Metodika Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti"

Transkript

1 Vznik pracovní ch materia lů pro JOB KLUBy Metodika

2 Obsah Specifika práce s osobami po CMP a poranění mozku... 3 Organizace kurzu... 5 Tématické okruhy Úvod, osobnostní předpoklady Životopis, motivační dopis, pracovněprávní vztahy Hledání volných pracovních míst, oslovování zaměstnavatelů, zaměstnávání OZP a plynoucí výhody pro zaměstnavatele Pracovní pohovor Komunikace, průběh pracovního pohovoru Zdroje Přílohy Životopis vzor Vzor: Dohoda o provedení práce Dohoda o provedení práce Vzor: Dohoda o pracovní činnosti Vzor: Pracovní smlouva Pracovní smlouva... 29

3 Specifika práce s osobami po CMP a poranění mozku Cévní mozková příhoda a poškození mozku je porucha zahrnující velkou variabilitu projevů s různou intenzitou postižení. Jedná se o poškození centrální nervové soustavy a následky CMP se mohou projevit v různé intenzitě v oblasti fyzické, kognitivní a psychosociální. Znevýhodnění tedy může mít různou podobu, kombinaci poruch a je třeba ke každému jedinci přistupovat individuálně. Projevy v oblasti fyzické: Centrální hemiparéza až plegie Centrální paréza nervus facialis paréze mimických sval Poruchy polykání Porucha hybnosti očí Snížení až ztráta svalové síly Změny svalového tonu Snížení až vyhasnutí kožních reflexů břišních a kremasterových na postižené straně Poruchy pohybové koordinace a rovnováhy Poruchy kognitivních funkcí a psychosociální projevy: Porucha percepčních a senzorických funkcí poruchy povrchového a hlubokého čití, zraku, sluchu, chuti, čichu Agnózie (sluchové, zrakové) Neglect syndrom Poruchy exekutivních funkcí (vůle, plánování ) Poruchy symbolických (fatických) funkcí (afázie, agrafie, akalkulie ) Poruchy emocí, psychosociálních funkcí Job club je poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat jeho účastníky k uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání. Uchazeči o zaměstnání mají možnost zlepšit si sebeprezentaci, pracovat na svém osobním i duchovním růstu, posílit sebevědomí a naučit se zvládat stresové situace spojené s nezaměstnaností. Vyřazení z pracovního procesu nepříznivě působí právě na sebevědomí a sebeúctu jedince a zasahuje do všech oblastí života. V mnoha případech se osoba po CMP a získaném poškození mozku nemůže věnovat předchozímu zaměstnání a je třeba hledat nové uplatnění, jež úzce souvisí s vhodnou volbou cílů, utvoření představy o pracovní náplni. Hlavním cílem je seznámit účastníky s kroky, které je třeba podniknout pro úspěšné zapojení do pracovního života. Vytvoření životopisu, vyhledávání volných pracovních pozic a oslovování konkrétních zaměstnavatelů. Mimo jiné také přijmutí určitých způsobů chování, zvládání zátěžových situací, trénink komunikace, respektování ostatních účastníků.

4 Při práci s osobami po CMP je třeba specifického přístupu s ohledem na zdravotní znevýhodnění. Je nutné přizpůsobit prostředí, pomůcky a pracovní materiály. Poskytnout vhodné kompenzační pomůcky, vytvořit bezpečný prostor, ve kterém má klient dostatek času na pochopení a vykonání daného úkolu. Je třeba respektovat klientovi potřeby, vyvarovat se přílišnému zatěžování, dopřávat odpočinek, občerstvení a toaletu. S klienty je důležité komunikovat s dostatečnou trpělivostí. Pokládat výhradně jasné otázky a poskytnout bezpečné nestresující prostředí bez případných rušivých vlivů. Je důležité, aby se klient v průběhu Job clubu podílel na procesu rozhodování a plánování dalších postupů, řešil problémy a vyjadřoval své názory a zkušenosti. Od lektora se předpokládá profesionalita, poskytnutí bezpečného prostoru a udržení odstupu, který je nezbytný pro klientovu samostatnost a nezávislost.

5 Organizace kurzu V průběhu tříměsíčního intenzivního programu Návraty krok za krokem se uskuteční celkem 5 tematických setkání pod vedením lektora a asistenta v rozsahu sedmi hodin. Kapacita skupiny je osm klientů. Od klientů se předpokládá aktivní zapojení a související domácí příprava, sumarizování dostupných materiálů pro sepsání strukturovaného životopisu, samostatné vyhledávání volných pracovních pozic a oslovování potenciálních zaměstnavatelů. Tématické okruhy 1) Osobnostní předpoklady, sebenáhled, posouzení vlastních tužeb, utváření představy o možnostech pracovního uplatnění, vytyčení oboru, pracovní pozice 2) Sestavení vlastního životopisu, obsah motivačních dopisů, pracovněprávní vztahy, druhy pracovních úvazků, náležitosti pracovní smlouvy 3) Hledání volných pracovních míst, oslovování zaměstnavatelů, zaměstnávání OZP 4) Příprava na pracovní pohovor 5) Komunikační dovednosti, argumentace, průběh pracovního pohovoru Všechny pracovní materiály k jednotlivým tématickým okruhům JOB CLUBu jsou dostupné v centru ERGO Aktiv, o.p.s.

