Metodika Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti"

Transkript

1 Vznik pracovní ch materia lů pro JOB KLUBy Metodika

2 Obsah Specifika práce s osobami po CMP a poranění mozku... 3 Organizace kurzu... 5 Tématické okruhy Úvod, osobnostní předpoklady Životopis, motivační dopis, pracovněprávní vztahy Hledání volných pracovních míst, oslovování zaměstnavatelů, zaměstnávání OZP a plynoucí výhody pro zaměstnavatele Pracovní pohovor Komunikace, průběh pracovního pohovoru Zdroje Přílohy Životopis vzor Vzor: Dohoda o provedení práce Dohoda o provedení práce Vzor: Dohoda o pracovní činnosti Vzor: Pracovní smlouva Pracovní smlouva... 29

3 Specifika práce s osobami po CMP a poranění mozku Cévní mozková příhoda a poškození mozku je porucha zahrnující velkou variabilitu projevů s různou intenzitou postižení. Jedná se o poškození centrální nervové soustavy a následky CMP se mohou projevit v různé intenzitě v oblasti fyzické, kognitivní a psychosociální. Znevýhodnění tedy může mít různou podobu, kombinaci poruch a je třeba ke každému jedinci přistupovat individuálně. Projevy v oblasti fyzické: Centrální hemiparéza až plegie Centrální paréza nervus facialis paréze mimických sval Poruchy polykání Porucha hybnosti očí Snížení až ztráta svalové síly Změny svalového tonu Snížení až vyhasnutí kožních reflexů břišních a kremasterových na postižené straně Poruchy pohybové koordinace a rovnováhy Poruchy kognitivních funkcí a psychosociální projevy: Porucha percepčních a senzorických funkcí poruchy povrchového a hlubokého čití, zraku, sluchu, chuti, čichu Agnózie (sluchové, zrakové) Neglect syndrom Poruchy exekutivních funkcí (vůle, plánování ) Poruchy symbolických (fatických) funkcí (afázie, agrafie, akalkulie ) Poruchy emocí, psychosociálních funkcí Job club je poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat jeho účastníky k uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání. Uchazeči o zaměstnání mají možnost zlepšit si sebeprezentaci, pracovat na svém osobním i duchovním růstu, posílit sebevědomí a naučit se zvládat stresové situace spojené s nezaměstnaností. Vyřazení z pracovního procesu nepříznivě působí právě na sebevědomí a sebeúctu jedince a zasahuje do všech oblastí života. V mnoha případech se osoba po CMP a získaném poškození mozku nemůže věnovat předchozímu zaměstnání a je třeba hledat nové uplatnění, jež úzce souvisí s vhodnou volbou cílů, utvoření představy o pracovní náplni. Hlavním cílem je seznámit účastníky s kroky, které je třeba podniknout pro úspěšné zapojení do pracovního života. Vytvoření životopisu, vyhledávání volných pracovních pozic a oslovování konkrétních zaměstnavatelů. Mimo jiné také přijmutí určitých způsobů chování, zvládání zátěžových situací, trénink komunikace, respektování ostatních účastníků.

4 Při práci s osobami po CMP je třeba specifického přístupu s ohledem na zdravotní znevýhodnění. Je nutné přizpůsobit prostředí, pomůcky a pracovní materiály. Poskytnout vhodné kompenzační pomůcky, vytvořit bezpečný prostor, ve kterém má klient dostatek času na pochopení a vykonání daného úkolu. Je třeba respektovat klientovi potřeby, vyvarovat se přílišnému zatěžování, dopřávat odpočinek, občerstvení a toaletu. S klienty je důležité komunikovat s dostatečnou trpělivostí. Pokládat výhradně jasné otázky a poskytnout bezpečné nestresující prostředí bez případných rušivých vlivů. Je důležité, aby se klient v průběhu Job clubu podílel na procesu rozhodování a plánování dalších postupů, řešil problémy a vyjadřoval své názory a zkušenosti. Od lektora se předpokládá profesionalita, poskytnutí bezpečného prostoru a udržení odstupu, který je nezbytný pro klientovu samostatnost a nezávislost.

