PEDAGOGIKA. VLIVY ZÁMĚRNÉ (výchovné, intencionální

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEDAGOGIKA. VLIVY ZÁMĚRNÉ (výchovné, intencionální"

Transkript

1 PEDAGOGIKA VÝCHOVA - vychovávání potřeby, zájmy, postoje => charakter - vzdělávání vědomosti, dovednosti, návyky => schopnosti CHOVÁNÍ JEDINCE VÝZNAMNÍ PEDAGOGOVÉ Jan Amos Komenský - Brána jazyků otevřená - Labyrint světa a ráj srdce - Orbis pictus - Informatorium školy mateřské - Didaktika magna - Všeobecná porada o nápravě věcí lidských - Analytická didaktika - realista, humanista, smír mezi náboženskými skupinami A. S. Makarenko - vybudoval pracovní komunitu pro mladé bezdomovce a provinilce - poznání na základě práce, práce na základě poznaných zkušeností - pragmatická výchova Vlivy, které působí na člověka Prostředí VLIVY ZÁMĚRNÉ (výchovné, intencionální NEZÁMĚRNÉ (mimovýchovné, funkcionální) VNĚJŠÍ TEBEVÝCHOVA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ VNITŘNÍ SEBEVÝCHOVA DĚDIČNOST Záměrnost Principy výchovy (jednoty) Princip jednoty mimovýchovných a výchovných vlivů Princip mimoškolních a školních vlivů Princip tebevýchovných a sebevýchovných vlivů Princip spoluvýchovných a samovýchovných vlivů Jednota vychovávání prostřednictvím vzdělávacích vlivů vzdělávací jednota prostřednictvím výchovných vlivů Výchovné cíle a) individuální usilují o osobní rozvoj jedince b) sociální k přípravě jedince pro prospěšnost ve společnosti (Platon, Aristoteles, Komenský)

2 a) obecné společné veškeré výchově b) specifické rozvíjí dovednosti, vědomosti, návyky, navození postojů, potřeb, zájmů a) informativní (materiální) vědomosti, dovednosti, návyky (teorie) b) formativní tvoří jedince, schopnosti ( např. matika = logika, latina = filosofie) a) abstraktní celkový univerzální rozvoj b) konkrétní nějaká oblast a) adaptační přizpůsobení se současným podmínkám b) anticipační příprava pro budoucí podmínky ve společnosti a) teoretické ve vědomostech b) praktické v dovednostech a návycích a) autonomní cíle si jedinec stanoví sám b) heteronomní cíle stanoví někdo jiný (stát, rodiče, ) INTERIORIZACE = musí je vzít za své ztotožnění jedince s heteronomními cíli, aby se staly autonomními Funkce výchovy - plný rozvoj osobnosti - komplexnost a mnohostrannost výchovy -výchova k sociálním rolím -základní kvality osobnosti 1) Sociální role a) občan (práva, povinnosti) b) pracovník ( osobní uspokojení, sebeuplatnění realizace) c) partner (domácí prostředí) d) ochránce prostředí (ekologická výchova) e) uživatel a tvůrce kulturních a materiálních hodnot f) uživatel volného času 2) Rozvoj základních kvalit osobnosti (vzdělání + vychování) - současná je formativní koncepce výchovy - postoje ke skutečnosti lze pouze navodit, ale jsou jedincovým rozhodnutím - nenaučíme rodičovskou formou, ale rozvíjíme u jedince hodnotící kritéria - poznat dosavadní zájmy a potřeby a vypěstovat nové 3) Rozvoj v kulturních oblastech TYPY VÝCHOVY - světonázorová filosofie nebo náboženství člověk nemá možnost ověřit informace - rozumová jazyková, vědecká, ekologická - pracovní technická, ekonomická

3 - mravní mravní, právní, politická - estetická umělecká, kulturní - tělesná zdravotní, pohybová Činitelé výchovy - pedagog, vychovávaný jedinec, výchovné prostředky (individuální přístup, média, hry) PEDAGOG všeobecné vzdělání, odborné vzdělání, hodnotová orientace, sociální předpoklady, osobnostní rysy - sebevýchova, sebekontrola, přizpůsobivost, optimismus - špatný pedagog úzkost, pedanterie, nezájem o hlubší vzdělání, pocit prázdnoty VÝCHOVNÉ METODY 1. autoritativní absolutní moc, žádné ohledy na žáka 2. submisivní dítě je středem pozornosti 3. kooperativní spolupráce obou TYPOLOGIE ŽÁKA 1. impulsivní chyby u nepozornosti 2. reflektivní dlouho přemýšlí 3. analytický 4. globálně zaměřený VÝCHOVNÉ PROSTŘEDKY vyučování (individuální, hromadné) pedagogické prostředí (materiální vybavení, sociální atmosféra) sdělovací prostředky (intencionální záměrné, přímá výchova, funkcionální člověk si sám vybere, co chce) práce (organizovanost, pracovní morálka) hra (rozvíjení schopností hlavně děti předškolního věku) umění (estetický vkus, tvořivost) sport (fyzická zdatnost, morálka) Pedagogické principy uvědomělost pochopit význam vědomostí pro práci, schopnost aplikace názornost smyslové poznání, dosavadní představy, nazírání soustavnost opakování, osvojování, nové na základě starého trvalost výběr základního učiva, opakování, začleňování poznatků do starých poznatků, učební pomůcky přiměřenost tempo, organizace, výběr učiva (základní, rozšiřující, prohlubující), postupnost (od známého k neznámému, ), zvyšovat požadavky na výkon žáků

