Sociální patologie a ochrana dětství od dob osvícenství do roku 1914

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální patologie a ochrana dětství od dob osvícenství do roku 1914"

Transkript

1 Martina Halířová Sociální patologie a ochrana dětství od dob osvícenství do roku 1914 Disciplinace jako součást ochrany dětství Univerzita Pardubice

2 Mé poděkování patří všem, kteří mi poskytli cenné rady při zpracování tématu ochrany dětství. Především děkuji prof. Mileně Lenderové za konzultace a zprostředkování některých pramenů. Dále děkuji prof. Eduardovi Maurovi, Daniele Tinkové a Alici Velkové za vzájemné rozhovory a podněty. Také děkuji pracovníkům všech archivů a knihoven, které jsem navštívila a kteří mi umožnili nahlížení do pramenů i nad rámec jejich povinností. V neposlední řadě děkuji mé rodině a partnerovi, bez jejichž podpory by tato kniha nevznikla. V Pardubicích dne 29. října 2011 Martina Halířová Recenzenti: prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. doc. Daniela Tinková, Ph.D. Univerzita Pardubice, 2012 (tisk), 2014 (e-kniha) ISBN (e-kniha)

3 Obsah: 1. Úvod Stav dosavadního bádání Rozvržení práce, chronologické a prostorové vymezení Metody Použitá literatura a prameny Postavení dítěte ve společnosti a podoby dětství Časové vymezení dětství Vztah společnosti k dětství Narození dítěte Podoba a funkce rodiny Podoby výchovy Rodinná výchova Výchova institucionální Základní školství a výchova jedince Opatrovny a jesle Výchova v ústavech Poslední fáze dětství Snahy o disciplinaci společnosti: od osvícenské teorie k praxi 19. století Prostor disciplinace Definice ohrožení a pojem sociální deviace a patologie Zdravotní policie a její úkoly v díle Johanna Petera Franka Názory na zdraví a obrana společnosti v osvícenství Devatenácté století doba změn? Vznik oborů věnujících se patologii dětství Ohrožující jevy v 18. a 19. století Dětská úmrtnost Odlišné sexuální chování Prostituce a kuplířství Nemanželská plodnost, infanticidium a záměrný potrat Toulaví a chudí obyvatelé Proměny chápání a řešení chudoby Tuláci Alkoholismus Nezaměstnanost, její vnímání a řešení 92

4 Problematika zanedbaného dítěte Zneužívání dětí a jeho vnímání společností Problematika dětské námezdní práce Obchod s dětmi Dětská delikvence a kriminalita Státní a soukromé ústavy určené pro ochranu dítěte Ústavy určené pro péči o matku a dítě Založení Zemské porodnice a nalezince v Praze Vznik klinických pracovišť Správní a stavební vývoj nalezince a porodnice Děti v nalezinci Přeměna tajného oddělení na platební oddělení Pěstounská péče Dvoutřetinová péče Propuštění z péče nalezince a další zaopatření dítěte Transporty nalezenců z Vídně do Prahy Zřízení ústavu pro zprostředkování kojných Vznik právního oddělení v nalezinci Negativa nalezenecké péče Péče o děti v chorobinci Soukromé ústavy pro péči o děti Sirotčince Přijímání nových chovanců Cíle a prostředky výchovy Vzdělávání chovanců Ukončení ústavní péče a další zaopatření chovanců Financování provozu Převýchovné a nápravné ústavy pro děti a mládež Právní situace v českých zemích Vznik soukromých převýchovných ústavů Chovanci převýchovných soukromých ústavů a péče o ně Počet chovanců ve vychovatelnách a jejich charakteristika Způsob propouštění z péče Vznik zemských polepšoven v Kostomlatech pod Milešovkou, Opatovicích nad Labem a Králíkách Život ve vychovatelnách a polepšovnách Přijímání nových chovanců 178

5 Výchovné prostředky Odměna a trest Školní vyučování Kontakt internovaného dítěte s vnějším světem Péče o nemocné Propuštění z nápravné péče Úspěšnost převýchovných snah Preventivní péče (azyly a útulky) Útulky pro děti školou povinné Polévkové ústavy Útulky pro mládež Besídky Útulky pro zanedbané děti Dohled státu nad soukromými ústavy Pokusy o sjednocení a úpravu soukromé a veřejné péče o děti Vznik sirotčích rad a jejich kompetence Vznik Zemského sirotčího fondu Péče o děti podporované Zemským sirotčím fondem Vznik a úkoly Zemské komise pro ochranu dětí a péči o mládež v království Českém Organizace péče o sirotky vznik rodinných kolonií Závěr 227 Summary/ Résumé 233 Seznam použitých pramenů a literatury 235 Obrazová příloha 265 Anotace 270

6 5 1. Úvod Ochrana dítěte před zneužíváním, týráním a špatným zacházením je v současnosti často diskutované téma. Do zorného pole veřejnosti se díky médiím a jejich snaze o sledovanost dostávají události, které jsou pobuřující a ukazují na nedostatečnost systému ochrany dítěte v České republice. Inspirací pro zvolení tématu práce byly diskuze týkající se vzniku babyboxů v Brně, v Praze a jiných městech.1 Úskalím sporu se stala otázka, zda jde tímto způsobem dítě skutečně ochránit a zda nebude dané zařízení zneužíváno. Tento spor připomíná diskuzi, která začala se vznikem nalezince v Praze v roce Týkala se otázky možnosti zneužití ústavu rodiči, kteří se chtějí zbavit svého dítěte.2 Tyto dvě diskuze mají jednu věc společnou, a tou je otázka ochrany dítěte a její podoby. Vývojem sociální péče o dítě se zabývám již delší dobu, a tak mi diskuze týkající se ochrany dětí a jejich práv nejsou lhostejné, proto jsem se rozhodla zaměřit svůj výzkum na tuto problematiku Stav dosavadního bádání Problematika vývoje ochrany dítěte je součástí bádání o dějinách dětství. Diskuzi na téma dětství a jeho dějinného chápání vyvolala kniha Phillippa Arièse L Enfant et la vie familiale sous l Ancien Régime.3 Dá se říci, že zásluhou Arièse bylo dětství objeveno historiografií.4 Dětství a jeho dějiny, diskurz, který lze sledovat od 60. let 20. století, protíná 1 První babybox vznikl při nemocnici v Praze-Hloubětíně roku V zakládání babyboxů v České republice se angažuje Nadační fond pro odložené děti Statim a občanské sdružení Babybox pro odložené děti. Ke dni existovalo při krajských nebo okresních nemocnicích celkem 46 babyboxů. Poslední babybox byl otevřen v Hradci Králové dne 19. září 2011, viz URL: babybox.cz/?p=zprava [staženo ]. 2 Diskuzí o zrušení Pražského nalezince bylo během jeho existence několik, nejvíce sledovaná byla pravděpodobně diskuze, která proběhla na půdě zemského sněmu v 80. letech 19. století. Na tuto diskuzi reagoval primář zemské porodnice Alois Epstein brožurkou: Studien zur Frage der Findelanstalten unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in Böhmen. Prag Philippe ARIÈS, L enfant et la vie familiale sous l Ancien régime. Paris K reakcím na Arièse a jeho konceptům: Martin NODL, Dětství v předmoderní době. Souvislosti 4 (30)/1996, s Reakcí na knihu byly také knihy zabývající se dějinami dětství vycházející od 70. let 20. století např. Jean-Louis FLANDRIN, Familles: Parenté, maison, sexualité dans l ancienne société. Paris 1976; Linda A. POLLOCK, Forgotten Children: Parent-Child Relations from 1500 to Cambridge 1983; Hugh CUNNINGHAM, Children and childhood in western society since

