Bc. Filip Rychetský Katedra systémové analýzy FIS VŠE Zimní semestr 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bc. Filip Rychetský Katedra systémové analýzy FIS VŠE Zimní semestr 2009/2010"

Transkript

1 Bc. Filip Rychetský Katedra systémové analýzy FIS VŠE Zimní semestr 2009/

2 na začátku hodiny se vţdy přihlásit a namapovat disky na konci hodiny se nezapomenout odhlásit oslovení

3 Total Commander - dokončení Vyhledávání knih v knihovně Vyhledávání na Internetu Jak na citace Informační zdroje na VŠE

4 kopírování a přesun (F5 x F6) změna jména (F6) vytvoření sloţky (F7) smazání souboru (Del nebo F8) zjištění velikosti označování (Ins, mezerník, CTRL+A) výběr a vyhledání souborů dle masky (*.*, *.txt,?a*.*) komprimace, extrahování (Soubor nebo Alt+F5, Alt+F9) přejmenování více souborů najednou (Soubor / Hromadné přejmenování nebo Alt+M)

5 1. Na disku H: vytvořte sloţku 4SA101 a v ní sloţku CV2. 2. Sloţku I:/Podklady/Prednasky zkomprimujte jako Prednasky.zip a zkopírujte do CV2. 3. V CV2 extrahujte obsah balíčku Prednasky.zip.

6 1. Na disku I: vyhledejte soubor byty.db. 2. V pravé části TC zobrazte sloţku s umístěním tohoto souboru. 3. Soubor zkopírujte do sloţky CV2. 4. Kolik souborů na disku I: má velikost <10 kb?

7 1. Ve sloţce I:/Podklady/Paradox zobrazte pouze soubory s příponou db 2. Tyto zobrazené soubory naráz zkopírujte do CV2. 3. Platí toto zobrazení jen pro tuto sloţku?

8 1. Prvních 5 souborů ze sloţky I:/Podklady/Prednasky zkopírujte do H:/CV2/Prejmenovani. 2. Ve sloţce Prejmenovani přejmenujte všechny přednášky na Přednáška1, PřednáškaX.

9

10 Knihovní katalog ALEPH 1. Vyhledávání 2. Rezervace 3. Přehled o výpůjčkách

11 1 semestr skripta, nelze prodlouţit 1 měsíc kniha, lze dvakrát prodlouţit prezenční nelze vypůjčit domů krátkodobá lze vypůjčit domů na týden, lze jedenkrát prodlouţit, kniha se nachází ve studovně a je označena u signatury ţlutým pruhem či ţlutou nálepkou. 11

12 na místě knihu si mohu objednat vypůjčit objednáno, rezervováno kniha je sice v knihovně, ale jiţ určena pro jiného čtenáře datum kniha je vypůjčena, výpůjční lhůta končí v uvedené datum (ale neznamená to, ţe kniha bude k dispozici, protoţe čtenář si knihu můţe prodlouţit, pokud na ní není rezervace) ztráta kniha je ztracena a není ji moţné půjčovat 12

13 Najděte knihu od autora Samuelson týkající se ekonomie Najděte ISBN knihy Jak číst finanční výkazy Najděte knihu o daních, která je dostupná také na Ţiţkově Je v knihovně dostupná citační norma? ČSN ISO 690-2

14 Najděte na ISISu ident předmětu Vyuţití ICT ve finančním účetnictví Vyhledejte jeho povinnou literaturu Zjistěte, zda je v knihovně k zapůjčení

15

16 Internet = síť navzájem propojených sítí Není knihovna chaotický neuspořádaný Význam v moţnosti publikování a šíření informací neomezeně a bez bariér výhoda i nevýhoda

17 Obrovské mnoţství dokumentů Neexistuje centrální evidence Informační prostředí World Wide Web není a nemůţe být nikde katalogizováno Texty jsou psané v přirozeném jazyce

18 Kromě viditelného webu také neviditelný Neviditelný web = informace jsou: uloţeny v databázích a jsou generovány dynamicky v průběhu akce uţivatele. chráněny heslem a dostupné pouze autorizovaným uţivatelům. Běţné vyhledávací stroje nejsou schopny zaindexovat Poskytnou informaci o existenci inf. zdroje, ale ne o obsahu

19 Původ a důvěryhodnost informačního zdroje na webu můţe publikovat kaţdý pouze omezená část je upravena zákonem Copyright, autorská práva převzaté texty či jiné formy dat (tabulky, obrázky, apod.) se musí citovat!

