Ing. Mgr. Eva Urbanová. Brno,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Mgr. Eva Urbanová. Brno, 20. 12. 2011"

Transkript

1 DATOVÉ SCHRÁNKY Ing. Mgr. Eva Urbanová Brno,

2 Cíl semináře Seznámení se základní legislativou v oblasti datových Seznámení se základní legislativou v oblasti datových schránek a její praktická aplikace

3 Obsah semináře začlenění do egovernmentu nová legislativa v oblasti datových schránek s účinností od / / / datová schránka datová zpráva doručování dokumentů autorizovaná konverze dokumentů vazba na správní řád praktická ukázka vstupu do datové schránky a práce s ní

4 = méně času na úřadech egovernment rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti modernizace veřejné správy s využitím nových ICT (elektronizace veřejné správy) nástroj k odstranění nadbytečného "papírování", ulehčení styku občana s veřejnou správou, ale také ke zlepšování komunikace uvnitř veřejné správy

5 egon symbol egovernmentu = moderního, přátelského a efektivního úřadu v přeneseném významu je to živý organismus, ve kterém vše souvisí se vším a fungování jednotlivých částí se navzájem podmiňuje zahájení projektu na konci roku 2006

6 egovernment 4 etapy zavádění egovernmentu do veřejné správy: 1. Czech POINT Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS) Zákon o egovernmentu Základní registry veřejné správy -

7 egon

8 Klaudie od nová partnerka egona přináší do českého egovernmentu fenomén zvaný cloud computing = poskytování služeb či programů uložených na serverech na internetu cílem je zajistit, aby byly ICT projekty nejen efektivnější a levnější, ale aby také umožnily přechod od současného stavu blížícího se správě majetku k modelu poskytování a odebírání služeb

9 Klaudie

10 egon si bere Klaudii

11

12 Prsty egona pobočky Czech POINT (Český podací ověřovací informační národní terminál) = kontaktní místa veřejné správy (od roku 2007) všechny informace o údajích vedených v centrálních registrech na jednom místě zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů od rozšíření o osoby s autorizací (banky), na 5 let, 2 mil. Kč / rok

13 Prsty egona k kontaktních míst v ČR, z toho: 77,95% (5279) obecní úřady 14,43% (977) Česká pošta, s. p. 6,29% (426) notáři 0,75% (51) Hospodářská komora ČR 0,58% (39) zahraniční zastupitelství

14 Oběhový systém egona KIVS = Komunikační infrastruktura veřejné správy od roku 2007, implementace v krajích a ORP zajišťuje bezpečný přenos dat základem je tzv. Centrální místo služeb propojení subjektů veřejné správy, komunikace mezi nimi navzájem a s jinými subjekty prostřednictvím sítí

15 Mozek egona cílem je vznik systému, který umožní sbírat informace a se zárukou spolehlivosti je využívat v celé veřejné správě spuštění (pilotáž od ) 4 základní registry: Registr obyvatel Registr osob (PO, PFO, OVM) Registr územní identifikace (adresy, nemovitosti) Registr práv a povinností (úřadů) správu bude zajišťovat Informační systém základních registrů (zákon č. 111/2009 Sb.)

16 Srdce egona datová schránka spuštění , ostrá verze od zajištění efektivní komunikace orgánů veřejné moci mezi sebou a se soukromoprávními subjekty

17 Datová schránka informační systém veřejné správy mění díky novým ICT způsob doručování dokumentů, který zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou verzi zasílaného dokumentu primárně slouží pro komunikaci s úřady a mezi úřady

18 Cíl datové schránky efektivnější, tzn. rychlejší, levnější a spolehlivější veřejná správa

19 Vnik datových schránek na základě legislativy (zejména zákon č. 300/2008 Sb., vyhláška č. 193/2009 Sb., vyhláška č. 194/2009 Sb.) řídí se provozním řádem:

20 Základní legislativa DS zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů = zákon o egovernmentu (účinnost od , ostrý provoz od ) o 5 novel (4 v roce 2009, 1 v roce 2011), 13 stran!!! o poslední novela nabyla účinnosti vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů (účinnost od ) vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od ) o novela v roce 2010

