Unit 1. True to Life Intermediate Strana 1. upset [ap set] rozčílený worried [warid] ustaraný relaxed [ri lćkst] uvolněný nervous [n :v s] nervózní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Unit 1. True to Life Intermediate Strana 1. upset [ap set] rozčílený worried [warid] ustaraný relaxed [ri lćkst] uvolněný nervous [n :v s] nervózní"

Transkript

1 True to Life Intermediate Strana 1 Unit 1 vaguely [veigli] matně, nejasně, vágně, nezřetelně clearly [kli li] jasně, zřetelně traffic lights semafor [trćfik laits] zebra crossing přechod pro [zi:br krosiη] chodce roundabout kruhový objezd [raund baut] road junction křižovatka [r ud juηkšn] crossroads [krosr udz] křižovatka parking meter parkovací hodiny [pa:kiη mi:t ] van [vćn] dodávka ambulance sanitní auto [ćmbjul ns] litter bin [lit bin] nádoba na postbox [p ustboks] streetlight [stri:tlait] odpadky poštovní schránka pouliční lampa, osvětlení, světlo pouliční lampa chodník sportovní vůz předjíždět SPZ streetlamp [stri:tlćmp] pavement [peivm nt] sports car [spo:ts ka:] overtake [ uv teik] number plate [namb pleit] dustman [dastmćn] popelář traffic warden dopravní [trćfik wo:dn] policista road sign [r ud sain] dopravní značka pedestrian [pi destri n] chodec scared stiff [ske d stif] strnulý úlekem, zděšený surprised [s praizd] disappointed [,dis pointid] embarrassed [im bćr st] delighted [di laitid] excited [ik saitid] traffic jam [trćfik džćm] obviously [obvi sli] great [greit] překvapen zklamaný v rozpacích potěšen vzrušený dopravní zácpa (samo)zřejmě skvěle, výborně skvělý, výborný upset [ap set] rozčílený worried [warid] ustaraný relaxed [ri lćkst] uvolněný nervous [n :v s] nervózní awful [o:ful] strašný, hrozný confident [konfid nt] jistý,sebejistý shocking [šokiη] šokující boring [bo:riη] nudný huge [hju:dž] obrovský calm [ka:m] tichý, klidný terrific [t rifik] strašlivý terrified [teri faid] zděšen, poděšen dreadful [dredfl] hrozný tense [tens] napjatý, strnulý dull [dal] tupý, těžkopádný enormous [i no:m s] ohromný anxious [ćηkš s] úzkostlivý unhappy [an hćpi] nešťastný commit [k mit] spáchat counter [kant ] přepážka, pult casualty [kćžju lti] pohotovost discouraging odrazující [dis karidžiη] occasionally příležitostně [ keiž n li] memorize [mem raiz] naučit se na zpaměť possession [p zeš n] vlastnictví diet [dai t] dieta season ticket sezónní lístek [si:z n tikit] loan [l un] půjčka weight training posilovací trénink [weit treiniη] jewellery [džu: lri] klenoty, šperky parking space parkoviště [pa:kiη speis] income tax daň z příjmu [inkam tćks] central heating centrální topení [sent l hi:tiη] pack [pćk] zabalit, sbalit

2 True to Life Intermediate Strana 2 Unit 2 lorry [lori] nákladní auto toaster [t ust ] opékač topinek newspaper [nju:speip ] noviny sofabed [s uf bed] rozkládací gauč bottle opener otvírák lahví [botl up n ] coach [k uč] dálkový autobus, autokar briefcase [bri:fkeis] aktovka,kufřík saucepan [so:spćn] pánvička transport [trćnspo:t] doprava toilet paper toaletní papír [toil t peip ] bicycle [baisikl] jízdní kolo suitcase [sju:tkeis] kufr kitchen equipment kuchyňské [kičin i kwipm nt] zařízení chest of drawers prádelník [čest v dro: s] skříň se šuplíky tin opener [tin up n ] otvírák konzerv stool [stu:l] stolička furniture [f :nič ] nábytek wrapping paper balicí papír [rćpiη peip ] coffee table [kofi teibl] konferenční stolek food mixer [fu:d miks ] mixér writing paper kancelářský papír [raitiη peip ] luggage [lagidž] zavazadla tissues [tišu:s] papírové kapesníky frying pan [fraiη pćn] pánev na smažení motorbike [m ut baik] motorka shoulder bag taška přes [š uld bćg] rameno rucksack [raksćk] batoh backpack [bćkpćk] batoh scream [skri:m] křičet, ječet mumble [mambl] mumlat whisper [wisp ] šeptat yell [jel] ječet, vřískat cheer [či ] potěšit, povzbudit cheerful [či f l] veselý bomb [bom] bomba electric drill elektrická vrtačka [i lćktrik dril] research [ri s :č] pátrání, výzkum scenery [si:n ri] scenérie, výjev machinery [m ši:n ri] stroje bleed [bli:d] krvácet vowel [vau l] samohláska consonant [kons n nt] souhláska diphthong [dipθoη] dvojhláska syllable [sil bl] slabika stress [stres] přízvuk sound [saund] znít emphasis [emf sis] důraz rhythm [riđ m] rytmus intonation [int neiš n] intonace fall [fo:l] pokles, pád rise [rais] zvýšení, vzestup pronounce [pr nauns] vyslovovat pronunciation výslovnost [pr nansi eiš n] voice [vois] hlas whisper [wisp ] šeptat shout [šaut] křičet whistle [wisl] pískat soft [soft] měkký anxious [ćηkš s] úzkostlivý experience zkušenost; [iks pi ri ns] prožitek, zážitek toy [toi] hračka accommodation ubytování [ kom deiš n] escalator [esk leit ] eskalátor slight [slait] slabý, malý noise [nois] hluk irritating [iri teitiη] vyrušující, nepříjemný distinctive [dis tinktiv] výrazný, odlišný charming [ča:miη] okouzlující reassuring ujišťující, [ri: šu iη] přesvědčivý

3 True to Life Intermediate Strana 3 Unit 3 javelin [dž vlin] oštěp swimming costume dámské plavky [swimiη kostju:m] golf clubs [golf klabs] golfové hole helmet [helmit] přilba football boots kopačky [futbo:l bu:ts] hockey stick [hoki stik] hokejka counters [kaunt z] hrací žetony fishing net [fišiη net] rybářská síť goggles [goglz] ochranné brýle na plavání saddle [sćdl] sedlo fishing rod [fišiη rod] rybářský prut baseball bat basebalová pálka [beisbo:l bćt] tracksuit [trćksju:t] běžecký oblek, tepláková souprava chess pieces šachové figurky [čes pi:sis] trainers [trein z] sportovní boty, botasky board game stolní hra [bo:d geim] tennis racket tenisová raketa [tenis rćkit] shorts [šo:ts] krátké kalhoty, šortky stopwatch [stopwoč] stopky court [ko:t] kurt track [trćk] atletická dráha ice ring [ais riη] zimní stadión incredibly [in kredibli] neuvěřitelně stimulating [stimju leitiη] stimulující complicated komplikovaný [k m plikeitid] competitive [k m petitiv] soutěživý require [ri kvai ] vyžadovat adore [ do:] mít velmi rád persuade [p sveid] přesvědčit overcome [, uv kam] překonat fabulous [fćbju s] pohádkový, skvělý dice [dais] hrací kostka dice [dais] hrací kostky sports shirt [spo:ts š :t] sportovní košile, tričko trunks [traηks] pánské plavky hurdle [h :dl] překážka v atletice skates [skeits] brusle keen [ki:n] on sth dychtivý pro něco barbaric [ba: bćrik] barbarský backgammon vrhcáby, lurč [bćk gćm n] pinball [pinbo:l] špendlíková hlavička leisure activities aktivity ve volném [lež ćktivitiz] čase majong [mažoη] mažong buzzer [baz ] bzučák nerve-racking nervy drásající [,n :v rćkiη] vague [veig] nejasný, vágní, nezřetelný blame [bleim] obviňovat confident [konfid nt] spokojený skilful [skilful] dovedný, zručný interesting [int r stiη] zajímavý shy [šai] stydlivý frightening [fraitniη] poděšený optimistic [,opti mistik] optimistický knowledgeable znalý [nolidž bl] shyness [šain s] plachost quick-witted [kvik witid] bystrý, pohotový iinteligentní buzzer [baz ] bzučák addictive [ diktiv] způsobuje závislost reveal [ri vi:l] odhalit eternal [ te:n l] věčný contestant [k n test nt] soutěžící, závodník Unit 4