20 Přesnost jak velká část nalezených dokumentů je relevantní kolik z nalezených odkazů se vztahuje k tématu, které hledám Úplnost jak velká část relevantních dokumentů se vůbec našla; kolik z nalezených odkazů patří mezi ty, které jsem chtěl najít (a nebyly nalezeny např. z důvodu pouţití jiného synonyma nebo špatně poloţeného dotazu) Relevance vyjadřuje vztah mezi dotazem a nalezeným dokumentem

21 Nevhodné místo Nevhodná formulace dotazu Nefunkční technické prvky internetu Aktualizace a změny

22 Automatizovaný sběr dat Vyhledávací stroje, roboti, spiders, worms, Nejrozsáhlejší databáze Programy pohybující se pomocí hypertextu po webu a sbírající informace do databází. Vyhledávání vyhledávací stroje Ručný sběr/třídění/filtrace dat odborníky Hlavní funkcí je předmětově orientované vyhledávání v hierarchicky uspořádaných předmětových katalozích. Prohlíţení předmětové katalogy

23 Katalogy někdo prošel daný sever a řekl, ţe se vztahuje k dané oblasti Vyhledávače robot program, který prochází webové stránky a do databáze zapisuje, které slovo potkal na které stránce prezentační rozhraní (vyhledávací formulář) dotaz je pokládán do databáze, nevyhodnocuje se online ve smyslu okamţitého procházení internetu výsledky jsou do jisté míry zastaralé (od poslední aktualizace databáze mohlo dojít ke změně) a neúplné (ţádný robot neindexuje z výše uvedených důvodů všechny stránky)

24 Vyhledávací stroje AltaVista, Google, Seznam, Jyxo Předmětové katalogy Yahoo, Seznam Portály Seznam, Centrum, Yahoo Metavyhledávače simultálně provádí dotazy do několika vyhledávacích strojů Search (www.search.com), Dogpile (www.dogpile.com)

25 Podle svého zaměření.com (commercial) komerční organizace.edu (education) vzdělávací instituce.gov (government) vládní organizace.mil (military) armáda.net (network) síťově zaměřené organizace.org (non-profit organization) neziskové organizace Podle země.cz,.sk,.ru

26 Jednoduché a pokročilé vyhledávání Petr AND Pavel musí být zastoupeni oba Petr OR Pavel najde Petr, Pavel nebo oba Petr AND NOT Pavel najde pouze Pavla Google Define: ekonomie Rozšířené vyhledávání podobné stránky Vyhledávání obrázků najde definici slova ekonomie

27 Čím více klíčových slov najednou zadáte, tím bude vyhledávání přesnější, ale výpis nalezených stránek pochopitelně menší. Vyhledávač totiţ vyhledá stránky, které obsahují všechna slova, která jste zadali do příkazového řádku. Na vhodné volbě klíčových slov tedy velmi záleţí. Často se stává, ţe hledání je nutné několikrát opakovat, pokaţdé s jinými klíčovými slovy. 27

28 Integrace sluţeb na jednom místě 2 základní moţnosti procházení struktury dokumentů vyhledávání dle klíčových slov Rozšíření o další sluţby Denní zpravodajství Vyhledávání zboţí Informace o počasí, kurzech,.. Slovníky Free- ové sluţby

29 Plnotextové Seznam, Jyxo, Centrum, Google, Yahoo, Bing Katalogové Seznam, Yahoo

30 Na portálu vyhledejte ve zboţí, za kolik se dá v současné době nejlevněji pořídit Apple Iphone 3G a kde se dá zakoupit.

