Pravidla golfu. schválená: R&A Rules Limited a United States Golf Association. 32. vydání platné od 1. ledna 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla golfu. schválená: R&A Rules Limited a United States Golf Association. 32. vydání platné od 1. ledna 2012"

Transkript

1 Pravidla golfu schválená: R&A Rules Limited a United States Golf Association 32. vydání platné od 1. ledna R&A Rules Limited a United States Golf Association Všechna práva vyhrazena Překlad a vydání české verze 2011 Česká golfová federace Všechna práva vyhrazena

2 2 Obsah Obsah Předmluva... 5 Hlavní změny... 6 Jak používat pravidla... 9 Stručný průvodce pravidly...11 Oddíly I Etiketa...19 II Defi nice...23 III Pravidla hry...38 Hra 1 Hra Hra na jamky Hra na rány...42 Hole a míč 4 Hole Míč...48 Povinnosti hráče 6 Hráč Cvičení Rada; Ukázání směru hry Informace o počtu ran...58 Pořadí ve hře 10 Pořadí ve hře...59 Odpaliště 11 Odpaliště...61 Hraní míče 12 Hledání a identifi kace míče Míč se hraje, jak leží Udeření míče Nahrazený míč; Nesprávný míč...70

3 Obsah 3 Jamkoviště 16 Jamkoviště Praporková tyč...73 Míč se pohne, je vychýlen nebo zastaven 18 Míč v klidu se pohne Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven...78 Úlevy a postup při úlevě 20 Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa Čištění míče Míč napomáhá nebo překáží ve hře Volné přírodní předměty Závady Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek) Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč Nehratelný míč Další formy hry 29 Trojhra a čtyřhra Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči Hra na rány čtyřmi míči Soutěže proti bogey, proti par a Stableford Administrativa 33 Soutěžní výbor Spory a rozhodnutí Dodatek I Obsah Část A. Místní pravidla Část B. Vzorová Místní pravidla Část C. Podmínky soutěže Dodatek II Tvar a provedení holí Dodatek III Míč...154

4 4 Obsah Dodatek IV Zařízení a další výstroj Pravidla amatérského statusu Dodatek Zásady ohledně sázek Rejstřík Hrajte míč, jak leží. Hrajte hřiště, jak je naleznete. Pokud toto nelze, učiňte, co je správné. A k tomu potřebujete znát Pravidla. R&A Rules Limited Počínaje 1. lednem 2004 přenesl Royal and Ancient Golf Club of St Andrews odpovědnost a pravomoci ohledně vytváření Pravidel golfu a Pravidel amatérského statusu, jakož i jejich výkladu a vynášení Rozhodnutí, na R&A Rules Limited. Rod V Pravidlech golfu je mužský rod používán ve vztahu k osobám obou pohlaví. Tělesně postižení golfi sté Publikaci A Modifi cation of the Rules of Golf for Golfers with Disabilities, kterou vydává R&A a která obsahuje povolené úpravy Pravidel golfu pro tělesně postižené golfi sty, je možno získat od R&A. Hendikepy Pravidla golfu neurčují způsob přidělování ani úpravy hendikepů. To je plně v kompetenci příslušné národní asociace a na ni také mají být směrovány případné dotazy.

5 Předmluva 5 Předmluva k vydání Pravidel pro rok 2012 Tato kniha obsahuje Pravidla golfu, která budou celosvětově platná od 1. ledna Představuje vyvrcholení čtyřleté práce R&A Rules Limited a United States Golf Association (USGA), které předcházely konzultace s jinými golfovými organizacemi z celého světa. I když je důležité, aby Pravidla věrně respektovala svůj historický základ, musí být zároveň jasná, ucelená a odpovídající dnešní hře a případné tresty musí být přiměřené. K zajištění těchto cílů je třeba Pravidla pravidelně revidovat. Tato verze Pravidel je nejnovějším stupněm tohoto vývoje. Nejpodstatnější změny jsou shrnuty na stránkách 6 7. R&A Rules Limited i USGA se snaží, aby byla zachována celistvost golfu na všech úrovních a aby byla zdůrazněna důležitost respektování a dodržování Pravidel. Rádi bychom poděkovali za vykonanou práci nejen příslušným výborům, ale také všem dalším lidem, kteří nejrůznějšími způsoby a měrou přispěli ke vzniku této revidované verze. Alan W J Holmes předseda pravidlové komise R&A Rules Limited Glen D Nager předseda pravidlové komise United States Golf Association Září 2011

6 6 Hlavní změny Hlavní změny zavedené ve znění pro rok 2012 Pravidla golfu Defi nice Založení za míč Defi nice je změněna tak, že hráč založí za míč pouhým přiložením hole k zemi bezprostředně před nebo za míč, bez ohledu na to, zda zaujal postoj. V principu tak Pravidla již neřeší založení za míč v překážce. (Viz též související změnu v Pravidle 18-2b) Pravidla Pravidlo 1-2. Ovlivňování pohybu míče nebo změna fyzických podmínek Pravidlo je změněno tak, aby jasněji vyjadřovalo, že pokud hráč úmyslně podnikne něco, aby ovlivnil pohyb míče nebo změnil fyzické podmínky mající vliv na hru na jamce, způsobem, který není Pravidly povolen, uplatní se Pravidlo 1-2 jen tehdy, pokud se na hráčovu akci již nevztahuje ustanovení jiného Pravidla. Například pokud si hráč zlepší polohu svého míče, poruší tím Pravidlo 13-2 a tudíž se uplatní právě toto Pravidlo, zatímco situaci, kdy hráč úmyslně zlepší polohu míče svého spoluhráče, Pravidlo 13-2 neřeší, takže se uplatní Pravidlo 1-2. Pravidlo 6-3a. Čas startu Pravidlo 6-3a je změněno tak, že trest za pozdní start do pěti minut od startovního času se namísto diskvalifi kace zmírňuje na ztrátu první jamky ve hře na jamky nebo na dvě trestné rány ve hře na rány. Dříve bylo možné toto zmírnění zavést v Podmínkách soutěže. Pravidlo Viditelnost míče; Hledání míče Pravidlo 12-1 je přeformátováno pro lepší srozumitelnost. Navíc je změněno tak, aby (i) pokud míč může být přikryt pískem, umožňovalo hráči hledat svůj míč kdekoli na hřišti, přičemž pokud se míčem při takovém hledání pohne, není to trestné, a aby (ii) pokud je předpoklad, že míč je v překážce přikryt volnými přírodními předměty a hráč s ním při hledání pohne, byl aplikován trest jedné trestné rány podle Pravidla 18-2a.

