6. STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA"

Transkript

1 6. STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA Soupis projektů k realizaci bodů ů jednotlivých stran uvedených v kapitole 3 a případně doplněných body z kapitoly 4. Odkaz na příslušné body kapitoly 3 a 4 je uveden ve sloupku s nadpisem. A) Místní demokracie a hospodaření města (1, 10) A.1 Zásady maximalizace využití rozpočtových zdrojů - vytvoření zásad využití rozpočtových a mimorozpočtových příjmů - zvýšení kontroly nad prostředky vynakládanými spolkům a organizacím (granty, výroční zprávy,...) - zpracování přehledu majetku města (byty, budovy, pozemky, lesy) - zpracování zásad pro hospodaření s majetkem, vyhodnocení využití majetku jako zdroje financí 0 Kč - lze vytvořit jako vnitřní dokument A.2 Zásady hospodaření organizací napojených na rozpočet města - zajištění účelného vynakládání prostředků, kontrola vazby příjem-výdaj zpracování auditu hospodaření včetně návrhu na úpravu způsobu nakládání s finančními prostředky MBS a TSM zpracovat výhled činnosti MBS s.r.o. s ohledem na pokles příjmů z tepla (zateplování budov na základě energetických auditů) a z nájmů za byty (v případě dalších prodejů) 0 Kč - lze vytvořit jako vnitřní dokument 0 A.3 Zásady přístupu k informacím a k prosazování místní demokracie - stanovení zásad pro zadávání veřejných zakázek města a zveřejňování smluv a výsledků výběrových řízení - stanovení zásad projednávání záměrů města (organizovat veřejná projednání projektů, organizování místního referenda) - spolupráce s gymnáziem při organizování průzkumů veřejného mínění Kč - lze vytvořit jako vnitřní dokument 0 tajemník úřadu A.4 Vydávání ročenky města Semily - vydávání ročenky, která bude obsahovat základní informace o městě za uplynulý rok a bude obsahovat závěrečné zprávy a výsledky hospodaření organizací napojených na městský rozpočet, součástí není v ech uvedeno bude zpráva o hospodaření města za uplynulý rok a schválený rozpočet na další rok - součástí ročenky budou reklamy, které by měly z větší části vydání zaplatit 0 Kč - lze vytvořit jako vnitřní dokument 0 15

2 B) Posílení významu města a rozvoj města (2, 3, 7) B.1 Zpracování regulačního plánu Semily - Jílovecká ul. jednoznačné stanovení možnosti výstavby, řešení dopravy a návrhu sanačních a rekonstrukčních opatření v centru města v oblasti Komenského náměstí, Jílovecké, Husovy a Sokolské ulice (Pozn. Regulační plán se zpracovává a projednává podle stavebního zákona, schvaluje ho zastupitelstvo a je závazný, musí se projednat se všemi vlastníky pozemků a staveb v řešeném území) Kč 0 stupeň přípravy : schválený záměr, variantní dopravní studie (1994, 2001) B.2 Řešení problematiky centra města, úpravy Riegrova náměstí vyřešení zásad úprav centrální části města (Komenského náměstí, Husova ulice, Riegrovo náměstí, Rakmily) zpracování pasportu historicky cenných objektů a lokalit (ve spolupráci s Integrovanou střední školou) zpracování rozboru urbanistické struktury města a vlivu dopravních řešení na urbanismus (ve spolupráci s Fak.architektury) - řešení pěší a cyklistické dopravy v centru města - realizace I. etapy úprav Riegrova náměstí - příprava a realizace II. etapy úprav Riegrova náměstí - zpracování studie využití objektu kina a stavebních úprav budovy 0 Kč (na studie historického významu a s využití zpracovaných studií) Kč (realizace I. etapy úprav Riegrova náměstí) Kč (projekt a realizace II. etapy) 0 a odbor kultury, školství a vnějších vztahů stupeň přípravy : variantní dopravní studie (1994, 2001), studie úprav Riegrova náměstí B.3 Urbanistické studie - Spálov, Nouzov, Klinkovice Řešení urbanistických závad zastavěné části města - zpracování urbanistických studií okrajových částí města - Spálov, Nouzov, Klinkovice (Bítouchov je již zpracován) - řešení zásad zástavby menších rozvojových lokalit - Cimbál, Cihlářská - ve spolupráci s fakultami architektury řešit problematická místa města jako podklad k diskusi - budova Vista, využití KC Golf Kč/rok 0 stupeň přípravy : zjednodušené návrhy řešení zástavby v Cihlářské ulici a na Cimbále 2 studie centra města zpracované studenty fakulty architektury 16

