Situace bude v budoucnu lépe zvládnuta číslo 24. března 2006 Ročník VI. Cena 10 Kč. Dnes si přečtěte:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Situace bude v budoucnu lépe zvládnuta... 6. číslo 24. března 2006 Ročník VI. Cena 10 Kč. Dnes si přečtěte:"

Transkript

1 LL 6 / 2006 STRANA 1 6. číslo 24. března 2006 Ročník VI. Cena 10 Kč Dnes si přečtěte: Víte jak naložit s ODPADY? Tentokrát jsou na řadě vybité baterie. Str. 6 Učebnice MECHATRONIKY vzniká i v Lanškrouně str. 7 Japonské EXPO 2005 očima Tomáše Cinka strany Netradiční spojení piána a saxofonu o koncertu KPH na str. 15 Letošní březen nám svým zimním charakterem moc radosti zatím neudělal, a tak nám nezbývá, než to brát s humorem. Kresba: P. Dvořáček Situace bude v budoucnu lépe zvládnuta... Projekt pro rozvoj lanškrounského regionu strana 9 Aktuality z Lanškrouna i regionu a archiv starších výtisků LL na internetu: lanskroun.cz/ a Více na straně 11 To přislíbil v rozhovoru o údržbě místních komunikací ředitel Technických služeb, s.r.o., Ing. Josef Mareš. Pro některé automobily v horší technické kondici už asi bude pozdě, ale přesto můžeme v lepší stav chodníků a silnic v Lanškrouně napřesrok doufat. Jen je třeba počítat s tím, že nás to bude něco stát. Více na str. 5. František Teichmann

2 STRANA 2 RADNICE SDĚLUJE LL 6 / 2006 Rada města Lanškroun jednala 6. března RM bere na vědomí: zápisy z kontrolních dnů na akcích * Domov důchodců ze dne , * Přístupová komunikacek revitalizova nému brownfield v Lanškrouně ze dne , zprávu o činnosti přísp. organizace Měst ská knihovna Lanškroun v roce 2005, zápis z komise životního prostředí ze dne , zápis sepsaný dne ve věci řešení reklamačních závad na bytových domech Sokolská a ukládá vedoucí mu investičního odboru informovat radu města o průběhu odstraňování re klamačních závad. RM ukládá řediteli Městského byto vého podniku Lanškroun, s.r.o., a ve doucímu investičního odboru věnovat bytovým domům Sokolská zvýšenou pozornost. RM na základě podnětu k vydání obec ně závazné vyhlášky města Lanškroun o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány výherní hrací přístro je, ukládá komisím pro výchovu a vzdě lávání a pro kulturu a cestovní ruch pro jednat tuto problematiku a předložit radě města svá stanoviska do RM projednala žádost obchodní spo lečnosti Technické služby Lanškroun, s.r.o., o pronájem skládky v Dolním Třešňovci a rozhodla pronajmout uve dené obchodní společnosti pozemky v k.ú. D. Třešňovec (seznam na úřední desce) včetně všech budov a staveb, kte ré se na těchto pozemcích nachází. RM ukládá odboru právnímu, pře stupků a správy majetku města (OP PSMM) zpracovat ohledně pronájmu pozemků příslušné smlouvy. RM ukládá OPPSMM zveřejnit úmysl města pronajmout Tělovýchovné jed notě SOKOL Dolní Třešňovec objekt kabin a sociálního zařízení pro fotba lové hřiště č.p. 27 na st.p.č. 418 a dále pozemky st.p.č. 418 a p.p.č. 443/4 v k. ú. D. Třešňovec. RM ukládá OPPSMM zveřejnit úmysl města pronajmout Tělovýchovné jed notě Lanškroun pozemkovou parcelu č. 3081/4 (tenisové kurty na ulici Na Slovanech). RM ukládá OPPSMM zveřejnit úmysl města prodat pozemkovou parcelu č. 982/44 v k. ú. La, ulice Kežmarská (tzv. lokalita Za Střelnicí) určenou k výstav bě rodinného domu, smlouvou o smlou vě budoucí kupní. Na základě usnesení zastupitelstva měs ta ze dne RM stanovuje termín dražby práva uzavřít kupní smlou vu na bytovou jednotku č. 133/3 v do mě č.p. 133 na náměstí Aloise Jiráska, La na den a ukládá OPPS MM evidované zájemce o dražbu kup ní ceny na předmětnou jednotku s tímto termínem seznámit. RM na základě sdělení č. 3/2006 OPPSMM stanovu je vyvolávací cenu pro dražbu práva uzavřít kupní smlouvu na výše zmíně nou bytovou jednotku ve výši Kč a ukládá OPPSMM evidované zá jemce o dražbu předmětné nemovitosti s vyvolávací cenou seznámit. RM projednala žádost o koupi části objektu bez č.p. na části st.p.č. 173/2 a část st.p.č. 173/2 v lokalitě Pivovar v k.ú. La a doporučuje zastupitelstvu města žádosti vyhovět a prodat oběma žada telům předmětné nemovitosti (každé mu jednou ideální polovinou) smlou vou o budoucí kupní smlouvě. RM projednala žádosti dle přílohy o koupi garáží v Kollárově ulici a dopo ručuje ZM žádostem vyhovět a před mětné nemovitosti žadatelům za obvyk lých podmínek prodat. RM rozhodla v souladu s čl. 2 písm. c) Pravidel pro pronajímání bytů v majet ku města Lanškrouna, v platném znění, přidělit byt č. 1 v domě č.p. 244, ulice Kollárova, La žadatelce dle přílohy. RM projednala další žádost o přidělení té hož bytu a rozhodla žádosti nevyhovět. RM souhlasí s převodem členských práv a povinností k družstevní bytové jed notce byt č. 2 v bytovém domě č.p. 1008, ulice Zborovská, La dle čl. 8 sta nov Bytového družstva UNION. RM bere na vědomí informaci spo lečnosti Povodí Moravy, s.p., Brno o postupu připravovaných prací (odstra nění nánosů, oprava opevnění) na Os trovském a Třešňoveckém potoce. RM projednala žádost společnosti K plus K motosport, s.r.o., Letohorad a sou hlasí s použitím znaku města na nově vytvářených webových stránkách www. laudon.cz za podmínky, že ikona se zna kem města bude odkazovat na oficiální webové stránky města Lanškroun. RM schvaluje znění Výzvy k podání nabídky na odkoupení dříví vytěžené ho v lesích města Lanškroun v roce 2006 na lokalitě OM tak, jak je navr ženo v příloze. RM projednala ústní žádost investič ního odboru MÚ Lanškroun o pokáce ní 2 ks borovice černé a 1 ks smrku pich lavého z důvodu výstavby chodníku a rozšíření komunikace u mateřské ško ly v ulici Vančurova na pozemku p.p.č. 3720/4 v k.ú. La, který je v majetku města, souhlasí s pokácením uvede ných dřevin a zmocňuje Ing. Petru Brej šovou k podání příslušné žádosti jmé nem města Lanškroun na odbor život ního prostředí o vydání rozhodnutí. RM ruší své usnesení č. 884/2005 ze dne RM souhlasí s navrženými úpravami ceny jídel ve školní jídelně Madoret, spol. s r.o., od dle přílohy. RM bere na vědomí zprávu o činnosti organizační složky městského úřadu Pen zion domov pro důchodce za rok RM projednala žádost o posunutí ter mínu uzavření nájemní smlouvy na pro nájem nebytových prostor provozov ny kadeřnictví v Penzionu domově pro důchodce, rozhodla žádosti vyho vět a mění své usnesení č. 59/2006 ze dne tak, že text: od za obvyklých podmínek nahra zuje textem od za obvyk lých podmínek. RM projednala žádost o snížení ná jemného v bytě č. 8, v domě č.p. 553, ulice Sokolská z důvodu dočasně ne vyhovujícího stavu bytu a rozhodla žádosti vyhovět a snížit žadatelce ná jemné za měsíce únor a březen 2006 o 20%. Řediteli MBP rada města uklá dá zabezpečit odstranění závad, reali zovat toto usnesení a odpovědět žada telce ve smyslu jednání rady města. RM projednala porovnání nabídek na zajištění veřejně prospěšných služeb v Lanškrouně v období do června 2006 a rozhodla o uzavření příslušných smluv na uvedené služby se společ ností TS Lanškroun, s.r.o., dle přílo hy. Cena služeb dle jednotlivých smluv nepřevyšuje limit uvedený v 6. odst. (1) zákona č. 40/2004 Sb. v platném znění. Zároveň RM bere na vědomí in formaci o zabezpečení veřejně prospěš ných služeb v Lanškrouně společností TS Lanškroun, s.r.o. a souhlasí s uzav řením příslušné smlouvy dle přílohy. RM bere na vědomí: zápis komise pro investice a strategii ze dne ; zprávu komise pro investice a strate gii k řešení výstavby chodníku v ul. Dukelská v prostoru u jatek ve varian tě 1a) a doporučuje ZM přeřadit tento chodník z kategorie důležitosti 2 do ka tegorie 1* za podmínky vypořádání ma jetkových vztahů k pozemkům, s dopo ručeným termínem realizace v roce 2007; zprávu komise pro investice a strate gii k provedení oprav budovy MŠ Na Výsluní 312 po jednotlivých etapách, doporučuje ZM vyčlenit v následují cích letech v rozpočtu města finanční prostředky k provedení oprav a ukládá investičnímu odboru zajistit zpracová ní kompletní projektové dokumentace; zprávu komise pro investice a strate gii k výstavbě brouzdaliště u rybníka Dlouhý a rozhodla oddálit jeho vý stav bu do doby, než bude zpracována komplexní studie rekreačního využití rybníků. RM schvaluje platový výměr pro ře ditele školní jídelny Madoret s účin ností od tak, jak je uvedeno v příloze. Městský úřad Lanškroun rok 2004 a 2005 v číslech (Obvykle jde o počet úkonů.) rok 2004 rok 2005 Odbor životního prostředí vedoucí odboru Petra Juřinová (tel ) Celkem vydaná správní rozhodnutí vydaná stanoviska vydaná vyjádření počet správních řízení o pokutě počet kontrol a místních šetření zemědělský půdní fond souhlasy rybářství, myslivost počet vydaných rybářských a loveckých lístků Odbor školství a kultury vedoucí odboru Jitka Krejčová (tel ) Správní rozhodnutí v tom rozhodnutí o povolení tomboly 3 3 v tom rozhodnutí ve věcech památkové péče 40 Jiná sdělení v tom vyjádření k územním plánům 12 vyjádření ke stavbám 23 Podle nového školského zákona spadá rozhodnutí o přijetí do kompetence ředitelů škol. Odbor finanční vedoucí odboru Ing. Věra Novotná (tel ) Vybrané správní poplatky 3 849, ,41 za matriční poplatky 286,82 293,03 za úkony odboru stavební úřad 143,10 194,27 za povolení provoz. výher. hracího přístroje 1 398, ,17 za vydání cestovních a osobních dokladů 491,03 556,60 za vydání živnostenských oprávnění 460,19 402,27 z místa 14,40 0,00 za úkony odboru živnotního prostředí 67,00 67,49 doprava 989, ,58 Vybrané místní poplatky 7 326, ,46 ze psů 158,37 167,27 z ubytovací kapacity 112,52 215,43 za užívání veřejného prostranství 650,22 390,95 ze vstupného 14,28 51,81 za provoz výherního hracího přístroje 1 693, ,58 za likvidaci komunálního odpadu občané 3 250, ,64 za likvidaci komunálního odpadu podnikatelé 916,70 935,80 za kabelovou televizi (poplatek vybírán do ) 530,22 272,98 Vybrané pokuty 536,90 623,37 Pohledávky 704, ,20 místní poplatek za likvidaci komunál. odpadu 439,29 625,50 místní poplatek ze psů 14,20 21,26 vyměřené pokuty 149,20 259,61 vystavené faktury 102,11 63,15 nájemné za pozemky 0,00 97,68 Pokračování v příštím čísle. Z podkladů výše uvedených vedoucích odborů zpracovala Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka

3 LL 6 / 2006 Z MĚSTA I REGIONU STRANA 3 Policie ČR informuje 7. března v dopoledních hodinách v Ostrově přišel do objektu jedné společnosti muž, který projevil zájem o pronájem haly. Po jeho odchodu zjistila zaměstnankyně, že tento muž pravděpodobně v době její nepřítomnosti odcizil z volně přístupné kan celáře peněženku se služebními penězi. Celková škoda je vyčíslena na Kč. 13. března havarovala u Lanškrouna řidička osobního vozu Škoda Felicia. Ta vjela se svým vozem na pravou krajnici, kde byl vypluhovaný zledovatělý sníh. Auto bylo odhozeno vlevo a došlo ke střetu s protijedoucím autobusem. Škoda na vozidlech byla odhadnuta na Kč. V pátek krátce před polednem vjel u Výprachtic při průjezdu pravotočivé zatáčky 35letý řidič osobního automobilu značky VW Sharan do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucí felicií. Následky nehody jsou tragické. Jedenáctidenní děvčátko, které jelo spolu se svými rodiči ve felicii, těžkým zraněním při převozu do nemocnice podlehlo. Jeho matka je hospitalizována v okresní nemocnici. Týž den ve večerních hodinách srazil v Lanškrouně chodkyni, která přecházela vozovku po přechodu pro chodce, 30letý řidič formanu. Žena byla s těžkým zraněním převezena do nemocnice. V sobotu navečer odcizil zatím neznámý pachatel dodávkové vozidlo znač ky Ford Tranzit. Jeho majitel ho zaparkoval v Čenkovicích na spodním parkovišti pod lyžařskými vleky. Krádeží vznikla škoda více než 300 tisíc korun. Po vozidle i pachateli krádeže pátrají policisté. V neděli odpoledne v Horních Heřmanicích vnikl neznámý pachatel do rekreační chaty a odcizil různé věci. Škoda je vyčíslena na Kč. Výjezdy hasičů za únor V únoru jsme vyjížděli na 33 případů. Nejvíce bylo otevírání uzavřených pro stor a technické pomoci při vytahování vozidel z příkopů a závějí shodně po devíti výjezdech. Poté následovalo po skytnutí technické pomoci při destrukci střech zatížených sněhem a to sedm vý jezdů. V dalším pořadí následovaly čtyři výjezdy na požár, tři výjezdy na dopravní nehody a jeden výjezd na vylovení uhy nulé kachny. Otevírání uzavřených prostor je velice různorodé, tento měsíc se jednalo o ote vírání garáže, ordinace lékaře, vchodo vých dveří do bytů, rodinného domku a vozidla. Až na osobní vozidlo, které jsme otevírali v Ostrově, se všechny zá sahy odehrály v Lanškrouně. Nejdramatičtějším bylo otevírání bytu na Kežmarské ulici, kde dle informací zdravotnické záchranné služby šlo o po žití většího množství léků majitelkou. Tento případ byl ohlášen jejím přítelem, který znal pouze číslo popisné domu, kde majitelka bydlí, ale nevěděl ulici. Za pomoci městské policie se rozeběhlo pátrání, neboť stejná čísla byla ve městě tři. A zde šlo vpravdě o minuty. Dle po pisu okolí bylo vytipováno místo, byt otevřen a majitelka zachráněna. Kromě ní se v bytě ještě nacházelo i její pěti leté dítě. Technickou pomoc jsme poskytovali při vytahování vozidel z příkopů a závějí jak v Lanškrouně, tak i v jeho širším o kolí. Jednalo se hlavně o nákladní vo zidla, kamiony, dodávky, ale i autobusy. Množství sněhu, který letošní zimu na padl, prověřilo střechy všech objektů. Nejhůře dopadly staré a neudržované objekty. Řada případů k nám nebyla ma jiteli ani nahlášena. Jediným pozitivem bylo, že si zřícené střechy v našem ob vodu nevyžádaly lidskou oběť. Prvním případem, a na zásah i nejslo žitějším, byla propadlá část střechy nad teletníkem v areálu f. Hermas v Horních Heřmanicích, kde bylo v tu dobu ustá jeno 167 ks dobytka, od telat po býky. Při zásahu byl dobytek přemístěn do bez pečí a pod spadlou střešní konstrukcí byly nalezeny tři uhynulé kusy. Kromě nás se na zásahu podílela též místní dob rovolná jednotka a dobrovolné jednotky z Lanškrouna a Výprachtic. V Horních Heřmanicích jsme zasahovali ještě jed nou, když spadla střecha nad přípravnou krmiv u kravína, rovněž i zde s námi za sahovali místní hasiči. Dále se ještě vy jíždělo na stodolu a zchátralý objekt bý valé hospody v Cotkytli, na kontrolu střech prodejny Albert a rodinného do mu v Lanškrouně a na spadlou střechu lyžárny u ubytovny v Čenkovicích. Požáry jsme v únoru měli čtyři. Prv ním byl požár osobního auta mezi Lub níkem a Tatenicemi, který si ještě před naším příjezdem uhasil majitel sám po mocí ručních hasicích přístrojů. Dalším byl požár v opuštěném a zchátralém domku na ul. Třešňovecké v Lanškrou ně. Zde hořel nepořádek v jedné míst nosti a požár společně s námi likvidovali i místní dobrovolní hasiči. Třetím požárem byla hořící obytná buňka v areálu f. Urban Dřevo Kovo v Albrechticích. Na likvidaci tohoto požáru se podílely též dobrovolné jed notky z Lanškrouna, Žichlínku a Tate nic. Poslední požárem byla hořící truh lářská dílna v Dolní Dobrouči, kam jsme byli povoláni na výpomoc. Zde zasa hovaly celkem čtyři jednotky. Na dopravní nehody jsme vyjížděli dvakrát po Lanškrouně, zde se jednalo se o osobní vozidla a dodávku, obešly se bez zranění. Vážnějším případem byla nehoda nákladního vozidla ve skuhrov ském kopci, které po vyjetí ze zatáčky skončilo v lese na stromě, tam bylo nutné vyprošťovat uvězněnou a zraněnou po sádku. Zde s námi zasahovala i jednotka z Ústí nad Orlicí s vozidlem na dopravní nehody a autojeřábem. Posledním výjezdem, na žádost za městnanců krajské veterinární správy, byla pomoc při vytažení uhynulé kačeny z rybníka. Lze předpokládat, že počet výjezdů na uhynulé ptáky s podezřením na ptačí chřipku v blízké či vzdálenější době určitě vzroste a nevyhne se ani nám. Dostatek informací k tomuto problé mu přinášejí sdělovací prostředky dnes a denně. Velitel požární stanice mjr. Bc. Katzer Jiří Z kalendáře starosty 21. února Pracovní schůzka s p. Miranem Černým, generálním ředitelem spo lečnosti ORPA, a.s. 22. února Jednání zastupitelstva města 23. února Předání cen na mezinárodní soutěži studentů středních škol v kosmetické a kadeřnické tvorbě Kalibr Cup 2006 v Lanškrouně 25. února Předání masopustního práva maškarám 27. února Slavnostní otevření nových prostor pobočky GE Money Bank v La 28. února Jednání představenstva společnosti VAK Jablonné n/o Podpis smluv o partnerství na projektech se školskou tématikou s polským městem Dzierżoniów 1. března Seminář o podpoře cestovního ruchu v ČR, konaný v Kostelci n/o Jednání komise pro investice a strategii 2. března Shromáždění starostů DSO Lanškrounsko konané v Dolní Čermné 6. března Jednání na KrÚ Pardubického kraje ve věci odbahnění rybníka Dlouhý Pracovní jednání zástupců zřizovatelů, majitelů a provozovatelů Turistických informačních center v Pardubicích Jednání rady města 7. března Seminář o finančních podporách pro lesní hospodářství a členská schůze Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v Holicích 8. března Pracovní schůzka s p. Pavlem Vackem, předsedou kontrolního výboru zastupitelstva města Pracovní jednání o podmínkách využívání Haly B.Modrého ze strany oddílu ledního hokeje TJ Lanškroun v příští sezóně 10. března Vyvěšení tibetské vlajky v rámci akce Vlajka pro Tibet 14. března Pracovní jednání se zástupci společnosti Forest Svitavy, a.s. 15. března Dražba nájemného bytu v ul. Horova, Lanškroun 16. března Pracovní schůzka s p. Jiřím Skálou, generálním ředitelem společnosti AVX Czech Republic, s.r.o. 17. března Návštěva veletrhu cestovního ruchu Regionpropag v Pardubicích 20. března Pracovní schůzka s p. Radko Martínkem (ČSSD), ministrem pro místní rozvoj, v Lanškrouně Prohlídka provozu společnosti ORPA, a.s., Lanškroun Krádež součástek parních lokomotiv V sobotu dne jsme při prohlídce historických parních lokomotiv v objektu Průmyslového muzea v Mladějově zjistili, že došlo k neoprávněnému vniknutí do lokomotivního depa. Následně bylo zjištěno zcizení několika důležitých součástí, čímž došlo nejenom k finanční a historické ztrátě, ale i k ohrožení bezpečnosti provozu. Zcizení součástí bylo provedeno neznámým pachatelem,který má odborné znalosti v oblasti parních lokomotiv. Jedná se o součásti drobné povahy, avšak jejich od straněním je znemožněn provoz strojů. Rozhodně se nejedná o pachatele, který by se chtěl obohatit prodejem součástí do sběrných surovin, ale jedná se o cílené zne možnění provozu unikátních historických lokomotiv. Případ byl ohlášen policii ČR. Všichni pracovníci muzea a jeho příznivci nyní dělají vše pro to,aby do zahájení sezony byly stroje provozuschopné a opět potěšily všechny návštěvníky jízdou po úzkorozchodné dráze. Eva Kopřivová Finanční úřad v Ústí nad Orlicí upozorňuje na mimořádné služby (v budově vrátnice ORPA, a.s., Opletalova 92, tel ) k dani z příjmů fyzických osob v období od do Úřední hodiny: v pondělí až čtvrtek a v pátek a hod.

