Unit 1. True to Life Intermediate Strana 1. upset [ap set] rozčílený worried [warid] ustaraný relaxed [ri lćkst] uvolněný nervous [n :v s] nervózní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Unit 1. True to Life Intermediate Strana 1. upset [ap set] rozčílený worried [warid] ustaraný relaxed [ri lćkst] uvolněný nervous [n :v s] nervózní"

Transkript

1 True to Life Intermediate Strana 1 Unit 1 vaguely [veigli] matně, nejasně, vágně, nezřetelně clearly [kli li] jasně, zřetelně traffic lights semafor [trćfik laits] zebra crossing přechod pro [zi:br krosiη] chodce roundabout kruhový objezd [raund baut] road junction křižovatka [r ud juηkšn] crossroads [krosr udz] křižovatka parking meter parkovací hodiny [pa:kiη mi:t ] van [vćn] dodávka ambulance sanitní auto [ćmbjul ns] litter bin [lit bin] nádoba na postbox [p ustboks] streetlight [stri:tlait] odpadky poštovní schránka pouliční lampa, osvětlení, světlo pouliční lampa chodník sportovní vůz předjíždět SPZ streetlamp [stri:tlćmp] pavement [peivm nt] sports car [spo:ts ka:] overtake [ uv teik] number plate [namb pleit] dustman [dastmćn] popelář traffic warden dopravní [trćfik wo:dn] policista road sign [r ud sain] dopravní značka pedestrian [pi destri n] chodec scared stiff [ske d stif] strnulý úlekem, zděšený surprised [s praizd] disappointed [,dis pointid] embarrassed [im bćr st] delighted [di laitid] excited [ik saitid] traffic jam [trćfik džćm] obviously [obvi sli] great [greit] překvapen zklamaný v rozpacích potěšen vzrušený dopravní zácpa (samo)zřejmě skvěle, výborně skvělý, výborný upset [ap set] rozčílený worried [warid] ustaraný relaxed [ri lćkst] uvolněný nervous [n :v s] nervózní awful [o:ful] strašný, hrozný confident [konfid nt] jistý,sebejistý shocking [šokiη] šokující boring [bo:riη] nudný huge [hju:dž] obrovský calm [ka:m] tichý, klidný terrific [t rifik] strašlivý terrified [teri faid] zděšen, poděšen dreadful [dredfl] hrozný tense [tens] napjatý, strnulý dull [dal] tupý, těžkopádný enormous [i no:m s] ohromný anxious [ćηkš s] úzkostlivý unhappy [an hćpi] nešťastný commit [k mit] spáchat counter [kant ] přepážka, pult casualty [kćžju lti] pohotovost discouraging odrazující [dis karidžiη] occasionally příležitostně [ keiž n li] memorize [mem raiz] naučit se na zpaměť possession [p zeš n] vlastnictví diet [dai t] dieta season ticket sezónní lístek [si:z n tikit] loan [l un] půjčka weight training posilovací trénink [weit treiniη] jewellery [džu: lri] klenoty, šperky parking space parkoviště [pa:kiη speis] income tax daň z příjmu [inkam tćks] central heating centrální topení [sent l hi:tiη] pack [pćk] zabalit, sbalit

2 True to Life Intermediate Strana 2 Unit 2 lorry [lori] nákladní auto toaster [t ust ] opékač topinek newspaper [nju:speip ] noviny sofabed [s uf bed] rozkládací gauč bottle opener otvírák lahví [botl up n ] coach [k uč] dálkový autobus, autokar briefcase [bri:fkeis] aktovka,kufřík saucepan [so:spćn] pánvička transport [trćnspo:t] doprava toilet paper toaletní papír [toil t peip ] bicycle [baisikl] jízdní kolo suitcase [sju:tkeis] kufr kitchen equipment kuchyňské [kičin i kwipm nt] zařízení chest of drawers prádelník [čest v dro: s] skříň se šuplíky tin opener [tin up n ] otvírák konzerv stool [stu:l] stolička furniture [f :nič ] nábytek wrapping paper balicí papír [rćpiη peip ] coffee table [kofi teibl] konferenční stolek food mixer [fu:d miks ] mixér writing paper kancelářský papír [raitiη peip ] luggage [lagidž] zavazadla tissues [tišu:s] papírové kapesníky frying pan [fraiη pćn] pánev na smažení motorbike [m ut baik] motorka shoulder bag taška přes [š uld bćg] rameno rucksack [raksćk] batoh backpack [bćkpćk] batoh scream [skri:m] křičet, ječet mumble [mambl] mumlat whisper [wisp ] šeptat yell [jel] ječet, vřískat cheer [či ] potěšit, povzbudit cheerful [či f l] veselý bomb [bom] bomba electric drill elektrická vrtačka [i lćktrik dril] research [ri s :č] pátrání, výzkum scenery [si:n ri] scenérie, výjev machinery [m ši:n ri] stroje bleed [bli:d] krvácet vowel [vau l] samohláska consonant [kons n nt] souhláska diphthong [dipθoη] dvojhláska syllable [sil bl] slabika stress [stres] přízvuk sound [saund] znít emphasis [emf sis] důraz rhythm [riđ m] rytmus intonation [int neiš n] intonace fall [fo:l] pokles, pád rise [rais] zvýšení, vzestup pronounce [pr nauns] vyslovovat pronunciation výslovnost [pr nansi eiš n] voice [vois] hlas whisper [wisp ] šeptat shout [šaut] křičet whistle [wisl] pískat soft [soft] měkký anxious [ćηkš s] úzkostlivý experience zkušenost; [iks pi ri ns] prožitek, zážitek toy [toi] hračka accommodation ubytování [ kom deiš n] escalator [esk leit ] eskalátor slight [slait] slabý, malý noise [nois] hluk irritating [iri teitiη] vyrušující, nepříjemný distinctive [dis tinktiv] výrazný, odlišný charming [ča:miη] okouzlující reassuring ujišťující, [ri: šu iη] přesvědčivý

3 True to Life Intermediate Strana 3 Unit 3 javelin [dž vlin] oštěp swimming costume dámské plavky [swimiη kostju:m] golf clubs [golf klabs] golfové hole helmet [helmit] přilba football boots kopačky [futbo:l bu:ts] hockey stick [hoki stik] hokejka counters [kaunt z] hrací žetony fishing net [fišiη net] rybářská síť goggles [goglz] ochranné brýle na plavání saddle [sćdl] sedlo fishing rod [fišiη rod] rybářský prut baseball bat basebalová pálka [beisbo:l bćt] tracksuit [trćksju:t] běžecký oblek, tepláková souprava chess pieces šachové figurky [čes pi:sis] trainers [trein z] sportovní boty, botasky board game stolní hra [bo:d geim] tennis racket tenisová raketa [tenis rćkit] shorts [šo:ts] krátké kalhoty, šortky stopwatch [stopwoč] stopky court [ko:t] kurt track [trćk] atletická dráha ice ring [ais riη] zimní stadión incredibly [in kredibli] neuvěřitelně stimulating [stimju leitiη] stimulující complicated komplikovaný [k m plikeitid] competitive [k m petitiv] soutěživý require [ri kvai ] vyžadovat adore [ do:] mít velmi rád persuade [p sveid] přesvědčit overcome [, uv kam] překonat fabulous [fćbju s] pohádkový, skvělý dice [dais] hrací kostka dice [dais] hrací kostky sports shirt [spo:ts š :t] sportovní košile, tričko trunks [traηks] pánské plavky hurdle [h :dl] překážka v atletice skates [skeits] brusle keen [ki:n] on sth dychtivý pro něco barbaric [ba: bćrik] barbarský backgammon vrhcáby, lurč [bćk gćm n] pinball [pinbo:l] špendlíková hlavička leisure activities aktivity ve volném [lež ćktivitiz] čase majong [mažoη] mažong buzzer [baz ] bzučák nerve-racking nervy drásající [,n :v rćkiη] vague [veig] nejasný, vágní, nezřetelný blame [bleim] obviňovat confident [konfid nt] spokojený skilful [skilful] dovedný, zručný interesting [int r stiη] zajímavý shy [šai] stydlivý frightening [fraitniη] poděšený optimistic [,opti mistik] optimistický knowledgeable znalý [nolidž bl] shyness [šain s] plachost quick-witted [kvik witid] bystrý, pohotový iinteligentní buzzer [baz ] bzučák addictive [ diktiv] způsobuje závislost reveal [ri vi:l] odhalit eternal [ te:n l] věčný contestant [k n test nt] soutěžící, závodník Unit 4

