PONDĚLÍ 14. LEDNA 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PONDĚLÍ 14. LEDNA 2008"

Transkript

1 PONDĚLÍ 14. LEDNA 2008 PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN PÖTTERING Předseda (Zasedání bylo zahájeno v 17:00) 1. Pokračování zasedání Předseda. Prohlašuji zasedání přerušené v úterý dne 18. prosince 2007 za obnovené. 2. Prohlášení předsednictví Předsedající. Dámy a pánové, toto je první z našich zasedání v novém roce Rád bych každému z vás popřál zdraví a štěstí a doufám, že společně dosáhneme úspěchu při plnění úkolů, které nám byly svěřeny, jmenovitě při vedení Evropské unie k úspěšné budoucnosti. Dovolte mi několik poznámek k práci, která před námi stojí. v den posledního zasedání Evropského parlamentu zde ve Štrasburku, 13. prosince 2007, byla v Lisabonu podepsána reformní smlouva. Ve svém krátkém projevu za přítomnosti předsedy Evropské rady José Socratese a předsedy EK José Manuela Barrosa jsem vyjádřil vůli velké většiny Evropského parlamentu k tomu, aby se reformní smlouva stala zákonnou, a tedy i politickou skutečností do 1. ledna Tento cíl pro rok 2008 zůstává nejvyšší prioritou. Dne 21. prosince byla zrušena omezení na hranicích pro devět zemí, které se k Evropské unii připojily dne 1. května To byla nepochybně působivá událost. Po stovky let vojáci násilně překračovali hranice na našem kontinentu, aby vyvolávali války, strádání a utrpení ostatních obyvatel. Odstranění překážek mezi našimi národy znamená, že naši sousedé nás vítají. Jsme všichni společně občany Evropské unie, a jak se praví v Berlínské deklaraci ze dne 25. března 2007: jsme sjednoceni k našemu prospěchu. (Potlesk) Dne 1. ledna se Malta a Kypr připojily k Evropské měnové unii. Naše společná měna, euro, je tedy v obou uvedených zemích oficiálním platidlem. Srdečně mezi námi Maltu a Kypr vítáme. (Potlesk) Dne 9. ledna byl v Lublani oslaven Evropský rok mezikulturního dialogu působivou slavností, které se zúčastnili rovněž členové Evropské rady, Komise a Parlamentu. Mezikulturní dialog bude klíčovým prvkem naší práce v nadcházejícím roce i v období následujícím. Chtěl bych vás všechny požádat o účast při zítřejším vystoupení velkého muftího Sýrie, šejka Ahmeda Badra El Din Hassúna. Nyní bych rád přešel ke dvěma posledním bodům: naši legislativní práci budou letos značně ovlivňovat otázky klimatu a životního prostředí. Jako zákonodárci máme velkou odpovědnost ve věci ochrany klimatu a životního prostředí na jedné straně a ochrany evropské konkurenceschopnosti a ochrany pracovních míst na straně druhé. Společně musíme dosáhnout správné rovnováhy mezi ekonomikou a ekologií.

2 Evropská unie je založena na hodnotách, právech a odpovědnostech. Dne 12. prosince 2007 podepsali právě v této sněmovně předsedové Evropského parlamentu, Rady a Komise Listinu základních práv. To znamenalo významnou událost pro občany Evropské unie i pro Evropský parlament. Při podepisování řada poslanců přerušila jeho průběh hlasitými výpady a snažila se řečníky přehlušit. Jejich chování nelze nijak ospravedlnit. (Potlesk) Svoboda projevu je základem demokracie a parlamentarismu. Každý poslanec Evropského parlamentu má právo svobodně vyjádřit svůj názor v kterékoli rozpravě. Je naší společnou povinností tato práva vždy chránit. A co víc, bránění řečníkům ve vystoupení před Evropským parlamentem, zvláště jsou-li jeho hosty, je porušením základních práv na svobodu, demokracii a parlamentarismus. (Potlesk) To také znamená, že se jedná o porušení našeho jednacího řádu, které nelze za žádných okolností připustit. Proto hodlám v souladu s jednacím řádem přistoupit k opatřením proti poslancům, kteří pokračovali ve svých pokusech o přerušení aktu, ačkoli je předseda opakovaně žádal, aby svého jednání zanechali. (Potlesk) Totéž se týká poslanců, kteří se chovali neslušně k našim zřízencům, kteří pouze plnili své řádné povinnosti. (Potlesk) Nový rok před nás postaví velké úkoly. Jsem však přesvědčen, že jim dostojíme, pokud si budeme vzájemně prokazovat úctu a ohleduplnost. Právě s touto myšlenkou bych vám chtěl znovu popřát vše nejlepší do roku (Potlesk) 3. Schválení zápisu Předsedající. Zápis ze zasedání z úterý 18. prosince 2007 byl rozdán. Jsou k němu připomínky? Sophia in t Veld (ALDE). Vážený pane předsedo, nežli přistoupíme k programu jednání, chtěla bych uvést drobné upřesnění k programu jednání zítřejšího dopoledne, který jste již zmínil: vystoupení syrského velkého muftího. Jeho projev bude první ze série vystoupení náboženských vůdců před plénem tohoto Parlamentu v rámci Evropského roku mezikulturního dialogu. Chtěla bych vědět, proč se konference předsedů rozhodla vykládat mezikulturní dialog výhradně jako dialog mezi náboženstvími a zda se domnívá, že dílčí zasedání je vhodnou platformou pro náboženská sdělení. (Potlesk) Konečně bych také chtěla vědět, zda konference předsedů hodlá zvážit rozšíření seznamu hostujících řečníků a dosáhnout jeho větší reprezentativnosti zařazením žen a nenáboženských organizací. Skupina ALDE navrhla, aby byla k vystoupení v plénu pozvána i paní Jahangirová, zvláštní zpravodajka OSN pro svobodu náboženství či víry. Doufám, že mě budete moci informovat.

3 (Potlesk) Předsedající. Děkuji vám, paní in 't Veldová. Pokud si dobře vzpomínám, bylo to jednomyslné rozhodnutí konference předsedů. Pan Cohn-Bendit o tom má pochybnosti, proto věc prověříme. v každém případě to bylo rozhodnutí přijaté velmi velkou většinou, ve kterém jsme rovněž uvedli, že výčet nemusí být konečný a že budeme zejména vyzývat i různé výbory Evropského parlamentu, aby navrhly další činnosti, o kterých bychom pak mohli hlasovat. Mohu vás ujistit, paní in 't Veldová, že v tomto případě proběhla diskuse v nejširší možné míře a že jsme také nadále otevřeni dalším návrhům, ačkoli o nich bude muset samozřejmě rozhodovat konference předsedů nebo Parlament. Monica Frassoni (Verts/ALE). (IT) Pane předsedo, dámy a pánové, chtěla jsem jen upozornit na to, že naše skupina nesouhlasila. Předsedající. Chtěl bych ještě jednou poukázat na to, že vaše skupina zjevně nedosáhla shody. Znovu to ověříme v zápisu, ne proto, že bychom zpochybňovali vaše slova, ale abychom se ujistili o přesnosti zápisu. v každém případě bylo rozhodnutí přijato většinou, jaká se na konferenci předsedů málokdy vidí. Sarah Ludford (ALDE). Pane předsedo, chtěla bych doplnit vystoupení paní in t Veldové. Jak jsem uvedla v u adresovaném vám a v kopii zaslané ostatním poslancům dnes dopoledne, další politováníhodnou skutečností je, že se zdá, že jste postavil velkého muftího naroveň s papežem a vrchním rabínem Velké Británie jako evropského zástupce konkrétního náboženství. Myslím, že to vysílá velmi špatný signál evropským muslimům. Zítřejší návštěva vyžaduje nejvyšší zdvořilost ačkoli by se vnucovala myšlenka výměny názorů o porušování lidských práv v Sýrii. Doufám však, že ve svém budoucím seznamu osob pozvaných v tomto roce zajistíte, aby byl pozván evropský zástupce islámu, a nikoli osoba z oblasti mimo EU, která by mohla být považována za zástupce muslimů v Evropě kterým není. Předsedající. Paní Ludfordová, i při veškeré dobré vůli a vzájemném porozumění nikdy nebude možné dosáhnout v záležitostech tohoto druhu stoprocentní shody. Přesto vám mohu říci, že předsedové skupin ke svému rozhodnutí dospěli velkou většinou. s dobrou vůlí nyní bude možné toto tuto úvahu začlenit i do práce našich jednotlivých výborů, aby každý cítil svůj podíl na výsledku. Chtěl bych vás nyní skutečně požádat, abyste se k našim hostům po jejich příjezdu chovali s uznáním a úctou. Vždyť chceme dialog podporovat, a nikoli mu bránit. To je v podstatě má prosba určená všem. (Zápis byl schválen) 4. Složení Parlamentu: viz zápis 5. Členství ve výborech a delegacích: viz zápis 6. Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování:: viz zápis 7. Předložení dokumentů: viz zápis 8. Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení): viz zápis

4 Písemná prohlášení, která nejsou brána v potaz: viz zápis 10. Petice: viz zápis 11. Texty smluv dodané Radou: viz zápis 12. Plán práce Předsedající. Bylo rozdáno konečné znění návrhu pořadu jednání, který vypracovala konference předsedů na svém zasedání ve čtvrtek dne 10. ledna 2008 podle článků 130 a 131 jednacího řádu. Byly navrženy tyto změny: pondělí: Žádné změny. úterý: Skupina PPE-DE navrhla, aby zprávy pana Demetriou a pana Cashmana o kontrole osob na vnějších hranicích EU byly odloženy na další zasedání. Panayiotis Demetriou (PPE-DE). (EL) Pane předsedo, zdá se, že Rada obsah této zprávy plně schvaluje, je zde však procesní problém, protože se dosud nesešel Výbor stálých zástupců členských států myslím, že se má sejít zítra nebo pozítří. Kromě toho slovinské předsednictví z procesních a oficiálních důvodů požádalo o odklad zasedání do příštího plenárního dílčího zasedání v Belgii. Proti tomuto odkladu nejsou žádné námitky. (Parlament návrh přijal.) středa: Předsedající. Skupina ALDE navrhla, aby byla rozprava o prohlášení Rady a Komise k situaci v Pákistánu po zavraždění Bénazír Bhuttové uzavřena předložením návrhů usnesení. Graham Watson (ALDE). Pane předsedo, během prázdninové přestávky došlo v Pákistánu k velmi znepokojivému vývoji, v první řadě samozřejmě k vraždě Bénazír Bhuttové. V tomto týdnu se můžeme uvedenou záležitostí zabývat. Naše skupina je toho názoru, že bychom měli naši rozpravu uzavřít usnesením, zejména proto, že bychom měli zaujmout stanovisko, které vyšle sdělení pákistánským orgánům před návštěvou pana Mušarafa ve Výboru pro zahraniční věci tohoto shromáždění. Předsedající. Chce se ještě někdo další vyjádřit ve prospěch návrhu? Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE). (DE) Pane předsedo, dámy a pánové, myslím, že je skutečně velmi špatné uzavírat důležité rozpravy bez usnesení. Tento parlament je zde proto, aby zaujímal jasná stanoviska, a nikoli aby byl debatním kroužkem předsedů a jiných mluvčí skupin, aniž by přijímal usnesení. Pan Mušaraf přijde a měl by vědět, co si tento Parlament myslí o situaci v jeho zemi, abychom s ním mohli tuto záležitost projednat. Myslím, že bychom měli mít dost odvahy k tomu, abychom hlasovali pro usnesení, a tím skoncovali se starým zvykem odkládat přijímání rozhodnutí z obavy před jednáním podle svého přesvědčení.

