CZ 03 - Fond pro nestátní neziskové organizace - 2. výzva Seznam podpořených žádostí - II Děti a mládež v ohrožení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ 03 - Fond pro nestátní neziskové organizace - 2. výzva Seznam podpořených žádostí - II Děti a mládež v ohrožení"

Transkript

1 Číslo projektu Žadatel Název projektu Partner z donorské země Doba realizace Přidělený grant Kč Celkové náklady projektu Kč Místo realizace (kraj) "Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú." Dostupnost respitní péče centra Arpida pro děti a mládež s kombinovaným postižením v Jihočeském kraji N/A Kč Kč Jihočeský kraj V současné době není v Jihočeském kraji dostupná vhodná respitní péče pro děti a mládež s kombinovaným postižením a jejich rodiny. Pro rodiny klientů centra Arpida, ale i dalších rodin s dítětem s postižením je tak značně omezená příležitost pro odlehčení v péči o své dítě s postižením. Centrum Arpida usiluje o zřízení této podpory jako nové součásti širokého komplexu poskytovaných sociálních služeb DOTYK II, o.p.s. Učíme se hrou N/A Kč Kč Jihomoravský kraj Úroveň rozvoje dítěte v raném věku ovlivňuje kvalitu jeho budoucího života. Pro dítě s postižením platí, že co se při rané péči neposkytne a zanedbá, se může v budoucnu stát vážným problémem pro něj, jeho rodinu i celou společnost. Proto musí být na poskytování služby rané péče základní požadavek vysoce erudované, týmové a dostatečné podpory dítěte a celé jeho rodiny, která se postupně stane kompetentním článkem týmu. Z toho důvodu je potřebné přizvat k této práci všechny kompetentní odborníky, kteří se na ní mohou podílet a vloží své znalosti ku prospěchu dítěte s PAS a jeho rodiny Diecézní charita Brno Aby rodina byla domovem N/A Kč Kč Jihomoravský kraj Projekt se zaměří na podporu rodin s dětmi se sociálním znevýhodněním, které se nachází v takové tíživé životní situaci, která rodičům brání naplňovat výchovnou, citově-emocionální a ekonomickou funkci rodiny a vést běžný způsob života. Projekt nabídne rodičům podporu v jejich snaze o zlepšení životní situace, povede je k samostatnému a odpovědnému životu. Posilováním dovedností a schopností rodičů i dětí prostřednictvím aktivit projektu dosáhnou rodiny takové úrovně soběstačnosti, kdy budou schopni sami řešit problémy, které jsou příčinou jejich obtížné životní situace Respondeo, o. s. Pomoc dětem a rodinám N/A Kč Kč Středočeský kraj Projekt je zaměřený na komplexní pomoc rodinám se sociálním znevýhodněním, kdy je cílem dosáhnout toho, aby děti v těchto rodinách mohly zůstat a nemusely do ústavní péče. Komplexní pomoc spočívá v sociálně právním poradenství, terénní práci, psychologické pomoci a mezioborové spolupráci se subjekty, které s těmito rodinami pracují. Dalším cílem projektu je zvýšení informovanosti odborné a laické veřejnosti o možnostech pomoci rodinám se sociálním znevýhodněním, k tomuto účelu budou využité mediální výstupy, informační leták a webové stránky k projektu a možnostem pomoci těmto rodinám Občanské sdružení - "DRUG-OUT Klub" Adiktologické ambulantní služby - program pro mladistvé a rodiče ohrožené závislostí N/A Kč Kč Ústecký kraj

