PONDĚLÍ 14. LEDNA 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PONDĚLÍ 14. LEDNA 2008"

Transkript

1 PONDĚLÍ 14. LEDNA 2008 PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN PÖTTERING Předseda (Zasedání bylo zahájeno v 17:00) 1. Pokračování zasedání Předseda. Prohlašuji zasedání přerušené v úterý dne 18. prosince 2007 za obnovené. 2. Prohlášení předsednictví Předsedající. Dámy a pánové, toto je první z našich zasedání v novém roce Rád bych každému z vás popřál zdraví a štěstí a doufám, že společně dosáhneme úspěchu při plnění úkolů, které nám byly svěřeny, jmenovitě při vedení Evropské unie k úspěšné budoucnosti. Dovolte mi několik poznámek k práci, která před námi stojí. v den posledního zasedání Evropského parlamentu zde ve Štrasburku, 13. prosince 2007, byla v Lisabonu podepsána reformní smlouva. Ve svém krátkém projevu za přítomnosti předsedy Evropské rady José Socratese a předsedy EK José Manuela Barrosa jsem vyjádřil vůli velké většiny Evropského parlamentu k tomu, aby se reformní smlouva stala zákonnou, a tedy i politickou skutečností do 1. ledna Tento cíl pro rok 2008 zůstává nejvyšší prioritou. Dne 21. prosince byla zrušena omezení na hranicích pro devět zemí, které se k Evropské unii připojily dne 1. května To byla nepochybně působivá událost. Po stovky let vojáci násilně překračovali hranice na našem kontinentu, aby vyvolávali války, strádání a utrpení ostatních obyvatel. Odstranění překážek mezi našimi národy znamená, že naši sousedé nás vítají. Jsme všichni společně občany Evropské unie, a jak se praví v Berlínské deklaraci ze dne 25. března 2007: jsme sjednoceni k našemu prospěchu. (Potlesk) Dne 1. ledna se Malta a Kypr připojily k Evropské měnové unii. Naše společná měna, euro, je tedy v obou uvedených zemích oficiálním platidlem. Srdečně mezi námi Maltu a Kypr vítáme. (Potlesk) Dne 9. ledna byl v Lublani oslaven Evropský rok mezikulturního dialogu působivou slavností, které se zúčastnili rovněž členové Evropské rady, Komise a Parlamentu. Mezikulturní dialog bude klíčovým prvkem naší práce v nadcházejícím roce i v období následujícím. Chtěl bych vás všechny požádat o účast při zítřejším vystoupení velkého muftího Sýrie, šejka Ahmeda Badra El Din Hassúna. Nyní bych rád přešel ke dvěma posledním bodům: naši legislativní práci budou letos značně ovlivňovat otázky klimatu a životního prostředí. Jako zákonodárci máme velkou odpovědnost ve věci ochrany klimatu a životního prostředí na jedné straně a ochrany evropské konkurenceschopnosti a ochrany pracovních míst na straně druhé. Společně musíme dosáhnout správné rovnováhy mezi ekonomikou a ekologií.

2 Evropská unie je založena na hodnotách, právech a odpovědnostech. Dne 12. prosince 2007 podepsali právě v této sněmovně předsedové Evropského parlamentu, Rady a Komise Listinu základních práv. To znamenalo významnou událost pro občany Evropské unie i pro Evropský parlament. Při podepisování řada poslanců přerušila jeho průběh hlasitými výpady a snažila se řečníky přehlušit. Jejich chování nelze nijak ospravedlnit. (Potlesk) Svoboda projevu je základem demokracie a parlamentarismu. Každý poslanec Evropského parlamentu má právo svobodně vyjádřit svůj názor v kterékoli rozpravě. Je naší společnou povinností tato práva vždy chránit. A co víc, bránění řečníkům ve vystoupení před Evropským parlamentem, zvláště jsou-li jeho hosty, je porušením základních práv na svobodu, demokracii a parlamentarismus. (Potlesk) To také znamená, že se jedná o porušení našeho jednacího řádu, které nelze za žádných okolností připustit. Proto hodlám v souladu s jednacím řádem přistoupit k opatřením proti poslancům, kteří pokračovali ve svých pokusech o přerušení aktu, ačkoli je předseda opakovaně žádal, aby svého jednání zanechali. (Potlesk) Totéž se týká poslanců, kteří se chovali neslušně k našim zřízencům, kteří pouze plnili své řádné povinnosti. (Potlesk) Nový rok před nás postaví velké úkoly. Jsem však přesvědčen, že jim dostojíme, pokud si budeme vzájemně prokazovat úctu a ohleduplnost. Právě s touto myšlenkou bych vám chtěl znovu popřát vše nejlepší do roku (Potlesk) 3. Schválení zápisu Předsedající. Zápis ze zasedání z úterý 18. prosince 2007 byl rozdán. Jsou k němu připomínky? Sophia in t Veld (ALDE). Vážený pane předsedo, nežli přistoupíme k programu jednání, chtěla bych uvést drobné upřesnění k programu jednání zítřejšího dopoledne, který jste již zmínil: vystoupení syrského velkého muftího. Jeho projev bude první ze série vystoupení náboženských vůdců před plénem tohoto Parlamentu v rámci Evropského roku mezikulturního dialogu. Chtěla bych vědět, proč se konference předsedů rozhodla vykládat mezikulturní dialog výhradně jako dialog mezi náboženstvími a zda se domnívá, že dílčí zasedání je vhodnou platformou pro náboženská sdělení. (Potlesk) Konečně bych také chtěla vědět, zda konference předsedů hodlá zvážit rozšíření seznamu hostujících řečníků a dosáhnout jeho větší reprezentativnosti zařazením žen a nenáboženských organizací. Skupina ALDE navrhla, aby byla k vystoupení v plénu pozvána i paní Jahangirová, zvláštní zpravodajka OSN pro svobodu náboženství či víry. Doufám, že mě budete moci informovat.