7 6 Martina HALÍŘOVÁ Sociální patologie a ochrana dětství v Čechách od dob osvícenství do roku 1914 řadu oborů a v některých případech je sjednocuje v plodnou spolupráci.5 Zasloužil se zároveň o kladení nových otázek a hledání odpovědí na ně. Jak dětství vypadalo? Kdo byl považován za dítě? Milovali rodiče své potomky? Jak vypadala rodina? To jsou otázky, kterými se zabývá řada badatelů.6 A na některé nelze najít snadnou odpověď.7 Můžeme říci, že v průběhu bádání o minulosti dětství vznikly dvě legendy. První legenda, která byla vypuštěna do světa díky Arièsovi, je tzv. černá legenda. Ariès v knize L Enfant et la vie familiale sous l Ancien Régime tvrdí, že dětství je sociálním konstruktem, který vznikl mezi lety Dítě bylo středověkou a raně novověkou společností vnímáno jako malý dospělý, z tohoto důvodu nebyla dítěti věnována taková pozornost jako dnes. Podle Arièse se první investice do dítěte objevují až v 17. století. Ke stejnému závěru došli v 70. letech historici, kteří zkoumali dětství z jiného pohledu než Ariès. Práce se lišily v názoru na to, kdy dětství bylo objeveno, zaměřovaly se na praxi odkládání dětí, strukturu domácností, na ekonomické, sociální a demografické faktory. Např. Jean-Louis Flandrin ve své knize z roku 1976 Familles: Parenté, maison, sexualité dans l ancienne société tvrdil, že zaměření rodiny na dítě se ve Francii objevilo během 19. století. Pozornost věnovaná dětem souvisí s kontraceptivními metodami. Dle Flandrina se rodiče začali o své děti starat, když jich přivedli na svět méně.8 Černá legenda měla své zastánce i protivníky. V 80. letech 20. století se historici soustředili na jiné prameny (např. na deníky a korespondenci) a přišli se závěrem, že dětství existovalo i ve středověku a raném novověku.9 Zrodila se bílá legenda. V 90. letech vznikla patová situace, která byla vyřešena poté, co historici začali zkoumat menší sociální skupiny a do bádání zahrnuli dlouhé trvání. Např. Louis Haas sice potvrdil před New York 1995; Louis HASS, The renaissance man and his children. Childbirth and early childhood in Florence, New York 1998; Engle BECCHI Dominique JULIA, Histoire de l enfance en Occident du XVIII e siècle à nos jours. Tome 2. Paris 1998; Paula S. FASS (ed.), Encyclopedia of children and childhood. In history and society. New York 2004 aj. 5 V českém prostředí např. kniha vzniklá ze spolupráce historických demografů, antropologů a historiků: Pavla HORSKÁ Milan KUČERA Eduard MAUR Milan STLOUKAL, Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha V českém prostředí existuje kniha, která v úvodu shrnuje dosavadní bádání. Milena LENDEROVÁ Karel RÝDL, Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století. Praha 2006, s. 8 17; dále byly vydány dva sborníky zabývající se dějinami dětství: Tomáš JIRÁNEK Jiří KUBEŠ (edd.), Dítě a dětství napříč staletími, 2. Pardubické bienále dubna 2002, Scientific papers of the University of Pardubice, Series C, Supplement 5, Pardubice 2003; Martina HALÍŘOVÁ (ed.), Od početí ke školní brašně. Sborník z odborného semináře konaného května 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Pardubice K tomu CUNNINGHAM, Children and childhood, s FLANDRIN, Familles: Parenté, maison, sexualité, Paris K dalším zastáncům černé legendy patří např. Lloyd demause, Edward Shorter, Lawrence Stone aj. Dle FASS (ed.), Encyclopedia of children and childhood, s. 422an. 9 Např. POLLOCK, Forgotten Children, Cambridge 1983.