3 B.4 Zřízení Fondu oprav a rozvoje - zřízení městského fondu na podporu oprav na podobném principu, na kterém funguje Fond rozvoje bydlení (ukončení v roce 2006) s tím, že by byl širší okruh příjemců podpory podmínkou přidělení podpory (zřejmě pouze půjčka) je splnění podmínek stanovených městským architektem od roku Kč (vklad realizovat během 6 let s tím, že každý rok se dá do fondu 0,5 mil. Kč, tato částka se bude ročně rozdělovat se splátkami do 6 let) 0 (tento fond by měl sloužit jako podpora) stupeň přípravy : prozatím pouze diskutováno ve stavební komisi B.5 Zvýšení úrovně péče o město - dohodou o prioritách s TSM Semily řešit vzhled města - zeleň, květiny, údržba veřejných prostranství návrh jednotného městského mobiliáře (výběrové řízení, studie umístění) v rámci pěší dopravy řešit bezbariérové přístupy a klidové zóny vypracovat návrh vyhlášky o vývěsních štítech a reklamách v centru města - upravit informační systém města (pěší i automobilový) zachování stávajících nákladů 0 0 Kč 0 B.6 Spojení města s některými ze sousedních obcí - politický úkol zastupitelů města, který nelze technicky a ově definovat, ke spojení určitě nedojde během tohoto volebního období, finanční zisk ze sloučení bude pouze v případě, že sloučením počet obyvatel přesáhne nespecifikováno B.7 Definitivní umístění provozu městského úřadu - po nevyhovění návrhu na umístění rozšířeného městského úřadu nespecifikováno není v ech do budovy zámku (po zrušeném okresním úřadu) jsou zvažovány další varianty, které řeší současný nevyhovující stav (omezený přístup pro uvedeno postižené, nevyhovující parkování, roztříštěnost do několika budov) 16,5 mil. Kč Ministerstvo vnitra ČR tajemník úřadu 17

4 B.8 Program rozvoje města - zpracovaný Program pro město je rozvojovým em 2006 není v zpracovaným pouze pro období let , město bude potřebovat ech dlouhodobou koncepci také po roce 2006, proto je nutné během roku uvedeno 2006 zadat zpracování u tak, aby noví zastupitelé po volbách v listopadu 2006 měli k dispozici koncepci rozvoje města, kterou by následně schválili nebo nechali dopracovat Kč granty Libereckého kraje 18

5 C) Bydlení, dopravní a technická infrastruktura (3, 5) C.1 Výstavba kanalizace a dopravní infrastruktury v ulici 3. května Výstavba kanalizace a posílení čistírny odpadních vod - zpracování stavební dokumentace na výstavbu kanalizace, opravu komunikace a rozšíření kapacity ČOV - výstavba hlavní kanalizační stoky, chodníku a veřejného osvětlení v ulici 3. května, součástí je oprava vodovodu a budování dešťové kanalizace - výstavba kanalizace ve Lhotecké ulici, vírového separátoru v Sokolské ulici mil. Kč (z toho kanalizace asi 13 mil. Kč) Ministerstvo zemědělství ČR (30% dotace a 30% půjčka na kanalizaci), fondy EU stupeň přípravy : vydáno územní rozhodnutí C.2 Příprava dopravní infrastruktury - propojení Bořkovské a Brodské ulice a výstavba nového autobusového nádraží (projekt) - zpracování předběžného projektu pro jednání o hygienických opatřeních - příprava území (vykupování pozemků) - projekt propojení komunikací a výstavba autobusového nádraží - realizace stavby Kč (celý projekt, bude rozloženo do 3 let) 35,0 mil. Kč průtah a související stavby, výkupy pozemků a demolice 11,9 mil. Kč autobusové nádraží, výkupy pozemků a demolice výstavbu komunikace hradí Liberecký kraj autobusové nádraží - SFDI nebo fondy EU (investice města) stupeň přípravy : ideový záměr výstavby C.3 Výstavba bytového domu na sídlišti v Řekách - zpracování stavební dokumentace a finanční příprava projektu realizace stavby Kč (stavební dokumentace) Kč (realizace), předpokládá se Kč z vlastních zdrojů Kč (Státní fond rozvoje bydlení) Kč (sdružené prostředky) stupeň přípravy : vydáno stavební povolení C.4 Výstavba technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v oblasti Nad školami - zpracování stavební dokumentace - realizace výstavby infrastruktury Kč v roce Kč v roce Kč v roce Kč po roce Kč (po kolaudaci rodinných domů) možný zisk z prodeje pozemků : Kč Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ( Kč na 1 pozemek) stupeň přípravy : stavební povolení 19