31 Google Scholar vyhledávání odborné literatury vyuţívá profesionální komerční i volně přístupné informační zdroje Google Book Search verze fulltextového nástroje pro vyhledávání knih

32 Portál veřejné správy Stránky ministerstev Český statistický úřad Informace z práva, daní a účetnictví

33

34 Vždy citovat zdroje! Citace upravuje mezinárodní norma ČSN ISO 690 a ČSN ISO Návod, jak citovat Nebo Bratková Eva: Bibliografické odkazy pro seznamy a citace

35 Citace a metody, citování pomocí Odkazy v textu: Podle [Voříšek, 2008] je ICT v současné [1], [Voříšek, 2008], Struktura bibliografických záznamů Vítek, M.: Ohraničení systémových přístupů; Sborník konference Systémové přístupy 1998 KSA VŠE, Praha, 1998, ISBN

36

37

38 Nalezněte, jak citovat následující publikace kniha s více autory článek z knihy, který obsahuje soubor jednotlivých článků internetová stránka firmy článek uveřejněný v elektronickém online časopise článek z konference, který je dostupný pouze na cd z konference

39

40 zdroje placené VŠE část zdrojů přístupná přes internet Přístup také z domova stejné login a heslo jako do sítě VŠE (po skončení se odhlásit) část jako aplikace Návody na disku I:/ Elektronické a informační zdroje Proquest Annopress EBSCO Knihovní systém ALEPH

41 Výběr databáze Základní a rozšířený vyhledávací formulář Počet nalezených článků Zpřesňování dotazu Struktura bibliografického záznamu (autor, název, ISBN, ISSN, ročník, počet stran, ) Zaslání článku em, tisk

42 Různé typy článků citation (pouze citační údaje) abstrakt (citace + abstrakt) full text (plný text článku) text+graphics (full text plus naskenované obrázky) full text - pdf (skenovaný článek přímo z časopisu) scholarly journals (recenzované časopisy (vědecké)

43 EBSCO Annopress novinové články (a textové přepisy televizního a rozhlasové zpravodajství, případně publicistických pořadů) znalostí báze (elektronické verze encyklopedií)

44 Finance Anopress IT EBSCO EconLit ExpressExec Factiva FinLit Gale Virtual Reference Library JSTOR Market Research Monitor Patria Plus ProQuest 5000 Taylor and Francis e-books Ulrich's International Periodicals Directory ViewsWire Finanční a peněţní sluţby MarketResearch Finanční trhy Patria Plus Daně EBSCO ProQuest 5000 SourceOECD Ulrich's International Periodicals Directory Bankovnictví EBSCO EconLit FinLit Market Research Monitor Taylor and Francis e-books Účetnictví EBSCO EconLit ProQuest 5000 Ulrich's International Periodicals Directory

45 ASPI právní předpisy, judikatura, výtahy ze současné právní literatury Dostupnost lokální síť: Plocha Aplication Explorer / CZ-VSE / Informační zdroje / ASPI (studentský image v počítačových učebnách a studovnách)

46

47 Najděte přesné znění textu hlavy VI Ústavy České republiky.

48 Nalezněte informaci o vývoji inflace v ČR v roce Pokuste se najít grafické znázornění tohoto vývoje inflace.

49 Zjistěte vývoj hrubého domácího produktu v ČR za posledních 5 let.

50 Nalezněte aktuální cenu akcií společnosti Komerční banka, a.s.

51 Zjistil(a) jste, ţe letos končí platnost vašeho cestovního dokladu. Popište v základních krocích, jak budete postupovat (tj. kam půjdete, jakou ţádost podáte, jaké doklady si připravíte, kolik stojí vyřízení, atd.). Jsou tyto informace dostupné na portálu veřejné správy?

52 Otevřete si nový soubor aplikace MS Word a uloţte si ho na svůj disk H:\4SA101\ pod svým xname. Jednotlivé úkoly (výsledky vyhledávání) ve Wordu přehledně číslujte. K jednotlivým výsledkům vyhledávání uveďte zdroj, odkud jste čerpali dle citační normy. Úkoly mi pošlete na mail do (23:59) Předmět: 4SA101 vyhledávání cv2

53 1. Zjistěte co znamená výraz lombardní sazba, uveďte její současnou hodnotu a přesné datum od kdy platí? 2. Zjistěte aktuální kurz ČNB české koruny a eura. Zjistěte, která banka prodá euro pro Vás v nejvýhodnějším kurzu. 3. V Obchodním rejstříku vyhledejte sídlo, základní jmění a členy představenstva Komerční banky, a.s.

