MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor životního prostředí Palackého nám. 13, Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, Rosice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor životního prostředí Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor životního prostředí Palackého nám. 13, Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, Rosice *MURSX008UC1B* Č.j.: MR-S 9923/13- OZP/8 V Rosicích ROZHODNUTÍ doručované veřejnou vyhláškou Městský úřad v Rosicích, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako vodoprávní úřad příslušný podle 104 odst. 2 písm. c) a 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle 15 odst. 4 vodního zákona a 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve společném vodoprávním řízení s velkým počtem účastníků posoudil žádosti o stavební povolení a o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, které dne podala Obec Stanoviště, IČO , Stanoviště 13, Stanoviště, kterou zastupuje na základě písemné plné moci ze dne společnost AP INVESTING, s.r.o., IČO , Palackého náměstí 12, Brno, jednatel společnosti: Ing. Stanislav Jelínek, (dále jen "znečišťovatel" popř. stavebník ), a na základě tohoto posouzení a za podpory ustanovení 140 odst. 1, 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), 115 odst. 11 vodního zákona, 115 odst. 5 stavebního zákona a I. podle 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona v souladu s 9, 10, 38, 91 a 92 vodního zákona, v souladu s Nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění (dále jen vládní nařízení ), a s Nařízením vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových, v y d á v á p o v o l e n í k nakládání s povrchovými vodami - k vypouštění odpadních vod (dále též jen OV ) do vod povrchových (dále jen "vypouštění") na místě: Název kraje: Jihomoravský kraj Název obce: Stanoviště Identifikátor katastrálního území: Název katastrálního území: Stanoviště na Moravě Parcelní číslo dle KN (výúsť z ČOV do recipientu): 51/4 Orientační určení polohy výusti z ČOV do recipientu (souřadnice X, Y): ,00; ,00

2 Č.j. MR-S 9923/13-OZP/8 Strana 2 (celkem 26) Číslo hydrologického pořadí: Identifikátor útvaru povrchových vod: Název útvaru povrchových vod: Chvojnice po ústí do toku Oslava Název vodního toku: Dolní potok (ID vodního toku v CEVT: ) Ř. km. (zaústění výusti z ČOV): cca 1,400 v rozsahu: Vypouštění je spojeno se stavbou: Stanoviště - kanalizace a ČOV Recipient: vodní tok Zdroj znečištění: obec Stanoviště Druh vypouštěných odpadních vod: městské odpadní Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští: 12 Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští: 365 Velikost zdroje znečištění v EO: 400 Produkce vypouštěných odpadních vod: Q 24.m = 0,8 l/s... (průměrná hodnota) Q d = 1,2 l/s... (maximální hodnota) Q den = 72 m 3 /den... (průměrná hodnota) Q max = 2,190 tis. m 3 /měs... (maximální hodnota) Q max = 26, 280 tis. m 3 /rok... (maximální hodnota) Jakost vypouštěných odpadních vod: emisní limity 1 a látkové zatížení uvedené v tabulce 1 Sledované ukazatele znečištění přípustné hodnoty "p" v mg/l EMISNÍ LIMITY maximální hodnoty "m" v mg/l Množství t/rok BSK ,47 CHSK Cr ,08 NL ,63 vysvětlivky: Hodnoty p Přípustné koncentrace, které nejsou aritmetickým průměrem za kalendářní rok a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 vládního nařízení. Hodnoty m Maximální koncentrace, které jsou nepřekročitelné Hodnota * Aritmetický průměr koncentrací za kalendářní rok Tabulka 1: Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod (emisní limity a celkové roční látkové zatížení) Uložená měření: Je uloženo měření množství vypouštěných OV: ANO Četnost měření množství OV: 12 x ročně Počet kontrolních profilů sledování množství OV: 1 (měrná šachta na odtokovém potrubí osazená Parshallovým žlabem) Je uloženo sledování jakosti vypouštěných OV: ANO Četnost sledování jakosti OV: 4 x ročně Počet kontrolních profilů sledování jakosti OV: 1 (měrná šachta na odtokovém potrubí) Typ vzorku: A (dvouhodinový směsný) 2 Časové omezení platnosti povolení: 10 let, tj. do Emisní limity jsou nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod, které je nutno dodržet v místě odběru vzorků. Vzorek A je dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.

3 Č.j. MR-S 9923/13-OZP/8 Strana 3 (celkem 26) Podmínky a povinnosti pro vypouštění odpadních vod: 1. Hodnoty m uvedené výše v tomto povolení nesmí být překročeny, hodnoty p mohou být překročeny pouze v souladu s přílohou č. 5 vládního nařízení. 2. Měření množství odpadních vod protékajících ČOV bude zajišťováno 12x ročně pomocí ultrazvukové sondy s vyhodnocovačem průtoku, který bude umístěn na odtokovém potrubí z ČOV (stoka A) a to v měrné šachtě NŠ3 osazené Parshallovým žlabem. 3. Odběr vzorků vypouštěných odpadních vod z ČOV bude prováděn v měrné šachtě NŠ4 na odtokovém potrubí z ČOV (stoka A) a to 4x ročně vzorkem typu A (dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut). Rozborem budou sledovány tyto ukazatele znečištění: BSK 5,CHSK Cr, NL. 4. Odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu roku. Odběry nebudou prováděny za neobvyklých situací, při přívalových deštích a povodních. 5. Odběry a rozbory vzorků bude znečišťovatel provádět prostřednictvím oprávněné laboratoře uvedené v seznamu, který zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku. Odběr vzorků a jejich přepravu do oprávněné laboratoře musí provádět prokazatelně odborně způsobilá osoba. 6. Po uvedení stavby čistírny odpadních vod v obci Stanoviště do trvalého provozu bude znečišťovatel ohlašovat výsledky předepsaných rozborů vzorků odpadní vody spolu s jejich vyhodnocením a informace o vypouštěném množství odpadních vod vodoprávnímu úřadu a dalším oprávněným subjektům elektronicky 1 x ročně, a to nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, v němž byly odebírány a rozebírány vzorky odpadních vod, a to prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) 3. II. podle 15 odst. 1 vodního zákona a 115 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s 15 odst. 3 vodního zákona a 115 odst. 1 vodního zákona v y d á v á p o v o l e n í ke stavbě vodního díla: (dále jen "stavba") Stanoviště - kanalizace a ČOV na místě: Název kraje: Jihomoravský kraj Název obce: Stanoviště Identifikátory katastrálních území: Názvy katastrálních území: Stanoviště na Moravě Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí: 51/4, 51/5, 51/6, 56, 73/2, 74, 816/1, 817/1, 846, 854/20, 854/24, 854/25, 854/35, 957/40, 957/44, 957/45, 971/2, 971/7, 973/1, 973/5, 973/9, 973/19, 974/1, 974/2, 974/3, 974/4, 974/5, 974/6, 974/7, 975/1, 977/1, 977/2, 983/3, 984/3, 987/1 3 Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) umožňuje zapracování a příjem vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy. Dostupný je na této elektronické adrese:

4 Č.j. MR-S 9923/13-OZP/8 Strana 4 (celkem 26) Orientační určení polohy stavby (souřadnice X, Y): konec stavby (výústní objekt): ,00; ,00 začátek stavby (Š23 na stoce A): ,00; ,00 Číslo hydrologického pořadí: Název vodního útvaru povrchových vod: Chvojnice po ústí do toku Oslava Identifikátor útvaru povrchových vod: v tomto rozsahu: Účel stavby: Druh stavby: centralizované odkanalizování obce Stanoviště oddílnou splaškovou kanalizací, čištění splaškových odpadních vod a jejich odvádění korytem vodního toku čistírna odpadních vod, kanalizační stoky a kanalizační objekty ( 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona) Členění stavby na stavební objekty (dále jen SO ) a provozní soubory (PS): SO 01 HTÚ a sadové úpravy (není součástí vodoprávního povolení, jedná se o stavební záměr, k jehož povolení je příslušný obecný stavební úřad, tj. MěÚ Rosice, OSU) SO 02 Oplocení (není součástí vodoprávního povolení, jedná se o stavební záměr, k jehož povolení je příslušný obecný stavební úřad, tj. MěÚ Rosice, OSU) SO 03 Přípojka NN (není součástí vodoprávního povolení, jedná se o obecnou stavbu, k jejímuž povolení je příslušný obecný stavební úřad, tj. MěÚ Rosice, OSU) SO 04, SO 05, SO 06, SO 07 Sdružený objekt ČOV SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 13, SO 14 Trubní rozvody ČOV SO 12, SO 17 Stavební elektroinstalace SO 15 SO 16 SO 18 SO 19 Vnitroareálová komunikace (není součástí vodoprávního povolení, jedná se o obecnou stavbu, k jejímuž povolení je příslušný obecný stavební úřad, tj. MěÚ Rosice, OSU) Účelová komunikace (není součástí vodoprávního povolení, jedná se o stavbu, k jejímuž povolení je příslušný speciální stavební úřad pro dopravní stavby, tj. MěÚ Rosice, ODO) Vodovodní přípojka (není součástí vodoprávního povolení, jedná se o obecnou stavbu, k jejímuž povolení je příslušný obecný stavební úřad, tj. MěÚ Rosice, OSU) Rozvod kanalizace v obci SO 19.1 Splašková kanalizace SO 19.2 Odbočky pro domovní přípojky SO 19.3 Opravy krajských komunikací SO 19.4 Opravy místních komunikací PS 01 Mechanické předčištění a čerpací stanice PS 02 Biologická linka PS 03 Kalové hospodářství PS 04, PS 05 Elektrotechnologická část ČOV SO 04, SO 05, SO 06, SO 07 Sdružený objekt ČOV: Objekt ČOV je přízemní se suterénní částí, s valbovou střechou pokrytou skládanou střešní krytinou červenohnědé barvy o zastavěné ploše 109,1 m 2. V objektu budou umístěny technologické provozy (čerpací stanice, aktivační a dosazovací nádrž, kalojem a dmýchárna) a zázemí pro obsluhu (místnost pro obsluhu a soc. zařízení). Objekt bude odvětrán, vytápění bude zajištěno elektrickými přímotopy. Objekt bude napojen na inž. sítě (voda, NN), odkanalizování bude provedeno přímo do aktivační nádrže, dešťové vody budou svedeny kanalizací do recipientu. SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 13, SO 14 Trubní rozvody ČOV: Trubní rozvody sestávají ze tří stok označených jako A, B a C. Stoka A z kameniny o profilu DN 300 a délce 60,91 m začíná v šachtě Š1 (ta je ještě součástí SO 19) a odvádí odpadní vody z obce do čerpací stanice sdruženého

