objednatel: IC: 2.3. Piedm6tem plndnl je softwarov6 [prava grafick6 nadstavby Mrcuard po vvmdnd komponent. II, SMLOUVA O DILO lcedr st*irr ",

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "objednatel: IC: 2.3. Piedm6tem plndnl je softwarov6 [prava grafick6 nadstavby Mrcuard po vvmdnd komponent. II, SMLOUVA O DILO lcedr st*irr ","

Transkript

1 I I lcedr st*irr ", ' rechnick6f, 1.1ii':iirni lgtejnske nd I/ PRA ia 1..? SMLOUVA O DILO ffi f/+ objednatel: I. Smluvni strany Ceskd republika - Kanceldi Sendtu se sidlem ValdStejnsk6 n6m.77/4, Praha 1 zastoupens: Ing. Jiii Uklein, Ph.D, vedouci Kance-l6ie Sendtu IC: O7 bankovni spojeni: enb Praha d. rjdtu: 26423OOL/O7L0.,,*.*..., ", osoba pov6ienii jednat ve v6cech technickfch: Ing. Vilma eernd, tel Martin Klvai. tel (ddle jen objednatel) a zhotovitel: Colsvs s. r. o. se sidlem: Buit6hradskd tog, Kladno - Dubi je,ho jm6nem: Ing. V6clav Kopal, jednatel spolednosti IC: DIt.: C zapsand v Obchodnim rejstiiku pod oddil C bankovni spojeni: Unicredit Bank Czech Republic a.s. d. (itu: O2OO24OOO9/27OO osoba poveiend jednat ve v6cech technickfch: AleS Trojan, tel (d6le jen zhotovitel) II, Piedm6t ptneni 2.1. Piedm6tem plndni je dod5vka, instalace, zprovozn6ni novich typi hldsids EZS spolu s vyimdnou za stdvajici hldside EZS pro detekci pohybu, tfist6ni skla, IR zdvory a magnetick6 kontakty na oknech a dveiich Piedm6tem plneni je naprogramov6nl, oziveni, revize, provozni zkouika a zaskoleni obsluhy vdetnd doddni ndvodu obsluhy zaiizeni v desk6m jazyce, doddni fotodokumentace a piislusn6 v'/kresov6 dokumentace skutein6ho provedeni zapojeni hldsiifi Piedm6tem plndnl je softwarov6 [prava grafick6 nadstavby Mrcuard po vvmdnd komponent.

2 2.4. Piedm6tem pln ni je odvoz demontovan,/ch stanich hliisid8, vdetnd zajist6ni jejich ekologick6 likvidace, odvoz odpadu Piedmdt a rozsah dila je vymezen v piiloze d. 1, kter6 tvoii nedilnou soud6st t6to smlouvy. III. Misto plneni Sidlo Seniitu PeR, Valdstejnsk6 niim6sti I7/4, IiB 01 praha 1, objekty Kolovratsk6ho a Mal6ho Fiirstenbersk6ho pal5ce. r: ' \al{.j r rv. Doba pln ni Zhotovitel je povinen piedat objednateli celi piedm t pln6ni dle dl. II. smlouvy lh[te do dvou meslcu od podpisu smlouvy. v. Cena 5.1. Cena dila se sjedndv6 jako nejvfse pilpustnii v koruniich ieskfch, a to v ileneni bez DPH, DPH a vdetn6 DpH, odpovidd dasu a mistu realizace dila a iinl: cena bez DPH DPH 21olo cena vdetne DPH Ki t Ka Kt 5.2. Sjednan5 c na za splneni cel6 zakszky dle dl. II obsahuie veiker6 prdce, doddvky, sluiby, v'/kony a vsechny niiklady, ktenich je tieba trvale di doiasn6 k zahiijeni, provede-ni a dokonteni piedm6tu pln6ni a uvedeni do provozu, vtetne napi. niskladri na zaiizeni a likvidaci stavenist, n6klad& na technickou dokumentaci, tj. fotodokumentaci i vfkresovou dokumentaci skutedndho provedeni zapojeni hliiside atd Zm6nit sjednanou cenu je mo2n6 pouze v d8sledku zm6ny zdkona d. 235/2004 Sb., o dani z piidan6 hodnoty, ve zn6ni pozd6jsich piedpise. V takov6m piipadd bude sjednand cena (vietn6 DPH) sni:ena, di zvfiena. Rozhodujici dobou pro posouzeni zm6ny vfse sjednan6 ceny je sjednanii doba plndni dle dl. IV. smlouvy. vr. Platebni podminky 6.1. Cena dodiivky bude hrazena na ziiklad6 jedn6 konedn6 faktury po provedeni vsech dodiivek a praci. Piilohou faktury musi bft soupis proveden'/ch praci odsouhlasenf pov6ienfm zdstupcem objednatele, dlen6n'i v souladu s ocen n'/m vfkazem vym r. Koneinou fakturu je zhotovitel povinen doloiit

3 krycim listem a rekapitulaci obsahujici vydisleni v5ech skutednfch ndklad8 podle ocen6n6ho v'yikazu vfm6r vdetn6 DPH. Konednou fakturu je zhotovitel oprdvn6n vystavit do 14 dn8 po iiidn6m pieddni a pievzeti dila objednatelem a po odstran6ni vsech piipadnfch vad a nedod6lke uvedenlich v pieddvacim orotokolu Faktura vystaven;i zhotovitelem musi mit n6lezitosti platn6ho daiov6ho dokladu. Splatnost faktury se sjedndvd 21 dne od prokazateln6ho dorudeni faktury stran6 povinn6. Objednatel neni v prodleni s platbou faktury. pokud uhradi fakturu do lhuty splatnosti po jejim obdrzeni, ale po terminu uveden6m na faktuie jako den splatnosti. V piipad6, Ze faktura nebude obsahovat v5echny piedepsan6 niilezitosti nebo bude obsahovat nesprsvn6 tidaje nebo objednatel neodsouhlasi, Ze piediivand dilo odpovidd zad{ni, je objednatel oprdvn6n vriitit fakturu k doplnfnlr.v takov6m piipade zadne lhrjta splatnosti faktury plynout az dnem dorudeni faktury obsahujici viechny pozadovan6 niilezitosti a sprdvn6 (daje. Faktura bude objednateli dorudena vzdy ve dvou vyhotovenich vdetn6 piipadnri ch piiloh Objednatel ve vztahu k piijat6mu plneni nevystupuje jako osoba povinnd k dani podle ziskona d. 235/2OO4 Sb., o dani z piidan6 hodnoty, ve zn6ni pozd6j5ich piedpis& Objednatel mii prsvo pied konednfm zaplacenim ceny dila sniiit fakturovanou diistku z dfivodu: uplatndni smluvni pokuty. uplatndni slevy z ceny pro vady dila podstatne snizujici kvalitu dila, uplatndni ndhrady 5kody zpssoben6 zhotovitelem v souvislosti s olndn[m dila Cena je uhrazena odepsdnim fakturovan6 d6stky z tidtu objednatele. VII. Podminky plneni 7.7. Podminky pln6ni dila jsou diiny poptiivkovr/m listem 7.2. Objednatel piedd zhotoviteli staveni5t6 maximdln6 5 pracovnich dn& pied zahisjenim praci Zhotovitel je povinen dilo a vsechny jeho ddsti prov6st v souladu s platnttmi technicklimi, prdvnimi a dalsimi piedpisy platnimi na dzemi eesk6 republiky, dolozit atesty, revizemi, prohlii5enim o shod6, technickou dokumentaci a dal5imi protokoly a doklady nutnfmi pro i5dn6 pied6ni a pievzeti dita Zhotovitel zajisti bezpednost staveniste i bezprostiedniho okoli v souladu s piislusnf mi pfedpisy BOZP Zhotovitel^ je povinen umoznit ziistupc8m objednatele a pov6ienlim pracovnikim Ndrodniho pamiitkov6ho istavu vstup na stavenist6 za ridelem proviideni dozoru, kontroly Zhotovitel je povinen podiidit pr&u6n praci rezimovf m opatienim zabezpedujicim ochranu objektu sidla Sendtu PeR, vdetn6 zdsaddm platnfm pro vstup a pohyb osob v prostordch sidla Sendtu PeR, je povinen dodrzovat v5echny piedpisy k zajist6ni po26rn( ochrany.