7 Hlavní změny 7 Pravidlo Míč v překážce; Zakázané úkony Výjimka 2 u Pravidla 13-4 je změněna tak, aby umožňovala hráči uhladit písek nebo zeminu v překážce kdykoli, a to i před odehráním rány z této překážky, pokud je tím sledována výhradně péče o hřiště a nedojde k porušení Pravidla Pravidlo 18-2b. Míč se pohne po založení Je přidána nová Výjimka, podle které hráč není potrestán, pokud se jeho míč pohne po založení, pokud je známo nebo prakticky jisté, že hráč nezpůsobil, že se míč pohnul. Například pokud míčem po založení pohne poryv větru, není to trestné a míč se hraje z nové pozice. Pravidlo Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven vnějším vlivem Poznámka je rozšířena o předepsaný postup v různých případech, kdy je míč v pohybu úmyslně vychýlen nebo zastaven vnějším vlivem. Pravidlo 20-7c. Hra z nesprávného místa; Hra na rány Poznámka 3 je změněna tak, že pokud má být hráč potrestán za hru z nesprávného místa, budou trestem ve většině případů pouze dvě trestné rány, a to i pokud hráč před odehráním míče poruší nějaké další Pravidlo. Dodatek IV Je přidán nový Dodatek zahrnující obecné předpisy týkající se zařízení a další výstroje, jako jsou týčka, rukavice a zařízení na měření vzdálenosti. Pravidla amatérského statusu Defi nice Amatérský golfi sta Defi nice je změněna tak, aby jasněji určovala, že amatérský golfi sta je ten, kdo hraje golf kvůli výzvě, kterou tato hra představuje, a nikoli jako své povolání nebo za účelem fi nančního zisku, a to bez ohledu na to, zda hraje soutěžně nebo rekreačně. Golfová dovednost nebo věhlas Je zavedeno pětileté období, po které si hráč udrží svůj golfový věhlas i potom, co jeho golfová dovednost poklesne.

8 8 Hlavní změny Výherní poukazy Defi nice je rozšířena o možnost využití výherních poukazů k nákupu zboží a služeb od golfového klubu. Pravidla Pravidlo 1-3. Amatérismus; Záměr Pravidel Pravidlo je pozměněno tak, aby zopakovalo, proč je rozdíl mezi amatérským a profesionálním golfem a proč jsou při amatérské hře potřebná určitá omezení a limity. Pravidlo 2-1. Profesionalismus; Všeobecně Nové Pravidlo 2-1 obsahuje konsolidovanou formu stávajících Pravidel ohledně profesionalismu. Pravidlo 2-2. Profesionalismus; Smlouvy a dohody Národní golfové svazy nebo asociace Je přidáno nové Pravidlo 2-2(a), které umožňuje amatérskému golfi stovi uzavřít smlouvu nebo dohodu se svým národním golfovým svazem nebo asociací za předpokladu, že tím nezíská žádný fi nanční zisk, ať už přímo nebo nepřímo, v době, kdy je stále amatérským golfi stou. Profesionální agenti, sponzoři a další třetí strany Je přidáno nové Pravidlo 2-2(b), které umožňuje amatérskému golfi stovi, který dovršil alespoň 18. rok věku, uzavřít smlouvu nebo dohodu s třetí stranou, která se týká výhradně golfi stovy budoucnosti coby profesionálního golfi sty, za předpokladu, že tím nezíská žádný fi nanční zisk, ať už přímo nebo nepřímo, v době, kdy je stále amatérským golfi stou. Pravidlo 3-2b. Ceny za hole-in-one Nové Pravidlo 3-2b vyjímá z obecného limitu pro výhry ceny (včetně fi nančních) udělené za dosažení hole-in-one během normálního kola. Tato výjimka se týká výhradně cen za hole-in-one (nikoli soutěží longest drive nebo nearest to pin ) a nevztahuje se na jiné typy soutěží nebo soutěže s možností vícenásobné účasti. Pravidlo 4-3. Náklady na živobytí Je přidáno nové Pravidlo, které umožňuje amatérskému golfi stovi dostávat podporu na obecné náklady na živobytí, za předpokladu, že tato podpora je schválena a vyplácena prostřednictvím hráčova národního golfového svazu nebo asociace.

