Metodika Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti"

Transkript

1 Vznik pracovní ch materia lů pro JOB KLUBy Metodika

2 Obsah Specifika práce s osobami po CMP a poranění mozku... 3 Organizace kurzu... 5 Tématické okruhy Úvod, osobnostní předpoklady Životopis, motivační dopis, pracovněprávní vztahy Hledání volných pracovních míst, oslovování zaměstnavatelů, zaměstnávání OZP a plynoucí výhody pro zaměstnavatele Pracovní pohovor Komunikace, průběh pracovního pohovoru Zdroje Přílohy Životopis vzor Vzor: Dohoda o provedení práce Dohoda o provedení práce Vzor: Dohoda o pracovní činnosti Vzor: Pracovní smlouva Pracovní smlouva... 29

3 Specifika práce s osobami po CMP a poranění mozku Cévní mozková příhoda a poškození mozku je porucha zahrnující velkou variabilitu projevů s různou intenzitou postižení. Jedná se o poškození centrální nervové soustavy a následky CMP se mohou projevit v různé intenzitě v oblasti fyzické, kognitivní a psychosociální. Znevýhodnění tedy může mít různou podobu, kombinaci poruch a je třeba ke každému jedinci přistupovat individuálně. Projevy v oblasti fyzické: Centrální hemiparéza až plegie Centrální paréza nervus facialis paréze mimických sval Poruchy polykání Porucha hybnosti očí Snížení až ztráta svalové síly Změny svalového tonu Snížení až vyhasnutí kožních reflexů břišních a kremasterových na postižené straně Poruchy pohybové koordinace a rovnováhy Poruchy kognitivních funkcí a psychosociální projevy: Porucha percepčních a senzorických funkcí poruchy povrchového a hlubokého čití, zraku, sluchu, chuti, čichu Agnózie (sluchové, zrakové) Neglect syndrom Poruchy exekutivních funkcí (vůle, plánování ) Poruchy symbolických (fatických) funkcí (afázie, agrafie, akalkulie ) Poruchy emocí, psychosociálních funkcí Job club je poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat jeho účastníky k uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání. Uchazeči o zaměstnání mají možnost zlepšit si sebeprezentaci, pracovat na svém osobním i duchovním růstu, posílit sebevědomí a naučit se zvládat stresové situace spojené s nezaměstnaností. Vyřazení z pracovního procesu nepříznivě působí právě na sebevědomí a sebeúctu jedince a zasahuje do všech oblastí života. V mnoha případech se osoba po CMP a získaném poškození mozku nemůže věnovat předchozímu zaměstnání a je třeba hledat nové uplatnění, jež úzce souvisí s vhodnou volbou cílů, utvoření představy o pracovní náplni. Hlavním cílem je seznámit účastníky s kroky, které je třeba podniknout pro úspěšné zapojení do pracovního života. Vytvoření životopisu, vyhledávání volných pracovních pozic a oslovování konkrétních zaměstnavatelů. Mimo jiné také přijmutí určitých způsobů chování, zvládání zátěžových situací, trénink komunikace, respektování ostatních účastníků.

4 Při práci s osobami po CMP je třeba specifického přístupu s ohledem na zdravotní znevýhodnění. Je nutné přizpůsobit prostředí, pomůcky a pracovní materiály. Poskytnout vhodné kompenzační pomůcky, vytvořit bezpečný prostor, ve kterém má klient dostatek času na pochopení a vykonání daného úkolu. Je třeba respektovat klientovi potřeby, vyvarovat se přílišnému zatěžování, dopřávat odpočinek, občerstvení a toaletu. S klienty je důležité komunikovat s dostatečnou trpělivostí. Pokládat výhradně jasné otázky a poskytnout bezpečné nestresující prostředí bez případných rušivých vlivů. Je důležité, aby se klient v průběhu Job clubu podílel na procesu rozhodování a plánování dalších postupů, řešil problémy a vyjadřoval své názory a zkušenosti. Od lektora se předpokládá profesionalita, poskytnutí bezpečného prostoru a udržení odstupu, který je nezbytný pro klientovu samostatnost a nezávislost.

5 Organizace kurzu V průběhu tříměsíčního intenzivního programu Návraty krok za krokem se uskuteční celkem 5 tematických setkání pod vedením lektora a asistenta v rozsahu sedmi hodin. Kapacita skupiny je osm klientů. Od klientů se předpokládá aktivní zapojení a související domácí příprava, sumarizování dostupných materiálů pro sepsání strukturovaného životopisu, samostatné vyhledávání volných pracovních pozic a oslovování potenciálních zaměstnavatelů. Tématické okruhy 1) Osobnostní předpoklady, sebenáhled, posouzení vlastních tužeb, utváření představy o možnostech pracovního uplatnění, vytyčení oboru, pracovní pozice 2) Sestavení vlastního životopisu, obsah motivačních dopisů, pracovněprávní vztahy, druhy pracovních úvazků, náležitosti pracovní smlouvy 3) Hledání volných pracovních míst, oslovování zaměstnavatelů, zaměstnávání OZP 4) Příprava na pracovní pohovor 5) Komunikační dovednosti, argumentace, průběh pracovního pohovoru Všechny pracovní materiály k jednotlivým tématickým okruhům JOB CLUBu jsou dostupné v centru ERGO Aktiv, o.p.s.

