PEDAGOGIKA. VLIVY ZÁMĚRNÉ (výchovné, intencionální

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEDAGOGIKA. VLIVY ZÁMĚRNÉ (výchovné, intencionální"

Transkript

1 PEDAGOGIKA VÝCHOVA - vychovávání potřeby, zájmy, postoje => charakter - vzdělávání vědomosti, dovednosti, návyky => schopnosti CHOVÁNÍ JEDINCE VÝZNAMNÍ PEDAGOGOVÉ Jan Amos Komenský - Brána jazyků otevřená - Labyrint světa a ráj srdce - Orbis pictus - Informatorium školy mateřské - Didaktika magna - Všeobecná porada o nápravě věcí lidských - Analytická didaktika - realista, humanista, smír mezi náboženskými skupinami A. S. Makarenko - vybudoval pracovní komunitu pro mladé bezdomovce a provinilce - poznání na základě práce, práce na základě poznaných zkušeností - pragmatická výchova Vlivy, které působí na člověka Prostředí VLIVY ZÁMĚRNÉ (výchovné, intencionální NEZÁMĚRNÉ (mimovýchovné, funkcionální) VNĚJŠÍ TEBEVÝCHOVA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ VNITŘNÍ SEBEVÝCHOVA DĚDIČNOST Záměrnost Principy výchovy (jednoty) Princip jednoty mimovýchovných a výchovných vlivů Princip mimoškolních a školních vlivů Princip tebevýchovných a sebevýchovných vlivů Princip spoluvýchovných a samovýchovných vlivů Jednota vychovávání prostřednictvím vzdělávacích vlivů vzdělávací jednota prostřednictvím výchovných vlivů Výchovné cíle a) individuální usilují o osobní rozvoj jedince b) sociální k přípravě jedince pro prospěšnost ve společnosti (Platon, Aristoteles, Komenský)

2 a) obecné společné veškeré výchově b) specifické rozvíjí dovednosti, vědomosti, návyky, navození postojů, potřeb, zájmů a) informativní (materiální) vědomosti, dovednosti, návyky (teorie) b) formativní tvoří jedince, schopnosti ( např. matika = logika, latina = filosofie) a) abstraktní celkový univerzální rozvoj b) konkrétní nějaká oblast a) adaptační přizpůsobení se současným podmínkám b) anticipační příprava pro budoucí podmínky ve společnosti a) teoretické ve vědomostech b) praktické v dovednostech a návycích a) autonomní cíle si jedinec stanoví sám b) heteronomní cíle stanoví někdo jiný (stát, rodiče, ) INTERIORIZACE = musí je vzít za své ztotožnění jedince s heteronomními cíli, aby se staly autonomními Funkce výchovy - plný rozvoj osobnosti - komplexnost a mnohostrannost výchovy -výchova k sociálním rolím -základní kvality osobnosti 1) Sociální role a) občan (práva, povinnosti) b) pracovník ( osobní uspokojení, sebeuplatnění realizace) c) partner (domácí prostředí) d) ochránce prostředí (ekologická výchova) e) uživatel a tvůrce kulturních a materiálních hodnot f) uživatel volného času 2) Rozvoj základních kvalit osobnosti (vzdělání + vychování) - současná je formativní koncepce výchovy - postoje ke skutečnosti lze pouze navodit, ale jsou jedincovým rozhodnutím - nenaučíme rodičovskou formou, ale rozvíjíme u jedince hodnotící kritéria - poznat dosavadní zájmy a potřeby a vypěstovat nové 3) Rozvoj v kulturních oblastech TYPY VÝCHOVY - světonázorová filosofie nebo náboženství člověk nemá možnost ověřit informace - rozumová jazyková, vědecká, ekologická - pracovní technická, ekonomická

3 - mravní mravní, právní, politická - estetická umělecká, kulturní - tělesná zdravotní, pohybová Činitelé výchovy - pedagog, vychovávaný jedinec, výchovné prostředky (individuální přístup, média, hry) PEDAGOG všeobecné vzdělání, odborné vzdělání, hodnotová orientace, sociální předpoklady, osobnostní rysy - sebevýchova, sebekontrola, přizpůsobivost, optimismus - špatný pedagog úzkost, pedanterie, nezájem o hlubší vzdělání, pocit prázdnoty VÝCHOVNÉ METODY 1. autoritativní absolutní moc, žádné ohledy na žáka 2. submisivní dítě je středem pozornosti 3. kooperativní spolupráce obou TYPOLOGIE ŽÁKA 1. impulsivní chyby u nepozornosti 2. reflektivní dlouho přemýšlí 3. analytický 4. globálně zaměřený VÝCHOVNÉ PROSTŘEDKY vyučování (individuální, hromadné) pedagogické prostředí (materiální vybavení, sociální atmosféra) sdělovací prostředky (intencionální záměrné, přímá výchova, funkcionální člověk si sám vybere, co chce) práce (organizovanost, pracovní morálka) hra (rozvíjení schopností hlavně děti předškolního věku) umění (estetický vkus, tvořivost) sport (fyzická zdatnost, morálka) Pedagogické principy uvědomělost pochopit význam vědomostí pro práci, schopnost aplikace názornost smyslové poznání, dosavadní představy, nazírání soustavnost opakování, osvojování, nové na základě starého trvalost výběr základního učiva, opakování, začleňování poznatků do starých poznatků, učební pomůcky přiměřenost tempo, organizace, výběr učiva (základní, rozšiřující, prohlubující), postupnost (od známého k neznámému, ), zvyšovat požadavky na výkon žáků