5 Č.j. MR-S 9923/13-OZP/8 Strana 5 (celkem 26) objektu ČOV, zde se stoka napojuje na vnitřní technologii ČOV. Z dosazovací nádrže posléze odvádí vyčištěnou odpadní vodu do recipientu. Na stoce jsou umístěny 4 typové revizní prefabrikované šachty DN 1000, šachta NŠ3 bude sloužit jako měrná šachta (bude osazen Parshallův žlab). Stoka B z kameniny o profilu DN 300 a délce 21,10 m bude sloužit jako havarijní bezpečnostní přepad vedoucí z čerpací stanice sdruženého objektu ČOV do šachty NŠ1 na stoce A. Stoka C z kameniny o profilu DN 250 a délce 4,39 m bude sloužit k odvedení srážkových vod ze střechy objektu ČOV, je napojena do NŠ2 na stoce A. Výústní objekt bude tvořen železobetonovou konstrukcí sestávající z železobetonového dna, železobetonové čelní stěny, bočních žb. opěrných křídel a závěrečného prahu. Potrubí bude ukončeno plastovou koncovou klapkou DN 300. Dno a břehy koryta vodního toku bude v délce 4,2 m opevněno těžkou kamennou rovnaninou. SO 12, SO 17 Stavební elektroinstalace: Stavební elektroinstalace provozní budovy a venkovní osvětlení budou napájeny z rozvaděče RS 1 osazeného v místnosti obsluhy sdruženého objektu ČOV. Součástí SO je hl. el. rozvod, umělé osvětlení, zásuvkové rozvody, vzduchotechnika, vytápění a ohřev TUV, zabezpečení objektu, hromosvod, uzemnění a pospojování, ochrana proti přepětí. SO 19 Rozvod kanalizace v obci: Stavbou je nová oddílná kanalizační síť v obci Stanoviště pro odvádění splaškových vod. Kanalizační stoky jsou navrženy gravitační, jejich celková délka vč. veřejných částí odboček je 3 526,4 m. Jednotlivé úseky kanalizace a veřejných odboček pro budoucí napojení splaškových kanalizačních přípojek, včetně jejich délek, profilů a materiálu jsou uvedeny v níže uvedené tabulce 3 a 4. Šachty a objekty na kanalizaci budou provedeny jako vodotěsné prefabrikované nebo kombinované. Budou použity tyto typy šachet: prefabrikované revizní šachty DN 1000, plastové revizní šachty DN 600 a prefabrikované spadištní šachty DN Trubní materiál: plastové polypropylenové trouby, plnostěnné hladké, min. tuhost SN 8, materiál odboček: PVC-KG trouby DN 150, min. tuhost SN 8. V rámci výstavby kanalizace budou opraveny dotčené místní a krajské komunikace vč. dotčených vpustí a chodníků. Konstrukce vozovky bude opravena ve stejné skladbě, jako je stávající konstrukce vozovky a s navázáním jednotlivých vrstev, opraveny budou do původní výškové úrovně a bude obnoveno vodorovné dopravní značení. V místech oboustranného zásahu do krajské komunikace bude provedena oprava AB krytu komunikace na celou šířku vozovky, pokud budou výkopy pro veřejné odbočky sloužící pro budoucí napojení domovních kanalizačních přípojek ve vzájemné osové vzdálenosti do 25 m, bude provedena obnova vrchního AB krytu v celé ploše dotčeného jízdního pruhu krajské komunikace. Základní charakteristika technických a technologických zařízení (popis provozních souborů): Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV o kapacitě 400 EO. ČOV je navržena v následující sestavě: přítok oddílná kanalizační síť, biologická linka, zásobní nádrž kalu, měrný objekt na odtoku z ČOV. Po mechanickém předčištění na česlicovém koši bude odpadní voda natékat do čerpací stanice vystrojené 2 ponornými čerpadly pracujícími v režimu Množství čerpaných odpadních vod na biologický stupeň

6 Č.j. MR-S 9923/13-OZP/8 Strana 6 (celkem 26) (tzn. do aktivační nádrže) bude měřeno indukčním průtokoměrem. V aktivační nádrži bude probíhat provzdušňování pomocí provzdušňovacího systému ukotveného ke dnu nádrže a ponorného míchadla. Zdrojem tlakového vzduchu pro aeraci jsou dmychadla umístěna v dmychárně. Z aktivační nádrže se budou odpadní vody dostávat přes flokulační a odplyňovací válec do nádrže dosazovací, kde se na dně bude sedimentovat kal a tento bude zpět přečerpáván do aktivační nádrže. Žlaby na hladině pak bude přes norné stěny a pilovité přepady odtékat biologicky vyčištěná odpadní voda. Na odtoku z ČOV (stoka A, šachta NŠ 3) bude osazen měrný objekt - Parshallův žlab s ultrazvukovou měrnou sondou a vyhodnocovacím zařízením. Přebytečný kal se bude prostřednictvím ponorného čerpadla přečerpávat do kalové nádrže, kde bude docházet pomocí provzdušňovacího systému k stabilizování kalu a posléze ke gravitačnímu zahuštění kalu. Množství vratného i přebytečného kalu bude měřeno indukčním průtokoměrem. Prázdnění a odvoz kalu z kalojemu bude realizován fekálním vozem. Denní produkce zahuštěného kalu je uvažována 21 kg. Provozní rozvod silnoproudu bude napájen z rozvaděče RM1. Zařízení MaR a ASŘ bude napájeno z rozvaděče DT1, ve kterém bude umístěn řídící systém se zařízením pro přenos dat. Stavbou bude dotčena tato stávající dopravní a technická infrastruktura: místní komunikace, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení v provozování obce Stanoviště, krajská komunikace (silnice č. III/3951 Rapotice-Újezd-Stanoviště od km cca 5,500 do km cca 6,150 sil. pasportu) ve správě SÚS JMK, p.o.k., vodovod v provozování VAS, a.s., divize Brno-venkov, stávající STL plynárenské zařízení ve správě JMP Net, s. r. o., nadzemní a podzemní vedení NN, nadzemní vedení VN a distribuční trafostanice VN/NN v provozování E. ON Česká republika, s. r. o., síť elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., dále bude dotčen drobný vodní tok Dolní potok ve správě Lesů České republiky, s. p., v důsledku výstavby kanalizace nedojde k přeložení žádných stávajících inženýrských sítí. Další podrobnosti o stavbě jsou patrny z projektové dokumentace pro stavební povolení s názvem Stanoviště - kanalizace a ČOV vypracované společností AQUA PROCON s.r.o., IČO: , Palackého tř. 12, Brno, v červnu 2013 pod zak. číslem , konkrétně Ing. Milanem Joklem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT D1 a Ing. Romanem Vachovcem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT Majetkové poměry: Areál ČOV vč. výústního potrubí a výústního objektu je umístěn na jihozápadním okraji obce Stanoviště mimo souvislou zástavbu (pozemky parc. č. 51/4, 51/5, 954/40, 957/44, 957/45, 974/1 a 974/7 v k. ú. Stanoviště na Moravě). Kanalizační síť prochází celou obcí a povede převážně po krajských a místních komunikacích, v menší míře po soukromých pozemcích. Stavební pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka, vyjma těchto: pozemek parc. č. 846 (vlastník Ludmila a Zdeněk Haklovi), 854/35 (vlastník Božena Matoušková), 957/40, 957/45, 974/2, 974/3, 974/6, 974/7 (vlastník Karel Krejčí), 973/19 (vlastník Jana Večeřová), 974/4, 974/5 (vlastník Jarmila a Karel Kadaňkovi) a pozemek parc. č. 975/1, 987/1 (vlastník ČR-ÚZSVM). za podmínek: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala v červnu 2013 společnost AQUA PROCON s.r.o., IČO: , Palackého tř. 12, Brno, a to pod zakázkovým číslem Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím dle 18 písm. h) a 19 písm. d) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Doklad o oprávnění stavbyvedoucího bude součástí (přílohou) stavebního deníku, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby (tj. doklad o autorizaci stavbyvedoucího).

7 Č.j. MR-S 9923/13-OZP/8 Strana 7 (celkem 26) 3. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie. 4. Minimálně 5 dnů před započetím stavebních prací bude vodoprávnímu úřadu písemně oznámen termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět vč. jeho oprávnění provádět vodohospodářské stavby. 5. Stavebník je povinen ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit, ohlásit vodoprávnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby. Plán kontrolních prohlídek bude vodoprávnímu úřadu doložen před zahájením výstavby. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu zejména tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: dokončení výkopových prací a uložení kanalizačního potrubí dokončení stavební části ČOV před montáží technologie celkové dokončení stavby včetně technologie před zahájením zkušebního provozu 6. Stavbyvedoucí zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou (oprávněný geodet). 7. Před zahájením stavebních prací budou vytýčena všechna podzemní vedení a zařízení na staveništi osobami k tomu oprávněnými, přičemž v případě, že nebude možné trasu kabelů bezpečně určit, provede investor zemních prací na vlastní náklady výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů jednotlivých správců inženýrských sítí. Bez vytýčení všech podzemních zařízení nesmí být zemní práce zahájeny. O provedených vytyčeních budou oprávněnými osobami sepsány protokoly. Pracovníci provádějící stavební práce budou prokazatelně seznámeni s polohou všech podzemních vedení, s rozsahem jejich ochranných pásem a s níže uvedenými podmínkami správců jednotlivých inženýrských sítí. Během stavebních prací přitom budou dále dodrženy tyto povinnosti, které vyplývající z konkrétních podmínek jednotlivých správců popř. provozovatelů inženýrských sítí (E. ON Česká republika, s. r. o., JMP NET, s. r. o., Telefónica Czech Republic, a. s., VAS, a.s., divize Brno-venkov), uvedených v jejich písemných vyjádřeních, konkrétně: Podmínky vztahující se k existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) v provozování E. ON Česká republika, s. r. o.: a) Stavebník zajistí zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace, dále zajistí jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni. b) Stavebník, popř. zhotovitel stavby zajistí, aby žádost o vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu byla podána minimálně 14 dní před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. c) Zhotovitel stavby zajistí provádění zemních prací v ochranném pásmu (dále též OP ) kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. d) Zhotovitel stavby zajistí vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...) tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Dále zajistí označení v terénu výstražnými tabulkami, které bude provedeno podle pokynů pracovníka E. ON Česká republika, s. r. o. Další podmínky pro zabezpečení zařízení společnosti E. ON Česká republika, s. r. o. mohou být pracovníky E. ON Česká republika, s. r. o. stanoveny při vytýčení nebo po odkrytí tohoto zařízení.

