6. STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA"

Transkript

1 6. STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA Soupis projektů k realizaci bodů ů jednotlivých stran uvedených v kapitole 3 a případně doplněných body z kapitoly 4. Odkaz na příslušné body kapitoly 3 a 4 je uveden ve sloupku s nadpisem. A) Místní demokracie a hospodaření města (1, 10) A.1 Zásady maximalizace využití rozpočtových zdrojů - vytvoření zásad využití rozpočtových a mimorozpočtových příjmů - zvýšení kontroly nad prostředky vynakládanými spolkům a organizacím (granty, výroční zprávy,...) - zpracování přehledu majetku města (byty, budovy, pozemky, lesy) - zpracování zásad pro hospodaření s majetkem, vyhodnocení využití majetku jako zdroje financí 0 Kč - lze vytvořit jako vnitřní dokument A.2 Zásady hospodaření organizací napojených na rozpočet města - zajištění účelného vynakládání prostředků, kontrola vazby příjem-výdaj zpracování auditu hospodaření včetně návrhu na úpravu způsobu nakládání s finančními prostředky MBS a TSM zpracovat výhled činnosti MBS s.r.o. s ohledem na pokles příjmů z tepla (zateplování budov na základě energetických auditů) a z nájmů za byty (v případě dalších prodejů) 0 Kč - lze vytvořit jako vnitřní dokument 0 A.3 Zásady přístupu k informacím a k prosazování místní demokracie - stanovení zásad pro zadávání veřejných zakázek města a zveřejňování smluv a výsledků výběrových řízení - stanovení zásad projednávání záměrů města (organizovat veřejná projednání projektů, organizování místního referenda) - spolupráce s gymnáziem při organizování průzkumů veřejného mínění Kč - lze vytvořit jako vnitřní dokument 0 tajemník úřadu A.4 Vydávání ročenky města Semily - vydávání ročenky, která bude obsahovat základní informace o městě za uplynulý rok a bude obsahovat závěrečné zprávy a výsledky hospodaření organizací napojených na městský rozpočet, součástí není v ech uvedeno bude zpráva o hospodaření města za uplynulý rok a schválený rozpočet na další rok - součástí ročenky budou reklamy, které by měly z větší části vydání zaplatit 0 Kč - lze vytvořit jako vnitřní dokument 0 15

2 B) Posílení významu města a rozvoj města (2, 3, 7) B.1 Zpracování regulačního plánu Semily - Jílovecká ul. jednoznačné stanovení možnosti výstavby, řešení dopravy a návrhu sanačních a rekonstrukčních opatření v centru města v oblasti Komenského náměstí, Jílovecké, Husovy a Sokolské ulice (Pozn. Regulační plán se zpracovává a projednává podle stavebního zákona, schvaluje ho zastupitelstvo a je závazný, musí se projednat se všemi vlastníky pozemků a staveb v řešeném území) Kč 0 stupeň přípravy : schválený záměr, variantní dopravní studie (1994, 2001) B.2 Řešení problematiky centra města, úpravy Riegrova náměstí vyřešení zásad úprav centrální části města (Komenského náměstí, Husova ulice, Riegrovo náměstí, Rakmily) zpracování pasportu historicky cenných objektů a lokalit (ve spolupráci s Integrovanou střední školou) zpracování rozboru urbanistické struktury města a vlivu dopravních řešení na urbanismus (ve spolupráci s Fak.architektury) - řešení pěší a cyklistické dopravy v centru města - realizace I. etapy úprav Riegrova náměstí - příprava a realizace II. etapy úprav Riegrova náměstí - zpracování studie využití objektu kina a stavebních úprav budovy 0 Kč (na studie historického významu a s využití zpracovaných studií) Kč (realizace I. etapy úprav Riegrova náměstí) Kč (projekt a realizace II. etapy) 0 a odbor kultury, školství a vnějších vztahů stupeň přípravy : variantní dopravní studie (1994, 2001), studie úprav Riegrova náměstí B.3 Urbanistické studie - Spálov, Nouzov, Klinkovice Řešení urbanistických závad zastavěné části města - zpracování urbanistických studií okrajových částí města - Spálov, Nouzov, Klinkovice (Bítouchov je již zpracován) - řešení zásad zástavby menších rozvojových lokalit - Cimbál, Cihlářská - ve spolupráci s fakultami architektury řešit problematická místa města jako podklad k diskusi - budova Vista, využití KC Golf Kč/rok 0 stupeň přípravy : zjednodušené návrhy řešení zástavby v Cihlářské ulici a na Cimbále 2 studie centra města zpracované studenty fakulty architektury 16