6 1. Úvod, osobnostní předpoklady 1. Úvodní hodina, nastínění jednotlivých témat 2. Posouzení osobnostních předpokladů, sebenáhled 3. Vlastní představa o budoucím pracovním uplatnění, vzdělání 4. Poskytnutí prostoru pro navrhovaná témata 5. Aktivita Ad 1. Úvodní hodina, nastínění jednotlivých témat a) Seznámení účastníků s Job clubem, přínos Job clubu b) Nastínění jednotlivých témat Rozdělení do 5 tematických okruhů. 1. Zaměření na osobnostní předpoklady, sebenáhled, posouzení vlastních tužeb, utváření představ o možnosti pracovního uplatnění, vytyčení oboru, pracovní pozice 2. Sestavení vlastního životopisu, obsah motivačních dopisů, pracovně-právní vztahy, druhy pracovních úvazků, náležitosti pracovní smlouvy 3. Nabídky volných pracovních pozic, způsoby oslovování zaměstnavatelů, zaměstnávání OZP a vyplývající výhody pro zaměstnavatele 4. Příprava na pracovní pohovor 5. Komunikační dovednosti, argumentace, průběh pracovního pohovoru Ad 2. Osobnostní předpoklady, sebenáhled Aktivity: 1) Paměť na jména vzájemné seznámení všech zúčastněných Klienti sedí v kruhu, každý se představí a řekne jednu věc, která jej charakterizuje. Další z účastníků zopakuje jméno a charakteristickou věc a doplní vlastní údaje. Aktivita končí po zapojení všech zúčastněných. 2) Představa o práci Publikace od Asistence o. s.: Pracovní listy: Job club (Str. 3 7) Ad 3. Vlastní představa o budoucím uplatnění, vzdělávání Pracovní listy možnosti pracovního uplatnění Ad 4. Navrhovaná témata Vytvoření otevřeného prostoru k diskuzi, poznamenání témat, která jsou pro klienty klíčová

7 Ad 5. Aktivity Vyjádření vlastních přání, Maslowova pyramida potřeb 2. Životopis, motivační dopis, pracovněprávní vztahy 1. Uvedení tématu 2. Životopis 3. Motivační dopis 4. Základní informace o pracovněprávních vztazích Ad 1. Uvedení tématu Představa klientů o životopise, motivačním dopise, k čemu slouží a jaké jsou jeho povinné/nepovinné položky. Ad 2. Životopis a) Náležitosti životopisu dle mínění klientů b) Strukturovaný životopis: Základní informace jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa, kontakt Pracovní zkušenosti, praxe názvy jednotlivých pracovišť, funkce, pozice, náplň práce Vzdělání časové řazení od nejnovějších údajů po nejstarší, zakončení závěr. zkoušky, rekvalifikační kurzy, ZŠ se neuvádí Znalosti / Ostatní dovednosti / Další schopnosti jazykové dovednosti, práce na PC, řidičský průkaz, strojní průkaz, jiné schopnosti využitelné v práci Zdravotní stav na začátku životopisu je vhodné uvést OZP, na závěr do doplňujících informací rozepsat zdravotní znevýhodnění stupeň ID, průkaz TP/ ZTP/ ZTP/P, dobrovolné popis zdravotního stavu, nedostatky a kompenzace c) Co personalista v životopise hledá? Strukturu, základní informace, požadavky na pozici, osobnost uchazeče, žádné otázky ani otazníky Ad 3. Motivační dopis a) Představa klientů o MD, náležitosti, shrnutí důležitých údajů Představuje první kontakt se zaměstnavatelem. Je důležité dbát na jeho gramatickou i grafickou správnost, stručnost, adresování konkrétní osobě. Uvést za jakým účelem je dopis psán, o jakou pozici se jedná a kde byla pracovní nabídka nalezena.