3 (Potlesk) Předsedající. Děkuji vám, paní in 't Veldová. Pokud si dobře vzpomínám, bylo to jednomyslné rozhodnutí konference předsedů. Pan Cohn-Bendit o tom má pochybnosti, proto věc prověříme. v každém případě to bylo rozhodnutí přijaté velmi velkou většinou, ve kterém jsme rovněž uvedli, že výčet nemusí být konečný a že budeme zejména vyzývat i různé výbory Evropského parlamentu, aby navrhly další činnosti, o kterých bychom pak mohli hlasovat. Mohu vás ujistit, paní in 't Veldová, že v tomto případě proběhla diskuse v nejširší možné míře a že jsme také nadále otevřeni dalším návrhům, ačkoli o nich bude muset samozřejmě rozhodovat konference předsedů nebo Parlament. Monica Frassoni (Verts/ALE). (IT) Pane předsedo, dámy a pánové, chtěla jsem jen upozornit na to, že naše skupina nesouhlasila. Předsedající. Chtěl bych ještě jednou poukázat na to, že vaše skupina zjevně nedosáhla shody. Znovu to ověříme v zápisu, ne proto, že bychom zpochybňovali vaše slova, ale abychom se ujistili o přesnosti zápisu. v každém případě bylo rozhodnutí přijato většinou, jaká se na konferenci předsedů málokdy vidí. Sarah Ludford (ALDE). Pane předsedo, chtěla bych doplnit vystoupení paní in t Veldové. Jak jsem uvedla v u adresovaném vám a v kopii zaslané ostatním poslancům dnes dopoledne, další politováníhodnou skutečností je, že se zdá, že jste postavil velkého muftího naroveň s papežem a vrchním rabínem Velké Británie jako evropského zástupce konkrétního náboženství. Myslím, že to vysílá velmi špatný signál evropským muslimům. Zítřejší návštěva vyžaduje nejvyšší zdvořilost ačkoli by se vnucovala myšlenka výměny názorů o porušování lidských práv v Sýrii. Doufám však, že ve svém budoucím seznamu osob pozvaných v tomto roce zajistíte, aby byl pozván evropský zástupce islámu, a nikoli osoba z oblasti mimo EU, která by mohla být považována za zástupce muslimů v Evropě kterým není. Předsedající. Paní Ludfordová, i při veškeré dobré vůli a vzájemném porozumění nikdy nebude možné dosáhnout v záležitostech tohoto druhu stoprocentní shody. Přesto vám mohu říci, že předsedové skupin ke svému rozhodnutí dospěli velkou většinou. s dobrou vůlí nyní bude možné toto tuto úvahu začlenit i do práce našich jednotlivých výborů, aby každý cítil svůj podíl na výsledku. Chtěl bych vás nyní skutečně požádat, abyste se k našim hostům po jejich příjezdu chovali s uznáním a úctou. Vždyť chceme dialog podporovat, a nikoli mu bránit. To je v podstatě má prosba určená všem. (Zápis byl schválen) 4. Složení Parlamentu: viz zápis 5. Členství ve výborech a delegacích: viz zápis 6. Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování:: viz zápis 7. Předložení dokumentů: viz zápis 8. Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení): viz zápis

4 Písemná prohlášení, která nejsou brána v potaz: viz zápis 10. Petice: viz zápis 11. Texty smluv dodané Radou: viz zápis 12. Plán práce Předsedající. Bylo rozdáno konečné znění návrhu pořadu jednání, který vypracovala konference předsedů na svém zasedání ve čtvrtek dne 10. ledna 2008 podle článků 130 a 131 jednacího řádu. Byly navrženy tyto změny: pondělí: Žádné změny. úterý: Skupina PPE-DE navrhla, aby zprávy pana Demetriou a pana Cashmana o kontrole osob na vnějších hranicích EU byly odloženy na další zasedání. Panayiotis Demetriou (PPE-DE). (EL) Pane předsedo, zdá se, že Rada obsah této zprávy plně schvaluje, je zde však procesní problém, protože se dosud nesešel Výbor stálých zástupců členských států myslím, že se má sejít zítra nebo pozítří. Kromě toho slovinské předsednictví z procesních a oficiálních důvodů požádalo o odklad zasedání do příštího plenárního dílčího zasedání v Belgii. Proti tomuto odkladu nejsou žádné námitky. (Parlament návrh přijal.) středa: Předsedající. Skupina ALDE navrhla, aby byla rozprava o prohlášení Rady a Komise k situaci v Pákistánu po zavraždění Bénazír Bhuttové uzavřena předložením návrhů usnesení. Graham Watson (ALDE). Pane předsedo, během prázdninové přestávky došlo v Pákistánu k velmi znepokojivému vývoji, v první řadě samozřejmě k vraždě Bénazír Bhuttové. V tomto týdnu se můžeme uvedenou záležitostí zabývat. Naše skupina je toho názoru, že bychom měli naši rozpravu uzavřít usnesením, zejména proto, že bychom měli zaujmout stanovisko, které vyšle sdělení pákistánským orgánům před návštěvou pana Mušarafa ve Výboru pro zahraniční věci tohoto shromáždění. Předsedající. Chce se ještě někdo další vyjádřit ve prospěch návrhu? Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE). (DE) Pane předsedo, dámy a pánové, myslím, že je skutečně velmi špatné uzavírat důležité rozpravy bez usnesení. Tento parlament je zde proto, aby zaujímal jasná stanoviska, a nikoli aby byl debatním kroužkem předsedů a jiných mluvčí skupin, aniž by přijímal usnesení. Pan Mušaraf přijde a měl by vědět, co si tento Parlament myslí o situaci v jeho zemi, abychom s ním mohli tuto záležitost projednat. Myslím, že bychom měli mít dost odvahy k tomu, abychom hlasovali pro usnesení, a tím skoncovali se starým zvykem odkládat přijímání rozhodnutí z obavy před jednáním podle svého přesvědčení.