21 Další právní předpisy související s DS zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od ) o novela v roce 2009 zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů

22 Další právní předpisy související s DS zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

23 Všechny informace o DS

24 Infolinka DS v pracovních dnech od 8:00 do 18:00 elektronická podatelna

25 Veřejné testovací prostředí od , pro všechny uživatele předtím zkušební datová schránka (dnes pouze kdo má ostrou verzi DS)

26 Vybavení pro práci s DS Technické vybavení: 1) počítač s OS MS Windows XP/Vista/7; OS Linux; Mac OS 2) připojení k internetu Programové vybavení: 1) internetový prohlížeč (IE 7 a vyšší, Google Chrome 6-13, Mozilla Firefox 3 a vyšší, Safari 5) 2) prohlížeč PDF dokumentů (Adobe Acrobat Reader) 3) formulářový prohlížeč (Software602 Form Filler) 4) software pro tvorbu dokumentu v PDF a jeho elektronické podepsání (např. Adobe Acrobat, Print2PDF, PDF Creator)

27 Vybavení pro DS do kapsy 1) OS MS Windows XP/Vista/7 2) připojení k internetu 3) internetový prohlížeč Portable Firefox 4) prohlížeč PDF dokumentů (Adobe Acrobat Reader) 5) formulářový prohlížeč (Software602 Form Filler Portable) instalace balíčku na paměťové médium (USB flash disk, paměťová karta), minimální velikost 256 MB

28 Bezpečná práce s DS pokud se neotevře je třeba instalovat kořenový certifikát (zdarma) legální software aktualizace OS, zejména internetového prohlížeče kvalitní antivirový program bezpečné bezdrátové připojení obousměrný osobní firewall pro ochranu citlivých informací zajištění bezpečnějšího přístupu do DS před vstupem do DS ukončit všechny aplikace pravidelné zálohování dat

29 Certifikáty slouží k autentizaci a autorizaci jejich uživatele kvalifikované certifikáty = důležité pro komunikaci s veřejnou správou o osobní kvalifikovaný certifikát (el. podpis) o systémový kvalifikovaný certifikát (el. značka) komerční certifikáty = mají širší oblast použití, např. pro ověření el. podpisů, přihlašování do různých systémů (Czech POINT, ISDS), ale nejsou automaticky uznávány platnost certifikátů je 1 rok!!! (elektronické prodloužení)

30 Elektronický podpis údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k DZ a ověřují identitu podepsané osoby je to otisk celého dokumentu zabezpečuje dokument ze 3 hledisek bezpečnosti: 1) Integrita (jistota doručení dokumentu v původním stavu) 2) Nepopiratelnost (nelze zpochybnit původce dokumentu) 3) Autenticita (jiná osoba se nemůže vydávat za vlastníka certifikátu)

31 Elektronický podpis pro komunikaci s veřejnou správou = zaručený EP: musí splňovat následující požadavky: o je jednoznačně spojen s podepisující osobou o umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě o byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou o je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, že je možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat

32 Elektronický podpis a DS obecně není potřeba (s výjimkou OVM) pouze tam, kde to vyžaduje právní předpis (např. správní řád) úkon učiněný prostřednictvím DS má stejné právní účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný

33 Elektronická značka institucionální elektronické razítko ( podpis instituce) údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k DZ nebo jsou s ní logicky spojené a které splňují následující požadavky: o jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím kvalifikovaného systémového certifikátu o byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření elektronických značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou o jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat

34 Kvalifikované časové razítko datová zpráva, která důvěryhodným způsobem spojuje data v elektronické podobě s časovým okamžikem a zaručuje, že uvedená data v elektronické podobě existovala před daným časovým okamžikem platnost 5 let!!! důležité pro dokumenty s delší životností než jeden rok zajišťuje dlouhodobou právní váhu dokumentu vhodný doplněk k elektronickému podpisu