9 Jak používat Pravidla 9 Jak používat Pravidla Je zřejmé, že ne každý, kdo má výtisk Pravidel, je prostuduje od první do poslední stránky. Většina golfi stů se do Pravidel podívá, jen když potřebuje vyřešit pravidlový problém na hřišti. Nicméně abyste měli základní znalosti Pravidel a hráli golf rozumným způsobem, doporučujeme, abyste si přečetli alespoň Stručného průvodce Pravidly a oddíl Etiketa, které jsou součástí této publikace. V případě pravidlového problému na hřišti by ke zjištění odpovídajícího Pravidla a nalezení správné odpovědi měl pomoci rejstřík uvedený na konci Pravidel. Například pokud hráč náhodou pohne značkou označující polohu míče, když zvedá svůj míč na jamkovišti, určete příslušná klíčová slova, jako jsou předmět označující polohu míče, zvedání míče a jamkoviště a vyhledejte si tyto pojmy v rejstříku. Příslušné pravidlo (Pravidlo 20-1) naleznete pod hlavičkou Předmět označující polohu míče a Zvednutí míče. Přečtením tohoto Pravidla si pak potvrdíte správnou odpověď. Kromě určení klíčových slov a použití rejstříku pomohou k efektivnímu a přesnému užití Pravidel následující body: Rozlišujte formulace Pravidla jsou psána velmi přesnou a promyšlenou formou. Měli byste mít na zřeteli a chápat následující rozdíly v použití slov: může, smí = možnost měl by = doporučení musí = předpis (a trest, pokud nedojde k jeho naplnění) míč = je možno provést nahrazení míče (např. Pravidla 26, 27 a 28) původní míč = nelze provést nahrazení míče (např. Pravidla 24-2 a 25-1)

10 10 Jak používat pravidla Znejte defi nice Pravidla obsahují více než padesát defi novaných pojmů (jako např. Půda v abnormálním stavu, Pole atd.), které tvoří základ, na němž jsou Pravidla vystavěna. Dobrá znalost těchto defi novaných pojmů (v textu jsou psány kurzívou) je velmi důležitá pro správné použití Pravidel. Fakta případu K zodpovězení otázky týkající se Pravidel je nutno vzít do úvahy příslušná fakta a okolnosti případu. Měli byste určit: Formu hry (např. hra na jamky nebo hra na rány, dvouhra, čtyřhra, hra čtyřmi míči) Koho se situace týká (např. hráče, jeho partnera nebo nosiče, vnějšího vlivu) Kde situace nastala (např. na odpališti, v bankru, ve vodní překážce, na jamkovišti) Co se skutečně událo Hráčův úmysl (např. co dělal a co chce udělat) Časové souvislosti (např. hráč již odevzdal výsledkový lístek, soutěž byla ukončena) Odvolávejte se na text Pravidel Jak uvedeno výše, pro většinu otázek, které mohou vyvstat na hřišti, by měl poskytnout odpověď rejstříkový odkaz a text příslušného Pravidla. V případě pochybností hrajte hřiště, jak je naleznete, a míč, jak leží. Po návratu do klubovny předložte problém Soutěžnímu výboru. Při řešení otázek, které nejsou zcela jasné z textu samotných Pravidel, pak může pomoci nahlédnutí do Rozhodnutí o pravidlech golfu (Decisions on the Rules of Golf).

11 Stručný průvodce Pravidly 11 Stručný průvodce Pravidly Tento průvodce se zaměřuje na běžně se vyskytující pravidlové situace a pokouší se podat jednoduché vysvětlení k příslušným Pravidlům. Průvodce nenahrazuje Pravidla golfu, se kterými by se hráč měl v případě jakýchkoli nejasností poradit. Podrobnější informace ohledně zde popsaných situací naleznete u příslušného Pravidla. Všeobecně Golfová hra by měla být vedena ve zdravém sportovním duchu. Abyste pochopili, co to znamená, přečtěte si v Pravidlech oddíl Etiketa. Zejména pak: berte ohled na ostatní hráče, hrajte přiměřeně rychle a buďte připraveni umožnit skupině, která hraje rychleji, aby vás předešla, a pečujte o hřiště tím, že budete uhrabovat bankry, vracet vyseknuté drny a opravovat stopy po dopadech míčů na jamkovištích. Před zahájením kola byste si měli: přečíst Místní pravidla uvedená na výsledkovém lístku nebo na nástěnce; označit svůj míč nějakou značkou; řada hráčů hraje míče stejné značky a typu, a pokud nebudete schopni identifi kovat svůj míč, bude považován za ztracený (Pravidla 12-2 a 27-1); přepočítat své hole; můžete jich mít nejvýše 14 (Pravidlo 4-4). Během kola: nežádejte o radu nikoho kromě svého partnera (tj. hráče hrajícího za vaši stranu) nebo vašich nosičů; neraďte nikomu kromě svého partnera; můžete se nicméně ptát na informace ohledně Pravidel, vzdáleností a polohy překážek, praporkové tyče apod. (Pravidlo 8-1); nehrajte žádné cvičné rány během hraní jamky (Pravidlo 7-2); nepoužívejte žádné umělé pomůcky nebo neobvyklou výstroj, kromě případů výslovně povolených Místními pravidly (Pravidlo 14-3).