3 B.4 Zřízení Fondu oprav a rozvoje - zřízení městského fondu na podporu oprav na podobném principu, na kterém funguje Fond rozvoje bydlení (ukončení v roce 2006) s tím, že by byl širší okruh příjemců podpory podmínkou přidělení podpory (zřejmě pouze půjčka) je splnění podmínek stanovených městským architektem od roku Kč (vklad realizovat během 6 let s tím, že každý rok se dá do fondu 0,5 mil. Kč, tato částka se bude ročně rozdělovat se splátkami do 6 let) 0 (tento fond by měl sloužit jako podpora) stupeň přípravy : prozatím pouze diskutováno ve stavební komisi B.5 Zvýšení úrovně péče o město - dohodou o prioritách s TSM Semily řešit vzhled města - zeleň, květiny, údržba veřejných prostranství návrh jednotného městského mobiliáře (výběrové řízení, studie umístění) v rámci pěší dopravy řešit bezbariérové přístupy a klidové zóny vypracovat návrh vyhlášky o vývěsních štítech a reklamách v centru města - upravit informační systém města (pěší i automobilový) zachování stávajících nákladů 0 0 Kč 0 B.6 Spojení města s některými ze sousedních obcí - politický úkol zastupitelů města, který nelze technicky a ově definovat, ke spojení určitě nedojde během tohoto volebního období, finanční zisk ze sloučení bude pouze v případě, že sloučením počet obyvatel přesáhne nespecifikováno B.7 Definitivní umístění provozu městského úřadu - po nevyhovění návrhu na umístění rozšířeného městského úřadu nespecifikováno není v ech do budovy zámku (po zrušeném okresním úřadu) jsou zvažovány další varianty, které řeší současný nevyhovující stav (omezený přístup pro uvedeno postižené, nevyhovující parkování, roztříštěnost do několika budov) 16,5 mil. Kč Ministerstvo vnitra ČR tajemník úřadu 17

4 B.8 Program rozvoje města - zpracovaný Program pro město je rozvojovým em 2006 není v zpracovaným pouze pro období let , město bude potřebovat ech dlouhodobou koncepci také po roce 2006, proto je nutné během roku uvedeno 2006 zadat zpracování u tak, aby noví zastupitelé po volbách v listopadu 2006 měli k dispozici koncepci rozvoje města, kterou by následně schválili nebo nechali dopracovat Kč granty Libereckého kraje 18

5 C) Bydlení, dopravní a technická infrastruktura (3, 5) C.1 Výstavba kanalizace a dopravní infrastruktury v ulici 3. května Výstavba kanalizace a posílení čistírny odpadních vod - zpracování stavební dokumentace na výstavbu kanalizace, opravu komunikace a rozšíření kapacity ČOV - výstavba hlavní kanalizační stoky, chodníku a veřejného osvětlení v ulici 3. května, součástí je oprava vodovodu a budování dešťové kanalizace - výstavba kanalizace ve Lhotecké ulici, vírového separátoru v Sokolské ulici mil. Kč (z toho kanalizace asi 13 mil. Kč) Ministerstvo zemědělství ČR (30% dotace a 30% půjčka na kanalizaci), fondy EU stupeň přípravy : vydáno územní rozhodnutí C.2 Příprava dopravní infrastruktury - propojení Bořkovské a Brodské ulice a výstavba nového autobusového nádraží (projekt) - zpracování předběžného projektu pro jednání o hygienických opatřeních - příprava území (vykupování pozemků) - projekt propojení komunikací a výstavba autobusového nádraží - realizace stavby Kč (celý projekt, bude rozloženo do 3 let) 35,0 mil. Kč průtah a související stavby, výkupy pozemků a demolice 11,9 mil. Kč autobusové nádraží, výkupy pozemků a demolice výstavbu komunikace hradí Liberecký kraj autobusové nádraží - SFDI nebo fondy EU (investice města) stupeň přípravy : ideový záměr výstavby C.3 Výstavba bytového domu na sídlišti v Řekách - zpracování stavební dokumentace a finanční příprava projektu realizace stavby Kč (stavební dokumentace) Kč (realizace), předpokládá se Kč z vlastních zdrojů Kč (Státní fond rozvoje bydlení) Kč (sdružené prostředky) stupeň přípravy : vydáno stavební povolení C.4 Výstavba technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v oblasti Nad školami - zpracování stavební dokumentace - realizace výstavby infrastruktury Kč v roce Kč v roce Kč v roce Kč po roce Kč (po kolaudaci rodinných domů) možný zisk z prodeje pozemků : Kč Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ( Kč na 1 pozemek) stupeň přípravy : stavební povolení 19