4 cílevědomost motivace, cíl objasnit a zdůvodnit (konečné a dílčí cíle) vědeckost výuka vědeckých poznatků, využití vědeckých metod, aktualizace, kritické hodnocení, komparace, analýza aktivnost získat zájem žáků, motivace, aplikace vědomostí, přiměřené úkoly, systematicky hodnotit výsledky jednota teorie a praxe zaměření na praktické využití vědomostí etapovitost výcviku větší náročnost na manuální zručnost Formy výchovy - právo všech na středoškolské vzdělání, zvyšování počtu vysokoškoláků, bezplatné středoškolské vzdělání, vysokoškolské = stipendium - integrační a systematizační funkce - výchova prostupuje celou činností škol ŠKOLNÍ VÝCHOVA - v rámci vyučování, mimoškolních aktivit, - studijní profil - učební plán - učební osnovy - curiculum formální cíle prostředky - neformální mimoškolní aktivity - skryté zkušenosti, mezilidské vztahy - kroužky ve spolupráci s kulturními institucemi, exkurze; hodnocení prezence širšímu okolí (individuální, skupinová, květiny, výzdoba) - rady škol, Sdružení rodičů a přátel školy MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA - semináře, hromadné sdělovací prostředky - bohaté podněty, rozšíření rozhledu, bezprostřední prožitky, návštěva divadla, kina - společenské organizace (technický rozvoj, ) - kulturní zařízení (tvorba kulturních hodnot, chování a ochrana, propojení s činností školy, akce pro žáky, dětské čítárny ) - hromadné sdělovací prostředky (široký rozsah působnosti, vychovávají a vzdělávají účinněji, emocionálnější) - aktivní členské organizace, akceschopný, inf. veřejnost; intencionální (přímá) výchova kurzy, přednášky, semináře; funkcionální aktivita organizace, tiskoviny mediální kompetence schopnost adekvátně přijímat, hodnotit podněty sdělovacích prostředků a nebýt jimi manipulován a zpracovávat RODINNÁ VÝCHOVA - uspokojení základních potřeb, zázemí - výchova dorůstající generace

5 rodina poskytuje přirozenost, aktuálnost, rozvíjí své členy, veřejné mínění - obsah společné zájmy, účast na rodinných akcích, společné návštěvy kulturních zařízení, rozvoj talentu, vlastenectví, morální hodnoty jedince, rodinné výlety, diskuse SEBEVÝCHOVA - vzdělávání - výchova názory, potřeby - nutná motivace (okolí, přátelé), potřeby (vyšší kvalifikace) a zájmy (o historii, vědu) - schopnost autodiagnózy uvědomit si stupeň rozvoje, nakolik dosahuje cílů, umět sám sebe hodnotit, schopnost koncipovat svůj další rozvoj - materiální prostředky - konzultační a poradenské služby - možnost uplatnění dosažených výsledků Heteroedukace i autoedukace jsou spojené nádoby, navzájem se ovlivňují, heteroedukace má motivovat k autoedukaci a v té dochází k okamžikům. SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA Zkoumá vztahy mezi sociálním prostředí a výchovou, formy sociální pomoci, péče o všechny věkové kategorie. Sleduje význam prostředí pro výchovu, problematiku specifických vlivů prostředí a jejich ovlivňování. Příbuzné obory: obecná pedagogika speciální pedagogika výchova a vzdělávání jedinců, kteří trpí odlišností různého charakteru a stupně pedagogika volného času andragogika psychologie lékařské vědy právní vědy 2 cíle 1. sociální zaměření přípravy jedince, aby odpovědně a kvalifikovaně plnil sociální role a stal se co nejprospěšnější společnosti 2. obecný odstranění sociálních nežádoucích jevů a začlenění potřebných jedinců či skupin do společnosti Metody a) práce mimo vyučování b) práce ve volném čase c) práce s problémovými skupinami d) prevence zločinnosti e) sociální péče