4 7.7, Zhotovitel je opriivnen plnit dilo pouze pracovniky s legiilnim pobytem na 0zemi eesk6 republikv. VIIT. PrSva a povinnosti 8.1. Veiker6 komponenty a materiiily, kter6 neodpovidaji standardem uvedenrf'm v polozkov6m rozpodtu, miie zhotovitel pouzit pouze po piedchozim pisemn6m souhlasu objednatele Objednatel je oprdvn6n kontrp,lovat..prov5d6ni dila prfibezne v kazd6 fdzi jeho pln6ni. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provddi dllo v rozporu se sv'vimi povinnostmi je oprdvn n pozadovat na zhotoviteli odstran6ni vad. Pokud zhotovitel vady neodstrani ani v dodatedn6 stanoven6 lhit6, jde o podstatn6 poru5eni smlouvy a objednatel je opriivn n od smlouvy odstoupit. Pr5ce a dodiivky, kter6 vykazuji prokazatelnf nesoulad s polozkov'/m rozpodtem di s pokyny objednatele nebo s dohodnutlimi zm6nami a zhotovitel je provede bez piedchoziho pisemn6ho souhlasu objednatele, neni objednatel povinen za D latit Objednatel md pr6vo vyhradit si pied zahdjenim demontdznich praci, a to formou zdpisu, seznam demontovanlich d6sti dosavadniho zaiizeni, kte16 zestanou v jeho dispozici a nebudou zhotovitelem urdeny k odvozu - k likvidaci Zhotovitel je povinen dilo realizovat tak, aby byl jeho dinnosti pouze minimdin6 omezen provoz v mistd pln6ni dila vietne zajist6ni bezpedn6ho p(stupu osob zdravotnick6 sluzby, pozdrniki apod. do objektu sidla Sen6tu PCR zhotovitel podfidi pr8b6h praci reiimovfm opatienim zabezpedujicim ochranu objektu ValdStejnsk6ho paldce ve spoluprdci s ochrannou sluzbou Policie Cesk6 republiky Zhotovitel je povinen udriovat na stavenisti pof6dek a Eistotu, je povinen na sv6 niiklady neprodlene odstrafiovat odpady a nedistoty vznikl6 v kterrichkoli prostor6ch pii jim proviid6n6m dile v souladu se zdkonem o odpadech Zhotovitel odpovid6 za bezpednost prdce a ochranu zdravi vsech osob v prostoru stavenist6, je povinen vybavit osoby, kter6 plni dilo jeho jm6nem, ochrannimi pracovnimi pomuckami Vznikne-li v desledku dinnosti zhotovitele objednateli 5koda, je zhotovitel povinen Skodu v pln6m rozsahu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provdd6ni piedm6tu dila s nslezitou odbornou p6di a podle pokyn8 objednatele. V piipade nevhodnosti pokynf objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokyn& objednatele pisemn6 upozornit Zhotovitel je povinen k v'/zv6 objednatele pferusit prdce na dile z d&vodu kondni seniitni akce 6i akce poiddan6 objednatelem. Po dohode stran bude

5 prodlouzen termin dod5ni dila. Objednatel je povinen ozndmit zhotoviteli pieruseni dila z divodu kondni akce pisemn6 minimslne 3 dny piedem Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli piipojeni na rozvody vody a elektrickd energie PieruSeni provozu stdvajicich hlssid8 ;e zhotovitel oprdvn6n udinit pouze s piedchozim souhlasem objednatele, na objednatelem odsouhlasenou dobu. 8.15, Zhotovitel je oprdvn6n po dohod6 s objednatelem pracovat v mist6 pln ni i mimo pracovni dobu stanovenou v Kanceldii Sendtu (veetn6 sobot, ned6li, sviittfi;, o demz bude uiinen zdpis, podepsanli op16vnenlimi zdstupci smluvnich stran' :..\.&{.i-..r: rx. Z5ruka, odpovednost za vady 9.1. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli dilo i6dn6 a vaas, tj. bez vad a nedodelkfi, kter6 by mohly br5nit jeho iddn6mu uiivdni nebo by mohly zpfisobit rychlej5i opotiebeni dila, ztilit jeho uzivdni di jsou nehospod6rn6 oproti parametrim pozadovanfm zadavatelem (stanoven'lch poloikovlim rozpodtem). Objednatel je oprdvn6n postup praci pii nekvalitnim provddeni dila omezit di zcela zastavit, a to bez ndroku zhotovitele na (hradu tdchto praci a prodlouzeni terminu dod6ni dila Zhotovitel odpovidd za to, ie dilo bude mit vlastnosti pozadovan6 objednatelem a stanoven6 v poloikov6m rozpodtu (vdetnd jejich sjednanlich zm6n a doplfikfi), v technickich norm5ch a piedpisech platnfch v eeskd redublice k dilu se v62icich. 9.3, Smluvni strany sjedndvajl z5rudnl dobu na (stiednu EPS dle dl' II smlouvy v d6lce 2let. Z6rudni doba podind b6zet ode dne pisemn6ho pievzeti (stiedny EPS dle dl. II smlouvy objednatelem Vady, na kter6 se vztahuje zlruka, je objednatel oprdvn6n uplatnit u zhotovitele pisemn6, formou ZiSdosti o provedenl opravy, neni-li to moin6, Z6dosti o dodsni nov6 bezvadn6 veci (souidsti) di plneni. Pokud jest6 nebyla sjednand cena uhrazena, m6 objednatel pr6vo pozadovat piim6ienou slevu Zhotovitel je povinen odstranit zdrudni vadu neprodlen, nejpozd6ji vsak do 5 pracovnich dn8 ode dne dorudeni plsemnd reklamace, je-li to technicky a technologicky moin6, jinak do data dohodnut6ho smluvnimi stranami. 9'6' JestliZe zhotovitel neodstrani vady ve lhetdch uvedenlich v odst. 9.5' tohoto dlsnku, je objednatel oprdvn6n prov6st tyto prdce sdm nebo jejich provedenim pov6iit jinou osobu nebo jejim prostiednictvim zakoupit a vym6nit vadnou di ne(pln6 funkdni ddst dila. Takto vznikl6 n6klady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 21 dn8 ode dne dorudeni faktury - dafiov6ho dokladu. Timto postupem objednatele se zhotovitel nezbavuje odpov6dnosti za dilo jako celek ani za jeho jednotliv6 d6sti Uplatn6nim pr6v ze ziruky za jakost dila nejsou dotaena pr6va objednatele na uhrazeni smluvni pokuty a ndhradu Skody souvisejici s vadnfm pln6nim.

6 x. Poji5tEni Zhotovitel prohlasuje, ie m5 uzavienou pojistnou smlouvu pro piipad vznikle 5kody ve vri5i min. 10 mil' Ki. Zhotovitel je povinen pfed podpisem smlouvy pieotbzit originsl pojistn6 smlouvy, jejiz kopie bude tvofit piilohu d 6 smlouvy Zhotovitel je povinen m[t uzavienou pojistnou smlouvu dle bodu tohoto dl6nku po celou dobu ridinnosti tdto smlouvy Zhotovitel je povinen pii providdnf :d[la zajistit, aby nedoslo ke 5kod6 na majetku stdtu di osob. xr. Smluvni Pokuty' rirok z Prodleni Pri prodleni zhotovitele s isdnlim a viasnlim splnenim dila a vyklizenim staveni5t6 se sjedndv5 smluvni pokuta ve vfii 0,1olo z ceny dila (bez DPH) za kazd'i den prodlen[ pri prodleni zhotovitele s odstran6nim zdrudnich vad i pii prodleni s provedenim vlirobcem doporuienrl'ch prohlidek po dobu..sjednan6 2let6 zdruky se sjedndvd smluvni pokuta ve vf5i KE za kald'i den prodleni a za kazdou vadu di Prohlidku pfi Drodlenl s odstran6nim mimozdrudnich vad a pii prodleni s provedenlm mimoziirudnich prohlidek se sjedndv6 smluvni pokuta ve visi 1'000 Kd za kazd'i den prodleni a za kaldou vadu di prohlidku pri prodleni s rjhradou pen6zit6 dsstky bude rok z prodleni stanoven dle naiizeni vlsdy d. 35L/2013 Sb., ktenim se urduje vf5e [rokti z prodleni, ve zn6ni pozdejiich piedpisfi Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo jejim zaplacenim neni dotden n6rok opr5vn6n6 strany na nshradu 5kody a ndhrada Skody neni vrisi smluvni pokuty omezena a smluvni pokuta se do naihrady 5kody nezapoiitdvii Splatnost smluvnich pokut se sjedndvii 21 dn0 od dorudeni piislusn6 faktury stran6 oovinn Smluvni strany prohlasuji, Ze s ohledem na piedm6t t6to smlouvy a charakter dila s vvii smluvnich pokut souhlasi a povazuji je za piim6ien6. XII. Odstoupeni od smlouvy Objednatel je oprsvn6n odstoupit od smlouvy v piipade podstatn6ho poruseni nebo nepln6ni smlouvy dle dl. II., IV, VII., VIII. a IX. t6to smlouvy zhotovitelem.

