Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí"

Transkript

1 Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí nám. T. G. Masaryka 42/3 Břeclav, Číslo jednací: MUBR 84240/2013 V Břeclavi dne: Spisová značka: MUBR-S 84240/2013 OŽP/Bi Vyřizuje:Bílková Telefon: ; Rozhodnutí veřejná vyhláška o povolení k nakládání s vodami o povolení stavby ÚV Zaječí, intenzifikace a rekonstrukce Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení 104 odst. 2 písm. c) a 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad (dále jen vodoprávní úřad) podle ustanovení 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) účastníkovi řízení ( 27 odst. 1 správního řádu), kterým je: obchodní firma nebo název: Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. sídlo: Čechova 1300/23, Břeclav IČ: CZ-NACE: telefon: ČÁST A povolení k nakládání s vodami I. vydává podle ustanovení 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona povolení k nakládání s podzemními vodami A) k jejich odběru na pozemcích parc. č. 5054/96, GP 6106, GP 6025, 5054/93, 5054/19, 5054/18, 5054/17, 5054/16, 5054/15, k. ú. Zaječí, obec Zaječí, kraj Jihomoravský. 1/44

2 Údaje o místu předmětu rozhodnutí: Vodní tok: Meliorační odpad PB km 3,960 ( ) Oblast povodí: Dyje Číslo hydrologického pořadí: Trkmanka Umístění jevu vůči břehu: jiné Hydrogeologický rajon: základní 1652 Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje svrchní 3230 Středomoravské Karpaty Vodní útvar: Trkmanka od toku Spálený potok po ústí do toku Dyje (DYJ_1230) Podzemní voda bude odebírána ze stávajících vrtů HV-101aJ, HV-201J, HV-203J, HV 401J, S- 9bJ, S-21J, S-21bJ, S-22J a S-23aJ. Označení vrtu k.ú. parc. č. souřadnice Y souřadnice X HV-101aJ Zaječí 5054/ , ,30 HV 201J Zaječí GP , ,01 HV-203J Zaječí GP , ,26 HV- 401J Zaječí 5054/ , ,48 S-9bJ Zaječí 5054/ , ,91 S-21J Zaječí 5054/ , ,84 S-21bJ Zaječí 5054/ , ,24 S-22J Zaječí 5054/ , ,09 S-23aJ Zaječí 5054/ , ,35 Údaje o povoleném množství odběru: Průměrný povolený odběr: 40,00 l/s Maximální povolený odběr: 50,00 l/s Maximální měsíční povolený odběr: 120,00 tis. m 3 /měs Roční povolený odběr: 1 261,44 tis. m 3 /rok Počet měsíců v roce, kdy se odebírá:12 B) k jejich odběru na pozemcích parc. č. 315/67, 315/65, 315/58, k. ú. Nové Mlýny, obec Přítluky, kraj Jihomoravský. Údaje o místu předmětu rozhodnutí: Vodní tok: Dyje ( ) Oblast povodí: Dyje Číslo hydrologického pořadí: Trkmanka Umístění jevu vůči břehu: jiné Hydrogeologický rajon: základní 1652 Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje svrchní 3230 Středomoravské Karpaty Vodní útvar: Trkmanka od toku Spálený potok po ústí do toku Dyje (DYJ_1230) 2/44

3 Podzemní voda bude odebírána ze stávajících vrtů HV-301J, HV-302J, HV-303J, HV-305J a HV-313J, které v současné době nejsou využívány. Označení vrtu k.ú. parc. č. souřadnice Y souřadnice X HV- 301J Nové Mlýny 315/ , ,90 HV- 302J Nové Mlýny 315/ , ,37 HV- 303J Nové Mlýny 315/ , ,73 HV- 305J Nové Mlýny 315/ , ,61 HV- 313J Nové Mlýny 315/ , ,49 Údaje o povoleném množství odběru: Průměrný povolený odběr: 12,00 l/s Maximální povolený odběr: 15,00 l/s Maximální měsíční povolený odběr: 35,00 tis. m 3 /měs Roční povolený odběr: 400,00 tis. m 3 /rok Počet měsíců v roce, kdy se odebírá:12 C) Souhrn odběrů pro vodní zdroj Zaječí Vodní zdroj Zaječí, ve kterém se nachází stávající vrty, ze kterých bude odebírána podzemní voda do doby, než se provede rekonstrukce jímacích objektů se nachází v levostranné údolní nivě řeky Dyje, podél vzdušné části hráze řeky Dyje, ve vzdálenosti 1,8 km JV od obce Nové Mlýny a 1,4 km SZ od obce Bulhary a m od koryta řeky Dyje. Údaje o povoleném množství odběru: Průměrný povolený odběr: 52,00 l/s Maximální povolený odběr: 65,00 l/s Maximální měsíční povolený odběr: 155,00 tis. m 3 /měs Roční povolený odběr: 1 661,44 tis. m 3 /rok Počet měsíců v roce, kdy se odebírá:12 Údaje o předmětu rozhodnutí: Původ odebírané vody: podzemní voda mělkého oběhu Účel užití vody: zásobování obyvatelstva Související vodní díla: objekty pro odběr nebo jímání vody, vodovodní řady přívodní, úpravna vody, vodojem, čerpací a přečerpací stanice Typ odběrného objektu: vrty Vodní značka (cejch): NE Uložená měření: Způsob měření množství vody: indukční průtokoměr na ČS surové vody Zaječí Četnost sledování jakosti vody: podle vyhl. 428/2001 Sb., přílohy č. 9, tabulky č. 5 Počet ukazatelů sledování jakosti odebírané vody: podle vyhl. 428/2001 Sb., přílohy č. 13 3/44

4 Doplňkové údaje: Velikost zásobovaného spotřebiště: Kategorie upravitelnosti zdroje surové vody: 02 A2 běžná fyzikální úprava, chemická úprava a dezinfekce K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje: ANO Jako ochrana vodního zdroje bylo rozhodnutím bývalého ONV Břeclav, OVLHZ č. j. vod. 157/84-235/Ha ze dne stanoveno PHO vodního zdroje Zaječí Účel povoleného nakládání s podzemními vodami: sjednocení povolení k odběru podzemní vody ze stávajících objektů pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou Doba povoleného nakládání s podzemními vodami: do doby uvedení stavebního objektu SO 01-Úpravna vody, do zkušebního provozu Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto povoleného nakládání. II. stanovuje podmínky za kterých se nakládání s podzemními vodami povoluje: 1. Bude zajištěno měření množství odebírané podzemní vody v termínu 1 x za 30 dnů. 2. V souladu s ustanovením 10 odst. 1 a 22 odst. 2 vodního zákona a v návaznosti na ustanovení 10 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, budou správci povodí - Povodí Moravy, s. p., prostřednictvím ISPOP, ohlášeny údaje pro vodní bilanci, v termínu do 31. ledna následujícího roku. 3. Naměřené hodnoty celkového odběru podzemních vod na instalovaných vodoměrech budou min. jednou měsíčně zaznamenávány do provozního deníku, který bude uložen k nahlédnutí u provozovatele (odběratele podzemních vod) při provádění revize tohoto odběru. 4. Bude zajištěno provádění odběrů vzorků vody odebrané z podzemního vodního zdroje pro účely úpravy na vodu pitnou (dále jen surová voda ) v rozsahu ukazatelů uvedených v příloze č. 13 Vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č, 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška 428/2001 Sb.). 5. Minimální četnost odběrů vzorků a rozsah analýz surové vody budou prováděny podle přílohy č. 9 tabulky 5 Vyhlášky č. 428/2001 Sb. 6. Výsledky rozborů budou předávány v předepsané elektronické formě krajskému úřadu a příslušnému správci povodí 1 x ročně, vždy do 31. března za předcházející rok v rozsahu přílohy č. 9, tabulek 1 a 3 Vyhlášky č. 428/2001 Sb. 4/44

5 III. vydává podle ustanovení 8 odst. 1 písm. b) bod 5. vodního zákona povolení k nakládání s podzemními vodami k jinému nakládání s nimi spočívajícím v provedení hydrodynamických zkoušek na hydrogeologických vrtech situovaných na násoskách Novomlýnská I, Přítlucká I a Přítlucká II Popis nakládání s vodami: Za účelem ověření vydatnosti a stanovení využitelného množství podzemní vody budou v navrhovaných nových hydrogeologických jímacích vrtech po jejich realizaci provedeny hydrodynamické zkoušky. Bude se jednat o tzv. krátkodobé (orientační) čerpací zkoušky v délce 2 dnů s následnou 1-denní zkouškou stoupací, a to postupně na každém hydrogeologickém jímacím vrtu. Na základě výsledků těchto individuálních hydrodynamických zkoušek bude vždy na jímacích vrtech v rámci příslušné násosky postupně provedena společná poloprovozní čerpací zkouška v délce 28 dní s navazující minimálně 7-denní zkouškou stoupací. Na Novomlýnské násosce I bude společně čerpáno z 5ti nových jímacích vrtů, na Přítlucké násosce I bude společně čerpáno ze 6ti nových jímacích vrtů a na Přítlucké násosce II bude společně čerpáno ze 4 nových jímacích vrtů. Čerpaná voda z jednotlivých hydrogeologických jímacích vrtů bude odváděna odpadním potrubím co nejdále od čerpaných vrtů, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění hydrodynamických zkoušek. Množství čerpané vody bude měřeno vodoměry, instalovanými na odtokovém potrubí a hladiny podzemní vody budou měřeny elektrokontaktním hladinoměrem. Předpokládaná vydatnost Q = konst. bude u jednotlivých hydrogeologických vrtů činit v průměru cca 5 až 10 l.s -1. Pro potřebu výpočtu množství čerpaných podzemních vod v průběhu společných dlouhodobých čerpacích zkoušek je uvažováno s průměrným konstantním odběrem 8 l.s -1 z každého jímacího objektu. A) pro jímací vrty napojované na násosku Novomlýnská 1 (HV 501-J, HV 502-J, HV 503-J, HV 504-J, HV505-J) A I. v místě odběru: Údaje o místu předmětu rozhodnutí: Kraj: Jihomoravský Obec: Zaječí Katastrální území : Zaječí Vodní tok: Meliorační odpad PB km 3,960 ( ) Oblast povodí: Dyje Číslo hydrologického pořadí: Trkmanka Umístění jevu vůči břehu: jiné Hydrogeologický rajon: svrchní 1652 Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje základní 3230 Středomoravské Karpaty Vodní útvar: Trkmanka od toku Spálený potok po ústí do toku Dyje (DYJ_1230) 5/44