8 Č.j. MR-S 9923/13-OZP/8 Strana 8 (celkem 26) e) Stavebník zajistí vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení uvažované stavby s rozvodným zařízením v souladu s příslušnými ČSN. f) Zhotovitel stavby zajistí přizvání zástupce společnosti E. ON Česká republika, s. r. o. ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. g) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE , PNE , PNE , ČSN EN , PNE , ČSN EN , ČSN EN h) Veškerá stavební činnost v ochranném pásmu (dále též OP ) elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou regionální správou společnosti E. ON Česká republika, s. r. o., která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN i) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kv a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kv, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení. Zhotovitel stavby zajistí, aby vypnutí vedení bylo objednáno nejméně 25 kalendářních dnů předem. j) Stavební práce budou prováděny takovým způsobem, aby nedošlo k porušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení či narušení podzemního uzemňovacího vedení. k) Zhotovitel neprodleně ohlásí společnosti E. ON Česká republika, s. r. o. jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v jeho provozování. Podmínky vztahující se k existenci plynárenského zařízení ve správě společnosti JMP NET, s.r.o.: l) Vytyčení plynárenského zařízení provedou pracovníci Jihomoravské plynárenské, a.s. (dále též JMP, a.s. ) příslušné provozní oblasti. m) Zhotovitel stavby zajistí, aby krytí stávajícího plynovodu a přípojek zůstalo zachováno a byla dodržena ČSN , TPG tab.8, tj. zejména bude dodrženo: úhel křížní plynárenského potrubí s podzemními vedeními technického vybavení má být 90, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60 minimální vzdálenost při souběhu kanalizace s plynárenským zařízení bude 1000 mm při křížení kanalizace s plynárenským zařízením bude mezi povrchy plynovodu a kanalizace dodržena minimální odstupová vzdálenost 500 mm kanalizační šachty budou k plynárenskému zařízení umístěny dle ČSN n) Zhotovitel stavby zajistí, aby během stavebních prací byl zajištěn trvalý přístup k HUP objektům. o) Práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení budou prováděny s maximální opatrností, aby nedošlo k jeho poškození. p) Veškeré výkopové práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení musí být prováděny ručně bez použití mechanizace. q) Každé i sebemenší poškození plynovodního vedení (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie apod.) bude neprodleně oznámeno pracovníkům JMP, a.s. r) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení. s) V případě nepředvídaných kolizních situací při realizaci vlastní stavby, které nelze při zpracování PD předpokládat, budou tyto řešeny operativně na místě samém s pracovníky JMP, a.s.

9 Č.j. MR-S 9923/13-OZP/8 Strana 9 (celkem 26) t) Pracovníkům JMP, a.s. je vyhrazeno po celou dobu výstavby pravidelně kontrolovat dodržování jejich podmínek stanovených ve svém vyjádření ze dne pod čj u) Před uvedením stavby do trvalého užívání stavebník doloží písemný doklad o kontrole souběhu a křížení s plynárenským zařízením, který vystavil pracovník JMP, a.s. příslušného mistrovského okrsku při vlastní kontrole na místě samém. v) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, zejména: Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení zhotovitel učiní taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení. Zhotovitel stavby neprodleně oznámí správci plynárenského zařízení každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.). Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Zhotovitel stavby zajistí, aby žádost o kontrolu byla podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude oprávněným pracovníkem provozovatele plynárenského zařízení sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN , TPG , TPG Zhotovitel stavby zajistí, aby neprodleně po skončení stavební činnosti byly řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení. Zhotovitel stavby zajistí, aby poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení byly stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení. Zhotovitel stavby zajistí, aby při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů byl zabezpečen případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. Podmínky vztahující se k existenci sítí elektronických komunikací (dále jen SEK ) ve správě Telefónica Czech Republic, a. s.: w) Při stavbě budou respektovány všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., které jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.

10 Č.j. MR-S 9923/13-OZP/8 Strana 10 (celkem 26) Podmínky vztahující se k existenci vodárenských zařízení v provozování společnosti VAS, a. s.: x) Stavebník, popř. zhotovitel stavby bude informovat provozovatele vodárenských zařízení v obci Stanoviště (VAS, a.s., divize Brno-venkov, provozní středisko Rosice) o zahájení stavby a v průběhu realizace stavby je zvát ke kontrole jimi provozovaného vodárenského zařízení. y) Vytýčené vodárenské zařízení bude v terénu viditelně označeno a po dobu stavby chráněno před účinky stavebních prací. z) Veškeré manipulace na vodovodní síti a stavební a montážní práce, které se přímo dotýkají stávajících vodárenských zařízení, musí být prováděny za přítomnosti nebo po dohodě se zástupci VAS, provoz Rosice. 8. Při stavebních pracích budou dodrženy podmínky a požadavky správců dopravní infrastruktury, konkrétně podmínky vztahující se k existenci krajské komunikace č. III/3951 Rapotice-Újezd- Stanoviště od km cca 5,500 do km cca 6,150 sil. pasportu (v rozsahu obce Stanoviště) ve správě Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p. o. k. (dále též SÚS JMK, oblast Brno ): a) Trasy řadů kanalizace uložené v tělese kraj. komunikace budou situovány tak, aby poklopy kanalizačních šachet byly umístěny ve středu jízdního pruhu. Mimo obec nebudou inženýrské sítě do sil. tělesa krajské komunikace situovány. b) Krytí vedení všech inženýrských sítí včetně objektů umístěných na tomto vedení (kromě šachet) bude min. 1,2 m pod povrchem komunikace. c) Vzdálenost výkopů pro vedení kanalizace od konstrukce silničních objektů (mosty, trubní propustky apod.) bude min. 5 m. Stávající propustek DN 500, s kterým se navržené vedení kanalizace kříží, bude zřízen celý nový, ve stávajících spádových i výškových poměrech včetně zřízení oboustranných čel a zpevnění dna terénu před i za propustkem. Kanalizace bude pod propustkem uložena do takové hloubky, aby při případné budoucí opravě propustku nedocházelo k poškození kanalizace a oprava propustku mohla být prováděna bez omezení. Kanalizační potrubí v místě propustku bude uloženo do ocelové chráničky s přesahem na obě strany s tím, že v tomto místě nebude proveden spoj potrubí. d) Křížení kraj. komunikace bude provedeno přednostně bezvýkopovou technologií. e) Výstavba hlavních stok kanalizace bude realizována souběžně s výstavbou všech veřejných odboček určených pro budoucí napojení soukromých splaškových přípojek a to v takovém rozsahu, aby při následném budování soukromých kanalizačních přípojek nedošlo k zásahu do silničního tělesa (min. vzdálenost konce výkopu od krajnice musí odpovídat hloubce výkopu). Kanalizační přípojky, případně odbočky realizované na stranu výkopů hlavních kanalizačních stok budou prováděny překopem, na stranu jízdního pruhu nedotčeného výkopy pro hl. stoky přednostně protlakem. f) Výstavbou splaškové kanalizace nesmí dojít k poškození stávající dešťové kanalizace vč. sil. vpustí umístěných v krajské silnici. V případě porušení odvodnění komunikace, příp. vedení stávající dešťové kanalizace, zajistí stavebník opravení tohoto odvodnění, k závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník prokáže jeho opětovnou funkčnost. g) Před zahájením stavebních prací zhotovitel stavby vyzve správce komunikace č. III/3951 k odsouhlasení vytýčené trasy navrhovaného vedení, provizorních vjezdů a umístění skládky stavebního materiálu. Předání a převzetí staveniště mezi investorem případně realizační firmou a SÚS JMK, oblast Brno, bude provedeno protokolárně. Současně investor doloží SÚS JMK, oblast Brno, stavební povolení a harmonogram stavebních prací. h) Před zahájením výkopových prací v silničním tělese bude mezi SÚS JMK, oblast Brno a stavebníkem uzavřena Smlouva na zásah do krajských komunikací. Stavebník předá SÚS JMK, oblast Brno realizační dokumentaci stavby. i) Výkopové práce, zásypy a rozsah doplnění konstrukčních vrstev komunikace bude prováděno v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 "Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací" - skladba doplnění konstrukce: ŠD 200 mm, ŠČM 200 mm, ACP mm, ACO11 50 mm. Zásyp bude hutněn po vrstvách tl. max. 20 cm, na