6 f) zájmové činnosti dospělých Prostředky - sociální systém - charitativní spolky - občanská sdružení - domy dětí a mládeže - azylové domy Speciální pedagogika vznikla po 30-leté válce. - církev (chudí, nemocní) - sirotčince, katolické spolky, řády, 18. století péče o mládež hlavně Německo, Polsko (podpora chudých, ) - společenské změny, války, zprůmyslenění, adaptace na nové prostředí - nerovnoměrný průmysl, někdo je zemědělství (pastevectví, práce na poli), ve městě pracují děti místo školy 20. století století dítěte - problémy emigrantů, vystěhovalectví migrace Slovenska Irsko hladomor - lidé neumí jazyk Polsko vystěhovalci v cizině (pomoc okolí) Sociální pedagogika - primitivní poučování, výcvik, praxe osvěta - sociální choroby alkoholismus, sebevraždy, nerovnost při práci - sociální svépomoc kroužky, organizace, hnutí, sdružení - fyzická cvičení, hygiena, pobyt v přírodě, vlastenectví - negramotnost T.G.M Kdo pije nemyslí, kdo myslí nepije. 2.pol. 20. st. - dostupnější školství, výživa, média, hygiena - problém nezaměstnanost - krádeže, drogy, prostituce (nadbytečný volný čas duševní trauma; neví, co mají dělat) - gambling, PC hry - drogy, alkoholismus - stěhování obyvatelstva emigrace, imigrace, vnitřní migrace, noví lidé (xenofobie), rasismus, migrace z ekonomických důvodů (multikultura) Paul Natorp ( ) - německý prot. fil., učil pedagogiku na univerzitě - vrací se k Platonovi (sociální funkce státu) Výchova je forma donucování k určitému druhu ctnostného chování.

7 Výhova je činitelem schopným uchovat společnost v životaschopném stavu - etický socialismus odstranění rozporů ve společenských vztazích - solidarita ( vše lidské) - zdokonalováni lidstva výchovou - problematika práce, zaměstnanosti, dětské práce Komenský - Didaktika magna analyzuje vztah prostředí a výchovy Gustav Adolf Lindner (19. století) - souvislost mezi výchovou a prostředím, zabýval se rodinou, rozebíral vlivy prostředí - funkcionální výchova člověk vychováván ke společenským cílům - starali se učitelé, později sociální pracovníci - válka vznik nových sociálních jevů (děti bez rodičů atd.) Bláha +Šíma - sociologové, upozornili na vliv prostředí - vznik institucí pro postižené a opuštěné děti 1948 sociální problémy neměly existovat (dobré zázemí) spíše přerozdělování dávek 60. léta rozvoj sociální pedagogiky kompenzace sociálních vlivů (negativních vlivů), rozdíly mezi městem a vesnicí atd. po r samostatná disciplina (stále se hledají vymezení), působení spolků, sdružení; školy, na které se připravují soc.ped.; samostatný obor PROSTŘEDÍ PEDAGOGIKY 1) materiální vše kromě společenských vlivů 2) sociální společenské prostředí - přirozené prostředí výchovy neformální, rodinné, lokální silné citové vazby - společenské organizace škola, výchovné ústavy atd. ŠKODLIVÉ VLIVY - poškozující racionální, emotivní, fyzicko-psychickou stránku racionální neznalost x neurotizace emotivní citová chudost nadměrná únava (pokrytectví, lhářství) fyzicko-psychologická žádné základní návyky, hygiena x dítě překulturované (např. předospělené dítě) profylaxe neutralizace vlivu činitelů vyvolávající potenciální ohrožení (tlumení aktivity, prevence drogové závislosti) PREVENCE kompenzace vyvažování nedostatků, které vznikly vlivem prostředí (chybí rodina ->pěstounská rodina)

8 Rodina - malá primární neformální sociální skupina - 1. přirozené prostředí, kam se dítě zapojí - typy manželská, nukleární atd. - původní, nukleární málo dětí, antikoncepce, dítě přestává být pracovní silou; 1 dítě = extrémní péče závislost na rodině - ochrana a seberealizace - emoční jistota a zázemí - seberealizace rodiče vkládají do dítěte vlastní naděje, cíle - klesající stabilita rodiny ženy nejsou finančně závislé na mužích; křehké emocionální vztahy; nutnost osobnostních podobností manželů - neplodnost x mnoho dětí - socializačně výchovná rodiče se nemohou, nedovedou nebo nechtějí se starat o děti - nouze a hmotný nedostatek PÁSMA FUNKČNOSTI RODINY 1) Funkční vše zajištěno 2) Problémová dá se kompenzovat 3) Disfunkční ohrožená výchova i celá rodina 4) Afunkční konec rodiny, nutná například ústavní výchova PORUCHY RODINY 1) Etiopatogenetický místo a doba vzniku poruchy 2) Symptomatický hodnocení stupně poruchy, její hodnocení 3) Terapeutický sociální aktivity k překonání problému - sourozenci usnadňují socializační proces - jedináčci a prvorození egocentričtí Vrstevnická skupina - malá primární neformální skupina homogenní z hlediska věku členů - umožňuje osamostatnění, vstup do širších sociálních struktur - dítě zakusí pocit rovnoprávnosti - skupina oceňuje nápady, které rodina neocení - místo pro relaxaci - normy a požadavky na chování členů možnost sankcí - oblíbení jedinci (aktivní, nápadití) širší síť kontaktů; neoblíbení - izolace Referenční skupina - chtějí být členy a podřídí se normám - s věkem vzrůstá kritičnost, klesá konformita - emocionální uspokojení ze skupiny - v pozdějším věku užší skupina - přátelé - těžko se na neformální skupinu působí, navazuje se kontakt - možnost přímého ovlivnění (nejvyšší stupeň)