5 Organizace kurzu V průběhu tříměsíčního intenzivního programu Návraty krok za krokem se uskuteční celkem 5 tematických setkání pod vedením lektora a asistenta v rozsahu sedmi hodin. Kapacita skupiny je osm klientů. Od klientů se předpokládá aktivní zapojení a související domácí příprava, sumarizování dostupných materiálů pro sepsání strukturovaného životopisu, samostatné vyhledávání volných pracovních pozic a oslovování potenciálních zaměstnavatelů. Tématické okruhy 1) Osobnostní předpoklady, sebenáhled, posouzení vlastních tužeb, utváření představy o možnostech pracovního uplatnění, vytyčení oboru, pracovní pozice 2) Sestavení vlastního životopisu, obsah motivačních dopisů, pracovněprávní vztahy, druhy pracovních úvazků, náležitosti pracovní smlouvy 3) Hledání volných pracovních míst, oslovování zaměstnavatelů, zaměstnávání OZP 4) Příprava na pracovní pohovor 5) Komunikační dovednosti, argumentace, průběh pracovního pohovoru Všechny pracovní materiály k jednotlivým tématickým okruhům JOB CLUBu jsou dostupné v centru ERGO Aktiv, o.p.s.

6 1. Úvod, osobnostní předpoklady 1. Úvodní hodina, nastínění jednotlivých témat 2. Posouzení osobnostních předpokladů, sebenáhled 3. Vlastní představa o budoucím pracovním uplatnění, vzdělání 4. Poskytnutí prostoru pro navrhovaná témata 5. Aktivita Ad 1. Úvodní hodina, nastínění jednotlivých témat a) Seznámení účastníků s Job clubem, přínos Job clubu b) Nastínění jednotlivých témat Rozdělení do 5 tematických okruhů. 1. Zaměření na osobnostní předpoklady, sebenáhled, posouzení vlastních tužeb, utváření představ o možnosti pracovního uplatnění, vytyčení oboru, pracovní pozice 2. Sestavení vlastního životopisu, obsah motivačních dopisů, pracovně-právní vztahy, druhy pracovních úvazků, náležitosti pracovní smlouvy 3. Nabídky volných pracovních pozic, způsoby oslovování zaměstnavatelů, zaměstnávání OZP a vyplývající výhody pro zaměstnavatele 4. Příprava na pracovní pohovor 5. Komunikační dovednosti, argumentace, průběh pracovního pohovoru Ad 2. Osobnostní předpoklady, sebenáhled Aktivity: 1) Paměť na jména vzájemné seznámení všech zúčastněných Klienti sedí v kruhu, každý se představí a řekne jednu věc, která jej charakterizuje. Další z účastníků zopakuje jméno a charakteristickou věc a doplní vlastní údaje. Aktivita končí po zapojení všech zúčastněných. 2) Představa o práci Publikace od Asistence o. s.: Pracovní listy: Job club (Str. 3 7) Ad 3. Vlastní představa o budoucím uplatnění, vzdělávání Pracovní listy možnosti pracovního uplatnění Ad 4. Navrhovaná témata Vytvoření otevřeného prostoru k diskuzi, poznamenání témat, která jsou pro klienty klíčová

7 Ad 5. Aktivity Vyjádření vlastních přání, Maslowova pyramida potřeb 2. Životopis, motivační dopis, pracovněprávní vztahy 1. Uvedení tématu 2. Životopis 3. Motivační dopis 4. Základní informace o pracovněprávních vztazích Ad 1. Uvedení tématu Představa klientů o životopise, motivačním dopise, k čemu slouží a jaké jsou jeho povinné/nepovinné položky. Ad 2. Životopis a) Náležitosti životopisu dle mínění klientů b) Strukturovaný životopis: Základní informace jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa, kontakt Pracovní zkušenosti, praxe názvy jednotlivých pracovišť, funkce, pozice, náplň práce Vzdělání časové řazení od nejnovějších údajů po nejstarší, zakončení závěr. zkoušky, rekvalifikační kurzy, ZŠ se neuvádí Znalosti / Ostatní dovednosti / Další schopnosti jazykové dovednosti, práce na PC, řidičský průkaz, strojní průkaz, jiné schopnosti využitelné v práci Zdravotní stav na začátku životopisu je vhodné uvést OZP, na závěr do doplňujících informací rozepsat zdravotní znevýhodnění stupeň ID, průkaz TP/ ZTP/ ZTP/P, dobrovolné popis zdravotního stavu, nedostatky a kompenzace c) Co personalista v životopise hledá? Strukturu, základní informace, požadavky na pozici, osobnost uchazeče, žádné otázky ani otazníky Ad 3. Motivační dopis a) Představa klientů o MD, náležitosti, shrnutí důležitých údajů Představuje první kontakt se zaměstnavatelem. Je důležité dbát na jeho gramatickou i grafickou správnost, stručnost, adresování konkrétní osobě. Uvést za jakým účelem je dopis psán, o jakou pozici se jedná a kde byla pracovní nabídka nalezena.