2 Projekt je zaměřen na terapeutickou, lékařskou a sociální pomoc klientům, kteří se rozhodli ukončit svou drogovou kariéru. Zaměříme se na rodiče, kteří by díky abstinenci získali děti do své péče a na rodiče, kterým hrozí odebrání dětí do náhradní rodinné péče. Dále je projekt zaměřen na mladistvé uživatele návykových látek (15 až 18 let), pro které v Ústí nad Labem chybí odborné adiktologické služby. Cílem projektu je pomocí ambulantních služeb snížit počet umístění dětí a mladistvých do pobytových zařízení a podpora fungování rodiny jako celku, sanace rodiny HESTIA, o.s. Ty a já - dobrovolnictví pro děti v náhradní rodinné péči N/A Kč Kč Praha Cílem projektu je ověření metodiky dobrovolnického programu Ty a já dobrovolnictví pro děti v náhradní rodinné péči. Program je postaven jako mentoringový dobrovolnický program, kdy se jeden dobrovolník bude věnovat jednomu dítěti, v rozsahu cca 2-3 hodiny týdně po dobu minimálně jednoho roku. Hlavní cílovou skupinou jsou děti ve věku 5 15 let umístěné v náhradní rodinné péči. Základním smyslem programu je podpořit u dětí důvěru ve svět jako bezpečné místo pro život. Projekt je postaven jako pilotní, realizovaný v Praze, celkem bude zapojeno 10 dětí, 10 dobrovolníků a 10 rodin z NRP Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. "Zůstaňme spolu" - motivačně aktivizační program pro děti s těžkým zdravotním postižením a jejich rodiny N/A Kč Kč Praha Projekt je zaměřen na děti s těžkým zdravotním postižením (TZP) a jejich rodiny. TZP se promítá do schopnosti mobility, orientace, poznávání i sociální integrace. Enormní psychická a fyzická zátěž kladená na rodiče a současně poskytovatele péče o jejich děti vyžadující mimořádně vysoký stupeň pomoci druhé osoby vede ke stavu vyčerpání, k zhroucení péče rodinné a upřednostnění péče ústavní. Specificky strukturovaný program předkládaný projektem vede k aktivizaci dětí a aktivizaci, motivaci a reorientaci rodičů volit poskytování péče o jejich dítě v přirozeném prostředí rodiny APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství Doma je líp než v domově, i když je na to rodič sám Voksne for barn (Norsko) Kč Kč Středočeský kraj Děti sólo rodičů se významně častěji ocitají v ústavní péči. Projekt tyto děti chrání zvýšením rodičovských kompetencí sólo rodičů, podporou psychické odolnosti dětí a zvýšením odbornosti a propojení odborné veřejnosti pomáhající těmto rodinám v Berouně a okolí; a to tím, že poskytne paralelní aktivity/kurz pro sólo rodiče a děti, vzdělá odborníky a zprostředkuje informace o službách pro tyto rodiny v regionu. APERIO do projektu vloží odborné znalosti rodin sólo rodičů a práce s ní; RC Slunečnice vloží znalost regionu; Voksne for Barn odborné znalosti z práce s dětmi sólo rodičů Charitní sdružení Děčín Služby pro rodiny na Děčínsku N/A Kč Kč Ústecký kraj Charitní sdružení Děčín je registrovaným poskytovatelem sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi a má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb následujícím způsobem: a) aktualizace a inovace modelu spolupráce s OSPOD, aby odpovídal požadavkům novelizovaného zákona o sociálně-právní ochraně dětí a byl schopen co nejefektivněji reagovat na potřeby rodiny; b) zavedení služeb pro pěstounské rodiny; c) realizací seminářů zaměřených na finanční gramotnost a motivaci k zaměstnání pro sociálně slabé klienty Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, o.s. I s autismem to zvládneme N/A Kč Kč Jihočeský kraj