12 12 Stručný průvodce Pravidly Po dohrání kola: ve hře na jamky se ujistěte, že výsledek zápasu byl zveřejněn; ve hře na rány se ujistěte, aby váš výsledkový lístek byl správně a úplně vyplněn (včetně toho, že ho podepíšete vy i váš zapisovatel) a bez prodlení ho odevzdejte Soutěžnímu výboru (Pravidlo 6-6). Pravidla hry Na odpališti (Pravidlo 11) Ránu z odpaliště hrajte z místa mezi odpališťovými kameny. Míč nesmíte nasadit před spojnici předních okrajů těchto kamenů, ale dozadu se můžete posunout až na délku dvou holí od této spojnice. Pokud odehrajete svou první ránu na jamce odjinud než z tohoto vymezeného prostoru: ve hře na jamky to není trestné, ale váš soupeř vás může nechat ránu opakovat, pokud tak učiní okamžitě; ve hře na rány dostanete dvě trestné rány a svou chybu musíte napravit tak, že odehrajete ze správného místa. Hraní míče (Pravidla 12, 13, 14 a 15) Pokud si myslíte, že se jedná o váš míč, ale nevidíte svou identifi kační značku, můžete označit polohu míče a míč zvednout, abyste ho mohli identifi - kovat. Musíte to ovšem předem oznámit svému zapisovateli nebo soupeři (Pravidlo 12-2). Hrajte míč, jak leží. Nevylepšujte jeho polohu, prostor svého předpokládaného postoje nebo švihu ani směr hry tím, že byste: posunovali, odstraňovali, ohýbali nebo lámali cokoli pevného nebo rostoucího, vyjma když se tak stane při řádném zaujímání postoje nebo při provádění samotného úderu, nebo cokoli stlačovali (Pravidlo 13-2). Pokud je váš míč v bankru nebo ve vodní překážce: nedotýkejte se před vlastním úderem země (nebo vody ve vodní překážce) rukou ani holí, ani nehýbejte volnými přírodními předměty (Pravidlo 13-4).

13 Stručný průvodce Pravidly 13 Pokud odehrajete nesprávný míč: ve hře na jamky ztrácíte jamku; ve hře na rány dostanete dvě trestné rány a svou chybu musíte napravit tak, že budete hrát správný míč (Pravidlo 15-3). Na jamkovišti (Pravidla 16 a 17) Na jamkovišti můžete: označit, zvednout a očistit svůj míč (vždy ho vraťte přesně zpět), a opravit stopy po dopadech míčů a ucpávky starých jamek, nikoli však jiná poškození, jako jsou např. stopy po hřebech golfových bot (Pravidlo 16-1). Pokud hrajete úder na jamkovišti, ujistěte se, že praporková tyč je vytažena nebo obsluhována. Praporková tyč může být vytažena či obsluhována i v případě, že míč leží mimo jamkoviště (Pravidlo 17). Míč v klidu se pohne (Pravidlo 18) Pokud je váš míč ve hře a: vy jím náhodou pohnete, neoprávněně ho zvednete, nebo se pohne poté, co jste založili za míč, připočtěte si jednu trestnou ránu a míč vraťte na původní místo (viz ovšem Výjimky u Pravidel 18-2a a 18-2b). Pokud vaším míčem v klidu pohne někdo jiný než vy, váš partner nebo některý z vašich nosičů, nebo pokud do něj narazí jiný míč, vraťte svůj míč beztrestně na původní místo. Pokud se míč v klidu pohne vlivem větru nebo sám od sebe, hrajte ho beztrestně, jak leží. Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven (Pravidlo 19) Pokud je váš míč po odehrání vychýlen či zastaven vámi, vaším partnerem, některým z vašich nosičů nebo vaší výstrojí, připočtěte si jednu trestnou ránu a míč hrajte, jak leží (Pravidlo 19-2). Pokud je váš míč po odehrání vychýlen či zastaven jiným míčem v klidu, není to zpravidla trestné a míč hrajte, jak leží. Nicméně pokud jde o hru na rány a oba míče ležely předtím, než jste zahráli úder, na jamkovišti, dostáváte dvě trestné rány (Pravidlo 19-5a).

14 14 Stručný průvodce Pravidly Zvednutí, spuštění a umístění míče (Pravidlo 20) Předtím, než zvednete míč, který budete vracet na původní místo (např. když ho zvednete na jamkovišti kvůli očištění), musíte polohu míče označit (Pravidlo 20-1). Pokud zvedáte míč, který budete spouštět či umísťovat na jiné místo (např. spuštění míče do vzdálenosti dvou délek hole v případě nehratelného míče), nemusíte původní polohu míče označit, nicméně je doporučeno, abyste tak přesto učinili. Když spouštíte míč, stůjte vzpřímeně, míč držte v natažené paži v úrovni ramen a upusťte ho. Nejčastější situace, kdy musíte spuštění opakovat, jsou, když se míč: zakutálí do takové pozice, že dochází ke stejnému překážení, od jakého byla využita úleva (např. od nepohyblivé závady), zakutálí dále než na dvě délky hole od místa, na které byl spuštěn, nebo zastaví na místě, které je blíže jamce, než je jeho původní poloha, nejbližší místo úlevy nebo místo, kde naposledy překročil hranici vodní překážky. Celkem existuje devět situací, kdy je třeba spuštění opakovat, a ty jsou všechny popsány v Pravidle 20-2c. Pokud se míč i napodruhé zakutálí do některé z těchto pozic, umístěte ho na místo, kde se při posledním spuštění poprvé dotkl hřiště. Míč napomáhá nebo překáží ve hře (Pravidlo 22) Můžete: zvednout svůj míč, nebo nechat zvednout jakýkoli jiný míč, pokud se domníváte, že by mohl napomáhat ve hře jinému hráči, nebo nechat zvednout libovolný míč, který by vám mohl překážet ve hře. Nesmíte se smluvit, že ponecháte míč na místě proto, aby napomáhal ve hře jinému hráči. Míč, který je zvednut, protože by mohl napomáhat nebo překážet ve hře, se nesmí očistit, kromě případu, kdy byl zvednut na jamkovišti.