8 Proč chce zájemce pracovat právě v dané organizaci, jaké jsou jeho zkušenosti, co může nabídnout vzdělání, praxe související s nabízenou pozicí Zasílání životopisu v příloze. Žádost o schůzku, zdvořilé zakončení, podpis, kontakt Př. Popis zdravotního znevýhodnění: Jsem osoba se zdravotním postižením (OZP), pobírám ČID,PID. Mé zdravotní problémy však nemají výrazný vliv na pracovní výkon za předpokladu umožnění krátkých pauz. Potřebuji více času k učení se novým věcem, práci, která nevyžaduje přenášení břemen. V roce 2011 jsem prodělal/a cévní mozkovou příhodu a nyní pobírám ID. Mé zdravotní znevýhodnění spočívá ve snížené hybnosti levé poloviny těla/lhk veškeré práce ale zvládnu pravou rukou. Pohybuji se na invalidním vozíku/s francouzskými berlemi/s vycházkovou holí. b) Každý klient si sestaví vlastní motivační dopis na konkrétní pracovní místo. Ad 4. Pracovněprávní vztahy a) Seznámení klientů s právními náležitostmi při uzavírání pracovněprávního vztahu b) Obecné informace: Pracovní poměr je právní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, upraven zákonem, který vzniká podepsáním pracovní smlouvy zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Pracovní smlouva Vždy je třeba si smlouvu řádně přečíst, porozumět obsahu, popř. dát k nahlédnutí osobě, ve které má klient plnou důvěru popř. pracovnímu konzultantovi. Pracovní smlouva se vyhotovuje ve dvou kopiích, kdy obě musí být podepsány zaměstnavatelem i zaměstnancem. Každý si ponechá jedno vyhotovení. Povinné položky pracovní smlouvy Druh práce Místo výkonu práce Den nástupu Označení zaměstnavatele, zaměstnance Délka zkušební doby (3 měsíční)

9 Typ pracovního úvazku: plný (nesmí překročit 40 hodin týdně) X Částečný (nesmí překročit 20 hodin týdně) Mzda Doba určitá/neurčitá Dále o Délka týdenní pracovní doby a její rozvržení o Počet dnů dovolené (nárok na 4 týdny dovolené, možnost vybrat si dovolenou po šedesáti odpracovaných dnech, zaměstnavatel má právo určit, kdy si může zaměstnanec dovolenou vybrat, vyplácení mzdy ve výši průměrného výdělku) Druhy pracovního poměru Hlavní pracovní poměr Jedná se poměr, kdy zaměstnanec má sjednanou plnou pracovní dobu, tzn. max. 40 hodin týdně Uzavírá se pracovní smlouvou Může být sjednán na dobu určitou/neurčitou Zkušební doba trvá max. 3 měsíce musí být předem písemně sjednána Dovolená činí 4 týdny - zaměstnanec si ji může po odpracovaných prvních 60 dnech kdykoli vybrat Ukončení HPP: dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době, HPP na dobu určitou uplynutím sjednané doby Vedlejší pracovní poměr Jedná se o odlišný poměr, kdy zaměstnanec vykonává nějaký pracovní poměr zároveň s hlavním PP Má kratší pracovní dobu a je sjednán s jiným zaměstnavatelem Výpovědní doba je 15 dní Při ukončení VPP je zaměstnavatel zproštěn povinnosti vyplácet odstupné, hledat zaměstnanci jiné pracovní uplatnění Je podpořen samostatnou pracovní smlouvou nebo dohodou o práci, konanou mimo pracovní poměr Dohody konané mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce Písemná dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem Uzavírá se za účelem vykonávání konkrétního pracovního úkolu Zaměstnanec může pro jednoho zaměstnavatele odpracovat max. 300 hodin za kalendářní rok Odměna za odvedenou práci nesmí být nižší než minimální mzda (50,60,-/hod., 8500,-/měsíc)