5 (Parlament návrh zamítl.) Předsedající. Vzhledem k nedostatku řečnické doby na zasedání ve středu odpoledne Skupina sociálních demokratů navrhla, aby byla rozprava prodloužena do 18:00. Se souhlasem Rady lze dobu vyhrazenou pro otázky prodloužit do 19:30. Hannes Swoboda (PSE). (DE) Pane předsedo, řekl jste vše, co bylo třeba ve věci vysvětlujícího prohlášení říci. Je dobré, že se následně nezkrátila doba vyhrazená pro otázky Radě. Jen jsem vás na to chtěl upozornit. (Parlament návrh přijal.) (Pořad jednání byl tedy přijat.) 13. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám Předsedající. otázkám. Dalším bodem jsou jednominutové projevy k důležitým politickým Simon Busuttil (PPE-DE). (MT) Rád bych vyjádřil poděkování za vaše blahopřání mé zemi, Maltě, která se spolu s Kyprem před dvěma týdny připojila k eurozóně, čímž se počet zemí používajících euro jako svou měnu zvýšil na patnáct. To znamená, že nyní většina členských států EU používá stejnou měnu. Během oslav, které se na Maltě konaly před dvěma dny, předsedové Rady a Komise a Mario Mauro, místopředseda Evropského parlamentu, gratulovali Maltě k rychlému pokroku, který učinila za tři roky od svého vstupu do Evropské unie, a k jejímu přechodu na euro, který probíhá dobře a bez jakýchkoli problémů. Vlastně mohu říci, že i přesto, že do konce tohoto měsíce běží přechodné období se dvojí měnou v oběhu, se po pouhých dvou týdnech téměř všechny transakce provádějí v eurech. Obyvatelé Malty a ostrova Gozo jsou hrdí na to, že přijali euro a učinili další velký krok kupředu ve vývoji Evropské unie. Yannick Vaugrenard (PSE). (FR) Pane předsedo, v prosinci vydal Evropský soudní dvůr dlouho očekávaný rozsudek, který má velmi znepokojivé důsledky pro ochranu pracovníků vyslaných do jiných zemí v Evropě. Vysílá negativní signál našim občanům, kteří mají obavy z rizika sociálního dumpingu. Co Soudní dvůr v rozsudku v tzv. věci Laval říká? Říká, že švédské odbory neměly právo snažit se donutit lotyšský podnik k podpisu jejich kolektivní smlouvy, zejména ve věci minimální mzdy. Podle směrnice z roku 1996 však musí vysílaní pracovníci dodržovat základní povinná pravidla minimální ochrany v hostitelském členském státě. Soudní dvůr rozhodl, že švédský systém kolektivního vyjednávání není použitelný a že taková pravidla mohou být stanovena pouze zákonem. Evropské sdělení tedy přestává být jasné: na jedné straně Komise upřednostňuje jako model metodu flexicurity a systém kolektivního vyjednávání; na straně druhé Soudní dvůr tento model diskredituje. Parlament a Rada proto musí tuto otázku vyjasnit. Jinak by to bylo jako vyhodit Bolkesteinovu směrnici dveřmi jen proto, aby se mohla vrátit oknem, což by bylo zcela nepřijatelné. Graham Watson (ALDE). Pane předsedo, chci upozornit na záležitost, která se konkrétně týká jednoho členského státu, ale která má podle mého názoru širší evropské důsledky. Tento rok je Evropským rokem mezikulturního dialogu. Jednou z institucí, která

6 velmi přispívá k prosazování mezikulturního dialogu, je Britská rada. Proto je velmi znepokojivé, že se Rusko snaží uzavřít kanceláře Britské rady v Petrohradu a Jekatěrinburgu. Práce Britské rady v Rusku je naprosto legální. Je upravena kulturní dohodou mezi Londýnem a Moskvou z roku Proto žádám, aby kolegové tuto záležitost přednesli v rámci našeho meziparlamentního dialogu s Ruskem, a abyste vy, pane předsedo, ve vztahu k ruským orgánům využil každé příležitosti k vyjádření znepokojení nad tím, že otázka kultury, upravená zcela běžnou dohodou dvou zemí, je pošlapávána v rámci snahy ruských orgánů o potlačení politické debaty. Ewa Tomaszewska (UEN). (PL) Pane předsedo, Parlament již při mnoha příležitostech jednal o problémech spojených s úbytkem obyvatelstva, který ohrožuje Evropu, tedy jednali jsme o sociálních problémech z toho vyplývajících. Současně je dětské zboží v Evropské unii zatíženo základní sazbou DPH, jinými slovy nejvyšší možnou sazbou. Nežli se má země připojila k Unii, podléhalo dětské zboží v Polsku zvláštní snížené sazbě. Jedním z právních důsledků vstupu Polska do Unie bohužel bylo zvýšení sazby DPH na dětské zboží, což je v rozporu s politikou zaměřenou na rodinu, kterou Polsko přijalo. Vyzývám Evropskou komisi, aby zvážila změnu příslušných ustanovení ve prospěch všech členských států Unie, a zejména ve prospěch nejchudších rodin, které vychovávají děti. To by nám pomohlo provádět Lisabonskou strategii. Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE). (ES) Pane předsedo, pracovní program Komise na rok 2008 uvádí, že občan je a měl by být středem Evropského projektu. Vycházím z této myšlenky a jsem přesvědčen, že Evropská unie nepřistupuje k vývoji v Kosovu správně. Nemůžeme nadále jednat o tom, zda je ta či ona mezinárodní situace vhodná k uznání nezávislosti Kosova. Jedna otázka musí mít přednost před všemi ostatními: co chtějí obyvatelé Kosova? Ti jsou ze všeho nejdůležitější. Klíč k řešení konfliktů leží ve dvou věcech: dodržování lidských práv a uznání jejich práva rozhodovat jako svobodní lidé o své budoucnosti. Jsem přesvědčen, že Evropská unie by měla tato slova používat jako pomůcku v situacích, které nastávají uvnitř i vně jejích hranic. Daniel Strož (GUE/NGL). () Chci mluvit o ožehavém tématu, jakým je rozsáhle založené tažení proti kouření a kuřákům v Evropské unii. Tažení opírající se i o právní akty schválené Evropským parlamentem. Jde o tažení motivované nepochybně ušlechtile, tedy ochranou zdraví občanů. Ovšem podle mne s sebou přináší jevy nedůstojné a diskriminační pro velkou skupinu obyvatelstva, která je až kriminalizována kvůli své závislosti na kouření. Nepřehlédnutelným momentem jsou rovněž těžké ekonomické ztráty pro hostinské živnosti ve státech, které zavedly zákaz kouření v restauracích. Domnívám se, že pozornost, která je věnována kuřákům, by měla být adekvátně věnována také tabákovému průmyslu. Není žádným tajemstvím, že po desetiletí se do tabáku přidávají kupříkladu nitrosaminy, tedy dusíkaté sloučeniny vyvolávající rakovinu a zvýšené vstřebávání nikotinu. Není to hlavně nikotin, co člověka poškozuje, ale právě tyto další přídavné látky. Stranou regulace by proto podle mne neměla zůstat výroba tabáku a složení tabákových výrobků. Jim Allister (NI). Pane předsedo, v tomto měsíci před třemi lety byl příslušníky IRA v Belfastu brutálně zavražděn Robert McCartney. Zděšen uvedenou vraždou byl i tento Parlament v okamžiku, kdy mu sestry McCartneyovy přednesly svůj případ a požádaly o spravedlnost.