11 Č.j. MR-S 9923/13-OZP/8 Strana 11 (celkem 26) zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti (zásyp inž. sítí bude proveden nesedavým materiálem, nesmí být použito výkopku). Na sil. pláni bude zachována min. únosnost E def,2 = 45 Mpa. Jednotlivé vrstvy konstrukce komunikace výkopů budou navázány zazubením na vrstvy stávající (šířka zazubení musí odpovídat výšce konstrukční vrstvy). Jestliže by od takto zapravené rýhy zbývalo ke kraji vozovky (od obrubníku, krajnice) vzdálenost 1,0 m a menší, bude tato část obnovena ve všech konstrukčních vrstvách jako rýha. Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na jednu spáru, a tyto budou opatřeny těsnícím proužkem. V případě provádění odboček pro přípojky překopem přes jízdní pruh nedotčený výkopy pro hlavní řady, nebo při poškození jízdního pruhu nedotčeného výstavbou hl. řadů kanalizace, bude provedena obrusná vrstva na celou šířku komunikace. Příčný a podélný spád povrchu kraj. komunikace včetně konstrukčních vrstev komunikace bude vyspádován k okraji vozovky tak, aby dešťové vody odtékaly do dešťových vpustí (dle příslušných ČSN), příp. do sil. příkop. Před zakrytím jakékoliv konstrukce v majetku JMK bude přizván správce komunikace ke kontrole. Stavební práce v silničním tělese mohou být prováděny pouze odbornou firmou. j) Při provádění protlaků pod krajskou komunikací stavebník zajistí, aby krytí odbočky bylo min. 1,2 m pod povrchem komunikace, krytí chráničky pod dnem vyčištěného sil. příkopu bylo min. 0,8 m a montážní jámy byly zřízeny v min. vzdálenosti 0,6 m za příkopem, příp. v takové vzdálenosti od obrubníku chodníku, aby nedošlo k porušení statiky kraj. silnice min. vzdálenost výkopu od obrubníku musí odpovídat hloubce výkopu (min. 1,5 m). Pokud nebude možné tuto vzdálenost dodržet, bude se jednat o zásah do statiky kraj. silnice a bude nutné zásyp chodníku provádět nesedavým materiálem s hutněním po vrstvách max. 0,20 m; na úrovni silniční pláně bude nutné dodržet min. únosnost E def,2 = 45 Mpa. Uvedené bude prokázáno zkouškou, ke které bude přizván i zástupce správce dotčené komunikace. k) Před zřízením montážních jam pro protlak stavebník, popř. zhotovitel stavby, přizve správce komunikace ke kontrole. l) V případě, že bude stavbou porušeno dopravní značení, bude toto osazeno dle TP 65 a TP 100., vodorovné dopravní značení bude obnoveno. m) V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu. n) Výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečistění silnice, příp. uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou. o) Případné dočasné sjezdy z krajské silnice pro účely stavby budou před zahájením stavebních prací odsouhlaseny správcem dotčené komunikace a povoleny příslušným silničním správním úřadem (MěÚ Rosice, odbor dopravy). Do kolaudace stavby budou případně zřízené dočasné sjezdy zrušeny, krajnice a silniční příkopy budou obnoveny. p) Případné omezení provozu na krajské silnici v době výstavby musí být odsouhlaseno správcem dotčené komunikace a Dopravním inspektorátem Policie ČR a lze je uskutečnit jen na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, k jehož vydání je příslušný MěÚ Rosice, odbor dopravy. q) Pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK, oblast Brno, (objekty odvodňovacího systému), bude přizván zástupce SÚS JMK, oblast Brno ke kontrole před jejich zpětným zakrytím. r) Silniční příkop bude v rozsahu stavby obnoven v souladu s příslušnými normami a to včetně obnovení nezpevněné krajnice v normové šířce. s) V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu bude rozprostřená humusová vrstva tl. 10 cm a obnovena zeleň. t) Po ukončení stavebních prací bude správce komunikace č. III/3591 přizván ke kontrole a stavební práce dotýkající se jejich zájmů budou protokolárně předány.

12 Č.j. MR-S 9923/13-OZP/8 Strana 12 (celkem 26) 9. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky a požadavky majitelů stavebních pozemků, se kterými stavebník upravil svá vzájemná práva a povinnosti ve smlouvách uzavřených podle občanského zákoníku, a tozejména: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále též jen ÚZSVM ): Smlouva o souhlasu s umístěním a provedením stavby na pozemcích ČR ÚZSVM uzavřená dne pod čj. UZSVM/B/32503/2013-HSPH (vlastník pozemku parc. č. 975/1, 987/1 v k. ú. Stanoviště na Moravě): a) Stavebník bude neprodleně předem informovat ÚZSMV o případných změnách v počtu a rozsahu dotčení státních pozemků. Jedná se o změny, které mohou vzniknout při provádění stavby z důvodu technických, případně z jiných nepředvídatelných příčin. b) Pokud se stavebník v průběhu stavby rozhodne ke změně stavby před dokončením a tato změna se bude dotýkat pozemku státu, ohlásí ÚZSVM předem a písemně tuto změnu a předloží upravenou či pozměněnou projektovou dokumentaci k odsouhlasení před podáním žádosti o povolení změny stavby před dokončením na stavební úřad. c) Stavebník je povinen provádět činnosti spojené s realizací stavby dle předmětné smlouvy tak, aby byly předmětné pozemky touto činností dotčeny pouze v nezbytně nutné míře a po dobu nezbytně nutnou. d) Při provedení stavby nebudou dotčeny trvalé porosty ve vlastnictví státu. Zatravněné plochy pozemků budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. e) Vzhledem k faktickému užívání pozemků dotčených předmětnou stavbou zajistí stavebník jejich plnou údržbu včetně údržby trvalých porostů a ostatní zeleně. f) Stavebník bere na vědomí, že v předmětných pozemcích mohou být uloženy inženýrské sítě, případně mohou být pozemky dotčeny ochranným pásmem. Stavebník se v této souvislosti zavazuje, že pro potřebu předmětné stavby zajistí vytýčení jejich skutečného umístění. Božena Matoušková: Smlouva o umístění a provedení části rozvodné sítě uzavřená dne (vlastník pozemku parc. č. 854/35 v k. ú. Stanoviště na Moravě) Jana Večeřová: Smlouva o umístění a provedení části rozvodné sítě uzavřená dne (vlastník pozemku parc. č. 973/19 v k. ú. Stanoviště na Moravě) Zdeněk Hakl, Ludmila Haklová: Smlouva o umístění a provedení části rozvodné sítě uzavřená dne (vlastník pozemku parc. č. 846 v k. ú. Stanoviště na Moravě) Karel Kadaňka, Jarmila Kadaňková: Smlouva o umístění a provedení části rozvodné sítě uzavřená dne (vlastník pozemku parc. č. 974/4, 974/5 v k. ú. Stanoviště na Moravě) g) Stávající porosty a stavby, u kterých vlivem stavby hrozí poškození nebo zničení, budou sepsány ve zvláštním dodatku k této smlouvě a jejich správnost bude stvrzena podpisy smluvních stran. Tento dodatek bude podkladem pro úhradu škod způsobených činností podle této smlouvy. h) Stavebník zajistí po dokončení stavby dorovnání terénu a rozprostření ornice dle pokynů vlastníka pozemku a to do původního stavu. 10. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů a to: Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně: závazné stanovisko ze dne , č.j. KHSJM 41566/2013/BM/HOK/: a) Před uvedením stavby do trvalého užívání předloží investor doklad o tom, že v navrhované stavbě byly použity výrobky splňující požadavky 3 vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. b) Před uvedením stavby do trvalého užívání předloží investor vyhovující laboratorní rozbor pitné vody z předmětné stavby v rozsahu krácený rozbor, jak je stanoveno v příloze č. 5 k vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní

13 Č.j. MR-S 9923/13-OZP/8 Strana 13 (celkem 26) kontrola bude zajištěna u držitele osvědčení o akreditaci, osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace. Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí: závazné stanovisko orgánu ZPF ze dne pod čj. MR-S 158/12-OZP (souhlas s vedením trasy) a pod čj. MR-S 137/12-OZP/2 (souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF pro výstavbu čistírny odpadních vod): K výstavbě kanalizace (souhlas s vedením trasy): c) Investor projedná trasu se všemi vlastníky případně nájemci dotčených zemědělských pozemků a opatří žádost jejich souhlasem. d) Investor zajistí na vlastní náklad řádné provedení skrývky ornice v šíři 15 m, s odděleným ukládáním ornice a podorničí, celková šíře manipulačního pruhu - 15 m. e) O zahájení skrývky orniční vrstvy uvědomí investor orgán ochrany ZPF - MěÚ Rosice. f) Při zpětné rekultivaci musí dbát investor na to, aby nedošlo k promísení ornice s podorniční vrstvou a tím k jejímu znehodnocení. g) Při provádění stavby nesmí dojít k úniku cizorodých látek do půd náležejících do ZPF. h) Celková doba stavby vč. zpětné rekultivace nesmí překročit 12 měsíců od zahájení, stavba by měla být prováděna, pokud možno, mimo vegetační období. K výstavbě ČOV (souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF): i) Před započetím stavby provede investor na svůj náklad skrývku ornice z trvale odnímané zemědělské půdy a to v celkovém objemu 182,75 m³. j) Ornice bude skryta odděleně od spodiny, po dobu skladování bude řádně ošetřována a následně použita na ozelenění zbylé části pozemku. k) O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy bude veden protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. 11. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti: a) Stavebník je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., uzavřít před zahájením vlastních prací dohodu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů a umožnit této organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. b) Stavební práce budou prováděny tak, aby byly stavební pozemky dotčeny pouze v nezbytně nutné míře, a aby nedošlo ke škodám na sousedních nemovitostech, stavebních pozemcích či na technické a dopravní infrastruktuře v dotčeném území stavby. Případné škody budou vlastníkům pozemků, popř. majitelům či správcům infrastruktury uhrazeny bez dalšího upozornění vodoprávního úřadu dle příslušných platných právních předpisů (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Uvedené se týká zároveň případného způsobení škody na plodinách zemědělských pozemků. c) Při provádění stavebních prací budou dodržovány zásady obecné ochrany vodních zdrojů. Stavební mechanizmy musí být v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům ropných látek a následné kontaminaci povrchových a podzemních vod závadnými látkami ve smyslu 39 vodního zákona. d) Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů vodního toku, znečištění vodního toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál a stavební odpad nebudou volně skladovány na březích ani v blízkosti vodního toku.