10 Náležitosti dohody o provedení práce: o doba, na kterou se dohoda uzavírá o sjednaný pracovní úkol nebo práce, které budou vykonávány o rozsah práce o místo výkonu práce Ukončení dohody na základě ukončení pracovního úkolu nebo dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem Zaměstnavatel za zaměstnance neodvání sociální ani zdravotní pojištění (zaměstnavatel nemá nárok na nemocenské dávky v případě nemoci) Dohoda o pracovní činnosti Rovněž se uzavírá písemně Vykonávaná práce se opakuje Dohoda se uzavírá max. na 12 kalendářních měsíců Zaměstnanec nesmí odpracovat více než 20 hodin týdně avšak na dobu 3 měsíců lze jednorázově pracovat na plný úvazek Odměna podléhá v plném rozsahu dani z příjmu, zdravotnímu i sociálnímu pojištění sociální a zdravotní pojištění platí zaměstnavatel, nárok na nemocenskou vzniká po prvním odpracovaném dni Náležitosti dohody o pracovní činnosti: Rozsah práce Pracovní doba Doba určitá či neurčitá Místo výkonu Ukončení pracovního poměru Dohodou písemná, musí být podepsána oběma stranami Výpovědí podává jedna strana, musí mít písemnou formu, zaměstnavatel musí uvést přesný důvod výpovědi, zaměstnanec může podat výpověď bez uvedení důvodu, PP končí uplynutím výpovědní doby - nejméně 2 měsíce Okamžité zrušení nastává ve výjimečných případech a k okamžitému zrušení může dojít jak ze strany zaměstnavatele tak zaměstnance Zrušení ve zkušební době PP může být ve zkušební době zrušen z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu, zrušení musí být provedeno písemně a PP je ukončen dnem doručení zrušení. Zaměstnavatel nesmí zrušit PP v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti

11 Práva a povinnosti Základní povinnosti zaměstnance: Řádné plnění práce Dodržování předpisů Ochrana majeteku zaměstnavatele před poškozením Práva zaměstnance: Právo na přiměřenou pracovní dobu Nárok na přestávku max. po 6 hodinách Přestávka na jídlo min. 30 min a nezapočítává se do pracovní doby Právo na odměnu za práci odměna za práci nesmí být nižší než stanovená minimální mzda Právo na dovolenou - v PP 4 týdny v jednom kalendářním roce Právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace Právo OZP na zvláštní zacházení v zaměstnání - právo se vztahuje na ochranu zdraví při práci, na zvláštní pracovní podmínky a na pomoc při přípravě k povolání aj. Zaměstnavatel musí zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců. Podle zákona o zaměstnanosti mají zaměstnavatelé právo vyžadovat od ÚP spolupráci, která vede k zaměstnávání OZP a zároveň povinnosti zaměstnávat OZP při zaměstnávání více než 25 lidí. 3. Hledání volných pracovních míst, oslovování zaměstnavatelů, zaměstnávání OZP a plynoucí výhody pro zaměstnavatele 1. Způsoby hledání volných pracovních míst 2. Sestavení inzerátu 3. Zaměstnávání OZP 4. Modelové situace - Oslovování zaměstnavatelů Ad. 1. Způsoby hledání volných pracovních míst a využití podpory 1. Možnosti vyvěšených nabídek práce / vytvoření poptávky po zaměstnání (internet, personální agentury, noviny, oslovování konkrétních zaměstnavatelů)

12 2. Pomoc při hledání práce Agentury podporovaného zaměstnávání - Poskytují komplexní doprovázení při uplatňování na trhu práce - hledání vhodné pracovní pozice, získání a její udržení, kontaktování zaměstnavatelů, doprovázení na pracoviště, služba na max. 2-3 roky - PZ Asistence, Formika Rytmus, Duha, Fokus Úřad práce poskytuje a zajišťuje: Informace o volných pracovních pozicích Bezplatné rekvalifikační kurzy Pravidelné setkávání s konkrétní sociální pracovnicí Hmotné/finanční zabezpečení Pracovní rehabilitace Personální agentury Mají k dispozici přehled volných pracovních míst od zaměstnavatelů Působí jako zprostředkovatelé, poskytují možnost vedení životopisu v evidenci a při nalezení vhodného místa kontaktují Placená služba Samostatné hledání volných pracovních pozic Inzerce v novinách, na internetu, oslovování konkrétních zaměstnavatelů, využívání sociálních sítí, přes známé Aktivita: Téma k diskuzi: výhody a nevýhody jednotlivých způsobů vyhledávání Ad. 2. Sestavení vlastního inzerátu a) obsah: pohlaví, věk, vzdělání, profese, dovednosti, jazykové znalosti, práce na PC, údaje o zdravotním stavu, typ invalidního důchodu b) praxe, co hledá klient za práci, jaký úvazek, kdy může nastoupit c) kontaktní údaje: jméno, telefon, adresa,