7 Tři roky poté se jim spravedlnost stále vyhýbá. Proč? Především proto, že straně, která by mohla pomoci nejvíce Sinn Fein jde stále více o ochranu jejích vlastních lidí než o to, aby se postarala o vydání vrahů spravedlnosti. Situace se skutečně zhoršila, protože tlak na Sinn Fein polevil poté, co byla tato strana přizvána do vlády, a výsledkem je to, že v zájmu udržení této vlády jsou někteří, například má bývalá strana DUP, připraveni nechat Sinn Fein vyklouznout. Spravedlnost pro Roberta McCartneyho je bohužel druhořadá vedle zachování pochichtávající se koalice ve Stormontu. Stejně tak bude i pozdější vražda Paula Quinna, kterou nepochybně spáchalo ozbrojené křídlo Sinn Fein, ostudným způsobem zakryta a zametena pod koberec. Právě k tomu dochází, vyjednáváte-li s teroristickými silami. Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE). (EL) Pane předsedo, na našem prvním dílčím zasedání v novém roce bych chtěla promluvit o politické krizi, která nadále sužuje Libanon, a o úloze, kterou by měl hrát náš Parlament. Kromě složitých hospodářských a politických obtíží, kterým tento přátelský národ čelí, stále existuje mezinárodní vakuum, protože od 23. listopadu 2007 nebyl libanonský parlament schopen zvolit prezidenta a tato volba byla dvanáctkrát odložena. Parlament je tedy nadále uzavřen a neexistuje možnost projednat problémy a vyhlídky nebo řádně využít všechny ústavní pravomoci parlamentu k volbě prezidenta. Jsem si vědoma vaší citlivosti a vašich vyjádření vydaných pro dosažení tohoto cíle, pane předsedo, chci však ještě jednou zdůraznit, že musíme vyjádřit své nejhlubší znepokojení ohledně důsledků uvedené krize pro trpící lid Libanonu i pro mír a stabilitu v regionu. Naše demokratické povinnosti stejně jako naše povinnosti v rámci partnerství nás zavazují tak učinit. Dohoda o přidružení s Libanonem stanoví stabilní politický dialog mezi Evropským parlamentem a libanonským parlamentem; musíme této příležitosti dobře využít a účinně se vyjádřit. Pierre Pribetich (PSE). (FR) Pane předsedo, dámy a pánové, Slovinsko, jediná země bývalé Jugoslávie, která se připojila k Evropské unii, nyní převzala předsednictví Unie. U příležitosti této historické události bychom chtěli Slovinsku v souvislosti s jeho předsednictvím popřát mnoho úspěchů. Nicméně, nikdy nebyla potřeba definitivního vyřešení jugoslávské krize tak naléhavá, ať už jde o otázku Kosova nebo urychlení procesu přistoupení jeho balkánských sousedů. Jediným řešením pro země, které byly součástí bývalé Jugoslávie, je rychlé přistoupení k Unii v souladu se stanovenými kritérii. Mír vyžaduje ambiciózní vizi, a zejména vůli překonat historii balkánských zemí a hledět kupředu k evropské budoucnosti. Otázka Kosova dosud nebyla řešena, protože mezinárodní společenství nebylo schopno dojít k dohodě. Toto uvíznutí v mrtvém bodě, tento syndrom postihl i Evropskou unii. U zemí, které se obávají účinků nezávislosti, a zemí, které z různých diplomatických důvodů pouze sní o potvrzení své nezávislosti v co nejbližší době, bude Slovinsko muset nejprve zajistit soudržnost Unie především snahou o vnitřní kompromis, pokud nemá být zahraniční politika EU stanovená v Lisabonské smlouvě trivializována nebo dokonce zesměšněna. Nicméně víme, že hora Triglav ve Slovinsku je symbolem odhodlání a úspěchu. Proto doufejme, že bude i symbolem roku 2008!

8 Romana Jordan Cizelj (PPE-DE). (SL) Chorvatsko v říjnu 2003 vyhlásilo ekologickou rybolovnou zónu ve Středozemním moři. Proti tomu podaly protest Slovinsko a Itálie. To o rok později vedlo k podpisu dohody mezi Slovinskem, Itálií, Evropskou unií a Chorvatskem. Podle uvedené dohody se zóna nedotýká členských států. Přesto však chorvatský parlament v minulém roce jednostranně rozhodl, že se ekologická rybolovná zóna dotkne i členských států nejpozději od 1. ledna tohoto roku. Parlament tím ztížil život lidem žijícím u Středozemního moře. Toto jednostranné rozhodnutí Chorvatska přineslo problémy například rybářům, protože omezilo jejich rybolovné území a přístav Koper ztratil přístup k mezinárodním vodám. Rozhodnutí sněmu o tom, že by se ekologická rybolovná zóna měla od 1. ledna dotknout členských států, je v rozporu s mezinárodním závazkem, který Chorvatsko přijalo, a je důvodem pro zpochybnění jeho důvěryhodnosti. Závazky, které země přijala, by v moderních, demokratických právních státech neměly být porušovány. Je to zcela v rozporu s politickou kulturou Evropské unie. Proto se ptám, zda se Chorvatsko chce skutečně stát členem Evropské unie. Pokud ano, musí okamžitě jednat a začít plnit dohodu o ekologické rybolovné zóně i všechny ostatní dosud uzavřené dohody. Gyula Hegyi (PSE). (HU) Oblast Szigetköz, ležící částečně v Rakousku, Slovensku a v maďarském úseku Dunaje, je jednou z nejkrásnějších oblastí v Evropě. Se svými přírodními krásami, bohatstvím fauny a flóry, vodními přírodními stanovišti a tradičním způsobem života místních obyvatel je ostrovem biologické rozmanitosti. Rychlost průtoku řeky vyživující tento region bohužel v minulých desetiletích v důsledku hydrologických zásahů klesla na nebezpečnou úroveň. Není jen v zájmu postižené oblasti, ale i zájmu Maďarska a celé Unie, aby toto jedinečné přírodní bohatství nebylo pro příští generace ztraceno. Již máme dobré právní předpisy, například rámcovou směrnici o vodě, které by v zásadě měly tuto oblast chránit. Aby však měly úspěch, je nutné vymáhat je na vnitrostátní úrovni i na úrovni Unie. Bylo by žádoucí, aby bez ohledu na záležitost Nagy-Duna Slovensko spolupracovalo s Maďarskem při stabilizaci přítoku vody do uvedené oblasti. Chtěl bych vás na jaře pozvat na výlet touto romantickou krajinou, ale bez vody to bohužel nemůžeme provést, a proto potřebujeme veškerou možnou pomoc. Thierry Cornillet (ALDE). (FR) Pane předsedo, chtěl bych tento parlament upozornit na osud dvou francouzských novinářů, Pierra Creissona a Thomase Dandoise, kteří jsou v současné době ve vězení v Nigeru. Jsou obviněni z podvracení státní bezpečnosti, což v Nigeru znamená možný trest smrti. Není pochyb o tom, že oba novináři a jejich řidič El Hasan vstupem do zakázané oblasti porušili nigerské zákony. Dle mého názoru k tomu však došlo z řádných novinářských důvodů, protože jejich cílem bylo podat zprávu o povstání Tuaregů, měli také v úmyslu vrátit se do hlavního města a dotazovat se nigerských orgánů, aby získali co nejširší možný pohled. Proto jsem přesvědčen, že je nezbytné, abychom přijali kroky na pomoc oběma novinářům: za prvé proto, že hrozí jejich odsouzení k smrti, což je trest, který je naprosto neúměrný tomu, co učinili, a za druhé proto, že Niger je považován za nám přátelskou zemi a zemi,

9 které poskytujeme značnou pomoc. Nezasloužil by si pověst, ke které by uvedený postoj mohl vést. Pane předsedo, jsem přesvědčen, že vy i mí kolegové poslanci byste mohli být velmi nápomocni, pokud byste se připojili k této žádosti o nové zvážení, o shovívavost ze strany prezidenta Tandji, aby bylo možné uvedené dva novináře propustit. I přesto, že porušili nigerské zákony, jejich čin neodůvodňuje tak dlouhé uvěznění. Předsedající. Budeme celou věc velmi pozorně sledovat. Bogusław Rogalski (UEN). (PL) Pane předsedo, dnes mluvím jako zástupce Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci i jako občan země, která byla mnohokrát nucena o svou nezávislost a svobodu bojovat. Chtěl byl Parlament upozornit na nedodržování lidských práv a odepírání svobody vyjadřování v Čínské lidové republice, které postihuje obyvatele Tibetu. Posledním příkladem politiky tohoto režimu vůči Tibetu je zásah proti mnichům, kteří vyjádřili svou radost nad tím, že byla dalajlámovi udělena zlatá medaile amerického Kongresu. Dalajláma rovněž získal Nobelovu cenu a po několik desetiletí bojuje za lidská práva. Nemůžeme dopustit, aby byl tibetský nebo kterýkoli jiný národ ve 21. století vyhlazen diktaturou, tyranií nebo sadistickou touhou po uplatnění politické nadvlády. Tento parlament musí říci dost. Musí říci dost útokům na kulturu, která je považována za nejmírumilovnější kulturu světa. Jako svobodní lidé oddaní základním hodnotám Evropské unie bychom měli učinit vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že i tibetský lid bude moci plně porozumět významu slova svoboda. Milan Horáček (Verts/ALE). (DE) Pane předsedo, jsme velmi šokováni tím, že ruská vláda uzavírá všechny regionální pobočky Britské rady. Tyto regionální pobočky byly obětovány v důsledku zhoršujících se vztahů mezi Ruskem a Spojeným královstvím. Může občanská společnost v Rusku očekávat jen tento druh provokace? Vražda Alexandra Litviněnka dosud nebyla vyřešena a Rusko v této věci odmítá spolupráci. Hlavní podezřelý, Andrej Lugovoj, je od konce roku 2007 poslancem Dumy. Okolnosti smrti Anny Politkovské také dosud nebyly vysvětleny. Je kritika potají umlčována, nebo je prostě likvidována? EU musí Rusko vyzvat k dodržování lidských práv a zásad právního státu. Můžeme dát příklad pojmenováním své tiskové kanceláře po Anně Politkovské. Pedro Guerreiro (GUE/NGL). (PT) Pane předsedo, vycházeje z třetího kola jednání mezi Frontou Polisario, jediným oprávněným představitelem lidu Sahrawi, a Marockým královstvím, které se konalo pod záštitou OSN ve dnech 8. a 9. ledna, musím zdůraznit, jak je v současné době nutné a důležité požadovat plné dodržování nezcizitelného práva lidu Sahrawi na sebeurčení. Je to jediné a trvalé řešení uvedeného sporu, které je rovněž v souladu s mezinárodním právem a rezolucemi OSN. Je také třeba vyzvat marocké orgány k ukončení jejich liknavého manévrování, jehož cílem je zdržet a pokud možno bojkotovat nynější proces vyjednávání. Marocké orgány je třeba rovněž vyzvat k ukončení represí a kolonizace okupovaných území Západní Sahary. Avril Doyle (PPE-DE). Pane předsedo, pan Hu Jia, aktivista boje proti nemoci AIDS, obránce lidských práv, kterého tento Parlament v roce 2007 navrhl na Sacharovovu cenu,