6 Označení vrtu k. ú. parc.č. souřadnice Y souřadnice X HV501-J Zaječí GP HV502-J Zaječí GP Obec: Zaječí Katastrální území : Zaječí Vodní tok: Dyje ( ) Oblast povodí: Dyje Číslo hydrologického pořadí: Trkmanka Umístění jevu vůči břehu: jiné Hydrogeologický rajon: svrchní 1652 Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje základní 3230 Středomoravské Karpaty Vodní útvar: Trkmanka od toku Spálený potok po ústí do toku Dyje (DYJ_1230) Označení vrtu k. ú. parc.č. souřadnice Y souřadnice X HV503-J Zaječí GP HV504-J Zaječí GP HV505-J Zaječí 5054/ Údaje o předmětu rozhodnutí: Původ odebírané vody: podzemní voda mělkého oběhu Účel užití vody: jiné nakládání Související vodní díla: objekty pro odběr nebo jímání vody Typ odběrného objektu: vrty Vodní značka (cejch): NE Údaje o povoleném množství odběru (krátkodobé a poloprovozní zkoušky): Maximální povolený odběr ze všech jímacích vrtů celkem 40 l/s Maximální celkový povolený odběr ze všech jímacích vrtů 103 tis. m 3 /rok Počet dní v roce, kdy se odebírá: 38 dnů Uložená měření: Způsob měření množství vody: vodoměry instalované na odtokovém potrubí Četnost sledování jakosti vody: podle Hydrogeologického zhodnocení Zaječí jímací území, nakládání s vodami, RNDr. Bc. Danuše Nováková, 11/2013 Počet ukazatelů sledování jakosti odebírané vody: podle Hydrogeologického zhodnocení Zaječí jímací území, nakládání s vodami, RNDr. Bc. Danuše Nováková, 11/2013 A II. v místě vypouštění Údaje o místu předmětu rozhodnutí: Kraj: Jihomoravský Obec: Bulhary Katastrální území : Bulhary Parcelní číslo: 1799, 1861 Oblast povodí: Dyje 6/44

7 Vodní tok: průsakový (derivační) kanál podél vzdušné paty protipovodňové hráze řeky Dyje, který je následně zaústěn po 1,2 km do lesních kanálů Panwastr. Číslo hydrologického pořadí: Trkmanka Hydrogeologický rajon: svrchní 1652 Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje základní 3230 Středomoravské Karpaty Umístění jevu vůči břehu: levý břeh Přímé určení polohy: x = ,53; y = ,36 Vodní útvar: Trkmanka od toku Spálený potok po ústí do toku Dyje (DYJ_1230) Údaje o předmětu rozhodnutí: Druh vypouštěných vod: jiné vody Druh recipientu: vodní tok Údaje o povoleném množství vypouštění vyčerpaných podzemních vod Maximální povolené množství ze všech jímacích vrtů celkem 40 l/s Maximální povolené množství ze všech jímacích vrtů 103 tis. m 3 /rok Počet dní v roce, kdy se odebírá: 38 B) pro jímací vrty napojované na násosku Přítlucká I (HV 601-J, HV 602-J, HV, 603-J, HV 604-J, HV 605-J, HV 606-J) B I. v místě odběru: Údaje o místu předmětu rozhodnutí: Kraj: Jihomoravský Obec: Zaječí Katastrální území: Zaječí Vodní tok: Meliorační odpad PB km 3,960 Oblast povodí: Dyje Číslo hydrologického pořadí: Trkmanka Umístění jevu vůči břehu: jiné Hydrogeologický rajon: svrchní 1652 Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje základní 3230 Středomoravské Karpaty Vodní útvar: Trkmanka od toku Spálený potok po ústí do toku Dyje (DYJ_1230) Označení vrtu k. ú. parc.č. souřadnice Y souřadnice X HV601-J Zaječí 5054/ HV602-J Zaječí GP HV603-J Zaječí GP 6108, GP HV604-J Zaječí 5054/ HV605-J Zaječí 5054/ HV606-J Zaječí GP /44

8 Údaje o předmětu rozhodnutí: Původ odebírané vody: podzemní voda mělkého oběhu Účel užití vody: jiné nakládání Související vodní díla: objekty pro odběr nebo jímání vody Typ odběrného objektu: vrty Vodní značka (cejch): NE Údaje o povoleném množství odběru (krátkodobé a poloprovozní zkoušky): Maximální povolený odběr ze všech jímacích vrtů celkem 48 l/s Maximální celkový povolený odběr ze všech jímacích vrtů 124 tis. m 3 /rok Počet dní v roce, kdy se odebírá: 40 Uložená měření: Způsob měření množství vody: vodoměry instalované na odtokovém potrubí Četnost sledování jakosti vody: podle Hydrogeologického zhodnocení Zaječí jímací území, nakládání s vodami, RNDr. Bc. Danuše Nováková, 11/2013 Počet ukazatelů sledování jakosti odebírané vody: podle Hydrogeologického zhodnocení Zaječí jímací území, nakládání s vodami, RNDr. Bc. Danuše Nováková, 11/2013 B II. v místě vypouštění Údaje o místu předmětu rozhodnutí: Kraj: Jihomoravský Obec: Bulhary Katastrální území : Bulhary Parcelní číslo: 1799, 1861 Oblast povodí: Dyje Vodní tok: průsakový (derivační) kanál podél vzdušné paty protipovodňové hráze řeky Dyje, který je následně zaústěn po 1,2 km do lesních kanálů Panwastr. Číslo hydrologického pořadí: Trkmanka Hydrogeologický rajon: svrchní 1652 Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje základní 3230 Středomoravské Karpaty Umístění jevu vůči břehu: levý břeh Přímé určení polohy: x = ,53; y = ,36 Vodní útvar: Trkmanka od toku Spálený potok po ústí do toku Dyje (DYJ_1230) Údaje o předmětu rozhodnutí: Druh vypouštěných vod: jiné vody Druh recipientu: vodní tok Údaje o povoleném množství vypouštění vyčerpaných podzemních vod Maximální povolené množství ze všech jímacích vrtů celkem 48 l/s Maximální povolené množství ze všech jímacích vrtů 124 tis. m 3 /rok Počet dní v roce, kdy se odebírá: 40 8/44

9 C) pro jímací vrty napojované na násosku Přítlucká II (HV 702-J, HV 703-J, HV 704-J, HV 705) C I. v místě odběru: Údaje o místu předmětu rozhodnutí: Kraj: Jihomoravský Obec: Zaječí Katastrální území: Zaječí Vodní tok: Meliorační odpad PB km 3,960 Oblast povodí: Dyje Číslo hydrologického pořadí: Trkmanka Umístění jevu vůči břehu: jiné Hydrogeologický rajon: svrchní 1652 Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje základní 3230 Středomoravské Karpaty Vodní útvar: Trkmanka od toku Spálený potok po ústí do toku Dyje (DYJ_1230) Označení vrtu k.ú. parc. č. souřadnice Y souřadnice X HV 702-J Přítluky HV 703-J Přítluky HV 704-J Přítluky HV 705-J Přítluky Údaje o předmětu rozhodnutí: Původ odebírané vody: podzemní voda mělkého oběhu Účel užití vody: jiné nakládání Související vodní díla: objekty pro odběr nebo jímání vody Typ odběrného objektu: vrty Vodní značka (cejch): NE Údaje o povoleném množství odběru (krátkodobé a poloprovozní zkoušky): Maximální povolený odběr ze všech jímacích vrtů celkem 32 l/s Maximální celkový povolený odběr ze všech jímacích vrtů 82 tis. m 3 /rok Počet dní v roce, kdy se odebírá: 36 Uložená měření: Způsob měření množství vody: vodoměry instalované na odtokovém potrubí Četnost sledování jakosti vody: podle Hydrogeologického zhodnocení Zaječí jímací území, nakládání s vodami, RNDr. Bc. Danuše Nováková, 11/2013 Počet ukazatelů sledování jakosti odebírané vody: podle Hydrogeologického zhodnocení Zaječí jímací území, nakládání s vodami, RNDr. Bc. Danuše Nováková, 11/2013 C II. v místě vypouštění Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 9/44