7 12.2. odstoupeni od smrouvy musi bft udin6no pisemn6. priivo odstoupit od smlouvy nemii ta.strana, kterd se _ neprn6ni nebo poditainer. - pjr"s"ni smrouvy dopustira. Uiinky odstoupeni od smrouvy nastdvali dnem dorudeni ozndmeni o odstoupeni druh6 smluvni stran v pripq.dg odstoupeni. od smrouvy je z^hotoviter povinen opustit a vykridit stavenist6 nejpozd6ji do 5 pracovnicn OnE oo diinnosti odstouoeni. r2'4. V piipadd 0dstoupeni -od smrouvy se objednater zavazuje pievzit a zhotovitel se zavazuje piedat dosud provedene pri5ce i nedoionj"r,e oo z dni ode dne ridinnosti odstoupeni od smrouvy. o takov6m pied:ini a pievzetl bude poiizen zdpis s ndrezilo:lmi protokoru o pieddni! pi"u."ti dila, bude.v n6m podrobnd pops'5ri ltbv rozpracovanosti dira, provedeno jeho ocendni, vymezeny vady anedod6lky a sjedndn,plioo'-j":i.n odstran6ni. objednater mii v.ptipadd ' odstolpeni od iriouuy i u odstranitelnfch vad prdvo pozadovat slevu z ceny, misto jejich odstran6ni. XIII. DalSi ujedn5ni smlouvu rze ukondit pisemnou dohodou smruvnich stran nebo pisemnou v17pov6di, i bez uvedeni dlsvodu, s 2m6si6ni vfpov dni f f,ltor, -LtJ.j'..en" b6zet 1. dnem m6sice niisredujiciho po dorudeni uvpo"eoi- o'.rn? rr-luni stran6. 13'2' Smluvni strany jsou.povinny zaiistit,. aby v piipadd jejich rozddreni, sroudenr, jak6koriv jin6 piem6n6 nebo pievodu prdv a povinntsti na oceiind diline spolednosti byl prdvni ndstupce -zavdziin stejn. :alo s.fuunilfr"n' teto smrouvy a aby v takov6m piipad nedoilo ke zkr6ceni prdv druh6 smluvni stra ny. xrv. Z5vEreEn5 ustanoveni Pokud tato smlouva nestanovi jinak, iidi 89/2072 Sb., obdanskli z6konik, ve zn6ni se budou ie5it pied platn6ho desk6ho prdvniho Fddu. se prdvni pozd6jiich deskfmi vztahy ji zalozen6 ziik.d. piedpiss. piipadn6 spory soudy podle Ve5kerd korespondence a ostatni zitznamy musi blit jazyce (tato povinnost neplati pro slovenskf jazyk) Zmlny s.mlouvy lze prov6st pisemn6, formou podepsanfch ob6ma smluvnimi stranami. proveiddny v deskdm 6islovanfch dodatke, Piilohy d,. t a2 6 tvoii nedilnou soudiist t6to smlouvy zhotovitel souhrasi s.tim, ze na www strdnkdch a profiru zadavatere Kancer6ie Sendtu bude zveiejn6no cel6 zn6ni t6to smlouvy.

8 14.6. Smlouva je sepsdna ve dtyiech stejnopisech, kaidii smluvni strana obdrii po dvou vyhotovenich Smlouva je platnd a 6dinnd dnem jejiho podpisu ob ma smluvnimi stranami. V Praze dne //,b Za obiednatele Ing. Jiti Uklein, Ph.D. vedouci KancelSie Seniitu Valddti,jrskd t1tl\ t7 / t, V Kladn dne 2I -05'201{ Colsys s.r.o. Bu5i6hradska Kladno - Dubi Dtc c (40) Za zhotovitele Ing. Viicllv Kopal jednaty' spolednosti il Piilohv 1. ocen6nr/ polozkovi rozpodet 2. cenovi5 nabidka ze dne OL4 3. osveddeni NBU - stupefi DEvErn6 4. certifikdt EZS,,Instalace HWSW komponent a programov6ni technologie PZTS MB Secure" - minimsln6 pro dva kmenov6 zamdstnance uchazede 5. certifikiit MrGuard III + TOP editor - minimdlne oro dva kmenov6 zam6stnance uchazede s Dlatnostl min. do konce roku kopie pojistne smlouvy

9 Piiloha d. I Vfkaz vfm6r ndzev polozky mnoistvi cena/ks cena/celkem N PIR detektor se zrcadlovou optikou, nizkou spotiebou, funkci AM a dosahem 15m ks FG1625TAS-G3 Detektor tii5tdni skla s dosahem al 7,6m a stinenym rel6 i oro skla s f6liemi ks , ,00 AX-650TF 2-paprskovri IR z6vora, synchronizace - 4 kantly ks L MAS353 MG kontakt zavrtny dtyidratovi polarizovanf s pracovni mezerou 28mm ks ,00 Instalaini materiril( kabelv, krabice, atd.) kpl. I " ,94 Demonliii, montad(vimena.jednotl i vych komponent) kpl. I p ,00 Napro gramov6ni, oziveni kpl. I SW riprava grafick6 nadstavby MrGuard po vyimdnd komponent kpl ,00 kpl. 1 Funkdni zkousky kpl Revize kpl. '16 957, ,50 SW uprary istiedny EZS dle pozadavkri PCR kpl Doprava kpl. 1s ,88 Celkem bez DPH DPH2IOA Celkem s DPH K Kc KE

10 Cenovd nabidka ze dne ' ecovaci-system) - hl6side^v budovich KP a MF'p, updag softwaru pro 6stiednu EzS v budove MFP v areelu sidla senatu PcR K6 CELKEM bez DPH DPH rs% CELKEM s optt Kt 0Ke Ke Ke

11 N,.{RODNi BEZPEENOSTNI TNAD ErSTf REPT]BLIKY NATIONAL SECTJRITY AUTHORITY OF REPUBLIC./,c,trIdnTTE NITTONALE DE LA SECURITf DE L^ REPUBLIQUE TCHEQUE) Po!t. plihr Prahs 56 iepubliky vydivd podlc $ l2l zdkona Sb., o ochranl utliovanj informaci a o bc4ednosnri zplsobilosti (Ihc Nationrl S clrrity Authority ofthc r Czc.h RcDutlic Rcputlic irsuet...oodinr irsuet...ooding to Scc.tior Scctiod 12 of Acr l'lo.4l2no05 No.412n005 Col!.' Colt., on otr Protccliott Ptotlclrot of or che;ificd intqn rioo rnd sccurity &p:cny / L'rtutoriia Nsrionslr dc la Stqrrita d. la RaF$ligu. tchtqur dllivr d'aprts.l'anicle l2l tl b Loi n". 412?O0t R.cucil d6 lois, rclarivc t la Fo&ction d6 irfolm.lions cl65ifidc5 ct d'8paim! & taqtrita) osvtndrr'i podtrlkrtcl. (CERTIFlCATEof FtctlltyS.c rrltyclcenncc/certiftcatd'hsbiftrdold'.!tl Prl,.) S- :''rt " ':' CJrh / NuEbcr / Nrmaro: qxl9et DrZitel osv ddcni / Hol&r of certificate I Posscsscw du certificat: Colws rr.o. tt: tit gg stt Kledno-Dubi, BultEhredskd 109, PSC Toto osvedceni umoliuje piistup k utajovan6 informaci nejvf5e stupn uajeni (This certificatc sllof,,c sccess to classifiea infonmtion up to tk lc\,cl / C certifical pcrrets l'accas sux informations clgsifiecs j usqu'au nivcau) ntrvemrf,lconfidenriar,/conftdentiel DETNsE Gnrrcfi uajenl / Iztel ol classtfcaion / Niwau de classification) Forma plistupu / Form of access / Forme d'accls: Na tdaaat t*ou osoedtenl nd podni*dal podle S 20 otls'- I zl*ona L 1IU200S Sh, NduP k utajovoad inlormad: a) kterd u naho unilrl, nebo je u poskytnuta, nebo b1 kter'i u ncho neunim, ani mu nini poslcytovdna, ale ke kterd mdii pfistup zdm&t tat ci podnikatele nebo osoby jednljici jninem pofuikatek nebo za podnikatele, a to v souvislosti s uikonem praeovni ncbo jind tinnosti pro podttilutele na zdkladd smlouuy. aceording b Seclion 20(I) af /d No This cefime altows acccss of the factlity to ctaedfrcd Womdiot 11 2/2005 ColL: a) is oiginated by or released a the facility, or Q is nol originated by or released to thefacility, but which is accessible by employees ofthefacihty or pasorc octing on bdtalfol or lor the faciliry, in ionneetion with pedormance of work or for lhe factliv on the bdsls of lhe corraact. D'apts l'aatde 20,1 dc h Inl n' R,r;aell da bls, ce certifcat pctmel fa.f,es d ffi{omdton classw Al'qruq s.: a) quand celle-ci se produisse ou elle lui esl lournic b) quand celle-ci ne'se Noduitse pds ou elle ne lui est pas furnie, mais d la quelle onl l'accds les employds de I'entreprise ou les pertonnes agissant au nom ou pour I'mtreprise conformimmt I leun lravail ou aube aclivitd pow l'entreprise suile au contrflt. Datum vyd.ini i Date ofissue / Date de ddlivrance: 1E t Plahost do / Vslid until i Validitd jusqu't: ' otisk 6ied / Ofiicicl podpis opr6vneneho z6stupc / Signaturc of th- 's au$orizcd representative / Signature du reprcscfltait de j'an-s: -