15 Stručný průvodce Pravidly 15 Volné přírodní předměty (Pravidlo 23) Můžete pohnout volným přírodním předmětem (tj. předměty přírodní povahy, jako jsou kameny, volné listy a větvičky), pokud neleží ve stejné překážce, jako váš míč. Pokud se v důsledku toho, že jste odstranili volný přírodní předmět, váš míč pohne, musíte ho vrátit na původní místo. Pokud se tak nestalo na jamkovišti, dostanete jednu trestnou ránu. Pohyblivé závady (Pravidlo 24-1) Pohyblivou závadu (tj. přenosný umělý předmět, jako jsou hrábě, láhve apod.) můžete beztrestně odstranit bez ohledu na to, kde se nachází. Pokud se v důsledku toho váš míč pohne, není to trestné a musíte ho vrátit na původní místo. Pokud míč leží v pohyblivé závadě nebo na ní, můžete ho zvednout, závadu odstranit a míč beztrestně spustit na místo přímo pod místem, kde míč na závadě ležel, s výjimkou jamkoviště, kde míč na toto místo umístíte. Nepohyblivé závady a půda v abnormálním stavu (Pravidla 24-2 a 25-1) Nepohyblivá závada je jakýkoli umělý objekt na hřišti, kterým nelze pohnout vůbec (např. budova) nebo kterým nelze pohnout snadno (např. pevně zapuštěný ukazatel). Objekty, které vyznačují hranici hřiště, nejsou závady. Půda v abnormálním stavu je náhodná voda, půda v opravě nebo díra, hromádka či cestička vytvořená norujícím zvířetem, plazem nebo ptákem. S výjimkou případu, kdy je míč ve vodní překážce, máte nárok na beztrestnou úlevu, pokud nepohyblivá závada nebo půda v abnormálním stavu fyzicky překáží v poloze míče nebo ve vašem postoji nebo švihu. Míč můžete zvednout a spustit do vzdálenosti jedné délky hole od nejbližšího místa úlevy (viz Defi nici Nejbližší místo úlevy ), avšak ne blíže jamce, než je toto nejbližší místo úlevy (viz nákres na další stránce). Pokud je míč na jamkovišti, pak ho na nejbližší místo úlevy umístíte, přičemž toto místo může být i mimo jamkoviště. Kromě případu, kdy se jak míč, tak i nepohyblivá závada nebo půda v abnormálním stavu nacházejí na jamkovišti, nemáte nárok na úlevu kvůli překážení ve směru hry. V případě, že je míč v bankru, máte ještě doplňkovou možnost úlevy od zmíněného překážení, kdy původní míč spustíte se započtením jedné trestné rány mimo bankr dozadu za něj.

16 16 Stručný průvodce Pravidly Následující nákres ilustruje pojem nejbližší místo úlevy pro Pravidla 24-2 a 25-1 pro pravorukého hráče. GUR = Půda v opravě (Ground Under Repair) B1 = pozice míče na cestě, v půdě v opravě (GUR) apod. P1 = nejbližší místo úlevy P1 vystínovaná oblast = oblast, do které je nutno míč spustit, o poloměru jedné délky hole od bodu P1, pro měření je možno použít libovolnou hůl B2 = pozice míče na cestě, v půdě v opravě (GUR) apod. -= pomyslný postoj odpovídající hraní míče z bodu P2 holí, kterou by si hráč nejspíše zvolil ke své ráně P2 = nejbližší místo úlevy P2 vystínovaná oblast = oblast, do které je nutno míč spustit, o poloměru jedné délky hole od bodu P2, pro měření je možno použít libovolnou hůl Vodní překážky (Pravidlo 26) Jestliže je váš míč ve vodní překážce (žluté kolíky nebo čáry), můžete ho hrát, jak leží, nebo s jednou trestnou ránou: zahrát míč z místa, odkud jste hráli svou poslední ránu, nebo spustit míč libovolně daleko za vodní překážkou na linii tvořené jamkou, místem, kde míč naposledy překročil hranici vodní překážky a místem, na které budete spouštět míč. Jestliže je váš míč v podélné vodní překážce (červené kolíky nebo čáry), můžete navíc, kromě výše uvedených možností pro míč ve vodní překážce, spustit míč s jednou trestnou ránou do vzdálenosti dvou délek hole od: místa, kde míč naposledy překročil hranici překážky, nebo místa na opačné straně překážky, které je stejně daleko od jamky jako místo, kde míč naposledy překročil hranici překážky, avšak nikoli blíže jamce, než takto určený bod.

17 Stručný průvodce Pravidly 17 Míč zahraný z odpaliště z bodu a se zastaví v podélné vodní překážce v bodě B, přičemž naposledy překročil hranici překážky v bodě C. Hráč má následující možnosti: beztrestně hrát míč, jak leží z bodu B, nebo s jednou trestnou ránou: hrát míč z odpaliště; spustit míč za překážkou kdekoli na přerušované linii zpátky za bod D; spustit míč do vystínované oblasti u bodu C (tj. do vzdálenosti dvou délek hole od bodu C, avšak ne blíže jamce, než je tento bod); spustit míč do vystínované oblasti u bodu E (tj. do vzdálenosti dvou délek hole od bodu E, avšak ne blíže jamce, než je tento bod). Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč (Pravidlo 27) Najděte si v Místních pravidlech, kde a jak jsou defi novány hranice hřiště. Zpravidla to bývá pomocí plotů, zdí, bílými kolíky nebo bílými čárami. Pokud je váš míč ztracen mimo vodní překážku nebo je mimo hřiště, musíte s jednou trestnou ránou hrát míč z místa, odkud jste hráli svou poslední ránu, tj. se ztrátou rány a vzdálenosti. Máte 5 minut na to, abyste svůj míč našli. Pokud míč není nalezen do 5 minut, je ztracen. Pokud se po své ráně domníváte, že váš míč může být ztracen mimo vodní překážku nebo může být mimo hřiště, měli byste zahrát provizorní míč. Musíte prohlásit, že hrajete provizorní míč, a zahrát ho dříve, než se vydáte kupředu hledat původní míč. Pokud je původní míč ztracen (jinde než ve vodní překážce) nebo je mimo hřiště, musíte se započtením jedné trestné rány pokračovat ve hře provizorním míčem. Pokud je původní míč nalezen na hřišti, musíte pokračovat ve hře tímto míčem a musíte zanechat hry provizorním míčem.