9 IRIO skupina - integrovaná respektující individualitu osobnosti - pedagog může ovlivnit podnítit zájmy - existuje ale málo lidí, kteří jsou takovou skupinu schopni vytvořit Sociální asistent pozitivně ovlivňují vrstevnické skupiny a pomáhají jednotlivcům terénní působení a styk s klientem - většinou lidé do 30 let (muži) Parta pozitivní zaměření Tlupy, gangy asociální zařízení, kriminální podtext Školní třída na počátku formální později neformální Sociometrie (Moreno) výběrové chování v malých sociálních skupinách (sociometrický dotazník s kým bys šel do kina atd. sociometrická hvězda) Lokální prostředí - vymezený prostor, ve kterém žijí lidé se stejným způsobem života (vesnice, panelák) - sousedství vzájemná pomoc, svépomoc, zajišťují informace o společnosti, sociální kontrola - asimilace osob splynutí s ostatními - sociální kontrola (sousedé např. napomínají děti) INTENCIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ VÝCHOVY VE VÝCHOVNÝCH INSTITUCÍCH Školní prostředí - má 4 funkce socializační dítě se učí pravidlům chování, vytváří si názor na jiné lidi personalizační rozvoj individuality žáka kvalifikační příprava na budoucí povolání integrační kritické přijetí stavu společnosti Sociální klima - pedagogové, materiální vybavení školy, škola školské orgány, rodiče; estetické prostředí Školní deviace - záškoláctví - krádeže (zanedbávání výchovy rodiči) - šikana (ublížení druhému fyzicky nebo psychicky; útočníci bez zjevného důvodu, právně postižitelné) - drogy (látky působící na psychiku, vyvolávají závislost, dělí se podle zákonných norem legální x nelegální, měkké x tvrdé) primární prevence nezasažených lidí sekundární léčba

10 terciální snížení nejhorších důsledků aktivní účast předem připravených účastníků (alternativy, ne zastrašování, citové apely atd.) Volnočasové prostředí - volný čas kroužky, družiny (sociální funkce hlídání dětí zaměstnaných rodičů, rekreační funkce), školní klub - principy dobrovolnost, demokratismus, aktivita Domovy mládeže funkce sociální, výchovná, socializační Střediska volného času pro děti a mládež - zařízení pro zájmové studium (umělecká škola, ) - kompenzace rodiny - náhradní rodinná výchova a ústavní výchova PROSTŘEDÍ INSTITUCÍ ZAMĚŘENÝCH NA KOMPENZACI RODINNÉ VÝCHOVY - stanoveno soudem Náhradní rodinná výchova - osvojení - pěstounská péče - trvalé opatrovnictví Ústavní výchova výchova a sociální péče - podstata socializace - trvalý vychovatel - trvalý kolektiv (postavení ve skupině) - prostředí (imitace prostředí) - dětské domovy rodinného typu (6-10 dětí) - dětský domov internátního typu proměnlivé klima, narušení emocionální vazby (zajistit podmínky k fyzickému a psychickému vývoji; vzdělání; opatření k normalizaci vztahů v původní rodině) - dětský výchovný ústav pro narušené děti - výchovný ústav pro mládež - ústav pro nezletilé matky - ústav s výchovně léčebným režimem SOCIÁLNÍ PRÁCE - v užším pojetí přímý styk s klientem - v širším pojetí dávky, posudky