12 CERTIFIKAT O absolvovsni Skoleni Instalf,t "h servis softwarov6 nadstavby MrGuard III. a TOP editor Absolvent : Jiff Patera Datum narozeni : Ze spole6nosti : Colsys s r.o. Bu5tiihradsk Khdno Eo: r+z gg egl V Xt-lOttE, DNE : ce,titikat datl do: Colsys s.r.o. BuStOhradska Kladno - Dubi Drc o (46) lng Jaro3lav Junek, leditel s rvisni a technrckddryize spobdngti Colsys s 15 ',r ^t{"t,

13 CERTIFIKAT O absolvovdni Skolenl Instalaco6 Servis softwarov6 nadstavby MrGuard III. a TOP editor Absolvent : Martin Vale5 Datum narozeni : Ze spolednosti : ColsYs s r'o. Buit6hradski Kladno teo: t+z gg 63+ v xlaone, DNE : ceftifiket platl do: Colsys s.r.o. BustdhradskA ? 03 hladno - Dubi DtC czi 479gtj34 (46) Razltko 1r Ing Jaroslav Juner feditel servisni e tochnid'e divize spolecno6ti Cobyt-6 r'o'./ A/t J i't..a_ - r ::.

14 ADi GLOBAL DISTRIBUTION Osvdddenf eisb: Jm6no a piijmeni: Jiif Patefa spotecnost: GOISyS S.f.O. Datum naroze"t, Certifikadni Skoleni - PZTS a EKV MB-Secure A IJTO RIZOVANV TECH N I KN O (i n sta I ace HWSW, prog ram ov d n i) ADI Global Distribution Skolici stredisko V Brnd dne: Platnost do:

15 ADi GLOBAL DIsiTRIBUTION Osv6d6eni eisb: Jm6no a piijmeni: Oldiich Spalek Spotednost: GOISyS S.f.O. Datum narozeni: Certifikaini Skoleni'PZTS a EKV MB-Secure ATJTORIZOVANV TECHNIK (i n sta t a ce HWSW, Prog ram ov 6 n i) ADI Global Distribution Skotici sfedisko V BrnC dne: Platnost do: i/ a stui" P44:::

16 -"&n ss ffi PojiStovna t tlrllb{t r r- tr.. h.1".. r afi,c r9tt.to{ lra: cltrtlr dr g, 4+ E6 Pojistnrfl smlouva i ;., '.'' ': :. t Smluvnl strany: 6508 Po;ist'ovna, a. s., Clen holdingu dsob Sfdlo: Zeleni piedmestf Masarykovo n6mesri dp I8 PARDUBICE IC: zrpsan6. v obch. rejstllku vedendm Krajslcjm soudem v Hradci Kr6lov6, oddfl B, vlozka 567 Tel.: I I I Faxt (d6le jen "pojistitel") zastoupenyi: Michaela Kiihrovd - account manager a Colsys s.r.o. BuStEh radsk KLADNO 3 IC: Zaps6na v; MS v Praze, oddfl C, vlolka 902 (ddlejen "pojistrrik") zastoupenli: Ing" V6olav Kopal

17 ikinek I (Ivodtti ustanoveni Smluvnl strany uzavfraj{ tuto pojistnou smrouvu podle zikona c sb., o pojistn6 smrouve a o -zrnend souv.isejicich z&konri (z6kon o pojistnri smlouve), ve zndni pozd6jsr"tr, -pi.apirt raar" jen "zdkon o pojistni smlouvd,'). i:g!n^or1 s,olldasti pojistnd smro-uvy j.sou.v5e-becnd pojistn6 podminky - obecnd d{st (drile jen 'VPP OC 2005") stejne jako dalsf poj iseri.po&rinqy. uveaend ri teto pojistrd smlouvd. PojiStdnj, vjehoz prosp6chje sjedndno pojiiteni dle rdto pojistnr! smloury: Colsys s.r.o, BuStdhradsk KLADNO 3 IC: V poji$tdnl odpovednosti za Skoduje opnivndnou osobou pojist6nj. Nenf-li touto pojisurou smrouvou d6le vjslovne dohodnutojinarq sjednrrvajl sc viechna pojiiteni sj"!pn1 touto pojistnou smlouvou s pojistnou dobou oj 0r.0i.20r4 60:00 hodin ip&lt"r.!:.1.r",:""? do :fi1 hodin (konec pojilteni _ tj. rento den jil neni zahinut do polrsrenl_1. Sjednivi se: Clhnek II. Pojistnou sntlotrou sjednand pojiitdnf a jejich roaah I. Poji5tdni odpov6dnosti za Skodu v souladu s dlinkem t pojistrr _smrouvy s9 toto pojiftrnf iidf tak6 vseobecnjmi pojistnjmi podminkami - zvlcstni last pojiiteni odpovednosti za ikodu fizickjch a pra.,rrri"i<y"tr'oi'ou ir-'r odp 2012 (d6lc jen "vpp obp 2012'i, kreni irou njnnoj.oudrrst{ a pfflohou tdto pojistnd smlouvy..yj:11av{_f,:-:",,cxt uvedenf v dl. IV odst. 7. VPp ODp 2012 se rusi a nahrazuje ndsledujtcim :TT:I:lr".nl r".1eyaah.uje na povinnosr uhradit pokuty, pen6le, di jini smluvni, sprdvni-nebo.res.nl sankce nebojind platby, lcerc maji represivni, exempldmi nebo preventivni charakter. Drlle seloto poji5teni ifdi takd Doprfrkovjmi pojistnjmi podminkami pravidla zabezpedeni proti odcizenf DPP PzK zolz (dire jen 'Dpp pzk 20ri,') a Doplfikovfmi pojisrnjmi joa,nin[".i r h