4 STRANA 4 Z KRAJE I ZE SVĚTA LL 6 / 2006 Stejná šance Zaměstnavatel 2006 Zaměstnávání osob s postižením není ve všech firmách dosud běžnou záležitostí, proto občanské sdružení Rytmus ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky vyhlašují celostátní soutěž STEJNÁ ŠANCE Zaměstnavatel 2006 pro kraj Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský (včetně Prahy) a Ústecký. Vyhlášení soutěže v regionech proběhlo , uzávěrka nominací je 31.3., regionální finále se v jednotlivých krajích uskuteční do a národní finále bude uspořádáno Nominovat může široká veřejnost firmy z výše uvedených krajů, které na běž ném pracovišti zaměstnávají v pracovně právním vztahu sociálně či zdravotně znevýhodněného člověka. Základní podmínkou nominace do soutěže je zaměstnání mimo chráněné prostředí, na otevřeném trhu práce. Nominace vyhodnotí odborné komise v jednotlivých regionech, do konce dubna proběhne slavnostní vyhlášení výsledků. Při hodnocení bude kladen důraz například na schopnost zaměstnavatele přizpůsobit pracovní podmínky zaměstnanci (úpravu pracovní náplně, pracovní doby, pracovního prostoru včetně pomůcek apod.), na typ pracovně právního poměru a dobu, po kterou je pracovník s handicapem u firmy zaměstnán, na to, zda je finančně ohodnocen stejně jako ostatní pracovníci a má jasně stanovenou pracovní náplň, zda mu je poskytována zpětná vazba o kvalitě jeho práce, obecněji i na způsob komunikace s ním, případně jeho rodinou či agenturou pro podporované zaměstnávání. Pro dobré hodnocení zaměstnavatele bude důležité i to, jak dokáže zapojit pracovníka s postižením do neformálních firemních akcí, zda je ochoten zaměstnávat pracovníky s handicapem opakovaně a poskytnout jim perspektivu do budoucna či zda má zájem na rozvoji jejich nových dovedností, uvedla radní Pardubického kraje Jana Smetanová zodpovědná za rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání a zaměstnanost. Vítězné firmy z jednotlivých regionů postoupí automaticky do kola národního (celostátního), kde se předpokládá účast vítězů regionálních kol pořádaných i ji nými vyhlašovateli (Koník České Budějovice v kraji Jihočeském, AGAPO Brno v kraji Jihomoravském). Národní finále proběhne slavnostně v Praze. Další informace a kontakty lze získat na adrese Agentura pro podporované zaměst návání Rytmus, Hejdukova 392, Chrudim,tel , e mail: Nominační listy pro firmy navržené na ocenění jsou uvedeny na adrese a mohou být zasílány na adresu Rytmus, Bruselská 16, Praha 2, do milionů pro akce na Svitavsku Dne 14. března 2006 se vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek zúčastnil jednání meziresortní hodnotitelské komise Regionálního programu podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů. Roman Línek, který je jedním z 9 členů výběrové komise, sdělil: V rámci Par dubického kraje se tento program týká pouze okresu Svitavy. Uspělo 11 žádostí, mezi nimi např. rekonstrukce nádvoří na zámku v Moravské Třebové. Celkově se v této jihovýchodní části našeho kraje z tohoto programu letos proinvestuje přes 13 mil. korun. Doporučení komise ještě musí následně projít rozhodnutím ministra, ale v minulých letech bylo doporučení komise vždy plně akceptováno. Měřeno absolutní výší přidělené dotace, byl svitavský okres ze všech jedenácti hodnocených okresů v rámci celé České republiky druhý nejúspěšnější, dodal Roman Línek. Vicehejtman Línek podepsal smlouvy s hasiči V pracovně prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka byly podepsány smlouvy mezi Pardubickým krajem a Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska krajské sdružení hasičů Pardubického kraje o poskytnutí finančních dotací ze strany kraje. Dotace ve výši , Kč je určena na pořízení sady hydraulického vyprošťo vacího nářadí. Půl milionu korun přiřkl kraj také dobrovolným hasičům, dotace je určena především na zajišťování soutěží v požárním sportu a práci s mládeží. Pardubický kraj patřil již od svého vzniku mezi asi třetinu krajů, které dobrovolné hasiče tzv. Dobráky přímo finančně podporuje. Je to pro nás in vestice nejen do prevence před krizovými situacemi, ale také peněžní částka která částečně podporuje i společenský a spolkový život v našich venkovských obcích. Prostě je to dobře utracený veřejný peníz ať už směřuje k dobrovolným či profesionálním hasičům, uvedl vicehejtmana Roman Línek. Oddělení komunikace s veřejností a vnějších vztahů KÚ Pk Česká účast na stavebním veletrhu Expoconstrucción 2006 Ve dnech března 2006 se v hlavním městě Kostariky San José konal 7. ročník stavebního veletrhu Expoconstrucción Mezinárodní účast zajišťo valy firmy z USA, Kanady, Brazílie a poprvé také z ČR. Veletrh organizovala Kos tarická komora stavebního průmyslu ve spolupráci s Kongresovým centrem Congrex Costa Rica. Na veletrhu vystavovalo více než 200 domácích i zahraničních firem a návštěvnost převýšila 15 tisíc osob. ČR zastupovala firma Šulák vystavující stroje na opracování skla. Účast na veletrhu firmě doporučil ZÚ v loňském roce. Firma se snaží o proniknutí na středo americký trh a veletrh využila k nalezení vhodných obchodních partnerů a stálého zástupce. Firma působí již ve více než 40 státech světa, v Latinské Americe zatím pouze v Mexiku. (Tisková zpráva Velvyslanectví České republiky v Kostarice. O lanškrounské firmě Šulák píšeme i v článku na straně 13.) Čeká nás jarní tání Po letošní nebývale dlouhé zimě se již drtivá většina z nás těší na jaro. Tato zima však je nejen dlouhá, ale i nezvykle štědrá v přídělu sněhu. Málokdo z nás zde tolik sněhu pamatuje. Tak, jak se na jaro těšíme, stejně tak máme i určité obavy z tání sněhu, a tím i z nebezpečí povodní. Do současné do by k nám byla příroda shovívavá a tání přerušovala zámrzy. Největší nebezpečí by hrozilo, pokud by nastala prudká ob leva spojená s delším deštěm. Protože se množí dotazy, proč se v předstihu neupouští Dlouhý rybník, dovoluji si zde uvést pár vysvětlujících poznámek. Soustava lanškrounských rybníků není určena k tomu, aby fungovala jako retenční nádrže. Jejich provoz je řízen podle manipulačních řádů schválených vodoprávním úřadem. Provozovatelé rybníků z hlediska povodní odpovídají za to, že povodňové vody budou bez problémů přes tato díla převedeny. Navíc Dlouhý rybník funguje jako komorový rybník, to znamená, že v něm ryby přezimují před jarním přemístěním do jiných rybníků. Náhlé změny výšky hladiny mohou vést k probuzení zvýšené aktivity ryb, a tím i k hromadným úhy nům. Přesto jsme určitá opatření přijali. Slunečný rybník je v současné době prázdný, protože se připravuje k odbah nění. Tím může posloužit jako ideální suchý poldr. Má otevřenou spodní vý pusť průměru 60 cm. Při zvýšeném přítoku do rybníka je tedy zajištěn stálý odtok o objemu odpovídajícímu maxi málně tomuto průměru. Uvedený průtok na dolním toku potoka škody nezpůsobí. V případě, že by přítok do Sluneč ného rybníka byl větší než odtok a ryb ník by se začal plnit, je dohodnuto s hráz ným, že ihned podá zprávu Rybářství Litomyšl, které je majitelem Dlouhého rybníka, a jejich hrázný by pak vyhradil stavidla v takovém množství, aby zajistil bezpečný průtok potokem. Podle infor mace hrázného Krátkého rybníka byla preventivně snížena hladina na tomto rybníce. Tím byl vytvořen retenční prostor o objemu několika desítek tisíc kubických metrů a rybník je také připraven na převedení i zvýšeného průtoku vody z Dlouhého rybníka. Pokud tání bude tak intenzivní, že i po vyčerpání zmiňovaných opatření bude přítok větší než letošní retenční schopnost soustavy rybníků, pak ne bude v lidských silách zabránit tomu, aby se přebytek vody neřízeně přeléval a mohl způsobit dílčí škody. Problematika povodňového nebezpečí v Lanškrouně byla projednávána i v bez pečnostní radě města. Byl proveden průzkum nabídek protipovodňových zá bran různých typů. Prvotní úvaha o instalaci protipovod ňových bariér v úseku ulic Škroupova Lidická Polní byla odložena z toho důvodu, že v místních podmínkách by nebyla účinná. Jednak by při navýšení břehů, a tím i zvýšení průtočné hladiny potoka působil most na Polní ulici jako hráz se všemi z toho plynoucími dů sledky, jednak by došlo k zpětnému na tékání vody kanalizací do sklepů a na přilehlé ulice. Proto v rámci dalšího opatření uplat ňuje město Lanškroun od srpna 2005 u Povodí Moravy, s.p., žádost o vyčiš tění koryt Ostrovského a Třešňovského potoka, čímž by se zvětšil objem ne škodného průtoku tokem. První reakce zástupce Povodí Moravy však nebyla příznivá, proto jsme naši žádost uplatnili opakovaně. Ve svém dopise ze dne sděluje ředitel Povodí Moravy, závod Horní Morava, že v III. Q letoš ního roku bude provedeno postupné vy čištění koryta Ostrovského i Třešňov ského potoka spočívající v odstranění nánosů a opravě opevnění břehů. Abychom do budoucna účinněji o mezili nebezpečí povodňových škod, iniciovali jsme již v roce 2002 zpra cování studie protipovodňových opatře ní na Ostrovském a Třešňovském po toce. Prvním krokem byla Studie odto kových poměrů zpracovaná v roce 2003 Povodím Moravy z dotace Pardu bického kraje. Její součástí je i návrh soustavy suchých poldrů na katastru obce Ostrov, které by měly redukovat průtok vod z přívalových dešťů a jarního tání natolik, že by měly být bezpečně odvedeny stávajícími toky. Realizace je však závislá především na poskytnutí státních financí. Ing Aleš Hampl, krizové řízení MěÚ Lanškroun Ing. Jan Šebrle, místostarosta

