MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 286 ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 286 ze dne"

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 286 ze dne Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2019/01312/OOŽP na veřejnou zakázku malého rozsahu Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3, Žižkov - opakované zadání" Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2019/01312/OOŽP na veřejnou zakázku malého rozsahu Revitalizace parku U Kněžské louky u k l á d á 1. Jiřímu Ptáčkovi, starostovi městské části 1.1. podepsat uvedený dodatek Jiří Ptáček starosta městské části Jan Materna uvolněný člen rady

2 Příloha č.1 usnesení č.286 ze dne dodatek č. 2 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 2019/01312/OOŽP uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3, Žižkov opakované zadání mezi: Název: Městská část Praha 3 Sídlo: Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ IČO: DIČ: CZ Právní forma: Obec Zastoupen: Jiřím Ptáčkem, starosta ( objednatel ) a Název: VYSSPA Sports Technology s.r.o Sídlo: Skladová 6, Plzeň IČO: DIČ: CZ Právní forma: společnost s ručením omezeným Zápis v OR: OR vedený Krajského soudu, oddíl C, vložka Zastoupen: Jaroslavem Karáskem, jednatelem Ve věcech technických jedná: Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: /0100 ( zhotovitel ) str. 1 z 5

3 Příloha č.1 usnesení č.286 ze dne dodatek č. 2 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 2019/01312/OOŽP 1. PŘEDMĚT DODATKU 1.1. Smluvní strany uzavřeli dne Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na základě výsledku zadávacího řízení Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3, Žižkov- opakované zadání Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení Smlouvy o dílo v kapitole V. Cena díla, a to na základě změnových listů č. 7, 8, 12, 13, 14, 15 a 16, které jsou přílohou toho dodatku. č. ZL název a popis ZL vícepráce / méněpráce cena bez DPH 7 8 Skladba stávajících ploch dle skutečnosti - odstranění podkladu z kameniva a přesun sutě Skladba stávajících ploch dle skutečnosti s využitím materiálu do nové skladby - odstranění podkladů nebo krytů, přesun sutě a hmot MPC ,43 VCP ,63 12 Skládkovné dle zprávy rozborů materiálu VCP , Betonové lože ocelových obrubníků a odtokového žlabu Uložení zeminy na deponii v rámci Prahy 3 pro další použití Využití stávajícího makadamu do nových podkladních vrstev VCP ,17 MPC ,80 MPC ,70 16 Upřesnění skládkovného z SoD MPC ,00 celkem ,13 Odůvodnění provedených změn: ZL 7 V souladu s ustanovením 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), ve znění pozdějších předpisů, zužuje objednatel stavební práce následovně. Při bouracích pracích byla zjištěná jiná tl. podkladního štěrkového polštáře stávajících komunikací, než byla uvedená v projektové dokumentaci. Předpokládaná tl. 300 mm v místě provedení nebyla, a proto se položky určené na tuto práci nevyužijí. Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovými listy dle přílohy tohoto dodatku. ZL 8 V souladu s ustanovením 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), ve znění pozdějších předpisů, rozšiřuje objednatel stavební práce následovně. Při bouracích pracích byla zjištěná jiná tl. podkladního štěrkového polštáře stávajících komunikací, než byla uvedená v projektové dokumentaci. V návaznosti na změnový list č. 7, kterým byl položkový rozpočet upraven o méněpráce, bylo třeba následně provést vícepráce, jež spočívaly str. 2 z 5

4 Příloha č.1 usnesení č.286 ze dne dodatek č. 2 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 2019/01312/OOŽP v odstranění podkladů nebo krytů, přesun sutě a hmot, a to dle skutečného stavu. Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovými listy dle přílohy tohoto dodatku. ZL 12 V souladu s ustanovením 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), ve znění pozdějších předpisů, rozšiřuje objednatel stavební práce následovně. Při bouracích pracích stávajících komunikací byla nalezena vrstva smíšeného materiálu. Tento materiál byl do prostoru navezen v minulosti při různých stavebních činnostech v okolí stavby. Byl proveden rozbor tohoto materiálu a dle rozboru vybrána vhodná skládka, která je oprávněná takovýto materiál uložit. Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovými listy dle přílohy tohoto dodatku. ZL 13 V souladu s ustanovením 222 odst. 5 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Projektová dokumentace počítala s uložením krajních ocelových obrubníků do betonového lože, ale v rozpočtu byla na tyto práce použita položka obsahující pouze práci a nikoliv materiál. Dále měl být dle projektové dokumentace odtokový žlab uložen pouze do skladby nových komunikací, nicméně je nutné pro lepší stabilitu odtokový žlab uložit do betonového lože. Tímto se zamezí jeho jakémukoliv pohybu. Provedení těchto stavebních prací je nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů, tato změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a mohla by ohrozit otázku záruky za dílo. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovými listy dle přílohy tohoto dodatku. ZL 14 V souladu s ustanovením 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Při provádění bouracích prací byla na stavbě odkryta kvalitní zemina vhodná na další zahradnické úpravy a údržbu zeleně v rámci Prahy 3. Z tohoto důvodu nabyla zemina uložena na skládku dle rozpočtu, ale byla uložena u společnosti provádějící údržbu zeleně v Praze 3. Tímto se ušetří jak na skládkovném, tak na nákladech údržby zeleně. Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovými listy dle přílohy tohoto dodatku. ZL 15 V souladu s ustanovením 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Při bouracích pracích byl odkryt materiál vhodný do nových skladeb pochozích ploch. Tento materiál měl být odvezen a uložen na skládku a následně str. 3 z 5