14 Č.j. MR-S 9923/13-OZP/8 Strana 14 (celkem 26) e) Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina a sypké materiály budou skladovány tak, aby nemohlo dojít k jejich splavování a erozivnímu smyvu. f) Stavební práce nebudou prováděny v době nočního klidu od 22. hodiny do 6. hodiny. g) Povrchy komunikací, zpevněných a zelených ploch budou po dokončení stavby (nebo jejích částí) uvedeny do původního stavu. h) Mezideponie bude umístěna na řádně povolených skládkách a skladování stavebního materiálu bude předem dohodnuto a povoleno vlastníky pozemků. i) Po ukončení stavebních prací budou odstraněna veškerá pomocná zařízení stavby vč. mezideponií. 12. Stavba bude dokončena nejpozději do Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Kolaudačnímu souhlasu bude předcházet zkušební provoz ČOV (viz výrok č. III tohoto rozhodnutí). Kolaudační souhlas bude vydán až poté, co budou uvedeny do trvalého užívání i veškeré související obecné a speciální stavby, které nespadají do rozhodovací pravomoci vodoprávního úřadu (SO 01-SO 03, SO 15, SO 16, SO 18). 14. Současně se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží vodoprávnímu úřadu provozní řád celého vodního díla pro trvalý provoz. III. podle 115 odst. 2 stavebního zákona n a ř i z u j e z k u š e b n í p r o v o z p r o Č O V S t a n o v i š t ě v délce 6 měsíců, jelikož stavba obsahuje technologické zařízení, u něhož je třeba ověřit způsobilost k bezpečnému užívání, funkčnost a vlastnosti stavby, zejména pak dodržování emisních hodnot vypouštěného znečištění odpadních vod garantovaných projektovou dokumentací, a IV. podle 124 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s 15 odst. 3 vodního zákona s t a n o v u j e p o d m í n k y zkušebního provozu ČOV Stanoviště a podmínky pro plynulý přechod zkušebního provozu ČOV Stanoviště do trvalého užívání: 1. Zkušební provoz ČOV Stanoviště je stanoven po dobu 6 měsíců od jeho zahájení, pokud do té doby nebude vydán kolaudační souhlas. 2. Zkušební provoz ČOV může být zahájen až po dokončení celé stavby ČOV vč. osazení technologie, provedení provozních zkoušek, a po provedení příslušné kontrolní prohlídky stavby viz podmínka č. 5 výrokové části č. II. tohoto rozhodnutí, o čemž bude proveden samostatný písemný zápis (protokol). K této kontrolní prohlídce současně stavebník doloží zejména doklady prokazující, že stavba ČOV vč. technologie je schopna bezpečného a řádného užívání, závazná stanoviska dotčených orgánů a provozní řád stavby pro zkušební provoz. 3. Před zahájením zkušebního provozu ČOV musí být uvedena do předčasného užívání ve smyslu 123 stavebního zákona taková část rozvodné kanalizační sítě (SO 19.1, SO 19.2), která bude zajišťovat

15 Č.j. MR-S 9923/13-OZP/8 Strana 15 (celkem 26) potřebný přítok odpadních vod z obce Stanoviště na ČOV min. v takovém objemu, aby mohl být řádně vyhodnocen zkušební provoz ČOV. 4. Funkčnost stavby a účinnost technologie bude řádně vyhodnocena a vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník přiloží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podá vodoprávnímu úřadu nejpozději měsíc před plánovaným ukončením zkušebního provozu ČOV. K žádosti bude doložen i provozní a kanalizační řád stavby a povolení k provozování této stavby ve smyslu 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění. Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle 27 odst. 1 správního řádu): Obec Stanoviště, Stanoviště 13, Stanoviště Odůvodnění Dne podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu a žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových související s touto stavbou. Protože obě žádosti spolu věcně souvisely, byla splněna podmínka ve smyslu 140 odst. 1 správního řádu a v dané věci se v souladu s ustanovením 115 odst. 11 vodního zákona vede pouze jedno společné řízení. Dnem podání žádostí bylo tedy v souladu s ustanovením 44 odst. 1 správního řádu zahájeno předmětné společné vodoprávní řízení. A protože se současně jedná o typ vodoprávního řízení s velkým počtem účastníků, jsou v tomto řízení v souladu s 144 odst. 6 správního řádu veškeré písemnosti, včetně písemností uvedených v 19 odst. 4 správního řádu, doručovány účastníkům řízení definovaných v ustanovení 27 odst. 2 a 3 veřejnou vyhláškou. Žádosti byly doloženy všemi povinnými doklady podle ustanovení 2 a 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, v platném znění, a to zejména: Plná moc k zastupování stavebníka pro společnost AP INVESTING, s.r.o. ze dne paré projektové dokumentace vypracované osobou k tomu oprávněnou Výpis z KN stavebních pozemků Smlouvy o realizaci stavby s vlastníky stavebních pozemků MěÚ Rosice, OSU územní rozhodnutí ze dne pod čj. MR-S OSU-Bo-16 (NPM dne ) MěÚ Rosice, OSU souhlas ze dne pod čj. MR-S OSU MěÚ Rosice, OZP komplexní vyjádření ze dne pod čj. MR-C 12144/11-OZP MěÚ Rosice, OZP (ochrana přírody) závazné stanovisko (zásah do VKP) ze dne pod čj. MR-S 378/12-OZP MěÚ Rosice, OZP (ZPF) závazné stanovisko (souhlas s vedením trasy) ze dne pod čj. MR-C 158/12-OZP MěÚ Rosice, OZP (ZPF) závazné stanovisko (odnětí ze ZPF) ze dne pod čj. MR-S 137/12-OZP/2 MěÚ Rosice, OZP (lesní hospodářství) závazné stanovisko ze dne pod čj. MR-C 0544/12-OZP MěÚ Rosice, ODO rozhodnutí (povolení zvláštního užívání komunikace) ze dne pod čj. MR-S 398/12-ODO BUR/3 MěÚ Rosice, ODO rozhodnutí (stavební povolení k SO 16 Účelová komunikace) ze dne pod čj. MR-S 10029/13-ODO MUT/7 KÚ JMK, odbor životního prostředí vyjádření ze dne pod čj. JMK /2011 a ze dne pod čj. JMK 3633/2012 HZS JMK, odbor prevence souhlasné stanovisko ze dne pod ev. č. HSBM /1- OPST-2013

16 Č.j. MR-S 9923/13-OZP/8 Strana 16 (celkem 26) KHS JMK závazné stanovisko ze dne pod čj. KHSJM 41566/2013/BM/HOK Povodí Moravy, s.p. stanovisko ze dne pod čj. PM46644/ /Ou Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i. vyjádření ze dne pod zn. 4118/13 Policie ČR, DI vyjádření ze dne pod čj. KRPB /ČJ DI-SKO Lesy České republiky, s.p. (správa toků oblast povodí Dyje) vyjádření ze dne pod čj. LČR952/004127/2013 ČR Ministerstvo obrany stanovisko ze dne pod čj. 5176/ ÚP-BR E.ON Servisní, s.r.o. (RCDS Nové Město na Moravě) vyjádření ze dne pod zn. P Z ČEPS, a.s. vyjádření ze dne pod zn. 333/BRN/998/13/16530/ /Za Jihomoravská plynárenská a. s. vyjádření ze dne pod zn Telefónica Czech Republic, a. s. vyjádření ze dne pod čj /13 itself, s.r.o. vyjádření ze dne pod čj. 13/ VAS, a.s. vyjádření ze dne pod čj /2013-Ke SÚS JMK, p.o.k. vyjádření ze dne pod zn /2013 doklad o uhrazení správního poplatku Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného vodoprávního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a to opatřením ze dne pod čj. MR-S 9923/13-OZP/4. Účastníkům řízení ve smyslu 27 odst. 1 správního řádu bylo uvedené zahájení řízení oznámeno do vlastních rukou, účastníkům řízení ve smyslu 27 odst. 2 a 3 správního řádu bylo zahájení řízení oznámeno v souladu s 25 a 144 správního řádu veřejnou vyhláškou, která byla řádně vyvěšena na úřední desce stavbou dotčené obce a v místě sídla vodoprávního úřadu po určenou dobu 15 dní. Obsah veřejné vyhlášky byl Městským úřadem Rosice zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup. O zahájeném vodoprávním řízení (o řízení vedeném podle 8 vodního zákona) bylo informováno i občanské sdružení VODA Z TETČIC, o. s. a to zveřejněním informace na úřední desce a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy dne K projednání žádosti vodoprávní úřad současně nařídil v souladu s 49 odst. 1 správního řádu a 115 odst. 8 vodního zákona ústní jednání spojené s ohledáním na místě na s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání (místním šetření), nebude možno, podle ustanovení 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol. Dále dal vodoprávní úřad opatřením ze dne pod čj. MR-S 9923/13-OZP/4 účastníkům řízení možnost v souladu s 36 odst. 3 správního řádu seznámit se s kompletním spisovým materiálem a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ještě před jeho vydáním. Projektovou dokumentaci Stanoviště - kanalizace a ČOV vypracovala v červnu 2013 společnost AQUA PROCON s.r.o., IČO: , Palackého tř. 12, Brno pod zak. číslem , správnost PD stavby potvrdil autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, Ing. Milan Jokl, ČKAIT D1 a Ing. Roman Vachovec, ČKAIT Základní popis stavby vč. technologie je uveden ve výrokové části II. tohoto rozhodnutí. Z předložené dokumentace pro stavební povolení vyplývá, že celý soubor staveb se skládá jak ze staveb speciálních (vodních a dopravních děl), tak i ze staveb obecných. Jednotlivé stavební objekty, které nejsou předmětem vodoprávního řízení (uvedeno v popisu stavby ve výroku č. II. tohoto rozhodnutí), byly stavebně povoleny příslušným speciálním a obecným stavebním úřadem, tj. Městským úřadem Rosice, odborem dopravy a odborem stavební úřad, ještě před vydáním tohoto vodoprávního povolení. Součástí projektové dokumentace je i bilanční posouzení vypouštění odpadních vod z nově navrhované ČOV na recipient (drobný vodní tok Dolní potok, ČHP ). PD obsahuje tzv. směšovací rovnice pro ukazatele znečištění BSK 5, CHSK Cr a NL. Tyto výpočty jsou ovlivněny naměřenými hodnotami povrchové vody v dotčeném úseku tohoto drobného vodního toku a velice nízkou vodnatostí toku v tomto zvoleném měrném profilu. K záměru stavby vydal obecný stavební úřad MěÚ Rosice, odbor stavební úřad, územní rozhodnutí dne pod čj. MR-S OSU-Bo-16 (NPM dne ) a souhlas s vydáním vodoprávního povolení ve smyslu 15 odst. 2 stavebního zákona vyhotovený dne pod čj. MR-S OSU. Obecný stavební úřad tímto opatřením současně ověřil dodržení podmínek stanovených územním rozhodnutím, a ověřil, že dokumentace pro stavební povolení je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací a se záměry územního plánování v dotčeném území.