6 C.5 Zpracování dokumentací a příprava území pro výstavbu rodinných domů - zpracování dokumentace postupu příprav lokalit včetně vyčíslení nákladů - příprava území pro výstavbu rodinných domů - Vinice, Letná - projektová příprava možnosti výstavby rodinných domů na Cimbále a v Bítouchově /podmíněno výstavbou kanalizace/ Kč (dokumentace) možný zisk z prodeje pozemků možná podpora : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ( Kč na 1 pozemek pro výstavbu rod. domu) stupeň přípravy : studie zástavby C.6 Zapojení se do u regenerace sídlišť - Ministerstva pro místní rozvoj je orientován na revitalizaci panelových sídlišť, ale princip u lze užít na další sídliště (již bez možnosti získání dotace) - sídliště Řeky - doplnění zeleně, parkovacích míst, dětských hřišť, zklidnění komunikací apod., řešení přístupu bez bariér Kč za projekt (2003) oprava komunikace Bavlnářská Kč (2004) další drobné úpravy Kč ročně ( ) Ministerstvo pro místní rozvoj - regenerace panelových sídlišť stupeň přípravy : záměr C.7 Koncepce parkování a garážování na území města (Koncepce dopravy v klidu) - zpracování koncepce záchytných parkovišť, prověření využití parkovišť v místech soustředěné zástavby - návrh ploch pro možnou výstavbu garáží, návrh náhrady za odstranění garáží za budovou zámku Kč 0 stupeň přípravy : rozpracovaný Generel dopravy C.8 Koncepce pěší dopravy včetně mobiliáře (pěší trasy, informační pěší systém, městský mobiliář, veřejné osvětlení) - zpracování koncepčního projektu doplnění pěších tras - hlavní pěší trasy, výletní trasy, turistické trasy (ve spolupráci s Klubem českých turistů) - úpravy pěšího informačního systému (omezení množství značek) - výběr vhodného městského mobiliáře - lavičky, odpadkové koše, autobusové čekárny,... - návrh typů a postupu oprav veřejného osvětlení - návrh řešení autobusových zastávek - umístění, vybavení výstup : zpracování etapizaci realizace včetně odhadu finančních nákladů Kč (na zpracování propočtu nákladů) granty Libereckého kraje, Phare stupeň přípravy : nezpracováno 20

7 C.9 Opravy místních komunikací, chodníků a veřejných prostor na základě zpracovaného pasportu místních komunikací (dokončení v 2. pol. 2003) začít podle významu a stavu opravovat místní komunikace opravy chodníků realizovat podle intenzity dopravy chodců pořadí důležitosti by měl stanovit pasport komunikací - bude schvalovat zastupitelstvo min Kč ročně Státní fond dopravní infrastruktury a fond Phare na opravy cyklotras Ministerstvo pro místní rozvoj - prostřednictvím mikroregionu (POV), Technické služby města Semily s.r.o. stupeň přípravy : koncept pasportu komunikací C.10 Zavedení pravidelné autobusové dopravy do okrajových částí města, nemocnice a sousedních obcí 1) doprava do okrajových částí - je nutno prvotně vyhodnotit současné spoje - dopravu dětí a mládeže do škol je možné řešit nákupem malého školního autobusu se státní dotací - diskusí s občany zjistit zájem 2) doprava k nemocnici - doplnit autobusové spojení v 9.00 hod. z nemocnice do města 3) doprava do sousedních obcí - dopravu do sousedních obcí je nutné řešit ve spolupráci se zastupiteli v obcích a s provozovatelem linky (společná úhrada ztráty) Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy a odbor výstavby a rozvoje stupeň přípravy : 0 C.11 Rekonstrukce veřejného osvětlení - na základě návrhu postupu oprav veřejného osvětlení (zmíněno v bodě C.8), který by měl být zpracován v roce 2003 se budou realizovat opravy souvislých úseků veřejného osvětlení Kč/ročně stupeň přípravy : 0 C.12 Výstavba bytového domu Na Vinici - zpracování stavební dokumentace a finanční příprava projektu výstavby 2005 není ve obytného domu o 18 byt. jednotkách Na Vinici podle zpracované studie 2006 volebních - realizace stavby ech Kč (územní a stavební dokumentace) Kč (realizace) Kč (Státní fond rozvoje bydlení) Kč (hypotéka) stupeň přípravy : záměr 21