13 Ad. 3. Zaměstnávání OZP a) Obecně Zákon o zaměstnanosti (Zákon č. 435/2004 Sb.) definuje pracovní schopnost. Zákon o důchodovém pojištění (Zákon č. 155/1995 Sb.) rozlišuje procentní pokles pracovních schopností na základě funkčních vyšetření poruch, které s ním souvisejí. Invaliditu 1. stupně pokles pracovní schopnosti o 35 49% Invalidita 2. Stupně pokles pracovní schopnosti o 50 69% Invalidita 3. Stupně pokles pracovních schopností o 70% Listina základních práv a svobod zaručuje osobám se zdravotním postižením právo na zvláštní podmínky, právo na zvýšenou ochranu zdraví či práci, právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a právo na pomoc při přípravě k povolání, jakož i právo na spravedlivou odměnu za práci na uspokojivé pracovní podmínky. b) Důležité informace Příjem z výdělečné činnosti nemá vliv na pobírání invalidního důchodu! Každá firma s počtem zaměstnanců nad 25 má povinnost zaměstnat 4% ZP! Možnost pracovního uplatnění OZP na otevřeném trhu práce: vytvořené společensky účelné pracovní místo vytvořené chráněné pracovní místo podporované pracovní místo Uzavření a ukončení pracovního poměru - stejné podmínky viz Zákoník práce Výhody zaměstnávání OZP - společenský přínos zapojení ZP do výdělečné činnosti - není finančně závislý jen na dávkách od státu - sociální přínos resocializace OZP - konkurenční výhoda zájem většinové společnosti o chování se zodpovědně - finanční přínos čerpání finančních výhod od ÚP Způsoby plnění povinností zaměstnavatele - odběr výrobků a služeb X zaměstnávání OZP/OZZ X odvod do státního rozpočtu Finanční výhody Sleva na dani Příspěvek na založení místa v chráněné pracovní dílně Příspěvek na náklady na přípravu chráněného místa

14 Příspěvek na podporu vytvoření místa pro OZP Firma do 25 zaměstnanců s více než 50 % OZP má nárok na příspěvek na mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění až do výše výplaty mzdy o Příspěvek poskytován čtvrtletně na základě Žádosti zaměstnavatele. Součástí žádosti je doložení celkového průměrného přepočteného počtu všech zaměstnanců OZP. Příspěvek vyplácí UP zpětně. o Firma nad 50% zaměstnanců OZP podpora až do výše 75 % skutečně vynaložených mzdových nákladů na vytvoření chráněného pracovního místa pro zdravotně postiženého zaměstnance. o Chráněné pracovní místo musí být provozováno po dobu 2 let. Zaměstnavatel může získat 2 příspěvky na vytvoření chráněného pracovního místa a částečnou úhradu provozních nákladů na toto místo. o Při poskytování příspěvku se zohledňuje celkový počet zaměstnanců, počet zaměstnanců OZP, stupeň zdravotního postižení - ČID I. a II. stupeň/pid, OZP ve 3. stupni ID nahradí 3. OZP v I. a II. stupni Daňové úlevy Zákon č. 586/1992 o daních z příjmu Možnost uplatnění slevy na dani. Výše slevy dle stupně postižení a poměru zaměstnanců a zam. OZP. V zásadě se jedná o částku ,- Kč ročně za každého zaměstnance OZP a ,- Kč za každého zaměstnance s těžkým zdravotním postižením => při výpočtu se vychází z přepočteného počtu zaměstnanců. Příspěvky pro OSVČ Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa pro OZP příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa osoby samostatně výdělečně činné Možné též uplatnění slevy na dani ve výši 2.520,- Kč při pobírání ČID a 5.040,- Kč při pobírání PID Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání OZP zaměstnavatel musí přizpůsobovat pracovní podmínky individuálním potřebám zaměstnance spolupracovat s ÚP při zajišťování pracovní rehabilitace vedení evidence zaměstnaných OZP vedení evidence pracovních míst vyhrazených pro OZP

15 Práva zaměstnavatele: Možnost poskytnutí informace a poradenství v otázkách zaměstnávání OZP Možnost spolupráce při vytváření vhodných pracovních míst Možnost spolupráce při řešení individuálního přizpůsobování pracovního místa a pracovních podmínek Ad. 4. Aktivity 1. Modelová činnost Oslovování zaměstnavatelů: Ve skupině se utvoří dvojice. Jeden klient přijme roli uchazeče o zaměstnání, druhý roli zaměstnavatele a na základě předložených údajů o konkrétní pracovní pozici si klienti vyzkoušejí telefonický rozhovor, jehož účelem je domluvit si osobní setkání. Navrhnout strukturu telefonického rozhovoru. Nabídka práce: 1) Administrativní pracovník Lidé a Příležitosti s.r.o. Příležitost POUZE pro lidi se zdravotním postižením. Pro našeho významného klienta na Praze 1 (Václavské náměstí) - poptáváme zaměstnance na pracovní pozici: Administrativní pracovník Náplň práce: - zadávání dat do online systému z různých zdrojů (zejména MS Excel) - administrativní práce - pomoc při vyúčtování - analýza dat z ekonomického systému a jejich přenášení do MS Excel - manuální práce - kontrola a vyřazování vytištěných katalogů Požadavky: - dobrá znalost a praxe v užívání MS Office (zejména MS Excel) - pečlivost při zadávání dat - účetní zkušenost vítána Nabízíme: - Pracovní doba: 8 hodin denně, možnost docházky v rozmezí 8:30 18:00 - Odhadovaná doba: 6 týdnů - Nástup: ihned Dostupnost výtahem, není však bezbariérové (4 schody v přízemí), PC a pracovní místo zajištěno.

