Pravidla golfu. schválená: R&A Rules Limited a United States Golf Association. 32. vydání platné od 1. ledna 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla golfu. schválená: R&A Rules Limited a United States Golf Association. 32. vydání platné od 1. ledna 2012"

Transkript

1 Pravidla golfu schválená: R&A Rules Limited a United States Golf Association 32. vydání platné od 1. ledna R&A Rules Limited a United States Golf Association Všechna práva vyhrazena Překlad a vydání české verze 2011 Česká golfová federace Všechna práva vyhrazena

2 2 Obsah Obsah Předmluva... 5 Hlavní změny... 6 Jak používat pravidla... 9 Stručný průvodce pravidly...11 Oddíly I Etiketa...19 II Defi nice...23 III Pravidla hry...38 Hra 1 Hra Hra na jamky Hra na rány...42 Hole a míč 4 Hole Míč...48 Povinnosti hráče 6 Hráč Cvičení Rada; Ukázání směru hry Informace o počtu ran...58 Pořadí ve hře 10 Pořadí ve hře...59 Odpaliště 11 Odpaliště...61 Hraní míče 12 Hledání a identifi kace míče Míč se hraje, jak leží Udeření míče Nahrazený míč; Nesprávný míč...70

3 Obsah 3 Jamkoviště 16 Jamkoviště Praporková tyč...73 Míč se pohne, je vychýlen nebo zastaven 18 Míč v klidu se pohne Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven...78 Úlevy a postup při úlevě 20 Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa Čištění míče Míč napomáhá nebo překáží ve hře Volné přírodní předměty Závady Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek) Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč Nehratelný míč Další formy hry 29 Trojhra a čtyřhra Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči Hra na rány čtyřmi míči Soutěže proti bogey, proti par a Stableford Administrativa 33 Soutěžní výbor Spory a rozhodnutí Dodatek I Obsah Část A. Místní pravidla Část B. Vzorová Místní pravidla Část C. Podmínky soutěže Dodatek II Tvar a provedení holí Dodatek III Míč...154

4 4 Obsah Dodatek IV Zařízení a další výstroj Pravidla amatérského statusu Dodatek Zásady ohledně sázek Rejstřík Hrajte míč, jak leží. Hrajte hřiště, jak je naleznete. Pokud toto nelze, učiňte, co je správné. A k tomu potřebujete znát Pravidla. R&A Rules Limited Počínaje 1. lednem 2004 přenesl Royal and Ancient Golf Club of St Andrews odpovědnost a pravomoci ohledně vytváření Pravidel golfu a Pravidel amatérského statusu, jakož i jejich výkladu a vynášení Rozhodnutí, na R&A Rules Limited. Rod V Pravidlech golfu je mužský rod používán ve vztahu k osobám obou pohlaví. Tělesně postižení golfi sté Publikaci A Modifi cation of the Rules of Golf for Golfers with Disabilities, kterou vydává R&A a která obsahuje povolené úpravy Pravidel golfu pro tělesně postižené golfi sty, je možno získat od R&A. Hendikepy Pravidla golfu neurčují způsob přidělování ani úpravy hendikepů. To je plně v kompetenci příslušné národní asociace a na ni také mají být směrovány případné dotazy.

5 Předmluva 5 Předmluva k vydání Pravidel pro rok 2012 Tato kniha obsahuje Pravidla golfu, která budou celosvětově platná od 1. ledna Představuje vyvrcholení čtyřleté práce R&A Rules Limited a United States Golf Association (USGA), které předcházely konzultace s jinými golfovými organizacemi z celého světa. I když je důležité, aby Pravidla věrně respektovala svůj historický základ, musí být zároveň jasná, ucelená a odpovídající dnešní hře a případné tresty musí být přiměřené. K zajištění těchto cílů je třeba Pravidla pravidelně revidovat. Tato verze Pravidel je nejnovějším stupněm tohoto vývoje. Nejpodstatnější změny jsou shrnuty na stránkách 6 7. R&A Rules Limited i USGA se snaží, aby byla zachována celistvost golfu na všech úrovních a aby byla zdůrazněna důležitost respektování a dodržování Pravidel. Rádi bychom poděkovali za vykonanou práci nejen příslušným výborům, ale také všem dalším lidem, kteří nejrůznějšími způsoby a měrou přispěli ke vzniku této revidované verze. Alan W J Holmes předseda pravidlové komise R&A Rules Limited Glen D Nager předseda pravidlové komise United States Golf Association Září 2011

6 6 Hlavní změny Hlavní změny zavedené ve znění pro rok 2012 Pravidla golfu Defi nice Založení za míč Defi nice je změněna tak, že hráč založí za míč pouhým přiložením hole k zemi bezprostředně před nebo za míč, bez ohledu na to, zda zaujal postoj. V principu tak Pravidla již neřeší založení za míč v překážce. (Viz též související změnu v Pravidle 18-2b) Pravidla Pravidlo 1-2. Ovlivňování pohybu míče nebo změna fyzických podmínek Pravidlo je změněno tak, aby jasněji vyjadřovalo, že pokud hráč úmyslně podnikne něco, aby ovlivnil pohyb míče nebo změnil fyzické podmínky mající vliv na hru na jamce, způsobem, který není Pravidly povolen, uplatní se Pravidlo 1-2 jen tehdy, pokud se na hráčovu akci již nevztahuje ustanovení jiného Pravidla. Například pokud si hráč zlepší polohu svého míče, poruší tím Pravidlo 13-2 a tudíž se uplatní právě toto Pravidlo, zatímco situaci, kdy hráč úmyslně zlepší polohu míče svého spoluhráče, Pravidlo 13-2 neřeší, takže se uplatní Pravidlo 1-2. Pravidlo 6-3a. Čas startu Pravidlo 6-3a je změněno tak, že trest za pozdní start do pěti minut od startovního času se namísto diskvalifi kace zmírňuje na ztrátu první jamky ve hře na jamky nebo na dvě trestné rány ve hře na rány. Dříve bylo možné toto zmírnění zavést v Podmínkách soutěže. Pravidlo Viditelnost míče; Hledání míče Pravidlo 12-1 je přeformátováno pro lepší srozumitelnost. Navíc je změněno tak, aby (i) pokud míč může být přikryt pískem, umožňovalo hráči hledat svůj míč kdekoli na hřišti, přičemž pokud se míčem při takovém hledání pohne, není to trestné, a aby (ii) pokud je předpoklad, že míč je v překážce přikryt volnými přírodními předměty a hráč s ním při hledání pohne, byl aplikován trest jedné trestné rány podle Pravidla 18-2a.

7 Hlavní změny 7 Pravidlo Míč v překážce; Zakázané úkony Výjimka 2 u Pravidla 13-4 je změněna tak, aby umožňovala hráči uhladit písek nebo zeminu v překážce kdykoli, a to i před odehráním rány z této překážky, pokud je tím sledována výhradně péče o hřiště a nedojde k porušení Pravidla Pravidlo 18-2b. Míč se pohne po založení Je přidána nová Výjimka, podle které hráč není potrestán, pokud se jeho míč pohne po založení, pokud je známo nebo prakticky jisté, že hráč nezpůsobil, že se míč pohnul. Například pokud míčem po založení pohne poryv větru, není to trestné a míč se hraje z nové pozice. Pravidlo Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven vnějším vlivem Poznámka je rozšířena o předepsaný postup v různých případech, kdy je míč v pohybu úmyslně vychýlen nebo zastaven vnějším vlivem. Pravidlo 20-7c. Hra z nesprávného místa; Hra na rány Poznámka 3 je změněna tak, že pokud má být hráč potrestán za hru z nesprávného místa, budou trestem ve většině případů pouze dvě trestné rány, a to i pokud hráč před odehráním míče poruší nějaké další Pravidlo. Dodatek IV Je přidán nový Dodatek zahrnující obecné předpisy týkající se zařízení a další výstroje, jako jsou týčka, rukavice a zařízení na měření vzdálenosti. Pravidla amatérského statusu Defi nice Amatérský golfi sta Defi nice je změněna tak, aby jasněji určovala, že amatérský golfi sta je ten, kdo hraje golf kvůli výzvě, kterou tato hra představuje, a nikoli jako své povolání nebo za účelem fi nančního zisku, a to bez ohledu na to, zda hraje soutěžně nebo rekreačně. Golfová dovednost nebo věhlas Je zavedeno pětileté období, po které si hráč udrží svůj golfový věhlas i potom, co jeho golfová dovednost poklesne.