11 ETAPY SOCIÁLNÍ PRÁCE - etapa sociální evidence - etapa diagnostická - etapa řešení a plán terapie - etapa sociální terapie Základem je terapeutický rozhovor, rozhodnutí o změnách chování musí udělat klient. - etapa hodnocení výsledků - přínos prevence vzniku problémů UPLATNĚNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE - péče o rodinu, děti a mládež (pěstouni, poradny, ) - péče o zaměstnance (matky v práci, první zaměstnání) - péče o staré a zdravotně postižené občany - zdravotnická zařízení (pro dlouhodobý pobyt) - péče o společensky nepřizpůsobivé jedince - práce s etnickými menšinami - migrující skupiny SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA - rozvoj v 2.pol. 20. století - cíl dosáhnout stavu, kdy jedinec akceptuje sám sebe, integrace člověka do společnosti - pedagogická diferenciální diagnóza použití metod, které respektují rozdíly Věda o zákonitostech speciální výchovy a vzdělávání jedince, který trpí handicapem, a proto vyžaduje zvláštní přístup. Patří sem veškeré odlišnosti, které mají charakter závady, oslabení, odchylky, poruchy, vady, postižení. HANDICAP znamená překážku, nesnáz, znevýhodnění či nepříznivou situaci, která vyplývá z omezené schopnosti nebo nezpůsobilosti jedince uplatnit se stejně dobře, jak se to daří jiným lidem. DEFEKTIVITA porucha vztahů ve společnosti, její příčinnou je organický nebo funkční handicap promítající se ve změnách osobnosti. Projevuje se v nedostatečné nebo odchylné adaptaci na prostředí Handicap - podle vzniku - orgánový handicap postižení ve změně části těla nebo orgánové tkáně vlivem anomálního vývoje nebo následkem onemocnění či úrazu (např. rozštěp patra, amputace končetiny) - funkční handicap jedinec není schopen reagovat normálním způsobem na podněty (vady řeči, neurózy) 9 skupin vad tělesné SOMATOPEDIE chronické (TBC, cukrovka) - pohybové (amputace) zrakové TYFLOPEDIE, OPTOPEDIE (šilhavost, slepota)

12 sluchové SUDOPEDIE (hluchota) poruchy řeči LOGOPEDIE (opožděný vývoj řeči, vady výslovnosti) poruchy chování ETOPEDIE - disociální (zlozvyky, neposlušnost, lhavost) - asociální (záškoláctví, toulavost, sebepoškozování) - antisociální (delikvence, kriminalita, krádeže, sexuální úchylky) mentální postižení PSYCHOPEDIE (rozděluje se na oligofrenii a demenci, projevuje se slaboduchostí, zaostalostí) psychické poruchy dělí se na neurózy, reaktivní stavy, psychopatie a psychózy kombinované vady (slepohluchoněmota) dílčí (parciální) nedostatky poruchy čtení apod. STUPEŇ ZAPOJENÍ DO SPOLEČNOSTI 1. lehké postižení nehrozí narušení vztahů ke společnosti, je žádoucí zajistit péči o dítě, dospívajícího či dospělého v rodinném prostředí, školách běžného typu 2. střední postižení hrozí narušení společenských vztahů, je žádoucí zabezpečit rodinné podmínky, případně začlenit jedince do domova vyžadující zvláštní péči 3. těžké postižení ztráta sociálních vztahů, nelze užít výchovného působení ani vzdělávání, znemožněné pracovní začlenění, je nezbytná ústavní péče s trvalým ošetřováním Metody speciální pedagogiky 1) Anamnestická podstatným úkolem je sbírat údaje o vyšetřovaném a jeho předcích se zřetelem na patologické úchylky, zjišťovat podmínky a okolnosti jeho vývoje - anamnéza osobní zkoumá dosavadní vývoj handicapovaného od narození do současnosti (vznik vady) - anamnéza rodinná příčiny poruch a vad tělesných nebo duševních, které mohly jedince ovlivnit - dědičnost, vrozené a získané - anamnéza životního prostředí zaměřeno na vytváření a upevňování sociálních vztahů (situace v rodině, vztahy ve škole atd.), osvětlit vývoj osobnosti znát záliby, koníčky handicapovaného 2) Analýza výsledků činnosti rozebírá již vytvořený, hotový materiál (dopis, kresba, povídka, ) poskytuje informace o jedinci, o jeho vývoji, koníčcích a zálibách 3) Metoda studia školní i jiné dokumentace zahrnuje materiály pedagogů, lidí kolem handicapovaného 3) Terapeutická - nápravné metody reedukace postupy, kterými se zmírňuje nebo odstraňuje vada, zdokonaluje se výkonnost postižené funkce (například u úrazu končetiny znovupoužívání) kompenzace porušená funkce se nahrazuje jinou