35 Kvalifikované časové razítko čas na razítku není odvozen od času na počítači autora, ale od hodin v centrále kvalifikované certifikační autority (nezpochybnitelný důkaz) el. podpis (datum a čas připojení el. podpisu je odvozeno z počítače uživatele = neprůkazné!!!) X musí být připojeno později než el. podpis OVM by měly připojovat ke všem dokumentům odesílaným DS platí se za každý otisk (certifikační autority nebo jiné firmy)

36 Certifikační autority v ČR 1) PostSignum (Česká pošta, s. p.) 2) První certifikační autorita, a.s. 3) eidentity a.s.

37 Pojmy OVM = státní orgány, orgány územních samosprávných celků, Pozemkový fond České republiky a jiné státní fondy, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, samosprávné komory zřízené zákonem, notáři a soudní exekutoři PO = právnická osoba (právní subjekt) FO = fyzická osoba (občan) PFO = podnikající fyzická osoba (živnostník)

38 Datová schránka = elektronické úložiště (k ukládání, ale ne trvalým způsobem), které je určeno k: a) doručování orgány veřejné moci b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci c) dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob = poštovní DZ (od pouze faktury, od vše) = zaručená služba přístupu k informacím s důvěryhodnou třetí stranou a registrovanými a autentizovanými uživateli není ani elektronický archiv!!!!!!!

39 Identifikátor DS slouží k identifikaci DS je jedinečný je nezaměnitelný s jiným identifikátorem OVM tvoří se automatizovaně s využitím algoritmů pro generování náhodných čísel (kombinace písmen a číslic)

40 Vstup do DS od přes Portál datových schránek = vstupní brána do světa datových schránek člení se na 4 části: hlavní strana s informacemi o ISDS + prostor pro přihlášení do DS + el. formuláře + věstníky přes aplikace třetích stran (např. el. spisová služba)

41 Kdo musí/může mít DS FO (na žádost, bezplatně, do 3 prac. dnů, úředně ověřený podpis) PFO (ze zákona - insolvenční správci povinně od advokáti a daňoví poradci povinně od / na žádost - bezplatně, do 3 prac. dnů, úředně ověřený podpis) PO (ze zákona - PO zřízené zákonem, PO zapsané v obchodním rejstříku a organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku / na žádost - bezplatně, do 3 prac. dnů, úředně ověřený podpis) OVM (ze zákona / na žádost další DS - bezplatně, do 3 prac. dnů)

42 Kdo musí/může mít DS vykonává-li FO/PO působnost v oblasti veřejné správy lze jí na žádost umožnit, aby její DS plnila funkci OVM (tzv. povýšení DS) u PO lze zřídit další DS nastavením do režimu OVM se schránka dostane do zvláštního režimu s rozšířenými možnostmi fyzická nebo právnická osoba musí osvědčit, že vykonává působnost v oblasti veřejné správy

43 Podávání žádostí FO, PFO, PO Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) OVM (obce, kraje) -

44 Seznam DS od vede MV ČR veřejný seznam FO, PFO, PO a OVM, který je součástí ISDS člení se na samostatné části pro FO, PFO, PO, OVM v pravidelných intervalech aktualizován na základě dat ISDS (nejméně jednou za 24 hodin s výjimkou plánovaných odstávek) na žádost FO se údaje o ní v seznamu zlikvidují (v Nastavení DS, k likvidaci dojde do 24 hodin)

45 Povinnost aktualizovat údaje pro potřeby ISDS Informační systém evidence obyvatel Ministerstvo spravedlnosti - změny u insolvenčních správců Soud - změny v obchodním rejstříku Česká advokátní komora Notářská komora České republiky Exekutorská komora České republiky Komora daňových poradců České republiky Správní orgán vedoucí evidenci PFO nebo PO Věznice nebo vazební věznice Detenční ústav Soud

46 Přístup do DS oprávněná osoba (FO, PFO, statutární orgán PO, vedoucí OVM) - znepřístupnění/zpřístupnění DS, přístup k dokumentům do VR, pověření osob k přístupu do DS, určení administrátora, úkony směrem k MV ČR pověřená osoba (přístup do DS, číst DZ, číst DZ do VR, tvořit a odesílat DZ, prohlížet seznam dodaných DZ i doručenek) administrátor (stejná práva jako oprávněná osoba, ale pouze ve vztahu k pověřeným osobám a MV ČR)