5 Příloha č.1 usnesení č.286 ze dne dodatek č. 2 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 2019/01312/OOŽP koupen materiál nový. Položky nového materiálu tak byly nahrazeny pouze položkami za práci. Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovými listy dle přílohy tohoto dodatku. ZL 16 V souladu s ustanovením 222 odst. 4 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Při kontrole rozpočtu a přepočtení všech položek obsahujících uložení na skládku a srovnání s položkami přesunu suti, byl zjištěn rozdíl v množství materiálu. Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovými listy dle přílohy tohoto dodatku. Původní cena díla: Cena bez DPH: DPH 21 %: Cena s DPH: Kč Kč Kč se na základě dodatků č. 1 a 2 mění na: Cena bez DPH: DPH 21 %: Cena s DPH: ,25 Kč ,09 Kč ,34 Kč 1.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 2.1. Tento dodatek lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení tohoto dodatku stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým Dodatek se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v tomto dodatku není předmětem obchodního tajemství ve smyslu 504 občanského zákoníku. str. 4 z 5

6 Příloha č.1 usnesení č.286 ze dne dodatek č. 2 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 2019/01312/OOŽP 2.6. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu tohoto dodatku na profilu zadavatele Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této smlouvy, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy Doložka dle 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3: Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím RMČ/ZMČ Praha 3, a to usnesením ze dne xx.xx.xxxx č. xxx. PŘÍLOHA: Podepsané změnové listy č. 7, 8, 12, 13, 14, 15 a 16 V Praze dne V Plzni dne Městská část Praha 3 Jiří Ptáček, starosta VYSSPA Sports Technoly s.r.o. Jaroslav Karásek, jednatel str. 5 z 5

