jeho prosazování (možnost umístění do školy v Podmoklicích v Žižkově ulici) Vyšší odborná škola se zaměřením na cestovní ruch a výuku cizích jazyků při Gymnáziu I. Olbrachta zlepšování podmínek pro výuku sportovních předmětů a mimoškolní sportovní činnosti přemístit Zvláštní školu do ZŠ F.L.Riegra v Řekách a Středisko volného času mládeže do budovy bývalé vojenské správy zachovat, případně zvýšit nabídku vzdělávání lze vytvořit jako vnitřní dokument 0 odbor kultury, školství a vnějších vztahů F.2 Dokončení rekonstrukce ZŠ F.L.Riegra v Řekách dokončení rekonstrukce hlavní budovy včetně zateplení vnější fasády a úpravy oken, rekonstrukce jídelny a zázemí dobudování venkovních hřišť Kč Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (až 80%) stupeň přípravy : stavební povolení F.3 Zřízení waldorfského lycea v Semilech v návaznosti na koncepci školství dohodnout postup a vytvořit podmínky pro zřízení waldorfského lycea jako navazující střední školy celý projekt bude zásadně omezen postojem Libereckého kraje jako možného zřizovatele lycea odbor kultury, školství a vnějších vztahů stupeň přípravy : záměr F.4 Dostavba budovy Základní umělecké školy v návaznosti na koncepci školství dořešit prostorové úpravy budovy Základní umělecké školy ve stávající budově, jako možná varianta se zvažuje přemístění do stávající Waldorfské školy v případě, že se tato i s lyceem umístí do Podmoklic, v tomto případě by náklady na opravy byly nižší Kč odbor kultury, školství a vnějších vztahů a odbor výstavby a rozvoje stupeň přípravy : záměr 26

13 10-15 mil. Kč Ministerstvo zdravotnictví ČR stupeň přípravy : záměr F.6 Rozšíření péče o seniory - zlepšení provozních podmínek penzionu pro tělesně postižené občany dokončení přestavby domova důchodců ve dvou etapách (12,6 mil. Kč) výstavba sociálních bytů pro seniory zřízení donáškové služby a její finanční podpora Kč ( Kč v roce 2003, Kč v roce 2005) Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí a odbor sociálních věcí stupeň přípravy : projekt ke stavebnímu povolení stupeň přípravy : F.5 Posílení funkce nemocnice v Semilech zlepšení dopravní obslužnosti nemocnice - posílení autobusové dopravy nespecifikováno modernizace energetického bloku, dokončení centrální sterilizace vybudování autobusové zastávky 4.6. F.7 Zřízení azylového domu - vybudování řádného domu pro občany v tíživé sociální situaci nespecifikováno pro krátkodobý pobyt, vrácení této funkce do objektu Škot u Olešky (dnes je využíván pro nájemní bydlení) F.8 Posílení významu a součinnosti Městské policie zlepšení spolupráce státní a městské policie nespecifikováno posílení dohledu na pořádek v denních i nočních hodinách - ochrana majetku a veřejné zeleně rozšířit dohled v okrajových částech města místostarosta města stupeň přípravy : F.9 Plán vyrovnávání příležitostí občanů se zdravotním postižením - odstraňování architektonických bariér - zvýšení počtu zdravotně postižených dětí zařazených do škol běžného typu - zkvalitnění předškolního poradenství pro rodiče - rozšíření nabídky středoškolského vzdělávání pro zdravotně postižené průběžně

14 F.10 Úpravy stravovacích částí mateřských a základních škol - úprava stravovací části mateřské školy Luční podle hygienických předpisů - neprovádět úpravy u dalších školních a předškolních zařízení do doby, než se rozhodne o koncepci školství v Semilech, již dnes je nadměrná kapacita kuchyní, postačilo by jídla rozvážet 2003 nutné na základě hygien. předpisů Kč F.11 Stavební úpravy hřiště u Gymnázia I.Olbrachta - hřiště u Gymnázia I.Olbrachta slouží gymnáziu a základní škole, v odpoledních a večerních hodinách je však volně přístupné pro veřejnost nespecifikováno není ve volebních ech Kč Liberecký kraj (Gymnázium I.Olbrachta) 28