6 1. Úvod, osobnostní předpoklady 1. Úvodní hodina, nastínění jednotlivých témat 2. Posouzení osobnostních předpokladů, sebenáhled 3. Vlastní představa o budoucím pracovním uplatnění, vzdělání 4. Poskytnutí prostoru pro navrhovaná témata 5. Aktivita Ad 1. Úvodní hodina, nastínění jednotlivých témat a) Seznámení účastníků s Job clubem, přínos Job clubu b) Nastínění jednotlivých témat Rozdělení do 5 tematických okruhů. 1. Zaměření na osobnostní předpoklady, sebenáhled, posouzení vlastních tužeb, utváření představ o možnosti pracovního uplatnění, vytyčení oboru, pracovní pozice 2. Sestavení vlastního životopisu, obsah motivačních dopisů, pracovně-právní vztahy, druhy pracovních úvazků, náležitosti pracovní smlouvy 3. Nabídky volných pracovních pozic, způsoby oslovování zaměstnavatelů, zaměstnávání OZP a vyplývající výhody pro zaměstnavatele 4. Příprava na pracovní pohovor 5. Komunikační dovednosti, argumentace, průběh pracovního pohovoru Ad 2. Osobnostní předpoklady, sebenáhled Aktivity: 1) Paměť na jména vzájemné seznámení všech zúčastněných Klienti sedí v kruhu, každý se představí a řekne jednu věc, která jej charakterizuje. Další z účastníků zopakuje jméno a charakteristickou věc a doplní vlastní údaje. Aktivita končí po zapojení všech zúčastněných. 2) Představa o práci Publikace od Asistence o. s.: Pracovní listy: Job club (Str. 3 7) Ad 3. Vlastní představa o budoucím uplatnění, vzdělávání Pracovní listy možnosti pracovního uplatnění Ad 4. Navrhovaná témata Vytvoření otevřeného prostoru k diskuzi, poznamenání témat, která jsou pro klienty klíčová

7 Ad 5. Aktivity Vyjádření vlastních přání, Maslowova pyramida potřeb 2. Životopis, motivační dopis, pracovněprávní vztahy 1. Uvedení tématu 2. Životopis 3. Motivační dopis 4. Základní informace o pracovněprávních vztazích Ad 1. Uvedení tématu Představa klientů o životopise, motivačním dopise, k čemu slouží a jaké jsou jeho povinné/nepovinné položky. Ad 2. Životopis a) Náležitosti životopisu dle mínění klientů b) Strukturovaný životopis: Základní informace jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa, kontakt Pracovní zkušenosti, praxe názvy jednotlivých pracovišť, funkce, pozice, náplň práce Vzdělání časové řazení od nejnovějších údajů po nejstarší, zakončení závěr. zkoušky, rekvalifikační kurzy, ZŠ se neuvádí Znalosti / Ostatní dovednosti / Další schopnosti jazykové dovednosti, práce na PC, řidičský průkaz, strojní průkaz, jiné schopnosti využitelné v práci Zdravotní stav na začátku životopisu je vhodné uvést OZP, na závěr do doplňujících informací rozepsat zdravotní znevýhodnění stupeň ID, průkaz TP/ ZTP/ ZTP/P, dobrovolné popis zdravotního stavu, nedostatky a kompenzace c) Co personalista v životopise hledá? Strukturu, základní informace, požadavky na pozici, osobnost uchazeče, žádné otázky ani otazníky Ad 3. Motivační dopis a) Představa klientů o MD, náležitosti, shrnutí důležitých údajů Představuje první kontakt se zaměstnavatelem. Je důležité dbát na jeho gramatickou i grafickou správnost, stručnost, adresování konkrétní osobě. Uvést za jakým účelem je dopis psán, o jakou pozici se jedná a kde byla pracovní nabídka nalezena.

8 Proč chce zájemce pracovat právě v dané organizaci, jaké jsou jeho zkušenosti, co může nabídnout vzdělání, praxe související s nabízenou pozicí Zasílání životopisu v příloze. Žádost o schůzku, zdvořilé zakončení, podpis, kontakt Př. Popis zdravotního znevýhodnění: Jsem osoba se zdravotním postižením (OZP), pobírám ČID,PID. Mé zdravotní problémy však nemají výrazný vliv na pracovní výkon za předpokladu umožnění krátkých pauz. Potřebuji více času k učení se novým věcem, práci, která nevyžaduje přenášení břemen. V roce 2011 jsem prodělal/a cévní mozkovou příhodu a nyní pobírám ID. Mé zdravotní znevýhodnění spočívá ve snížené hybnosti levé poloviny těla/lhk veškeré práce ale zvládnu pravou rukou. Pohybuji se na invalidním vozíku/s francouzskými berlemi/s vycházkovou holí. b) Každý klient si sestaví vlastní motivační dopis na konkrétní pracovní místo. Ad 4. Pracovněprávní vztahy a) Seznámení klientů s právními náležitostmi při uzavírání pracovněprávního vztahu b) Obecné informace: Pracovní poměr je právní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, upraven zákonem, který vzniká podepsáním pracovní smlouvy zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Pracovní smlouva Vždy je třeba si smlouvu řádně přečíst, porozumět obsahu, popř. dát k nahlédnutí osobě, ve které má klient plnou důvěru popř. pracovnímu konzultantovi. Pracovní smlouva se vyhotovuje ve dvou kopiích, kdy obě musí být podepsány zaměstnavatelem i zaměstnancem. Každý si ponechá jedno vyhotovení. Povinné položky pracovní smlouvy Druh práce Místo výkonu práce Den nástupu Označení zaměstnavatele, zaměstnance Délka zkušební doby (3 měsíční)

