Slide By Default! A Free sample background from

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slide 1. 2001 By Default! A Free sample background from www.pptbackgrounds.fsnet.co.uk"

Transkript

1 Slide 1 HYDROLOGIE Historický vývoj období pozorování, měření, experimentů, modernizace a matematizace hydrologie začíná existovat jako samostatná věda výrazný rozvoj především inženýrské hydrologie. Inženýrská hydrologie se zabývá charakteristikami hydrologického režimu vodních objektů (řeky, nádrže, jezera ) a poskytuje je pro potřebu projekce, provozu i údržby vodohospodářských děl a stavební činnosti obecně. Současnost období rozmachu matematických modelů.

2 Slide 2 Některé osobnosti v hydrologii (?) Toricelli první měření průtoku výtokem z nádoby Perreault první přibližný odhad průtoku vody v řeky Seiny v Paříži první kvantitativní vztah oběhu vody v přírodě Pitot objevil možnost měření bodové rychlosti vody pomocí speciální trubice (Pitotova trubice) Chezy uveřejnil způsob výpočtu střední rychlosti v korytě (Chezyho rovnice) vynález hydrometrické vrtule Woltmanna (Woltmannovo křídlo) Albert Ott založil Mathematisch-Mechanisches Institut A. OTT v bavorském Kemptenu (výroba hydrometrických přístrojů) Andreas Rudolf Harlacher, zakladatel systematické hydrologie na našem území, švýcarský inženýr, profesor a později i rektor německé části pražské polytechniky a vedoucího hydrometrické sekce Hydrografické komise pro Království české. Položil základy vodoměrné sítě v povodí Labe, zdokonalil hydrometrickou vrtuli.

3 Slide 3

4 Slide 4 Pracovní metody Statistické, pravděpodobnostní metody Vycházejí z pravděpodobnostního charakteru výskytu jednotlivých jevů z hlediska dlouhodobého vývoje. Donedávna měly dominantní uplatnění v hydrologii. Deterministické, genetické metody Snaží se formulovat fyzikální podstatu jednotlivých jevů. Matematické simulace Rozvoj matematického modelování. Modely pro simulaci vývoje počasí, prostorového a časového rozložení srážek, srážko-odtokového procesu (ALADIN)

5 Slide 5 Trocha historie 1875 Hydrologická komise Království českého se srážkoměrným a vodoměrným oddělením. Vodoměrné vedené A.R.Harlacherem zasloužil se o zpracování teoretických základů hydrometrických metod využívaných dodnes Státní ústav hydrologický (nyní Výzkumný ústav vodohospodářský) 1954 Hydrometeorologický ústav (nyní Český hydrometeorologický ústav) Výzkumný ústav vodohospodářský Ústav pro hydrodynamiku ČSAV Praha 1963 zahájena výstavba hydrologických středisek v Brně, Ostravě, Ústí n. Labem, Praze, Hradci Králové, Českých Budějovicích a Plzni, která vytvořila základ dnešních poboček ústavu.

6 Slide 6 Hydrologický rok Hydrologický rok je definován k vzhledem k hydrologickému cyklu. Úzce souvisí s obdobím výskytu sněhových a dešťových srážek. Zjednodušeně ho lze charakterizovat předpokladem, že v intervalu 12 měsíců všechny spadlé srážky na povrch odtečou nebo se vypaří. Takže sněhové vločky, které spadnou v listopadu, mohou odtávat až na jaře dalšího roku.

7 Slide 7 Vědy zabývající se vodou: Hydrologie - sleduje oběh vody na Zemi, bilance oběhu Hydrogeografie - zabývá se vztahy mezi hydrosférou a ostatními sférami Oceánogeografie - zkoumá moře a oceány Hydrogeologie - zákony oběhu podzemní vody Hydropedologie zákonitosti výskytu půdní vody Hydrochemie chemické vlastnosti vody Meteorologie zkoumá fyzikální změny a děje v ovzduší Klimatologie zabývá se dlouhodobým vývojem počasí Hydraulika popisuje proudění vody

8 Slide 8 Historie vodního práva Vodní zákon představuje komplexní právní úpravu novodobého vodního práva v ČR. Vodní právo jako odvětví správního práva disponuje relativně dlouhou historií. Již koncem 18. století existovaly tzv. mlynárské řády, V 19. století pak byly vydány zemské vodní zákony (český, moravský, slezský). Právní úprava obsažená v českém vodním zákoně č. 71/1870 z.z. byla prvním soustavným zpracováním vodního práva u nás. Český zemský vodní zákon platil až do roku 1955, kdy byl nahrazen zákonem c. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství. Dalším vodním zákonem byl zákon č. 138/1973 Sb., o vodách, který platil až do a byl k tomuto datu nahrazen dnes platným vodním zákonem.

