EVINY NOVINY jsou urèeny významným klientùm, obchodním partnerùm, pøátelùm a fanouškùm spoleènosti EvaReality s.r.o

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVINY NOVINY jsou urèeny významným klientùm, obchodním partnerùm, pøátelùm a fanouškùm spoleènosti EvaReality s.r.o"

Transkript

1 EVINY NOVINY jsou urèeny ýznamným klientùm, obchodním partnerùm, pøátelùm a fanouškùm spoleènosti EaReality s.r.o einynoinynoiny 3/2011 Váš list plný reality Tìžko uìøit, co se dnes realitním sìtì dìje. Nìkdy to spíš ypadá jako ybájený pohádkoý pøíbìh, ale pìknì strašidelný. Ještì že náš R.A.S. nespí Paní se rozhodla prodat sùj byt, a protože si s prodejem neìdìla rady a ani se tím nechtìla zabýat, požádala o pomoc realitní kanceláø. Makléø byt prohlédl, nafotil, nechal ji podepsat jakési smlouy o spolupráci a zaèal inzeroat. Po èase se ozal zájemce a spolu s makléøem se pøišel podíat, jak byt ypadá. Na místì se samozøejmì nerozhodl, pronesl pár obecných dotazù a nicneøíkajících poznámek a rozlouèil se. Paní jeho náštìu brzy ypustila z hlay, ani zájemce už o sobì nedal ìdìt. A protože se dlouho nic nedìlo a makléø se ùbec neozýal, ani nepoptal, jestli se nìjak nezmìnila situace, aby tøeba narhl snížení ceny a byt byl snáze prodejný, nabídla paní prodej další realitní kanceláøi, té naší. A S str? idelný p r? í b e? h A brzy se ozal zájemce s tím, že potøebuje nìjaké podrobné informace, protože inzerce uádí noé detaily o bytu, který kupuje a o kterém ho realitce, s níž jedná, nedokážou podrobnì informoat. To bylo pøekapení jak pro našeho makléøe, že totiž prodáá již rezeroaný byt, tak také pro paní majitelku, která ùbec netušila, že se pomalu, ale jistì jedná o prodeji. K tomu si realitka, která hbitì inkasoala rezeraèní poplatek, upraila c e n u, s a m o z ø e j m ì nikoli na úkor sé proize. Však se to pak paní majitelce nìjak ysìtlí... Takže nechcete-li, aby aše nemoitost byla prodána, nebo dokonce pronajata nìkomu, komu ji prodat nebo pronajmout nechcete nebo koho ani ùbec neznáte, nepøejete-li si, aby se èástka, kterou jste si plánoali získat, bez ašeho souhlasu zmìnila, pohlídejte si e zprostøedkoatelské smlouì pasáž o cenì, kde by nemìlo chybìt stanoení ýše a zpùsobu její pøípadné úpray. Také trejte na poinnosti RK informoat ás o prùbìhu obchodu a na urèení termínu platnosti zprostøedko a t e l s k é s m l o u y s možností a pøesným ymezením podmínek její ýpoìdi. Naopak jako kupujícímu bychom ám radili pøi podpisu rezeraèní a r u j e m e Libeòská ALMA MATER Práce realitního makléøe je mimo jiné dobrá škola žiota. smlouy požadoat pøedložení zprostøedko a t e l s k é s m l o u y, abyste mìli jistotu, že RK má opránìní jednat za majitele nemoitosti, a souèasnì se jistì yplatí oìøit si aktuálním ýpisu z katastru nemoitostí, že lastníkem je skuteènì ten, kdo je ueden e smlouách. R A S nemá rád šindl a chyby. R.A.S má rád ás! Rozhodnì ní získáte c e n n é z k u š e n o s t i z jednání s lidmi, praktické znalosti o obchodu s nemoitostmi, èásteènì i o staebnictí a architektuøe. pokraèoání na stranì 2 1