8 D) Podnikatelské příležitosti (9, 11) D.1 Aktivizace podnikatelů v regionu (podpora u Leader+ v rámci mikroregionu Kozákov) - vytvoření platformy pro vzájemné kontakty a spolupráci mezi podnikateli a samosprávami - projekt je řešen pro území více mikroregionů v okolí města Semily Kč fond Leader+ Mikroregion Kozákov, starosta města stupeň přípravy : podána žádost o dotaci (Mikroregion Kozákov) není v ech takto navrženo D.2 Podpora místních podnikatelů podpora podnikání musí zůstat v souladu s právními předpisy, nemůže se tedy jednat o zvýhodňování nad rámec zákona stanovení pravidel při zadávání veřejných zakázek bez finančních nároků - vytvoření vnitřních pravidel 0 stupeň připravenosti : nepřipraveno D.3 Vytváření nových pracovních míst a vytváření podmínek pro investování nelze stanovit jednoduchá pravidla pro postup při vytváření nových pracovních míst, lze je vytvářet pouze účinnou spoluprací s podnikateli a úřadem práce, případně přípravou území pro nové investice (včetně vykupování nevyužívaných objektů), jedná se finančně a časově náročné postupy nejdříve je nutné: 1) stanovit způsob podpory vytváření pracovních míst 2) zjistit, co nejvíce brání investování na území města (případně v blízkém okolí) následně je možné vytvářet strategie o postupu v těchto oblastech: D.4 Zpracování dokumentací a příprava území pro podnikání - příprava území pro podnikání - u Státního okresního archívu, v Podmoklicích u prodejny firmy Trevos a na Letné - využití neužívaných objektů (tzv. brownfields ) - Hybler, Tofa, AXL - příprava území pro zainvestování - U 14 pomocníků Kč (dokumentace) Kč (realizace Letná - nespecifikován, podle zájmu investorů) možný zisk z prodeje pozemků : Kč možná podpora : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ( Kč na 1 pozemek pro výstavbu rod. domu) stupeň přípravy : studie zástavby 22

9 E) Kulturní a společenský život a mezinárodní vztahy (5, 6) E.1 Posílení významu Kulturního centra Golf a kina Jitřenka - získání KC Golf do majetku města a jeho oprava - zpracování koncepce využití objektů kulturního centra a kina - opravy kulturního centra a kina (především střechy) - zvýšení nabídky kulturních, zájmových a společenských akcí - posílení spolupráce se školskými zařízeními, zaměření ů na mládež studie a projekty Kč (2004) oprava střechy KC Golf Kč (2004) opravy kina Jitřenka Kč (2005) a odbor kultury, školství a vnějších vztahů E.2 Vytvoření kulturních sezón po vzoru okolí vytvořit nabídku Kulturní léto a Kulturní zimu nebo jiné, začít s kulturní a sportovní nabídkou na léto akcemi ve městě a v blízkém okolí, koordinovat akce přes MIS a vytvářet společný, který bude distribuován do domácností podpora celoročního společenského života odbor kultury, školství a vnějších vztahů E.3 Rekonstrukce městského koupaliště / výstavba bazénu - zpracovaná dokumentace na opravu a dovybavení koupaliště, stavební povolení bude vydáno po rozhodnutí o výběru priority studie umístění a nákladů na výstavbu krytého bazénu je nutno se rozhodnout o koncepci - koupaliště nebo bazén!!! Kč(oprava koupaliště - pozastaveno), Kč bazén(i. a II. etapa) Ministerstvo pro místní rozvoj, Granty na podporu turistiky stupeň přípravy : projekt pro stavební povolení na koupaliště E.4 Rekonstrukce fotbalového stadionu dokumentace na opravu a dovybavení sportoviště - stadionu (zpracování dokumentace na základě studie sportovního a rekreačního centra) výstavba tribuny a dostavba šaten a kabin Kč (dokumentace), Kč realizace Ministrerstvo financí stupeň přípravy : urbanistická studie centrální zóny, stavební dokumentace na výstavbu tribuny 23