6 C.5 Zpracování dokumentací a příprava území pro výstavbu rodinných domů - zpracování dokumentace postupu příprav lokalit včetně vyčíslení nákladů - příprava území pro výstavbu rodinných domů - Vinice, Letná - projektová příprava možnosti výstavby rodinných domů na Cimbále a v Bítouchově /podmíněno výstavbou kanalizace/ Kč (dokumentace) možný zisk z prodeje pozemků možná podpora : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ( Kč na 1 pozemek pro výstavbu rod. domu) stupeň přípravy : studie zástavby C.6 Zapojení se do u regenerace sídlišť - Ministerstva pro místní rozvoj je orientován na revitalizaci panelových sídlišť, ale princip u lze užít na další sídliště (již bez možnosti získání dotace) - sídliště Řeky - doplnění zeleně, parkovacích míst, dětských hřišť, zklidnění komunikací apod., řešení přístupu bez bariér Kč za projekt (2003) oprava komunikace Bavlnářská Kč (2004) další drobné úpravy Kč ročně ( ) Ministerstvo pro místní rozvoj - regenerace panelových sídlišť stupeň přípravy : záměr C.7 Koncepce parkování a garážování na území města (Koncepce dopravy v klidu) - zpracování koncepce záchytných parkovišť, prověření využití parkovišť v místech soustředěné zástavby - návrh ploch pro možnou výstavbu garáží, návrh náhrady za odstranění garáží za budovou zámku Kč 0 stupeň přípravy : rozpracovaný Generel dopravy C.8 Koncepce pěší dopravy včetně mobiliáře (pěší trasy, informační pěší systém, městský mobiliář, veřejné osvětlení) - zpracování koncepčního projektu doplnění pěších tras - hlavní pěší trasy, výletní trasy, turistické trasy (ve spolupráci s Klubem českých turistů) - úpravy pěšího informačního systému (omezení množství značek) - výběr vhodného městského mobiliáře - lavičky, odpadkové koše, autobusové čekárny,... - návrh typů a postupu oprav veřejného osvětlení - návrh řešení autobusových zastávek - umístění, vybavení výstup : zpracování etapizaci realizace včetně odhadu finančních nákladů Kč (na zpracování propočtu nákladů) granty Libereckého kraje, Phare stupeň přípravy : nezpracováno 20

7 C.9 Opravy místních komunikací, chodníků a veřejných prostor na základě zpracovaného pasportu místních komunikací (dokončení v 2. pol. 2003) začít podle významu a stavu opravovat místní komunikace opravy chodníků realizovat podle intenzity dopravy chodců pořadí důležitosti by měl stanovit pasport komunikací - bude schvalovat zastupitelstvo min Kč ročně Státní fond dopravní infrastruktury a fond Phare na opravy cyklotras Ministerstvo pro místní rozvoj - prostřednictvím mikroregionu (POV), Technické služby města Semily s.r.o. stupeň přípravy : koncept pasportu komunikací C.10 Zavedení pravidelné autobusové dopravy do okrajových částí města, nemocnice a sousedních obcí 1) doprava do okrajových částí - je nutno prvotně vyhodnotit současné spoje - dopravu dětí a mládeže do škol je možné řešit nákupem malého školního autobusu se státní dotací - diskusí s občany zjistit zájem 2) doprava k nemocnici - doplnit autobusové spojení v 9.00 hod. z nemocnice do města 3) doprava do sousedních obcí - dopravu do sousedních obcí je nutné řešit ve spolupráci se zastupiteli v obcích a s provozovatelem linky (společná úhrada ztráty) Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy a odbor výstavby a rozvoje stupeň přípravy : 0 C.11 Rekonstrukce veřejného osvětlení - na základě návrhu postupu oprav veřejného osvětlení (zmíněno v bodě C.8), který by měl být zpracován v roce 2003 se budou realizovat opravy souvislých úseků veřejného osvětlení Kč/ročně stupeň přípravy : 0 C.12 Výstavba bytového domu Na Vinici - zpracování stavební dokumentace a finanční příprava projektu výstavby 2005 není ve obytného domu o 18 byt. jednotkách Na Vinici podle zpracované studie 2006 volebních - realizace stavby ech Kč (územní a stavební dokumentace) Kč (realizace) Kč (Státní fond rozvoje bydlení) Kč (hypotéka) stupeň přípravy : záměr 21