8 8 Hlavní změny Výherní poukazy Defi nice je rozšířena o možnost využití výherních poukazů k nákupu zboží a služeb od golfového klubu. Pravidla Pravidlo 1-3. Amatérismus; Záměr Pravidel Pravidlo je pozměněno tak, aby zopakovalo, proč je rozdíl mezi amatérským a profesionálním golfem a proč jsou při amatérské hře potřebná určitá omezení a limity. Pravidlo 2-1. Profesionalismus; Všeobecně Nové Pravidlo 2-1 obsahuje konsolidovanou formu stávajících Pravidel ohledně profesionalismu. Pravidlo 2-2. Profesionalismus; Smlouvy a dohody Národní golfové svazy nebo asociace Je přidáno nové Pravidlo 2-2(a), které umožňuje amatérskému golfi stovi uzavřít smlouvu nebo dohodu se svým národním golfovým svazem nebo asociací za předpokladu, že tím nezíská žádný fi nanční zisk, ať už přímo nebo nepřímo, v době, kdy je stále amatérským golfi stou. Profesionální agenti, sponzoři a další třetí strany Je přidáno nové Pravidlo 2-2(b), které umožňuje amatérskému golfi stovi, který dovršil alespoň 18. rok věku, uzavřít smlouvu nebo dohodu s třetí stranou, která se týká výhradně golfi stovy budoucnosti coby profesionálního golfi sty, za předpokladu, že tím nezíská žádný fi nanční zisk, ať už přímo nebo nepřímo, v době, kdy je stále amatérským golfi stou. Pravidlo 3-2b. Ceny za hole-in-one Nové Pravidlo 3-2b vyjímá z obecného limitu pro výhry ceny (včetně fi nančních) udělené za dosažení hole-in-one během normálního kola. Tato výjimka se týká výhradně cen za hole-in-one (nikoli soutěží longest drive nebo nearest to pin ) a nevztahuje se na jiné typy soutěží nebo soutěže s možností vícenásobné účasti. Pravidlo 4-3. Náklady na živobytí Je přidáno nové Pravidlo, které umožňuje amatérskému golfi stovi dostávat podporu na obecné náklady na živobytí, za předpokladu, že tato podpora je schválena a vyplácena prostřednictvím hráčova národního golfového svazu nebo asociace.

9 Jak používat Pravidla 9 Jak používat Pravidla Je zřejmé, že ne každý, kdo má výtisk Pravidel, je prostuduje od první do poslední stránky. Většina golfi stů se do Pravidel podívá, jen když potřebuje vyřešit pravidlový problém na hřišti. Nicméně abyste měli základní znalosti Pravidel a hráli golf rozumným způsobem, doporučujeme, abyste si přečetli alespoň Stručného průvodce Pravidly a oddíl Etiketa, které jsou součástí této publikace. V případě pravidlového problému na hřišti by ke zjištění odpovídajícího Pravidla a nalezení správné odpovědi měl pomoci rejstřík uvedený na konci Pravidel. Například pokud hráč náhodou pohne značkou označující polohu míče, když zvedá svůj míč na jamkovišti, určete příslušná klíčová slova, jako jsou předmět označující polohu míče, zvedání míče a jamkoviště a vyhledejte si tyto pojmy v rejstříku. Příslušné pravidlo (Pravidlo 20-1) naleznete pod hlavičkou Předmět označující polohu míče a Zvednutí míče. Přečtením tohoto Pravidla si pak potvrdíte správnou odpověď. Kromě určení klíčových slov a použití rejstříku pomohou k efektivnímu a přesnému užití Pravidel následující body: Rozlišujte formulace Pravidla jsou psána velmi přesnou a promyšlenou formou. Měli byste mít na zřeteli a chápat následující rozdíly v použití slov: může, smí = možnost měl by = doporučení musí = předpis (a trest, pokud nedojde k jeho naplnění) míč = je možno provést nahrazení míče (např. Pravidla 26, 27 a 28) původní míč = nelze provést nahrazení míče (např. Pravidla 24-2 a 25-1)

10 10 Jak používat pravidla Znejte defi nice Pravidla obsahují více než padesát defi novaných pojmů (jako např. Půda v abnormálním stavu, Pole atd.), které tvoří základ, na němž jsou Pravidla vystavěna. Dobrá znalost těchto defi novaných pojmů (v textu jsou psány kurzívou) je velmi důležitá pro správné použití Pravidel. Fakta případu K zodpovězení otázky týkající se Pravidel je nutno vzít do úvahy příslušná fakta a okolnosti případu. Měli byste určit: Formu hry (např. hra na jamky nebo hra na rány, dvouhra, čtyřhra, hra čtyřmi míči) Koho se situace týká (např. hráče, jeho partnera nebo nosiče, vnějšího vlivu) Kde situace nastala (např. na odpališti, v bankru, ve vodní překážce, na jamkovišti) Co se skutečně událo Hráčův úmysl (např. co dělal a co chce udělat) Časové souvislosti (např. hráč již odevzdal výsledkový lístek, soutěž byla ukončena) Odvolávejte se na text Pravidel Jak uvedeno výše, pro většinu otázek, které mohou vyvstat na hřišti, by měl poskytnout odpověď rejstříkový odkaz a text příslušného Pravidla. V případě pochybností hrajte hřiště, jak je naleznete, a míč, jak leží. Po návratu do klubovny předložte problém Soutěžnímu výboru. Při řešení otázek, které nejsou zcela jasné z textu samotných Pravidel, pak může pomoci nahlédnutí do Rozhodnutí o pravidlech golfu (Decisions on the Rules of Golf).

11 Stručný průvodce Pravidly 11 Stručný průvodce Pravidly Tento průvodce se zaměřuje na běžně se vyskytující pravidlové situace a pokouší se podat jednoduché vysvětlení k příslušným Pravidlům. Průvodce nenahrazuje Pravidla golfu, se kterými by se hráč měl v případě jakýchkoli nejasností poradit. Podrobnější informace ohledně zde popsaných situací naleznete u příslušného Pravidla. Všeobecně Golfová hra by měla být vedena ve zdravém sportovním duchu. Abyste pochopili, co to znamená, přečtěte si v Pravidlech oddíl Etiketa. Zejména pak: berte ohled na ostatní hráče, hrajte přiměřeně rychle a buďte připraveni umožnit skupině, která hraje rychleji, aby vás předešla, a pečujte o hřiště tím, že budete uhrabovat bankry, vracet vyseknuté drny a opravovat stopy po dopadech míčů na jamkovištích. Před zahájením kola byste si měli: přečíst Místní pravidla uvedená na výsledkovém lístku nebo na nástěnce; označit svůj míč nějakou značkou; řada hráčů hraje míče stejné značky a typu, a pokud nebudete schopni identifi kovat svůj míč, bude považován za ztracený (Pravidla 12-2 a 27-1); přepočítat své hole; můžete jich mít nejvýše 14 (Pravidlo 4-4). Během kola: nežádejte o radu nikoho kromě svého partnera (tj. hráče hrajícího za vaši stranu) nebo vašich nosičů; neraďte nikomu kromě svého partnera; můžete se nicméně ptát na informace ohledně Pravidel, vzdáleností a polohy překážek, praporkové tyče apod. (Pravidlo 8-1); nehrajte žádné cvičné rány během hraní jamky (Pravidlo 7-2); nepoužívejte žádné umělé pomůcky nebo neobvyklou výstroj, kromě případů výslovně povolených Místními pravidly (Pravidlo 14-3).

12 12 Stručný průvodce Pravidly Po dohrání kola: ve hře na jamky se ujistěte, že výsledek zápasu byl zveřejněn; ve hře na rány se ujistěte, aby váš výsledkový lístek byl správně a úplně vyplněn (včetně toho, že ho podepíšete vy i váš zapisovatel) a bez prodlení ho odevzdejte Soutěžnímu výboru (Pravidlo 6-6). Pravidla hry Na odpališti (Pravidlo 11) Ránu z odpaliště hrajte z místa mezi odpališťovými kameny. Míč nesmíte nasadit před spojnici předních okrajů těchto kamenů, ale dozadu se můžete posunout až na délku dvou holí od této spojnice. Pokud odehrajete svou první ránu na jamce odjinud než z tohoto vymezeného prostoru: ve hře na jamky to není trestné, ale váš soupeř vás může nechat ránu opakovat, pokud tak učiní okamžitě; ve hře na rány dostanete dvě trestné rány a svou chybu musíte napravit tak, že odehrajete ze správného místa. Hraní míče (Pravidla 12, 13, 14 a 15) Pokud si myslíte, že se jedná o váš míč, ale nevidíte svou identifi kační značku, můžete označit polohu míče a míč zvednout, abyste ho mohli identifi - kovat. Musíte to ovšem předem oznámit svému zapisovateli nebo soupeři (Pravidlo 12-2). Hrajte míč, jak leží. Nevylepšujte jeho polohu, prostor svého předpokládaného postoje nebo švihu ani směr hry tím, že byste: posunovali, odstraňovali, ohýbali nebo lámali cokoli pevného nebo rostoucího, vyjma když se tak stane při řádném zaujímání postoje nebo při provádění samotného úderu, nebo cokoli stlačovali (Pravidlo 13-2). Pokud je váš míč v bankru nebo ve vodní překážce: nedotýkejte se před vlastním úderem země (nebo vody ve vodní překážce) rukou ani holí, ani nehýbejte volnými přírodními předměty (Pravidlo 13-4).