9 Slide 9 Vodní kniha

10 Slide 10 Postavení a význam vody jako složky životního prostředí, sloužící pro uspokojování základních životních potřeb lidí a jejich hospodářských aktivit, ale také jako živlu, který může ohrožovat životy a majetek, upravuje ZÁKON č. 254 ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

11 Slide 11 Komu patří voda?

12 Slide 12 Zákon, na rozdíl od předchozí právní úpravy, řeší práva k povrchovým a podzemním vodám. Řeší je tak, že jejich vlastnictví vylučuje, a to pro všechny subjekty včetně státu! Vychází se zde z pojetí vlastnictví podle principů našeho právního řádu, které je chápe jako panství nad věcí. Vzhledem k tomu, že povrchové a podzemní vody nelze ovládat dostatečně, nelze je dostatečně vymezit ani uchopit, vyloučil zákon možnost vlastnictví k nim. Výslovně stanoví, že nejsou součástí ani příslušenstvím pozemku, na němž se vyskytují!

13 Slide 13 Vodní zákon řeší: využívání povrchových nebo podzemních vod (např. odběr, vzdouvání, akumulace, využívání energetického potenciálu, vypouštění odpadních vod, čerpání za účelem získání tepelné energie apod.) ochranu vod havarijní situace

14 Slide 14 Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu; tento charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních.

15 Slide 15 Povodí základní hydrologická oblast, v níž sledujeme odtokový proces a zjišťujeme vzájemný vztah bilančních prvků území, z něhož odtéká voda z atmosférických srážek nebo akumulovaná v ledovcích a ve stálé sněhové pokrývce povrchovou i podzemní cestou do jediného závěrového profilu Plocha povodí patří dle normy ČSN Hydrologické údaje povrchových vod mezi zakladní hydrologické údaje.

16 Slide 16

17 Slide 17

18 Slide 18 Příklad 1_Pr_List_Povodi_zak.doc Vykreslete orografickou rozvodnici k uzávěrnému profilu na levostranném přítoku Desné. Postup: Vykreslování začíná vždy od uzávěrného profilu (dále jen UP) povodí. Vykresluje se kolmo k vrstevnicím (přesněji kolmo k tečnám na vrstevnice), vždy po svazích od spodu nahoru, ze sedla na vrchol. Začněte vykreslovat rozvodnici směrem od UP povodí proti svahu nahoru, kolmo k vrstevnicím, až se dostanete na vrchol nebo hřeben. Pokud se dostanete na vrchol (např. V1), najděte nejbližší rozvodnicové sedlo (např. S1) a vykreslujte rozvodnici ze sedla S1 zpět na vrchol V1, tedy opět od spodu nahoru a nikoliv opačně. Z tohoto sedla S1 pak pokračujte s vykreslováním rozvodnice na druhou stranu, tedy například na vrchol V2. Pokud se při vykreslováni rozvodnice od UP dostanete na hřeben, pokračujte pak po hřebeni (kolmo k tečnám na vrstevnice) až na vrchol. Další postup pro druhý břeh je stejný jako výše popsaný.

19 Slide 19 Příklad 1_Pr_List_Povodi_zak.doc

20 Slide 20 Příklad 1_Pr_List_Povodi_zak.doc

21 Slide 21 Základní vodohospodářské mapy 1: Základní vodohospodářská mapa 1: je státním mapovým dílem pro oblast vodního hospodářství. Slouží především jako podklad pro oblastní vodohospodářské studie, pasportizaci vodních toků, projektování vodohospodářských děl a ekologické studie. Její vydávání zajišťuje Výzkumný ústav vodohospodářský TGM ve spolupráci se Zeměměřickým úřadem. Obsahuje obecně topografický obsah převzatý ze Základní mapy ČR 1 : (včetně výškopisu a polohopisu) a tématický obsah.