9 Typ pracovního úvazku: plný (nesmí překročit 40 hodin týdně) X Částečný (nesmí překročit 20 hodin týdně) Mzda Doba určitá/neurčitá Dále o Délka týdenní pracovní doby a její rozvržení o Počet dnů dovolené (nárok na 4 týdny dovolené, možnost vybrat si dovolenou po šedesáti odpracovaných dnech, zaměstnavatel má právo určit, kdy si může zaměstnanec dovolenou vybrat, vyplácení mzdy ve výši průměrného výdělku) Druhy pracovního poměru Hlavní pracovní poměr Jedná se poměr, kdy zaměstnanec má sjednanou plnou pracovní dobu, tzn. max. 40 hodin týdně Uzavírá se pracovní smlouvou Může být sjednán na dobu určitou/neurčitou Zkušební doba trvá max. 3 měsíce musí být předem písemně sjednána Dovolená činí 4 týdny - zaměstnanec si ji může po odpracovaných prvních 60 dnech kdykoli vybrat Ukončení HPP: dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době, HPP na dobu určitou uplynutím sjednané doby Vedlejší pracovní poměr Jedná se o odlišný poměr, kdy zaměstnanec vykonává nějaký pracovní poměr zároveň s hlavním PP Má kratší pracovní dobu a je sjednán s jiným zaměstnavatelem Výpovědní doba je 15 dní Při ukončení VPP je zaměstnavatel zproštěn povinnosti vyplácet odstupné, hledat zaměstnanci jiné pracovní uplatnění Je podpořen samostatnou pracovní smlouvou nebo dohodou o práci, konanou mimo pracovní poměr Dohody konané mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce Písemná dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem Uzavírá se za účelem vykonávání konkrétního pracovního úkolu Zaměstnanec může pro jednoho zaměstnavatele odpracovat max. 300 hodin za kalendářní rok Odměna za odvedenou práci nesmí být nižší než minimální mzda (50,60,-/hod., 8500,-/měsíc)

10 Náležitosti dohody o provedení práce: o doba, na kterou se dohoda uzavírá o sjednaný pracovní úkol nebo práce, které budou vykonávány o rozsah práce o místo výkonu práce Ukončení dohody na základě ukončení pracovního úkolu nebo dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem Zaměstnavatel za zaměstnance neodvání sociální ani zdravotní pojištění (zaměstnavatel nemá nárok na nemocenské dávky v případě nemoci) Dohoda o pracovní činnosti Rovněž se uzavírá písemně Vykonávaná práce se opakuje Dohoda se uzavírá max. na 12 kalendářních měsíců Zaměstnanec nesmí odpracovat více než 20 hodin týdně avšak na dobu 3 měsíců lze jednorázově pracovat na plný úvazek Odměna podléhá v plném rozsahu dani z příjmu, zdravotnímu i sociálnímu pojištění sociální a zdravotní pojištění platí zaměstnavatel, nárok na nemocenskou vzniká po prvním odpracovaném dni Náležitosti dohody o pracovní činnosti: Rozsah práce Pracovní doba Doba určitá či neurčitá Místo výkonu Ukončení pracovního poměru Dohodou písemná, musí být podepsána oběma stranami Výpovědí podává jedna strana, musí mít písemnou formu, zaměstnavatel musí uvést přesný důvod výpovědi, zaměstnanec může podat výpověď bez uvedení důvodu, PP končí uplynutím výpovědní doby - nejméně 2 měsíce Okamžité zrušení nastává ve výjimečných případech a k okamžitému zrušení může dojít jak ze strany zaměstnavatele tak zaměstnance Zrušení ve zkušební době PP může být ve zkušební době zrušen z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu, zrušení musí být provedeno písemně a PP je ukončen dnem doručení zrušení. Zaměstnavatel nesmí zrušit PP v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti

11 Práva a povinnosti Základní povinnosti zaměstnance: Řádné plnění práce Dodržování předpisů Ochrana majeteku zaměstnavatele před poškozením Práva zaměstnance: Právo na přiměřenou pracovní dobu Nárok na přestávku max. po 6 hodinách Přestávka na jídlo min. 30 min a nezapočítává se do pracovní doby Právo na odměnu za práci odměna za práci nesmí být nižší než stanovená minimální mzda Právo na dovolenou - v PP 4 týdny v jednom kalendářním roce Právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace Právo OZP na zvláštní zacházení v zaměstnání - právo se vztahuje na ochranu zdraví při práci, na zvláštní pracovní podmínky a na pomoc při přípravě k povolání aj. Zaměstnavatel musí zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců. Podle zákona o zaměstnanosti mají zaměstnavatelé právo vyžadovat od ÚP spolupráci, která vede k zaměstnávání OZP a zároveň povinnosti zaměstnávat OZP při zaměstnávání více než 25 lidí. 3. Hledání volných pracovních míst, oslovování zaměstnavatelů, zaměstnávání OZP a plynoucí výhody pro zaměstnavatele 1. Způsoby hledání volných pracovních míst 2. Sestavení inzerátu 3. Zaměstnávání OZP 4. Modelové situace - Oslovování zaměstnavatelů Ad. 1. Způsoby hledání volných pracovních míst a využití podpory 1. Možnosti vyvěšených nabídek práce / vytvoření poptávky po zaměstnání (internet, personální agentury, noviny, oslovování konkrétních zaměstnavatelů)