5 LL 6 / 2006 ATUÁLNĚ STRANA 5 Situace bude v budoucnu lépe zvládnuta... a úzkých chodníků. Dle potřeby lze místo traktoru použít druhou multikáru se sypačem a radlicí. Řidič multikáry je současně i vedoucím zásahu. On rozhoduje o nasazení a v případě pochybností kontaktuje dispečera nebo mě. Dohodou pak řešíme, zda a jak zasáhnout. V pracovní době je pak v případě potřeby nasazena do akce všechna provozu schopná technika. Záměrně říkám provozuschopná, protože velice často není. Asi polovina strojů používaných k nasazení je již stará a v náročných podmínkách zimy odchází. Pokud není reálná šance, že situaci zvládneme sami, objednáme dle dohody další možné mechanizmy. Údržbu některých úseků MK máme již předem smluvně zajištěnou u subdodavatelů. Proč se nedaří udržet silnice a chodníky v dobrém stavu? Chybí peníze, technika, nebo si myslíte, že je problém ještě někde jinde? Častým problémem je šíře komunikací není kam ukládat sníh. Z důvodů historických (MK je hotova) nebo finančních (u nově budovaných) je šíře ko munikací, při přídělu sněhu, jako byl letos, naprosto nedostačující. Tam, kde to jde, se to snažíme řešit přesunem kup sněhu do míst, kde to nejméně vadí. Není to ale všude použitelná metoda. Sníh lze samozřejmě i odvážet, to už je ovšem za zcela jiných finančních nákladů.ve smlouvě s městem je stanoveno několik málo míst, kde jsme povinni v případě potřeby sníh vyvézt. Nad tento rozsah sníh vyvážíme na základě objednávky ze strany města. Křižovatka ulic Vančurova a U Papíren prověřila odolnost nejednoho vozu. Domnívám se, že letošní zima by mohla vstoupit do lidových rčení řadou těch neoptimistických. Třeba: S Růženou nové mrazy přiženou. Nebo: Na svatého Řehoře sníh přibývá na dvoře. V médiích se řeší, jestli už jsou to klimatické výkyvy související s globálním oteplováním, příchodem doby ledové nebo jde jen pravidelné periodické výkyvy. Debaty na toto téma na politické úrovni pak už jen završují humorný pohled na věc. Pro každého z nás, byť milovníka zimních sportů, však končí veškerá legrace v okamžiku, kdy se potřebujeme dostat do práce, zaparkovat, zajít na nákup nebo z jakýchkoli jiných důvodů překonat vzdálenosti ve městě i mimo něj. Údržba komunikací se stala národním tématem na úrovni ptačí chřipky, a i proto se v zá věru zimního období k tomuto tématu vracím. Sjízdnost a schůdnost místních komunikací mají ve městě, vyjma silnice 1. třídy, na starost Technické služby Lanškroun, s.r.o. (dále TS). V případě chodníků pak TS doplňují vlastníci přilehlých nemovitostí. Každoročně přicházející nespokojenost občanů se stavem komunikací se zdá být přímo úměrná množství sněhu, délce zimy a počtu kalamitních situací. Přestože za stav chodníků jsou z velké části zodpovědní majitelé přilehlých nemovitostí, budu se v tomto článku snažit postihnout roli především nejčastěji kritizovaných TS Lanškroun. Diskuse o práci TS probíhají na internetových stránkách města, řeší se po hospodách, v běžném hovoru, kdekoliv a kdykoliv. Za ideálních podmínek by měly TS v okamžiku, kdy je to třeba, vyrazit do ulic a bojovat s přívaly sněhu podle daného úklidového harmonogramu, který je k dispozici na internetových stránkách TS Celou situaci mají za úkol na svých pochůzkách monitorovat strážníci městské policie a TS informovat o případných potížích a rizikových úsecích. Stejnou možnost mají i občané města na tel. čísle nebo mobilu Proč tento systém nefunguje tak, jak by si přála většina občanů, nám asi nejlépe může vysvětlit ředitel TS Lanškroun Ing. Josef Mareš. Pane řediteli, považujete nespokojenost občanů města se stavem místních komunikací za oprávněnou? Údržbu provádíme tak, jak jsme vybaveni a nakolik nám to umožňují finanční prostředky. To vše dosud vycházelo z praxe minulých let. Letošní zima je však podstatně horší než předcházející, a i proto jsou problémy větší. Přitom jsme naše kapacity v době krizí posílili o práci strojů jiných firem. Obecně lze říci, že při normálním průběhu zimy je situace jakž takž zvládnuta. Po realizaci opatření, ke kterým nás letošní zima dotlačila, bude v budoucnu zvládnuta lépe. Pokud zabloudím v paměti, tak zhruba před deseti roky jsme zimu dělali jednou multikárou a jedním až dvěma traktory a šlo to. Nyní je techniky i lidí podstatně více, a přesto to nestačí. Jistě narostlo množství komunikací k údržbě, přibyla auta, přibyla parkoviště, vzrostly nároky atd., ale poklesla ochota cítit s pracovníky, kteří tuto těžkou a nevděčnou práci dělají. Setkáváme se prakticky jen a jen s kritikou. Těžko přitom zjistit vzhledem k anonymitě kritiků na www stránkách, zda mají uklizeno před vlastním prahem. Navštívil jsem v poslední době několik okolních měst a situace tam nebyla diametrálně jiná než u nás. Jak vlastně funguje zimní systém údržby místních komunikací? Kdo a co rozhoduje o tom, kdy je už potřeba vyjet? Základním dokumentem je schválený Operační plán zimní údržby (na www. tslan.cz). V době před a po pracovní době Technických služeb je stanovena po hotovost. Jedná se o dobu od 4.00 do 6.00 a od do 22 hodin. V pohotovosti je 1x multikára s radlicí a sypačem, traktor s radlicí, kolový nakladač Bobek s radlicí nebo lopatou a manuální pracovník pro ruční dočisťování přechodů, schodů Situaci nám při údržbě i svozu popelnic často komplikují i auta odstavená na úzkých místech. Když k tomu přidám zkušenosti z praxe Správy a údržby silnic s udržením maximálních šíří svých komunikací, nastává další problém v údržbě a průchodnosti přilehlých chodníků. Těžko se srovnává s okolními městy, protože každé má jiné podmínky. Z toho, co jsem v poslední době zjistil, se dá ale usoudit, že na zimní údržbu vynakládáme poměrně málo financí. No a za málo peněz Podávám proto návrh na povýšení prostředků na tuto činnost. Největší problémy se pravidelně vytváří po oblevách, kdy se v rozbředlém sněhu vyjíždí na mnoha místech koleje. Proč se tento rozbředlý sníh včas neodklízí? Např. ul. Vančurova, Za Střelnicí, B. Martinů, Polská, Sokolská, Seifertova atd. Snažíme se rozměklý sníh odklízet. Je potřeba vědět, že málokdy rozmrzne led až na vozovku najednou. Téměř vždy zůstanou ledové plotny, které jsou mecha nizmy, které na údržbu používáme, jen těžko rozrušitelné. Takže se jedná o postupné odklízení odmrzajícího sněhu, které však většinou zpomalují noční mrazy. Objevilo se však řešení, a tak jsme se i s kolejemi alespoň na těch důležitějších komunikacích porovnali. Je to poměrně finančně nákladný zásah a je nad rozsah prací, které jsou v objemu prostředků na daný rok nasmlouvané s městem. Všiml jsem si toho, že v době odpoledního a večerního kalamitního chumelení (na silnicích leželo již v 19 hodin okolo 15 cm sněhu) vjela vozidla TS do ně kterých ulic (Vančurova) až ráno po šesté hodině i přesto, že se nacházejí v tzv. 1. zóně, kde by měl být sníh odklizen do 4 hodin. Proč se vozy TS nedostanou do těchto ulic včas? Prohrnování po přídělu sněhu v centru města a některých ulicích, kam zrovna tato ulice patří, je možné prakticky po opadnutí provozu, což je po 17. hodině. Sám jsem několikrát pracovníky při podvečerním prohrnování kontroloval, takže nevím, o které konkrétní situaci mluvíte. Někdy se ale může stát, že nestíhají. Není však také výjimkou, že ráno vyjíždějí osádky už před 4. hodinou, aby příděl sněhu zvládly. Letošní zima byla v mnoha směrech mimořádná. Ta příští může být stejná, nebo i horší. Máte plán, jak si v takovém případě lépe poradit s údržbou komunikací? Bylo by trestuhodné s tím něco nedělat. Návrh řešení mám připraven, a až se dostane na jednání městské rady, bude jasné, kolik prostředků k vylepšení budeme mít k dispozici. Máte alespoň hrubou představu, kolik peněz stála TS tahle zima? Těžko by se daly sestavovat rozpočty a vyhodnocovat rentabilita jednotlivých činností bez sledování nákladů. Sezona od listopadu 2005 do konce února 2006 nás zatím přišla na 960 tis Kč (bez DPH). Celkový obraz o náročnosti si každý udělá, pokud ví, že loňská celá zimní sezona včetně března stála asi 700 tis Kč. Letošní rozpočet TS byl oproti tomu loňskému navýšen o cca 1,5 mil. Kč. Reflektuje toto navýšení nějak i zimní údržbu silnic? Navýšení v této oblasti bylo plánováno pouze inflační (nárůst cen pohonných hmot, schválený nárůst mezd apod.). Důvodem pro takto velké navýšení rozpočtu Technických služeb mimo výše uvedené důvody je především skutečnost, že uza víráme v pololetí první etapu naší skládky TKO a začínáme vozit odpad na skládku do Semanína. Narostou náklady na dopravu a hlavně za odstranění odpadů (dříve se neplatil poplatek 300, Kč za každou tunu na skládce uloženou) a navíc samo zřejmě přijdeme o tržby a poplatky za odpad z okolních obcí. Musíme dále připravit podmínky pro příjem elektroodpadu, pro výstavbu II. etapy skládky, opravit další části veřejného osvětlení, koupit nádoby na posyp, další vánoční výzdobu, lisovací kontejner pro svoz kontejnerů, vyměnit dle povin nosti vyplývající ze zákona podstatnou část dopravního značení a označení ulic ve městě. Z těchto důvodů předpokládám, že situace týkající se zimní údržby se bude muset řešit dodatečně. Děkuji za rozhovor! Text a foto: František Teichmann

6 STRANA 6 EKOLOGIE A DĚTI LL 6 / 2006 Víte, jak na odpady? (5) Odpadní baterie a akumulátory Baterie obsahují látky ohrožující životní prostředí. Rtuť, olovo a kadmium jsou nejproblematičtější substance v bateriovém odpadu a baterie s těmito látkami jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad. Ale ostatní kovy použité v bateriích jako zinek, měď, mangan, lithium a nikl mohou také představovat nebezpečí pro životní prostředí. V případě spálení se kovy dostanou do vzduchu a zbytků po spalování. Když baterie skončí na skládkách, kovy přispívají k výluhu ze skládek. Navíc se zde ocitnou i hodnotné kovy jako stříbro, nikl či kobalt. Těžké kovy a jiné toxické látky se v poslední fázi objeví v potravním řetězci a mohou ovlivnit naše zdraví a zdraví příštích generací stejně jako život a zdraví dalších organismů. Baterie a akumulátory se z hlediska praktických potřeb člení nejčastěji do tří skupin: Velké průmyslové nikl kadmiové akumulátory jsou vyměňovány servisním způsobem, a proto se s nimi nevyskytují žádné problémy. Mohou se objevit akumulátory ze staré zásoby, které občané předávají na sběrných dvorech. Podobně se do zavedeného systému díky servisnímu způsobu výměny a organizovanému sběru dostává většina automobilových startovacích Pb akumulátorů. Každý rok je sebráno přibližně 70 % 80 % olověných akumulátorů. Pb akumulátory se však přesto objevují ve směsném komunálním odpadu. Trh přenosných spotřebitelských baterií se skládá z baterií pro běžné použití (většinou zinko uhlíkových a alkalických s manganem), kulatých akumulátorů(hlavně rtuť, oxidy stříbra či manganu, lithium) a nabíjecích baterií (hlavně nikl kadmium, nikl kovový hybrid, lithiový iont a zatavené olověné akumulátory). Přenosné baterie a akumulátory, které nejsou většinou vyměňovány servisním způsobem, jsou dosud často odkládány do směsných komunálních odpadů. Je to způsobeno tím, že toto konání původců odpadů a občanů nemá žádnou bariéru typu neskladnosti, konzistence odpadu apod. Přitom podmínky pro tříděný sběr této složky komunálního odpadu jsou již plošně vytvořené. Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. Poslední prodejce splní povinnost zpětného odběru přenosných baterií tak, že: 1. použité baterie a akumulátory odebírá přímo v prodejně bez nároku na úplatu od spotřebitele po celou provozní dobu a bez vázání odběru použitých baterií na nákup zboží, 2. trvale může odkazovat spotřebitele na nejbližší místo zpětného odběru (např. sběrný dvůr), přičemž je nutné uvést název, adresu, příp. i telefonní spojení místa zpětného odběru, provozní dobu místa zpětného odběru a upozornit na bezplat nost odběru. Místa zpětného odběru musí být pro spotřebitele stejně dostupná jako místa prodeje. ECOBAT V souvislosti se zavedením povinnosti zpětného odběru vzniklo v ČR České sdru žení výrobců a dovozců přenosných baterií ECOBAT. Toto sdružení zajišťuje ma teriálové využití cca 35 % sebraných přenosných baterií. Podle informací ČIŽP stojí likvidace jedné tuny baterií asi 15 tisíc Kč. Náklady na likvidaci hradí výrobci baterií. Všechny sesbírané přenosné baterie a akumulátory jsou sváženy do centrálního skladu společnosti EuroBaterry, s.r.o., který je umístěn na Kladně. Baterie jsou zde zatím tříděny ručně na několik základních skupin podle chemismu a tvaru. Hlavní význam tohoto třídění spočívá v tom, že jsou roztříděny jednotlivé skupiny baterií obsahující těžké kovy od článků bez těchto polutantů. Vytříděné přenosné baterie jsou předávány k recyklaci v recyklačních zařízení Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Recyklace EKOVUK, a.s., Panenské Břežany a Fernwarme Wien (Rakousko). Předloha ještě čeká na definitivní souhlas ministrů pětadvacítky a zveřejnění v úředním věstníku. Členské státy pak budou mít dva roky na převedení směrnice do národního práva. Použité zdroje: IREAS Odpadové hospodářství, vybrané problémové okru hy; webové stránky společnosti ECOBAT článek Komise požaduje sběr a recyklaci všech baterií Ivy Nachtmannové na článek Baterie a akumulátory v EU mají být ekologičtější zpravodaje ČTK ve Štrasburku uveřejněný na OŽP MěÚ Lanškroun Slunce jako symbol energie vytvořily děti v pátek 17. března v Kulturním cen tru z vybitých baterií. Ekologickou soutěž, jejímž cílem bylo nasbírat co nejvíce tohoto odpadu, vyhlásil již v říjnu 2005 DDM Lanškroun. Celkem se podařilo nasbírat 50 kg baterií. Poděkování patří nejenom soutěžícím, ale i firmě Ekola České Libchavy za finanční podporu celého projektu a likvidaci baterií. 1. místo obsadila s bateriemi o hmotnosti 4,2 kg Kateřina Buřvalová, kolekti vům jednoznačně dominovala ZŠ Dolní Třešňovec s 24,4 kilogramy. Cesta kolem světa za 5 dní Takto nazval svůj netradiční program jarních prázdnin kolektiv pracovnic DDM Lanškroun. A jak se jim celý týden zdařil? Rozhodně nemůžeme říci, že jsme stihli vše, co jsme naplánovali. V pon dělní józe se dalo pokračovat klidně ještě dvě hodinky, vystoupení orientální tanečnice jsme museli odložit až na pátek a na některé soutěže se vůbec nedostalo. Také jsme se trochu báli počasí, které mohlo zkomplikovat situaci např. v ZOO ve Dvoře Králové, ale nakonec se vše v dobré obrátilo a děti mohly vidět např. slony na sněhu, což by v jarním počasí nebylo až tak výjimečné, řekla paní Věra Mačátová spolutvůrkyně nápadu jarních prázdnin. Každopádně se nám ale podařilo nadchnout všechny účastníky projektu. Děti se královsky bavily, naučily se ně čemu novému ať už to byly indiánské písně nebo ukrajinský boršč a poznaly tak zvyky jiných zemí. Také rodiče si nemohou na náš program stěžovat, vždyť celá akce je nestála ani korunu. Dík sa mozřejmě patří Pardubickému kraji, kte rý celou akci finančně podpořil a všem těm, kteří se aktivně spolupodíleli na programu bez ohledu na odměnu a čas, dodává ředitelka DDM paní Ilona Cin ková. F. Teichmann Návrh nové směrnice Evropská komise přijala návrh nové směrnice o bateriích, která požaduje sbírání a recyklaci veškerých baterií na trhu Unie. Jejím cílem je zabránit tomu, aby použité baterie končily ve spalovnách nebo na skládkách, a získat zpět různé kovy obsažené v bateriích. Poněvadž na výrobu baterie jsou spotřebovávány tisíce tun různých kovů, jejich sběr a recyklace má přispět i k šetření přírodních zdrojů. Průměrně tun automobilových, tun průmyslových a tun přenosných spotřebitelských baterií se prodá na trhu EU za jeden rok. Směrnicí chce Unie dosáhnout maximální recyklace vyřazených baterií a aku mulátorů, v čemž se situace v EU dosud značně liší. Zatímco v Belgii se třídí, sbí rají a recyklují téměř tři pětiny přenosných baterií, ve Francii jde jen o 16 % a v Čes ku podle dřívějších vyjádření ministra Libora Ambrozka pouze o 4,5 % z objemu prodeje, jakkoli tento podíl rychle stoupá. Cíl navrhovaný ve směrnici, na jehož základě bude hodnocena efektivita národního sběrného systému, bude 160 gramů na obyvatele za rok (asi 4 5 baterií). Spotřebitelé budou muset přispět k ochraně životního prostředí donesením použitých baterií na sběrná místa. Komise doufá, že se podaří sebrat 80 % všech Ni Cd článků vyprodukovaných ročně v každém členském státě. Recyklační účinnost má dosáhnout 65 % průměrné váhy olověných baterií a akumulátorů, tří čtvrtin hmotnosti niklkadmiových baterií a akumulátorů v obou případech se požaduje uzavřená smyčka pro veškerý obsah kadmia a olova. U ostatních použitých baterií a akumulátorů se má recyklovat 55 % jejich průměrné hmotnosti. Čtvrtý prázdninový den byl inspirován Amerikou. S indiánskou kulturou do DDM přijel Ten, který sedí pod koněm se svojí ženou Šílenou bouří. Děti zpívaly indiánské písně, tančily indiánské tance, zkusily si korálkování a do zvěděly se spoustu zajímavostí ze života původních obyvatel Ameriky. Mateřské centrum Dětský svět Zveme děti a maminky do prostor v budově Penzionu domova pro důchodce na Dvorských Lánech, vchod vedle kadeřnictví. Těšíme se na vás! Scházíme se takto: ÚT, ST, ČT: , ÚT: hod.,