47 Základní přístupové údaje uživatelské jméno + bezpečnostní heslo uživatelské jméno (jedinečné, automaticky generováno, 6-12 znaků) bezpečnostní heslo (8-32 znaků = kombinace písmen, číslic a speciálních znaků) stanoveno vyhláškou č. 194/2009 Sb. změna hesla každých 90 dnů nebo zachování stávajícího hesla na vlastní riziko (možnost vynucení změny hesla MV ČR) 5 chybných přihlášení za sebou zablokování přístupu na 1 hodinu + zaslání em doporučení MV ČR, aby bylo heslo změněno žádná aktivita v DS 30 minut automatické odhlášení MV ČR

48 Bezpečnější přístup 1) autentizační certifikát - elektronický důkazní prostředek k vyšší úrovni zabezpečení (např. USB token, čipová karta) instalace certifikátu v PC registrace v Nastavení DS např.česká pošta, s. p. nabízí: bezpečný klíč k datové schránce KOMPLET (bezpečný přístup do DS + zaručený el. podpis) bezpečný klíč k datové schránce - přístupový (bezpečný přístup) bezpečný klíč k datové schránce - podpisový (kvalifikovaný certifikát + USB token pro bezpečné uložení soukromých klíčů a certifikátů)

49 Bezpečnější přístup 2) SMS autentizace = SMS kód mobilní telefon s aktivovanou službou Premium SMS registrace čísla v Nastavení DS 3 Kč / SMS 3) OTP autentizace (One Time Password) = bezpečnostní kód ios - operační systém pro mobilní platformu Apple Android - operační systém pro mobilní platformu Google J2ME - aplikace pro mobilní telefony s podporou Java ME stažení a instalace aplikace do telefonu registrace v Nastavení DS metody-id33977/#sms_autentizace

50 Zpřístupnění DS MV ČR zašle oprávněné osobě do vlastních rukou přístupové údaje k datové schránce bezodkladně po jejím zřízení (obálka se žlutým pruhem) datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením osoby, nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů změna hesla po prvním přihlášení!!! (přihlášení maximálně 5x) na žádost oprávněné osoby nebo administrátora zaslání přístupových údajů pověřeným osobám

51 Znepřístupnění DS FO, PFO (i zpětně): úmrtí osoby, pro niž byla datová schránka zřízena rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého rozhodnutí o zbavení nebo omezení způsobilosti osoby k právním úkonům osoba omezena na osobní svobodě z důvodu vzetí do vazby, výkonu trestu odnětí svobody, výkonu zabezpečovací detence, ochranného léčení nebo ochrany zdraví lidu PFO, PO (i zpětně): výmaz ze zákonem stanovené evidence dnem jejich zrušení

52 Znepřístupnění DS na žádost (nejpozději 3. prac. den po dni podání žádosti) na žádost lze DS znovu zpřístupnit (do 3 prac. dnů od podání žádosti) 2x znepřístupněna za poslední rok lze ji zpřístupnit nejdříve po roce od posledního znepřístupnění přístup do znepřístupněné schránky - umožní zobrazit a stáhnout doručenou i odeslanou zprávu, dodejku, doručenku a využívat funkci ověření datové zprávy, uživatel může měnit heslo a pokud je k tomu oprávněn, může odebrat některou z pověřených osob, ale nemůže přidat novou pověřenou osobu

53 Zneplatnění a vydání nových přístupových údajů ztráta, odcizení přístupových údajů (na Czech POINTu na počkání) (při opětovném vydání přístupových údajů během 3 let, MV ČR vybírá správní poplatek 200 Kč) změna oprávněné osoby, pověřené osoby, administrátora (MV ČR pošle informaci dotčeným osobám) lze stále zasílat datové zprávy

54 Zrušení DS po uplynutí 3 let ode dne ukončení existence (úmrtí, výmaz, zánik, zrušení) záznamy o přenesených zprávách (obálky těchto zpráv bez příloh) uchovává ISDS trvale změna právní formy (nedojde ke změně práv a povinností) DS zůstává zachována