4 True to Life Intermediate Strana 4 scoop [sku:p] sólokapr, výhradní zpráva caption [kćpšn] nadpis, hlavička headline [hedlain] titulek v novinách broadsheet [bro:dši:t] seriózní noviny newspaper velkého formátu, např. Times, Daily Telegraph goal [g ul] gól, branka, cíl divorce [di vo:s] rozvod, rozvést se agreement [ gri:m nt] souhlas, shoda survey [s : vei] anketa, přehled since [sins] od té doby circulation of newspaper náklad novin [,s :kju leišn] cancer [kćns ] rakovina article [a:tikl] článek shareholder akcionář [,še h uld ] tabloid [tćbloid] ne příliš seriózní newspaper noviny, jako Mirror, Blesk subscription předplatné [s b skripšn] novin, časopisu profit [profit] zisk magnificent nádherný, [mć gnifis nt] skvělý distort [dis to:t] převrátit, změnit dull weather [dal weđ ] zamračený počasí defeat [di fi:t] porážka features [fi:č z] znaky, charakteristika editorial [edi to:ri l] článek v novinách od vydavatele obituary [ bitju ri] článek o někom, kdo umřel drugs [drags] léky, drogy drug dealing distribuce drog [drag di:liη] arrest [ rest] zatknout invest [in vest] investovat company [kamp ni] podnik, společnost scandal [skćndl] skandál treatment [tri:tm nt] léčení column [kol m] sloupec, sloupek v novinách revenue [revinju:] výnos, tržba editor [edit ] vydavatel, editor reporter [ri po:t ] reportér cope with [k up] vypořádat se, vrovnat se intimidate [in timideit] donutit k něčemu obtěžováním, hrozením celebrity [sel briti] osobnost premature [prem tju ] dříve narozené suffer [saf ] from trpět něčím diagnose [dai gn us] diagnóza sale [seil] prodej, výprodej illness [ilnis] nemoc pistol [pistl] pistole victim [viktim] oběť rape [reip] znásilnění, znásilnit shower [šau ] přeháňka security [si kju r ti] bezpečí, ochrana violence [vai l ns] násilí scared [ska:d] zjizvený will [wil] vůle shoot [šu:t] střílet illegal [i li:gl] nezákonný wild [waild] divoký self-defence sebeobrana [self di fens] election [i lekšn] volby skirt [sk :t] sukně actress [ćktris] herečka weapon [wep n] zbraň aircraft [e kra:ft] letadlo enthusiast [in θju:zićst] nadšenec deputy [depj ti] zástupce aimed at [eimd t] určený in-depth [in depθ] vážný, ale příliš intelektuální Unit 5 customer [kast m ] girlfriend [g :lfrend] zákazník přítelkyně neighbour [neib ] assistant [ sist nt] soused prodavač

5 True to Life Intermediate Strana 5 client [klai nt] zákazník classmate [kla:smeit] spolužák, spolužačka stepsister [stepsist ] nevlastní sestra mum [mam] máma partner [pa:tn ] partner, manžel, druh boss [bos] vedoucí, šéf granny [grćni] babička great-grandmother prababička great-grandfather pradědeček fiancé [fi onsei] snoubenec, snoubenka colleague [koli:g] kolega supervisor [sju:p vaiz ] vedoucí, manažer flatmate [flćtmeit] spolubydlící relative [rileitiv] příbuzný niece [ni:s] neteř acquaintance známý [ kweint ns] cousin [kazn] bratranec, sestřenice daughter-in-law snacha [do:t in lo:] ghost [g ust] duch, strašidlo father-in-law tchán [fa:đ in lo:] motherhood [mađ hud] mateřství leader [li:d ] vůdce dictator [dik teit ] diktátor it is likely je to pravděpodobné grow up with [gr u] vyrůstat s fortunate [fo:tč n t] šťastný confide in [k n faid] svěřit se rely on [reli n] spoléhat se na demonstrate [dem nstreit] ukázat apprentice [ prentis] učeň, učedník equally [i:kw li] stejně skill [skil] obratnost, zručnost ruler [ru:l ] vládce, panovník prediction [pri dikš n] předpověď doubt [daut] pochybovat unlikely [an laikli] nepravděpodobný It may/might be true. Možná to bude pravda. adore [ do:] zbožňovat first-born [fe:st bo:n] prvorozený agree on [ gri:] souhlasit na, v power [pau ] síla, moc whereas [we rćz] zatímco persuasion [p s weiž n] přesvědčení identify with [ai dentifai] identifikovat se s pressure [preš ] tlak frustrate [frastreit] znechutit, otrávit headstrong [hedstroη] tvrdohlavý temper [temp ] povaha, charakter deserve [di z :v] zasloužit si intensely [in tens li] intenzivně bossy [bosi] bosovský, rád rozkazovat order around komandovat [o:d raund] despite [di spait] navzdory, přes resist [ri zist] vydržet unwind [an waind] rozvinout modest [modist] skromný Unit 6 load up [l ud ap] unpack [an pćk] jungle [džaηgl] cope [k up] partly [pa:tli] increase [in kri:s] injure [indž ] run over [ran uv ] needle [ni:dl] crowd [kraud] naložit rozbalit, vybalit džungle zvládnout něco, umět se vypořádat částečně růst, přibývat poranit přejet jehla zástup, dav cheerful [či ful] obviously [obvi sli] intimate [intim t] recently [ri:sntli] supply [s plai] way of behaving [wei ov bi heiviη] convince [k n vins] treat [tri:t] require [ri kwai ] veselý zřetelně, jasně důvěrný, intimní nedávno zásoba, dodávka způsob chování přesvědčit zacházet, nakládat žádat, vyžadovat

6 True to Life Intermediate Strana 6 destination místo určení, [,desti neiš n] cílová stanice separable [sep r bl] oddělitelný spill [spil] vylít, rozlít scald [sko:ld] opařit knock down [nok daun] srazit koho, zbourat co circumstance okolnost [s :k mst ns] source [so:s] pramen, zdroj screen [skri:n] obrazovka, promítací plátno shopping trolley nákupní vozík [šopiη troli] compartment kupé ve vlaku [k m pa:tm nt] oddělení courage [karidž] odvaha section [sekš n] oddělení clue [klu:] stopa, nápověda plug in [plag in] zastrčit do zásuvky mug [mag] přepadnout slip over [slip uv ] uklouznout come up to [kam ap t ] přijít k previous [pri:vj z] předchozí consider oneself považovat se [konsid ] jump a queue předběhnout [džamp kju:] ve frontě spontaneously spontánně [spon teini sli] pregnant [pregn nt] těhotná patience [peiš ns] trpělivost push out of [puš ut v] vytlačit z management řízení, kontrola [mćnidžm nt] booking office rezervovací [kukiη ofis] kancelář electronic scanner elektronický [i lekronic skćn ] scanner fasten [fa:stn] zapnout get stuck [get stak] někde stvrdnout, zůstat Unit 7 art [a:t] (výtvarné) umění dentistry [dentistri] zubní lékařství music [mju:zik] hudba athletics [ćθletiks] (lehká) atletika economics ekonomie [,i:k nomiks] geography [,dži grćfi] zeměpis electronics elektronika [,ilek troniks] archaeology archeologie [,a:ki ol dži] maths [mćθ] matematika chemistry [kemistri] chemie foreign language cizí jazyk [foriη lćηgwidž] medicine [medsin] lékařství household [haush uld] domácnost philosophy [fi los fi] filosofie psychology psychologie [sai kol dži] religion [ri lidžn] nábožensství politics [politiks] politika history [hist ri] dějiny agriculture [,ćgri kalč ] zemědělství aerobics [,e r ubiks] aerobik engineering strojírenství [,endži ni riη] physics [fiziks] fyzika literature [lit r č ] literatura statistics [stć tistiks] statistika architecture [a:kitekč ] architektura computer studies nauky o počíta- [k mpju:t stadi:z] čích certificate [s tifik t] vysvědčení badly [bćdli] špatně brilliant [brili nt] skvělý enrol [in r ul] zapsat (se) fail [feil] propadnout u zkoušky, neudělat zkoušku announce [ nauns] oznámit attitude towards postoj k [ titju:d t wo:dz] employer [im ploi ] zaměstnavatel cartoonist [ka: tu:nist] karikaturista environment okolí, prostředí