7 Příloha č.2 usnesení č.286 ze dne ZL7

8 Příloha č.2 usnesení č.286 ze dne ZL7

9 Příloha č.2 usnesení č.286 ze dne ZL7

10 Příloha č.2 usnesení č.286 ze dne ZL7

11 Příloha č.2 usnesení č.286 ze dne ZL7

12 Příloha č.2 usnesení č.286 ze dne ZL7

13 Příloha č.2 usnesení č.286 ze dne ZL7

14 Příloha č.2 usnesení č.286 ze dne ZL7

15 Příloha č.3 usnesení č.286 ze dne ZL8

16 Příloha č.3 usnesení č.286 ze dne ZL8

17 Příloha č.3 usnesení č.286 ze dne ZL8

18 Příloha č.3 usnesení č.286 ze dne ZL8

19 Příloha č.3 usnesení č.286 ze dne ZL8

20 Příloha č.3 usnesení č.286 ze dne ZL8

21 Příloha č.3 usnesení č.286 ze dne ZL8

22 Příloha č.3 usnesení č.286 ze dne ZL8

23 Příloha č.4 usnesení č.286 ze dne ZL12

24 Příloha č.4 usnesení č.286 ze dne ZL12

25 Příloha č.4 usnesení č.286 ze dne ZL12

26 Příloha č.4 usnesení č.286 ze dne ZL12

27 Příloha č.4 usnesení č.286 ze dne ZL12

28 Příloha č.4 usnesení č.286 ze dne ZL12

29 Příloha č.4 usnesení č.286 ze dne ZL12

30 Příloha č.5 usnesení č.286 ze dne ZL13

31 Příloha č.5 usnesení č.286 ze dne ZL13

32 Příloha č.5 usnesení č.286 ze dne ZL13

33 Příloha č.5 usnesení č.286 ze dne ZL13

34 Příloha č.5 usnesení č.286 ze dne ZL13

35 Příloha č.5 usnesení č.286 ze dne ZL13

36 Příloha č.5 usnesení č.286 ze dne ZL13

37 Příloha č.5 usnesení č.286 ze dne ZL13

38 Příloha č.6 usnesení č.286 ze dne ZL14

39 Příloha č.6 usnesení č.286 ze dne ZL14

40 Příloha č.6 usnesení č.286 ze dne ZL14

41 Příloha č.6 usnesení č.286 ze dne ZL14

42 Příloha č.6 usnesení č.286 ze dne ZL14

43 Příloha č.6 usnesení č.286 ze dne ZL14

44 Příloha č.6 usnesení č.286 ze dne ZL14

45 Příloha č.6 usnesení č.286 ze dne ZL14

46 Příloha č.6 usnesení č.286 ze dne ZL14

47 Příloha č.7 usnesení č.286 ze dne ZL15

48 Příloha č.7 usnesení č.286 ze dne ZL15

49 Příloha č.7 usnesení č.286 ze dne ZL15

50 Příloha č.7 usnesení č.286 ze dne ZL15

51 Příloha č.7 usnesení č.286 ze dne ZL15

52 Příloha č.7 usnesení č.286 ze dne ZL15

53 Příloha č.7 usnesení č.286 ze dne ZL15

54 Příloha č.7 usnesení č.286 ze dne ZL15

55 Příloha č.8 usnesení č.286 ze dne ZL16

56 Příloha č.8 usnesení č.286 ze dne ZL16

57 Příloha č.8 usnesení č.286 ze dne ZL16

58 Příloha č.8 usnesení č.286 ze dne ZL16

59 Příloha č.8 usnesení č.286 ze dne ZL16

60 Příloha č.8 usnesení č.286 ze dne ZL16

61 Příloha č.8 usnesení č.286 ze dne ZL16

62 Příloha č.8 usnesení č.286 ze dne ZL16

63 Příloha č.8 usnesení č.286 ze dne ZL16

64 Příloha č.9 usnesení č.286 ze dne SoD 2019/01312/OOŽP

65 Příloha č.9 usnesení č.286 ze dne SoD 2019/01312/OOŽP

66 Příloha č.9 usnesení č.286 ze dne SoD 2019/01312/OOŽP

67 Příloha č.9 usnesení č.286 ze dne SoD 2019/01312/OOŽP

68 Příloha č.9 usnesení č.286 ze dne SoD 2019/01312/OOŽP

69 Příloha č.9 usnesení č.286 ze dne SoD 2019/01312/OOŽP

70 Příloha č.9 usnesení č.286 ze dne SoD 2019/01312/OOŽP

71 Příloha č.9 usnesení č.286 ze dne SoD 2019/01312/OOŽP

72 Příloha č.9 usnesení č.286 ze dne SoD 2019/01312/OOŽP

73 Příloha č.9 usnesení č.286 ze dne SoD 2019/01312/OOŽP

74 Příloha č.9 usnesení č.286 ze dne SoD 2019/01312/OOŽP

75 Příloha č.9 usnesení č.286 ze dne SoD 2019/01312/OOŽP

76 Příloha č.10 usnesení č.286 ze dne dodatek č. 1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 2019/01312/OOŽP uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3, Žižkov opakované zadání mezi: Název: Městská část Praha 3 Sídlo: Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ IČO: DIČ: CZ Právní forma: Obec Zastoupen: Jiřím Ptáčkem, starosta ( objednatel ) a Název: VYSSPA Sports Technology s.r.o Sídlo: Skladová 6, Plzeň IČO: DIČ: CZ Právní forma: společnost s ručením omezeným Zápis v OR: OR vedený Krajského soudu, oddíl C, vložka Zastoupen: Jaroslavem Karáskem, jednatelem Ve věcech technických jedná: Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: /0100 ( zhotovitel ) str. 1 z 5

77 Příloha č.10 usnesení č.286 ze dne dodatek č. 1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 2019/01312/OOŽP 1. PŘEDMĚT DODATKU 1.1. Smluvní strany uzavřeli dne Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na základě výsledku zadávacího řízení Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3, Žižkov- opakované zadání Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení Smlouvy o dílo v kapitole V. Cena díla, a to na základě změnových listů č. 1,2,3,4,5,6,9,10, které jsou přílohou toho dodatku. č.zl název a popis ZL vícepráce/ méněpráce částka bez DPH 1 kanalizační šachta - přidružených práce při výměně, šachty nebyly zaznamenány v podkladech VCP ,86 2 ocelové obrubníky - vyvolaná změna při realizací stavby VCP ,80 3 zdravotní řez stromů -vyjmutí 4 ks stromů z realizace MPC ,00 4 kácení stromů- provedeno před zahájením stavby ze strany MČ MPC ,00 5 demontáž bazénku -odbourání zákl.desky a okolního zdiva,vč. revizních šachet VCP ,46 6 asfalty- vnitřní polochy- zjištěn skutečný stav skladby komunikací MPC ,74 9 dlažba změna rozměru oproti PD, výrobce zastavil výrobu zamýšleného formátu 0 0,00 10 sloupy VO - záměna materiálu na sloupech VO dle upřesněných požadavků THMP VCP ,00 Odůvodnění provedených změn: ZL 1 V souladu s ustanovením 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), ve znění pozdějších předpisů, upravuje objednatel stavební práce následovně. Kanalizační šachty nebyly zaznamenány v projektové dokumentaci. Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovými listy dle přílohy tohoto dodatku. ZL 2 V souladu s ustanovením 222 odst. 5 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce o provedení ocelových obrubníků. Provedení těchto stavebních prací je nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů, tato změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovými listy dle přílohy tohoto dodatku. ZL 3 str. 2 z 5

78 Příloha č.10 usnesení č.286 ze dne dodatek č. 1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 2019/01312/OOŽP V souladu s ustanovením 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), ve znění pozdějších předpisů, upravuje objednatel stavební práce následovně. V průběhu realizace byla snížena potřeba zdravotního řezu stromů o 4 ks. Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovými listy dle přílohy tohoto dodatku. ZL 4 V souladu s ustanovením 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), ve znění pozdějších předpisů, upravuje objednatel stavební práce následovně. Kácení stromů bylo provedeno před zahájením realizace díla a z toho důvodu odpadla potřeba provedení této části. Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovými listy dle přílohy tohoto dodatku. ZL 5 V souladu s ustanovením 222 odst. 5 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce o demontáž bývalého bazénku včetně šachet. Provedení těchto stavebních prací je nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů, tato změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovými listy dle přílohy tohoto dodatku. ZL 6 V souladu s ustanovením 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), ve znění pozdějších předpisů, upravuje objednatel stavební práce následovně. Na základě zjištění skutečného stavu asfaltových povrchů došlo ke snížení potřeby skutečného rozsahu prací. Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovými listy dle přílohy tohoto dodatku. ZL 9 V souladu s ustanovením 222 odst. 7 ZZVZ provádí objednatel záměnu dlažby z důvodu zastavení výroby požadovaného materiálu. Nové položky představuji srovnatelný druh materiálu, cena materiálu je stejná a kvalita je stejná. ZL 10 V souladu s ustanovením 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), ve znění pozdějších předpisů, upravuje str. 3 z 5

79 Příloha č.10 usnesení č.286 ze dne dodatek č. 1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 2019/01312/OOŽP objednatel stavební práce následovně. Na základě požadavku třetí strany došlo ke změně materiálů. Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovými listy dle přílohy tohoto dodatku. Původní cena díla: Cena bez DPH: ,- Kč DPH 21%: ,- Kč Cena s DPH: ,- Kč Se na základě výše uvedených dodatků mění na: Cena bez DPH: DPH 21%: Cena s DPH: , 38 Kč , 47 Kč , 85 Kč 1.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 2.1. Tento dodatek lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení tohoto dodatku stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým Dodatek se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v tomto dodatku není předmětem obchodního tajemství ve smyslu 504 občanského zákoníku Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu tohoto dodatku na profilu zadavatele Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této smlouvy, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve str. 4 z 5

80 Příloha č.10 usnesení č.286 ze dne dodatek č. 1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 2019/01312/OOŽP smyslu 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy Doložka dle 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím RMČ/ZMČ Praha 3, a to usnesením ze dne xx.xx.xxxx č. xxx. PŘÍLOHA: Podepsané změnové listy č. 1,2,3,4,5,6,7,9,10 V Praze dne V Plzni dne Městská část Praha 3 Jiří Ptáček, starosta VYSSPA Sports Technoly s.r.o. Jaroslav Karásek, jednatel str. 5 z 5