55 ISDS je založen zákonem, je to informační systém veřejné správy obsahuje informace o DS a jejich uživatelích zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra ČR, provozuje držitel poštovní licence (Česká pošta, s. p.) telefonní seznam DS nepřetržitý provoz 24x7 s výjimkou plánovaných odstávek (max. 96 hod. ročně) náklady hradí stát z prostředků státního rozpočtu platba (jen OVM) = za řádně odeslanou DZ 17, 90 Kč: 0 33 mil. DZ 15, 90 Kč: mil. DZ 13, 90 Kč: mil. DZ 11, 90 Kč: mil. DZ 9, 90 Kč: nad 123 mil. DZ

56 ISDS MV ČR může na žádost osoby poskytující své služby na internetu povolit využívání rozhraní ISDS součástí žádosti je popis způsobu využití přístupového rozhraní MV ČR rozhodne o žádosti do 3 měsíců splňuje-li poskytovatel internetových služeb věcné, personální, technické, bezpečnostní a organizační podmínky, MV ČR mu vydá povolení k využívání přístupového rozhraní na 5 let poskytovatel internetových služeb platí za využívání přístupového rozhraní roční poplatek vypočtený jako součin částky 100 Kč a počtu uživatelských účtů k jeho službám, pro které v daném kalendářním roce využil přístupového rozhraní (příjem státního rozpočtu) ministerstvo vede a zveřejňuje seznam poskytovatelů internetových služeb, kteří využívají přístupové rozhraní

57 Doručování dokumentů OVM < > OVM musí OVM > FO + PFO + PO musí FO + PFO + PO > OVM nemusí (dobrovolné) FO + PFO + PO < > FO + PFO + PO nešlo využívat (změna od a ) pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě!!! vyloučené dokumenty z doručení DS (např. utajované informace, veřejné vyhlášky, trojrozměrné dokumenty, přihlášky do výběrových řízení, písemnosti bez č.j. - pozvánky, komerční sdělení)

58 Doručení dokumentu do DS okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu nepřihlásí-li se do datové schránky osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty = doručení fikcí (neplatí pro PDZ) doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou žádost o určení neúčinnosti doručení

59 Přihlášení do DS uživatel se ve smyslu zákona přihlásil do DS VŽDY, kdy se přihlásil MANUÁLNĚ na webovém portálu ISDS uživatel se ve smyslu zákona přihlásil do DS, pokud se přihlásil prostřednictvím aplikace třetí strany (např. spisová služba) a provedl některou z těchto operací: získání kterékoliv došlé datové zprávy nebo její obálky, získání seznamu došlých nebo odeslaných datových zpráv, získání dodejky nebo doručenky k datové zprávě, označení zprávy jako stažené uživatel se ve smyslu zákona nepřihlásil do DS, pokud se přihlásil prostřednictvím aplikace třetí strany a provedl některou z těchto operací: odeslání nové datové zprávy, vyhledávání cizí datové schránky, stažení seznamu schránek, ověření datové zprávy (operace, které nemají efekt pro doručení do datové schránky uživatele aplikace)

60 Datová zpráva = forma dokumentů, které jsou posílány DS (elektronická data) obyčejná X do vlastních rukou obálka + obsah zprávy (1 či více příloh - ne spustit.; exe; komprim.) přípustné formáty - např. doc/docx, xls/xlsx, pdf, PDF/A, jpg, ppt/pptx (dle přílohy vyhlášky č. 194/2009 Sb.) maximální velikost DZ = 10 MB (velikost DS neomezena) hromadná datová zpráva (max. 50 adresátů) Možné stavy DZ: DODANÁ NEDODANÁ DORUČENÁ (pomocí fikce) NEDORUČENÁ OTEVŘENÁ NEOTEVŘENÁ plně nahrazuje doporučenou zásilku (stejné právní účinky), a to i do vlastních rukou!!!