8 D) Podnikatelské příležitosti (9, 11) D.1 Aktivizace podnikatelů v regionu (podpora u Leader+ v rámci mikroregionu Kozákov) - vytvoření platformy pro vzájemné kontakty a spolupráci mezi podnikateli a samosprávami - projekt je řešen pro území více mikroregionů v okolí města Semily Kč fond Leader+ Mikroregion Kozákov, starosta města stupeň přípravy : podána žádost o dotaci (Mikroregion Kozákov) není v ech takto navrženo D.2 Podpora místních podnikatelů podpora podnikání musí zůstat v souladu s právními předpisy, nemůže se tedy jednat o zvýhodňování nad rámec zákona stanovení pravidel při zadávání veřejných zakázek bez finančních nároků - vytvoření vnitřních pravidel 0 stupeň připravenosti : nepřipraveno D.3 Vytváření nových pracovních míst a vytváření podmínek pro investování nelze stanovit jednoduchá pravidla pro postup při vytváření nových pracovních míst, lze je vytvářet pouze účinnou spoluprací s podnikateli a úřadem práce, případně přípravou území pro nové investice (včetně vykupování nevyužívaných objektů), jedná se finančně a časově náročné postupy nejdříve je nutné: 1) stanovit způsob podpory vytváření pracovních míst 2) zjistit, co nejvíce brání investování na území města (případně v blízkém okolí) následně je možné vytvářet strategie o postupu v těchto oblastech: D.4 Zpracování dokumentací a příprava území pro podnikání - příprava území pro podnikání - u Státního okresního archívu, v Podmoklicích u prodejny firmy Trevos a na Letné - využití neužívaných objektů (tzv. brownfields ) - Hybler, Tofa, AXL - příprava území pro zainvestování - U 14 pomocníků Kč (dokumentace) Kč (realizace Letná - nespecifikován, podle zájmu investorů) možný zisk z prodeje pozemků : Kč možná podpora : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ( Kč na 1 pozemek pro výstavbu rod. domu) stupeň přípravy : studie zástavby 22

9 E) Kulturní a společenský život a mezinárodní vztahy (5, 6) E.1 Posílení významu Kulturního centra Golf a kina Jitřenka - získání KC Golf do majetku města a jeho oprava - zpracování koncepce využití objektů kulturního centra a kina - opravy kulturního centra a kina (především střechy) - zvýšení nabídky kulturních, zájmových a společenských akcí - posílení spolupráce se školskými zařízeními, zaměření ů na mládež studie a projekty Kč (2004) oprava střechy KC Golf Kč (2004) opravy kina Jitřenka Kč (2005) a odbor kultury, školství a vnějších vztahů E.2 Vytvoření kulturních sezón po vzoru okolí vytvořit nabídku Kulturní léto a Kulturní zimu nebo jiné, začít s kulturní a sportovní nabídkou na léto akcemi ve městě a v blízkém okolí, koordinovat akce přes MIS a vytvářet společný, který bude distribuován do domácností podpora celoročního společenského života odbor kultury, školství a vnějších vztahů E.3 Rekonstrukce městského koupaliště / výstavba bazénu - zpracovaná dokumentace na opravu a dovybavení koupaliště, stavební povolení bude vydáno po rozhodnutí o výběru priority studie umístění a nákladů na výstavbu krytého bazénu je nutno se rozhodnout o koncepci - koupaliště nebo bazén!!! Kč(oprava koupaliště - pozastaveno), Kč bazén(i. a II. etapa) Ministerstvo pro místní rozvoj, Granty na podporu turistiky stupeň přípravy : projekt pro stavební povolení na koupaliště E.4 Rekonstrukce fotbalového stadionu dokumentace na opravu a dovybavení sportoviště - stadionu (zpracování dokumentace na základě studie sportovního a rekreačního centra) výstavba tribuny a dostavba šaten a kabin Kč (dokumentace), Kč realizace Ministrerstvo financí stupeň přípravy : urbanistická studie centrální zóny, stavební dokumentace na výstavbu tribuny 23