8 Úvod 7 poklad, že rodiče v raném novověku posílali své děti ke kojným na venkov, ale vyvrátil názor, že tato praxe je důkazem nezájmu rodičů o dítě. Tvrdí, že rodiče k poslání dítěte na venkov vedl zájem o jeho zdraví, protože mateřské mléko venkovských žen bylo považováno za zdravější než mléko žen žijících ve městech.10 Dějiny dětství byly obohaceny novými výzkumy věnujícími se vzniku individuality, vnímání pohlaví apod. Některé Arièsovy předpoklady byly potvrzeny, jiné vyvráceny. Můžeme říci, že dějiny dětství nejsou ani černé, ani bílé. V současné době se navíc objevují názory, že děti v dějinách dětství ztratily svůj hlas, že se jedná spíše o pohled historiků filtrovaný přes dobovou pedagogickou, lékařskou a právnickou literaturu. Objevují se snahy vrátit dětem jejich hlas prostřednictvím studia dochované korespondence, vzpomínek apod.11 Badatelé zabývající se dějinami dětství hledají inspiraci v různých vědních oborech a zároveň navazují styky s badateli, kteří se zabývají demografickými, sociologickými a psychologickými aspekty společnosti. Nad otázkami dějin dětství se střetávají zájmy historiků rodiny, mentality, etnografů a historických antropologů. V českém prostředí se dějiny dětství ustavily v souvislosti s historickou demografií.12 V současné době je téma rozvíjeno několika badateli. Z badatelů věnujících se dějinám dětství jmenujme pro středověk Noemi Rejchrtovou, Boženu Kopičkovou a Martina Nodla.13 Dějinám rodiny se v českém prostředí věnují především historičtí demografové. Jejich příspěvky se týkají většinou demografických poměrů a rodinných struktur.14 Jsou rozvíjeny i poznatky týkající se raně novověkého dětství.15 V po- 10 HASS, The renaissance man and his children, New York Např. v knize Histoire de l enfance en Occident jsou do některých příspěvků zakomponovány i vzpomínky dětí na školní vyučování apod. BECCHI JULIA (dir.), Histoire de l enfance en Occident, Paris Z poznatků historické demografie, ale i jiných věd jako např. antropologie či archeologie, čerpá kniha: HORSKÁ KUČERA MAUR STLOUKAL, Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Praha Noemi REJCHRTOVÁ, Dětská otázka v husitství. ČsČH 28/1980, s ; Božena KOPIČKOVÁ, Vstup české medievalistiky do studia dětské evropské problematiky ve středověku? Glosy a otazníky. In: Dítě a dětství napříč staletími, s ; NODL, Dětství v předmoderní době. Souvislosti 4 (30)/1996, s. 7 29; Týž, Dvě tváře dětství. Malí dospělí a děti-hříšníci ve středověku. Dějiny a současnost. 1/2006, s Např. Lumír DOKOUPIL Ludmila FIALOVÁ Eduard MAUR Ludmila NESLÁDKOVÁ, Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století. Praha 1999; Alena ŠUBRTOVÁ, Kontracepce, aborty a infanticida v pramenech k předstatistickému období. HD 15/1991, s. 9 46; Táž, Kojenecká úmrtnost v Praze na přelomu 18. a 19. století. Statistika a demografie IX, 1972, s Např. Petr VOREL, Dítě na aristokratickém dvoře na počátku raného novověku podle představ Viléma z Pernštejna. ( Naučení rodičům a jeho obsahová interpretace). In: Dítě a dětství napříč staletími, s ; Václav BŮŽEK, Muž, žena a děti v aristokratické rodině na prahu novověku. In: Milena LENDEROVÁ (ed.), Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století, Praha 2003, s ; Lumír DOKOUPIL Ludmila NESLÁDKOVÁ, Úmrtnost kojenců a mladších dětí v českých zemích na sklonku feudalismu, HD 11/1987, s ; Václav BŮŽEK Josef HRDLIČKA Pavel KRÁL Zdeněk VYBÍRAL, Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku. Praha Litomyšl 2002; Petr MAŤA, Svět české aristokracie ( ). Praha 2004 aj.

9 8 Martina HALÍŘOVÁ Sociální patologie a ochrana dětství v Čechách od dob osvícenství do roku 1914 slední době se zájem soustředil i na 19. století.16 Existují práce zabývající se dějinami porodnictvím, vznikem kliniky.17 Nejlépe zpracován je vývoj školského systému v rakouské monarchii.18 Méně probádán je svět, který dítě obklopoval a rovněž traumatizující dětství, přičemž nejlépe je prozkoumáno dětství během první světové války.19 O přitažlivosti tématu dějin dětství svědčí, že jej lze nalézt i mezi náměty výstav a expozic v muzeích.20 Dějiny dětství rovněž patří k jednomu z výzkumných záměrů Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Co se týká dějin ochrany dětství, jsou zpracovány pouze některé otázky. To platí především o problematice nemanželských dětí jejich odkládání a vraždění.21 Dále existují práce věnující se otázce nalezenců a sirotků.22 Jsou práce zabývající se vývojem sociální 16 Např. Tereza DIEWOKOVÁ, Voják se bitvy nebojí, tak ani já se nebojím svého porodu aneb vnímání porodu na konci 18. a na počátku 19. století. In: Martin NODL Daniela TINKOVÁ (edd.), Antropologické přístupy v historickém bádání. Praha 2007, s ; Jana MACHAČOVÁ, Jaké bylo dětství v českých zemích v 19. století? In: Dítě a dětství napříč staletími, s ; Táž, Dětství v chudé rodině 2. polovina 19. století v Českých zemích. In: Od početí ke školní brašně, s ; Jiří MATĚJČEK, Dětství nádeníka se střídavým zaměstnáním Václava-Wenzla Holka: z doby vzniku moderní nespokojenosti. In: Od početí ke školní brašně, s ; Milena LENDEROVÁ Karel RÝDL, Radostné dětství? Praha 2006 aj. 17 Ludmila HLAVÁČKOVÁ, Pražské porodnictví a gynekologie před založením II. gynekologickoporodnické kliniky. In: 75 let gynekologicko-porodnické kliniky I. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze při 120. výročí otevření Zemské porodnice. Praha 1995, s ; Jan ŽIVNÝ Jaroslava SÝKOROVÁ (red.), Gynekologicko porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze na počátku 3. tisíciletí (125 let Zemské porodnice v Praze). Praha 2000; Antonín DOLEŽAL, Od babictví k porodnictví. Praha 2001; Daniela TINKOVÁ, Tělo, věda, stát. Zrození porodnice v osvícenské době. Rukopis. Praha Např. Jan ŠAFRÁNEK, Vývoj soustavy obecního školství v království českém od roku Příspěvek k dějinám českého vyučování. Praha 1897; Týž, Školy české. Obraz jejich výboje a osudů. I. a II. Praha 1913 a 1918; Josef CACH, Otakar Kádner: pedagogika, školství a jejich dějiny. Praha 1981; Týž, Výchova a vzdělání v českých zemích. Praha 1988; Miroslav NOVOTNÝ a kol., Dějiny vyššího školství a vzdělanosti na jihu Čech od středověkých počátků do současnosti. České Budějovice 2006 aj. 19 V ČR zatím chybí souborná studie k tématu dětství za války. Výzkum se rozvýjí především v německy hovořícím prostředí. Např. Hubert PRAMHAS, Zur Geschichte der Kinderarbeit von Joseph II. bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Wien 1993; Maria PAPATHANASSIOU, Zwischen Arbeit, Spiel und Schule. Die ökonomische Funktion der Kinder ärmerer Schichten in Österreich Wien München 1999 aj. 20 Výstava ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy: Dítě, dětství, mateřství. Péče o dítě v období let , která byla otevřena od 14. listopadu do 16. března 2008, na tuto výstavu navázala výstava ve Východočeském muzeu v Pardubicích, která proběhla od 4. dubna 2008 do 1. června Obě výstavy byly inspirovány knihou Radostné dětství? viz Milena LENDEROVÁ Karel RÝDL, Radostné dětství? Praha V různých muzeích po České republice nalezneme expozice hraček či předmětů úzce spojených s dětstvím (Pardubice, Benátky nad Jizerou, Muzeum hračky v Rychnově nad Kněžnou, Hrad a zámek Bečov aj.) 21 K tématu nejnověji Jean Pierre BARDET Guy BRUNET (dir.), Noms et destins des sans Famille. Paris V českém prostředí např. Alice VELKOVÁ, Dítě jako oběť. Vraždy dětí spáchané jejich matkami ve 2. polovině 19. století. In: Od početí ke školní brašně, s Vídeňskému nalezinci a nalezenecké péči se věnuje např. Verena PAWLOWSKY, Mutter ledig Vater Staat. Das Gebär- und Findelhaus in Wien ( ). Innsbruck 2001; Táž, Kinderfürsorge