8 Proč chce zájemce pracovat právě v dané organizaci, jaké jsou jeho zkušenosti, co může nabídnout vzdělání, praxe související s nabízenou pozicí Zasílání životopisu v příloze. Žádost o schůzku, zdvořilé zakončení, podpis, kontakt Př. Popis zdravotního znevýhodnění: Jsem osoba se zdravotním postižením (OZP), pobírám ČID,PID. Mé zdravotní problémy však nemají výrazný vliv na pracovní výkon za předpokladu umožnění krátkých pauz. Potřebuji více času k učení se novým věcem, práci, která nevyžaduje přenášení břemen. V roce 2011 jsem prodělal/a cévní mozkovou příhodu a nyní pobírám ID. Mé zdravotní znevýhodnění spočívá ve snížené hybnosti levé poloviny těla/lhk veškeré práce ale zvládnu pravou rukou. Pohybuji se na invalidním vozíku/s francouzskými berlemi/s vycházkovou holí. b) Každý klient si sestaví vlastní motivační dopis na konkrétní pracovní místo. Ad 4. Pracovněprávní vztahy a) Seznámení klientů s právními náležitostmi při uzavírání pracovněprávního vztahu b) Obecné informace: Pracovní poměr je právní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, upraven zákonem, který vzniká podepsáním pracovní smlouvy zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Pracovní smlouva Vždy je třeba si smlouvu řádně přečíst, porozumět obsahu, popř. dát k nahlédnutí osobě, ve které má klient plnou důvěru popř. pracovnímu konzultantovi. Pracovní smlouva se vyhotovuje ve dvou kopiích, kdy obě musí být podepsány zaměstnavatelem i zaměstnancem. Každý si ponechá jedno vyhotovení. Povinné položky pracovní smlouvy Druh práce Místo výkonu práce Den nástupu Označení zaměstnavatele, zaměstnance Délka zkušební doby (3 měsíční)

9 Typ pracovního úvazku: plný (nesmí překročit 40 hodin týdně) X Částečný (nesmí překročit 20 hodin týdně) Mzda Doba určitá/neurčitá Dále o Délka týdenní pracovní doby a její rozvržení o Počet dnů dovolené (nárok na 4 týdny dovolené, možnost vybrat si dovolenou po šedesáti odpracovaných dnech, zaměstnavatel má právo určit, kdy si může zaměstnanec dovolenou vybrat, vyplácení mzdy ve výši průměrného výdělku) Druhy pracovního poměru Hlavní pracovní poměr Jedná se poměr, kdy zaměstnanec má sjednanou plnou pracovní dobu, tzn. max. 40 hodin týdně Uzavírá se pracovní smlouvou Může být sjednán na dobu určitou/neurčitou Zkušební doba trvá max. 3 měsíce musí být předem písemně sjednána Dovolená činí 4 týdny - zaměstnanec si ji může po odpracovaných prvních 60 dnech kdykoli vybrat Ukončení HPP: dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době, HPP na dobu určitou uplynutím sjednané doby Vedlejší pracovní poměr Jedná se o odlišný poměr, kdy zaměstnanec vykonává nějaký pracovní poměr zároveň s hlavním PP Má kratší pracovní dobu a je sjednán s jiným zaměstnavatelem Výpovědní doba je 15 dní Při ukončení VPP je zaměstnavatel zproštěn povinnosti vyplácet odstupné, hledat zaměstnanci jiné pracovní uplatnění Je podpořen samostatnou pracovní smlouvou nebo dohodou o práci, konanou mimo pracovní poměr Dohody konané mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce Písemná dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem Uzavírá se za účelem vykonávání konkrétního pracovního úkolu Zaměstnanec může pro jednoho zaměstnavatele odpracovat max. 300 hodin za kalendářní rok Odměna za odvedenou práci nesmí být nižší než minimální mzda (50,60,-/hod., 8500,-/měsíc)

10 Náležitosti dohody o provedení práce: o doba, na kterou se dohoda uzavírá o sjednaný pracovní úkol nebo práce, které budou vykonávány o rozsah práce o místo výkonu práce Ukončení dohody na základě ukončení pracovního úkolu nebo dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem Zaměstnavatel za zaměstnance neodvání sociální ani zdravotní pojištění (zaměstnavatel nemá nárok na nemocenské dávky v případě nemoci) Dohoda o pracovní činnosti Rovněž se uzavírá písemně Vykonávaná práce se opakuje Dohoda se uzavírá max. na 12 kalendářních měsíců Zaměstnanec nesmí odpracovat více než 20 hodin týdně avšak na dobu 3 měsíců lze jednorázově pracovat na plný úvazek Odměna podléhá v plném rozsahu dani z příjmu, zdravotnímu i sociálnímu pojištění sociální a zdravotní pojištění platí zaměstnavatel, nárok na nemocenskou vzniká po prvním odpracovaném dni Náležitosti dohody o pracovní činnosti: Rozsah práce Pracovní doba Doba určitá či neurčitá Místo výkonu Ukončení pracovního poměru Dohodou písemná, musí být podepsána oběma stranami Výpovědí podává jedna strana, musí mít písemnou formu, zaměstnavatel musí uvést přesný důvod výpovědi, zaměstnanec může podat výpověď bez uvedení důvodu, PP končí uplynutím výpovědní doby - nejméně 2 měsíce Okamžité zrušení nastává ve výjimečných případech a k okamžitému zrušení může dojít jak ze strany zaměstnavatele tak zaměstnance Zrušení ve zkušební době PP může být ve zkušební době zrušen z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu, zrušení musí být provedeno písemně a PP je ukončen dnem doručení zrušení. Zaměstnavatel nesmí zrušit PP v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti

11 Práva a povinnosti Základní povinnosti zaměstnance: Řádné plnění práce Dodržování předpisů Ochrana majeteku zaměstnavatele před poškozením Práva zaměstnance: Právo na přiměřenou pracovní dobu Nárok na přestávku max. po 6 hodinách Přestávka na jídlo min. 30 min a nezapočítává se do pracovní doby Právo na odměnu za práci odměna za práci nesmí být nižší než stanovená minimální mzda Právo na dovolenou - v PP 4 týdny v jednom kalendářním roce Právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace Právo OZP na zvláštní zacházení v zaměstnání - právo se vztahuje na ochranu zdraví při práci, na zvláštní pracovní podmínky a na pomoc při přípravě k povolání aj. Zaměstnavatel musí zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců. Podle zákona o zaměstnanosti mají zaměstnavatelé právo vyžadovat od ÚP spolupráci, která vede k zaměstnávání OZP a zároveň povinnosti zaměstnávat OZP při zaměstnávání více než 25 lidí. 3. Hledání volných pracovních míst, oslovování zaměstnavatelů, zaměstnávání OZP a plynoucí výhody pro zaměstnavatele 1. Způsoby hledání volných pracovních míst 2. Sestavení inzerátu 3. Zaměstnávání OZP 4. Modelové situace - Oslovování zaměstnavatelů Ad. 1. Způsoby hledání volných pracovních míst a využití podpory 1. Možnosti vyvěšených nabídek práce / vytvoření poptávky po zaměstnání (internet, personální agentury, noviny, oslovování konkrétních zaměstnavatelů)

12 2. Pomoc při hledání práce Agentury podporovaného zaměstnávání - Poskytují komplexní doprovázení při uplatňování na trhu práce - hledání vhodné pracovní pozice, získání a její udržení, kontaktování zaměstnavatelů, doprovázení na pracoviště, služba na max. 2-3 roky - PZ Asistence, Formika Rytmus, Duha, Fokus Úřad práce poskytuje a zajišťuje: Informace o volných pracovních pozicích Bezplatné rekvalifikační kurzy Pravidelné setkávání s konkrétní sociální pracovnicí Hmotné/finanční zabezpečení Pracovní rehabilitace Personální agentury Mají k dispozici přehled volných pracovních míst od zaměstnavatelů Působí jako zprostředkovatelé, poskytují možnost vedení životopisu v evidenci a při nalezení vhodného místa kontaktují Placená služba Samostatné hledání volných pracovních pozic Inzerce v novinách, na internetu, oslovování konkrétních zaměstnavatelů, využívání sociálních sítí, přes známé Aktivita: Téma k diskuzi: výhody a nevýhody jednotlivých způsobů vyhledávání Ad. 2. Sestavení vlastního inzerátu a) obsah: pohlaví, věk, vzdělání, profese, dovednosti, jazykové znalosti, práce na PC, údaje o zdravotním stavu, typ invalidního důchodu b) praxe, co hledá klient za práci, jaký úvazek, kdy může nastoupit c) kontaktní údaje: jméno, telefon, adresa,

13 Ad. 3. Zaměstnávání OZP a) Obecně Zákon o zaměstnanosti (Zákon č. 435/2004 Sb.) definuje pracovní schopnost. Zákon o důchodovém pojištění (Zákon č. 155/1995 Sb.) rozlišuje procentní pokles pracovních schopností na základě funkčních vyšetření poruch, které s ním souvisejí. Invaliditu 1. stupně pokles pracovní schopnosti o 35 49% Invalidita 2. Stupně pokles pracovní schopnosti o 50 69% Invalidita 3. Stupně pokles pracovních schopností o 70% Listina základních práv a svobod zaručuje osobám se zdravotním postižením právo na zvláštní podmínky, právo na zvýšenou ochranu zdraví či práci, právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a právo na pomoc při přípravě k povolání, jakož i právo na spravedlivou odměnu za práci na uspokojivé pracovní podmínky. b) Důležité informace Příjem z výdělečné činnosti nemá vliv na pobírání invalidního důchodu! Každá firma s počtem zaměstnanců nad 25 má povinnost zaměstnat 4% ZP! Možnost pracovního uplatnění OZP na otevřeném trhu práce: vytvořené společensky účelné pracovní místo vytvořené chráněné pracovní místo podporované pracovní místo Uzavření a ukončení pracovního poměru - stejné podmínky viz Zákoník práce Výhody zaměstnávání OZP - společenský přínos zapojení ZP do výdělečné činnosti - není finančně závislý jen na dávkách od státu - sociální přínos resocializace OZP - konkurenční výhoda zájem většinové společnosti o chování se zodpovědně - finanční přínos čerpání finančních výhod od ÚP Způsoby plnění povinností zaměstnavatele - odběr výrobků a služeb X zaměstnávání OZP/OZZ X odvod do státního rozpočtu Finanční výhody Sleva na dani Příspěvek na založení místa v chráněné pracovní dílně Příspěvek na náklady na přípravu chráněného místa