13 metoda socializace, resocializace (rehabilitace) upravují se společenské vztahy i možnost pracovního uplatnění jedince, úkolem je člověka zbavit defektivity, dosažení principu duševní hygieny psychoterapie pedagog záměrně působí slovem i příkladem na handicapovaného [individuální x skupinová (kolektivní)] Prevence - předcházení vzniku nedostatků zvýšením zodpovědnosti za vlastní tělesné i duševní zdraví - prevence vzniku defektivity (obrna očkování, věnovat pozornost vlivu alkoholu, cigaret, drog na organismus) - předcházení defektivitě, její odstraňování nebo snížení SOCIALIZACE znamená schopnost zapojit se do společnosti, formovat k ní pozitivní vztahy. Stupně socializace: - integrace předpokládá úplné začlenění a splynutí handicapovaného se společností zdravých lidí, jedinec je zcela nezávislý a samostatný, nevyžaduje zvláštní přístup - adaptace způsobilost přizpůsobovat se společenským podmínkám, záleží na jeho schopnostech, zde začlení. Jde o postižené s těžšími nedostatky slepota, pohybové vady, autistické chování; nutné ohledy, porozumění a povzbuzování. - utilita - sociální upotřebitelnost, postižený je ve svém vývoji omezen, není již samostatný, závislý na lidech; pouze částečná socializace, nemůže žít samostatně - inferiorita sociální nepoužitelnost, vyčlenění ze společnosti, úplná nesamostatnost, nutnost pomoci, dochází k vyloučení ze společnosti VÝVOJ SOCIALIZACE 1. elementární socializace (6 měsíců 1 rok) pasivnost, závislost na rodičích 2. rodinná socializace (1 rok 5 let) vztahy k rodičům, sourozencům 3. veřejná socializace sociální kontakty, které se vytvářejí v předškolním věku se mění ve školním období v sociální soužití jde o nejvyšší stupeň socializace; hodnocení spolužáků, handicapované dítě si uvědomuje svou odlišnost a je zde nutný pozitivní přístup vyučujícího 4. resocializace znovuzačlenění do společnosti, cílem je dosáhnout dobrého uplatnění ve společnosti a zaměstnání, postižený potřebuje kladný přístup a porozumění hospitalismus soubor nápadností a úchylek v tělesném a duševním vývoji jedince jako následek dlouhodobého pobytu v nemocnici nebo ústavu. Vzniká přerušením citové vazby a projevuje se nemožností náhradního citového uspokojení. Souvisí s monotónností denního programu, nepravidelností spánku atd. - komplex méněcennosti, nemožnost vyrovnat se zdravým

14 Zaměření speciální výchovy Tělesná výchova zvyšování obratnosti, předcházení nemocím a úrazům, pohybová výchova, rehabilitace. Rozumová výchova pochopení pojmů, rozvoj čtení. Jazyková výchova prostředek tvůrčí činnosti, logopedie. Dopravní výchova prevence dopravních nehod. Estetická výchova reedukční prostředek. Pracovní výchova automatizované pracovní návyky. Technická výchova samostatnost. Ekonomická výchova finančně ohodnocené zaměstnání. Morální výchova dostatečné porozumění, morální deformace. Chronické nemoci - předcházet zdravotní výchovou - za zdravé dítě nesou odpovědnost rodiče - pohyb na vzduchu, pravidelný režim, výživa - informace o ochraně zdraví VÝVOJ HANDICAPOVANÝCH - dědičnost - dědičné geneticky podmíněné - vrozené před narozením (alkoholička) - získané během života - výchova - prostředí - akcelerace vývoje urychlení vývoje fyzického i psychického WHO cílem je prevence infekčních nemocí, zajištění výživy Civilizační onemocnění infarkt myokardu, cukrovka, astma, neurózy. ČLENĚNÍ CHRONICKÝCH NEMOCÍ - děti a mládež - děti a mládež nadprůměrná, tj. úplně zdravá a tělesně dobře vyvinutá - děti a mládež prakticky zdravá s nepatrnými občasnými odchylkami ve zdravotním stavu - děti a mládež oslabená se značnými odchylkami v tělesném vývoji a ve zdravotním stavu - chronicky nemocné děti a mládež - dospělí a staří

15 - dospělí a staří, kteří jsou úplně zdraví - dospělí a staří prakticky zdraví s drobnými či občasnými odchylkami ve zdravotním stavu - dospělí a staří trpící značnými nedostatky zdravotního stavu - dospělí a staří s chronickými chorobami vyžadujícími občasné nemocniční léčení - nemocní a dospělí a staří, kteří potřebují dlouhodobou léčbu v nemocnici či léčebně Oslabené děti a mladiství - dětské ozdravovny pod lékařskou kontrolou - zvláštní tělesná výchova respektují se schopnosti dětí, snížená pracovní schopnost Nemocné děti a mládež - ambulantní léčba v rodině - dětská léčebna (TBC nařízené zákonem) Chronické nemoci dospělých - dbát na duševní zdraví - ústav nemocnice Staří chronické nemoci (ženy), závažnější (muži). - rané stáří (nemoci chronické) VÝCHOVNÁ PÉČE O CHRONICKY NEMOCNÉ - individuální individuální přístup - činnostní terapie - procedury vycházky - zřízeny školy při léčebnách - léčba prací arteterapie, pohyb, tanec VADY POHYBOVÉHO SYTÉMU Jsou viditelné -> trauma. VÝZNAM POHYBU - pohybová představa - malé děti si pohyb osvojují napodobováním - stereotyp člověk se v pozdějším věku hůře učí některé pohyby KLASIFIKACE POHYBOVÝCH VAD - vrozené, které mohou být dědičné - získané obrny centrální a periferní deformace amputace