7 LL 6 / 2006 ŠKOLSTVÍ STRANA 7 Nová učebnice MECHATRONIKA měla předpremiéru Z Polska na seminář přijeli zástupci družební školy ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 z polského Dzierżoniówa, ze které na semináři promluvil Jan Holub na téma Mechatronika v Polsku. Semináři předcházelo středeční set kání autorského týmu učebnice. Z vý roků přednášejících zaujalo například konstatování Bc. Jindřicha Krále, jak mnoho inspirací autorům přišlo z kon krétní praxe lanškrounských strojí renských firem. Tradičně výborný servis poskytlo semináři Kulturní centrum Lanškroun a stravovací služby MADORET. Měst ská policie účinně pomáhala při zapar kování vysokého počtu aut. Jiří Kohout, foto: Milan Ledl Doc. Ladislav Maixner při úvodním příspěvku. Celostátní seminář Podpora výuky mechatroniky shromáždil na lanš krounském zámku 90 účastníků ze 26 odborných škol a učilišť z celé repub liky. Sjeli se ve čtvrtek 9. března navzdo ry zimní nepohodě a složité navigaci za sněženým Lanškrounem na pozvání Střední odborné školy a středního od borného učiliště Lanškroun a Česko moravské společnosti pro automatizaci. V úvodním vystoupení vylíčil ve doucí autorského týmu Doc. Ing. La dislav Maixner, CSc. hledání koncepce, jak obor učit, oznámil, že se jej podařilo začlenit mezi elektrotechnické obory. Dále komentoval, nakolik mohou školy upravovat látku individuálně, a vyjádřil se k možným následujícím seminářům. Ty by se mohly konat i jinde než v Lanš krouně, podle toho, jak se účastníci do hodnou. Týkaly by se například budo vání praktických mechatronických pra covišť na školách nebo již připravované další publikace Sbírka úloh pro obor mechatronika a dílčích hledisek oboru jako diagnostika systémů, spolehlivost systému a podobně. K samotné učebnici řekl Doc. Maix ner, že to je zatím jediné skutečně kom plexní zpracování tématu v české od borné literatuře. Celodenní seminář měl několik cílů: Především seznámit budoucí uži vatele učebnice s její filozofií a náplní. Toho se ujali členové autorského týmu v serii dvacetiminutových vystoupení. Na zkušené ve Skandinávii Ve dnech jsme navštívily švédské město Karlstad, kde jsme se zúčastnily mezinárodního se mináře pořádaného v rámci EU pro gramu Mládež. Význam tohoto setkání nespočíval pouze v prezentaci evrop ských vzdělávacích projektů a navazo vání nových kontaktů. Jeho myšlenka byla daleko hlubší, což je už patrno z je ho názvu Pathfinder (česky průzkumník najít cestu). Účastníci si předávali své cenné osobní zkušenosti z práce s mlá deží; přednášeli o hledání cesty k mladým lidem a snaze pomoci jim najít sebe sama. Velice zkušení pedagogové se dělili o své nápady a intenzivně jednali o sou časných ožehavých problémech teena gerů a o oblasti trávení volného času s důrazem na prevenci. Zde se nabízí skvělá příležitost, jak předejít nevhod nému a sebedestruktivnímu chování mladých lidí. Další lanškrounský přednášející Bc. Jindřich Král. Třebaže se učebnice označuje jako stře doškolská, dobře ji využijí i vyšší od borné školy. Seminář měl rovněž seznámit účast níky s grantem Evropského sociálního fondu umožňujícím sepsání, vydání a propagaci učebnice i pracovišť prak tické výuky. Konkrétní název grantu zní Podpora odborné přípravy středoškol ské mládeže pro podmínky automatické i automatizované výroby (mechatronika). Další část semináře naplnily před nášky dodavatelů praktických pomůcek pro výuku až po kompletní vybavení učebny. Jako doplněk těchto přednášek nabí zelo na výstavce v horním přísálí zámec kého sálu 9 firem a jeden vydavatel od borného časopisu své konkrétní po můcky a služby pro výuku nového obo ru. Byly to firmy Moeler Elektronika, s.r.o., SMC Industrial Automation CZ, s.r.o., Festo Didactic, MICRO SENSOR, spol. s r.o., Christiani Technisches Institut für Aus und Weiterbildung, HUMUSOFT, s.r.o., MEGAROBOT.NET, UZIMEX PRA HA, spol. s r.o., TECO, spol. s r.o., a časopis Automatizace. Uvedený časopis se chystá věnovat mechatronice celé své letošní květnové číslo. Seminář stihl i svou společenskou ro li. Zejména během hodinového oběda stihli účastníci mnoho setkání a debat. Seznámili se osobně s dodavateli učeb ních pomůcek a výukového softwaru. Součástí semináře byla i návštěva dvou mládežnických klubů (dívčí klub Alvan a Uno). Obě střediska byla špič kově vybavená jejich součástí bylo např. nahrávací studio, baletní sál, členky klubu mohly využít i hudební nástroje, šicí stroje apod. Devadesát účastníků semináře zcela zaplnilo sál. Z výstavky mechatronických učebních pomůcek. Tento seminář byl spolufinancován Evropským sociál ním fondem a státní rozpočtem ČR. Výsledkem semináře nebyly pouze nové zkušenosti a poznatky, ale i nové kontakty a naplánované výměny studen tů (např. se švédským dívčím klubem Alvan). Mgr. Radmila Janoušková a Mgr. Lenka Tejklová (učitelky SZeŠ Lanškroun) Městská knihovna informuje Magnesia Litera 2006 Hlasujte o nejoblíbenější knihu u plynulého roku v soutěži Magnesia Li tera. Vybírat můžete z původní české prózy, poezie a knih pro děti. Svůj hlas můžete odeslat e mailem více na www. magnesia litera.cz nebo vyplnit hla sovací pohlednici, kterou máme k dis pozici v knihovně, vaše hlasy hromadně odešleme nejpozději do 10. dubna Nejlepší české knihy roku budou vy hlášeny na slavnostním večeru vysíla ném Českou televizí a vy za svůj hlas můžete získat jednu z tisíce knih od knihkupectví Kanzelsberger. A možná ještě jeden tip nebo jen pro vaši informaci: do kategorie nejlepší kniha pro děti byla nominována i nová kniha lanškrounského básníka Jiřího Faltuse Říká myška myšce, kterou tak též najdete v knihovně.

8 STRANA 8 REGION LL 6 / 2006 V sobotu 4. března se v Čenkovicích loučili s letošní zimou. Na sjezdovce se sjeli trpaslíci, jeziňky, želvy, brouci, politici, hastrmani, strašidla i kdejaká jiná verbež a věnovali se oslavám, bujarému veselí, křepčení a skotačení s takovou intenzitou, že se paní zimě v našem kraji zalíbilo a rozhodla se ho neopustit ani na konci měsíce. Pokud někdo z vás hodlá v tomto směru podat trestní oznámení, měl by to udělat na muže dole, tzv. Čem busáka, který pravděpodobně zneužil svých pravomocí veřejného činitele. Text a foto: František Teichmann Karneval v Sázavě V sobotu uspořádal SPOZ s OÚ v Sázavě Maškarní dětský karneval. Zúčastnilo se přes 80 krásných a vtipných masek. Chutné občerstvení zajistily ženy vlastní výrobou zákusků a jednohubek. Děti se vytančily, vydováděly, zasoutěžily si a pochutnaly na sladké odměně. Nejvíce snad zářily dětské oči při losování tomboly, která byla díky sponzorům velice bohatá a pro děti lákavá. Poděkování patří všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu akce. SŠ Vybíráme z Tatenického zpravodaje (únor 2006): Informace z matriky a evidence obyvatel V roce 2005 bylo v Tatenici uzavřeno 11 manželství. Dále bylo provedeno pětkrát určení otcovství a jednou změna jména. Narodilo se 13 dětí. Přihlásilo se 22 občanů k trvalému pobytu, odhlásilo se 35 občanů z trvalého pobytu. Zemřelo 8 občanů z toho 6 v Tatenici. Celkem má obec Tatenice k obyvatel. Nejlepší plesy jsou maškarní Připadá vám letošní zima už taky příliš dlouhá a tím pádem i tak trochu nudná? To děti z Rudoltic ví, jak na nudu vyzrát. V sobotu 25. února se totiž vydaly do sálu místního obecního úřadu, kde pro ně zdejší základní škola uspořádala maškarní karneval. Již u vstupu na každou masku čekala nejen čokoláda na uvítanou, ale také číslo, které bylo později slosováno a 11 šťastlivců tak získalo dort ze sázavské pekárny. Kromě toho si v průběhu celého karnevalu mohli všichni zúčastnění zakupovat losy do tomboly, která díky sponzorům obsahovala neuvěřitelných 240 cen. Vyhrál tak skoro každý, a kdo měl přece jen štěstí pomálu, dostal alespoň malou cenu útěchy. Nálada byla skvělá, tanec a volná zábava byly zhusta prokládány nej různějšími soutěžemi pro nejmenší, větší, a dokonce i dospělé. Na tomto místě patří poděkování firmě Evro foto video z České Tře bové a panu Jasanskému, který ce lou akci skvěle moderoval a celý sál dokázal pěkně rozpohybovat. Kdo z toho všeho křepčení dostal hlad, mohl si zakoupit párek v rohlíku, křupavý toust či zákusek. Není se co divit, že se navečer nikomu nechtělo domů a některé děti se dokonce ptaly, kdy zase bude další karneval. Nejspíš opravdu platí to, co se zpívá v jedné známé písni pana Zdeňka Svěráka, že totiž nejlepší plesy jsou maškarní. D. Marková

9 LL 6 / 2006 REGION STRANA 9 Vzniká velký projekt rozvoje regionu Předkládá jej obec Rudoltice pod názvem VÝ CHODNÍ ČECHY NA POMEZÍ MORAVY. Jeho cílem je rozvinout v naší členité a malebné krajině celoroční turistický ruch, spojený nedílně se vznikem logistického centra Rudoltice tak, že současně vznikne mnoho nových pracovních míst; odhady hovoří až o tisících. Navíc přírodě nebude ublíženo, ba naopak se zvýrazní a využije to, co tu léta nečinně leží ladem. Navrhovaný dokument se opírá o návrh Evropské komise upravující budoucí podobu politiky hospo dářské a sociální soudržnosti v období let 2007 až Podařilo se sdružit několik investorů s již roz pracovanými dílčími projekty, řešícími rozvoj regionu z různých pohledů a individuálních záměrů. A opět se ukazuje, jak prospěšné je vzájemně navázat jednotlivé myšlenky a využít jejich styčných bodů. Projekty pokrývají lokality Čenkovic, České Tře bové, Lanškrouna s Dolním Třešňovcem, Mladějova a Rudoltic s jejich okolím. Vedou se dialogy s dalšími partnerskými obcemi či městy, např. s Moravskou Třebovou. Tématicky se dělí celý projekt na dvě skupiny: pro rozvoj cestovního ruchu (osm dílčích projektů) a pro rozvoj zaměstnanosti (jeden projekt logistické centrum Rudoltice). Stojí za pozornost, že rozpoč tovaná cena všech projektů, včetně logistického centra, je cca 2,5 miliardy Kč. Je to částka velká, ale s ohledem na stav našeho okolí přiměřená a pro Brusel srozu mitelná. Všimněme si v tomto článku první ze dvou skupin projektů. Projekty pro rozvoj cestovního ruchu Multifunkční a rekreační centrum pro cestovní ruch Rudoltice je součástí již rozestavěné obytné zóny Zámeček Rudoltice. Bude sestávat z venkovního a vnitřního bazénu s atrakcemi o celkové vodní ploše 900 metrů čtverečních. K nim budou přiléhat hřiště na letní sporty a autokemp. Centrum je umístěno v místech mezi současnou výstavbou na zámečku a prostorem přilehlým k Agrostavu. Golfové hřiště Rudoltice Zámeček má mít 2 x 9 jamek na ploše skoro 70 hektarů. Součástí projektu má být i zázemí pro hráče a diváky. Ti, co sledují TV kanály Eurosport nebo CNBC, potvrdí, že se jedná o mimořádně divácky přitažlivý sport. V Pardubickém kraji takto velké golfové hřiště dosud neexistuje. K tomuto dodejme ještě to, že směrem k Rudolticím až k rybníkům u kostela má být obtížnější část hřiště, směrem k Lanškrounu na rovinnějším terénu se pak má rozkládat jeho snazší část. Rekonstrukce torza Nového zámku Rudoltice Zámecká věž propojí romantickou historii po zůstatku Lichtenštejnského zámku z 18. století s mo derní realitou golfového hřiště, pro které se stane cen trem. Věž je nejvyšším bodem v širokém okolí a stane se vyhledávanou rozhlednou s restaurací. Kongresové a turistické centrum Lanškroun je název budoucí podoby Společenského domu po re konstrukci a dostavbě. V konečné podobě má ob sahovat hotelovou část, restauraci, kongresový sál a zařízení pro trávení volného času, například tenis, bowling, squash, saunu a podobně. Navazuje nedílně na všechny ostatní aktivity tohoto souboru projektů: lidé musejí někde spát, někde jíst a ve volných chvílích aktivně relaxovat. Hippoturistika Lanškroun Dolní Třešňovec je projektem dobudování zázemí při Jezdeckém klubu Střední zemědělské školy v Dolním Třešňovci: výběhy, jízdárny, jezdecké stezky a rozšířené ustájení koní včetně příslušného zázemí. Jsme svědky toho, že jízda na koni začíná být i v Česku přitažlivým sportem andrenalinového typu. Mezinárodní školicí a sportovní středisko Čen kovice se má stát nadregionálním centrem pro kom plexní projekty cestovního ruchu. Příkladem mohou být programy rozvíjení sociální a kulturní soudržnosti dětí a rodin z České republiky a dalších zemí EU. Golfová hřiště v okolí Lanškrounska (z internetu) Projekt bude realizovaný v prostoru stávajícího lyžařského areálu SKI Buková hora Čenkovice. Turistické a zábavní centrum Mladějov na Moravě využije rekonstruované průmyslové objekty v Mladějově. Tam má vzniknout Průmyslové mu zeum. V dalších rekonstruovaných průmyslových objektech, a to v Hřebči, zase má být Muzeum důlního dobývání žáruvzdorných jílů. Oba areály propojuje úzkokolejná železniční trať o délce 10,5 kilometru. Malebná krajina na západě Moravskotřebovska tak získá mnoha způsoby na své turistické přitažlivosti; uveďme jako zajímavost, že programovou součástí tohoto areálu mají být i krátkodobé kurzy na stroj vedoucího těchto historických vozidel. Rekonstrukce Bezručova náměstí Česká Tře bová se týká plochy před železničním nádražím a má lépe provázat tento významný uzel s autobusovou dopravou. Projekt zahrnuje podzemní parkoviště s 210 místy a autobusový terminál s podzemním napojením přímo na nástupiště Českých drah, oznámil před časem starosta České Třebové Jaroslav Zedník. Projekt tak doplní již dobudovanou infra strukturu železničního koridoru a výrazně zlepší podmínky pro ty turisty i běžné cestující, kteří kom binují železniční dopravu se silniční. Proč golfové hřiště u Zámečku? Golf je mimořádně přitažlivý sport jak pro hráče, tak pro diváky. Dá se hrát skoro za libovolného počasí, snad s výjimkou bouřky nebo sněhu, a každý hráč si může zvolit vlastní tempo, které mu nejlépe vyhovuje. Je tu velmi jemná hranice mezi úspěchem a neúspěchem může to záležet na jediném úderu během něko likakilometrové pouti hřištěm. Pravidla hry a její zvyk losti se opírají o staletou tradici. V České republice je v současnosti registro vaných hráčů golfu ve 113 klubech a slouží jim 61 hřišť. Nejblíže regionu Lanškrounsko jsou dvě hřiště na Vysočině, dále v Kořenci u Boskovic a v Olomouci. Lanškrounští golfisté rádi jezdí na Novou Ameriku za Jaroměří. Golf se hraje na jamkách. Slovo jamka může jednak znamenat skutečnou díru v zemi, do které se má míček dostat, nebo také jednotlivou část hřiště od jejího výchozího odpaliště až po její jamkoviště (nazývané grýn ; myslí se tím jemně střižený trávník), kde je vyvrtána dílčí cílová jamka. Na jamkách bývají roz místěné různé překážky, což může být bankr (roz lehlé pískoviště) nebo vodní překážka (rybníček nebo i celý rybník, potok apod.). Každá hra je založena na hraní určitého počtu jamek v daném pořadí. Jedno kolo znamená absolvovat jich 18, na devítijamkových hřištích se proto chodí dvakrát 9 jamek. Na každé jamce se začíná odpalem z odpaliště a pokračuje se dalšími ranami, dokud míček neskončí v jamce. Cílem je použít co nejméně ran. Naše hřiště u Zámečku bude mít jedno obtížnější devítijamkové hřiště na svahu směrem k Rudolticím a druhých 9 snazších jamek bude na lanškrounské straně, vysvětluje starosta Rudoltic RNDr. Kolomý. Některá golfová hřiště bývají v sousedství his torických budov hradů nebo zámků a to jim dodává zvláštní romantiku. Stane li se náš lichtenštejnský Zámeček centrem hřiště a jeho klubu a poskytne li vedle toho i přístup a služby příchozím turistům a náv štěvníkům, bude to skvělá kombinace. Pro závěr článku nám rudoltický starosta řekl toto: Výše popsané řádky nejsou vystřiženy z říše snů, postupně si jen hledají své místo na slunci. Je to zatím malé talentované dítě, které se učí mluvit a myslet, až dospěje, přinese blahobyt do svého rodiště, a ještě dál. Povinností nás všech dospělých je umožnit mu studium na nejlepších školách, vždyť zázračných dětí se rodí tak málo. Jiří Kohout Prameny: Návrh projektu rozvoje regionu Východní Čechy na pomezí Moravy, Rudoltice , Změna č. 1b UP obce Rudoltice, webové stránky o golfu, zejména