3 Projekt je zaměřen na přímou podporu rodin s dítětem či mladistvým s autismem. Cílem je pomoci těmto rodinám k plnému fungování i s takovou zátěží jakou autismus je tak, aby děti/mladiství mohly/i vyrůstat ve svém přirozeném prostředí. K tomu slouží nácviky sociálních a komunikačních dovedností dětí a mladistvých, zvyšování rodičovských kompetencí, odlehčovací a podpůrné služby. Projekt reaguje na nedostatečnou nabídku služeb pro rodiny s autismem v regionu a trvalý nárůst autismu. Díky projektu zvýšíme kapacitu i územní pokrytí odbornými službami pro klienty s autismem v Jihočeském kraji RATOLEST BRNO, občanské sdružení Učíme se (být) spolu N/A Kč Kč Jihomoravský kraj Projekt reaguje na ohrožení dětí a jejich rodin spadajících do agendy OSPOD v okolí Brna. Tyto děti a jejich rodiny se potýkají často s mnoha obtížemi: finanční, bytové, vzdělávání a volný čas dětí, a aktivity projektu podporují cílovou skupinu v jejich řešení. Při tématech vzdělávání a trávení volného času dětí využíváme k taky potenciálu dobrovolníků.prostřednictvím aktivit chceme docílit zlepšení kvality péče o děti tak, aby nadále mohly být vychovávány v prostředí vlastní rodiny. Práce bude realizována sociálními pracovníky, proškolenými dobrovolníky a v koordinaci s pracovníky OSPOD STŘEP, o.s. - České centrum pro sanaci rodiny... I riziko může být příležitost N/A Kč Kč Praha Cílem projektu STŘEPu je poskytnout pomoc nejrizikovějším ohroženým dětem a jejich rodinám v Praze, které se vyhýbají spolupráci se soc. službami a OSPODy. Projekt využívá inovativní nástroje práce - mobilní multidisciplinární tým pracující s rodinami v jejich přirozeném prostředí ve skladebném složení odborníků a fází zaměřených na diagnostiku, intervenci a stabilizaci. Projekt podporuje kontinuální spolupráci s orgány SPOD na základě case managementu a intervizních skupin odborníků. Šíří informovanost o možnostech změn v životě dětí prostřednictvím video průvodce dobrou praxí na Youtube CEDR - komunitní centrum, občanské sdružení Fungující rodina 2015 N/A Kč Kč Ústecký kraj Podstatou projektu je poskytnutí sociální asistence a poradenství 20 rodinám ze sociálně znevýhodněného prostředí, především rodinám žijícím v sociálně vyloučených lokalitách Šluknovského výběžku, s cílem předejít riziku hrozby odebrání dítěte či dětí mimo rodinu. Práce 2 odborných terénních pracovníků mediátorů v rodině, kteří v rámci projektu doplní tým terénních pracovníků organizace, bude směrována k odvrácení této situace. Mediátoři budou poskytovat asistenci a poradenství při řešení problémů, zvyšovat rodičovské kompetence a přispívat tak k začlenění rodin do společnosti Amalthea o.s. O mně se mnou - Úmluva o právech dítěte v praxi N/A Kč Kč Pardubický kraj Vzhledem k posunu pohledu na pěstounskou péči v České republice jako na institut dočasný a vzhledem k posílení práce s vlastní rodinou dětí, bude docházet k setkávání s rodiči dítěte a k návratům dítěte do vlastní rodiny častěji pokud to bude v zájmu dítěte. Prioritou projektu je zapojení dítěte do rozhodování o jeho umístění i o jeho dalším životě. Cíle projektu jsou v souladu s Úmluvou o právech dítěte, která však stále právě v tématu zapojení dětí do rozhodování o nich samotných není v české praxi dodržována Organizace pro pomoc uprchlíkům Děti na cestě Byomafattende senter for enslige mindrearige flyktninger (BYMIF) (Norsko) Kč Kč Praha