4 True to Life Intermediate Strana 4 scoop [sku:p] sólokapr, výhradní zpráva caption [kćpšn] nadpis, hlavička headline [hedlain] titulek v novinách broadsheet [bro:dši:t] seriózní noviny newspaper velkého formátu, např. Times, Daily Telegraph goal [g ul] gól, branka, cíl divorce [di vo:s] rozvod, rozvést se agreement [ gri:m nt] souhlas, shoda survey [s : vei] anketa, přehled since [sins] od té doby circulation of newspaper náklad novin [,s :kju leišn] cancer [kćns ] rakovina article [a:tikl] článek shareholder akcionář [,še h uld ] tabloid [tćbloid] ne příliš seriózní newspaper noviny, jako Mirror, Blesk subscription předplatné [s b skripšn] novin, časopisu profit [profit] zisk magnificent nádherný, [mć gnifis nt] skvělý distort [dis to:t] převrátit, změnit dull weather [dal weđ ] zamračený počasí defeat [di fi:t] porážka features [fi:č z] znaky, charakteristika editorial [edi to:ri l] článek v novinách od vydavatele obituary [ bitju ri] článek o někom, kdo umřel drugs [drags] léky, drogy drug dealing distribuce drog [drag di:liη] arrest [ rest] zatknout invest [in vest] investovat company [kamp ni] podnik, společnost scandal [skćndl] skandál treatment [tri:tm nt] léčení column [kol m] sloupec, sloupek v novinách revenue [revinju:] výnos, tržba editor [edit ] vydavatel, editor reporter [ri po:t ] reportér cope with [k up] vypořádat se, vrovnat se intimidate [in timideit] donutit k něčemu obtěžováním, hrozením celebrity [sel briti] osobnost premature [prem tju ] dříve narozené suffer [saf ] from trpět něčím diagnose [dai gn us] diagnóza sale [seil] prodej, výprodej illness [ilnis] nemoc pistol [pistl] pistole victim [viktim] oběť rape [reip] znásilnění, znásilnit shower [šau ] přeháňka security [si kju r ti] bezpečí, ochrana violence [vai l ns] násilí scared [ska:d] zjizvený will [wil] vůle shoot [šu:t] střílet illegal [i li:gl] nezákonný wild [waild] divoký self-defence sebeobrana [self di fens] election [i lekšn] volby skirt [sk :t] sukně actress [ćktris] herečka weapon [wep n] zbraň aircraft [e kra:ft] letadlo enthusiast [in θju:zićst] nadšenec deputy [depj ti] zástupce aimed at [eimd t] určený in-depth [in depθ] vážný, ale příliš intelektuální Unit 5 customer [kast m ] girlfriend [g :lfrend] zákazník přítelkyně neighbour [neib ] assistant [ sist nt] soused prodavač

5 True to Life Intermediate Strana 5 client [klai nt] zákazník classmate [kla:smeit] spolužák, spolužačka stepsister [stepsist ] nevlastní sestra mum [mam] máma partner [pa:tn ] partner, manžel, druh boss [bos] vedoucí, šéf granny [grćni] babička great-grandmother prababička great-grandfather pradědeček fiancé [fi onsei] snoubenec, snoubenka colleague [koli:g] kolega supervisor [sju:p vaiz ] vedoucí, manažer flatmate [flćtmeit] spolubydlící relative [rileitiv] příbuzný niece [ni:s] neteř acquaintance známý [ kweint ns] cousin [kazn] bratranec, sestřenice daughter-in-law snacha [do:t in lo:] ghost [g ust] duch, strašidlo father-in-law tchán [fa:đ in lo:] motherhood [mađ hud] mateřství leader [li:d ] vůdce dictator [dik teit ] diktátor it is likely je to pravděpodobné grow up with [gr u] vyrůstat s fortunate [fo:tč n t] šťastný confide in [k n faid] svěřit se rely on [reli n] spoléhat se na demonstrate [dem nstreit] ukázat apprentice [ prentis] učeň, učedník equally [i:kw li] stejně skill [skil] obratnost, zručnost ruler [ru:l ] vládce, panovník prediction [pri dikš n] předpověď doubt [daut] pochybovat unlikely [an laikli] nepravděpodobný It may/might be true. Možná to bude pravda. adore [ do:] zbožňovat first-born [fe:st bo:n] prvorozený agree on [ gri:] souhlasit na, v power [pau ] síla, moc whereas [we rćz] zatímco persuasion [p s weiž n] přesvědčení identify with [ai dentifai] identifikovat se s pressure [preš ] tlak frustrate [frastreit] znechutit, otrávit headstrong [hedstroη] tvrdohlavý temper [temp ] povaha, charakter deserve [di z :v] zasloužit si intensely [in tens li] intenzivně bossy [bosi] bosovský, rád rozkazovat order around komandovat [o:d raund] despite [di spait] navzdory, přes resist [ri zist] vydržet unwind [an waind] rozvinout modest [modist] skromný Unit 6 load up [l ud ap] unpack [an pćk] jungle [džaηgl] cope [k up] partly [pa:tli] increase [in kri:s] injure [indž ] run over [ran uv ] needle [ni:dl] crowd [kraud] naložit rozbalit, vybalit džungle zvládnout něco, umět se vypořádat částečně růst, přibývat poranit přejet jehla zástup, dav cheerful [či ful] obviously [obvi sli] intimate [intim t] recently [ri:sntli] supply [s plai] way of behaving [wei ov bi heiviη] convince [k n vins] treat [tri:t] require [ri kwai ] veselý zřetelně, jasně důvěrný, intimní nedávno zásoba, dodávka způsob chování přesvědčit zacházet, nakládat žádat, vyžadovat