54 4. V databázi ProQuest najděte článek ze zimy 2003 z časopisu Perspectives on Political Science týkající se Ideí, veřejné politiky a tvorby finančních institucí od autorky Carolyn M. Shrewsburyové a zkopírujte do svého Wordu ISSN tohoto článku. Dále stručně uveďte, jak jste postupovali při hledání.

55 Tvorba prezentací v PowerPointu tvorba snímků předloha animace přechodové efekty jak "nepřeplácat" snímky

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ I

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ I VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ I Květoslav Bártek Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále

Více

TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ. Informační výchova Informační gramotnost

TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ. Informační výchova Informační gramotnost TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ Informační výchova Informační gramotnost Knihovny VUT v Brně pracovní skupina pro informační vzdělávání Brno 2008 TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ Informační výchova

Více

Vyhledávání informací na internetu Vyhledávací nástroje a služby Rešeršní strategie

Vyhledávání informací na internetu Vyhledávací nástroje a služby Rešeršní strategie Vyhledávání informací na internetu Vyhledávací nástroje a služby Rešeršní strategie Mgr. Miluše Mírková Univerzitní knihovna ZČU URL: http://www.knihovna.zcu.cz e-mail: mirkova@uk.zcu.cz tel. 377637754

Více

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P E D A G O G I C K Á F A K U L T A ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ DOSTÁL OLOMOUC 2011 Studijní opora pro kurz Školní informační systémy vznikla

Více

PROVOZ LÉKÁREN Odborná a hospodářská informatika

PROVOZ LÉKÁREN Odborná a hospodářská informatika VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA Ústav aplikované farmacie PROVOZ LÉKÁREN Odborná a hospodářská informatika RNDr. Boţena Macešková, CSc. PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D. PharmDr.

Více

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU PRO VEŘEJNOU SPRÁVU www.vzdelavanivcr.cz INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU

Více

Řešení intranetu v prostředí střední školy

Řešení intranetu v prostředí střední školy Řešení intranetu v prostředí střední školy Intranet Solution in Secondary School Environment Bc. Pavel Kulíšek Diplomová práce 2014 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str. 2 ***

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

Informační technologie v biologických vědách I

Informační technologie v biologických vědách I Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Katedra biologie Informační technologie v biologických vědách I (Studijní opory pro distanční studium) v. 1.0 Marcel Štofik Ústí nad Labem 2013 Stručný

Více

Metodika pro tvorbu oborové bibliografické databáze na příkladu

Metodika pro tvorbu oborové bibliografické databáze na příkladu Metodika pro tvorbu oborové bibliografické databáze na příkladu Geografické bibliografie ČR on-line Eva Novotná Realizační výstup programu DC - Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých

Více

Metody a nástroje OSINT

Metody a nástroje OSINT Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Metody a nástroje OSINT Diplomová práce Autor: Bc. Petr Vondruška Informační technologie a management Vedoucí

Více

Vymezení a struktura hlubokého webu

Vymezení a struktura hlubokého webu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA KABINET INFORMAČNÍCH STUDIÍ A KNIHOVNICTVÍ Miroslav Buchta Vymezení a struktura hlubokého webu Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Břetislav

Více

Aplikace podnikové informatiky

Aplikace podnikové informatiky Aplikace podnikové informatiky Ing. Zuzana Šedivá, Ph.D. zuzana.sediva@vsem.cz 1 Technologická infrastruktura IS IS/ICT informační systém podpořený informačními technologiemi IS Informační technologie

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

SW nástroje pro podporu řízení projektů zaloţených na MS SharePoint

SW nástroje pro podporu řízení projektů zaloţených na MS SharePoint Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií SW nástroje pro podporu řízení projektů zaloţených na MS SharePoint Diplomová práce Autor: Tomáš Beneš BIVŠ

Více

Informační zdroje v oboru psychologie : jejich získávání a využívání v České republice

Informační zdroje v oboru psychologie : jejich získávání a využívání v České republice Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: informační studia a knihovnictví Studijní obor: informační studia a knihovnictví Jindřiška Kotrlová

Více

1 E-komerce obecně základní členění, důvody, požadavky... 1 2 Legislativní požadavky co potřebuji pro podnikání, čím se musím řídit...