10 byl dne 27. prosince 2007 v Pekingu čínskými úřady uvězněn a obviněn z podvracení státu. Obdivuji pokrok, kterého byl v Číně v posledních desetiletích dosaženo, uvěznění pana Hu Jia čínskými úřady však vysílá naprosto špatný signál, kterému můžeme porozumět jen velmi obtížně. Hodlají Číňané ignorovat svůj závazek vůči mezinárodnímu společenství, který přijali, když výměnou za Olympijské hry v Pekingu slíbili zlepšit stav lidských práv? Jako Parlament musíme velmi důrazně odpovědět ve prospěch ochrany tohoto muže, který je nyní vězněn s největší pravděpodobností za svou spolupráci s Evropským parlamentem, kde v listopadu 2007 vypovídal před Podvýborem pro lidská práva. Musíme také poskytnout podporu aktivistům, kteří v Číně usilují o jeho propuštění. Protože pouze diplomatický jazyk by byl v čínské kultuře považován za souhlas, jsem přesvědčena, že potřebujeme důrazné usnesení Parlamentu na ochranu pana Hu Jia pokud možno tento týden. Naléhavě vás žádám, pane předsedo, abyste záležitost pana Hu Jia s čínskými orgány projednal: je nutné, aby slyšeli stanoviska Parlamentu. Proinsias De Rossa (PSE). Pane předsedo, promlouvám, abych upozornil na něco, co se na první pohled může jevit jako celkem všední záležitost: provádění evropské Rámcové směrnice o vodě z r v Irsku. Smutnou skutečností je, že irská vláda tuto směrnici v Irsku provádí tak, že účtuje školám poplatky za spotřebu vody. Protože většina škol v Irsku je do velké míry financována dobrovolnými příspěvky, znamená to, že rodiče musí vybírat peníze na platby za vodu. To samo o sobě by bylo dost špatné, irská vláda se však rozhodla vinit z uvedeného rozhodnutí Evropu, jakkoli je samozřejmě zcela věcí irské vlády, jakou politiku při provádění směrnice o vodě uplatní. Citlivost problému narůstá, protože v Irsku se koná referendum, abychom učinili politické rozhodnutí, a zbabělá politická taktika obviňující Evropu z vládního rozhodnutí vyvolává riziko toho, že se všichni rodiče v Irsku postaví proti Evropě. To je podle mého názoru závažná věc, a já bych chtěl požádat předsedu Parlamentu a místopředsedu Komise, který je zde dnes přítomen, aby irské vládě věc vysvětlili a vydali veřejné prohlášení v tom smyslu, že irská vláda může školám účtovat nebo neúčtovat spotřebu vody dle svého uvážení a že by neměla ohrožovat budoucnost Evropy zbabělou politickou taktikou. Gay Mitchell (PPE-DE). Pane předsedo, v některých našich členských státech je možné, aby se lidé jen tak školili v používání střelných zbraní, dokonce zbraní typu Magnum, aniž by jakkoli prokazovali svou totožnost nebo byli držiteli zbrojního průkazu. Tento problém zde uvádím z toho důvodu, že existují důkazy o tom, že členové organizovaných skupin páchajících trestnou činnost v Irsku jezdí do některých částí Evropské unie, aby zde takové školení podstoupili, a pak se vracejí do Irska a ve válkách v podsvětí vraždí lidi. Oběťmi vražd jsou často také nevinní kolemjdoucí. Tuto věc zmiňuji proto, že v listopadu Parlament schválil novou směrnici, která je nyní projednávána v Radě. Naléhavě žádám Radu, aby tuto směrnici schválila, aby byla přijata v prvním čtení. Za druhé chci požádat Komisi, aby nečekala, až bude směrnice provedena ve všech 27 členských státech (to by mohlo trvat i dva roky), ale aby začala uplatňovat některá ustanovení, jedním z nichž je zřízení kontaktní skupiny 27 členských států a Komise, která

11 by začala bojovat proti nezákonnému užívání zbraní. Naléhavě žádám, aby byly tyto kroky přijaty bez dalšího prodlení. Siiri Oviir (ALDE). (ET) Pane předsedo, dámy a pánové. Již nějakou dobu sledujeme situaci v Gruzii. Volby prezidenta skončily a výsledek je konečně jasný. Říká se, že revoluce požírá své vlastní děti. Strach z toho pravděpodobně přemohl prezidenta Saakašviliho. Výkon fyzické síly ze strany státu není projevem moci, ale slabosti země. Objektivně bychom měli konstatovat, že po potlačení demonstrací v zemi se Gruzie alespoň pokusila uspořádat demokratické volby. Demokracie však není věc. Je to způsob uvažování, který nelze jednoho dne odstranit nebo přenést z jedné země do druhé. V Gruzii vznikla významná opozice. Ve jménu demokratického pokroku bychom vládním kruhům měli pomoci pochopit podstatu základních prvků demokracie. Gruzie v sobě musí nalézt sílu překonat krizi. Na obzoru jsou nyní volby do parlamentu. Tato země potřebuje, aby pokračovaly demokratické reformy a lidé neočekávají nic menšího. My v Evropské unii bychom se dopustili chyby, kdybychom vsadili vše na jednoho člověka. Musíme podporovat instituce, poskytovat odbornou pomoc a čestně a otevřeně poukazovat na veškeré aspekty neslučitelné s demokracií. Nakonec bych chtěla říci, že to, k čemu dochází v Gruzii, je možná i klíčem k Arménii. I tam jsou na obzoru volby prezidenta. Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). (PL) Pane předsedo, na období Evropská komise přidělila Polsku právo na emise oxidu uhličitého ve výši pouhých 208 milionů tun. To je téměř o 30 % méně, než o kolik požádala polská vláda. Polsko podalo proti tomuto rozhodnutí odvolání u Evropského soudního dvora, bohužel však není známo, kdy Soudní dvůr ve věci vydá rozhodnutí. Proto se polské hospodářství musí přizpůsobit stanovenému nízkému limitu. Cementárny, ocelárny a jiné podniky musí snižovat výrobu. A co je nejdůležitější, dojde ke značnému nárůstu cen elektřiny. Odhaduje se, že ceny letos vzrostou zhruba o 10 % a v příštích čtyřech letech o 20 %, protože emisní limity značně postihly i energetický průmysl. Uvalení takovýchto emisních limitů a sdílení s nimi související nespravedlivé zátěže nejen zpomalí rozvoj nových členských států, jako je Polsko, ale bude mít i významný dopad na životní náklady jejich občanů. Chci proti tomu vyjádřit ostrý protest. Hélène Flautre (Verts/ALE). (FR) Pane předsedo, v pátek dne 11. ledna mi byl znemožněn přístup do střediska pro zadržování cizinců v Lille-Lesquin. Má návštěva byla součástí Evropského akčního týdne proti zadržování cizinců v Evropě. Pane předsedo, v červenci 2003, byly francouzské orgány na základě žádosti tehdejšího předsedy našeho parlamentu a místopředsedy Onesta povinny stanovit, aby pravidla pro návštěvy poslanců francouzského parlamentu platila i pro poslance Evropského parlamentu. Proto bych vás pane předsedo chtěla požádat, abyste ještě jednou oslovil francouzské orgány, aby zajistily plné dodržování tehdy přijatých závazků, a zejména aby bylo s poslanci

12 Evropského parlamentu zacházeno stejně jako s poslanci francouzského parlamentu. Tento požadavek je ještě aktuálnější vzhledem k tomu, že poslanci tohoto Parlamentu v současné době zkoumají návrh směrnice o vracení státních příslušníků třetích zemí, která by měla velmi závažné důsledky pro zadržování cizinců. Chtěla bych dodat, že neohlášené návštěvy zadržovacích středisek mají předcházet špatnému zacházení, které ve Francii většinou zůstává nepotrestáno, jak uvádí poslední zpráva Výboru pro zabránění mučení. Maria Petre (PPE-DE). (RO) Chci vás dnes upozornit na postavení rumunských zemědělců jeden rok po přistoupení Rumunska. V Rumunsku je zemědělství stále neefektivní nebo není dost efektivní, přesto však pro většinu obyvatel představuje hlavní zaměstnání. Zemědělci tvoří značnou část pracujících, existuje ale i významný počet starých zemědělců. V této souvislosti vítám rozhodnutí neuplatňovat v této oblasti ochrannou doložku, toto rozhodnutí však nestačí. V roce 2008 budou evropské platby činit 25 % evropského průměru, tohoto průměru Rumunsko dosáhne za 9 let. V několika posledních letech Rumunsko rychle provádělo právní předpisy Společenství v oblasti jakosti, zdraví a rostlinolékařství. Náklady na přizpůsobení mohou být pro rumunské zemědělce velkou překážkou využívání výhod společné zemědělské politiky. Rumunsko je po Polsku druhým největším zemědělským výrobcem ve střední Evropě a tento potenciál lze promyšleně a řádně využít pouze s investicemi evropského financování. PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN VIDAL-QUADRAS Místopředseda Vladimír Maňka (PSE). (SK) Na prosincovém zasedání Evropského parlamentu zazněla nepravdivá informace, že na Slovensku je menšinové rozhlasové vysílání před zánikem a že veřejnoprávní rozhlas ruší vysílání Rádia Patria v jazycích menšin. Kolegyně a kolegové, Slovenský rozhlas žádné restrikce vůči Rádiu Patria nepřipravuje. Naopak, od ledna 2007 má Rádio Patria poprvé ve své historii samostatný vysílací okruh se 100% pokrytím území Slovenské republiky. Vysílá denně 8 10 hodin premiérového programu, tj. zpravodajství, publicistiky, kultury. To je víc než kdykoli předtím. Žádný jiný evropský veřejnoprávní rozhlas takto široce koncipované vysílání pro příslušníky národnostních menšin neposkytuje. Pane předsedající, je smutné, když si poslanec Evropského parlamentu pod pojmem demokracie představuje, že může říci cokoli, aniž aby si ověřil, zda je to pravda. Takové útoky potom vyvolávají napětí a poškozují dobré jméno státu. Jelko Kacin (ALDE). (SL) Slovinsko se chopilo předsednictví Evropské unie a předseda slovinské vlády, který je též předsedou Rady Evropské unie, již přednesl dvě hodnocení mimořádně dramatické situace v Bosně a Hercegovině, která se odlišují od předešlých hodnocení situace v této zemi. Uvedl, že situace je tak dramatická, že je horší než v Kosovu.