81 Příloha č.11 usnesení č.286 ze dne právní doložka LAWYA, advokátní kancelář s.r.o., Lipová 906/1, Brno LAWYA, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem č.p. 240, Tučapy, IČO: , zastoupena JUDr. Michalem Šilhánkem, advokátem ev. č. ČAK 17953, tímto potvrzuje soulad přiloženého dokumentu, Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3, Žižkov opakované zadání, s právním řádem České republiky. LAWYA, advokátní kancelář s.r.o., advokát tímto potvrzuje soulad přiloženého dokumentu s právním řádem České republiky, tj. především s Ústavou České republiky a dalšími ústavními zákony, zákony, přímo použitelnými nařízeními Evropského parlamentu a Rady Evropské unie či Evropské komise, nařízeními vlády, právními předpisy ministerstev a jiných správních úřadů a orgánů územní samosprávy, obecně závaznými vyhláškami obcí. LAWYA, advokátní kancelář s.r.o. JUDr. Michal Šilhánek, jednatel

82 Důvodová zpráva Zpracoval: Odbor ochrany životního prostředí Důvodem uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2019/01312/OOŽP - Revitalizace parku U Kněžské louky je narovnání skutečných dodávek prací a materiálu oproti původní smlouvě o dílo. Změny jsou popsány ve změnových listech číslo: 7, 8, 12, 13, 14, 15 a 16. č. ZL název a popis ZL vícepráce / méněpráce cena bez DPH 7 Skladba stávajících ploch dle skutečnosti - odstranění podkladu z kameniva a přesun sutě MPC ,43 8 Skladba stávajících ploch dle skutečnosti s využitím materiálu do nové skladby - odstranění podkladů nebo krytů, přesun sutě a hmot VCP ,63 12 Skládkovné dle zprávy rozborů materiálu VCP ,00 13 Betonové lože ocelových obrubníků a odtokového žlabu VCP ,17 14 Uložení zeminy na deponii v rámci Prahy 3 pro další použití MPC ,80 15 Využití stávajícího makadamu do nových podkladních vrstev MPC ,70 16 Upřesnění skládkovného z SoD MPC ,00 celkem ,13 Původní cena díla: Cena bez DPH: Kč DPH 21 %: Kč Cena s DPH: Kč se na základě dodatků č. 1 a 2 mění na: Cena bez DPH: ,25 Kč DPH 21 %: ,09 Kč Cena s DPH: ,34 Kč Odůvodnění změn: ZL - 7 V souladu s ustanovením 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), ve znění pozdějších předpisů, zužuje objednatel stavební práce následovně. Při bouracích pracích byla zjištěná jiná tl. podkladního štěrkového polštáře stávajících komunikací, než byla uvedená v projektové dokumentaci. Předpokládaná tl. 300 mm v místě provedení nebyla, a proto se položky určené na tuto práci nevyužijí. Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovými listy dle přílohy tohoto dodatku. ZL - 8 V souladu s ustanovením 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), ve znění pozdějších předpisů, rozšiřuje objednatel stavební práce následovně. Při bouracích pracích byla zjištěná jiná tl. podkladního štěrkového polštáře stávajících komunikací, než byla uvedená v projektové dokumentaci. V návaznosti na změnový list č. 7, kterým byl položkový rozpočet upraven o méněpráce, bylo třeba následně provést vícepráce, jež spočívaly v odstranění podkladů nebo krytů, přesun sutě a hmot, a to dle skutečného stavu. Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. ZL - 12

83 V souladu s ustanovením 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), ve znění pozdějších předpisů, rozšiřuje objednatel stavební práce následovně. Při bouracích pracích stávajících komunikací byla nalezena vrstva smíšeného materiálu. Tento materiál byl do prostoru navezen v minulosti při různých stavebních činnostech v okolí stavby. Byl proveden rozbor tohoto materiálu a dle rozboru vybrána vhodná skládka, která je oprávněná takovýto materiál uložit. Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. ZL - 13 V souladu s ustanovením 222 odst. 5 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Projektová dokumentace počítala s uložením krajních ocelových obrubníků do betonového lože, ale v rozpočtu byla na tyto práce použita položka obsahující pouze práci a nikoliv materiál. Dále měl být dle projektové dokumentace odtokový žlab uložen pouze do skladby nových komunikací, nicméně je nutné pro lepší stabilitu odtokový žlab uložit do betonového lože. Tímto se zamezí jeho jakémukoliv pohybu. Provedení těchto stavebních prací je nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů, tato změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a mohla by ohrozit otázku záruky za dílo. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. ZL - 14 V souladu s ustanovením 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Při provádění bouracích prací byla na stavbě odkryta kvalitní zemina vhodná na další zahradnické úpravy a údržbu zeleně v rámci Prahy 3. Z tohoto důvodu nabyla zemina uložena na skládku dle rozpočtu, ale byla uložena u společnosti provádějící údržbu zeleně v Praze 3. Tímto se ušetří jak na skládkovném, tak na nákladech údržby zeleně. Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. ZL - 15 V souladu s ustanovením 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Při bouracích pracích byl odkryt materiál vhodný do nových skladeb pochozích ploch. Tento materiál měl být odvezen a uložen na skládku a následně koupen materiál nový. Položky nového materiálu tak byly nahrazeny pouze položkami za práci. Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. ZL - 16 V souladu s ustanovením 222 odst. 4 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Při kontrole rozpočtu a přepočtení všech položek obsahujících uložení na skládku a srovnání s položkami přesunu suti, byl zjištěn rozdíl v množství materiálu. Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Znění dodatku bylo konzultováno s AK LAWYA s.r.o.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 664 ze dne 03.10.2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě na veřejnou zakázku malého rozsahu "Revitalizace parku U Kněžské louky" Rada městské části I. s

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 249 ze dne 25.04.2018 Dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2017/01486/OTSMI na realizaci akce "SARAP - rekonstrukce venkovního bazénu" Rada

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 199/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 188 ze dne 05.04.2017 Revokace usnesení č. 162 ze dne 13. 3. 2017 - Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2016/00186/OTSMI ze dne 18. 3. 2016

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 484 ze dne Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo "Úpravy Komenského náměstí".