7 True to Life Intermediate Strana 7 [in vai r nment] willing [wiliη] ochotný butler [batl ] hlavní služebník v domě trainee [treini:] účastník kurzu, výcviku,cvičenec trainer [trein ] trenér, cvičitel, učitel bow [b u] uklánět se irrelavant [i rel v nt] nesouvisející, nesouvisí colonel [ke:n l] plukovník tax official [tćks fišl] daňový úředník perfection [p fekš n] perfektnost polish [poliš] leštitsupervise [sju:p vaiz] dohlížet handle [hćdl] mít na starosti, starat se o possess [poses] vlastnit script [skript] rukopis, scénář divadelní text hry responsible [ri sponsibl] odpovědný repose [ri p us] ležet, odpočívat odpočinek, spánek expressiveness schopnost vy- [i kspesivnis] jadřovat se convey through vyjádřit čím [k n vei] přinést, sdělit infor. respond [ri spond] odpovídat recall [ri ko:l] vyvolávat recreate [,ri:kri eit] přetvářet selective [si lektiv] selektivní agile [ć džail] agilní Unit 8 permission [p mišn] povolení cutbacks [katbćks] omezení appointment domluvená schůzka [ pointm nt] jmenování, ustanovení disadvantage nevýhoda [,disćd va:ntidž] for and against [ genst] pro a proti pros and cons pro a proti [pr uz nd konz] (výhody a nevýhody) ups and downs vzestupy a [aps nd daunz] poklesy share [še ] sdílet, podílet se evaluate [i v ljueit] ocenit, ohodnotit solve [solv] rozřešit, rozluštit consult [k nzalt] konzultovat, probrat reach [ri:č] dosáhnout mug [mag] našprtat se, rychle se naučit gadget [gćdžit] součástka (složitá) parcel [pa:sl] balík shoelace [šu:leis] tkanička do bot tie up [tai ap] svázat lack [lćk] nedostatek decision [di siž n] rozhodnutí apart from sth [ pa:t] kromě toho ladder [lćd ] žebřík report [ri po:t] demand [di ma:nd] neat [ni:t] loss [los] disaster [di za:st ] develop [di vel p] briefly [bri:fli] vacation [v keiš n] strength [streηθ] dealing [di:liη] crisis [kraisiz] aid [eid] severance [sev r ns] ability [ bil ti] career [k ri ] be grateful [greitf l] I wonder if [wand ] Do you mind if? headquarters [hedkwo:t z] budget [badžit] financial [fi nćnš l] urgently [e:dž ntli] podat zprávu požadavek, požadovat čistý, upravený ztráta pohroma vyvinout (se) krátce prázdniny, dovolená síla jednání, zacházení krize pomoc rozdělení, přerušení (diplomatických styků) schopnost kariéra vděčný jsem zvědavý jestli Vadí ti když? sídlo firmy, banky rozpočet finanční naléhavě

8 True to Life Intermediate Strana 8 sickness pay [sikn s pei] nemocenská suit [sju:t] vyhovovat in addition [in diš n] navíc democrat [dem krćt] demokrat autocrat [o:t krćt] autorat solution [s lu:š n] řešení profitable [profit bl] throughout [θru:aut] sales representative [seils repri zent tiv] self-employed [,selfim ploid] ziskový skrz, přes obchodní zástupce pracovat pro sebe Unit 9 status [steits] stav stage [steidž] období wreath [ri:θ] věnec veil [veil] závoj choir [kwai ] pěvecký sbor mourner [mo:n ] truchlící bouquet [bu kei] kytice coffin [kofin] rakev cradle [kreidl] kolébka grave [greiv] hrob gravestone náhrobní kámen [greivst un] graveyard [greivja:d] hřbitov (bride)groom [gru:m] ženich bride [braid] nevěsta best man [best mćn] svědek bridesmaid družička [braidzmeid] priest [pri:st] kněz altar [o:lt ] oltář marriage [mćridž] manželství infancy [infćnsi] dětství elderly person starší osoba [eld li pe:sn] retirement [ri'tai m nt] důchodový věk pensioner [penš n ] důchodce appreciate [ 'prišieit] ocenit, hodnotit concern [k n s :n] zájem, zajímat se relative [rel tiv] příbuzný be obliged [ 'blaidžd] muset close friend blízký přítel [kl uz frend] eve [i:v] večer provide somebody with umožnit někomu [pr 'vaid] sip [sip] srk be advisable [ 'dvais bl] je radno be supposed [s 'p uzd] je předpokládáno obligation [obli'geiš n] povinnost permission [p 'miš n] svolení prohibition [pr ui'biš n] zákaz conduct [k n dakt] provést robe [r ub] róba inspect [in spekt] prohlížet stamp on glass [stćmp n gla:s] take up gardening začít zahradničit qualification kvalifikace [,kwolifi keiš n] settle down [setl daun] u sadit se get married [get mćrid] oženit se register [redžist ] nechat zapsat, přihlásit registry office registrační [redžistri] kancelář, matrika baptism [bćptizm] křest make a will [wil] učinit závěť funeral [fju:n r l] pohřeb burial [beri l] pochování (do země) cremate [kri meit] zpopelnit cremation [kri'meiš n] kremace canopy [kćn pi] baldachýn appropriate vhodný [ pr upri t] agile [ džail] hbitý, čilý deal with [di:l] zabývat se čím pour [po:] handle [hćndl] lít dotýkat se, manipulovat Unit 10 answering machine [a:ns riη m ši:n] answerphone záznamník záznamník [a:ns f un] dial [dai l] get cut off [get cat f] vytočit být přerušen

9 True to Life Intermediate Strana 9 (na telefonu) engaged [iη geidž] obsazeno get a crossed line přeskočit (tel.č.) [get krosd lain] telephone directory telefonní seznam [telif un direktori] reversed charge call tel. hovor na účet [ri ve:st ča:dž ko:l] volaného inquiry [in kwai ri] dotaz confirm [k n fe:m] potvrdit circumstance okolnost [s :k mst ns] hang on [hćη on] počkat (doma), zůstat u telefonu hang up (on sb) nečekaně a náhle ukončit tel. hovor get through [get θru:] spojit se (po tel.) put sb through spojit někoho put off sb [put f] nechat někoho čekat statement [steitm nt] tvrzení addict [ćdikt] narkoman, závislák addiction [ dikš n] závislost hit [hit] uhodit dismiss [dis'mis] propustit, zapudit jigsaw puzzles puzzle [džigso: pazls] confession [k n'feš n] přiznání, vyznání involve [in'volv] zahrnout do celku lack [lćk] nedostatek sickness [siknis] nemoc hostile [hostail] nepřátelský invent [in'vent] vynalézt refuse [ri'fju:z] odmítnout aggressive [ 'gresiv] útočný safe [seif] destroy [di'stroi] violent [vai l nt] install [insto:l] fit [fit] think out [θiηk ut] anticipate [ćn tisipeit] harmless [ha:mles] accept [ k'sept] friendly [frendli] deteriorate [di'ti ri reit] extension [ik'stenš n] bezpečný zbořit, zničit násilný namontovat, zavést namontovat, upevnit vymyslet předvídat neškodný přijmout přátelský zhoršit se telefonní linka (v podniku) buzení telefonem adresář chránit strategie volně propustit vyhazov dostat padáka škodlivý ovlivnit nadbytečnost (pracovníků) alarm call [ 'la:m ko:l] directory [di'rekt ri] protect [pro't kt] strategy [strćtidži] loosely [lu:sli] dismiss [dis'mis] sack [sćk] get the sack damaging [dćmidžiη] affect [ 'fekt] redundancy [ridand nsi] redundancy pay odstupné [ridand nsi pei] compulsive [k mpalsiv] neodnaučitelný nezastavitelný be agitated [ćdžiteitid] obávat se, mít strach step out of [step] vyjít z Unit 11 additives [ćditiv] showerproof [šau pru:f] dry clean only [drai kli:n] portable [po:t bl] socks [soks] brooch [br uč] plug [plag] scarf [ska:f] purse [p :s] přídavky (chem.) nepromokavý čistit jen v čistírně, neprat přenosný ponožky brož el. zástrčka šátek, šála peněženka torch [to:č] tights [taits] lead [led] bracelet [breislit] cardigan [ka:dig n] battery [bćt ri] earring [i riη] waistcoat [weisk ut] electric razor pochodeň, baterka punčochové kalhoty olovo náramek zapínací svetr baterie náušnice vesta el. holicí strojek