18 Pravidla zabezpedeni piepravovan ho ndkradu Dpp pzn 20lz (drfle jen "Dpp pan 2012,,), krerd Jsou takd nedilnou souddstf a piilohou tdto pojiri"d,;il;. Pro ridely pojiitdnf odpov.dnosti za ikodu sjednandho timto odstavcem pojistnd smrouvy lsfi,x#rt#i,lt,l,t""nu,i"a,gi "l,i.a,1.ir,tr.riu",a p,uoraru pio a) "iiir.""ibiiii,pzr Je-li v textu Dpp pzk.2012 nebo Dpp pzn 20t2 pouzit pojem,,vec,,,,,pojistend "piedmet pojist ni" vdc,,, oebo jinj po.;"rn, obiou-nyi l.y_u_"rn, pojistcni minl se jim odpovddnosti pro,u ridely st oou s;"an"nerto titnio odstavcem pojistnd krerd smrouvy v-zn ik v c, na I a Skod * q"^,9-u pq T- *ie;fy. p*ii"ri"jir b) u oopo v Je-li v io a. textu Dpp pzk ;ei; 6if-px-zorz _2012 p""zit pojem vloupdnim,,odcizenf nebo veci loupeznlm k'idez{ prepaaenm", ' oaci"loipr.o.e* pojist6ni kddeii vloupiinim nebo loupernym oiepadenim'', "sk"d"i ;;i;;- fiodivajlci v odcizenl vdci kr6deii vlouprinlm nebo louoiznjrn prrp"a"ntr; n"io ji"y i".. s obdobnfm vjznamem. minl ::J,iT..lr",,,id:ry poi;neni "ipoi,ea"o"ti.. st,ii,ij"ar*cho tlmro odsravcem Doiistni smrouvy 5kodn6 udrijo.sr spodivajici v odpovedno'sti pojisren6ho,^ -it"ar"#iro"" po.kozendmu na v.cijejim-odci.",im r"ga"ri "iojpinin"bo roupeftrjm piepadenim. c) JeJi v rextu Dpp pzk zot, nebo DpF pzn 'i6i5-po"zx pojem,,mfsto poji.t6nl,, nebo jinj pojem s obdobn{t-.!1r-.:t,.i"f.";i. frr-tilery poj istdnf odpov dnosti za Skodu ;t*h?:t timto oditavcem pojistnd smlouvy''i;;y zemnr rozsah pojisteni pro dand vsechna ustanovenr Dpp pzk2012 a DpppZN2012 budou pro ridery pojist.nt odpovddnosti za Skodu sjednandho timio odsravcem pojistnd smlouvy t;illn" piimeiend k tomu, ie poiisreni sjednanc timto odsravcem pojistnd smlouvyj. p"i fi-i"f^i,al"vednosti za Skodu Rozsah pojistenf: PojEtEni odpovednosti za ikodu z iinnosti a ze vztahu Poji.tEni se sjedniivii oro nirpad pnivnim piedpisem stanoven' odpovednosti pojistenrlho za skodu vzniktou jintimu, a to v rozsairu dle El. ii o;;1.'ripf 6irr zorz. V odchylne od dl. II odst.,.olrj,", Tp ODp 2012 prdvnlm se ujednivri, piedpisem Ze se pojiitent vztahuie stanovenou i na odpoved.nost po.;istenjtro=zj zdravi skodu nebo zprisobenou jinak usmrcenrm nebo,,na. 'pjsrcr""illznidenfm ne' na v ci piedpokladu, ;".;rm nebo ze pohiesoviintm, tdto finandnr skod. za nepielchriii vzrik sr,.iay "r"rt na Skodv zdravf na nebo vaci (Ev. usmrcenrm eista nebo nn"eniiloa'ifnojriie"ilrys* schodek nevztahuje na finandnrch na odpov dnost hodnotdctr,jejichi-d;;ffi;;idi za Skodu vznikrou pii pov6ien, a na odpovednosr obchodovrini za r ::gtti p"itry. 'rolisteni odpovedoost za sc rovndz skodu nevzrahuie zo'sobenou pojistdnjm jrri" ir*# na jakckoliv piedsravensrva obchodnr di dozordi spolednosti. pro rady tuto stoiu se';;;;;r*"j rimit pojistndho prn.ni ve WSi ,- Kd a spoturicasr poji*eneiro na pojisilirn]f"!"i * yisi ,_ Kd. odchyln. 0d dr' rv odst' r. oism. d) vpp odp 20l2.se ujednrivri, ze se pojist.nr vztahuje i n8 odpov dnost za skodu zprlsobenou provozem motorov.ho vozidt". rolisteni se v.ak ve smysru dr. ry odst' 2' ptsm' a) vpf oop zo-ti **,"rtq" i".ii;;e-rffi za skodu zprisobenou provozem vozidla ve smvstu z'kona e. Ioallsgg $.] " pjiiin"i-iii]l,vednosri za skodu zprisobeno_ ll 0v

19 provozem vozidl4 ve -Ul,-l-1r1"j*:O piedpisri,..tzv. povinnd rudenl. Drile se poiisten( nevztahuje na skodu zorisobeno. provoz m vozidla pii j"h; ;il;' #'"r#ii"j-e. motoristickim zrivodu nebo,""tui pil,"i" Jr."a r-i.".ilal*" omezent rimir pojistndho pln.ni ve ujti ,- Kd a spoluridast pojis*"gi " "" pqif'ri"e, ptnenl ve vysi 5 000,_ Kd. Limit pojistndho pln6ni: _ Ki Spoluridast: ,_ Ki ;rili'i'ifjjij[;u"' t' vpp oc 20o5 se'liednrivri pojidtdni s tizemnim rozsahem: cerf svet Pro sjednanf dzemnl rozsah oojistenl se stanovuje limit pojistndho pln ni ve vjsi ,- Kd, aviak krome cesk republikv, ia".i" ri-g":i.,id;;ij#;-"""n ve vfii ,- Kd. PojiStdnf odpovednosti za ikodu zpfuobenou vadou vfrobku v souladu s dl' II'odst' 2' vp.p odp se ujedndvr! ze se pojistdni ahuie na prd.vnfm ffi#:'j#"it^"venou odpovddnost po.;istenerro'za srla"-,,-[r,.,"];#ft#ll illllk., a) na zdravf, usmrcenfm, ^t? T_11 i.i ": 1r poskozenim, znidenim nebo pohteioviintm, c) Jrnsk nez na zdravi nebo usmrcenlm nebo na vici jejim polkozenrm, znidenim di pohieiovrinim, pokud rato skoda.vzriu" " fire i"nl1o*isijii s;r predcr,dzejicf skodou na zdrav{ nebo usmrcenim nebo na vdcijejlm po5kojenim, aieenim lilorrfeiovrinfm. odchyrne od dr. IV odsr. 10. Dism. b) vpp odp 2012 se ujedn6vi ze poji.tent se'ztaiuie i na pnivnlm piedpisem stanovenou. "q'i,""9a""j. n": $d;il, ; Skodu spodfvajfcf vylulnd v ndkladech na demorici' odklizenf *ur. a"r""t"ilisrr*"1r," di znideniho vadndho vjrobku, 5:or.9rj" 5koda. zpilsoben4 jakoi i za n6klad!-;;il;;: obstaranim a insralacl Wrobku 1il,ft:"tl:t"X#i:1#;:0,::"1;j'"nerposkvtne pi"eii'",ii"e"ji".te;#;#.;;;;irffjr. n6kladr! spojen-iclr s piepravou vyrobku bez vad urdendbo jako n6hrada za vjrobek *l$:tt - odpov.dnost za Skodu v drrsledku vadnd provedend ins&arace, finandnl osazenf rijmu, keni di mont62e vznikra vfrobku,- oolkozencmu,1., z" r"1"i' p.iij,engn.u WIg"*b; pilpad-, zapratit zzdodanf kdy vadn! uaonosi aoo"nerro ;"g;ih;.;,dlj-i;i; zjistdna pii vlstupni konhole u ir?lifj,il,?dfio pii tdto vistupnf kontolc mohli L)',;ji#"n pokud by rato kontrora byra Pro lrto ndklady se sjedndvri v ram.ci limitu pojistn ho prnenf pro pojistenf odp 2012 odpovednosti omezenly' dre rimit ooiistn6ho vpp pi" roce -pr*"i l"l",i"';ffi;, pojistnc ve v,-y'5i ud{rosti 5 v pojistndm ,- Kd a spoluridast ve vjsi " ZO-OOO,_ fii.' tt llv

20 odchyrnd od drrinku lt odst. 6. pism 4 vpp.odp 2012 se ujedniv{ odpovednost za ze se pojisr.nr Skodu vztahuie zprlsobenou i na vadnymi vfrobky -fili*"yrni*e iy.ouenyrni, i jl*n ziskanjmi v dobe od. l.2d0s. pojisr.n r,. na odpovednosi vadnfm vf "srii ""-nur*ijc za robkem, skody zpisobend o iehoz vad6 nebo piipad"u iii"-'ii.ri srodd jrm dobe sjedndvdnf zpisobend, poji5r ;t -""'- pojist.nj v del v nebo vcdlt mcl u rnof,f. Limit pojishcho pln ni: _ Ki Spolurliast ,- KE v souladu s dl' vii odst' I' vpp oc 2Q!-f *.ujedrdv6 pojifteni s fzemnim rozsahem: celj sv6r mimo USA a Kanady [#-JirT' odpovednosti za rkodu vznikrou na v.ci prevzat6 za riderem provedenf objednan. V sou.ladu s di' II odsr' 5' prsm. b) wp odp 2012 se ujednrivr! Ze poji*t.ni se vztahuie i na pr'vnrm piedpisem stanovinou ".oo:"ig^:" o".iirid;;;'rfi;u.#ij""'#"#rjn"]"ul*n pojistdny prevzat za delem provedenl objednane "einn;ji. - V souladu s dl. II odsl 5 pfsm. c) )/pp O?l 2012 se ujedn6v6, Ze poji5tini se vztahuie i na odpovednost za lkodu vznikrou na dopravnich p.o.f"a"ili-" ;r.;ich pirsrulensvi gar62[ch umlstenvch nebo v j v' sr infch podnicicl v podobndho d*h";;";;;;;;ffi "'"v'r,],' ;;;;;t."r V piipade vzniku poj istnri ud'rosti nastard v rozsahu pojist.ni odpovednosti za lkodu dre dr. II 'dst. 5. pism. b) a c) vpp odp.2012 a.spotfvajfci ""ipj"frno"r pojist6n6ho za ikodu vzniklou polkozendmu na veci jejim odcizcnrm. kr'dezt i,'r"rp*rli ""u"loupeznim piepadenrm, poskytne pojistitel pojistnd plndni podle.rozs.ahu pojiltenf ijn*ll-.',.rt pojisrnou smlouvou, avlak maximdlnd do vjse rimitri oojisrndho prrienr, r,tj,*.i*" iro jednotrivc stupnc zabezpedeni uvedenv v drenku III opp p2r 2or2, ito;;;il#;;;arar(eru a kvaritd konsrrukrnfch prvki zabezpeden( uzamden6ho mfsta pojbtenr- kteij;;;i " dob. vzriku pojissrc udrirosti piekonal. Limit poj istn6ho plneni: ,_ KC Spolu(dast: I 000,- KC ;,#'i,ifjiirtj#st. 1. vpp oc 2005 se ujedn6vri pojiiteni s rizemnfm rozsahem: cety sv t!, fr,