13 To vyvolalo velmi prudké reakce v Bosně a Hercegovině, v orgánech federace a Srbské republiky a reakce všech obyvatel. Ani sám vysoký představitel pan Lajčák zatím situaci nehodnotil tak bezútěšné. Proto se mi zdá, že hodnocení je nerealistické, nesprávné a neprofesionální a nemotivuje orgány ani občany uvedené země k větším úspěchům při úsilí o přiblížení se Evropské unii. Mám dojem, že v tomto okamžiku potřebujeme v otázkách tak citlivých, jako je Bosna a Hercegovina, více harmonizace mezi orgány Evropské unie. Marek Aleksander Czarnecki (UEN). (PL) v září 2006 Evropský parlament vyzval k ukončení obchodování výrobky z tuleňů. Toto prohlášení podpořil rekordní počet členských států. Bohužel i přes takto silnou podporu a přesto, že Parlament následně přijal tzv. akční plán v oblasti dobrých životních podmínek a ochrany zvířat, který požaduje úplný zákaz obchodování výrobky z tuleňů na území Evropské unie, nebylo dosaženo žádného kladného výsledku. Ukázalo se, že zákaz je neúčinný a nezamezil obchodování s tuleními kožešinami v Unii, která je pro tyto kožešiny nadále jedním z největších trhů. Mladí tuleni jen o několik dnů starší než je věk pro ochranu v rámci zákazu jsou loveni pro komerční účely a legálně prodáváni. Metody lovu nesplňují ani ty nejzákladnější zásady. Zvířata jsou stahována z kůže ještě zaživa a jejich těla jsou pak odhazována do vody. Tato jatka budou pokračovat, dokud Evropská komise nevydá úplný zákaz obchodování se všemi výrobky z tuleňů. Jim Higgins (PPE-DE). Pane předsedající, v Evropské unii máme dva miliony uživatelů drog. Máme zde drogovou epidemii, které se musíme postavit. Před patnácti lety se drogová závislost v Irsku omezovala pouze na Dublin. Nyní je v každém velkém i menším městě, v každé vesnici: heroin, konopí, kokain. v Irsku i v EU každý den na drogovou závislost umírají lidé. Vítám nynější osmiletou strategii EU proti drogám. Musíme se však sami sebe realisticky zeptat: funguje? Musíme problém drog řešit na všech frontách. Především musíme utnout nabídku. Za druhé se musíme pokusit přesvědčit uživatele, aby s užíváním drog přestali, a přesvědčit lidi, aby je nikdy nezačali užívat, pomocí viditelných kampaní, které lidi prostě vyděsí. A v neposlední řadě potřebujeme větší a lepší mezinárodní spolupráci. Silvia-Adriana Ţicău (PSE). (RO) Rok 2008 je Evropským rokem mezikulturního dialogu. Je to pro 27 členských států příležitost k propagaci jejich kultury, historie, jazyka a tradic. Motto Unie zní Jednota v různorodosti a rok 2008 by měl s využitím mezikulturního dialogu skutečně přispět k posilování soudržnosti v rámci Unie. Po staletí bylo Rumunsko pod nejrůznějšími vlivy byzantským, ruským, rakousko-uherským a otomanským. 86% obyvatel Rumunska se hlásí k pravoslavnému vyznání a Rumunsko je jedinou románskou zemí, kde je pravoslaví hlavním náboženstvím. Ráda bych zdůraznila, že v Rumunsku je úředně uznáno 18 církví. Mezikulturní dialog by však měl zahrnovat i dialog mezi církvemi. Chtěla bych požádat všech 34 delegací Evropského parlamentu, aby v Evropském roce mezikulturního dialogu zintenzivnily propagaci evropských hodnot na ostatních kontinentech a zprostředkovaly znalost jiných kultur a tradic.

14 Doufám, že mezikulturní dialog v roce 2008 účinně přispěje k zachování míru, jedné ze základních hodnot Evropské unie. Jorgo Chatzimarkakis (ALDE). (DE) Pane předsedající, záležitost, kterou chci zmínit, přímo vyplývá z toho, co právě řekla paní Ţicău: rok 2008, rok mezikulturního dialogu. Schvaluji a respektuji, že konference předsedů přijala určitá rozhodnutí, ale s určitým politováním konstatuji, že zástupci různých náboženství, kteří zde mají promluvit, s výjimkou papeže všichni pocházejí ze zemí mimo Evropu. Nemáme snad v Evropě dostatek náboženských vůdců, které by bylo možno pozvat k vystoupení v tomto parlamentu? Proto se domnívám, že by dávalo smysl, a vy jste se toho právě dotkla, protože Rumunsko je velká pravoslavná země, aby jako řečníci byli do tohoto parlamentu pozváni nejen papež a vůdci protestantské církve, ale i zástupci církve pravoslavné, protože mezikulturní dialog probíhá i mezi křesťany. Proto bych chtěl požádat, abyste zvážili, zda by bylo v rámci tohoto roku mezikulturního dialogu možné pozvat i ekumenického patriarchu Bartholomaiose. Teresa Riera Madurell (PSE). (ES) Pane předsedající, v tomto novém roce se další dvě země připojily k eurozóně a přijaly naši jednotnou měnu. Tím se do popředí opět dostává požadavek, který by v rozvinuté, moderní a pokrokové Unii měl být skutečností: rovnost mužů a žen na nových mincích. Tento problém se v historii stále opakuje: ženy byly na nově ražených mincích zobrazovány jen zřídka. Osobnostem, přínosu a práci žen se nejen v této souvislosti nikdy nedostalo žádného symbolického uznání. Rovnost mužů a žen je jednou z hodnot, na kterých budujeme Evropskou unii, a v této souvislosti by tato rovnost měla být uplatněna ve všech oblastech. Je důležité uznat a podpořit činnost mnoha žen v různých oblastech, například ve vědě, kultuře, vzdělávání, politice, jejichž práce, životy a jména bychom měli uznávat, studovat a připomínat si je. v některých zemích, například v mé vlastní, ve Španělsku, parlament schválil návrh v tomto smyslu. Tento parlament a Komise by se měly chopit iniciativy a doporučit všem členským státům, aby přijaly vhodná opatření a zajistily, aby při ražbě nových euromincí byly stejným dílem využity odkazy na muže i ženy a jejich portréty. Mairead McGuinness (PPE-DE). Pane předsedo, jeden z mých kolegů navrhl, aby se tento parlament zabýval všední záležitostí, konkrétně prováděním Rámcové směrnice o vodě v Irsku. Tato záležitost rozhodně všední není. Pokud je všední, měli bychom o ní více jednat, protože irská vláda se sama dostala do ožehavé situace, když obvinila Evropu, že ji nutí účtovat školám spotřebu vody, přičemž ve skutečnosti se otázka týká toho, jak tato vláda nedostatečně financuje školy a jak špatně informuje o tomto důležitém právním předpisu a jak špatně jej provádí. Je ohrožen názor Irů na Evropskou unii, protože stále viníme Evropu za rozhodnutí, se kterými nejsme spokojeni, i přesto, že se naše vláda účastnila rozhodovacího procesu. v době, kdy stojíme před referendem o reformní smlouvě, nedívají se na EU znepokojeně a jako na problém jen rodiče, s Evropskou unií jistě nejsou spokojeni ani zemědělci. Proto musí irská vláda v plné šíři vysvětlit, jak tuto směrnici provádí; musí řádně financovat školy a musí odpovědět na otázku zda a kdy budou od Irů vybírány domácí sazby. To potřebujeme v této fázi vědět.

15 Předsedající. Tím je tento bod uzavřen. 14. CARS 21: Regulační rámec pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu (rozprava) Předsedající. Dalším bodem je zpráva (A6-0494/2007), kterou vypracoval Jorgo Chatzimarkakis jménem Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku na téma CARS 21: rámec právní úpravy pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu (2007/2120 (INI)). Jorgo Chatzimarkakis, zpravodaj. (DE) Pane předsedající, pane komisaři Verheugene, zpráva, kterou projednáváme, je ve skutečnosti pouze zpráva o zprávě, jmenovitě zprávě, kterou vypracovala Komise o automobilu budoucnosti. Dne 19. prosince však Evropská komise přijala návrh týkající se budoucích povolených emisí CO 2 z osobních automobilů. Veřejnost se proto přirozeně zajímá o to, jak bude na tento návrh Evropský parlament reagovat a do jaké míry jsou rozhodnutí Parlamentu v souladu s ostatními rozhodnutími přijatými v nedávné době. Právě jsme jednali a hlasovali o zprávě, kterou předložil můj kolega Chris Davies, a proto je důležité, abychom i my byli důslední. Chtěl bych o tom něco říci později, protože zpráva o CARS 21 zahrnuje i mnoho aspektů, které se nijak netýkají emisí CO 2. Je velmi důležité, abychom se v tomto parlamentu tématem motorových vozidel zabývali. Proč? Protože již léta projednáváme lisabonskou agendu a protože přitom stále diskutujeme o konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Zde máme odvětví, ve kterém jsme skutečně konkurenceschopní. Na trhu s vozy vyšší třídy například Evropa nastavuje standard na mezinárodní úrovni. Více než 80 % světových automobilů vyšší třídy pochází z Evropy. Toto odvětví je jedním ze základních kamenů evropského hospodářství a je i klíčovým činitelem evropské konkurenceschopnosti. CARS 21 znamená právní úpravu pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu pro 21. století. Jedná se o sdělení Komise, která v roce 2005 zřídila pracovní skupinu na vysoké úrovni CARS 21, která měla připravovat návrhy budoucího regulačního rámce pro automobilový průmysl EU. Cílem tohoto opatření bylo určit úpravy, které je třeba provést v automobilovém průmyslu pro zachování konkurenceschopnosti tohoto odvětví i v dalších letech. v této chvíli není možné probrat všechny předložené návrhy. Členové Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu však sestavili seznam 89 těchto návrhů. Nemohu se zde zabývat všemi, týkají se však otázek, jako je bezpečnost silničního provozu, ochrana životního prostředí, vnitřní trh, globální obchod, výzkum a inovace a mnoho dalších věcí. Dovolte mi vybrat jen několik souvisejících aspektů. Potřebujeme například dokončit vnitřní trh doplňků a náhradních dílů. Je nespravedlivé, že například německé společnost zabývající se automobilovými doplňky nesmějí prodávat výrobky (např. kola) v Itálii, protože tato země zakazuje doplňkové díly, zatímco italští výrobci mohou vyvážet do kterékoli země včetně Německa. v tomto ohledu Evropa potřebuje řádný vnitřní trh doplňků a náhradních dílů a potřebujeme rovněž stejné bezpečnostní normy pro odvětví automobilových doplňků. Kromě toho musíme zavést v celé EU platný systém schvalování typu, protože v této oblasti v současné době existují do očí bijící nerovnosti. A ještě další věc: potřebujeme jednodušší systém regulace postupů schvalování typu ojetých vozidel pořízených v EU a kdekoli jinde. Některé členské státy stanovily velké překážky a