10 E.5 Zpracování koncepce sportovišť v Semilech návrh umístění různých volnočasových aktivit jako podklad pro realizace jednotlivých záměrů zaměření se na volnočasové aktivity mládeže, které zde chybí, výběr prostor pro umístění ploch pro streetball, hockeyball a další řešit možnosti využití ploch okolo sportovního centra 4.3. řešit ekonomické podmínky provozu, vzájemné vazby sportovišť a řešení zázemí (sociální, stravovací) řešení náhrady sportovišť za rušené plochy ve vztahu na navržené komunikace a odbor kultury, školství a vnějších vztahů stupeň přípravy : záměr E.6 Výstavba sítě cyklostezek v roce 2002 byla zpracována studie cyklistického značení a záměr vybudování Pojizerské cyklostezky dalším záměrem je vybudování cyklostezky ze Semil do Košťálova tak, aby se cyklistická doprava nedostávala do konfliktu s nákladní automobilovou dopravou zpracování projektu Pojizerské cyklostezky opravy místních komunikací na značených cyklotrasách dovybavení území informačními zařízeními (mapy, infotabule) 2004 SFDI odbor kultury, školství a vnějších vztahů stupeň přípravy : studie E.7 Rozvíjení spolupráce s partnerskými městy v rámci spolupráce se Schauenburgem a Driebergenem realizovat projekt Evropského centra mládeže v Bítouchově navázat bližší spolupráci s Hirschfelde, kde můžeme realizovat projekty v rámci přeshraniční spolupráce navázat užší kontakty (především mládeže) se spolky v Jelení Goře - výměna hudebních a divadelních souborů Kč (projekt centra mládeže ) 0 odbor kultury, školství a vnějších vztahů stupeň přípravy : kontakty se Schauenburgem a Driebergenem jsou na úrovni pravidelných kontaktů E.8 Oceňovat dobrovolnou kulturní a sportovní práci, organizovat setkání rodáků s významnými osobnostmi Semil - každoročně veřejně hodnotit práci kulturních a sportovních spolků a odměňovat nejaktivnější členy - organizovat setkání rodáků odbor kultury, školství a vnějších vztahů 24

11 E.9 Rekonstrukce a dovybavení zařízení vleků nad nádražím a na Treperce - rekonstrukce vleku na Treperce a jeho prodloužení na plochu k řece Jizeře, rekonstrukce vleku nad nádražím - rekonstrukce osvětlení a vybudování zasněžování --- Ministerstvo pro místní rozvoj - podpora sportování Tělovýchovná jednota (soukromá iniciativa) není v ech takto navrženo E.10 Vytvoření kulturního centra v Semilech vytvoření kulturního centra, které bude zastřešující institucí všech není v kulturních zařízení ve městě (kulturní dům, kino, knihovna /jaká bude ech funkce a organizace Městského informačního střediska/), bude mít za úkol takto koordinaci všech kulturních akcí ve městě (aby si vzájemně nekonkurovaly, navrženo případně se vhodně doplňovaly, bude připravovat kulturní, společenské a sportovní akce na letní sezónu v roce vytvoření a posouzení koncepce, zda je sloučení účelné E.11 Podpora zřízení letní scény zřízení letní scény pro hudební a divadelní produkce 4.8. využití vnitrobloku zámku odbor kultury, školství a vnějších vztahů a odbor výstavby a rozvoje stupeň přípravy : urbanistická studie centrální zóny E.12 Využití možnosti přírodního koupání v Jizeře - lokalita Ostrova využití klidové lokality Ostrova možná alternativa koupání v letních měsících (při rozhodnutí o výstavbě krytého bazénu) není uvedeno majitel splavu a Povodí Labe - čistota toku stupeň přípravy : 25