13 Stručný průvodce Pravidly 13 Pokud odehrajete nesprávný míč: ve hře na jamky ztrácíte jamku; ve hře na rány dostanete dvě trestné rány a svou chybu musíte napravit tak, že budete hrát správný míč (Pravidlo 15-3). Na jamkovišti (Pravidla 16 a 17) Na jamkovišti můžete: označit, zvednout a očistit svůj míč (vždy ho vraťte přesně zpět), a opravit stopy po dopadech míčů a ucpávky starých jamek, nikoli však jiná poškození, jako jsou např. stopy po hřebech golfových bot (Pravidlo 16-1). Pokud hrajete úder na jamkovišti, ujistěte se, že praporková tyč je vytažena nebo obsluhována. Praporková tyč může být vytažena či obsluhována i v případě, že míč leží mimo jamkoviště (Pravidlo 17). Míč v klidu se pohne (Pravidlo 18) Pokud je váš míč ve hře a: vy jím náhodou pohnete, neoprávněně ho zvednete, nebo se pohne poté, co jste založili za míč, připočtěte si jednu trestnou ránu a míč vraťte na původní místo (viz ovšem Výjimky u Pravidel 18-2a a 18-2b). Pokud vaším míčem v klidu pohne někdo jiný než vy, váš partner nebo některý z vašich nosičů, nebo pokud do něj narazí jiný míč, vraťte svůj míč beztrestně na původní místo. Pokud se míč v klidu pohne vlivem větru nebo sám od sebe, hrajte ho beztrestně, jak leží. Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven (Pravidlo 19) Pokud je váš míč po odehrání vychýlen či zastaven vámi, vaším partnerem, některým z vašich nosičů nebo vaší výstrojí, připočtěte si jednu trestnou ránu a míč hrajte, jak leží (Pravidlo 19-2). Pokud je váš míč po odehrání vychýlen či zastaven jiným míčem v klidu, není to zpravidla trestné a míč hrajte, jak leží. Nicméně pokud jde o hru na rány a oba míče ležely předtím, než jste zahráli úder, na jamkovišti, dostáváte dvě trestné rány (Pravidlo 19-5a).

14 14 Stručný průvodce Pravidly Zvednutí, spuštění a umístění míče (Pravidlo 20) Předtím, než zvednete míč, který budete vracet na původní místo (např. když ho zvednete na jamkovišti kvůli očištění), musíte polohu míče označit (Pravidlo 20-1). Pokud zvedáte míč, který budete spouštět či umísťovat na jiné místo (např. spuštění míče do vzdálenosti dvou délek hole v případě nehratelného míče), nemusíte původní polohu míče označit, nicméně je doporučeno, abyste tak přesto učinili. Když spouštíte míč, stůjte vzpřímeně, míč držte v natažené paži v úrovni ramen a upusťte ho. Nejčastější situace, kdy musíte spuštění opakovat, jsou, když se míč: zakutálí do takové pozice, že dochází ke stejnému překážení, od jakého byla využita úleva (např. od nepohyblivé závady), zakutálí dále než na dvě délky hole od místa, na které byl spuštěn, nebo zastaví na místě, které je blíže jamce, než je jeho původní poloha, nejbližší místo úlevy nebo místo, kde naposledy překročil hranici vodní překážky. Celkem existuje devět situací, kdy je třeba spuštění opakovat, a ty jsou všechny popsány v Pravidle 20-2c. Pokud se míč i napodruhé zakutálí do některé z těchto pozic, umístěte ho na místo, kde se při posledním spuštění poprvé dotkl hřiště. Míč napomáhá nebo překáží ve hře (Pravidlo 22) Můžete: zvednout svůj míč, nebo nechat zvednout jakýkoli jiný míč, pokud se domníváte, že by mohl napomáhat ve hře jinému hráči, nebo nechat zvednout libovolný míč, který by vám mohl překážet ve hře. Nesmíte se smluvit, že ponecháte míč na místě proto, aby napomáhal ve hře jinému hráči. Míč, který je zvednut, protože by mohl napomáhat nebo překážet ve hře, se nesmí očistit, kromě případu, kdy byl zvednut na jamkovišti.

15 Stručný průvodce Pravidly 15 Volné přírodní předměty (Pravidlo 23) Můžete pohnout volným přírodním předmětem (tj. předměty přírodní povahy, jako jsou kameny, volné listy a větvičky), pokud neleží ve stejné překážce, jako váš míč. Pokud se v důsledku toho, že jste odstranili volný přírodní předmět, váš míč pohne, musíte ho vrátit na původní místo. Pokud se tak nestalo na jamkovišti, dostanete jednu trestnou ránu. Pohyblivé závady (Pravidlo 24-1) Pohyblivou závadu (tj. přenosný umělý předmět, jako jsou hrábě, láhve apod.) můžete beztrestně odstranit bez ohledu na to, kde se nachází. Pokud se v důsledku toho váš míč pohne, není to trestné a musíte ho vrátit na původní místo. Pokud míč leží v pohyblivé závadě nebo na ní, můžete ho zvednout, závadu odstranit a míč beztrestně spustit na místo přímo pod místem, kde míč na závadě ležel, s výjimkou jamkoviště, kde míč na toto místo umístíte. Nepohyblivé závady a půda v abnormálním stavu (Pravidla 24-2 a 25-1) Nepohyblivá závada je jakýkoli umělý objekt na hřišti, kterým nelze pohnout vůbec (např. budova) nebo kterým nelze pohnout snadno (např. pevně zapuštěný ukazatel). Objekty, které vyznačují hranici hřiště, nejsou závady. Půda v abnormálním stavu je náhodná voda, půda v opravě nebo díra, hromádka či cestička vytvořená norujícím zvířetem, plazem nebo ptákem. S výjimkou případu, kdy je míč ve vodní překážce, máte nárok na beztrestnou úlevu, pokud nepohyblivá závada nebo půda v abnormálním stavu fyzicky překáží v poloze míče nebo ve vašem postoji nebo švihu. Míč můžete zvednout a spustit do vzdálenosti jedné délky hole od nejbližšího místa úlevy (viz Defi nici Nejbližší místo úlevy ), avšak ne blíže jamce, než je toto nejbližší místo úlevy (viz nákres na další stránce). Pokud je míč na jamkovišti, pak ho na nejbližší místo úlevy umístíte, přičemž toto místo může být i mimo jamkoviště. Kromě případu, kdy se jak míč, tak i nepohyblivá závada nebo půda v abnormálním stavu nacházejí na jamkovišti, nemáte nárok na úlevu kvůli překážení ve směru hry. V případě, že je míč v bankru, máte ještě doplňkovou možnost úlevy od zmíněného překážení, kdy původní míč spustíte se započtením jedné trestné rány mimo bankr dozadu za něj.

16 16 Stručný průvodce Pravidly Následující nákres ilustruje pojem nejbližší místo úlevy pro Pravidla 24-2 a 25-1 pro pravorukého hráče. GUR = Půda v opravě (Ground Under Repair) B1 = pozice míče na cestě, v půdě v opravě (GUR) apod. P1 = nejbližší místo úlevy P1 vystínovaná oblast = oblast, do které je nutno míč spustit, o poloměru jedné délky hole od bodu P1, pro měření je možno použít libovolnou hůl B2 = pozice míče na cestě, v půdě v opravě (GUR) apod. -= pomyslný postoj odpovídající hraní míče z bodu P2 holí, kterou by si hráč nejspíše zvolil ke své ráně P2 = nejbližší místo úlevy P2 vystínovaná oblast = oblast, do které je nutno míč spustit, o poloměru jedné délky hole od bodu P2, pro měření je možno použít libovolnou hůl Vodní překážky (Pravidlo 26) Jestliže je váš míč ve vodní překážce (žluté kolíky nebo čáry), můžete ho hrát, jak leží, nebo s jednou trestnou ránou: zahrát míč z místa, odkud jste hráli svou poslední ránu, nebo spustit míč libovolně daleko za vodní překážkou na linii tvořené jamkou, místem, kde míč naposledy překročil hranici vodní překážky a místem, na které budete spouštět míč. Jestliže je váš míč v podélné vodní překážce (červené kolíky nebo čáry), můžete navíc, kromě výše uvedených možností pro míč ve vodní překážce, spustit míč s jednou trestnou ránou do vzdálenosti dvou délek hole od: místa, kde míč naposledy překročil hranici překážky, nebo místa na opačné straně překážky, které je stejně daleko od jamky jako místo, kde míč naposledy překročil hranici překážky, avšak nikoli blíže jamce, než takto určený bod.

17 Stručný průvodce Pravidly 17 Míč zahraný z odpaliště z bodu a se zastaví v podélné vodní překážce v bodě B, přičemž naposledy překročil hranici překážky v bodě C. Hráč má následující možnosti: beztrestně hrát míč, jak leží z bodu B, nebo s jednou trestnou ránou: hrát míč z odpaliště; spustit míč za překážkou kdekoli na přerušované linii zpátky za bod D; spustit míč do vystínované oblasti u bodu C (tj. do vzdálenosti dvou délek hole od bodu C, avšak ne blíže jamce, než je tento bod); spustit míč do vystínované oblasti u bodu E (tj. do vzdálenosti dvou délek hole od bodu E, avšak ne blíže jamce, než je tento bod). Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč (Pravidlo 27) Najděte si v Místních pravidlech, kde a jak jsou defi novány hranice hřiště. Zpravidla to bývá pomocí plotů, zdí, bílými kolíky nebo bílými čárami. Pokud je váš míč ztracen mimo vodní překážku nebo je mimo hřiště, musíte s jednou trestnou ránou hrát míč z místa, odkud jste hráli svou poslední ránu, tj. se ztrátou rány a vzdálenosti. Máte 5 minut na to, abyste svůj míč našli. Pokud míč není nalezen do 5 minut, je ztracen. Pokud se po své ráně domníváte, že váš míč může být ztracen mimo vodní překážku nebo může být mimo hřiště, měli byste zahrát provizorní míč. Musíte prohlásit, že hrajete provizorní míč, a zahrát ho dříve, než se vydáte kupředu hledat původní míč. Pokud je původní míč ztracen (jinde než ve vodní překážce) nebo je mimo hřiště, musíte se započtením jedné trestné rány pokračovat ve hře provizorním míčem. Pokud je původní míč nalezen na hřišti, musíte pokračovat ve hře tímto míčem a musíte zanechat hry provizorním míčem.