21 Cldnek III. Hld1ent Skodnjch uddlosti Varik Skodn uddlosti je fdastnik pojistgni podre ustanovenf $ i4 odst. 2 z kona o pojistn smlorve povinen oadmit pojistitefi na-tel.: gob lfi) 777 nebo na na adrese: esob Polistovna, a. s., dlen holdingu dsob kontakt: Odbor slrrteb klientrim nezivotniho poji$6.nt*. _6rECo JLT Czech Republic s.r.o. Masarykovo nimisti 145g, 532 I 8 Nouoalrors].,a Ss+/t:t Pardubice pratta l TEL: FAX:296 33I Z4I Cldnek IV Pojistni v:.:tygly Ziikona o pojistnd smlouvd pojistiter a pojistnik sjedndvaj i, ie pojistne! za vsechna pojiiteni sjednanri touto pojistnou smlouvou je pojistnjl, fez"trl. Vf 3e pojistn ho za jednotlivri pojistbni dinf : Poiistnd - pojistnd za vlechna ooiisteni sjednand touo pojistrou smlouvou za pojishd obdobf roku v ddlce I pojistncho NEBo-je-li poji&dnr sjedirdno na <iobu lnagl, r"i il;jj;il;;r, pojistnd dobe krerd jc u rakovcho pojirt nr rovno PoJ"i-sIIi zq dobu ooiiltinl - pojistnd za vlechna pojistcnt sjednrli touto pojistnou smlouvou a celou dobu trv6nl pojistenl RoirI n'oiish6 = pojistnd za vsechna pojistenl sjednar6 touto pojistnou smtouvou za pojistnd obdobt v ddlce t pojistndho roku Spldtkowf kalenddi: Placeni pojistneho za viechna pojistdnr sjednand touto pojistnou srnrouvou se do 0r.0r.20l5 00:00 hodin iidi ndsledujicfm splitkovfrrkalendriiem: ' ' ll. fr."

22 Datum spkitky pojistndho Snl;tLa *i;-.-;r ,- Ki fgjis!-e_qo_$reze pojistntk na idet dsob pojt#ovny, a. s., dena holdingu dsos, dfslo / u Ceskoslovenske objhodni banf.y, u.,_ konstantnf symboi 3558, variabilni symbol J. Pojishrd se povaiuje za uhrazend dnem piips6nf na idet isob pojiffovny, a. s., dlena hordingu Pilpadny rozdil mezi soudtem pojistn6ho a sumou sprritek pojistndho je zp0soben zaokrouhlovin{m a v celd vjsi jde na'vrub pojistitele, CldnekV. Ztiv4reEnd ustanoveni Spnivce pojistnd smlouvy: Kilhrov6 Michaela, telefon : emai l: l' Pojish:lk v souladu se z,konem d. r0r/2000 Sb., o ochran6 osobnich 0dajrl a o znr.nd ::::":.1.3!11,1_,e,zndni pozddjiich piedpisri (d6tcjen-'?*,kon,,;, souhlasi, udy;"r,0 "J"i uoaje oyry poj rstlterem zpracov6ny v r6mci pojiit'ovaci dinnosti a dinnosti -souviseircf s pojist'ovacj dinnostt podte z6ko.na t..277d009 sg'.,i p4isir""ffi;; ;#;rddd,ilpffirn (dile jen _"zdkon o poji!t'ovni*vi"),.a to po_dolu '"iiaytri nutnou k,".listeni,,s"rf jju u fgulln9rtl pfynoucich zn zivazkovlho vd'hu. Dile rouhtrr r piednvdnfm svy"r,.silil"r, 0dajri do jinjch sr6tri, a to ve lmyslu g 27 zakona. y"st"j p.rf,ry,ut 0daje il;;;;;il"t pojistitel nebo zpracovater registrovanj v souradu s g 16 zikona -0r"a"- pio o"r,*"j ""ouiilr, ridajri. Prohlaluje, Ze byl v sjuradu se-zdkonem iridni informovan o zpracov{ni svjch osobnich tidajrl, svjch prdvech a povinnostech zpracovatelti ndajfi. vjslovnt,irr,r*r, tir, zi ;fi;. mflle ridaje zfskand v souvisrosti.se sjednanjm poj,istcni, sdelovat i ostatnfm sulffim podnikajicim v oblasti pojist'ovnistvl, bankovnicm ajinych penuartcrr slulcb a asociacfm techto subjekt0. 2. Pojistnik prohla'uje, Ze se dfikladn. seznrimil se zn nfm pojistnd smlouvy a s pojishrjmi podmln*ami pojistitele, kten! jsou nedilnou sou66stf p";f r* smtouvy, " p"api*fii":fi"e sm.louvy potvrzujc jejich pievzetr. D.6le prohrasuje?jlj" odpov.di na pfsemni dotazy pojistitele ve smyslu ustanovenl g 14 zdkonaopojisr;c's;i;;;jsou pravdivd. 3. Zachraiovacin6kladv: a) fmyo lqa:tnil<0 pojisteni a tietrci osob vr]dj pojistiteti na nii]radu jimi vynaroienjch zachra.iova.clch_ndklad0 je upraveno zikonem o pojistniimlouve. b) vfse ndhradv zachraiovacich nrikradi vyplacend pojistiterem z pojistenf sjednandho touto pojistnou smlouvou je omezena rirnity dre pism. "l,ort"to'u.i*.ueni pojistnd smrouvy. /,. /!&.

23 c) Pojisriter nahradr zschroiovaci neftrady do vyse maximirn6 l0 % z rrorni hranice pln.ni stanovend. pro piedm.t. Doiistn ho p_ojiltenr nebt pojistn. - *u""p.ti, r.i".!rr" l" -ri;'"r"i""e zachrariovacl ndkrady tjkary, nejvjte vsak ao cetkove \cse 5.00b.0d0,- re ul.'ri poi-is?nr sr-ea.ny!1h.touto pojistnou smiowou. omezeni vjse Lchrarlovacich ndlkradri "" piedchozf stanoyenc v v6t se nevaahuje na n6hradu zachrariovacich n6kladrl vynaloze"lr"f,,",*ii.""" Zivots nebo zdravi osob, literd pojistitel nahradi maximrilne Oo qrs" 30 pojistndho o/o z homi hranice plndnf sranovend pro- predm t pojisteni'nebo pojistnd nebezpedi, vynaloieni r.t"rjr,o'." zachrariovacf ndklady tjkaly. 4. Pojistnri snrjouva a na zikladd nl sjednan{.pqjiitenf se iidi deslcjm pnivnlm i6dem. 5'. ujednavri se' ie ustanoveni uvedeni ve Vpp oc 2005 v dldnku vii odst.3. se ruii a i9y"* yisledujfcim.ujednrinfm: pisemnd podanr oeastnncr pojisrdni jsou ricinna Jne* ;";i"r, dorueeni adresdtovi. Pokud neiso, pfsemnosti pojistitele dorud"ny,ieasoitu polisteni p.oto, z"e.;e odmitl.pfevzlt pov-aiujt r. - Oo.ud"re a""i,'tay iy[lj;i"h pf"-"tt odmttrruto. V piipade vrdceni. zlsilky posrou zf6t pojistiteri po uptynuti tl,ity pro pievzetf sranovene posiovntmi podminkami drzitele poftovni iicenc-e je inem'dorudeni pfi"rfiiorti posredni den sranovend lhity. v".lrtqaaj wdceni. zisilky poitou zpdt pojistiteri, aniz by zasiika byra adresirovi uloiena (naoi. v pflpadech, kdy vrlbee neex;srujc adresa uvedend na *sii"" rrruo tav n;;;;;;;;;d",.,i iu'.-#r", je adres{t zcela nezndmj atd.)]ie dnrm ao*c"* fisernoorti'l"i nra""nr zdsirky zper pojistiteri. 5. Podet stran pojishr6 smlouvy bez pilloh: 9 7' Piilohv: 1) Maktdiskd dorozka 2) wp oc ) vpp od p zo72 4)Dpp pzkzorz 5) DPP PZN 20i2 8.,Pojistnd gqllo.uva je vyhotovena. ve 4 stejnopisech shodn' pr6vni sily, piidemz jedno vyhotovenl obdrii pojistnflq jedno maklci a zby;j lcj ave poiistitet. 9' Pojistnd smlouva je zirovei pojistkou ve smysru z.ikona o pojistnd smlouve, nebyra-ri vystavena samostatnd poj istka. Cg,'fsrrng $.!..o, Eugidhradsl(A iog V Praze dne V Liberci dne razitko a podpis pojistnlka Je*?t Fojl5tiryna a r.flleh r,.6-b. rrc!'- aloo t!.isr.!o/ Dd: (r.]sxrin /v-jr '/ razftko a podpis pojistitele t'ttctleta xui'rovi '". n?01? hv