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 484 ze dne Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo Úpravy Komenského náměstí. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 484 ze dne 18.07.2018 Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo "Úpravy Komenského náměstí". Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. uzavření dodatku

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 170/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 166 ze dne 13.03.2017 Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 2016/00673/OTSMI k zakázce s názvem "Výkon koordinátora BOZP - panelové

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 179/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 170 ze dne 28.03.2017 Revokace přílohy usnesení Rady městské části č. 166 ze dne 13.3.2017 k "Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č.

Více

ze dne Revitalizace zahrady družiny v rámci ZŠ Písnická v Praze 12 - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ze dne Revitalizace zahrady družiny v rámci ZŠ Písnická v Praze 12 - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-147-034-14 ze dne 4.2.2014 Revitalizace zahrady družiny v rámci ZŠ Písnická v Praze 12 - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Rada městské části 1. s c

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 367 ze dne 19.06.2019 Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/00371/OMA-ONNM ze dne 28.4.2014 a návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č. 484 ze dne Prodej vozu Škoda Superb s RZ: 9A I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č. 484 ze dne Prodej vozu Škoda Superb s RZ: 9A I. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 484 ze dne 17.07.2019 Prodej vozu Škoda Superb s RZ: 9A5 8387 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s prodejem vozu Škoda Superb do společnosti

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 335/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 317 ze dne 31.05.2017 Dodatek č. 2 k SOD č. 2016/00701/OTSMI na realizaci stavby "Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 668/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 614 ze dne 31.08.2016 Dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2016/00408/OTSMI na realizaci stavby "Schodiště a chodník na cyklostezku

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. Dohodu o narovnání dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. Dohodu o narovnání dle přílohy č. 1 tohoto usnesení MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 444 ze dne 27.06.2018 Dohoda o narovnání s Ing. Marií Všetičkovou Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Dohodu o narovnání dle přílohy

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 696/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 697 ze dne 18.10.2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2017/00802/OTSMI ze dne 19. 6. 2017 - " Havarijní oprava balustrády - ZŠ a MŠ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 735 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 735 ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 735 ze dne 31.10.2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/00382/OOŽP na realizaci akce "Revitalizace Kostnického náměstí" Rada městské části

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. Dohodu o narovnání dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. Dohodu o narovnání dle přílohy č. 1 tohoto usnesení MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 760 ze dne 14.11.2018 Dohoda o narovnání s firmou AKROP s.r.o. Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Dohodu o narovnání dle přílohy č.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 336/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 316 ze dne 31.05.2017 Dodatek č. 2 k SOD č. 2016/00661/OTSMI na realizaci stavby "Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 981/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 902 ze dne 06.12.2016 Dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2016/00487/OTSMI na realizaci stavby "Lipanská 7 - rekonstrukce"

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 549/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 518 ze dne 09.08.2017 Dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2017/00720/OTSMI na realizaci "MŠ Libická 4/2271, Praha 3 - výměna

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 37/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 36 ze dne 18.01.2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/00789/OTSMI na realizaci zakázky "Oprava 15 bytů v Praze 3" Rada městské

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 16.10.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.10.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo uzavřenou mezi městem Písek a společností

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1010/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 933 ze dne 06.12.2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/00703/OTSMI na realizaci stavby,, Stavební úpravy panelových domů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 249 ze dne 24.04.2019 Dodatek č. 1 k SOD 2018/00682/OTSMI ze dne 16. 5. 2018 na akci "Předškolní zařízení Buková - komplexní rekonstrukce objektu"

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 606/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 572 ze dne 11.09.2017 Darovací smlouva mezi městskou částí Praha 3 a Tulipa Třebešín s.r.o. Rada městské části I. s c h v a l u

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 534 ze dne 08.08.2018 Smlouva o spolupráci s Národním muzeem na společném uspořádání slavnostního koncertu Rada městské části I. b e r e n a v

Více

Plzeňské městské dopravní podniky

Plzeňské městské dopravní podniky Plzeňské městské, a.s. Plzeňské městské DODATEK č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO uzavřený podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Název akce: Zpracování projektových

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 765 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 765 ze dne č.j.: 826/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 765 ze dne 15.09.2014 Veřejná zakázka - Jednací řízení bez uveřejnění "MŠ V Zahrádkách - výstavba nového objektu- dodatečné práce"

Více

DODATEK Č.1. UK 1. LF Stavební úpravy komunikací a zřízení výtahu v objektu U Nemocnice 5,

DODATEK Č.1. UK 1. LF Stavební úpravy komunikací a zřízení výtahu v objektu U Nemocnice 5, DODATEK Č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dohodou smluvních stran na základě ustanovení 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, podepsané dne 17.12.2015 na stavební akci UK 1. LF Stavební úpravy

Více

REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MATEŘSKÉ ŠKOLY ZBOROVSKÁ V KUŘIMI

REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MATEŘSKÉ ŠKOLY ZBOROVSKÁ V KUŘIMI EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Integrovaný regionální operační program nukup086cbd9 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR uzavřené dle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 627/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 568 ze dne 10.08.2016 Dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2016/00532/OTSMI na realizaci stavby "ZŠ Jeseniova - sanace obvodového

Více

ze dne Areál Na Zvonici - dodatek č. 1

ze dne Areál Na Zvonici - dodatek č. 1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-028-018-15 ze dne 13.7.2015 Areál Na Zvonici - dodatek č. 1 Rada městské části 1. s c h v a l u j e dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.04.2015