2 EVINY NOVINY jsou urèeny ýznamným klientùm, obchodním partnerùm, pøátelùm a fanouškùm spoleènosti EaReality s.r.o doporucujeme Co si zkusit pár odpalù? A grátis! Ošem maturitu musíte Budoa ždy složit na nìjaké libeòského gymnázia støední škole a jedna z yhlášených je práì tiku a programoání. Pro nedaleko naší kancelá- letošní pøijímací øízení øe. Je to Gymnázium nabízí 4 tøídy. U Libeòského zámku - Budoa má pùdorys Fakultní škola Unierzity nepraidelného písmekarloy, jedno z nejstar- ne T a naenek se ších a nejìtších (570 prezentuje e stylu studentù) pražských klasicizující secese, což gymnázií. S nostalgií na byl styl oblíbený dobì nìj zpomíná i pan jejího zniku.prošla Rychloský, který tu s a m o z ø e j m ì ø a d o u s t u d o a l. L i b e ò s k é rekonstrukcí, nejìtší gymnázium bylo založe- 80. letech, a roku 2001 no roce 1909 jako byla prohlášena nemoiosmitøídní reálné gym- tou kulturní památkou. Petr ØETÌZ Šplíchal názium, postupem doby Kromì našeho kolegy tu... a Vomáèkoo trio prošlo šemi reformními studoala i øada dalších etapami, takže pøes ýznaèných osobností, jedenáctiletku, danácti- napø. František Hrubín, letku, støední šeobec- J a n K o d e š, J a n a nou zdìláací školu Hlaáèoá a jiní. dospìlo opìt ke gymnáziu, nyní ètyøletému šeobecnému. Žáci si pøitom mohou olit ze dou studijních ariant, a to ze zamìøení na cizí jazyky, nebo na informa- Cítíte jaro e zduchu? Nemáte taky chu projít se na èerstém zduchu, hezkém prostøedí zeleni a ještì si pøitom rozhýbat po zimì ztuhlé tìlo a trochu si zasoutìžit s pøíjemnou spoleèností? Všechny tyhle zážitky ám nabízí golf. Ale pokud ám zatím golf nic neøíká, nikdy není Až sem to jednou mùžete dotáhnout. Høištì e skotském St. Andrews JARO nad jamkami pozdì zaèít. A tohle je naše pomocná ruka k tomu: Naši trenéøi mají zázraènou schopnost nauèit golf i takzané antitalenty, nadchnout dìti a pobait prostì každého. A prní hodinu s nimi máte zdarma. Z pokraèoání na stranì 3 predstaujeme 2

3 EVINY NOVINY jsou urèeny ýznamným klientùm, obchodním partnerùm, pøátelùm a fanouškùm spoleènosti EaReality s.r.o Vybrat si mùžete kurzy nejrùznìjšího zamìøení: Chci to zkusit zamìøen na získání šech golfoých doedností a je pøípraou k získání certifikátu golfoé zpùsobilosti, seznámení s golfoou hrou, s technikou golfoého odpalu, pøihráky a patoání, prní odpaly. Chci se zlepšit zamìøen na komplexní zlepšení golfoé techniky a hry hráèe s hendikepem. Pro firmy - nabídka hodná i pro teambuildingoé akce. A kdo bude aším trenérem? Tomáš Basler je golfoý profesionál od roku 2000, golf hraje od 17 let. Jeho nejnižší skóre je 63, dosažené úspìchy: 1989 pøeborník klubu GC Mariánské Láznì, 2x støíbrný na MR družste, dojnásobná repre- zentace na sìtoém finále Audi Cup, ítìz Poháru mìsta Mariánské Láznì, Akademik a mnoha dalších amatérských turnajù. Zdenìk Bartoò je cièitel golfu, hraje golf 17 let a poede aše prní golfoé krùèky. Veškeré informace ám podá Zdenìk Bartoò, tel: , oá adresa: Nádherné prostøedí restaurace dí, když nìco nejde, poradí sympatický osobní trenér, když schází motiace, yhecuje bohatá nabídka kolektiních cièebních hodin, po cièení osìžující nápoj nebo èersté ooce. Èlenstí našem health clubu zaruèuje nejen optimální podmínky pro zdraý pohyb a relax (cardio fitness, posilona, indoor cycling, squash, golf, pohyboá studia, sauny, íøiky), ale také služby jako zapùjèení ruèníkù a prostìradel pøi každé Znáte to. Stres, shon, starosti, každodenní kolotoè. Zkuste se zasnít: protáhnout si tìlo na nìkterém ze špièkoých tréninkoých strojù zn. Life Fitness a Technogym, aby to lépe utíkalo, sledoat sporoní pøenosy na elkých plasmoých obrazokách, dýchat se dá díky plnì klimatizoanému modernímu prostøe náštìì, konzultace s odborníky, úschoa cenností a hlídání dìtí bìhem cièení. Nechce se ám sportoat? Neadí! Pøijïte si odpoèinout a naèerpat síly! Za úèinný prostøedek boji proti stresu a napìtí je poažoána masáž. Intenziní a èastá masáž mùže do jisté míry olinit i torbu podkožního tuku a jeho ukládání. Pod edením masérek a fyzioterapeuta mùžete Blue Orange yzkoušet léèebné, rehabilitaèní a relaxaèní masáže. Pocit pohody nachází každý jinak. Je aším osìdèeným prostøedkem náštìa beauty salonu? Blue Orange je místo, kde ám pomohou najít áš osobitý styl. Kadeøníci a stylisté ám nejen ytoøí perfektní støih, ale také ás nauèí, jak si lasy rychle uprait. Ve l k ý m h i t e m j e bezbolestná liposukce a tralá epilace. Radiofrekenèní pøístroj Accent je pøeratnou noinkou oblasti modeloání postay a péèe o ple. Použíá se na odstranìní tukoých rste, redukci celulitidy, zpenìní a ypnutí Z pokraèoání na stranì 4 3