17 Č.j. MR-S 9923/13-OZP/8 Strana 17 (celkem 26) K povolovanému vodohospodářskému záměru se vyjádřil správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., a to stanoviskem ze dne pod čj. PM46644/ /Ou, v kterém sděluje, že uvedený vodohospodářský záměr není v rozporu se zájmy hájenými Plánem oblasti povodí, z hlediska dalších zájmů chráněných vodním zákonem s uvedeným záměrem rovněž souhlasí. Posouzení vodoprávního úřadu Vodoprávní úřad v provedeném společném vodoprávním řízení přezkoumal předložené žádosti, její přílohy včetně projektové dokumentace a ostatní shromážděné podklady, a provedl volné hodnocení důkazů. Současně posoudil rozsah dotčení práv a právem chráněných zájmů všech účastníků řízení, včetně negativního ovlivnění životního prostředí, zejména vodních poměrů. Uvedený vodohospodářský záměr posoudil z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v úplném znění (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích ) a stavebního zákona, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy veřejné zájmy chráněné zákony a zvláštními právními předpisy. Tento záměr není z hlediska plánování v oblasti vod v rozporu se zájmy hájenými Plánem oblasti povodí Dyje a jeho realizace je při dodržení zákonných povinností a podmínek (zejména emisních limitů) stanovených v tomto povolení možná. Při přezkoumání žádostí, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání vodoprávního povolení. Vodoprávní úřad ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí povolil nakládání s vodami vypouštění odpadních vod z nově budované čistírny odpadních vod na parc. č. 51/4, 51/5, 954/40, 957/44, 957/45, 974/1 a 974/7 v k. ú. Stanoviště na Moravě do vod povrchových (do drobného vodního toku Dolní potok ve správě Lesů ČR, s. p.) a stanovil podmínky a povinnosti spojené s tímto vypouštěním odpadních vod (maximální množství vypouštěné odpadní vody, emisní limity, které je nutno dodržet v místě odběru vzorků, maximální látkové zatížení, způsob, četnost, typ a místo odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod, způsob provádění rozborů, způsob vyhodnocení výsledků a způsob, formu, četnost a termín předávání výsledků měření vodoprávnímu úřadu a jiným odborným subjektům). Dobu platnosti stanovil vodoprávní úřad v souladu s 9 odst. 2 vodního zákona maximálně na 10 let. Emisní limity stanovil vodoprávní úřad v souladu s 6 odst. 2 VN č. 61/2003 Sb. kombinovaným přístupem maximálně do výše emisních standardů uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení, přičemž vzal v úvahu zejména tyto skutečnosti: stav povrchové vody v celém dotčeném vodním útvaru povrchových vod, místní podmínky spočívající jednak ve stavu povrchové vody v dotčeném drobném vodním toku, jednak ve stavu současného decentralizovaného systému odkanalizování obce Stanoviště, stanovisko správce povodí, nejlepší dostupnou technologii v oblasti zneškodňování odpadních vod. K uvedenému je třeba konstatovat, že ačkoliv byla pro tuto velikostní kategorii ČOV (do 500 EO) projektantem navržena nejlepší dostupná technologie, tj. nízko až středně zatěžovaná aktivace, nelze kombinovaným přístupem stanovit emisní limity, které by zajišťovaly splnění požadavků na užívání vod a norem environmentální kvality stanovených v tabulce č. 1a přílohy č. 3 VN č. 61/2003 Sb. Proto vodoprávní úřad stanovil s přihlédnutím k ustanovení 38 odst. 12 vodního zákona a k poslední větě 6 odst. 2 VN č. 61/2003 Sb. emisní limity ve výši nejpřísnějších limitů, kterých lze použitím nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod a v místních přírodních podmínkách dosáhnout, tj. dosažitelné hodnoty koncentrací jednotlivých ukazatelů znečištění uvedené v příloze č. 7 VN č. 61/2003 Sb. Vodoprávní úřad ve výrokové části II. tohoto rozhodnutí povolil stavbu předmětného vodního díla a stanovil konkrétní povinnosti a podmínky k provedení stavby. Podmínka č. 1 byla stanovena proto, aby stavba byla provedena v takovém rozsahu a podobě, jak bylo projednáno ve vodoprávním řízení. Splněním podmínek č. 2-6 bude zajištěno, aby stavba byla prováděna v souladu s všeobecnými platnými právními předpisy, zejména pak se stavebním zákonem. Realizací stavby budou dotčeny inženýrské sítě v provozování těchto právnických osob: E. ON Česká republika, s. r. o. (nadzemní a podzemní vedení NN, nadzemní vedení VN a distribuční trafostanice VN/NN), JMP NET, s. r. o. (STL plynárenské zařízení), Telefónica Czech Republic, a. s. (sítě elektronických komunikací), VAS, a. s., divize Brnovenkov (vodovod pro veřejnou potřebu v obci Stanoviště), obec Stanoviště (oddílná dešťová kanalizace a veřejné osvětlení) a dopravní infrastruktura v provozování těchto právnických osob: obec Stanoviště (místní komunikace) a SÚS JMK, p. o. k. (státní komunikace). Ve vodoprávním řízení bylo prověřeno, zda navržená projektová dokumentace je v souladu s podmínkami těchto provozovatelů a správců

18 Č.j. MR-S 9923/13-OZP/8 Strana 18 (celkem 26) technické a dopravní infrastruktury a zda splnění některých z jejich podmínek nezakládá změnu stavby oproti projektové dokumentaci, kterou stavebník sám nenavrhl. V podmínce č. 7 a 8 vodoprávní úřad stanovil povinnosti a podmínky k provedení stavby, vyplývající z jednotlivých podmínek, či požadavků správců dotčené technické a dopravní infrastruktury. K tomu vodoprávní úřad dále uvádí, že součástí spisového materiálu jsou vyjádření níže uvedených správců technické a dopravní infrastruktury, jejichž podmínky a požadavky jsou předloženou projektovou dokumentací stavby respektovány. Jedná se o následující: E. ON ČR, s. r. o., Technické evidence a dokumentace, České Budějovice vyjádření ze dne pod zn. P11356 Z , ve kterém byl stavebník upozorněn, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, je povinen dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno splnění níže uvedených podmínek a zákonných povinností: 1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny: c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením (nezahrnuto do výroku rozhodnutí: jde o zákonnou povinnost stanovenou již konkrétním právním předpisem (zákonem č. 458/2000 Sb.), k opakovanému uložení této povinnosti nemá vodoprávní úřad zmocnění. K tomu vodoprávní úřad uvádí, že stavebník je povinen tento právní předpis v případě výstavby vždy dodržet). 2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni. (zahrnuto do výroku rozhodnutí: výrok II, podmínka 7a) 3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. (zahrnuto do výroku rozhodnutí: výrok II, podmínka 7, 7b) 4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. (zahrnuto do výroku rozhodnutí: výrok II, podmínka 7c) 5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí. (zahrnuto do výroku rozhodnutí, výrok II, podmínka 7d) 6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN. (zahrnuto do výroku rozhodnutí: výrok II, podmínka 7e) 7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby. (zahrnuto do výroku rozhodnutí (výrok II, podmínka 7f) vyjma poslední věty, o jejímž obsahu vodoprávnímu úřadu ve stavebním řízení nepřísluší rozhodovat, upozorňujeme však na podmínku stavebního povolení č. 11b) 8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE , PNE , PNE , ČSN EN , PNE , ČSN EN , ČSN EN (zahrnuto do výroku rozhodnutí: výrok II, podmínka 7g) 9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:

19 Č.j. MR-S 9923/13-OZP/8 Strana 19 (celkem 26) a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t. (nezahrnuto do výroku rozhodnutí: odůvodnění viz bod 1) 10. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě. (zahrnuto do výroku rozhodnutí (výrok II, podmínka 7h) vyjma věty druhé a třetí, neboť vedení VVN a sdělovací podzemní vedení této společnosti se v zájmovém území nevyskytuje) 11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kv a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kv, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kv je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce. (zahrnuto do výroku rozhodnutí (výrok II, podmínka 7i) vyjma věty druhé, neboť v dotčeném území se VVN nevyskytuje) 12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak. (nezahrnuto do výroku rozhodnutí: k uložení této povinnosti nemá vodoprávní úřad zákonné zmocnění. K tomu se dále uvádí, že ve výroku rozhodnutí byla stanovena podmínka č. 11b - případné škody budou správcům technické infrastruktury uhrazeny bez dalšího upozornění vodoprávního úřadu dle příslušných platných právních předpisů) 13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení. (zahrnuto do výroku rozhodnutí: výrok II, podmínka 7j) 14. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR (zahrnuto do výroku rozhodnutí: výrok II, podmínka 7k) a současně byl tímto vyjádřením stavebníkovi udělen souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ECZR ve smyslu 46 odst. 11 zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění. Jihomoravská plynárenská, a. s. (dále též JMP, a.s. ) - vyjádření ze dne pod zn , v kterém je uvedeno, že se s provedením stavby, kterou bude dotčeno stávající STL plynárenské zařízení ve správě JMP NET, s.r.o. (souběh a křížení) souhlasí při splnění konkrétních podmínek, které byly vodoprávním úřadem zahrnuty do výroku rozhodnutí (výrok II, podmínky 7, 7l -7v). JMP, a.s. v tomto vyjádření stavebníka dále upozornila, že plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů; že za stavební činnosti se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie); že stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených ve vyjádření JMP, a. s. ze dne pod čj ; že nebudou-li podmínky výše uvedeného vyjádření dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez předchozího souhlasu JMP, a. s. a že při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. Rovněž byl upozorněn, že v případě, že nebude možné dodržet některé podmínky uvedené v jejich vyjádření, bude nutné na náklady stavebníka před zahájením výstavby kanalizace přeložit stávající plynárenské zařízení. Vodoprávní úřad k tomuto dále dodává, že stavebník je povinen při realizaci svého stavebního záměru vždy dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb., ukládání těchto zákonných povinností do výroku rozhodnutí je tudíž nadbytečné. Telefónica Czech Republic, a. s.: vyjádření ze dne pod čj /13, z kterého vyplývá, že uvedeným záměrem dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále též SEK); proto vodoprávní