10 Kraj: Jihomoravský Obec: Bulhary Katastrální území : Přítluky Parcelní číslo: 1659/1 Oblast povodí: Dyje Vodní tok: lesních kanály Panwastr. Číslo hydrologického pořadí: Hydrogeologický rajon: svrchní 1652 Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje základní 3230 Středomoravské Karpaty Umístění jevu vůči břehu: levý břeh Přímé určení polohy: x = ,15; y = ,79 Vodní útvar: Trkmanka od toku Spálený potok po ústí do toku Dyje (DYJ_1230) Údaje o předmětu rozhodnutí: Druh vypouštěných vod: jiné vody Druh recipientu: vodní tok Údaje o povoleném množství vypouštění vyčerpaných podzemních vod Maximální povolené množství ze všech jímacích vrtů celkem 32 l/s Maximální povolené množství ze všech jímacích vrtů 82 tis. m 3 /rok Počet dní v roce, kdy se odebírá: 36 Účel povoleného nakládání s podzemními vodami: ostatní čerpací zkoušky za účelem zjištění vydatnosti a kvality podzemní vody Doba povolení k nakládání s vodami: IV. stanovuje podmínky za kterých se nakládání s podzemními vodami povoluje: 1. Čerpací zkoušky budou provedeny podle Hydrogeologického zhodnocení Zaječí jímací území, nakládání s vodami, vypracovaného RNDr. Bc. Danuší Novákovou v 11/2013, odborná způsobilost č. 1857/ Bude zajištěno měření množství odebírané podzemní vody z každého vrtu. 3. V souladu s ustanovením 10 odst. 1 a 22 odst. 2 vodního zákona a v návaznosti na ustanovení 10 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, budou správci povodí - Povodí Moravy, s. p., ohlášeny údaje pro vodní bilanci, v termínu do 31. ledna následujícího roku. 4. Bude plně vyhověno požadavkům uvedeným ve: 1) vyjádření Povodí Moravy, s.p., Brno zn. PM056541/ /Kr ze dna /44

11 a) vypouštění vody z čerpacích zkoušek do vodních toků je možné pouze se souhlasem příslušného správce toku. U vodních toků ve správě Povodí Moravy, s. p. požadujeme projednat místo a způsob vypouštění s provozem Břeclav, b) provizorní vypouštěcí potrubí nebude pevně zabudováno v pozemku vodního toku a bude ihned po ukončení vypouštění odstraněno z průtočného profilu toku a z pozemků Povodí Moravy, s. p. Při vypouštění čerpané vody mimo stávající výustní objekty nesmí docházet k poškozování koryta nebo břehů proudem z vypouštěcího potrubí. V případě jakéhokoliv poškození pozemků, koryta toků nebo hrází Povodí Moravy, s. p., bude investor povinen odstranit vzniklé škody na vlastní náklady. Způsob a rozsah technických úprav musí být v tomto případě odsouhlasen zástupcem Povodí Moravy, s. p. provozu Břeclav, c) Povodí Moravy, s. p. provozu Břeclav, bude s dostatečným předstihem oznámeno zahájení a ukončení vypouštění vody z čerpacích zkoušek do toku v naší správě včetně kontaktu na zodpovědnou osobu. Se zástupcem provozu budou řešeny případné změny v průběhu realizace. 2) vyjádření Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, zn. PM063369/ /Va ze dne a) při vypouštění čerpané vody nesmí docházet k poškozování koryta derivačního kanálu. Místo vypouštění bude zabezpečeno proti vymílání (např. silničním panelem). V případě jakéhokoli poškození koryta nebo okolních pozemků, budou případné škody odstraněny na náklady investora, b) před zahájením čerpání bude průtočnost koryta zkontrolována, hlavně z důvodu možného zátarasu vzniklého činností bobra. Taktéž v průběhu čerpání bude průtočnost koryta pravidelně kontrolována, aby nedocházelo k vyhřezování a příp. ke škodám na okolních pozemcích, c) poněvadž náš derivační kanál je po cca 1,2 km zaústěn do lesního kanálu, bude toto vypouštění projednáno a písemně odsouhlaseno s jejich správcem, tj. Lesy ČR, d) zahájení vypouštění nám bude oznámeno min. 3 dny předem, e) po ukončení vypouštění budeme vyzváni ke kontrole a přebírce místa vypouštění a koryta toku. 3) vyjádření Lesy České republiky. s. p., LZ Židlochovice č. j. 004/44/321.4 ze dne a) v případě poškození místa vypouštění vod bude odstranění případné škody zajištěno žadatelem investorem, b) zahájení vypouštění bude oznámeno minimálně 3 dny předem na ovou adresu ( ), ukončení vypouštění bude rovněž oznámeno tímto způsobem a to do 3 dnů po ukončení vypouštění. V. vydává podle ustanovení 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona povolení k nakládání s podzemními vodami k jejich odběru na pozemcích parc. č. GP 6039, GP 6094, 5054/61, 5054/56, GP 6106, GP 6108, GP 6109, 5054/92, 5054/96, GP 6025, 1655, 1654, 1657 k. ú. Zaječí, obec Zaječí, kraj Jihomoravský. Vodní zdroj Zaječí, se nachází v levostranné údolní nivě řeky Dyje, podél vzdušné části hráze řeky Dyje, ve vzdálenosti 1,8 km JV od obce Nové Mlýny a 1,4 km SZ od obce Bulhary a m od koryta řeky Dyje. Podzemní voda bude odebírána z vrtů HV501-J, HV502-J, HV503-J, HV504-J, HV505-J na Novomlýnské násosce I, z vrtů HV601-J, HV602-J, HV603-J, HV604-J, HV605-J, HV606-J na Přítlucké násosce I a z vrtů HV702-J, HV703-J, HV704-J, HV705-J na Přítlucké násosce II. 11/44

12 Údaje o místu předmětu rozhodnutí: Vodní tok: Meliorační odpad PB km 3,960 Oblast povodí: Dyje Číslo hydrologického pořadí: Trkmanka Umístění jevu vůči břehu: jiné Hydrogeologický rajon: svrchní 1652 Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje základní 3230 Středomoravské Karpaty Vodní útvar: Trkmanka od toku Spálený potok po ústí do toku Dyje (DYJ_1230) Označení vrtu k. ú. parc.č. souřadnice Y souřadnice X HV 501-J Zaječí GP HV 502-J Zaječí GP HV 601-J Zaječí 5054/ HV 602-J Zaječí GP HV 603-J Zaječí GP 6108, GP HV 604-J Zaječí 5054/ HV 605-J Zaječí 5054/ HV 606-J Zaječí GP HV 702-J Zaječí HV 703-J Zaječí HV 704-J Zaječí HV 705-J Zaječí Vodní tok: Dyje ( ) Oblast povodí: Dyje Číslo hydrologického pořadí: Trkmanka Umístění jevu vůči břehu: jiné Hydrogeologický rajon: svrchní 1652 Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje základní 3230 Středomoravské Karpaty Vodní útvar: Trkmanka od toku Spálený potok po ústí do toku Dyje (DYJ_1230) Označení vrtu k. ú. parc.č. souřadnice Y souřadnice X HV 503-J Zaječí GP HV 504-J Zaječí GP HV 505-J Zaječí 5054/ Údaje o předmětu rozhodnutí: Původ odebírané vody: podzemní voda mělkého oběhu Účel užití vody: zásobování obyvatelstva Související vodní díla: objekty pro odběr nebo jímání vody, vodovodní řady přívodní, úpravna vody, vodojem, čerpací a přečerpací stanice Typ odběrného objektu: vrty Vodní značka (cejch): NE 12/44

13 Údaje o povoleném množství odběru: Průměrný povolený odběr: 75,00 l/s Maximální povolený odběr: 85,00 l/s Maximální měsíční povolený odběr: 210,00 tis. m 3 /měs Roční povolený odběr: 2 365,20 tis. m 3 /rok Počet měsíců v roce, kdy se odebírá: 12 Uložená měření: Způsob měření množství vody: indukční průtokoměr na ČS surové vody Zaječí Četnost sledování jakosti vody: podle vyhl. 428/2001 Sb., přílohy č. 9, tabulky č. 5 Počet ukazatelů sledování jakosti odebírané vody: podle vyhl. 428/2001 Sb., přílohy č. 13 Doplňkové údaje: Velikost zásobovaného spotřebiště: Kategorie upravitelnosti zdroje surové vody: A2 běžná fyzikální úprava, chemická úprava a dezinfekce K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje: ANO Jako ochrana vodního zdroje bylo rozhodnutím bývalého ONV Břeclav, OVLHZ č. j. vod. 157/84-235/Ha ze dne stanoveno PHO vodního zdroje Zaječí Účel povoleného nakládání s podzemními vodami: zásobování obyvatelstva pitnou vodou Doba povoleného nakládání s podzemními vodami: ode dne zahájení zkušebního provozu stavebního objektu SO 01-Úpravna vody, na dobu 20 let Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto povoleného nakládání. VI. stanovuje podmínky za kterých se nakládání s podzemními vodami povoluje: 1. Bude prováděno pravidelné režimní měření hladiny podzemní vody dle pokynů stanovených hydrogeologem (Nováková D., 2012 a Hydrogeologické zhodnocení Zaječí jímací území, nakládání s vodami Nováková D, 11/2013) Termín: 2 x měsíčně. 2. Společně s měřením hladin podzemních vod budou změřena dna jímacích vrtů, za účelem zjištění případného nánosu a tím i jejich funkčnosti. Výraznější zanášení jímacích vrtů řešit okamžitě s hydrogeologem a zjistit jeho příčiny. Termín: 2 x ročně 3. Pravidelně budou vyhodnocovány výsledky režimních měření hydrogeologem a další provoz jímacího území bude na základě zhodnocení optimalizován. Termín: 1 x ročně 13/44