4 Projekt si klade za cíl vyvolat odbornou diskuzi na téma pěstounské péče pro nezletilé cizince, kteří přicházejí do ČR bez doprovodu rodičů a iniciovat změny v systému umísťování nezletilých bez doprovodu do náhradní péče. Důraz bude kladen na zlepšení poměru pěstounské péče na úkor péče ústavní, která je v současné době pro tuto cílovou skupinu jedinou možností. Zároveň by aktivity projektu měly usnadnit nezletilým cizincům svěřeným do péče Zařízení pro děti - cizince přechod ze zařízení ústavní výchovy do samostatného života a integraci do české společnosti ESTER z. s. Děti 21. století N/A Kč Kč Olomoucký kraj Projekt komplexním způsobem reaguje na potřeby sociálně znevýhodněných dětí předškolního věku vyrůstat v přirozeném prostředí vlastní rodiny. Cílem projektu je snížit počet dětí vyloučených z hlavního vzdělávacího proudu a prevence jejich umisťování do ústavní péče. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle je realizace volnočasových aktivit s edukativním charakterem pro děti za přímé účasti jejich rodičů. Realizované aktivity reagují na specifické potřeby cílové skupiny v daném čase a místě a snižují tak ekonomické a sociální rozdíly v regionu Javorník DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. Autismus a rodina N/A Kč Kč Olomoucký kraj Projekt je zaměřen na komplexní zlepšení kvality života dětí a mladistvých do 18 let se zdravotním a sociálním znevýhodněním a jejich rodiny. Aktivity projektu jsou rozděleny do částí, které jsou vzájemně propojeny. První část je zaměřena na zvýšení dostupnosti a rozšíření kapacity odlehčovacích služeb pro děti a mladistvé s poruchami autistického spektra (PAS). Dále pak na rozvoj dovedností a samostatnosti dětí/mladistvých s PAS. Druhá část se zaměřuje na podporu rodičovských kompetencí rodin s dětmi a mladistvými se specifickými potřebami - PAS Středisko rané péče SPRP Olomouc Spolu s námi N/A Kč Kč Olomoucký kraj Realizací projektu dojde k větší integraci rodin s dětmi s těles., mentál. a kombin. postižením do místní komunity,a to díky konzultacím, které budou nově zaměřeny na sourozence postižených dětí - celkem 30 rodin, a setkávání a vzdělávání rodičů. Vzhledem k vysoké poptávce po službě rané péče bude dále nově podpořeno dalších 10 rodin s takto postiženými dětmi. Součástí projektu je také zvýšení spolupráce poskytovatelů rané péče v Ol.kraji za účelem vytváření kontinuál. příznivého prostředí, zlepšování podmínek poskytování služby rané péče a zvýšení udržitelnosti služby v rámci Olomouckého kraje Letní dům, z.ú. Doma v rodině N/A Kč Kč Praha Východiskem projektu je, aby děti v sociálně vyloučených rodinách nadále vyrůstaly v těchto rodinách a nedošlo k jejich odebrání. Současně tam, kde již došlo k odebrání dítěte, chceme podpořit návrat dítěte zpět do rodiny. Pokud návrat dítěte není zatím možný,podpoříme nastavení optimálního způsobu kontaktu mezi rodičem a dítětem. Projekt budeme realizovat prostřednictvím souboru aktivit zaměřených na individuální podporu dítěte v rodině, individuální podporu dítěte v ústavní péči (snižování deprivace dítěte, osobnostní rozvoj) a na podporu rodičů (rodičovské kompetence, praktické dovednosti) KSK centrum o.p.s. Sanace sociálně znevýhodněných rodin v Karlovarském kraji N/A Kč Kč Karlovarský kraj