16 vybudovaly rozsáhlý byrokratický systém, který velmi ztěžuje činnost prodejců a soukromých osob kupujících ojetá vozidla. Evropa v této oblasti potřebuje společný regulační systém. Ten bude důležitým nástrojem i při obnově vozového parku. v mnoha jiných oblastech rozvíjíme politiku ochrany klimatu, kterou potřebujeme i v tomto odvětví, což znamená, že potřebujeme úpravy a přizpůsobení. Další významná otázka se týká financování výzkumu. Automobilový průmysl potřebuje od členských států více peněz na výzkum. Rostoucí počet povinných cílů, například právních předpisů pro emise CO 2, vyžaduje od automobilového průmyslu stálé přizpůsobování. Pokud má Evropa posílit své postavení na tomto trhu, budou muset členské státy i Evropská unie investovat daleko více do výzkumu vozidel a nikoli jen do vývoje alternativních pohonných soustav, ale i do ostatních oblastí, například ukládání energie. v technologii akumulačních baterií jsme již nyní o pět let pozadu za našimi asijskými konkurenty. Nyní k tématu CO 2 : ve spolupráci s Chrisem Daviesem, zpravodajem Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, jsme ještě jednou stanovili řadu základních parametrů. Vycházejí z koncepce sankcí namísto zákazů, přičemž klíčovým parametrem je hmotnost vozidla, zaměřují se však také na realistické posouzení doby, kdy mohou právní předpisy pro CO 2 vstoupit v účinnost. Parlament rozhodl, že cílovým datem by měl být rok Rovněž jsme hlasovali pro hodnotu 125 gramů jako základní emisní cílovou hodnotu. Rád bych teď uvedl jednu připomínku ke Komisi: sankce, kterou jste stanovili ve svém návrhu, je patnáctkrát vyšší než sankce za emise CO 2 z komínů. Tím jsou emise CO 2 z výfukových zplodin vozidel patnáctkrát dražší než emise z komínů. z tohoto důvodu požadujeme realistické ohodnocení. Současné stanovené hodnoty jsou příliš náročné. Rád bych poděkoval kolegům, kteří při sestavování této zprávy pomohli. Günter Verheugen, místopředseda Komise. (DE) Pane předsedající, dámy a pánové, význam CARS 21 daleko přesahuje automobilové odvětví. Je to i vzor budoucí evropské průmyslové politiky. Zde se poprvé a v úzké spolupráci se všemi zúčastněnými stranami pokoušíme dosáhnout společné dohody o dlouhodobém stabilním rámci jednoho z klíčových evropských odvětví. s velkou hrdostí říkám, že se nám to podařilo. Vše vychází z celkem jasného rozdělení odpovědností. Řekli jsme evropským výrobcům automobilů, že nemohou očekávat, že zavedeme protekcionistická opatření na jejich ochranu před rostoucí konkurencí přicházející z ostatních částí světa. Také jsme jim však řekli, že mohou počítat s tím, že budou mít soubor stabilních, spolehlivých a předvídatelných rámcových podmínek, a co je ještě důležitější, dostatek času což pan Chatzimarkakis právě zmínil na to, aby se na nadcházející povinné požadavky připravili. V tomto okamžiku bych chtěl říci něco o postavení evropského automobilového průmyslu: je to jeden z velmi mála sektorů trhu, ve kterém je Evropa nepochybně nadále na prvním místě na světě. Je to pro Evropu klíčové průmyslové odvětví z hlediska technologického rozvoje, růstu a v neposlední řadě zaměstnanosti. Důrazně jsem se bránil proti hlasům v Evropě, které vzbuzovaly dojem, že na výrobě, koupi a používání motorových vozidel je cosi nemorálního, dokonce kriminálního. Automobil je součástí našeho evropského způsobu života a musí být cenově dostupný, musí být bezpečný, musí být spolehlivý a musí být ekologický. Právě toho se týká CARS 21. Evropský automobilový průmysl se nestaví proti náročným cílům v oblasti ochrany životního prostředí, které Evropská komise ve svém návrhu předložila. Tady bych chtěl

17 vyjasnit ještě něco: ani já proti nim nejsem. Příští fáze omezování emisí CO 2 ze soukromých automobilů bez jakýchkoli kdyby, a nebo ale bude spočívat ve stanovení evropské průměrné hodnoty na 120 gramů na kilometr. To není v rozporu se 125 gramy, které zmínil pan Chatzimarkakis, protože 5 gramů má být dosaženo používáním biopaliv. Není žádného sporu o tom, že to bude náš další cíl. Jsem také přesvědčen, že pro evropský automobilový průmysl bude takovýto právními předpisy vyvolaný nárůst inovací prospěšný v tom smyslu, že odvětví bude vyrábět nejen ve světovém měřítku nejbezpečnější vozidla nejvyšší jakosti, ale i vozidla nejméně poškozující životní prostředí. Nemám nejmenších pochyb o tom, že k tomu dojde. V průběhu jednání se vyskytly určité návrhy, které se mi vůbec nelíbily, zvláště, což nebudu příliš zdůrazňovat, pokus postavit výrobce velkých automobilů proti těm, kteří vyrábějí menší automobily, nebo postavit řidiče velkých automobilů, kteří si mohou taková vozidla dovolit a chtějí je vlastnit, proti těm, kdo si mohou dovolit jen menší automobily nebo takovým dávají přednost, pod heslem velké auto je špatné, malé dobré. Francouzský prezident Nicolas Sarkozy přispěl k debatě pozoruhodným argumentem, když napsal předsedovi Komise, že to, že můžete utratit hodně peněz za automobil jinými slovy koupit si velký a nákladný automobil vás neopravňuje produkovat větší znečištění. To je zcela jistě argument, na který je třeba reagovat. Nežiji ve Francii, ale vím, že ve Francii jsou lidé, kteří bydlí ve velkých zámcích a na vytápění takových budov potřebují velké množství energie. Rovněž vím, že ve Francii jsou lidé, kteří žijí pod mostními oblouky a neprodukují žádné náklady na vytápění. Jaký je v tom rozdíl? Je-li nemorální jezdit ve velkém autě, a tudíž způsobovat větší znečištění než ten, kdo jezdí v malém vozidle, je pak rovněž nemorální bydlet v rodinném domě a mít větší náklady na vytápění než někdo, kdo žije v jednopokojovém bytě. Chtěl bych jen upozornit na to, že jakkoli se uvedený argument může na první pohled jevit dosti přesvědčivý, při bližším zamyšlení by znamenal, že otázka CO 2 by nás oklikou zavedla na cestu všudypřítomné regulace životního stylu v Evropě. To je něco, co jistě nechceme a co nechce ani Komise. Chceme v evropském automobilovém průmyslu zachovat výrobu celé škály modelů a není žádný důvod, proč by to nemělo být možné. Jsem přesvědčen, že v procesu konzultací, který má být nyní zahájen, musíme velmi opatrně a přesně zvažovat, co od výrobců, spotřebitelů a ostatních účastníků silničního provozu můžeme a chceme požadovat. Dámy a pánové, musím říci, že od nich očekáváme velmi mnoho. Vše, co jsme již dohodli v podobě norem Euro 5 a Euro 6, které již vstoupily v platnost, evropské automobily zdraží. Předpisy, které budeme zavádět, abychom zajistili lepší ochranu chodců, jinými slovy opatření zaměřená na konstrukci vozidla, který bude lépe chránit chodce v případě, že se stanou účastníky nehody, budou také stát hodně peněz. Povinné zavádění systémů elektronické kontroly stability v evropských automobilech bude také velmi nákladné, a k tomu všemu jsou tu ještě náklady na omezování emisí CO 2. Tato opatření provádíme v situaci, kdy jedno konkrétní odvětví evropského automobilového průmyslu čelí útokům zahraničních konkurentů, již nyní má nejnižší výnosy, snižují se jeho vývozní příležitosti a dovoz převyšuje vývoz jde o trh malých a středních vozidel. Mám značné obavy o budoucnost mnoha evropských výrobců. Jsem plně přesvědčen, že je naprosto nezbytné, aby všechny průmyslové výrobky, tedy včetně automobilů, dosáhly nejvyšší technicky možné úrovně vývoje nepoškozujícího životní prostředí. Nemyslím si

18 však, že bychom to měli dělat tak (což se týká všech průmyslových výrobků, nikoli jen automobilů), abychom přitom snižovali mezinárodní konkurenceschopnost našich průmyslových odvětví. Musíme mít jasno v jedné věci: pokud svými politikami (a mám na mysli především naši rozpravu v příštím týdnu) způsobíme to, že průmyslová odvětví opustí evropské továrny a zřídí si výrobní závody jinde ve světě, nebude dopad na životní prostředí jistě příznivý, protože na těchto jiných místech budou podniky vyrábět své zboží za daleko horších podmínek ochrany životního prostředí. Pokud by se výrobci oceli měli přestěhovat z Evropy do Kazachstánu, věřte mi, že v této zemi jsou pravidla daleko méně přísná než zde v Evropě. Výsledkem by byl nárůst emisí a současně by byly ztraceny desítky tisíc, ne-li stovky tisíc pracovních míst. Byl bych rád, kdyby tyto skutečnosti nebyly v nadcházející vášnivé rozpravě zapomenuty. Moderní evropská průmyslová politika a moderní evropská politika ochrany životního prostředí mohou ukázat, že hospodářství a ekologie nejsou přirozenými protiklady, a že je možné vyřešit ekologické výzvy budoucnosti racionálním ekonomickým přístupem kombinovaným s moderní technologií. O tomto tématu jednaly všechny subjekty zúčastněné na rámci CARS 21, o kterém zde dnes hovoříme, a takový byl konečný výsledek. Věřím, že takový výsledek si zasluhuje širokou podporu evropské veřejnosti. (Potlesk) Erika Mann, navrhovatelka stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod. (DE) Pane předsedající, pane komisaři, pane Chatzimarkakisi, byla jsem odpovědná za vypracování příslušné zprávy za Výbor pro mezinárodní obchod. Ve zprávě jsme se zaměřili zejména na tři klíčové aspekty. Za prvé jsme vyzvali Komisi, aby urychleně a s řádnou péčí zajistila prošetření všech doporučení, které by určilo míru jejich dopadu na mnohostranné vztahy tzv. kolo jednání v Dohá a na dvoustranné dohody. Tyto dvoustranné smlouvy byly předmětem našeho zvláštního zájmu, například ve vztahu ke Koreji. Pozornost jsme však věnovali i jiným zemím, například Indii a státům ASEAN. Je důležité zajistit otevření přístupu na trh, za předpokladu, že budeme rovněž schopni od druhé strany získat příslušné záruky. To se týká zejména tzv. necelních překážek obchodu. Za druhé požadujeme větší koordinaci při stanovování mezinárodních dohod a mezinárodních norem. Za třetí naléhavě doporučujeme, abychom při šetření vnitřní hospodářské soutěže neztráceli ze zřetele podmínky mezinárodní konkurence, které se v posledních letech značně změnily. Nyní zjišťujeme, že máme mnohem více mezinárodních konkurentů, se kterými se musíme vyrovnat. Antolín Sánchez Presedo, navrhovatel stanoviska Hospodářského a měnového výboru. (ES) Pane předsedající, automobilové odvětví, které evropskému hospodářství zajišťuje značný počet pracovních míst, vyžaduje ambiciózní rámec, který stanoví promyšlená integrovaná opatření v souladu s Lisabonskou strategií, která budou čelit novým výzvám. Náš průmysl je největším výrobcem osobních automobilů a druhým největším výrobcem nákladních automobilů a zajišťuje dobré poprodejní služby. Jako takový potřebuje potvrdit