10 True to Life Intermediate Strana 10 [i lektrik reiz ] necklace [neklis] light bulb [lait balb] suit [sju:t] glove [glav] tie [tai] speakers [spi:k s] socket [sokit] appliance [ plai ns] loose fit [lu:s fit] pre-shrunk [pri šraηk] feature [fi:č ] benefit [benifit] less [les] gift-wrapped [gift rćpt] disposable [di sp uz bl] inflatable [in fleit bl] edible [edibl] náhrdelník žárovka oblek rukavice kravata reproduktory el. zásuvka přístroj, zařízení volný střih(oděv) předepraný předsrážený (tkanina) rys, vlastnost přínos, výhoda méně zabalen jako dárek k dispozici, použitelný nafukovací jedlý adjustable [ džast bl] přizpůsobitelný, nastavitelný detachable [di tćč bl] oddělitelný non-stick [,non stik] teflonový, nenapéká se free-range [fri:reindž] volně se pasoucí, s volným výběhem shock-resistant nárazuvzdorný [,šokri zist nt] lay down [lei daun] ustanovit purchase [p :č s] kupovat likewise [laikwaiz] podobně crack [krćk] prasknout factually [fćkču li] skutečně fabric [fćbrik] tkanina, látka deliver [diliv ] doručit washable [woš bl] lze to prát reversible [ri ve:zibl] lze obrátit na druhou stranu unbreakable [an breik bl] nerozbitný lockable [lok bl] uzamykatelný soil [soil] umazat Unit 12 shoehorn [šu:ho:n] bucket [bakit] bike [baik] spade [speid] sleeping bag [sli:piη bćg] barbecue [ba:bikju:] decoration [dek reiš n] candle [kćndl] cuff links [kaf liηks] torch [to:č] mosquito spray [m s ki:t u sprei] beach umbrella [bi:č ambr l ] picture frame [pikč freim] trunk [traηk] paint roller [pćint r ul ] hi-fi speaker lžíce na obouvání kbelík jízdní kolo rýč spacák rožeň dekorace, ozdoba svíčka ozdoby, které drží matžety u košile baterka sprej na moskity slunečník obrazový rám lodní kufr malířský váleček reproduktor [haifai spi:k ] lampshade [lćmpšeid] stínítko na lampu electric fan el. ventilátor [i lćktrik fćn] brush [braš] kartáč comb [k um] hřeben clothes brush kartáč na šaty [kl uđz braš] foldaway bed skládací postel [,f uld wei bed] curtain [k :tn] záclona climate [klaimit] podnebí, klima wellington boots holínky [weliηt nbu:ts] toiletries [toilitriz] toaletní potřeby belongings [bi loηiηz] náležitosti, majetek measurement měření, míra [mež m nt] cellar [sel ] sklep attic [ćtik] podkroví swap [svop] vyměnit typhoon [tai fu:n] tajfún, smršť monsoon [mon su:n] monzun

11 True to Life Intermediate Strana 11 pond [pond] rybník flood [flad] záplava blizzard [bliz d] blizard boil [boil] vařit se melt [melt] tát drizzle [drizl] mrholení, mžení stream [stri:m] proud, tok lightning [laitniη] blesk sleet [sli:t] plískanice steam [sti:m] pára advantage [ d va:ntidž] výhoda flannel [flćnl] flanel Cologne [k l un] Kolín nad Rýnem cologne [k l un] kolínská anticipate [ n tisipeit] předjímat, předvídat basement [beism nt] přízemí spare room [spe ru:m] volná místnost shed [šed] chatrč, kůlna get rid of [get rid v] zbavit se igloo [iglu:] iglú novelty [nov lti] novost, nová neobvyklá věc current [kar nt] současný pile [pail] sth somewhere skládat něco někam remove [ri mu:v] odstranit reindeer [reindi:] sob fur [fe:] kožich cubicle [kju:bik l] kabinka, místnost endurance [in dju rens] vytrvalost insulator [insj leit ] izolátor digestive tract zažívací ústrojí [di džestiv trćkt] roughly [rafli] přibližně, asi approximately přibližně, asi [ proks m tli] shoehorn [šu:ho:n] podkova ear plug [i plag] špunty do uší nail-file [neil fail] pilník na nehty don t disturb sticker samolepka, nálepka nerušit eyemask [aima:sk] maska na oči surrounding [s raundiη] obklopující Unit 13 crime [kraim] zločin burglar [b :gl ] zloděj, lupič theft [θeft] krádež burglary [b :gl ri] vloupání, loupež burglar alarm poplašné zažízení street lighting pouliční osvětlení [stri:t laitiη] thief [θi:f] zloděj commit a crime [k mit] spáchat zločin tough punishment tvrdé potrestání [taf panišm nt] leisure centre centrum volného [lež sent ] času drug trafficking prodej drog [drag trćfikiη] offender [ fend ] delikvent property [prop ti] majetek, vlastnictví jail [džeil] vězení, uvěznit prisoner [prizn ] vězeň judge [džadž] soudce court [ko:t] soud roughly [rafli] zhruba, přibližně barbed wire ostnantý drát [ba:bd wai ] deter [di t :] odstrašit prickly [prikli] trnitý intruder [in tru:d ] vetřelec trial [trai l] soudní proces, přelíčení be on trial [trai l] soudit se imprisonment (u)věznění [im priz nm nt] punishment trest [panišm nt] liquid [likwid] tekutina sweater [swet ] svetr hawthorn [ho:θo:n] hloh bark [ba:k] loupat kůru reduce [ri dju:s] redukovat, snížit steal [sti:l] krást burgle [b :gl] vloupat se, vyloupit defendant [di fend nt] obžalovaný warehouse [we haus] obchodní dům