18 18 Stručný průvodce Pravidly Nehratelný míč (Pravidlo 28) Jestliže je váš míč ve vodní překážce a vy ho nechcete hrát, jak leží, musíte postupovat podle Pravidla o vodní překážce Pravidlo o nehratelném míči nelze uplatnit. Kdekoli jinde na hřišti můžete, pokud se domníváte, že váš míč je nehratelný, s jednou trestnou ránou: zahrát míč z místa, odkud jste hráli svou poslední ránu, nebo spustit míč libovolně daleko zpátky na linii tvořené jamkou, místem, kde leží původní míč, a místem, na které budete spouštět míč, nebo spustit míč do vzdálenosti dvou délek hole od místa, kde leží původní míč, avšak ne blíže jamce. Pokud je váš míč v bankru, můžete postupovat stejným způsobem s tím omezením, že pokud spouštíte míč po linii zpět nebo do vzdálenosti dvou délek hole, musíte ho spustit v daném bankru. Míč zahraný z odpaliště z bodu A se zastaví v křoví v bodě B. Pokud ho hráč prohlásí za nehratelný, má následující možnosti, všechny s jednou trestnou ránou: hrát další míč z odpaliště; spustit míč kdekoli na přerušované linii zpátky za bod B; spustit míč do vystínované oblasti (tj. do vzdálenosti dvou délek hole od bodu B, avšak ne blíže jamce, než je tento bod).

19 Etiketa 19 Oddíl I Etiketa; Chování na hřišti Úvod Tento oddíl obsahuje doporučení ohledně chování a způsobu, jak hrát golf. Pokud se jimi hráči budou řídit, bude hra pro všechny zúčastněné příjemnější a zábavnější. Základním principem je, že za všech okolností je třeba brát ohledy na ostatní osoby na hřišti. Duch hry Golf se po většinu času hraje bez přímého dohledu rozhodčího, přičemž se spoléhá na osobní zodpovědnost každého hráče, že bude brát ohled na ostatní hráče a bude jednat v souladu s Pravidly. Všichni hráči by se měli za všech okolností chovat disciplinovaně, v souladu s dobrými mravy a prokázat sportovního ducha, a to bez ohledu na to, jak jsou soutěživí. Tyto teze vyjadřují ducha hry. Bezpečnost Před zahráním rány nebo před provedením cvičného švihu by se hráči měli přesvědčit, že se nikdo nenachází blízko nich ani na místě, kde by mohl být zasažen holí, míčkem nebo kamenem, oblázkem, větví apod., které mohou odlétnout v důsledku úderu nebo cvičného švihu. Nikdo by neměl hrát, dokud hráči před ním nejsou z možného dosahu jeho rány. Hráči by měli vždy upozornit zaměstnance údržby hřiště, kteří se vyskytují blízko nich nebo před nimi, pokud zamýšlejí zahrát ránu, která by je mohla ohrozit. Pokud hráč zahraje ránu směrem, kde hrozí nebezpečí, že by někdo mohl být zasažen, měl by okamžitě varovně zakřičet. Tradičně užívaným varováním v takové situaci je fore, čti fór.

20 20 Etiketa Ohled na ostatní hráče Žádné rušení ani rozptylování Hráči by měli za všech okolností brát ohledy na ostatní hráče na hřišti a neměli by je v jejich hře vyrušovat pohybem, mluvením nebo zbytečným hlukem. Hráči by měli zajistit, aby žádné z elektronických zařízení, která vezmou s sebou na hřiště, nevyrušovalo ostatní hráče. Hráč by neměl nasadit svůj míč na odpališti, dokud na něm není řada ve hře. Hráči by neměli stát blízko míče nebo přímo za míčem nebo za jamkou, když se některý z hráčů chystá odehrát. Na jamkovišti Na jamkovišti by hráči neměli stát v dráze patu jiného hráče ani vrhat stín na dráhu jeho patu v době, kdy provádí úder. Hráči by měli zůstat na jamkovišti nebo v jeho blízkosti, dokud všichni ostatní hráči z jejich skupiny nedohrají jamku. Výsledek jamky Pokud je to třeba, měl by ve hře na rány hráč, který je zároveň zapisovatelem, zkontrolovat během cesty k dalšímu odpališti s příslušným hráčem jeho výsledek a zapsat ho. Rychlost hry Hrajte přiměřené rychle a udržujte odstup Hráči by měli hrát přiměřeně rychle. Soutěžní výbor může stanovit tempo hry, které by hráči měli dodržovat. Skupina hráčů je odpovědná za to, že se jejich odstup od předchozí skupiny nebude zvětšovat. Pokud je skupina pozadu o celou volnou jamku a zdržuje skupinu za sebou, měla by dát této skupině pokyn k předejití, a to bez ohledu na počet hráčů v této skupině. Pokud skupina neztrácí celou volnou jamku, nicméně je zjevné, že skupina za nimi je schopna hrát rychleji, měla by této rychlejší skupině umožnit předejití.