22 Slide 22 Základní vodohospodářské mapy 1: Číslo hydrologického pořadí je osmimístné a sestává ze 4 skupin: První skupina jednomístná určuje příslušnost do povodí hlavního toku I. řádu, a sice: 1 Labe 2 Odra 3 Visla 4 Dunaj Druhá skupina dvoumístná určuje příslušnost do dílčího povodí hlavního toku. Třetí skupina dvoumístná určuje hydrologické pořadí dalšího dělení dílčích ploch povodí hlavního toku na jednotlivé přítoky (dodnes používané jako tzv. povodí III. řadu ). Čtvrtá skupina trojmístná určuje hydrologické pořadí detailních plošek povodí v rámci dílčích ploch povodí.

23 Slide 23 Příklad Vodohospodářské mapy

24 Slide 24

25 Slide 25

26 Slide 26 Rozvodnice v měřítku 1:

27 Slide 27 Rozvodnice v měřítku 1:

28 Slide 28 Rozvodnice v měřítku 1: Nový tvar čísla hydrologického pořadí je od roku Význam jednotlivých skupin číslic je nasledující: dílčí dělení k místům soutoků nebo odbočení toků vycházející z ZVM50 (minimální velikost plochy povodí přítoku je cca 5 km2), 5 dělení povodí v profilu hráze vodního díla, 66 děleni povodí v místě mimoúrovňového křížení toků, 77 dělení povodí v profilu vodoměrné stanice (pro vnitřní použití v ČHMU, není standardně poskytováno).

29 Slide 29 Rozvodnice v měřítku 1:

30 Slide 30 Rozšířené číslo hydrologického pořadí v rozvodnicích 1:10 000

31 Slide 31 Číslování dílčích povodí v místě dělení k hrázi a v místě vodoměrné stanice

32 Slide 32 Číslování dílčích povodí v místě mimoúrovňového křížení

33 Slide 33 2 typy povodí: -orografické -hydrogeologické

34 Slide 34

35 Slide 35 Mezinárodní oblasti povodí Labe, Odry a Dunaje

36 Slide 36 Základní hydrologické údaje ČR ČR leží na rozvodnici tří moří - Severního, Baltského a Černého. Prakticky všechny její významnější toky odvádějí vodu na území sousedních států. Důsledkem této skutečnosti je naprostá závislost našich vodních zdrojů na atmosférických srážkách. Rozvodí Severního, Baltského a Černého more dělí území ČR na tři hlavní povodí: Labe, Odry a Moravy.

37 Slide 37 Rozložení dlouhodobého úhrnu srážek (mm) za období

38 Slide 38 Rozložení dlouhodobého úhrnu srážek (mm) za období

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003 HYDROLOGIE (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Ing. Milan BUMERL, CSc. Veselí nad Lužnicí, 2003 - text smí být používán pouze se souhlasem autora textu Moto:Hledání pramenů I člověk

Více

DIGITÁLNÍ BÁZE VODOHOSPODÁŘSKÝCH DAT - D I B A V O D -

DIGITÁLNÍ BÁZE VODOHOSPODÁŘSKÝCH DAT - D I B A V O D - VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T. G. MASARYKA DIGITÁLNÍ BÁZE VODOHOSPODÁŘSKÝCH DAT D I B A V O D Mgr. Aleš Zbořil a kol. Praha, červen 2005 KONCEPTUÁLNÍ MODEL DIBAVOD A NÁVRH JEJÍHO VYUŽITÍ V NOVÝCH INFORMAČNÍCH

Více

Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH. č. 254/2001 Sb., s komentářem

Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH. č. 254/2001 Sb., s komentářem Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH č. 254/2001 Sb., s komentářem OBSAH: Předmluva... str. 5 Úvod... str. 7 Zákon č. 254/2001 Sb., ze dne 28. června 2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní

Více

Management podzemních vod

Management podzemních vod Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Management podzemních vod Petr Kohout Vít Kodeš Josef Datel Svatopluk Šeda Zbyněk Vencelides Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Management

Více

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi 1 1 ÚVOD... 3 2 Význam použitých zkratek... 5 3 Hlásná a předpovědní povodňová služba v ČR... 7 3.1 Legislativní základ... 7 3.2 Činnosti ČHMÚ

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE

OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 září 2007 OBSAH Část A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI...