14 Příspěvek na podporu vytvoření místa pro OZP Firma do 25 zaměstnanců s více než 50 % OZP má nárok na příspěvek na mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění až do výše výplaty mzdy o Příspěvek poskytován čtvrtletně na základě Žádosti zaměstnavatele. Součástí žádosti je doložení celkového průměrného přepočteného počtu všech zaměstnanců OZP. Příspěvek vyplácí UP zpětně. o Firma nad 50% zaměstnanců OZP podpora až do výše 75 % skutečně vynaložených mzdových nákladů na vytvoření chráněného pracovního místa pro zdravotně postiženého zaměstnance. o Chráněné pracovní místo musí být provozováno po dobu 2 let. Zaměstnavatel může získat 2 příspěvky na vytvoření chráněného pracovního místa a částečnou úhradu provozních nákladů na toto místo. o Při poskytování příspěvku se zohledňuje celkový počet zaměstnanců, počet zaměstnanců OZP, stupeň zdravotního postižení - ČID I. a II. stupeň/pid, OZP ve 3. stupni ID nahradí 3. OZP v I. a II. stupni Daňové úlevy Zákon č. 586/1992 o daních z příjmu Možnost uplatnění slevy na dani. Výše slevy dle stupně postižení a poměru zaměstnanců a zam. OZP. V zásadě se jedná o částku ,- Kč ročně za každého zaměstnance OZP a ,- Kč za každého zaměstnance s těžkým zdravotním postižením => při výpočtu se vychází z přepočteného počtu zaměstnanců. Příspěvky pro OSVČ Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa pro OZP příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa osoby samostatně výdělečně činné Možné též uplatnění slevy na dani ve výši 2.520,- Kč při pobírání ČID a 5.040,- Kč při pobírání PID Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání OZP zaměstnavatel musí přizpůsobovat pracovní podmínky individuálním potřebám zaměstnance spolupracovat s ÚP při zajišťování pracovní rehabilitace vedení evidence zaměstnaných OZP vedení evidence pracovních míst vyhrazených pro OZP

15 Práva zaměstnavatele: Možnost poskytnutí informace a poradenství v otázkách zaměstnávání OZP Možnost spolupráce při vytváření vhodných pracovních míst Možnost spolupráce při řešení individuálního přizpůsobování pracovního místa a pracovních podmínek Ad. 4. Aktivity 1. Modelová činnost Oslovování zaměstnavatelů: Ve skupině se utvoří dvojice. Jeden klient přijme roli uchazeče o zaměstnání, druhý roli zaměstnavatele a na základě předložených údajů o konkrétní pracovní pozici si klienti vyzkoušejí telefonický rozhovor, jehož účelem je domluvit si osobní setkání. Navrhnout strukturu telefonického rozhovoru. Nabídka práce: 1) Administrativní pracovník Lidé a Příležitosti s.r.o. Příležitost POUZE pro lidi se zdravotním postižením. Pro našeho významného klienta na Praze 1 (Václavské náměstí) - poptáváme zaměstnance na pracovní pozici: Administrativní pracovník Náplň práce: - zadávání dat do online systému z různých zdrojů (zejména MS Excel) - administrativní práce - pomoc při vyúčtování - analýza dat z ekonomického systému a jejich přenášení do MS Excel - manuální práce - kontrola a vyřazování vytištěných katalogů Požadavky: - dobrá znalost a praxe v užívání MS Office (zejména MS Excel) - pečlivost při zadávání dat - účetní zkušenost vítána Nabízíme: - Pracovní doba: 8 hodin denně, možnost docházky v rozmezí 8:30 18:00 - Odhadovaná doba: 6 týdnů - Nástup: ihned Dostupnost výtahem, není však bezbariérové (4 schody v přízemí), PC a pracovní místo zajištěno.