12 F) Lidské zdroje (4, 8, 12) F.1 Zpracování koncepce školství - rozmístění předškolní a školní infrastruktury návrh maximálního využití stávajících školních budov (podle předpokládaného počtu žáků) definitivní umístění Waldorfského lycea a návrh postupu při jeho prosazování (možnost umístění do školy v Podmoklicích v Žižkově ulici) Vyšší odborná škola se zaměřením na cestovní ruch a výuku cizích jazyků při Gymnáziu I. Olbrachta zlepšování podmínek pro výuku sportovních předmětů a mimoškolní sportovní činnosti přemístit Zvláštní školu do ZŠ F.L.Riegra v Řekách a Středisko volného času mládeže do budovy bývalé vojenské správy zachovat, případně zvýšit nabídku vzdělávání lze vytvořit jako vnitřní dokument 0 odbor kultury, školství a vnějších vztahů F.2 Dokončení rekonstrukce ZŠ F.L.Riegra v Řekách dokončení rekonstrukce hlavní budovy včetně zateplení vnější fasády a úpravy oken, rekonstrukce jídelny a zázemí dobudování venkovních hřišť Kč Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (až 80%) stupeň přípravy : stavební povolení F.3 Zřízení waldorfského lycea v Semilech v návaznosti na koncepci školství dohodnout postup a vytvořit podmínky pro zřízení waldorfského lycea jako navazující střední školy celý projekt bude zásadně omezen postojem Libereckého kraje jako možného zřizovatele lycea odbor kultury, školství a vnějších vztahů stupeň přípravy : záměr F.4 Dostavba budovy Základní umělecké školy v návaznosti na koncepci školství dořešit prostorové úpravy budovy Základní umělecké školy ve stávající budově, jako možná varianta se zvažuje přemístění do stávající Waldorfské školy v případě, že se tato i s lyceem umístí do Podmoklic, v tomto případě by náklady na opravy byly nižší Kč odbor kultury, školství a vnějších vztahů a odbor výstavby a rozvoje stupeň přípravy : záměr 26

13 10-15 mil. Kč Ministerstvo zdravotnictví ČR stupeň přípravy : záměr F.6 Rozšíření péče o seniory - zlepšení provozních podmínek penzionu pro tělesně postižené občany dokončení přestavby domova důchodců ve dvou etapách (12,6 mil. Kč) výstavba sociálních bytů pro seniory zřízení donáškové služby a její finanční podpora Kč ( Kč v roce 2003, Kč v roce 2005) Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí a odbor sociálních věcí stupeň přípravy : projekt ke stavebnímu povolení stupeň přípravy : F.5 Posílení funkce nemocnice v Semilech zlepšení dopravní obslužnosti nemocnice - posílení autobusové dopravy nespecifikováno modernizace energetického bloku, dokončení centrální sterilizace vybudování autobusové zastávky 4.6. F.7 Zřízení azylového domu - vybudování řádného domu pro občany v tíživé sociální situaci nespecifikováno pro krátkodobý pobyt, vrácení této funkce do objektu Škot u Olešky (dnes je využíván pro nájemní bydlení) F.8 Posílení významu a součinnosti Městské policie zlepšení spolupráce státní a městské policie nespecifikováno posílení dohledu na pořádek v denních i nočních hodinách - ochrana majetku a veřejné zeleně rozšířit dohled v okrajových částech města místostarosta města stupeň přípravy : F.9 Plán vyrovnávání příležitostí občanů se zdravotním postižením - odstraňování architektonických bariér - zvýšení počtu zdravotně postižených dětí zařazených do škol běžného typu - zkvalitnění předškolního poradenství pro rodiče - rozšíření nabídky středoškolského vzdělávání pro zdravotně postižené průběžně

14 F.10 Úpravy stravovacích částí mateřských a základních škol - úprava stravovací části mateřské školy Luční podle hygienických předpisů - neprovádět úpravy u dalších školních a předškolních zařízení do doby, než se rozhodne o koncepci školství v Semilech, již dnes je nadměrná kapacita kuchyní, postačilo by jídla rozvážet 2003 nutné na základě hygien. předpisů Kč F.11 Stavební úpravy hřiště u Gymnázia I.Olbrachta - hřiště u Gymnázia I.Olbrachta slouží gymnáziu a základní škole, v odpoledních a večerních hodinách je však volně přístupné pro veřejnost nespecifikováno není ve volebních ech Kč Liberecký kraj (Gymnázium I.Olbrachta) 28