4 EVINY NOVINY jsou urèeny ýznamným klientùm, obchodním partnerùm, pøátelùm a fanouškùm spoleènosti EaReality s.r.o pokožky a yhlazení rásek, jize a strií. Na rozdíl od klasické liposukce je odstranìní tuku z hlediska nároènosti sronatelné napøíklad s masáží. A to ještì není šechno. K požitkùm žiota urèitì patøí i ýteèné jídlo - a to nabízí naše restaurace yhlášená specialitami è e s k é i s ì t o é k u c h y n ì, a l e t a k é pestrou škálou salátù a rybích specialit. V y u ž i j t e c e n o ì dostupnou nabídku tz. business and weekend lunch, která se mìní každý týden, oblibu si z í s k á a j í i n a š e business snídanì. Po celé léto se za hezkého poèasí grilují rùzná masa na ohni, a tak si ý t e è n ý o b ì d è i nešední eèeøi s pøáteli ychutnat na enkoní terase. Hotel**** má šechny pokoje managerského typu se sociálním zaøízením, plasmoou teleizí, telefonem, pøipojením na internet, trezorem a minibarem. Blue Orange nabízí i prostory k poøádání j e d n á n í, š k o l e n í, p r e z e n t a c í f i r e m, p r a c o n í c h è i spoleèenských setkání a rùzných kulturních akcí. V celém areálu je bezbariéroý pøístup, k dispozici je lastní parkoištì. Pøijïte se pøesìdèit na lastní oèi. Blue Orange najdete na adrese: Tupoleoa 676, Praha 9 - Letòany, informace na weboých stránkách orange.cz. p r i p o m i n a m e Chut Śkotska skotské diaspory ÈR, a to jak poøádáním kulturních a spoleèens k ý c h a k c í ( n a p ø. Skotské hry Sychro, festialy Keltoání Lužné, praidelné oslay skotských národních sátkù St. Andrew's Day a Burn's Supper a další), tak informaèní èinností (napø. spráou informaèního portálu Kilt). Ve sých øadách s d r u ž u j e z á j e m c e o Skotsko, umožòuje jim setkáat se, úèastnit se skotských akcí. Z Klubu pøátel Skotska je už jen krùèek do Single Malt Whisky Clubu CR, založeného roce Èleny klubu jsou nejen pøední odborníci na skotskou whisky a destiláty, ale i laiètí miloníci tohoto pradì králoského nápoje. Pro mnohé lidi jsou bohužel synonymem kalitní skotské whisky prùmìrné, ba podprùmìrné znaèky míchané neboli blended whisky, po jejichž pozøení na skotskou whisky ztratí na dlouhou dobu chu. Single Malt Whisky Club uspoøádal už stoky øízených ochutnáek, jimiž prošly tisíce spokojených úèastníkù od nás i ze zahranièí a poopraily si sùj názor nebo si rozšíøily obzory, každopádnì si ychutnaly tento lahodný a chu oì elmi rozmanitý nápoj. Další informace o obou spoleènostech na Tøi Anglièané a Skot se chystají na nedìlní ýlet a rozdìlují si, co kdo ezme s sebou. Prní Anglièan: Já ezmu šunku. Druhý: Já pøinesu zákusky. Tøetí: Já s sebou ezmu èaj. Skot: A já s sebou ezmu bratra. Pokud tak nìjak neíte, co je na tomto tipu lastnì tipné, jste ten praý adept na èlena Klubu pøátel Skotska. Døíme e ás totiž Skot tìlem i duší. Klub pøátel Skotska se snaží rozšíøit Èeské r e p u b l i c e z n a l o s t i o Skotsku, jeho kultuøe, historii i souèasnosti, a pøispìt k zachoání národního poìdomí Pan Václa Rout je duší obou spoleèností s e z n a m u j e m e 4

5 Exkluziní centrum komplexních služeb fitness, wellness, relaxace a zábay DESIGN GRAFICKÉ STUDIO firemní loga, weboé stránky, newslettery kompletní grafický manuál, plakáty, letáky, firemní prezentace /2600.s T i s k á r n a I PÉRIA SPECIALISTA NA RELIÉFNÍ TISK Exkluziní firemní a osobní prezentaèní materiály NAVIGACE VOZÙ GPS BEZHOTOVOSTNÍ SLUŽBY OCHRANA PROTI PØEDRAŽENÍ ONLINE REZERVACE A KALKULAÈKA JÍZDNÉHO

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ číslo 11 - listopad 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Novomanželská fotografie z archivu manželů Hoďánkových. Reprodukce: Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozhovor ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