12 True to Life Intermediate Strana 12 prosecution [,prosi kju:š n] victim [viktim] defence [di fens] witness [witnis] juror [džu r ] jury [džuri] innocent [in snt] guilty [gilti] whereas [whe rćz] obžaloba oběť obhajoba svědek porotce porota nevinný vinný zatímco similar to [simil ] podobný čemu except that [i ksept] kromě toho, že different from in that lišit se od v tom, [diferent] že inconvenient nevhodné, [in konvi:ni nt] nevyhovující legal system [li:gl] právní systém fine [fain] pokuta Unit 14 tall story [to:l stori] neuvěřitelný, nepravděpodobný příběh lake [leik] jezero path [pa:θ] cesta cliff [klif] útes wood [wud] les fence [fens] ohrada, plot bushes [bušiz] křoviny lawn [lo:n] trávník goat [g ut] koza bench [benč] lavička land [lćnd] přistávat hop [hop] poskakovat light [lait] zapalovat gallop [gćl p] hnát se creep [kri:p] plížit se dive [daiv] skočit, potopit se skákat do vody, potápět se throw [θr u] házet crash [krćš] narazit, nabourat kid [kid] dělat si srandu, vtipkovat skid [skid] klouzat, sklouznout damp [dćmp] vlhkost, vlhko obsession [ b sešn] posedlost suspiciously podezřívavě [s spiši sli] underpants pánské spodky [and pćnts] bump into sb [bamp] narazit na koho event [i vent] případ robbery [roberi] loupež arson [a:sn] žhářství blackmail [blćkmeil] vydírání, vydírat vandalism vandalství [vćnd lizm] kidnapping [kidnapiη] únos (dítěte) smuggling [smagliη] pašování hijacking [haidžćkiη] únos (letadla) ignore [ig no:] nevšímat si, nedbat patch [pćč] skvrna forced [fo:st] nucený swoop [swu:p] down spustit se dolů, zamířit, slétnout dolů (pták) attack [ tćk] přepadnout rude [ru:d] hrubý persuade [p sweid] přesvědčit pale [peil] bledý tyre [tai ] pneumatika sparrow [sp r u] vrabec troublesome [trabls m] obtížný reach [ri:č] dorazit, dojet kam eventually [i ventču li] konečně incrediblly [in kredibli] neuvěřitelně campsite [kempsait] kemp, tábořiště eagle [i:gl] orel cave [keiv] jeskyně twisted horn zakroucený roh [twistid ho:n] set off [set f] začít get held up in [get held] zdržet se go off (alarm clock) zazvonit puncture / flat tyre defekt [pankč / flćt tai ] oversleep [ uv sli:p] zaspat

13 True to Life Intermediate Strana 13 Unit 15 random [rćnd m] náhodný,nahodilý kindness [kaindnis] laskavost wilfully [wilf li] záměrně, úmyslně craze [kreiz] šílenství the craze (nejposlednější) velká móda praising [preiziη] chválení chum [čam] kamarád trap [trćp] past, léčka pushchair [pušče ] skládací kočárek willingly [wiliηli] ochotně senseless [senslis] nesmyslný accuse [ kju:z] obvinit, nařknout blame [bleim] vina maze [meiz] bludiště wolf, pl. wolves vlk [wulf, wulvz] youngster [jaηst ] mládě breed [bri:d] plodit, rodit, množit se outcast [autka:st] vyděděnec, ode všech opuštěný maintain [mein tein] udržovat submission [s b miš n] podřízení, poddanost quarrel [kwor l] rozepře, hádka occur [ k :] objevit se fight [fait] zápasit injury [indž ri] zranění hunting [hantiη] lov pack [pćk] smečka, stádo, hejno, roj dispute [di spju:t] spor, svár resolve [ri zolv] vyřešit give sb a lift [giv, lift] svést někoho violence [vai l ns] násilí commit [k mit] učinit, udělat spot [spot] místo run out [ran ut] vypršet, překročit limit shopping trolley nákupní vozík [šopiη troli] praise [preis] for chválit za pot plant [pot pla:nt] květina v květináči pass down [pa:s] podat dále, poslat dále dolů packed with [pćkt] zahlecen něčím, mít něčeho hodně threaten [θret n] vyhrožovat accuse sb of [ kju:z] obvinit z prevent sb from [pri vent] zabránit, zamezit blame sb for [bleim] obviňovat z congratulate on poblahopřát k [k n grćtj leit] maze [meiz] bludiště desperate [desp r t] zoufalý trapped [trćpt] uvězněn annoying [ noiiη] protivný, vyrušující overriding převládající, [, uv raidiη] hlavní mutual [mju:ču l] vzájemný loyalty to [loi lti] loajalita, věrnost consider [k n sid ] vzít v úvahu female [fi:meil] samice cub [kab] mládě masožravce commitment oddanost, [k mitm nt] věrnost carnival [ka:niv l] karneval trust [trast] důvěřovat get on with [get] vycházet s row [r u] hádka get on one s nerves lézt někomu na nervy compromise dohodnout se, [kompr maiz] najít kompromis fit in [fit in] zapadnout supportive [s po:tiv] nápomocný hostility [hostiliti] nepřátelství publicise [pablisaiz] publikovat Unit 16 hardly ever [ha:dli ev ] sotva kdy occasionally [ keižn li] občas, příležitostně rarely [re li] always [o:lweiz] quite often [kwait ofn] zřídka vždy poměrně často

14 True to Life Intermediate Strana 14 seldom [seld m] often [oft n] main course [mein ko:s] exhaust [ik zo:st] attentively [ć tentivli] affirmative [ f :m tiv] tactful [tćktful] painful [peinful] grateful [greitful] disapproval [,dis pru:v l] bewilderment [bi wild m nt] sharply [ša:pli] sway [swei] polite [p lait] advise [ d vaiz] approve [ pru:v] zřídka často hlavní jídlo vyčerpat pozorně kladný taktní, ohleduplný bolestivý, trapný vděčný nesouhlas ohromení, úžas ostře kolébání, houpání zdvořilý, slušný radit schvalovat obedient [ bi:dj nt] invariable [in ve ri bl] deserve [di z :v] luxury [lakš ri] acceptable [ ksept b l] deliver [di liv ] suppose [s p uz] charity [ča:riti] agenda [ džend ] presentation [pres nteiš n] poslušný neměnný zasloužit si luxus, přepych přijatelný doručit předpokládat charita, charitativní organizace program k diskusi seznam věcí, které se mají prodiskutovat referát, příspěvek Unit 17 amount [ maunt] content [kont nt] sack [sćk] barrel [bćr l] pack [pćk] carton [ka:t n] tube [tju:b] box [boks] bucket [bakit] can [kćn] tin [tin] packet [pćkit] jar [dža:] jug [džag] bowl [b ul] mug [mag] lump [lamp] loaf [l uf] spoonful of [spu:nfl] sheet [ši:t] bar [ba:] piece [pi:s] clove [kl uv] ball [bo:l] pinch [pinč] bunch [banč] částka obsah pytel sud balení kartón tuba krabice kýbl plechovka konzerva balíček sklenice (zavařeniny) džbán(ek) miska velký hrnek s uchem hrouda, kus bochník polévková lžíce čeho arch (papíru) tyčinka kousek stroužek klubko špetka trs, pugét bread [bred] chléb cake [keik] koláč string [striη] provaz, vlákno cards [ka:ds] karty chocolate [čoklit] čokoláda flower [flau ] květina garlic [ga:lik] česnek grapes [greips] hroznové víno salt [so:lt] sůl sugar [šug ] cukr toast [t ust] topinka soap [s up] mýdlo jar [dža:] džbán tub [tab] káď, vana tube [tju:b] tuba mug [mag] hrnek, kafáč dozen [dazn] tucet grace [greis] půvab, šarm status [steit s] postavení warmth [wo:mθ] teplo surcharge dodatečný [s : ča:dž] poplatek filthy [filθi] špinavý muddy [madi] blátivý, zablácený Yours sincererly Váš, Vaše (zakončení formálního dopisu) faithfully [feiθf li] věrně refund [ri: fand] náhrada