15 G) Cestovní ruch (7) G.1 Posílení služeb Městského informačního střediska - prezentace města a spolupráce s podnikateli v oblasti cestovního ruchu - zpracování a provoz internetových stránek města a regionu - spolupráce s cestovními kancelářemi stupeň přípravy : G.2 Projekt Jizera propagace regionu prostřednictvím zajímavostí okolo řeky Jizery budování odstavných míst, informačních zařízení (směrových silničních tabulí), opravy přístupů, podpora zachování technických památek (mosty, 4.9. vodní elektrárny) v rámci města řešit promenády a odpočinková místa, např. cesta podél Jizery do Bítouchova vytvoření systému protipovodňových opatření a doplnit je o informační systém pro občany i turisty (informace o historických povodních, o systému protipovodňové prevence) odbor kultury, školství a vnějších vztahů a odbor výstavby a rozvoje stupeň přípravy : G.3 Budování nástupních míst na Riegrovu stezku vybudování tábořiště a sportovišť v Bítouchově realizace úprav v Podspálově podle zpracované studie vybudování parkoviště na Moravě - přístup k vyhlídkám Podspálov Kč Liberecký kraj, partnerská města, VČE, a.s. stupeň přípravy : Urbanisticko architektonická studie Pod Spálovem G.4 Rozvoj Kozákova (spolupráce v rámci mikroregionu Kozákov) spolupráce při propagaci a hledání investorů a možných zdrojů financování, spolupráce při rekonstrukci Riegrovy turistické chaty není v ech stran nepředpokládá se finanční spoluúčast Mikroregion Kozákov stupeň přípravy : Studie sportovního a rekreačního využití vrchu Kozákov 29

16 G.5 Aktivní dovolená v Horním Pojizeří - průběžná propagace města a regionu cílená propagace na české a zahraniční turisty vybavení území informačními zařízeními (mapy, infotabule), 2004 parkovacími stáními u zajímavostí, hlídané odstavy kol odbor kultury, školství a vnějších vztahů stupeň přípravy : H) Životní prostředí (9) H.1 Úprava Palackého sadů vytvoření, resp. obnovení městského parku s tím, že budou zpevněny hrany cest, bude chráněna zeleň, park bude doplněn o drobná zařízení pro fitnes, využití zpracovaných studií a zpracování projektu úprav na vstupu do sadů bude umístěna informační tabule realizace úprav sadů podle projektu ročně se investuje asi Kč Kč (projekt ) Kč (realizace úprav ) granty Libereckého kraje odbor místního hospodářství a životního prostředí stupeň přípravy : záměr H.2 Projekt limitů využití krajiny (podpora u Leader+ v rámci mikroregionu Kozákov) studie využití krajiny v oblasti mikroregionů Kozákov, Pojizeří a Podhůří (okolí Kozákova), možnosti hospodářského využití, pěstování biomasy a zachování přírody Kč (spoluúčast města - 25 tis. Kč) možnosti podpor : Program Leader+ Mikroregion Kozákov stupeň přípravy : záměr 2003 H.3 Projekt protipovodňových opatření prověření účinnosti protipovodňových opatření možnosti podpor : stupeň přípravy : H.4 Zapojení se do Agendy 21 zapojení se do u Zdravé město podporovat zdravý životní styl obyvatel možnosti podpor : stupeň přípravy : 30