20 Č.j. MR-S 9923/13-OZP/8 Strana 20 (celkem 26) úřad zahrnul do výroku II. tohoto rozhodnutí podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. viz podmínka 7w. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a. s., divize Brno-venkov - vyjádření ze dne pod zn /2013-Ke, v kterém tento provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu v dotčeném území s uvedeným záměrem souhlasí při splnění konkrétních požadavků a připomínek. Ty požadavky, které se vztahovaly k ochraně dotčeného provozovaného vodovodu, zahrnul vodoprávní úřad do výroku rozhodnutí (výrok II, podmínka 7, 7x 7z, 11b). VAS, a.s. ve svém vyjádření stavebníkovi sdělila telefonní kontakt, na kterém lze dohodnout vytýčení vodárenských zařízení. VAS, a. s. ve svém vyjádření dále uvedla řadu technických podmínek pro splaškovou kanalizaci a rovněž připomínky k návrhu technologie ČOV. Tyto technické podmínky k výstavbě splaškové kanalizace jsou ze strany VAS, a. s. uplatňovány zřejmě v domnění, že se tato společnost v budoucnu stane provozovatelem nyní povolované infrastruktury. VAS, a.s. má však v tomto vodoprávním řízení postavení účastníka pouze z pozice provozovatele stávajícího vodovodu v obci Stanoviště, nikoliv pak z pozice budoucího provozovatele nově vybudované kanalizace pro veřejnou potřebu ukončenou ČOV, proto je vodoprávní úřad ani nemohl zahrnout do výroku rozhodnutí. K tomu se dále uvádí, že speciální stavební úřad nemá oporu v zákoně k tomu, aby ve stavebním povolení určoval i budoucího provozovatele vybudované stavby, natož pak, aby stavebníka zavazoval k plnění podmínek a požadavků vznesených touto třetí osobou ve vodoprávním řízení, které by navíc např. znamenaly i změnu stavby proti projektové dokumentaci, kterou stavebník sám nenavrhl. Ze stejného důvodu není naprosto žádný důvod, aby pracovníci provozovatele stávajícího vodovodu v obci Stanoviště byli zváni k předání staveniště, ke kontrole všech stavebních a technologických prací a k důležitým zkouškám na kanalizaci a ČOV, jejichž kvalita provedení nelze po zasypání díla zjistit (např. tlakové zkoušky kanalizačního potrubí). Při ústním jednání bylo taktéž konstatováno, že stavebníkovi není v současné době vůbec známo, kdo bude nově vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu ukončenou ČOV provozovat. Vyjádření a připomínky VAS, a. s. k technologii ČOV vnímá pouze jako doporučení dlouholetého provozovatele obdobných zařízení, jejich připomínky ovšem do DSP nezapracoval. itself s.r.o.: vyjádření ze dne pod zn. 13/ v zájmovém území se nenachází jejich inženýrské sítě. ČEPS, a.s.: vyjádření ze dne v zájmovém území se nenachází žádná elektrická zařízení ani ochranná pásma v majetku tohoto provozovatele přenosové soustavy. ČR Ministerstvo obrany: stanovisko ze dne pod čj. 5176/ ÚP-BR neevidují v dané lokalitě podzemní telekomunikační vedení. SÚS JMK, p. o. k., oblast Brno vyjádření ze dne pod zn /2013: správce dotčené dopravní infrastruktury souhlasí s vydáním stavebního povolení při splnění níže uvedených podmínek: Trasa kanalizace je navržena do silnice č. III/3951 střídavě v pravém nebo levém jízdním pruhu v rozsahu zástavby obce Stanoviště s přerušením v některých úsecích (stoka C, část stoky A a B2). Dále je navržena trasa kanalizace 1x křížením kraj. komunikace. ČOV je navržena podél místní komunikace. Pozemky pod krajskou silnicí jsou v majetku ČR. (Nezahrnuto duplicitně do výroku rozhodnutí, uvedené není podmínka nýbrž popis navrhované stavby dle předložené DSP a popis vlastnických vztahů v daném území. K tomu vodoprávní úřad dodává, že ve výrokové části II, v podmínce č. 1 bylo stanoveno, že stavba bude realizována dle této DSP.) Trasy řadů kanalizace uložené v tělese kraj. komunikace požadujeme situovat tak, aby poklopy kanalizačních šachet byly umístěny ve středu jízdního pruhu. Mimo obec nesmí být inženýrské sítě do sil. tělesa krajské komunikace situovány. (zahrnuto do výroku rozhodnutí: výrok II., podmínka 8a) Na vedení kanalizace navržené v kraj. silnici nesmí být situovány žádné objekty kromě šachet. Jiné inženýrské sítě než kanalizace nesmí být do krajské silnice navrženy. (nezahrnuto do výroku rozhodnutí, neboť tato podmínka byla splněna již před vydáním SP předkládaná DSP tento požadavek respektuje)

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2679/2012/Ka Č. J.: 3606/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3696/2015/Bi Č. J.: 4791/2015 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547 427 416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 40/2015-4.Výst Zbraslavice, dne: 19.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2884/2009-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 26.2.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška )

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška ) MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4e Spis značka : 001/2011

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Odbor životního prostředí Městského úřadu Prostějov, Školní 4, Prostějov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5254/2009/OÚPSŘ-328/Ku-12 15.6.2009 Vyřizuje: Ing. Kůra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice VAŠE ZN.: DATUM: 16.12.2015 NAŠE ZN.: č.j. MI/31452/2015/KREE SP.ZN.: S-MI/23141/2015/KREE ROZHODNUTÍ Moravské

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Spis.zn.: 6723/SÚ/13/Sz Karlovy Vary dne 3.7.2013 Č.j.: 9256/SÚ/13 Vyřizuje: Ing. Petra Szabo, linka 737 Spisový znak: 231.2 Skartační znak: A/5 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ o povolení k nakládání s vodami

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD NAŠE ZN.: OSÚ/116128/2013/EŠ Č. J.: MmM/055519/2014/OSÚ/EŠ VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Eva Šebová TEL.: 476 448 525 IP TEL.: 474 771 525 FAX: 476 448 570 E-MAIL: eva.sebova@mesto-most.cz

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY Č.j. VYST-Dr/2/2009 Článek 1. Smluvní strany 1.1 Správní orgán : Městský úřad Žebrák Stavební úřad Žebrák adresa: Náměstí čp. 1, 267 53 Žebrák

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel: 318 402 211, fax: 318 631 014, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky Města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Č.j.: MUBR 58885/2015 Břeclav dne 4. listopadu 2015 Sp.zn.: MUBR-S

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 5618/2014/158Ba Č.j.:SÚ43080/14/158 / SÚ 5618/2014/158Ba Kyjov, dne 19.8.2014 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1996/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 17.8.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1421/2011-4-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 2.12.2011 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor životního prostředí Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor životního prostředí Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor životního prostředí Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice *MURSX007NCPZ* Č.j.: MR-S 7011/12- OZP/12 V Rosicích 07.01.2013 ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna SPIS. ZN.: Klobouky u Brna 4. 3. 2013 Č.J.: 1948/12-330 VYŘIZUJE: Ing. Jana Baturná TEL.: 519 361 588

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN odbor rozvoje a investic oddělení investic pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín Č.j.: MUHOCJ 83456/2011 Datum:2011-08-25 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský úřad

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 90/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 90/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Spis zn.: 2011/045630/SÚ/Pí Přerov, dne 23.5.2011 Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MMPr/073807/2011/Pí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD Datum: 30.6.2010 Spis.zn.: SU/34513/2010/Fi Č.j.: SU/47490/2010 Vyřizuje : Ing. Jana Filipová

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí

Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí naše značka vyřizuje datum 5001146349 Monika Řeháková 09.07.2015 Věc: STL plynovodní přípojka - Ubytovna "Modrák" Obec: Týniště nad Orlicí

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 15. června 2011 odbor DOPRAVY, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j. MěUKM 042142/2011

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4358/2012/Ka Č. J.: 5307/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2759/2012-9-Ca-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 29.4.2013 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 3464/2010-3-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.1.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.1267/2015-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543 044 Email:

Více

Technická zpráva - stoky

Technická zpráva - stoky VŘESKOVICE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV Dokumentace pro stavební řízení Technická zpráva - stoky Obsah a) Popis inženýrského objektu, jeho funkční a technické řešení 1 b) Požadavky na vybavení 3 c) Napojení

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3934/2011/Bi Č. J.: 2793/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje ** M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č. j. S-MI 18594/2015-SÚ-Va-10 Vyřizuje: Lenka Vávrová Tel.: 546419461 E-mail: vavrova@muiv.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Tel.: 566 688 111 Vaše č. j.: Ze dne: 2010-01-21 Naše č. j.: ŽP/168/10/VM Vyřizuje: V. Mišingerová Tel.: 566 688 346 e-mail: vera.misingerova@zdarns.cz Datum: 2010-04-14

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 781/2011-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 5.9.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

Odbor výstavby oddělení speciálních stavebních činností Vodoprávní úřad

Odbor výstavby oddělení speciálních stavebních činností Vodoprávní úřad Statutární město KLADNO Odbor výstavby oddělení speciálních stavebních činností Vodoprávní úřad ADRESA PRACOVIŠTĚ: Odbor výstavby nám. Starosty Pavla 44 272 52 KLADNO DORUČOVACÍ ADRESA: nám. Starosty Pavla