15 True to Life Intermediate Strana 15 discount [diskaunt] book [buk] written [ritn] facilities [f siliti:s] provide [pr vaid] include [in klu:d] accommodation [ć,kom deišn] confirm [k nf :m] available [ veil bl] sleva objednat, zajistit napsaný vybavení, zařízení poskytovat zahrnout ubytování potvrdit k dispozici power [pau ] síla, moc simplicity [sim plis ti] jednoduchost danger [deindž] nebezpečí mystery [mist ri] tajemství elegance [elig ns] elegance glamour [glćm ] zvláštní kouzlo, osobní kouzlo similarity [,simi l r ti] podobnost brand name [brćnd neim] jméno výrobku Unit 18 disaster [di za:st ] pohroma, katastrofa pick sb up [pikap] vyzvednout koho wallet [wolit] peněženka riots [rai ts] bouře, nepokoje drought [draut] sucho peace talks [pi:s to:ks] mírové rozhovory epidemic [epi demik] epidemie avalanche [ćv la:nš] lavina foreign policy zahraniční [forin polisi] politika achievement úspěch [ či:vm nt] failure [feilj ] selhání weakness [wi:knis] slabost injustice [in žastis] nespravedlnost accomplishment uskutečnění [ kamplišm nt] salary [sćl ri] plat promise [promis] slib, slíbit admit [ćd mit] připustit refuse [ri fju:z] odmítnout threaten [θretn] hrozit congratulate blahopřát [k n,grćtju leit] accuse [ kju:z] vinit offer [of ] nabídnout praise [preiz] chválit, vychvalovat white lie [wait lai] nevinná (dobře míněná), malá lež offend [ fend] urazit estate agent obchodník [i steit eidž nt] s nemovitostmi clairvoyant [kle voi nt] jasnovidec honest [onist] poctivý, čestný inflation [in fleiš n] inflace rate [reit] poměr, míra election [i lekš n] volby equally [ikw li] stejně negotiator [ni g ušieit ] zprostředkovatel drummer [dram ] bubeník bother [bođ ] obtěžovat, rušit warden [wo:dn] správce, hlídač truly [truli] opravdu declare [di kle:] prohlásit redundancy [ri dand nsi] propuštění, vyhození z práce defeat [di fi:t] porážka trade agreement obchodní [treid gri:m nt] smlouva, dohoda dispute [dis pju:t] spor, hádka victory [viktori] vítězství trade union odbory [treid juni n] ministrial row hádka ministrů [ministri l r u] obsessed [ bsesd] posedlý distorted [disto:tid] pokroucený, zkřivený, zkreslený trap [trćp] uvěznit rescue [reskju:] záchrana policy [polisi] politika exchange rate měnový kurz [iks čeindž reit] industrial estate průmyslová zóna, [in dastri l i steit] oblast public figure mediální osoba, [pablik fig ] osobnost report [ri po:t] zpráva

16 True to Life Intermediate Strana 16 Unit 19 bureaucracy byrokracie [,bju rokr si] fear [fi ] strach concise [k n sais] stručný, výstižný straightforward jasný, zřejmý, [streit fo:w d] nekomplikovaný long-winded rozvláčný, nudný [loη windid] waste [weist] plýtvat obstetric [ob stetrik] porodnický delivery [di liv ri] porod consideration ohled, zřetel [k n,sid reišn] receipt [ri si:t] paragon, stvrzenka dose [d uz] dávka, dávkovat whilst [wailst] zatímco witchcraft [wičkra:ft] čarodějnictví euthanasia euthanasie [,ju:θ neizj ] hound [haund] lovecký pes apply [ć plai] žádat, podat žádost applicant [ćplik nt] žadatel referee [ref ri:] člověk, který může poskytnout reference appropriate vhodný, příslušný [ pr upri t] stammer [stćm ] zadrhávat, koktat thread [θdred] (of argument) nit, vlákno go blank [gou blćnk] anxiety [ćη zai ti] bite [bait] tension [tenš n] sweat [swet] investment [in vestm nt] tutor [tju:t ] embarrassing [im bćr siη] aloud [ laud] inconvenience [,ink n vi:nj ns] vynechat, vypovědět úzkost kousat, štípat napětí, pnutí potit se investice instruktor, lektor trapný nahlas potíž, nesnáz, překážka, nepohodlí assure [ šu ] ujistit purchase [p :č s] koupě grant [gra:nt] poskytnout recent [ri:snt] nedávný jargon [dža:g n] žargon lung [laη] plíce disease [di zi:z] choroba breathe [bri:đ] dýchat bite nails [bait neils] kousat si nechty shake [šeik] třást se stammer [stćtm ] koktání, koktat feel tense [tens] cítit se v úzkých leaflet [li:flit] leták blush [blaš] červenat se intimidated [in timideitid] zastrašený rehearse [ri he:s] zkoušet, zkusit Unit 20 bank note [bćnk n ut] bankovka issue [išu:] vydat outbreak [ utbreik] vypuknutí artist [a:tist] malíř, umělec financier [fi nćnsi ] finančník principally [princip li] hlavně coin [koin] mince considerable výrazný, značný [k n sid r b l] replace [ri pleis] vyměnit engraving [iη greiviη] rytina incorporate [iη ko:p reit] zahrnout, připojit, spojit crudely [kru:dli] sculpture [skalpč ] sketch [skeč] jewellery [džu: lri] cartoon [ka: tu:n] vase [va:z] portrait [po:treit] self-portrait [selfpo:treit] statue [stćtju:] landscape [lćnskeip] forgery [fo:dž ri] jednodušše, socha, sousoší, plastika skica klenoty karikatura váza portrét autoportrét socha krajina, krajinomalba padělek

17 True to Life Intermediate Strana 17 forgery-proof nepadělatelný [fo:dž ripru:f] crudely [kru:dli] hrubě ancient [einšnt] starobylý, starověký, starodávný appearance [ pi r ns] vzhled government vláda [gav nm nt] pavement [peivm nt] chodník however [hau ev ] avšak merchant [m :č nt] obchodník currency [kar nsi] měna, platidlo mercy [m :si] milost, soucit, milosrdenství purchase [p :č s] koupě fraction [frćkš n] zlomek bronze [bronz] bronz intricate [intrik t] shears [ši s] bullet [bulit] bullet-proof [pru:f] defence [di fens] depict [di pikt] accessory [ kses ri] složitý, komplikovaný nůžky (zahradní apod.) střela, kulka neprůstřelný obrana zobrazit, namalovat extra vybavení, výrobek eat off [i:t f] odjíst disposable [disp uz bl] vystavený purchase [pe:tč s] koupit craze [kreiz] šílenství confine [k n fain] to omezit se na Unit 21 gliding [glaidiη] birdwatching [b :dwočiη] surfing [s :fiη] hang gliding [hćη glaidiη] horseriding [ho:sraidiη] abseiling [abseiliη] parachuting [pćr šu:tiη] camping [kćmpiη] water skiing [wo:t ski:iη] canoeing [k nu:iη] cycling [saikliη] rock climbing [rok klaimbiη] sailing [seiliη] hiking [haikiη] windsurfing [winds :fiη] thrill [θril] nod [nod] bezmotorové létání, plachtění pozorování ptáků surfování závěsné létání na rogale jízda na koni slaňování seskoky s padákem táboření vodní lyžování kanoistika cyklistika horolezectví plachtění pěší turistika windsurfing nadchnout, vzrušit přikývnout volunteer [,vol n ti ] truth [tru:θ] responsible [ri sponsibl] bubble [babl] chain [čein] inherit [in herit] rubbish [rabiš] widely [waidli] inquiry [in kwai ri] splodge [splodž] behave [bi heiv] wealthy [welθi] fortune [f :ču:n] cruise [kru:z] dare [de ] succeed [s k si:d] trim a beard [trim] stomach [stam k] dobrovolně dělat, dobrovolně se přihlásit pravda odpovědný bublina řetěz zdědit odpadky, smetí, nesmysly, blbosti široko daleko, velmi vyšetřování skvrna, kaňka chovat se, zachovat se bohatý celé jmění, bohatství plavba (zábavní) odvážit se,vyzvat, troufnout si úspět, mít úspěch zastřihnout, upravit, udělat fazónu žaludek