10 STRANA 10 NAŠINCI VE SVĚTE LL 6 / 2006 Japonci jídlo milují 25. března uplyne přesně rok od zahájení výstavy Expo 2005 v Japonské Nagoye. I proto lze rozhovor s Tomášem Cinkem, studentem japanologie a členem rea lizačního týmu české expozice na Expu 2005 považovat za aktuální. Tomáši, co vás vedlo k tomu, že jste začal studovat právě japanologii? Začalo to láskou k cizím jazykům a bojovým sportům. V průběhu studia na gymnáziu jsem se chystal u pana Ing. Hegera na státnice z němčiny a při jednom vyučování jsem si na stole všiml učebnice japonštiny. Půjčil jsem si ji domů, začal si trochu kreslit japonské znaky a domluvil se na soukromé hodiny. A japonština mě tak chytla, že už jsem u ní zůstal. Můžeme konstatovat, že japonština je naprosto odlišným jazykem, který nemá s češtinou nic společného, nebo jste nějaké shody objevil? Asi si teď žádný společný jev nevybavuji. Japonština je opravdu naprosto od lišným jazykem. Patří do skupiny aglutinačních jazyků, které mají úplně jiný systém gramatiky než evropské jazyky. Dá se nějak srozumitelně vysvětlit třeba logika japonského znakového písma? Kromě znaků existují v japonštině i dvě slabičné abecedy, ale pokud bych měl mluvit jen o znacích, musím zmínit jednu učebnici, která u všech znaků pomocí obrázků vysvětluje význam. U řady znaků si i naprostý laik všimne, že se jedná o zjednodušené obrázky, jako třeba znak pro strom nebo řeku. Schválně zkuste hádat, který je který. Tomáš Cink v japonském sushibaru. Kterou část expozice jste měl nejraději vy? Teď nevím, jak se ta část jmenovala česky, ale bylo to promítání o jednotlivých krajích v České republice, přičemž obrazovka byla jakoby zasunuta o metr zpět a na bočních stranách byla zrcadla, která opticky vytvářela tvar zeměkoule. V kombinaci s Smetanovou Mou vlastí to bylo naprosto parádní. Změnil se po vašem několikaměsíčním působení v Japonsku váš pohled na tuhle zemi? Co vás nejvíce překvapilo? Asi ani moc ne. Japonsko mám opravdu rád. Díky vysoké úrovni služeb, ochotě lidí a zájmu Japonců o cizince mluvící japonsky se tu žije opravdu dobře, což jsem i očekával. Můj vztah k Japonsku se jen prohloubil. Na překvapení už se mě ptala řada Japonců Je to prostě jiná země, jiná kultura a ty rozdíly tu jsou patrné na každém kroku, ale vyloženě překvapení, asi oblékání mladých, kteří mají často velmi originální vkus některá jídla jako třeba syrová sépie... V České republice po roce 1989 zakotvilo mnoho japonských firem. Mnohé z nich spolupracovaly s českými firmami již předtím, což potvrzuje i samotný Lanškroun. Českou expozici navštívilo na 1,7 mil. návštěvníků. Japonci patří mezi nejčastější obdivovatele Prahy. Lze si to vysvětlovat jako jistou popularitou naší země v Japonsku, nebo jsou na tom ostatní evropské země podobně? Naše země je v Japonsku známá a oblíbená. Pokud bych měl jmenovat pár věcí, které vysloví Japonec poté, co se dozví, že nejsem Američan, tak by to určitě byla Praha, český křišťál, Smetana, Dvořák, Čáslavská mladí znají většinou jen Prahu nebo fotbalisty, ale mnoho z nich už v Čechách bylo. Mezi další velmi oblíbené evropské země patří Itálie a Francie. Možná i více než Česká republika. Italské restaurace a francouzské pekárny tu zahlédnete opravdu často a většinou jsou plné. Japonci jsou vyhlášení svou střídmostí v jídle. Neměl jste někdy hlad? To měl, ale to spíš bylo mým stylem stravování než japonskou kuchyní a stříd mostí s kterou asi nesouhlasím. Jídlo je nejoblíbenější téma rozhovorů a podaří se jen málo rozhovorů, při kterých nepadne ani zmínka o jídle.. Japonci jídlo milují, znají všechny dobré restaurace ve svém městě, dobrá jídla z ostatních prefektur, dokonce pořádají i zájezdy po tradičních pochoutkách v jednotlivých částech Japonska. Řeknu, že jedu tam a tam, a hned se dozvím, co bych si tam měl dát k jídlu... strom řeka Nechtěl bych zabíhat do detailů, ale když to řeknu jednoduše, řada znaků má dvě části, z nichž ta levá (radikál) se u několika znaků opakuje a nese určitý význam a pravá část je upřesněním. Například většina názvů ryb má v levé části radikál ryba a v té pravé třeba znak pro nějakou barvu nebo vlastnost. V japonském písmu najdete více logických souvislostí, ale ani ty vám neřeknou, jak se které slovo napíše. Jak dlouho vám trvalo, než jste dosáhl základní komunikační úrovně v tomto exotickém jazyce? Asi dva roky. Čtyři semestry na univerzitě a letní prázdniny v Japonsku. Nějaký čas jste působil na světové výstavě EXPO 2005 v japonském městě Nagoja. Co předcházelo téhle jistě zajímavé zkušenosti? Pražská firma Dreyer, s.r.o., která vyhrála státní výběrové řízení na provozování obchodních aktivit v Českém paviloně na Expo 2005 v Aichi, Japonsko, oslovila univerzitu, kde potom proběhlo výběrové řízení. Společně s šesti dalšími studenty jsme měli štěstí a od prosince jsme se začali chystat různá školení, atd. V čem spočívala vaše práce? Byl mi svěřen obchod s tradičním českým zbožím, od křišťálu přes porcelán až po české granáty a řadu dalších Řídit obchod a zároveň šest zaměstnanců kamarádů bylo někdy dost náročné, ale povedlo se, zboží se líbilo a obchod šel dobře. Moje práce obnášela řadu činností od samotného prodeje, přes účetnictví, objednávky, komunikaci s úřady, bankami, organizátory Expa, vyhledávání ob chodních kontaktů, Ale Expo samozřejmě nebyla jen práce, jak by to mohlo vypadat. Stihli jsem vidět kus Japonska a zažít spoustu věcí. Zkuste nám přiblížit českou expozici s názvem Zahrada fantazie a hudby, která velmi svébytně reagovala na společné téma Expa 2005 Moudrost přírody. Myslím, že řada čtenářů viděla pořad České televize Expohlednici, který určitě dokáže přiblížit český pavilon lépe než já pár slovy. Mně osobně se zaměření se na hudební a světelné efekty ve spojení se dřevem, případně kovem a sklem zdálo jako skvělý nápad, díky kterému náš pavilon utkvěl v hlavě i těm, kteří prošli velký počet pavilonů. Žádná elektronika, která vám postupně začne splývat v jedno, že už pak nevíte, kde jste co viděli, ale dřevěná podlaha s vodním pianem a varhany, kaleidoskopy, České meditačně relaxační centrum navštívil na vlastní žádost i následník trůnu princ Naruhito. Měl jste možnost se s ním osobně setkat? Z bezpečnostních důvodů se jednalo o přísně tajenou návštěvu, o které jsme ani my v obchodě příliš mnoho nevěděli. Český pavilon před zmíněnou návštěvou navštívila asi 30 členná přípravná skupina z císařské kanceláře, která důkladně zkontrolovala každý centimetr pavilonu a vše pečlivě zaznamenala. Nedlouho potom jsme dostali itinerář a přesné instrukce (dokonce nám bylo určeno i přesné místo v obchodě, kde musíme v průběhu návštěvy stát). V průběhu návštěvy jsem stál u pokladny u vchodu obchodu a korunnímu princi se jen zdvořile uklonil, ale i tak to byl velice silný zážitek. Myslíte si, že úspěch českého pavilonu souvisel i s pověstnou hravostí a zví davostí mladých Japonců? S tím bych souhlasil a doplnil bych, že nejenom mladých. Mnoho starších Japonců si v českém paviloně rádo hrálo. Japonci si v české expozici Expa mohli vyzkoušet hru na kameny.

11 LL 6 / 2006 NAŠINCI VE SVĚTĚ STRANA 11 Myslíte si, že se nějak mění tradiční japonský styl života, který se obvykle vyznačuje především oddaností člověka práci a permanentní sebekontrolou? Stejně tak, jako se mění lidé v jiných zemích, mladá generace je vždy jiná než ta generace předchozí vliv Ameriky, Evropy, moderní technologie. Oddanost člověka práci je tu ale silně zakořeněná, sebekontrola a slušnost je také samozřejmostí, ale při vystupování z metra se dle mého názoru ani Japonci neovládají, to bylo pro mě třeba překvapením. Jakou představu máte o své další kariéře? V současné době pracuji pro firmu Dreyer, s.r.o., která mi nabídla další spolupráci, a to je přesně to, co chci dělat. Obchodní sféra s orientací na japonský trh, kde mohu uplatnit své jazykové schopnosti, znalosti japonského života a zkušenosti získané v průběhu Expa Co bude v budoucnu, to se uvidí. Děkuji za rozhovor. František Teichmann Moderní velkoměsto Nagoya. Expozice japonských firem Hitachi a Toyota na Expu Klasická historická architektura dokládá souhru přírody s člověkem zahrady Heian Jingu. Nová šance pro mladé nezaměstnané aneb evropská dobrovolná služba v Lanškrouně Dům dětí a mládeže Lanškroun se v únoru 2006 stal hostitelskou a vysílající organizací evropské dobrovolné služby. Co to znamená pro naše město? Jaký bude přínos pro mladé lidi? Kdo se může zapojit? Dovolte mi, abych vás nyní blíže seznámila s tímto projektem. Vysílající organizace: Vysílající organizace si dává za úkol pomoci mladým lidem ve věku let vyhledat zahraniční hostitelskou organizaci, která by měla zájem o mladého dobrovolníka. Dobrovolník, který vycestuje do zahraničí, bude po dobu 0,5 1 roku vykonávat neplacenou, neziskovou činnost. Je to práce za ubytování, kapesné a stravu, doplněná podpůrným školícím programem. Dobrovolníci mohou působit v různých oblastech, od ochrany životního prostředí, přes sociální a zdravotní péči, umění, práci s dětmi a mládeží až po sport. Co vám může práce dobrovolníka přinést? Novou životní zkušenost, přátele, sebedůvěru, jazykové znalosti a rozvoj kvalifikace, motivaci k dalšímu studiu a práci. Evropská dobrovolná služba je otevřena všem mladým lidem bez nároku na předchozí kvalifikaci. Veškeré náklady jsou hrazeny Evropskou unií. Hostitelská organizace: Jako hostitelská organizace můžeme přijmout dobrovolníka ze zahraničí. Tento dobrovolník bude vykonávat svoji činnost v DDM Lanškroun a my věříme, že bude přínosem nejen pro naši organizaci, ale že se vytvoří spolupráce i s dalšími subjekty v našem regionu. Jelikož chceme spolupracovat s EU i v dalších projektech (např.výměny mládeže), zakládáme od září nový zájmový kroužek YOUTH for EUROPE (Mládež pro Evropu) pro mladé lidi ve věku let. V tomto kroužku se budeme zabývat problematikou mládeže v Evropě, zkusíme si sami zpracovat výměnu mládeže s jinými státy, budeme úzce spolupracovat s naším dobrovolníkem,atd. Pokud máte zájem o další informace ohledně evropské dobrovolné služby či na šeho kroužku, kontaktujte mě v DDM Vančurova 46,Lanškroun. M. Bartoňová ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL LANŠKROUN A DOLNÍ TŘEŠŇOVEC Od 24. do , od 7 do hodin v budovách jednotlivých mateřských škol: na ulici Žižkova 365 (včetně logopedické třídy), na ulici Na Výsluní 312 na ulici Wolkerova 85, na ulici Vančurova 87, v Dolním Třešňovci 24 ŽICHLÍNEK: dubna 2006 od 7 do 15 hodin v budově školy.

12 STRANA 12 DĚTI LL 6 / 2006 Přehlídka projektů SIPVZ V úterý se sešlo více než 60 zástupců škol Pardubického kraje v sále zastupitelstva KÚ, aby se seznámili s výsledky realizace projektů a pochytili nápady, sehnali nové kontakty pro případnou spolupráci při plánování letošních projektů. Jednání zahájil vedoucí odboru školství Pardubického kraje pan Mgr. Karel Peška. Za pořádající SPŠE a VOŠ řídil a zajímavými glosami zpestřoval přehlídku ředitel školy Ing. Miroslav Zapletal. Pan Ing. Ivo Šír z Národní agentury Socrates představil evropskou vzdělávací aktivitu etwinning a pravidla realizace SIPVZ v roce 2006 vyložil Mgr. Radek Maca z odboru SIPVZ MŠMT. Mgr. Marie Effenberková jakožto krajský ICT koordinátor Národního institutu pro další vzdělávání ve svém vystoupení krátce vyzvedla pozitivní vývoj SIPVZ směrem k větším možnostem aktivních škol, seznámila s nabídkou metodické pomoci pro přípravu letošních projektů a seznámila přítomné také s nabídkou vzdělávacích akcí NIDV. Mgr. Jiří Hlava pak za odbor školství KÚ představil vývoj projektů v kraji a vyzval přítomné k podpoře krajského vzdělávacího záměru. Ze základní školy na ul. Dobrovského se přehlídky zúčastnili Mgr. Oldřich Str nad, Mgr. Pavel Resler a čtyři zástupci žáků devátých ročníků s prezentací projektu Elektřina kolem nás. První část prezentace probíhala ve stánku, kde v průběhu celého dne žáci představovali výsledky své práce panely, tiskové výstupy a s vy užitím PC a dataprojektoru i počítačové prezentace jednotlivých témat. Druhá část proběhla ve velké zasedací místnosti KÚ při přehlídce projektů Pardubického kraje. Při této prezentaci si žáci vyzkoušeli, jaké to je vystupovat před zcela zaplněným sálem učiteli Pardubického kraje. Za prezentaci projektu patří dík těmto zástupcům devátých ročníků: R. Bárnetovi, L. Filipové, D. Hanzlíkovi a D. Mračkovi. Mgr. Pavel Resler Masopust držíme, nic se nebojíme Masopustní veselí se nevyhnulo ani škole B. Smetany. Ve čtvrtek odpoledne se druhé patro nové budovy naší školy proměnilo ve velký karneval. Masky se nejen bavily a tančily, ale prověřily si své znalosti z oblasti přírodovědy, českého jazyka a matematiky. Zvítězili ti nejšikovnější a poražení nezoufali, protože šlo hlavně o zábavu. Zasoutěžte si s námi: 1. Víte, co znamená slovo karneval? 2. Která maska v průvodu nesměla chybět? 3. Jak se říká králi masopustu? 4. Proč musela děvčata na tancovačce vysoko vyskakovat? 5. Jak dlouho trvá půst? Tak uhádli jste? Pro jistotu vám píšeme odpovědi: 1. Vzniklo z latinského carne maso, val sbohem; 2. medvědář s medvědem, babka s nůší, kominík, Žid ; 3. Bakchus; 4. aby rostlo vysoko obilí; dní L. Žáková a D. Kačerovská Den naruby Když jsem byla malá školačka, mockrát mě napadlo, jak se ta učitelka ale má, když ona nemusí psát ten příšerný diktát, jaké úsilí mně dá úspěšně to zvládnout a ještě psát ty otravné opravy Teď, když už jsem velká, a dokonce učitelka, mockrát mě napadá, jak se ty děti mají, když mohou jenom napsat diktát a případně udělat jenom opravy. Jak se nám zdá, že ten druhý to má lehčí než my! A tak jsem s radostí přenechala celý den dětem. Tady máte zadání a teď můžete učit a opravovat. Budou vás spolužáci poslouchat? Stihnete to? Vysvětlíte jim to dobře? Pochopí vás? Zbytečné strachy!!! Byl to opravdu moc příjemný den pro nás všechny ve 3.A. Paní učitelky a páni učitelé byli výborně přichystáni a žáčci je poslouchali. A jestli jsme si vždy rozuměli? No, zkrátka od toho jsme ve škole, abychom si to řekli třeba ještě jednou a lépe. Vždyť ve škole se chybovat smí. Horší už to bude ve skutečném životě 3.A a Dana Kačerovská Paragraf 11/55 Ve středu 1. března proběhla na Zá kladní škole Dobrovského soutěž Pa ragraf 11/55. Tato soutěž je určena dě tem od 10 do 15 let. Je o zákonech, předpisech a vy hláškách a o jejich tvorbě a dodržování. Soutěž představuje zákony a předpisy jako běžnou součást našeho života, jako něco, co neslouží k našemu omezování, ale naopak nám pomáhá v každodenním životě a slouží k tomu, aby naše spo lečnost řádně fungovala. Číslo 11/55 znamená, že je za pět mi nut dvanáct, nejvyšší čas začít dodržovat zákony. Iniciátorem projektu Paragraf 11/55 je sdružení Aliance 18, které si dalo za cíl upozorňovat na nedokonalost ně kterých zákonů a jejich nedodržování v praxi. Jejím hlavním cílem je pod porovat novelu zákona, který upravuje hranici prodeje tabákových výrobků mladistvým z 16 na 18 let. O této novele je však minimální povědomí a zákon je v běžném životě porušován. Mladistvým do 18 let je tak bez problémů umožněn přístup k tabákovým výrobkům. Tento projekt pokračuje letos již šes tým ročníkem. Je realizován vždy ve dvou krajích. Letos je to kraj Pardubický a kraj Praha. Jedná se o postupovou soutěž. Ví tězné družstvo postupuje do kola oblast ního, které proběhne v dubnu v České Třebové, odtud zamíří vítězné družstvo do krajského kola v Pardubicích. Vítězné týmy krajských kol pak získávají dvou denní pobyt v Praze, kde prokáží své vědomosti a dovednosti v nesoutěžním klání s družstvem senátorů a poslanců a s družstvem novinářů na půdě Parla mentu ČR. Abychom do akce vtáhli co nejvíce dětí, zvolili jsme pro průběh soutěže tě locvičnu naší školy, která prostorově vyhovovala nejlépe. Soutěžilo 6 pětičlenných družstev ze tříd. Děti se na soutěž velmi pečlivě připravovaly, a to jak v rámci hodin ob čanské výchovy, tak i samy doma. K dispozici měly CD rom, na kterém se postupně seznamovaly s jednotlivými soutěžními disciplínami a mohly si tak vyzkoušet soutěžit nanečisto. Každá třída si dopředu vylosovala svoji barvu, v níž do bojů o vítězství nastoupila. Je jich spolužáci, kteří jim přišli do tělo cvičny fandit a povzbuzovat je, se vy zbrojili různými transparenty a logy, vy robenými ve výtvarné výchově. Soutěž se skládala z pěti kol. V nich soutěžící prokázali své znalosti z oblasti zákonů, zahráli si na ředitele školy, vy mýšleli nové zákony a pravidla, stavěli velké papírové věže a dokonce se na krátko vžili do role prodejců tabákových výrobků a zkoušeli podle tváří figurantů odhadnout věk mladých lidí, kteří si chodí kupovat cigarety. Nejlepší vědomosti a zvlášť dobrou taktiku v posledním kole prokázalo mod ré družstvo z 8. A třídy ve složení P. Jelínek, M. Němec, M. Pecháčková, L. Pohan a N. Silnicová. Do soutěže se zapojili i diváci. I oni totiž mohli o přestávce tipovat věk fi gurantů podle fotografií. Tři vylosovaní výherci této divácké soutěže pak v zá věru získali pěkné ceny. Avšak žádné družstvo neodešlo ze soutěže s prázd nou. Ceny pro všechny týmy věnovalo sdružení AISIS, které je koordinátorem celého projektu. O přestávkách mezi jednotlivými soutěžními koly mohli diváci i soutěžící zhlédnout hned několik vystoupení ukázku breakdance, country tance, vy slechli si a společně zazpívali směs pís niček v rytmu rokenrolu. Všechna vy stoupení přinesla pěknou uvolněnou ná ladu a celé soutěžní dopoledne hezky oživila. Na závěr je na místě poděkovat všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh celé soutěže, zvláště pak p.učiteli P. Gross mannovi, který zajišťoval techniku (o zvučení, obsluhu dataprojektoru, videa), sl. učitelce I. Vrané, která se s žáky po starala o výzdobu tělocvičny a učitelkám L. Dolečkové a D. Krátké za přípravu kulturních vystoupení. Poděkování však patří i vedení školy, jež umožnilo tak velkou akci realizovat. Mgr. Pavlína Šemberová, školní koordinátor soutěže Paragraf 11/55