5 Realizace projektu významně přispěje k prevenci odebírání dětí do ústavní péče, zvyšování kompetencí rodin a jejich zapojení do společnosti, a to především rozvojem a zvyšováním komplexnosti, dostupnosti a kapacity služeb, které povedou k rozvoji rodičovských kompetencí u rodin s dětmi a mladistvými. V rámci propojení s již poskytovanými službami organizace a úzké spolupráci se státním a neziskovým sektorem bude vytvořena komplexní nabídka sociálních služeb, které pomohou řešit krizové životní situace především sociálně znevýhodněných romských rodin ICOS Český Krumlov, o.p.s. SPOLU - Podpora rodin a dětí v ohrožení v regionu Českokrumlovska N/A Kč Kč Jihočeský kraj Cílem projektu je rozšířit a zkvalitnit odborné služby na podporu ohrožených dětí a rodin se sociálním znevýhodněním tak, aby rodina tvořila bezpečné zázemí pro zdravý vývoj a rozvoj dětí a projektové aktivity umožnily setrvání dítěte ve vlastní rodině, nebo návrat z ústavní výchovy. Konkrétně se jedná o rozvoj již pilotně zahájeného souboru komplexních služeb ve spolupráci s OSPOD: 1) komplexní poradenství vč. terapie, 2) terénní práce v rodinách, 3) asistované kontakty a předávání, 4) řešení konfliktů a problémů prostřednictvím mediace a koordinované multidisciplinární spolupráce. Projekt navazuje na dlouhodobé aktivity žadatele a bude realizován v příhraničních regionech Jihočeského kraje (zejména Českokrumlovsko), kde je situace ohrožených dětí dlouhodobě problematická a obdobné služby jsou zde zcela nedostatečně pokryty. Aktivity projektu vycházejí z dlouhodobého plánu, odpovídají potřebám regionu a cílových skupin a jsou v pilotní podobě úspěšně ověřovány v praxi Raná péče EDA Zůstat s mámou - podpora dětí se zrakovým a kombinovaným postižením N/A Kč Kč Praha Projekt zajistí poskytování služby rané péče v plném rozsahu všem rodinám dětí se zrakovým nebo kombinovaným postižením na území Hlavního města Prahy, které o ni požádají. Zaměří se na podporu vývoje dítěte a podporu celé rodiny tak, aby dítě mohlo žít běžný život v domácím prostředí a nebylo odsouzeno k umístění do ústavní péče. V rámci aktivit projektu budeme posilovat rodičovské kompetence, abychom zabránili sociální exkluzi rodin. Informováním odborné zdravotnické veřejnosti se každá rodina dozví včas o možnostech podpory prostřednictvím služby rané péče a krizové telefonické a chatové Linky EDA Liga otevřených mužů Pěstujme pěstouny N/A Kč Kč Praha Projekt se zaměřuje na zlepšení situace dětí vyrůstajících v pěstounské péči a zvýšení kvality poskytované pěstounské péče. Liga otevřených mužů a partneři projektu Děti patří domů a Rodinné centrum Routa v rámci projektu nabízejí společné kurzy pro muže-pěstouny a děti svěřené do pěstounské péče, začleňují specifické vzdělávání a poradenství pro muže-pěstouny do systému podpory pěstounské péče a tím je motivují k aktivnější pečující roli. Projekt dále zvyšuje kapacity odborníků/ic z organizací poskytujících péči pěstounským rodinám díky analýze potřeb mužů-pěstounů a odborným konzultacím Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. První krok ke slyšícím kamarádům a ke vzdělání N/A Kč Kč Praha Projekt je zaměřen na využití nově vytvořených nástrojů a postupů tak, aby dítě i rodina byli vybaveni potřebnými kompetencemi pro naplnění významného kroku směrem ke slyšící společnosti. Projekt je zaměřen i na vytvoření bezpečného a informovaného prostředí ve školách i v širší společnosti. Ve svých důsledcích výstupy z projektu prosazují práva dětí na vzdělávání v komunikačním systému, který potřebují. Výsledek projektu bude základem systémového a metodickyzpracovaného postupu pro bezpečný a samostatný vstup dítěte do přirozeného dětského kolektivu Oblastní charita Kutná Hora ABA terapie v Centru Na Sioně N/A Kč Kč Středočeský kraj