12 2. Pomoc při hledání práce Agentury podporovaného zaměstnávání - Poskytují komplexní doprovázení při uplatňování na trhu práce - hledání vhodné pracovní pozice, získání a její udržení, kontaktování zaměstnavatelů, doprovázení na pracoviště, služba na max. 2-3 roky - PZ Asistence, Formika Rytmus, Duha, Fokus Úřad práce poskytuje a zajišťuje: Informace o volných pracovních pozicích Bezplatné rekvalifikační kurzy Pravidelné setkávání s konkrétní sociální pracovnicí Hmotné/finanční zabezpečení Pracovní rehabilitace Personální agentury Mají k dispozici přehled volných pracovních míst od zaměstnavatelů Působí jako zprostředkovatelé, poskytují možnost vedení životopisu v evidenci a při nalezení vhodného místa kontaktují Placená služba Samostatné hledání volných pracovních pozic Inzerce v novinách, na internetu, oslovování konkrétních zaměstnavatelů, využívání sociálních sítí, přes známé Aktivita: Téma k diskuzi: výhody a nevýhody jednotlivých způsobů vyhledávání Ad. 2. Sestavení vlastního inzerátu a) obsah: pohlaví, věk, vzdělání, profese, dovednosti, jazykové znalosti, práce na PC, údaje o zdravotním stavu, typ invalidního důchodu b) praxe, co hledá klient za práci, jaký úvazek, kdy může nastoupit c) kontaktní údaje: jméno, telefon, adresa,

13 Ad. 3. Zaměstnávání OZP a) Obecně Zákon o zaměstnanosti (Zákon č. 435/2004 Sb.) definuje pracovní schopnost. Zákon o důchodovém pojištění (Zákon č. 155/1995 Sb.) rozlišuje procentní pokles pracovních schopností na základě funkčních vyšetření poruch, které s ním souvisejí. Invaliditu 1. stupně pokles pracovní schopnosti o 35 49% Invalidita 2. Stupně pokles pracovní schopnosti o 50 69% Invalidita 3. Stupně pokles pracovních schopností o 70% Listina základních práv a svobod zaručuje osobám se zdravotním postižením právo na zvláštní podmínky, právo na zvýšenou ochranu zdraví či práci, právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a právo na pomoc při přípravě k povolání, jakož i právo na spravedlivou odměnu za práci na uspokojivé pracovní podmínky. b) Důležité informace Příjem z výdělečné činnosti nemá vliv na pobírání invalidního důchodu! Každá firma s počtem zaměstnanců nad 25 má povinnost zaměstnat 4% ZP! Možnost pracovního uplatnění OZP na otevřeném trhu práce: vytvořené společensky účelné pracovní místo vytvořené chráněné pracovní místo podporované pracovní místo Uzavření a ukončení pracovního poměru - stejné podmínky viz Zákoník práce Výhody zaměstnávání OZP - společenský přínos zapojení ZP do výdělečné činnosti - není finančně závislý jen na dávkách od státu - sociální přínos resocializace OZP - konkurenční výhoda zájem většinové společnosti o chování se zodpovědně - finanční přínos čerpání finančních výhod od ÚP Způsoby plnění povinností zaměstnavatele - odběr výrobků a služeb X zaměstnávání OZP/OZZ X odvod do státního rozpočtu Finanční výhody Sleva na dani Příspěvek na založení místa v chráněné pracovní dílně Příspěvek na náklady na přípravu chráněného místa

14 Příspěvek na podporu vytvoření místa pro OZP Firma do 25 zaměstnanců s více než 50 % OZP má nárok na příspěvek na mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění až do výše výplaty mzdy o Příspěvek poskytován čtvrtletně na základě Žádosti zaměstnavatele. Součástí žádosti je doložení celkového průměrného přepočteného počtu všech zaměstnanců OZP. Příspěvek vyplácí UP zpětně. o Firma nad 50% zaměstnanců OZP podpora až do výše 75 % skutečně vynaložených mzdových nákladů na vytvoření chráněného pracovního místa pro zdravotně postiženého zaměstnance. o Chráněné pracovní místo musí být provozováno po dobu 2 let. Zaměstnavatel může získat 2 příspěvky na vytvoření chráněného pracovního místa a částečnou úhradu provozních nákladů na toto místo. o Při poskytování příspěvku se zohledňuje celkový počet zaměstnanců, počet zaměstnanců OZP, stupeň zdravotního postižení - ČID I. a II. stupeň/pid, OZP ve 3. stupni ID nahradí 3. OZP v I. a II. stupni Daňové úlevy Zákon č. 586/1992 o daních z příjmu Možnost uplatnění slevy na dani. Výše slevy dle stupně postižení a poměru zaměstnanců a zam. OZP. V zásadě se jedná o částku ,- Kč ročně za každého zaměstnance OZP a ,- Kč za každého zaměstnance s těžkým zdravotním postižením => při výpočtu se vychází z přepočteného počtu zaměstnanců. Příspěvky pro OSVČ Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa pro OZP příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa osoby samostatně výdělečně činné Možné též uplatnění slevy na dani ve výši 2.520,- Kč při pobírání ČID a 5.040,- Kč při pobírání PID Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání OZP zaměstnavatel musí přizpůsobovat pracovní podmínky individuálním potřebám zaměstnance spolupracovat s ÚP při zajišťování pracovní rehabilitace vedení evidence zaměstnaných OZP vedení evidence pracovních míst vyhrazených pro OZP