16 2) Strážný AGENTURA PANCÉŘ Přijmeme strážné pro ostrahu průmyslového areálu ve Štěchovicích okr. Praha Západ. 12-ti hod. směny, denní, noční. Požadujeme: čistý rejstřík trestů, dobrý orientační smysl. Nabízíme: práci na HPP, získání osvědčení dílčí profesní kvalifikace "strážný", stravenky, Nástup možný ihned! Kontakt: tel Pracovní pohovor 1. Úvod 2. Příprava na pracovní pohovor a jeho průběh 3. Aktivity 4. Pracovní materiály Ad. 1. Uvedení tématu Citát: Člověk není nic jiného než to, čím se udělá Jean-Paul Sartre Pracovní pohovor je nedílnou součástí nástupu do zaměstnání. Je důležité neopomenout náležitou přípravu. Pohovor probíhá s konzultantem personální agentury, se zaměstnancem personálního oddělení firmy, s přímým nadřízeným dané pozice, s psychologem aj. Většinou jsou přítomni 2 lidé. Konzultant zahajuje pohovor, řídí jeho průběh a také jej ukončuje. Neměly by rušit telefony. Ve většině případů netrvá déle než hodinu. Ad. 2. Příprava na pracovní pohovor a jeho průběh a) Jak si klienti představují přípravu na pracovní pohovor b) Příprava: Odbourat bariéry Připravit si potřebné materiály životopis, osvědčení, podrobné informace o daném pracovním místě, firmě, zaměstnavateli, kontakty. Lze zjistit z internetu, televize, osobní reference. Připravit si případné otázky - nejčastěji se naskytne prostor na závěr pohovoru Naplánovat si celý den - zjistit přesnou adresu místa konání pohovoru a naplánovat si cestu, dostavit se 10 minut před začátkem - občerstvit se - nabít telefon

17 Dbát na úpravu zevnějšku, snažit se přizpůsobit prostředí firmy, ve které se uskuteční pohovor - vhodné vystupování, vzhled Mnozí se snaží nesoudit druhé na první dojem, určitým způsobem se ale soudu neubrání je důležité snažit se co nejvíce pozitivně zapůsobit na první dojem Získání hygienických návyků v rámci ERGO Aktivu - úprava účesu, čistota, vkus, dodržování tělesné hygieny (ravidelné mytí rukou, sprchování, převlékání v ERGO Aktivu) Nezapomenout na úsměv a pozdrav na začátku pohovoru Komunikace odpovídat jasně, výstižně, pohotově - přiměřené využívání neverbální komunikace - gestikulace, mimika, oční kontakt, posturika, proxemika, - komunikace činy - proxemika, podání ruky c) Videa k tématu: Ladislav Špaček Etiketa Kouzlo čistoty (http://www.youtube.com/watch?v=ip7tgc49bho) Etiketa Přijímací pohovor (http://www.youtube.com/watch?v=dqey4nt_ge) Ad. 3. Aktivity a) Každý klient se pokusí neverbálně předvést své vysněné zaměstnání b) Klienti utvoří dvojice a nasimulují pracovní pohovor, jeden v roli zaměstnavatele, druhý v roli uchazeče. Následná reflexe, jak se každý v dané roli cítil, co by uvítal v průběhu PP. c) Představa klientů o otázkách, které jím můžou být položeny při pohovoru. Ad. 4) Pracovní materiály Publikace od Asistence o. s.: Pracovní listy: Job club (str ) 5. Komunikace, průběh pracovního pohovoru 1. Využívání verbální a neverbální komunikace, komunikace činy, vnější okolnosti, první dojem 2. Zásady zdárné komunikace 10 zásad, na které je třeba myslet 3. Trénink mluveného projevu, příprava na pracovní pohovor 4. Trénink argumentace 5. Trénink mluveného projevu