13 LL 6 / 2006 ZE SVĚTA TECHNIKY STRANA 13 Ve světě se o Lanškrouně ví (4) Pokusme se v několika navazujících článcích odhalit, jak v dnešní době naše lanškrounské firmy pronikají na stránky odborných časopisů s celosvětovou působností nebo jak se prezentují na světově proslulých odborných konferencích a veletrzích. Ve dnešním silně konkurenčním prostředí to je velmi dobrá vizitka. Charakterizuje zdejší podnikatelské talenty a špičkovou technickou úroveň výrobků. Veletržní palác v Bangkoku, Thajsko. Thajští zákazníci v expozici SULAK. Dnes je na řadě firma Vítězslav ŠULÁK strojní výroba Je to svým způsobem exportně nejvýkonnější lanškrounská firma už když jsem o nich před lety psal do Vlastivědy Lanškrounska, vyvážela do tolika zemí, kolik měla zaměstnanců (29 zemí, 29 zaměstnanců). Přibližně to platí i dnes, vyvážejí do 32 zemí a je za tím velká aktivita a nápaditost marketingu firmy známé ve světě jako SULAK GLASS WORKING MACHINERY. Na počátku byla schopnost pana Vítězslava Šuláka staršího rozpoznat mezeru na trhu strojů mechanizace sklenářských prací a pustit se do toho s nevídanou energií. A ještě místní strojírenská tradice a schopnost vytvořit rodinnou firmu v nejlepším smyslu tohoto slova. Ideální formu odzkoušení strojů v praxi a do laďování detailů nabízí sousedící sklenářství pana Martina Šuláka. Šestijazyčný (!) prospekt uvádí 14 typů strojů. Ty jsou nápadné výrazným dvoubarevným průmyslovým designem žichlínského Bohuslava Vaška a jsou to stroje, jakých se vyrábějí úctyhodná množství: například jednovřetenové brusky se v jejích postupných variantách prodalo více jak 700 kusů. Na sklonku minulého roku, od 17. do 19. listopadu, proběhla v Lanškrouně již druhá výstava sklenářských technologií SKLOTECH 2005, soustřeďující se na polskou, slovenskou a českou klientelu. Firma použila svou zcela novou budovu jako výstavní prostory a předvedla prakticky všechno, co dělá. K tomu přizvala ještě další dodavatele sklenářských technologií (např. manipulačních stojanů); byly to čtyři české firmy, dále jedna řecká, jedna holandská a dvě firmy byly z Itálie. Informátory byli i výrobní zaměstnanci. Pohoštění sestávalo z domácí zabíjačky a přátelská atmosféra zřejmě okouzlila všechny příchozí mezi nimi asi 250 firem z Česka, 30 ze Slovenska a asi 80 z Polska. Klíčovou roli sehrála možnost spatřit výrobní prostředí. Hotelové ubytování bylo pro zvané osoby i jejich rodinné přísluš níky zajištěno zdarma. Internet Webová stránka je konstruovaná čistě pro zákazníky, je to přehled výrobního sortimentu s hlavními parametry jednotlivých strojů. Má šest jazyko vých verzí: anglickou, ruskou, španělskou, německou, českou a polskou. Zákazník si může pomocí mapy světa vyhledat nejvhodnější kontakt na dealera. Oživením webu je obrazová reportáž z lanškrounské podzimní výstavy SKLOTECH 2005 na podstránce Aktuálně. Trocha firemní filozofie Dealery je potřeba si pěstovat, mapovat a pečlivě hodnotit jejich výkony. Cestovat po cizích zemích přináší velmi mnoho podnětů i zpětných vazeb. Osobní setkání jsou nenahraditelná. Vyplácí se být se zákazníkem v dobrém kontaktu a reagovat na jeho návrhy a podněty. Je mimořádným zážitkem sledovat, jak se v marketingu firmy ŠULÁK při telefonování střídají různé jazyky. Co je pískování? Ploché čiré sklo lze zmatnit tryskáním proudu jemného písku pomocí pistolí s tryskami. Dají se tak vytvořit nejrůznější obrazce. Je to velmi podobné stříkání barev, jen proud písku není rozptýlený, nýbrž soustředěný do úzkého svazku. Vizitkou firmy ŠULÁK je vchod do nové haly, na jehož 4 velkoplošných skle něných tabulích jsou vypískované motivy džungle tvořící jeden celek. Jiří Kohout Prameny: katalogy výstav, firemní literatura. Z březnové výstavy Expoconstrucción 2006 v Kostarice: Vítězslav Šulák ml., velvyslanecký rada Pavel Bechný a ing. Milan Šafář před stánkem firmy. Výstavy a veletrhy Klíčem pro úspěšný prodej je účast na veletrhu v cílové zemi. SULAK GLASS WORKING MACHINERY teď proniká do Ruska, Thajska a Španělska, ve vý hledu je i Střední Amerika. Dealeři se získávají na výstavách, a proto je tam vždyc ky nutné vystavovat stroj a předvádět jej hmatatelně. Klíčovou zásadou zůstává jet za zákazníkem se vyplatí. První tři letošní výstavy už má firma ŠULÁK za sebou: v lednu byli v polské Poz nani na BUDMA Poland a v ukrajinském Kijevě na PRIMUS: ARCHITEC TURAL GLASS a v březnu v hlavním městě Kostariky San Jose na Expocon strucción V prosinci 2005 se vystavovalo až v Thajsku na GLASSTECH ASIA Letos přijdou ještě výstavy a veletrhy v Anglii, ve Španělsku, v Rusku a vy vrcholením sezóny bude v říjnu 2006 výstava GLASSTEC v Düsseldorfu, Ně mecko, kde ŠULÁK vystaví na ploše více jak 100 metrů čtverečních asi deset strojů.

14 STRANA 14 MÍSTO PRO VÁŠ NÁZOR LL 6 / 2006 Debatovat? Besedovat! Přede dvěma lety na jaře proběhly dvě úspěšné besedy na témata rozvoje Lanškrouna. Šlo o pokus vymanit se touto cestou ze sevření jednotlivých politických přístupů a vyhledávat společné jmenovatele pro nadcházející investiční akce města. Ty by se jinak mohly stát předmětem politických šarvátek. A tam se, jak známo, spoléhá spíš na sílu nátlaku než na logiku věci. Besedy organizovala a sponzorovala skupina lidí z okruhu US DEU. Dnes by stálo za to se k myšlence besed vrátit. Únorová beseda SPORTOVIŠTĚ V LANŠKROUNĚ shromáždila 80 lidí. Zaměřila se na připravovanou víceúčelovou halu (tehdy se jí tak říkalo) a zaznělo tam i patrně první veřejné oznámení starosty Rudoltic o připravovaném koupališti pod Zámečkem. V dubnu na besedu PIVOVARSKÉ PODMĚSTÍ DALŠÍ CENTRUM LANŠKROUNA přišlo opět asi 80 lidí. Zdá se, že přibližně tolik zdejších lidí se o dění v Lanškrouně zajímá do té míry, aby vyhledali možnost poznat detaily a pří padně se k nim vyslovit. Není to malý počet. Řada dalších asi z nejrůznějších důvodů nemohla přijít. Na besedách jsme viděli lidi ze všech politických stran, podnikatele, představitele města, církví. A besedovali a argumentovali věcně a bez emocí. Pravidla hry Zdařilá beseda musí proběhnout podle pravidel a ideální je, když je posluchači přijmou jako úplnou samozřejmost. Nutný je neutrální moderátor, oproštěný od stranického zaujetí a schopný udržet rovnováhu diskuse, a včas utlumovat spory. Místnost musí poskytovat možnost promítat dokumenty, předvádět či na místě při řeči kreslit plánky nebo schémata. Osvědčilo se sice mít stůl pro významné hosty, ale stranou a ne v čele místnosti tam totiž patří přednášející nebo ten diskutující, který chce lépe zaujmout, a proto nemluví ze svého místa mezi posluchači. Je dobré se naučit velmi věcnému, spíš pomalému a maximálně zřetelnému vyjadřování a vejít se do limitu 5 minut, mluvit k věci ( v první větě vyjádřit, o co mi jde ), hlásit se a čekat na vyvolání. Důležitá je etika projevu: neurážet se, ani neurážet jiné. Na dnešní politické kultuře je znechucující, jestliže se například výraz jsem přesvědčený, že se mýlíte nahrazuje slovy vy lžete. Rovněž se vyplatí vymyslet k hlavnímu tématu besedy dílčí témata a předem je ohlásit (v besedě o sportovištích jich bylo šest, v besedě o pivovaru pět). Ještě maličkost nepřipadá vám také staré české slovo beseda přitažlivější než dnešní chladná slova diskuse či debata? Že bychom to zkusili znovu? Teď na prahu kampaní do listopadových komunálních voleb nám hrozí stav, kdy jednotlivé volební strany budou pořádat izolované akce. To by nás zbavovalo možností jejich záměry a sliby vzájemně porovnávat. Čtyři nebo pět besed na živá témata blízké i vzdálenější budoucnosti za aktivní účasti všech politických nebo občanských stran či hnutí by určitě prospělo víc než jednotlivé kampaně v duchu Jenom my jsme ti nejlepší. Pamatujme, že naši zastupitelé, ti dnešní i budoucí, bývají z velké části voleni na příč nabídkou stranických kandidátek. Já jsem například dal svůj hlas dvěma dneš ním zastupitelům z politické strany, kterou jsem ještě nikdy nevolil. Protože si jich osobně vážím. Na besedách, v realitě porovnávaných názorů, se nejlépe projeví silné a všeobecně přijatelné osobnosti. Rovněž se zřetelně odhalí sklony ke kabinetní politice, skrývající se za bariéry předpisů. Kandidáti si ověří míru sympatií a podpory. A vůbec ne bude na škodu volební programy podle odezvy z besed upravovat a vylepšovat. Osobně jsem nikdy nedokázal pochopit, proč by naše město potřebovalo mít víc než jeden jediný plně logický a racionální volební program. Cesta vpřed Tak jako přede dvěma lety mi připadá nejschůdnější, jestliže se některá osvícená politická strana ujme uspořádání první besedy na téma pro ní nejbližší, a další besedy pak zorganizují další strany podle svých představ. Nadstranické pojetí besed oněm stranám nakonec prospěje ukáže, že nejsou omezené nějakými rivalitami a že dovedou podstoupit samočistící proces vedoucí k nominacím skutečně prospěšných a do daleka vidoucích kandidátů, v duchu přece si nebudeme navzájem kazit prospěšné dílo, s filozofií vědět, jak se to dá navzdory překážkám uskutečnit (ne vím, proč to nejde ) a jsme rádi, že občané jsou spoluúčastníky dění ve městě. A nezapomínejme vyplatí se pozvat na řekněme čtvrthodinové vystoupení nějakého skutečného odborníka třeba i odjinud, a nechat se poučit například o bu doucnosti obnovitelných zdrojů energie. Aby nám besedování přinášelo rozumné inspirace. Jiří Kohout Poznámka autora: Těm, kdo se přihlásí na rád zašlu několikastránkové zápisy diskusí z obou předloňských besed ve formátu pdf.

15 LL 6 / 2006 HUDBA STRANA 15 Rosteme s písničkou XII. Letos se uskutečnil již XII. ročník přehlídky amatérských dětských pě veckých souborů, na kterém se tradičně představují sbory lanškrounské s hos tujícím Čermáčkem z Horní Čermné. Akce se konala ve středu 8. března ve Společenském domě v Lanškrouně a zú častnilo se jí tento rok sedm pěveckých seskupení v tomto pořadí: PSGL, Mo týlek, Klíček, Citrónek, Singls, Čer máček a Komo/k/rák. Zpěváci všech sborů se s posluchači, kteří jako kaž doročně zaplnili celý sál, rozloučili zá věrečnou písní Když jde malý bobr spát a zasloužili si obrovský aplaus publika. Dík patří nejen všem sborům, které přijaly pozvání a jejich dirigentům, ale také Městu Lanškroun a paní Stanislavě Švarcové, která svým slovem celý pro gram provázela. Věřím, že i přes ohlá šený konec dirigentského působení hlav ní organizátorky paní Mgr. Dany Mo ravcové budou mít lanškrounské dětské pěvecké sbory i v dalších letech příleži tost ukázat veřejnosti, co umí. JH Soutěže základních uměleckých škol Radost i zklamání za spoustu práce a pilné přípravy mohou přinést výroky porot při soutěžích v uměleckých dis ciplínách. Pro tento školní rok byly MŠ MT vyhlášeny soutěžní disciplíny a ka tegorie pro hudební a taneční obor zá kladních uměleckých škol. Žáci se svými učiteli lanškrounské ZUŠ se pilně při pravovali na soutěž v sólovém a komor ním zpěvu, ve hře na lidové, dechové a bi cí nástroje. V rámci tříletého intervalu střídání oborů výtvarného, dramatického a tanečního dostali příležitost poměřit své výsledky právě tanečníci základních uměleckých škol. Účast žáků v soutě žích není povinná, přesto je určitým mě řítkem v hodnocení výsledků školy ne jen pro ČŠI, samotné žáky a učitele, ale také pro rodiče žáků. V současné době má většina soutě žících za sebou školní, okresní a krajská kola. Výkony našich žáků ve všech sou těžních oborech mne příjemně překva pily, přesto že výroky zejména poroty pěvecké a jejich hodnocení se neshodlo s mým hodnocením. Doufám, že se naši žáci pěveckého oddělení nenechají odra dit a dál budou svým zpěvem zpestřovat hudební akce školy nebo jiných orga nizací ve městě. Pro ilustraci výsledků našich žáků u vedu pár čísel. V našem okrese je devět základních uměleckých škol. Získat oce nění již v okresním kole je určitě úspě chem. Jak dopadla okresní kola ve výše jmenovaných hudebních disciplínách: 3 x čestné uznání, 7 x 3. cena, 14 x 2. cena, 13 x 1. cena z toho 12 x s postupem do krajského kola. V příštích dnech nás čeká krajské kolo ve hře na lidové nástroje a krajské kolo taneční přehlídky kam postoupily čtyři choreografie Ivety Zahradníkové. Poděkování za reprezentaci školy a blahopřání za výsledky si zaslouží ur čitě všichni soutěžící i jejich učitelé. Pro dlouhý seznam jmen uvedu pouze drži tele ocenění z krajských kol. Nemoc dvou žáků v termínu krajského kola soutěže nás určitě připravila o další ceny. Druhé ceny získali : Komorní pěvecký kvartet ve složení Z. Zedníčková, I. Klimošová, H. Valentová, V. Pirklová ze třídy Mgr. V. Jetmartové, K. Herma za hru na bicí ze třídy B. Havelky, J. Moutelíková za hru na flétnu žákyně V. Vychytové, L. Fryaufová ve hře na flétnu ze třídy J. Nové. První ceny získali: D. Skalický za hru pozoun (žák ze třídy Ing. J. Pilného), Jan Klimoš a Karel Svoboda za hru na saxofon (žáci Mgr. M. Va šíčkové), S. Skalická za hru na zobcovou flétnu (žákyně J. Budzáka) a M. An dělová a M. Reslerová za hru na zob covou flétnu (ze třídy M. Obrové). V ú středním kole nás budou reprezentovat K. Svoboda, M. Andělová a M. Reslerová. Marta Obrová, ředitelka školy Pátý ročník tanečního maratonu proběhne 8. dubna jako obvykle v Music Clubu esko v Dolním Třešňovci. Věk účastníků pro čtyřhodinový ma raton je stanoven na let, pro šestihodinový na let, pro dva náctihodinový musíte být starší 16 let. Přihlášky odevzdávejte do 3. dubna v Infocentru. Startovné činí 50 Kč. Bližší informace na tel.: Koncert netradičního dua Sax & Piano Duo oslavilo loňského roku 10. výročí svého založení a stále hraje ve stejné sestavě jako 7. března 2006 v Lanškrouně: Laura Vlková klavír a Roman Fojtíček saxofon. Klavíristka L. Vlková působí peda gogicky na Konzervatoři a Vyšší od borné škole Jaroslava Ježka v Praze. Kro mě samostatné koncertní činnosti spo lupracuje s divadlem, filmem, televizí i roz hlasem a s Pražským dětským sborem absol vovala řadu evropských i světových turné. Saxofonista Roman Fojtíček vystupuje s různými symfonickými orchestry a ko morními soubory jako interpret saxo fonových i klarinetových partů. Je jedním ze zakládajících členů saxofonového kvar teta Bohemia, které hostovalo v Lanškrouně 6. února 1996, a v roce 2003 založil České saxofonové kvarteto. Toto netradiční duo hraje hudbu pů vodní i transkribovanou a jeho široký repertoárový záběr uspokojí jak milov níky klasické hudby, tak i příznivce hud by jazzové. Zpestřením koncertů jsou sólové vstupy umělců, kteří předvádějí svůj nástroj v sólové podobě a mohou lépe prokázat své vynikající hráčské schopnosti. Bohatý a pestrý program odrážel roz sáhlý a rozmanitý repertoár Sax & Piano Dua. Od klidné barokní hudby J. S. Ba cha a D. Scarlattiho přes temperamentní skladby jihoamerických a středoame rických autorů dospěli umělci ještě před přestávkou k české hudbě soudobé. Přednesli od K. Růžičky, pedagoga na Konzervatoři J.Ježka, Trojportrét pro altový saxofon a klavír. Skladbu napsal v roce 2000 na objednávku pro Český rozhlas, specielně pro toto duo. Druhá polovina koncertu navazovala na před chozí, z pera mladého českého sklada tele L. Dřevíkovského (narozen 1969), který pro ně napsal několik skladeb, vy brali náladovou Hudbu k večírku (tak zní její název), citlivě až rozverně inter pretovanou. Posluchače potěšila a nala dila na veselou strunu. Koncert postupně gradoval, skladby nabíraly na síle a je jich tempo bylo rychlejší. Klavíristka nadchla posluchače jako sólistka při in terpretaci skladby Play piano play od rakouského jazzového pianisty a impro vizátora F. Guldy. Vyvrcholením večera byly známé a ob líbené melodie dvou významných skla datelů 20. století. Nejprve zazněla suita pro altový saxofon a klavír Scaramouche od francouzského skladatele D. Mil hauda, technicky náročná pro oba inter prety, a na samý závěr Suite from West Side Story od L. Bernsteina. Její krásné melodie zněly sálem v aranžmá R. Fojtíčka. Tento vynikající saxofonista prokázal své nemalé znalosti z hudební literatury v zajímavém průvodním slovu. Oba sympatičtí umělci zaujali publi kum nejen jako vynikající duo, ale i jako skvělí sólisté, kteří hráli zpaměti a zvlá dali bravurně i ty tech nicky nejnáročnější pa sáže. Rovněž projevo vali úžasný smysl pro rytmus, nezbytný právě pro jazz. Netradiční Sax & Piano Duo, které se poprvé objevilo na čes ké hudební scéně před deseti lety, získalo své pevné místo na koncert ních pódiích. V. Hejlová Pane Fojtíčku a paní Vlková, spojení klavíru a saxofonu není v koncertních sálech slyšet tak často. Co si tyto dva nástroje vzájemně dávají a jaké pocity v posluchačích vyvolávají? Roman Fojtíček: Saxofon dokáže především rezonovat s člověkem, který ho poslouchá. I když rezonance pozbývá malinko platnosti při dnešním hraní na mikrofon v jazzových formacích a saxofon je dnes doslova obalen moderními technikami. Avšak akustický vjem je velmi důležitý. Dříve měly saxofony slaďounké sametové tóny, krásně se pojily a vyplňovaly jazzovou muziku krásnými barevnými odstíny. Dnes už je ta hra poněkud dravější a poplatná době. Saxofon začal mít více, řekl bych tah na bránu, aby to zkrátka posluchače zvedlo ze židle. Saxofonu se velmi daří posluchače prostoupit. Má k tomu totiž výrazové prostředky: plech, dynamické možnosti. Například oproti klarinetu, který je užší ve zvuku, protože dřevo nedovolí tak silnou hru. Přirozeně příznivěji bude znít hudba, která je synkopická, rytmická, temperamentní. Třeba latina, spíše než moderní skladba, plná disonancí, zvuků, které člověku ne vždycky na první poslech ladí. Bohužel je u nás saxofon ještě nedoceněn. Vývoj už sice nastal, ale chce to čas, možná i více než dvacet let. Zatím se u nás nedostal ani na vysoké školy. Laura Vlková: Když posluchač přijde na koncert, klavír zná v mnoha podobách. Může mu evokovat pocity z dětství, kdy se většina z nás učila na klavír hrát. Na druhou stranu na koncertě na nás doléhá splynutí s hudbou a zapomeneme na všechny životní strasti a klavír je pro nás takovou muzikoterapií. Známe ho v růz ných podobách, v sólových i s různými nástroji dohromady. Je to nástroj nejroz manitější ze všech, očekáváme od něj to, co si přejeme slyšet v různých melodiích. Klavír je klasika, ale dokáže být ve spojení s jiným nástrojem něčím výjimečným, zajímavým a dokáže mu splňovat stránku doprovodnou i rovnocenného partnera. Foto a rozhovor: J. Hajzlerová