Více

SUCHO A JAK MU ČELIT

SUCHO A JAK MU ČELIT Odborný seminář SUCHO A JAK MU ČELIT Sborník abstraktů dne 15. května 2013 v Klubu techniků, Praha 1, Novotného Lávka 5 Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost Výzkumný ústav vodohospodářský

Více

Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu.

Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu. diplomová práce Autor práce: Studijní program:

Více

C) Oblast kvality vod

C) Oblast kvality vod C) Oblast kvality vod 1 Obsah části C) str. 1. Úvod 3 1.1. Základní pojmy 3 1.2 Legislativní vymezení na úseku kvality vod 4 2. Popis současného stavu jakosti vod v MS kraji 7 2.1 Monitoring jakosti vod

Více

Hydrologie. Návody ke cvičením. Jana Ředinová Jirka Pavlásek Petr Máca

Hydrologie. Návody ke cvičením. Jana Ředinová Jirka Pavlásek Petr Máca Hydrologie Návody ke cvičením Jana Ředinová Jirka Pavlásek Petr Máca ČZU v Praze 2009 Obsah Cvičení 1.... 4 Vyšetření základní hydrologické jednotky povodí (návod pro ArcGIS)... 4 Vykreslení rozvodnice...

Více

B) Oblast kvantity vod

B) Oblast kvantity vod B) Oblast kvantity vod Obsah části B) str. 1. Úvod 4 2. Základní pojmy, legislativní vymezení a stanovení cílů 5 3. Vývoj v zásobování vodou 8 4. Vodohospodářská soustava povodí Odry 9 4.1 Manipulační

Více

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Martin Vintr 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Informační podpora procesu plánování v oblasti vod a naplnění požadavků Rámcové směrnice

Informační podpora procesu plánování v oblasti vod a naplnění požadavků Rámcové směrnice a naplnění požadavků Rámcové směrnice prosinec 2005 DHI Hydroinform a.s. Základní identifikační údaje Objednatel Ministerstvo zemědělství ČR Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Ing. Libor Ansorge Zpracovatel DHI

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

KOMPLEXNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ ANALÝZA NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V 19. 20. STOLETÍ

KOMPLEXNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ ANALÝZA NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V 19. 20. STOLETÍ MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Geografický ústav Bc. Jana KOKEŠOVÁ KOMPLEXNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ ANALÝZA NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V 19. 20. STOLETÍ Diplomová práce Vedoucí

Více

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner. Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.cz zapsáno u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63565

Více

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno: MD-OPK č.j. 11/2014-120-TN/1 ze dne 6.2.2014 s účinností od 1.3.2014 se současným zrušením TP

Více

VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013

VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013 VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013 BRNO, září 2013 Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CÍLE A PŘEDMĚT PRÁCE... 4 3. POPIS LOKALITY... 4 4. TECHNICKÝ POPIS

Více

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

Jakost vody. Zpracovalo Ekologické centrum Most

Jakost vody. Zpracovalo Ekologické centrum Most Jakost vody Zpracovalo Ekologické centrum Most ˇ na základeˇ dat pro Krušnohorí ˇ státní podnik od Povodí Ohre, 2-212 Obsah 1 Úvod... 4 2 Voda a její ochrana... 5 2.1 Ochrana vod v ČR... 7 2.2 Správa vodních

Více

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Oddělení ochrany podzemních vod Ing. Marie Kozlová METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU VaV SP/Ze1/153/07

Více

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Martin Hanel, Ladislav Kašpárek, Magdalena Mrkvičková, Stanislav Horáček, Adam Vizina, Oldřich Novický, Renata Fridrichová

Více

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD HAMERSKÉHO RYBNÍKA NA PLOUČNICI A. G. MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD H. 3 PODKLADY A ŘEŠENÍ V Praze, březen 2011 Výtisk č. 1 VODNÍ DÍLA TBD a. s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1 Telefon

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Dr. Ing. Aleš Bernatík Ing. Petra Nevrlá Ostrava 2005 Vliv havárií na

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûkter ch

Více

PROBLEMATIKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PROBLEMATIKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V Ý Z K U M NÉ CENTRUM VŠE RS, O.P.S. PROBLEMATIKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (SBORNÍK Z VĚDECKÉ KONFERENCE) Vědecký výbor konference plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského

Více

informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa

informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa 20 204 o b s a h ú v o d Ing. Petr Seidl, CSc 2 1 t é m a Geo-portál budování národní infrastruktury prostorových dat 3 Ing.

Více