A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS"

Transkript

1 (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS

2 Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se všichni urit moc tšíte. Odchází letošní devááci, kteí se s vámi louí tímto íslem asopisu. Najdete zde rozhovor s paní uitelkou Helenou Bláhovou a Jitkou Tmovou a informace o soutžích. Dozvíte se, co prožili letošní devááci, jaký význam mají barvy, petete si rozhovor s vrchním strážníkem místní policie, najdete tu informace o akci Filmový plakát, které se zúastnil 6. a 8. roník, a o besed s jedním ze 669 židovských dtí zachránných Nicholasem Wintonem. Pejeme vám krásné letní prázdniny a vysvdení plné jedniek. Za redakci: S. Londinová a Z. Liáková

3 Tomáš Graumann Dvakrát zachránné dít JEHO CESTA DO ANGLIE Co všechno si musel doopravdy prožít? Tomáš Graumann, zachránný židovský chlapec, nám vyprávl na besed v Muzeu hlavního msta Prahy svj píbh. Zaal popisováním svho šastného dtství v tenkrát ješt eskoslovenské republice, vyprávl o násilí nacistických Nmc na židovských obanech, které vidl na vlastní oi a nevynechal ani piblížení svého pobytu v Anglii. Popisoval svj osud procítnými slovy, která jsme mohli poslouchat, ale nemohli jsme si asi úpln pedstavit, jaké hrzy tento lovk prožil. Co by se s ním stalo, kdyby nenastoupil do toho posledního vlaku? Nejspíš by zemel v njakém koncentraním táboe, jako celá jeho rodina. Nicholas Winton mu zmnil a hlavn zachránil život. Dal mu možnost žit. I jeho rodina mla možnost se zachránit, mli povolení odcestovat do Austrálie, avšak tuto možnost nikdy nevyužili. Byli pesvdeni, že jejich domov je v SR. Tomáš už nikdy své rodie, bratra, sestenice, tety a strýce nevidl. Jaké to asi je pijet do cizí zem, k cizím lidem a nerozumt ani slovo? Tenkrát osmiletý chlapec se nevzdal a zvládl to. Zaal chodit do anglické školy, ml hodnou paní, která se o nj starala a jednoho strýce v Anglii - jediného žijícího píbuzného, protože všichni ostatní zahynuli v koncentraních táborech, což se Tomáš dozvdl až o mnoho let pozdji. Pro dvakrát zachránné dít? Poprvé ho zachránil Nicholas Winton, když mu dal možnost odcestovat a zachránit se, podruhé, když Tomáš uvil v boha, který mu dal sílu odpustit Nmcm, nacistm a vrahm své rodiny. Napl žid a napl kesan. Tomáš dodnes dkuje bohu, ví v nj a je jeho vrným služebníkem. On mu byl pomocí a posilou v nejtžších chvílích jeho života. Barbora Palková, 9.t.

4 Anketa pro žáky 9.roníku: Sbohem školo Závrem mžeme íci, že vtšin žák 9. tídy budou po odcho- du z líbeznické školy chybt spolužáci a vtšina se souasn tší 1. Co vám bude chybt, až z líbeznické školy odejdete? na nové spolužáky z uilišt, nebo ze stední školy. Na Základní Nkteí uitelé - 0 školu Líbeznice budou vzpomínat v dobrém, ale najdou Spolužáci - 28 se i pípady žák, kteí prý nebudou vzpomínat vbec.to ale, Pomrn jednoduché uivo - 2 podle mého názoru, není možné, když zde strávili tak znaný kus Celková atmosféra školy Na co se naopak tšíte, až odejdete? Na nové spolužáky - 27 Lepší uivo - 3 Nové uitele - 0 svého života. Dále si mnozí myslí, že je základní škola pipravila na dal- ší studium jako každá jiná ZŠ a jsou si vdomi, že na stední škole nebo na uilištích bude tžší uivo a budou mu muset vnovat více asu než na ZŠ. Denisa Svatoová, 9. ro. 3. Myslíte si, že se uitelskému sboru uleví, až odejde letošní devítka? Ano - 30 Ne - 0 Nevím Budete na tuto školu vzpomínat v dobrém nebo ve zlém? V dobrém - 21 Ve zlém - 0 Nebudu vzpomínat Myslíte si, že vás líbeznická ZŠ pipravila na další studium: Dobe - 0 Špatn - 9 Jako každá jiná ZŠ Myslíte si, že na nové škole bude snazší uivo než na Základní škole Líbeznice a že mu budete moci vnovat mén asu? Ano - 0 Ne - 30 Kus života Bára Pálková Kolik sebe necháváme tady? Kolik radostí zažili jsme tu? Kolik pátelství i hádek? Kolik zklamání i lásek? Pro kamarádství, co bylo, už není? Pro as všechno mní? Pro vzpomínky asem blednou? Pro rozejdem se všichni jednou? Hodn štští!