6 True to Life Intermediate Strana 6 destination místo určení, [,desti neiš n] cílová stanice separable [sep r bl] oddělitelný spill [spil] vylít, rozlít scald [sko:ld] opařit knock down [nok daun] srazit koho, zbourat co circumstance okolnost [s :k mst ns] source [so:s] pramen, zdroj screen [skri:n] obrazovka, promítací plátno shopping trolley nákupní vozík [šopiη troli] compartment kupé ve vlaku [k m pa:tm nt] oddělení courage [karidž] odvaha section [sekš n] oddělení clue [klu:] stopa, nápověda plug in [plag in] zastrčit do zásuvky mug [mag] přepadnout slip over [slip uv ] uklouznout come up to [kam ap t ] přijít k previous [pri:vj z] předchozí consider oneself považovat se [konsid ] jump a queue předběhnout [džamp kju:] ve frontě spontaneously spontánně [spon teini sli] pregnant [pregn nt] těhotná patience [peiš ns] trpělivost push out of [puš ut v] vytlačit z management řízení, kontrola [mćnidžm nt] booking office rezervovací [kukiη ofis] kancelář electronic scanner elektronický [i lekronic skćn ] scanner fasten [fa:stn] zapnout get stuck [get stak] někde stvrdnout, zůstat Unit 7 art [a:t] (výtvarné) umění dentistry [dentistri] zubní lékařství music [mju:zik] hudba athletics [ćθletiks] (lehká) atletika economics ekonomie [,i:k nomiks] geography [,dži grćfi] zeměpis electronics elektronika [,ilek troniks] archaeology archeologie [,a:ki ol dži] maths [mćθ] matematika chemistry [kemistri] chemie foreign language cizí jazyk [foriη lćηgwidž] medicine [medsin] lékařství household [haush uld] domácnost philosophy [fi los fi] filosofie psychology psychologie [sai kol dži] religion [ri lidžn] nábožensství politics [politiks] politika history [hist ri] dějiny agriculture [,ćgri kalč ] zemědělství aerobics [,e r ubiks] aerobik engineering strojírenství [,endži ni riη] physics [fiziks] fyzika literature [lit r č ] literatura statistics [stć tistiks] statistika architecture [a:kitekč ] architektura computer studies nauky o počíta- [k mpju:t stadi:z] čích certificate [s tifik t] vysvědčení badly [bćdli] špatně brilliant [brili nt] skvělý enrol [in r ul] zapsat (se) fail [feil] propadnout u zkoušky, neudělat zkoušku announce [ nauns] oznámit attitude towards postoj k [ titju:d t wo:dz] employer [im ploi ] zaměstnavatel cartoonist [ka: tu:nist] karikaturista environment okolí, prostředí

7 True to Life Intermediate Strana 7 [in vai r nment] willing [wiliη] ochotný butler [batl ] hlavní služebník v domě trainee [treini:] účastník kurzu, výcviku,cvičenec trainer [trein ] trenér, cvičitel, učitel bow [b u] uklánět se irrelavant [i rel v nt] nesouvisející, nesouvisí colonel [ke:n l] plukovník tax official [tćks fišl] daňový úředník perfection [p fekš n] perfektnost polish [poliš] leštitsupervise [sju:p vaiz] dohlížet handle [hćdl] mít na starosti, starat se o possess [poses] vlastnit script [skript] rukopis, scénář divadelní text hry responsible [ri sponsibl] odpovědný repose [ri p us] ležet, odpočívat odpočinek, spánek expressiveness schopnost vy- [i kspesivnis] jadřovat se convey through vyjádřit čím [k n vei] přinést, sdělit infor. respond [ri spond] odpovídat recall [ri ko:l] vyvolávat recreate [,ri:kri eit] přetvářet selective [si lektiv] selektivní agile [ć džail] agilní Unit 8 permission [p mišn] povolení cutbacks [katbćks] omezení appointment domluvená schůzka [ pointm nt] jmenování, ustanovení disadvantage nevýhoda [,disćd va:ntidž] for and against [ genst] pro a proti pros and cons pro a proti [pr uz nd konz] (výhody a nevýhody) ups and downs vzestupy a [aps nd daunz] poklesy share [še ] sdílet, podílet se evaluate [i v ljueit] ocenit, ohodnotit solve [solv] rozřešit, rozluštit consult [k nzalt] konzultovat, probrat reach [ri:č] dosáhnout mug [mag] našprtat se, rychle se naučit gadget [gćdžit] součástka (složitá) parcel [pa:sl] balík shoelace [šu:leis] tkanička do bot tie up [tai ap] svázat lack [lćk] nedostatek decision [di siž n] rozhodnutí apart from sth [ pa:t] kromě toho ladder [lćd ] žebřík report [ri po:t] demand [di ma:nd] neat [ni:t] loss [los] disaster [di za:st ] develop [di vel p] briefly [bri:fli] vacation [v keiš n] strength [streηθ] dealing [di:liη] crisis [kraisiz] aid [eid] severance [sev r ns] ability [ bil ti] career [k ri ] be grateful [greitf l] I wonder if [wand ] Do you mind if? headquarters [hedkwo:t z] budget [badžit] financial [fi nćnš l] urgently [e:dž ntli] podat zprávu požadavek, požadovat čistý, upravený ztráta pohroma vyvinout (se) krátce prázdniny, dovolená síla jednání, zacházení krize pomoc rozdělení, přerušení (diplomatických styků) schopnost kariéra vděčný jsem zvědavý jestli Vadí ti když? sídlo firmy, banky rozpočet finanční naléhavě

8 True to Life Intermediate Strana 8 sickness pay [sikn s pei] nemocenská suit [sju:t] vyhovovat in addition [in diš n] navíc democrat [dem krćt] demokrat autocrat [o:t krćt] autorat solution [s lu:š n] řešení profitable [profit bl] throughout [θru:aut] sales representative [seils repri zent tiv] self-employed [,selfim ploid] ziskový skrz, přes obchodní zástupce pracovat pro sebe Unit 9 status [steits] stav stage [steidž] období wreath [ri:θ] věnec veil [veil] závoj choir [kwai ] pěvecký sbor mourner [mo:n ] truchlící bouquet [bu kei] kytice coffin [kofin] rakev cradle [kreidl] kolébka grave [greiv] hrob gravestone náhrobní kámen [greivst un] graveyard [greivja:d] hřbitov (bride)groom [gru:m] ženich bride [braid] nevěsta best man [best mćn] svědek bridesmaid družička [braidzmeid] priest [pri:st] kněz altar [o:lt ] oltář marriage [mćridž] manželství infancy [infćnsi] dětství elderly person starší osoba [eld li pe:sn] retirement [ri'tai m nt] důchodový věk pensioner [penš n ] důchodce appreciate [ 'prišieit] ocenit, hodnotit concern [k n s :n] zájem, zajímat se relative [rel tiv] příbuzný be obliged [ 'blaidžd] muset close friend blízký přítel [kl uz frend] eve [i:v] večer provide somebody with umožnit někomu [pr 'vaid] sip [sip] srk be advisable [ 'dvais bl] je radno be supposed [s 'p uzd] je předpokládáno obligation [obli'geiš n] povinnost permission [p 'miš n] svolení prohibition [pr ui'biš n] zákaz conduct [k n dakt] provést robe [r ub] róba inspect [in spekt] prohlížet stamp on glass [stćmp n gla:s] take up gardening začít zahradničit qualification kvalifikace [,kwolifi keiš n] settle down [setl daun] u sadit se get married [get mćrid] oženit se register [redžist ] nechat zapsat, přihlásit registry office registrační [redžistri] kancelář, matrika baptism [bćptizm] křest make a will [wil] učinit závěť funeral [fju:n r l] pohřeb burial [beri l] pochování (do země) cremate [kri meit] zpopelnit cremation [kri'meiš n] kremace canopy [kćn pi] baldachýn appropriate vhodný [ pr upri t] agile [ džail] hbitý, čilý deal with [di:l] zabývat se čím pour [po:] handle [hćndl] lít dotýkat se, manipulovat Unit 10 answering machine [a:ns riη m ši:n] answerphone záznamník záznamník [a:ns f un] dial [dai l] get cut off [get cat f] vytočit být přerušen