10 Úvod 9 péče o dítě, zaměřené na krátký časový úsek,23 nebo na určité regionální specifikum např. špitál, bratrstvo, městskou sociální péči apod.24 Ve francouzském a německém prostředí je zpracována i problematika delikventního dítěte.25 V českém prostředí je otázka ochrany dítěte zpracována pouze v knize Radostné dětství26 a v konferenčním příspěvku Jany Morávkové.27 Proto jsem se rozhodla znovu otevřít tuto problematiku Rozvržení práce, chronologické a prostorové vymezení Cílem práce je ukázat, jak se vyvíjela ochrana dětství, co bylo chápáno jako ochrana, jaké děti bylo třeba chránit a před čím. Zároveň se zaměřujeme na to, jakým způsobem byla tato ochrana realizována. Pojetí ochrany souvisí s otázkou ohrožení. Proto bude upozorněno i na to, co společnost považovala za ohrožující v souvislosti s dětstvím a jakým způsobem se snažila bránit. Soustřeďujeme se na zákonná opatření a snažíme se zjistit, zda byla uplatňována i v praxi. Ochranou péči dokumentujeme především na vzniku ústavů určených pro děti, a to jak soukromých, tak státních. Ukazujeme, jak vypadala péče v ústavech, zabýváme se věkovým složením chovanců, ptáme se na účinnost ústavní převýchovy apod. Práce se zaměřuje na tzv. dlouhé devatenácté století. Pro objasnění problematiky ochrany dětství bylo třeba podívat se i na dobu předcházející. Osvícenství přineslo vznik nové zdravotnické a sociální sítě, zasloužilo se o vybudování školského systému. Přineslo racionalizaci péče o člověka. Nejvíce reforem vzniklo v době Marie Terezie a Josefa II., z tohoto důvodu je spodní hranicí práce rok 1740, přičemž toto datum není striktně dodržováno, je i uváděno, jak vypadaly některé druhy péče nebo ochrany ve středověku či raném novověku. Horní hranicí je rok 1914, konkrétně začátek první světové války. Uvědomujeme si, že mnohé instituce zmíněné v práci fungovaly i v této době, kdy musely řešit obtíže spojené s válečnou dobou. Válka a její důsledky vedly ke změnám v sociální péči, ke vzniku nových institucí zabývajících se podporou sirotků, vdov, veteránů a invalidů. Zahrnuzwischen Anspruch und Realität.Die Sterblichkeit im Wiener Findelhaus ( ). Dis. Univerzität Wien, Wien Např. Jaroslava HOFFMANNOVÁ, K vývoji sociální péče o děti a mládež v Čechách, SAP 32, 2/1982, s Otázce vzniku pražských ústavů se věnují např. Petr SVOBODNÝ Ludmila HLAVÁČKOVÁ, Pražské špitály a nemocnice. Praha Pascale QUINCY-LEFEBVRE, Familles, institutions et déviances, Paris LENDEROVÁ RÝDL, Radostné dětství?, s Jana MORÁVKOVÁ, Problematika týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte na přelomu 19. a 20. století. In: Dítě a dětství napříč staletími, s

11 10 Martina HALÍŘOVÁ Sociální patologie a ochrana dětství v Čechách od dob osvícenství do roku 1914 tí válečné doby by znamenalo pojmout do výkladu nové ohrožující jevy, proto práce končí zároveň s rokem, který je považován za konec 19. století. Regionálně je kniha vymezena územím Českého království, přičemž se soustřeďuje především na město Prahu, které bylo nuceno řešit otázky se zaopatřením chudých, a kde existovala nejhustší síť zaopatřovacích ústavů. Kromě pražských ústavů jsou zmíněny i významnější ústavy nacházející se mimo toto město. Ve většině případů se jedná o ústavy zemské. Morava není v knize zahrnuta. Důvodem pro soustředění se pouze na území Čech je odlišná realizace platných nařízení. Kniha se zaměřuje především na péči poskytovanou dětem jednotlivými ústavy, přičemž se soustřeďuje na ústavy založené státem nebo spolky. Instituce zřizované církví nebo církevními řády nejsou zahrnuty. Uvědomujeme si, že jako první se ochraně dítěte věnovala právě církev. Zařazení církevních institucí by znamenalo nutnost širšího archivního výzkumu, který nám vymezený čas neumožňoval. Ve sledování péče věnované dětem jsme se soustředili na věkové rozmezí od narození až do dosažení dvacátých narozenin, přičemž nejvíce jsou zastoupeny děti ve školním věku, tj. od šesti do čtrnácti let, dále mladší děti (novorozenci, kojenci, batolata). Méně je zastoupena věková skupina čtrnácti až dvacetiletých. Toto souvisí se zaměřením ochranných snah, které se spíše upínaly k mladší věkové skupině. Mládež byla do ochranné péče zahrnuta o něco později než malé děti. Výzkum se soustředil na problematiku péče a ochrany fyzicky a psychicky zdravého dítěte. Problematika postižených dětí a jejich ochrany by stačila na samostatnou práci. Kniha je rozdělena do čtyř kapitol a závěru. První kapitola má spíše ráz kompilační. Je v ní řešena otázka, do jakého věku můžeme člověka považovat za dítě, jak bylo dítě společností vnímáno, jak vypadala rodina a výchova. Kapitola se zabývá dítětem od narození do dosažení dospělosti a péčí, která mu měla být věnována. Tematizuje i podobu ideální výchovy, a to jak v rodině, tak ve škole, a později v jeslích a opatrovnách. V krátkosti je zmíněna i výchova dětí v zaopatřovacích ústavech. Řazena je chronologicky. Druhá kapitola má metodicko-teoretickou povahu. Řeší otázky pojmu disciplinace a jejího prostoru, pojmu ohrožení a jeho definice. Ukazuje, jaké jevy byly považovány v 18. a 19. století za ohrožující pro dítě a společnost, proč se stát začal o člověka intenzivněji zajímat. Vyjmenovává jednotlivé ohrožující jevy a představuje, jakým způsobem se jim stát, případně společnost, snažily čelit. V této a následující kapitole sledujeme změny v dlouhém trvání Jeden jev je sledován v dlouhém časovém úseku. K pojmu dlouhé trvání longue durrée. Fernand BRAUDEL, Dlouhé trvání. Cahiers du Cefres no. 8. Antologie francouzských společenských věd: Antropologie. Sociologie. Historie. Praha, Cefres 1995, s ; tento pohled využívá Braudel např. v knize Dynamika kapitalismu, Praha