15 G) Cestovní ruch (7) G.1 Posílení služeb Městského informačního střediska - prezentace města a spolupráce s podnikateli v oblasti cestovního ruchu - zpracování a provoz internetových stránek města a regionu - spolupráce s cestovními kancelářemi stupeň přípravy : G.2 Projekt Jizera propagace regionu prostřednictvím zajímavostí okolo řeky Jizery budování odstavných míst, informačních zařízení (směrových silničních tabulí), opravy přístupů, podpora zachování technických památek (mosty, 4.9. vodní elektrárny) v rámci města řešit promenády a odpočinková místa, např. cesta podél Jizery do Bítouchova vytvoření systému protipovodňových opatření a doplnit je o informační systém pro občany i turisty (informace o historických povodních, o systému protipovodňové prevence) odbor kultury, školství a vnějších vztahů a odbor výstavby a rozvoje stupeň přípravy : G.3 Budování nástupních míst na Riegrovu stezku vybudování tábořiště a sportovišť v Bítouchově realizace úprav v Podspálově podle zpracované studie vybudování parkoviště na Moravě - přístup k vyhlídkám Podspálov Kč Liberecký kraj, partnerská města, VČE, a.s. stupeň přípravy : Urbanisticko architektonická studie Pod Spálovem G.4 Rozvoj Kozákova (spolupráce v rámci mikroregionu Kozákov) spolupráce při propagaci a hledání investorů a možných zdrojů financování, spolupráce při rekonstrukci Riegrovy turistické chaty není v ech stran nepředpokládá se finanční spoluúčast Mikroregion Kozákov stupeň přípravy : Studie sportovního a rekreačního využití vrchu Kozákov 29

16 G.5 Aktivní dovolená v Horním Pojizeří - průběžná propagace města a regionu cílená propagace na české a zahraniční turisty vybavení území informačními zařízeními (mapy, infotabule), 2004 parkovacími stáními u zajímavostí, hlídané odstavy kol odbor kultury, školství a vnějších vztahů stupeň přípravy : H) Životní prostředí (9) H.1 Úprava Palackého sadů vytvoření, resp. obnovení městského parku s tím, že budou zpevněny hrany cest, bude chráněna zeleň, park bude doplněn o drobná zařízení pro fitnes, využití zpracovaných studií a zpracování projektu úprav na vstupu do sadů bude umístěna informační tabule realizace úprav sadů podle projektu ročně se investuje asi Kč Kč (projekt ) Kč (realizace úprav ) granty Libereckého kraje odbor místního hospodářství a životního prostředí stupeň přípravy : záměr H.2 Projekt limitů využití krajiny (podpora u Leader+ v rámci mikroregionu Kozákov) studie využití krajiny v oblasti mikroregionů Kozákov, Pojizeří a Podhůří (okolí Kozákova), možnosti hospodářského využití, pěstování biomasy a zachování přírody Kč (spoluúčast města - 25 tis. Kč) možnosti podpor : Program Leader+ Mikroregion Kozákov stupeň přípravy : záměr 2003 H.3 Projekt protipovodňových opatření prověření účinnosti protipovodňových opatření možnosti podpor : stupeň přípravy : H.4 Zapojení se do Agendy 21 zapojení se do u Zdravé město podporovat zdravý životní styl obyvatel možnosti podpor : stupeň přípravy : 30

17 Vysvětlení některých pojmů a zkratek: měkká turistika - pojem užívaný pro rozvoj turistiky formou podpory výstavby penzionů, drobných sportovních zařízení, podporu pěší turistiky a cykloturistiky, vyjížďky na koních, běžeckého lyžování apod. (opak tvrdé turistiky s podporou výstavby kapacitních hotelů a ubytoven, středisek a hromadnými sportovišti - horská krkonošská střediska, Praha, Český Krumlov a pod.) inženýrská infrastruktura - možnosti napojení staveb na pozemcích pro výstavbu na vodovod, kanalizaci, obslužnou komunikaci, plyn, elektřinu a telefon (případně ještě na rozvod kabelové televize), z pohledu města jako vlastníka je prioritní možnost napojení na vodovod, kanalizaci a místní komunikaci vnitřní dokument - není myšleno jako tajný nebo neveřejný dokument, ale jako projekt zpracovaný na půdě úřadu ve spolupráci s odbornými komisemi, a který bude projednán s veřejností metoda EPC - Energy Performance Contracting, metoda spočívá ve finančním zajištění služeb vedoucích ke snížení nákladů na provoz konkrétních objektů formou provedení prací a následným splácením (pro příklad firma provede na vlastní náklady zateplení budovy a několik let ji provozuje s tím, že vlastník platí za energie stejnou sumu jako dříve, rozdíl v úspoře je ziskem firmy, ze kterého postupně splácí investici), lze získat dotaci až 80% na úhradu auditu objektu a až 15% na realizaci opatření ČEA - Česká energetická agentura SEVEn - energetická agentura při Ministerstvu průmyslu ČR SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury 31