14 4. Bude prováděno komplexní hydrogeologické zhodnocení jímacího území včetně jeho širšího okolí. Termín: 1 x za 5 let 5. Bude zajištěno měření množství odebírané podzemní vody. Termín 1 x za 30 dnů. 6. V souladu s ustanovením 10 odst. 1 a 22 odst. 2 vodního zákona a v návaznosti na ustanovení 10 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, budou správci povodí - Povodí Moravy, s. p., prostřednictvím ISPOP, ohlášeny údaje pro vodní bilanci, v termínu do 31. ledna následujícího roku. 7. Naměřené hodnoty celkového odběru podzemních vod na instalovaných vodoměrech budou min. jednou měsíčně zaznamenávány do provozního deníku, který bude uložen k nahlédnutí u provozovatele (odběratele podzemních vod) při provádění revize tohoto odběru. 8. Bude zajištěno provádění odběrů vzorků vody odebrané z podzemního vodního zdroje pro účely úpravy na vodu pitnou (dále jen surová voda ) v rozsahu ukazatelů uvedených v příloze č. 13 Vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č, 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška 428/2001 Sb.). 9. Minimální četnost odběrů vzorků a rozsah analýz surové vody budou prováděny podle přílohy č. 9 tabulky 5 Vyhlášky č. 428/2001 Sb. 10. Výsledky rozborů budou předávány v předepsané elektronické formě krajskému úřadu a příslušnému správci povodí 1 x ročně, vždy do 31. března za předcházející rok v rozsahu přílohy č. 9, tabulek 1 a 3 Vyhlášky č. 428/2001 Sb. 11. Provozovatel vodního zdroje zajistí provedení hydrogeologického vyhodnocení ročního provozu jímacího území po uvedení stavby do trvalého užívání a jeho předložení vodoprávnímu úřadu. Do vyhodnocení budou zahrnuty i výsledky hydrodynamických zkoušek prováděných v rámci hydrogeologického průzkumu při realizaci nových jímacích objektů a provozní jímání podzemních vod včetně jeho dopadu na vodní a na vodu vázané ekosystémy, okolní vodní díla, stavby či zařízení v zájmovém území. Součástí vyhodnocení bude posouzení využitelných přírodních a indukovaných zdrojů podzemní vody a odhad vlivu jímání podzemní vody na vodní toky indukovanou břehovou infiltrací. Termín do: Provozovatel vodního zdroje provede revizi ochranných pásem vodního zdroje Zaječí, která bude zohledňovat navrhovaný rozsah jímacích území s novou pozicí jímacích objektů po provedené intenzifikaci vodního zdroje a navrhovaný rozsah odběrů podzemních vod. Termín do: Bude stanovena minimální hladina podzemní vody umožňující udržitelné užívání vodních zdrojů, která zajistí dosažení dobrého ekologického stavu souvisejících útvarů povrchových vod a vyloučí významné poškození suchozemských ekosystémů, po vyhodnocení hydrodynamických (poloprovozních) zkoušek na nových jímacích objektech buď v samostatném řízení nebo v rámci revize ochranných pásem vodního zdroje. Termín do: /44

15 14. Po dokončení intenzifikace vodního zdroje Zaječí bude vypracován jímací řád jímacího území Zaječí, který bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl. Do jímacího řádu budou zahrnuty technická a provozní opatření prováděná v areálu jímacího území a dále další podmínky hospodaření. Termín do: VII. vydává podle ustanovení 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení č. 61/2003 Sb.) povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových za účelem likvidace odpadních vod z objektu: Úpravna vody Zaječí do zpevněného silničního příkopu silnice II/421 a odtud do melioračního kanálu, zaústěného do odstaveného ramene řeky Dyje, umístění jevu vůči břehu: 01 levý břeh. Údaje o místu předmětu rozhodnutí: Kraj: Jihomoravský Obec: Zaječí Katastrální území : Zaječí Parcelní číslo: GP 5767 IDVT: Dyje Číslo hydrologického pořadí: Trkmanka Hydrogeologický rajon: HGR 3230 Středomoravské karpaty Umístění jevu vůči břehu: levý břeh Přímé určení polohy: x = ,36; y = ,07 Název a kód vodního útvaru: Trkmanka po ústí do toku Dyje Údaje o předmětu rozhodnutí: Druh vypouštěných vod: průmyslové odpadní ostatní filtrát z kalolisu ÚV Zaječí Druh recipientu : jiná povrchová voda Související vodní díla: úpravna vody Údaje o povoleném množství vypouštěných vod: průměrné povolené.: 0,85 l/s maximální povolené: 2,2 l/s maximální měsíční povolené: 2,1 tis. m 3 /měs roční povolené: 25,2 tis. m 3 /rok Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští: 12 Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští: /44

16 Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod: Hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách a množství vypouštěného znečištění: Ukazatel p (mg/l) m (mg/l) t/rok CHSK Cr ,454 NL ,222 Fe 0,5 1 0,013 Mn 0,5 1 0,013 chloridy ,01 Ca ,78 kde hodnoty p, m jsou charakterizovány takto : hodnota p - přípustná hodnota koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod typ vzorku A: 01 - dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut, hodnota m maximální (nepřekročitelná) hodnota koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod - typ A: 01 - dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut,/ koncentrace p nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 NV č. 61/2003 Sb.,(1 překročení) maximální koncentrace m jsou nepřekročitelné Uložená měření: Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod: ANO Počet kontrolních profilů: 1 Čestnost měření množství (počet ročně): 4 Způsob měření množství vody Č 40: 03 - kontinuální měření s registrací veličin Parschalův žlab Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod: ANO Počet kontrolních profilů: 1 Četnost sledování (počet ročně): 4 Typ vzorků Č 05: 01 dvouhodinový směsný Místo odběru vzorků na odtoku: odtokové potrubí filtrátu (odběrný kohout) v místnosti kalolisu VIII. stanovuje podmínky za kterých se povolení k vypouštění odpadních vod povoluje: 16/44

17 1. Minimální četnost odběru vzorků vypouštěných odpadních vod pro sledování jejich znečištění bude 4 x ročně (1 x za čtvrt roku) odběry vzorků nebudou prováděny za neobvyklých situací, např. při silných deštích a bezprostředně po nich. 2. Stanovení typu vzorku: 2-hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 minut. 3. Vzorky vypouštěných odpadních vod budou odebírány v odtokovém potrubí filtrátu (odběrný kohout) v místnosti kalolisu 4. Měření množství odpadních vod bude prováděno v Parschalově žlabu. 5. Odebírané vzorky včetně dílčích budou od odběru do doby kontrolního zpracování uchovávány v lednici. 6. Vzorky budou odebírat a vyhodnocovat jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání - oprávněné laboratoře, pověřené Ministerstvem životního prostředí ( 92 odst. 1 vodního zákona). 7. V souladu s ustanovením 38 odst. 4 vodního zákona, v návaznosti na 14 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, budou výsledky objemu vypouštěných odpadních vod a výsledky předepsaných rozborů vzorků odpadních vod, tj. ohlašovací povinnost podle ustanovení 126 odst. 6 vodního zákona ohlašovány prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí ( v termínu do 15. února následujícího kalendářního roku. 8. V souladu s ustanovením 22 odst. 2 vodního zákona a v návaznosti na ustanovení 10 odst. 1 a 11 odst. 4 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, budou správci povodí - Povodí Moravy, s.p., ohlašovány údaje pro vodní bilanci za kalendářní rok prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí ( v termínu do 31. ledna následujícího kalendářního roku. 9. Pro nakládání s vodami se stanovuje termín platnosti: do 10 let ode dne zahájení zkušebního provozu stavebního objektu SO 01-Úpravna vody. IX. ruší podle ustanovení 12 odst. 2 vodního zákona 1. stávající povolení k nakládání s vodami udělené rozhodnutím bývalého ONV v Břeclavi, OVLHZ č.j. vod. 157/84-235/Ha ze dne a bývalého Okresního úřadu Břeclav, referátu zemědělství č. j. vod.3225/90-235/tr ze dne , jejichž platnost byla prodloužena rozhodnutím vodoprávního úřadu č. j. MUBR 50771/2007 ze dne vyhotovení Termín: dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 2. stávající povolení k nakládání s vodami udělené rozhodnutím č. j. MUBR 23641/2011 ze dne vyhotovení Termín: dnem zahájení zkušebního provozu stavebního objektu SO 01 Úpravna vody 17/44