12 Úvod 11 Třetí kapitola je zaměřena na ústavy, které měly sloužit k ochraně dětí, zároveň zmiňuje i některá opatření týkající se matek. Soustřeďuje se na pražský nalezinec, sirotčince, vychovatelny, polepšovny a různé útulky a azyly. Zabývá se tím, jak vypadala péče a výchova v těchto ústavech a co bylo jejím cílem. Poslední, čtvrtá kapitola, se věnuje snahám o zlepšení organizace soukromé a veřejné péče. Je zde představen vznik sirotčích rad, Zemského sirotčího fondu a Zemské komise pro ochranu dětí a péči o mládež, jejíž fungování vedlo k určitému sjednocení veřejných a soukromých dobročinných snah Metody Problematika dějin dětství patří dnes mezi historiky k často probíraným tématům.29 V českém prostředí zatím neexistuje žádná kniha kromě Radostného dětství?, která by se hlouběji věnovala vývoji ochrany dětství. Z tohoto důvodu jsem byla nucena kombinovat několik metodických postupů, které mi pomohly při zpracování tématu. Problematiku ústavní péče o dítě lze sledovat z pozic kontroly a nátlaku, jako rámec pro tento úhel pohledu jsem zvolila práce Michela Foucaulta.30 Otázku vyloučených skupin metodicky zpracovávají práce z okruhu německé historické antropologie a sociálních dějin.31 Změnou chápání trestů a tělesnosti se zabývají v českém prostředí práce Daniely Tinkové.32 Po metodické stránce lze také využít knihu Familles, institutions et déviances. Une histoire de l enfance difficile fin des années trente věnující se problematickým dětem, jejíž autorkou je Pascale Quincy-Lefebvre.33 Cílem bylo sledovat změny, které ovlivnily vnímání ohrožujících jevů. Vyjmenované metodické postupy mi umožnily rozvinout tuto problematiku. Pro sledování změn posloužily nejen prameny úřední povahy, ale i korespondence adresovaná úřadům, dobové vychovatelské a teoretické příručky a vzpomínky. Během výzkumu jsem zjistila, že některé prameny se nedochovaly nebo nejsou přístupné (např. fondy sirotčinců), zvláště co se týká 18. století. Naopak pro 19. století a počátek 20. sto- 29 LENDEROVÁ RÝDL, Radostné dětství?, s Zvláště kniha Dohlížet a trestat: Kniha o zrodu vězení. Praha 2000 a Dějiny šílenství v době osvícenství: hledání historických kořenů pojmu duševní choroby. Praha Jedná se především o knihy, jejichž autorem je Richard van Dülmen, př. Bezectní lidé. O katech, děvkách a mlynářích. Nepočestnost a sociální izolace v raném novověku. Praha TINKOVÁ, Hřích, zločin, šílenství v čase okouzlování světa. Praha 2004; Táž, Ilegitimita a nová ekonomie života, problematika svobodných matek a sociální péče na prahu občanské společnosti, HD 27/2003, s ; Táž, Tělo věda historie. K otázce formování moderního těla v historiografii a novověké vědě. In: Antropologické přístupy, s QUINCY-LEFEBVRE, Familles, institutions et déviances, Paris 1997.

13 12 Martina HALÍŘOVÁ Sociální patologie a ochrana dětství v Čechách od dob osvícenství do roku 1914 letí se zachovalo hodně pramenů (vyjímaje některé instituce). Jednotlivé prameny jsem analyzovala a použila metodu sondy. Jak už jsme zmínili, v práci se střídají dva pohledy chronologický a v dlouhém trvání. Dlouhé trvání jsem zvolila v případě sledování změn chápání ohrožujících jevů a vývoje ochranných snah (druhá a třetí kapitola) Použitá literatura a prameny Pro knihu zabývající se otázkami ochrany jsou hlavními prameny zákoníky, nařízení, instrukce k danému zákonu, ústavy jako takové a práce teoretiků věnující se problematice ohroženého dětství a jeho ochraně. Až do poloviny 19. století je většina pramenů a literatury k danému tématu psaná v německém jazyce, proto bylo nutné k jednotlivým výrazům najít odpovídající české ekvivalenty. Co do zpracovanosti otázek týkajících se dítěte, výchovy a péče je lépe zpracované, s ohledem na dochovanost pramenů, dětství šlechty a vyšších vrstev společnosti.34 Hůře zachytitelné je dětství chudiny.35 Rovněž dochovanost pramenů omezuje možnosti bádání, zatímco pro konec 18. století a počátek 19. století se zachovalo málo pramenů k otázce ochrany dětství, nastává od 60. let 19. století nárůst institucí a s nimi též pramenů vztahujících se k dané problematice. Toto se odráží i na rozsahu jednotlivých zpracovaných témat. K seznámení s osvícenskými teoriemi péče o obyvatelstvo lze využít díla Johanna Petera Franka36 a Johanna Dionyse Johna37, která se zabývají otázkou zdravotní policie. Zdravotní policie byla jedním z oborů, který definoval ohrožující jevy, proto je jí věnován jeden oddíl knihy. J. D. John shrnuje ve své knize Lexikon der mediz. Gesetze všechna platná nařízení týkající se zdravotnictví a péče o obyvatelstvo. Práce J. P. Franka a J. D. Johna umožnily odpovědět na otázku, které jevy byly koncem 18. století považovány za ohrožující a proč. Informace týkající se praxe 19. století jsem čerpala z filantropické 34 Např. Pavel KRÁL, Křtiny, svatby a pohřby. K vzájemné reflexi panovnických a šlechtických přechodových rituálů ve druhé polovině 16. a první polovině 17. století. In: BŮŽEK KRÁL (edd.), Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr ( ). České Budějovice 2003, s ; BŮŽEK HRDLIČKA KRÁL VYBÍRAL, Věk urozených, Praha Litomyšl 2002; Richard van DÜLMEN, Kultura a každodenní život v raném novověku ( století). Dům a jeho lidé I. Praha Tématice dětství v prostředí nižších vrstev se v současnosti věnují např. Jana Machačová a Jiří Matějček. Zmínění autoři jsou rovněž editory časopisu, zaměřeného na sociální dějiny Studie k sociálním dějinám 19. století, Opava. 36 Johann Peter FRANK, System einer vollständigen medizinischen Polizey I. V., Wien Tübingen Johann Dionis JOHN, Lexikon der mediz. Gesetze, V. Teil, Prag 1796; Týž, Die medizinische Polizei und gerichtliche Arzneiwissenschaft, I. Teil. Prag 1796; Týž, Einfluss der Ehe auf die Gesundheit. Prag