4 cílevědomost motivace, cíl objasnit a zdůvodnit (konečné a dílčí cíle) vědeckost výuka vědeckých poznatků, využití vědeckých metod, aktualizace, kritické hodnocení, komparace, analýza aktivnost získat zájem žáků, motivace, aplikace vědomostí, přiměřené úkoly, systematicky hodnotit výsledky jednota teorie a praxe zaměření na praktické využití vědomostí etapovitost výcviku větší náročnost na manuální zručnost Formy výchovy - právo všech na středoškolské vzdělání, zvyšování počtu vysokoškoláků, bezplatné středoškolské vzdělání, vysokoškolské = stipendium - integrační a systematizační funkce - výchova prostupuje celou činností škol ŠKOLNÍ VÝCHOVA - v rámci vyučování, mimoškolních aktivit, - studijní profil - učební plán - učební osnovy - curiculum formální cíle prostředky - neformální mimoškolní aktivity - skryté zkušenosti, mezilidské vztahy - kroužky ve spolupráci s kulturními institucemi, exkurze; hodnocení prezence širšímu okolí (individuální, skupinová, květiny, výzdoba) - rady škol, Sdružení rodičů a přátel školy MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA - semináře, hromadné sdělovací prostředky - bohaté podněty, rozšíření rozhledu, bezprostřední prožitky, návštěva divadla, kina - společenské organizace (technický rozvoj, ) - kulturní zařízení (tvorba kulturních hodnot, chování a ochrana, propojení s činností školy, akce pro žáky, dětské čítárny ) - hromadné sdělovací prostředky (široký rozsah působnosti, vychovávají a vzdělávají účinněji, emocionálnější) - aktivní členské organizace, akceschopný, inf. veřejnost; intencionální (přímá) výchova kurzy, přednášky, semináře; funkcionální aktivita organizace, tiskoviny mediální kompetence schopnost adekvátně přijímat, hodnotit podněty sdělovacích prostředků a nebýt jimi manipulován a zpracovávat RODINNÁ VÝCHOVA - uspokojení základních potřeb, zázemí - výchova dorůstající generace

5 rodina poskytuje přirozenost, aktuálnost, rozvíjí své členy, veřejné mínění - obsah společné zájmy, účast na rodinných akcích, společné návštěvy kulturních zařízení, rozvoj talentu, vlastenectví, morální hodnoty jedince, rodinné výlety, diskuse SEBEVÝCHOVA - vzdělávání - výchova názory, potřeby - nutná motivace (okolí, přátelé), potřeby (vyšší kvalifikace) a zájmy (o historii, vědu) - schopnost autodiagnózy uvědomit si stupeň rozvoje, nakolik dosahuje cílů, umět sám sebe hodnotit, schopnost koncipovat svůj další rozvoj - materiální prostředky - konzultační a poradenské služby - možnost uplatnění dosažených výsledků Heteroedukace i autoedukace jsou spojené nádoby, navzájem se ovlivňují, heteroedukace má motivovat k autoedukaci a v té dochází k okamžikům. SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA Zkoumá vztahy mezi sociálním prostředí a výchovou, formy sociální pomoci, péče o všechny věkové kategorie. Sleduje význam prostředí pro výchovu, problematiku specifických vlivů prostředí a jejich ovlivňování. Příbuzné obory: obecná pedagogika speciální pedagogika výchova a vzdělávání jedinců, kteří trpí odlišností různého charakteru a stupně pedagogika volného času andragogika psychologie lékařské vědy právní vědy 2 cíle 1. sociální zaměření přípravy jedince, aby odpovědně a kvalifikovaně plnil sociální role a stal se co nejprospěšnější společnosti 2. obecný odstranění sociálních nežádoucích jevů a začlenění potřebných jedinců či skupin do společnosti Metody a) práce mimo vyučování b) práce ve volném čase c) práce s problémovými skupinami d) prevence zločinnosti e) sociální péče