61 MV ČR: Datová zpráva zajistí připojení kvalifikovaného časového razítka k odeslané DZ pošle oznámení o dodání DZ a označí ho uznávanou elektronickou značkou (dodejka) pošle oznámení o doručení DZ (doručenka) a označí ho uznávanou elektronickou značkou (neplatí pro PDZ) oznámí, že DS neexistuje, že je znepřístupněna, byla zrušena vede evidenci o datu a času událostí, včetně identifikace datové zprávy, odesílatele a adresáta

62 Poštovní datová zpráva obchodní označení pro DZ přenesenou v rámci komerčního provozu na žádost FO, PFO nebo PO umožní MV ČR dodávání dokumentů z datové schránky jiné FO, PFO nebo PO do datové schránky této osoby dodání dokumentů právně prokazatelným způsobem!!! příjem = ZDARMA, nastavení v DS odesílání = placená služba České pošty, s. p. PDZ je považována za doručenou okamžikem přihlášení oprávněné osoby do datové schránky odpovědní datová zpráva = na odeslanou PDZ je možné do 90 dnů od dodání do DS zdarma odpovědět (platí odesílatel původní zprávy) dotovaná datová zpráva = hrazení odesílání PDZ z jiných DS (aktivace v Nastavení DS, písemný souhlas s dotováním, možnost nastavit datum platnosti dotování a maximální počet dotovaných PDZ)

63 Doba uložení datové zprávy v DS DZ = 90 dnů ode dne, kdy se do DS přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění k dokumentu obsaženému v DZ přístup (90 dnů od doručení DZ) DZ doručenou fikcí uchovává ISDS po neomezenou dobu (provozovatel má právo ji po 90-ti dnech od fikce doručení přemístit do off-line datového úložiště, na žádost ji lze vrátit zpět do DS) nedoručená DZ se uchovává po neomezenou dobu PDZ = 90 dnů ode dne dodání do DS

64 Ověřování pravosti uložených DZ od prostřednictvím vlastní DS ověření, zda je DZ i po letech pravá a v nezměněné podobě užití např. při přeposlání úřadu DZ po letech

65 Výhody DS 1. Garance doručení 2. Rychlost (úspora času chozením na poštu) 3. Nemožnost nahlížet do obsahu DZ (ani správce, ani provozovatel zachování listovního tajemství) 4. Přístup do DS kdykoliv a odkudkoliv (internetová kavárna, DS do kapsy, zahraničí)

66 Nevýhody DS 1. Jedna FO, PFO, PO = jedna DS bez ohledu na její velikost či počet provozoven 2. Od zpřístupnění DS nutnost ji pravidelně vybírat, jinak nastane doručení fikcí 3. Potřeba zajištění dlouhodobého uložení DZ

67 Omezení DS v DZ neexistuje prostor pro vložení doplňkového textu (pouze obálka + přílohy) DZ nelze přeposlat kvůli autorizované konverzi je nutné posílat přílohy ve formátu PDF

68 Autorizovaná konverze úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu!!! X NEAUTORIZOVANÁ KONVERZE (prostá kopie dokumentu, bez ověřovací doložky, zákon č. 499/2004 Sb.)

69 Autorizovaná konverze Konverze se provádí: na žádost (kontaktní místa veřejné správy + advokáti) o 30 Kč / započatá strana (Czech POINT) o od také osoby s autorizací z moci úřední (OVM pro výkon své působnosti usnadnění vedení spisů v el. podobě) (Czech Technické náležitosti provádění konverze - snímací zařízení a tiskárna (parametry dle vyhl. č. 193/2009 Sb.), zpravidla černobíle, A4, formát PDF, buď prostřednictvím datového úložiště nebo na CD/DVD, ne flash disk!!!!