18 ČÁST B stavební povolení X. vydává podle ustanovení 15 vodního zákona a ustanovení 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla: stavební povolení Údaje o místu předmětu rozhodnutí: ÚV Zaječí, intenzifikace a rekonstrukce Stavba je navržena v kraji Jihomoravském, obci Zaječí a Přítluky, v k. ú. Zaječí na pozemcích parc. č. St. 716/1, St. 716/2, St. 980, St. 982, St. 1115, St. 1116, St. 1130, 2883/126, 3097/64, 3097/65, 3248/3, 3248/15, 3248/19, 3248/28, 3248/29, 3248/54, 3248/56, 3248/57, 3281/3, 3282/1, 3408/7, 3408/8, 3528/36, 3528/234, 3528/241, 4754/1, 4774/2, 4779/4, 5054/6, 5054/15, 5054/16, 5054/17, 5054/18, 5054/19, 5054/20, 5054/56, 5054/61, 5054/78, 5054/92, 5054/93, 5054/94, 5054/96, 5054/97, 5054/137, GP 6025, GP 6039, GP 6094, GP 6106, GP 6108, GP 6109, GP 6408 a v k. ú. Přítluky na pozemcích parc. č. 500/2, 500/3, 500/4, 500/5, 1654, 1655, Přímé určení polohy (začátek stavby): x = ,33; y = ,63 Výškopisné údaje (začátek stavby): 162,50 m n. m. Vodní tok: Meliorační odpad PB km 3,960 Oblast povodí: Dyje Číslo hydrologického pořadí: Trkmanka Umístění jevu vůči břehu: jiné Hydrogeologický rajon: svrchní 1652 Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje základní 3230 Středomoravské Karpaty Vodní útvar: Trkmanka od toku Spálený potok po ústí do toku Dyje (DYJ_1230) Rybí přechod: NE Přímé určení polohy (konec stavby): x = ,77; y = ,89 Výškopisné údaje (konec stavby): 264,61 m n. m. Vodní tok: Zaječí p. ( ) Oblast povodí: Dyje Číslo hydrologického pořadí: Zaječí potok Hydrogeologický rajon: HGR 3230 Středomoravské karpaty Rybí přechod: NE Údaje o předmětu rozhodnutí: 1. Název vodovodu : Skupinový vodovod Zaječí 2. Povolovaná vodní díla: Stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpravny vody - 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona: 1) objekty pro odběr nebo jímání vody 2) úpravna vody 18/44

19 3) vodovodní řady přívodní 4) vodojem 5) čerpací a přečerpací stanice 6) jiné vodárenské objekty 3. Příslušnost k systému vodovodu: skupinový 5. Účel užití vody: odběry pro pitné účely zásobování obyvatelstva 6. Počty oddělených částí systému: stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpravny vody 7. Rozsah zásobování a) počet zásobovaných obcí: 27 b) velikost zásobovaného spotřebiště: ) Objekty pro odběr nebo jímání vody 1. Počty odběrných objektů dle typu: vrty 17 ks 2. Hloubka objektů: 9 11 m 2) Úpravna vody 1. Kapacita úpravny vody průměrná: 75 l/s 2. Kapacita úpravny vody maximální: 85 l/s 3. Původ odebírané vody: podzemní voda mělkého oběhu 4. Kód kategorie upravitelnosti surové vody: A2 běžná fyzikální úprava, chemická úprava a dezinfekce 5. Způsob úpravy vod: - sedimentace - zdravotní zabezpečení vody - dezinfekce - dvoustupňová úprava - jiná filtrace (filtrace na otevřených pískových rychlofiltrech) - odželezování 1 st./2 st. - odmanganování 1 st./2 st. - oxidace (aerace) - jiný způsob úpravy (úprava ph dávkováním vápenného roztoku) 6. Zpracování kalu: gravitační 7. Odvodnění kalu: lis 3) Vodovodní řady přívodní 1. Druh vodovodního řadu: jiný výtlačný řad Zaječí 2. Celková délka řadů: 1777 m 3. Nejmenší jmenovitá světlost řadu: DN Největší jmenovitá světlost řadu: DN 400 4) Vodojem 1. Druh vodojemu: zemní 2. Objem vodojemu: 3000 m 3 5) Čerpací a přečerpací stanice 1. Projektovaný výkon: 100 l/s 2. Výtlačná (dopravní) výška: 45 m 19/44

20 6) Jiné vodárenské objekty 1. Bezpečnostní přepad z VDJ 8. Účel vodního díla: zásobování obyvatelstva pitnou vodou 6. Členění a popis stavby vodního díla Členění stavby na stavební objekty: SO 01 Úpravna vody stavební část SO 01.1 Technologická budova SO 01.2 Akumulace upr. vody, kalové hospodářství, strojovna, rozvodna SO 01.3 Úprava stávající budovy ÚV SO 01.4 Sanace akumulace prací vody SO 01.5 Hrubé terénní úpravy není součástí žádosti SO 01.6 Sadové úpravy, zeleň - není součástí žádosti SO 01.7 Oplocení, brány - není součástí žádosti SO 01.8 Demolice stavebních objektů SO 01.9 Stavební elektroinstalace, včetně vytápění SO Venkovní osvětlen í- není součástí žádosti SO PZTS, CCTV, slaboproudé rozvody SO Trafostanice, energetika - není součástí žádosti SO ZTI (vodovod, kanalizace, žumpa) SO Vzduchotechnika, klimatizace SO Komunikace - není součástí žádosti SO 02 ČS surové vody, sběrné jímky SO 02.1 Stavební část SO 02.2 Stavební elektroinstalace SO 02.3 Trafostanice, energetika - není součástí žádosti SO 03 VDJ Zaječí SO 03.1 Stavební část SO 03.2 Stavební elektroinstalace SO 03.3 Rušení stávajících objektů SO 04 ČS Šakvice s akumulací - není součástí žádosti SO 04.1 Stavební část SO 04.2 Stavební elektroinstalace SO 04.3 Trafostanice, energetika SO 04.4 Rušení stávajících objektů SO 05 Násoska Novomlýnská I. SO 05.1 Jímací a pozorovací vrty SO 05.2 Armaturní šachty, oplocení SO 05.3 Násosky, včetně příslušenství - není součástí žádosti SO 05.4 Rušení stávajících objektů SO 06 Násoska Přítlucká I. SO 06.1 Jímací a pozorovací vrty SO 06.2 Armaturní šachty, oplocení SO 06.3 Násosky, včetně příslušenství - není součástí žádosti SO 06.4 Rušení stávajících objektů SO 07 Násoska Přítlucká II: SO 07.1 Jímací a pozorovací vrty SO 07.2 Armaturní šachty, oplocení SO 07.3 Sběrná studna 701 SO 07.4 Násosky, včetně příslušenství - není součástí žádosti SO 09 Výtlačný řad surové vody a propoje - není součástí žádosti SO 10 Výtlačný řad Zaječí a propoje SO 11 Přívodný řad ČS Šakvice a propoje není součástí žádosti SO 12 Bezpečnostní přepady 20/44

21 SO 12.1 Bezpečnostní přepad z ÚV- není součástí žádosti SO 12.2 Bezpečnostní přepad z VDJ Zaječí Členění stavby na provozní soubory: PS 01 Úpravna vody technologická část PS 01.1 Úpravna vody technologická část PS 01.2 VDJ Zaječí technologická část PS 02 Úpravna vody elektrotechnologická část a MaR PS 02.1 Úpravna vody elektrotechnologická část a MaR PS 02.2 VDJ Zaječí - elektrotechnologická část a MaR PS 03 ČS surové vody, sběrné jímky technologická část PS 04 ČS surové vody, sběrné jímky - elektrotechnologická část a MaR PS 05 ČS Šakvice - technologická část není součástí žádosti PS 06 ČS Šakvice - elektrotechnologická část a MaR není součástí žádosti PS 07 Jímací území PS 07.1 Jímací území - technologická část PS 07.2 Jímací území - elektrotechnická část a MaR PS 08 Dispečink a rádiový přenos Poznámka: objekty, které nejsou součástí žádosti budou povoleny Městským úřadem Podivín, stavebním úřadem, Městským úřadem Hustopeče, Odborem životního prostředí (SO 04), nebo budou provedeny v rámci udržovacích prací (SO 05.3, SO 06.3, SO 07.4, SO 09 a SO 12.1). Popis stavby SO 01 Úpravna vody stavební část SO 01.1 Technologická budova novostavba obdélníkového venkovního půdorysu 17,054x 26,454 m, která bude bezprostředně navazovat na stávající budovu ÚV. Konstrukce suterénu objektu bude provedena ze železobetonu, nadzemní část bude z kombinované konstrukce ze železobetonu, oceli a zdiva. Vnější líc obvodového pláště je navržen ze sendvičových panelů s tepelně-izolačním jádrem z tuhé PUR pěny. Nosná konstrukce střechy bude ocelová s pláštěm ze sendvičových střešních panelů tepelně-izolačním jádrem z tuhé PUR pěny. Vnitřní podesty a schodiště budou provedeny z žárově zinkované oceli v kombinaci s kompozitovými materiály. Komunikačně bude technologická budova přístupná z přilehlé zpevněné plochy, bude propojena se sousední stávající budovou ÚV a s novým sdruženým objektem akumulace s kalovým hospodářstvím, strojovnou a rozvodnou. Uvnitř budovy budou vestavěny železobetonové nádrže, kterými bude budova rozdělena na tři podélné trakty s rozdílným funkčním využitím. Jižní trakt čtyři železobetonové nádrže biřičů, tvořené třemi komorami. Severní trakt čtyři nádrže filtrů a vápenné hospodářství sestávající z podzemní místnosti rozpouštěcích nádrží a z místnosti vápenných sil. Střední trakt obslužný a komunikační prostor pro vedení kabelových a potrubních rozvodů, předělený roštovým stropem na podzemní a nadzemní část, spojené schodištěm. SO 01.2 Akumulace upr. vody, kalové hospodářství, strojovna, rozvodna železobetonový objekt o venkovních rozměrech 38,00 x 17,80 m bude proveden na místě původních dvou kalových polí. Přístupný bude z přilehlých zpevněných ploch a spojovacím krčkem o půdorysných rozměrech 9,8 x 5,09 m z nové technologické budovy SO 01. Objekt bude sestávat ze dvou akumulačních nádrží objemu 710 m 3 a 640 m 3, z dosazovací nádrže objemu 126 m 3, 21/44