14 Úvod 13 a pedagogické literatury a rovněž ze zákonů a nařízení. Jednalo se zejména o práce Břetislava Foustky,38 Marie Červinkové-Riegrové,39 Rudolfa Seckého,40 Jana Dvořáka.41 Některé ohrožující jevy (alkoholismus, zanedbanost) stály v popředí zájmu, jiné jako např. harfenictví jsou zastoupeny pouze několika tituly.42 Do takto pojaté práce patří i otázka dětské úmrtnosti. Otázky týkající se výše a příčin dětské úmrtnosti a dětských nemocí jsou dle mého názoru dostatečně probádány,43 z tohoto důvodu je zde pouze zmíněno, jakým způsobem se stát a společnost snažily dosáhnout snížení míry dětské úmrtnosti v Čechách. Především z důvodu nedochování starších pramenů k otázkám ústavní péče se důležitým pramenem stal popis chudinských ústavů z roku 1793, jehož autorem je Thaddäus Edler von Bayer.44 Bayer ve svém díle zmiňuje starší ústavy, které v Praze existovaly před josefínskými reformami. Uvádí počet jejich chovanců v době jejich zrušení a zároveň seznamuje s novými ústavy, které vznikly na popud direktivních pravidel Josefa II. S pražskými chudinskými ústavy nás ve stručnosti seznamuje rovněž kniha Staropražské špitály, jejímž autorem je Rudolf Secký.45 Z novějších děl zabývajících se pražskými zdravotnickými ústavy je třeba jmenovat Pražské špitály a nemocnice od Petra Svobodného a Ludmily Hlaváčkové Břetislav FOUSTKA, Péče o dítě. Sociální postavení evropské mládeže a její ochrana. Nákladem Jos. R. Vilímka v Praze, Praha b. d.; TÝŽ, Ochrana dětství a mládí. Praha Marie ČERVINKOVÁ-RIEGROVÁ, Ochrana chudé a opuštěné mládeže, rozhledy po lidumilství v Evropě. Praha 1894; Táž, O nalezencích v Čechách. Praha Rudolf SECKÝ, Dobročinné spolky a ústavy soukromé v král. hlavním městě Praze a předměstích, Díl I, Péče o děti osiřelé, opuštěné, zanedbané a zmrzačelé, Praha 1905; Týž, Sirotčinec anebo rodina? Praha Týž, Smilování a útrpnost s ubohými a nešťastnými. Obrázky ze života těch, na něž rádi zapomínáme. Praha 1910 aj. 41 Jan DVOŘÁK, Poměry nalezenců a sirotků v království českém. Praha 1903; Boj proti úmrtnosti kojenců vůbec a dětí nemanželských zvlášť. Sociologická studie. Zvl. otisk z ČLK Praha 1906; Vliv nedostatku výchovy na zpustlost mládeže. Zvláštní otisk z časopisu Česká revue. Praha 1909; Úkoly komise zemské pro ochranu dětí. Praha 1907; Ke kapitole týrání dětí, Zvláštní otisk z Revue v neurologii, psychiatrii, fysikální a dietetické terapii, ročník VI č. 6 a 7., červen s 1 6 aj. 42 Bohuslav GEBAUER, Východočeské otrokářství. Praha 1906; František Ladislav SÁL, Harfenické děti. Praha 1914; Karel R. KRPATA, Harfenická kruciáta. Hradec Králové 1987 (jedná se o beletristické zpracování). 43 Dětskou úmrtností se zabývá např. ŠUBRTOVÁ, Kojenecká úmrtnost v Praze, Statistika a demografie IX., 1972, s Otázku dětské úmrtnosti lze najít i v pracích historických demografů např. Ludmila FIALOVÁ a kol., Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 1998; HORSKÁ KUČERA MAUR STLOUKAL, Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Praha Thaddäus Edler von BAYER, Beschreibung der öffentlichen Armenversorgungsanstalten in der königl. böhmischen Hauptstadt Prag. Prag Rudolf SECKÝ, Staropražské špitály. Praha SVOBODNÝ HLAVÁČKOVÁ, Pražské špitály a nemocnice. Praha 1999.

15 14 Martina HALÍŘOVÁ Sociální patologie a ochrana dětství v Čechách od dob osvícenství do roku 1914 Pro seznámení se s jednotlivými typy ústavů určených pro ohrožené děti lze využít knihu Franze Serapha Hügela,47 která popisuje jejich funkci. V závěru jsou představeny ústavy, které v době napsání knihy existovaly ve Vídni. Obdobnému tématu se věnuje mladší kniha z pera Karla Engliše, zaměřená na statistiku chudinské péče.48 Nejlépe zpracovanou oblastí ochrany dětství je problematika nalezinectví.49 Existující práce o nalezinectví50 jsem konfrontovala se staršími pracemi, které vznikly v době fungování těchto ústavů. S problematikou nalezinectví v Evropě seznamuje kniha Franze Serapha Hügela Findelhäuser und das Findelwesen Europa s, ihre Geschichte, Gesetzgebung, Verwaltung, Statistik und Reform, která se věnuje jednotlivým systémům péče o nalezence v Evropě.51 Hügel nepatřil k zastáncům nalezenecké péče, ale byl jejím velkým kritikem. Jeho kniha obsahuje kromě stručného přehledu o existujících ústavech typu nalezinec a jejich popisu i návrhy na reformy. Významným pramenem k nalezenecké péči v Čechách je dílo Jana Dvořáka, který počátkem 20. století působil jako ředitel nalezince v Praze. Jeho knihy seznamují s hlavními úskalími nalezenecké péče, jako byla vysoká úmrtnost dětí, nedostatek dozoru na děti v pěstounské péči apod.52 Dvořákovo dílo doplňují studie Aloise Epsteina, primáře v nalezinci. Epstein se ve svých pracích snaží ob- 47 Franz Seraph HÜGEL, Über die sozialen Humanitäts - Anstalten für Kinder der unteren Volksklassen. Wien Karel ENGLIŠ, Chudinství v království českém na počátku XX. století. Zprávy Zemského statistického úřadu království českého, svazek XIII., vydání české. Praha Pojem nalezinectví je odvozen od slova nalezinec a označuje systém péče o nemanželské a odložené děti. Tento pojem např. užívá FOUSTKA, Péče o dítě, s. 43. Kromě termínu nalezinectví lze použít termín nalezenecká péče, tj. péče o nalezence. Problematika odložených dětí je oblíbené téma, o tom svědčí i konference, která proběhla roku 1987 v Římě: Enfance abandonnée et société en Europe XIVe XXe siècle. Actes du colloque international, Rome, 30 et 31 janvier Rome et Paris Další tituly věnující se nalezinectví: Volker HUNECKE, Die Findelkinder von Mailand. Kinderaussetzung und aussetzende Eltern vom 17. bis zum 19. Jahrhundert. Stuttgart 1987; Verena PAWLOWSKY, Kinderfürsorge zwischen Anspruch und Realität. Die Sterblichkeit im Wiener Findelhaus ( ). Dis. Univerzität Wien, Wien 1996; TÁŽ, Mutter ledig - Vater Staat. Das Gebär- und Findelhaus in Wien ( ). Innsbruck Z nedávné produkce jmenujme Jean- Pierre BARDETT Guy BRUNET (dir.), Noms et destins des Sans Famille. Paris V českém prostředí je zpracováno téma Vlašského špitálu a z pohledu dějin ústavu je zpracována Zemská porodnice a nalezinec v Praze. Petr SVOBODNÝ Jiří KUDĚLA, Matriky zemřelých Vlašského špitálu v Praze ( ), HD 15/1991, s ; Týž, Vlašský špitál na Malé Straně a jeho místo v péči o matku a dítě do josefinských reforem, Documenta Pragensia 7/1987, č. I, s ; SVOBODNÝ HLAVÁČKOVÁ, Pražské špitály a nemocnice. Praha HÜGEL, Findelhäuser und das Findelwesen Europa s, ihre Geschichte, Gesetzgebung, Verwaltung, Statistik und Reform. Wien DVOŘÁK, Jednotná organizace dozoru na nalezince, sirotky a děti opuštěné v království českém. Praha 1905; Vliv nedostatku výchovy na zpustlost mládeže. Zvláštní otisk z časopisu Česká revue. Praha 1909; Ochrana mládeže. Praha 1908; Úkoly komise zemské pro ochranu dětí. Praha 1907; Ke kapitole týrání dětí. Zvláštní otisk z Revue v neurologii, psychiatrii, fyzikální a dietetické terapii, roč. VI, č. 6 a 7., červen 1909, s Pro poznání úmrtnostních poměrů v pražském nalezinci je důležitá studie Boj proti úmrtnosti kojenců vůbec a dětí nemanželských zvlášť. Sociologická studie. Zvláštní otisk z ČLK, Praha 1906.