6 f) zájmové činnosti dospělých Prostředky - sociální systém - charitativní spolky - občanská sdružení - domy dětí a mládeže - azylové domy Speciální pedagogika vznikla po 30-leté válce. - církev (chudí, nemocní) - sirotčince, katolické spolky, řády, 18. století péče o mládež hlavně Německo, Polsko (podpora chudých, ) - společenské změny, války, zprůmyslenění, adaptace na nové prostředí - nerovnoměrný průmysl, někdo je zemědělství (pastevectví, práce na poli), ve městě pracují děti místo školy 20. století století dítěte - problémy emigrantů, vystěhovalectví migrace Slovenska Irsko hladomor - lidé neumí jazyk Polsko vystěhovalci v cizině (pomoc okolí) Sociální pedagogika - primitivní poučování, výcvik, praxe osvěta - sociální choroby alkoholismus, sebevraždy, nerovnost při práci - sociální svépomoc kroužky, organizace, hnutí, sdružení - fyzická cvičení, hygiena, pobyt v přírodě, vlastenectví - negramotnost T.G.M Kdo pije nemyslí, kdo myslí nepije. 2.pol. 20. st. - dostupnější školství, výživa, média, hygiena - problém nezaměstnanost - krádeže, drogy, prostituce (nadbytečný volný čas duševní trauma; neví, co mají dělat) - gambling, PC hry - drogy, alkoholismus - stěhování obyvatelstva emigrace, imigrace, vnitřní migrace, noví lidé (xenofobie), rasismus, migrace z ekonomických důvodů (multikultura) Paul Natorp ( ) - německý prot. fil., učil pedagogiku na univerzitě - vrací se k Platonovi (sociální funkce státu) Výchova je forma donucování k určitému druhu ctnostného chování.

7 Výhova je činitelem schopným uchovat společnost v životaschopném stavu - etický socialismus odstranění rozporů ve společenských vztazích - solidarita ( vše lidské) - zdokonalováni lidstva výchovou - problematika práce, zaměstnanosti, dětské práce Komenský - Didaktika magna analyzuje vztah prostředí a výchovy Gustav Adolf Lindner (19. století) - souvislost mezi výchovou a prostředím, zabýval se rodinou, rozebíral vlivy prostředí - funkcionální výchova člověk vychováván ke společenským cílům - starali se učitelé, později sociální pracovníci - válka vznik nových sociálních jevů (děti bez rodičů atd.) Bláha +Šíma - sociologové, upozornili na vliv prostředí - vznik institucí pro postižené a opuštěné děti 1948 sociální problémy neměly existovat (dobré zázemí) spíše přerozdělování dávek 60. léta rozvoj sociální pedagogiky kompenzace sociálních vlivů (negativních vlivů), rozdíly mezi městem a vesnicí atd. po r samostatná disciplina (stále se hledají vymezení), působení spolků, sdružení; školy, na které se připravují soc.ped.; samostatný obor PROSTŘEDÍ PEDAGOGIKY 1) materiální vše kromě společenských vlivů 2) sociální společenské prostředí - přirozené prostředí výchovy neformální, rodinné, lokální silné citové vazby - společenské organizace škola, výchovné ústavy atd. ŠKODLIVÉ VLIVY - poškozující racionální, emotivní, fyzicko-psychickou stránku racionální neznalost x neurotizace emotivní citová chudost nadměrná únava (pokrytectví, lhářství) fyzicko-psychologická žádné základní návyky, hygiena x dítě překulturované (např. předospělené dítě) profylaxe neutralizace vlivu činitelů vyvolávající potenciální ohrožení (tlumení aktivity, prevence drogové závislosti) PREVENCE kompenzace vyvažování nedostatků, které vznikly vlivem prostředí (chybí rodina ->pěstounská rodina)

8 Rodina - malá primární neformální sociální skupina - 1. přirozené prostředí, kam se dítě zapojí - typy manželská, nukleární atd. - původní, nukleární málo dětí, antikoncepce, dítě přestává být pracovní silou; 1 dítě = extrémní péče závislost na rodině - ochrana a seberealizace - emoční jistota a zázemí - seberealizace rodiče vkládají do dítěte vlastní naděje, cíle - klesající stabilita rodiny ženy nejsou finančně závislé na mužích; křehké emocionální vztahy; nutnost osobnostních podobností manželů - neplodnost x mnoho dětí - socializačně výchovná rodiče se nemohou, nedovedou nebo nechtějí se starat o děti - nouze a hmotný nedostatek PÁSMA FUNKČNOSTI RODINY 1) Funkční vše zajištěno 2) Problémová dá se kompenzovat 3) Disfunkční ohrožená výchova i celá rodina 4) Afunkční konec rodiny, nutná například ústavní výchova PORUCHY RODINY 1) Etiopatogenetický místo a doba vzniku poruchy 2) Symptomatický hodnocení stupně poruchy, její hodnocení 3) Terapeutický sociální aktivity k překonání problému - sourozenci usnadňují socializační proces - jedináčci a prvorození egocentričtí Vrstevnická skupina - malá primární neformální skupina homogenní z hlediska věku členů - umožňuje osamostatnění, vstup do širších sociálních struktur - dítě zakusí pocit rovnoprávnosti - skupina oceňuje nápady, které rodina neocení - místo pro relaxaci - normy a požadavky na chování členů možnost sankcí - oblíbení jedinci (aktivní, nápadití) širší síť kontaktů; neoblíbení - izolace Referenční skupina - chtějí být členy a podřídí se normám - s věkem vzrůstá kritičnost, klesá konformita - emocionální uspokojení ze skupiny - v pozdějším věku užší skupina - přátelé - těžko se na neformální skupinu působí, navazuje se kontakt - možnost přímého ovlivnění (nejvyšší stupeň)