15 Práva zaměstnavatele: Možnost poskytnutí informace a poradenství v otázkách zaměstnávání OZP Možnost spolupráce při vytváření vhodných pracovních míst Možnost spolupráce při řešení individuálního přizpůsobování pracovního místa a pracovních podmínek Ad. 4. Aktivity 1. Modelová činnost Oslovování zaměstnavatelů: Ve skupině se utvoří dvojice. Jeden klient přijme roli uchazeče o zaměstnání, druhý roli zaměstnavatele a na základě předložených údajů o konkrétní pracovní pozici si klienti vyzkoušejí telefonický rozhovor, jehož účelem je domluvit si osobní setkání. Navrhnout strukturu telefonického rozhovoru. Nabídka práce: 1) Administrativní pracovník Lidé a Příležitosti s.r.o. Příležitost POUZE pro lidi se zdravotním postižením. Pro našeho významného klienta na Praze 1 (Václavské náměstí) - poptáváme zaměstnance na pracovní pozici: Administrativní pracovník Náplň práce: - zadávání dat do online systému z různých zdrojů (zejména MS Excel) - administrativní práce - pomoc při vyúčtování - analýza dat z ekonomického systému a jejich přenášení do MS Excel - manuální práce - kontrola a vyřazování vytištěných katalogů Požadavky: - dobrá znalost a praxe v užívání MS Office (zejména MS Excel) - pečlivost při zadávání dat - účetní zkušenost vítána Nabízíme: - Pracovní doba: 8 hodin denně, možnost docházky v rozmezí 8:30 18:00 - Odhadovaná doba: 6 týdnů - Nástup: ihned Dostupnost výtahem, není však bezbariérové (4 schody v přízemí), PC a pracovní místo zajištěno.

16 2) Strážný AGENTURA PANCÉŘ Přijmeme strážné pro ostrahu průmyslového areálu ve Štěchovicích okr. Praha Západ. 12-ti hod. směny, denní, noční. Požadujeme: čistý rejstřík trestů, dobrý orientační smysl. Nabízíme: práci na HPP, získání osvědčení dílčí profesní kvalifikace "strážný", stravenky, Nástup možný ihned! Kontakt: tel Pracovní pohovor 1. Úvod 2. Příprava na pracovní pohovor a jeho průběh 3. Aktivity 4. Pracovní materiály Ad. 1. Uvedení tématu Citát: Člověk není nic jiného než to, čím se udělá Jean-Paul Sartre Pracovní pohovor je nedílnou součástí nástupu do zaměstnání. Je důležité neopomenout náležitou přípravu. Pohovor probíhá s konzultantem personální agentury, se zaměstnancem personálního oddělení firmy, s přímým nadřízeným dané pozice, s psychologem aj. Většinou jsou přítomni 2 lidé. Konzultant zahajuje pohovor, řídí jeho průběh a také jej ukončuje. Neměly by rušit telefony. Ve většině případů netrvá déle než hodinu. Ad. 2. Příprava na pracovní pohovor a jeho průběh a) Jak si klienti představují přípravu na pracovní pohovor b) Příprava: Odbourat bariéry Připravit si potřebné materiály životopis, osvědčení, podrobné informace o daném pracovním místě, firmě, zaměstnavateli, kontakty. Lze zjistit z internetu, televize, osobní reference. Připravit si případné otázky - nejčastěji se naskytne prostor na závěr pohovoru Naplánovat si celý den - zjistit přesnou adresu místa konání pohovoru a naplánovat si cestu, dostavit se 10 minut před začátkem - občerstvit se - nabít telefon

17 Dbát na úpravu zevnějšku, snažit se přizpůsobit prostředí firmy, ve které se uskuteční pohovor - vhodné vystupování, vzhled Mnozí se snaží nesoudit druhé na první dojem, určitým způsobem se ale soudu neubrání je důležité snažit se co nejvíce pozitivně zapůsobit na první dojem Získání hygienických návyků v rámci ERGO Aktivu - úprava účesu, čistota, vkus, dodržování tělesné hygieny (ravidelné mytí rukou, sprchování, převlékání v ERGO Aktivu) Nezapomenout na úsměv a pozdrav na začátku pohovoru Komunikace odpovídat jasně, výstižně, pohotově - přiměřené využívání neverbální komunikace - gestikulace, mimika, oční kontakt, posturika, proxemika, - komunikace činy - proxemika, podání ruky c) Videa k tématu: Ladislav Špaček Etiketa Kouzlo čistoty (http://www.youtube.com/watch?v=ip7tgc49bho) Etiketa Přijímací pohovor (http://www.youtube.com/watch?v=dqey4nt_ge) Ad. 3. Aktivity a) Každý klient se pokusí neverbálně předvést své vysněné zaměstnání b) Klienti utvoří dvojice a nasimulují pracovní pohovor, jeden v roli zaměstnavatele, druhý v roli uchazeče. Následná reflexe, jak se každý v dané roli cítil, co by uvítal v průběhu PP. c) Představa klientů o otázkách, které jím můžou být položeny při pohovoru. Ad. 4) Pracovní materiály Publikace od Asistence o. s.: Pracovní listy: Job club (str ) 5. Komunikace, průběh pracovního pohovoru 1. Využívání verbální a neverbální komunikace, komunikace činy, vnější okolnosti, první dojem 2. Zásady zdárné komunikace 10 zásad, na které je třeba myslet 3. Trénink mluveného projevu, příprava na pracovní pohovor 4. Trénink argumentace 5. Trénink mluveného projevu