5 (Parlament návrh zamítl.) Předsedající. Vzhledem k nedostatku řečnické doby na zasedání ve středu odpoledne Skupina sociálních demokratů navrhla, aby byla rozprava prodloužena do 18:00. Se souhlasem Rady lze dobu vyhrazenou pro otázky prodloužit do 19:30. Hannes Swoboda (PSE). (DE) Pane předsedo, řekl jste vše, co bylo třeba ve věci vysvětlujícího prohlášení říci. Je dobré, že se následně nezkrátila doba vyhrazená pro otázky Radě. Jen jsem vás na to chtěl upozornit. (Parlament návrh přijal.) (Pořad jednání byl tedy přijat.) 13. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám Předsedající. otázkám. Dalším bodem jsou jednominutové projevy k důležitým politickým Simon Busuttil (PPE-DE). (MT) Rád bych vyjádřil poděkování za vaše blahopřání mé zemi, Maltě, která se spolu s Kyprem před dvěma týdny připojila k eurozóně, čímž se počet zemí používajících euro jako svou měnu zvýšil na patnáct. To znamená, že nyní většina členských států EU používá stejnou měnu. Během oslav, které se na Maltě konaly před dvěma dny, předsedové Rady a Komise a Mario Mauro, místopředseda Evropského parlamentu, gratulovali Maltě k rychlému pokroku, který učinila za tři roky od svého vstupu do Evropské unie, a k jejímu přechodu na euro, který probíhá dobře a bez jakýchkoli problémů. Vlastně mohu říci, že i přesto, že do konce tohoto měsíce běží přechodné období se dvojí měnou v oběhu, se po pouhých dvou týdnech téměř všechny transakce provádějí v eurech. Obyvatelé Malty a ostrova Gozo jsou hrdí na to, že přijali euro a učinili další velký krok kupředu ve vývoji Evropské unie. Yannick Vaugrenard (PSE). (FR) Pane předsedo, v prosinci vydal Evropský soudní dvůr dlouho očekávaný rozsudek, který má velmi znepokojivé důsledky pro ochranu pracovníků vyslaných do jiných zemí v Evropě. Vysílá negativní signál našim občanům, kteří mají obavy z rizika sociálního dumpingu. Co Soudní dvůr v rozsudku v tzv. věci Laval říká? Říká, že švédské odbory neměly právo snažit se donutit lotyšský podnik k podpisu jejich kolektivní smlouvy, zejména ve věci minimální mzdy. Podle směrnice z roku 1996 však musí vysílaní pracovníci dodržovat základní povinná pravidla minimální ochrany v hostitelském členském státě. Soudní dvůr rozhodl, že švédský systém kolektivního vyjednávání není použitelný a že taková pravidla mohou být stanovena pouze zákonem. Evropské sdělení tedy přestává být jasné: na jedné straně Komise upřednostňuje jako model metodu flexicurity a systém kolektivního vyjednávání; na straně druhé Soudní dvůr tento model diskredituje. Parlament a Rada proto musí tuto otázku vyjasnit. Jinak by to bylo jako vyhodit Bolkesteinovu směrnici dveřmi jen proto, aby se mohla vrátit oknem, což by bylo zcela nepřijatelné. Graham Watson (ALDE). Pane předsedo, chci upozornit na záležitost, která se konkrétně týká jednoho členského státu, ale která má podle mého názoru širší evropské důsledky. Tento rok je Evropským rokem mezikulturního dialogu. Jednou z institucí, která

6 velmi přispívá k prosazování mezikulturního dialogu, je Britská rada. Proto je velmi znepokojivé, že se Rusko snaží uzavřít kanceláře Britské rady v Petrohradu a Jekatěrinburgu. Práce Britské rady v Rusku je naprosto legální. Je upravena kulturní dohodou mezi Londýnem a Moskvou z roku Proto žádám, aby kolegové tuto záležitost přednesli v rámci našeho meziparlamentního dialogu s Ruskem, a abyste vy, pane předsedo, ve vztahu k ruským orgánům využil každé příležitosti k vyjádření znepokojení nad tím, že otázka kultury, upravená zcela běžnou dohodou dvou zemí, je pošlapávána v rámci snahy ruských orgánů o potlačení politické debaty. Ewa Tomaszewska (UEN). (PL) Pane předsedo, Parlament již při mnoha příležitostech jednal o problémech spojených s úbytkem obyvatelstva, který ohrožuje Evropu, tedy jednali jsme o sociálních problémech z toho vyplývajících. Současně je dětské zboží v Evropské unii zatíženo základní sazbou DPH, jinými slovy nejvyšší možnou sazbou. Nežli se má země připojila k Unii, podléhalo dětské zboží v Polsku zvláštní snížené sazbě. Jedním z právních důsledků vstupu Polska do Unie bohužel bylo zvýšení sazby DPH na dětské zboží, což je v rozporu s politikou zaměřenou na rodinu, kterou Polsko přijalo. Vyzývám Evropskou komisi, aby zvážila změnu příslušných ustanovení ve prospěch všech členských států Unie, a zejména ve prospěch nejchudších rodin, které vychovávají děti. To by nám pomohlo provádět Lisabonskou strategii. Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE). (ES) Pane předsedo, pracovní program Komise na rok 2008 uvádí, že občan je a měl by být středem Evropského projektu. Vycházím z této myšlenky a jsem přesvědčen, že Evropská unie nepřistupuje k vývoji v Kosovu správně. Nemůžeme nadále jednat o tom, zda je ta či ona mezinárodní situace vhodná k uznání nezávislosti Kosova. Jedna otázka musí mít přednost před všemi ostatními: co chtějí obyvatelé Kosova? Ti jsou ze všeho nejdůležitější. Klíč k řešení konfliktů leží ve dvou věcech: dodržování lidských práv a uznání jejich práva rozhodovat jako svobodní lidé o své budoucnosti. Jsem přesvědčen, že Evropská unie by měla tato slova používat jako pomůcku v situacích, které nastávají uvnitř i vně jejích hranic. Daniel Strož (GUE/NGL). () Chci mluvit o ožehavém tématu, jakým je rozsáhle založené tažení proti kouření a kuřákům v Evropské unii. Tažení opírající se i o právní akty schválené Evropským parlamentem. Jde o tažení motivované nepochybně ušlechtile, tedy ochranou zdraví občanů. Ovšem podle mne s sebou přináší jevy nedůstojné a diskriminační pro velkou skupinu obyvatelstva, která je až kriminalizována kvůli své závislosti na kouření. Nepřehlédnutelným momentem jsou rovněž těžké ekonomické ztráty pro hostinské živnosti ve státech, které zavedly zákaz kouření v restauracích. Domnívám se, že pozornost, která je věnována kuřákům, by měla být adekvátně věnována také tabákovému průmyslu. Není žádným tajemstvím, že po desetiletí se do tabáku přidávají kupříkladu nitrosaminy, tedy dusíkaté sloučeniny vyvolávající rakovinu a zvýšené vstřebávání nikotinu. Není to hlavně nikotin, co člověka poškozuje, ale právě tyto další přídavné látky. Stranou regulace by proto podle mne neměla zůstat výroba tabáku a složení tabákových výrobků. Jim Allister (NI). Pane předsedo, v tomto měsíci před třemi lety byl příslušníky IRA v Belfastu brutálně zavražděn Robert McCartney. Zděšen uvedenou vraždou byl i tento Parlament v okamžiku, kdy mu sestry McCartneyovy přednesly svůj případ a požádaly o spravedlnost.