18 Ad. 1. Komunikace Neverbální komunikace gestikulace, mimika, oční kontakt, posturika - postoj, kinezika - řeč pohybů, řeč očí, našich pohybů, celkový vzhled, upravenost. Komunikace činy proxemika = vzdálenost při konverzaci (zóna intimní, osobní, speciální a veřejná), pozdrav, podání ruky, rozloučení. Pohovor vždy ukončuje personalista, pozdní příchod je nepřístupný - spojené s komplexní přípravou před uskutečněním pracovního pohovoru Verbální komunikace zvolená slova, volené věty, krátké výstižné věty, soustředění na tón a výšku hlasu Ostatní vlivy duševní a tělesné rozpoložení - zima, horko, nevyspání, nachlazení Vnější okolnosti časová tíseň, zajímavé/nezajímavé téma hovoru, vlastní přispění k danému tématu Ad. 2. Zásady komunikace Pravidla úspěšné komunikace jejich možné znění: 1. Neskákejte druhému do řeči, ale ani zbytečně nemlčte! 2. Nezačínejte osobní otázku slovem PROČ. (Proč jdeš pozdě? x Nejdeš nějak pozdě?)! 3. Uvědomujte si své držení těla, gesta, mimiku, tón hlasu! 4. Přiměřeně se usmívejte. (Ne moc, ne nahlas, neposmívejte se.) 5. Nedokončujte věty za druhého! 6. Nespěchejte se závěry, neodsuzujte! 7. Zkuste se vcítit a pochopit druhého! 8. Ptejte se! 9. Nestůjte, pokud druhý sedí a naopak! Dodržujte pravidla slušného chování (starší x mladší, nadřízený x podřízený, muž x žena) 10. Nenechte se zbytečně okrádat o Váš čas, klidně se omluvte a odejděte! 11. Dbejte na vhodnou úpravu zevnějšku oděv, účes! Pokuste se co nejlépe zapůsobit na první dojem. Ad. 3. Trénink komunikace Příprava na přijímací pohovor, trénink komunikace, trénink mluveného projevu před více lidmi, sumarizování vlastních myšlenek Každý klient si vybere 1 2 dotazy a po promyšlení se na ně pokusí co nejlépe odpovědět. Pravděpodobná témata u přijímacího pohovoru: Řekněte mi něco o sobě Máte nějaké koníčky, zájmy? Proč se hlásíte zrovna k nám? Co Vás na této pracovní pozici zaujalo?

19 Proč bychom měli zaměstnat právě Vás? Chcete doplnit ještě nějaké informace, které jste neuvedl/a v životopise? Jaké máte předchozí pracovní zkušenosti? Byl/a jste někde na praxi? Co jste tam dělal/a? Proč jste opustil/a své předchozí zaměstnání? Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky? Jaká je Vaše finanční představa? Kdy můžete nastoupit? Jaký je Váš zdravotní stav? Jak práci zvládnete? Ad. 4. Trénink argumentace Pro zlepšení komunikačních dovedností, srozumitelné vyjadřování, formulování vět a myšlenek, přijmutí jiné role, umění naslouchat, poskytnout prostor při rozhovoru druhému účastníkovi. Dva klienti spolu diskutují na předem dané téma. Jeden klient souhlasí s daným názorem, druhý nesouhlasí. Dvě kartičky s nápisem = SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM Témata k diskuzi: Každý zaměstnavatel se vás snaží vyždímat. Kuřáci jsou na pracovišti diskriminování nekuřáky. Muži by neměli zůstávat s dítětem doma. Každý se má starat sám o sebe. Důchodci zabírají na trhu práce místo mladým lidem. Ženy by neměly mít nižší platy než muži. Ad. 5. Trénink komunikačních dovedností, představivosti Popis obrázku Trénink vyjadřovacích schopností, formulace vět a myšlenek, pochopení zadání, trénink paměti. Dva dobrovolníci odejdou z místnosti. Jednomu účastníkovi se ukáže obrázek na 45 vteřin. Jeho úkolem je co nejpodrobněji si jej zapamatovat. Do místnosti vstoupí 1. dobrovolník a účastník se mu pokusí co nejlépe obrázek popsat. Poslední z dobrovolníků nakreslí obrázek na flipchart. Na závěr je vhodné porovnat oba obrázky. Prostor pro diskuzi. Po skončení JOB CLUBU je vhodné získat od všech zúčastněných zpětnou vazbu.