24 Splitkovf kalenddf k pojistn6 smlouve c Tento spldtkovf karendrie upravuje spr{tky pojis'rdho za pojist.nf dle vjie uvedenc pojistnd smtouvv na pojr'srnd obdobi nebo-na'p"jiri";;lob"';;*oi.iiliito 00:00 hodin. do 0r s 00:00 hodin. r-....rr{,..r. Pojistnlkje povinen pratit pojistn6 v nr4sredujrcfch terminech a sprdtk{ch: Poj.istn6 poukdie pojisrnik na ridet CSgg lojj3t'9vny, a. s., dtena hotdingu CSOe, dislo I l2l0300 u CcskoslovenrLe oujf,ooni [r*v,'"]'r--' konstantni symbol 3558, variabilnf symbol Pojistnd se povaluje za uhrazenc dnem piipsrini na ricet csob pojisfovny, a. s., dlena hordingu V Liberci dne 3l ib razftko a podpis pojistitele

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972 Srnlouva o dilo uzaviend podle obchodnho zdkoniku L Smluvni strany l.objednatel Ndrodni hiebiin Kladruby nad Labem, Stdtni piispdvkovd organizace 533 14 Kladruby nad Labem lc:72048972 Jednajlci ieditelem

Více

PojistnA smlouva 6.8056971013

PojistnA smlouva 6.8056971013 PojistnA smlouva 6.8056971013 Smluvnistrany: CSOB Poji5t'ovna, a. s., 6len holdingu CSOe se sfdlem Pardubice, Zelen6 pledm6stl, Masarykovo n6m6sti dp. 1458 ps0 saz ra rco: +ssg+gog, otd: c2699000761 zapsan6

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I.

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I. SMLOUVA O DILO kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni pozdej5fch zm6n uzaviraji M6sto Neratovice se sidlem : jehoz jm6nem jedn6 starosta : ve vdcech veiejnjch : IE:

Více

PojistnS sm louva iislo: 0018895387

PojistnS sm louva iislo: 0018895387 ilililil ilil ililil]l illill] ]ilil ilil ililililililililililililil il *0018895347240000* PojistnS sm louva iislo: 0018895387 eesk6 podnikatelsk6 pojistbvna, a.s., Vienna Insurance Group Sidlo: Praha

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

KE SMLOUVN O UiT,O NA REALTZACI STAVBY. DODATEK i. 1. n-, {ol nre

KE SMLOUVN O UiT,O NA REALTZACI STAVBY. DODATEK i. 1. n-, {ol nre n-, {ol nre Krajskjt ddtski domov pro ddti do 3 let, piispdvkovd organizace se sidlem: Z{tkova 1267/4, 36001 Karlovy Vary tio: zt r i5 t3o DIe: CZ 7II 15 130 bankovni spojeni: Komerdni banka, a.s. dislo

Více

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY. Mgr. Luďkem Marouskem, jednatelem společnosti IČO: 27485013

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY. Mgr. Luďkem Marouskem, jednatelem společnosti IČO: 27485013 SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle občanského zákoníku (89/2012 Sb.), na základě veřejné zakázky malého rozsahu dle 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zakázkové číslo objednatele: 01/2016 Zakázkové

Více

Smlouva kupní - vzor

Smlouva kupní - vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva kupní - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění SMLDEU-24-18/2012 SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění Článek L SMLUVNÍ STRANY Správa Krkonošského národního parku se sídlem: Dobrovského3, 543 01

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373.

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373. J Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Níže uvedené smluvní strany I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-020-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Výměna podlahové krytiny Písková

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

a Ing. Ladislavem Koubkem, koordinatorem prodeje velkood beratelfim a vliznamnlim z6kaznik&m Bc. David Janda david.ia nda@skoda-auto.

a Ing. Ladislavem Koubkem, koordinatorem prodeje velkood beratelfim a vliznamnlim z6kaznik&m Bc. David Janda david.ia nda@skoda-auto. SKODA AUTO a,s, zapsand v obchodnim se sidlem: re: DIE: zastou pens: kontaktni osoba: e-mail; mob.: 605 293 356 bankovni spojenl: dislo ridtu: (d5le jen,,prod5vajici") KUPNI SMLOUVA rejstiiku veden6m mestsklim

Více

Pardubický kraj Krajský úřad

Pardubický kraj Krajský úřad Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 SpKrÚ 83266/2013 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Zadavatel - Pardubický

Více

Smlouva o dílo - návrh

Smlouva o dílo - návrh Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Smlouva o dílo - návrh uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění Název stavby: Výměna vchodových dveří v domě čp. 1734 a 1737

Více

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Kupní smlouva (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední průmyslová škola

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany CD > I 1 SMLOUVA O DÍLO "O o i číslo smlouvy objednatele : 2012/367 číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno Smlouva o dílo na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno uzavřená podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku níže uvedené dne, měsíce a roku, mezi těmito

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Výzva k podání nabídky Statutární město Brno, Dominikánské

Více

Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu

Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu '$ t \ Ddle uveden6ho dne, mdsice a roku byla uzaviena tato Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu Smlouva o doddvce software (dale jen,,smlouva") podle zskona d,.892a12 Sb., obdansk6ho zdkoniku

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) I. Účastníci smlouvy

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) I. Účastníci smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) I. Účastníci smlouvy Kupující: Město Nymburk Zastoupené: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města Sídlo: Náměstí

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti RozHoDr\uri "rnnnvfho AKcroNAi,n v ptsonnosrr valne HRoMADy spor,nixosrr desk[ olympijslci a.s. IC 25268708, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 6, PSe 101 00, zapsanhv obchodnim rejstiiku veden6m Mdstsh-im

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O uzavřená v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Číslo smlouvy u objednatele: Číslo smlouvy u zhotovitele:

Více

Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design

Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

na zakázku: Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ~CQ JE>{MOSTI spol s.r.o. SMLOUVA O DÍLO č. objednatele:. Č. zhotovitele: 129/2014/EX na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno Zastoupený : Martin

Více

Smlouva o dílo Číslo

Smlouva o dílo Číslo Smlouva o dílo Číslo uzavřená podle 2586 a násl. Obč.Z č. 89/2012 Sb. Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Stavební bytové družstvo Chomutov, se sídlem Husova 2079/10, 430 03 Chomutov IČ: 00041955 DIČ:

Více

Smlouva o dílo uzavřená podle občanského zákoníku

Smlouva o dílo uzavřená podle občanského zákoníku Smlouva o dílo uzavřená podle občanského zákoníku I. Smluvní strany 1. Objednatel: TEZA, s. r. o. Sídlo: F. V. Krejčího 405, Česká Třebová 560 02 IČO: 62061739 DIČ: CZ62061739 Zápis v OR vedeným u KS v

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi I. Smluvní strany Objednatel:

Více

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi Adresa piislu5n6ho iiadu t lrao: Ulice: Pifloha i. 9 k WhliSc i. s03,2006 Sb. vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi podle ustanoveni $ ll0 odst. I a2 zdkona d. 183/2006 Sb., o izemnim pl6nov6ni a stavebnim

Více

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ V KOPŘIVNICI rekonstrukce výtahů

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ V KOPŘIVNICI rekonstrukce výtahů OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Název veřejné zakázky