70 Postup při konverzi provádí zaměstnanec, který složil zkoušku nebo splňuje požadavky pro provádění vidimace a legalizace ověření platnosti kvalifikovaného časového razítka ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu, na němž je založen zaručený elektronický podpis nebo elektronická značka ověření platnosti zaručeného elektronického podpisu nebo platnost uznávané elektronické značky v případě shody se připojí ověřovací doložka při konverzi do dokumentu obsaženého v datové zprávě připojení uznávané elektronické značky nebo uznávaného elektronického podpisu + kvalifikovaného časového razítka

71 Autorizovaná konverze konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů a jejich soulad s právními předpisy ověřovací doložka je součástí výstupu bez ní není možné zjistit, jaké vlastnosti měl původní dokument subjekt provádějící autorizovanou konverzi vede evidenci provedených konverzí (pořadové číslo, datum provedení konverze, údaj o uhrazení správního poplatku) a uchovává ji po dobu 10 let od provedení konverze (prokázání důvěryhodnosti konvertovaných dokumentů) Konverze se neprovádí (např. OP, ŘP, pas, geometrický plán apod.)

72 Správní delikty šíření nevyžádaných obchodních či jiných obtěžujících sdělení (pokuta u FO do Kč / u PFO, PO do Kč) šíření počítačového programu, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele DS (pokuta u FO do Kč / u PFO, PO do Kč) správní delikty projednává v prvním stupni MV ČR

73 Nové funkcionality DS Zobrazení zatížení ISDS v nastavení DS lze zjistit míru zatížení ISDS i při vysokém zatížení je ISDS plně funkční Filtrování a vyhledávání DZ podle zadaných kritérií (vybrat sloupec + zadat text) Adresář nejčastěji používaných DS tvorba seznamu oblíbených adresátů + seznam deseti naposledy použitých adres DS Zobrazení doručenky příjemci DZ dříve zobrazována pouze doručenka odeslaných DZ, dnes i u dodaných DZ Rozlišení odesílající osoby možnost označení identifikace odesílatele DZ

74 Další služby provozovatele DS Notifikace upozornění na došlou zprávu prostřednictvím u (ZDARMA) upozornění na došlou zprávu prostřednictvím SMS (3 Kč/SMS) aktivace pro 300 SMS + možnost prodloužení aktivace Dlouhodobé garantované uchovávání zpráv uchovávání DZ na dobu delší než 90 dnů (důležité pro uživatele přistupující do DS přes webový portál) - Datový trezor automatický přesun DZ starších 90 dnů

75 Vazba na zákon č. 500/2004 Sb. doručení veřejnou vyhláškou a na místě má přednost před DS, i když adresát má zpřístupněnou DS podepisování rozhodnutí zaručeným elektronickým podpisem (je jednoznačně spojen s podepisující osobou; umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k DZ; byl vytvořen a připojen k DZ pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou; je k DZ připojen takovým způsobem, že je možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat)

76 Děkuji za pozornost Ing. Mgr. Eva Urbanová Odbor školství a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje tel.:

Informační systém datových schránek II.

Informační systém datových schránek II. Informační systém datových schránek II. 1 Rozsah: 16 hodin Anotace: V tomto kurzu se seznámíme s Informačním systémem datových schránek, prací s datovými schránkami, detailně rozebranou teorií z oblasti

Více

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment Provozní řád ISDS Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment 1 Informační systém datových schránek - provozní řád Provozní řád Informačního

Více

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Sbírka zákonů Předpis č. 300/2008 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2008, částka 98, ze dne 19.8.2008 Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu Tento text je prvotním zněním předpisu

Více

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment Provozní řád ISDS Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment 1 Informační systém datových schránek - provozní řád Provozní řád Informačního

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 299. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2009

Více

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. OBČAN

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. OBČAN Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. OBČAN verze 1.0 platná od 30. 4. 2009 Úvod Cílem této brožury je pomoci Vám připravit se na změny, které přináší zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických

Více

Využívání datových schránek v praxi. Žaneta Betincová

Využívání datových schránek v praxi. Žaneta Betincová Využívání datových schránek v praxi Žaneta Betincová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této práce je nastínit problematiku vyuţívání projektu datové schránky právnickými osobami s působností v Olomouckém

Více

Datové schránky. Základní informace

Datové schránky. Základní informace Datové schránky Základní informace 1. Úvod Datové schránky mění díky informačním technologiím způsob doručování (přijímání a podávání) úředních dokumentů. Jejich pomocí bude možné zasílat dokumenty v elektronické