9 True to Life Intermediate Strana 9 (na telefonu) engaged [iη geidž] obsazeno get a crossed line přeskočit (tel.č.) [get krosd lain] telephone directory telefonní seznam [telif un direktori] reversed charge call tel. hovor na účet [ri ve:st ča:dž ko:l] volaného inquiry [in kwai ri] dotaz confirm [k n fe:m] potvrdit circumstance okolnost [s :k mst ns] hang on [hćη on] počkat (doma), zůstat u telefonu hang up (on sb) nečekaně a náhle ukončit tel. hovor get through [get θru:] spojit se (po tel.) put sb through spojit někoho put off sb [put f] nechat někoho čekat statement [steitm nt] tvrzení addict [ćdikt] narkoman, závislák addiction [ dikš n] závislost hit [hit] uhodit dismiss [dis'mis] propustit, zapudit jigsaw puzzles puzzle [džigso: pazls] confession [k n'feš n] přiznání, vyznání involve [in'volv] zahrnout do celku lack [lćk] nedostatek sickness [siknis] nemoc hostile [hostail] nepřátelský invent [in'vent] vynalézt refuse [ri'fju:z] odmítnout aggressive [ 'gresiv] útočný safe [seif] destroy [di'stroi] violent [vai l nt] install [insto:l] fit [fit] think out [θiηk ut] anticipate [ćn tisipeit] harmless [ha:mles] accept [ k'sept] friendly [frendli] deteriorate [di'ti ri reit] extension [ik'stenš n] bezpečný zbořit, zničit násilný namontovat, zavést namontovat, upevnit vymyslet předvídat neškodný přijmout přátelský zhoršit se telefonní linka (v podniku) buzení telefonem adresář chránit strategie volně propustit vyhazov dostat padáka škodlivý ovlivnit nadbytečnost (pracovníků) alarm call [ 'la:m ko:l] directory [di'rekt ri] protect [pro't kt] strategy [strćtidži] loosely [lu:sli] dismiss [dis'mis] sack [sćk] get the sack damaging [dćmidžiη] affect [ 'fekt] redundancy [ridand nsi] redundancy pay odstupné [ridand nsi pei] compulsive [k mpalsiv] neodnaučitelný nezastavitelný be agitated [ćdžiteitid] obávat se, mít strach step out of [step] vyjít z Unit 11 additives [ćditiv] showerproof [šau pru:f] dry clean only [drai kli:n] portable [po:t bl] socks [soks] brooch [br uč] plug [plag] scarf [ska:f] purse [p :s] přídavky (chem.) nepromokavý čistit jen v čistírně, neprat přenosný ponožky brož el. zástrčka šátek, šála peněženka torch [to:č] tights [taits] lead [led] bracelet [breislit] cardigan [ka:dig n] battery [bćt ri] earring [i riη] waistcoat [weisk ut] electric razor pochodeň, baterka punčochové kalhoty olovo náramek zapínací svetr baterie náušnice vesta el. holicí strojek

10 True to Life Intermediate Strana 10 [i lektrik reiz ] necklace [neklis] light bulb [lait balb] suit [sju:t] glove [glav] tie [tai] speakers [spi:k s] socket [sokit] appliance [ plai ns] loose fit [lu:s fit] pre-shrunk [pri šraηk] feature [fi:č ] benefit [benifit] less [les] gift-wrapped [gift rćpt] disposable [di sp uz bl] inflatable [in fleit bl] edible [edibl] náhrdelník žárovka oblek rukavice kravata reproduktory el. zásuvka přístroj, zařízení volný střih(oděv) předepraný předsrážený (tkanina) rys, vlastnost přínos, výhoda méně zabalen jako dárek k dispozici, použitelný nafukovací jedlý adjustable [ džast bl] přizpůsobitelný, nastavitelný detachable [di tćč bl] oddělitelný non-stick [,non stik] teflonový, nenapéká se free-range [fri:reindž] volně se pasoucí, s volným výběhem shock-resistant nárazuvzdorný [,šokri zist nt] lay down [lei daun] ustanovit purchase [p :č s] kupovat likewise [laikwaiz] podobně crack [krćk] prasknout factually [fćkču li] skutečně fabric [fćbrik] tkanina, látka deliver [diliv ] doručit washable [woš bl] lze to prát reversible [ri ve:zibl] lze obrátit na druhou stranu unbreakable [an breik bl] nerozbitný lockable [lok bl] uzamykatelný soil [soil] umazat Unit 12 shoehorn [šu:ho:n] bucket [bakit] bike [baik] spade [speid] sleeping bag [sli:piη bćg] barbecue [ba:bikju:] decoration [dek reiš n] candle [kćndl] cuff links [kaf liηks] torch [to:č] mosquito spray [m s ki:t u sprei] beach umbrella [bi:č ambr l ] picture frame [pikč freim] trunk [traηk] paint roller [pćint r ul ] hi-fi speaker lžíce na obouvání kbelík jízdní kolo rýč spacák rožeň dekorace, ozdoba svíčka ozdoby, které drží matžety u košile baterka sprej na moskity slunečník obrazový rám lodní kufr malířský váleček reproduktor [haifai spi:k ] lampshade [lćmpšeid] stínítko na lampu electric fan el. ventilátor [i lćktrik fćn] brush [braš] kartáč comb [k um] hřeben clothes brush kartáč na šaty [kl uđz braš] foldaway bed skládací postel [,f uld wei bed] curtain [k :tn] záclona climate [klaimit] podnebí, klima wellington boots holínky [weliηt nbu:ts] toiletries [toilitriz] toaletní potřeby belongings [bi loηiηz] náležitosti, majetek measurement měření, míra [mež m nt] cellar [sel ] sklep attic [ćtik] podkroví swap [svop] vyměnit typhoon [tai fu:n] tajfún, smršť monsoon [mon su:n] monzun