18 Ad. 1. Komunikace Neverbální komunikace gestikulace, mimika, oční kontakt, posturika - postoj, kinezika - řeč pohybů, řeč očí, našich pohybů, celkový vzhled, upravenost. Komunikace činy proxemika = vzdálenost při konverzaci (zóna intimní, osobní, speciální a veřejná), pozdrav, podání ruky, rozloučení. Pohovor vždy ukončuje personalista, pozdní příchod je nepřístupný - spojené s komplexní přípravou před uskutečněním pracovního pohovoru Verbální komunikace zvolená slova, volené věty, krátké výstižné věty, soustředění na tón a výšku hlasu Ostatní vlivy duševní a tělesné rozpoložení - zima, horko, nevyspání, nachlazení Vnější okolnosti časová tíseň, zajímavé/nezajímavé téma hovoru, vlastní přispění k danému tématu Ad. 2. Zásady komunikace Pravidla úspěšné komunikace jejich možné znění: 1. Neskákejte druhému do řeči, ale ani zbytečně nemlčte! 2. Nezačínejte osobní otázku slovem PROČ. (Proč jdeš pozdě? x Nejdeš nějak pozdě?)! 3. Uvědomujte si své držení těla, gesta, mimiku, tón hlasu! 4. Přiměřeně se usmívejte. (Ne moc, ne nahlas, neposmívejte se.) 5. Nedokončujte věty za druhého! 6. Nespěchejte se závěry, neodsuzujte! 7. Zkuste se vcítit a pochopit druhého! 8. Ptejte se! 9. Nestůjte, pokud druhý sedí a naopak! Dodržujte pravidla slušného chování (starší x mladší, nadřízený x podřízený, muž x žena) 10. Nenechte se zbytečně okrádat o Váš čas, klidně se omluvte a odejděte! 11. Dbejte na vhodnou úpravu zevnějšku oděv, účes! Pokuste se co nejlépe zapůsobit na první dojem. Ad. 3. Trénink komunikace Příprava na přijímací pohovor, trénink komunikace, trénink mluveného projevu před více lidmi, sumarizování vlastních myšlenek Každý klient si vybere 1 2 dotazy a po promyšlení se na ně pokusí co nejlépe odpovědět. Pravděpodobná témata u přijímacího pohovoru: Řekněte mi něco o sobě Máte nějaké koníčky, zájmy? Proč se hlásíte zrovna k nám? Co Vás na této pracovní pozici zaujalo?

19 Proč bychom měli zaměstnat právě Vás? Chcete doplnit ještě nějaké informace, které jste neuvedl/a v životopise? Jaké máte předchozí pracovní zkušenosti? Byl/a jste někde na praxi? Co jste tam dělal/a? Proč jste opustil/a své předchozí zaměstnání? Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky? Jaká je Vaše finanční představa? Kdy můžete nastoupit? Jaký je Váš zdravotní stav? Jak práci zvládnete? Ad. 4. Trénink argumentace Pro zlepšení komunikačních dovedností, srozumitelné vyjadřování, formulování vět a myšlenek, přijmutí jiné role, umění naslouchat, poskytnout prostor při rozhovoru druhému účastníkovi. Dva klienti spolu diskutují na předem dané téma. Jeden klient souhlasí s daným názorem, druhý nesouhlasí. Dvě kartičky s nápisem = SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM Témata k diskuzi: Každý zaměstnavatel se vás snaží vyždímat. Kuřáci jsou na pracovišti diskriminování nekuřáky. Muži by neměli zůstávat s dítětem doma. Každý se má starat sám o sebe. Důchodci zabírají na trhu práce místo mladým lidem. Ženy by neměly mít nižší platy než muži. Ad. 5. Trénink komunikačních dovedností, představivosti Popis obrázku Trénink vyjadřovacích schopností, formulace vět a myšlenek, pochopení zadání, trénink paměti. Dva dobrovolníci odejdou z místnosti. Jednomu účastníkovi se ukáže obrázek na 45 vteřin. Jeho úkolem je co nejpodrobněji si jej zapamatovat. Do místnosti vstoupí 1. dobrovolník a účastník se mu pokusí co nejlépe obrázek popsat. Poslední z dobrovolníků nakreslí obrázek na flipchart. Na závěr je vhodné porovnat oba obrázky. Prostor pro diskuzi. Po skončení JOB CLUBU je vhodné získat od všech zúčastněných zpětnou vazbu.

20 Zdroje Asistence o.s.: Pracovní listy job club Příručka pro lektory: A klub

21 Přílohy Životopis vzor Životopis Osobní informace : Jméno: Příjmení : Jan Rudý Datum narození : Adresa: V Polích 10, Praha 4, Ostatní okolnosti/zdravotní stav : Jsem osoba se zdravotním postižením, v současné době mám zažádáno o přiznání invalidního důchodu. Pracovní zkušenosti: Městský úřad- pozice 1999 Firma s.r.o. strojní výroba obsluha strojů Základní vojenská služba - hradní stráž 1995 DPD pozice - skladník Dosažené vzdělání : Střední odborná škola, zakončené maturitní zkouškou Střední odborné učiliště stavební - obor zedník. Ukončené výučním listem. Ostatní dovednosti: Počítačové dovednosti: Jazykové znalosti: Uživatelské ovládání Microsoft Word, práce s internetem. Anglický jazyk pokročilý Německý jazyk - začátečník Ostatní: Jsem držitelem strojního průkazu skupiny

22 Řidičský průkaz skupiny A, B Jsem spolehlivý, komunikativní, samostatný ale i schopný pracovat v týmu. Dne x.x jsem prodělal cévní mozkovou příhodu. Jsem mobilní, chodím pouze s vycházkovou holí. Příhoda mi nezasáhla kognitivní funkce, jsem tedy zcela schopný a ochotný učit se novým věcem.