16 STRANA 16 INZERCE LL 6 / 2006 Inzerce v Listech Lanškrounska LL nabízejí zájemcům o podnikatelskou inzerci tyto podmínky: cena 10 Kč/ 1cm 2 Cena při opakované inzerci: Velikost 1x 2 5x 6x a více celá strana /2 strany /4 strany Příplatky: Foto, logo, grafické zpracování Kč Umístění na poslední straně + 20% Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH, za publikaci inzerce v jednom čísle LL. Řádková inzerce soukromá pod značkou a podnikatelská: 30 Kč/řádek + DPH. Soukromá řádková inzerce do tří řádků zdarma, plošná (foto aj.) za 1/2 ceny podnikatelské. * Vyměním státní byt (v prvním patře) na sídlišti v Mor. Třebové za státní byt nebo v Lanškrouně, Litomyšli. Mobil: Dubové podlahy, schody, stupně, podstupně, parapety a střešní okna. Tel.: Rozpis služeb stomatologie (neděle, sobota, svátek 8 h 11 h ) pro oblast Letohrad, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Jablonné n/o MUDr. Jana Vacková, Lanškroun, Hradební 227, MUDr. Hana Valentová, Lanškroun, Strážní 151, MUDr. Zdeňka Vebrová, Žamberk, Raisova 814,

17 LL 6 / 2006 SPORT STRANA 17 Krůček od II. ligy Ženy TJ Lanškroun hrající KP I. třídy žen ve volejbale. Sezónu ukončily na 2. místě. Horní řada zleva: Šárka Chládková, Andrea Mrázová, Silva Chládková, Martina Ptáčková, Hana Řehořová, Eva Krsková, Hana Šebrlová. Spodní řada zleva: Lucie Marková, Anna Jurčanová, Veronika Betlachová, Blanka Strnadová, Eva Jurčová, Dita Malířová. Ležící: Markéta Volfová. Chybí: Hana Hradilová, Lucie Křivková a Helena Vičarová. POZN.: Při posledním zápase s družstvem Svitav (1. místo v tabulce) byl, bohu žel, více slyšet jeden fanoušek Svitav než zhruba dvacítka diváků z Lanškrouna. Od druhého setu vzali fandění do svých rukou Zbyněk Jurča, Pavel Resler, David Kristek a jejich nejbližší, pak už svitavský fanoušek neměl šanci. Hoši děkujeme. Volejbal výsledky Sobota liga juniorek v Uherském Hradišti, 31. a 32. kolo: Slovácká Slavia Uherské Hradiště VK Lanškroun 3 : 0 (25:14, 25:13, 25:9), 3 : 0 (25:22, 25:19, 25:11) Sestava: Roubalová, Jirásková, Matějková, Janyšková, Zachařová, Paďourová, Šebrlová. Naše hráčky odjížděly k vedoucímu celku soutěže unavené po týden ním soustředění v Turnově, a navíc v silně kombinované sestavě, bez větší nadě je na úspěch. V soutěži, která je již rozhodnutá, nechal trenér doma odpočívat čtyři hráčky základní sestavy a bylo to znát i na souhře celého týmu. Proto se domácí hráčky mohly radovat s celkem jednoznačných vítězství. 1. liga kadetek v Uherském Hradišti, 31. a 32. kolo: Slovácká Slavia Uherské Hradiště VK Lanškroun 3 : 0 (25:16, 25:20, 25:23), 3 : 0 (25:18, 25:14, 25:22) Sestava: Marková, Hejlová, Doupalová, Krčová, Šedá, Míková, Filipiová. Pro kadetky platí to samé, co pro družstvo juniorek. Únava z týdenního soustře Kynologové z Lanškrouna zvítězili Základní kynologické organizace (ZKO) Česká Třebová Javorka a ZKO Lanškroun uspořádaly oblastní ligu ve sportovní kynologii. Prvního ročníku ligy se zúčastnilo devět ZKO. Každá ZKO zorganizovala jeden závod, což byla jedna z podmínek účasti v lize. Od května do prosince postupně pro běhly závody v Lanškrouně, Vysokém Mýtě, Ústí n/o, České Třebové Javorce, dění, rozhodnutá soutěž a domácí družstvo bojující o záchranu v soutěži. Výsle dek, dvě jasná vítězství domácích hráček. Krajský přebor žen I. třídy v Litomyšli, 33. a 34. kolo: VK Litomyšl VK Lanškroun 0 : 3 (13:25, 20:25, 20:25), 1 : 3 (15:25, 22:25, 25:23, 11:25) Sestava: Betlachová, Chládková, Marková, Volfová, Šebrlová, Jurčanová, Str nadová. Lanškrounské ženy si celkem snadno poradily s předposledním druž stvem soutěže. Lanškrounská amatérská volejbalová liga, 6. kolo: VK Lanškroun B Sokol Bystřec 2 : 1 (22:25, 25:17, 15:10), Sokol Výprachtice Veteráni 2 : 0 (25:17, 25:11), Sokol Bystřec Sokol Výprachtice 1 : 2 (25:21, 22:25, 4:15), Veteráni VK Lanškroun B 0 : 2 (17:25, 15:25), Sokol Bystřec Veteráni 1 : 2 (25:17, 19:25, 10:15), VK La B Sokol Výprachtice 0 : 2 (19:25, 24:26) Po 6. kole je v čele soutěže VK Lanškroun B. Sobota liga juniorek v Lanškrouně, 33. a 34. kolo: VK Lanškroun Sokol Zbečník 3 : 0 (25:14, 25:20, 25:17), 3 : 0 (25:18, 25:16, 25:20) Sestava: Gottwaldová, Roubalová, Šedá, Drozdová, Matějková, Janyšková, Míková, Vlčková. Hra soupeře umožnila našim hráčkám si dobře zahrát a zdoko nalovat se v různých herních kombinací. V žádných fázích utkání nebylo ani na okamžik pochyb o tom, kdo v nich zvítězí. 1. liga kadetek v Lanškrouně, 33. a 34. kolo: VK Lanškroun OA Třebíč 3 : 2 (25:17, 25:13, 19:25, 21:25, 15:11), 0 : 3 (19:25, 23:25, 19:25) Sestava: Marková, Hejlová, Doupalová, Krčová, Zachařová, Paďourová, Filipi ová, Šebrlová. Naším hostem bylo vedoucí družstvo soutěže a zvláště v prvém utkání se našim hráčkám dařilo. Obě utkání byla pohledná a hraná s plným nasazením. Český pohár starších žáků v Novém Jičíně, 2. osmička 4. kolo: Sobotní výsledky: VK Lanškroun Hradec Králové 2 : 0, Olomouc 0 : 2, Ústí nad Labem 0 : 2, Ervěnice 2 : 1, Praha Prosek 2 : 0. Nedělní výsledky: VK Lanškroun Nový Jičín 2 : 0, Jihlava 1 : 2. Sestava: Radim Mráz, Standa Musil, Petr Doubravský, Jiří Šimek, Pavel Matěj ka, Vojta Hejl, Adam Horáček, David Adam. Poslední turnaj Českého poháru byl pro naše družstvo ve znamení přípravy na přebor České republiky starších žáků. Hráči střídali výborné výměny s horšíma a tomu odpovídají i výsledky. V sestavě je polovina chlapců věkem patřícím do kategorie mladších žáků a tak všichni věříme, že v příštím ročníku ČP dopadneme lépe. Neděle Krajský přebor žen I. třídy v Lanškrouně, 35. a 36. kolo: VK Lanškroun TJ Svitavy 1 : 3 (25:18, 22:25, 19:25, 24:26), 3 : 2 (25:22, 19:25, 25:16, 24:26, 15:11) Sestava: Volfová, Betlachová, Marková, Strnadová, Jurčanová, Šebrlová, Chlád ková, Ptáčková, Krsková, Mrázová. Naše ženy sehrály dva pěkné zápasy s vedoucím družstvem soutěže a jako jediné dokázaly toto družstvo v letošní sezóně porazit. Lukové, Letohradě, České Třebové Pod horce, Moravské Třebové a Žamberku. Devíti závodů ligy se zúčastnilo celkem 304 závodníků. Organizace díky lize zaznamenaly velký nárůst účasti na zá vodech oproti předchozím rokům. ZKO Lanškroun vyslala na závody Podorlické ligy celkem 56 závodníků a zajistila si tím nejvyšší účastnickou základnu v porovnání s ostatními organizacemi. Právě díky této vysoké účasti a dob rým výsledkům některých závodníků (např. p. Ullvera a pí. Muláčkové) zví tězila ZKO Lanškroun v prvním ročníku Podorlické ligy s celkovým počtem 324 bodů. Tímto výsledkem ZKO Lanš kroun potvrdila výbornou připravenost psovodů i jejich svěřenců a dobrou práci výcvikářů. Touto cestou si předseda ZKO Lanš kroun p. Petr Šolc dovoluje poděkovat všem sponzorům a Městu Lanškroun za podporu své činnosti a zároveň vy jádřit přání udržet a rozvinout tuto skvělou spolupráci i do budoucna. ZKO Lanškroun Konečné pořadí 1. ročníku Podorlické ligy: 1. Lanškroun 2. Letohrad 3. Č.Třebová Podhorka 4. Č.Třebová Javorka 5. Ústí nad Orlicí 6. Žamberk 7. Luková 8. Moravská Třebová 9. Vysoké Mýto Přijďte si k nám zaplavat! Bazén při ZŚ Dobrovského je otevřen od roku Chtěl bych vám tímto člán kem přiblížit, jak funguje a jaké možnosti skýtá. Velikost bazénu je 12,5 m na délku a 6 m na šířku, což jsou ideální míry pro výuku malých dětí předškolního a mladšího školního věku. Hloubka bazénu je od 90 cm do 130 cm. Pro děti je tady také klouzačka. Mnozí z vás nevědí, že od 7.00 hod. máte možnost si u nás zaplavat. Tato ranní relaxace není plně využita a ti, co tuto možnost využívají, jsou velmi spokojeni. Od 8.00 hod začíná výuka plaveckých kurzů. Bazén je plně využit až do hod. odpoledne. Plavecké kurzy absolvují mateřské školy, I. stupeň ZŠ z Lanškrouna a okolí. Na naší škole probíhá výuka i pro II. stupeň ZŠ. Pro vychovatelky s dětmi ze školní družiny je bazén k dispozici v odpoledních hodinách. Po hod. je rezervace určena různým organizacím: Pondělí: hod. Školní družina Rudoltice Středa: hod. DDM Lanškroun, hod. plavání pro těhotné ženy Čtvrtek: hod. maminky s dětmi Pátek: Sobota neděle: sanitární dny Hodiny pro veřejnost: hod. diabetici, hod. rodiny s dětmi PO: hod., ÚT: hod., ST: hod., PÁ: hod. Za loňský rok navštívilo bazén lidí. J. Helekal, vedoucí bazénu