21 Etiketa 21 Buďte připraveni ke hře Hráči by měli být připraveni k odehrání rány, jakmile na ně dojde řada ve hře. Při hře na jamkovišti nebo v jeho blízkosti by hráči měli zanechat svoje vaky nebo vozíky na takových místech, aby přesun pryč z jamkoviště a na další odpaliště byl co možná nejrychlejší. Po dohrání jamky by hráči měli jamkoviště ihned opustit. Ztracený míč Pokud se hráč domnívá, že by jeho míč mohl být ztracen mimo vodní překážku nebo být mimo hřiště, měl by z důvodu úspory času zahrát provizorní míč. Hráči hledající míč by měli dát hráčům v následující skupině pokyn k předejití ihned, jakmile je zřejmé, že míč nebude snadno nalezen. Neměli by tak učinit až po pětiminutovém hledání. Jestliže umožní následující skupině, aby je předešla, neměli by pokračovat ve hře, dokud je tato skupina nepředejde a není z možného dosahu jejich ran. Přednost na hřišti Přednost na hřišti je určena rychlostí hry skupiny, pokud není Soutěžním výborem určeno jinak. Libovolná skupina hrající celé kolo má právo předejít jakoukoli skupinu hrající neúplné kolo. Pojem skupina zahrnuje i jednoho samotného hráče. Péče o hřiště Bankry Před opuštěním bankru by hráči měli pečlivě zarovnat a uhladit všechny díry a stopy, které v bankru udělali sami, jakož i ty, které v jejich blízkém okolí udělal někdo jiný. K tomuto účelu by měli použít hrábě, pokud jsou hrábě v rozumné vzdálenosti od bankru. Oprava vyseknutých drnů, poškození způsobených dopadem míče nebo botami Hráči by měli pečlivě opravit každou díru po jimi vyseknutém drnu, jakož i jakékoli poškození jamkoviště způsobené dopadem míče (ať už jejich vlastním, nebo cizím). Po dohrání jamky všemi hráči ve skupině by hráči měli opravit poškození jamkoviště způsobené golfovými botami.

Golfová pravidla 2012-2015. Elektronickou verzi vytvořila redakce www.golfovezpravy.cz.

Golfová pravidla 2012-2015. Elektronickou verzi vytvořila redakce www.golfovezpravy.cz. Předmluva k vydání Pravidel pro rok 2012 Tato kniha obsahuje Pravidla golfu, která budou celosvětově platná od 1. ledna 2012. Představuje vyvrcholení čtyřleté práce R&A Rules Limited a United States Golf

Více

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T 2012-2013 OBSAH PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Stůl 2.1 Síťka 2.2 Míček 2.3 Pálka 2.4 Definice některých pojmů 2.5 Správné podání 2.6 Správné vrácení míčku 2.7 Postup hry 2.8

Více

ŘÁDY A PRAVIDLA 2. STÁLÁ ZAŘÍZENÍ

ŘÁDY A PRAVIDLA 2. STÁLÁ ZAŘÍZENÍ XXIX PRAVIDLA TENISU (1. 3. 2010) PRAVIDLA TENISU Obsah Předmluva 1. Dvorec 2. Stálá zařízení 3. Míč 4. Raketa 5. Stav ve hře 6. Stav v sadě 7. Stav v zápase 8. Podávající a přijímající 9. Volba stran

Více

Zahrnují Chartu ragby PRAVIDLA HRY RAGBY

Zahrnují Chartu ragby PRAVIDLA HRY RAGBY Zahrnují Chartu ragby PRAVIDLA HRY RAGBY 2012 Česká verze Pravidel ragby 2012 Tomáš Tůma a Milan Haitman, SRR ČSRU CZ-2012-1 INTERNATIONAL RUGBY BOARD Huguenot House, 35-38 St. Stephen s Green, Dublin

Více

SKOKOVÁ PRAVIDLA. Česká jezdecká federace OBSAH. 21.vydání FEI / 2003 pravidla ČJF 2005

SKOKOVÁ PRAVIDLA. Česká jezdecká federace OBSAH. 21.vydání FEI / 2003 pravidla ČJF 2005 OBSAH Česká jezdecká federace SKOKOVÁ PRAVIDLA 21.vydání FEI / 2003 pravidla ČJF 2005 Toto vydání pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České jezdecké federace od 1. dubna 2005. Jsou obsahovým

Více

KIN-BALL sport. oficiální pravidla VERZE 3. Vydává Český svaz kin-ballu ve spolupráci s ČASPV, překlad z anglického originálu Martina Mlýnková 110314

KIN-BALL sport. oficiální pravidla VERZE 3. Vydává Český svaz kin-ballu ve spolupráci s ČASPV, překlad z anglického originálu Martina Mlýnková 110314 KIN-BALL sport oficiální pravidla P Vydává Český svaz kin-ballu ve spolupráci s ČASPV, překlad z anglického originálu Martina Mlýnková 110314 VERZE 3 Článek 1. Definice 1 Článek 2. Pomůcky a vybavení 1

Více

SKOKOVÁ PRAVIDLA 2015

SKOKOVÁ PRAVIDLA 2015 SKOKOVÁ PRAVIDLA 2015 Toto vydání Skokových pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České jezdecké federace od 1. 4. 2015. Všechna dřívější pravidla, směrnice či jiné texty, týkající se shodných

Více

PRAVIDLA ŠACHU FIDE. ÚVOD strana 2. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY strana 2. TURNAJOVÁ PRAVIDLA strana 8. A. Rapid šach strana 13. B. Bleskový šach strana 13

PRAVIDLA ŠACHU FIDE. ÚVOD strana 2. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY strana 2. TURNAJOVÁ PRAVIDLA strana 8. A. Rapid šach strana 13. B. Bleskový šach strana 13 PRAVIDLA ŠACHU FIDE Obsah: ÚVOD strana 2 PŘEDMLUVA strana 2 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY strana 2 Článek 1: Povaha a cíle šachové hry strana 2 Článek 2: Počáteční postavení kamenů na šachovnici strana 2 Článek

Více

PRAVIDLA HER MULTIFUNKČNÍ STŮL

PRAVIDLA HER MULTIFUNKČNÍ STŮL PRAVIDLA HER MULTIFUNKČNÍ STŮL Seznam her: stolní fotbálek vč. 2x míček kulečník vč. 2 x tágo, sada koulí, křídy, trojúhelník stolní tenis vč. 2 x pálka na stolní tenis, síťka, 2x míček stolní hokej vč.