7 Tři roky poté se jim spravedlnost stále vyhýbá. Proč? Především proto, že straně, která by mohla pomoci nejvíce Sinn Fein jde stále více o ochranu jejích vlastních lidí než o to, aby se postarala o vydání vrahů spravedlnosti. Situace se skutečně zhoršila, protože tlak na Sinn Fein polevil poté, co byla tato strana přizvána do vlády, a výsledkem je to, že v zájmu udržení této vlády jsou někteří, například má bývalá strana DUP, připraveni nechat Sinn Fein vyklouznout. Spravedlnost pro Roberta McCartneyho je bohužel druhořadá vedle zachování pochichtávající se koalice ve Stormontu. Stejně tak bude i pozdější vražda Paula Quinna, kterou nepochybně spáchalo ozbrojené křídlo Sinn Fein, ostudným způsobem zakryta a zametena pod koberec. Právě k tomu dochází, vyjednáváte-li s teroristickými silami. Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE). (EL) Pane předsedo, na našem prvním dílčím zasedání v novém roce bych chtěla promluvit o politické krizi, která nadále sužuje Libanon, a o úloze, kterou by měl hrát náš Parlament. Kromě složitých hospodářských a politických obtíží, kterým tento přátelský národ čelí, stále existuje mezinárodní vakuum, protože od 23. listopadu 2007 nebyl libanonský parlament schopen zvolit prezidenta a tato volba byla dvanáctkrát odložena. Parlament je tedy nadále uzavřen a neexistuje možnost projednat problémy a vyhlídky nebo řádně využít všechny ústavní pravomoci parlamentu k volbě prezidenta. Jsem si vědoma vaší citlivosti a vašich vyjádření vydaných pro dosažení tohoto cíle, pane předsedo, chci však ještě jednou zdůraznit, že musíme vyjádřit své nejhlubší znepokojení ohledně důsledků uvedené krize pro trpící lid Libanonu i pro mír a stabilitu v regionu. Naše demokratické povinnosti stejně jako naše povinnosti v rámci partnerství nás zavazují tak učinit. Dohoda o přidružení s Libanonem stanoví stabilní politický dialog mezi Evropským parlamentem a libanonským parlamentem; musíme této příležitosti dobře využít a účinně se vyjádřit. Pierre Pribetich (PSE). (FR) Pane předsedo, dámy a pánové, Slovinsko, jediná země bývalé Jugoslávie, která se připojila k Evropské unii, nyní převzala předsednictví Unie. U příležitosti této historické události bychom chtěli Slovinsku v souvislosti s jeho předsednictvím popřát mnoho úspěchů. Nicméně, nikdy nebyla potřeba definitivního vyřešení jugoslávské krize tak naléhavá, ať už jde o otázku Kosova nebo urychlení procesu přistoupení jeho balkánských sousedů. Jediným řešením pro země, které byly součástí bývalé Jugoslávie, je rychlé přistoupení k Unii v souladu se stanovenými kritérii. Mír vyžaduje ambiciózní vizi, a zejména vůli překonat historii balkánských zemí a hledět kupředu k evropské budoucnosti. Otázka Kosova dosud nebyla řešena, protože mezinárodní společenství nebylo schopno dojít k dohodě. Toto uvíznutí v mrtvém bodě, tento syndrom postihl i Evropskou unii. U zemí, které se obávají účinků nezávislosti, a zemí, které z různých diplomatických důvodů pouze sní o potvrzení své nezávislosti v co nejbližší době, bude Slovinsko muset nejprve zajistit soudržnost Unie především snahou o vnitřní kompromis, pokud nemá být zahraniční politika EU stanovená v Lisabonské smlouvě trivializována nebo dokonce zesměšněna. Nicméně víme, že hora Triglav ve Slovinsku je symbolem odhodlání a úspěchu. Proto doufejme, že bude i symbolem roku 2008!