18 18 Stručný průvodce Pravidly Nehratelný míč (Pravidlo 28) Jestliže je váš míč ve vodní překážce a vy ho nechcete hrát, jak leží, musíte postupovat podle Pravidla o vodní překážce Pravidlo o nehratelném míči nelze uplatnit. Kdekoli jinde na hřišti můžete, pokud se domníváte, že váš míč je nehratelný, s jednou trestnou ránou: zahrát míč z místa, odkud jste hráli svou poslední ránu, nebo spustit míč libovolně daleko zpátky na linii tvořené jamkou, místem, kde leží původní míč, a místem, na které budete spouštět míč, nebo spustit míč do vzdálenosti dvou délek hole od místa, kde leží původní míč, avšak ne blíže jamce. Pokud je váš míč v bankru, můžete postupovat stejným způsobem s tím omezením, že pokud spouštíte míč po linii zpět nebo do vzdálenosti dvou délek hole, musíte ho spustit v daném bankru. Míč zahraný z odpaliště z bodu A se zastaví v křoví v bodě B. Pokud ho hráč prohlásí za nehratelný, má následující možnosti, všechny s jednou trestnou ránou: hrát další míč z odpaliště; spustit míč kdekoli na přerušované linii zpátky za bod B; spustit míč do vystínované oblasti (tj. do vzdálenosti dvou délek hole od bodu B, avšak ne blíže jamce, než je tento bod).

19 Etiketa 19 Oddíl I Etiketa; Chování na hřišti Úvod Tento oddíl obsahuje doporučení ohledně chování a způsobu, jak hrát golf. Pokud se jimi hráči budou řídit, bude hra pro všechny zúčastněné příjemnější a zábavnější. Základním principem je, že za všech okolností je třeba brát ohledy na ostatní osoby na hřišti. Duch hry Golf se po většinu času hraje bez přímého dohledu rozhodčího, přičemž se spoléhá na osobní zodpovědnost každého hráče, že bude brát ohled na ostatní hráče a bude jednat v souladu s Pravidly. Všichni hráči by se měli za všech okolností chovat disciplinovaně, v souladu s dobrými mravy a prokázat sportovního ducha, a to bez ohledu na to, jak jsou soutěživí. Tyto teze vyjadřují ducha hry. Bezpečnost Před zahráním rány nebo před provedením cvičného švihu by se hráči měli přesvědčit, že se nikdo nenachází blízko nich ani na místě, kde by mohl být zasažen holí, míčkem nebo kamenem, oblázkem, větví apod., které mohou odlétnout v důsledku úderu nebo cvičného švihu. Nikdo by neměl hrát, dokud hráči před ním nejsou z možného dosahu jeho rány. Hráči by měli vždy upozornit zaměstnance údržby hřiště, kteří se vyskytují blízko nich nebo před nimi, pokud zamýšlejí zahrát ránu, která by je mohla ohrozit. Pokud hráč zahraje ránu směrem, kde hrozí nebezpečí, že by někdo mohl být zasažen, měl by okamžitě varovně zakřičet. Tradičně užívaným varováním v takové situaci je fore, čti fór.

20 20 Etiketa Ohled na ostatní hráče Žádné rušení ani rozptylování Hráči by měli za všech okolností brát ohledy na ostatní hráče na hřišti a neměli by je v jejich hře vyrušovat pohybem, mluvením nebo zbytečným hlukem. Hráči by měli zajistit, aby žádné z elektronických zařízení, která vezmou s sebou na hřiště, nevyrušovalo ostatní hráče. Hráč by neměl nasadit svůj míč na odpališti, dokud na něm není řada ve hře. Hráči by neměli stát blízko míče nebo přímo za míčem nebo za jamkou, když se některý z hráčů chystá odehrát. Na jamkovišti Na jamkovišti by hráči neměli stát v dráze patu jiného hráče ani vrhat stín na dráhu jeho patu v době, kdy provádí úder. Hráči by měli zůstat na jamkovišti nebo v jeho blízkosti, dokud všichni ostatní hráči z jejich skupiny nedohrají jamku. Výsledek jamky Pokud je to třeba, měl by ve hře na rány hráč, který je zároveň zapisovatelem, zkontrolovat během cesty k dalšímu odpališti s příslušným hráčem jeho výsledek a zapsat ho. Rychlost hry Hrajte přiměřené rychle a udržujte odstup Hráči by měli hrát přiměřeně rychle. Soutěžní výbor může stanovit tempo hry, které by hráči měli dodržovat. Skupina hráčů je odpovědná za to, že se jejich odstup od předchozí skupiny nebude zvětšovat. Pokud je skupina pozadu o celou volnou jamku a zdržuje skupinu za sebou, měla by dát této skupině pokyn k předejití, a to bez ohledu na počet hráčů v této skupině. Pokud skupina neztrácí celou volnou jamku, nicméně je zjevné, že skupina za nimi je schopna hrát rychleji, měla by této rychlejší skupině umožnit předejití.

21 Etiketa 21 Buďte připraveni ke hře Hráči by měli být připraveni k odehrání rány, jakmile na ně dojde řada ve hře. Při hře na jamkovišti nebo v jeho blízkosti by hráči měli zanechat svoje vaky nebo vozíky na takových místech, aby přesun pryč z jamkoviště a na další odpaliště byl co možná nejrychlejší. Po dohrání jamky by hráči měli jamkoviště ihned opustit. Ztracený míč Pokud se hráč domnívá, že by jeho míč mohl být ztracen mimo vodní překážku nebo být mimo hřiště, měl by z důvodu úspory času zahrát provizorní míč. Hráči hledající míč by měli dát hráčům v následující skupině pokyn k předejití ihned, jakmile je zřejmé, že míč nebude snadno nalezen. Neměli by tak učinit až po pětiminutovém hledání. Jestliže umožní následující skupině, aby je předešla, neměli by pokračovat ve hře, dokud je tato skupina nepředejde a není z možného dosahu jejich ran. Přednost na hřišti Přednost na hřišti je určena rychlostí hry skupiny, pokud není Soutěžním výborem určeno jinak. Libovolná skupina hrající celé kolo má právo předejít jakoukoli skupinu hrající neúplné kolo. Pojem skupina zahrnuje i jednoho samotného hráče. Péče o hřiště Bankry Před opuštěním bankru by hráči měli pečlivě zarovnat a uhladit všechny díry a stopy, které v bankru udělali sami, jakož i ty, které v jejich blízkém okolí udělal někdo jiný. K tomuto účelu by měli použít hrábě, pokud jsou hrábě v rozumné vzdálenosti od bankru. Oprava vyseknutých drnů, poškození způsobených dopadem míče nebo botami Hráči by měli pečlivě opravit každou díru po jimi vyseknutém drnu, jakož i jakékoli poškození jamkoviště způsobené dopadem míče (ať už jejich vlastním, nebo cizím). Po dohrání jamky všemi hráči ve skupině by hráči měli opravit poškození jamkoviště způsobené golfovými botami.

Pravidla golfu A PRAVIDLA AMATÉRSKÉHO STATUSU

Pravidla golfu A PRAVIDLA AMATÉRSKÉHO STATUSU Golf je globální hra. R&A a USGA vydávají tato jednotná Pravidla platná celosvětově pro všechny golfi sty. Pravidla golfu PLATNÁ OD 1. LEDNA 2016 Pravidla golfu A PRAVIDLA AMATÉRSKÉHO STATUSU PLATNÁ OD

Více

Golfová pravidla 2012-2015. Elektronickou verzi vytvořila redakce www.golfovezpravy.cz.

Golfová pravidla 2012-2015. Elektronickou verzi vytvořila redakce www.golfovezpravy.cz. Předmluva k vydání Pravidel pro rok 2012 Tato kniha obsahuje Pravidla golfu, která budou celosvětově platná od 1. ledna 2012. Představuje vyvrcholení čtyřleté práce R&A Rules Limited a United States Golf

Více

PŘEDMLUVA. Počínaje 1. lednem 2004 přecházejí řídící pravomoce a odpovědnost Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews na R&A Rules Limited.

PŘEDMLUVA. Počínaje 1. lednem 2004 přecházejí řídící pravomoce a odpovědnost Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews na R&A Rules Limited. PŘEDMLUVA Počínaje 1. lednem 2004 přecházejí řídící pravomoce a odpovědnost Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews na R&A Rules Limited. Tato kniha obsahuje Pravidla golfu, která budou celosvětově

Více

Předmluva Předmluva překladatele Jak používat pravidla Hlavní změny Oddíl I. Etiketa Oddíl II. Definice Oddíl III. Pravidla hry HRA 1. Hra 2.