Více

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2013 - CENA 15 KČ Vydra v hlubocké ZOO. Foto www.janpirgl.net NOVÉ EXPOZICE V ZOO Naučná stezka hlubockým parkem Ateliér Fantazie Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

Ostrovský mìsíèník. Internet se stává souèástí našeho života

Ostrovský mìsíèník. Internet se stává souèástí našeho života u í s e m c brezen I n t e r n e t 3 VIII. roèník Internet se stává souèástí našeho života Mladí vèetnì dìtí a lidé støedního vìku, kteøí jsou zapojeni do pracovního procesu, vìtšinou dobøe vìdí, co to

Více

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE 6 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ 2 4 Pracovní 5 9 Kurzarbeit Proè to u nás zatím nefunguje úrazy Loni v práci pøišlo o život 108 lidí Starobní dùchody Co vše

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší ZPRAVODAJ č. 3/2006 Děčín Město čtrnáctideník DISTRIBUUJE SE ZDARMA DO VŠECH SCHRÁNEK V DĚČÍNĚ A JEHO OKOLÍ NEPRODEJNÝ VÝTISK - VYTIŠTĚNO V NÁKLADU 25 000 KS Jednání na úøadì bude pohodlnìjší Nová pravidla

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì ÚVODNÍK Milí studenti, dovolte mi tak, jako každým rokem, abych Vás struènì pozdravil prostøednictvím tohoto prvního výtisku školních novin ve šk. roce 2002/2003. Vstupujeme do druhé desítky let existence

Více

VOLTE ŠTÍSTKO, PŘIJĎTE 10. A 11. ŘÍJNA K VOLBÁM!

VOLTE ŠTÍSTKO, PŘIJĎTE 10. A 11. ŘÍJNA K VOLBÁM! ØÍJEN 2014 www.top09.cz Pražský kurýr VOLTE ŠTÍSTKO, PŘIJĎTE 10. A 11. ŘÍJNA K VOLBÁM! Jeden moudrý muž pravil, že všechny volby jsou lokální. Je to do valné míry pravda, neboť volièi se rozhodují podle

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

HRAJ A VYHRAJ. Opalujte se zdravì! GPS SUPER CENA! DROZD pomáhá na cestách. Poradna zdravé výživy DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY

HRAJ A VYHRAJ. Opalujte se zdravì! GPS SUPER CENA! DROZD pomáhá na cestách. Poradna zdravé výživy DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY 0,- Kè DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY GPS CI A G I V NA Sokolov, Mìstská tržnice, 1. patro Sklo 1,1 + 5 komorový systém ç w Pøijedeme, poradíme, zamìøíme w Rychle, odbornì, kvalitnì w Záruka 5 let w Zednické

Více

PSI KRÁLŮ - IRŠTÍ VLKODAVOVÉ

PSI KRÁLŮ - IRŠTÍ VLKODAVOVÉ HLUBOCKÝ ČÍSLO 3 - BŘEZEN 2015 - CENA 15 Kč ZPRAVODAJ PSI KRÁLŮ - IRŠTÍ VLKODAVOVÉ Foto: www.janpirgl.net www.hluboka.cz strana 1 Z OBSAHU 3 zápis a pøijímání dìtí do mateøské školy 4 Vlkodavové psi králù

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

Milé mammahelpky, Milá dìvèata,

Milé mammahelpky, Milá dìvèata, 12 / 2006 PROSINEC Jak jsme prodávaly rùžovou výšivku l Diagnostické metody Herceptin v adjuvantní léèbì l Investujme do svých kostí Tøiadvacet dialogù o rakovinì l Obsah bulletinu 2006 SLOVO DO DUŠE Milé

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

Pøipravujeme. Opìt se vrátíme do prostor Stadionu na Kounicovì ulici. Zaèátek ve 13 hod. Podrobnìjší informace na jiném místì Zpravodaje.

Pøipravujeme. Opìt se vrátíme do prostor Stadionu na Kounicovì ulici. Zaèátek ve 13 hod. Podrobnìjší informace na jiném místì Zpravodaje. SPOLEÈNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1 /2012 Vážení rodièe, mládeži,

Více

popelnic a kontejnerů

popelnic a kontejnerů 2/leden/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 28. ledna 2005 Jak probíhala výměna popelnic a kontejnerů V posledních dnech roku 2004 se v Èeské Lípì

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

Společníci Karel Karda a Jaroslav Vojtěch v hlubocké provozovně firmy MAUZ. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Společníci Karel Karda a Jaroslav Vojtěch v hlubocké provozovně firmy MAUZ. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 4 - duben 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ Společníci Karel Karda a Jaroslav Vojtěch v hlubocké provozovně firmy MAUZ. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. MAUZ ocen ěn é h l u bocké řezn i

Více