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ DISERTANÍ PRÁCE. 2009 Martina HALÍOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ DISERTANÍ PRÁCE. 2009 Martina HALÍOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ DISERTANÍ PRÁCE 2009 Martina HALÍOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ Sociální patologie a ochrana dtství v echách od dob osvícenství do roku 1914. Disciplinace

Více

PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ. Ústí nad Labem Mgr. Ilja Hradecký

PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ. Ústí nad Labem Mgr. Ilja Hradecký PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ Ústí nad Labem 5.11.2014 Mgr. Ilja Hradecký PŘEHLED Souvislosti Současný rámec Struktura péče a související problémy Počty chovanců a jejich struktura Výstup

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Výběr z nových knih 2/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 2/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 2/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Od Palackého k Benešovi : německé texty o Češích, Němcích a českých zemích / Eva Hahnová -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2014 -- 723 s. -- cze

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

O autorech Používané zkratky Úvodem k prvnímu vydání Úvodem k druhému vydání... 21

O autorech Používané zkratky Úvodem k prvnímu vydání Úvodem k druhému vydání... 21 Obsah O autorech... 11 Používané zkratky... 15 Úvodem k prvnímu vydání... 17 Úvodem k druhému vydání... 21 HLAVA PRVNÍ Pojetí sociálního práva, jeho předmět, systém a nástroje... 23 1 Pojem a předmět sociálního

Více

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika 1. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německých originálů Die 50 besten Spiele für unterdreijährige

Více

Sociální práce charakteristiky, definice, vývoj oboru. Úvod do sociální práce ZS 2016

Sociální práce charakteristiky, definice, vývoj oboru. Úvod do sociální práce ZS 2016 Sociální práce charakteristiky, definice, vývoj oboru Úvod do sociální práce ZS 2016 Sociální práce společenskovědní disciplina oblast praktické činnosti rámec společenské solidarity a ideál naplňování

Více

Obecná demografie. Doporučená literatura pro první soustředění: [1] a [5], případně [3] pro prohloubení vědomostí

Obecná demografie. Doporučená literatura pro první soustředění: [1] a [5], případně [3] pro prohloubení vědomostí Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Obecná demografie Lektor: Mgr. Petra Šalamounová Kontakt: salamoune@centrum.cz Název tématického celku: ÚVOD DO DEMOGRAFIE Cíl: Cílem

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Demografie B

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Demografie B Demografie B_Dem Magisterské studium Garant předmětu: RNDr. Květa Kalibová, CSc. Vyučující:.. RNDr. Květa Kalibová, CSc. (PH) Mgr. Michal Tomčík (MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah

Více

ZS 2010/2011. Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. Čt (přednáška) PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. Út

ZS 2010/2011. Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. Čt (přednáška) PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. Út ZS 2010/2011 Kurzovní přednášky ČESKÉ DĚJINY STŘEDOVĚKU (do roku 1526) Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. Čt 9.10-10.45 200 (přednáška) PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. Út 12.30-14.05 200 (cvičení) Mgr. Petr

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů Jihlava 2. až 4. října

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

Česká státní škola národní Planá (1919) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká státní škola národní Planá (1919) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká státní škola národní Planá (1919) 1921-1938 Inventář Číslo EL NAD: 864 Evidenční číslo pomůcky: 140 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ

OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ V této kapitole představujeme významné české a slovenské historiky současnosti, ale i nedávné minulosti. Představujeme zde také odborníky,

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ Series on Advanced Economic Issues Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava Alois Kutscherauer Hana Fachinelli Jan Sucháček Karel Skokan Miroslav Hučka Pavel Tuleja Petr Tománek REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Základní devítiletá škola Skapce (1936)

Základní devítiletá škola Skapce (1936) Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Skapce (1936) 1945-1978 Inventář Číslo EL NAD: 662 Evidenční číslo pomůcky: 110 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

CENSTVÍ MARIE TEREZIE JOSEF II.