23 Vzor: Dohoda o provedení práce Dohoda o provedení práce uzavřená v souladu s 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů Společnost: se sídlem..., IČ:..., zastoupená/ý... (dále jen zaměstnavatel ) a pan/í..., rodné číslo..., bydliště... (dále jen zaměstnanec ) spolu uzavírají tuto dohodu o provedení práce: Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje provést pro zaměstnavatele práci spočívající... (výstižně popište), dále jen práce. Místo výkonu práce:... Zaměstnanec práci vykoná v nepravidelné pracovní době. Práci provede do:... (datum). Rozsah výkonu práce podle této dohody nepřekročí 300 hodin za kalendářní rok v souladu se zákoníkem práce. Za vykonanou práci náleží zaměstnanci odměna ve výši... Kč, (slovy:... Kč). Odměna je splatná po provedení práce do... (datum). Z odměny provede zaměstnavatel srážky podle příslušných právních předpisů.

24 Jakékoliv změny či doplňky této dohody je možné činit jen po vzájemné dohodě smluvních stran. Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsahu této dohody porozuměly a že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy. V... dne zaměstnavatel (razítko a podpis) V... dne zaměstnanec (podpis)

25 Vzor: Dohoda o pracovní činnosti Dohoda o pracovní činnosti uzavřená v souladu s 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů název IČ:... sídlo jednající/zastoupená/ý... (dále jen Zaměstnavatel ) a Pan/í: Jméno Příjmení bytem r.č. (dále jen Zaměstnanec ) uzavírají tuto dohodu o pracovní činnosti Zaměstnanec se zavazuje pro zaměstnavatele na základě této dohody vykonávat následující druh práce:.. (popis práce). Zaměstnanec bude práci vykonávat osobně. Místem výkonu práce je.. Zaměstnanec souhlasí s tím, že může být Zaměstnavatelem vyslán na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu mimo sjednané místo výkonu práce. Dnem nástupu do práce je :.. Tato dohoda se sjednává na dobu určitou od do./neurčitou. Zaměstnanec bude vykonávat práci v rozsahu maximálním 20 hodin týdně s pravidelnou pracovní dobou 4 hodiny denně/nepravidelnou pracovní dobou. Za řádně vykonanou práci odpovídající sjednaným podmínkám bude Zaměstnanci poskytována odměna ve výši..,- Kč/hod.

METODIKA PRO VEDENI KLUBU PRO OSOBY SE ZPM

METODIKA PRO VEDENI KLUBU PRO OSOBY SE ZPM ERGO Aktiv, o.p.s. METODIKA PRO VEDENI KLUBU PRO OSOBY SE ZPM JOB Metodický materiál ERGO Aktiv, o.p.s. [Vyberte datum.] OBSAH SPECIFIKA PRÁCE S OSOBAMI ZE ZÍSKANÝM POŠKOZENÍM MOZKU... 2 POPIS JOB KLUBU...

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek :

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek : PRACOVNÍ SMLOUVA název společnosti: sídlo společnosti : IČ: zastoupená: jako zaměstnavatel a pan/paní : bytem : rodné číslo : jako zaměstnanec Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pepa Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR

DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0109.docx

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů.

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů. Pracovní poměr Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém se zaměstnavatel zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu (plat) a zaměstnanec se zavazuje

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA POJEM A PRAMENY PRACOVNÍHO PRÁVA pracovní právo = souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících hlavními prameny jsou: Listina základních

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo pracovní VY_32_INOVACE_10_12. hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo pracovní VY_32_INOVACE_10_12. hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením II Materiály pro účastníky projektu Klíčová aktivita 04 Skupinové vzdělávací a motivační

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání Otázka: Pracovní právo Předmět: Právo Přidal(a): Ewujina Pracovní právo: je soubor právních předpisů o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (např. dovolená, ochrana zdraví při

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU Personalistika je proces, který souvisí se zařazováním pracovníka do pracovního procesu. Cílem je komplexní péče o pracovníky. Ve větších

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

Příloha usnesení Rady městskéčásti Praha 12 č

Příloha usnesení Rady městskéčásti Praha 12 č Příloha usnesení Rady městskéčásti Praha 12 č. 57.11.12 Smlouva o podporovaném zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu práce Smluvní strany: Polovina nebe, o.s. se sídlem: K Dolům 73/65, 143 00 Praha

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016.

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016. D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Mgr. Petr Blecha,

Více

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 14. Pracovní smlouva Mgr. Zuzana Válková Kdy se uzavírá

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy: 15/181-0 Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 IČ: 00

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č.

Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. 518/2004 Sb. Kdo je v ČR osobou se zdravotním postižením

Více

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová Pracovní sešit Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová Ilustrace Michaela Plevová AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o., Trlicova 64, 741 01 Nový Jičín info@agenturapoznani.cz, www.agenturapoznani.cz; tel.: 774 540

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

1.3. Vznik pracovního poměru, pracovní smlouva

1.3. Vznik pracovního poměru, pracovní smlouva Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 13. září 2012 Ročník: druhý Předmět

Více

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky /změněná Příkazem GŘ VoZP ČR č. 2/V1/99 a Příkazem GŘ VoZP ČR č. 38/V8/2000/ 1.Základní ustanovení 1.1.