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 4 závazný návrh smlouvy SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále smlouva ) Smluvní strany: 1. Objednatel: Fakultní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Článek II. Základní ustanovení 1. Tento smluvní vztah se posuzuje dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravující kupní smlouvu. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem:

Více

Obecní úřad Milejovice datum: 18.4.2015 č.: 2015/0418/01. Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.4.2015. OÚ Milejovice

Obecní úřad Milejovice datum: 18.4.2015 č.: 2015/0418/01. Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.4.2015. OÚ Milejovice Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.4.2015 OÚ Milejovice začátek: 20:00 konec: 18:45 Schválený program: (6 0 0) 1. Volba ověřovatelů zápisu 2. Projednání OZV číslo 1 / 2015 o nakládání s odpadem

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ROZVOJE MĚSTA Oddělení přípravy a realizace investic VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD

Více

ze dne 9.11.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne 9.11.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-043-004-15 ze dne 9.11.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Oprava soc. zařízení a kuchyně

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

N á v r h s m l o u v y o d í l o

N á v r h s m l o u v y o d í l o N á v r h s m l o u v y o d í l o dle 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků I. SMLUVNÍ STRANY I.1. Objednatel: Kanonie premonstrátů v Želivě Sídlo: Želiv

Více

Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku

Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku I. Smluvní strany 1. Dům kultury Teplice, p. o. Mírové náměstí 2950, 415 80, Teplice IČ: 00081221 DIČ: CZ 00081221 číslo bankovního účtu:

Více

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Oprava automobilového žebříku 1. Zadavatel:

Více

Ing. Libor Hucik. Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika 48903931/341 6406210470/6406210470 573333901. (dale jen pojistnfk )

Ing. Libor Hucik. Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika 48903931/341 6406210470/6406210470 573333901. (dale jen pojistnfk ) Kooperativa P 0 J 1St 0 V N A A. S. Obchodni jmelno : Sidlo: Kooperativa, Templov8 747 10001 Praha 1 47116617 pojist'ovna, a.s. Ing. Libor Hucik Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika ICO/DIC/RC

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA O DÍLO Č. 001/2015 uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.

SMLOUVA O DÍLO Č. 001/2015 uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. SMLOUVA O DÍLO Č. 00/05 uzavřená dle 586 a násl. zák. č. 89/0 Sb. mezi objednatelem Město Břeclav sídlo adresa pro poštovní styk: IČO: DIČ: bankovní spojeni 879057/000 zastoupené: k techn. jednání je oprávněn:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Název veřejné zakázky

Více

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI Příloha č. 1 Obchodní podmínky Číslo smlouvy mandanta: Veřejná zakázka: BC-2/2008 NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI I. Smluvní strany 1. Letiště Ostrava, a.s.

Více

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2.

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2. SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Jméno a příjmení:. Bytem:. Datum narození: Technický dozor investora objednatele: Jméno a příjmení:... Tel. :... E-mail:... Zhotovitel: Obchodní jméno: DIOSTAV s.r.o. Sídlo:

Více

SMLOUVA. na dodávku 50 ks p ř eno s ných tiskár en (dále jen "Sm lou va" ) 015/15/PP 89/160/2015. Česká republika - Nejvyšší kontrolní ú řad

SMLOUVA. na dodávku 50 ks p ř eno s ných tiskár en (dále jen Sm lou va ) 015/15/PP 89/160/2015. Česká republika - Nejvyšší kontrolní ú řad SMLOUVA na dodávku 50 ks p ř eno s ných tiskár en (dále jen "Sm lou va" ) Čís l o Smlouvy Prodávajícího Čís l o Sm louvy Kupujícího 015/15/PP 89/160/2015 -... - -- KAST, spol. S r.o. _. Česká republika

Více

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města SMLOUVA O DÍLO na dodávku uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL:

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO / NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel Bankovní spojení: Číslo účtu IČ DIČ Statutární zástupce: Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Zapsán v obchodním rejstříku

Více

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky Zadavatel veřejné zakázky: Obec Staré Město Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Výkon TDS a Koordinátor BOZP na stavbě Centrum pro kreativní

Více

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

332/056/2006 Toto číslo uvádějte IJři SMLOUVA O DílO

332/056/2006 Toto číslo uvádějte IJři SMLOUVA O DílO Zakázkové číslo 332/056/2006 Toto číslo uvádějte IJři SMLOUVA O DílO faktu raci (servis záložních zdrojů UPS) uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

KUPNí SMLOUVA. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami, kterými jsou:

KUPNí SMLOUVA. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami, kterými jsou: KUPNí SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami, kterými jsou: na straně jedné: a na straně druhé: se sídlem: zastoupená: zapsána:

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 29

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 29 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 29 DNE: 16. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 440/2015/OF NÁZEV: Úvěr Relax centrum ANOTACE: Návrh snížení úrokové sazby úvěru přijatého v roce 2011 ve výši

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ), uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00DSRDZ Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem Výměna ventilů pro

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku Číslo jednací: MCBS/2015/0115785/JACE Vyřizuje: Eva Jachymiáková SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno,

Více

Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli

Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli EFEKT_2012_Vzorova_SES_prilohy (ID 7821).docx 1/36 Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli Tato Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli (dále jen "smlouva")

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

ista 6eski republika s.r.o.

ista 6eski republika s.r.o. SUlilfrNovlW 19 ':.1J $ ild a Smlouva o dilo a o odeditaci a roz06tovaci sluib6 dle $ 2586 a n6sl. zakona 6.8912012 Sb., ob6anskf zdkonfk v platn6m zn6ni 6. OSM 0312014 M6sto Sluknov Adresa: Zastoupeno:

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Na adrese: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupené: Ing. Ivanem Viskupičem, vedoucím odboru rozvoje města kontaktní osoba ve věcech technických:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami:

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami: Příloha č. 4 závazný návrh Smlouvy k VZMR/2015/601 SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2586-2651 a násl. zákona

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SoD) č.. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též NOZ ), konkrétně ustanoveními 2586 a následujícími I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

tco: 01687018 Zastoupend: Bc. petra Voseck6 Bankovni spojenl: 2200421706 I 2OjO

tco: 01687018 Zastoupend: Bc. petra Voseck6 Bankovni spojenl: 2200421706 I 2OjO TOP RETAIL PEOPLE for best customer service - Smlouva o dodsvce,,personiilniho auditu pro obecni uiad Pierov nad Labem,, Smluvni strany: Instituce: Adresa: Zastoupenyi: Obecni riiad Pierov nad Labem Pierov

Více

SMLOUVA O DÍLO č... Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění

SMLOUVA O DÍLO č... Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění SMLOUVA O DÍLO č... Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění na akci FN Hradec Králové zřízení provizorních šaten v chirurgickém Bedrnově pavilonu v 1.NP uzavřená mezi: Článek

Více

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.,

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění

SMLOUVA O DÍLO č.. Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění SMLOUVA O DÍLO č.. Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění na dodávku a montáž Upgrade vjezdového systému ve Fakultní nemocnici Hradec Králové a jeho přestavbu na útržkový

Více

Smlouva o dílo č. OR/14/22645. Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., operační sály

Smlouva o dílo č. OR/14/22645. Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., operační sály Krajský úřad Pardubického kraje Smluvní strany Smlouva o dílo č. OR/14/22645 na zhotovení díla Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., operační sály a Objednatel: Pardubický kraj Sídlo

Více

SMLOUVA 0 DILO. clanek 1. SMLUVNi STRANY. DIC: CZ00322242 Bankovni spojenf: Ceska sporitelna a.s., Horovice cislo uctu: 27-0363886349 / 0800

SMLOUVA 0 DILO. clanek 1. SMLUVNi STRANY. DIC: CZ00322242 Bankovni spojenf: Ceska sporitelna a.s., Horovice cislo uctu: 27-0363886349 / 0800 -,, SMLOUVA 0 DILO dohodnuta a nasledne uzavrena mezi ucastnfky a smluvnfmi stranami: clanek 1 SMLUVNi STRANY Objednatel: Mesto Hoi'ovice Palackeho nam.2, 268 01, Horovice, IC 00233242, DIC: CZ00322242

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 25.4.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o povolení vstupu do chodníku v ochranném moratoriu v Šafaříkově

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice veejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Veejná prostranství v obci Ddice Zadavatel Obec Ddice Název a adresa:

Více

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin Rimcovi smlouva o dodivkich potravin I. Smluvni strany Masarykriv onkologickf ristav se sidlem Zluty kopec 7, 656 53 Bmo jednajici prof. MUDr. Jiiim Vorlidkem, CSc., dr. h. c., ieditelem Id: 00209805.

Více