8 Romana Jordan Cizelj (PPE-DE). (SL) Chorvatsko v říjnu 2003 vyhlásilo ekologickou rybolovnou zónu ve Středozemním moři. Proti tomu podaly protest Slovinsko a Itálie. To o rok později vedlo k podpisu dohody mezi Slovinskem, Itálií, Evropskou unií a Chorvatskem. Podle uvedené dohody se zóna nedotýká členských států. Přesto však chorvatský parlament v minulém roce jednostranně rozhodl, že se ekologická rybolovná zóna dotkne i členských států nejpozději od 1. ledna tohoto roku. Parlament tím ztížil život lidem žijícím u Středozemního moře. Toto jednostranné rozhodnutí Chorvatska přineslo problémy například rybářům, protože omezilo jejich rybolovné území a přístav Koper ztratil přístup k mezinárodním vodám. Rozhodnutí sněmu o tom, že by se ekologická rybolovná zóna měla od 1. ledna dotknout členských států, je v rozporu s mezinárodním závazkem, který Chorvatsko přijalo, a je důvodem pro zpochybnění jeho důvěryhodnosti. Závazky, které země přijala, by v moderních, demokratických právních státech neměly být porušovány. Je to zcela v rozporu s politickou kulturou Evropské unie. Proto se ptám, zda se Chorvatsko chce skutečně stát členem Evropské unie. Pokud ano, musí okamžitě jednat a začít plnit dohodu o ekologické rybolovné zóně i všechny ostatní dosud uzavřené dohody. Gyula Hegyi (PSE). (HU) Oblast Szigetköz, ležící částečně v Rakousku, Slovensku a v maďarském úseku Dunaje, je jednou z nejkrásnějších oblastí v Evropě. Se svými přírodními krásami, bohatstvím fauny a flóry, vodními přírodními stanovišti a tradičním způsobem života místních obyvatel je ostrovem biologické rozmanitosti. Rychlost průtoku řeky vyživující tento region bohužel v minulých desetiletích v důsledku hydrologických zásahů klesla na nebezpečnou úroveň. Není jen v zájmu postižené oblasti, ale i zájmu Maďarska a celé Unie, aby toto jedinečné přírodní bohatství nebylo pro příští generace ztraceno. Již máme dobré právní předpisy, například rámcovou směrnici o vodě, které by v zásadě měly tuto oblast chránit. Aby však měly úspěch, je nutné vymáhat je na vnitrostátní úrovni i na úrovni Unie. Bylo by žádoucí, aby bez ohledu na záležitost Nagy-Duna Slovensko spolupracovalo s Maďarskem při stabilizaci přítoku vody do uvedené oblasti. Chtěl bych vás na jaře pozvat na výlet touto romantickou krajinou, ale bez vody to bohužel nemůžeme provést, a proto potřebujeme veškerou možnou pomoc. Thierry Cornillet (ALDE). (FR) Pane předsedo, chtěl bych tento parlament upozornit na osud dvou francouzských novinářů, Pierra Creissona a Thomase Dandoise, kteří jsou v současné době ve vězení v Nigeru. Jsou obviněni z podvracení státní bezpečnosti, což v Nigeru znamená možný trest smrti. Není pochyb o tom, že oba novináři a jejich řidič El Hasan vstupem do zakázané oblasti porušili nigerské zákony. Dle mého názoru k tomu však došlo z řádných novinářských důvodů, protože jejich cílem bylo podat zprávu o povstání Tuaregů, měli také v úmyslu vrátit se do hlavního města a dotazovat se nigerských orgánů, aby získali co nejširší možný pohled. Proto jsem přesvědčen, že je nezbytné, abychom přijali kroky na pomoc oběma novinářům: za prvé proto, že hrozí jejich odsouzení k smrti, což je trest, který je naprosto neúměrný tomu, co učinili, a za druhé proto, že Niger je považován za nám přátelskou zemi a zemi,

9 které poskytujeme značnou pomoc. Nezasloužil by si pověst, ke které by uvedený postoj mohl vést. Pane předsedo, jsem přesvědčen, že vy i mí kolegové poslanci byste mohli být velmi nápomocni, pokud byste se připojili k této žádosti o nové zvážení, o shovívavost ze strany prezidenta Tandji, aby bylo možné uvedené dva novináře propustit. I přesto, že porušili nigerské zákony, jejich čin neodůvodňuje tak dlouhé uvěznění. Předsedající. Budeme celou věc velmi pozorně sledovat. Bogusław Rogalski (UEN). (PL) Pane předsedo, dnes mluvím jako zástupce Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci i jako občan země, která byla mnohokrát nucena o svou nezávislost a svobodu bojovat. Chtěl byl Parlament upozornit na nedodržování lidských práv a odepírání svobody vyjadřování v Čínské lidové republice, které postihuje obyvatele Tibetu. Posledním příkladem politiky tohoto režimu vůči Tibetu je zásah proti mnichům, kteří vyjádřili svou radost nad tím, že byla dalajlámovi udělena zlatá medaile amerického Kongresu. Dalajláma rovněž získal Nobelovu cenu a po několik desetiletí bojuje za lidská práva. Nemůžeme dopustit, aby byl tibetský nebo kterýkoli jiný národ ve 21. století vyhlazen diktaturou, tyranií nebo sadistickou touhou po uplatnění politické nadvlády. Tento parlament musí říci dost. Musí říci dost útokům na kulturu, která je považována za nejmírumilovnější kulturu světa. Jako svobodní lidé oddaní základním hodnotám Evropské unie bychom měli učinit vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že i tibetský lid bude moci plně porozumět významu slova svoboda. Milan Horáček (Verts/ALE). (DE) Pane předsedo, jsme velmi šokováni tím, že ruská vláda uzavírá všechny regionální pobočky Britské rady. Tyto regionální pobočky byly obětovány v důsledku zhoršujících se vztahů mezi Ruskem a Spojeným královstvím. Může občanská společnost v Rusku očekávat jen tento druh provokace? Vražda Alexandra Litviněnka dosud nebyla vyřešena a Rusko v této věci odmítá spolupráci. Hlavní podezřelý, Andrej Lugovoj, je od konce roku 2007 poslancem Dumy. Okolnosti smrti Anny Politkovské také dosud nebyly vysvětleny. Je kritika potají umlčována, nebo je prostě likvidována? EU musí Rusko vyzvat k dodržování lidských práv a zásad právního státu. Můžeme dát příklad pojmenováním své tiskové kanceláře po Anně Politkovské. Pedro Guerreiro (GUE/NGL). (PT) Pane předsedo, vycházeje z třetího kola jednání mezi Frontou Polisario, jediným oprávněným představitelem lidu Sahrawi, a Marockým královstvím, které se konalo pod záštitou OSN ve dnech 8. a 9. ledna, musím zdůraznit, jak je v současné době nutné a důležité požadovat plné dodržování nezcizitelného práva lidu Sahrawi na sebeurčení. Je to jediné a trvalé řešení uvedeného sporu, které je rovněž v souladu s mezinárodním právem a rezolucemi OSN. Je také třeba vyzvat marocké orgány k ukončení jejich liknavého manévrování, jehož cílem je zdržet a pokud možno bojkotovat nynější proces vyjednávání. Marocké orgány je třeba rovněž vyzvat k ukončení represí a kolonizace okupovaných území Západní Sahary. Avril Doyle (PPE-DE). Pane předsedo, pan Hu Jia, aktivista boje proti nemoci AIDS, obránce lidských práv, kterého tento Parlament v roce 2007 navrhl na Sacharovovu cenu,