11 True to Life Intermediate Strana 11 pond [pond] rybník flood [flad] záplava blizzard [bliz d] blizard boil [boil] vařit se melt [melt] tát drizzle [drizl] mrholení, mžení stream [stri:m] proud, tok lightning [laitniη] blesk sleet [sli:t] plískanice steam [sti:m] pára advantage [ d va:ntidž] výhoda flannel [flćnl] flanel Cologne [k l un] Kolín nad Rýnem cologne [k l un] kolínská anticipate [ n tisipeit] předjímat, předvídat basement [beism nt] přízemí spare room [spe ru:m] volná místnost shed [šed] chatrč, kůlna get rid of [get rid v] zbavit se igloo [iglu:] iglú novelty [nov lti] novost, nová neobvyklá věc current [kar nt] současný pile [pail] sth somewhere skládat něco někam remove [ri mu:v] odstranit reindeer [reindi:] sob fur [fe:] kožich cubicle [kju:bik l] kabinka, místnost endurance [in dju rens] vytrvalost insulator [insj leit ] izolátor digestive tract zažívací ústrojí [di džestiv trćkt] roughly [rafli] přibližně, asi approximately přibližně, asi [ proks m tli] shoehorn [šu:ho:n] podkova ear plug [i plag] špunty do uší nail-file [neil fail] pilník na nehty don t disturb sticker samolepka, nálepka nerušit eyemask [aima:sk] maska na oči surrounding [s raundiη] obklopující Unit 13 crime [kraim] zločin burglar [b :gl ] zloděj, lupič theft [θeft] krádež burglary [b :gl ri] vloupání, loupež burglar alarm poplašné zažízení street lighting pouliční osvětlení [stri:t laitiη] thief [θi:f] zloděj commit a crime [k mit] spáchat zločin tough punishment tvrdé potrestání [taf panišm nt] leisure centre centrum volného [lež sent ] času drug trafficking prodej drog [drag trćfikiη] offender [ fend ] delikvent property [prop ti] majetek, vlastnictví jail [džeil] vězení, uvěznit prisoner [prizn ] vězeň judge [džadž] soudce court [ko:t] soud roughly [rafli] zhruba, přibližně barbed wire ostnantý drát [ba:bd wai ] deter [di t :] odstrašit prickly [prikli] trnitý intruder [in tru:d ] vetřelec trial [trai l] soudní proces, přelíčení be on trial [trai l] soudit se imprisonment (u)věznění [im priz nm nt] punishment trest [panišm nt] liquid [likwid] tekutina sweater [swet ] svetr hawthorn [ho:θo:n] hloh bark [ba:k] loupat kůru reduce [ri dju:s] redukovat, snížit steal [sti:l] krást burgle [b :gl] vloupat se, vyloupit defendant [di fend nt] obžalovaný warehouse [we haus] obchodní dům

12 True to Life Intermediate Strana 12 prosecution [,prosi kju:š n] victim [viktim] defence [di fens] witness [witnis] juror [džu r ] jury [džuri] innocent [in snt] guilty [gilti] whereas [whe rćz] obžaloba oběť obhajoba svědek porotce porota nevinný vinný zatímco similar to [simil ] podobný čemu except that [i ksept] kromě toho, že different from in that lišit se od v tom, [diferent] že inconvenient nevhodné, [in konvi:ni nt] nevyhovující legal system [li:gl] právní systém fine [fain] pokuta Unit 14 tall story [to:l stori] neuvěřitelný, nepravděpodobný příběh lake [leik] jezero path [pa:θ] cesta cliff [klif] útes wood [wud] les fence [fens] ohrada, plot bushes [bušiz] křoviny lawn [lo:n] trávník goat [g ut] koza bench [benč] lavička land [lćnd] přistávat hop [hop] poskakovat light [lait] zapalovat gallop [gćl p] hnát se creep [kri:p] plížit se dive [daiv] skočit, potopit se skákat do vody, potápět se throw [θr u] házet crash [krćš] narazit, nabourat kid [kid] dělat si srandu, vtipkovat skid [skid] klouzat, sklouznout damp [dćmp] vlhkost, vlhko obsession [ b sešn] posedlost suspiciously podezřívavě [s spiši sli] underpants pánské spodky [and pćnts] bump into sb [bamp] narazit na koho event [i vent] případ robbery [roberi] loupež arson [a:sn] žhářství blackmail [blćkmeil] vydírání, vydírat vandalism vandalství [vćnd lizm] kidnapping [kidnapiη] únos (dítěte) smuggling [smagliη] pašování hijacking [haidžćkiη] únos (letadla) ignore [ig no:] nevšímat si, nedbat patch [pćč] skvrna forced [fo:st] nucený swoop [swu:p] down spustit se dolů, zamířit, slétnout dolů (pták) attack [ tćk] přepadnout rude [ru:d] hrubý persuade [p sweid] přesvědčit pale [peil] bledý tyre [tai ] pneumatika sparrow [sp r u] vrabec troublesome [trabls m] obtížný reach [ri:č] dorazit, dojet kam eventually [i ventču li] konečně incrediblly [in kredibli] neuvěřitelně campsite [kempsait] kemp, tábořiště eagle [i:gl] orel cave [keiv] jeskyně twisted horn zakroucený roh [twistid ho:n] set off [set f] začít get held up in [get held] zdržet se go off (alarm clock) zazvonit puncture / flat tyre defekt [pankč / flćt tai ] oversleep [ uv sli:p] zaspat

13 True to Life Intermediate Strana 13 Unit 15 random [rćnd m] náhodný,nahodilý kindness [kaindnis] laskavost wilfully [wilf li] záměrně, úmyslně craze [kreiz] šílenství the craze (nejposlednější) velká móda praising [preiziη] chválení chum [čam] kamarád trap [trćp] past, léčka pushchair [pušče ] skládací kočárek willingly [wiliηli] ochotně senseless [senslis] nesmyslný accuse [ kju:z] obvinit, nařknout blame [bleim] vina maze [meiz] bludiště wolf, pl. wolves vlk [wulf, wulvz] youngster [jaηst ] mládě breed [bri:d] plodit, rodit, množit se outcast [autka:st] vyděděnec, ode všech opuštěný maintain [mein tein] udržovat submission [s b miš n] podřízení, poddanost quarrel [kwor l] rozepře, hádka occur [ k :] objevit se fight [fait] zápasit injury [indž ri] zranění hunting [hantiη] lov pack [pćk] smečka, stádo, hejno, roj dispute [di spju:t] spor, svár resolve [ri zolv] vyřešit give sb a lift [giv, lift] svést někoho violence [vai l ns] násilí commit [k mit] učinit, udělat spot [spot] místo run out [ran ut] vypršet, překročit limit shopping trolley nákupní vozík [šopiη troli] praise [preis] for chválit za pot plant [pot pla:nt] květina v květináči pass down [pa:s] podat dále, poslat dále dolů packed with [pćkt] zahlecen něčím, mít něčeho hodně threaten [θret n] vyhrožovat accuse sb of [ kju:z] obvinit z prevent sb from [pri vent] zabránit, zamezit blame sb for [bleim] obviňovat z congratulate on poblahopřát k [k n grćtj leit] maze [meiz] bludiště desperate [desp r t] zoufalý trapped [trćpt] uvězněn annoying [ noiiη] protivný, vyrušující overriding převládající, [, uv raidiη] hlavní mutual [mju:ču l] vzájemný loyalty to [loi lti] loajalita, věrnost consider [k n sid ] vzít v úvahu female [fi:meil] samice cub [kab] mládě masožravce commitment oddanost, [k mitm nt] věrnost carnival [ka:niv l] karneval trust [trast] důvěřovat get on with [get] vycházet s row [r u] hádka get on one s nerves lézt někomu na nervy compromise dohodnout se, [kompr maiz] najít kompromis fit in [fit in] zapadnout supportive [s po:tiv] nápomocný hostility [hostiliti] nepřátelství publicise [pablisaiz] publikovat Unit 16 hardly ever [ha:dli ev ] sotva kdy occasionally [ keižn li] občas, příležitostně rarely [re li] always [o:lweiz] quite often [kwait ofn] zřídka vždy poměrně často