5 Macharv Brandýs - další úspch líbeznických recitátor V pondlí se zúastnili žáci Základní školy z Líbeznic tradiní recitaní soutže Macharv Brandýs v Brandýse nad Labem. Ve velké konkurenci si vedli výborn. Žák pátého roníku Vojta Gerlich se ve své kategorii umístil na prvním míst a Hanika Vítová ( z téhož roníku ) získala Zvláštní ocenní poroty. Našim recitátorm blahopejeme a pejeme hodn dalších úspch. Skupina recitátor

6 U Mlsné koblihy V Líbeznicích se nedávno objevilo nové pekaství. Byli jsme zvdaví, na co si mžeme dlat chut, a tak jsme položili jeho majiteli nkolik otázek. 1) Jste vlastníkem tohoto obchodu, nebo si ho pronajímáte? Jsem vlastníkem vybavení, prostory pro podnikání jsem si pronajal. 2) Jaký sortiment budete prodávat? Peivo sladké i slané - chlebíky, zákusky, dorty. Rychlé oberstvení: párek v rohlíku, toasty, hamburger, klobása, kukuice V letních msících kopeková zmrzlina, poháry. Doplkový prodej: sladkosti, cukrovinky, bonboniery, dárkové koše, alko nealko nápoje, sušenky, brambrky, sl. tyinky 3) Pro zrovna tento název vašeho obchodu? Mlsná kobliha je, dle mého názoru, výstižný název pro tento typ obchodu. Je všeíkající, snad i vtipný. Zaujme, zapsobí pívtiv na zákazníka a prozradí o charakteru prodejny vše a je snadno zapamatovatelný. Je to typicky eský název, bez zbytených, dnes už nemoderních, amerikanism. 4) Jak jste objevil váš obchod? Líbeznicemi projíždím asto za rodii do Kostelce nad Labem, všiml jsem si volného místa pro podnikání a zavolal. 5) Co mžete nabídnout lákavého a nového, na co nalákáte zákazníky? Na pestrý sortiment zboží - zejména co se chlebík, dort, zmrzliny a rychlého oberstvení týe. 6) Kolik zamstnanc bude v obchod pracovat? V obchod bude jeden až dva zamstnanci, v lét možná brigádník pro prodej zmrzliny. Dkuji za rozhovor. Dkuji za rozhovor. Pavlína Morkusová

7 Hanika - vítzka krajského kola Pražského poetického setkání (Recitaní soutž) ZŠ Líbeznice opt slaví úspch v recitaní soutži. V krajském kole Pražského poetického setkání vyhrála naše Hanika Vítová ze tetí tídy. Hanika vyhrála díky pilné píprav nároného textu. Vítzce moc gratulujeme a doufáme, že se jí bude dait i nadále.

8 Rozhovor s paní uitelkou Helenou Bláhovou 1. Jak se Vám líbí funkce tídní uitelky v 6. tíd? Tída 6.B je moc fajn. Cítím se mezi žáky této tídy dobe. Jsou upímní. 2. Mla jste nkdy píležitost být tídní uitelkou? Ano. 3. Jaké pedmty uíte? Matematiku, pírodopis, pípravu na povolání, trochu tlocviku a pracovní innosti. 4. Kdybyste mla píležitost nco zmnit na této škole, co by to bylo? Od žák více píle, odvahy, poctivého sebevzdlávání a vdomí vlastní jedinenosti. 5. Jaká jste byla, když vám bylo 15 let? Mám spoustu vzpomínek na tato bájená léta. 6. Se kterým z uitel naší školy nejlépe vycházíte? Nejvíce komunikuji s paní uitelkou Šoltysovou, ale to bude tím, že ve sborovn sedíme blízko sebe. 7. Jaké máte oblíbené aktivity mimo školu? Poítaová grafika, malování (olej, akvarel).v lét zahrada. Nejmilejší aktivitou je moje vnoue. 8. Jaký pedmt Vás ve škole nejvíce bavil? Tak jako všechny dti tlocvik a výtvarná výchova 9. Máte dti, manžela? Jaká mají zamstnání? Mám dv dcery. Mám i manžela. Mladší dcera studuje, starší podniká. Dkuji za rozhovor. K.Vaásková, 9. roník