10 E.5 Zpracování koncepce sportovišť v Semilech návrh umístění různých volnočasových aktivit jako podklad pro realizace jednotlivých záměrů zaměření se na volnočasové aktivity mládeže, které zde chybí, výběr prostor pro umístění ploch pro streetball, hockeyball a další řešit možnosti využití ploch okolo sportovního centra 4.3. řešit ekonomické podmínky provozu, vzájemné vazby sportovišť a řešení zázemí (sociální, stravovací) řešení náhrady sportovišť za rušené plochy ve vztahu na navržené komunikace a odbor kultury, školství a vnějších vztahů stupeň přípravy : záměr E.6 Výstavba sítě cyklostezek v roce 2002 byla zpracována studie cyklistického značení a záměr vybudování Pojizerské cyklostezky dalším záměrem je vybudování cyklostezky ze Semil do Košťálova tak, aby se cyklistická doprava nedostávala do konfliktu s nákladní automobilovou dopravou zpracování projektu Pojizerské cyklostezky opravy místních komunikací na značených cyklotrasách dovybavení území informačními zařízeními (mapy, infotabule) 2004 SFDI odbor kultury, školství a vnějších vztahů stupeň přípravy : studie E.7 Rozvíjení spolupráce s partnerskými městy v rámci spolupráce se Schauenburgem a Driebergenem realizovat projekt Evropského centra mládeže v Bítouchově navázat bližší spolupráci s Hirschfelde, kde můžeme realizovat projekty v rámci přeshraniční spolupráce navázat užší kontakty (především mládeže) se spolky v Jelení Goře - výměna hudebních a divadelních souborů Kč (projekt centra mládeže ) 0 odbor kultury, školství a vnějších vztahů stupeň přípravy : kontakty se Schauenburgem a Driebergenem jsou na úrovni pravidelných kontaktů E.8 Oceňovat dobrovolnou kulturní a sportovní práci, organizovat setkání rodáků s významnými osobnostmi Semil - každoročně veřejně hodnotit práci kulturních a sportovních spolků a odměňovat nejaktivnější členy - organizovat setkání rodáků odbor kultury, školství a vnějších vztahů 24

11 E.9 Rekonstrukce a dovybavení zařízení vleků nad nádražím a na Treperce - rekonstrukce vleku na Treperce a jeho prodloužení na plochu k řece Jizeře, rekonstrukce vleku nad nádražím - rekonstrukce osvětlení a vybudování zasněžování --- Ministerstvo pro místní rozvoj - podpora sportování Tělovýchovná jednota (soukromá iniciativa) není v ech takto navrženo E.10 Vytvoření kulturního centra v Semilech vytvoření kulturního centra, které bude zastřešující institucí všech není v kulturních zařízení ve městě (kulturní dům, kino, knihovna /jaká bude ech funkce a organizace Městského informačního střediska/), bude mít za úkol takto koordinaci všech kulturních akcí ve městě (aby si vzájemně nekonkurovaly, navrženo případně se vhodně doplňovaly, bude připravovat kulturní, společenské a sportovní akce na letní sezónu v roce vytvoření a posouzení koncepce, zda je sloučení účelné E.11 Podpora zřízení letní scény zřízení letní scény pro hudební a divadelní produkce 4.8. využití vnitrobloku zámku odbor kultury, školství a vnějších vztahů a odbor výstavby a rozvoje stupeň přípravy : urbanistická studie centrální zóny E.12 Využití možnosti přírodního koupání v Jizeře - lokalita Ostrova využití klidové lokality Ostrova možná alternativa koupání v letních měsících (při rozhodnutí o výstavbě krytého bazénu) není uvedeno majitel splavu a Povodí Labe - čistota toku stupeň přípravy : 25