Více

Pravidla basketbalu 2014

Pravidla basketbalu 2014 Pravidla basketbalu 2014 Schváleno FIBA Central Board Platná od 1. října 2014 Z anglického originálu Official Basketball Rules 2014 Copyright FIBA Překlad: Mgr. Robert Vyklický, Ing. Jan Baloun Lektor:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Curling jako nová paralympijská disciplína DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Blažek Učitelství pro střední školy, obor Tv

Více

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců ŘÁDY A PRAVIDLA I SOUTĚŽNÍ ŘÁD Platný od 1. 10. 2007 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení tenisových soutěží hraných na území České republiky (dále jen ČR), včetně mezinárodních,

Více

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Duben 2008 OBSAH Část I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Definice vybraných pojmů 3 2 Podmínky účasti týmů na soutěžích obedience 4 3 Pravomoci a povinnosti

Více

NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85 Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě

NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85 Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85 Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě Původní dokument: Úřední věstník č. L 370 ze dne 31. 12. 1985 Tento text je překladem konsolidovaného textu

Více

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Červenec 2012 OBSAH Část I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1 Definice vybraných pojmů...3 2 Podmínky účasti ve třídách obedience...4 3 Zdravotní stav...5

Více

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení Aktualizace 2010 Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení Jaká máte práva, jestliže se pohybujete v rámci Evropské unie Evropská komise Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení Jaká máte práva,

Více

Průvodce pro poradce. Průvodce písemným a ústním řízením před Soudním dvorem Evropských společenství určený zmocněncům a advokátům

Průvodce pro poradce. Průvodce písemným a ústním řízením před Soudním dvorem Evropských společenství určený zmocněncům a advokátům Průvodce pro poradce Průvodce písemným a ústním řízením před Soudním dvorem Evropských společenství určený zmocněncům a advokátům Únor 2009 Poštovní adresa: Soudní dvůr Evropských společenství L 2925 Luxembourg

Více

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon)

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) 1 Rozsah: 30 hodin Anotace: Kurz popisuje co jsou osobní údaje, citlivé osobní údaje a jiné pojmy tématu ochrany osobních údajů. Přehledně vysvětluje

Více

7. názvy jednotlivých kategorií mohou být upraveny v rozpisech jednotlivých závodů: např. muži open, expert, apod.

7. názvy jednotlivých kategorií mohou být upraveny v rozpisech jednotlivých závodů: např. muži open, expert, apod. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA I. Licence a klasifikace (rozdělení) závodníků 1. V souladu s generálními reglementy UCI se vydávají mezinárodní licence cestou členských cyklistických svazů v rámci UCI. 2. Licence

Více

Směrnice UNHCR pro určování nejlepšího zájmu dítěte

Směrnice UNHCR pro určování nejlepšího zájmu dítěte Směrnice UNHCR pro určování nejlepšího zájmu dítěte Český překlad byl zajištěn díky finanční podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Children s High Level Group a pražské kanceláře UNHCR.

Více

"Pár poznámek k nasazování modelů při závodech" (aneb "Český slot racing a nasazovači")

Pár poznámek k nasazování modelů při závodech (aneb Český slot racing a nasazovači) "Pár poznámek k nasazování modelů při závodech" (aneb "Český slot racing a nasazovači") OBSAH 1. ÚVOD 2. PRAVIDLA PRO NASAZOVÁNÍ 3. TYPOLOGIE NASAZOVAČŮ 4. JÍZDNÍ SITUACE A JEJICH ŘEŠENÍ 5. NASAZOVÁNÍ

Více

Vzorový podnikatelský záměr

Vzorový podnikatelský záměr Vzorový podnikatelský záměr Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, listopad 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který realizuje

Více

Úvodní slovo. Úvodní slovo

Úvodní slovo. Úvodní slovo Moderní sportovní klub Vydání první Nakladatelství Olympia 2011 Úvodní slovo Úvodní slovo Rok 2011 byl Evropskou komisí vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví a ČSTV se zapojil do aktivit na podporu dobrovolnictví

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (v konsolidované směrnici 2009/103/ES čl. 3 odst. 1).

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (v konsolidované směrnici 2009/103/ES čl. 3 odst. 1). IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad)

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad) Sborníky technické harmonizace 2007 ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES (překlad) Vážení čtenáři a kolegové, od r. 1996 vydával Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Více

CELNÍ ÚMLUVA. o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)

CELNÍ ÚMLUVA. o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) CELNÍ ÚMLUVA o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) Smluvní strany, přejíce si usnadnit mezinárodní přepravu zboží silničními vozidly, berouce v úvahu, že zlepšení přepravních

Více

Bezpečnostní manuál pro rally

Bezpečnostní manuál pro rally Bezpečnostní manuál pro rally Vydal Svaz rally FAS AČR v roce 2013 Úvodní ustanovení Pro automobilový sport v České republice platí Mezinárodní sportovní řády FIA (Ročenka FIA 2013) vč. změn a doplňků

Více

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 1. ÚVOD Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 Tento dokument obsahuje pouze upozornění na některé aspekty, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ), zákona č. 90/2012 Sb.,

Více

I. Č Á S T Obecná ustanovení

I. Č Á S T Obecná ustanovení I. Č Á S T Obecná ustanovení Seznam zkratek : ObchZ zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ObčZ zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ŽivZ zák.

Více