16 Obrny - týkají se centrální (mozek a mícha) a periferní (ostatní nervstvo) části nervové soustavy Jednotlivé druhy obrn se od sebe liší rozsahem a stupněm závažnosti a dělí se na: - parézy ochablost až neúplná obrna - plegie úplná obrna Podle toho, kterou část nervové soustavy zasahují, rozlišujeme obrny: - spastické (křečovité) zvýšený svalový tonus, který zabraňuje pohybu - chabé cvičitel může s příslušnou končetinou vykonat pasivní pohyb 1. RANÁ DĚTSKÁ OBRNA - je to složité centrální postižení, které vzniká před narozením dítěte, při porodu nebo po něm - typická je tělesná neobratnost, těkavost, nedostatečná představivost, impulsivní reakce, střídání nálad - těžší druh má 4 formy hypotonickou, diparetickou, hemiparetickou nebo kvadruparetickou a extrapyramidovou projevuje se při nich snížené nebo zvýšené napětí svalstva hlavně na končetinách kombinované s poruchami řeči, chování, epileptickými záchvaty- - lehká forma drobné poškození mozkové tkáně projevuje se nerovnoměrný vývoj, tělesná neobratnost, zvýšená pohyblivost, neklid, výkyvy v náladě. Je nutný individuální přístup, časté střídání činnosti, kratší časové intervaly při činnostech, povzbuzování. 2. MOZKOVÉ ZÁNĚTY (encephalitis) - působení mikrobů, má 2 fáze a) mikrob vnikne do krve, příznaky podobné chřipce, malátnost, nechutenství b) mikrob v mozku třes, mimovolné pohyby, ochrnutí končetin, vysoké teploty; mozečkové poruchy vrávoravá chůze; - příznaky vymizí po odeznění nemoci, někdy přetrvává slabost končetin až obrna, druhotně se může vyvinout epilepsie 3. MOZKOVÁ PŘÍHODA - vzniká krvácením do mozku, má za následek ochrnutí jedné poloviny těla, tzn. že bývá zasažena jedna dolní a jedna horní končetina na stejné polovině těla 4. MOZKOVÁ EMBOLIE - způsobuje nedokrevnost části mozku a odumření mozkové tkáně, po odeznění akutního stádia přetrvává trvalé postižení jedné poloviny těla, dolní končetiny bývají postiženy méně, může nastat i porucha řeči 5. MOZKOVÉ NÁDORY - následky po úspěšně provedené operaci zpravidla v pohybové oblasti 6. VROZENÝ ROZŠTĚP LEBKY (cranioschisis) - nejtěžší stupeň není vytvořena lebeční klenba a většinou nejsou vyvinuty mozkové hemisféry -> jedinec není schopen života

17 - střední stupeň různě rozsáhlý defekt lebeční kosti, kterým vyhřezává část mozku nebo mozkové pleny. Na hlavě se jeví jako nádorovitý útvar překrytý normální či ztenčelou kůží - operace průvodním jevem bývají obrny různého typu - nejlehčí stupeň nejčastější, defekt vývoje lebeční kosti doprovázen výhřezem mozku nebo mozkových plen. Jde o tzv. skrytý rozštěp lebky. Přilehlá mozková tkáň nebývá normálně vyvinuta -> pohybové nedostatky. Zpevňuje se povrch mozku a mozkových plen - střední a nejlehčí stupeň bývá doprovázen zpožděným rozumovým vývojem a rozvojem osobnosti 7. DEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ MOZKU - nenápadné, některé mozkové buňky se rozpadají, zanikají, mizí. Příznaky se objevují postupně a pozvolna narůstají. Rozumové a pohybové schopnosti se zhoršují, dají se pozastavit, ale ne vyléčit 8. ROZTROUŠENÁ MOZKOVÁ SKLERÓZA - vzniká onemocněním centrálního nervstva a vyznačuje se změnami mozku a míchy. Její původ je nejistý. - příznaky poruchy pohybového aparátu, zraku a řeči, v pokročilejším stádiu demence - hlavně mladší dospělí 9. PARKINSONOVA CHOROBA - typické pro jedince vyššího věku, většinou nad 60 let, výjimečně po 45. roku - degenerativní onemocnění, projevuje se poruchou hybnosti, šouravými krůčky, třes končetin, vymizí výrazové pohyby obličeje 10. TRAUMATICKÉ OBRNY - otřes mozku (komoce) - stlačení mozku (komprese) - zhmoždění mozku (kontuse) uzavřené postižení mozku a mozkových plen traumatické poškození mozku - hemiparéza - částečné ochrnutí poloviny těla - hemiplegie úplné ochrnutí těla - zhmoždění mozku vyvolává trvalou hemiparézu až hemiplegii 11. OBRNA MÍCHY - nastává vlivem různých onemocnění (podmíněno dědičnými nebo vrozenými činiteli) - porucha křížové míchy chabé ochrnutí dolních končetin - porušeni hrudní míchy spastické (křečovité ochrnutí) - porucha citlivosti dolní poloviny trupu - ztráta břišních reflexů - míšní šok dočasný zánik reflexů v dolní čísti míchy porucha svěračů, ohybačů, natahovačů; později se obnoví, natahovače se často neobnoví 12. ROZŠTĚP PÁTEŘE - vzniká nesprávným uzavřením páteřního kanálu v bederní části, jde o vyhřeznutí míchy