9 IRIO skupina - integrovaná respektující individualitu osobnosti - pedagog může ovlivnit podnítit zájmy - existuje ale málo lidí, kteří jsou takovou skupinu schopni vytvořit Sociální asistent pozitivně ovlivňují vrstevnické skupiny a pomáhají jednotlivcům terénní působení a styk s klientem - většinou lidé do 30 let (muži) Parta pozitivní zaměření Tlupy, gangy asociální zařízení, kriminální podtext Školní třída na počátku formální později neformální Sociometrie (Moreno) výběrové chování v malých sociálních skupinách (sociometrický dotazník s kým bys šel do kina atd. sociometrická hvězda) Lokální prostředí - vymezený prostor, ve kterém žijí lidé se stejným způsobem života (vesnice, panelák) - sousedství vzájemná pomoc, svépomoc, zajišťují informace o společnosti, sociální kontrola - asimilace osob splynutí s ostatními - sociální kontrola (sousedé např. napomínají děti) INTENCIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ VÝCHOVY VE VÝCHOVNÝCH INSTITUCÍCH Školní prostředí - má 4 funkce socializační dítě se učí pravidlům chování, vytváří si názor na jiné lidi personalizační rozvoj individuality žáka kvalifikační příprava na budoucí povolání integrační kritické přijetí stavu společnosti Sociální klima - pedagogové, materiální vybavení školy, škola školské orgány, rodiče; estetické prostředí Školní deviace - záškoláctví - krádeže (zanedbávání výchovy rodiči) - šikana (ublížení druhému fyzicky nebo psychicky; útočníci bez zjevného důvodu, právně postižitelné) - drogy (látky působící na psychiku, vyvolávají závislost, dělí se podle zákonných norem legální x nelegální, měkké x tvrdé) primární prevence nezasažených lidí sekundární léčba

10 terciální snížení nejhorších důsledků aktivní účast předem připravených účastníků (alternativy, ne zastrašování, citové apely atd.) Volnočasové prostředí - volný čas kroužky, družiny (sociální funkce hlídání dětí zaměstnaných rodičů, rekreační funkce), školní klub - principy dobrovolnost, demokratismus, aktivita Domovy mládeže funkce sociální, výchovná, socializační Střediska volného času pro děti a mládež - zařízení pro zájmové studium (umělecká škola, ) - kompenzace rodiny - náhradní rodinná výchova a ústavní výchova PROSTŘEDÍ INSTITUCÍ ZAMĚŘENÝCH NA KOMPENZACI RODINNÉ VÝCHOVY - stanoveno soudem Náhradní rodinná výchova - osvojení - pěstounská péče - trvalé opatrovnictví Ústavní výchova výchova a sociální péče - podstata socializace - trvalý vychovatel - trvalý kolektiv (postavení ve skupině) - prostředí (imitace prostředí) - dětské domovy rodinného typu (6-10 dětí) - dětský domov internátního typu proměnlivé klima, narušení emocionální vazby (zajistit podmínky k fyzickému a psychickému vývoji; vzdělání; opatření k normalizaci vztahů v původní rodině) - dětský výchovný ústav pro narušené děti - výchovný ústav pro mládež - ústav pro nezletilé matky - ústav s výchovně léčebným režimem SOCIÁLNÍ PRÁCE - v užším pojetí přímý styk s klientem - v širším pojetí dávky, posudky