14 True to Life Intermediate Strana 14 seldom [seld m] often [oft n] main course [mein ko:s] exhaust [ik zo:st] attentively [ć tentivli] affirmative [ f :m tiv] tactful [tćktful] painful [peinful] grateful [greitful] disapproval [,dis pru:v l] bewilderment [bi wild m nt] sharply [ša:pli] sway [swei] polite [p lait] advise [ d vaiz] approve [ pru:v] zřídka často hlavní jídlo vyčerpat pozorně kladný taktní, ohleduplný bolestivý, trapný vděčný nesouhlas ohromení, úžas ostře kolébání, houpání zdvořilý, slušný radit schvalovat obedient [ bi:dj nt] invariable [in ve ri bl] deserve [di z :v] luxury [lakš ri] acceptable [ ksept b l] deliver [di liv ] suppose [s p uz] charity [ča:riti] agenda [ džend ] presentation [pres nteiš n] poslušný neměnný zasloužit si luxus, přepych přijatelný doručit předpokládat charita, charitativní organizace program k diskusi seznam věcí, které se mají prodiskutovat referát, příspěvek Unit 17 amount [ maunt] content [kont nt] sack [sćk] barrel [bćr l] pack [pćk] carton [ka:t n] tube [tju:b] box [boks] bucket [bakit] can [kćn] tin [tin] packet [pćkit] jar [dža:] jug [džag] bowl [b ul] mug [mag] lump [lamp] loaf [l uf] spoonful of [spu:nfl] sheet [ši:t] bar [ba:] piece [pi:s] clove [kl uv] ball [bo:l] pinch [pinč] bunch [banč] částka obsah pytel sud balení kartón tuba krabice kýbl plechovka konzerva balíček sklenice (zavařeniny) džbán(ek) miska velký hrnek s uchem hrouda, kus bochník polévková lžíce čeho arch (papíru) tyčinka kousek stroužek klubko špetka trs, pugét bread [bred] chléb cake [keik] koláč string [striη] provaz, vlákno cards [ka:ds] karty chocolate [čoklit] čokoláda flower [flau ] květina garlic [ga:lik] česnek grapes [greips] hroznové víno salt [so:lt] sůl sugar [šug ] cukr toast [t ust] topinka soap [s up] mýdlo jar [dža:] džbán tub [tab] káď, vana tube [tju:b] tuba mug [mag] hrnek, kafáč dozen [dazn] tucet grace [greis] půvab, šarm status [steit s] postavení warmth [wo:mθ] teplo surcharge dodatečný [s : ča:dž] poplatek filthy [filθi] špinavý muddy [madi] blátivý, zablácený Yours sincererly Váš, Vaše (zakončení formálního dopisu) faithfully [feiθf li] věrně refund [ri: fand] náhrada

15 True to Life Intermediate Strana 15 discount [diskaunt] book [buk] written [ritn] facilities [f siliti:s] provide [pr vaid] include [in klu:d] accommodation [ć,kom deišn] confirm [k nf :m] available [ veil bl] sleva objednat, zajistit napsaný vybavení, zařízení poskytovat zahrnout ubytování potvrdit k dispozici power [pau ] síla, moc simplicity [sim plis ti] jednoduchost danger [deindž] nebezpečí mystery [mist ri] tajemství elegance [elig ns] elegance glamour [glćm ] zvláštní kouzlo, osobní kouzlo similarity [,simi l r ti] podobnost brand name [brćnd neim] jméno výrobku Unit 18 disaster [di za:st ] pohroma, katastrofa pick sb up [pikap] vyzvednout koho wallet [wolit] peněženka riots [rai ts] bouře, nepokoje drought [draut] sucho peace talks [pi:s to:ks] mírové rozhovory epidemic [epi demik] epidemie avalanche [ćv la:nš] lavina foreign policy zahraniční [forin polisi] politika achievement úspěch [ či:vm nt] failure [feilj ] selhání weakness [wi:knis] slabost injustice [in žastis] nespravedlnost accomplishment uskutečnění [ kamplišm nt] salary [sćl ri] plat promise [promis] slib, slíbit admit [ćd mit] připustit refuse [ri fju:z] odmítnout threaten [θretn] hrozit congratulate blahopřát [k n,grćtju leit] accuse [ kju:z] vinit offer [of ] nabídnout praise [preiz] chválit, vychvalovat white lie [wait lai] nevinná (dobře míněná), malá lež offend [ fend] urazit estate agent obchodník [i steit eidž nt] s nemovitostmi clairvoyant [kle voi nt] jasnovidec honest [onist] poctivý, čestný inflation [in fleiš n] inflace rate [reit] poměr, míra election [i lekš n] volby equally [ikw li] stejně negotiator [ni g ušieit ] zprostředkovatel drummer [dram ] bubeník bother [bođ ] obtěžovat, rušit warden [wo:dn] správce, hlídač truly [truli] opravdu declare [di kle:] prohlásit redundancy [ri dand nsi] propuštění, vyhození z práce defeat [di fi:t] porážka trade agreement obchodní [treid gri:m nt] smlouva, dohoda dispute [dis pju:t] spor, hádka victory [viktori] vítězství trade union odbory [treid juni n] ministrial row hádka ministrů [ministri l r u] obsessed [ bsesd] posedlý distorted [disto:tid] pokroucený, zkřivený, zkreslený trap [trćp] uvěznit rescue [reskju:] záchrana policy [polisi] politika exchange rate měnový kurz [iks čeindž reit] industrial estate průmyslová zóna, [in dastri l i steit] oblast public figure mediální osoba, [pablik fig ] osobnost report [ri po:t] zpráva

16 True to Life Intermediate Strana 16 Unit 19 bureaucracy byrokracie [,bju rokr si] fear [fi ] strach concise [k n sais] stručný, výstižný straightforward jasný, zřejmý, [streit fo:w d] nekomplikovaný long-winded rozvláčný, nudný [loη windid] waste [weist] plýtvat obstetric [ob stetrik] porodnický delivery [di liv ri] porod consideration ohled, zřetel [k n,sid reišn] receipt [ri si:t] paragon, stvrzenka dose [d uz] dávka, dávkovat whilst [wailst] zatímco witchcraft [wičkra:ft] čarodějnictví euthanasia euthanasie [,ju:θ neizj ] hound [haund] lovecký pes apply [ć plai] žádat, podat žádost applicant [ćplik nt] žadatel referee [ref ri:] člověk, který může poskytnout reference appropriate vhodný, příslušný [ pr upri t] stammer [stćm ] zadrhávat, koktat thread [θdred] (of argument) nit, vlákno go blank [gou blćnk] anxiety [ćη zai ti] bite [bait] tension [tenš n] sweat [swet] investment [in vestm nt] tutor [tju:t ] embarrassing [im bćr siη] aloud [ laud] inconvenience [,ink n vi:nj ns] vynechat, vypovědět úzkost kousat, štípat napětí, pnutí potit se investice instruktor, lektor trapný nahlas potíž, nesnáz, překážka, nepohodlí assure [ šu ] ujistit purchase [p :č s] koupě grant [gra:nt] poskytnout recent [ri:snt] nedávný jargon [dža:g n] žargon lung [laη] plíce disease [di zi:z] choroba breathe [bri:đ] dýchat bite nails [bait neils] kousat si nechty shake [šeik] třást se stammer [stćtm ] koktání, koktat feel tense [tens] cítit se v úzkých leaflet [li:flit] leták blush [blaš] červenat se intimidated [in timideitid] zastrašený rehearse [ri he:s] zkoušet, zkusit Unit 20 bank note [bćnk n ut] bankovka issue [išu:] vydat outbreak [ utbreik] vypuknutí artist [a:tist] malíř, umělec financier [fi nćnsi ] finančník principally [princip li] hlavně coin [koin] mince considerable výrazný, značný [k n sid r b l] replace [ri pleis] vyměnit engraving [iη greiviη] rytina incorporate [iη ko:p reit] zahrnout, připojit, spojit crudely [kru:dli] sculpture [skalpč ] sketch [skeč] jewellery [džu: lri] cartoon [ka: tu:n] vase [va:z] portrait [po:treit] self-portrait [selfpo:treit] statue [stćtju:] landscape [lćnskeip] forgery [fo:dž ri] jednodušše, socha, sousoší, plastika skica klenoty karikatura váza portrét autoportrét socha krajina, krajinomalba padělek