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) 2005 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2005 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. ZDŮVODNĚNÍ...4

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA SEMILY AKTUALIZACE PRO OBDOBÍ 2012-2015. Strategie. Analýza - vize. Příjemce (nositel projektu): Město Semily

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA SEMILY AKTUALIZACE PRO OBDOBÍ 2012-2015. Strategie. Analýza - vize. Příjemce (nositel projektu): Město Semily Strategie PROGRAM ROZVOJE MĚSTA SEMILY AKTUALIZACE PRO OBDOBÍ 2012-2015 Analýza - vize Příjemce (nositel projektu): Město Semily Konzultant: SPF Group, v.o.s. OBSAH Obsah...2 1 Úvod...Chyba! Záložka není

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

Program rozvoje města Hlinska

Program rozvoje města Hlinska Město Hlinsko Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e S V A Z E K I - t e x t o v á č á s t 2007 Obsah svazku I 1. ÚVOD... 4 1.1. ZDŮVODNĚNÍ AKTUALIZACE PROGRAMU... 4 2. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

od strategické vize ke skutečnosti

od strategické vize ke skutečnosti od strategické vize ke skutečnosti Strategický plán je programovým dokumentem usilujícím o rovnováhu mezi žádoucím a možným, mezi optimistickým a realistickým. Není jen prognostickou vizí nebo politickou

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

Akční plán 2012 13 ke Strategickému plánu města Český Brod do r. 2022 Prosinec 2011

Akční plán 2012 13 ke Strategickému plánu města Český Brod do r. 2022 Prosinec 2011 Akční plán 2012 13 ke Strategickému plánu města Český Brod do r. 2022 Prosinec 2011 Úvodní slovo Akční plán obsahuje projekty, akce a aktivity, které naplňují cíle stanovené ve Strategickém plánu (SP)

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Strategický plán rozvoje statutárního Frýdku- Akční plán 2012-2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika zpracování... 4 3. Strategická vize a globální cíle... 6 4. Implementace plánu... 8 5. Přehled oblastí,

Více

Strategický plán MĚSTA LETOHRADU

Strategický plán MĚSTA LETOHRADU Zpracováno v prosinci 2012 (vychází z verze z roku 2007) I. aktualizace schváleno ZM dne 13.2.2013 Strategický plán MĚSTA LETOHRADU Vize: Letohrad jako perla turistiky a sportu Pardubického kraje. 1 OBSAH

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE KVĚTEN 2007 1 OBSAH : 1. DEFINICE STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ 2. ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍCH DOKUMENTŮ 3. CÍLE A PRIORITY 4. IPRM 5. IMPLEMENTACE PŘÍLOHA : PROFIL

Více

HRÁDEK ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2005 2015

HRÁDEK ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2005 2015 HRÁDEK 2015 ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2005 2015 HRÁDEK 2015 HRÁDEK NAD NISOU PLNOHODNOTNÉ MENŠÍ MĚSTO, KDE JSOU USPOKOJIVĚ Z ABEZPEČENY Z ÁKLADNÍ POTŘEBY VŠECH OBČ ANŮ (ŠKOLST VÍ,

Více

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319 Autorský tým PhDr. Mgr. Ivo Říha (Nexia AP) Mgr. Miroslav Špaňhel (Nexia AP) Mgr. Vladimír Vojtěch (Nexia AP) PhDr. Martin Dohnal, PhD. (DHV CR) Bc. Petra Chvatíková (DHV CR) Ing. Jiří Vavřínek (DHV CR)

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE BOLERADICE NA ROKY 2013-2023

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE BOLERADICE NA ROKY 2013-2023 Ev.č.: Počet listů:21 Počet příloh:2/4 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE BOLERADICE NA ROKY 2013-2023 - Boleradice 2013-1 Obsah: Úvodní slovo zastupitelstva 3 Potřeba a charakter strategického plánu 3 Metodika

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více