11 ETAPY SOCIÁLNÍ PRÁCE - etapa sociální evidence - etapa diagnostická - etapa řešení a plán terapie - etapa sociální terapie Základem je terapeutický rozhovor, rozhodnutí o změnách chování musí udělat klient. - etapa hodnocení výsledků - přínos prevence vzniku problémů UPLATNĚNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE - péče o rodinu, děti a mládež (pěstouni, poradny, ) - péče o zaměstnance (matky v práci, první zaměstnání) - péče o staré a zdravotně postižené občany - zdravotnická zařízení (pro dlouhodobý pobyt) - péče o společensky nepřizpůsobivé jedince - práce s etnickými menšinami - migrující skupiny SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA - rozvoj v 2.pol. 20. století - cíl dosáhnout stavu, kdy jedinec akceptuje sám sebe, integrace člověka do společnosti - pedagogická diferenciální diagnóza použití metod, které respektují rozdíly Věda o zákonitostech speciální výchovy a vzdělávání jedince, který trpí handicapem, a proto vyžaduje zvláštní přístup. Patří sem veškeré odlišnosti, které mají charakter závady, oslabení, odchylky, poruchy, vady, postižení. HANDICAP znamená překážku, nesnáz, znevýhodnění či nepříznivou situaci, která vyplývá z omezené schopnosti nebo nezpůsobilosti jedince uplatnit se stejně dobře, jak se to daří jiným lidem. DEFEKTIVITA porucha vztahů ve společnosti, její příčinnou je organický nebo funkční handicap promítající se ve změnách osobnosti. Projevuje se v nedostatečné nebo odchylné adaptaci na prostředí Handicap - podle vzniku - orgánový handicap postižení ve změně části těla nebo orgánové tkáně vlivem anomálního vývoje nebo následkem onemocnění či úrazu (např. rozštěp patra, amputace končetiny) - funkční handicap jedinec není schopen reagovat normálním způsobem na podněty (vady řeči, neurózy) 9 skupin vad tělesné SOMATOPEDIE chronické (TBC, cukrovka) - pohybové (amputace) zrakové TYFLOPEDIE, OPTOPEDIE (šilhavost, slepota)

12 sluchové SUDOPEDIE (hluchota) poruchy řeči LOGOPEDIE (opožděný vývoj řeči, vady výslovnosti) poruchy chování ETOPEDIE - disociální (zlozvyky, neposlušnost, lhavost) - asociální (záškoláctví, toulavost, sebepoškozování) - antisociální (delikvence, kriminalita, krádeže, sexuální úchylky) mentální postižení PSYCHOPEDIE (rozděluje se na oligofrenii a demenci, projevuje se slaboduchostí, zaostalostí) psychické poruchy dělí se na neurózy, reaktivní stavy, psychopatie a psychózy kombinované vady (slepohluchoněmota) dílčí (parciální) nedostatky poruchy čtení apod. STUPEŇ ZAPOJENÍ DO SPOLEČNOSTI 1. lehké postižení nehrozí narušení vztahů ke společnosti, je žádoucí zajistit péči o dítě, dospívajícího či dospělého v rodinném prostředí, školách běžného typu 2. střední postižení hrozí narušení společenských vztahů, je žádoucí zabezpečit rodinné podmínky, případně začlenit jedince do domova vyžadující zvláštní péči 3. těžké postižení ztráta sociálních vztahů, nelze užít výchovného působení ani vzdělávání, znemožněné pracovní začlenění, je nezbytná ústavní péče s trvalým ošetřováním Metody speciální pedagogiky 1) Anamnestická podstatným úkolem je sbírat údaje o vyšetřovaném a jeho předcích se zřetelem na patologické úchylky, zjišťovat podmínky a okolnosti jeho vývoje - anamnéza osobní zkoumá dosavadní vývoj handicapovaného od narození do současnosti (vznik vady) - anamnéza rodinná příčiny poruch a vad tělesných nebo duševních, které mohly jedince ovlivnit - dědičnost, vrozené a získané - anamnéza životního prostředí zaměřeno na vytváření a upevňování sociálních vztahů (situace v rodině, vztahy ve škole atd.), osvětlit vývoj osobnosti znát záliby, koníčky handicapovaného 2) Analýza výsledků činnosti rozebírá již vytvořený, hotový materiál (dopis, kresba, povídka, ) poskytuje informace o jedinci, o jeho vývoji, koníčcích a zálibách 3) Metoda studia školní i jiné dokumentace zahrnuje materiály pedagogů, lidí kolem handicapovaného 3) Terapeutická - nápravné metody reedukace postupy, kterými se zmírňuje nebo odstraňuje vada, zdokonaluje se výkonnost postižené funkce (například u úrazu končetiny znovupoužívání) kompenzace porušená funkce se nahrazuje jinou