17 True to Life Intermediate Strana 17 forgery-proof nepadělatelný [fo:dž ripru:f] crudely [kru:dli] hrubě ancient [einšnt] starobylý, starověký, starodávný appearance [ pi r ns] vzhled government vláda [gav nm nt] pavement [peivm nt] chodník however [hau ev ] avšak merchant [m :č nt] obchodník currency [kar nsi] měna, platidlo mercy [m :si] milost, soucit, milosrdenství purchase [p :č s] koupě fraction [frćkš n] zlomek bronze [bronz] bronz intricate [intrik t] shears [ši s] bullet [bulit] bullet-proof [pru:f] defence [di fens] depict [di pikt] accessory [ kses ri] složitý, komplikovaný nůžky (zahradní apod.) střela, kulka neprůstřelný obrana zobrazit, namalovat extra vybavení, výrobek eat off [i:t f] odjíst disposable [disp uz bl] vystavený purchase [pe:tč s] koupit craze [kreiz] šílenství confine [k n fain] to omezit se na Unit 21 gliding [glaidiη] birdwatching [b :dwočiη] surfing [s :fiη] hang gliding [hćη glaidiη] horseriding [ho:sraidiη] abseiling [abseiliη] parachuting [pćr šu:tiη] camping [kćmpiη] water skiing [wo:t ski:iη] canoeing [k nu:iη] cycling [saikliη] rock climbing [rok klaimbiη] sailing [seiliη] hiking [haikiη] windsurfing [winds :fiη] thrill [θril] nod [nod] bezmotorové létání, plachtění pozorování ptáků surfování závěsné létání na rogale jízda na koni slaňování seskoky s padákem táboření vodní lyžování kanoistika cyklistika horolezectví plachtění pěší turistika windsurfing nadchnout, vzrušit přikývnout volunteer [,vol n ti ] truth [tru:θ] responsible [ri sponsibl] bubble [babl] chain [čein] inherit [in herit] rubbish [rabiš] widely [waidli] inquiry [in kwai ri] splodge [splodž] behave [bi heiv] wealthy [welθi] fortune [f :ču:n] cruise [kru:z] dare [de ] succeed [s k si:d] trim a beard [trim] stomach [stam k] dobrovolně dělat, dobrovolně se přihlásit pravda odpovědný bublina řetěz zdědit odpadky, smetí, nesmysly, blbosti široko daleko, velmi vyšetřování skvrna, kaňka chovat se, zachovat se bohatý celé jmění, bohatství plavba (zábavní) odvážit se,vyzvat, troufnout si úspět, mít úspěch zastřihnout, upravit, udělat fazónu žaludek

18 True to Life Intermediate Strana 18 challenging [čćlindžiη] podnětný, náročný encourage [in karidž] povzbudit solution [s lu:š n] řešení, výsledek cave [keiv] jeskyně keep sth up (language) udržovat znalost executive training kurzy pro firmy rozvíjející týmovou spolupráci, komunikaci zaměstnanců a jiné dovednosti pro zlepšení efektivity práce Unit 22 mouse [maus] myš mammal [mćm l] savec wasp [wosp] vosa squirrel [skwirl] veverka insect [insekt] hmyz bee [bi:] včela rabbit [r bit] králík frog [frog] žába fox [foks] liška mosquito [m s ki:t u] komár rat [rćt] krysa ant [ćnt] mravenec donkey [doηki] osel crocodile [krok dail] krokodýl cockroach [kokr uč] šváb reptile [reptail] plaz tortoise [to:t s] želva lizard [liz d] ještěrka fly [flai] moucha snake [sneik] had spider [spaid ] pavouk beetle [bi:tl] brouk grab hold of sth [grćb] popadnout co concrete [konkri:t] beton last [la:st] trvat fortnight [fo:tnait] 14 dní utter [at ] úplný, naprostý earthquake [ :θkweik] zemětřesení rescue operation záchranné práce [reskju:] swallow [swol u] up spolykat, spolknout, pohltit deafening [def niη] ohlušující marvellous [ma:v l s] úžasný, nádherný suffer from [saf ] trpět čím relieve [ri li:v] utišit bolest, uvolnit napětí nausea [no:sj ] nevolnost z jízdy travel sickness nevolnost z jízdy [trćvl siknis] itchy [iči] svědící, svrbící ginger [džindž] zázvor sellotape [sel uteip] izolepa wisdom [wizd m] moudrost poverty [pov ti] chudoba, bída survive [s vaiv] přežít, přečkat engraving [in greiviη] rytina crawl [kro:l] plazit se, plýžit se dawn [do:n] svítání blow out (window) vysypat, rozbít [bl u ut] simultaneously najednou, [sim l teini sli] společně fluid [fluid] tekutina adjust [ džast] přispůsobit se, zvyknout si tremendous [tri mend s] obrovský wart [wo:t] bradavice blocked sinuses ucpané dutiny [sain sis] remedy [remidi] lék, léčivo ailment [eilm nt] vážná nemoc revolving [ri volviη] otáčející se vital [vaitl] životně důležitý

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1 advise [ d vaiz] bald [bo:ld] be located [bi: l u keitid] beard [bi d] betray [bi trei] bouquet [bu kei] brave [breiv] broad shoulders [bro:d š uld

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

Access 3. Anglicko-český slovníček

Access 3. Anglicko-český slovníček Access 3 Anglicko-český slovníček a Day in, day out ambitious (adj) basketball practice (n) court (n) do homework (phr) do my best (phr) fall behind (with) (phr v) get up (phr v) grades (n) have a bath

Více

Straightforward Intermediate

Straightforward Intermediate Straightforward Intermediate strana 1 z 13 Straightforward Intermediate Lesson 1 Self-image K této učebnici je k dispozici procvičování na internetu. Více informací na www.macmillan.cz/e-learning consider

Více

Exam Excellence. Slovníček. Překlad: Vladimír Kuzba

Exam Excellence. Slovníček. Překlad: Vladimír Kuzba O X F O R D Exam Excellence Slovníček Překlad: Vladimír Kuzba Oxford Exam Excellence slovníček Šedě označené výrazy jsou doporučeny pro vyšší úroveň. 1 Family life Rodinný život Stages in life Fáze života

Více

Unit 1. Unit 2. Skills and culture

Unit 1. Unit 2. Skills and culture Unit 1 ahead of (prep) /@"hed @v/ před alternative energy (n) /O:l%t3:n@tIv "en@ùi/ energie z alternativních zdrojů bad news (n) /%b&d "nju:z/ špatné zprávy by then (adv) /%bai "Den/ tou dobou certain