20 Zdroje Asistence o.s.: Pracovní listy job club Příručka pro lektory: A klub

21 Přílohy Životopis vzor Životopis Osobní informace : Jméno: Příjmení : Jan Rudý Datum narození : Adresa: V Polích 10, Praha 4, Ostatní okolnosti/zdravotní stav : Jsem osoba se zdravotním postižením, v současné době mám zažádáno o přiznání invalidního důchodu. Pracovní zkušenosti: Městský úřad- pozice 1999 Firma s.r.o. strojní výroba obsluha strojů Základní vojenská služba - hradní stráž 1995 DPD pozice - skladník Dosažené vzdělání : Střední odborná škola, zakončené maturitní zkouškou Střední odborné učiliště stavební - obor zedník. Ukončené výučním listem. Ostatní dovednosti: Počítačové dovednosti: Jazykové znalosti: Uživatelské ovládání Microsoft Word, práce s internetem. Anglický jazyk pokročilý Německý jazyk - začátečník Ostatní: Jsem držitelem strojního průkazu skupiny

22 Řidičský průkaz skupiny A, B Jsem spolehlivý, komunikativní, samostatný ale i schopný pracovat v týmu. Dne x.x jsem prodělal cévní mozkovou příhodu. Jsem mobilní, chodím pouze s vycházkovou holí. Příhoda mi nezasáhla kognitivní funkce, jsem tedy zcela schopný a ochotný učit se novým věcem.

23 Vzor: Dohoda o provedení práce Dohoda o provedení práce uzavřená v souladu s 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů Společnost: se sídlem..., IČ:..., zastoupená/ý... (dále jen zaměstnavatel ) a pan/í..., rodné číslo..., bydliště... (dále jen zaměstnanec ) spolu uzavírají tuto dohodu o provedení práce: Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje provést pro zaměstnavatele práci spočívající... (výstižně popište), dále jen práce. Místo výkonu práce:... Zaměstnanec práci vykoná v nepravidelné pracovní době. Práci provede do:... (datum). Rozsah výkonu práce podle této dohody nepřekročí 300 hodin za kalendářní rok v souladu se zákoníkem práce. Za vykonanou práci náleží zaměstnanci odměna ve výši... Kč, (slovy:... Kč). Odměna je splatná po provedení práce do... (datum). Z odměny provede zaměstnavatel srážky podle příslušných právních předpisů.

24 Jakékoliv změny či doplňky této dohody je možné činit jen po vzájemné dohodě smluvních stran. Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsahu této dohody porozuměly a že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy. V... dne zaměstnavatel (razítko a podpis) V... dne zaměstnanec (podpis)

25 Vzor: Dohoda o pracovní činnosti Dohoda o pracovní činnosti uzavřená v souladu s 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů název IČ:... sídlo jednající/zastoupená/ý... (dále jen Zaměstnavatel ) a Pan/í: Jméno Příjmení bytem r.č. (dále jen Zaměstnanec ) uzavírají tuto dohodu o pracovní činnosti Zaměstnanec se zavazuje pro zaměstnavatele na základě této dohody vykonávat následující druh práce:.. (popis práce). Zaměstnanec bude práci vykonávat osobně. Místem výkonu práce je.. Zaměstnanec souhlasí s tím, že může být Zaměstnavatelem vyslán na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu mimo sjednané místo výkonu práce. Dnem nástupu do práce je :.. Tato dohoda se sjednává na dobu určitou od do./neurčitou. Zaměstnanec bude vykonávat práci v rozsahu maximálním 20 hodin týdně s pravidelnou pracovní dobou 4 hodiny denně/nepravidelnou pracovní dobou. Za řádně vykonanou práci odpovídající sjednaným podmínkám bude Zaměstnanci poskytována odměna ve výši..,- Kč/hod.

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Praktické informace a tipy pro zaměstnavatele www.prah-brno.cz 3 5 5 7 9 9 11 12 ÚVOD 1. KROK DO NEZNÁMA ANEB DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ Co je duševní onemocnění? Předsudky

Více

METODIKA HODNOCENÍ KRITÉRIÍ

METODIKA HODNOCENÍ KRITÉRIÍ Program Iniciativy Společenství EQUAL CZ.04.4.09/4.3.00.4/0071 Projekt: Prolomit vlny Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce Pracovní program: Rovné odměňování Organizace: Poradna pro občanství/občanská

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o vojácích z povolání

221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o vojácích z povolání 221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o vojácích z povolání Změna: 155/2000 Sb. Změna: 129/2002 Sb. Změna: 254/2002 Sb. Změna: 254/2002 Sb. (část) Změna: 546/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb. Změna: 261/2007

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 I. Obecná ustanovení Ke studiu na Česko Britské Základní Škole se žák se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva si vybrat školu, kde chce získat základní vzdělání 1.stupně

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

MANUÁL PRO VEDENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH

MANUÁL PRO VEDENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH Program Iniciativy Společenství EQUAL CZ.04.4.09/4.3.00.4/0071 Projekt: Prolomit vlny Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce Pracovní program: Rovné odměňování Organizace: Poradna pro občanství/občanská

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více