Předmluva Předmluva překladatele Jak používat pravidla Hlavní změny Oddíl I. Etiketa Oddíl II. Definice Oddíl III. Pravidla hry HRA 1. Hra 2. Předmluva Předmluva překladatele Jak používat pravidla Hlavní změny Oddíl I. Etiketa Oddíl II. Oddíl III. Pravidla hry HRA 1. Hra 2. Jamková hra 3. Hra na rány HOLE A MÍČ 4. Hole 5. Míč POVINNOSTI HRÁČE

Více

http://pravidlagolfu.unas.cz

http://pravidlagolfu.unas.cz http://pravidlagolfu.unas.cz Předmluva Předmluva překladatele Jak používat pravidla Hlavní změny Oddíl I. Etiketa Oddíl II. Oddíl III. Pravidla hry HRA 1. Hra 2. Jamková hra 3. Hra na rány HOLE A MÍČ 4.

Více

KOLÍKY NA GOLFOVÉM HŘIŠTI

KOLÍKY NA GOLFOVÉM HŘIŠTI PŘÍPRAVNÝ TEST Z GOLFOVÝCH PRAVIDEL PRO ZISK GOLFOVÉ ZPŮSOBILOSTI (HCP 54) KOLÍKY NA GOLFOVÉM HŘIŠTI 1) K čemu slouží obecně barevné kolíky na golfovém hřišti? A. Slouží k vymezení herní dráhy B. Vyznačují

Více

Závazné propozice U.S.KIDS GOLF REGION TOUR 2012

Závazné propozice U.S.KIDS GOLF REGION TOUR 2012 Direktoriát soutěže Závazné propozice U.S.KIDS GOLF REGION TOUR 2012 Ředitel U.S. Kids Golf Tour pro Českou republiku Pořadatel Spolupořadatelé Soutěžní výbor Karel Kučera, Blue Green s.r.o. karel@uskidsgolf.cz

Více

PRAVIDLA BADMINTONU (platná od 1. srpna 2002, změny 20. listopadu 2003 zvýrazněny červeně)

PRAVIDLA BADMINTONU (platná od 1. srpna 2002, změny 20. listopadu 2003 zvýrazněny červeně) PRAVIDLA BADMINTONU (platná od 1. srpna 2002, změny 20. listopadu 2003 zvýrazněny červeně) DEFINICE Hráč Zápas Dvouhra Čtyřhra Podávající strana Přijímající strana Výměna Jakákoliv osoba hrající badminton

Více

Předpisy pro mezinárodní soutěže

Předpisy pro mezinárodní soutěže Předpisy pro mezinárodní soutěže Předpisy pro mezinárodní soutěže platí pro soutěže světové, kontinentální, olympijské hry, otevřené turnaje a pro mezinárodní utkání. Pro domácí soutěže si může svaz některé

Více

Školení rozhodčích licence C

Školení rozhodčích licence C Školení rozhodčích licence C Pravidla stolního tenisu ČAST platnost (aktualizace) od 1. 3. 2015 Základní znalost pravidel je podmíněna samostudiem a praxí. Na školení se nikdo pravidla nenaučí. Základní

Více

ZMĚNY PRAVIDLA 11 OFSAJD

ZMĚNY PRAVIDLA 11 OFSAJD Aktivní zapojení do hry ZMĚNY PRAVIDLA 11 OFSAJD předseda pravidlové komise FAČR Změny a doplňky výkladu Pokyny a instrukce Pravidla fotbalu 2013-2014 Moderní pojetí ofsajdu Aktivní zapojení do hry : ovlivňuje

Více

FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal)

FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal) ČESKÁ FEDERACE MICROFUTSALU z.s. ČESKÁ REPUBLIKA FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal) Pravidla 2015 Obsah 1 Pravidlo 1- Hrací plocha... 3 1.1 Tvar hrací plochy... 3 1.2 Rozměry... 3 1.3 Dispozice... 3 1.4 Brankoviště...

Více

8. Od posledního okamžiku, kdy míček leží nehybně před vyhozením do výšky, až do okamžiku, kdy je udeřen

8. Od posledního okamžiku, kdy míček leží nehybně před vyhozením do výšky, až do okamžiku, kdy je udeřen 1. K hrací ploše patří 2. "Síťka" se skládá 3. Strana pálky, používaná k udeření míčku 4. Strana pálky, která se nepoužívá ke hře 5. Hráč je povinen poskytnout pálku, s níž chce hrát k přezkoumání 6. Pálku

Více

BIRDIE CARD. Provozní řád

BIRDIE CARD. Provozní řád Provozní řád BIRDIE CARD Před hrou se prosím zaregistrujte na recepci. ID kartu nebo fee kartu viditelně připevněte na bag pro případnou kontrolu marshallem. Dodržujte tempo hry: 9 jamek max. 2 hod. 20

Více

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360 Zkrácená Pravidla squashe Tato zkrácená verze Pravidel squashe byla vytvořena, aby pomohla hráčům pochopit základy. Všichni hráči by si měli přečíst kompletní verzi Pravidel squashe. Čísla v závorkách

Více

9.5 Hlášené strky a potápění koulí

9.5 Hlášené strky a potápění koulí 9. DESÍTKA Desítka je hlášená hra, která se hraje s deseti hranými koulemi, očíslovanými od jedné do deseti, a bílou hrací koulí. Koule se odehrávají vzestupně po číslech a koule s nejnižším číslem musí

Více

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA Rozměry hrací plochy Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka hrací plochy musí být větší než šířka. Délka: minimum 25 m, maximum 42 m Šířka: minimum 15 m, maximum 25

Více

1. OBECNÁ PRAVIDLA 1.1 Zodpovědnost hráče 1.2 Rozehrání o pořadí ve hře (Tempo)

1. OBECNÁ PRAVIDLA 1.1 Zodpovědnost hráče 1.2 Rozehrání o pořadí ve hře (Tempo) 1. OBECNÁ PRAVIDLA Následující Obecná pravidla se používají ve všech hrách, které se řídí těmito pravidly, s výjimkou případů, kdy jim určitá pravidla dané hry protiřečí. Kromě toho jsou určité aspekty

Více

Hrací plocha. Rozměry Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka: 90 m (100 yardů) - 120 m (130 yardů) Šířka: 45 m (50 yardů) - 90 m (100 yardů)

Hrací plocha. Rozměry Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka: 90 m (100 yardů) - 120 m (130 yardů) Šířka: 45 m (50 yardů) - 90 m (100 yardů) Pravidla fotbalu Hrací plocha Hrací plocha Rozměry Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka: 90 m (100 yardů) - 120 m (130 yardů) Šířka: 45 m (50 yardů) - 90 m (100 yardů) Míč musí být kulatý, musí

Více

PRAVIDLO XI - OFSAJD. Pravidla fotbalu 2013-2014. Změny a doplňky výkladu Pokyny a instrukce. Pravidlová komise FAČR a Komise rozhodčích FAČR

PRAVIDLO XI - OFSAJD. Pravidla fotbalu 2013-2014. Změny a doplňky výkladu Pokyny a instrukce. Pravidlová komise FAČR a Komise rozhodčích FAČR PRAVIDLO XI - OFSAJD Změny a doplňky výkladu Pokyny a instrukce Pravidla fotbalu 2013-2014 Pravidlová komise FAČR a Komise rozhodčích FAČR IFAB s decision on 2 March, 2013: Interfering with an opponent

Více

1. HRACÍ PLOCHA. 102 Značky na hřišti. 104 Prostory pro střídání. 105 Trestné lavice a zapisovatelský stolek. 106 Kontrola hřiště

1. HRACÍ PLOCHA. 102 Značky na hřišti. 104 Prostory pro střídání. 105 Trestné lavice a zapisovatelský stolek. 106 Kontrola hřiště 1. HRACÍ PLOCHA 102 Značky na hřišti 6. Body pro vhazování jsou vyznačeny na středové čáře a na pomyslných prodloužených brankových čarách, 1,5 m od dlouhých stran hřiště a nepřesahují v průměru 30 cm.

Více

Pravidla soutěže STARŠÍCH PŘÍPRAVEK OFS Brno - venkov (5+1)

Pravidla soutěže STARŠÍCH PŘÍPRAVEK OFS Brno - venkov (5+1) Pravidla soutěže STARŠÍCH PŘÍPRAVEK OFS Brno - venkov (5+1) Pravidlo I: Počet hráčů a počet minitýmů Hraje se s 5 hráči v poli a brankářem, buď na jednom minihřišti nebo souběžně na dvou minihřištích.

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více

PRAVIDLO 1 HRACÍ PLOCHA

PRAVIDLO 1 HRACÍ PLOCHA PRAVIDLO 1 HRACÍ PLOCHA Výklad pravidla Ing. Jiří Kureš HRACÍ PLOCHA POVRCH HP Utkání se mohou hrát na přírodních nebo umělých površích, v souladu s ustanoveními příslušné soutěže. Barva umělých povrchů

Více

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o.

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Údržba: Skladujte na suchém místě uložené ve vaku/boxu, který je součástí balení. Výrobky odpovídají normě EN-71. Distributor: Varování!

Více

RST Morava S = Turnaj RST Morava - STABLEFORD.