16 2) Strážný AGENTURA PANCÉŘ Přijmeme strážné pro ostrahu průmyslového areálu ve Štěchovicích okr. Praha Západ. 12-ti hod. směny, denní, noční. Požadujeme: čistý rejstřík trestů, dobrý orientační smysl. Nabízíme: práci na HPP, získání osvědčení dílčí profesní kvalifikace "strážný", stravenky, Nástup možný ihned! Kontakt: tel Pracovní pohovor 1. Úvod 2. Příprava na pracovní pohovor a jeho průběh 3. Aktivity 4. Pracovní materiály Ad. 1. Uvedení tématu Citát: Člověk není nic jiného než to, čím se udělá Jean-Paul Sartre Pracovní pohovor je nedílnou součástí nástupu do zaměstnání. Je důležité neopomenout náležitou přípravu. Pohovor probíhá s konzultantem personální agentury, se zaměstnancem personálního oddělení firmy, s přímým nadřízeným dané pozice, s psychologem aj. Většinou jsou přítomni 2 lidé. Konzultant zahajuje pohovor, řídí jeho průběh a také jej ukončuje. Neměly by rušit telefony. Ve většině případů netrvá déle než hodinu. Ad. 2. Příprava na pracovní pohovor a jeho průběh a) Jak si klienti představují přípravu na pracovní pohovor b) Příprava: Odbourat bariéry Připravit si potřebné materiály životopis, osvědčení, podrobné informace o daném pracovním místě, firmě, zaměstnavateli, kontakty. Lze zjistit z internetu, televize, osobní reference. Připravit si případné otázky - nejčastěji se naskytne prostor na závěr pohovoru Naplánovat si celý den - zjistit přesnou adresu místa konání pohovoru a naplánovat si cestu, dostavit se 10 minut před začátkem - občerstvit se - nabít telefon

17 Dbát na úpravu zevnějšku, snažit se přizpůsobit prostředí firmy, ve které se uskuteční pohovor - vhodné vystupování, vzhled Mnozí se snaží nesoudit druhé na první dojem, určitým způsobem se ale soudu neubrání je důležité snažit se co nejvíce pozitivně zapůsobit na první dojem Získání hygienických návyků v rámci ERGO Aktivu - úprava účesu, čistota, vkus, dodržování tělesné hygieny (ravidelné mytí rukou, sprchování, převlékání v ERGO Aktivu) Nezapomenout na úsměv a pozdrav na začátku pohovoru Komunikace odpovídat jasně, výstižně, pohotově - přiměřené využívání neverbální komunikace - gestikulace, mimika, oční kontakt, posturika, proxemika, - komunikace činy - proxemika, podání ruky c) Videa k tématu: Ladislav Špaček Etiketa Kouzlo čistoty ( Etiketa Přijímací pohovor ( Ad. 3. Aktivity a) Každý klient se pokusí neverbálně předvést své vysněné zaměstnání b) Klienti utvoří dvojice a nasimulují pracovní pohovor, jeden v roli zaměstnavatele, druhý v roli uchazeče. Následná reflexe, jak se každý v dané roli cítil, co by uvítal v průběhu PP. c) Představa klientů o otázkách, které jím můžou být položeny při pohovoru. Ad. 4) Pracovní materiály Publikace od Asistence o. s.: Pracovní listy: Job club (str ) 5. Komunikace, průběh pracovního pohovoru 1. Využívání verbální a neverbální komunikace, komunikace činy, vnější okolnosti, první dojem 2. Zásady zdárné komunikace 10 zásad, na které je třeba myslet 3. Trénink mluveného projevu, příprava na pracovní pohovor 4. Trénink argumentace 5. Trénink mluveného projevu

18 Ad. 1. Komunikace Neverbální komunikace gestikulace, mimika, oční kontakt, posturika - postoj, kinezika - řeč pohybů, řeč očí, našich pohybů, celkový vzhled, upravenost. Komunikace činy proxemika = vzdálenost při konverzaci (zóna intimní, osobní, speciální a veřejná), pozdrav, podání ruky, rozloučení. Pohovor vždy ukončuje personalista, pozdní příchod je nepřístupný - spojené s komplexní přípravou před uskutečněním pracovního pohovoru Verbální komunikace zvolená slova, volené věty, krátké výstižné věty, soustředění na tón a výšku hlasu Ostatní vlivy duševní a tělesné rozpoložení - zima, horko, nevyspání, nachlazení Vnější okolnosti časová tíseň, zajímavé/nezajímavé téma hovoru, vlastní přispění k danému tématu Ad. 2. Zásady komunikace Pravidla úspěšné komunikace jejich možné znění: 1. Neskákejte druhému do řeči, ale ani zbytečně nemlčte! 2. Nezačínejte osobní otázku slovem PROČ. (Proč jdeš pozdě? x Nejdeš nějak pozdě?)! 3. Uvědomujte si své držení těla, gesta, mimiku, tón hlasu! 4. Přiměřeně se usmívejte. (Ne moc, ne nahlas, neposmívejte se.) 5. Nedokončujte věty za druhého! 6. Nespěchejte se závěry, neodsuzujte! 7. Zkuste se vcítit a pochopit druhého! 8. Ptejte se! 9. Nestůjte, pokud druhý sedí a naopak! Dodržujte pravidla slušného chování (starší x mladší, nadřízený x podřízený, muž x žena) 10. Nenechte se zbytečně okrádat o Váš čas, klidně se omluvte a odejděte! 11. Dbejte na vhodnou úpravu zevnějšku oděv, účes! Pokuste se co nejlépe zapůsobit na první dojem. Ad. 3. Trénink komunikace Příprava na přijímací pohovor, trénink komunikace, trénink mluveného projevu před více lidmi, sumarizování vlastních myšlenek Každý klient si vybere 1 2 dotazy a po promyšlení se na ně pokusí co nejlépe odpovědět. Pravděpodobná témata u přijímacího pohovoru: Řekněte mi něco o sobě Máte nějaké koníčky, zájmy? Proč se hlásíte zrovna k nám? Co Vás na této pracovní pozici zaujalo?