17 Vysvětlení některých pojmů a zkratek: měkká turistika - pojem užívaný pro rozvoj turistiky formou podpory výstavby penzionů, drobných sportovních zařízení, podporu pěší turistiky a cykloturistiky, vyjížďky na koních, běžeckého lyžování apod. (opak tvrdé turistiky s podporou výstavby kapacitních hotelů a ubytoven, středisek a hromadnými sportovišti - horská krkonošská střediska, Praha, Český Krumlov a pod.) inženýrská infrastruktura - možnosti napojení staveb na pozemcích pro výstavbu na vodovod, kanalizaci, obslužnou komunikaci, plyn, elektřinu a telefon (případně ještě na rozvod kabelové televize), z pohledu města jako vlastníka je prioritní možnost napojení na vodovod, kanalizaci a místní komunikaci vnitřní dokument - není myšleno jako tajný nebo neveřejný dokument, ale jako projekt zpracovaný na půdě úřadu ve spolupráci s odbornými komisemi, a který bude projednán s veřejností metoda EPC - Energy Performance Contracting, metoda spočívá ve finančním zajištění služeb vedoucích ke snížení nákladů na provoz konkrétních objektů formou provedení prací a následným splácením (pro příklad firma provede na vlastní náklady zateplení budovy a několik let ji provozuje s tím, že vlastník platí za energie stejnou sumu jako dříve, rozdíl v úspoře je ziskem firmy, ze kterého postupně splácí investici), lze získat dotaci až 80% na úhradu auditu objektu a až 15% na realizaci opatření ČEA - Česká energetická agentura SEVEn - energetická agentura při Ministerstvu průmyslu ČR SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury 31

Kód Název akce Odhadované Priorita

Kód Název akce Odhadované Priorita PROGRAM INVESTIC V ROCE 2003 B1 Regulační plán Semily - Jílovecká - platba v roce 2004 -- B3 Studie Nouzov - zásobování vodou 60 000 Kč -- B7 Studie využití objektu Vista 63 000 Kč -- C2 Komunikace pod

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě Obec odbor investic Termín 2013

Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě Obec odbor investic Termín 2013 Prioritní oblasti 1 Bezpečné a zdravé prostředí Dobudování kanalizační sítě centrum obce Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě odbor investic 2013 3 mil. Kč Pořízení kropícího vozu Je podána

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Úvod: Město Chrudim si v roce 2003 nechalo zpracovat Strategický plán rozvoje města Chrudimě (dále jen Strategický

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2009-2015 Integrovaný plán rozvoje města Jeden z nejvýznamnějších strategických dokumentů města Cílem - zlepšení kvality života a eliminace negativních jevů

Více

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE Obecně závazná vyhláška č. 9/97 ze dne 15.12. 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lanškroun Městská rada podle 45, písm. l zákona o obcích č. 367/90 Sb. a dále podle 26 a násl. zákona

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

Cíl - zajistit dlouhodobou kvalitu života obyvatel města Kladna prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných služeb

Cíl - zajistit dlouhodobou kvalitu života obyvatel města Kladna prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných služeb Cíl - zajistit dlouhodobou kvalitu života obyvatel města Kladna prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných služeb 3 prioritní oblasti, 5 opatření: Fyzická revitalizace území a prostředí

Více

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E 2014-2018 Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL navazuje na uzavřenou

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán )

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán ) VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 26. března 2008 č. 292 Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán ) Cílem Vládního plánu je

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

Očekávané náklady projektů a aktivit dle Akčního plánu obce Bolatice pro roky 2010-2011 návrh 06/2010

Očekávané náklady projektů a aktivit dle Akčního plánu obce Bolatice pro roky 2010-2011 návrh 06/2010 Očekávané náklady projektů a aktivit dle Akčního plánu obce Bolatice pro roky 21-211 návrh 6/21 Oblasti 21 211 CELKEM Fungování obce a ekonomika 2 595 12 Kč 2 73 Kč 5 325 12 Kč Infrastruktura a životní

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY A05-01 Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí DC01 Městský úřad Mnichovo Hradiště Odbor správy majetku a rozvoje města vlastníci a správci inženýrských sítí území města Mnichovo Hradiště ano, u nových

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička STRATEGIIE ROZVOJE MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 6 3. PODNIKÁNÍ... 10 4. CESTOVNÍ

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+ Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje Hlavní aktivity pro rok 2012 Příprava a schválení

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Jméno obce, jejího statutárního zástupce a jméno architekta, který s obcí dlouhodobě spolupracuje

Jméno obce, jejího statutárního zástupce a jméno architekta, který s obcí dlouhodobě spolupracuje soutěž ARCHITEKT OBCI PŘIHLÁŠKA Jméno obce, jejího statutárního zástupce a jméno architekta, který s obcí dlouhodobě spolupracuje Přihlašovatel Město Hulín Statutární zástupce Mgr. Roman Hoza Adresa nám.