RST Morava S = Turnaj RST Morava - STABLEFORD. REGION SENIOR TOUR MORAVA 2014 VIII. ročník Hřiště Brno Kaskáda, Kořenec, Austerlitz, Olomouc, Telč, Svratka, Jezera, Poysdorf, Skalica, Senica, Mnich, Haugschlag Hrací turnajová kola soutěží RST Morava

Více

Pravidla florbalu a jejich výklad Platné od 1. července 2002 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF

Pravidla florbalu a jejich výklad Platné od 1. července 2002 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF Pravidla florbalu a jejich výklad Platné od 1. července 2002 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF OBSAH : 1 Hrací plocha 101 rozměry hřiště 102 vyznačení hřiště 103 branky 104 hráčská lavice a prostor

Více

3.3. Míč - Platí beze změny proti " Pravidlům", s následující úpravou : Používá se míč velikosti 5.

3.3. Míč - Platí beze změny proti  Pravidlům, s následující úpravou : Používá se míč velikosti 5. Pravidla pro minibasketbal platná od 1.9. 2004 Tento text vychází z textu Pravidla basketbalu, platná od 1.9.2004, vydaného ČBF v Praze / dále Pravidla / Odlišná ustanovení pro minibasketbal jsou jmenovitě

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA ZAJEČOVSKÉHO POHÁRU 2015

PODROBNÁ PRAVIDLA ZAJEČOVSKÉHO POHÁRU 2015 PODROBNÁ PRAVIDLA ZAJEČOVSKÉHO POHÁRU 2015 1. HRACÍ PLOCHA Veškeré zápasy turnaje jsou hrány na hřištích s travnatým povrchem (TJ Zaječov) Rozměr hřiště: 20x40m. 2. DÉLKA HRY Délka hrací doby ve skupinách

Více

DDC - Double Disc Court

DDC - Double Disc Court DDC - Double Disc Court 201. Komentář Účelem následujících pravidel je poskytnout instrukce k hraní této hry. Hry s létajícím talířem tradičně spoléhají na sportovního ducha, který vkládá zodpovědnost

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

2010-2013. DODATEK č.3 k PRAVIDLŮM SOFTBALLU

2010-2013. DODATEK č.3 k PRAVIDLŮM SOFTBALLU DODATEK č.3 k PRAVIDLŮM SOFTBALLU 2010-2013 Tento Dodatek obsahuje opravy, změny a doplnění vybraných ustanovení Pravidel softballu 2010-2013, která schválila Česká softballová asociace a jsou platná od

Více

RST Morava S = Turnaj RST Morava - STABLEFORD. pořadí Tour v kategoriích Stableford. 1) RST Morava R+S = Turnaj RST Morava na RÁNY + STABLEFORD.

RST Morava S = Turnaj RST Morava - STABLEFORD. pořadí Tour v kategoriích Stableford. 1) RST Morava R+S = Turnaj RST Morava na RÁNY + STABLEFORD. REGION SENIOR TOUR MORAVA 2017 XI. ročník Hřiště Brno Kaskáda, Austerlitz, Jezera, Kořenec, Mnich, Olomouc, Svratka, Telč, Adamstal, Diamond, Haugschlag, Hrubá Borša, Poysdorf, Senica, Skalica, Welten

Více

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích ( 4) patří mimo jiné c) řídit

Více

Průvodce projektem HRAJ GOLF, ZMĚŇ ŽIVOT

Průvodce projektem HRAJ GOLF, ZMĚŇ ŽIVOT Průvodce projektem HRAJ GOLF, ZMĚŇ ŽIVOT Obsah Proč projekt Hraj golf, změň život? 3 Startovní golfový balíček a seznam hřišť 9 Osobnosti projektu 13 Úvodní slovo prezidenta ČGF 18 Úvodní slovo člena výboru

Více

Pravidla badminton, squash

Pravidla badminton, squash Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Pravidla badminton, squash PŘÍLOHA METODICKÉ PŘÍRUČKY Martina Bernacíková, Zora Svobodová Brno 2011 Publikace byla zpracována v rámci realizace projektu

Více

Předpisy WPA Strana 1 z 7

Předpisy WPA Strana 1 z 7 Předpisy WPA Strana 1 z 7 Obsah strana 1. Správní pravomoc 2 2. Výjimky z pravidel 2 3. Oblečení 2 3.1 Muži 2 3.2 Ženy 2 4. Stavění / naklepání koulí 2 5. Hra s plošnými rozhodčími. 3 6. Penalizace nesportovního

Více

MÁTE RÁDI AKTIVNÍ POBYT V PŘÍRODĚ A RELAX?

MÁTE RÁDI AKTIVNÍ POBYT V PŘÍRODĚ A RELAX? Karta rekreačního golfisty MÁTE RÁDI AKTIVNÍ POBYT V PŘÍRODĚ A RELAX? Golf park slapy svatý jan Jan Novák bydliště: Praha, datum narození: 1. 1. 1991 STAŇTE SE REKREAČNÍM HRÁČEM GOLFU! CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 C-28082006-114347-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na všech pozemních komunikacích

Více

Florbal se hraje formou utkání mezi dvěma družstvy. Cílem hry je dosáhnout více branek než soupeř při dodržení ustanovení pravidel.

Florbal se hraje formou utkání mezi dvěma družstvy. Cílem hry je dosáhnout více branek než soupeř při dodržení ustanovení pravidel. PODMÍNKY FLORBALU Business Cup Florbal se hraje formou utkání mezi dvěma družstvy. Cílem hry je dosáhnout více branek než soupeř při dodržení ustanovení pravidel. Florbal jakožto halový sport se hraje

Více

Soft Cup Pravidla hry

Soft Cup Pravidla hry Soft Cup Pravidla hry Upraveno pro potřeby skautského turnaje. V detailech se od skutečných pravidel softbalu mohou lišit, avšak hlavní myšlenka zůstává. Vysvětlivky VZ vedoucí závodu HR hlavní rozhodčí

Více

Pravidla florbalu a jejich výklad

Pravidla florbalu a jejich výklad Pravidla florbalu a jejich výklad Pravidla florbalu a jejich výklad podle oficiálních pravidel florbalu IFF HRACÍ PLOCHA Rozměry hřiště Hřiště má rozměry 40 x 20 m povolená tolerance 36-44 x 18-22 m, ohraničeno

Více

PRAVIDLA MEZINÁRODNÍ DVOUHRY

PRAVIDLA MEZINÁRODNÍ DVOUHRY PRAVIDLA MEZINÁRODNÍ DVOUHRY SCHVÁLENÁ WORLD SQUASH FEDERATION Platná od 1. května 1997 1. HRA SQUASH Hra squash se hraje mezi dvěma hráči. Každý hráč používá raketu, hraje se na kurtu, s míčkem, to vše

Více

PRAVIDLA PRO MINIFOTBAL 1 HRACÍ PLOCHA. Nejde o oficiální verzi. Jde o zjdednodušenou verzi.

PRAVIDLA PRO MINIFOTBAL 1 HRACÍ PLOCHA. Nejde o oficiální verzi. Jde o zjdednodušenou verzi. PRAVIDLA PRO MINIFOTBAL Nejde o oficiální verzi. Jde o zjdednodušenou verzi. 1 HRACÍ PLOCHA Hrací plocha je polovinou normální hrací plochy, jejíž pomezní čáry jsou čárami brankovými a středová i branková

Více

Edice 2013/2014. Pravidla RFL

Edice 2013/2014. Pravidla RFL Edice 2013/2014 Pravidla RFL Pravidla RFL (zkrácená a zjednodušená verze)... 4 1 Herní specifikace... 4 1.1 Hrací plocha... 4 1.1.1 Rozměry hřiště... 4 1.1.2 Brány... 4 1.1.3 Prostor pro střídání... 4

Více

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let CELKOVÝ POHLED Odin, otec bohů, posílá své dva havrany: Hugina a Mugina do světa, aby dohlíželi na Zemi. Hráči vykládají karty, aby pohybovali opeřenými

Více

Míčové hry - pravidla. Kopaná Stolní tenis

Míčové hry - pravidla. Kopaná Stolní tenis Míčové hry - pravidla Kopaná Stolní tenis Kopaná - pravidla http://www.nowpublic.com/s ports/good-old-soccer-game Fotbal (z anglického football, foot=noha, ball=míč), též kopaná, je kolektivní míčová hra,

Více

Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014. (nový text je vyznačen červeně)

Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014. (nový text je vyznačen červeně) Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014 (nový text je vyznačen červeně) Ruletext 2013-16 Ruletext 2015-16 1. HRACÍ PLOCHA 1.1 Rozměry Hřiště je obdélník o rozměrech 18x9 m obklopený volnou

Více

PRAKTICKÁ PRAVIDLA GOLFU X+1 nejčastějších problémových situací na hřišti Autor: Leoš Kopecký. Příprava ke hře. Etiketa

PRAKTICKÁ PRAVIDLA GOLFU X+1 nejčastějších problémových situací na hřišti Autor: Leoš Kopecký. Příprava ke hře. Etiketa PRAKTICKÁ PRAVIDLA GOLFU X+1 nejčastějších problémových situací na hřišti Autor: Leoš Kopecký Příprava ke hře Etiketa Golf má svou charakteristickou etiketu, která je nesmírně důležitá a má své historické

Více

FOTBAL herní činnosti

FOTBAL herní činnosti FOTBAL herní činnosti Hrací plocha - tvar obdélníku, pomezní čára je delší než branková. Délka hřiště 90-120m a šířka 45-90m. Branka má rozměry 7,32 x 2,44m. Hra rukou - žádný hráč kromě brankáře nesmí

Více

Pravidla KORFBALU. Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS. Část C. Český korfbalový svaz