19 Proč bychom měli zaměstnat právě Vás? Chcete doplnit ještě nějaké informace, které jste neuvedl/a v životopise? Jaké máte předchozí pracovní zkušenosti? Byl/a jste někde na praxi? Co jste tam dělal/a? Proč jste opustil/a své předchozí zaměstnání? Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky? Jaká je Vaše finanční představa? Kdy můžete nastoupit? Jaký je Váš zdravotní stav? Jak práci zvládnete? Ad. 4. Trénink argumentace Pro zlepšení komunikačních dovedností, srozumitelné vyjadřování, formulování vět a myšlenek, přijmutí jiné role, umění naslouchat, poskytnout prostor při rozhovoru druhému účastníkovi. Dva klienti spolu diskutují na předem dané téma. Jeden klient souhlasí s daným názorem, druhý nesouhlasí. Dvě kartičky s nápisem = SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM Témata k diskuzi: Každý zaměstnavatel se vás snaží vyždímat. Kuřáci jsou na pracovišti diskriminování nekuřáky. Muži by neměli zůstávat s dítětem doma. Každý se má starat sám o sebe. Důchodci zabírají na trhu práce místo mladým lidem. Ženy by neměly mít nižší platy než muži. Ad. 5. Trénink komunikačních dovedností, představivosti Popis obrázku Trénink vyjadřovacích schopností, formulace vět a myšlenek, pochopení zadání, trénink paměti. Dva dobrovolníci odejdou z místnosti. Jednomu účastníkovi se ukáže obrázek na 45 vteřin. Jeho úkolem je co nejpodrobněji si jej zapamatovat. Do místnosti vstoupí 1. dobrovolník a účastník se mu pokusí co nejlépe obrázek popsat. Poslední z dobrovolníků nakreslí obrázek na flipchart. Na závěr je vhodné porovnat oba obrázky. Prostor pro diskuzi. Po skončení JOB CLUBU je vhodné získat od všech zúčastněných zpětnou vazbu.

20 Zdroje Asistence o.s.: Pracovní listy job club Příručka pro lektory: A klub

21 Přílohy Životopis vzor Životopis Osobní informace : Jméno: Příjmení : Jan Rudý Datum narození : Adresa: V Polích 10, Praha 4, Ostatní okolnosti/zdravotní stav : Jsem osoba se zdravotním postižením, v současné době mám zažádáno o přiznání invalidního důchodu. Pracovní zkušenosti: Městský úřad- pozice 1999 Firma s.r.o. strojní výroba obsluha strojů Základní vojenská služba - hradní stráž 1995 DPD pozice - skladník Dosažené vzdělání : Střední odborná škola, zakončené maturitní zkouškou Střední odborné učiliště stavební - obor zedník. Ukončené výučním listem. Ostatní dovednosti: Počítačové dovednosti: Jazykové znalosti: Uživatelské ovládání Microsoft Word, práce s internetem. Anglický jazyk pokročilý Německý jazyk - začátečník Ostatní: Jsem držitelem strojního průkazu skupiny

22 Řidičský průkaz skupiny A, B Jsem spolehlivý, komunikativní, samostatný ale i schopný pracovat v týmu. Dne x.x jsem prodělal cévní mozkovou příhodu. Jsem mobilní, chodím pouze s vycházkovou holí. Příhoda mi nezasáhla kognitivní funkce, jsem tedy zcela schopný a ochotný učit se novým věcem.