19 své postavení a zajistit, že bude schopen plnit požadavky na mobilitu a dopravu, zvyšovat produktivitu, zlepšovat bezpečnost a prospívat životnímu prostředí. Pro dosažení těchto cílů je klíčová hospodářská efektivita. Právě ta nám umožní splnit všechny cíle a zaručit přístupné ceny pro obnovu vozového parku, tzn. pro koupi vozidel a jejich údržbu po dobu životnosti. Hospodářský a měnový výbor na tento aspekt upozornil a vyjádřil svou podporu snahám o zlepšení hospodářské soutěže a ochranu práv duševního vlastnictví a o zlepšení daňového režimu odvětví. Tyto názory jsou do velké míry ve zprávě obsaženy, a proto zpravodaji blahopřeji. Ona Jukneviciene, zpravodajka pro stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci.? (LT) Blahopřeji panu Jorgo Chatzimarkakisovi k přípravě této zprávy. Automobilový průmysl je skutečně jedním z nejvýznamnějších. Přímo v něm pracuje 2,3 milionu lidí a dalších milionů pracuje v přidružených odvětvích. To znamená 7 procent všech osob pracujících v průmyslovém sektoru ve Společenství. Členové Společenství se musí starat o ty, kdo by mohli ztratit své zaměstnání v důsledku strukturálních změn, a musí se na tuto situaci vhodně připravit. v současné době se problémy řeší až ve chvíli, kdy nastanou. Musíme zajistit, aby se finanční prostředky Společenství přidělené podnikům procházejícím rekonstrukcí dostaly přímo k zaměstnancům. Zvláště je nutné podpořit ty, kdo chtějí začít podnikat mám na mysli Fond pro přizpůsobení globalizaci. Lidskost je nejdůležitější ve chvíli, kdy probíhají nejrůznější změny, a naší povinností je postarat se o občany Společenství, chránit je před nezaměstnaností a účinně využívat sociální záruky. Pouze to nám může pomoci získat důvěru lidí. Claude Turmes, navrhovatel stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. (DE) Pane předsedající, chtěl bych do rozpravy přispět uvedením dvou číselných údajů, abychom všichni věděli, o čem hovoříme. Na světě nyní existuje 700 milionů automobilů v době, kdy cena ropy dosáhla 100 dolarů. v minulém týdnu společnost Tata Motors představila automobil za nízkou cenu s průměrnou spotřebou pět litrů na sto kilometrů, pět litrů je však na tak malý automobil stále příliš. To vše napovídá, že v následujících letech se objeví stovky milionů automobilů na silnicích nově se rozvíjejících zemí Číny, Indie, ostatních asijských zemí, Jižní Ameriky a afrických států. Vzhledem k takovémuto scénáři jistě nehodláme chránit ty evropské výrobce, kteří věří, že musí vyrábět dvoutunové limuzíny se spotřebou paliva sedm, osm, deset i více litrů, jen proto, že máme v této oblasti takzvanou konkurenční výhodu. Podle mě tato rozprava není nic jiného než fiasko. Pan Ferber z U nedávno hrozil předsedovi Komise Barrosovi, že jeho skupina CDU/U nepodpoří druhý mandát, pokud bude pan Barroso nadále podporovat pana Dimase v jeho vystupování proti německému automobilovému průmyslu. Pane Verheugene, omluvte mé vyjádření, ale jistě se nemůžete zlobit na pana Sarkozyho. Proč se zlobíte? Protože on a pan Prodi napsali dopis, který měl zajistit, aby Komise nestanovila růstovou křivku na hodnotu 80, jak požadoval německý automobilový průmysl, ale aby byl nalezen kompromis. Podle mého názoru to, co učinili pan Prodi a pan Sarkozy ve vztahu k této rozpravě, bylo naprosto a zcela oprávněné. Nejsem ani překvapen, že další politik FDP se dostal přirozeně do vleku německé automobilové lobby. Pokud mohu říci, pane Chatzimarkakisi, vaše zpráva zaostává za prací Chrise Daviese, protože namísto stopy nyní upřednostňujete hmotnost vozidla a protože namísto 125 gramů na základě technologie vozidla nyní požadujete integrovaný cíl ve výši 125 gramů.

20 To znamená, že dnes Parlament o něco ustoupil. Pokud jde o argument týkající se lhůty, čeho chceme dosáhnout? Stanovením roku 2012 se pouze snažíme rychleji přinést na trh technologii, která již existuje. Chybí ten nejdůležitější prvek: kde je cíl pro rok 2020? Pane Verheugene, požadujete pevný rámec. Jak bych měl jako manažer v automobilovém průmyslu vědět, jakou cestou se mám dát, když evropští zákonodárci nestanoví žádné podmínky, které by upřesnily, jaké energetické účinnosti bych měl do roku 2020 dosáhnout. Nezmiňuje to ani návrh Komise, ani váš dokument. Pokud má tento parlament učinit cokoli ve věci zprávy o právních předpisech, měl by vypracovat návrh stavu, do kterého musíme do roku 2020 dospět. Právě to potřebujeme: stabilní, dlouhodobé plánování. Malcolm Harbour, navrhovatel stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Pane předsedající, chtěl bych začít tím, že tentokrát souhlasím s panem Turmesem. Tato zpráva má klíčovému odvětví průmyslu dát stabilní rámec, ve kterém má toto odvětví plnit společenské požadavky, které na ně klademe ať se týkají životního prostředí nebo bezpečnosti. Dovolil bych si pochybovat o tom, že toho pan Dimas dosáhl a že provedl řádné posouzení dopadu v porovnání s tím, co je obsaženo ve zprávě o CARS 21. Jednou z věcí, o které bych chtěl pana komisaře Verheugena požádat, je, aby pana Dimase požádal o vysvětlení, jak se postup, který nyní uplatňuje při přípravě uvedeného nařízení, slučuje s obsahem návrhu o CARS 21. Zajímám se o to, protože jsem byl členem pracujícím členem pracovní skupiny na vysoké úrovni. Toto je třetí zpráva. Pracovní skupina na vysoké úrovni vypracovala svou zprávu, Komise vypracovala velmi dobrou odpověď, která přijala většinu doporučení zúčastněných subjektů, a nyní tento parlament díky dobré práci pana Chatzimarkakise hodlá přesvědčivým způsobem uvedené závěry potvrdit. Existuje však ještě další skupina, která, jak je obvyklé, při této debatě chybí, a to jsou členské státy. Jedním z nejdůležitějších doporučení CARS 21 je integrovaný přístup. Členské státy mají na této věci zásadní zájem, proč tu tedy dnes večer nejsou? Právě ony se chovají ve svých vnitrostátních právních předpisech po svém a narušují dosažení stabilního rámce, vnitřního trhu, dosažení cílů v ochraně životního prostředí a bezpečnosti, které chceme splnit, cílů v oblasti snížení počtu mrtvých na silnicích kde máme velmi náročné cíle a kde mohou členské státy provést velké investice do infrastruktury a přípravy řidičů. Proč tu nejsou? Musíme jim vyslat jasný vzkaz. Jednou z věcí, kterou ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele požadujeme, je to, aby tento Parlament převzal iniciativu a přivedl do této sněmovny ostatní poslance vnitrostátních parlamentů, aby v rámci CARS 21 hovořili o tom, jak jako politici na vnitrostátní a místní úrovni hodlají přispět k těmto obecným cílům dosažení konkurenceschopného automobilového průmyslu s nejlepší možnou technologií a k zachování a rozvoji pracovních míst, a přitom naplnit cíle, které chceme splnit z hlediska zlepšení vědy, bezpečnosti a životního prostředí. (Potlesk) Luca Romagnoli, navrhovatel stanoviska Výboru pro dopravu a cestovní ruch. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych zařadit několik návrhů do stanoviska k rámci právní úpravy pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu v 21. století vzhledem k jeho velkému strategickému významu pro růst a zaměstnanost v Unii, ale i vzhledem

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

ledna 2015 Štrasburk

ledna 2015 Štrasburk EVROPSKÝ PARLAMENT 2014 2019 Dokument ze zasedání POŘAD JEDNÁNÍ 12. 15. ledna 2015 Štrasburk 14/01/15 CS Jednotná v rozmanitosti CS Vysvětlení postupů Pokud Parlament nerozhodne jinak, texty přijaté v

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL 12. 5. 2010 A7-0133/2 2 Bod 1 a (nový) 1a. připomíná, že hospodářské, politické, sociální, kulturní nebo jakékoliv jiné vztahy mezi EU a středomořskými zeměmi musí být založeny na rovném zacházení, doplňkovosti,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POŘAD JEDNÁNÍ ČERVNA 2007 BRUSEL OPRAVA Dokument ze zasedání 05/06/07 PE /OJ/COR