18 True to Life Intermediate Strana 18 challenging [čćlindžiη] podnětný, náročný encourage [in karidž] povzbudit solution [s lu:š n] řešení, výsledek cave [keiv] jeskyně keep sth up (language) udržovat znalost executive training kurzy pro firmy rozvíjející týmovou spolupráci, komunikaci zaměstnanců a jiné dovednosti pro zlepšení efektivity práce Unit 22 mouse [maus] myš mammal [mćm l] savec wasp [wosp] vosa squirrel [skwirl] veverka insect [insekt] hmyz bee [bi:] včela rabbit [r bit] králík frog [frog] žába fox [foks] liška mosquito [m s ki:t u] komár rat [rćt] krysa ant [ćnt] mravenec donkey [doηki] osel crocodile [krok dail] krokodýl cockroach [kokr uč] šváb reptile [reptail] plaz tortoise [to:t s] želva lizard [liz d] ještěrka fly [flai] moucha snake [sneik] had spider [spaid ] pavouk beetle [bi:tl] brouk grab hold of sth [grćb] popadnout co concrete [konkri:t] beton last [la:st] trvat fortnight [fo:tnait] 14 dní utter [at ] úplný, naprostý earthquake [ :θkweik] zemětřesení rescue operation záchranné práce [reskju:] swallow [swol u] up spolykat, spolknout, pohltit deafening [def niη] ohlušující marvellous [ma:v l s] úžasný, nádherný suffer from [saf ] trpět čím relieve [ri li:v] utišit bolest, uvolnit napětí nausea [no:sj ] nevolnost z jízdy travel sickness nevolnost z jízdy [trćvl siknis] itchy [iči] svědící, svrbící ginger [džindž] zázvor sellotape [sel uteip] izolepa wisdom [wizd m] moudrost poverty [pov ti] chudoba, bída survive [s vaiv] přežít, přečkat engraving [in greiviη] rytina crawl [kro:l] plazit se, plýžit se dawn [do:n] svítání blow out (window) vysypat, rozbít [bl u ut] simultaneously najednou, [sim l teini sli] společně fluid [fluid] tekutina adjust [ džast] přispůsobit se, zvyknout si tremendous [tri mend s] obrovský wart [wo:t] bradavice blocked sinuses ucpané dutiny [sain sis] remedy [remidi] lék, léčivo ailment [eilm nt] vážná nemoc revolving [ri volviη] otáčející se vital [vaitl] životně důležitý

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Anglický jazyk Název: Sports and games Autor: Michaela Čermáková Datum, třída: 18.4.2012, 1.E Stručná anotace:

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Maturita Vocabulary Autor: Silvie Teclová Název: Sports and games

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 225 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 21. 5. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk

Více

EnglishDrill. vázanka, remíza, mašle

EnglishDrill. vázanka, remíza, mašle American Language Course Level III. (Books 13-18) () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 3 lekce - 132 slovíček (rozsah všech 24 lekcí - 1097 slovíček - po registraci) Copyright

Více

EnglishDrill. Anglicky Výslovnost Česky Unit. 1 afford (I can t. dovolit si, dopřát si (nemohu si [ ə'fo:d ai 'ka:nt ] ~)

EnglishDrill. Anglicky Výslovnost Česky Unit. 1 afford (I can t. dovolit si, dopřát si (nemohu si [ ə'fo:d ai 'ka:nt ] ~) New Headway Intermediate - the NEW edition () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: Unit - 00 slovíček (rozsah všech 2 Units - 30 slovíček - po registraci) Copyright 2007 Ing.

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** jméno dítěte:... narozené:...

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** jméno dítěte:... narozené:... Oddíl Stříbrný vlček Rudná Česká tábornická unie ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** Provozovatel: Oddíl Stříbrný vlček Rudná, ČTU Cena tábora pro rok 2015: 3400,- Kč konaného

Více

shirt T-shirt skirt jacket suit wear kostým prádlo

shirt T-shirt skirt jacket suit wear kostým prádlo Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 1. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: suit, shoes, jacket, T-shirt, dress, wear, Cíl práce a způsob použití: práce

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Klíčová slova: 5. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Text: The wedding banquet The wedding banquet is a special occasion for each restaurant owner. It should be prepared

Více

CLOTHES AND FASHION OBLEČENÍ A MÓDA. Vocabulary

CLOTHES AND FASHION OBLEČENÍ A MÓDA. Vocabulary shoe CLOTHES AND FASHION OBLEČENÍ A MÓDA Vocabulary shoes boty leather shoes kožené boty trainers tenisky running shoes běžecké boty slippers pantofle sandals sandále boots kotníkové boty ski boots lyžařské

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Accessories HANDBOOK. Alfa 1100. Rexite. Novum. Alva Collection

Accessories HANDBOOK. Alfa 1100. Rexite. Novum. Alva Collection Accessories HANDBOOK Rexite Alfa 1100 Kancelářské doplňky Rexite Rexite Přední zásobník 270x345x65 mm Front letter tray for desktop and wall 270x345x65 mm bílá white 309580999 černá black 309581999 transparentní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 224 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 23. 3. 2012 Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Project 1, 3.vydání, lekce 6

Project 1, 3.vydání, lekce 6 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání, lekce (p_v_lekce_.jbb) Project,.vydání, lekce Lekce: Lekce Cvičení: SLOVÍČKA - A My friends bald holohlavý beard vousy, plnovous

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

1.1 Představování. What i s your name? What s your name? My name i s Tom. My names Tom. a m Tom. i m Tom. Cvičení: Já jsem Jirka.

1.1 Představování. What i s your name? What s your name? My name i s Tom. My names Tom. a m Tom. i m Tom. Cvičení: Já jsem Jirka. 1.1 Představování V angličtině se zeptáme: What is your name? Doslova to znamená: Jaké je tvoje jméno? A odpovíme: I am Tom. (Já jsem Tom.) Nebo: My name is Tom. (Moje jméno je Tom.) Angličtina některé

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_AH_2_04 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí.

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE 5 (ps lekce_5.jbb) PS - LEKCE 5 Lekce: 5. Předložky místa Cvičení: Na židli, pod židlí. on the chair na židli The cat is on the chair.

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CLOTHES AND FASHION. Learn the vocabulary. MATERIALS (mə'tiəriəiz) LÁTKY. embroidery (im'broidəri) leather ('leðə) PATTERN ( pætən) VZOREK

CLOTHES AND FASHION. Learn the vocabulary. MATERIALS (mə'tiəriəiz) LÁTKY. embroidery (im'broidəri) leather ('leðə) PATTERN ( pætən) VZOREK CLOTHES AND FASHION Learn the vocabulary MATERIALS (mə'tiəriəiz) natural materials ( næčrl mə'tiəriəiz) cotton (kotn) denim (denim) embroidery (im'broidəri) fur (fə:) leather ('leðə) silk (silk) wool (wul)

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ PŘEDLOŽKOVÉ VAZBY PŘÍDAVNÝCH JMEN VY_32_INOVACE_AH_2_07 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Rodina a přátelé Family and Friends

Rodina a přátelé Family and Friends Rodina a přátelé Family and Friends moji přátelé my friends svatba wedding sestra sister matka mother otec father bratr brother miminko baby kočárek pram nevěsta bride ženich groom rodiče parents člověk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Veronika Pešková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Veronika Pešková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Accessories. handbook

Accessories. handbook Accessories handbook Kancelářské doplňky Novum Novum Kalíšek velký Novum Pen pot Novum RAL9022 stříbrná silver 005210 RAL9010 bílá white 005227 RAL9006 chrom chrome finish 005211* RAL9004 černá black 005209*

Více

Informace o skautském táboře 2016

Informace o skautském táboře 2016 Informace o skautském táboře 2016 Letošní skautský tábor se koná znovu a zas poblíž vesničky Javoří GPS pozice:49 47'32.538"N, 16 48'26.115"E Stavění tábora: 29.6.-3.7.2016 (pro děti starší 12-ti let a

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_AJ9NO_03_03_11

Více

VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný Cestování - reálie

VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný Cestování - reálie Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.

Více

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 SHOPPING AJ 3 Konverzační témata DUM č. 8 sexta osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

EnglishDrill. match [ 'mæč ] 3/8

EnglishDrill. match [ 'mæč ] 3/8 Inside Out Elementary () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 5 lekcí, 106 slovíček (rozsah všech 21 lekcí, 1198 slovíček - po registraci) Copyright 2007 Ing. Otakar Doležal

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I.