Více

New International Business English

New International Business English New International Business English Leo Jones WORDLIST 1 UNIT 1 FACE TO FACE 2 accountant n / 'k t nt/ účetní alert / 'l :t / ostražitý, bdělý anxiously /'æŋk sli/ úzkostlivě, zneklidněně apparently / 'pær

Více

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə Gateway A2 Unit 1 Back to school Unit 1 School subjects art /ɑːt/ výtvarná výchova biology /baɪˈɒlədʒi/ biologie chemistry /ˈkemɪstri/ chemie English /ˈɪŋɡlɪʃ/ angličtina; anglicky French /frentʃ/ francouzština;

Více

Wordlist. Starter unit

Wordlist. Starter unit Starter unit actor (n) herec actress (n) herečka address (n) adresa after all nakonec, přece jen age (n) věk all right tak dobře alphabet (n) abeceda American (adj) americký; Američan angry (adj) rozzlobený

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

International Express Pre-Intermediate slovníček

International Express Pre-Intermediate slovníček International Express Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 a lot (adv) velmi, hodnû, mnoho about (adv) [approximately] kolem, okolo [pfiibliïnû] about (prep) [on the subject of] o [o kom, ãem] activity (n)

Více

WORDLIST SLOVNÍCEK INTRODUCTION 2 LIFESTYLES 1 PEOPLE IN OUR LIVES WORKING WITH WORDS REMEMBER! A WEEKENDS SONG C GETTING TO KNOW YOU

WORDLIST SLOVNÍCEK INTRODUCTION 2 LIFESTYLES 1 PEOPLE IN OUR LIVES WORKING WITH WORDS REMEMBER! A WEEKENDS SONG C GETTING TO KNOW YOU 10567-Wordlist-GECKOLTD 11/7/05 11:31 AM Page 84 WORDLIST SLOVNÍCEK 84 REMEMBER! (adj) = adjective přídavné jméno (n) = noun podstatné jméno (pl) = plural množné císlo (sing) = singular jednotné císlo

Více

Nová maturita z angličtiny

Nová maturita z angličtiny Nová maturita z angličtiny Miloslava Pourová pro B1 B2 souhrn učiva střední školy velmi lehce Nová maturita z angličtiny Miloslava Pourová Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena.

Více

LONGMAN EXAM ACCELERATOR WORD BANK UNIT 1 - PEOPLE

LONGMAN EXAM ACCELERATOR WORD BANK UNIT 1 - PEOPLE LONGMAN EXAM ACCELERATOR WORD BANK UNIT 1 - PEOPLE BODY GENERAL beauty spot/mole /ˈbjuːti spɒt/ dimple /ˈdɪmpəl/ freckles /ˈfreklz/ scar /skɑː/ wrinkles /ˈrɪŋklz/ BUILD build /bɪld/ muscular /ˈmʌskjələ/

Více

Elementary slovníček 4 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová

Elementary slovníček 4 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Elementary slovníček 4 TECH TALK Vicki Hollet Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Tech Talk Elementary slovníček UNIT 1 alarm clock (n) budík apple (n) jablko area

Více

Upper intermediate wordlist: English to Czech

Upper intermediate wordlist: English to Czech Upper intermediate wordlist: English to Czech Page No. English Part of Speech Definition Czech UNIT 1 13 appraisal n assessment or evaluation of how well you do your job hodnocení (toho, jak dobře člověk

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt

Více

Kurz anglického jazyka pro dopravce

Kurz anglického jazyka pro dopravce Kurz anglického jazyka pro dopravce Mgr. Barbora Kornecká AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz anglického jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

New Inside Out Intermediate

New Inside Out Intermediate New Inside Out Intermediate strana 1 z 31 New Inside Out Intermediate Unit 1 admire L]ÇDã~f]L= obdivovat Which famous person do you admire most? anonymously L]Dåflåfã]ëäáL= anonymně If you give something

Více

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu 01 The marketing mix 1 the Ps marketing mix market a brand product price place promotion range of products product quality branding reputation opinion of the product support for the client after the purchase

Více

Anglicko-český Česko-anglický slovník

Anglicko-český Česko-anglický slovník Anglicko-český Česko-anglický slovník odborných pojmů zejména z oblasti sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené 2. rozšířené vydání www.osu.cz/metakor Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně

Více

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit Zcela nový doplněk k přípravě nejen na maturitní zkoušku Skvělý pomocník pro rozvoj všech komunikativních dovedností Svěží materiál pro konverzační hodiny i domácí samostudium

Více

KATHY GUDE AND MARY STEPHENS PŘEKLAD: VLADIMÍR KUZBA

KATHY GUDE AND MARY STEPHENS PŘEKLAD: VLADIMÍR KUZBA SLOVNÍČEK KATHY GUDE AND MARY STEPHENS PŘEKLAD: VLADIMÍR KUZBA 2 CAE Result! slovníček Unit 1 1.1 sensitivity /sens@"tiv@ti/ (n) citlivost 1.2 brutally /"bru:t@li/ (adv) brutálně, surově 1.3 tactful /"t&ktfl/

Více

Hry ve výuce angličtiny

Hry ve výuce angličtiny Klaudia Eibenová Mojmír Vavrečka Hana Foltová Irena Eibenová Hry ve výuce angličtiny Jazykové hry, hádanky k rozvoji řeči, dramatizace pohádek, tematické slovníčky A1 B2 Edika Brno 2013 Hry ve výuce angličtiny

Více

Anglický pravopis a anglická abeceda:

Anglický pravopis a anglická abeceda: strana 1 Anglický pravopis a anglická abeceda: a b c d e f g h i j k l m ei bi: si: di: i: ef dži: eidž ai džei kei el em n o p q r s t u v w x y z en u pi: kju: a: es ti: ju: vi: dabl ju: eks wai zed

Více

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka 2010 Balance Club Brumlovka Newsletter jaro/spring 3.výročí Jaro je za dveřmi Spring is drawing near Kalendář akcí Event Calendar Pokud se vyčerpaní po dlouhé zimě již nemůžete dočkat jara, jsme pro vás

Více

INFOA. Anglická Gramatika. * základní gramatika pro žáky a studenty * s moderním přístupem k výuce * se stovkami příkladů

INFOA. Anglická Gramatika. * základní gramatika pro žáky a studenty * s moderním přístupem k výuce * se stovkami příkladů 'I', t INFA ' Anglická Gramatika * základní gramatika pro žáky a studenty * s moderním přístupem k výuce * se stovkami příkladů Anglická Gramatika Gary Crabbe Christopher Guilds Stanislav Soják BSAH/CNTENTS

Více

PRAKTICKÉ RADY Z ANGLICKÉ FONETIKY

PRAKTICKÉ RADY Z ANGLICKÉ FONETIKY PRAKTICKÉ RADY Z ANGLICKÉ FONETIKY tentokrát skromně udílí Stanislav Kavka NĚKOLIK SLOV ÚVODEM. Nemám rád slovo opora, chci-li napsat něco jako skromnou učebnici, ale je pravda, že následující stránky

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

ostravská zoo se nechlubí cizím peřím prostopášník Jerzy Stuhr se Shakespearem na hradě

ostravská zoo se nechlubí cizím peřím prostopášník Jerzy Stuhr se Shakespearem na hradě ostravská zoo se nechlubí cizím peřím prostopášník Jerzy Stuhr se Shakespearem na hradě město život styl září říjen 2008 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, editorial neznám ve svém okolí nikoho, kdo by se

Více