18 STRANA 18 SPORT LL 6 / 2006 Krajská soutěž družstev žáků v šachu 18. února 2006 se v prostorách DDM Kamarád v České Třebové konalo 2. kolo Krajské soutěže čtyřčlenných družstev. Tentokráte náš Šachový klub postavil tři týmy. Celkem se sjelo 8 družstev a tak se hrálo na 7 kol a dvakrát 30 minut na partii. Potvrdili jsme roli favorita a naše dvě čtveřice svedly urputný boj o vítězství. Josef Krátký, který hrál za naše třetí družstvo na první šachovnici, podal dobrý výkon a získal 4. VT. V celkovém pořadí nám patří dvě první místa. J. Krištof Z utkání Lanškroun B Lanškroun C. Lanškroun B Lanškroun C Lanškroun D Šach. Jméno Body Jméno Body Jméno Body 1. Chmelík Ondřej 6 Komínek Lukáš 4,5 Krátký Josef 4 2. Jačisko Jakub 7 Vaculík Jakub 5 Lamberský Luboš 1,5 3. Nečas Lukáš 4,5 Jursa Vít 5 Zadražil Dominik 3 4. Brejša Vít 5,5 Kolomý Štěpán 7 Šolcová Michaela 3 Celkem 23 21,5 11,5 Výsledky: Poř. Družstvo 1. kolo 2. kolo Celkem 1. ŠK Lanškroun B ŠK Lanškroun C 19,5 21, Ústí nad Orlicí B ŠK Kámen A 16 12,5 28,5 5. ŠK Lanškroun D 10 11,5 21,5 6. ZŠ Červená Voda Žamberk B ŠK Vysoké Mýto C ŠK Kámen B 6 6,5 12,5 10. ŠK Lanškroun E Česká Třebová C 5 5 Tradiční cyklistickou časovku na 6 km PROLOG PRVNÍ JARNÍ NADÝCHNUTÍ pořádá Cyklosport Dvořák a Jan Ruščák v neděli 2. dubna Startují opět všechny věkové i výkonnostní kategorie na kolech silničních, horských, speciálních i koloběžkách. Startovné 20 Kč. Prezentace mezi 9 a 10 hodinou v restauraci Na Křižovatce v Rudolticích. Poslední zápas OP mužů v hokeji TJ Lanškroun TJ Sokol Řetová 10:3 (0:0, 4:3, 6:0) Po úvodní bezbrankové části si domácí po další dvacetiminutovce vytvořili jed nogólový náskok a o vysoké výhře nakonec rozhodli ve třetí třetině šesti góly. Branky: Kotoulek 3, Z. Fišer 3, V. Doha 2, Kilčický 2 za hosty nehlášeno. Konečné tabulky okresního přeboru v ledním hokeji 2005/2006 MUŽI: 1. HC Spartak Choceň B : bodů 2. Slovan Moravská Třebová B : bodů 3. TJ Voděrady : bodů 4. TJ Sokol Řetová : bodů 5. TJ Lanškroun : bodů 6. TJ Sokol Tisová : bodů 7. SK Žamberk : bodů 8. TJ Sokol Verměřovice : bodů 9. TJ Jiskra Králíky : bodů 10. HC Ústí nad Orlicí : bodů 11. TJ Semanín : bodů 12. TJ HC Dlouhoňovice : 97 8 bodů 13. TJ Sokol Nekoř : bodů O umístění na 3. a 4. místě rozhodly vzáj. zápasy Voděrady Řetová 4:6 a 8:4. JUNIOŘI: 1. HC Ústí nad Orlicí : bodů 2. TJ Svitavy : bodů 3. TJ Semanín : bodů 4. TJ HC Dlouhoňovice : 58 8 bodů 5. SK Žamberk : 50 5 bodů 6. TJ Lanškroun : 60 2 body STARŠÍ ŽÁCI: 1. HC Ústí nad Orlicí : bodů 2. TJ HC Dlouhoňovice : bodů 3. TJ Semanín : bodů 4. TJ Lanškroun : bodů 5. TJ Svitavy : 59 7 bodů 6. TJ Jiskra Králíky : 84 5 bodů 7. TJ Sokol Verměřovice : 91 4 body MLADŠÍ ŽÁCI: 1. TJ Sokol Nekoř : bodů 2. HC Ústí nad Orlicí : bodů 3. TJ Lanškroun : 75 2 body Nejmladší fotbalisté bojovali na turnaji v Mohelnici Dne se uskutečnil turnaj starší přípravky ročníku 96 v Mohelnici. Výsledky zápasů: TJ Lanškroun FK Mohelnice 1:0 Karlík J. TJ Lanškroun FK Nemilany 3:0 Karlík O., Jung D., Marek J. TJ Lanškroun Viktorie Přerov 1:1 Jung D. TJ Lanškroun 1.FC Slovácko 1:5 Karlík O. TJ Lanškroun SK Brno Líšeň 1:1 Karlík J. TJ Lanškroun Sparta Brno 0:0 Konečné pořadí: 1. 1.FC Slovácko (18 b.), 2. FK Mohelnice (10 b.), 3. TJ Lanškroun (9 b.), 4. SK Brno Líšeň (7 b.), 5. Sparta Brno (6 b.), 6. Viktorie Přerov (4 b.), 7. FK Nemilany (3 b.) Sestava TJ Lanškroun: Karlík J., Karlík O., Jung D., Marek J., Mareš M., Kolomý Š., Vybíral J., Junek T., Kačerovský D. HLEDÁŠ SPORT PRO SPRÁVNÉHO KLUKA? NEVÁHEJ A PŘIJĎ! Extraligový hokejbalový klub SK OEZ Testa Letohrad pořádá nábor do svých řad. Hledáme kluky zejména ročníků narození 1994 a mladší ( ). Do svých řad rádi přijmeme i hráče starší ( ). Nabízíme možnost kvalitního zázemí, odborných trenérů a účast v nejvyšších hokejbalových soutěžích ČR. Přijďte s hokejkou na hokejbalové hřiště v Letohradě (v areálu fotbalového sta dionu): ve středu v 16 hodin nebo ve čtvrtek v 16 hodin, popř. volejte šéftrenérovi mládeže p. Motyčkovi: www.hokejbal letohrad.com

19 LL 6 / 2006 PROGRAM AKCÍ V REGIONU STRANA 19 HOKEJ: sobota Technické služby Lanškroun, s.r.o., s firmou Spektrum CZ, a.s., pořádají na ukončení zimní sezóny v Hale B. Modrého hokejový turnaj ZÁVĚREČNÁ SEDMA Turnaj je určen pouze amatérským hráčům splňujícím kriteria neregistrovaného pro LHL Systém turnaje: Skupiny od 7.30 hod. a druhá od 13 hod. Večer o umístění. Doba zápasů 1x15 min na hrubý čas. Každý tým sehraje alespoň 5 zápasů neděle Slavnostní zakončení LHL Lanškrounské hokejové ligy Dva zápasy slavnostní vyhlášení tří týmů, nejlepšího střelce a brankáře ligy za přítomnosti starosty města AKTUÁLNÍ ZMĚNA VOLNÉHO BRUSLENÍ: Z důvodu celodenního hokejového turnaje odpadá volné bruslení. Dále následuje běžný program až do ukončení sezóny, tj. do Mimo uvedená bruslení (která jsou bez hokejky) je možné si v čase vyčleněném příchozím zahrát hokej. Po a St hod. So a hod. Ne hod. FOTBAL: sobota SK HOLICE TJ LANŠKROUN Krajský přebor staršího a mladšího dorostu, začátek a hodin neděle TJ LANŠKROUN FC SKUTEČ Krajský přebor dospělých, zač. 15 hod sobota SK VYSOKÉ MÝTO TJ LANŠKROUN Krajský přebor dospělých, začátek hodin sobota TJ LANŠKROUN SVITAVY Krajský přebor staršího a mladšího dorostu, začátek a hodin. Hrát se bude podle počasí. TURISTIKA: neděle KČT v Lanškrouně zve na Zahájení turistické sezóny, 34.ročník Sraz: 10 hodin u Dělnického domu Cyklo i pěší VOLEJBAL: sobota VK Lanškroun TJ MSA Benešov, 1. liga juniorů, 35. a 36. kolo hodin, sportovní hala Střelnice Mimo Lanškroun: sobota Český pohár kadetek v Tachově, 1. osmička 3. kolo (pokračuje i v neděli) neděle Krajský přebor starších žáků v Litomyšli, finále A 7. kolo Krajský přebor mladších žákyň ve Svita vách, 6. kolo nám. A. Jiráska 1, tel., fax: v hodin, zámek JARNÍ KONCERT BIG BANDU LANŠKROUN Host: Zdena LORENCOVÁ Vstupné: 50, / 80, Kč v hodin, zámek Aldo Nikolaj: KOKTEJL Odložené představení z VYPRODÁNO v hodin, zámek 182. koncert Kruhu přátel hudby ŠANSONY S LENKOU Herečka a zpěvačka Lenka Filipová Kudelová Max WITTMANN piano Milan KAŠUBA kytara V programu zazní skladby R.Pogody, P.Dostála, J. Wykrenta, J. Suchého, J. Šlit ra, Ch. Aznavoura, B.Ondráčka, P.Vrby Vstupné: 120, / 80, Kč v hodin, zámek Studentský divadelní soubor Škeble vás zve na derniéru divadelní hry Williama Shakespeara Sen noci svatojánské Režie: Růžena Šteflová v 18 hodin, Společenský dům 6. ročník festivalu JAZZ a LITTLE OTHERWISE LAURA A JEJÍ TYGŘI Praha (rhythm & blues, funky, salsy, soul) LA CEDILLE Francie (jazz, hip hop) ONE BRAIN Lanškroun (jazzpop) LEŽÉRNĚ A VLEŽE Valašské Klobouky (jazz, swing) DUENDE Praha (jazzrock) Vstupné: 90, Kč od 8.15 a 10 hodin zámek Miriam Pešková: JAK SE ZACHRAŇUJE ZEMĚ Ekologicky zaměřené představení objas ňuje základní environmentální pojmy, vede děti k úctě vůči přírodě a inspiruje je k omezení nešťastných kroků, kterých se dopouštíme vědomou či nevědomou devastací životního prostředí. V listopadu 2001 získal tento autorský projekt cenu Henryho Forda. Určeno pro MŠ a ZŠ. Vstupné: 30, Kč KC Lanškroun pořádá ve dnech (kromě vždy v Po) KURS ORIENTÁLNÍCH TANCŮ s lektorkami Katkou a Martinou Doba trvání : 8 x 2 vyučovací hodiny Přihlášky lze podávat do na tel. čísle: O dalších záležitostech budou zájemci in formováni písemně před otevřením kursu. Městské muzeum Lanškroun nám. A. Jiráska zámek, tel.: Otevírací doba celoročně: Út Pá So Ne Poštovní historie města Lanškrouna ze soukromých sbírek Karla Uhlíře st. a Ing. Josefa Ficnera a Pohádková škola výtvarné práce žáků ZŠP Výstavy trvají do DDM v Ústí n/o, Lukesova 312, tel.: , zve na koncert sobota ve 20 hod., sál DDM VESNA CÁCERES Směs latinsko balkánsko klasických rytmů a osobní výpovědi za doprovodu akordeonu. Vesna Vaško Cáceres je zpěvačka, akordeonistka a skladatelka chorvat sko česko španělského původu. Multietnická je i její hudba, obohace ná o tradici klasické evropské hudby. V Praze a mnoha jiných evropských městech úspěšně vystupuje s kapelou taneční latinskoamerické hudby, ale v posledních dvou letech začala vystupovat také sama za doprovodu akordeonu. Vstup zdarma. Tvůrčí dílny rytíře z Hausebergu se konají dne 25. března 2006 od 9.00 do hodin v Ústavu sociální péče Anenská Studánka 41. Srdečně vás zveme na výrobu ručního papíru, svíček, keramiky, aranžování a lekce muzikoterapie. Keramika, aranžování, výroba ručního papíru a muzikoterapie proběhne od 9.00 a od hodin. Dílna s výrobou svíček začíná v 9.00, a hodin. Tato akce se koná v rámci projektu Anenské mosty, který je realizován za finanční podpory Evropské unie. T. G. Masaryka 3, tel.: března 17 a hodin EXPERTI (ČR) 85 min. Od producentů Snowboarďáků! Vstupné: 59, Kč Mládeži přístupno března hodin * DOMINO (USA, Francie) 96 min. Keira Knigtley v roli modelky Domi no Harvey, která opustila svou kariéru a stala se lovkyní lidí. Vstupné: 59, Kč Mládeži nepřístupno března hodin * SAW 2 (USA) 93 min. Z téhle show se vypadnout nedá. V této show se nehlasuje. V této show prostě přežijete, nebo ne. Vstupné: 54, Kč Mládeži nepřístupno 29. března hodin * TAJEMNÝ LET (USA) 98 min. Noční můra tisíce metrů nad zemí. Vstupné: 64, Kč Do 12 let nevhodné 30. března 9.30 hodin ŠVEC A ČERT Pásmo krátkých filmů pro mateřské školky a širokou veřejnost. Vstupné: 14, Kč Mládeži přístupno března hodin 1. dubna 20 hodin * PANIC JE NA NIC (ČR) 99 min. Nová česká komedie, aneb jak si ko nečně dosyta užít prázdnin. Vstupné: 64, Kč Mládeži nepřístupno 1. dubna hodin 2. dubna a 20 hodin ZATHURA VESMÍRNÉ DOB RODRUŽSTVÍ (USA) 88 min. Vesmírné dobrodružství ve stylu Ju manji. Dobrodružné sci fi. Vstupné: 64, Kč Mládeži přístupno dubna 20 hodin * HRA S NEVĚROU (USA) 107 min. Byla to příležitost, téměř osudová Vstupné: 64, Kč Do 12let nevhodné 5. dubna a 20 hodin 6. dubna 20 hodin LETOPISY NARNIE: LEV, ČARODĚJNICE A SKŘÍŇ (USA) 132 min. Prožijete neopakovatelná dobrodružství v zemi plné kouzel a zázraků. Vstupné: 59, Kč Mládeži přístupno 7. dubna a 20 hodin dubna 20 hodin * MARIŇÁK (USA) 123 min. Vítejte v Pouštní bouři. Válečné drama. Vstupné: 54, Kč Do 12 let nevhodné Programy označené * jsou titulkovány. Videopůjčovna: Po So hod.

20 STRANA 20 INZERCE A POZVÁNKY LL 6 / 2006 Nová kolekce jarních bund, výprodej zimního zboží SLEVY AŽ 50% Nabídka publikací Městského muzea Lanškroun Doporučujeme vám následující knihy: Vlastivěda Lanškrounska Vlastivědný časopis Lanškrounsko 1 3, 4. ročník vyjde v letos v květnu Průvodce po muzeu Osobnosti Lanškrouna Harmonie srdcí vzpomínky hudebního skladatele a dirigenta J. Pravečka Město Lanškroun a hudba Panoptikum strašidel a strašidelných míst Lanškrounska Pověsti Lanškrounska Lanškroun na fotografiích Jiřiny Strakové a Radka Lepky Lanškroun na starých pohlednicích ze sbírky Karla Uhlíře Lanškroun na fotografiích I. a II. Lanškroun foto lanškrounského fotografa J. Böhma z 30. let 20. století Lanškrounský umělecký salon 2005 Sborník Lanškroun historický II., III. Katalog medaile, mince, Z. Kolářský S puškou a perem životní cesta lesního rady a spisovatele Jaroslava Hubálka, vyjde v květnu t.r. I za málo peněz si můžete pořídit cenné věci do své knihovny. Obec Rudoltice vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vy hláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA MÍSTO ŘEDITELE právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Rudoltice s předpokladem nástupu Požadavky: vzdělání a požadovaná praxe ve školství dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, hlava II, znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů, občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti, dobrý zdravotní stav. K přihlášce přiložte: ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (včetně dalšího vzdělávání), koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 stran, strukturo vaný životopis, přehled předchozích zaměstnání potvrzený posledním zaměst navatelem, výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání, lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávané funkci. Přihlášky včetně příloh podávejte nejpozději do na adresu: Obec Rudoltice, Rudoltice č. 95. Obálku označte slovy KONKURZ ZŠ a MŠ NEOTVÍRAT Žebříčky filmových hitů co diváky zaujalo v únoru 2006 KINO: 1. Jak se krotí krokodýli 2. Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň 3. Mrtvá nevěsta Tima Burtona 4. Lovci dinosaurů 5. Noční hlídka VIDEOPŮJČOVNA KINO: GAMA PLUS CZ, s.r.o.: 1. Mr. and Mrs. Smith 1. Mr. a Mrs. Smithovi 2. Bílý stisk 2. Ostrov 3. Ledové ostří Zemřeš 4. Moje krásná čarodějka 4. Dům voskových figurín 5. Sin City 5. Utržený ze řetězu LISTY LANŠKROUNSKA vydává za podpory MÚ v Lanškrouně TG TISK s.r.o. Adresa: 5. května 1010, Lanškroun, tel.: , , fax: E mail: listy.mesto lanskroun.cz, a Šéfredaktor Mgr. F. Teichmann, redakce RNDr. L. Sitová. Uzávěrka příštího čísla: , vychází v pátek Redakce neodpovídá za názory, mluvnické a stylistické chyby přispěvatelů; vyhrazuje si právo lehce pozměnit texty. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Foto: soukromé archivy autorů. Kresby P. Dvořáček. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 62/2008 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření v poloţkách 1-19 (zpráva čj. 4618/2008/SEK ze dne 06.02.2008).

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

dodatku č. 9 k NS 619/5, dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku č. 15 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu.

dodatku č. 9 k NS 619/5, dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku č. 15 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/30/01/14 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Vzor nové NS, dodatku k NS podle NOZ o Nové NS, dodatky k NS o Dodatek ke smlouvě

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007 884/2007 Rada města Lanškroun projednala ústní ţádost TJ Lanškroun vodní sporty o povolení pokácení 3 vrb na břehu Dlouhého rybníka na pozemku ppč.

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 28. zasedání dne 17.9.2007 RM 1/28/07 RM 2/28/07 jako dodavatele stavby Rekonstrukce chodníku na Tovačovské ulici firmu Cyril Dragon DLAŽBA, se sídlem

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací Obec Javornice Plán zimní údržby komunikací 1 I. Základní pojmy. 1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon)

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 31/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo podnět odboru právního ohledně výstavby garáţe v Rybniční ulici a rozhodlo odstoupit

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 17645/2013 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 11 V Lanškrouně dne 10.06.2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 19.06.2013

Více

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE Obecně závazná vyhláška č. 9/97 ze dne 15.12. 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lanškroun Městská rada podle 45, písm. l zákona o obcích č. 367/90 Sb. a dále podle 26 a násl. zákona

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 16.12.2009

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 16.12.2009 Z Á P I S z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 16.12.2009 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny Dále přítomno: 7 občanů, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 360 000 0 1112 Daň z

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA DESNÁ Zastupitelstvo města Desná se na svém zasedání dne 22.2.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města 131218_61_01_01 nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.mesto-lanskroun.cz Čj. MULA 35777/2013 Ukládací znak: 56.4. Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Nemovitostmi

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012

Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012 Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst a Ing.

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

Usnesení Rady obce Strašice č. 12 / 2005 ze dne 22. 6. 2005

Usnesení Rady obce Strašice č. 12 / 2005 ze dne 22. 6. 2005 Usnesení Rady obce Strašice č. 12 / 2005 ze dne 22. 6. 2005 I. Bere na vědomí : 1. Hlášení o prázdninovém provozu mateřské školy. 2. Protokol o kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Pavla Štěpánková Praha, 16. 10. 2014 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111, Pobočka

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 57) RM schvaluje v rámci kontroly usnesení zásady výběru poplatků za odpady v tomto znění: 1) Podnikatel se sídlem podnikání ve Starém Městě,

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více