22 místnosti kalolisu, strojovny, čerpací stanice a místnosti elektrorozvaděčů. Objekt bude cca z ½ zapuštěn pod úroveň původního terénu a vyčnívající část bude kryta zatravněným zásypem, který bude v místě vstupů přerušen opěrnými zdmi. Pouze místnost kalolisu bude opatřena plochou střechou. SO 01.3 Úprava stávající budovy ÚV bude provedena rekonstrukce střechy, zateplení objektu, výměnu, případně zazdění výplní otvorů. Dále budou provedeny další nezbytné drobné opravy objektu. SO 01.4 Sanace akumulace prací vody - stávající železobetonová konstrukce objektu akumulace bude použita jako ztracené bednění a bude do ní vbetonována nová konstrukce a tak vytvořena nová akumulace prací vody o dvou stejně velkých akumulacích (2x200 m 3 ) a armaturní komoře. SO 01.8 Demolice stavebních objektů bude provedeno odstranění železobetonové konstrukce tří kalových polí, včetně šachet, drenážních a odpadních kameninových potrubí a přítokového kanálu kalové vody. Dále bude demolována žumpa (po vybudování nové žumpy), 2 železobetonové armaturní šachty a stávající kanalizační šachty 17 ks (dna zůstanou zachována a budou zasypána). V rámci rekonstrukce stávajících objektů budou odstraněny některé součásti těchto objektů, které budou nahrazeny novými konstrukcemi. SO 01.9 Stavební elektroinstalace, včetně vytápění - v nových objektech budou provedeny následující instalace: rozváděče, svítidla, zásuvkové skříně, vnitřní rozvod elektřiny, hromosvod. V rekonstruované části ÚV bude vyměněna jen část uvedených instalací. Vzhledem k rozsahu vytápěných prostor bude vytápění řešeno elektrickými přímotopy. Technologické místnosti s občasnou obsluhou budou temperovány také pomocí el. přímotopů. SO PZTS, CCTV, slaboproudé rozvody - předmětem tohoto objektu je zabezpečovací ústředna elektronického zabezpečovacího systému, čidla, ovládání vstupní brány, kamerový systém a slaboproudé rozvody. SO ZTI (vodovod, kanalizace, žumpa) - v rámci rekonstrukce budou vyměněny zařizovací předměty a vodovodní a kanalizační potrubí v nutném rozsahu. Bude vybudována nová plastová jímka splaškových vod objemu 23,9 m 3. SO Vzduchotechnika, klimatizace - bude zahrnovat odvětrání prostor se zvýšenou vlhkostí, se zvýšenou teplotou (frekvenční měniče) a bude řešit přívody a odvodu vzduchu pro aerátory, praní filtrů a provzdušnění vápenných sil. SO 02 ČS surové vody, sběrné jímky SO 02.1 Stavební část bude provedena rekonstrukce ČS, sanace stávajících konstrukcí střechy, izolací a zděných konstrukcí a rekonstrukce povrchových úprav objektu. Vedle ČS bude osazena platová jímka na vyvážení objemu 3 m 3, kam budou vypouštěny odpadní vody z ČS kanalizací DN 125, délky 9,5 m. Stávající žumpa bude zrušena. Ve stávající sběrné jímce bude provedena výměna zámečnických konstrukcí za výrobky z kompozitu a proveden nový povrch krycí desky. Vedle této sběrné jímky bude vybudována nová kruhová sběrná jímka průměru 6 m a hloubky 10,55 m. Jímka bude budována metodou železobetonové spouštěné jímky, budované na místě. 22/44

23 Jímka bude obsypána do tvaru zemního valu s ohumusováním a zatravněním. Stávající oplocení bet. sloupky a brána budou repasovány, pletivo vyměněno. SO 02.2 Stavební elektroinstalace veškeré elektroinstalace v objektu budou provedeny nově. Jedná se o rozvaděče, svítidla, zásuvkové skříně, vnitřní rozvod elektřiny a hromosvod. SO 03 VDJ Zaječí SO 03.1 Stavební část vareálu stávajícího VDJ bude postaven nový vodojem sestávající ze dvou akumulačních nádrží o celkovém objemu 3000 m 3. Výstavba bude provedena ve dvou etapách, nejprve bude vybudována menší nádrž (860 m 3 ) a armaturní komora v prostoru vedle stávajícího VDJ. Po zprovoznění první etapy bude stávající VDJ demontován a vybudována druhá nádrž 2140 m 3. Nový objekt bude vybudován ze železobetonu, nádrže a střecha armaturní komory budou zasypány hliněným zásypem se zatravněním. V místech, kde by zásyp zasahoval za hranici pozemku bude provedena opěrná zídka z gabionových košů. Stávající oplocení bude nahrazeno novým. SO 03.2 Stavební elektroinstalace - v objektu budou provedeny nové elektroinstalace, rozváděče, svítidla, zásuvkové skříně, vnitřní rozvod elektřiny, hromosvod a také elektroinstalace pro potrubní vystrojení, měření a regulaci a řídící systém. SO 03.3 Rušení stávajících objektů - původní konstrukce vodojemu bude postupně vybourána. Tato demolice bude provedena po částech v souladu s novou výstavbou tak, aby byl během stavby zachován alespoň omezený provoz objektu. SO 05 Násoska Novomlýnská I. SO 05.1 Jímací a pozorovací vrty v jímacím území Novomlýnské násosky jsou v blízkosti stávajících vrtů navrženy nové jímací vrty a pozorovací vrty, které budou provedeny technologií bezjádrového vrtání s pažením. Jímací vrty budou vrtány profilem min. 530 mm a vystrojeny zárubnicemi z PVC, DN 300 perforací v místě zvodnělých kolektorů. Pro možnost sledování skoku hladiny podzemní vody bude v mezikruží každého vrtu osazena piezometrická trubka z HDPE o průměru 63 mm. V dolní části vrtů bude z plné zárubnice proveden kalník s uzavřeným dnem, v délce 2,0 m. Pozorovací vrty budou vrtány profilem cca 420 mm a vystrojeny zárubnicemi s perforací v místě zvodnělých kolektorů. V dolní části vrtů bude z plné zárubnice proveden kalník s uzavřeným dnem, v délce 1, m. Mezikruží jímacích i pozorovacích vrtů bude vyplněno filtračním obsypem praným tříděným štěrkem o zrnitosti 4/8 mm. Horní část mezikruží bude vyplněna jílovým těsněním s 0,5 m mocným těsněním TSB v nadloží filtračního obsypu. Jímací vrty Označení vrtu nadm. výška hloubka v m souřadnice Y souřadnice X v m n.m. (předpoklad) HV501-J 163,27 10, HV502-J 163,50 9, /44

24 HV503-J 163,40 10, HV504-J 163,60 10, HV505-J 163,75 10, Pozorovací vrty Označení vrtu nadm. výška hloubka v m souřadnice Y souřadnice X v m n.m. (předpoklad) PV ,20 9, , ,77 PV ,50 8, , ,68 PV ,40 9, , ,78 PV ,60 9, , ,51 PV ,75 9, , ,92 Jednotlivé jímací vrty budou napojeny potrubím z TLT, DN 150 s Novomlýnskou násoskou I: HV501-J - 33 m HV502-J 25 m HV503-J 18 m HV504-J - 47 m HV505-J 107m Celkem m SO 05.2 Armaturní šachty, oplocení nad jímacími vrty budou vybudovány železobetonové armaturní šachty s uzamykatelnými poklopy. Šachty jsou navrženy jako kruhové prefabrikované nádrže DN 2000 mm, s prefabrikovaným stropem. Na stropní desce bude vybetonován vstupní komínek světlosti 900 x 700 mm. Vstupy do armaturních šachet budou vyvýšeny nad hladinu Q100. Kolem šachet bude proveden násyp se sklonem svahu 1:1,5. Ve svahu bude osazeno schodiště. Stávající oplocení bude demontováno a provedeno nové. SO 05.4 Rušení stávajících objektů - opuštěné stávající vrty budou zrušeny a šachty odstraněny, dna budou ponechána. Označení vrtu nadm. výška souřadnice Y souřadnice X v m n.m. S-9bJ 165, , ,91 S-9a 164, , ,46 S-21J 164, , ,84 S-21bJ 165, , ,24 S-21a 165, , ,14 S-22J 165, , ,09 S-23aJ 164, , ,35 S , , ,77 SO 06 Násoska Přítlucká I. SO 06.1 Jímací a pozorovací vrty - v jímacím území Přítlucké násosky I jsou v blízkosti stávajících vrtů navrženy nové jímací vrty a pozorovací vrty, které budou provedeny technologií 24/44

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci 7/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o vodoprávní evidenci Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle 19 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a

Více

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí. Veřej ná vyhláška Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí. Veřej ná vyhláška Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby 14...'. /I Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí nám. T. G. Masaryka 42/3 Břeclav, 690 81 Číslo jednací: MUBR 17282/2014 V Břeclavi dne: 17.3.2014 Spisová značka: MUBR-S 51205/2013 OŽP/Sch Vyřizuje:

Více

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí náměstí T. G. M. 3 Břeclav, 690 81 Číslo jednací: MUBR 75257/2011 V Břeclavi dne: 21. 2. 2012 Spisová značka: MUBR-S 75257/2011 OŽP/Bi Vyřizuje:Bílková Telefon:

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel: 318 402 211, fax: 318 631 014, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky Města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132

Více

Brandýs nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Brandýs nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Brandýs nad Orlicí Kód části obce PRVK: 3611.5313.006.01 Název obce: Brandýs nad Orlicí Kód obce (IČOB): 00927 (579947) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1287 (5313) Název ORP3: Ústí

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

R O Z H O D N U T Í. Dle rozdělovníku. Věc: Rozšíření a intenzifikace ČOV Jeneč z 2500 EO na 3750 EO, kat. ú. Jeneč u Prahy

R O Z H O D N U T Í. Dle rozdělovníku. Věc: Rozšíření a intenzifikace ČOV Jeneč z 2500 EO na 3750 EO, kat. ú. Jeneč u Prahy Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Zelinková telefon:

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 28. června 2011 Sp. Zn. OŽPZ 165/2011 Č. j. KULK 3657/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Pozn: Přehledové mapky prezentují území celé obce, do které dotčená část obce spadá. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Pozn: Přehledové mapky prezentují území celé obce, do které dotčená část obce spadá. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Běstovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3611.5314.004.01 Název obce: Běstovice Kód obce (IČOB): 00323 (553760) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314)

Více

VODOVOD VYŠŠÍ BROD : PŘÍKLAD OBNOVY A ROZŠÍŘENÍ VODNÍCH ZDROJŮ

VODOVOD VYŠŠÍ BROD : PŘÍKLAD OBNOVY A ROZŠÍŘENÍ VODNÍCH ZDROJŮ Citace Stara J.: Vodovod Vyšší Brod: příklad obnovy a rozšíření vodních zdrojů. Sborník konference Pitná 2008, s. 301-306. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8 VODOVOD VYŠŠÍ BROD : PŘÍKLAD

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov tel.: 585 088 111, e-mail: mu@unicov.cz

Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov tel.: 585 088 111, e-mail: mu@unicov.cz Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov tel.: 585 088 111, e-mail: mu@unicov.cz Odbor životního prostředí tel: 585 088 352, e-mail: jsovova@unicov.cz Spisová zn.: Č.j.: ŽP 41012011 JSo

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dřenice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dřenice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_8_5) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.8.5 Název obce: Cheb Kód obce (IČOB): 591 (554481) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor životního prostředí Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor životního prostředí Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor životního prostředí Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice *MURSX008UC1B* Č.j.: MR-S 9923/13- OZP/8 V Rosicích 07.01.2014 ROZHODNUTÍ doručované

Více

Janovičky. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Janovičky. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Janovičky Kód části obce PRVK: 3611.5314.109.02 Název obce: Zámrsk Kód obce (IČOB): 19095 (581224) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53142 Název

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dlouhé Mosty. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dlouhé Mosty. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.7.3 Název obce: Františkovy Lázně Kód obce (IČOB): 3464 (554529) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412 (412)

Více

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 9. února 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/1160/2006 Č. j. KULK/79093/2006 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Změna 2010. CZ051.3608.5104.0085 Poniklá.0085.01 Poniklá PODKLADY CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) VODOVOD

Změna 2010. CZ051.3608.5104.0085 Poniklá.0085.01 Poniklá PODKLADY CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) VODOVOD CZ051.3608.5104.0085 Poniklá.0085.01 Poniklá Změna 2010 identifikační číslo obce 12568 kód obce 12568 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Provozní řád čistírny

Více

Semanín. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Semanín. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Semanín Kód části obce PRVK: 3611.5301.078.01 Název obce: Semanín Kód obce (IČOB): 14715 (555240) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1279 (5301) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53011 Název

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Loužek. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Loužek. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.8.13 Název obce: Cheb Kód obce (IČOB): 591 (554481) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412 (412) Název ORP3: Cheb

Více

1. Žadatel 1) (k žádosti písmene A, B, C)

1. Žadatel 1) (k žádosti písmene A, B, C) Městský úřad Otrokovice odbor životního prostředí nám. 3. května 1340 765 23 Otrokovice A) ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍMU DÍLU ( 15 vodního zákona) B) ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S PODZEMNÍMI VODAMI

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kód části obce PRVK: Název části obce: Kód části obce PRVK: IČOB obce obce ÚIR: B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY Dotazník k PRVK Informace OÚ Velichovky

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/180/14 Spis. zn.: ZN/1533/ŽP/05 Počet listů: 11 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 10 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav

Více

Verměřovice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Verměřovice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Verměřovice Kód části obce PRVK: 3611.5315.098.01 Název obce: Verměřovice Kód obce (IČOB): 18008 (581119) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1261 (5315) Název ORP3: Žamberk Kód OPOU2

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Paseky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Paseky. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_1_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.411.1.2 Název obce: Aš Kód obce (IČOB): 52 (554499) Číslo ORP3 (ČSÚ): 411

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/072628/STAV/ZEM/BS Přerov, dne 26.6.2015 Č.j.:

Více

Žamberk. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Žamberk. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Žamberk Kód části obce PRVK: 3611.5315.108.01 Název obce: Žamberk Kód obce (IČOB): 19436 (581259) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1261 (5315) Název ORP3: Žamberk Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

Popis technologií a legislativní požadavky na čistírny odpadních vod

Popis technologií a legislativní požadavky na čistírny odpadních vod Popis technologií a legislativní požadavky na čistírny odpadních vod Vlastník čistíren odpadních vod: název: OBEC DOUBRAVA sídlo: Doubrava č.p. 599, 735 33 IČ: 005 62 424 Mgr. Pavel Krsek starosta obce

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTí ~fpr/~ R//7~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 S009P00JLWV3 MĚSTSKÝ URAD BLANSKO ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN 2007 Aktualizace kanalizačního řádu SRPEN 2013 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané

Více

CZ051.3608.5104.0083 Paseky nad Jizerou.0083.01 Paseky nad Jizerou

CZ051.3608.5104.0083 Paseky nad Jizerou.0083.01 Paseky nad Jizerou CZ051.3608.5104.0083 Paseky nad Jizerou.0083.01 Paseky nad Jizerou identifikační číslo obce 11820 kód obce 11820 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Provozní

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Plesná. Obsahuje části obcí: Plesná, Šneky Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Plesná. Obsahuje části obcí: Plesná, Šneky Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Obsahuje části obcí:, Šneky Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.19.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 12162 (55474) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Bystřec. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Bystřec. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Bystřec Kód části obce PRVK: 3611.5315.008.01 Název obce: Bystřec Kód obce (IČOB): 01675 (579971) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1261 (5315) Název ORP3: Žamberk Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

Česká Třebová. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Česká Třebová. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kód části obce PRVK: 3611.5301.013.01 Název obce: Kód obce (IČOB): 02175 (580031) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1279 (5301) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53011 Název OPOU2: A.1 Značení

Více

CZ051.3608.5104.0091 Vítkovice.0091.01 Vítkovice

CZ051.3608.5104.0091 Vítkovice.0091.01 Vítkovice CZ051.3608.5104.0091 Vítkovice.0091.01 Vítkovice identifikační číslo obce 18312 kód obce 18312 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Regulační plán Horní Mísečky

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí. A. R o z h o d n u t í

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí. A. R o z h o d n u t í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 12.02.2014 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 3165/14-KUB VYŘIZUJE: Jan

Více

Skuhrov. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Skuhrov. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Skuhrov Kód části obce PRVK: 3611.5301.013.03 Název obce: Kód obce (IČOB): 02175 (580031) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1279 (5301) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53011 Název OPOU2:

Více

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3 1. Emisní limity A.Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2 a K3 : Kategorizace zdroje: Dle 54, odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. a přílohy č. 1 k ařízení vlády č. 52/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém

Více

Jablonné nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Jablonné nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Jablonné nad Orlicí Kód části obce PRVK: 3611.5315.035.01 Název obce: Jablonné nad Orlicí Kód obce (IČOB): 05619 (580376) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1261 (5315) Název ORP3:

Více

Choceň. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Choceň. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Choceň Kód části obce PRVK: 3611.5314.034.01 Název obce: Choceň Kód obce (IČOB): 05197 (580350) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53141 Název

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a),

Více

ZKUŠENOSTI Z PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBY

ZKUŠENOSTI Z PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBY ZKUŠENOSTI Z PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBY REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY ŠTÍTARY doc. Ing. Milan Látal, CSc. 1), Ing. Jaroslav Hedbávný 2), Milan Drda 3) 1) 2) 3) VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Soběšická 820/156,

Více

Sruby. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Sruby. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Sruby Kód části obce PRVK: 3611.5314.084.01 Název obce: Sruby Kód obce (IČOB): 15316 (580970) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53141 Název

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě průmyslové zóny Kladno - východ

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě průmyslové zóny Kladno - východ KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě průmyslové zóny Kladno - východ srpen 2013 REVIZE listopad 2013 Obsah: 1 Titulní list... 4 2 Úvodní ustanovení kanalizačního řádu... 5 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel 2015 2020 2025 2030 Dušejov 438 456 461 461 461

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel 2015 2020 2025 2030 Dušejov 438 456 461 461 461 A. OBEC Dušejov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 175 Kód obce PRVKUK 0612.005.175.00 Kód obce (IČOB) 03385 (587095) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61051 Název POU Jihlava