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/18535/2007/6544 Lipník nad Bečvou, dne 18.10.2007 Č.j.: MU/21480/2007/ SU/HRA/6544 Skartační

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Č.j. SU/13/2045/HOI str. 1 Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: SÚ/208/13/HOZ SU/13/2045/HOI VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 5.4.2013 Hozdecká 481 366 302

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2015/098556/STAV/ZEM/Maš Přerov, dne 22.10.2015 Č.j.:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1227/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.7.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-2012/2686/08 VK-34 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 911/2012/OV/DŠ/2 17. července 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í Městský úřad Třebíč odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/8091/2010/Mí V Třebíči dne 26.07.2010 Č.j.: OV 8091/2010-34141/10/Mí

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2011-3026/PJ Rousínov, dne 11. května 2012 Sp. zn.: 2400/2011-498/PJ

Více

Městský úřad Vlašim. Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz

Městský úřad Vlašim. Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz Městský úřad Vlašim Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz Č.j.: ZIP 2736/16-1204/2016BaR Ve Vlašimi 8.4.2016 oprávněná úřední osoba

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:108/3231/2012-Pe Č.j. : MU-4027/2012 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 10.9.2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/33232/2016/KAZIV 47783/2016/OSÚP/KAZI 55166

Více

T E C H N I C K Á Z P R ÁV A -------------------------------------------------------------------

T E C H N I C K Á Z P R ÁV A ------------------------------------------------------------------- Stavba: Připojení nemovitosti čp. 265, 523, 528 a 539 v k. ú. Jablunkov na vodovodní řad Investor: Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Stupeň: DSP T E C H N I C K Á Z P R ÁV A -------------------------------------------------------------------

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor dopravy Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 566, fax.:+420 371 430 529, e-mail: urad@muhorazdovice.cz Č.j.: MH/18178/2013 Spisová značka:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2348/2012/Bi Č. J.: 3471/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 Č.j. MUH/ 33689/15/13

Více

R O Z H O D N U T Í. územní rozhodnutí

R O Z H O D N U T Í. územní rozhodnutí S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.1476/09/SÚ Sedlec Prčice dne 07.01.2010 R O Z H O D N U T Í Dne 16.9.2009 podala společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 272 32 425, Teplická 874/8,

Více

odbor investic a údržby pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín R O Z H O D N U T Í

odbor investic a údržby pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN odbor investic a údržby pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín Sp.Zn.: MUHO 16707/2015 OIaÚ Č.j. : MUHOCJ 31466/2016 Datum:2016-05-04 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VUP 2952/2015-PRO VUP 15364/15-PRO-2952/2015 Ing. Robert Pročka 388 459 057 robert.procka@mesto.vimperk.cz

Více

INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ S00RP00M7JAO S00RX00OZ95P fviěstský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. MUBR-S 52576/2014 OSŘOŽÚ/VI-328 Břeclav, dne 16.10.2014 Č.j.: MUBR

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/4378/2015/Ko V Třebíči dne 13.04.2015 Č.j.: OV 21871/15

Více

URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD. Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE

URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD. Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE Obecní úřad Buková u Příbramě Došlo: q J, to I! črslo jednacl:... -. :.tl telefon: 318692151 Spis.zn. : 2049/1 o/re Č.j.: 226/11rrů r ov ov URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD ov Csl. dělostřelců 172 26223

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1371/2009-6-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 26.1.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226

Více

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou) Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Město Nové Město pod Smrkem (IČ 002 63 036), Palackého 280, 463 65 Nové Město pod

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb Č.j: MUCH 24919/2016/Heg Cheb, dne: 21.3.2016 Spis. zn.: KSÚ 10174/2015 Vyřizuje: Ing. Jelena Hegerová

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ (doručováno veřejnou vyhláškou)

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/097762/STAV/SU/KJ Přerov, dne 12.10.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

Městský úřad Nová Paka

Městský úřad Nová Paka Městský úřad Nová Paka S tavební odbor Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka, tel. 493 760 111, fax 493 760 120 Č.j.: MUNP/2012/16181/SÚ/PI Nová Paka, dne 12.12.2012 Spis 2012/13720/SÚ/PI *MUNPX001GJG3* MUNPX001GJG3

Více

*s00nx00ohtqm* S 0 0 N X 0 0 O H T Q M

*s00nx00ohtqm* S 0 0 N X 0 0 O H T Q M M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00ohtqm* S 0 0 N X 0 0 O H T Q M Č.j. MUH/ 50373/12/22

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/1392/2012/Bi Č. J.: 1972/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna,cz

Více

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby Číslo spisu: 2012/508 Číslo jednací: 2012/4382/OV/VOB/22 Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby Masarykovo náměstí 98, PSČ 549 54 Oprávněná úřední osoba k vyřízení věci: Lenka Voborníková, referentka

Více

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č. j.: MJ/09088/2016/06/OŽP/R-37/Ši Jeseník, dne 9. 5. 2016 Vyřizuje/telefon: Ing. Šimková/584498431 Spis. a skartační znak:231.2, A/20 Povodí Odry, státní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ DUB odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ DUB odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ DUB odbor výstavby a životního prostředí náměstí Bedřicha Smetany 1, 463 43 Český Dub I Tel./Fax: +420 485 147 051, e-mail: odbor.vystavby@cdub.cz, IČO: 262 722 Město Český Dub (IČO

Více

Městský úřad Valtice, náměstí Svobody č. p. 21, 691 42 Valtice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Valtice, náměstí Svobody č. p. 21, 691 42 Valtice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Valtice, náměstí Svobody č. p. 21, 691 42 Valtice Vyřizuje: Odbor výstavby a životního prostředí, Jarmil Goldman, DiS. tel.: 519 301 410, E-mail: jarmil.goldman@valtice.eu Ve Valticích dne:

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S00RX00M47Y7 Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. MUBR-S 22416/2013 OSŘOŽÚ/Če-328 Břeclav, dne 03.07.2013 Č.j.: MUBR 42462/2013 Oprávněná

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Stránka č. 1 z 6 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Č.j.: 5/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada

Více

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY VPC 3-R, k.ú.vendolí

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY VPC 3-R, k.ú.vendolí odbor dopravy Vaše zn./ ze dne Naše zn. 19033-14/OD-3506-2014/DIR(SR/41) Vyřizuje/tel. Dirr Radek/461550462 Svitavy 2014-04-14 e-mail radek.dirr@svitavy.cz Účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna SPIS. ZN.: Klobouky u Brna 18. 9. 2012 Č.J.: 1179/12-330 VYŘIZUJE: Ing. Jana Baturná TEL.: 519 361 588

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH S00RP80Jf1KBC SOORXOOKMYQI Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. MUBR-S 68008/2012 OSŘOŽG/Št-328 Břeclav, dne 22.10.2012 C.j.: MUBR 72181/2012

Více

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí nám. T. G. Masaryka 42/3 Břeclav, 690 81 Číslo jednací: MUBR 84240/2013 V Břeclavi dne: 10. 2. 2014 Spisová značka: MUBR-S 84240/2013 OŽP/Bi Vyřizuje:Bílková

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí. A. R o z h o d n u t í

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí. A. R o z h o d n u t í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 12.02.2014 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 3165/14-KUB VYŘIZUJE: Jan

Více

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Číslo jednací: 2807/10/Výst/F V Náměšti nad Oslavou dne 1. září 2010 Spisová značka:

Více

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor Hronovská 431, 542 33Rtyně v Podkrkonoší SZ-Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 2011/1877/Cís/2109 Jana Císařová 499 787 015 Dne: 19. prosince 2011 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1044/2014/Ne Čj.: SÚ-9997/2014-NEJS-836/75 Vyřizuje: Nejedlová, tel. 483 333 945, e-mail:

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana 1 Obsah a.) Identifikační údaje stavby...3 b.) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území...4 c.) Údaje o provedených

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-2831/2010-467/PJ Rousínov, dne 30. června 2010 Oprávněná úřední

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI10901/2014-7 tel/fax:

Více

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městsk ý úřad Tábor S t a v e b n í ú ř a d Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor *S00FX00JIPBX* S00FX00JIPBX Spis.značka S-META 60601/2010/Peč Tábor Číslo jednací METAB 9877/2011/SÚ/Peč Oprávněná úřední osoba

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV. Tel.: 549 439 756 E-mail : petra.vokacova@tisnov.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV. Tel.: 549 439 756 E-mail : petra.vokacova@tisnov.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV Č.j. MUTI 2049/2013/OD/Vk-6 V Tišnově, 16.5.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Petra Vokáčová Tel.: 549 439 756 E-mail : petra.vokacova@tisnov.cz

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/127121/STAV/SU/KJ Přerov, dne 11.12.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc OS OPK SSU - 01-02-12 SP - 2013 - Stavební povolení MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 280.13, skartační

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2942/2012-8-Du-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 16.5.2013 Vyřizuje: Lenka Dumpíková, DiS. E-mail: lenka.dumpikova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou) Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i votní h o p r o s tředí n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-4213/2010-608/HH Rousínov, dne 30. srpna 2010 Oprávněná úřední

Více

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Město Petřvald Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Úvod: Příloha číslo 1 Vymezení předmětu nájmu, tj. Nové Kanalizace a Čistírny v Petřvaldě jehož rozsah je níže uveden v následujících částech Část 1

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Košťany, Školní rekonstrukce vodovodu ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Košťany, Školní rekonstrukce vodovodu ROZHODNUTÍ MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE odbor dopravy a životního prostředí náměstí Svobody 2, 415 95 TEPLICE Č.j.: MgMT/082694/2010 Spis.zn.: MgMT/082694/2010 Značka: ODŽP/G-396/Nw Vyřizuje: Ing. Naporowská tel. 417

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 355/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 21.10.2008 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. Dle rozdělovníku. Věc: Rozšíření a intenzifikace ČOV Jeneč z 2500 EO na 3750 EO, kat. ú. Jeneč u Prahy

R O Z H O D N U T Í. Dle rozdělovníku. Věc: Rozšíření a intenzifikace ČOV Jeneč z 2500 EO na 3750 EO, kat. ú. Jeneč u Prahy Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Zelinková telefon:

Více