23 Vzor: Dohoda o provedení práce Dohoda o provedení práce uzavřená v souladu s 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů Společnost: se sídlem..., IČ:..., zastoupená/ý... (dále jen zaměstnavatel ) a pan/í..., rodné číslo..., bydliště... (dále jen zaměstnanec ) spolu uzavírají tuto dohodu o provedení práce: Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje provést pro zaměstnavatele práci spočívající... (výstižně popište), dále jen práce. Místo výkonu práce:... Zaměstnanec práci vykoná v nepravidelné pracovní době. Práci provede do:... (datum). Rozsah výkonu práce podle této dohody nepřekročí 300 hodin za kalendářní rok v souladu se zákoníkem práce. Za vykonanou práci náleží zaměstnanci odměna ve výši... Kč, (slovy:... Kč). Odměna je splatná po provedení práce do... (datum). Z odměny provede zaměstnavatel srážky podle příslušných právních předpisů.

24 Jakékoliv změny či doplňky této dohody je možné činit jen po vzájemné dohodě smluvních stran. Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsahu této dohody porozuměly a že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy. V... dne zaměstnavatel (razítko a podpis) V... dne zaměstnanec (podpis)

25 Vzor: Dohoda o pracovní činnosti Dohoda o pracovní činnosti uzavřená v souladu s 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů název IČ:... sídlo jednající/zastoupená/ý... (dále jen Zaměstnavatel ) a Pan/í: Jméno Příjmení bytem r.č. (dále jen Zaměstnanec ) uzavírají tuto dohodu o pracovní činnosti Zaměstnanec se zavazuje pro zaměstnavatele na základě této dohody vykonávat následující druh práce:.. (popis práce). Zaměstnanec bude práci vykonávat osobně. Místem výkonu práce je.. Zaměstnanec souhlasí s tím, že může být Zaměstnavatelem vyslán na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu mimo sjednané místo výkonu práce. Dnem nástupu do práce je :.. Tato dohoda se sjednává na dobu určitou od do./neurčitou. Zaměstnanec bude vykonávat práci v rozsahu maximálním 20 hodin týdně s pravidelnou pracovní dobou 4 hodiny denně/nepravidelnou pracovní dobou. Za řádně vykonanou práci odpovídající sjednaným podmínkám bude Zaměstnanci poskytována odměna ve výši..,- Kč/hod.

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Pracovní právo Pracovní právo je jednou z částí české právního řádu upravující společenské vztahy, které vznikají při práci a upravující vztahy s nimi těsně související. České pracovní právo patří mezi

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Úkol č. 1: Napište, co znamená slovo příjem. Vypište, s jakými druhy příjmů jste se setkali, a rozdělte tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_28 Jméno

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2 MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 2 V Modulu 2, který nese název Trh práce v České republice, budeme probírat současné zákony na trhu práce s ohledem na migranty žijící v ČR. Projdeme

Více

Smlouva o poskytnutí osobní asistence

Smlouva o poskytnutí osobní asistence V Z O R Smlouva o poskytnutí osobní asistence Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště......, rodné číslo., v textu této smlouvy

Více

Stylizace a úprava personálních písemnosti

Stylizace a úprava personálních písemnosti Stylizace a úprava personálních písemnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Personální písemnosti představují celou řadu

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice uzavřená mezi: Domov pro seniory Dobřichovice se sídlem Brunšov 365, Všenory 252 31 87 IČ 708 758 80 zastoupený

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obec: Batňovice IČO: 00277657 Návaznost na: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Projednáno

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. 120 00 Praha 2, Londýnská 15 ČAS/SM/2007/0001 VERZE 2 SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování Vydání: 1. 11. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

1.Struktura pracovníků

1.Struktura pracovníků Pracovníci podniku 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku; Produktivita práce; Pracnost; Člověk

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní), nar..,

Více

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci...

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci... Obsah Zadání studie... 1 Úvod... 16 I. OBECNÁ ČÁST... 17 1 Charakteristika živých umění v ČR... 17 1.1 Legislativa... 17 1.2 Organizační forma... 17 1.3 Vývoj základních ukazatelů v letech 1980-2010...

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli: Pan/paní

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619. Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru

CZ.1.07/1.5.00/34.0619. Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Smlouva o poskytování asistenčních služeb

Smlouva o poskytování asistenčních služeb Smlouva o poskytování asistenčních služeb podle ustanovení 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen smlouva ), se níže uvedeného dne uzavírá mezi těmito smluvními stranami: DIXO

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Doplnění poskytnutých informací Využití ITC prostředků ve škole Podle metodického pokynu č.j. 30799/2005-551 byly pro základní školy stanoveny parametry: počítačové učebny (žáci) 5 pracovních stanic na

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Článek I Působnost (1) Pracovní řád je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PÉČE O BLÍZKÉ Péči o závislou osobu lze rozdělit na krátkodobou a dlouhodobou. Při krátkodobé péči nemůže zaměstnanec dočasně (dny až několik týdnů) z tohoto důvodu vykonávat zaměstnání. Vzniká mu zpravidla

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli tito účastníci (dále smluvní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s. a titul, jméno a příjmení 1 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2, PSČ: 140 53,

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více