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KAA-V-1/2015

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KAA-V-1/2015 D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KAA-V-1/2015 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Ing. Dalibor Závacký,

Více

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Úkol č. 1: Napište, co znamená slovo příjem. Vypište, s jakými druhy příjmů jste se setkali, a rozdělte tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_28 Jméno

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ

Statutární město Brno, městská část Brno-střed POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ Směrnice č.: 10 Vydání č.: 1 Statutární město Brno, městská část Brno-střed POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ Účinnost: 02.01.2017 Bc. Petr Štika, MBA, LL.M., v.r. tajemník ÚMČ Brno-střed Vydal/schválil:

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Pracovní právo Pracovní právo je jednou z částí české právního řádu upravující společenské vztahy, které vznikají při práci a upravující vztahy s nimi těsně související. České pracovní právo patří mezi

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Obsah O autorech...v Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Kapitola I. Pracovněprávní vztahy...1 1. Závislá práce...1 2. Základní pracovněprávní vztahy...1 3. Státní politika zaměstnanosti...4 4. Účastníci

Více

3.Pracovní řád obce Stará Paka

3.Pracovní řád obce Stará Paka 3.Pracovní řád obce Stará Paka Platnost: od 1.1.2016 Datum vydání: 17.12.2015 Počet stran: 5 Příloha: 1 Zpracoval: Věra Hlostová 1) Všeobecná ustanovení Tento pracovní řád je zpracován v souladu se Zákoníkem

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva I. Účastníci Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00 IČ: 286 06 582 zastoupena Ing. Janem Světlíkem,

Více

VZOROVÁ SMLOUVA! Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně

VZOROVÁ SMLOUVA! Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní).. bydliště:. narozen (a): (v textu této smlouvy dále jen "Klient")

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 15. Možnosti ukončení pracovního poměru. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 15. Možnosti ukončení pracovního poměru. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 15. Možnosti ukončení pracovního poměru Mgr. Zuzana Válková Pracovní poměr: jedná se o vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zakládá se pracovní smlouvou a vzniká dnem,

Více

Vybrané právní aspekty pracovního práva

Vybrané právní aspekty pracovního práva Vybrané právní aspekty pracovního práva Mgr. Petra Koutná, advokátka Mgr. Kateřina Slušná, advokátka AK Koutná, Slušná & Bělohlávek v.o.s. Zlín 27. 2. 2012 Základní principy pracovního práva Pracovní poměr

Více

INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ

INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ Souhrnné informace o možnostech pracovního uplatnění, zaměstnávání osob se zdravotním postižením a podnikání osob se zdravotním postižením podle zákona č. 435/2004

Více

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti Otázka: Pracovněprávní vztahy Předmět: Ekonomie Přidal(a): K. Zaměstnavatel - osoba, která má právní subjektivitu, je to FO i PO - může mít jakýkoliv počet zaměstnanců - vystupují vlastním jménem na vlastní

Více

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavřen ení pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Personalistika a odměňování pracovníků

Personalistika a odměňování pracovníků Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů Personalistika a odměňování pracovníků 3.10.2011 Ing. Veronika Řežuchová veronika.rezuchova@nap.cz Tento studijní materiál vznikl

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Vznik pracovního poměru 1) pracovní smlouvou 2) jmenováním u vedoucích organizačních složek státu, ředitelů státních podniků apod. Pracovní smlouva musí obsahovat: druh práce, který bude zaměstnanec vykonávat

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

Smlouva o poskytnutí osobní asistence

Smlouva o poskytnutí osobní asistence V Z O R Smlouva o poskytnutí osobní asistence Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště......, rodné číslo., v textu této smlouvy

Více

D O H O D A. o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. NAA-S-84/2016

D O H O D A. o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. NAA-S-84/2016 D O H O D A o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. NAA-S-84/2016 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Mgr. Petr Hlavizna, ředitel Kontaktního

Více

D O H O D A. Článek I. Účel poskytnutí příspěvku

D O H O D A. Článek I. Účel poskytnutí příspěvku D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. SUA-VZ-90/2016 uzavřená

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3, 4 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné vy_32_inovace_ma_13_01

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

Skončení pracovního poměru. JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Skončení pracovního poměru. JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Skončení pracovního poměru JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. 1 Osnova přednášky 1. Způsoby skončení pracovního poměru 2. Rozvázání pracovního poměru dohodou 3. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 4.

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku D O H O D A o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. f[xxxxxxx] uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující

Více

Část č. 3: Hledám zaměstnání

Část č. 3: Hledám zaměstnání Příloha č. 9 Specifikace poradenského programu a specifické technické podmínky Část č. 3: Hledám zaměstnání Poradenský program bude zaměřen na motivaci a aktivizaci účastníků k uplatnění na trhu práce,

Více

D O H O D A. Článek I. Účel poskytnutí příspěvku

D O H O D A. Článek I. Účel poskytnutí příspěvku D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. CBA-VF-33/2016 uzavřená

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar......(datum narození), bydliště

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

D O H O D A o zřízení chráněného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. TPA-P-9/2016

D O H O D A o zřízení chráněného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. TPA-P-9/2016 D O H O D A o zřízení chráněného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. TPA-P-9/2016 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Ing. Martina Bečvářová, ředitelka kontaktního pracoviště

Více

Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91,181 03, Praha 8 - Bohnice. Směrnice primáře č. 1/2014

Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91,181 03, Praha 8 - Bohnice. Směrnice primáře č. 1/2014 Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91,181 03, Praha 8 - Bohnice Směrnice primáře č. 1/2014 PRAVIDLA PRO ODBORNÉ STÁZE NA KLINICKÉM USEKU PSYCHIATRICKÉHO CENTRA PRAHA Stáže na klinickém úseku PCP poskytuje

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

VYHLÁŠKY. ze dne 2017,

VYHLÁŠKY. ze dne 2017, N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2017, kterou se stanoví závazný vzor potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a závazný vzor potvrzení

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více