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne "Rekreační a kondiční areál RAK" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Rekreační a kondiční areál RAK - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-164-004-14 ze dne 27.6.2014 "Rekreační a kondiční areál RAK" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Rada městské části 1. bere na vě domí zprávu o posouzení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-126-31-13 ze dne 13.8.213 - Úprava sociálních zařízení v 1. a 2. NP objektu G3 budovy Základní školy Písnická v Praze 12 - dodatek č. 1 Rada městské

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-148-025-17 ze dne 27.11.2017 "Rekonstrukce části pozemní komunikace Nad Vinicí a přilehlých schodů v Praze 12" zadání dodatečných stavebních prací

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 736 ze dne 31.10.2018 Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/01/065/OTSMI na realizaci akce "Obnova náměstí Barikád s umístěním dětského hřiště"

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č /2017/OIMH

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č /2017/OIMH Statutární město Ostrava Dodatek ke smlouvě Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10421/2017/OIMH uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. 2586 a násl. a 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust a násl. a 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Článek I

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust a násl. a 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Článek I Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Dodatek ke smlouvě Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10105/2016/OIMH uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. 2586

Více

/ (F Předkládá: ODSH/ Ing. H. Strnadové ODSH/ Ing. H. Strnadové

/ (F Předkládá: ODSH/ Ing. H. Strnadové ODSH/ Ing. H. Strnadové a 446] KrajVysoema 101699 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina Název dokumentu: II/392 Kralice n. O. - křiž. s I/23 - křiž. s II/399 - dodatek č. 1 Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Jan Hyliš Schváleno: ZK Datum:

Více

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č ze dne

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č ze dne Číslo smlouvy objednatele : 543-2018-508101/2 Číslo smlouvy zhotovitele: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zálezly Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 543-2018-508101 ze dne 11.05.2018 podle 2586 a následujících

Více

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 05/14/2140/18 č. zhotovitele 18-23 podle 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník ) I. SMLUVNÍ STRANY Objednatel: Město Třebíč

Více

Dodatek č. 2. ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/5410/2016 "Silnice II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice"

Dodatek č. 2. ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/5410/2016 Silnice II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/5410/2016 "Silnice II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice" uzavřený mezi těmito smluvními stranami: Liberecký kraj se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a,

Více

DOHODA O NAROVNÁNÍ. (dále jen Dohoda")

DOHODA O NAROVNÁNÍ. (dále jen Dohoda) DOHODA O NAROVNÁNÍ (dále jen Dohoda") Tato Dohoda se uzavírá níže uvedeného dne mezi stranami: (1) Městská část Praha 6 Sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 IČ: 00063703 DIČ: CZ00063703 zastoupena: Mgr.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1011/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 934 ze dne 06.12.2016 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2016/00701/OTSMI na realizaci stavby,,stavební úpravy panelových domů Praha

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 676/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 630 ze dne 06.08.2014 Dohoda o spolupráci při zveřejňování záměrů prodeje či pronájmu nemovitých věcí ve vlastnictví hl. m. Prahy

Více

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 5/2016/504203

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 5/2016/504203 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 5/2016/504203 uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) mezi smluvními stranami Objednatel: Česká republika Státní pozemkový

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 444/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 412 ze dne 20.06.2017 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2011/02652/10 uzavřené dne 21.12.2011 mezi městskou částí Praha 3 a vlastníky

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 11. 2017 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 452/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 423 ze dne 20.06.2017 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozu a údržbě veřejného osvětlení č. 3/0336/99/U Rada městské části I. s c h

Více

Dodatek č. 1. Ke smlouvě o dílo č S. v souladu přísl. ustanoveními 2586a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek č. 1. Ke smlouvě o dílo č S. v souladu přísl. ustanoveními 2586a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník Dodatek č. 1 Ke smlouvě o dílo č. 15190-S v souladu přísl. ustanoveními 2586a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník KG - SERVIS, spol. s.r.o. se sídlem: Dolní Nouzov 415, 281 01 Velím zastoupený: jednatelem

Více

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO KUJIP012QMVE DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO ID č. 98932 uzavřené dne 18. 7. 2016 (fd č. 95947) 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník"),

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Smlouva o dílo. uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění Ruční případně strojní čištění komunikací a veřejného prostranství na území

Více

DODATEK Č. 3. ke Smlouvě o dílo ze dne pro zhotovení stavby Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň"

DODATEK Č. 3. ke Smlouvě o dílo ze dne pro zhotovení stavby Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň DODATEK Č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 08.06.2018 pro zhotovení stavby Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň" Číslo smlouvy objednatele: 750/4708/18 Číslo zakázky zhotovitele: 2018-022 Smluvní strany

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 732/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 703 ze dne 18.10.2017 Uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi hlavním městem Prahou a městskou částí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 457/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 399 ze dne 13.06.2016 Smlouva o spolupráci s Národním muzeem při pořádání akce Hrrr na ně! Husité na Vítkově Rada městské části

Více

DODATEK č. 2. Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 10. 2011 na akci. ,Nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů'

DODATEK č. 2. Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 10. 2011 na akci. ,Nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů' KUJIP80UQGPP DODATEK č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 10. 2011 na akci,nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů' I. Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený: k podpisu smlouvy pověřen zástupce

Více

DODATEK č. 1 k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ č. DOT/80/02/000721/2017 ze dne

DODATEK č. 1 k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ č. DOT/80/02/000721/2017 ze dne MHMPXP7FMLM7 stejnopis č. DODATEK č. 1 k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ č. DOT/80/02/000721/2017 ze dne 30. 6. 2017 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu č. 122 na zachování či obnovu památkové hodnoty

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 644 ze dne Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci s organizací Život 90

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 644 ze dne Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci s organizací Život 90 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 644 ze dne 25.09.2018 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci s organizací Život 90 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. dodatek