12 F) Lidské zdroje (4, 8, 12) F.1 Zpracování koncepce školství - rozmístění předškolní a školní infrastruktury návrh maximálního využití stávajících školních budov (podle předpokládaného počtu žáků) definitivní umístění Waldorfského lycea a návrh postupu při jeho prosazování (možnost umístění do školy v Podmoklicích v Žižkově ulici) Vyšší odborná škola se zaměřením na cestovní ruch a výuku cizích jazyků při Gymnáziu I. Olbrachta zlepšování podmínek pro výuku sportovních předmětů a mimoškolní sportovní činnosti přemístit Zvláštní školu do ZŠ F.L.Riegra v Řekách a Středisko volného času mládeže do budovy bývalé vojenské správy zachovat, případně zvýšit nabídku vzdělávání lze vytvořit jako vnitřní dokument 0 odbor kultury, školství a vnějších vztahů F.2 Dokončení rekonstrukce ZŠ F.L.Riegra v Řekách dokončení rekonstrukce hlavní budovy včetně zateplení vnější fasády a úpravy oken, rekonstrukce jídelny a zázemí dobudování venkovních hřišť Kč Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (až 80%) stupeň přípravy : stavební povolení F.3 Zřízení waldorfského lycea v Semilech v návaznosti na koncepci školství dohodnout postup a vytvořit podmínky pro zřízení waldorfského lycea jako navazující střední školy celý projekt bude zásadně omezen postojem Libereckého kraje jako možného zřizovatele lycea odbor kultury, školství a vnějších vztahů stupeň přípravy : záměr F.4 Dostavba budovy Základní umělecké školy v návaznosti na koncepci školství dořešit prostorové úpravy budovy Základní umělecké školy ve stávající budově, jako možná varianta se zvažuje přemístění do stávající Waldorfské školy v případě, že se tato i s lyceem umístí do Podmoklic, v tomto případě by náklady na opravy byly nižší Kč odbor kultury, školství a vnějších vztahů a odbor výstavby a rozvoje stupeň přípravy : záměr 26

13 10-15 mil. Kč Ministerstvo zdravotnictví ČR stupeň přípravy : záměr F.6 Rozšíření péče o seniory - zlepšení provozních podmínek penzionu pro tělesně postižené občany dokončení přestavby domova důchodců ve dvou etapách (12,6 mil. Kč) výstavba sociálních bytů pro seniory zřízení donáškové služby a její finanční podpora Kč ( Kč v roce 2003, Kč v roce 2005) Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí a odbor sociálních věcí stupeň přípravy : projekt ke stavebnímu povolení stupeň přípravy : F.5 Posílení funkce nemocnice v Semilech zlepšení dopravní obslužnosti nemocnice - posílení autobusové dopravy nespecifikováno modernizace energetického bloku, dokončení centrální sterilizace vybudování autobusové zastávky 4.6. F.7 Zřízení azylového domu - vybudování řádného domu pro občany v tíživé sociální situaci nespecifikováno pro krátkodobý pobyt, vrácení této funkce do objektu Škot u Olešky (dnes je využíván pro nájemní bydlení) F.8 Posílení významu a součinnosti Městské policie zlepšení spolupráce státní a městské policie nespecifikováno posílení dohledu na pořádek v denních i nočních hodinách - ochrana majetku a veřejné zeleně rozšířit dohled v okrajových částech města místostarosta města stupeň přípravy : F.9 Plán vyrovnávání příležitostí občanů se zdravotním postižením - odstraňování architektonických bariér - zvýšení počtu zdravotně postižených dětí zařazených do škol běžného typu - zkvalitnění předškolního poradenství pro rodiče - rozšíření nabídky středoškolského vzdělávání pro zdravotně postižené průběžně

14 F.10 Úpravy stravovacích částí mateřských a základních škol - úprava stravovací části mateřské školy Luční podle hygienických předpisů - neprovádět úpravy u dalších školních a předškolních zařízení do doby, než se rozhodne o koncepci školství v Semilech, již dnes je nadměrná kapacita kuchyní, postačilo by jídla rozvážet 2003 nutné na základě hygien. předpisů Kč F.11 Stavební úpravy hřiště u Gymnázia I.Olbrachta - hřiště u Gymnázia I.Olbrachta slouží gymnáziu a základní škole, v odpoledních a večerních hodinách je však volně přístupné pro veřejnost nespecifikováno není ve volebních ech Kč Liberecký kraj (Gymnázium I.Olbrachta) 28