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I. 1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim a/ s _ i b/ s t _ c/ d e 2/ Dokonči odpověď na otázku: Can you play the piano? Yes, I.. No, I. Otázku

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření:4.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření:4.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření:4.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Datum ověření: 24. 1. 2013 Ročník: 3. Ověřující učitel: Mgr. Josef Kobrle

Datum ověření: 24. 1. 2013 Ročník: 3. Ověřující učitel: Mgr. Josef Kobrle STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 20.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 20. Klíčová slova: 20. Text: Keywords: sparkling wine, champagne, glasses, service Service of sparkling wines 1. The Inventory for sparkling wine service - Wine cooler it cools the beverage; ice, water and

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

www.cz-milka.net Balení na cesty

www.cz-milka.net Balení na cesty Balení na cesty Tento dokument obsahuje různé seznamy věcí, které se mohou hodit s sebou na dovolenou v zimě nebo v létě, na hory nebo k moři. Seznamy je možné vytisknout a při balení si v nich odškrtávat

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 3. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 19.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 19. Klíčová slova: 19. Key words: glasses, tube, wine cooler, decanter, wine-tasting, cork stopper, wine temperature, ordering, presentation, opening of wine, pouring of wine, topping of wine Text: Service

Více

Chit Chat 1 - Lekce 11

Chit Chat 1 - Lekce 11 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a ball míč an aeroplane letadlo a radio rádio a poster

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500)

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500) 1 401 Is Mrs Brown youngish? Yes, she is. Je paní Brownová poměrně mladá? Ano, je. 402 This garden shed is wooden but that one is brick. Tento zahradní domek je dřevěný, ale tamten je cihlový. 403 My garage

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Ilustrační zadání 2008 Základní úroveň obtížnosti AJZCZMZ08PS ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti POSLECH Testový sešit obsahuje 23 úloh. Na řešení úloh a zaznamenání odpovědí

Více

Děkujeme za Vaši důvěru, věříme, že s námi budete spokojeni. Jako poděkování Vám přinášíme slevy a výhody u partnerů Bonus Clubu.

Děkujeme za Vaši důvěru, věříme, že s námi budete spokojeni. Jako poděkování Vám přinášíme slevy a výhody u partnerů Bonus Clubu. Vybraní partneři: Děkujeme za Vaši důvěru, věříme, že s námi budete spokojeni. Jako poděkování Vám přinášíme slevy a výhody u partnerů Bonus Clubu. Mnoho výhodných nákupů Vám přeje Váš Team X Energie Partneři

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: ICT - 1-26 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Hra slouží k procvičení určování rodu podstatných jmen. Mgr. Martin Růžička Čeština

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Dělnická 7.

Více

EUPŠ Clothes and fashion I

EUPŠ Clothes and fashion I Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh24 Vypracovala,

Více

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee service on 2nd week of January with 512kbs it was satisfactory

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJM43964JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Unit 2 part A - translation practice 1. Je devět hodin a Dominic je před školou. It's 9 o'clock and Dominic's outside his school. 2. Je velmi šťastný. Nejde

Více

Education Marital Status

Education Marital Status Education Marital Status 0 6 elementary school qualification high school missing information special single married divorced girlfriend Contact during the last imprisonment Last unemployed worker mason

Více

Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě

Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě Praktická příručka k projektu Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě PŘÍPRAVA NA LEDĚ V RÁMCI HOKEJOVÉHO DNE Tato provozní příručka obsahuje zásady pro uskutečnění přípravy na ledě a praktické informace

Více

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9 Obsah Obsah... 1 14. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" -ROZDÍL MEZI VESNICÍ A MĚSTEM... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Vesnice a město... 2 B) Aktivita - Rozdíl mezi vesnicí a městem... 2 C) Tvorba s dětmi - Moje město...

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_07 Název materiálu: Evakuační zavazadlo Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Více za méně každý den!

Více za méně každý den! 119 299,- Ubrus odolný vůči skvrnám s vánočním vzorem, 110 x 155 cm Talíře se zlatým vzorem: dezetrní 29 Kč hluboký 42 Kč velký 59 Kč 24 dílná sada příborů pro každou příležitost Více za méně každý den!

Více

Ahoj kamarádi, Táborovou moudrost

Ahoj kamarádi, Táborovou moudrost Ahoj kamarádi, jsme moc rádi, že jste se rozhodli pobýt èást prázdnin s námi na táboøe. Abychom vám nástup do rodiny táborníkù ulehèili, pøipravili jsme pro Vás Táborovou moudrost. Táborová moudrost Není

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

AP 731778 Velikost : 690 1820 mm Nafukovací matrace. Materiál : PVC. CENA : 144,00 Kč

AP 731778 Velikost : 690 1820 mm Nafukovací matrace. Materiál : PVC. CENA : 144,00 Kč Léto 2014 AP 731778 Velikost : 690 1820 mm Nafukovací matrace. Materiál : PVC CENA : 144,00 Kč AP 761037 Velikost : 305 70 190 mm Nafukovací držák na dvě nádoby, PVC. Rozměry vyfouknutého držáku: 350x200x1

Více

Sport DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Sport DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Sport

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Headway Pre-Intrmediate

Headway Pre-Intrmediate Headway Pre-Intrmediate () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 2 lekce - 84 slovíček (rozsah všech lekcí - 877 slovíček - po registraci) Copyright 2007 Ing. Otakar Doležal

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

Fire Control. T 3 - Determining the elements for fire due to of substitute instruments

Fire Control. T 3 - Determining the elements for fire due to of substitute instruments Fire Control T 3 - Determining the elements for fire due to of substitute instruments References and further reading 1/4: MO ČR. Bojové použití dělostřelectva Armády České republiky. Děl-1-1. Praha: 2002.

Více

KATALo G. CAtALOgue. 2 o 12 / 2013

KATALo G. CAtALOgue. 2 o 12 / 2013 KATALo G CAtALOgue 2 o 12 / 2013 Smalt. TradIČnÍ, vodě o dolná a barevně STÁlÁ technika, s e vrátila v nové netradiční formě. Firma tvoří originální a krásné výrobky, KTerÉ přinesou rados t nejen VÁm,

Více

P Ø E H L E D P R V K Ù P R O G R A M P O R T E

P Ø E H L E D P R V K Ù P R O G R A M P O R T E PØEHLED PRVKÙ P R O G R A M P O R T E 1 OBSAH 1 KORPUSY KOMOD / CABINET CORPUSES 2 DOPLŇUJÍCÍ PRVKY KORPUSŮ / CORPUS ACCESSORY 3 KOMBINACE KOMOD A - R / RANGE OF CABINETS A - R 7 ZAVĚSNÉ SKŘÍŇKY / WALL

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

EnglishDrill. Anglicky Výslovnost Česky Lekce abroad [ ə'bro:d ] v/do zahraničí, v cizině 14 actually [ 'ækčuəli ]

EnglishDrill. Anglicky Výslovnost Česky Lekce abroad [ ə'bro:d ] v/do zahraničí, v cizině 14 actually [ 'ækčuəli ] New Headway Elementary () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 2 lekce - 136 slovíček (rozsah všech lekcí - 1188 slovíček - po registraci) Copyright 2007 Ing. Otakar Doležal

Více

fotbalové hřiště poločas (období) cíl half-time ochranné mountain climbing

fotbalové hřiště poločas (období) cíl half-time ochranné mountain climbing Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: leden 2013 Ročník: 1. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: tennis, ice-hockey, skiing, football, athletics, climbing Cíl práce a způsob

Více

Obsah balení, popis. 16 dílků a 22 výukových karet: 8 trojúhelníků, 5 čtverců, čtverec s figurkou a kolečka (8ks/karton)

Obsah balení, popis. 16 dílků a 22 výukových karet: 8 trojúhelníků, 5 čtverců, čtverec s figurkou a kolečka (8ks/karton) Maloobchodní ceník platný od 1.3. 2015 Základní sestavy a tematické kolekce Magformers Didamag s.r.o. výhradní zastoupení MAGFORMERS v ČR a SR tel. +420 774 676 111 tel. +420 777 991 194 info@magformers.cz

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více