10 byl dne 27. prosince 2007 v Pekingu čínskými úřady uvězněn a obviněn z podvracení státu. Obdivuji pokrok, kterého byl v Číně v posledních desetiletích dosaženo, uvěznění pana Hu Jia čínskými úřady však vysílá naprosto špatný signál, kterému můžeme porozumět jen velmi obtížně. Hodlají Číňané ignorovat svůj závazek vůči mezinárodnímu společenství, který přijali, když výměnou za Olympijské hry v Pekingu slíbili zlepšit stav lidských práv? Jako Parlament musíme velmi důrazně odpovědět ve prospěch ochrany tohoto muže, který je nyní vězněn s největší pravděpodobností za svou spolupráci s Evropským parlamentem, kde v listopadu 2007 vypovídal před Podvýborem pro lidská práva. Musíme také poskytnout podporu aktivistům, kteří v Číně usilují o jeho propuštění. Protože pouze diplomatický jazyk by byl v čínské kultuře považován za souhlas, jsem přesvědčena, že potřebujeme důrazné usnesení Parlamentu na ochranu pana Hu Jia pokud možno tento týden. Naléhavě vás žádám, pane předsedo, abyste záležitost pana Hu Jia s čínskými orgány projednal: je nutné, aby slyšeli stanoviska Parlamentu. Proinsias De Rossa (PSE). Pane předsedo, promlouvám, abych upozornil na něco, co se na první pohled může jevit jako celkem všední záležitost: provádění evropské Rámcové směrnice o vodě z r v Irsku. Smutnou skutečností je, že irská vláda tuto směrnici v Irsku provádí tak, že účtuje školám poplatky za spotřebu vody. Protože většina škol v Irsku je do velké míry financována dobrovolnými příspěvky, znamená to, že rodiče musí vybírat peníze na platby za vodu. To samo o sobě by bylo dost špatné, irská vláda se však rozhodla vinit z uvedeného rozhodnutí Evropu, jakkoli je samozřejmě zcela věcí irské vlády, jakou politiku při provádění směrnice o vodě uplatní. Citlivost problému narůstá, protože v Irsku se koná referendum, abychom učinili politické rozhodnutí, a zbabělá politická taktika obviňující Evropu z vládního rozhodnutí vyvolává riziko toho, že se všichni rodiče v Irsku postaví proti Evropě. To je podle mého názoru závažná věc, a já bych chtěl požádat předsedu Parlamentu a místopředsedu Komise, který je zde dnes přítomen, aby irské vládě věc vysvětlili a vydali veřejné prohlášení v tom smyslu, že irská vláda může školám účtovat nebo neúčtovat spotřebu vody dle svého uvážení a že by neměla ohrožovat budoucnost Evropy zbabělou politickou taktikou. Gay Mitchell (PPE-DE). Pane předsedo, v některých našich členských státech je možné, aby se lidé jen tak školili v používání střelných zbraní, dokonce zbraní typu Magnum, aniž by jakkoli prokazovali svou totožnost nebo byli držiteli zbrojního průkazu. Tento problém zde uvádím z toho důvodu, že existují důkazy o tom, že členové organizovaných skupin páchajících trestnou činnost v Irsku jezdí do některých částí Evropské unie, aby zde takové školení podstoupili, a pak se vracejí do Irska a ve válkách v podsvětí vraždí lidi. Oběťmi vražd jsou často také nevinní kolemjdoucí. Tuto věc zmiňuji proto, že v listopadu Parlament schválil novou směrnici, která je nyní projednávána v Radě. Naléhavě žádám Radu, aby tuto směrnici schválila, aby byla přijata v prvním čtení. Za druhé chci požádat Komisi, aby nečekala, až bude směrnice provedena ve všech 27 členských státech (to by mohlo trvat i dva roky), ale aby začala uplatňovat některá ustanovení, jedním z nichž je zřízení kontaktní skupiny 27 členských států a Komise, která