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Projektové záměry zařazené do Akčního plánu na roky

Projektové záměry zařazené do Akčního plánu na roky Projektové záměry zařazené do Akčního plánu na roky 2016-2017 Číslo záměru Název záměru Související opatření Harmonogram Předpokl. náklady města 2016 (mil. Kč) Financování Priorita 1 Zkvalitnění urbanistického

Více

Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST A.1 Zlepší se komunikace mezi veřejností a radnicí A.1.1 Informovat občany o činnosti veřejné správy A.1.2 Zajistit zpětnou vazbu A.1.3 Umožnit

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD 2014-2020 NÁVRH Veřejné projednání 7.7.2014 Definice SWOT analýza je metoda celkového určení pozitivních a negativních stránek regionu MAS. 1. 1.silné stránky

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Prioritní oblast: Technická infrastruktura ochrana životního prostředí. Projekt: Protipovodňové opatření města Horšovský Týn

Prioritní oblast: Technická infrastruktura ochrana životního prostředí. Projekt: Protipovodňové opatření města Horšovský Týn Informační list o města Horšovský Týn Prioritní oblast: Technická infrastruktura ochrana životního prostředí Projekt: Protipovodňové opatření města Horšovský Týn (nositel ) Hlavním cílem je zajistit protipovodňové

Více

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 20. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Tel./fax: 274 816 727 http:// Základní grantový program Podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní

Více

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy Národní dotační programy 26. listopadu 2015 Doksy ü Regionální politika q q q ü Cestovní ruch q ü Bytová politika q q q q q Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Místní komunikace oprava, údržba (pouze obce do 3 000 obyvatel): výše podpory max. 50 % nákladů. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Investiční akce města Karviné v roce 2015

Investiční akce města Karviné v roce 2015 Investiční akce města Karviné v roce 2015 Revitalizace zámku Fryštát oprava fasády, střechy a oken v zámku Fryštát ATRIS, s.r.o. stavební práce: 8,5 mil. Kč vč. DPH Termín výběrového řízení: 03/2015 Termín

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 1 P ROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RM 2010-2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 Česká strana sociálně demokratická, Občanská demokratická strana a Nezávislé občanské sdružení vytvořily dohodu o

Více

Strategický plán města Frýdlant

Strategický plán města Frýdlant C. GLOBÁLNÍ SWOT ANALÝZA Globální SWOT analýza je zásadním analytickým výstupem, který v dalším procesu tvorby strategického plánu slouží jako výchozí podklad pro formulaci návrhových cílů a aktivit. Jednotlivé

Více

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL Atakarchitekti: Jiří Jandourek Jana Medlíková Zuzana Paučová Jitka Trevisan

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POVRLY NA OBDOBÍ 2008 až 2023 Schváleno zastupitelstvem obce Povrly dne 20.12.2007 1 ÚVOD Cíl dokumentu a komu je dokument určen Strategie rozvoje obce je základním strategickým

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ SOBĚSLAV

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ SOBĚSLAV AUTORSKÁ ZPRÁVA A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE akce: Revitalizace autobusového nádraží Soběslav charakter stavby: Revitalizace území stupeň zpracování: Ideová urbanistická místo stavby: Autobusové nádraží Soběslav

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy v tis. Kč

Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy v tis. Kč Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 400,0 třídění odpadu 400,0 714 Školství celkem 1800,0 mateřské školy příspěvky rodičů 695,0 mateřské školy

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více