Pravidla KORFBALU. Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS. Část C. Český korfbalový svaz Pravidla KORFBALU Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS Část C Český korfbalový svaz Platnost pravidel od 1.7.2010 1 POZNÁMKY : Tato pravidla jsou překladem anglického

Více

Propozice 1. ročník mistrovství ČR V GOLFU. na aboutgolf simulátorech 2011

Propozice 1. ročník mistrovství ČR V GOLFU. na aboutgolf simulátorech 2011 Propozice 1. ročník mistrovství ČR V GOLFU na aboutgolf simulátorech 2011 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Datum: Organizační zajištění: Vklad: Ředitel soutěže: Hlavní rozhodčí: Přihlášky: Hrací místa: dle termínového

Více

3. Zahájení hry - hráč hraje bílou koulí do koule na zadním bodu tak, aby zahrál nejméně jednu kouli do některé z děr

3. Zahájení hry - hráč hraje bílou koulí do koule na zadním bodu tak, aby zahrál nejméně jednu kouli do některé z děr ZKRÁCENÁ MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA EPBF POOL - "8-BALL" 1. Rozhodovací strk Oba hráči postaví po jedné kouli libovolně do předního pole (každý na jednu polovinu stolu) a společně zahrají svojí koulí přes zadní

Více

Směrnice pro uplatnění vysílacích a reklamních práv

Směrnice pro uplatnění vysílacích a reklamních práv Směrnice pro uplatnění vysílacích a reklamních práv Článek I Základní ustanovení 1. Směrnice o uplatňování vysílacích a reklamních práv upravuje kompetence při pořizování televizních, rozhlasových a dalších

Více

Propozice 1. ročník mistrovství ČR V GOLFU na Aboutgolf simulátorech 2008

Propozice 1. ročník mistrovství ČR V GOLFU na Aboutgolf simulátorech 2008 Propozice 1. ročník mistrovství ČR V GOLFU na Aboutgolf simulátorech 2008 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Datum: Dle termínového kalendáře Organizační zajištění: Meditrade s.r.o., Blue Green s.r.o. Vklad: Kvalifikace

Více

1. Pravidlo 1 - Hrací plocha výklad k pravidlům fotbalu a instrukce (zásady, směrnice) pro rozhodčí - komerční reklamy

1. Pravidlo 1 - Hrací plocha výklad k pravidlům fotbalu a instrukce (zásady, směrnice) pro rozhodčí - komerční reklamy FIFA Oběžník č. 1302 Zürich, 31.5.2012 Novelizace (novela, doplněk, dodatek) k Pravidlům fotbalu - 2012/2013 Pravidla fotbalu a rozhodnutí výboru (rozuměj IFAB) 1. Pravidlo 1 - Hrací plocha výklad k pravidlům

Více

PŘÍLOHA K PROPOZICÍM SPORTTOUR SPORTOVNÍM REGULÍM PRO SOUTĚŽ SPORTTOUR

PŘÍLOHA K PROPOZICÍM SPORTTOUR SPORTOVNÍM REGULÍM PRO SOUTĚŽ SPORTTOUR PRAVIDLA PŘÍLOHA K PROPOZICÍM SPORTTOUR SPORTOVNÍM REGULÍM PRO SOUTĚŽ SPORTTOUR BEACH VOLEJBAL Vydáno 27.7.2004 Pravidla platná pro SPORTTOUR od ročníku 2004 s případnými budoucími dodatky nebo změnami

Více

Kodex leteckého modeláře

Kodex leteckého modeláře Kodex leteckého modeláře Svazu modelářů České republiky (dále jen SMČR ), s vědomím, že k jeho základním povinnostem patří vést své členy při modelářské činnosti k předcházení škodám na zdraví, majetku

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

Pravidlová komise ČMFS Test Číslo testu: 2. Tento test vypracoval:

Pravidlová komise ČMFS Test Číslo testu: 2. Tento test vypracoval: Tento test vypracoval: Pravidlová komise ČMFS Test 2011 Číslo testu: 2 Dne: 1 Je při provádění PK v případě, že nebylo dosaženo branky, asistent rozhodčího povinen signalizovat, že brankář předčasně opustil

Více

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Vozidla: osobní terénní vozidla s pohonem obou náprav do hmotnosti 3500 kg Kategorie: se dělí na Leštěnky a Speciály. Do jaké kategorie je vozidlo zařazeno, určí hlavní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 122 Rozeslána dne 9. listopadu 2015 Cena Kč 210,- O B S A H: 294. Vyhláška, komunikacích Strana 3730 Sbírka zákonů č. 294 / 2015 Částka 122 294 VYHLÁŠKA

Více

Oficiální výklad pravidel FIBA. platné od 1.10.2008

Oficiální výklad pravidel FIBA. platné od 1.10.2008 Oficiální výklad pravidel FIBA platné od 1.10.2008 Zpracoval: Mgr. Robert Vyklický národní instruktor FIBA Oficiální výklad FIBA 2008 1 Čl. 5 Hráči zranění Ustanovení 1 Jestliže hráč je zraněný nebo vypadá,

Více

Česká verze pravidel basketbalu 3x3 Platí od

Česká verze pravidel basketbalu 3x3 Platí od Česká verze pravidel basketbalu 3x3 Platí od 1. 1. 2016 Hlavní zásada Oficiální pravidla basketbalu FIBA jsou platná pro všechny herní situace, které nejsou výslovně uvedeny zde, v těchto pravidlech basketbalu

Více

MILIONOVÝ KOP pravidla soutěže (dále jen Pravidla )

MILIONOVÝ KOP pravidla soutěže (dále jen Pravidla ) MILIONOVÝ KOP pravidla soutěže (dále jen Pravidla ) I. Úvodní ustanovení 1. Soutěž Milionový kop (dále jen Soutěž ) je dovednostní poločasová soutěž pořádaná v rámci vybraných utkání nejvyšší fotbalové

Více

C06223 GALAXY-XT 3v1

C06223 GALAXY-XT 3v1 C06223 GALAXY-XT 3v1 Seznam dodaných dílů: 06-003K-1 kulečník 05-003-K2 pravá noha 05-003K-3 levá noha 06-003K-4 šroub 06-003K-5 podložka 06-003K-6 hrací plocha ping-pong/hokej 06-003K-7 puk na hokej 06-003K-8

Více

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ Obsah I. HRACÍ PLOCHA A ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ II. SLOŽENÍ MUŽSTEV III. HRACÍ DOBA IV. ZÁKLADNÍ ROZESTAVENÍ V. ROZEHRÁVKA VI. SCHÉMA UTKÁNÍ VII. REGULÉRNÍ A NEREGULÉRNÍ TAHY VIII. FAULY IX. ZAHRÁVÁNÍ VÝHODY

Více

Modifikovaná pravidla hry ringo

Modifikovaná pravidla hry ringo Modifikovaná pravidla hry ringo Možnosti využití: 1. v plném znění turnaje, soutěže (třídní, školní, mimoškolní a meziškolní úroveň aktivit, aktivity oficiálně organizované nějakou zastřešující sportovní

Více

Herní řád soutěžního pořadu,,kde domov můj?

Herní řád soutěžního pořadu,,kde domov můj? Herní řád soutěžního pořadu,,kde domov můj? I. Soutěž a pořadatel soutěže 1. Pořad Kde domov můj? je vědomostní televizní soutěž, v níž soutěžící odpovídají na soutěžní otázky vztahující se zejména k České

Více

Autor hry: Gary Kim. Ilustrace: Stephane Gantiz. Grafika: Ian Parovel. Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere

Autor hry: Gary Kim. Ilustrace: Stephane Gantiz. Grafika: Ian Parovel. Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere Autor hry: Gary Kim Ilustrace: Stephane Gantiz Grafika: Ian Parovel Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere Překlad do češtiny: Tomáš Endymion Hubka Choson je hra pro 2 až 4 hráče ve věku 14 a výše.

Více

Gorka Morka 2013 07042016 PS Marie Sedláčkové. Gorka Morka

Gorka Morka 2013 07042016 PS Marie Sedláčkové. Gorka Morka Prostředí: louka, hřiště Počet hráčů v družstvu: 6 20 (turnaj: 10 + 4 náhradníci) Gorka Morka Tato hra vychází z pravidel hry Russkaja lapta (Zapletal; Velká encyklopedie her 3). Na našich táborech jsme

Více

Pravidla karambolu. Pravidla pro jednotlivé soutěžní disciplíny (zkrácená) Článek 1. Definice platného karambolu, bodové hodnocení

Pravidla karambolu. Pravidla pro jednotlivé soutěžní disciplíny (zkrácená) Článek 1. Definice platného karambolu, bodové hodnocení Pravidla karambolu Pravidla pro jednotlivé soutěžní disciplíny (zkrácená) Článek 1 Definice platného karambolu, bodové hodnocení 1.1 Karambol je platný, jestliže koule č.1 narazí do koule č.2 a č.3, koule

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Svatby v Benátkách č. 2/2015

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Svatby v Benátkách č. 2/2015 HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Svatby v Benátkách č. 2/2015 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Svatby v Benátkách (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha

Více

KUBB HRA PRO VŠECHNY. Pravidla světového šampionátu

KUBB HRA PRO VŠECHNY. Pravidla světového šampionátu KU HR PRO VŠECHNY Pravidla světového šampionátu KU HR TRDIC Kubb je speciální hra pocházející z ostrova Gotland, části Švédska nacházející se uprostřed altického moře. Datum vzniku Kubbu je sice již zaneseno