Více

Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská-zajištění energetických úspor, I. etapa

Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská-zajištění energetických úspor, I. etapa Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská zajištění energetických úspor, I. etapa DODATEK č. 1 S M L O U V Y O D Í L O číslo objednatele 2018 00032/ORI ze dne 29.5.2018 Statutární město Karlovy Vary a 3 x N spol.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č. 91 ze dne Schválení smlouvy o dílo "Servis 36 kusů podzemních kontejnerů"

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č. 91 ze dne Schválení smlouvy o dílo Servis 36 kusů podzemních kontejnerů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 91 ze dne 13.02.2019 Schválení smlouvy o dílo "Servis 36 kusů podzemních kontejnerů" Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. uzavření smlouvy

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-093-001-16 ze dne 10.10.2016 "U Chmelnice - opěrná zeď a přilehlá komunikace" zadání dodatečných stavebních prací a dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje, DBS města Písku V Písku dne: 16.11.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 24.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Kočí a.s. - Stavební úpravy

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 381 ze dne Dohoda o narovnání s advokátem JUDr.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 381 ze dne Dohoda o narovnání s advokátem JUDr. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 381 ze dne 04.06.2018 Dohoda o narovnání s advokátem JUDr. Petrem Honzíkem Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Dohodu o narovnání dle

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 437/2014. č. 446 ze dne 09.06.2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 437/2014. č. 446 ze dne 09.06.2014 č.j.: 437/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 446 ze dne 09.06.2014 ZŠ a MŠ, nám. J. z Lobkovic, budova Perunova 6/975 - oprava hřiště Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 747/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 706 ze dne 18.10.2017 Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem mezi městkou částí Praha 3 a organizací

Více

Zásady pro úhradu nákladů na pořízení změn územních plánů vyvolaných Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje nebo jejich aktualizacemi

Zásady pro úhradu nákladů na pořízení změn územních plánů vyvolaných Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje nebo jejich aktualizacemi MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Zásady pro úhradu nákladů na pořízení změn územních plánů vyvolaných Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje nebo jejich aktualizacemi Schváleno radou kraje usnesením

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 46/15/RMČ k dodatku č. 1 smlouvy o dílo se spol. PP SERVIS Plzeň s.r.o.

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 46/15/RMČ k dodatku č. 1 smlouvy o dílo se spol. PP SERVIS Plzeň s.r.o. Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 6. zasedání dne 12. 1. 2015 USNESENÍ č. 46/15/RMČ k dodatku č. 1 smlouvy o dílo se spol. PP SERVIS Plzeň s.r.o. Rada po projednání I. schvaluje návrh dodatku

Více

Příloha č. 2 KVHČ č. 9 DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK uzavřená ve smyslu 1991 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi těmito sm

Příloha č. 2 KVHČ č. 9 DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK uzavřená ve smyslu 1991 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi těmito sm Příloha č. 2 KVHČ č. 9 DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK uzavřená ve smyslu 1991 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami: Městská část Praha 3 IČO: 00063517

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 23.8.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 06.09.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Oprava ledolamů Kamenného mostu v Písku návrh dodatku č.1 smlouvy

Více

Dodatek č.2. ke Smlouvě o dílo č uzavřené dne ve znění dodatku č.l uzavřeného dne ( dále jen jako smlouva o dílo ).

Dodatek č.2. ke Smlouvě o dílo č uzavřené dne ve znění dodatku č.l uzavřeného dne ( dále jen jako smlouva o dílo ). Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 160606 uzavřené dne 23.05.2016 ve znění dodatku č.l uzavřeného dne 27.07.2016 ( dále jen jako smlouva o dílo ). 1. Město Nové Město na Moravě se sídlem Vratislavovo nám.

Více

DODATEK č. 1. ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) č ,

DODATEK č. 1. ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) č , DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 377 2018 529101, ze dne 24. 8. 2018, k Realizaci polních cest VPC 8, VPC 9 v k. ú. Stanovice (dále jen dodatek ), uzavřený na základě nabídky

Více

Smlouva o dílo uzavřená podle občanského zákoníku

Smlouva o dílo uzavřená podle občanského zákoníku Smlouva o dílo uzavřená podle občanského zákoníku I. Smluvní strany 1. Objednatel: TEZA, s. r. o. Sídlo: F. V. Krejčího 405, Česká Třebová 560 02 IČO: 62061739 DIČ: CZ62061739 Zápis v OR vedeným u KS v

Více

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. č.l. ke smlouvě o dílo číslo: 03030/2014/IM

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. č.l. ke smlouvě o dílo číslo: 03030/2014/IM KUMSP88QE6X4 Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Moravskoslezsko Veřejná zakázka č. 134/2015 SMLUVNÍ STRANY: X. Moravskoslezský kraj Se sídlem: Zastoupen:

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č /2018/OIMH

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č /2018/OIMH Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. 2586 a násl. a 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní strany Statutární

Více

Smluvní strany. bankovní spojení: Komerční banka,a.s. č.ú.: /0100 (dále jen objednatel )

Smluvní strany. bankovní spojení: Komerční banka,a.s. č.ú.: /0100 (dále jen objednatel ) NMNMSML20170404 Dodatek č.2 NMNMSML20170404 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20.6.2017, ve znění dodatku č.1 ze dne 3.10.2017, na provedení díla Chodník ul.petrovická, Nové Město na Moravě, 1.etapa ( dále

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Vodárenská správa Písek V Písku dne: 15.11.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 24.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0004/16/0905/DS na akci Rekonstrukce

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Oprava pozemní komunikace Borová v Praze 12 - dodatek č.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Oprava pozemní komunikace Borová v Praze 12 - dodatek č. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-161-029-14 ze dne 10.6.2014 Oprava pozemní komunikace Borová v Praze 12 - dodatek č. 1 Rada městské části 1. schvaluje 1.1. zadání veřejné zakázky

Více

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j.: 63346/2016-MZE-12131 číslo dodatku : 674-2015-12135/2 DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a v souladu s 222 odst.