15 G) Cestovní ruch (7) G.1 Posílení služeb Městského informačního střediska - prezentace města a spolupráce s podnikateli v oblasti cestovního ruchu - zpracování a provoz internetových stránek města a regionu - spolupráce s cestovními kancelářemi stupeň přípravy : G.2 Projekt Jizera propagace regionu prostřednictvím zajímavostí okolo řeky Jizery budování odstavných míst, informačních zařízení (směrových silničních tabulí), opravy přístupů, podpora zachování technických památek (mosty, 4.9. vodní elektrárny) v rámci města řešit promenády a odpočinková místa, např. cesta podél Jizery do Bítouchova vytvoření systému protipovodňových opatření a doplnit je o informační systém pro občany i turisty (informace o historických povodních, o systému protipovodňové prevence) odbor kultury, školství a vnějších vztahů a odbor výstavby a rozvoje stupeň přípravy : G.3 Budování nástupních míst na Riegrovu stezku vybudování tábořiště a sportovišť v Bítouchově realizace úprav v Podspálově podle zpracované studie vybudování parkoviště na Moravě - přístup k vyhlídkám Podspálov Kč Liberecký kraj, partnerská města, VČE, a.s. stupeň přípravy : Urbanisticko architektonická studie Pod Spálovem G.4 Rozvoj Kozákova (spolupráce v rámci mikroregionu Kozákov) spolupráce při propagaci a hledání investorů a možných zdrojů financování, spolupráce při rekonstrukci Riegrovy turistické chaty není v ech stran nepředpokládá se finanční spoluúčast Mikroregion Kozákov stupeň přípravy : Studie sportovního a rekreačního využití vrchu Kozákov 29

16 G.5 Aktivní dovolená v Horním Pojizeří - průběžná propagace města a regionu cílená propagace na české a zahraniční turisty vybavení území informačními zařízeními (mapy, infotabule), 2004 parkovacími stáními u zajímavostí, hlídané odstavy kol odbor kultury, školství a vnějších vztahů stupeň přípravy : H) Životní prostředí (9) H.1 Úprava Palackého sadů vytvoření, resp. obnovení městského parku s tím, že budou zpevněny hrany cest, bude chráněna zeleň, park bude doplněn o drobná zařízení pro fitnes, využití zpracovaných studií a zpracování projektu úprav na vstupu do sadů bude umístěna informační tabule realizace úprav sadů podle projektu ročně se investuje asi Kč Kč (projekt ) Kč (realizace úprav ) granty Libereckého kraje odbor místního hospodářství a životního prostředí stupeň přípravy : záměr H.2 Projekt limitů využití krajiny (podpora u Leader+ v rámci mikroregionu Kozákov) studie využití krajiny v oblasti mikroregionů Kozákov, Pojizeří a Podhůří (okolí Kozákova), možnosti hospodářského využití, pěstování biomasy a zachování přírody Kč (spoluúčast města - 25 tis. Kč) možnosti podpor : Program Leader+ Mikroregion Kozákov stupeň přípravy : záměr 2003 H.3 Projekt protipovodňových opatření prověření účinnosti protipovodňových opatření možnosti podpor : stupeň přípravy : H.4 Zapojení se do Agendy 21 zapojení se do u Zdravé město podporovat zdravý životní styl obyvatel možnosti podpor : stupeň přípravy : 30

17 Vysvětlení některých pojmů a zkratek: měkká turistika - pojem užívaný pro rozvoj turistiky formou podpory výstavby penzionů, drobných sportovních zařízení, podporu pěší turistiky a cykloturistiky, vyjížďky na koních, běžeckého lyžování apod. (opak tvrdé turistiky s podporou výstavby kapacitních hotelů a ubytoven, středisek a hromadnými sportovišti - horská krkonošská střediska, Praha, Český Krumlov a pod.) inženýrská infrastruktura - možnosti napojení staveb na pozemcích pro výstavbu na vodovod, kanalizaci, obslužnou komunikaci, plyn, elektřinu a telefon (případně ještě na rozvod kabelové televize), z pohledu města jako vlastníka je prioritní možnost napojení na vodovod, kanalizaci a místní komunikaci vnitřní dokument - není myšleno jako tajný nebo neveřejný dokument, ale jako projekt zpracovaný na půdě úřadu ve spolupráci s odbornými komisemi, a který bude projednán s veřejností metoda EPC - Energy Performance Contracting, metoda spočívá ve finančním zajištění služeb vedoucích ke snížení nákladů na provoz konkrétních objektů formou provedení prací a následným splácením (pro příklad firma provede na vlastní náklady zateplení budovy a několik let ji provozuje s tím, že vlastník platí za energie stejnou sumu jako dříve, rozdíl v úspoře je ziskem firmy, ze kterého postupně splácí investici), lze získat dotaci až 80% na úhradu auditu objektu a až 15% na realizaci opatření ČEA - Česká energetická agentura SEVEn - energetická agentura při Ministerstvu průmyslu ČR SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury 31