9 Rozhovor s paní u itelkou Jitkou T movou 1. Jakou t ídu u íte, jste se svými žáky spokojená? Tento rok mám 1.A a musím íct, že jsou velmi šikovní a snaživí. 2. Necht la byste n kdy u it na 2. stupni? Pro jste si vybrala práv 1. stupe? Možná by m bavilo u it na 2.stupni n které p edm ty nap.: p írodopis, ale obávám se, že by m velmi brzo odradila neukázn nost n kterých žák a nechu cokoli d lat. erné puntíky i razítka už zde nezabírají, takže rad ji z stanu u malých žá k. Na 1. stupni se mi líbí pestrost práce, u ím od matematiky až po hudební výchovu vše, d ti to v tšinou ješt baví a jsou lépe zvladatelné. 3. Te n co z osobního života. Máte manžela, p ítele, d ti? Jestli ne, chcete do budoucna n jaké? Nemám manžela a ani p ítele, ani d ti, jen kocoura. Samoz ejm bych d ti ráda v budoucnu m la. 4. Kdybyste m la možnost zm nit n co na naší škole, co by to bylo? Asi bych opravila budovu, zv tšila n které t ídy, p istav la n kolik nových, aby se všichni vešli. 5. Pro jste se rozhodla, že budete pracovat jako u itelka? Nem la jste jiné sny? Nelitujete tohoto rozhodnutí? áste n mé rozhodnutí ovlivnila maminka, která je také u itelka a zatím toho nelituji, s d tmi pracuji ráda. Jitka T mová S.Oliveriusová, 9.ro.

10 Výtvarná akce: Filmový plakát Této akce se zúastnili žáci 6. a 8. tídy v kin Svtozor. Nejprve dostali základní a dležité informace o tom, jakou funkci vlastn plakát má a jak by ml vkusný a sdlný plakát vypadat. Poté zhlédli velmi zajímavý film, který se jmenoval Muž bez hlavy. A na závr mli za úkol navrhnout plakát na tento film. Aleš Veselý

11 Redakce asopisu pro rok 2009/2010 Vaásková K., Palková B., Morkusová P., ernohorská P.,Vaásek A., Pavlíková I., Doškáová T., Oliveriusová S., Krasan M., Liáková Z., Londinová S., Svatoová D., Veselý A., Surovec J., Khan D., Korbová V. Pejeme hezké prázdniny

BEZEN 2008 X. roník íslo 5

BEZEN 2008 X. roník íslo 5 BEZEN 2008 X. roník íslo 5 Milí spoluškoláci, jak sami dobe víte, po Vánocích následují Velikonoce a s nimi picházejí zajíci, vajíka, pentliky, a taky holkami neoblíbená pomlázka! Takže bychom vám chtli

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Pravidelná shromáždní: Ostrava každá nedle každá steda Frenštát pod Radhoštm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. nedle v 15,00 hodin každé 2. a 4.

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

Lyžaský kurz v Orlických horách

Lyžaský kurz v Orlických horách asopis žák ZŠ Demlova Duben 2004 Lyžaský kurz v Orlických horách V sobotu 13. 3. žáci sedmých roník odjeli na týdenní kurz. Po tíhodinové, ale zábavné cest jsme se ubytovali v horské chat Alba, kterou

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole

Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole !" #$"% &'()") )") *+,- *. Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole Prázdniny se již nezadržiteln blíží a druhé íslo Realisty máme na stole. Mockrát všem dkujeme za ohlasy i kritiku - jak tu dobrou,tak

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více

DUBEN 2007 IX. roník íslo 6

DUBEN 2007 IX. roník íslo 6 DUBEN 2007 IX. roník íslo 6 V minulém ísle jste se dozvdli o reakci p. uilek na množství lístk v igelitové tašce. No, podle m to tak dobré nebylo. Ale to je jedno. Dostal jsem za úkol vysvtlit, o co vlastn

Více

ÚNOR 2009. Cena 5,- K

ÚNOR 2009. Cena 5,- K ÚNOR 2009 Cena 5,- K Z obsahu : - Slovo starostky, Informace OÚ - Tíkrálová sbírka v Tršicích - Základní škola Tršice - Z historie (Deník Otty Wolfa) - Napsali ped tiašedesáti roky - Pozvánky, Inzerce

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN 2013 Každý z nás je krásný. Pibývajícím vkem, následkem úrazu, alergickou reakcí nebo hormonálním problémem mže naše

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt *

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt * MOBILNÍ TELEFONY Annette Jäpelt * ÚVOD Didaktický návrh, který zde pedstavujeme a který se týká mobilních telefon, je píspvkem k projektu LOSST-IN-MATH. Sestává se z porovnání rzných tarifních systém,

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.3 prosinec 2003 Vážení obané. Poslední letošní íslo zpravodaje dostáváte

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Hledání opravdové dvry

Hledání opravdové dvry Hledání opravdové dvry Roman Hytych PhDr. Roman Hytych: Hledání opravdové dvry kasuistika práce satiterapeuta Abstrakt: V pojetí kulturn specifického eticko-psychologického systému abhidhamma, ze kterého

Více

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 -

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 - Povídky Vladimír Lorenz - 1 - Obsah: Povídky...1 Nkolik slov úvodem....2 Povídka o houbách...3 Návštva píbuzných...4 Pes celé msto...6 Radhoš&....7 Dovolená....8 Ne*ekaný dar....11 Stará tešn...11 Nová

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více