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb 748 01 Hlučín, Mírové nám. 23 Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 7.12.2006 OŽPaKS/39062/2006/CH/1 Ing. Svatava Chalabalová

Více

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2012

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2012 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM 592 51 Dolní Rožínka Dolní Rožínka 12. 03. 2013 Z01ŘPsp2201 ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2012 ZPRÁVA o

Více

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí 17.listopadu 14

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce SUDOMĚŘICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Odbor ochrany životního prostředí. n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I., č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I., č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I., č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor

Více

stokové sítě obce VĚTEŘOV

stokové sítě obce VĚTEŘOV Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce VĚTEŘOV POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

A. OBEC Jihlava B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci

A. OBEC Jihlava B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci Jihlava (karta obce: B_5_188) A. OBEC Jihlava Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 188 Kód obce PRVKUK 612.5.188. Kód obce (IČOB) 5967 (586846) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hranice I-Město. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hranice I-Město. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_008_01_41435 Název obce: Hranice Kód obce (IČOB): 513750 (513750) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970 (7101) Název

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce NENKOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech Změna 2013 CZ051.3508.5107.0145 Košťálov.0145.01 Košťálov identifikační číslo obce 07093 kód obce 07093 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Územní plán sídelního

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Městský úřad Trutnov odbor životního prostředí

Městský úřad Trutnov odbor životního prostředí Městský úřad Trutnov odbor životního prostředí Slovanské nám. 165, Trutnov 541 16, telefon 499 803 111, fax 499 803 412 Č.j.2011/13420/ŽP/BRM V Trutnově, dne 11.4.2012 Spisový znak 231.2 Skartační znak

Více

CZ051. 3608.5104.0072 Bukovina u Čisté.0072.01 Bukovina u Čisté

CZ051. 3608.5104.0072 Bukovina u Čisté.0072.01 Bukovina u Čisté CZ051. 3608.5104.0072 Bukovina u Čisté.0072.01 Bukovina u Čisté identifikační číslo obce 01608 kód obce 01608 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Územní

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ZEVOS a.s. Nádražní 25 686 01 Uherské Hradiště datum 2. září 2010 oprávněná úřední osoba Ing. Diana Tkadlecová číslo jednací

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 25. května 2011 Č. j.: KULK 40055/2011 Sp. zn.: OŽPZ 380/2011 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy. s t a n o v u j e. OŽP 19689/14/OP/Žoh

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy. s t a n o v u j e. OŽP 19689/14/OP/Žoh Městský úřad Trhové Sviny odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství a rybářství Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny Vyřizuje: Ing. Zuzana Žohová Tel.: 386 301 451 fax: 386 301 430 E-mail:

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH)

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) Textová část Červen 2008 Obsah: F. EKONOMICKÁ ANALÝZA...3 F.1. Hospodářský význam užívání vod výchozí stav...4 F.1.1. Platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí...

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : B. Souhrnná technická zprava Zodp. proj.

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o.

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT reality spol. s r.o. Sokolovská 573 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ IDS: dtjmb5b datum 16. prosince 2015 oprávněná úřední osoba

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Nízká Lhota trvale bydlící. Nový Dvůr trvale bydlící. Kámen trvale bydlící přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Nízká Lhota trvale bydlící. Nový Dvůr trvale bydlící. Kámen trvale bydlící přechodně bydlící celkem A. OBEC Kámen Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 350 Kód obce PRVKUK 0613.009.350.00 Kód obce (IČOB) 06234 (548103) Číslo ORP (ČSÚ) 009 (6109) Název ORP Pacov Kód POU (ČSÚ) 61091 Název POU Pacov Členění

Více

CZ051.3608.5104.0071 Benecko.0071.01 Benecko.0071.05 Rychlov.0071.06 Štěpanická Lhota

CZ051.3608.5104.0071 Benecko.0071.01 Benecko.0071.05 Rychlov.0071.06 Štěpanická Lhota CZ051.3608.5104.0071 Benecko.0071.01 Benecko.0071.05 Rychlov.0071.06 Štěpanická Lhota identifikační číslo obce 00213 identifikační číslo obce 00217 identifikační číslo obce 00218 kód obce 00213 PODKLADY

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTIVICE Stavební úřad Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice Oprávněná úřední osoba: Marek Chramosta Tel: 220 397 121 E-mail: chramosta@radnice.hostivice.cz Spis. zn.: S-SÚ-04910/09-Chr Č.j.:

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok - uvést příslušný rok, za který je zpráva

Více

OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu... 4 2.2 Cíle kanalizačního řádu...

Více

HAMEX Sdružení pro investorsko- inženýrskou činnost Blatenská CHOMUTOV

HAMEX Sdružení pro investorsko- inženýrskou činnost Blatenská CHOMUTOV MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ pracoviště Manětínská 493, Kralovice PSČ 331 41 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 7.5. 2007 NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: Šliková TEL.: 373 300

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 20. listopadu 2009 Spis: OŽPZ 955/2009 Č. j.: KULK 68633/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

MORAVSKÝ KRUMLOV LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD MĚSTSKÉ ČÁSTI POLÁNKA A ROKYTNÁ

MORAVSKÝ KRUMLOV LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD MĚSTSKÉ ČÁSTI POLÁNKA A ROKYTNÁ MORAVSKÝ KRUMLOV LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD MĚSTSKÉ ČÁSTI POLÁNKA A ROKYTNÁ Oznámení dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Borohrádek OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

Veřejná zakázka na služby Modernizace Úpravny vody Písek Zhotovitel projektové dokumentace

Veřejná zakázka na služby Modernizace Úpravny vody Písek Zhotovitel projektové dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Modernizace ÚV - PD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD DODÁVKY VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

REKLAMAČNÍ ŘÁD DODÁVKY VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o. se sídlem Cholinská 1120, 784 01 Litovel, IČ: 471 50 904, DIČ: CZ 471 50 904, tel.: 585 342 366, Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného u Krajského obchodního

Více

Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1,47036 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1,47036 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1,47036 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše ZI1.: MUCL/432 14/20 11 Vyřizuje: Telefon.: Počet listů dokumentu: Počet příloh/počet

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/138013/2015/OZP/VH/Sme

Více

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci:

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Úplné znění podmínek integrovaného povolení č.j.:kulk/22657/2008 ze dne 18. března 2009 společnosti International Automotive Components

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 30. ledna 2004 Č. j.: KULK/3506/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice

Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice Ing. RADEK GREGOR Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou kancelář:, 591 01 Žďár nad Sázavou Tel./fax: 566 621 773, e-mail: projekce@irgzr.cz Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice Datum: 08/2013 Investor:

Více

Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko

Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko IČ: 00297 666 DIČ: CZ00297 666 Územní plánování a výstavba Váš dopis zn.: ze dne: 7.9.2011 Č.j.: 3787/2011/OTER/UpV-6 Spis. zn.: UpV/135/2011/

Více

Kanalizační řád. stokové sítě města. HODONÍN a obce ROHATEC

Kanalizační řád. stokové sítě města. HODONÍN a obce ROHATEC Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín Kanalizační řád stokové sítě města HODONÍN a obce ROHATEC POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových

Více

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ V. PL A TNÉ ZNĚ NÍ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s v y z n ačením navrhovaných změn: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA

Více

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / linka Datum S-MHMP-1210900/2012 Č.j. MHMP- 1417791/2012/OOP-II/R- 258/Fi

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / linka Datum S-MHMP-1210900/2012 Č.j. MHMP- 1417791/2012/OOP-II/R- 258/Fi HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ dle rozdělovníku Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / linka Datum S-MHMP-1210900/2012 Č.j. MHMP- 1417791/2012/OOP-II/R- 258/Fi

Více

- cílová kapacita ČOV dle BSK 5 7 040 EO - výhledové hydraulické zatížení 1 401 m 3 d -1

- cílová kapacita ČOV dle BSK 5 7 040 EO - výhledové hydraulické zatížení 1 401 m 3 d -1 4) Mnichovo Hradiště ČOV - intenzifikace Současný stav: Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod čistí odpadní vody přiváděné jednotnou kanalizační sítí města Mnichovo Hradiště (6 575 obyvatel v roce

Více

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa,

Více

Kód obce UIR: 00771. Obec Borová (593 648 m n. m.) leží na katastrálním území Borová (607711).

Kód obce UIR: 00771. Obec Borová (593 648 m n. m.) leží na katastrálním území Borová (607711). 1 Kód obce PRVK: 3605.5209.005.01 1. BOROVÁ Kód obce UIR: 00771 Název obce: BOROVÁ číslo obce: IČZÚJ 573906 část obce (základní sídelní jednotka): Borová Podklady : Informace OÚ Dotazník k PRVK Informace

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/9462/14 Spis. zn.: ZN/1960/ŽP/14 Počet listů: 7 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

Kolaudační rozhodnutí

Kolaudační rozhodnutí ÚJEZDNÍ ÚŘAD VOJENSKÉHO ÚJEZDU BOLETICE CZ - 382 29 Boletice č.p.3 tel.+ 420 973327202, fax + 420 973327222 www.vojujezd-boletice.cz uuvu.boletice@seznam.cz> Číslo jednací došlého dokumentu: 2060-12/2008/DP-1518-VODA,

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku oprávněná úřední osoba: Bc. Petra Jankovičová

Více