Více

DODATEK č. 1. Česká republika Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary Fakturační adresa :

DODATEK č. 1. Česká republika Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary Fakturační adresa : DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 501-2015-529101, uzavřené dne 10. 7. 2015 (dále jen Smlouva ) na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Německý Chloumek (dále jen KoPÚ ), dle 2586

Více

uzavřená podle 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) mezi

uzavřená podle 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) mezi Strana 1 z 6 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY uzavřená podle 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) Jméno a příjmení: Jméno Uživatele:

Více

Dodatek č. 2. ke smlouvě o dílo ze dne uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Dodatek č. 2. ke smlouvě o dílo ze dne uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany: Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 7. 2017 uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 1. Město Týnec nad Sázavou se sídlem K Náklí 404, 257

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 244/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 231 ze dne 19.04.2017 Smlouva o spolupráci s Národním muzeem na slavnostním koncertu u příležitosti 72. výročí ukončení 2. světové

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-135-035-13 ze dne 22.10.2013 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství městské části Praha 12 se společností Společnost pro kreativitu ve vzdělávání,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 300 ze dne 21.05.2019 Ukončení nájemní smlouvy č. 2009/00109/8.1, S 597/09, ze dne 15.5.2009, se společností S.T.C. a.s. Praha, IČ 005 38 914

Více

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 10. 11. 2009

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 10. 11. 2009 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 10. 11. 2009 KUJIP00UAWBB uzavřený podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Kraj Vysočina,

Více

DODATEK Č. 3. ke SMLOUVĚ O DÍLO. č. objednatele 05/14/2349/17 č. zhotovitele H3178/18

DODATEK Č. 3. ke SMLOUVĚ O DÍLO. č. objednatele 05/14/2349/17 č. zhotovitele H3178/18 DODATEK Č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 05/14/2349/17 č. zhotovitele H3178/18 uzavřené dne 18.01.2018 na základě dohody smluvních stran podle ustanovení 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 3 DBS města Písku V Písku dne: 06.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.10.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo s dodavatelem akce: Rekonstrukce objektů čp.

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č /2017/OIMH

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č /2017/OIMH Statutární město Ostrava Dodatek ke smlouvě Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10535/2017/OIMH uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. 2586 a násl. a 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

D O D A T E K Č. 1 K U P N Í S M L O U V Y

D O D A T E K Č. 1 K U P N Í S M L O U V Y D O D A T E K Č. 1 K U P N Í S M L O U V Y č. kupujícího 05/02/2220/18 o prodeji a koupi věcí movitých uzavřené podle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoník, v účinném znění (dále též

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 445/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 413 ze dne 20.06.2017 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 2012/01915/10 uzavřené dne 17.10.2012 mezi městskou částí Praha 3 a vlastníky

Více

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO KUJIP012Q9JL uzavřené dne 7. 4. 2016 dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů OA a HŠ Havlíčkův Brod - rekonstrukce tělocvičny

Více

DODATEK č. 2. ke smlouvě o dílo uzavřené podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

DODATEK č. 2. ke smlouvě o dílo uzavřené podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) mezi smluvními stranami Objednatel: Zastoupený: Česká republika - Státní

Více

IDZZ I. Smluvní strany

IDZZ I. Smluvní strany DODATEK Č. III KE SMLOUVÉ O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 673/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 618 ze dne 31.08.2016 Oprava WC v objektu radnice Městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3 Rada městské části I. s

Více

Dodatek č. 5. Ing. Stanislav Skřipský, vedoucí pobočky Blansko Ing. Zdeněk Dinga, telefon xxxxxxx Adresa: Blansko, Poříčí 1569/18, PSČ

Dodatek č. 5. Ing. Stanislav Skřipský, vedoucí pobočky Blansko Ing. Zdeněk Dinga, telefon xxxxxxx Adresa: Blansko, Poříčí 1569/18, PSČ Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vísky u Letovic Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 915-2015-523101 ze dne 23. září 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. listopadu 2016, dodatku č.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 294/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 283 ze dne 17.05.2017 Uzavření Smlouvy o provedení stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo uzavřené podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) mezi smluvními stranami

Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo uzavřené podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) mezi smluvními stranami Číslo smlouvy objednatele: 1102-2018-505202 Číslo smlouvy zhotovitele: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Polná na Šumavě Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Dostavba kanalizace Hranice - Smlouva o prodeji projektových dokumentací

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Dostavba kanalizace Hranice - Smlouva o prodeji projektových dokumentací MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019 Bod programu: 30 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor rozvoje města Ing. arch. Marek Kuchta,

Více

trvalý pobyt:., bydliště:... (dále jen kupující )

trvalý pobyt:., bydliště:... (dále jen kupující ) 22242/B/2018-HMSO Č.j.: UZSVM/B/17157/2018-HMSO Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

ZÁSTAVNÍ SMLOUVA K NEMOVITÝM VĚCEM uzavřená podle 1309 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění č. S883/2017/0022/OM-OPM

ZÁSTAVNÍ SMLOUVA K NEMOVITÝM VĚCEM uzavřená podle 1309 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění č. S883/2017/0022/OM-OPM J\ \ 'y\' i:,\ ZÁSTAVNÍ SMLOUVA K NEMOVITÝM VĚCEM uzavřená podle 1309 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění č. S883/2017/0022/OM-OPM Smluvní strany Zástavní věřitel: Hlavní město

Více

Pracovní materiál č. 4.2.

Pracovní materiál č. 4.2. Pracovní materiál č. 4.2. STŘÍBRO SOUBOR MĚSTSKÉHO OPEVNĚNÍ, 1.ETAPA OPRAVA VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ ZDI, AKTUALIZACE STAVU 2013 DODATEK Č. 7 Pracovní materiál pro 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne

Více