13 metoda socializace, resocializace (rehabilitace) upravují se společenské vztahy i možnost pracovního uplatnění jedince, úkolem je člověka zbavit defektivity, dosažení principu duševní hygieny psychoterapie pedagog záměrně působí slovem i příkladem na handicapovaného [individuální x skupinová (kolektivní)] Prevence - předcházení vzniku nedostatků zvýšením zodpovědnosti za vlastní tělesné i duševní zdraví - prevence vzniku defektivity (obrna očkování, věnovat pozornost vlivu alkoholu, cigaret, drog na organismus) - předcházení defektivitě, její odstraňování nebo snížení SOCIALIZACE znamená schopnost zapojit se do společnosti, formovat k ní pozitivní vztahy. Stupně socializace: - integrace předpokládá úplné začlenění a splynutí handicapovaného se společností zdravých lidí, jedinec je zcela nezávislý a samostatný, nevyžaduje zvláštní přístup - adaptace způsobilost přizpůsobovat se společenským podmínkám, záleží na jeho schopnostech, zde začlení. Jde o postižené s těžšími nedostatky slepota, pohybové vady, autistické chování; nutné ohledy, porozumění a povzbuzování. - utilita - sociální upotřebitelnost, postižený je ve svém vývoji omezen, není již samostatný, závislý na lidech; pouze částečná socializace, nemůže žít samostatně - inferiorita sociální nepoužitelnost, vyčlenění ze společnosti, úplná nesamostatnost, nutnost pomoci, dochází k vyloučení ze společnosti VÝVOJ SOCIALIZACE 1. elementární socializace (6 měsíců 1 rok) pasivnost, závislost na rodičích 2. rodinná socializace (1 rok 5 let) vztahy k rodičům, sourozencům 3. veřejná socializace sociální kontakty, které se vytvářejí v předškolním věku se mění ve školním období v sociální soužití jde o nejvyšší stupeň socializace; hodnocení spolužáků, handicapované dítě si uvědomuje svou odlišnost a je zde nutný pozitivní přístup vyučujícího 4. resocializace znovuzačlenění do společnosti, cílem je dosáhnout dobrého uplatnění ve společnosti a zaměstnání, postižený potřebuje kladný přístup a porozumění hospitalismus soubor nápadností a úchylek v tělesném a duševním vývoji jedince jako následek dlouhodobého pobytu v nemocnici nebo ústavu. Vzniká přerušením citové vazby a projevuje se nemožností náhradního citového uspokojení. Souvisí s monotónností denního programu, nepravidelností spánku atd. - komplex méněcennosti, nemožnost vyrovnat se zdravým

14 Zaměření speciální výchovy Tělesná výchova zvyšování obratnosti, předcházení nemocím a úrazům, pohybová výchova, rehabilitace. Rozumová výchova pochopení pojmů, rozvoj čtení. Jazyková výchova prostředek tvůrčí činnosti, logopedie. Dopravní výchova prevence dopravních nehod. Estetická výchova reedukční prostředek. Pracovní výchova automatizované pracovní návyky. Technická výchova samostatnost. Ekonomická výchova finančně ohodnocené zaměstnání. Morální výchova dostatečné porozumění, morální deformace. Chronické nemoci - předcházet zdravotní výchovou - za zdravé dítě nesou odpovědnost rodiče - pohyb na vzduchu, pravidelný režim, výživa - informace o ochraně zdraví VÝVOJ HANDICAPOVANÝCH - dědičnost - dědičné geneticky podmíněné - vrozené před narozením (alkoholička) - získané během života - výchova - prostředí - akcelerace vývoje urychlení vývoje fyzického i psychického WHO cílem je prevence infekčních nemocí, zajištění výživy Civilizační onemocnění infarkt myokardu, cukrovka, astma, neurózy. ČLENĚNÍ CHRONICKÝCH NEMOCÍ - děti a mládež - děti a mládež nadprůměrná, tj. úplně zdravá a tělesně dobře vyvinutá - děti a mládež prakticky zdravá s nepatrnými občasnými odchylkami ve zdravotním stavu - děti a mládež oslabená se značnými odchylkami v tělesném vývoji a ve zdravotním stavu - chronicky nemocné děti a mládež - dospělí a staří

15 - dospělí a staří, kteří jsou úplně zdraví - dospělí a staří prakticky zdraví s drobnými či občasnými odchylkami ve zdravotním stavu - dospělí a staří trpící značnými nedostatky zdravotního stavu - dospělí a staří s chronickými chorobami vyžadujícími občasné nemocniční léčení - nemocní a dospělí a staří, kteří potřebují dlouhodobou léčbu v nemocnici či léčebně Oslabené děti a mladiství - dětské ozdravovny pod lékařskou kontrolou - zvláštní tělesná výchova respektují se schopnosti dětí, snížená pracovní schopnost Nemocné děti a mládež - ambulantní léčba v rodině - dětská léčebna (TBC nařízené zákonem) Chronické nemoci dospělých - dbát na duševní zdraví - ústav nemocnice Staří chronické nemoci (ženy), závažnější (muži). - rané stáří (nemoci chronické) VÝCHOVNÁ PÉČE O CHRONICKY NEMOCNÉ - individuální individuální přístup - činnostní terapie - procedury vycházky - zřízeny školy při léčebnách - léčba prací arteterapie, pohyb, tanec VADY POHYBOVÉHO SYTÉMU Jsou viditelné -> trauma. VÝZNAM POHYBU - pohybová představa - malé děti si pohyb osvojují napodobováním - stereotyp člověk se v pozdějším věku hůře učí některé pohyby KLASIFIKACE POHYBOVÝCH VAD - vrozené, které mohou být dědičné - získané obrny centrální a periferní deformace amputace