18 - nastává částečná až úplná obrna dolních končetin a obrna svěračů 13. FRIEDREICHOVA HEREDOATAXIE - degenerativní onemocnění - projevuje se deformitou nohy koňská noha s vysokým nártem a s nesprávnou polohou chodidla, vrávoravá chůze - vede až k úplnému ochrnutí dolní končetiny 14. DĚTSKÁ OBRNA - očkování Sabinovou vakcínou 1. fáze podobná chřipce, zdánlivé uzdravení trvá asi týden 2. fáze horečnaté onemocnění, ztuhnutí šíje, mravenčení, celková malátnost, dojde k ochrnutí dýchacích a srdečních center 15. OBRNY PERIFERNÍCH NERVŮ - zasažena pohyblivost končetin a svalové síly - pokud jsou nervy přerušeny, je nutná operace - vleklá nemoc nutnost rehabilitace DEFORMACE - VROZENÉ lebka, svaly, klouby, končetiny, srůst prstů - ZÍSKANÉ tuberkulózní zánět kloubů, revma, osteoporóza, artróza 1. PROGRESIVNÍ SVALOVÁ DISTROFIE - degenerativní onemocnění svalů - dochází k ubývání svalových vláken, místo svalů se tvoří vazivo nebo tuková tkáň 2. PERTHESOVA CHOROBA - postihuje hlavici stehenní kosti - příčinou je poškození cév, které vyživují kloubní hlavici, docházení k degeneraci kloubu - léčba trvá až 2 roky, pacienti bývají upoutáni na lůžko - dá se léčit injekcemi, odlehčováním kloubu podpěrnou bandáží - včasné odhalení a léčba = nepatrné následky 3. NESPRÁVNÝ VÝVOJ KYČELNÍHO KLOUBU - více než v 90% je možné léčit - postižení může být jednostranné či oboustranné a bývá vyvoláno vrozeným nedostatečným vývojem kyčelních kloubů s případným úplným vykloubením hlavice či částečným vykloubením - pokud se vada neléčí, nastávají deformace, které již nelze napravit 4. ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE - vadné držení těla se dá napravit, deformace je stálá - nejčastěji hrudní kyfóza typická jsou kulatá záda ovlivněno chorobami horních cest dýchacích, svalovou ochablostí - skolióza boční vychýlení od středové roviny, nastává zejména kvůli zrychlenému růstu

19 - návyková skolióza špatné držení těla, narušení srdeční činnosti, plic - terapie cvičení správného držení těla, nošení korzetu, speciálně upravené lehátko - hrb patologické zakřivení páteře, ostrý x obloukový vrozené, poúrazové - křivice vzniká nedostatkem vitaminu D, měkká a ohebná páteř, neudrží váhu těla - Bechtěrevova choroba

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Slunečnicová zahrada Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Projekt Slunečnicová zahrada Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášený MŠMT, podpořený ESF (5/2010 4/2013), působnost projektu

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS ONEMOCNĚNÍ CNS značně různorodé příčiny: vrozené cévní infekční degenerativní poškození CNS má vážné následky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Somatopedie a logopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost 1. zkouška (povinná): sociální zabezpečení kombinace praktické zkoušky a ústní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Pedagogika. výchovu ovlivňuje prostředí, v němž člověk vyrůstá (rodiče, rodina, kamarádi, kroužky)

Pedagogika. výchovu ovlivňuje prostředí, v němž člověk vyrůstá (rodiče, rodina, kamarádi, kroužky) Pedagogika 1. Pojem pedagogiky a jejího předmětu, objektu, funkcí. Specifika pedagogického výzkumu a metody bádání. pedagogika zkoumá podstatu, strukturu a zákonitosti výchovy výchova: přímá (působení

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů InterDACT s. r. o. Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014 I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů Matematika: 1. Množiny operace, intervaly

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas Otázka: Vývojová psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas -etapy vývoje jedince -měníme se po stránce psychologické, biologické a sociologické -dělíme život z hlediska věku 1. Období=Prenatální

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTICKÉ ZÁSADY (PRINCIPY) VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Didaktickými zásadami (principy) rozumíme nejobecnější pravidla didaktického procesu,

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Sociálně patologické jevy Ročník 1. Datum tvorby

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Psychické poruchy - oblasti psychických poruch

Psychické poruchy - oblasti psychických poruch Psychické poruchy - oblasti psychických poruch 1. poruchy vnímání (iluze dochází ke zkreslení vnímaného objektu - za šera považuji keř za přikrčenou postavu nebo nesprávně porozumím slyšenému slovu či

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více