11 by začala bojovat proti nezákonnému užívání zbraní. Naléhavě žádám, aby byly tyto kroky přijaty bez dalšího prodlení. Siiri Oviir (ALDE). (ET) Pane předsedo, dámy a pánové. Již nějakou dobu sledujeme situaci v Gruzii. Volby prezidenta skončily a výsledek je konečně jasný. Říká se, že revoluce požírá své vlastní děti. Strach z toho pravděpodobně přemohl prezidenta Saakašviliho. Výkon fyzické síly ze strany státu není projevem moci, ale slabosti země. Objektivně bychom měli konstatovat, že po potlačení demonstrací v zemi se Gruzie alespoň pokusila uspořádat demokratické volby. Demokracie však není věc. Je to způsob uvažování, který nelze jednoho dne odstranit nebo přenést z jedné země do druhé. V Gruzii vznikla významná opozice. Ve jménu demokratického pokroku bychom vládním kruhům měli pomoci pochopit podstatu základních prvků demokracie. Gruzie v sobě musí nalézt sílu překonat krizi. Na obzoru jsou nyní volby do parlamentu. Tato země potřebuje, aby pokračovaly demokratické reformy a lidé neočekávají nic menšího. My v Evropské unii bychom se dopustili chyby, kdybychom vsadili vše na jednoho člověka. Musíme podporovat instituce, poskytovat odbornou pomoc a čestně a otevřeně poukazovat na veškeré aspekty neslučitelné s demokracií. Nakonec bych chtěla říci, že to, k čemu dochází v Gruzii, je možná i klíčem k Arménii. I tam jsou na obzoru volby prezidenta. Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). (PL) Pane předsedo, na období Evropská komise přidělila Polsku právo na emise oxidu uhličitého ve výši pouhých 208 milionů tun. To je téměř o 30 % méně, než o kolik požádala polská vláda. Polsko podalo proti tomuto rozhodnutí odvolání u Evropského soudního dvora, bohužel však není známo, kdy Soudní dvůr ve věci vydá rozhodnutí. Proto se polské hospodářství musí přizpůsobit stanovenému nízkému limitu. Cementárny, ocelárny a jiné podniky musí snižovat výrobu. A co je nejdůležitější, dojde ke značnému nárůstu cen elektřiny. Odhaduje se, že ceny letos vzrostou zhruba o 10 % a v příštích čtyřech letech o 20 %, protože emisní limity značně postihly i energetický průmysl. Uvalení takovýchto emisních limitů a sdílení s nimi související nespravedlivé zátěže nejen zpomalí rozvoj nových členských států, jako je Polsko, ale bude mít i významný dopad na životní náklady jejich občanů. Chci proti tomu vyjádřit ostrý protest. Hélène Flautre (Verts/ALE). (FR) Pane předsedo, v pátek dne 11. ledna mi byl znemožněn přístup do střediska pro zadržování cizinců v Lille-Lesquin. Má návštěva byla součástí Evropského akčního týdne proti zadržování cizinců v Evropě. Pane předsedo, v červenci 2003, byly francouzské orgány na základě žádosti tehdejšího předsedy našeho parlamentu a místopředsedy Onesta povinny stanovit, aby pravidla pro návštěvy poslanců francouzského parlamentu platila i pro poslance Evropského parlamentu. Proto bych vás pane předsedo chtěla požádat, abyste ještě jednou oslovil francouzské orgány, aby zajistily plné dodržování tehdy přijatých závazků, a zejména aby bylo s poslanci

STŘEDA 21. KVĚTNA 2008

STŘEDA 21. KVĚTNA 2008 21-05-2008 1 STŘEDA 21. KVĚTNA 2008 PŘEDSEDA: PAN PÖTTERING předseda 1. Zahájení zasedání (Zasedání bylo zahájeno v 9:05 hod.) 2. Přivítání Předseda. Vážené dámy a pánové, je pro mne velkým potěšením,

Více

STŘEDA, 7. ČERVENCE 2010

STŘEDA, 7. ČERVENCE 2010 07-07-2010 1 STŘEDA, 7. ČERVENCE 2010 PŘEDSEDAJÍCÍ: JERZY BUZEK Předseda 1. Zahájení zasedání (Zasedání bylo zahájeno v 9:05) 2. Prohlášení předsednictví Předsedající. Před zahájením bych chtěl učinit

Více

STŘEDA, 22. ŘÍJNA 2008

STŘEDA, 22. ŘÍJNA 2008 22-10-2008 1 STŘEDA, 22. ŘÍJNA 2008 PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN MAREK SIWIEC místopředseda 1. Zahájení zasedání (Zasedání bylo zahájeno v 9:00) 2. Změny registrací léčivých přípravků Padělání léčivých přípravků

Více

STŘEDA 5. ZÁŘÍ 2007. PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN PÖTTERING předseda

STŘEDA 5. ZÁŘÍ 2007. PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN PÖTTERING předseda 1 STŘEDA 5. ZÁŘÍ 2007 PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN PÖTTERING předseda 1. Zahájení zasedání (Zasedání bylo zahájeno v 9:05 hod.) 2. Potírání terorismu (rozprava) Předseda. Následujícím bodem je společná diskuse o

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT ZPRÁVA. Dokument ze zasedání KONEČNÉ ZNĚNÍ A6-0070/2004 12. 9. 2004. o Smlouvě o Ústavě pro Evropu (2004/2129(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT ZPRÁVA. Dokument ze zasedání KONEČNÉ ZNĚNÍ A6-0070/2004 12. 9. 2004. o Smlouvě o Ústavě pro Evropu (2004/2129(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Dokument ze zasedání 2009 KONEČNÉ ZNĚNÍ A6-0070/2004 12. 9. 2004 ZPRÁVA o Smlouvě o Ústavě pro Evropu (2004/2129(INI)) Výbor pro ústavní záležitosti Zpravodajové: Richard

Více

Evropský parlament slavil 50 let

Evropský parlament slavil 50 let Nový holding na mapě Evropy Slavnostní start společnosti ENTERIA Prezentace str. 16 INZERCE Nezávislý měsíčník založený 30. dubna 2004 SLOVO číslo 03 / 2008 ročník 5 cena 15 Kč Evropský parlament slavil

Více

Ke smlouvě cestou kompromisů

Ke smlouvě cestou kompromisů Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti si v EU váží ducha spolupráce Evropan, str. 5 Iva Holmerová předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČSL JEP píše o nových

Více

Po stopách Evropské unie

Po stopách Evropské unie Po stopách Evropské unie Obsah Úvod 6 Přehled významných konfliktů v Evropě za posledních 300 let 6 Historický vývoj ES/EU 8 Vývoj v 50. letech 8 1950 Schumanova deklarace...............................