16 Obrny - týkají se centrální (mozek a mícha) a periferní (ostatní nervstvo) části nervové soustavy Jednotlivé druhy obrn se od sebe liší rozsahem a stupněm závažnosti a dělí se na: - parézy ochablost až neúplná obrna - plegie úplná obrna Podle toho, kterou část nervové soustavy zasahují, rozlišujeme obrny: - spastické (křečovité) zvýšený svalový tonus, který zabraňuje pohybu - chabé cvičitel může s příslušnou končetinou vykonat pasivní pohyb 1. RANÁ DĚTSKÁ OBRNA - je to složité centrální postižení, které vzniká před narozením dítěte, při porodu nebo po něm - typická je tělesná neobratnost, těkavost, nedostatečná představivost, impulsivní reakce, střídání nálad - těžší druh má 4 formy hypotonickou, diparetickou, hemiparetickou nebo kvadruparetickou a extrapyramidovou projevuje se při nich snížené nebo zvýšené napětí svalstva hlavně na končetinách kombinované s poruchami řeči, chování, epileptickými záchvaty- - lehká forma drobné poškození mozkové tkáně projevuje se nerovnoměrný vývoj, tělesná neobratnost, zvýšená pohyblivost, neklid, výkyvy v náladě. Je nutný individuální přístup, časté střídání činnosti, kratší časové intervaly při činnostech, povzbuzování. 2. MOZKOVÉ ZÁNĚTY (encephalitis) - působení mikrobů, má 2 fáze a) mikrob vnikne do krve, příznaky podobné chřipce, malátnost, nechutenství b) mikrob v mozku třes, mimovolné pohyby, ochrnutí končetin, vysoké teploty; mozečkové poruchy vrávoravá chůze; - příznaky vymizí po odeznění nemoci, někdy přetrvává slabost končetin až obrna, druhotně se může vyvinout epilepsie 3. MOZKOVÁ PŘÍHODA - vzniká krvácením do mozku, má za následek ochrnutí jedné poloviny těla, tzn. že bývá zasažena jedna dolní a jedna horní končetina na stejné polovině těla 4. MOZKOVÁ EMBOLIE - způsobuje nedokrevnost části mozku a odumření mozkové tkáně, po odeznění akutního stádia přetrvává trvalé postižení jedné poloviny těla, dolní končetiny bývají postiženy méně, může nastat i porucha řeči 5. MOZKOVÉ NÁDORY - následky po úspěšně provedené operaci zpravidla v pohybové oblasti 6. VROZENÝ ROZŠTĚP LEBKY (cranioschisis) - nejtěžší stupeň není vytvořena lebeční klenba a většinou nejsou vyvinuty mozkové hemisféry -> jedinec není schopen života

17 - střední stupeň různě rozsáhlý defekt lebeční kosti, kterým vyhřezává část mozku nebo mozkové pleny. Na hlavě se jeví jako nádorovitý útvar překrytý normální či ztenčelou kůží - operace průvodním jevem bývají obrny různého typu - nejlehčí stupeň nejčastější, defekt vývoje lebeční kosti doprovázen výhřezem mozku nebo mozkových plen. Jde o tzv. skrytý rozštěp lebky. Přilehlá mozková tkáň nebývá normálně vyvinuta -> pohybové nedostatky. Zpevňuje se povrch mozku a mozkových plen - střední a nejlehčí stupeň bývá doprovázen zpožděným rozumovým vývojem a rozvojem osobnosti 7. DEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ MOZKU - nenápadné, některé mozkové buňky se rozpadají, zanikají, mizí. Příznaky se objevují postupně a pozvolna narůstají. Rozumové a pohybové schopnosti se zhoršují, dají se pozastavit, ale ne vyléčit 8. ROZTROUŠENÁ MOZKOVÁ SKLERÓZA - vzniká onemocněním centrálního nervstva a vyznačuje se změnami mozku a míchy. Její původ je nejistý. - příznaky poruchy pohybového aparátu, zraku a řeči, v pokročilejším stádiu demence - hlavně mladší dospělí 9. PARKINSONOVA CHOROBA - typické pro jedince vyššího věku, většinou nad 60 let, výjimečně po 45. roku - degenerativní onemocnění, projevuje se poruchou hybnosti, šouravými krůčky, třes končetin, vymizí výrazové pohyby obličeje 10. TRAUMATICKÉ OBRNY - otřes mozku (komoce) - stlačení mozku (komprese) - zhmoždění mozku (kontuse) uzavřené postižení mozku a mozkových plen traumatické poškození mozku - hemiparéza - částečné ochrnutí poloviny těla - hemiplegie úplné ochrnutí těla - zhmoždění mozku vyvolává trvalou hemiparézu až hemiplegii 11. OBRNA MÍCHY - nastává vlivem různých onemocnění (podmíněno dědičnými nebo vrozenými činiteli) - porucha křížové míchy chabé ochrnutí dolních končetin - porušeni hrudní míchy spastické (křečovité ochrnutí) - porucha citlivosti dolní poloviny trupu - ztráta břišních reflexů - míšní šok dočasný zánik reflexů v dolní čísti míchy porucha svěračů, ohybačů, natahovačů; později se obnoví, natahovače se často neobnoví 12. ROZŠTĚP PÁTEŘE - vzniká nesprávným uzavřením páteřního kanálu v bederní části, jde o vyhřeznutí míchy