6 Projekt chce nabídnout rodinám, které vychovávají dítě se zdravotním znevýhodněním, moderní a účinnou metodu ABA terapie. Tím děti podpoří, aby mohly být v budoucnu maximálním možným způsobem samostatné. V regionu tento způsob práce, ve světě obvyklý, není dostupný. Projekt vzdělá pracovníky, kteří budou přenášet dovednosti rodičům. Zároveň připraví manuál, který odbornou veřejnost o ABA metodě a s ní spojených službách bude informovat. Informování a spolupráci mezi organizacemi napomůže návazná odborná konference DOMINO cz, o.p.s. HNÍZDO NADĚJE N/A Kč Kč Zlínský kraj Projekt HNÍZDO NADĚJE je zaměřen na zlepšení poměru rodinné péče o děti a mladé dospělé na úkor péče ústavní, a to prostřednictvím podpory, rozvoje a zvyšování komplexnosti, dostupnosti a kapacity služeb pro osoby z cílové skupiny, zvyšování kvality náhradní rodinné péče, podporou rodičovských kompetencí, šířením systému informací o dostupných službách. Cílovou skupinu projektu tvoří děti a mladí dospělí z náhradní péče (100 osob), rodiny z náhradní rodinné péče (100 rodin). Projekt bude realizován žadatelem po dobu 12 měsíců PROFICIO, o.s. Nejsme v tom sami - program podpory rodin dětí s poruchou autistického spektra N/A Kč Kč Moravskoslezský kraj Projekt je zaměřen na podporu rodin s dítětem s poruchou autistického spektra (PAS) v okrese Nový Jičín. Jeho cílem je podpořit tyto rodiny, tak, aby úspěšně zvládali náročnou výchovu autistického dítěte ve svém vlastním přirozeném prostředí, a to formou poskytnutí psychologické pomoci, posílením jejich kompetencí v oblasti výchovy a vzdělávání dítěte s PAS a zvýšením jejich informovanosti o problematice postižení PAS i dostupnosti relevantních služeb. Současně pomůže jejich dítěti s PAS co nejvíce rozvinout jeho potenciál a soběstačnost I MY, o.p.s. Začít včas! N/A Kč Kč Jihočeský kraj Rodiny dětí s postižením se bez potřebných informací mohou dostat do sociální izolace.projekt se zaměřuje na podporu 40 dětí s postižením a jejich rodin v Jihočeském regionu od narození do 7 let.odborné poradkyně dojíždějí do rodin,usilují o stimulaci dětí a zvýšení kompetencí rodičů tak,aby mohli vychovávat dítě v jeho přirozeném prostředí.dětem půjčují speciální pomůcky,organizují společné setkávání.poskytovaná služba 20 dětem se zkvalitní zvýšením odbornosti poradkyň,rozšířené nabídky kompenzačních pomůcek využije 20 dětí s kombinovaným postižením,16rodin se zúčastní odlehčovacího pobytu Dobrovolnické centrum, o.s. "Ve dvou se to lépe táhne" Ústí nad Labem N/A Kč Kč Ústecký kraj V rámci projektu bude v Ústí nad Labem zavedena nová vrstevnická služba "Ve dvou se to lépe táhne" pro sociálně vyloučené děti a mládež ve věku let, které jsou ohrožené sociálním selháním či umístěním do ústavní péče. Cílem projektu je vytvoření účinného pilíře péče o klienty postaveného na individuální podpoře vrstevníka, sociálního pracovníka, rodiče a dalších organizací, a to na základě úspěšného pražského programu organizace Lata. Klienti získají chybějící sociální kompetence, stabilizujeme jejich obtížnou situaci a zabráníme sociálnímu vyloučení. Pilotní projekt pomůže 15 klientům Alfa Human Service Alfa - kontaktní komunitní centrum pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením N/A Kč Kč Praha

7 Předmětem projektu jsou komplexní služby pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením zahrnující: ambulantní služby (bezbariérový klub pro děti a tréninky pro rodiče jako doplnění stávajícího terapeutického a ergoterapetického poradenství), tři 6ti denní pobyty (společný program, odpočinek, relaxace, rozvoj schopností a dovedností dětí pod vedením osobních asistentů, akreditované vzdělávání rodičů na podporu psychické stability), rozšířený internetový portál (kontakty na odborníky, aktivity a organizace, pravidelné chaty s odborníky a materiály ke stažení) LIGA o. p. s. Klub pro rodiny N/A Kč Kč Moravskoslezský kraj Projekt řeší zlepšení úrovně života rodin s dětmi žijících v sociálně vyloučených lokalitách města Bruntál, zejména v Západní lokalitě. Cílem je dobře připravit děti na vstup do první třídy základní školy, zlepšení finanční situace rodiny a tím i její stabilizace, zvyšování kompetencí rodičů při výchově dětí a snížení vlivů rizikového chování na děti. Díky projektu získá 15 rodin nové zkušenosti a možnosti řešení vlastní situace. Rodiče budou motivováni řešit své problémy týkající se výchovy dětí, finanční stability a přípravy dětí předkolního věku na vstup do školy s jejich aktivní účastí.