Více

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky Politiky Evropské unie Rozšíření Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí Díky politice rozšíření EU je Evropa bezpečnějším a stabilnějším místem, získává vliv a možnost prosazovat naše hodnoty

Více

Barroso v OSN: Unie chce stabilizovat klima

Barroso v OSN: Unie chce stabilizovat klima Infolinka 800 100 777 www.csobpoj.cz INZERCE Vladimír Špidla s českým eurokomisařem hovoříme o rovných příležitostech žen Evropan, str. 5 Nezávislý měsíčník založený 30. dubna 2004 číslo 9 / 2007 ročník

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 7/2009 e d i t o r i a l 3 VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI, letošní rok plný shonu a obav z něj se chýlí ke konci. Na jeho přesnější hodnocení

Více

PRACOVNÍ DOBA (studie)

PRACOVNÍ DOBA (studie) PRACOVNÍ DOBA (studie) Jiří Maštálka - poslanec Evropského parlamentu a kolektiv ilustrace M. Marčák 1 Vážení čtenáři, předkládám Vám v pořadí již třetí publikaci z dílny našeho pracovního kolektivu. Tato

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 15. schůze Poslanecké sněmovny 1. Stanovisko vlády České

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 240 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI CS CS

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

Část 4. Doplňující informace o lidských právech

Část 4. Doplňující informace o lidských právech Část 4 Doplňující informace o lidských právech Obsah této části Lidská práva a jejich ochrana................................................................................... 283 Co jsou lidská práva.........................................................................................

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

BAN KI-MOON V ANTARKTIDĚ

BAN KI-MOON V ANTARKTIDĚ UN 1. 08 MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOCAUSTU * 60 LET VŠEOBECNÉ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV * S MARTINEM BURSÍKEM O KONFERENCI NA BALI * ČEŠI PRO ROZVOJ * TRVALÁ ŘEŠENÍ PRO UPRCHLÍKY * BAN KI-MOON O AFGHÁNISTÁNU

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Delegace Předmět: EVROPSKÁ RADA V BRUSELU 14. a 15. PROSINCE 2006 ZÁVĚRY PŘEDSEDNICTVÍ

Více

Úvodem Martin Schulz, Libor Rouček. Část I. Evropské odpovědi na globální výzvy. Flexicurity - Budoucnost Evropského trhu práce Vladimír Špidla

Úvodem Martin Schulz, Libor Rouček. Část I. Evropské odpovědi na globální výzvy. Flexicurity - Budoucnost Evropského trhu práce Vladimír Špidla Obsah 4 Předmluva Erfried Adam 6 Úvodem Martin Schulz, Libor Rouček Část I. Evropské odpovědi na globální výzvy 25 Utváření globalizace Poul Nyrup Rasmussen 37 Flexicurity - Budoucnost Evropského trhu

Více

SOCIAL WATCH. Odpověď zní: lidská práva. změny klimatu a zhoršující se nespravedlnosti. založený přístup k rozvoji. Z p r á v a 2 0 0 8

SOCIAL WATCH. Odpověď zní: lidská práva. změny klimatu a zhoršující se nespravedlnosti. založený přístup k rozvoji. Z p r á v a 2 0 0 8 P r ů b ě ž n á z p r á v a o g l o b á l n í m v ý v o j i v o b l a s t i vymýcení chudoby a genderové spravedlnosti SOCIAL WATCH Z p r á v a 2 0 0 8 Odpověď zní: lidská práva Svět čelí vážným problémům,

Více

1/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Novela živnostenského zákona

1/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Novela živnostenského zákona MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 16. ROČNÍK 1/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážení čtenáři, Vesnice roku - městyse ano, či ne? dovolte, abych Vám

Více

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.)

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) 1 (3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, dovolte, abych vás přivítal na pokračování

Více

aktualizované vydání 12/2013

aktualizované vydání 12/2013 aktualizované vydání 12/2013 101 OTÁZEK o Evropské unii Orgány EU V jednotlivých státech EU vytvářejí instituce, resp. orgány jako prezident či královský dvůr, parlament, veřejný ochránce práv, vláda a

Více

GENDEROVÝ BALÍČEK 01/2005

GENDEROVÝ BALÍČEK 01/2005 GENDEROVÝ BALÍČEK 01/2005 Genderové balíčky celkem čtyři se zaměřením na různé oblasti společenského života, které vykazují genderově více nebo méně zatížené rysy mají přispět informacemi, zdroji, daty

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE ENERGIE A DOPRAVA Zpráva o vývoji za období let 2000-2004 Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE OBSAH ÚVOD... 3 1. Ekonomický kontext, vliv událostí a obecné směry politiky... 6 1.1

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.2.2014 COM(2014) 38 ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU CS CS I. Úvod Politický kontext a cíle zprávy Korupce vážně poškozuje ekonomiku

Více

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Jak vystoupit z EU Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Laissez Faire 2010 Jak vystoupit z EU Autor: Petr Mach Vydavatel: Laissez Faire Sazba a obálka: Vladimír Vyskočil Tisk: Tiskárna

Více