18 - nastává částečná až úplná obrna dolních končetin a obrna svěračů 13. FRIEDREICHOVA HEREDOATAXIE - degenerativní onemocnění - projevuje se deformitou nohy koňská noha s vysokým nártem a s nesprávnou polohou chodidla, vrávoravá chůze - vede až k úplnému ochrnutí dolní končetiny 14. DĚTSKÁ OBRNA - očkování Sabinovou vakcínou 1. fáze podobná chřipce, zdánlivé uzdravení trvá asi týden 2. fáze horečnaté onemocnění, ztuhnutí šíje, mravenčení, celková malátnost, dojde k ochrnutí dýchacích a srdečních center 15. OBRNY PERIFERNÍCH NERVŮ - zasažena pohyblivost končetin a svalové síly - pokud jsou nervy přerušeny, je nutná operace - vleklá nemoc nutnost rehabilitace DEFORMACE - VROZENÉ lebka, svaly, klouby, končetiny, srůst prstů - ZÍSKANÉ tuberkulózní zánět kloubů, revma, osteoporóza, artróza 1. PROGRESIVNÍ SVALOVÁ DISTROFIE - degenerativní onemocnění svalů - dochází k ubývání svalových vláken, místo svalů se tvoří vazivo nebo tuková tkáň 2. PERTHESOVA CHOROBA - postihuje hlavici stehenní kosti - příčinou je poškození cév, které vyživují kloubní hlavici, docházení k degeneraci kloubu - léčba trvá až 2 roky, pacienti bývají upoutáni na lůžko - dá se léčit injekcemi, odlehčováním kloubu podpěrnou bandáží - včasné odhalení a léčba = nepatrné následky 3. NESPRÁVNÝ VÝVOJ KYČELNÍHO KLOUBU - více než v 90% je možné léčit - postižení může být jednostranné či oboustranné a bývá vyvoláno vrozeným nedostatečným vývojem kyčelních kloubů s případným úplným vykloubením hlavice či částečným vykloubením - pokud se vada neléčí, nastávají deformace, které již nelze napravit 4. ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE - vadné držení těla se dá napravit, deformace je stálá - nejčastěji hrudní kyfóza typická jsou kulatá záda ovlivněno chorobami horních cest dýchacích, svalovou ochablostí - skolióza boční vychýlení od středové roviny, nastává zejména kvůli zrychlenému růstu

19 - návyková skolióza špatné držení těla, narušení srdeční činnosti, plic - terapie cvičení správného držení těla, nošení korzetu, speciálně upravené lehátko - hrb patologické zakřivení páteře, ostrý x obloukový vrozené, poúrazové - křivice vzniká nedostatkem vitaminu D, měkká a ohebná páteř, neudrží váhu těla - Bechtěrevova choroba

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

1/ Základní pojmy SOPO (definice SOPO, sociální událost, příklady dávky), principy SOPO, nástroje SOPO

1/ Základní pojmy SOPO (definice SOPO, sociální událost, příklady dávky), principy SOPO, nástroje SOPO Systém řízení sociálních služeb 1/ Základní pojmy SOPO (definice SOPO, sociální událost, příklady dávky), principy SOPO, nástroje SOPO 2/ Vzájemné vztahy mezi SOPO a demografickým vývojem, vzájemné vztahy

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Nemoci opěrné soustavy

Nemoci opěrné soustavy Nemoci opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.4 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Speciální školy při Městské nemocnici Ostrava - Fifejdy, Ostrava - Poruba, Ukrajinská 19 Ukrajinská 19/1535, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTICKÉ ZÁSADY (PRINCIPY) VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Didaktickými zásadami (principy) rozumíme nejobecnější pravidla didaktického procesu,

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava NERVOVÁ SOUSTAVA základní stavební jednotkou je. neuron Funkce.. řídí a koordinuje

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Somatopedie a logopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8 května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost- sociálně výchovná

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost 1. zkouška (povinná): sociální zabezpečení kombinace praktické zkoušky a ústní

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Kojenecký věk - Aktivizace dítěte - Povzbuzování v pohybu - Důraz na samostatnost poznávání (různé druhy terénu) Předškolní období - Poznání většího prostoru (kaluže,

Více