Více

zákon . 300/2008 Sb. zákon . 499/2004 Sb zákon . 227/2000 Sb. zákon . 500/2004 Sb Datové schránky

zákon . 300/2008 Sb. zákon . 499/2004 Sb zákon . 227/2000 Sb. zákon . 500/2004 Sb Datové schránky Základními právními předpisy upravujícími komunikaci prostřednictvím datových schránek a úkony s tím související jsou: zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,

Více

e-government v České republice

e-government v České republice 1 e-government v České republice Opora pro předmět: 5PR425 Zpracoval: Tomáš Lechner Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu

Více

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část D Ů VODOVÁ ZPRÁVA Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Řada právních předpisů v současné době umožňuje elektronickou komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci, tj. předávání datových zpráv

Více

Elektronická komunikace se státní správou a samosprávou České republiky

Elektronická komunikace se státní správou a samosprávou České republiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Elektronická komunikace se státní správou a samosprávou České republiky diplomová práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor:

Více

Variace. Datové schránky

Variace. Datové schránky Variace 1 Datové schránky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Datové schránky Datová schránka je

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM DATOVÝCH SCHRÁNEK

INFORMAČNÍ SYSTÉM DATOVÝCH SCHRÁNEK INFORMAČNÍ SYSTÉM DATOVÝCH SCHRÁNEK Základní informace Verze 3.0, červenec 2009 Provozovatelem systému ISDS je Zavádění egovernmentu v ČR spolufi nancuje www.datoveschranky.info infolinka: 270 005 200

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Petr Kohout. Datové schránky a aplikace na jejich podporu

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Petr Kohout. Datové schránky a aplikace na jejich podporu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petr Kohout Datové schránky a aplikace na jejich podporu Bakalářská práce 2010 Prohlášení

Více

Informační systém datových schránek

Informační systém datových schránek Informačního systému datových schránek Strana 1 z 29 Informační systém datových schránek Strana 1 z 29 Informačního systému datových schránek Strana 2 z 29 Účel dokumentu Tento dokument je Project Flyer

Více

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy Návrh ZÁKON ze dne...2007 o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentu a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Elektronické

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY A ČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ

DATOVÉ SCHRÁNKY A ČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ DATOVÉ SCHRÁNKY A ČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ Dne 1. července 2009 nabyl účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění

Více

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb.

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. PŘÍLOHA 6 Typový postup implementace malá obec s úřadem Verze: v1.00 (první připomínkování) Datum vydání: 16. 3. 2009 1/16 1 Popis scénáře Scénář je přílohou analýzy

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů Implementation of Data Boxes and Their Influence on Accounting Unicorn College 2011 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

Elektronická spisová služba, datové schránky a konverze dokumentů

Elektronická spisová služba, datové schránky a konverze dokumentů Elektronická spisová služba, datové schránky a konverze dokumentů Národní archiv, 27. Května 2009 Miroslav Kunt, kunt@nacr.cz Spisová služba co to je? Definice v 2 písm.k) zákona 499/2004 Sb.: výkonem

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p.

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Datové schránky Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Aktuální informace V souladu se zákonem č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech byla 1. listopadu provedena aktivace datových

Více

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student: Petr Loderer Vedoucí bakalářské práce : Ing. Renáta Kunstová, Ph.D. Oponent bakalářské práce:

Více

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Legislativní změny a metodika MV Velké Meziříčí 16.9.2009 Tuto prezentaci a další informace k datovým schránkám a CzechPOINTu naleznete

Více

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část Zpracování odůvodnění návrhu vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen návrh vyhlášky ) vychází z čl. 2 bodu 2. 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA),

Více

M A N U Á L. Vydal Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí www.mmr.cz

M A N U Á L. Vydal Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí www.mmr.cz M A N U Á L Metodický postup pro dodavatele při řízeních ve věcech seznamu kvalifikovaných dodavatelů (vedeného dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Verze 10.0 Účinnost od 1. 04. 2012

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vydání

PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vydání PROVOZNÍ ŘÁD Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2015 Verze v07.0 Účinnost 14.07.2014 Verze v08.0 Účinnost 06.02.2015 Strana: 1/15 Strana: 2/15 Obsah PROVOZNÍ ŘÁD

Více