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL Atakarchitekti: Jiří Jandourek Jana Medlíková Zuzana Paučová Jitka Trevisan

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 o závazných částech Změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Přeštice Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 30.6.2005 pod bodem usnesení B/ 10.1.

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Rozvoj socioekonomických

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Pracovní verze 2.0 září 2008 OBSAH: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Doprava a infrastruktura v České Skalici v roce 2030

Doprava a infrastruktura v České Skalici v roce 2030 Klíčová oblast 6: DOPRAVA, INFRASTRULTURA Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ: uvedené termíny jsou zatím pouze

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část 2011 Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Mgr. David Rucki a

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 Preambule: Majíce na zřeteli rozvoj, stabilitu vedení města, nutnost eliminovat co největší míře dopady ekonomické krize a zajistit ekonomické zdroje

Více

rozpočet města 5 ROP, rozpočet města, Slezská diakonie, ROP, rozpočet rozpočet MSK města města Jičín, Slezská diakonie Město Nový Jičín Město Nový

rozpočet města 5 ROP, rozpočet města, Slezská diakonie, ROP, rozpočet rozpočet MSK města města Jičín, Slezská diakonie Město Nový Jičín Město Nový PRIORITNÍ OBLAST 1 - Lidské zdroje cílový Hlavní cílová skupina Odhad finanční Vytvořit Novojičínské vzdělávací a podnikatelské centrum. ks 0 1 obyvatelé 8 000 Nový - regionální centrum vzdělávání. Zlepšovat

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 I. ÚVOD Město Kouřim poskytuje nájemní bydlení v 11 domech s celkovým počtem 57 bytů. Dále město poskytuje ubytování ve 12 bytech občanům, kteří se z různých

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, dále pro rodinnou rekreaci, pro občanské vybavení, pro drobnou

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

Plán zdraví a kvality života 2012-2013

Plán zdraví a kvality života 2012-2013 lán zdraví a kvality života 2012-2013 rojekt Zdravé město a místní Agenda 21 Statutární město Karlovy Vary je od roku 2007 členem asociace Národní síť zdravých měst ČR (NSZM). Vstup do projektu Město Karlovy

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Strategický plán rozvoje města Telč

Strategický plán rozvoje města Telč STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (SWOT ANALÝZA MĚSTA) Pracovní verze 1.0 - únor 2005 Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA, VZDĚLÁNÍ...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE ZÁKOLANY

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE ZÁKOLANY Strategický plán Zákolany hodnocení 09/ 2010 Podklad pro jednání zastupitelstva 23. 9. 20010 STRATEGICKÝ PLÁN OBCE ZÁKOLANY 3. hodnocení 2009-2010 I. Východiska Strategický plán rozvoje Zákolany (SP) je:

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm. Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006.

Město Rožnov pod Radhoštěm. Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006. Město Rožnov pod Radhoštěm Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006. 1 Předložený návrh rozpočtu města na rok 2006 zajišťuje financování investičních, neinvestičních výdajů a financujících

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

zdravotnictví sociální pé maloobchod ubytování stravování nevýrobní služby výrobní a opravárenské služby správa a administrativa církev v

zdravotnictví sociální pé maloobchod ubytování stravování nevýrobní služby výrobní a opravárenské služby správa a administrativa církev v PROBLÉMY, ZÁMĚRY¹ A NÁMĚTY² K ŘEŠENÍ V ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LIBŠTÁT ¹ - záměry obce, velkých investorů, podnikatelů a soukromých vlastníků ² - náměty kohokoliv BYDLENÍ Záměry na vymezení nových ploch,

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více