CENSTVÍ MARIE TEREZIE JOSEF II. VY_32_INOVACE_D5_20_02 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT OSVÍCENSTV CENSTVÍ MARIE TEREZIE JOSEF II. VY_32_INOVACE_D5_20_02 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 14 listů

Více

Obyvatelstvo panství Škvorec v 18. a 19. století

Obyvatelstvo panství Škvorec v 18. a 19. století Obyvatelstvo panství Škvorec v 18. a 19. století Diskusní večer ČDS KDGB PřF UK, 11.12.2013 Barbora Kuprová bara.kuprova@gmail.com Obsah Panství Škvorec Sledované období (1750 1869) Prameny Metody práce

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz AOB16HSD X16HSD X16HT3 Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz Témata přednášek a seminářů 1. Úvod do studia hospodářské historie a historie techniky s historickou topografie technických

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 9 Název kurzu SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODDĚLENÍ SPO Cílová skupina Pracovníci oddělení SPO Odborný garant Mgr. Miroslav Kappl tel.: 493331317,

Více

NABÍDKA AKREDITOVANÝCH PROGRAMŮ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. ~ podzim 2014 ~

NABÍDKA AKREDITOVANÝCH PROGRAMŮ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. ~ podzim 2014 ~ NABÍDKA AKREDITOVANÝCH PROGRAMŮ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ pořádaných Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského ~ podzim 2014 ~ Přihlásit se můžete do 9. 10. 2014 na

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

PROJEKT SPECIFICKÉHO VÝZKUMU V ROCE 2013 NA

PROJEKT SPECIFICKÉHO VÝZKUMU V ROCE 2013 NA PROJEKT SPECIFICKÉHO VÝZKUMU V ROCE 2013 NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ Název projektu: Učebnice fyziky v základním školství a na gymnáziu v Českých zemích Odpovědný řešitel: Mgr. Ing.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Název projektu: Reálné, modelové a virtuální experimenty ve výuce fyziky Specifikace řešitelského týmu Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Historie případové práce v ČR Pavla Kodymová

Historie případové práce v ČR Pavla Kodymová Historie případové práce v ČR Pavla Kodymová Alice Masaryková V Euroamerickém prostoru uznávaná jako jedna ze tří klíčových postav pro rozvoj mezinárodní spolupráce v rozvoji vzdělávání a praxe sociální

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 Činnost Sekce dějin farmacie ČFS Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 POČÁTKY HISTORIE SEKCE 1954 zahájeny práce na dějinách farmacie ( Drábek, Hanzlíček,, Rusek)

Více

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Církev : průvodce českou historií / Alena a Vlastimil Vondruškovi -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014 -- 199 s. -- cze ISBN 978-80-7429-441-9

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 4 26. 7. 2007 Potraty v Jihočeském kraji v roce 2006 Abortions in the Jihočeský

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

Medializace vysokých škol v prostředí České republiky

Medializace vysokých škol v prostředí České republiky Medializace vysokých škol v prostředí České republiky Ing. Václav Švec Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze e-mail: svec@pef.czu.cz ABSTRAKT Práce se zabývá vztahy s médii vysokých

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Veřejná místa pro intimní chvilky

Veřejná místa pro intimní chvilky DOCUMENTA PRAGENSIA MONOGRAPHIA Jaroslav Jásek Veřejná místa pro intimní chvilky proměny pražských veřejných záchodků Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Archiv hlavního města Prahy

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze 6.1. Přílohové tabulky Univerzita Karlova v Praze 1959 9 094 4 037 6 904 3 547 261 1 929 1967 18 512 9 928 12 342 7 037 432 5 738 1973 18 559 9 360 14 184 7 693 462 3 913 1978 21 194 11 507 15 100 8 586

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

Otázky kvality a kvantity pohybových aktivit v kontextu sociálně patologických jevů Mgr. Hana Bednářová

Otázky kvality a kvantity pohybových aktivit v kontextu sociálně patologických jevů Mgr. Hana Bednářová Otázky kvality a kvantity pohybových aktivit v kontextu sociálně patologických jevů Mgr. Hana Bednářová Anotace: Dětem a mládeži se sociálně patologickými projevy chování, bývá soudně nařízena ústavní

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S.

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 2 16. březen 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali,

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více

MATEŘSTVÍ. základní rodinněprávní status

MATEŘSTVÍ. základní rodinněprávní status MATEŘSTVÍ základní rodinněprávní status Zdeňka Králíčková, 2007 PRAMENY HMOTNĚPRÁVNÍ LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD (č. 2/1993 Sb.) ZOR (z. č. 94/1963 Sb.) ZSPOD (z. č. 359/1999 Sb.) ZPMS (z. č. 97/1963

Více

Obecná škola (německá), Bošířany EL NAD č.: 6 AP č.: 118

Obecná škola (německá), Bošířany EL NAD č.: 6 AP č.: 118 Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích Obecná škola (německá), Bošířany 1887-1937 Inventář EL NAD č.: 6 AP č.: 118 Mgr. Pavel Dohnal Jindřichovice 2014 Obsah Úvod: 3 I. Vývoj původce

Více

Muzea, památky, konzervace 2012

Muzea, památky, konzervace 2012 Fakulta chemické technologie Muzea, památky, konzervace 2012 Sborník rozšířených abstraktů Michal Novák (ed.) Praha 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2012 ISBN 978-80-7080-817-7 Muzea,

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Přehled obsahu O autorech Předmluva Předmluva k druhému vydání Obsah

Přehled obsahu O autorech Předmluva Předmluva k druhému vydání Obsah str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Předmluva k druhému vydání... IX Obsah...XVII Autoři jednotlivých kapitol...xxxiii Seznam použitých zkratek...xxxv Literatura... XXXIX Obecná část... 1 Kapitola

Více

Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Zákon o výkonu zabezpečovací detence KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o výkonu zabezpečovací detence Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Věra Kalvodová Josef Kuchta Petr Škvain Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Více

Místní školní rada Míšov Inventář

Místní školní rada Míšov Inventář Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Míšov 1877-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 929 Evidenční pomůcka č. 390 Jana Mašková Blovice

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Vznik moderní občanské společnosti Předmětem zájmu VKD je vývoj moderní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 4. 9. 2013 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů, dětských domovů a dětských center v Kraji Vysočina

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Podzimní škola MPSV v Táboře

Podzimní škola MPSV v Táboře Podzimní škola MPSV 22. 26. 9. 2014 v Táboře Definice rolí sociálních pracovníků Prof. JUDr. Igor Tomeš CSc Igor Tomeš 1 Role sociálních pracovníků vychází z definice sociální práce Definice mezinárodních

Více

MATEŘSTVÍ ZÁKLADNÍ RODINNĚPRÁVNÍ STATUS. Zdeňka Králíčková, 2012

MATEŘSTVÍ ZÁKLADNÍ RODINNĚPRÁVNÍ STATUS. Zdeňka Králíčková, 2012 MATEŘSTVÍ ZÁKLADNÍ RODINNĚPRÁVNÍ STATUS Zdeňka Králíčková, 2012 PRAMENY - hmotněprávní LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD (č. 2/1993 Sb.) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.)

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.4.2005 10 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Struktura a obory sociologie VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Úvod do sociologie - struktura sociologie Úvod do sociologie - základní disciplíny Obecná sociologie Vymezuje předmět zkoumání.

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci PAVEL KOPEČEK, PhDr., Bc., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent české dějiny 20. století, regionální dějiny Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více