EVROPSKÝ PARLAMENT POŘAD JEDNÁNÍ ČERVNA 2007 BRUSEL OPRAVA Dokument ze zasedání 05/06/07 PE /OJ/COR EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Dokument ze zasedání OPRAVA POŘAD JEDNÁNÍ 6. - 7. ČERVNA 2007 BRUSEL 05/06/07 PE CS CS Vysvětlení postupů Pokud Parlament nerozhodne jinak, texty přijaté v plénu budou předloženy

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POŘAD JEDNÁNÍ ŘÍJNA 2008 BRUSEL Dokument ze zasedání 08/10/08 PE /OJ

EVROPSKÝ PARLAMENT POŘAD JEDNÁNÍ ŘÍJNA 2008 BRUSEL Dokument ze zasedání 08/10/08 PE /OJ EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Dokument ze zasedání POŘAD JEDNÁNÍ 8. - 9. ŘÍJNA 2008 BRUSEL 08/10/08 PE CS CS Vysvětlení postupů Pokud Parlament nerozhodne jinak, texty přijaté v plénu budou předloženy k

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU V článku 305 Smlouvy

Více

Historie evropské integrace

Historie evropské integrace Historie evropské integrace Myšlenka společné Evropy Zabránit opakování tragédie dvou světových válek Zajištění evropského míru Regenerace zpustošené a zchudlé Evropy po světových válkách Vzájemná spolupráce

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/335 PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU podepsanou dne 13. prosince 2007 30.3.2010 Úřední věstník

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o provádění opatření nezbytných k zajištění toho, aby tabák pro orální užití nebyl uváděn na trh v jiných členských

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

KONEČ NÝ NÁVRH POŘ ADU JEDNÁNÍ ZÁŘÍ 2004 ŠTRASBURK

KONEČ NÝ NÁVRH POŘ ADU JEDNÁNÍ ZÁŘÍ 2004 ŠTRASBURK Dokument ze zasedání KONEČ NÝ NÁVRH POŘ ADU JEDNÁNÍ 13. - 16. ZÁŘÍ 2004 ŠTRASBURK 10/09/04 PE CS CS Vysvětlení postupů Pokud Parlament nerozhodne jinak, texty přijaté v plénu budou předloženy k hlasování

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 2013/0297(COD) 5.9.2016 ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady,

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se uplatňování právních předpisů

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT 4.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 229/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT Jednací řád Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2016 COM(2016) 684 final 2016/0341 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Semestrální práce Bc. Kristýna Krásna, Bc. Markéta Nováková Obsah 1. Všeobecné informace o zemi 2. Historický background 3. Překážky vstupu do

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro mezinárodní obchod 28. 3. 2012 2011/0324(NLE) *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o obchodu

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Spojenému království povoluje používat zvláštní opatření odchylující se od čl. 26

Více

ledna 2017 Štrasburk

ledna 2017 Štrasburk EVROPSKÝ PARLAMENT 2014 2019 Dokument ze zasedání POŘAD JEDNÁNÍ 16. 19. ledna 2017 Štrasburk 18/01/17 CS Jednotná v rozmanitosti CS Vysvětlení postupů Pokud Parlament nerozhodne jinak, texty přijaté v

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

Výbor pro rybolov NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro rybolov NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rybolov 2. 9. 2010 2008/0250(NLE) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro rybolov pro Výbor pro mezinárodní obchod k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření prozatímní dohody o partnerství

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2016/0120(NLE) 29.9.2016 *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a

Více

P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem

P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2012 o obchodních jednáních EU s Japonskem (2012/2711(RSP)) Evropský parlament, s ohledem na své usnesení

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

N 111 / 10 / 02, N 112 / 10 / 02, N 113 / 10 / 02 a N 114 / 10 / 02

N 111 / 10 / 02, N 112 / 10 / 02, N 113 / 10 / 02 a N 114 / 10 / 02 N 111 / 10 / 02, N 112 / 10 / 02, N 113 / 10 / 02 a N 114 / 10 / 02 10. funkční období N 111 / 10 / 02, N 112 / 10 / 02, N 113 / 10 / 02 a N 114 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

Bratislavské prohlášení

Bratislavské prohlášení Bratislava, 16. září 2016 Bratislavské prohlášení Sešli jsme se dnes v Bratislavě v čase kritickém pro náš evropský projekt. Bratislavský summit 27 členských států byl věnován společnému stanovení diagnózy

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 120 final 2012/0056 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se členské státy žádají, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Hongkongskou mezinárodní úmluvu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi vládou

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07 Číslo materiálu: Název materiálu: Evropská unie - tvorba portfolia Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Pavel Šulák Tvorba portfolia Pracuj s učebnicí na straně 66-68, připravenými texty

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-04 Výchova k občanství EVROPSKÁ UNIE - Historie Mgr. Vilém Nejezchleb Evropská unie http://www.euroesprit.org/ EU - HISTORIE

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví dočasná odchylka od směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu

Více

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro právní záležitosti 19.5.2016 ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ Věc: Odůvodněné stanovisko polského Sejmu týkající se návrhu směrnice

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26. Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.července 1995) VYSOKÉ SMLUVNÍ STÁTY, členské státy Evropské unie, S odvoláním

Více

PUBLIC LIMITE CS RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 28. listopadu 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2012/0207 (NLE) LIMITE

PUBLIC LIMITE CS RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 28. listopadu 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2012/0207 (NLE) LIMITE Conseil UE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 28. listopadu 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040 POZNÁMKA K BODU

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SOUČASNÉM ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SOUČASNÉM ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SOUČASNÉM ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU Smluvní strany zdůrazňují význam včasné ratifikace nebo včasného schválení

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/0093(COD)

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/0093(COD) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25.6.2015 2015/0093(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B7-0074/9. Pozměňovací návrh. Doris Pack za skupinu PPE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B7-0074/9. Pozměňovací návrh. Doris Pack za skupinu PPE 3. 2. 2014 B7-0074/9 9 Bod odůvodnění D D. vzhledem k tomu, že má-li se zabránit tomu, aby před parlamentními volbami v říjnu 2014 znovu zavládla patová situace, je zapotřebí nové dynamiky a respektu vůči

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 266. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 266. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 4. volební období 266. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti ze 40. schůze konané dne 24. ledna 2006 ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu,

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2001(BUD) Výboru pro regionální rozvoj. pro Rozpočtový výbor

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2001(BUD) Výboru pro regionální rozvoj. pro Rozpočtový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 28. 6. 2010 2010/2001(BUD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Rozpočtový výbor k postoji Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Rozpočtový výbor 2009 SDĚLENÍ ČLENŮM Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005 V příloze naleznete návrh na převod položek C11 rozpočtový rok 2005. GENERÁLNÍ

Více

EUROBAROMETR PARLEMETER: REGIONÁLNÍ ANALÝZA 2015 VNÍMÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČESKÉ REPUBLICE EU28 NÁRODNÍ REGIONY

EUROBAROMETR PARLEMETER: REGIONÁLNÍ ANALÝZA 2015 VNÍMÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČESKÉ REPUBLICE EU28 NÁRODNÍ REGIONY PARLEMETER: 2015 NÁRODNÍ REGIONY 1 PARLEMETER: 2015 METODICKÁ PŘÍLOHA: VÝSLEDKŮ EUROBAROMETRU Následující regionální analýza je založena na průzkumech provedených Evropským parlamentem pomocí Eurobarometru.

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2037(INI) 2. 3. 2011. o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2037(INI) 2. 3. 2011. o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 2. 3. 2011 2011/2037(INI) NÁVRH ZPRÁVY o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI)) Výbor pro právní záležitosti Zpravodaj: Antonio

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro mezinárodní obchod SDĚLENÍ ČLENŮM

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro mezinárodní obchod SDĚLENÍ ČLENŮM EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro mezinárodní obchod 2009 16. 7. 2008 SDĚLENÍ ČLENŮM Věc: Služební zpráva z návštěvy delegace Výboru pro mezinárodní obchod v Litvě a Lotyšsku (25. 27. června 2008) Program

Více

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže DOKUMENTY EU Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže Informační podklad ke sdělení Komise Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I

Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I P7_TA(2011)0210 Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. května 2011 o návrhu směrnice Evropského

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 21. listopadu 2011 (23.11) (OR. en) 17029/11 Interinstitucionální spis: 2008/0193 (COD) SOC 1002 SAN 246 CODEC 2061

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 21. listopadu 2011 (23.11) (OR. en) 17029/11 Interinstitucionální spis: 2008/0193 (COD) SOC 1002 SAN 246 CODEC 2061 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 21. listopadu 2011 (23.11) (OR. en) 17029/11 Interinstitucionální spis: 2008/0193 (COD) SOC 1002 SAN 246 CODEC 2061 ZPRÁVA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Výbor stálých zástupců

Více

INFORMACE Interní zpravodaj

INFORMACE Interní zpravodaj Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 16/2009 17. 7. 2009 EVROPSKÁ RADA 18. A 19. ČERVNA 2009 Ze závěrů předsednictví: Kapitola "Institucionální otázky" a její přílohy: - Rozhodnutí

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 19.-22.dubna 2010

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 19.-22.dubna 2010 Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 19.-22.dubna 2010 Hlasování Evropského parlamentu přeložena v důsledku uzavírky vzdušného prostoru.........................................................................

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC)

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC) CS CS 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU DŮVODOVÁ

Více

Asijský organizovaný zločin v Evropské unii

Asijský organizovaný zločin v Evropské unii GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI Asijský organizovaný zločin v Evropské unii SHRNUTÍ Obsah

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 - 1 - REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 Pokyny: Po výběru správné odpovědi vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání 14. 2. 2005 B6-0094/2005. který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6-0026/04 a B6-0025/04

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání 14. 2. 2005 B6-0094/2005. který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6-0026/04 a B6-0025/04 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Dokument ze zasedání 2009 14. 2. 2005 B6-0094/2005 NÁVRH USNESENÍ, který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6-0026/04 a B6-0025/04 v souladu s čl. 108 odst. 5

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. dubna 2008 (OR. fr) 6655/08 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie ÚVODNÍ POZNÁMKA Tato publikace

Více

N 049/10/02 a K 057/10/ funkční období

N 049/10/02 a K 057/10/ funkční období N 049/10/02 a K 057/10/02 10. funkční období N 049/10/02 a K 057/10/02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více