Více

ROZDÍLY V PRAVIDLECH 2010 2014 2014 2018 22. 8. 2015

ROZDÍLY V PRAVIDLECH 2010 2014 2014 2018 22. 8. 2015 ROZDÍLY V PRAVIDLECH 2010 2014 2014 2018 22. 8. 2015 PRAVIDLO 7 DEFINICE BREJKU hráč má puk pod kontrolou nebo je ve zjevné pozici jej získat PRAVIDLO 23 NEOPRÁVNĚNÝ HRÁČ ÚČASTNÍCÍ SE UTKÁNÍ gól neplatil,

Více

NÁVRH ZMĚNY ZÁKLADNÍHO PŘEDPISU ČNS

NÁVRH ZMĚNY ZÁKLADNÍHO PŘEDPISU ČNS NÁVRH ZMĚNY ZÁKLADNÍHO PŘEDPISU ČNS Název oddílu/kns/orgánu ČNS Adresa Okres, kraj PŘEDKLADATEL Za předkladatele Datum a místo Jméno oprávněné osoby Podpis oprávněné osoby a razítko oddílu* *) U KNS a

Více

22.12.2010. Systémy soutěží Základní legislativa Pravidla florbalu Florbalové vybavení

22.12.2010. Systémy soutěží Základní legislativa Pravidla florbalu Florbalové vybavení Systémy soutěží Základní legislativa Florbalové vybavení Systémy soutěží 1 Systémy soutěží - sezóna 2010/2011 se hraje v rámci ČFbU 98 soutěží - Pohárové soutěže mužů a žen (finále prosinec) Nejvyšší celostátní

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1. Start v soutěžích ČMSHb se umožňuje pouze hráči, který je registrován podle tohoto řádu. 2. Registrací se rozumí záznam hráče v IS ČMSHb,

Více

Český tenisový svaz. 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS

Český tenisový svaz. 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS Český tenisový svaz 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS 1.1. Pravidla minitenisu 1.2. Pravidla babytenisu 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS 2.1. Společná ustanovení pro soutěže

Více

Birdie Card podrobný rozkres jamek s udáním vzdáleností jednotlivých orientačních bodů ke greenu resp. odpališti

Birdie Card podrobný rozkres jamek s udáním vzdáleností jednotlivých orientačních bodů ke greenu resp. odpališti A Albatros výsledek na jamce zahraný o tři údery méně, než je její par All-Square nerozhodný stav (hlavně při jamkové hře) B Backspin zpětná rotace míčku vedoucí k jeho rychlému zastavení po dopadu Bag

Více

Oficiální pravidla tenisu ITF Dvorec

Oficiální pravidla tenisu ITF Dvorec Oficiální pravidla tenisu ITF Dvorec Dvorec je obdélník 23,77 m dlouhý a 8,23 m široký. Uprostřed je předělen sítí zavěšenou na provaze nebo na kovovém laně o průměru maximálně 0,8 cm. Jeho konce jsou

Více

Česká pravidla minibasketbalu 3x3 platí od 1. 2. 2014

Česká pravidla minibasketbalu 3x3 platí od 1. 2. 2014 Česká pravidla minibasketbalu 3x3 platí od 1. 2. 2014 Hlavní zásada Oficiální pravidla basketbalu FIBA jsou platná pro všechny herní situace, které nejsou specifikovány zde, v těchto pravidlech basketbalu

Více

Celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie C, D

Celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie C, D Pokyny: 1. Kategorie C i D řeší úlohy 1, 2, 3. 2. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který váš tým dostal přidělený (C05, D10

Více

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let Obsah hry: 64 karet budov/mincí 1 karta startovního náměstí 16 karet dělníků (4 od barvy) 36 figurek (9 od barvy) 1 deska zdrojů 12 karet postav (3 od jené gildy) Hráči

Více

Míčové hry. Přehazovaná - pravidla

Míčové hry. Přehazovaná - pravidla Míčové hry Přehazovaná - pravidla http://www.oknet.cz/jiki/sport/site/prehaz.htm Pravidla jsou stejná jako u volejbalu (počítání, střídání, změny postavení, hráči přední a zadní řady atd.), ale míč se

Více

Kulečníková pravidla

Kulečníková pravidla Kulečníková pravidla Označení koulí a definice strku, karambolu, náběhu, série, výše hry Označení koulí se upřesňuje takto: a) koule hrajícího hráče uvádíme pod číslem 1 (tzv. hráčova koule) b) první zasažená

Více

CATE VLT VŠEOBECNÝ HERNÍ PLÁN - CZ VERZE. CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207

CATE VLT VŠEOBECNÝ HERNÍ PLÁN - CZ VERZE. CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207 CATE VLT CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207 Verze: 1.00.CZ 1 / 8 CAMPANULA spol.s r.o. Obsah Historie verzí... 3 Základní údaje... 4 Název

Více

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát CZ Habermaaß-hra 4232 Černý pirát Černý pirát Hra pro 2-4 hráče, ve věku od 5-99 let. Dobří a poctiví mořeplavci plují od jednoho ostrova pokladů k dalšímu. V patách je jim ale Černý pirát Černovous Mořský

Více

REVIZE PRAVIDEL FOTBALU

REVIZE PRAVIDEL FOTBALU REVIZE PRAVIDEL FOTBALU Základní změny a novinek v Pravidlech fotbalu 2016 platných od 1.6.2016 FIFA a 1.7.2016 FAČR Podkladový materiál k semináři R a DFA Pravidla fotbalu 2016/17 Jedná se o nejobsáhlejší

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! VIII. kolekce pomůcek na pečení č.30/2013

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! VIII. kolekce pomůcek na pečení č.30/2013 HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! VIII. kolekce pomůcek na pečení č.30/2013 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! VIII. kolekce pomůcek na pečení (dále jen Soutěž ) je společnost

Více

Pravidla PFL Pravidla florbalu v rámci PFL a jejich výklad

Pravidla PFL Pravidla florbalu v rámci PFL a jejich výklad Pravidla PFL Pravidla florbalu v rámci PFL a jejich výklad PODMÍNKY HRY Florbal se hraje formou utkání mezi dvěma družstvy. Cílem hry je dosáhnout více branek než soupeř při dodržení ustanovení pravidel.

Více

SHOWDOWN. Podpora hodiny Netradiční hry

SHOWDOWN. Podpora hodiny Netradiční hry SHOWDOWN Ročník: 4. Vzdělávací obor: Zdravotní tělesná výchova Tematický okruh: Netradiční hry Téma: Hry pro slabozraké a nevidomé Jméno autora: Mgr. Tomáš Vacek Vytvořeno dne: 24. dubna 2012 Metodický

Více

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 Systém soutěže: OP - starší: OP - mladší: turnajově turnajově Starší: 4 skupiny A-B-C-D dvoukolový systém turnajů (podzim) Mladší: 6 skupin A-B-C-D-E-F

Více

Česká verze pravidel basketbalu 3x3 pro kategorie minibasketbalu Platí od

Česká verze pravidel basketbalu 3x3 pro kategorie minibasketbalu Platí od Česká verze pravidel basketbalu 3x3 pro kategorie minibasketbalu Platí od 1. 1. 2015 Hlavní zásada Oficiální pravidla basketbalu FIBA jsou platná pro všechny herní situace, které nejsou výslovně uvedeny

Více

Individuální disciplíny 601 Hřiště 601.1 Povrch: 601.2 Překážky: 601.3 Hod na přesnost:

Individuální disciplíny 601 Hřiště 601.1 Povrch: 601.2 Překážky: 601.3 Hod na přesnost: Individuální disciplíny 601 Hřiště 601.1 Povrch: Jakýkoli, nejlépe však upravený trávník. Povrch by měl být rovný, bez překážek či děr, a poskytovat hráčům přiměřenou bezpečnost. 601.2 Překážky: Vyskytují-li

Více

Číslo testu: 802. Pravidlová komise FAČR Testy. Tento test vypracoval:

Číslo testu: 802. Pravidlová komise FAČR Testy. Tento test vypracoval: Tento test vypracoval: Pravidlová komise FAČR Testy Číslo testu: 802 Dne: 1 Je hráč v ofsajdu, převezme-li v ofsajdové pozici míč přímo z kopu z rohu? 2 Je rozhodčí povinen dát po dosažení branky znamení

Více

1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním

1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním 1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ 180 00, IČ: 24206857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: B-28082006-113149-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: B 1 z 7 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Na všech pozemních komunikacích a též na polích, loukách a v lesích. b) Jen

Více

Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech.

Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech. Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech. Možná tušíte, že žirafa může být vysoká přes 5 metrů a krokodýl nilský může vážit až 700 kilogramů. Ale víte, jak

Více

XII European Masters Golfers Championship & Cup 2011 6 10 September 2011, Germany

XII European Masters Golfers Championship & Cup 2011 6 10 September 2011, Germany XII European Masters Golfers Championship & Cup 2011 6 10 September 2011, Germany ČASOVÝ PRŮBĚH SOUTĚŽE Úterý 6. září 2011: Příjezd účastníků Středa 7. září 2011: 06:30 otevřen driving range 07:30 začátek

Více