Popis podpořených ročních projektů z výtěžku 13. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem - řazeno dle čísla projektu

Popis podpořených ročních projektů z výtěžku 13. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem - řazeno dle čísla projektu Popis podpořených ročních projektů z výtěžku 13. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem - řazeno dle čísla projektu Číslo projektu Jméno organizace Název projektu Region Cílová skupina Přidělená částka

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu

Více

Číslo projektu. Jméno organizace Název projektu Anotace Přidělená částka. Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Číslo projektu. Jméno organizace Název projektu Anotace Přidělená částka. Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Podpořené roční projekty ve veřejném výběrovém řízení Pomozte dětem Číslo projektu Jméno organizace Název projektu Anotace Přidělená částka 816022 DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.s. 816023 Střední škola, základní

Více

ABSTRAKT PROJEKTŮ. Projekty, které jsou navržené k podpoře: 8 Domov pro seniory Kaplice Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby

ABSTRAKT PROJEKTŮ. Projekty, které jsou navržené k podpoře: 8 Domov pro seniory Kaplice Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby ABSTRAKT PROJEKTŮ Opatření č. 1 Registrované služby dle zákona o sociálních službách, min. částka: 30.000,-, max. částka: 100.000,-, spoluúčast min.: 50% Projekty, které jsou navržené k podpoře: Č. Žadatel

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

CZ 03 - Fond pro nestátní neziskové organizace - 2. výzva Seznam podpořených projektů - III Sociální inkluze

CZ 03 - Fond pro nestátní neziskové organizace - 2. výzva Seznam podpořených projektů - III Sociální inkluze Číslo projektu Žadatel Název projektu Partner z donorské země Doba realizace Přidělený grant Kč Celkové náklady projektu Kč Místo realizace (kraj) 3750005 Portimo, o.p.s. Škola (nemusí být) nuda?! N/A

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období 2014 2016 (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro

Více

Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014

Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014 Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014 Obsah: 1. Podpora rodiny a. aktivity podporující vznik rodiny b. preventivní programy, poradenství, vzdělávání c. slaďování rodinného a pracovního

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2013...

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Rozvoj služeb v rámci systému minitendrů 1. pololetí 2014

Rozvoj služeb v rámci systému minitendrů 1. pololetí 2014 IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Rozvoj služeb v rámci systému minitendrů 1. pololetí 2014 PARDUBICKÝ KRAJ, KARLOVARSKÝ KRAJ Přehled služeb realizovaných

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE Rodina a sociálněprávní ochrana dítěte PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Rodina a sociálně-právní ochrana dítěte 2 Příručka pro obce / Rodina a sociálně-právní ochrana

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Priorita 1 Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Opatření 1.4. Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením Udržení a rozšíření

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV Návrh VERZE k 27.04.2012 (neprošlo jazykovou ani grafickou korekturou) ÚVODNÍ SLOVO Bude doplněno Strana 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 2 OBSAH... 3 1 ÚVODNÍ

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

PRIORITA 2 ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH A VZNIK NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Opatření 2.1 Řešení specifických problémů Českých Velenic

PRIORITA 2 ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH A VZNIK NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Opatření 2.1 Řešení specifických problémů Českých Velenic CÍLOVÁ SKUPINA SENOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CÍLOVÁ SKUPINA MLÁDEŽ, RODINY S DĚTMI CÍLOVÁ SKUPINA OSTATNÍ OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI PRIORITA 1 PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Opatření

Více