1 E-komerce obecně základní členění, důvody, požadavky... 1 2 Legislativní požadavky co potřebuji pro podnikání, čím se musím řídit... Obsah 1 E-komerce obecně základní členění, důvody, požadavky... 1 1.1 Úvod do oblasti elektronické komerce... 1 1.2 Základní členění elektronické komerce podle subjektů... 2 1.3 Důvody pro elektronické

Více

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013 MÉDIA A SVĚT ICT Mgr. Lenka Fojtíková Havířov 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0170

Více

Příručka pro efektivní využívání ICT

Příručka pro efektivní využívání ICT Projekt EFEKTIVNÍ ŠKOLA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.52/02.0004 Příručka pro efektivní využívání ICT Autorský tým: pracovníci SOŠ Liberec a SŠPT Jablonec nad Nisou jaro 2014 OBSAH Charakteristika

Více

Univerzita Karlova v Praze. Modul č. 2. Rešeršní činnost. Richard Papík

Univerzita Karlova v Praze. Modul č. 2. Rešeršní činnost. Richard Papík I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví Modul č. 2 Rešeršní činnost Richard Papík Určeno pro projekt: Název: Studium informační

Více

Osnova. Databáze. Databáze - druhy. Profesionální informační zdroje ULRICH'S. databáze. Bibliografická databáze ukázka volně dostupné

Osnova. Databáze. Databáze - druhy. Profesionální informační zdroje ULRICH'S. databáze. Bibliografická databáze ukázka volně dostupné Osnova Profesionální informační zdroje databáze Databáze profesionálních informací charakteristika, druhy Databáze profesionálních informací zjišťování informací o databázích datábáze oborové, multioborové

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Webové stránky jako archiválie? David Kakrda

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Webové stránky jako archiválie? David Kakrda Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Webové stránky jako archiválie? David Kakrda Bakalářská práce 2009 Souhrn Tato práce se zabývá dlouhodobým uchováváním webových stránek jako archivních dokumentů.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy VÉMOLA ONDŘEJ. 4.ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy VÉMOLA ONDŘEJ. 4.ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy VÉMOLA ONDŘEJ 4.ročník prezenční studium Obor: Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělání

Více

Informatika a výpočetní technika pro střední školy

Informatika a výpočetní technika pro střední školy Pavel Roubal Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Computer Press Brno 2012 Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Pavel Roubal, www.eduit.cz

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS Creating web applications using Open source CMS Bakalářská práce Lukáš Dubina Vedoucí závěrečné práce: PaedDr. Petr Pexa Jihočeská univerzita v Českých

Více

Internetový obchod na bázi Open Source Systems

Internetový obchod na bázi Open Source Systems Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Internetový obchod na bázi Open Source Systems Bakalářská práce Autor: Lukáš Gocník Informační technologie Vedoucí práce:

Více

PŘIHLÁŠKA O PROGRAMOVÝ PROJEKT MINISTERSTVA KULTURY ČR NA ROK 2000

PŘIHLÁŠKA O PROGRAMOVÝ PROJEKT MINISTERSTVA KULTURY ČR NA ROK 2000 PŘIHLÁŠKA O PROGRAMOVÝ PROJEKT MINISTERSTVA KULTURY ČR NA ROK 2000 ČÍSLO PŘIHLÁŠKY: Přihlašuji se do veřejné soutěže vyhlášené ministerstvem kultury ČR na řešení programu - tématu (zde uvést číslo programu

Více

ECDL koncept počítačové gramotnosti

ECDL koncept počítačové gramotnosti Bankovní institut vysoká škola, a. s. Oborová katedra Matematiky, statistiky a informačních technologií ECDL koncept počítačové gramotnosti Bakalářská práce Autor: Vojtěch Zeman, DiS. Informační technologie,

Více

ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel)

ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel) N A B Í D K A S P O L EČ N O ST I ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel) d o v ý b ě ro vé h o ř í ze n í k zaká zc e Zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblasti IC T pro zaměstnance imp

Více